Projektplan. Redaktör: Patrik Molin Version 1.0. Mobile Scout. Status. LiTH Granskad Godkänd. TSRT71 Patrik Molin

Save this PDF as:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan. Redaktör: Patrik Molin Version 1.0. Mobile Scout. Status. LiTH Granskad Godkänd. TSRT71 Patrik Molin"

Transkript

1 Projektplan Redaktör: Version 1.0 Granskad Godkänd Status Sida 1

2 PROJEKTIDENTITET 2009/VT, Linköpings Tekniska Högskola, ISY Gruppdeltagare Namn Ansvar Telefon E-post Martin Larsson Projektledare (ML) Dokumentansvarig (PM) Jimmy Engman Testansvarig (JE) Magnus Andersson Hårdvaruansvarig (MA) Tomas Andersson Mjukvaruansvarig (TA) Nils Ericsson Mobilitetsansvarig (NE) Jenny Arkad Sensoransvarig (JA) Moa Gustafsson Nätverksansvarig (MG) Joel Askling Hermansson SLAM-ansvarig (JH) E-postlista för hela gruppen: Hemsida: Kommer senare Kund: Saab Bofors Dynamics Kontaktperson hos kund: Pelle Carlbom, , Kursansvarig: David Törnqvist (ISY), , Handledare: Karl Granström (ISY), , Handledare: Torbjörn Crona (Saab Bofors Dynamics), Handledare: Johan Bejeryd (Saab Bofors Dynamics), Sida 2

3 Innehåll Dokumenthistorik 5 1 Översiktlig beskrivning av projektet Syfte och Mål Leveranser Begränsningar Fasplan Före projektstart Under projektet Efter projektet Organisationsplan för hela projektet Organisationsplan för projektgruppen Organisationsplan övriga Dokumentplan 8 5 Utvecklingsmetodik 8 6 Utbildningsplan Egen utbildning Kunderns utbildning Rapporteringsplan 10 8 Mötesplan 10 9 Resursplan Personer Material Lokaler Ekonomi Sida 3

4 10 Milstolpar och beslutspunkter Milstolpar Beslutspunkter Aktiviteter Tidplan Kvalitetsplan Granskningar Testplan Prioriteringar Projektavslut 16 Referenser 16 Sida 4

5 Dokumenthistorik Version Datum Utförda förändringar Utförda av Granskad Första utkast ML PM Ändrad efter önskemål från beställare ML Godkänd ML Sida 5

6 1 Översiktlig beskrivning av projektet 1.1 Syfte och Mål Syfte och mål med projektet är att utveckla en terränggående robot vid namn Mobile Scout. Roboten kommer att styras trådlöst av en operatör via en laptop, en så kallad masterenhet. Systemet kommer att bestå av två delar, en scoutenhet och en masterenhet. Scoutenheten består av en robotplattform, dator, hjulodometer, kamera, GPS och IMU. Roboten kommer att samla in information om dess omgivning och skicka till masterenheten. Operatören kommer ha möjlighet att styra roboten manuellt eller autonomt. 1.2 Leveranser Under projektet kommer fyra delleveranser, så kallade beslutspunkter (BPx), att lämnas in. Beslutspunkt Beskrivning Leveransdatum BP2 Kravspecifikation, projektplan inklusive tidsplan, systemskiss BP3 Designspecifikation, testplan BP5 All funktionalitet, testprotokoll, användarhandledning, föredrag v.19 där det visas att kraven i kravspecifikationen är uppfyllda BP6 Teknisk rapport, efterstudie med uppföljning av resultat och använd tid, posterpresentation, hemsida som beskriver projektet, film att publicera v.21 Tabell 1: Visar projektets beslutspunkter och när dessa ska levereras 1.3 Begränsningar Robotens funktion kommer av begränsas av de produkter som tillhandahålls av Saab Bofors Dynamics och antalet timmar varje projektmedlem får disponera. 2 Fasplan 2.1 Före projektstart Syftet med förefasen är att utreda vad som ska göras och hur man ska genomföra projektet. Projektet startar med att gruppmedlemmarna studerar projektdirektiven. Projektet sammanställer sedan en kravspecifikation som beskriver vad som ska göras. Därefter utarbetas en systemskiss som översiktligt beskriver hur man ska gå tillväga. Man sammanställer även en projektplan Sida 6

7 som innehåller planer och regler för utförande och slutförande av projektet. I projektplanen beskrivs även organisationen och dess olika faser. En aktivitetslista, en resursplan och en tidsplan sammanställs så att projektets tid- och resursutnyttjande optimeras. 2.2 Under projektet Under denna fas genomförs alla aktiviteter som identifierats under förefasen. Underfasen börjar med att man utarbetar en designspecifikation och testplan som detaljerat beskriver utvecklingsarbetet och hur tester ska genomföras. Därefter genomförs alla aktiviteter samtidigt som de dokumenteras och testas. Under projektets gång kommer det finnas en kontinuerlig dialog mellan projektledaren och beställaren med hjälp av statusrapporter och tidsrapporter. 2.3 Efter projektet I efterfasen överförs projektresultatet till beställaren och projektets avslutas. I efterfasen genomförs även en efterstudie där man utvärderar projektets genomförande. 3 Organisationsplan för hela projektet Beställare Kund Handledare Projektgrupp Projektledare Scoutenheten Masterenheten Mobilitetsmodul Sensormodul Nätverksmodul Användargränssnitt Figur 1: Bilden visar organisationsplanen för projektet Sida 7

8 3.1 Organisationsplan för projektgruppen Projektet leds av Martin Larsson och gruppen är indelad i 4 grupper; användargränssnitt, nätverksmodul, mobilitetsmodul och sensormodul. Martin och Tomas kommer att utveckla användargränssnittet på masterenheten. Moa och Patrik kommer att jobba med nätverksmodulen. Nils, Jimmy och Joel jobbar med mobilitetsmodulen och Magnus och Jenny jobbar med sensormodul. Utöver denna uppdelning har vi andra poster enligt nedan: Namn Ansvarsområde Telefon Martin Larsson Projektledare Dokumentsansvarig Jimmy Engman Testansvarig Tomas Andersson Mjukvaruansvarig Magnus Andersson Hårdvaruansvarig Nils Ericsson Mobilitetsansvarig Jenny Arkad Sensoransvarig Moa Gustafsson Nätverksansvarig Joel Askling Hermansson SLAM-ansvarig Tabell 2: Visar projektets olika poster 3.2 Organisationsplan övriga Kunden är Pelle Carlbom på Saab Bofors Dynamics och beställare är David Törnqvist på avdelningen för reglerteknik på LITH. Karl Granström är handledare på ISY. Torbjörn Crona och Johan Bejeryd är handledare på Saab Bofors Dynamics. 4 Dokumentplan Nedan följer alla dokument (Tabell: 3) som ska produceras under projektets gång. 5 Utvecklingsmetodik Produkten kommer att byggas i enheter för att dessa lätt skall vara utbytbara. All programvara kommer att utvecklas på ett sådant sätt att den är väl motiverad och dokumenterad. Det kommer även utvecklas modeller av systemet för testning. Sida 8

9 Dokument Syfte Färdigdatum Kravspecifikation Definierar alla krav på systemet Systemskiss Översiktligt beskrivning hur utvecklingen ska genomföras Projektplan Planer och regler för utförande och slutförande av projektet Tidplan Hur många timmar som ska läggas på de olika momenten Testplan Beskriver hur och vad som ska testas Designspecifikation En detaljerad beskrivning hur utvecklingen ska genomföras Testprotokoll Protokoll över alla tester som genomförts under projektet v.19 Användarhandledning Hur produkten används v.19 Teknisk rapport Beskriver projektet i sin helhet v.20 Efterstudie Utvärdering av projektets genomförande v.20 Övrig dokumentering Tid- och statusrapporter En beskrivning på mycket varje person har jobbat och vad som hänt i projektet under den senaste veckan Varje vecka Poster Affisch för projektet v.20 Muntlig presentation Utvärdering av projektets genomförande v.20 Hemsida Beskrivning av projektet publiceras online v.20 Film En film som beskriver produkten som utvecklats v.20 Tabell 3: Visar alla dokument som ska produceras under projektets gång 6 Utbildningsplan 6.1 Egen utbildning Projektmedlemmarna kommer att ansvara för sig egen utbildning för att kunna lösa de uppgifter som tilldelas. 6.2 Kunderns utbildning Kunden och beställaren kommer få utbildning i systemet genom en tekniska dokumentationen och en användarhandledning som kommer utarbetas under projektets gång. Sida 9

