Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Falkenbergs arbetsmarknads- och introduktionsenhet, Fami Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvarsområde och kommunen arbetar för att främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslösheten. Gott om arbetstillfällen ger i sin tur goda skatteintäkter till kommunen FAMI samordnar kommunstyrelsens ansvar för arbetsmarknadsfrågor samt introduktion av kommunplacerade flyktingar med permanent uppehållstillstånd. Dessutom sker alla s.k. OSA (offentligt skyddat arbete) och lönebidragsanställningar inom kommunen genom FAMI. Verksamheten styrs till stor del av de lagar och förordningar som gäller för olika arbetsmarknadsprogram och arbetsmarknadspolitik. Då dessa justeras i förhållande till aktuella konjunkturlägen krävs stor flexibilitet ifråga om vad FAMI kan erbjuda - såväl i omfattning som i kvalitetshänseende och detta kan ibland försvåra planeringsarbete. Verksamhetsmålen som är antagna av kommunfullmäktige är att erbjuda arbetsbefrämjande åtgärder för arbetslösa kommuninvånare, som anvisas till verksamheten från arbetsförmedlingen och/eller från kommunala verksamheter, samt att samtliga personer med försörjningsstöd skall beredas sysselsättning efter sin arbetsförmåga och att anvisade personer skall bli anställningsbara på den öppna arbetsmarknaden eller antagna till utbildning och/eller ges ökade förutsättningar för ett socialt accepterat liv genom deltagande i samhället. Fami ansvarar också för kommunens fordonsverksamhet. Verksamheten består av fordonsadministration, bilservice, hyrbil samt en bilpool och postutdelning Större delen av verksamheten är intäktsfinansierad och endast en liten del av budgeten är ett kommunalt anslag.. Väsentliga händelser under året Fami har avsatt under första halvåret en halvtidstjänst för att hjälpa till att starta ett boende för ensamkommande barn. Ett lokalt avtal för Krami Falkenberg har träffats mellan Arbetsförmedling(Arbetsmarknadsområd Halmstad) Falkenbergs Kommun(Fami och socialförvaltningen) samt Kriminalvården(Frivården Halmstad). Målgruppen för verksamheten är män i åldern år folkbokförda i Falkenbergs kommun med en kriminell livsstil, ofta med missbruksbakgrund och en socialmedicinsk funktionsnedsättning. Verksamheten väntas komma igång i nya lokaler vid årsskiftet. Fortsatt administration av studentmedarbetarsystemet Fami har anordnat 170 feriejobb till högstadie- och gymnasieungdomar. Introduktionen av nyanlända flyktingar är så gott som avvecklat och personalen som har funnits kvar i verksamheten har erbjudits andra arbetsuppgifter inom Fami. Falkenbergs kommun har i samverkan mellan FAMI, Socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ansökt om och beviljats medel från Europeiska Socialfonden (ESF) för att under perioden driva ett gemensamt utvecklingsprojekt med syfte att utveckla kunskaper kring en målgrupp med långvarigt försörjningsstödsberoende för vilka de

2 offentliga organisationerna inte har lyckats bidra till etablering av en fungerande arbets- och försörjningsplattform.. Hitintills har 45 deltagare med ett omfattande behov av olika typer av stödinsatser skrivits in i projektet. I januari 2012 startade Fami en ny verksamhet, Kompetenstrappan, som är ett komplement till övriga arbetsträningsplatser på Fami. Kompetenstrappan erbjuder jobbcoachning och är till för deltagare på Fami samt för åtgärdsanställda deltagare. Här får deltagaren hjälp med att skriva CV och personlig presentation. Man söker arbete genom olika sökmotorer, så som exempelvis platsbanken och bemanningsföretag. Deltagaren ges möjlighet att ringa till potentiella arbetsgivare, de förbereds och går på arbetsintervjuer. Tillsammans med deltagaren genomför vi företagsbesök och åker på studiebesök till olika utbildningar. Kompetenstrappan hjälper även till vid uppsökandet av praktikplatser. Framtid Arbetsmarknadsläget är fortfarande fortsatt oroande och prognosen är att arbetslösheten kommer att öka under 2013 men även under Utsatta grupper som ungdomar utan gymnasiebetyg, personer med invandrarbakgrund och personer med funktionshinder löper större risk att hamna i utanförskap med långtidsarbetslöshet. För dessa personer behövs tidiga insatser, nya metoder och större samverkan mellan olika myndigheter. Utmaningen för ESF projektet Instegets andra år är att hitta metoder för att lyckas bättre med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden om de någonsin har varit där. Fami vill fortsätta arbetet med att utveckla socialt företagande för personer med funktionshinder och för personer som har svårt att etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden. Utarbeta policys för hur och på vilket sätt Falkenbergs kommun kan stötta och stödja nya sociala företag. Tillsammans med gymnasieskolan säkra rutinerna för arbetet med elever som hoppat av gymnasiet i förtid (enligt den kommunala informationsansvaret, KIA). Utveckla Krami-verksamheten tillsammans med Arbetsförmedlingen och Kriminalvården. Att Insteget lyckas i sitt arbete med att hitta nya metoder för arbetet med personer med ett långtidsberoende av försörjningsstöd. Fortsätta arbetet med förnyelse av fordonsparken med fler miljöbilar och om möjligt minska antalet fordon som inte rullar tillräckligt. Byta ut några av poolbilarna mot elbilar och automatisera och centralisera bränslehanteringen. Under 2013 planeras en överföring av de arbetsuppgifter Fami har för nyanlända flyktingar inom ramen för etableringsreformen till socialförvaltningen. Arbetsförmedlingen har huvudansvaret och det kommunala ansvaret, dvs. bostäder och ekonomi hör ihop med socialförvaltningens uppdrag och inte med arbetsmarknadsenheten. Överföring av postkörning till Kanslienhetens kontorsservice

