PROJEKTPLAN. Välgörenhetskonsert. Redaktör: Jan Nylén Version 1.1. Status. Granskad Christofer Wållberg Godkänd Jan Nylén

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTPLAN. Välgörenhetskonsert. Redaktör: Jan Nylén Version 1.1. Status. Granskad Christofer Wållberg 2014-12-02. Godkänd Jan Nylén 2014-11-27"

Transkript

1 PROJEKTPLAN Välgörenhetskonsert Redaktör: Jan Nylén Version 1.1 Status Granskad Christofer Wållberg Godkänd Jan Nylén

2

3 PROJEKTIDENTITET Projektgruppsnamn: Grupp 18 Kurs: Projektledning 1 Campus, Umeå Universitet Termin: HT14 LP2 Namn Ansvar E-post Kim Baltz Projektledare Mikael Wahlström Beställare Isak Högström Beställare Klara Sporrong Dokumentansvarig Linus Öberg Projektdeltagare Ludvig Projektdeltagare Viktor Projektdeltagare servo_32hotmail.com Kontaktpersoner hos leverantör: Namn Ansvar E-post Sofia Nordström Projektledare Billy Jonsson Dokumentansvarig Kursansvarig: Stig Byström, B401, Handledare: Ola Ågren, B323, Beställare: Grupp 18.

4 Innehållsförteckning 1. ÖVERSIKTLIG PROJEKTBESKRIVNING SYFTE OCH MÅL LEVERANSER BEGRÄNSNINGAR SWOT-analys Slutsatser utifrån SWOT-analys FASPLAN Före projektstart Under projektet delleverans ett delleverans två Slutleverans Efter projektet ORGANISATIONSPLAN Villkor för samarbetet inom organisationen DOKUMENTPLAN UTVECKLINGSMETODIK MÖTESPLAN RESURSPLAN Personer Material Lokaler Ekonomi MILSTOLPAR OCH BESLUTSPUNKTER Milstolpar Aktiviteter och aktivitetslista FÖRÄNDRINGSPLAN OCH KOMMUNIKATIONSPLAN KVALITETSPLAN Granskningar Testplan RISKANALYS PRIORITERINGAR PROJEKTAVSLUT REFERENSER 15

5 Dokumenthistorik Version Datum Utförda förändringar Utförda av Granskad Första versionen Grupp 16 Christofer Wållberg 1

6 1. ÖVERSIKTLIG PROJEKTBESKRIVNING Projektet går ut på att skapa en detaljerad plan hur man anordnar ett musikevenemang i välgörenhetssyfte där pengarna skänks till förmån för kampen mot Ebola. WBS bilden (figur 3) ger en överskådlig bild av de olika delaktiviteterna i projektet. Figur 3. WBS diagram över de olika delarna i projektet 2. SYFTE OCH MÅL Syftet med projektet är att stödja läkare utan gränser. För att kunna göra de är målet att skapa en detaljerad plan för hur eventet ska planeras och utföras. Förhoppningsvis så ska konserten inbringa minst kr till förmån för läkare utan gränser. 3. LEVERANSER I den första delleveransen presenteras de band och lokaler som funnits aktuella och tillgängliga för projektet. I andra delleveransen ska en färdig marknadsföringsplan presenteras. 4. BEGRÄNSNINGAR Begränsningarna har tagits fram med hjälp av SWOT-analys (se figur 1). 2