10 7 Rapporteringsplan Senast varje söndag klockan ska varje projektmedlem rapportera in hur mycket tid som lagts ner på projektet. Projektledaren sammanställer sedan en tidrapport för hela projektgruppen och skickar den via mail till beställaren under måndagen. I samband med tidrapporteringen skickar projektledaren även in en statusrapport för den föregående veckan. 8 Mötesplan Projektmöten kommer att genomföras en gång per vecka och kommer att äga rum på måndagar med start klockan, om inget annat meddelas av projektledaren. En kallelse till projektmöte ska skickas ut senast två dagar innan om ej förmildrande skäl föreligger. Måndagsmöten protokollförs. Alla projektmedlemmar deltar på måndagsmötena. Vill en projektmedlem framföra någonting på måndagsmötet meddelas detta projektledaren snarast möjligt. Om någon projektmedlem inte kan delta ska detta meddelas så snarast möjligt. 9 Resursplan 9.1 Personer Projektet kommer att genomföras av 9 stycken studenter på LITH. Till sin hjälp har projektet tre handledare; Karl Granström (ISY). Torbjörn Crona (Saab Bofors Dynamics) och Johan Bejeryd (Saab Bofors Dynamics). 9.2 Material Saab Bofors Dynamics tillhandahåller all utrustning och material. 9.3 Lokaler Projektgruppen kommer ha tillgång till två arbetsplatser; ett rum på Instutitionen för Reglerteknik och ett rum på Saab Bofors Dynamics. Sida 10

11 9.4 Ekonomi 200 timmar får disponeras av varje projektmedlem. Totalt 1800 timmar. Handledningstid på ISY: 10 timmar Handledningstid på Saab Bofors Dynamics: 50 timmar Två bärbara datorer från ISY Sida 11

12 10 Milstolpar och beslutspunkter 10.1 Milstolpar Nr. Beskrivning Datum 1. Kravspecifikation Projektplan inklusive tidsplan, systemskiss Designspecifikation, testplan Manuell styrning klar v Nätverksmodul klar v Sensormodul klar v Mobilitetsmodulen klar v Samtliga moduler klara v All funktionalitet, testprotokoll, användarhandledning, föredrag v.19 där det visas att kraven i kravspecifikationen är uppfyllda 9. Teknisk rapport, efterstudie med uppföljning av resultat och använd tid, posterpresentation, hemsida som beskriver projektet, film att publicera v.21 Tabell 4: Visar projektets milstolpar 10.2 Beslutspunkter Nr. Beskrivning Datum 1. Godkännande av kravspecifikation, beslut att starta förberedelsefasen Godkännande av projektplanering, beslut att starta utförandefasen Godkännande av designspecifikation, beslut att fortsätta utförandefasen Godkännande av produktens funktionalitet, beslut att leverera v Godkännande av leverans, beslut att upplösa projektgruppen v.21 Tabell 5: Visar projektets beslutspunkter Sida 12

13 11 Aktiviteter Nr. Aktivitet 1. Gruppmöten 2. Möte med handledare 3. Kravspecifikation 4. Projektplan 5. Systemskiss 6. Tidplan 7. Testplan 8. Designspecifikation 9. Övriga dokument 10. Användarhandledning 11. Teknisk dokumentation 12. Granska dokument 13. Efterstudie 14. Presentation 15. Hemsida 16. Film 17. Poster 18. Projektledning 19. Utbildning: Latex 20. Utbildning: Användargränsnitt 21. Utbildning: Sensormodul 22. Utbildning: Mobilitetsmodulen 23. Utbildning: Nätverksmodul 24. Utbildning: Övrigt 25. Utveckling av användargränssnitt för masterenhet 26. Utveckling av användargränssnitt för scoutenhet 27. Utveckling av nätverkskommunikation mellan enheterna 28. Montering av hårdvara 29. Test av nätverksmodul 30. Test av manuell styrning 31. Fordonsmodell Sida 13

14 Nr. Aktivitet 32. Modell av sensordata 33. Modell av nätverkslänk 34. Implementering och validering av fordonsmodell 35. Implementering av modell för sensordata 36. Implementering av sensormodul 37. Test av sensormodul 38. Estimering och reglerfunktioner 39. Test av mobilitetsmodul 40. Insamling av bildsekvens för analys 41. Algoritm för att hitta landmärken i en bildsekvens 42. Algoritm för att spåra landmärken i en bildsekvens 43. Implementera algoritm för positionsskattning 44. Test av slutprodukt 45. Reservtid 46. Personalfester 12 Tidplan Tabell 6: Visar projektets aktiviteter Se figur 2. Från och med aktivitet 20 är dem ordnade efter kronologisk ordning. 13 Kvalitetsplan 13.1 Granskningar Alla dokument kommer att granskas av minst en projektmedlem innan inlämning till beställare. Utifrån direktiven från granskningen kommer ändringar och tillägg göras av projektmedlemmarna Testplan Tester kommer att utföras utgående från en testplan. Testplanen kommer att tas fram av den testansvarige i projektet och lämnas in till beställaren senast den 27 februari Sida 14

15 Mobile Scout Figur 2: Visar projektets planering 14 Prioriteringar Vi kommer prioritera alla krav med prioritetsnivå 1 och se till att dessa krav blir uppfyllda. I mån om tid kommer vi att implementera krav med prioritetsnivå 2. L IPs Sida 15

16 15 Projektavslut Projektet avslutas i samband med att vi levererar produkten inklusive alla dokument till kunden vecka 21. Vid projektets slut ska allt lånat material lämnas tillbaka. Referenser [1] LIPS Version 1.3 Tomas Svensson och Christian Krysander. Kompendium,, Sida 16

LiTH Mobile Scout. Kravspecifikation. Redaktör: Patrik Molin Version 1.0. Status. Granskad Godkänd. TSRT71 Patrik Molin.

LiTH Mobile Scout. Kravspecifikation. Redaktör: Patrik Molin Version 1.0. Status. Granskad Godkänd. TSRT71 Patrik Molin. 2009-02-3 Kravspecifikation Redaktör: Version.0 Granskad Godkänd Status TSRT7 Sida 2009-02-3 PROJEKTIDENTITET 2009/VT, Linköpings Tekniska Högskola, ISY Gruppdeltagare Namn Ansvar Telefon E-post Martin

Läs mer

LiTH Autonom styrning av mobil robot 2007-02-15. Projektplan. Martin Elfstadius & Fredrik Danielsson. Version 1.0

LiTH Autonom styrning av mobil robot 2007-02-15. Projektplan. Martin Elfstadius & Fredrik Danielsson. Version 1.0 Projektplan Martin Elfstadius & Fredrik Danielsson Version 1.0 Status Granskad Godkänd 1 PROJEKTIDENTITET Autonom styrning av mobil robot Vårterminen 2007 Linköpings Tekniska Högskola, ISY Namn Ansvar

Läs mer

Projektplan. LiTH Reglering av Avgaser, Trottel och Turbo 2008-02-11. Fredrik Petersson Version 1.0. Status. Reglerteknisk Projektkurs RATT LIPs

Projektplan. LiTH Reglering av Avgaser, Trottel och Turbo 2008-02-11. Fredrik Petersson Version 1.0. Status. Reglerteknisk Projektkurs RATT LIPs Fredrik Petersson Version 1.0 Status Granskad 2008-02-11 NL, PA Godkänd 1 2 PROJEKTIDENTITET VT 2008, RATT-Gruppen Linköpings tekniska högskola, ISY- Fordonssystem Namn Ansvar Telefon E-post Daniel Ahlberg

Läs mer

Projektplan. LiTH Segmentering av MR-bilder med ITK Anders Eklund. Version 1.0. Status. Bilder och grafik projektkurs, CDIO MCIV LIPs

Projektplan. LiTH Segmentering av MR-bilder med ITK Anders Eklund. Version 1.0. Status. Bilder och grafik projektkurs, CDIO MCIV LIPs Segmentering av MR-bilder med ITK 2006-02-02 Projektplan Version 1.0 Status Granskad Godkänd Bilder och grafik projektkurs, CDIO MCIV LIPs 1 PROJEKTIDENTITET MCIV 2006 VT Linköpings Tekniska Högskola,

Läs mer

Projektplan. LiTH AMASE 2006-02-15 Accurate Multipoint Acquisition from Stereovision Equipment. Johan Hallenberg Version 1.0

Projektplan. LiTH AMASE 2006-02-15 Accurate Multipoint Acquisition from Stereovision Equipment. Johan Hallenberg Version 1.0 AMASE 2006-02-15 Projektplan Johan Hallenberg Version 1.0 Granskad Godkänd 1 PROJEKTIDENTITET VT2006, AMASE Linköpings tekniska högskola, ISY Namn Ansvar Telefon E-post Mikael Karelid kundansvarig (KUN)

Läs mer

Projektplan Autonom Bandvagn

Projektplan Autonom Bandvagn Projektplan Autonom Bandvagn Version 1. Redaktör: Erik Hagfalk Datum: 18 september 29 Status Granskad Jonas Callmer 29-9-17 Godkänd Jonas Callmer 29-9-18 Projektidentitet E-mail: Hemsida: Beställare: Kund:

Läs mer

LIPs Daniel Axehill ChrKr Projektdirektiv_Saab_v3 CKr

LIPs Daniel Axehill ChrKr Projektdirektiv_Saab_v3 CKr Daniel Axehill 2006-01-19 Sida 1 Projektnamn Beställare Daniel Axehill, ISY Projektledare Student Projektbeslut Torbjörn Crona, Daniel Axehill Projekttid Läsperiod 3-4, vårterminen 2006. Projektet klart

Läs mer

Projektplan. Flygande Autonomt Spaningsplan. Version 1.0. Dokumentansva Datum: 13 februari Dokumentansvarig: Henrik Abrahamsson.

Projektplan. Flygande Autonomt Spaningsplan. Version 1.0. Dokumentansva Datum: 13 februari Dokumentansvarig: Henrik Abrahamsson. Flygande Autonomt Spaningsplan Version 1.0 Dokumentansvarig: Henrik Abrahamsson Dokumentansva Datum: 13 februari 2008 Status Granskad Godkänd Projektidentitet Hemsida: Kund: LiTH http://www.isy.liu.se/edu/projekt/tsrt71/2008/flygproj2008/

Läs mer

Projektplan. LiTH Autonom bandvagn med stereokamera 2010-09-24. Henrik Berggren Version 1.0. Status. TSRT10 8Yare LIPs. Granskad

Projektplan. LiTH Autonom bandvagn med stereokamera 2010-09-24. Henrik Berggren Version 1.0. Status. TSRT10 8Yare LIPs. Granskad Henrik Berggren Version 1.0 Status Granskad Godkänd Jonas Callmer 2010-09-24 1 PROJEKTIDENTITET 2010/HT, 8Yare Linköpings tekniska högskola, institutionen för systemteknik (ISY) Namn Ansvar Telefon E-post

Läs mer

LIPs Isak Nielsen ChrKr Projektdirektiv13_ROV.doc CKr

LIPs Isak Nielsen ChrKr Projektdirektiv13_ROV.doc CKr Isak Nielsen 2013/08/28 Sida 1 Projektnamn Beställare Projektledare Projektbeslut Projekttid Rapportering Remotely Operated Underwater Vehicle Isak Nielsen, ISY Student Micael Derelöv och Isak Nielsen

Läs mer

Projektplan. Joachim Lundh TSRT10 - SEGWAY 6 december 2010 Version 1.0. Status:

Projektplan. Joachim Lundh TSRT10 - SEGWAY 6 december 2010 Version 1.0. Status: Projektplan Joachim Lundh TSRT10 - SEGWAY 6 december 2010 Version 1.0 Status: Granskad Alla 6 december 2010 Godkänd Markus (DOK) 6 december 2010 PROJEKTIDENTITET Segway, HT 2010 Tekniska högskolan vid

Läs mer

Projektplan. LIPs. Per Henriksson Version 1.0. LiTH 7 december Optimering av hjullastare. TSRT10 projektplan.pdf WHOPS 1

Projektplan. LIPs. Per Henriksson Version 1.0. LiTH 7 december Optimering av hjullastare. TSRT10 projektplan.pdf WHOPS 1 Projektplan Per Henriksson Version 1.0 1 Status Granskad JT, PD, JR Godkänd - 2 Projektidentitet Optimering av Hjullastare HT2011 Linköpings Tekniska Högskola, ISY Namn Ansvar Telefon E-post Per Henriksson

Läs mer

LIPs Martin Lindfors ChrKr Projdir2017_sbd.doc CKr

LIPs Martin Lindfors ChrKr Projdir2017_sbd.doc CKr Martin Lindfors 2017-08-22 Sida 1 Projektnamn Beställare Projektledare Projektbeslut Projekttid Rapportering Minröjningssystem Martin Lindfors, ISY Student Torbjörn Crona och Martin Lindfors Läsperiod

Läs mer

Projektplan David Sandberg Version 1.0

Projektplan David Sandberg Version 1.0 Projektplan David Sandberg Version 1.0 Status Granskad Godkänd Projektidentitet Grupp 2, 2010/HT Linköpings Tekniska Högskola, ISY Namn Ansvar Telefon E-mail David Sandberg Projektledare 073-9504672 davsa746@student.liu.se

Läs mer

Projektplan. LIPs. LiTH Flygsimulator Petra Malmgren. Version 1.0. Status. TSRT71 Reglerteknisk projektkurs Kristin Fredman.

Projektplan. LIPs. LiTH Flygsimulator Petra Malmgren. Version 1.0. Status. TSRT71 Reglerteknisk projektkurs Kristin Fredman. Projektplan Petra Malmgren Version 1.0 Status Granskad Godkänd Kristin Fredman Projektidentitet Vårterminen 2005 Linköpings tekniska högskola, Institutionen för systemteknik, ISY Namn Ansvar Telefon E-post

Läs mer

Projektdirektiv Hanna Nyqvist Sida 1

Projektdirektiv Hanna Nyqvist Sida 1 2014-08-27 Sida 1 Projektnamn Beställare Projektledare Projektbeslut Projekttid Rapportering Minröjningsbandvagn, ISY Student Torbjörn Crona, Läsperiod 1-2, HT 2014. Projektet klart senast vid projektkonferensen.