3 Ekonomiskt utfall FAMI Utfall 2012 Utfall 2011 Förändring mellan åren Budget 2012 Budgetavvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Resultatreglering från Nettokostnad inkl. res.regl Resultatet är fortsatt positivt. Kostnaderna och intäkterna för Introduktionen har minskat. Intäkterna från Arbetsförmedlingen för ungdomar blev ca 800 tsk högre än vad som var budgeterat men vi har också förstärkt verksamheten med en resurs under året för klara uppdraget enligt avtal med Arbetsförmedlingen. Fordon har sålts för ca 390 tsk vilket inte är budgeterat. Särskilda ramjusteringar 2012 Fami har en ramökning på 500tsk för att erbjuda fler arbetsmarknadsanställningar till de deltagare som annars har svårt att etablera sig på den öppna arbetsmarknaden. 31/12 hade Fami 44 subventionerade arbetsmarknadsanställningar och vid samma period föregående år hade Fami 30 anställningar vilket betyder en ökning med 14 personer som hade fått en anställning under Uppdrag Fami har under året utrett förutsättningar för att integrerade sociala företag startar i Falkenberg. Tre personal har gått utbildningen Veta mer om sociala företag, ett informationstillfälle har erbjudits all personal om sociala företag med inbjudna föreläsare från Coompanjon, Vägen ut i Göteborg samt Projektet Bumerang från Halmstad. Arbetsökande har också erbjudits vid två tillfällen liknande information. Intresset bland deltagarna har varit mycket stort, ca 60 arbetssökande har deltagit på de två informationstillfällen som har erbjudits. Under hösten har en grupp deltagare träffats varannan vecka tillsammans med personal från Fami för fortsatt planering och diskussioner om hur man startar ett socialt företag. En personal från Kompetentrappan har nu fått uppdraget att arbeta vidare med frågor som rör socialt företagande. Medel från Samordningsförbundet har beviljats till finansieringen av tjänsten samt till en utbildning om sociala företag som kommer att erbjudas intresserade deltagare under Två arbetsintegrerade sociala företag har startat under året med visst stöd från Fami. En inspirationsdag för politiker och tjänstemän planeras under 2013.

4 Nyckeltal Verksamheten i kommunen ska kännetecknas av hög produktivitet och effektivitet Mål Målindikator Kommentar till ufall/avvikelse Andelen med egen försörjning vid inskrivningens slut ska öka efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd Andel med egen försörjning vid utskrivning skall öka Mål 45% 50% 50% Lågkonjunktur och fler deltagare som är längre bort från arbetsmarknaden Utfall 42,70% 39,50% 42,80% än tidigare. 41% Andel med egen försörjning vid utskrivning (åldersgrupp upp till 24 år) ska öka efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd Andel med egen försörjning vid utskrivning (18-24 år) Mål 60% 60% Lågkonjunktur och fler deltagare som är längre bort från arbetsmarknaden än tidigare. Verksamhetsstatistik AMG NC Insteget Totalt Inskrivna 1 januari Inskrivna 31 december Totalt inskrvna under Könsfördelning Män/kvinnor 46/54% 55/45% 53/47% 50/50 Personer under 25 år 267 Utbildningsnivå: Personer med gymnasieutbildning eller högre 123 (53%) 156 (58%) 19 (42) 274 (51%) Var kommer deltagarna ifrån Socialförvaltningen 38% 29% 96% 36% Arbetsförmedlingen 61% 54% 4% 53% KIA - 5% - 3% På eget initiativ - 10% - 5% Övriga 1% 2% - 3% Antal utskrivna Till arbete 32 (25%) 96 (41%) 1 (6%) 132 (34%) Till studier 8 (6%) 15(6) - 27 (7%) Avbrutit 19 (15%) 61 (25%) 15 (88%) 95 (25%) Mål ej uppfyllt 23 (18) 16(7%) 1 (6%) 30 (8%) Mål uppfyllt 8 (6%) 48 (21%) (26%)

5 Gruppernas Verksamhets berättelser FAMI 2013

6 Arbetsmarknadsgruppen Arbetsmarknadsgruppen arbetar med personer som står mer eller mindre långt ifrån arbetsmarknaden, detta på uppdrag av Arbetsförmedlingen/Socialförvaltningen och Samordningsförbundet/Arbetslivsresurs. Varje enskild person har en individuell planering, beroende på uppdragets karaktär, och vi erbjuder arbetsträning, arbetsförmågebedömning och/eller praktik. Statistik bifogas som bilaga 1. Under verksamhetsåret har arbetet ytterligare strukturerats eftersom målgruppens behov förändrats. Personalförändringar som gjorts under 2012 är att Therese gick in i Projekt Insteget under våren samt att Margaret fått nya arbetsuppgifter och då ej ingått i AMG. I början av året gick Monica ner i tjänst och arbetade 50% med kommunala anställningar och feriejobb. Under året har Fami fått beviljade extra medel för anställningar för våra deltagare. Vi har även påbörjat konkret planering av ett aktivitetshus på Fami för de personer som står längst ifrån arbetsmarkanden som är i behov av någon form av kreativ aktivitet. Startkurser har som tidigare erbjudits, en verksamhet där deltagaren under tre veckor blivit kartlagd utifrån sina egna mål, fått information, tips och idéer i sitt jobbsökande. Utgångspunkten för arbetet i grupperna har varit att ge underlag för diskussion, för att på så sätt sätta igång en process hos deltagaren. Man har under året haft 7 grupper med totalt. deltagare, anvisade från Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen, varav. genomförde kursen. Påbörjade kursen gjorde..deltagare, men av olika anledningar avbröts denna, till exempel sjukdom, studier eller arbete. I detta sammanhang kan nämnas att.. av dessa erhöll arbete, med eller utan anställningsstöd. Yrkessvenska, är resultatet av ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och FAMI, där man köpt in en utbildning av Folkuniversitetet. Syftet är att deltagaren ska, utifrån sin handlingsplan och sitt yrkesfokus, förbättra sina språkkunskaper och därigenom öka förutsättningarna för att komma ut på öppna arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har varit kostnadsbärare för denna utbildning. Detta samarbete avslutades under försommaren Samverkan med remitterande myndigheter har utvecklats ytterligare under året, personal från Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen och FAMI träffas regelbundet för att samverka kring deltagare som är gemensamma. Nyttan av detta samarbete resulterar i snabbare beslut, gemensamt tänk för att undvika att människor hamnar mellan stolarna. Samverkansmötena kommer att fortsätta med träff 1 g/månad på Fami. Vi har även varit delaktiga i förberedande insatser i samverkan med Af:s arbetspsykolog samt att deltagare fått gå olika utbildningar i Af:s regi ex förberedande lastbilskörkort, Lernias högre administrativa utbildning etc. Vi har även följt deltagare till olika privata företag och förhandlat fram anställningar. Även samarbete med frivården och privata företag har förekommit under året. Vi har etablerat kontakter med Svenljunga kommun som varit på studiebesök hos oss och vice versa, vilket resulterade i att en deltagare fått anställning på Fami och denna kostnad har Svenljunga kommun tagit. I och med att Projekt Insteget startade upp har en från oss varit med i deras utvecklingsgrupp för att diskutera