7 4.1 SWOT-analys Underlättande faktorer Försvårande faktorer Interna hot Strengths (S) Billy, viss insyn i Umeås musikscen Projektgruppen är aktiv i ett bra område för spelningar Tar draghjälp av universitetet Delar av projektgruppen kommer från området Weaknesses (W) Ingen budget Avsaknad av kompetens inom området Tid Externa hot Opportunities (O) Aktuellt, folk är villiga att ge Lokal där det redan finns folk Läkare utan gränser Stor lokal musikscen (många band och lokaler) Threats (T) Inget band tackar ja Ingen lokal finns tillgänglig Dålig uppslutning bland besökare Figur 2. SWOT-analys av projektet välgörenhetskonsert 4.2 Slutsatser utifrån SWOT-analys Tabell 1. Slutsatser av nulägesanalys Matchningar Konsekvens för projektet Hanteras Fördelar Styrkor + Möjligheter Försvar Styrkor + Hot Svaghet Svagheter + Hot Frestelse Svagheter + Möjligheter S2 + O4 God möjlighet till genomförande. S3 + T3 + T2 Som student kan vi dra nytta av universitetets möjligheter. W1 + T1 +T2 Utan budget kan det vara svårt att ordna ideella band och gratis lokal. O4 + W2 Då gruppen saknar kompetens inom området och det finns många lokala band finns det en risk i att vi får en övertro på hur lätt det är att hitta ett band för konserten. Projektplan Projektplan Förstudie Förstudie Umeå är en stad med rikt kulturliv och har en relativt stor scen av lokala band och artister. Det finns också en stor mängd tänkbara lokaler som kan tänkas passa för att anordna en välgörenhetskonsert i. Så förutsättningarna för att genomföra en konsert av den typ som beskrivs i kravspecifikationen är egentligen ganska goda. Det finns dock ett par betydande problem som måste tas i beaktning. Det mest omedelbara är det faktum att tiden vi har på oss att anordna konserten är väldigt knapp. Detta gör att det blir mycket svårt att boka en lämplig lokal, ett problem som görs ännu mer akut av det faktum att 3

8 december är en månad då en stor mängd events redan anordnas och följaktligen tas många tänkbara lokaler i anspråk. Vidare gör bristen på tid att det blir tämligen svårt att hitta band som är villiga att på kort varsel ta på sig att spela en konsert utan kompensation, något som är ett måste då tid att ta fram sponsorer inte står till buds. Även i händelse av att vi skulle finna ett band eller artist som var villig att ställa upp och en lokal att vara i så har vi i gruppen inte någon erfarenhet av att sköta ljud vid en konsert eller ens tillbörlig utrustning för få fram något ljud alls. Vilket självklart innebär att vi måste hitta någon som är villig att sköta ljudet för evenemanget utan kompensation. Även projektgruppens disponibla tid är ett hinder eftersom att den tid som gruppmedlemmarna har att lägga på projektet. Vi har ungefär 10 timmer per vecka och person att fördela något som gör att det helt enkelt inte finns tid för att genomföra projektet givet den stora mängd tid som vid ett sådant här arrangemang går åt till gemensam planering. 5. FASPLAN Här kommer projektets tre faser att beskrivas. Den första punkten (3.1) kommer att sammanfatta resultatet av vår förstudie och vad vi kom fram till under den. Projektets utformning kommer att byggas på resultatet av denna studie och beslut under projektets gång kommer att ske i enlighet med studiens resultat. Punkt 3.2 kommer att beskriva den arbetsgång och de prioriteringar vi har under projektets implementation Vi kommer i detta arbete ha de delleveranser som finns planerade under kursen som rättesnören och kommer sålunda att planera så att olika delar i planeringen sammanfaller med dessa inlämningstillfällen. 3.3 Beskriver vad vi kommer att göra efter projektet och hur genomförandet av den plan som vi utformade kan se ut. 5.1 Före projektstart Innan projektet startade genomförde vi en förstudie i relation till den kravspecifikation som vi fick av vår beställargrupp. I denna kravspecifikation var målet att vi skulle genomföra en konsert till förmån för en organisation som arbetade med bistånd i anslutning till Ebolaepidemin i Västafrika. Tanken var att evenemanget skulle inbringa kr och besökas av minst 100 personer. Utöver detta skulle ett lokalt band spela och vi skulle vara de exekutiva arrangörerna av evenemanget som skulle hållas i december. Resultatet av förstudien visade att deras krav inte var helt realistiska av anledningar som specificeras i förstudien. Slutsatsen blev att vi i stället borde koncentrera oss på att utforma en detaljerad plan för hur en konsert så som beställargruppen ville ha den. 4

9 5.2 Under projektet Under projektet kommer vi att dela och sätta upp milstolpar för projektet så att de sammanfaller med de delinlämningar som är schemalagda under kursen (11/12-14 och 18/12-14) samt slutinlämningen för projektet (14 15/ 1-15) Delleverans ett Innan delinlämning 1 ska lämnas in (11/12-14) är planen att en lista på konsertlokaler ska vara framtagen där eventuellt ett evenemang kan äga rum. Samt att en motsvarande lista över band som kan tänka sig att ställa upp på evenemanget ska vara klar Delleverans två Fram till den andra inlämningen skall en marknadsföringsstrategi vara framtagen och uppbyggd med eventuella enkäter och undersökningar Slutleverans Under slutinlämningen skall ett dokument som beskriver resultatet av hela vårt projekt sammanställas. Dokumentet skall innehålla ett arbetsflöde som beskriver hur en välgörenhetskonsert i Umeå kan anordnas. 5.3 Efter projektet Efter projektet skall den plan vi utformat kunna överlämnas till en exekutiv projektgrupp som skall kunna genomföra projektet genom att följa det arbetsflöde som vi beskriver i slutrapporten. 5

10 6. ORGANISATIONSPLAN Figur 1: Projektetgruppens organisation 6.1 Villkor för samarbetet inom organisationen Samtliga deltagare i projektgruppen ska lägga ned den tid som krävs för att nå projektets eftersträvade mål och delmål. 7. DOKUMENTPLAN Hålltider för dokument som ingår i projektet. Tillsatta personer ansvarar färdigställande och inlämning av dokument till berörd person. 6

11 Tabell 1. Dokumentplan för alla ingående delar i projektet Dokument Ansvarig Syfte Distribueras til l Färdig Kravspecifikation Jan Definierar alla krav på projektet Beställare Projektplan Jan Resultat av planering Handledare Delleverans 1 Band, lokal och sponsorer Delleverans 2 Marknadsföringsplan Christofer Sammanställning av band, lokaler och sponsorer Handledare Billy Marknadsföringsalternativ Handledare Resultat Matheus Handledare Slutrapportering Sofia Handledare UTVECKLINGSMETODIK Projektet följer den linjära LIPS-modell och utförs sekventiellt i fyra delmoment, (Krysander och Svensson 2011). Där det första momentet är förstudien, det andra är projektplaneringen, det tredje är genomförandet och det fjärde och sista är avvecklingen av projektet. 9. MÖTESPLAN Mötesplan för samtliga delar i projektet. Kommande semesterperiod har tagits i beaktande i mötesplanen, i och med detta så ligger färdigställanden före de faktiska inlämningsdatumen, se Gantt-schema. Eventuella hinder i arbetets gång kommer enligt detta upplägg inte drabba projektet som helhet eftersom vi kommer ligga före i planeringen och har därmed tid att ta itu med oförutsedda händelser. 7

12 Tabell 2. Mötesplan för projekt Datum Tid Ärende Ansvarig 27-nov Projektplan klar Jan 1-dec Delrapportering 1 3-dec Delrapportering 1 klar Christofer 4-dec Delrapportering 2 5-dec Delrapportering 2 8-dec 9-dec 10-dec 11-dec 12-dec 16-dec Delrapportering 2 klar Billy Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat 17-dec Resultat klar Matheus 14-jan Slutrapportering Sofia 10. RESURSPLAN I projektet är det främst gruppmedlemmarnas tid som är den resurs vi kommer jobba med. Främst eftersom att vi inte har någon budget för projektet. I GANTT-schemat nedan beskrivs hur tid kommer att disponeras under projektet. 8

