Umeå Universitet Kursplan Dnr: Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik"

Transkript

1 Umeå Universitet Kursplan Dnr: Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik PROJEKTLEDARUTBILDNING I, 10 poäng Project Management Kurskod: Ansvarig institution: Ämne: Nivå: Utbildningsområde: TFEA32 Tillämpad fysik och elektronik Maskinteknik A Teknik Kursen kan ingå som en icke teknisk kurs i en ingenjörs-, kandidat- eller magisterexamen och som en övrig ingenjörskurs/allmän ingenjörskurs i civilingenjörsexamen i Teknisk datavetenskap och Teknisk fysik. Kursen kan ej ingå som en kurs i huvudämnet Maskinteknik i ingenjörs-, kandidateller magisterexamen. 1. Beslut om inrättande Kursen är inrättad av Matematisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden och kursplanen har fastställts av linjenämnden för ingenjörsutbildningen att gälla från och med Mål och innehåll Kursens mål är att ge studenten grundläggande kunskaper om projektarbete och projektledning. Utgångspunkten är att lära sig hantera arbetsmetoder och verktyg som leder till kunskaper att hantera människan som resurs i anknytning till projektarbets-formen.kursen behandlar initiala problemformuleringar, kommunikation, organisations-former, arbetsrätten, målanalysen, kravspecifikationen och projektplanering till genomförande, avslut och utvärdering av projekt. Moment 1, 3 poäng: Människan som resurs. I momentet ingår en orientering om vad ett projekt är och vilka situationer en projektledare vanligtvis måste lära sig hantera. * Problemorientering - att lära sig lyssna, utvärdera och dokumentera - antecknings och informationsteknik - göra överskådliga strukturer - kontrollprocessen - har man uppfattat uppgiften riktigt? *Förstudieprocessen 1

2 - hur hantera människan som resurs - målanalysarbete, förutsättnings och konsekvensanalyser * Projektinventering - personalanalys - nedbrytning av målen i delmål - strukturering av delmålen i olika behovsområden - tids och kostnadsplan * Projektbeskrivning och projektplaner. - vad består projektet av för delar, klart definierade och mätbara - vilka kvalitativa krav som ställs - hur projektet ska organiseras - tids och kostnadsramar * Det kvalitativa projektarbetet - arbetsmetoder och verktyg för hantering av "människan som resurs" från problemorientering till projektets avslut. Moment 2, 2 poäng: Organisation och ledarskap Momentet ger insikt och kunskap om teorier om organisationer, ledarskap och förändring i ett historiskt och modernt perspektiv. Stor vikt läggs vid att visa på tillämpningen av teorierna. I momentet ingår * att ge en översikt över organisationsteorins utveckling under 1900-talet * att visa på sambanden mellan krav på effektivitet, produktivitet och kvalitet å ena sidan samt organisationsoch ledarskapsmodeller å andra sidan * att visa på sambanden mellan samhällets förändring och konsekvenser för arbetets organisering * att belysa betydelsen av individens möjligheter till delaktighet i och ansvar för beslut rörande planering och utförande av arbetsuppgifter i organisationer av skilda slag * att utifrån det ovan sagda särskilt belysa projektorganisationens möjligheter och begränsningar. 2

3 Moment 3, 3 poäng: Kommunikationsteknik. I momentet ingår * att få kunskap om samtalet som ett användbart redskap för en projektledare och att få en kort presentation av några teorier bakom samtalsmodellen * att arbeta med en samtalsmodell där tyngden ligger på att utreda/kartlägga situationer och vidga perspektiv * att ge deltagarna möjligheter att utveckla sin egen förmåga att genomföra och analysera samtal samt lära sig att ge och ta feedback * att arbeta med presentationsteknik och genomföra och analysera en presentetion Moment 4, 1 poäng: Industriellt praktikfall * Industriella projekt; allmänt - säregenskaper hos anläggningsprojekt jämfört med allmänna projekt - karaktäristik - terminologi - ekonomisk risk och ekonomisk måttstock - den lönsamme projektledaren * Team-work - kommunikativ miljö - konflikthantering - motiverande atmosfär * Kvalitet i projektarbetet - definitioner - uppgiftsformulering, uppfyllelse av förväntan - ordning och reda; viktiga rutiner *Projektplanering - mål och uppföljning - revidering - resurser, anpassning - metoder *Projektmetodik - uppdragsbekräftelse/kontraktsgenomgång - målanalys - möten/kontakter/dokumentation - specifikationsarbete - upphandling/kontraktstyper - projektbudgetering/uppföljning 3

4 Moment 5, 1 poäng: Arbetsrätt, miljö och förhandling Momentet sätter inledningsvis in arbetsrätten i ett juridiskt sammanhang, Därefter anges de begränsningar och möjligheter som gäller för projektledaren att använda arbetstagaren som mänsklig resurs. * Enskild arbetsrätt - arbetstagarbegreppet - anställningsformer - arbetsskyldigheter - avvecklingsfrågor * Kollektiv arbetsrätt - förhandlingstyper - kollektivavtalet - genomförande av förhandling - protokollskrivning 3. Förkunskapskrav För tillträde till kursen fordras allmän behörighet. 4. Undervisningens uppläggning Undervisningen ges i form av föreläsningar, gruppövningar, seminarier och studiebesök. Ett aktivt deltagande i grupparbete är en del av kunskapsinhämtande och färdighetsträning. Deltagande i de flesta av undervisningsmomenten är obligatoriskt. Frånvaro från undervisningen kan medföra att delredovisning av ett moment måste göras i form av en hemuppgift. 5. Examinationsformer och betygssättning Kunskapsredovisningen, examinationen, sker fortlöpande i samband med undervisningen i form av prov, enskilda och gruppvisa övningar, redovisningar och rapporter. På ett prov sätts något av betygen underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller med beröm godkänd (5). För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt skrivschema. Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg. På de olika delmomenten ges antingen betygen 3, 4, 5 eller underkänd (U) resp. godkänd (G). Sammanfattningsbetyg för hela kursen fastställs vid en betygskonferens, där lärarna för de olika kursmomenten deltar. På kursen ges betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) eller med beröm godkänd (5). Studerande som har underkänts två gånger av samma lärare i prov på kursen, har rätt att hos styrelsen för tillämpad fysik och elektronik begära att annan lärare utses att bestämma betyg åt honom/henne. 4

5 6. Tillgodoräknande I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik. 7. Kurslitteratur Se bilaga. 5

6 6

7 7

Projektledning och digital produktion

Projektledning och digital produktion Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievägledning@mkv.umu.se www.umu.se Dnr Datum Sid 1 (7) Termin 4 inom Programmet för medie-

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE 200 YH-POÄNG Säljare/marknadsförare 200 YHP 1 I N N E H Å L FÖRSÄLJNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs...fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Utbildningsplan Högskolan Kristianstad

Utbildningsplan Högskolan Kristianstad Enheten för lärarutbildning Utbildningsplan Högskolan Kristianstad Breddmagisterexamen med inriktning utbildningsledarskap Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2003-05-14 Diarienummer 705/333-03

Läs mer

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kulturverkstan Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kursen anlägger fem grundläggande perspektiv på konst- och kulturfältet: Filosofiskt (Olika

Läs mer

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng IT- fakultetsstyrelsen Dnr G 2014/157 Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng (Information Systems: Users and Organizations, 180 higher education credits) Grundnivå/ NISYS 1.

Läs mer

QAU216, Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, 30,0 högskolepoäng National, 30.0 higher education credits

QAU216, Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, 30,0 högskolepoäng National, 30.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN QAU216, Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, 30,0 högskolepoäng National, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr.o.m. 2013 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Programme in Business and Economics Analytic orientation 180/300

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Ekonomihögskolan SYSA12, Informatik: Informationssystem och verksamhet, 30 högskolepoäng Informatics: Information Systems and Business, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng (Bachelor of Science in Electrical Engineering, with emphasis on Telecommunication, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Telekommunikation

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 UTILDNINGSPLN SP-PROGRMMET, 80 POÄNG Spa-Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 1. LLMÄNT Spa-programmet vid Örebro

Läs mer

Kvalificerad Processoperatör

Kvalificerad Processoperatör Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Kvalificerad Processoperatör 60 KY-poäng Norrköpings kommun, Ebersteinska gymnasiet Utbildningsnummer: 200612740 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2007-05-03 Dnr SLU ua 30-1548/07 Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng Agricultural

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008. Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008. Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG AKADEMIN FÖR JURIDIK, PSYKOLOGI OCH SOCIALT ARBETE Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008 Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Master program

Läs mer

Programinformation för. Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng

Programinformation för. Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng Dnr BTH 56-0160-2010 1 Programinformation för Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng (Crossmedia and Creative Industries, 120 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG

CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-533/2005 Sida 1 (8) CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG Programme for Business Administration and Economics, 120 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

Objektorienterad programmering och utveckling

Objektorienterad programmering och utveckling Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Objektorienterad programmering och utveckling 80 KY-poäng Jensen Education School AB Utbildningsnummer: 200451690 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer