Ingenjörsprojekt (TFYY51) Kursdirektiv. Version 5.2. Urban Forsberg, IFM. Status. Granskad. Godkänd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ingenjörsprojekt (TFYY51) Kursdirektiv. Version 5.2. Urban Forsberg, IFM. Status. Granskad. Godkänd"

Transkript

1 Kursdirektiv, TFYY Ingenjörsprojekt (TFYY51) Kursdirektiv Version 5.2 Urban Forsberg, IFM Status Granskad Godkänd Urban Forsberg Sida 1

2 1. INLEDNING KURSINFORMATION SCHEMALAGD TID / SJÄLVSTUDIETID KURSMÅL ORGANISATION OCH KURSINNEHÅLL KURSLITTERATUR EXAMINATION Godkännande av UPG1 (Individuellt) Godkännande av UPG2 (Individuellt och gruppvis) Inrapportering KURSENS LÄRARE KURSADMINISTRATION Kursansvarig Lärare ansvarig för en projekttyp Kommunikationslärarna LÄRARNAS ROLLER I PROJEKTET Beställaren Handledaren STUDENTGRUPPEN PROJEKTGRUPPEN PROJEKTLEDARE DOKUMENTANSVARIG ANSVARIG FÖR DELSYSTEM PROJEKTARBETET ÖVERSIKT OCH TIDSÅTGÅNG BESTÄLLARMÖTET GRUPPMÖTEN OCH DELLEVERANSER SLUTLEVERANSEN EFTERSTUDIEN, PROJEKTBETYGET OCH PROJEKTKONFERENSEN PROJEKTDOKUMENTEN OM LIPS-MALLARNA SAMT PROJEKTDOKUMENTENS INLÄMNING KRAVSPECIFIKATIONEN, I) PROJEKTPLANEN, II) MÖTESPROTOKOLLEN, III) DEN TEKNISKA DOKUMENTATIONEN / PROJEKTRESULTATEN, IV) EFTERSTUDIEN, V) OCH GRUPPVIS PROJEKTUTVÄRDERING PROJEKTBESKRIVNING REFERENSER APPENDIX A, RUBRIKER I KRAVSPECIFIKATIONEN APPENDIX B, RUBRIKER I PROJEKTPLANEN Urban Forsberg Sida 2

3 Kursdirektiv, TFYY Dokumenthistorik Version Datum Utförda förändringar Utförda av Granskad Första utkast Sven Stafström, IFM Slutgiltig version (ht02) Sven Stafström, IFM Uppdatering (ht03) Sven Stafström, IFM Omskrivning och omstrukturering (ht04) Kenneth Järrendahl, IFM Uppdatering (ht05) Kenneth Järrendahl, IFM Viss omskrivning/omstrukturering (ht06) Mikael Syväjärvi, IFM Uppdatering (ht07) Mikael Syväjärvi, IFM Uppdatering (ht08) Mikael Syväjärvi, IFM Uppdatering (ht09) Urban Forsberg, IFM Omskrivning (ht12) Urban Forsberg, IFM Mindre ändringar (ht13) Urban Forsberg, IFM Mindre ändringar (ht15) Urban Forsberg, IFM Urban Forsberg Sida 3

4 1. Inledning Kursen Ingenjörsprojekt (TFYY51) har utvecklats inom ramen för CDIO-initiativet. Förkortningen står för de engelska termerna conceive, design, implement, operate och målet med initiativet är att stärka dessa moment inom ingenjörsutbildningarna [1] så att en industriell ingenjörsmässig arbetsmetodik införlivas i utbildningen. Införlivandet av CDIO har stötts av Wallenbergstiftelsen och var i början ett samarbetsprojekt mellan Linköpings tekniska högskola (), Chalmers tekniska högskola (CTH), Kungliga tekniska högskolan (KTH), samt Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Boston. Nu är fler än 90 universitet och högskolor över hela världen knutna till CDIO [1]. Vid infördes CDIO initialt i tre årskurser på utbildningsprogrammet för teknisk fysik och elektroteknik (Y-programmet). Ingenjörsprojekt är den första i denna serie. I årskurs 3 ges kursen Elektronikprojekt (TSEA67) och i årskurs 4 ges projektkurser kopplade till de profiler som finns i utbildningen. Under senare år har flera kurser startats knutna till CDIO. Den grundläggande idén för Ingenjörsprojekt är att ge en inblick i ingenjörsmässigt arbete. Detta sker med utgångspunkt från de idéer som formuleras inom CDIO. Idéerna är framtagna tillsammans med industrin för att arbetsmetodiken ska ha direkt industriell relevans. Kursen består av ett projektarbete som pågår under ca 10 veckor samt en föreläsningsserie på ca 11 tillfällen. Ungefär hälften av föreläsningarna är direkt relaterade till projektarbetet och introducerar bland annat projektmodellen Lätt Interaktiv ProjektStyrning (LIPS) som är utvecklad av Tomas Svensson och Christian Krysander på Linköpings tekniska högskola [2]... Föreläsningarna i gruppdynamik och problemlösning i grupp (konflikthantering) är tänkt att belysa de olika förutsättningar som personer i en grupp bidrar med samt problem som kan uppkomma i olika gruppkonstellationer. Övriga föreläsningar är ämnade att ge studenterna en bild av ingenjörens yrkesroll. Här ger bland annat inbjudna -alumner sin bild av denna genom att berätta om sin karriärväg efter studierna. Kursen avslutas med en projektkonferens där resultatet av projektarbetet redovisas muntligt för studiekamraterna. Projektarbetet genomförs enligt riktlinjerna som ges av LIPS-modellen. I detta dokument ges direktiv till hur kursen skall genomföras från ett studentperspektiv. Dokumentet är uppdelat i 6 kapitel. Efter detta inledningskapitel (Kap. 1) följer kursinformation som kompletterar studiehandbokens kursplan (Kap. 2). Sedan följer två kapitel som beskriver ansvar och roller som lärare (Kap. 3) samt studenter (Kap. 4) har i kursen och främst inom projektet. Nästa kapitel beskriver projektets olika delar i kronologisk ordning (Kap. 5). I sista kapitlet beskrivs de dokument som ska användas i projektet (Kap. 6). Viss information presenteras i mer än ett kapitel. 2. Kursinformation Detta kapitel följer rubrikerna i studiehandbokens kursplan men ger kompletterande information. Aktuell kursinformation finns också på kursens hemsida ( Schemalagd tid / Självstudietid Den totala tiden för kursen är 160 timmar. Schemalagd tid är den tid som varje student schemaläggs. Den anges i kursplanen till 44 timmar och lämnar således 116 timmar till självstudietid. Den schemalagda tiden motsvarar föreläsningar, gruppmöten och projektkonferensen. Schemalagd tid för exempelvis gruppmöten varierar dock mellan Urban Forsberg Sida 4

5 projekten vilket innebär att den angivna tiden är ungefärlig. Antalet föreläsningar kan också varierar från år till år, speciellt mängden alumniföreläsare. Hur tidsåtgången ska beräknas för själva projektarbetet tas upp i Avsnitt Kursmål Kursmålen lyder: Kursen skall ge insikt i ingenjörens yrkesroll. Kursen skall introducera ingenjörsmässiga frågeställningar och arbetsmetoder, speciellt modeller för projektarbete och projektledning. Detta skall ge en inblick i utbildningens innehåll. Dessutom skall studenten bli van med arbete i grupp på ett sätt som är till nytta i den fortsatta utbildningen. Kursen skall även ge träning i muntlig och skriftlig redovisning samt dokumentation. De övergripande kursmålen måste bli relativt allmänt hållna i denna typ av kurs som saknar mål vad gäller specifika ämneskunskaper. Mer konkret är huvudmålen att studenterna som går kursen ska: - få en god introduktion i att arbeta i projekt och enligt en projektmodell. - få undervisning i muntligt presentation och skriftligt dokumentation av projektets resultat. - få en inblick i (civil)ingenjörens yrkesroll. Det är även viktigt att projektuppgifterna är intressanta och relaterade till programmet Organisation och Kursinnehåll Kursmomenten utgörs av en föreläsningsserie och en projektkonferens samt projektarbetet med tillhörande möten och individuell arbetstid. En aktuell undervisningsplan som visar hur dessa moment är fördelade finns på kursens hemsida. Undervisningsplanen uppdateras vid eventuella ändringar eller kompletteringar. Föreläsningsserien består av föreläsningar direkt relaterade till projektarbete samt föreläsningar som ska ge en bild av ingenjörens yrkesroll. Sammanlagt ges 9-10 föreläsningstillfällen á 2 timmar (totalt timmar) samt ett antal (oftast 2-3 st) alumniföreläsningar á 45 minuter. Vid tillfällena föreläser oftast två personer en timme vardera. Flera av föreläsningarna ges av -alumner, dvs yrkesverksamma ingenjörer som tidigare studerat på Linköpings tekniska högskola. Föreläsningsserien presenteras i undervisningsplanen. I föreläsningsserien ingår två tillfällen med undervisning i muntlig och skriftlig kommunikation. Detta ska vara ett stöd när resultaten från projektarbetet ska dokumenteras och presenteras. Kommunikationslärarna granskar den muntliga presentationen och skriftliga dokumentationen. Projektarbetet är det moment i kursen som tar mest tid i anspråk. Här ingår bland annat möten med beställaren och gruppmöten med handledaren. Dessutom kan ett projekt innefatta inlärningsmoment, studiebesök mm. Projektet beskrivs i detalj i kommande kapitel. Kursen avslutas med en projektkonferens där alla grupper presenterar sitt projektarbete inför andra Y-teknologer Kurslitteratur Urban Forsberg Sida 5

6 Kurslitteraturen utgörs av LIPS-kompendiet [2], material som delas ut av lärare, samt en kravspecifikation för projekten. Kravspecifikationerna delas ut av beställaren vid första gruppmötet (beställarmötet). Varje grupp rekommenderas också att ta del av böcker om projektarbete, exempelvis boken Projektarbete en vägledning för studenter [3]. Fler länkar till litteratur finns på biblioteks hemsida för kursen, denna är länkad från kursen hemsida Examination Kursen har två examinationsmoment; Slutleverans, projektkonferens och dugga (UPG1, 1p/1.5 hp) samt projektarbetet (UPG2, 3p/4.5hp). Endast betygen godkänd (G) och icke godkänd (U) ges. Betyget är individuellt och enskilda personer i en projektgrupp kan bli underkända trots att gruppen har levt upp till kraven Godkännande av UPG1 (Individuellt) För att bli godkänd på UPG1 ska varje student närvara vid alla föreläsningarna. Sjukdom eller annan giltig frånvaro får maximalt uppgå till 25% av denna tid. Det rekommenderas starkt att delta på alla tillfällen. För att bli godkänd på UPG1 ska varje student dessutom närvara vid slutleverans samt vid projektkonferensen. Närvarolistor cirkuleras vid alla tillfällen med obligatorisk närvaro. Studenterna ska också vara godkända på den dugga som kommer att ges vid beställarmötet. Duggan innehåller frågor baserade på första föreläsningen och detta kursdirektiv och ska sålunda vara genomläst och förstått inför första mötet med beställaren Godkännande av UPG2 (Individuellt och gruppvis) För att individuellt bli godkänd på UPG2 ska sjukdom eller annan giltig frånvaro maximalt uppgå till 25% av arbetstiden. Närvaro under projektarbetet skall följa aktivitets- och tidplanen. Handledaren ansvarar för att detta kontrolleras. Projektgruppen ska bli godkända vid beslutspunkter (BP) enligt kraven i kravspecifikationen: Beslutspunkt 2. Beställaren godkänner projektplanen. Beslutspunkt 3 och 4. Beställaren (alt. handledaren) godkänner delleveranserna. Beslutspunkt 5. Beställaren godkänner slutleveransen (muntlig presentation samt skriftlig dokumentation). Beställaren tar här även del av kommunikationslärarens språkliga bedömning av de dokumenterade projektresultaten (den tekniska dokumentationen). Projektgruppen ska lämna in dokument till beställaren enligt Avsnitt 6.1 innan slutleveransen. En efterstudie ska dessutom lämnas till kursansvarig innan projektkonferensen. Om resultaten inte uppfyller kraven i kravspecifikationen kommer beställaren att begära att kompletteringar ska göras. Kompletteringar baserade på den språkliga bedömningen kan vara aktuella. Senast i samband med projektkonferensen ska projektgruppen få besked om slutleveransen (främst den tekniska dokumentationen) är godkänd eller om kompletteringar krävs. Dessa kompletteringar ska vara gjorda senast det datum som är angivet i undervisningsplanen. När projektet är godkänt skickar beställaren ett utlåtande till kursansvarig. I utlåtandet meddelas också om någon av projektmedlemmarna inte är godkänd Inrapportering Efter att efterstudier samlats in samt när alla beställare har lämnat in sina utlåtanden rapporterar kursansvarig slutligen in resultaten. Urban Forsberg Sida 6

7 3. Kursens lärare Figur 1 visar en enkel skiss över hur projektet är organiserat. Eftersom projektet görs inom ramen för en kurs så har lärarna även en kursadministrativ roll förutom rollen i själva projektet. Vissa svårigheter att skilja på kursadministrationen och projektorganisationen kan uppstå. Avsnitten nedan beskriver kortfattat lärarnas roller för att förtydliga detta. Beställare (Institution / Lärare) Projektledare (student) Handledare (Lärare) Experter (Lärare etc.) M M M M M M = projektmedlemmar (studenter) Figur 1. Skiss över hur projektet är organiserat Kursadministration Kursansvarig Kursansvarig planerar föreläsningsserien som skall beskriva ingenjörsrollen, introducera LIPS, ge ett industriperspektiv etc. Föreläsningarna skall också beskriva tankarna bakom CDIO. Kursansvarig ansvarar för att det finns lämpliga projekt och går igenom projektens innehåll och kravspecifikationer för att se att projekten ger en rimlig arbetsbelastning (för studenter såväl som lärare), samt att en skälig kravnivå erhålls. Kursens hemsida ska fungera som kommunikationslänk mellan kursansvarig, studenter och lärare. Det är kursansvarig som ansvarar för kurshemsidans innehåll. Kursansvarig ansvarar för projektkonferensen samt kursens totala examination Lärare ansvarig för ett projekt Varje projekt har en ansvarig lärare. Denna lärare agerar beställare av arbetet (Avsnitt 3.2.1) och är den som fastställer kravspecifikationen. Denna lärare är den som godkänner projektet och ger ett utlåtande om gruppen samt anmäler godkända respektive underkända studenter till kursansvarig. Läraren är insatt i LIPS [2] samt har god kännedom om CDIO-projektet [1] Kommunikationslärarna Kommunikationslärarna ger föreläsningar i muntlig (2h) och skriftlig (2h) kommunikation. Vid slutleveransen medverkar en kommunikationslärare som ger utlåtande om samt diskuterar den muntliga presentationen. Detta utlåtande är inte ett examinationsmoment utan som ett stöd till studenterna inför kommande presentationer (exempelvis den på projektkonferensen). Kommunikationslärarna gör dessutom en språklig bedömning av den skriftliga dokumentationen av projektresultaten (den tekniska dokumentationen). Urban Forsberg Sida 7

8 3.2. Lärarnas roller i projektet Kursdirektiv, TFYY Beställaren Benämningen Beställare motsvarar både det som i projektidentiteten (Avsnitt 6.1) kallas kund / beställare (i denna kurs en institution) samt kontaktperson hos kund (en lärare på institutionen). I denna text syftar benämningen oftast på läraren. Beställaren träffar samtliga projektgrupper (som ska göra samma typ av projekt) vid ett första möte kallat beställarmötet och ger en kortare inledning till projektet samt delar ut kravspecifikationen. Beställaren gör det formella godkännandet av projektplanen (BP2). Beställaren träffar samtliga projektgrupper vid slutleveransen och tar sedan beslut om projektet är godkänt (BP5). Beställaren närvarar eventuellt vid delleveranserna och tar då beslut om projektet ska gå vidare efter BP3 (och/eller BP4) (se avsnitt 5.3) Handledaren Handledaren är en lärare som arbetar med projektgruppen och kan ses som en resursperson. I samband med beställarmötet ger handledaren projektgruppen i uppgift att göra en rollfördelning inom gruppen samt att skriva ett gruppkontrakt (Kap. 4). Handledaren träffar projektgruppen (gruppvis) 1-2 gånger per vecka (Avsnitt 5.3). Dessa träffar benämns gruppmöten. Vid gruppmötena kontrollerar handledaren att projektplanen (tid- samt aktivitetsplan) följs. Om så inte är fallet diskuterar/föreslår handledaren förändringar i arbetssättet eller i planen. Gruppmötena leds av projektledaren (Avsnitt 4.2), som några dagar innan dessa möten skall ta kontakt med handledaren för att diskutera dagordning samt eventuella problem i gruppen. Handledaren ges då tid att förbereda sig inför gruppmötet. Beställaren kan låta handledaren, tillsammans med gruppen, ansvara för beslut att gå vidare efter delleveranserna (BP3 och/eller BP4). Handledaren kontrollerar med hjälp av projektledaren att alla gruppmedlemmar är aktiva i projektet. 4. Studentgruppen 4.1. Projektgruppen Projektgruppen består av 5-7 studenter företrädesvis från samma klass och är projektets leverantör. Indelningen av projektgrupperna presenteras på kursens hemsida. Studenterna i gruppen gör själva en fördelning av sina roller. Detta ges i uppgift av handledaren vid beställarmötet och skall vara klart i samband med första gruppmötet (handledaren kontrollerar att detta gjorts). Projektgruppen har till första gruppmötet kommit överens om ett gruppkontrakt som reglerar individernas uppförande i gruppen. En mall för gruppkontraktet finns på kursens hemsida. Rollfördelningen inom gruppen presenteras nedan. Alla studenter skall ges träning i muntlig och skriftlig kommunikation och ska därför delta i skrivandet av dokumentation samt muntliga framföranden. Vid projektets start ska studenterna ha kännedom om LIPS [2] samt CDIO projektet [1] Projektledare Projektledaren har kontroll på arbetet inom de olika delsystemen. Om det är något som inte fungerar enligt projektplanen eller om andra mer personliga problem uppstår i gruppen rapporterar projektledaren detta till handledaren innan detta kommer upp på ett gruppmöte. Projektledaren leder gruppmötena och gör, efter diskussion med handledaren, en dagordning för dessa möten. Det är viktigt att poängtera att rollen som projektledare inte är tänkt att ta mer än ca 25% av den totala arbetstiden, projektledaren skall därför också vara verksam inom Urban Forsberg Sida 8

9 något delsystem (se avsnitt 4.4). Det ansvar som normalt följer rollen som projektledare är något nedtonat eftersom handledaren kan hjälpa till att ta beslut vid behov Dokumentansvarig Dokumentansvarig ansvarar för alla dokument som berör projektet (se avsnitt 6). Även detta ansvar begränsas till deltid (uppskattningsvis 25% av totala arbetstiden). Dokumentansvarig skall också vara verksam inom ett delsystem (se avsnitt 4.4). Rollen som sekreterare vid gruppmötena roterar inom projektgruppen (se avsnitt 6.4). Alla projektdokument (enligt LIPS nivå 1) skrivs ut och samlas i en pärm som dokumentansvarig har kontroll över Ansvarig för delsystem Studenterna i gruppen tilldelas ansvar för var sitt delsystem. Projektledaren och den dokumentansvarige kan arbeta tillsammans med någon annan projektmedlem i ett större delsystem eller tilldelas ett delsystem som är något mindre i omfattning. Ansvarig för ett delsystem har i regel hjälp att genomföra delsystemets aktiviteter från andra personer i projektgruppen, detta beskrivs i projektplanen. Alla projektmedlemmar ska tränas i skriftlig kommunikation genom att agera som sekreterare för gruppmöten samt dokumentera sin del av projektet. Urban Forsberg Sida 9

10 5. Projektarbetet 5.1. Översikt och tidsåtgång En plan över projektarbetet visas i Tabell 1. Vecka projektvecka 1-3 motsvarar projektets inledningsfas (LIPS: FÖRE), projektvecka 4-10 motsvarar genomförandefasen (LIPS: UNDER) samt vecka 11 och 12 efterarbetsfasen (LIPS: EFTER). I undervisningsplanen på kursens hemsida finns fler detaljer om kursen. Projektvecka # Aktiviteter Lärare Studenter 1 Beställarmötet Ev. gruppmöte Best, HL HL Alla grupper Gruppvis 2 Gruppmöte(n) HL Gruppvis 3 Gruppmöte(n) BP2 HL Gruppvis 4 Gruppmöte(n) HL Gruppvis 5 Delleverans BP3 (Best), HL Gruppvis Ev. gruppmöte HL 6 Gruppmöte(n) HL Gruppvis 7 Delleverans BP4 (Best), HL Gruppvis Ev. gruppmöte HL 8 Gruppmöte(n) HL Gruppvis 9 Gruppmöte(n) HL Gruppvis 10 Ev. gruppmöte Informell lev./demonstration Slutleveransen BP5 HL (Best), HL Best, HL, KL Gruppvis Alla grupper Alla grupper Tabell 1. Plan över projektarbetet. Beslutspunkter: BP2 och BP5 ska ligga i angiven projektvecka. Veckorna för BP3 och BP4 (delleveranser) kan variera beroende på projekt. Förklaringar: Best Beställare, HL Handledare, KL Kommunikationslärare, Alla grupper alla grupper som gör samma typ av projekt deltar, Gruppvis endast en grupp deltar. De olika stegen i projektarbetet tas upp i följande avsnitt. Mer information finns även i Kap. 3 och 4 där lärar- och studentrollerna tas upp. Tidsramen för projektarbetet är 120 timmar per projektmedlem. Från detta ska gruppmöten, expertkonsultation, introduktion, utbildning, studiebesök etc. sedan borträknas. Tiden för dessa moment har en naturlig variation beroende på projekt men ska ligga mellan 30 och 50 timmar. Detta lämnar timmar per projektmedlem för individuellt arbete (inklusive dokumentering och presentation). Fler detaljer finns i respektive kravspecifikation. Projektplanens tidplan ska följa de angivna ramarna. Gruppens totala arbetstid ska inte heller variera för mycket från den planerade tidsåtgången, varken nedåt eller uppåt Beställarmötet I denna kurs antar vi att kunden fått en idé och beslutat sig (BP0) för att göra en förstudie som sedan har resulterat i en kravspecifikation som även den är godkänd (BP1). Denna kravspecifikation presenteras av beställaren för projektgruppen vid beställarmötet som är schemalagt. Plats för mötet presenteras på kursens hemsida. Alla grupper som ska göra samma projekt träffar då beställaren samtidigt. Även handledare närvarar vid mötet. Urban Forsberg Sida 10

11 5.3. Gruppmöten och delleveranser Vid gruppmötena träffar varje projektgrupp sin handledare. Vid det första gruppmötet ska rollfördelningen inom gruppen vara klar (se kap. 4). Ett gruppkontrakt ska vara skrivet. Gruppmötena ska ha en dagordning samt protokollföras. Förslag på tidpunkter för gruppmöten (1-2 per vecka) finns i kursschemat. Andra tider kan dock användas efter överenskommelse mellan projektgruppen och handledaren. Datum, tid och plats för nästa gruppmöte skall finnas som en punkt på dagordningen till varje gruppmöte. Efter ungefär två gruppmöten ska beslutspunkt 2 (BP2) vara klar, dvs. projektplanen ska vara klar och lämnas till beställaren för godkännande. I genomförandefasen ska 1-2 delleveranser läggas in och följas av ett beslut att gå vidare i projektet (BP3 och/eller BP4). Syftet med dessa delmål är att undvika att resultatet av hela projektet levereras vid ett enda tillfälle. Delmålen skall formuleras i kravspecifikationen och finnas med i projektplanen. Beställaren träffar normalt projektgrupperna vid åtminstone någon av delleveranserna och då är den som beslutar att projektet ska gå vidare. Det är dock möjligt att låta handledaren, tillsammans med projektgruppen, ansvara för dessa beslut. Uppföljs inte kraven för delmålen begärs kompletteringar in. Om det under projektets gång visar sig vara nödvändigt är det även lämpligt att projektgruppen begär att få modifiera den ursprungliga kravspecifikationen vid BP2-BP4. Omförhandlingen av krav görs med beställaren som är den som godkänner eventuella modifieringar. Beställaren kan dock vara restriktiv med att förhandla bort krav i kravspecifikationen. Inga förhandlingar ska ske innan projektplanen är skriven. Under denna fas ges också studenterna i projektgruppen undervisning i muntlig och skriftlig kommunikation. Dessa kunskaper kommer att vara till hjälp i den muntliga presentationen och skriftliga dokumentation av arbetet Slutleveransen Genomförandefasen avslutas med en slutleverans då projektets resultat presenteras för beställaren (kunden) enligt kravspecifikationen. Innan slutleveransen bör en informell leverans ske (exempelvis en praktisk demonstration) där handledaren och helst även beställaren närvarar. Vid den formella slutleveransen presenteras projektets resultat vid ett muntligt framförande. Vid detta tillfälle träffas alla grupper som har gjort samma projekt, beställaren, gruppernas handledare samt en kommunikationslärare. Den muntliga presentationen ska vara riktad till beställaren och redovisa resultaten av projektarbetet och alltså inte innehålla detaljer rörande själva projektarbetet. Varje grupp får 20 minuter för presentationen samt 20 minuter för en diskussion ledd av beställaren. Vid slutleveransen ska alla medlemmar i de aktuella projektgrupperna närvara vid samtliga presentationer och vara aktiva genom att både delta i sin egen grupps presentation samt vara med i diskussionen efter de andra gruppernas presentation. Kommunikationsläraren har till uppgift att diskutera och kommentera de muntliga framförandena. Senast vid angivet datum (ca en vecka före den formella slutleveransen) ska den skriftliga dokumentationen (projektdokument i)-iv) enligt Kapitel 6) vara färdig och skickas via e-post till beställaren. Samtidigt skickas den tekniska dokumentationen iv) (se avsnitt 6.5) även till kommunikationsläraren. Senast en vecka efter den formella slutleveransen beslutar sedan beställaren om leveransen är godkänd (BP5) eller om kompletteringar krävs. Innan detta Urban Forsberg Sida 11

12 beslut tar beställaren även del av kommunikationslärarens språkliga bedömning av den tekniska dokumentationen Efterstudien, projektbetyget och projektkonferensen I efterarbetsfasen ingår att göra eventuella kompletteringar av projektdokumenten. Dessa lämnas till beställaren enligt tidpunkt i undervisningsplanen. I efterarbetet ska även en efterstudie göras (se avsnitt 6.6). Detta görs efter den formella slutleveransen och ska via e- post skickas in till kursansvarig senast en vecka efter den formella slutleveransen. Samtidigt ska dessutom gruppens sätta betyg på projektets innehåll och lärarpersonal. Betygen tas fram genom att varje projektmedlem individuellt sätter betyget 1-5 (där 5 är bästa omdömet). Projektledaren tar sedan fram ett medelvärde för innehållet och ett medelvärde för lärarpersonalen och skickar dessa två värden via e-post till kursansvarig. Ett utlåtande om projektet bör också bifogas. Vid projektkonferensen presenterar alla projektgrupper sina arbeten för samtliga teknologer i Y1. Vid denna presentation är det tillåtet att vara friare och även diskutera problem och erfarenheter från själva projektarbetet. Varje projektgrupp får ca 15 minuter för presentationen. Efter presentationen lämnas 5 minuter för frågor och diskussion. Samtliga gruppmedlemmar ska delta i presentationen och presentera någon del i projektet. Presentationsmaterialet från slutleveransen kan alltså användas som bas men presentationen ska vara något kortare och vända sig främst till Y1-teknologerna istället för en kund. Konferensen leds och organiseras av kursansvarig eller dess ombud (normalt en lärare ansvarig för ett projekt). 6. Projektdokumenten 6.1. Om LIPS-mallarna samt projektdokumentens inlämning Projekten genomförs enligt projektmodellen LIPS på nivå 1 [2]. Kursansvarig, beställare, samt handledare skall alla kunna tillämpa LIPS på denna nivå. I projektet ska flera olika dokument utformas enligt LIPS-mallarna. Mallarna finns tillgängliga genom kursens hemsida. Projektdokumenten omfattar: i) kravspecifikationen (Avsnitt 6.2), ii) projektplanen (Avsnitt 6.3), iii) mötesprotokollen (Avsnitt 6.4), iv) den tekniska dokumentationen (Avsnitt 6.5) samt v) efterstudien (Avsnitt 6.6). Projektdokumenten i)-iv) ska skickas via e- post till beställaren innan formell slutleverans. Den tekniska dokumentationen iv) skickas dessutom till gruppens kommunikationslärare (Avsnitt 5.4). Efterstudien v) skickas via e-post till kursansvarig (Avsnitt 5.5). Projektidentiteten följer med alla LIPS-dokument. Där anges projektgruppens medlemmar. De roller som gäller inom gruppen, dvs. projektledare, dokumentansvarig samt ansvariga för respektive delsystem skall skrivas in i projektidentiteten under rubriken Ansvar. För den sistnämnda kategorin (ansvariga för delsystem) gäller stor frihet i språkbruk. Projektidentiteten kompletteras med namn mm. under arbetet med projektplanen. Följ exemplet nedan för den text som avslutar projektidentiteten (en något ändrad variant av den projektidentitet som finns i mallarna). Kund / beställare: Institution (tex. Institutionen för Fysik, Biologi och Kemi, IFM, ) Kontaktperson hos kund / beställare: (tex. Lennart Båvall, , Handledare: (tex. Bruno Lindquist, , (Kursansvarig: Urban Forsberg, , Urban Forsberg Sida 12

13 6.2. Kravspecifikationen, i) LIPS-mall: kravspecifikation (Word-dokument) En färdig kravspecifikation presenteras för projektgruppen vid Beställarmötet. Rubrikerna till kravspecifikationen finns listade i Appendix A Projektplanen, ii) LIPS-mallar: projektplan (Word-dokument) samt tidplan nivå 1 (Excel-dokument) Projektgruppen skapar sin projektplan med utgångspunkt från kravspecifikationen. Projektplanen skall vara färdig och godkänd (BP2) innan projektarbetets UNDER-fas börjar. LIPS-mallen för en projektplan skall följas men en viss frihet i utformandet är tillåtet. Rubrikerna till projektplanen finns listade i Appendix B. Där anges vilka av dessa som är valfria. Kärnan i projektplanen är aktivitetslistan som till största delen upptas av projektspecifika aktiviteter. Var dock noga med att se till att även gruppmöten, dokumentation och presentationer kommer med. Lika viktigt är att dessa inte får dominera aktiviteterna. En separat tidplan ska bifogas projektplanen. Använd tex. Excel-dokumentet tidplan nivå 1. Projektplanen godkänns formellt av beställaren innan projektarbetet startar (BP2) Mötesprotokollen, iii) LIPS-mall: mötesprotokoll (Word-dokument) Dokumentansvarig ser till att mötesprotokoll förs och att alla i gruppen har skrivit åtminstone ett protokoll under projektets gång, detta kontrolleras av handledaren. Mötesprotokollen ingår i de projektdokument som ska lämnas in vid leveransen Den tekniska dokumentationen / Projektresultaten, iv) LIPS-mall: generell mall (Word-dokument) Projektets resultat ska dokumenteras i en skriftlig rapport. Detta dokument kallas här för teknisk dokumentation även om dokumentets form kan anses lite friare än en sådan. Den tekniska dokumentationen ska vara riktad till beställaren och presentera projektets resultat. Dokumentet ska alltså inte ta upp sådant som har med själva projektarbetandet eller kursen att göra. Dokumentet ska förutom eventuella bilder och tabeller ha en omfattning på minst 2000 och max 4000 ord (försättsbladen ej medräknade). Vid särskilt behov kan den övre gränsen utökas, innehållet ska då vara väl avvägt. Mallens radavstånd (enkelt) och teckensnitt (Times new roman 12 punkter) ska användas. Undervisningen om skriftlig dokumentation samt rekommendationerna från Kapitel 8 i Ref. [3] ska följas. Den tekniska dokumentationen kommer att språkgranskas av kommunikationsläraren. Beställaren kan även begära att kompletteringar ska göras baserat på den språkliga bedömningen Efterstudien, v) och gruppvis projektutvärdering LIPS-mall: efterstudie (Word-dokument) Efterstudien görs gruppvis enligt LIPS-mallen och skickas via e-post till kursansvarig senast en vecka efter slutleveransen. Kursansvarig förmedlar efterstudien till berörda lärare. Kapitel 9 i Ref. [3] kan vara ett stöd vid skrivandet av detta dokument. Studenterna uppmanas att förbereda sig på arbetet med efterstudien redan tidigt under projektets gång eftersom det kräver viss dokumentation av egna tankar och intryck. Rubrikerna i mallen ska användas. I Urban Forsberg Sida 13

14 samband med att efterstudien skickas in lämnar också varje grupp ett betyg och utlåtande om projektet (Avsnitt 5.5) Projektbeskrivning För att alla studenter och lärare skall få en överblick över innehållet i projekten finns också en kort beskrivning av projektet på kursens hemsida. Referenser [1] [2] Projektmodellen LIPS version 1.2, T. Svensson och C. Krysander (Bokakademin, Linköpings universitet). [3] Projektarbete en vägledning för studenter, ES. Andersen och E. Schwencke (Studentlitteratur, Lund 1998) [4] Rethinking engineering education: the CDIO approach"; Edward Crawley, Johan Malmqvist, Sören Östlund, Doris Brodeur; Springer Science 2007, ISBN Urban Forsberg Sida 14

15 Appendix A, Rubriker i kravspecifikationen 1 INLEDNING PARTER MÅL ANVÄNDNING BAKGRUNDSINFORMATION DEFINITIONER... 2 ÖVERSIKT AV SYSTEMET GROV BESKRIVNING AV PRODUKTEN PRODUKTKOMPONENTER BEROENDEN TILL ANDRA SYSTEM INGÅENDE DELSYSTEM AVGRÄNSNINGAR (VALFRI) DESIGNFILOSOFI (VALFRI)... 3 DELSYSTEM 1 (VÄLJ EGNA UNDERRUBRIKER) INLEDANDE BESKRIVNING AV DELSYSTEM DELSYSTEM 2 (VÄLJ EGNA UNDERRUBRIKER) INLEDANDE BESKRIVNING AV DELSYSTEM PRESTANDAKRAV... 6 UPPGRADERINGSBARHET(VALFRI)... 7 TILLFÖRLITLIGHET (VALFRI)... 8 EKONOMI... 9 KRAV PÅ SÄKERHET (VALFRI) LEVERANSKRAV OCH DELLEVERANSER DOKUMENTATION UTBILDNING KVALITETSKRAV (VALFRI) UNDERHÅLLSBARHET (VALFRI)... REFERENSER... Urban Forsberg Sida 15

16 Appendix B, Rubriker i projektplanen 1. BESTÄLLARE ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV PROJEKTET SYFTE MÅL LEVERANSER BEGRÄNSNINGAR (VALFRI) FASPLAN FÖRE PROJEKTSTART UNDER PROJEKTET EFTER PROJEKTET ORGANISATIONSPLAN FÖR HELA PROJEKTET ORGANISATIONSPLAN PER FAS ORGANISATIONSPLAN HOS KUNDEN (VALFRI) DOKUMENTPLAN UTVECKLINGSMETODIK (VALFRI) UTBILDNINGSPLAN (VALFRI) EGEN UTBILDNING KUNDENS UTBILDNING RAPPORTERINGSPLAN MÖTESPLAN RESURSPLAN PERSONER MATERIAL LOKALER EKONOMI MILSTOLPAR OCH BESLUTSPUNKTER MILSTOLPAR BESLUTSPUNKTER AKTIVITETER TIDPLAN FÖRÄNDRINGSPLAN KVALITETSPLAN (VALFRI) GRANSKNINGAR TESTPLAN RISKANALYS (VALFRI) PRIORITERINGAR PROJEKTAVSLUT... REFERENSER... Urban Forsberg Sida 16

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Ingenjörsprojekt, TFYY51, 2016 Urban Forsberg Instutionen för Fysik, Kemi och Biologi, IFM Urban.forsberg@liu.se Kursfakta Namn: Ingenjörsprojekt Kurskod: TFYY51 Period: Ht1-2 2016

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Ingenjörsprojekt, TFYY51 Urban Forsberg Instutionen för Fysik, Kemi och Biologi, IFM Ingenjörsprojekt för Y, Yi och MED, TFYY51 Kursfakta Bakgrund och CDIO Experiment Kursmål Kursmoment

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Ingenjörsprojekt, TFYY51 Slutleverans, Projektkonferens, Dokumentation Urban Forsberg Instutionen för Fysik, Kemi och Biologi, IFM Slutleveransen Slutleveransen beskrivs i kap 5.4

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Ingenjörsprojekt, TFYY51, 2015 Urban Forsberg Instutionen för Fysik, Kemi och Biologi, IFM Urban.forsberg@liu.se Ingenjörsprojekt för Y, Yi och MED, TFYY51 Kursfakta Bakgrund och

Läs mer

Projektplanering. Projektplanen. Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas

Projektplanering. Projektplanen. Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Beskriver hur projektet ska utföras

Läs mer

TANA81: Matematikprojekt

TANA81: Matematikprojekt TANA81: Matematikprojekt Period: VT1 och VT2 2015 Kursansvarig: Fredrik Berntsson (fredrik.berntsson@liu.se) Kurshemsida: http://courses.mai.liu.se/gu/tana81/ Typeset by FoilTEX 1 TANA81 Scenario Inför

Läs mer

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Krav på en projektplan Beskriver

Läs mer

Projektplan. LiTH Segmentering av MR-bilder med ITK Anders Eklund. Version 1.0. Status. Bilder och grafik projektkurs, CDIO MCIV LIPs

Projektplan. LiTH Segmentering av MR-bilder med ITK Anders Eklund. Version 1.0. Status. Bilder och grafik projektkurs, CDIO MCIV LIPs Segmentering av MR-bilder med ITK 2006-02-02 Projektplan Version 1.0 Status Granskad Godkänd Bilder och grafik projektkurs, CDIO MCIV LIPs 1 PROJEKTIDENTITET MCIV 2006 VT Linköpings Tekniska Högskola,

Läs mer

Projektplan. LiTH Reglering av Avgaser, Trottel och Turbo 2008-02-11. Fredrik Petersson Version 1.0. Status. Reglerteknisk Projektkurs RATT LIPs

Projektplan. LiTH Reglering av Avgaser, Trottel och Turbo 2008-02-11. Fredrik Petersson Version 1.0. Status. Reglerteknisk Projektkurs RATT LIPs Fredrik Petersson Version 1.0 Status Granskad 2008-02-11 NL, PA Godkänd 1 2 PROJEKTIDENTITET VT 2008, RATT-Gruppen Linköpings tekniska högskola, ISY- Fordonssystem Namn Ansvar Telefon E-post Daniel Ahlberg

Läs mer

LiTH Autonom styrning av mobil robot 2007-02-15. Projektplan. Martin Elfstadius & Fredrik Danielsson. Version 1.0

LiTH Autonom styrning av mobil robot 2007-02-15. Projektplan. Martin Elfstadius & Fredrik Danielsson. Version 1.0 Projektplan Martin Elfstadius & Fredrik Danielsson Version 1.0 Status Granskad Godkänd 1 PROJEKTIDENTITET Autonom styrning av mobil robot Vårterminen 2007 Linköpings Tekniska Högskola, ISY Namn Ansvar

Läs mer

Före Kravspecifikationen

Före Kravspecifikationen projektidé BP0 förstudie BP1 förberedelse BP2 Kravspecifikationen Beskriver VAD som ska utföras i projektet? projektdirektiv beslutspunkter specifikationer planer kunddokument rapporter protokoll M beställarens

Läs mer

Robotgräsklippare 2014-01-22 PROJEKTPLAN. Robotgräsklippare. Version 1.1. Status. Granskad. Godkänd. Robotgräsklippare.

Robotgräsklippare 2014-01-22 PROJEKTPLAN. Robotgräsklippare. Version 1.1. Status. Granskad. Godkänd. Robotgräsklippare. 2014-01-22 PROJEKTPLAN Version 1.1 Granskad Status Godkänd LIPS Projektplan i 2014-01-22 PROJEKTIDENTITET 2014/2015 Njudungsgymnasiet T4 Namn Ansvar Telefon E-post Isak Linehag Dokumentansvarig 070-332

Läs mer

PROJEKTPLAN. Programmerbar modellbåt Pontus Brånäs, Wojtek Thorn Version 1.1. Status

PROJEKTPLAN. Programmerbar modellbåt Pontus Brånäs, Wojtek Thorn Version 1.1. Status PROJEKTPLAN Pontus Brånäs, Wojtek Thorn Version 1.1 Status Signatur Datum Granskad 2015-01-22 Godkänd LIPS Projektplan i projektgrupppontek@outlook.com PROJEKTIDENTITET Projektgrupp 2, 2014/2015, Programmerbar

Läs mer

Projektplan. LiTH AMASE 2006-02-15 Accurate Multipoint Acquisition from Stereovision Equipment. Johan Hallenberg Version 1.0

Projektplan. LiTH AMASE 2006-02-15 Accurate Multipoint Acquisition from Stereovision Equipment. Johan Hallenberg Version 1.0 AMASE 2006-02-15 Projektplan Johan Hallenberg Version 1.0 Granskad Godkänd 1 PROJEKTIDENTITET VT2006, AMASE Linköpings tekniska högskola, ISY Namn Ansvar Telefon E-post Mikael Karelid kundansvarig (KUN)

Läs mer

Dokumentation och presentation av ert arbete

Dokumentation och presentation av ert arbete Dokumentation och presentation av ert arbete Reglerteknik Linköpings universitet Dagens föreläsning Första timmen Kursens mål Projektmodellen LIPS och dess användning i kursen Olika former av redovisning

Läs mer

LIPS 1, 2002 Lätt Interaktiv Projektstyrningsmodell

LIPS 1, 2002 Lätt Interaktiv Projektstyrningsmodell LIPS 1, 2002 Lätt Interaktiv Projektstyrningsmodell Christian Krysander Tomas Svensson Översikt av Lips Projektstyrningsmodell Utvecklingsmodell Vad är ett projekt? Definition av ett projekt: En grupp

Läs mer

Projektplan David Sandberg Version 1.0

Projektplan David Sandberg Version 1.0 Projektplan David Sandberg Version 1.0 Status Granskad Godkänd Projektidentitet Grupp 2, 2010/HT Linköpings Tekniska Högskola, ISY Namn Ansvar Telefon E-mail David Sandberg Projektledare 073-9504672 davsa746@student.liu.se

Läs mer

Reglerteknisk projektkurs TSRT10

Reglerteknisk projektkurs TSRT10 Reglerteknisk projektkurs TSRT10 daniel@isy.liu.se Reglerteknik Linköpings universitet Vad innebär CDIO? Conceive Tänka ut, planera och specificera Design - Konstruera Implement Realisera/implementera

Läs mer

Dokumentation och presentation av ert arbete. Kursens mål. Lärare Projektmedlemmar. Studenter Extern personal. Projektfaser. Projektroller.

Dokumentation och presentation av ert arbete. Kursens mål. Lärare Projektmedlemmar. Studenter Extern personal. Projektfaser. Projektroller. Agenda Dokumentation och presentation av ert arbete Kursens mål Projektroller Reglerteknik Linköpings universitet Brytpunkter Mer detaljer om slutdokumenten Kursens mål 1. Lära sig jobba i projekt Projektroll

Läs mer

Innehåll. Projekt Greed. Projekt definition. Projekt Greed En introduktion till projektmodellen LIPs

Innehåll. Projekt Greed. Projekt definition. Projekt Greed En introduktion till projektmodellen LIPs Innehåll Projekt Greed En introduktion till projektmodellen LIPs Före-fasen Under-fasen Efter-fasen Projekt Greed Utveckla en applikation för mobiltelefoner av tärningsspelet Greed Löses i projektform

Läs mer

PROJEKTPLAN. Robotrace Robotrace Version 1.1. Status. Anton Karlsson Per Landström LIPS Projektplan i Oskar Svensson

PROJEKTPLAN. Robotrace Robotrace Version 1.1. Status. Anton Karlsson Per Landström LIPS Projektplan i Oskar Svensson 2015-12-21 PROJEKTPLAN Version 1.1 Status Granskad Svensson, Oskar 2015-12-21 Godkänd LIPS Projektplan i Oskar Svensson 2015-12-21 PROJEKTIDENTITET 2015/2016 Njudungsgymnsiet T4 Namn Ansvar Telefon E-post

Läs mer

Detektion och felisolering i förbränningsmotorer PROJEKTPLAN. Max Karjalainen. Version 1.0. Status

Detektion och felisolering i förbränningsmotorer PROJEKTPLAN. Max Karjalainen. Version 1.0. Status PROJEKTPLAN Max Karjalainen Version 1.0 Status Granskad MaK 2015-09-22 Godkänd Reglerteknisk projektkurs LIPS Projektplan i bohli890@student.liu.se Reglerteknisk projektkurs LIPS Projektplan ii bohli890@student.liu.se

Läs mer

Dokumentation och presentation av ert arbete

Dokumentation och presentation av ert arbete Dokumentation och presentation av ert arbete Daniel Axehill Reglerteknik Linköpings universitet Dagens föreläsning Första timmen Kursens mål. Projektmodellen LIPS och dess användning i kursen. Olika former

Läs mer

Välkomna till KMM! KMM. KMM - lärandemål Efter fullgjord kurs ska ni bland annat kunna:

Välkomna till KMM! KMM. KMM - lärandemål Efter fullgjord kurs ska ni bland annat kunna: Elektronik Digital tekn. Välkomna till KMM! Datorkonstr. Datorteknik Ca 1000 timmar Kursansvarig: Tomas Svensson Projekt Projektmodell Diverse Handledare Lokaler, utrustning Uppgift Övergripande kursmål:

Läs mer

LiTH Segmentering av MR-bilder med ITK Efterstudie MCIV. Anders Eklund. Status

LiTH Segmentering av MR-bilder med ITK Efterstudie MCIV. Anders Eklund. Status Segmentering av MR-bilder med ITK 2006-05-15 Efterstudie MCIV Status Granskad Godkänd Bilder och grafik projektkurs, CDIO MCIV LIPs 1 Segmentering av MR-bilder med ITK 2006-05-15 PROJEKTIDENTITET MCIV

Läs mer

Projektplan. Modellbaserad diagnos av motortestcell 07-05-10. Fredrik Johansson Version 1.0. Status. TSRT71 Modellbaserad diagnos av motortestcell IPs

Projektplan. Modellbaserad diagnos av motortestcell 07-05-10. Fredrik Johansson Version 1.0. Status. TSRT71 Modellbaserad diagnos av motortestcell IPs 07-05-10 Projektplan Version 1.0 Status Granskad Godkänd TSRT71 Modellbaserad diagnos av motortestcell IPs PPDiagnos10.odt 1 PROJEKTIDENTITET Linköpings Tekniska Högskola, ISY Namn Ansvar Telefon E-post

Läs mer

b) NY KURS (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod, schemablocksplacering. Bifoga utkast till kursplan.)

b) NY KURS (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod, schemablocksplacering. Bifoga utkast till kursplan.) LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniska fakultetskansliet FÖRSLAG TILL PROGRAMNÄMND INFÖR ÅR NÄMND/NÄMNDER: Förslagsställare (Namn, funktion, Inst/Enhet) FÖRSLAGET GÄLLER: a) EXISTERANDE KURS (Ange kurskod

Läs mer

Kravspecifikation Fredrik Berntsson Version 1.3

Kravspecifikation Fredrik Berntsson Version 1.3 Kravspecifikation Fredrik Berntsson Version 1.3 Status Granskad FB 2017-01-27 Godkänd FB 2017-01-27 Dokumenthistorik Version Datum Utförda ändringar Utförda av Granskad 1.0 2014-01-15 Första versionen

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. Pontus Brånäs Wojtek Thorn Version 1.1. Status

KRAVSPECIFIKATION. Pontus Brånäs Wojtek Thorn Version 1.1. Status KRAVSPECIFIKATION Pontus Brånäs Wojtek Thorn Version 1.1 Status Signatur Datum Granskad 2015-01-22 Godkänd LIPS Kravspecifikation i projektgrupppontek@outlook.com PROJEKTIDENTITET Projektgrupp 2, 2014/2015,

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Projektarbete. Johan Eliasson

Projektarbete. Johan Eliasson Projektarbete Johan Eliasson Projekt Definition: En grupp av projektdeltagare utför under ledning av en projektledare en klart definierad uppgift, på en viss tid, med begränsade resurser Resurserna kan

Läs mer

Ingenjörsprojekt för TB. Föreläsning 2007-02-26 Anders Ek, Processingenjör Tekniska Verken i Linköping AB (publ)

Ingenjörsprojekt för TB. Föreläsning 2007-02-26 Anders Ek, Processingenjör Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Ingenjörsprojekt för TB Föreläsning 2007-02-26 Anders Ek, Processingenjör Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Mål: Kursen ska ge insikt i ingenjörens yrkesroll och introducera ingenjörsmässiga frågeställningar

Läs mer

Projektplan. Redaktör: Patrik Molin Version 1.0. Mobile Scout. Status. LiTH Granskad Godkänd. TSRT71 Patrik Molin

Projektplan. Redaktör: Patrik Molin Version 1.0. Mobile Scout. Status. LiTH Granskad Godkänd. TSRT71 Patrik Molin Projektplan Redaktör: Version 1.0 Granskad Godkänd Status Sida 1 PROJEKTIDENTITET 2009/VT, Linköpings Tekniska Högskola, ISY Gruppdeltagare Namn Ansvar Telefon E-post Martin Larsson Projektledare (ML)

Läs mer

Infomet / Datateknik KursPM

Infomet / Datateknik KursPM Kurs HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 6hp, HT 2013 Infomet / KursPM Utdrag ur kursplanen Fullständig kursplan finns på http://www.kth.se/student/kurser/kurs/hf1005 Mål Kursens övergripande

Läs mer

Projektplan. Grupp 8 Version 1.0

Projektplan. Grupp 8 Version 1.0 Grupp 8 Version 1.0 Innehållsförteckning 1. Beställare... 2 2. Översiktlig beskrivning av projektet... 2 2.1 Syfte och mål... 2 2.2 Leveranser... 3 3. Fasplan... 3 3.1 Före projektstart... 3 3.2 Under

Läs mer

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik PROJEKTLEDARUTBILDNING I, 10 poäng Project Management Kurskod: Ansvarig institution: Ämne: Nivå: Utbildningsområde:

Läs mer

PROJEKTPLAN. Välgörenhetskonsert. Redaktör: Jan Nylén Version 1.1. Status. Granskad Christofer Wållberg 2014-12-02. Godkänd Jan Nylén 2014-11-27

PROJEKTPLAN. Välgörenhetskonsert. Redaktör: Jan Nylén Version 1.1. Status. Granskad Christofer Wållberg 2014-12-02. Godkänd Jan Nylén 2014-11-27 PROJEKTPLAN Välgörenhetskonsert Redaktör: Jan Nylén Version 1.1 Status Granskad Christofer Wållberg 2014-12-02 Godkänd Jan Nylén 2014-11-27 PROJEKTIDENTITET Projektgruppsnamn: Grupp 18 Kurs: Projektledning

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2016 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

ESSF05 Elektronikprojekt och hållbar utveckling

ESSF05 Elektronikprojekt och hållbar utveckling ESSF05 Elektronikprojekt och hållbar utveckling Kursen elektronikprojekt och hållbar utveckling utgör avslutningen på den obligatoriska delen av E-programmet. Kursen har som övergripande mål att: knyta

Läs mer

Kursprogram, ETS032 Programvaruutveckling för stora system (PUSS), 7,5 hp

Kursprogram, ETS032 Programvaruutveckling för stora system (PUSS), 7,5 hp ursprogram, S032 Programvaruutveckling för stora system (PUSS), 7,5 hp Version 1.0 Christin Lindholm Läsåret 2012/2013 Våren 2013 1. Inledning Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper i utvecklingsprocesser,

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2014 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

LiTH. WalkCAM 2007/05/15. Testplan. Mitun Dey Version 1.0. Status. Granskad. Godkänd. Reglerteknisk projektkurs WalkCAM LIPs

LiTH. WalkCAM 2007/05/15. Testplan. Mitun Dey Version 1.0. Status. Granskad. Godkänd. Reglerteknisk projektkurs WalkCAM LIPs Testplan Mitun Dey Version 1.0 Status Granskad Godkänd 1 PROJEKTIDENTITET Reglerteknisk projektkurs, WalkCAM, 2007/VT Linköpings tekniska högskola, ISY Namn Ansvar Telefon E-post Henrik Johansson Projektledare

Läs mer

INSTRUKTIONER OCH TIPS Fördjupningsarbete Receptarier (15 hp) och Apotekare (30 hp)

INSTRUKTIONER OCH TIPS Fördjupningsarbete Receptarier (15 hp) och Apotekare (30 hp) 1 INSTRUKTIONER OCH TIPS Fördjupningsarbete Receptarier (15 hp) och Apotekare (30 hp) 1. Försöksplan Syftet med försöksplanen är att du ska få projektets (begränsade) målsättning helt klar för dig innan

Läs mer

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Uppdaterad 2010-01-22 ITN DT2/ELE2/BI3. Kursinformation. TNIU03 Industriella styrsystem, 6 hp VT1 2010

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Uppdaterad 2010-01-22 ITN DT2/ELE2/BI3. Kursinformation. TNIU03 Industriella styrsystem, 6 hp VT1 2010 Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Uppdaterad 2010-01-22 ITN DT2//BI3 Kursinformation TNIU03 Industriella styrsystem, 6 hp VT1 2010 Mål Kursen skall ge grundläggande kunskaper i styrteknik och

Läs mer

Datastrukturer och algoritmer

Datastrukturer och algoritmer Innehåll Föreläsning En introduktion till projektmodellen LIPS Hashtabeller Att läsa: Dessa bilder + kapitel. Projekt definition Projekt En grupp av projektdeltagare utför under ledning av en projektledare

Läs mer

Kravspecifikation. LIPs Dokumentansvarig: Leif Thuresson Sida 1. LiTH Miljöanpassning av klockradio Status

Kravspecifikation. LIPs Dokumentansvarig: Leif Thuresson Sida 1. LiTH Miljöanpassning av klockradio Status Miljöanpassning av klockradio 2002-06-7 Kravspecifikation 0.2 Status Granskad Godkänd Projektkursens namn: CDIO Projektgrupp: Klockradio LIPs Dokumentansvarig: Leif Thuresson Sida Dokumentansvarig: Leif

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

Projektplan. LiTH Autonom bandvagn med stereokamera 2010-09-24. Henrik Berggren Version 1.0. Status. TSRT10 8Yare LIPs. Granskad

Projektplan. LiTH Autonom bandvagn med stereokamera 2010-09-24. Henrik Berggren Version 1.0. Status. TSRT10 8Yare LIPs. Granskad Henrik Berggren Version 1.0 Status Granskad Godkänd Jonas Callmer 2010-09-24 1 PROJEKTIDENTITET 2010/HT, 8Yare Linköpings tekniska högskola, institutionen för systemteknik (ISY) Namn Ansvar Telefon E-post

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Efterstudie. Redaktör: Jenny Palmberg Version 1.0. Status. LiTH Fordonssimulator. Granskad Godkänd. TSRT71 Jenny Palmberg

Efterstudie. Redaktör: Jenny Palmberg Version 1.0. Status. LiTH Fordonssimulator. Granskad Godkänd. TSRT71 Jenny Palmberg Efterstudie Redaktör: Version 1.0 Granskad Godkänd Status Sida 1 PROJEKTIDENTITET Grupp 1, 2006/VT, Linköpings Tekniska Högskola, ISY Gruppdeltagare Namn Ansvar Telefon E-post Simon Danielsson Kvalitetsansvarig

Läs mer

Kurs HF1005 Informationsmetodik och ingenjörsmetodik, HT, 2010 INFOMET

Kurs HF1005 Informationsmetodik och ingenjörsmetodik, HT, 2010 INFOMET Kurs HF1005 Informationsmetodik och ingenjörsmetodik, HT, 2010 INFOMET DETALJPLANERING Detaljplanering kurs HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik, HT, 2011 Ansvarig lärare: Reine Bergström, reine.bersgtrom@sth.kth.se,

Läs mer

Projektplan. LiTH Projektuppgiftstitel Redaktörens Namn Version 2.0. Status

Projektplan. LiTH Projektuppgiftstitel Redaktörens Namn Version 2.0. Status Projektuppgiftstitel 2004-08-31 Projektplan Redaktörens Namn Version 2.0 Status Granskad Ewa, Karl 2002-02-19 Godkänd avd.chef Moa 2002-02-20 Projektkursens namn Projektgrupp LIPs projektmall_p120 1 PROJEKTIDENTITET

Läs mer

Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp

Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp Electrical Engineering BA (C), Thesis Project, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå

Läs mer

Kursinformation och lektionsplanering BML402

Kursinformation och lektionsplanering BML402 Kursinformation och lektionsplanering Matematik specialisering för basår, 7 hp. Syfte och organisation Kursen är valbar och bygger vidare på tidigare matematikkurser på basåret. Syftet är att ge en god

Läs mer

BML131, Matematik I för tekniskt/naturvetenskapligt basår

BML131, Matematik I för tekniskt/naturvetenskapligt basår BML131 ht 2013 1 BML131, Matematik I för tekniskt/naturvetenskapligt basår Syfte och organisation Matematiken på basåret läses i två obligatoriska kurser; under första halvan av hösten BML131 (Matematik

Läs mer

Kursansvarig: Margareta Kesselberg, Rum: B320, Tel: 018-471 10 18, E-post: margareta.kesselberg@dis.uu.se

Kursansvarig: Margareta Kesselberg, Rum: B320, Tel: 018-471 10 18, E-post: margareta.kesselberg@dis.uu.se Kursinformation Välkommen till delkursen i Planerad kommunikation (5p) som ges inom ramen för MKV A. Kursen ger en introduktion till informationshanteringen hos organisationer och företag. Den ger grundläggande

Läs mer

Kurs-PM fo r HI1028, Projektkurs inom programvaruutveckling, VT16

Kurs-PM fo r HI1028, Projektkurs inom programvaruutveckling, VT16 Kurs-PM fo r HI1028, Projektkurs inom programvaruutveckling, VT16 Mål Kursen skall ge studenten träning i att utveckla en större programvara. Arbetet utförs i projektform. Projektet skall ge grundläggande

Läs mer

Kursinformation - TEIO 61, Industriell organisation grundkurs

Kursinformation - TEIO 61, Industriell organisation grundkurs Tekniska högskolan vid Linköpings universitet 2015-01-19 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Projekt, Innovationer och Kursinformation - TEIO 61, Industriell organisation grundkurs Välkomna

Läs mer

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan.

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. PROJEKTPLAN Projektnamn Användning Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. Kursiv röd text är råd, anvisningar och ev. exempel inom respektive avsnitt

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. Johan Byström Mattias Häggkvist Petter Mattsson Jenny Ström. Version 2.0. Status. Granskad Anton Aronsson

KRAVSPECIFIKATION. Johan Byström Mattias Häggkvist Petter Mattsson Jenny Ström. Version 2.0. Status. Granskad Anton Aronsson KRAVSPECIFIKATION Johan Byström Mattias Häggkvist Petter Mattsson Jenny Ström Version 2.0 Status Granskad Anton Aronsson 2015-09-16 Godkänd Anton Aronsson 2015-09-16 Kravspecifikation i pettermattsson91@hotmail.com

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. ht-15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. ht-15 Riktlinjer för VFU 150921 Yvonne P-Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs: Barndomens villkor ht-15 Yvonne P-Hildingsson yvhi@hh.se 035-167522, 0735-251836

Läs mer

Projektplan Optimal Styrning av Autonom Racerbil

Projektplan Optimal Styrning av Autonom Racerbil No Oscillations Corporation Projektplan Optimal Styrning av Autonom Racerbil Version 1.0 Författare: Mikael Rosell Datum: 29 november 2013 Status Granskad Projektgruppen 2013-09-18 Godkänd 2013-09-18 Projektidentitet

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

EH2030 (7,5p) Verksamhetsutveckling & kvalitet

EH2030 (7,5p) Verksamhetsutveckling & kvalitet Industriella informations och styrsystem EH2030 (7,5p) Verksamhetsutveckling & kvalitet Kurs-PM hösten 2007 Kursledning Torsten Cegrell torsten.cegrell@ ics.kth.se 790 68 21 Examinator Judith Westerlund

Läs mer

1 Inledning. 1.1 Syfte. 1.2 Mål. 2.1 Scenario. 2.2 Roller. 1.3 Genomförande. Byggledning VBEN15

1 Inledning. 1.1 Syfte. 1.2 Mål. 2.1 Scenario. 2.2 Roller. 1.3 Genomförande. Byggledning VBEN15 Byggledning VBEN15 HT-2014 1 Inledning 1.1 Syfte Kursens syfte är att belysa helhetsbilden av byggprocessen och kopplingen mellan dess olika skeden, samt ge kunskaper om det arbete som utförs av en byggledare.

Läs mer

Projektplan. LiTH Kamerabaserat Positioneringssystem för Hamnkranar Mikael Ögren Version 1.0. Status

Projektplan. LiTH Kamerabaserat Positioneringssystem för Hamnkranar Mikael Ögren Version 1.0. Status Mikael Ögren Version 1.0 Status Granskad Godkänd 1 PROJEKTIDENTITET 09/HT, CaPS Linköpings tekniska högskola, ISY Namn Ansvar Telefon E-post Mohsen Alami designansvarig mekanik 073-7704709 mohal385@student.liu.se

Läs mer

Systemskiss. Status. David Sandberg, Tobias Lundqvist, Rasmus Dewoon, Marcus Wirebrand Version 1.0. Granskad Godkänd

Systemskiss. Status. David Sandberg, Tobias Lundqvist, Rasmus Dewoon, Marcus Wirebrand Version 1.0. Granskad Godkänd Systemskiss David Sandberg, Tobias Lundqvist, Rasmus Dewoon, Marcus Wirebrand Version 1.0 Status Granskad Godkänd Projektidentitet Grupp 2, 2010/HT Linköpings Tekniska Högskola, ISY Namn Ansvar Telefon

Läs mer

KURS PM INDIVIDUELLT PROJEKTARBETE (2IV206)

KURS PM INDIVIDUELLT PROJEKTARBETE (2IV206) UPPSALA UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR INFORMATIONSVETENSKAP MEDIER OCH KOMMUNIKATION VETENSKAPSKOMMUNIKATION II, VT07 KURS PM INDIVIDUELLT PROJEKTARBETE (2IV206) 2007-01-19 Syfte Delkursen syftar till

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. vt 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. vt 15 Riktlinjer för VFU 141212 Yvonne P Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs: Barndomens villkor vt 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se 035 167522, 0735

Läs mer

Teknisk fysik Institutionen för fysik Maria Hamrin Krister Wiklund. Hej,

Teknisk fysik Institutionen för fysik Maria Hamrin Krister Wiklund. Hej, 008 01 5 Hej, I detta dokument finner du en anpassad modell för projektstyrning. Modellen kan ses som en sammanfattning av de viktigaste moment som ingår i de mer omfattande projektstyrningsmodeller som

Läs mer

Kursguide. Kursnamn. Telefon. Termin HT2015

Kursguide. Kursnamn. Telefon. Termin HT2015 AKADEMIN VALAND Kursguide Kurskod KFIG31 Kursansvarig TOMMY SPAANHEDEN E-mail tommy.spaanheden@akademinvaland.gu.se Kursnamn FILMSKAPARENS HANTVERK OCH VERKTYG III 7,5HP Telefon 0766-184345 Termin HT2015

Läs mer

Konstruktion med mikrodatorer

Konstruktion med mikrodatorer 1 (6) Konstruktion med mikrodatorer Sändlista Kurskod Examinator Inger Klein Jonas Detterfelt Siv Söderlund Johan Högdahl Tomas Svensson Tomas Svensson TSEA29 Tomas Svensson Kursen gavs Årskurs 3 Kursens

Läs mer

Projektplan, Cykelgarage

Projektplan, Cykelgarage Projektplan, Cykelgarage Johan Anderholm, (dt08ja5@student.lth.se) Jon Andersen (dt08ja8@student.lth.se) Marcus Carlberg (dt08mc4@student.lth.se) Simon Ekvy (dt08se2@student.lth.se) Stefan Johansson (dt08sj7@student.lth.se)

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN (engelsk benämning Introduction, FL, 3 ECTS) Utbildningsnivå: Delkursen ges i kursen Sociologi I Giltig fr o m: Vårterminen 2009 Poäng: Delkursen omfattar

Läs mer

Projektdirektiv. Rikard Falkeborn Sida 1

Projektdirektiv. Rikard Falkeborn Sida 1 2007 12 03 Sida 1 Projektnamn Beställare Projektledare Projektbeslut Projekttid Rapportering Självetablerande sensornätverk med GPS och 3G, ISY Student David Lindgren, Läsperiod 3 4, vårterminen 2008.

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH69, Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Financial and Management Accounting Undergraduate

Läs mer

Examensarbeten vid civilingenjörsutbildningen i Energisystem. Information till företaget

Examensarbeten vid civilingenjörsutbildningen i Energisystem. Information till företaget Examensarbeten vid civilingenjörsutbildningen i Energisystem Information till företaget Förord Först ett tack för att vår civilingenjörsstudent får göra sitt examensarbete i Ert företag och under Er handledning.

Läs mer

EP1100, Matematik och informationssystem, 7,5 högskolepoäng Mathematics and Information Systems, 7.5 higher education credits

EP1100, Matematik och informationssystem, 7,5 högskolepoäng Mathematics and Information Systems, 7.5 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND EP1100, Matematik och informationssystem, 7,5 högskolepoäng Mathematics and Information Systems, 7.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Beteendevetenskap, 15 hp

Beteendevetenskap, 15 hp Sociologiska institutionen Beteendevetenskap, moment 1, 7,5 hp Ht 2013 Josefin Eman Sofia Norlund 2013-10-15 Studiehandbok för kursen: Beteendevetenskap, 15 hp Moment 1: Psykosocial arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Agil Projektledning. En introduktion

Agil Projektledning. En introduktion Agil Projektledning En introduktion Agil Projektledning Förändringar sker alltid i projekt Agil projektledning handlar om att hantera dessa Kunden har dålig insyn i ett traditionellt projekt De ska vara

Läs mer

Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Vt 2016

Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Vt 2016 Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Vt 2016 Informationsmaterial 1. Skrivinstruktioner för projektplan 2. Instruktioner för kontinuerlig dokumentation av projektarbetets framåtskridande 3. Skrivinstruktioner

Läs mer

Sjukdomslära 9 hp, vt 2012

Sjukdomslära 9 hp, vt 2012 Biomedicinsk vetenskap II Sjukdomslära 9 hp, vt 2012 Momentet läses: 2012-04-16 2012-05-24 Ansvarig lärare: Martin Burman, Institutionen för Molekylärbiologi, Umeå universitet Syftet med momentet är att

Läs mer

LIPs Isak Nielsen ChrKr Projektdirektiv13_ROV.doc CKr

LIPs Isak Nielsen ChrKr Projektdirektiv13_ROV.doc CKr Isak Nielsen 2013/08/28 Sida 1 Projektnamn Beställare Projektledare Projektbeslut Projekttid Rapportering Remotely Operated Underwater Vehicle Isak Nielsen, ISY Student Micael Derelöv och Isak Nielsen

Läs mer

LiTH Modellering av Helikopterdynamik Projektplan. Gustaf Norman Version 1.1

LiTH Modellering av Helikopterdynamik Projektplan. Gustaf Norman Version 1.1 Gustaf Norman Version 1.1 Status Granskad Godkänd 1 PROJEKTIDENTITET VT 2008 Linköpings tekniska högskola, ISY Namn Ansvar Telefon E-post Johannes Bergkvist Testansvarig (TST) 070-413 44 30 johbe325@student.liu.se

Läs mer

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd HÖGSKOLAN i JÖNKÖPING INSTRUKTION I-JTH-10-025I _ webb/student 1 (6) Examination 1. Regelbakgrund HJ-gemensamma regler Denna instruktion gäller för Tekniska Högskolans olika former av examination och bygger

Läs mer

Scriptprogrammering och avancerad Flash. Ulf Larsson Jon Wåhlstedt

Scriptprogrammering och avancerad Flash. Ulf Larsson Jon Wåhlstedt Institutionen för kommunikation, medier och it Delkursbeskrivning: Scriptprogrammering och avancerad Flash, 7,5 poäng (Script programming and advanced Flash 7.5 ECTS credits) Kurs Scriptprogrammering och

Läs mer

Naturvetenskap och teknik i förskolan med didaktisk inriktning, 7,5 hp Distanskurs, 25 % studietakt Kurskod: 6TE008 Ht 2013.

Naturvetenskap och teknik i förskolan med didaktisk inriktning, 7,5 hp Distanskurs, 25 % studietakt Kurskod: 6TE008 Ht 2013. Naturvetenskap och teknik i förskolan med didaktisk inriktning, 7,5 hp Distanskurs, 25 % studietakt Kurskod: 6TE008 Ht 2013 Studieguide I kursen behandlas områden inom naturvetenskap och teknik, med inriktning

Läs mer

Kurs 5:2 Barn* i grupp, 7,5 poäng

Kurs 5:2 Barn* i grupp, 7,5 poäng Kurs 5:2 Barn* i grupp, 7,5 poäng Delkursbeskrivning Välkomna till kursen Barn i grupp. I den övergripande kursplanen beskrivs momentet på följande sätt: Delkursen skall ge grundläggande kunskaper om barns

Läs mer

Kandidatprojekt i elektronik Efter fullgjord kurs ska ni kunna: Kandidatprojekt i elektronik, 16 hp Kursansvarig: Tomas Svensson

Kandidatprojekt i elektronik Efter fullgjord kurs ska ni kunna: Kandidatprojekt i elektronik, 16 hp Kursansvarig: Tomas Svensson Kandidatprojekt i elektronik, 16 hp Kursansvarig: Tomas Svensson Diverse annat Datorteknik Elektronik Digital tekn. Ca 1800 timmar (11 hp, 6 pers) Kursen Skrivteknik Projektmodell Etik VHDL Handledare

Läs mer

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd. Examination av examensarbeten. Sammanfattning av seminariet

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd. Examination av examensarbeten. Sammanfattning av seminariet Examination av examensarbeten Sammanfattning av seminariet 2012-03-23 Examensarbeten är en viktig del av utbildningen och ger studenter möjlighet att visa självständighet, tillämpa sina förvärvade kunskaper

Läs mer

Projektarbete. Innehåll

Projektarbete. Innehåll Projektarbete David Axelson-Fisk Verksamhetscontroller och projektledare Kyrkokansliet 1 06-11-19 Innehåll Projektbegreppet Projektmodellen Projektflödet Projektorganisationen Projektledaren Projektbeställaren

Läs mer

Anmälan mot personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan Dalarna

Anmälan mot personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan Dalarna Högskolan Dalarna, rektor (Ert dnr DUC 2009/1897/10) Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Sofia Almqvist 08-563

Läs mer

Förskollärarprogrammet

Förskollärarprogrammet Förskollärarprogrammet Studiehandledning VFU Barns språkliga utveckling 1: Språk som form, interaktivt medel och medierande redskap, VFU, 3 hp Termin: HT 2016 Kurskod: 970G14 Under veckorna 38 och 39 kommer

Läs mer

Betygssättningen på kursen Fördjupningsarbete inom materialdesign vid Kungl. Tekniska högskolan

Betygssättningen på kursen Fördjupningsarbete inom materialdesign vid Kungl. Tekniska högskolan Kungl. Tekniska högskolan Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Marie Stern Wärn 08-56308715 marie.stern.warn@hsv.se

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

TNSL05, Optimering, Modellering och Planering 6 hp, HT2-2011

TNSL05, Optimering, Modellering och Planering 6 hp, HT2-2011 ITN/KTS Stefan Engevall/Joakim Ekström Kursinformation TNSL05, Optimering, Modellering och Planering, HT2011 TNSL05, Optimering, Modellering och Planering 6 hp, HT2-2011 1 Kursmål & innehåll 1.1 Mål med

Läs mer

Kravspecifikation. LIPs. LiTH Reglering av Avgaser, Trottel och Turbo 2008-04-23. Niclas Lerede Version 1.2. Status. Reglerteknisk Projektkurs

Kravspecifikation. LIPs. LiTH Reglering av Avgaser, Trottel och Turbo 2008-04-23. Niclas Lerede Version 1.2. Status. Reglerteknisk Projektkurs Niclas Lerede Version.2 Status Granskad 2008-04-23 PA Godkänd PROJEKTIDENTITET VT 2008, -Gruppen Linköpings tekniska högskola, ISY- Fordonssystem Namn Ansvar Telefon E-post Daniel Ahlberg ansvarig delsystem

Läs mer

Tilldelas efter registrering

Tilldelas efter registrering Institutionen för sjöfart och marin teknik Kurs-PM Kursnamn: Kurskod: Omfattning: Kursmoment: Program: Kandidatarbete för sjöfart och logistik SJOX09 15 hp 0109 Nollmoment, 0 hp; 0209 Kandidatarbete, 15

Läs mer