13 Figur 2. GANTT-schema Gällande lokaler, ekonomi och material är det inte vi som kommer att arbeta med dessa resurser eftersom de är mer relevanta i implementationsfasen, som vi inte kommer att vara ansvariga för. Vi kommer dock att ta upp dessa punkter lite kvickt ändå för tydlighets skull Personer Vi har delat upp arbetet med projektet mellan medlemmarna i gruppen på så sätt att en person får huvudansvaret för en del av inlämningarna. Resten av gruppen är sedan involverad i arbetet med alla delar av projektet men har inte huvudansvar annat än för sin egen del. Under förstudien jobbade gruppen mycket tillsammans och hade gemensamt ansvar för denna inlämning. Arbetet gjordes under fem möten disponerade under två veckor som upptog i snitt tre timmar vardera. Ansvaret för projektplanens färdigställande ligger på Jan och tar två möten på ca fyra timmer vardera i ansvar (26:de och 27:de nov). Under det första mötet deltog Sofia, Jan och Billy i arbetet medans hela gruppen deltog i det andra mötet. Under den första delinlämningen kommer Christofer ha huvudansvaret för att arbetet blir utfört. Verkställandet av planeringen kring dessa möten kommer att ta två möten i anspråk (1:a och 3:de). Det första mötet är planerat att ta 4 timmar i anspråk och det andra 3 timmar. Under det första mötet närvarar hela gruppen förutom Christofer, Jan kommer efter två timmar. Under det andra mötet deltar alla. Delinlämning två kommer att ha Billy som verkställande-ansvarig och är planerat att ta tre möten på tre timmar vardera i anspråk (4:de, 5:e och 8:de dec). Jan är inte med under en timme på mötet den 5:e. 9

14 Slutinlämningen kommer att ta sex möten i anspråk (9-12 dec och dec). Alla möten kommer att ta tre timmar. Jan deltar inte 12:e, 16:de och 17:de. Matheus deltar inte den 10:de Material Det material som vi kommer att använda är främst våra egna datorer och telefoner, samt att vi kommer använda oss av skolans skrivare Lokaler De lokaler som vi använder under projektet är grupprum som finns att boka på universitetet. Sofia är huvudansvarig för bokande av dessa lokaler Ekonomi Med anledning av att vi inte har någon budget är ekonomi något som är ganska mycket en ickefråga. Vi kommer att förhålla oss till ekonomi på så sätt att om något kostar pengar är det ogenomförbart. Vad projektet dock skulle kosta ifall projektgruppen skulle ta betalt för all arbete beskrivs i tabell tre nedan. Tabell 3: Kostnader för projektgruppen och dess deltagare Projektdeltagare Arbetade timmar Pris per timme (Kr) Summa (Kr) Jan kr Billy kr Matheus kr Christofer kr Projektledare Sofia Projektgruppen Totalsumma

15 11. MILSTOLPAR OCH BESLUTSPUNKTER Figur 3: Översiktlig milstopleplan över projektet 11.1 Milstolpar Tabell 3. Beskrivning av milstolpar Nr Beskrivning Datum 1. Förstudien ska vara färdig och lämnas in Presentation av projektplan yh Delrapportering 1 band och lokal ss Delrapportering 2 utrustning, sponsorer, läkare utan gränser och marknadsföring Överlämning av resultat Slutrapportering Aktiviteter och aktivitetslista En mer detaljerad beskrivning av de enskilda aktiviteterna finns i tabell 4. Tabell 4. Aktivitetsbeskrivning 11