Läs mer

Projektplan. Modellbaserad diagnos av motortestcell 07-05-10. Fredrik Johansson Version 1.0. Status. TSRT71 Modellbaserad diagnos av motortestcell IPs

Projektplan. Modellbaserad diagnos av motortestcell 07-05-10. Fredrik Johansson Version 1.0. Status. TSRT71 Modellbaserad diagnos av motortestcell IPs 07-05-10 Projektplan Version 1.0 Status Granskad Godkänd TSRT71 Modellbaserad diagnos av motortestcell IPs PPDiagnos10.odt 1 PROJEKTIDENTITET Linköpings Tekniska Högskola, ISY Namn Ansvar Telefon E-post

Läs mer

Projektplanering. Projektplanen. Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas

Projektplanering. Projektplanen. Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Beskriver hur projektet ska utföras

Läs mer

Kravspecifikation Autonom Bandvagn

Kravspecifikation Autonom Bandvagn Kravspecifikation Autonom Bandvagn Version.0 Redaktör: Jon Bjärkefur Datum: 8 september 2009 Status Granskad Karl Granström 2009-09-4 Godkänd Jonas Callmer 2009-09-8 Kurskod: TSRT0 Redaktörens E-mail:

Läs mer

TSRT10 - Projektplan

TSRT10 - Projektplan TSRT10 - Projektplan Turbogruppen Version 0.2 22 september 2016 Status Granskad Dennis Åberg Skender 22 september 2016 Godkänd Namn Datum i Turbogruppen Projektidentitet Name Ansvar Telefon E-post (@student.liu.se)

Läs mer

Projektplan Autonomstyrning av gaffeltruck

Projektplan Autonomstyrning av gaffeltruck Version 1.0 L.A.M.A 12 oktober 2016 Status Granskad Samtliga projektmedlemmar 2016-09-21 Godkänd Andreas Bergström 2016-09-23 Projektidentitet Gruppmail: Hemsida: Beställare: Kund: Kursansvarig: Projektledare:

Läs mer

Före Kravspecifikationen

Före Kravspecifikationen projektidé BP0 förstudie BP1 förberedelse BP2 Kravspecifikationen Beskriver VAD som ska utföras i projektet? projektdirektiv beslutspunkter specifikationer planer kunddokument rapporter protokoll M beställarens

Läs mer

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Krav på en projektplan Beskriver

Läs mer

Detektion och felisolering i förbränningsmotorer PROJEKTPLAN. Max Karjalainen. Version 1.0. Status

Detektion och felisolering i förbränningsmotorer PROJEKTPLAN. Max Karjalainen. Version 1.0. Status PROJEKTPLAN Max Karjalainen Version 1.0 Status Granskad MaK 2015-09-22 Godkänd Reglerteknisk projektkurs LIPS Projektplan i bohli890@student.liu.se Reglerteknisk projektkurs LIPS Projektplan ii bohli890@student.liu.se

Läs mer

LIPs Fredrik Ljungberg ChrKr Projektdirektiv18_ROV.doc CKr

LIPs Fredrik Ljungberg ChrKr Projektdirektiv18_ROV.doc CKr Fredrik Ljungberg 2018-08-28 Sida 1 Projektnamn Beställare Projektledare Projektbeslut Projekttid Rapportering Parter Projektets bakgrund och Remotely Operated Underwater Vehicle Fredrik Ljungberg, ISY

Läs mer

Projektdirektiv Oskar Ljungqvist Sida 1. Kund/Examinator: Daniel Axehill, Reglerteknik/LiU

Projektdirektiv Oskar Ljungqvist Sida 1. Kund/Examinator: Daniel Axehill, Reglerteknik/LiU Sida 1 Projektnamn Beställare Projektledare Projektbeslut Projekttid Rapportering LiU Racetrack, ISY Student, ISY Läsperiod 1-2, HT 2017. Projektet klart senast vid projektkonferensen. Löpande rapportering:

Läs mer

Projektdirektiv Christian Andersson Naesseth Sida 1

Projektdirektiv Christian Andersson Naesseth Sida 1 Christian Andersson Naesseth 2018-08-30 Sida 1 Projektnamn Beställare Projektledare Projektbeslut Projekttid Rapportering Drönarprojekt Visionen Christian Andersson Naesseth, ISY Studenter Gustaf Hendeby

Läs mer

Projektdirektiv. Rikard Falkeborn Sida 1

Projektdirektiv. Rikard Falkeborn Sida 1 2007 12 03 Sida 1 Projektnamn Beställare Projektledare Projektbeslut Projekttid Rapportering Självetablerande sensornätverk med GPS och 3G, ISY Student David Lindgren, Läsperiod 3 4, vårterminen 2008.

Läs mer

Projektdirektiv Oskar Ljungqvist Sida 1. Kund/Examinator: Daniel Axehill, Reglerteknik/LiU

Projektdirektiv Oskar Ljungqvist Sida 1. Kund/Examinator: Daniel Axehill, Reglerteknik/LiU 2018-08-30 Sida 1 Projektnamn Beställare Projektledare Projektbeslut Projekttid Rapportering, ISY Student, ISY Läsperiod 1-2, HT 2018. Projektet klart senast vid projektkonferensen. Löpande rapportering:

Läs mer

Projektplan Optimal Styrning av Autonom Racerbil

Projektplan Optimal Styrning av Autonom Racerbil No Oscillations Corporation Projektplan Optimal Styrning av Autonom Racerbil Version 1.0 Författare: Mikael Rosell Datum: 29 november 2013 Status Granskad Projektgruppen 2013-09-18 Godkänd 2013-09-18 Projektidentitet

Läs mer

PROJEKTPLAN. Programmerbar modellbåt Pontus Brånäs, Wojtek Thorn Version 1.1. Status

PROJEKTPLAN. Programmerbar modellbåt Pontus Brånäs, Wojtek Thorn Version 1.1. Status PROJEKTPLAN Pontus Brånäs, Wojtek Thorn Version 1.1 Status Signatur Datum Granskad 2015-01-22 Godkänd LIPS Projektplan i projektgrupppontek@outlook.com PROJEKTIDENTITET Projektgrupp 2, 2014/2015, Programmerbar

Läs mer

Robotgräsklippare 2014-01-22 PROJEKTPLAN. Robotgräsklippare. Version 1.1. Status. Granskad. Godkänd. Robotgräsklippare.

Robotgräsklippare 2014-01-22 PROJEKTPLAN. Robotgräsklippare. Version 1.1. Status. Granskad. Godkänd. Robotgräsklippare. 2014-01-22 PROJEKTPLAN Version 1.1 Granskad Status Godkänd LIPS Projektplan i 2014-01-22 PROJEKTIDENTITET 2014/2015 Njudungsgymnasiet T4 Namn Ansvar Telefon E-post Isak Linehag Dokumentansvarig 070-332

Läs mer

LiTH Modellering av Helikopterdynamik Projektplan. Gustaf Norman Version 1.1

LiTH Modellering av Helikopterdynamik Projektplan. Gustaf Norman Version 1.1 Gustaf Norman Version 1.1 Status Granskad Godkänd 1 PROJEKTIDENTITET VT 2008 Linköpings tekniska högskola, ISY Namn Ansvar Telefon E-post Johannes Bergkvist Testansvarig (TST) 070-413 44 30 johbe325@student.liu.se

Läs mer

Rapportering som krävs utöver LIPS-dokumenten: poster föredrag där projektets genomförande och resultat beskrivs hemsida som beskriver projektet

Rapportering som krävs utöver LIPS-dokumenten: poster föredrag där projektets genomförande och resultat beskrivs hemsida som beskriver projektet Sida 1 Projektnamn Utveckling och implementering av regulator för styrning av gimbalmonterade sensorer i UAV:er Beställare Jon Kronander (ISY - Reglerteknik) Projektledare Student Projektbeslut Morgan

Läs mer

Projektplan. LiTH Kamerabaserat Positioneringssystem för Hamnkranar Mikael Ögren Version 1.0. Status

Projektplan. LiTH Kamerabaserat Positioneringssystem för Hamnkranar Mikael Ögren Version 1.0. Status Mikael Ögren Version 1.0 Status Granskad Godkänd 1 PROJEKTIDENTITET 09/HT, CaPS Linköpings tekniska högskola, ISY Namn Ansvar Telefon E-post Mohsen Alami designansvarig mekanik 073-7704709 mohal385@student.liu.se

Läs mer

Projektplan Autonom målföljning med quadcopter

Projektplan Autonom målföljning med quadcopter Version 1.1 Robo Ptarmigan 3 november 215 Status Granskad AF,CC 215-9-25 Godkänd Projektidentitet Gruppmail: Hemsida: Beställare: Kund: Kursansvarig: Projektledare: Handledare: karlo343@student.liu.se

Läs mer

LiTH Segmentering av MR-bilder med ITK Efterstudie MCIV. Anders Eklund. Status

LiTH Segmentering av MR-bilder med ITK Efterstudie MCIV. Anders Eklund. Status Segmentering av MR-bilder med ITK 2006-05-15 Efterstudie MCIV Status Granskad Godkänd Bilder och grafik projektkurs, CDIO MCIV LIPs 1 Segmentering av MR-bilder med ITK 2006-05-15 PROJEKTIDENTITET MCIV

Läs mer

Dokumentation och presentation av ert arbete

Dokumentation och presentation av ert arbete Dokumentation och presentation av ert arbete Reglerteknik Linköpings universitet Agenda Kursens mål Projektmodellen LIPS och dess användning i kursen Olika former av redovisning av ert arbete Avslutande

Läs mer

Dokumentation och presentation av ert arbete. Kursens mål. Lärare Projektmedlemmar. Studenter Extern personal. Projektfaser. Projektroller.

Dokumentation och presentation av ert arbete. Kursens mål. Lärare Projektmedlemmar. Studenter Extern personal. Projektfaser. Projektroller. Agenda Dokumentation och presentation av ert arbete Kursens mål Projektroller Reglerteknik Linköpings universitet Brytpunkter Mer detaljer om slutdokumenten Kursens mål 1. Lära sig jobba i projekt Projektroll

Läs mer

LIPs Andreas Bergström ChrKr Projektdirektiv16_Toyota_v2.0.doc CKr

LIPs Andreas Bergström ChrKr Projektdirektiv16_Toyota_v2.0.doc CKr Andreas Bergström 2016-09-08 Sida 1 Projektnamn Beställare Projektledare Projektbeslut Projekttid Rapportering Planering och Sensorfusion för Autonom Truck Andreas Bergström, ISY Student Emil Selse och

Läs mer

Innehåll. Projekt Greed. Projekt definition. Projekt Greed En introduktion till projektmodellen LIPs

Innehåll. Projekt Greed. Projekt definition. Projekt Greed En introduktion till projektmodellen LIPs Innehåll Projekt Greed En introduktion till projektmodellen LIPs Före-fasen Under-fasen Efter-fasen Projekt Greed Utveckla en applikation för mobiltelefoner av tärningsspelet Greed Löses i projektform

Läs mer

Projektarbete. Johan Eliasson

Projektarbete. Johan Eliasson Projektarbete Johan Eliasson Projekt Definition: En grupp av projektdeltagare utför under ledning av en projektledare en klart definierad uppgift, på en viss tid, med begränsade resurser Resurserna kan

Läs mer

Kravspecifikation. LiTH Segmentering av MR-bilder med ITK Anders Eklund Version 1.0. Status

Kravspecifikation. LiTH Segmentering av MR-bilder med ITK Anders Eklund Version 1.0. Status 2006-02-02 Kravspecifikation Version.0 Status Granskad Godkänd Bilder och grafik projektkurs, CDIO MCIV LIPs 2006-02-02 PROJEKTIDENTITET MCIV 2006 VT Linköpings Tekniska Högskola, CVL Namn Ansvar Telefon

Läs mer

Dokumentation och presentation av ert arbete

Dokumentation och presentation av ert arbete Dokumentation och presentation av ert arbete Reglerteknik Linköpings universitet Dagens föreläsning Första timmen Kursens mål Projektmodellen LIPS och dess användning i kursen Olika former av redovisning

Läs mer

LiTH, Reglerteknik Saab Dynamics. Testplan Collision avoidance för autonomt fordon Version 1.0

LiTH, Reglerteknik Saab Dynamics. Testplan Collision avoidance för autonomt fordon Version 1.0 LiTH, Reglerteknik Saab Dynamics Testplan Collision avoidance för autonomt fordon Version 1.0 Torbjörn Lindström 3 maj 2005 Granskad Godkänd Collision avoidance för autonomt fordon i Sammanfattning Testplan

Läs mer

Projektplan. Remotely Operated Underwater Vehicle. Version 1.3. Oscar Wyckman. 20 november Status

Projektplan. Remotely Operated Underwater Vehicle. Version 1.3. Oscar Wyckman. 20 november Status Projektplan Remotely Operated Underwater Vehicle Version 1.3 Oscar Wyckman 20 november 2014 Status Granskad OW 2014-11-20 Godkänd Isak Nielsen 2014-11-20 Projektidentitet E-post: Hemsida: Beställare: Kund:

Läs mer

Projektplanering. Mattias Krysander Institutionen för systemteknik

Projektplanering. Mattias Krysander Institutionen för systemteknik Projektplanering Mattias Krysander 2019-02-06 Institutionen för systemteknik 2 Före-fasen Före Projektidé förstudie förberedelse BP0 BP1 BP2 projektdirektiv 25/1 kravspecifikation 6/2 överenskommen 22/2

Läs mer

Dokumentation och presentation av ert arbete

Dokumentation och presentation av ert arbete Dokumentation och presentation av ert arbete Daniel Axehill Reglerteknik Linköpings universitet Dagens föreläsning Första timmen Kursens mål. Projektmodellen LIPS och dess användning i kursen. Olika former

Läs mer

LIPS 1, 2002 Lätt Interaktiv Projektstyrningsmodell

LIPS 1, 2002 Lätt Interaktiv Projektstyrningsmodell LIPS 1, 2002 Lätt Interaktiv Projektstyrningsmodell Christian Krysander Tomas Svensson Översikt av Lips Projektstyrningsmodell Utvecklingsmodell Vad är ett projekt? Definition av ett projekt: En grupp

Läs mer

Projektplan Autonom spaning med quadcopter

Projektplan Autonom spaning med quadcopter Projektplan Autonom spaning med quadcopter Version 1.1 Projektgrupp: Datum: 2014-09-25 Status Granskad EK, TJ 2014-09-25 Godkänd Christian A. Naesseth 2014-09-25 Projektplan 2014-09-25 @gmail.com Projektidentitet

Läs mer

PROJEKTPLAN. Robotrace Robotrace Version 1.1. Status. Anton Karlsson Per Landström LIPS Projektplan i Oskar Svensson

PROJEKTPLAN. Robotrace Robotrace Version 1.1. Status. Anton Karlsson Per Landström LIPS Projektplan i Oskar Svensson 2015-12-21 PROJEKTPLAN Version 1.1 Status Granskad Svensson, Oskar 2015-12-21 Godkänd LIPS Projektplan i Oskar Svensson 2015-12-21 PROJEKTIDENTITET 2015/2016 Njudungsgymnsiet T4 Namn Ansvar Telefon E-post

Läs mer

Kravspecifikation. LiTH Autonom bandvagn med stereokamera Gustav Hanning Version 1.0. Status. TSRT10 8Yare LIPs.

Kravspecifikation. LiTH Autonom bandvagn med stereokamera Gustav Hanning Version 1.0. Status. TSRT10 8Yare LIPs. Autonom bandvagn med stereokamera 00-09-4 Gustav Hanning Version.0 Status Granskad Godkänd Jonas Callmer 00-09-4 TSRT0 8Yare LIPs Autonom bandvagn med stereokamera 00-09-4 PROJEKTIDENTITET 00/HT, 8Yare

Läs mer

Kravspecifikation. Vidareutveckling av Optimal Styrning av Radiostyrd Racerbil. Version 1.1 Joel Lejonklou 26 november 2012

Kravspecifikation. Vidareutveckling av Optimal Styrning av Radiostyrd Racerbil. Version 1.1 Joel Lejonklou 26 november 2012 Kravspecifikation Vidareutveckling av Optimal Styrning av Radiostyrd Racerbil Version. Joel Lejonklou 26 november 202 Status Granskad Simon Eiderbrant 26 November 202 Godkänd Kurskod: TSRT0 E-post: joele569@student.liu.se

Läs mer

LiTH. WalkCAM 2007/05/15. Testplan. Mitun Dey Version 1.0. Status. Granskad. Godkänd. Reglerteknisk projektkurs WalkCAM LIPs

LiTH. WalkCAM 2007/05/15. Testplan. Mitun Dey Version 1.0. Status. Granskad. Godkänd. Reglerteknisk projektkurs WalkCAM LIPs Testplan Mitun Dey Version 1.0 Status Granskad Godkänd 1 PROJEKTIDENTITET Reglerteknisk projektkurs, WalkCAM, 2007/VT Linköpings tekniska högskola, ISY Namn Ansvar Telefon E-post Henrik Johansson Projektledare

Läs mer

Projektplan. Grupp 8 Version 1.0

Projektplan. Grupp 8 Version 1.0 Grupp 8 Version 1.0 Innehållsförteckning 1. Beställare... 2 2. Översiktlig beskrivning av projektet... 2 2.1 Syfte och mål... 2 2.2 Leveranser... 3 3. Fasplan... 3 3.1 Före projektstart... 3 3.2 Under

Läs mer

GRUPP5. Projektplan. DigiMergo Editor. Version 0.2. Martin Bodin 2014-02-17. Status. Status Namn Datum Granskad Martin Bodin 2014-02-17 Godkänd

GRUPP5. Projektplan. DigiMergo Editor. Version 0.2. Martin Bodin 2014-02-17. Status. Status Namn Datum Granskad Martin Bodin 2014-02-17 Godkänd GRUPP5 Projektplan DigiMergo Editor Version 0.2 Martin Bodin 2014-02-17 Status Status Namn Datum Granskad Martin Bodin 2014-02-17 Godkänd Projektidentitet Grupp 5 2014 VT Linköpings tekniska högskola,

Läs mer

Dokumentation och presentation av ert arbete

Dokumentation och presentation av ert arbete Dokumentation och presentation av ert arbete Daniel Axehill Reglerteknik Linköpings universitet Dagens föreläsning Första timmen Kursens mål. Projektmodellen LIPS och dess användning i kursen. Olika former

Läs mer

Projektplan Minröjningsbandvagn

Projektplan Minröjningsbandvagn Projektplan Minröjningsbandvagn Version 1.0 Utgivare: Emmeline Kemperyd Datum: 19 september 2013 Status Granskad Anton Pettersson 2013-09-19 Godkänd Projektidentitet Gruppens e-post: Hemsida: Beställare:

Läs mer

Kravspecifikation. Flygande Autonomt Spaningsplan. Version 1.2. Dokumentansvarig: Henrik Abrahamsson Datum: 29 april Status.

Kravspecifikation. Flygande Autonomt Spaningsplan. Version 1.2. Dokumentansvarig: Henrik Abrahamsson Datum: 29 april Status. Flygande Autonomt Spaningsplan Version.2 Dokumentansvarig: Henrik Abrahamsson Datum: 29 april 2008 Status Granskad Godkänd Projektidentitet Hemsida: Kund: LiTH http://www.isy.liu.se/edu/projekt/tsrt7/2008/flygproj2008/

Läs mer

Kravspecifikation. Estimering och övervakning av avgasmottryck i en dieselmotor. Version 1.2 Dokumentansvarig: Gustav Hedlund Datum: 24 april 2008

Kravspecifikation. Estimering och övervakning av avgasmottryck i en dieselmotor. Version 1.2 Dokumentansvarig: Gustav Hedlund Datum: 24 april 2008 Kravspecifikation Estimering och övervakning av avgasmottryck i en dieselmotor Version.2 Dokumentansvarig: Gustav Hedlund Datum: 24 april 2008 Granskad Godkänd Status Kurskod: TSRT7 Dokument: Kravspec.pdf

Läs mer

Systemskiss. LiTH Autonom bandvagn med stereokamera 2010-09-24. Gustav Hanning Version 1.0. Status. TSRT10 8Yare LIPs. Granskad

Systemskiss. LiTH Autonom bandvagn med stereokamera 2010-09-24. Gustav Hanning Version 1.0. Status. TSRT10 8Yare LIPs. Granskad Gustav Hanning Version 1.0 Status Granskad Godkänd Jonas Callmer 2010-09-24 1 PROJEKTIDENTITET 2010/HT, 8Yare Linköpings tekniska högskola, institutionen för systemteknik (ISY) Namn Ansvar Telefon E-post

Läs mer

Projektplan. Michael Andersson Version 1.0: Status. Platooning Granskad TST Godkänd Erik Frisk

Projektplan. Michael Andersson Version 1.0: Status. Platooning Granskad TST Godkänd Erik Frisk 2012-09-24 Projektplan Michael Andersson Version 1.0: 2012-09-24 Status Granskad TST 2012-09-19 Godkänd Erik Frisk 2012-09-24 Projektplan i 2012-09-24 Projektidentitet, TSRT10, HT2012, Tekniska högskolan

Läs mer

TANA81: Matematikprojekt

TANA81: Matematikprojekt TANA81: Matematikprojekt Period: VT1 och VT2 2015 Kursansvarig: Fredrik Berntsson (fredrik.berntsson@liu.se) Kurshemsida: http://courses.mai.liu.se/gu/tana81/ Typeset by FoilTEX 1 TANA81 Scenario Inför

Läs mer

LIPs Andreas Bergström ChrKr Projektdirektiv17_Toyota_v1.0.doc1 CKr

LIPs Andreas Bergström ChrKr Projektdirektiv17_Toyota_v1.0.doc1 CKr Andreas Bergström 2017-08-22 Sida 1 Projektnamn Beställare Projektledare Projektbeslut Projekttid Rapportering Planering och sensorfusion för autonom truck Andreas Bergström, ISY Student Magnus Persson

Läs mer

Information TBMT41. Göran Salerud Version Status

Information TBMT41. Göran Salerud Version Status Information TBMT41 Göran Salerud Version 1.85 Status Granskad Godkänd Marcus Larsson Göran Salerud Dokumenthistorik version datum utförda förändringar utförda av granskad 1.85 2017-02-05 Tidplan uppdaterad

Läs mer

Kravspecifikation Fredrik Berntsson Version 1.1

Kravspecifikation Fredrik Berntsson Version 1.1 Kravspecifikation Fredrik Berntsson Version 1.1 Status Granskad FB 2016-02-01 Godkänd FB 2015-02-01 Dokumenthistorik Version Datum Utförda ändringar Utförda av Granskad 1.0 2015-02-01 Första versionen

Läs mer

Efterstudie. Redaktör: Jenny Palmberg Version 1.0. Status. LiTH Fordonssimulator. Granskad Godkänd. TSRT71 Jenny Palmberg

Efterstudie. Redaktör: Jenny Palmberg Version 1.0. Status. LiTH Fordonssimulator. Granskad Godkänd. TSRT71 Jenny Palmberg Efterstudie Redaktör: Version 1.0 Granskad Godkänd Status Sida 1 PROJEKTIDENTITET Grupp 1, 2006/VT, Linköpings Tekniska Högskola, ISY Gruppdeltagare Namn Ansvar Telefon E-post Simon Danielsson Kvalitetsansvarig

Läs mer

Kravspecifikation. Självetablerande sensornätverk med 3G och GPS. Version 1.0. Christian Östman Datum: 12 maj 2008

Kravspecifikation. Självetablerande sensornätverk med 3G och GPS. Version 1.0. Christian Östman Datum: 12 maj 2008 Kravspecifikation Självetablerande sensornätverk med 3G och GPS Version.0 Christian Östman Datum: 2 maj 2008 Status Granskad Christian 2008-02-08 Godkänd Kurskod: TSRT7 Ansvarigs e-post: chros822@student.liu.se

Läs mer

Kravspecifikation. LIPs. Marcus Arvidsson & Jacob Bernhard Version 1.1. LiTH 22 november imap. Status Granskad. Autonom bandvagn 1

Kravspecifikation. LIPs. Marcus Arvidsson & Jacob Bernhard Version 1.1. LiTH 22 november imap. Status Granskad. Autonom bandvagn 1 Marcus Arvidsson & Jacob Bernhard Version. Status Granskad Godkänd Namn Ansvar Telefon E-post Hanna Pettersson Projektledare (PL) 0705-40439 hanpe369@student.liu.se Sanna Nilsson Informationsansvarig 0735-089

Läs mer

Projektplan. LiTH Projektuppgiftstitel Redaktörens Namn Version 2.0. Status

Projektplan. LiTH Projektuppgiftstitel Redaktörens Namn Version 2.0. Status Projektuppgiftstitel 2004-08-31 Projektplan Redaktörens Namn Version 2.0 Status Granskad Ewa, Karl 2002-02-19 Godkänd avd.chef Moa 2002-02-20 Projektkursens namn Projektgrupp LIPs projektmall_p120 1 PROJEKTIDENTITET

Läs mer

LiTH Autonom styrning av mobil robot 2007-03-26 Testplan Version 1.0 TSRT71-Reglertekniskt projektkurs Anders Lindgren L IPs

LiTH Autonom styrning av mobil robot 2007-03-26 Testplan Version 1.0 TSRT71-Reglertekniskt projektkurs Anders Lindgren L IPs Testplan Version 1.0 Status Granskad Godkänd TSRT71-Reglertekniskt projektkurs LIPs PROJEKTIDENTITET Autonom styrning av mobil robot Vårterminen 2007 Linköpings Tekniska Högskola, ISY Namn Ansvar Telefon

Läs mer

Projektplan. FUDGE - The FUn to Drive Generic Engine. Version 1.2 Författare: Victor Birath Datum: 13 december 2014 STATUS

Projektplan. FUDGE - The FUn to Drive Generic Engine. Version 1.2 Författare: Victor Birath Datum: 13 december 2014 STATUS Version 1.2 Författare: Victor Birath Datum: 13 december 2014 STATUS Granskad Johan Nyman 2014-12-13 Godkänd PROJEKTIDENTITET Gruppens epost: Hemsida: Beställare: Kund: Kursansvarig: Handledare: http://www.isy.liu.se/edu/projekt/tsrt/2014/fudge

Läs mer

LiTH. WalkCAM 2007/05/15. Testrapport. Mitun Dey Version 1.0. Status. Granskad. Godkänd. Reglerteknisk projektkurs WalkCAM LIPs

LiTH. WalkCAM 2007/05/15. Testrapport. Mitun Dey Version 1.0. Status. Granskad. Godkänd. Reglerteknisk projektkurs WalkCAM LIPs Testrapport Mitun Dey Version 1.0 Status Granskad Godkänd 1 PROJEKTIDENTITET Reglerteknisk projektkurs, WalkCAM, 2007/VT Linköpings tekniska högskola, ISY Namn Ansvar Telefon E-post Henrik Johansson Projektledare

Läs mer

Kravspecifikation. Oskar Törnqvist Version 1.0. Status. Granskad. Godkänd

Kravspecifikation. Oskar Törnqvist Version 1.0. Status. Granskad. Godkänd Kravspecifikation Version.0 Status Granskad Godkänd Autonom styrning av mobil robot 2007-02-5 PROJEKTIDENTITET Autonom styrning av mobil robot Vårterminen 2007 Linköpings Tekniska Högskola, ISY Namn Ansvar

Läs mer

HARALD. Systemskiss. Version 0.3 Redaktör: Patrik Johansson Datum: 20 februari 2006. Status

HARALD. Systemskiss. Version 0.3 Redaktör: Patrik Johansson Datum: 20 februari 2006. Status HARALD Systemskiss Version 0.3 Redaktör: Patrik Johansson Datum: 20 februari 2006 Status Granskad Johan Sjöberg 2006-02-10 Godkänd - yyyy-mm-dd Projektidentitet Gruppens e-post: Beställare: Kund: Kursansvarig:

Läs mer

Välkomna till KMM! KMM. KMM - lärandemål Efter fullgjord kurs ska ni bland annat kunna:

Välkomna till KMM! KMM. KMM - lärandemål Efter fullgjord kurs ska ni bland annat kunna: Elektronik Digital tekn. Välkomna till KMM! Datorkonstr. Datorteknik Ca 1000 timmar Kursansvarig: Tomas Svensson Projekt Projektmodell Diverse Handledare Lokaler, utrustning Uppgift Övergripande kursmål:

Läs mer

Projektplan. Redaktör: Amanda Nilsson Version 1.1. Status LIU Flervariabla reglerstrategier för avancerade motorer. Granskad

Projektplan. Redaktör: Amanda Nilsson Version 1.1. Status LIU Flervariabla reglerstrategier för avancerade motorer. Granskad Projektplan Redaktör: Amanda Nilsson Version 1.1 Status Granskad Godkänd Lars Eriksson Sida 1 PROJEKTIDENTITET 2018/HT, Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet, ISY Gruppdeltagare Namn Ansvar Telefon

Läs mer

Reglerteknisk projektkurs TSRT10

Reglerteknisk projektkurs TSRT10 Reglerteknisk projektkurs TSRT10 Daniel Axehill daniel@isy.liu.se Reglerteknik Linköpings universitet Vad innebär CDIO? Conceive Tänka ut, planera och specificera Design - Konstruera Implement Realisera/implementera

Läs mer

Kravspecifikation. LiTH AMASE Accurate Multipoint Acquisition from Stereo vision Equipment. John Wood Version 1.0.

Kravspecifikation. LiTH AMASE Accurate Multipoint Acquisition from Stereo vision Equipment. John Wood Version 1.0. AMASE 2006-02-5 Accurate Multipoint Acquisition from Stereo vision Equipment Kravspecifikation John Wood Version.0 Granskad Godkänd Status TSBB5 AMASE LIPs John Wood johha697@student.liu.se Kravspec_0.3.odt

Läs mer

Testprotokoll Autonom målföljning med quadcopter

Testprotokoll Autonom målföljning med quadcopter Version 1.0 Robo Ptarmigan 3 december 2015 Status Granskad HC 2015-11-29 Godkänd Projektidentitet Gruppmail: Hemsida: Beställare: Kund: Kursansvarig: Projektledare: Handledare: karlo343@student.liu.se

Läs mer

LIPs Andreas Bergström ChrKr Projektdirektiv18_Toyota_v1.0.doc CKr

LIPs Andreas Bergström ChrKr Projektdirektiv18_Toyota_v1.0.doc CKr Andreas Bergström 2018-08-31 Sida 1 Projektnamn Beställare Projektledare Projektbeslut Projekttid Rapportering Autonom Truck Andreas Bergström, ISY Student Magnus Persson och Andreas Bergström Läsperiod

Läs mer

Testspecifikation. Henrik Hagelin TSRT10 - SEGWAY 6 december 2010 Version 1.0. Status:

Testspecifikation. Henrik Hagelin TSRT10 - SEGWAY 6 december 2010 Version 1.0. Status: Testspecifikation Henrik Hagelin TSRT10 - SEGWAY 6 december 2010 Version 1.0 Status: Granskad Alla 6 december 2010 Godkänd DOK, PL 6 december 2010 PROJEKTIDENTITET Segway, HT 2010 Tekniska högskolan vid

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Kravspecifikation21.pdf. Diagnos av elkraftsystem

Kravspecifikation21.pdf. Diagnos av elkraftsystem Kravspecifikation Diagnos av elkraftsystem i satellit Version 3.0 Ansvarig utgivare: Karin Ohlsson-O hman Datum: 29 november 200 Status Granskad Godka nd Kursnamn: Projektgrupp: Kurskod: Projekt: EF EF

Läs mer

Reglerteknisk projektkurs TSRT10

Reglerteknisk projektkurs TSRT10 Reglerteknisk projektkurs TSRT10 Daniel Axehill daniel.axehill@liu.se Reglerteknik Linköpings universitet Vad innebär CDIO? Conceive Tänka ut, planera och specificera Design Konstruera Implement Realisera/implementera

Läs mer

PROJEKTPLAN. Välgörenhetskonsert. Redaktör: Jan Nylén Version 1.1. Status. Granskad Christofer Wållberg 2014-12-02. Godkänd Jan Nylén 2014-11-27

PROJEKTPLAN. Välgörenhetskonsert. Redaktör: Jan Nylén Version 1.1. Status. Granskad Christofer Wållberg 2014-12-02. Godkänd Jan Nylén 2014-11-27 PROJEKTPLAN Välgörenhetskonsert Redaktör: Jan Nylén Version 1.1 Status Granskad Christofer Wållberg 2014-12-02 Godkänd Jan Nylén 2014-11-27 PROJEKTIDENTITET Projektgruppsnamn: Grupp 18 Kurs: Projektledning

Läs mer

Testplan. Vidareutveckling av Optimal Styrning av Radiostyrd Racerbil. Version 1.1 Fredrik Karlsson 26 november Granskad JL, FK 26 november 2012

Testplan. Vidareutveckling av Optimal Styrning av Radiostyrd Racerbil. Version 1.1 Fredrik Karlsson 26 november Granskad JL, FK 26 november 2012 Testplan Vidareutveckling av Optimal Styrning av Radiostyrd Racerbil Version. Fredrik Karlsson 26 november 202 Status Granskad JL, FK 26 november 202 Godkänd Kurskod: TSRT0 E-post: freca476@student.liu.se

Läs mer

Datastrukturer och algoritmer

Datastrukturer och algoritmer Innehåll Föreläsning En introduktion till projektmodellen LIPS Hashtabeller Att läsa: Dessa bilder + kapitel. Projekt definition Projekt En grupp av projektdeltagare utför under ledning av en projektledare

Läs mer

Kravspecifikation Fredrik Berntsson Version 1.3

Kravspecifikation Fredrik Berntsson Version 1.3 Kravspecifikation Fredrik Berntsson Version 1.3 Status Granskad FB 2017-01-27 Godkänd FB 2017-01-27 Dokumenthistorik Version Datum Utförda ändringar Utförda av Granskad 1.0 2014-01-15 Första versionen

Läs mer

Reglerteknisk projektkurs TSRT10

Reglerteknisk projektkurs TSRT10 Reglerteknisk projektkurs TSRT10 daniel@isy.liu.se Reglerteknik Linköpings universitet Vad innebär CDIO? Conceive Tänka ut, planera och specificera Design - Konstruera Implement Realisera/implementera

Läs mer

Systemskiss. Självetablerande sensornätverk med 3G och GPS. Version 0.2. Christian Östman Datum: 15 maj 2008

Systemskiss. Självetablerande sensornätverk med 3G och GPS. Version 0.2. Christian Östman Datum: 15 maj 2008 Systemskiss Självetablerande sensornätverk med 3G och GPS Version 0.2 Christian Östman Datum: 15 maj 2008 Status Granskad Johan Lundström 2008-02-08 Godkänd Projektidentitet Gruppens e-post: Hemsida: Beställare:

Läs mer

Systemskiss. Status. David Sandberg, Tobias Lundqvist, Rasmus Dewoon, Marcus Wirebrand Version 1.0. Granskad Godkänd

Systemskiss. Status. David Sandberg, Tobias Lundqvist, Rasmus Dewoon, Marcus Wirebrand Version 1.0. Granskad Godkänd Systemskiss David Sandberg, Tobias Lundqvist, Rasmus Dewoon, Marcus Wirebrand Version 1.0 Status Granskad Godkänd Projektidentitet Grupp 2, 2010/HT Linköpings Tekniska Högskola, ISY Namn Ansvar Telefon

Läs mer

Kravspecifikation. LIPs. LiTH Flygsimulator Erik Carlsson. Version 1.0. Status. TSRT71 Reglerteknisk projektkurs Kristin Fredman

Kravspecifikation. LIPs. LiTH Flygsimulator Erik Carlsson. Version 1.0. Status. TSRT71 Reglerteknisk projektkurs Kristin Fredman Kravspecifikation Erik Carlsson Version 1.0 Status Granskad namn Datum Godkänd Kristin Fredman Projektidentitet Vårterminen 2005 Linköpings tekniska högskola, Institutionen för systemteknik, ISY Namn Ansvar

Läs mer

Efterstudie. LIPs. LiTH Autonom styrning av mobil robot Martin Elfstadius. Version 1.0. Status. TSRT71-Reglertekniskt projektkurs

Efterstudie. LIPs. LiTH Autonom styrning av mobil robot Martin Elfstadius. Version 1.0. Status. TSRT71-Reglertekniskt projektkurs Efterstudie Version 1.0 Status Granskad Godkänd TSRT71-Reglertekniskt projektkurs LIPs PROJEKTIDENTITET Autonom styrning av mobil robot Vårterminen 2007 Linköpings Tekniska Högskola, ISY Namn Ansvar Telefon

Läs mer

Kravspecifikation Autonom målföljning med quadcopter

Kravspecifikation Autonom målföljning med quadcopter Version.2 Robo Ptarmigan 30 november 205 Status Granskad KL, CC 205--8 Godkänd Projektidentitet Gruppmail: Hemsida: Beställare: Kund: Kursansvarig: Projektledare: Handledare: karlo343@student.liu.se http://www.isy.liu.se/edu/projekt/tsrt0/205/quadcopter/

Läs mer

Testplan Racetrack 2015

Testplan Racetrack 2015 Testplan Racetrack 205 Version.0 Författare: Henrik Bäckman Datum: 7 december 205 Status Granskad OH, HB 205-0-06 Godkänd Projektidentitet Grupp E-mail: Hemsida: Beställare: Kund: Examinator: Projektledare:

Läs mer

Testplan Autonom truck

Testplan Autonom truck Testplan Autonom truck Version 1.1 Redaktör: Joar Manhed Datum: 20 november 2018 Status Granskad Kim Byström 2018-11-20 Godkänd Andreas Bergström 2018-10-12 Projektidentitet Grupp E-post: Hemsida: Beställare:

Läs mer

Systemskiss Minröjningsbandvagn

Systemskiss Minröjningsbandvagn Systemskiss Minröjningsbandvagn Version 1.0 Utgivare: Emmeline Kemperyd Datum: 19 september 2013 Status Granskad Anton Pettersson 2013-09-19 Godkänd Projektidentitet Gruppens e-post: Hemsida: Beställare:

Läs mer

Kandidatprojekt i elektronik Efter fullgjord kurs ska ni kunna: Kandidatprojekt i elektronik, 16 hp Kursansvarig: Tomas Svensson

Kandidatprojekt i elektronik Efter fullgjord kurs ska ni kunna: Kandidatprojekt i elektronik, 16 hp Kursansvarig: Tomas Svensson Kandidatprojekt i elektronik, 16 hp Kursansvarig: Tomas Svensson Diverse annat Datorteknik Elektronik Digital tekn. Ca 1800 timmar (11 hp, 6 pers) Kursen Skrivteknik Projektmodell Etik VHDL Handledare

Läs mer

Ingenjörsprojekt (TFYY51) Kursdirektiv. Version 5.2. Urban Forsberg, IFM. Status. Granskad. Godkänd

Ingenjörsprojekt (TFYY51) Kursdirektiv. Version 5.2. Urban Forsberg, IFM. Status. Granskad. Godkänd Kursdirektiv, TFYY51 2015-08-18 Ingenjörsprojekt (TFYY51) Kursdirektiv Version 5.2 Urban Forsberg, IFM Status Granskad Godkänd Urban Forsberg Urban.Forsberg@liu.se Sida 1 1. INLEDNING... 4 2. KURSINFORMATION...

Läs mer