Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh."

Transkript

1 Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum Ansvarig utbildningsassistent Utbildningsexpedition Rum: 3115, plan 3 Öppet: mån tors Tel: Undervisande lärare Ulf Larsson Ulf Hagen Marc Bjersbo Asp Deltagande studenter Fristående studenter, antagna hösten (5)

2 Utdrag ur kursplanen I kursen ingår metoder, tekniker och verktyg för framställning av interaktiva och multimediala webbpresentationer. Kursen kommer att behandla olika animeringsmetoder, grunderna för redigering av ljud och bild för webben samt ge en introduktion till objektorienterad programmering. Berättarteknik och gränssnittsdesign för interaktiv multimedia ingår. Fullständig kursplan finns på Kursmoment Introduktion med analys, reflektion och resonemang kring begreppen interaktiva medier, multimedia och ickelinjärt berättande. Orientering i multimediehistora Tekniker och verktyg för arbete med interaktiv media. Författarverktyget Flash. Föreläsningar och praktiska övningar: Struktur, media och verktyg. Tidslinjer, lager och symboler. Systemering, strömmande media, Texthantering, Publiceringsprocessen Dramaturgi för ickelinjärt berättande Programmering i Actionscript 2 Designdokument: synopsis, manus, storyboard och flödesschema Projektarbete Obligatoriska inlämningsuppgifter Uppgift 1: Bygg upp en navigationsstruktur i Flash, t ex till en personlig hemsida. Den inlämnade flashfilmen ska innehålla en huvudmeny med fungerande knapplänkar till minst fyra olika avdelningar. Avdelningarna ska innehålla text, bilder, ljud och animation. Veckouppgift: Den skriftliga examinationsdelen sker i form av fem obligatoriska veckouppgifter. De ska innehåll en inlämning per kursvecka med redogörelse och reflektion över den gångna veckan samt svar på veckans fråga. Projektarbete: En multimedial och interaktiv idé beskriven i designdokument samt gestaltad i en prototyp som är gjord i Flash. Projektet ska ha en journalistisk, informativ eller pedagogisk inriktning. Arbetet sker i grupper om två till tre och redovisas genom inlämnade designdokument och en gemensam redovisning med obligatorisk närvaro. 2(5)

3 Examination och bedömning Som betyg på delkursen används uttrycken Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd. Studenten är skyldig att ha backup på inlämnade uppgifter tills betyg meddelats av läraren. Examination sker genom aktivt deltagande i lektionsbunden undervisning samt genom utförande och inlämnande av projektuppgifter som redovisas muntligen och skriftligen, och/eller i form av löpande prövning inom ramen för undervisningen. För sent inlämnade uppgifter innebär automatiskt att högsta betyg på kursen inte längre är aktuellt. Icke inlämnade uppgifter innebär betyget Underkänd på kursen. För att bli Godkänd på delkursen krävs följande: att du har lämnat in obligatoriska inlämningsuppgifter och fått dem godkända att du har varit närvarande vid schemalagd undervisning att du har erhållit betyget Godkänd på projektarbetet att du erhållit betyget Godkänt på de obligatoriska veckouppgifterna För att bli Väl godkänd på delkursen krävs: att du har deltagit aktivt vid schemalagd undervisning att du har lämnat in obligatoriska uppgifter enligt anvisningar, fått dessa godkända samt tillgodogjort dig och tillämpat kunskaper från föreläsningar, litteratur och laborationer i det praktiska arbetet att du har erhållit betyget Väl Godkänd på projektarbetet att du erhållit betyget Godkänt på de obligatoriska veckouppgifterna I övrigt påverkas kursbetygen av en sammanvägning av följande aspekter: Ambition: studentens val av ambitionsnivå för kursgenomförandet. I detta ingår närvaro samt aktivt deltagande under schemalagd undervisning. Tillgodogörande: hur studenten i sitt praktiska arbete visat att man har tillgodogjort och tillämpat föreläsningar, litteratur och laborationer. Genomförande: hur studenten har genomfört kursens praktiska moment med avseende på både hantverk och förmåga att analysera och motivera sitt arbete. 3(5)

4 Examination av restuppgifter Betyg på examinationsmoment kan inte rapporteras förrän alla examinationsgrundande delar är avklarade. (Har du missat eller fått underkänt på en salstenta får du skriva omtenta.) Om något annat saknas får du rest och måste komma överens med ansvarig lärare om hur denna rest ska elimineras. Oftast handlar det om att lämna in en kompletterande inlämningsuppgift men ibland krävs det att man deltar i något moment nästa gång kursen ges. Detta kan bli aktuellt om man inte deltagit i grupparbete eller missat ett obligatoriskt seminarium. Restuppgifter måste göras senast ett år efter att du gick delkursen, därefter måste du gå om kursen i sin helhet för att få betyg på den. Förhållningsregler Refererande till eller användning av någon annans material ska redovisas i en referenslista i direkt anslutning till samtliga inlämnade arbeten och projekt under kursen. Detta gäller både om man hämtat information från t.ex. böcker eller webbplatser och om man inhämtat uppgifter muntligt från någon. Det gäller givetvis även direkta citat eller lån av t.ex. text, kod, script, mallar eller bilder. Förbiseende att göra detta medför att arbetet underkänns och anmäls för prövning till högskolans disciplinnämnd. Ovanstående utgör en generell regel för samtliga arbeten som utförs inom utbildningar i medieteknik. Vid vissa arbeten finns mer detaljerade regler som i så fall ska följas. Upphovsrätt till studentarbeten Södertörns högskola förbehåller sig rätten att använda material producerat under kursen i utbildningssyfte. Detta innebär bland annat att vissa projektarbeten kan ingå i seminarieförberedande material. Sådant material kan komma att säljas till självkostnadspris samt finnas tillgängligt för utlåning på biblioteket. Studentarbeten kan även komma att användas i sammanhang där Södertörns högskola på olika sätt ska presenteras, exempelvis vid utställningar. 4(5)

5 Kurslitteratur Haugland, Astrid & Larsson, Ulf: Interaktiv multimedia med Flash 8 Pagina, 2006, ISBN Elsom-Cook, Mark: Principles of Interactive Multimedia Mc Graw Hill, 2001, ISBN X Läses: s. 1-34, Förutom ovanstående litteratur tillkommer dokumentation som utdelas i samband med föreläsningar, övningar och seminarier samt eventuellt ytterligare litteratur som läraren anvisar. Referenslitteratur Löwgren, Jonas & Stolterman, Erik: Design av informationsteknik Studentlitteratur, 2004, ISBN Förutom ovanstående litteratur tillkommer dokumentation som utdelas i samband med föreläsningar, övningar och seminarier samt eventuellt ytterligare litteratur som läraren anvisar. 5(5)