16 Nr Aktivitet 1. Hyra lokal Beskrivning Kontakta lokal-ägaren, avtala om tid och pris. Skriva kontrakt. Beräknad tid tim 0,75h/ lokal 2. Marknadsföring Dela på Facebook. Trycka upp affischer samt sätta upp dessa. Kontakta radio och lokaltv. 5h? 3. Boka band Kontakta band. Avtala om tid, plats och pris. Skriva kontrakt. 0,75h/band 4. Insamling Genom: Inträde och kollekt. 1h 5. Utrustning Hyra utrustning. Kontakta ljudtekniker, avtala om tid och pris. 1h 13. FÖRÄNDRINGS OCH KOMMUNIKATIONSPLAN Eventuella förändringar under projektets gång kommer att diskuteras i gruppen i händelse av att någon förändring måste genomföras i relation till ett uppkommet hinder i den tänkta arbetsgången. Beslut kommer sedan tas gemensamt om vad som ska ändras. Förändringens natur bestämmer om vi eventuellt behöver kontakta styrgrupp, beställargrupp, etc. De berörda parterna får sedan komma med input kring förändringarna. Verkställande av förändringen sker sedan i samförstånd med den berörda parten. Kommunikationen inom projektgruppen sker antingen via Facebook eller muntligt under de möten som planerats in. Vidare kontaktas styrgrupp och beställare via mail och eventuellt i mötesform. 14. KVALITETSPLAN Tidsåtgången är vår akilleshäl och därmed viktigast att ta tillvara på och det visar denna modell nedan genom att toppen har utökats inuti pyramiden mot triangelspetsen. Kvalitéten kommer därefter i andra hand och även om vi har lagt mycket möda på kvaliteten i projektplanen så har den som sagt kommit i andra hand. Vi har definitivt haft brist på resurser på grund av att vår budget är 0 kr och dessutom att projektgruppen saknar erfarenhet inom ämnet. I efterhand så samstämmer denna modell med hur det har sett ut i verkligheten för vårt projekt. 12

17 Figur 3. Prioritetstriangel 14.1 Granskningar Vi har genomgående granskat våra dokument i detalj och diskuterat eventuella ändringar gemensamt i grupp Testplan Detta projekt kommer vi finna svårt att testa men en utvecklad projektplan kommer leda till att projektet är så pass väl utformat så det inte kommer behöva provköras. 15. RISKANALYS I tabell 5 nedan har miniriskmetoden använts för att kartlägga risker som kan uppkomma då en välgörenhetskonsert arrangeras. 13

18 Miniriskmetoden SAN Sannolikhet att händelsen inträffar. Skala 1-5 KON Konsekvens om händelsen inträffar. Skala 1-5 R/V Riskvärde (sannolikhet * konsekvens) Tabell 5. Riskgradering med åtgärd # Identifierad risk SAN KON R/V Åtgärd R1 Uppnår inte produktkrav Omförhandling av kontrakt. R2 Personalbrist pga. sjukdom Tillsätter ny person eller ställer in eventet beroende på person. R3 Band dyker inte upp Kontrakt R4 Strul med lokalbokning Kontrakt R5 Antal åhörare uppnår inte förväntningarna Marknadsföring R6 Konflikt med beställare Förhandling R7 Sponsorer drar sig ur Kontrakt R8 Utrustnings strul Hanteras av ljudtekniker 16. PRIORITERINGAR Fokus för projektet har främst varit på att få klart projektet inom den tidsram som vi har definierat i tidsplaneringen. Anledningen till detta är att vi misstänker att det kan bli svårt att koordinera arbetet under veckorna kring jul i och med att det att det är många lediga dagar och gruppdeltagare kommer att vara bortresta. Med denna tidsram i åtanke har sedan fokus legat på att projektets resultat ska hålla en kvalitet som både gruppen och skolan anser vara tillbörlig. Den enda egentliga resurs vi arbetat med under projektet är dem individuella gruppmedlemmarnas tid. Vi har med anledning av den tidsram vi har satt upp, samt kravet på kvalitet fått planera så att under ett par veckor så används väldigt mycket av denna resurs. Detta tas sedan igen under de lediga veckor gruppen har i slutet av december och början av Januari. 17. PROJEKTAVSLUT Projektet kommer att avslutas när en utförlig plan av en välgörenhetskonsert gjorts. Denna kommer då överlämnas till beställargruppen enligt överenskommelse. 14

19 18. REFERENSER Tonnquist, Bo Projektledning. 4. uppl. Stockholm: Sanoma utbildning. Svensson, Tomas och Krysander, Christian Projektmodellen Lips. 1. uppl. Studentlitteratur. 15

Leveransdokument. Välgörenhetskonsert. Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg

Leveransdokument. Välgörenhetskonsert. Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg Leveransdokument Välgörenhetskonsert Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg Introduktion I denna rapport kommer vårt arbete med att finna band, lokaler och sponsorer

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Genomförandet handlar alltså om att detaljplanera, följa upp, styra, leda, rapportera och informera.

Genomförandet handlar alltså om att detaljplanera, följa upp, styra, leda, rapportera och informera. Sida 1 av 42 3 Genomförande Under själva genomförandet handlar arbetet och ansvaret för projektledaren om att leda arbetet framåt i enlighet med uppgjorda planer och mot de mål som definierats. Projektet

Läs mer

En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem.

En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem. En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem. Seminariearbete i informatik C-nivå Göteborgs Universitet Vårterminen 1999-05-19 Handledare: Faramarz Agahi

Läs mer

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag.

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Möten som engagerar ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. E-post: bestall@st.org. Fax:

Läs mer

PROJEKTPLAN Lån för alla

PROJEKTPLAN Lån för alla PROJEKTPLAN Lån för alla webbadress www.lanforalla.wikispaces.com/projektplaneringen Projektnamn Lån för alla - det Nya biblioteket Fastställt av Lina Hallblom, Erika Enberg och Jenny Mörk Dokumentansvarig

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Två projekt, en teori

Två projekt, en teori Två projekt, en teori Linda Sjöblom & Victor Stenström Högskolan på Åland serienummer 38/2014 Hospitality Management Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531 Examensarbete Högskolan på Åland Utbildningsprogram: Författare:

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 GFC STOCKHOLM BY NIGHT 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 2. Teknik!!!!!!!!!!! 3 3. Plats!!!!!!!!!!! 3!

Läs mer

Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31

Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31 1 Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31 Slutrapport för delprojekt Virtuellt hälsotorg 1. Sammanfattning Målet med delprojektet var att skapa en plattform

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Projektmaterial KOMMUNIKATION MED DATOR, HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Handbok i Social redovisning

Handbok i Social redovisning Handbok i Social redovisning För Sociala arbetskooperativ Huvudförfattare Urban Norberg Projektledare och bollplank Eva Carlsson och Klas Sundström Denna handbok är utgiven av SKOOPI (sociala arbetskooperativens

Läs mer

Att skapa bra stämning i en projektgrupp eller ett arbetslag.

Att skapa bra stämning i en projektgrupp eller ett arbetslag. PULS, Rune Olsson AB www.pulsro.se sid 1 Att skapa bra stämning i en projektgrupp eller ett arbetslag. Inledning: Ett arbetsschema för en Kick-off. Vi känner alla regeln: Tänk efter - före. Här ger vi

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

BESTÄLLARKOMPETENS VID BESTÄLLNING AV PROJEKT - TEKNISK-, PROCESS- OCH SOCIAL KOMPETENS

BESTÄLLARKOMPETENS VID BESTÄLLNING AV PROJEKT - TEKNISK-, PROCESS- OCH SOCIAL KOMPETENS BESTÄLLARKOMPETENS VID BESTÄLLNING AV PROJEKT - TEKNISK-, PROCESS- OCH SOCIAL KOMPETENS Jonas RUNDQUIST Sektionen för Ekonomi och Teknik, Högskolan i Halmstad Box 823, 301 18 Halmstad, SWEDEN De projekt

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Sara Tyskeng och Olof Hjelm Avdelningen för Industriell miljöteknik Institutionen för

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland och BirCon AB. Författare Daniel Birnik, Anders Johnsson. Redaktör och formgivare Peter PC

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer