HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN"

Transkript

1 MILJÖPARTIET DE GRÖNA Riksdagen Stockholm Torsdagen den 23 november 2011 Mynttorget 2 (besöksadress) HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN TIO FÖRSLAG FÖR EN GOD OMSORG

2 sid 2 av 7 Sverige är ett land där vi lovat att ta hand om varandra när någon av oss behöver omsorg. Det är ett slags generationskontrakt. De som idag har plats inom äldreomsorgen är de människor som byggt Sverige till det land det är idag, och som gett oss de möjligheter vi har i livet. Vi har då att använda dessa möjligheter till att fortsätta bygga ett gott samhälle, där vi tar hand om gårdagens hjältar då skröpligheten sätter in. Sveriges befolkning blir allt äldre. Det diskuteras ofta som ett problem, men i grunden är det positivt att så många får vara friska längre. Men ska vi få behålla hälsan upp i åren så kräver det att det finns en trygg äldreomsorg som ger god omvårdnad och erbjuder äldre delaktighet. Alla ska kunna lita på omsorgen i Sverige, alldeles oavsett vem som utför den. För kvaliteten är det inte avgörande vilken skylt som finns utanför boendet, utan med vilken värme, värdighet och delaktighet man bemöts som omsorgstagare. Som anhörig är det ofta smärtsamt att se när en närstående insjuknar i ålderdomen; då ska man kunna vara trygg med att det finns en god omsorg med hög kvalitet och tillräckligt med personal. Vård och omsorg är prioriterade områden för Miljöpartiet. Detta visade vi redan i vår budgetmotion där vi tillförde 3 miljarder kronor ytterligare till kommun- och landstingssektorn för satsningar på bland annat äldreomsorgen år Nu vill vi ta nästa steg för att trygga kvaliteten i äldreomsorgen. Miljöpartiet presenterar här 10 konkreta punkter som syftar till att säkerställa en god, värdig och trygg äldreomsorg. Vi kommer utveckla förslagen efter den offentliga utfrågning som sker i riksdagens socialutskott den 15 december 2011.

3 sid 3 av 7 1. Inför bemanningskrav i äldreomsorgen Det är rimligt att äldre och deras anhöriga ska veta vilken minimibemanning som ska finnas på äldreboendet. Miljöpartiet kräver därför att regeringen tar fram en lagstiftning om att varje kommun ska ha fastställda miniminivåer för bemanning av äldreboenden och andra biståndsbedömda boenden. Kommunernas miniminivåer ska vara anpassade efter vårdtyngd och omsorgsbehov, storlek på boende och andra relevanta omständigheter. De ska precisera vilket antal personal per omsorgstagare som ska finnas inom de biståndsbedömda boendena och på så sätt vara tydliga och lätta att kontrollera. Självfallet ska individens behov och förutsättningar stå i centrum. En persons behov kan ju variera från en dag till en annan.i rapporten Lämplig bemanning i boende särskilt avsett för personer med demenssjukdom visar forsknings- och utvecklingsstiftelsen Äldrecentrum i Stockholm att det går att räkna ut hur mycket bemanning som krävs för att uppnå god vård och omsorg, utan att detta innebär stora kostnader för kommunerna. Miljöpartiet iet vill att en lagstiftning ska tas fram som tvingar kommuner ha riktlinjer om bemanning av olika sorters biståndsbedömda boenden. Dessa ska användas inom egen verksamhet och vid upphandlad verksamhet. 2. Skapa en nationell n tillsynsmyndighet Vårdinspektionen Vi vill inrätta en oberoende myndighet, Vårdinspektionen, som har ansvaret för att utöva tillsynen över all den vård som erbjuds våra äldre, såväl kommunal som privat. Idag ligger inspektionsansvaret på Socialstyrelsen, men det finns behov av en oberoende myndighet som ser till att kvaliteten inom äldreomsorgen upprätthålls. Därför behöver det inrättas en myndighet liknande Skolinspektionen som skall kontrollera kvaliteten. Den nya myndigheten ska kunna göra stickprovskontroller och oanmälda besök. Vårdinspektionen ska utveckla kvalitetskriterier, bland annat genom öppna jämförelser. Miljöpartiet vill att det inrättas en myndighet liknande Skolinspektionen som skall kontrollera kvaliteten inom äldreomsorgen.

4 sid 4 av 7 3. Inrätta äldreomsorgsinspektörer ä i alla kommuner Alla kommuner ska ha tillgång till äldreomsorgsinspektörer eller motsvarande som ska följa upp såväl den egna som den upphandlade verksamheten. Fokus ska ligga på uppföljning av avtal vid upphandlad verksamhet och uppföljning av kvalitetsåtaganden vid verksamhet i egen regi. Ett strukturerat samarbete med den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) ska finnas. Inspektörerna ska informera Vårdinspektionen om väsentliga brister i äldreomsorgen. Inspektörerna hanterar inte individärenden. Kommuner ska inte få ingå avtal med privata företag om äldreomsorg utan att vitesklausuler finns för bristande uppfyllelse av avtalet. Inspektörerna granskar även detta. Sammanfattningsvis kan inspektörerna beskrivas som en kommunal internrevisione avseende äldreomsorgen. Miljöpartiet vill att alla kommuner ska ha tillgång till äldreomsorgsinspektörer eller motsvarande som ska följa upp såväl att den egna som den upphandlade verksamheten följer uppsatta regler och avtal. Inga avtal ska få vara längre än tre år och alla avtal ska innehålla sanktioner vid brott mot avtalet. 4. Medicinskt ansvarig sjuksköterska direkt under nämnden Varje kommun och privat vårdgivare är i dag skyldiga att ha en medicinskt ansvarig sköterska (MAS), som ansvarar för den interna kontrollen av den medicinska säkerheten i verksamheten. Idag är MAS dels rapporteringsskyldig till huvudmannen, dels i vissa fall via ansvarig chef. Vi vill att ansvaret ska tydliggöras så att kritik och synpunkter som framförs av en MAS alltid rapporteras direkt till de beslutande politikerna. Nämnden ska fastställa formerna för hur detta ska ske. MAS:en ska lyda direkt under den kommunala nämnd som har ansvar för äldreomsorgen. MAS:en ska samarbeta med äldreomsorgsinspektörerna. På så sätt skyddas MAS:ens oberoende gentemot vårdgivarna. Självfallet ska även privata vårdgivare ha egna MAS:ar som ska garanteras en självständig roll inom företaget. Miljöpartiet vill att kritik och synpunkter som framförs av en medicinskt ansvarig sköterska (MAS) alltid ska kunna rapporteras direkt till de beslutande politikerna.

5 sid 5 av 7 5. Nationellt akutnummer mot vanvård Äldre, anhöriga och personal ska anonymt kunna anmäla misstanke om vanvård till ett nationellt telefonnummer, som sedan kopplas till en gemensam nationell tillsynsmyndighet. På så sätt behöver de berörda inte leta igenom en ofta snårig kommunal organisation efter den lokala inspektören, utan hamnar hos rätt instans direkt. Miljöpartiet vill att ett nationellt nödnummer för anmälan om misstanke om vanvård av äldre ska införas. 6. Stärk anhörigas ställning Som anhörig är det ofta smärtsamt att se när en äldre närstående insjuknar. Alla anhöriga ska kunna vara trygga med att det finns en god omsorg med hög kvalitet och tillräckligt med personal där ens närstående vårdas. De anhörigas kunskap och kännedom om behoven hos den äldre personen är värdefull och ska tas tillvara. De anhöriga ska kunna känna sig sedda och deras önskemål ska tillmötesgås hos vårdgivaren så långt det är möjligt. Vårdgivaren ska vara skyldig att informera om och säkerställa att anhöriga får ta del av upplägget och innehållet i den äldres vård och omsorg, under förutsättning att den äldre själv godkänt detta. Samtliga äldreboenden ska, genom kommunen eller landstinget, kunna erbjuda de anhöriga möjligheten att prata med en kurator med specialisering på anhöriga till äldre och/eller dementa. Det ska också finnas möjlighet för anhöriga att delta i träffar för närstående som ordnas i äldreboendets lokaler. Miljöpartiet vill att anhöriga ska få information om upplägg och innehåll i vård för den äldre, om den äldre godkänt detta. Miljöpartiet vill även att anhörigas rätt till stöd från kommuner ska inkludera stöd av kurator och att kommuner ska ge anhöriga möjlighet till träffar för kunskapsutbyte.

6 sid 6 av 7 7. Sanktionsavgifter direkt till den äldre Kommuner ska i dag betala sanktionsavgifter på mellan kr och kr för fall där enskilda beviljats biståndsinsatser men inte fått dem verkställda. Avgiften tillfaller staten. Vi vill skärpa detta krav så att det även omfattar fall då biståndsinsatsen inte verkställts fullt ut. Samtidigt ska minimiavgiften ska höjas till kr. Av den avgift som döms ut av domstol ska kr, eller i grova fall kronor, tillfalla den berörda person som inte fått sitt bistånd verkställt. Därigenom ökar kommuners incitament för att följa upp att äldre får sitt bistånd fullt ut tillgodosett. Miljöpartiet vill att kr och vid grova fall kr av sanktionsavgiften ska tillfalla den äldre som inte fått sitt bistånd. 8. Offentlighetsprincip i all offentligt finansierad verksamhet Offentlighetsprincipen ska införas i all offentligt finansierad verksamhet, även den som är privatdriven. Hur vården och omsorgen av våra gamla, ofta sjuka och sköra, bedrivs får aldrig vara en företagshemlighet. Även om frågan har visat sig svår att lösa är det enligt vår mening oacceptabelt att skyddet på detta sätt uteblir beroende på i vilken form det allmänna väljer att bedriva verksamheter. Miljöpartiet vill att offentlighetsprincipen ska gälla i all offentligfinansierad verksamhet.

7 9. Lag på meddelarfrihet för personal i offentligt finansierad verksamhet sid 7 av 7 Det är helt tydligt att det krävs lagändring som innebär att alla som arbetar hos utförare av offentligt finansierad vård ska ha en grundlagsfäst rätt till meddelarfrihet och meddelarskydd. En lag om skydd för meddelarfrihet i offentligt finansierad verksamhet i privat regi ska bygga på principen att denna så långt som möjligt ska vara densamma som för offentliganställda. Den anställde på det privata äldreboendet ska kunna rapportera allvarliga fel direkt till en journalist. Om sedan chefen bestraffar den anställde, ska chefen bestraffas. Det ska inte spela någon roll var personalen är anställd. I anslutning till sådan lagändring ska ett uppdrag till lämplig myndighet utformas så att alla som arbetar inom vård och omsorg känner till vad deras meddelarfrihet och meddelarskydd innebär. Miljöpartiet vill att meddelarskydd och meddelarfrihet ska vara detsamma för all personal inom skattefinansierad verksamhet. 10. Kompetenskrav och vidareutbildning för personal Kompetenskrav på personal ska finnas i upphandling av all äldreomsorg och villkoren för vidareutbildning av omsorgspersonal måste ses över. Vidareutbildning kan lämpligen säkras genom lokala kollektivavtal. Idag finns en akut brist på specialutbildade sjuksköterskor som har specialistkunskaper om äldre människors särskilda behov. Bristen beror på att det är en ekonomisk förlust för sjuksköterskor att vidareutbilda sig, eftersom de ofta får bekosta utbildningen själv. När de sedan börjar arbeta igen ses de som nya på arbetsplatsen och får därmed en lägre lön än vad de hade före specialistutbildningen. Enligt Vårdförbundet tar det i genomsnitt 19 år för en grundutbildad sjuksköterska att tjäna in sin specialistutbildning. Miljöpartiet vill att kompetenskrav på personal ska anges i alla upphandlingar av äldreomsorg. Vi vill också att personals vidareutbildning säkras genom kollektivavtal.

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

En välfärd fri från kommersiella intressen

En välfärd fri från kommersiella intressen En välfärd fri från kommersiella intressen Vänsterpartiet 2012 Innehåll Sammanfattning 3 Därför blir välfärden bättre om den avkommersialiseras 4 Välfärden ska fördelas efter behov, inte efter lönsamhet

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre reviderad 2013 ISBN 978-91-7555-080-0 Artikelnummer 2013-7-1 Foto omslag Kentaroo Tryman/Johner, Jesper Molin/Bildarkivet, Elliot Elliot/Johnér Foto

Läs mer

Vår gemensamma syn på vinst i välfärden

Vår gemensamma syn på vinst i välfärden Vår gemensamma syn på vinst i välfärden Välfärdens, inklusive skolans, verksamheter är ingen marknad. Vi är inte konsumenter i förhållande till välfärden, vi är medborgare. Socialdemokraterna, Miljöpartiet

Läs mer

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder Sammanfattande rapport från konferenser anordnade av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Natten är också en del av dygnet.

Natten är också en del av dygnet. RAPPORT: 2005:3 Natten är också en del av dygnet. Sociala enheten 2005-02-09 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 701-18922-2004 FÖRORD Länsstyrelsen har tillsyn över den socialtjänst som kommunerna

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

En genomgång av FUB juni 2013

En genomgång av FUB juni 2013 En genomgång av FUB juni 2013 SoL, Socialtjänstlagen LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade FN- konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Hälso och sjukvårdslagen

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING

Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING Handboken vänder sig till lokala fackliga företrädare och ombudsmän som kommer i kontakt med och/eller hanterar offentlig upphandling. Handboken behandlar

Läs mer

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Välfärdstjänster tillstånd, tillsyn och uppföljning

Välfärdstjänster tillstånd, tillsyn och uppföljning och rektanglar EVA HAGBJER 0 C, (= 0, 100, 63, 12) Logotyp 2-färg, 200 C, Pantone 200 C Rektanglar Pantone 1935 C Logotyp för SNS förlag, liten kvadrat 16 x 16 mm svart och negativ vit, utstansad, samt

Läs mer

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler H En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler Innehållsförteckning BRA VÅRD EFTER BEHOV... 3 UH1 Utlåtande hälso- och sjukvård... 3 UH2 Utlåtande läkemedel... 29 UH3 Utlåtande psykiatri...

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Granskning av hemvården i Uppsala kommun

Granskning av hemvården i Uppsala kommun Revisionsrapport Granskning av hemvården i Uppsala kommun Uppsala kommun Roger Burström Henrik Fagerlind Januari 2014 Granskning av ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Vad efterfrågar kommunerna

Vad efterfrågar kommunerna Vad efterfrågar kommunerna en sammanställning av vilka krav på kvalitet och krav på uppföljning kommunerna ställer i förfrågningsunderlag vid upphandling av vård och omsorg för äldre 2012 Du får gärna

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Fritt val i vård och omsorg

Fritt val i vård och omsorg Fritt val i vård och omsorg Om du vill ha informationen i ett alternativt format, exempelvis i punktskrift, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00.

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Expertgruppen för kvalitet i välfärden Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Innehåll 1. Expertgruppens uppdrag... 3 2. Välfärdsuppdraget... 4 3. Marknaden för vård, skola och omsorg... 5

Läs mer