7 olika frågeställningar. Kenth har varit med på någon startkurs på Navigatorcentrum och denna samverkan skall utvecklas under Även samverkansmöten med arbetsledare/kompetenstrappan samt Navigatorcentrum har genomförts under hösten. Samarbetet kring deltagare från Beroendesektionen har ytterligare förstärkts, då handläggaren på FAMI deltar vid upprättandet av provtagningskontrakt, och omedelbart underrättas vid avvikelser från detta. Det som vi ser är att antalet deltagare från beroendesektionen har ökat under året. Fortbildning har under året erbjudits personalen, detta i form av gemensamt värdegrundsarbete och fortbildning i alkohol- och drogproblematik, Nationell baskurs, även föreläsning kring neuropsykiatriska funktionshinder har erbjudits. Planeringsdagar har genomförts med studiebesök och målformulering/planering av verksamheterna. Ris och Ros. För att ytterligare kvalitetssäkra vår verksamhet, har man redan tidigare tagit fram en broschyr att lämna till deltagare och kunder i verksamheterna. Under året har denna använts mera regelbundet, och svaren har behandlats på verksamhetsmöten. Under oktober månad gjordes en massiv insats i alla led. Vi har även haft en fokusgrupp som har behandlat olika frågor i syfte att förbättra verksamheten. Utvärderingar från startkurserna hålls efter varje genomförd kurs med hjälp av socialsekreterare/arbetsförmedlare för att kvalitetssäkra vårt arbete med deltagarna. Mål inför 2013 Det vi vet idag är att det kommer att ske personalförändringar i gruppen pga. pensionsavgångar och i dagsläget vet vi ej hur dessa arbetsuppgifter kommer att fördelas. Då omvärldsanalyser på alla nivåer pekar mot att arbetsmarknaden kommer att förändras till det sämre, så inser vi att detta i högsta grad kommer att påverka våra deltagare och deras möjligheter att komma in på den reguljära arbetsmarkanden. Det främsta målet inför 2013 kommer att vara ytterligare utveckla och förfina våra metoder och insatser till gagn för våra deltagare vilka vi ser har ett ökat behov av tidiga insatser. En annan målformulering kommer att vara att finna nya former för att använda deltagarnas kompetenser, att via samarbete myndigheter emellan, men även med potentiella arbetsgivare, detta för att underlätta övergången från praktik till lönearbete, med eller utan anställningsstöd. Ett annat mål är att ytterligare stärka arbetsgruppen, att genom samarbete över våra respektive ansvarsområde, gruppmöten, planeringsdagar och fortbildning, allt detta för att finna nya vägar och möjligheter som kommer våra deltagare till gagn. Som tidigare kommer stor vikt att läggas på arbetet att befrämja en god hälsa, både fysiskt och psykiskt, för deltagare och personal.

8 Insteget Falkenbergs kommun har i samverkan mellan FAMI, Socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ansökt om och beviljats medel från Europeiska Socialfonden (ESF) för att under perioden driva ett gemensamt utvecklingsprojekt med syfte att utveckla kunskaper kring en målgrupp med långvarigt försörjningsstödsberoende för vilka de offentliga organisationerna inte har lyckats bidra till etablering av en fungerande arbets- och försörjningsplattform. I ansökan till ESF beskrivs de övergripande målen med projektet vara att utveckla: Kunskapen kring målgruppen. Metoder för kartläggning, matchning och breddning av arbetsmarknaden för målgruppen. Ett tvärvetenskapligt arbetssätt. En bred och bestående samverkan mellan offentlig sektor, privat sektor och föreningslivet. Det är tänkt att projektet ska skapa innovativa lösningar för personer i utanförskap och försörjningsstödsberoende, samt att utveckla samverkan mellan aktörer från olika organisationer och samhällssektorer för att skapa fler möjligheter och mer långsiktiga lösningar för de arbetssökande i projektets målgrupp. Vi har en Styrgrupp för Insteget, som under 2012 har träffats vid ca 5 tillfällen och har under hösten genomgått en styrgruppsutbildning. Vi har också skapat en utvecklingsgrupp, som har fokus i sitt arbete kring utveckling inom olika delar av projektet. Arbetet har inte fungerat fullt ut som tänkt och därför har projektet beslutat om en ny struktur för arbetet från inledningen av år 2013 med tre arbetsutskott för metodutveckling, näringsliv/socialt företagande samt samverkan. Detta ser vi fram emot! Projektet har upphandlat utvärdering och de har följt arbetet på olika nivåer under hela året. De har bl a deltagit i aktiviteter, intervjuat Instegets deltagare, medarbetare och andra personer som har en del i projektet eller våra deltagares process. Vi har upphandlat ett externt kartläggningsteam som med sin tvärkompetens kan hjälpa oss att bedöma och utreda deltagarens behov och väg mot egen försörjning. En skriftlig metodplan finns nedtecknad som en grund för vidareutveckling under projekttiden. Mobiliseringsfasen, januari-mars, genomfördes med stort engagemang både från FAMI och från samverkansparterna. Projektteamet var dock inte fullt ut bemannat när genomförandefasen började i april månad. Även rekryteringen av deltagare till projektet blev därmed fördröjd. Vi hade under juni 2012 äntligen kommit igång på riktigt. Vi har från i höst en verksamhet, som växer i omfång och tid, efter deltagarnas behov och förmåga. Vi har arbetat vidare med gruppaktiviteter med hälsa, motivation, diskussioner, studiebesök på t.ex. biblioteket, utflykter, prova på hantverk, friskvård, smärtcoaching, intro i datakunskap och andra aktiviteter som inspirerar till energipåfyllnad och framtidstankar. Mycket tid och kraft går åt att locka och pocka,

9 ringa och SMSa deltagarna och försöka få dem att komma på möten och gruppaktiviteter. Lyssna på deras historier och locka in dem på att prata framtid och resurser, istället för hinder och alla andras fel. Medarbetarna tar vid önskemål kontakt med vården, följer med på myndighetsbesök och vårdbesök, allt för att deltagaren ska få den hjälp de behöver. Idag har några deltagare gått vidare i sin process mot arbetsförmågebedömning, arbetsträning, studier och en anställning. Vad har vi gjort mer: Vi har varit med politikerna i socialnämnden och Instegets styrgrupp till Malmö och studerat hur de arbetar med målgruppen där, särskilt med fokus på hur de omvandlar försörjningsstöd till lön. Detta är något vi vill titta vidare på under Även de externt upphandlade resurserna i motivationsarbete, smärtproblematik och språkcoachning i svenska har tillfört viktiga resurser till projektets verksamhet. Det transnationella arbetet kom snabbt igång och vi har utarbetat en strukturerad plan för hur detta arbete ska bedrivas. Vi har under 2012 sökt partners för utbyte, samt besökt NAV i Norge. Intresset för socialt företagande är stort bland deltagarna och utefter detta intresse kommer en utbildning igång som startar i januari Instegets deltagare I slutet av december månad hade vi 31 inskrivna deltagare i insteget. 1 deltagare är anvisade av Arbetsförmedlingen och 30 av Socialförvaltningen. 6 st har helt eller delvis sin försörjning från AF eller Fk. Under året har 45 st varit inskrivna i Insteget 17 st har skrivits ut med olika anledningar några har varit för sjuka, flyttat, avbrutit då viljan inte fanns, jobb, studier eller blivit inskriven i annan insats. 53 % av deltagarna är kvinnor och 47 % män. 91 % av deltagarna är 25 år eller äldre. 34 % har förgymnasial utbildning, 41 % har gymnasieutbildning och 9 % eftergymnasial utbildning. Återstoden saknar utbildning eller har ej lämnat uppgift om utbildning. De som har arbetslivserfarenhet har företrädesvis arbetat med okvalificerat arbete, inom lager & logistik samt med försäljning, inköp och marknadsföring. Den mest frekventa insatsen är coachning och vägledning enskilt eller i grupp. Dessutom har de deltagit i ovan beskrivna gruppaktiviteter. Enstaka personer har haft praktik och en person har anställts i FAMI-verksamhet. Något om planerna för 2013: Bristen på personal och behovet av att ändå utveckla och genomföra aktiviteter med projektets deltagare har i hög utsträckning lett till kortsiktiga lösningar under året men under november och december har vi tillsammans tagit krafttag för att planera mer långsiktiga lösningar. I dagsläget verkar det också som att vi i projektteamet inom kort kommer att vara bemannat fullt ut.

10 Utbildningar kommer också att genomföras i kartläggningsverktyget TUBA samt i metoden Supported Employment. Det ska bli spännande att se vad det för med sig vad gäller metodutveckling. Nu ska vi få arbetsro att testa de nya metoderna. Ny struktur för utvecklingsgruppen, med tre arbetsutskott med fokus på olika områden inom projektet. Hur vill vi att det ser ut i juni 2014? Hur tar vi oss dit? Vart börjar vi? Utbildning inom socialt företagande startar i januari. Vi planerar kring det transnationella arbetet på ett konkret sätt. Vi jobbar vidare med samverkan på olika plan och vi hoppas på att komma igång med ett Individsamverkansteam i Falkenberg under våren. Vi kommer att lägga stort fokus på att nå ut till näringslivet i helt annan omfattning än 2012, då vi nu har deltagare som i sin egen process börjar närma sig arbetslivet. Navigatorcentrum 2012 blev ett mycket aktivt år då Navigatorcentrum förstärkte teamet med ytterligare en coach eftersom inflödet från Arbetsförmedlingen var högt och ökande från Socialförvaltningen. Socialförvaltningen flyttade in 2 ungdomshandläggare i oktober. Vi har haft en studentmedarbetare anställd under våren för arbetet med KIA, det kommunala informationsansvaret. Det arbetet övertogs på hösten av en anställd på FAMI som flyttade in i huset. Vi har dock fortsatta svårigheter med att få fram underlag från BUF vårt arbete med KIA inte fortlöpt som förväntat. Gymnasieskolan har haft stora omorganisationer med bland annat en ny gymnasiechef som vi ännu inte hunnit träffa men som vi har bokat tid med Däremot märker vi att flera av Studie- & Yrkesvägledarna på Falkenbergs Gymnasieskola kontaktar oss direkt när en elev är på väg att hoppa av vilket är ett resultat av det samverkansarbete som tidigare gjorts. Vi har arbetat mycket med att nå ut till näringslivet,bland annat genom att gå med i Falkenbergs Näringsråd, deltagit på deras näringslivsluncher där vi haft en monter i foajén till Strandbaden. Där träffade vi bland annat på ägaren till Suseåns Chokladfabrik som vi senare fick ett mycket välplanerat och trevligt studiebesök hos med våra deltagare. Vi har också haft en monter på de 2 stycken jobbmässor som hållits av arbetsförmedlingen i Falkhallen. Tillsammans med våra deltagare har vi varit på flera studiebesök, förutom det tidigare nämnda på Suseåns Chokladfabrik har vi varit på Matssons Möbler, Hallands Ägg, Wapnö Mejeri och SkyAB samt Katrinebergs- & Löftadalens Folkhögskolor.

11 Vi har vidareutbildat oss på olika sätt, alla coacher har gått utbildning i värdegrund, påbörjat utbildning i Supported Employment och 2 av oss har gått utbildning i ACT, acceptance and Commitment Therapy. Vi har också deltagit i 3 olika föreläsningar vars teman varit: smärta, ADHD samt ungdomars delaktighet och engagemang. Vi har också haft handledning under hösten för att svetsas samman som team och ytterligare utveckla oss själva och verksamheten. De grupper av ungdomar vi arbetat med under året är: 1* Ungdomar år anvisade från IFO med försörjningsstöd. 2* Ungdomar år som omfattas av det kommunala informationsansvaret, KIA. 3*Ungdomar år som själva söker sig till Navigatorcentrum 4*Ungdomar som genom avtal med Arbetsförmedlingen anvisas till via Jobb- och utvecklingsgarantin för ungdomar, UGAN Vi har haft 267 ungdomar skrivna hos oss under Av dessa kommer 54% från UGAN, 29% från Socialförvaltningen 5% från KiA och 10% på egen remiss och 2% från övrigt. Av dessa har 41% gått vidare till arbete och 6% till studier. Enligt statistiken avbryter 25%, här bör vi arbeta på att undersöka varför och se om vi kan erbjuda något som minskar den siffran. Vi har erbjudit individuell arbetsinriktad coachning och vägledning, gruppverksamhet, arbetsträning, praktikplaceringar, jobbsökaraktiviteter, Hälsa och livsstilsintroduktion, samhällsorientering, lotsning till rätt stöd och hjälp. När det gäller gruppverksamhet har vi förutom den egna personalen även köpt en del tjänster som tex. Föreläsningar om stress, kost och sömn av Anna Evertsson och teambuilding av Björn Mellquist på LagTag. Vi har också engagerat Falkenbergs Konsumentrådgivare Hans Berg kring ekonomi och köpt Hälso- & Friskvårdsinsatser av Klitterbadet, Strandhälsan och Jennie Westholm på Gjuteriet Crossfit. Förutom detta har vi förmedlat ca.170 kommunala feriejobb samt deltagit i projektet Sommarlovsentreprenörer. Där fick 8 Falkenbergsungdomar möjlighet att starta sina egna företag och driva dessa över sommaren. I samband med satsningen på sommarlovsentreprenörerna anställde vi ytterligare en studentmedarbetare som vi haft i praktik hos oss tidigare under året. Vi hade en gemensam Kick Off med övernattning på vildmarksgymnasiet i Hylte tillsammans med sommarlovsentreprenörer och deras ledare från Varberg, Laholm och Hylte. Under året har vi också träffat ungdomslotsen i Laholm, Ung i Fokus i Halmstad och vi har i vår tur haft besök av Karlshamns kommun som funderar på att starta ett Navigatorcentrum och av Karlskrona kommun som ville prata om vårt arbete med KIA. Vi har träffat Nätverkslaget och Boendestödet för att prata om varandras arbete. Vi har samarbetat med LärVux Kompetenscentrum (Ola Westmar) kring ungdomar som har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada eller autism. Vi hjälpte till att förmedla arbetsgivarkontakter för lärlingsplatser.

12 Navigatorcentrum går in i 2013 med tillförsikt och glädje och vi kommer att fortsätta arbeta för att bli den självklara mötesplatsen för Falkenbergs Ungdomar i åldern som behöver stöd. Vi tänker fortsätta att i nära samarbete med andra aktörer erbjuda ungdomarna individuellt riktade insatser som leder till egen försörjning. INTRODUKTION OCH ETABLERING PÅ FAMI Under 2012 har verksamheten omfattat personer kvar inom Introduktionen på FAMI och nyanlända som ingår i arbetsförmedlingens etableringsinsatser. INTRODUKTIONSPROGRAMMET Introduktionens personal hade kvar en del arbetsuppgifter under 2012 när det gäller personer kvar i den tidigare mottagnings systemet. 12 personer var inskrivna vid årets början, 10 var utskrivna under året, 4 till studier inom vuxenutbildning, 2 till arbete med subvention, 4 hade nystartsjobb del av året hos FaBo och Fami, 2 blir kvar in i En kvinna som hade varit föräldraledigt vid ankomst till kommunen blir kvar fram tills april 2013 och en man är kvar för uppföljning fram till maj 2013 då han har ett Nystartsjobb inom Fami. ETABLERING AV NY ANLÄNDA Falkenbergs kommun hade ett avtal med Migrationsverket/Länsstyrelsen att ta emot 40 personer under 2012, 30 anvisade, 10 som hitta eget boende. Antal mottagna blev:- - anvisade vuxna: 8 - anvisade barn: 3 -eget boende: 1 anhörig vuxen, 5 anhöriga barn, 5 vuxna sekundär inflyttade, 1 äldre pensionsålder -ensamkommande barn med tillstånd: 7 Det låga antal anvisade beror främst på tillgången till lediga bostäder för denna målgrupp. Fa Bo erbjöd lägenheter till nyanlända från juni månad efter en överenskommelse mellan FaBO och kommun ledningen. Lägenheter har varit ettor och tvåor där en eller 2 personer har flyttat in. Arbetsförmedlingen hade under 2012 huvudansvaret för nyanländas introduktion enligt Lagen om Etablering från december Af gjorde etableringsplaner med de vuxna. Kommunens ansvar har varit att erbjuda en bostad, hjälp till vid behov vid inflyttning, att erbjuda språkinlärning på SFI, samhällsorientering och barnens introduktion. Socialförvaltningen har ett ansvar för att utreda behovet av försörjningsstöd vid inflyttning i glappet. Det har funnits en oklarhet mellan AF och kommunen över vem som ansvar för vad särskild gällande praktiska uppgifter vid inflyttning till kommunen. Ett antal möten har genomförts för att klargör samarbete mellan Af, FAMI och socialförvaltningen. Familjerna hade behov av att söka försörjningsstöd i glappet och hade kontakt med socialkontoret. Ensamstående har klarat sig utan försörjningsstöd. AF har upprättat etableringsplaner med de nyanlända. Planerna innehåller svenskundervisning på SFI, AFs meritportföljs aktiviteter och deltagande i konversationssvenska på Medspråkarna. De flesta har valt en lots enligt den nya lagen. 2 av kvinnorna valde att delta på halvtid och 3 kvinnor har valt föräldraledighet vid inflyttning till kommunen.

13 Familjerna har lång väntan på barnomsorg över 3 månader enligt Buf personal vilket fördröja kvinnans möjlighet att börja sin etablering. En familj flyttade till kommunen från sitt hemland som anhöriga till en man som var tidigare i Introduktionen, en kvinna och 5 barn. Kvinnan har rätt till en etableringsplanering med AF. Integrationssamordnare var behjälpligt vid inflyttning och kontakter med skolan, vården, mm. Personal inom BUFs Introduktionsprogram tog fullt ansvar för barnen. Samhällsorientering har erbjudits under 2012 till 9 personer som kom under 2011 och Kurserna började i november, 5 åkte till Varberg och var med i en arabisktalande grupp, 4 åkte till Halmstad till en språkblandad grupp. SO är upphandlade från ett privat utbildningsföretag i samarbete med de andra kommunerna i länet. PERSONAL Introduktionens personal ingår i arbetsmarknadsgruppen på FAMI. Integrationssamordnade har under året haft regelbundna möten med Länsstyrelsen och övriga kommuner i länet som handlade om arbete med den nya lagen om etablering för nyanlända. Samhällsorientering har upphandlats gemensamt i länet. Ett boende för ensamkommande barn har öppnats. FRAMTIDEN Under 2013 är det planerad att lämna över arbetsuppgifter med nyanlända inom etablering till socialförvaltning. Arbetsförmedlingen har huvudansvaret och det kommunala ansvaret, bostäder, ekonomi, hör ihop med socialförvaltningen och inte med arbetsmarknadsenheten. Café Slätten Café Slätten är en av FAMIs arbetsträningsplatser. Målet för verksamheten är att hjälpa och stödja deltagaren till att bli självständig och anställningsbar på den öppna marknaden eller komma vidare till studier / utbildning Deltagarna anvisas från handläggare här på Fami som i sin tur har ett uppdrag från arbetsförmedling eller socialförvaltning. Mitt uppdrag är att arbetsträna, sysselsätta, skapa rutiner och att göra arbetsförmågebedömningar av deltagarna. Under året har vi haft 15 st inskrivna, 10 kvinnor och 5 män. 1 av dem har varit anställd 2 har gått vidare till arbete/studier. 3 har avbrutit sin praktik 1 har flyttat 4 är kvar i verksamheten 5 har gått vidare till andra åtgärder, AF m.m Idag är 4 (14 jan ) inskrivna Café Slätten lagar portioner mat varje dag, dels till Triaden som är ett dagcenter för autistiska personer, och dels till gäster som kommer och besöker vår matsal. Det är mest personal som jobbar på FAMI men även utifrån.

14 Vi gör också frukost och fika, även på beställning. Väsentliga händelser Deltagarna har tagit del av Kompetenstrappans utbud av kurser och annat stöd som samtal, hjälp med CV, personligt brev. Vi har haft friskvården på onsdag eftermiddagarna ( från och med dec. på fredagar ). En bra och viktig ingrediens för att må bättre. Vi har installerat en ny ugn och en ny kyldisk. Framtid Jag kommer att fortsätta att försöka möta deltagarna där dom är och utefter det skapa en bra praktikplats som kan utveckla och stärka dem så att de kommer vidare ut i arbete eller studier. Jag kommer att fortsätta att laga god och näringsriktig mat och försöka ha en sund diskussion om mat och hälsa. Hunddagis Personal På Hunddagis arbetar i dagsläget 3 stycken personal samt en anställd deltagare. Det är en arbetsledare (100%) samt 2 handledare (100% samt 50%) Deltagare Under år 2012 har vi haft 23 deltagare inskrivna varav 1 anställd. Av dessa 22 kommer 1 anställd och 6 deltagare vara kvar efter årsskiftet. Av de övriga som har slutat på hunddagis under 2012 har: 3 Annan Planering 7 Avbröt 1 Vidare till extern praktik 2 Studier 3 Arbete Verksamhet Under 2012 har det skett en del inskrivningar av nya hundar. Två personal har varit på nätverks konference i Halmstad med de övriga hunddagisen i Sverige. Det var mycket givande och gav en hel del utbyte av erfarenheter och det pratades om att starta en dokumentations bank. Köket på Hunddagis har målats om och bänkskivorna har bytts ut. Det inhandlades en ny kaffe kokare.

15 Div pappersarbete har förändrats och förenklats för att man ska kunna involvera våra deltagare mer i verksamheten. Servicegruppen kom hit och byggde mellanväggar i hagarna för att minska stress och störning för hundarna. Det inleddes ett samarbete med UPH ( Utbildningscentrum för professionell Häst- Hund och Humanvård) De kommer hit ca 2 gånger i månaden och ger kostnadsfri massage på dagishundarna. Detta har varit mycket uppskattat av våra kunder och samarbetet kommer att fortsätta under En personal har varit på Handledning ca ett tillfälle i månaden. Detta har varit mycket givande då man har fått hjälp med olika fall samt fått ta del av de andra gruppernas eventuella problematik. Servicegruppen Servicegruppen är en arbetsträningsplats och en del av FAMI. Vi är till för personer som av en eller annan anledning har hamnat utanför den öppna arbetsmarknaden. Målet för verksamheten är att hjälpa och stödja anvisade personer till att bli anställningsbara och självförsörjande. Deltagarna anvisas från AF,Soc,Skola,F.K och Projektet insteget. Servicegruppen utför arbetsuppgifter för företag, organisationer samt till viss del privatpersoner (pensionärer). Våra tjänster är: gräsklippning,målning, mindre flytt (interna),snöskottning, matoch medicinkörning, bekämpning av jättelokan, grovsopshantering samt mindre monteringsarbeten. Personalen på Servicegruppen arbetar för att skapa trygghet för anvisade personer genom: - En positiv atmosfär - Bemötande av deltagare med hänsyn, vänlighet och respekt - Att omedelbart ta tag i situationer där deltagaren bemöts kränkande i ord eller handling Servicegruppens personal håller alltid på verksamhetens kvalitet genom att: - Ge deltagaren stöd efter hans/hennes behov - Varje deltagare ska känna att det är positivt och meningsfullt i vår verksamhet - Ha trivsamt och säker arbetsmiljö - Genomföra uppföljningssamtal med varje deltagare/anvisad och handläggare. Under året har servicegruppen haft 42 anvisade personer. 28 har avslutats, varav 11 (31 %) gått vidare till arbete eller utbildning.

16 Anställd personal på Servicegruppen under 2012 har varit följande: - 2 arbetsledare - 2 handledare - 11 st åtgärdsanställda Verksamheter Under året har Servicegruppen haft fortsatt samarbete med Fabo,Vivab och Falkenbergs kommun angående grovsoppshämtning på 4 st bostadsområde (Herting,Hjortsberg, Sloalyckan, Falkagård). En stor del av våra uppdrag består av flytt av såväl lägenheter som kontor i kommunen. Mindre ombyggnadsprojekt har startats, innertaksmontering samtalsrum färdigt och kontor samt legoarbetsrum pågår (beräknas klart v304). Utearbeten i form av trädgårdsarbeten samt vintertid snöröjning har varit uppskattade av kunderna. Bekämpningen av den giftiga växten Jättelokan har utförts under 3 perioder samt på 3 provplatser i samverkan med Miljöenheten i kommunen Mattransporten till 2 st förskolor och Gymnasieskolan IVP har fungerat mycket bra, liksom under 8 veckor på sommaren til slöinge(björkhaga), samt medicintransporten från apoteket till Tallgläntan. En arbetsledare har under en stor del av året varit utlånad onsdagsförmiddagar till projektet Insteget, vilket kommer att fortsätta under våren Friskvårdssatsning har varit en viktig del i verksamheten. Vi har periodvis haft morgonpromenader, samt varje fredag bad eller styrketräning på Klitterbadet. Under året har vi erbjudit våra deltagare/anvisade följande: - jobbsökeri - friskvård - studiebesök - jobbmässor - jobbcoachning - grundkurser i hushållsekonomi och data - julpyssel - körkortsteori - morgonmöten - friluftsdagar (Beachvolleyboll och Kanotpaddling) - APT-möten Under året så har vi börjat bygga upp ett kontaktnät med privata arbetsgivare där våra deltagare har fått chansen att prova andra arbetsuppgifter (Gymnasieskolan, Fabo, BiznisLink).

17 Servicegruppens personal har under året haft handledning 9 ggr med Lars Wall. Personalen har också deltagit i kurser som Fami har erbjudit, där värdegrund är ett uppskattat inslag. Kompetenstrappan 2012 I januari 2012 startade kompetenstrappan sin verksamhet och det är ett komplement till de arbetsträningsplatser Fami har. Kompetenstrappan erbjuder jobbcoachning och är till för deltagare på Fami samt för åtgärdsanställda deltagare. Här får deltagaren hjälp med att skriva CV och personlig presentation. Man söker arbete genom olika sökmotorer, så som exempelvis platsbanken och bemanningsföretag. Deltagaren ges möjlighet att ringa till potentiella arbetsgivare, de förbereds och går på arbetsintervjuer. Tillsammans med deltagaren genom för vi företagsbesök och åker på studiebesök till olika utbildningar. Kompetenstrappan hjälper även till vid uppsökandet av praktikplatser. På kompetenstrappan arbetar vi nära deltagaren och skapar relationer och förtroende och ger dem en personlig stöttning. Här ges man möjlighet till individuell coachning och stöttning att se saker ur andra perspektiv. Utöver jobbcoachning så kan kompetenstrappan även erbjuda olika sorters kurser. Bland annat har det under 2012 funnits möjlighet för deltagarna att gå stärk dig själv, Hälsa & Livsstil, datakurs samt en ekonomikurs. Det har även erbjudits möjlighet att besöka olika sorters mässor i Halland, så som rekryteringsmässa, företagsmässa och utbildningsmässa. Kompetenstrappan har även gjort studiebesök på Katrinebergs folkhögskola. Under året har kompetenstrappan haft 54st deltagare, varav 12st var kvinnor och 42st var män. Tillsammans har dessa deltagare: Sökt arbeten 382st Ringt potentiella arbetsgivare 42st Besökt företag 127st Gått på intervju 21st Skrivit anpassade CV och/eller personlig presentation ca 100st Detta har resulterat i att två deltagare har gått ut i praktik och 16 stycken har fått arbete. Anställd personal på kompetenstrappan under 2012 har varit 2 stycken coacher. Personalen har under året fått möjlighet att vidareutbilda sig. En av personalen har gått en kurs i arbetsintegrerade sociala företag samt gått en arbetsmarknadscoach utbildning. Båda coacher har genomfört utbildning i supported employment och värdegrundsarbete. Under 2013 ska kompetenstrappan, förutom jobbcoachning, även erbjuda deltagarna möjlighet att gå utbildning i att starta socialt företag. Kompetenstrappan kommer att göra satsningar på friskvård, möjlighet att läsa körkorts teori och även i förlängningen möjligtvis kunna övningsköra. Med koppling till den utbildning som personalen har gått i supported emloyment kommer kompetenstrappan under år 2013 ännu mera aktivt satsa på att besöka olika företag. Målet är att fler företag ska besökas och att vissa besök kommer att vara planerade, andra mer spontana. När en deltagare får ett arbete eller praktik kommer personalen på kompetenstrappan ha möjlighet att stötta deltagaren på plats på företaget.

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2012

UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2012 UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2012 BUMERANGEN TEAM FIX JOBBVÄGEN STADSHUSFIKET INTEGRATIONSVÄGLEDNINGEN Monica Isaksson Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjalmar Lundbohmsvägen

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad Juli 2013 JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad JobbMalmö JobbMalmö är en verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad. Genom olika arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Samverkan och ledning Nätverksträffar Under hela projekttiden har nätverksträffar skett med andra projekt i länet. Samverkanskonferens för hela länet har en gång/år

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Handläggare: Eric Andersson, Arbetsmarknadsenheten, AME Socialnämnden Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Organisation Jobbcentrum ingår i Socialnämndens Arbetsmarknadsenhet. Arbetsmarknadsenheten hör till

Läs mer

UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2013

UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2013 UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2013 Arbetsmarknad och Integration Monica Isaksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 2013 3 sida UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 4-5 PRESENTATION AV VERKSAMHETERNA

Läs mer

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen.

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. IFO/Omvårdnadsförvaltningen Arbetsförmedlingen Filipstad/Storfors/Kristinehamn Samordningsförbundet Samspelet Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget dec 2014 i jmf med dec i 2013

Arbetsmarknadsläget dec 2014 i jmf med dec i 2013 Arbetsmarknadsläget dec 2014 i jmf med dec i 2013 Andel arbetslösa (förändring i jämförelse med samma period 2013) Riket Västra Götalands län Vänersborgs kommun Totalt inskrivna arbetslösa 8,1% (-0,6%)

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare

Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare Sida: 1 av 11 Version 2.0 Avdelningen för Integration och Etablering Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare Etableringslotsen en länk mellan den nyanlände och arbetsmarknaden Sida: 2 av

Läs mer

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost Tillsammans är vi starka Med fokus på samarbete Vi verkar i ett sammanhang som är större än den enskilda kommunen. I Skåne Nordost identifierar

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Motion om arbetsmarknadspolitiken

Motion om arbetsmarknadspolitiken 2007-10-29 238 509 Kommunstyrelsen 2008-10-13 218 380 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 196 476 Dnr 07.677-008 oktkf54 Motion om arbetsmarknadspolitiken Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Dnr: Kon 2015/41 Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Maja Jansson 2015-04-07 2015-04-07 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3.

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering Bakgrund/problemformulering Ung resurs I Lycksele finns det idag ett stort antal arbetslösa ungdomar under 25 år som är helt arbetslösa, arbetar deltid eller har tillfälliga anställningar. Ett stort antal

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 Samverkande insatser från skola - till arbete - i arbete Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 ARBETSMARKNAD U N GA V U X N A M ED F U N KTION S HIN D ER s o

Läs mer

Etableringsuppdraget

Etableringsuppdraget Etableringsuppdraget Yrken och framtid på 10 års sikt generationsväxlingens effekter Generationsväxlingen leder till ett stort rekryteringsbehov för att ersätta avgångar Brist på arbetskraft inom vissa

Läs mer

Slutrapport för projekt Leva Livet Dec 2011- Nov 2014

Slutrapport för projekt Leva Livet Dec 2011- Nov 2014 Leva Livet Slutrapport för projekt Leva Livet Dec 2011- Nov 2014 Leva Livet Slutrapport för Leva Livet dec 2011-nov 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Mål och syfte med projektet... 3 Verksamhetsmål...

Läs mer

Vad gör de 1 år senare?

Vad gör de 1 år senare? Vad gör de år senare? En uppföljning av hur många deltagare som gått vidare till arbete eller studier år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Undersökningsperiod hösten 005 samt våren 006 Ett samarbete

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-11-24 1(7) Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 60 18, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Aktivitet JobbTorg Bakgrund Styrelsen

Läs mer

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Utbildning av vuxna Svenskundervisning för invandrare (SFI) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-09-25 SN 2011.0193 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Sammanfattning Genom

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 Unga vuxna... 2 Ungdomsteam Kortedala/Bergsjön... 2 Samordnare Ungdomscentrum Angered...

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Lokala Ledningsgruppen i Stenungsund PROJEKTETS NAMN: Stenungsunds Teamet Insatser

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01 .~.._o...,.. ~:. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-04-01 s (29) 81 Projekt Sociala företag Dnr 2014/401 ~ 3 INLEDNING De sociala företagen erbjuder möjligheter

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2013

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2013 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2013 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Insatser för att bli självförsörjande

Insatser för att bli självförsörjande Revisionsrapport Insatser för att bli självförsörjande Marks kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund... 2 2.1 Organisation... 3 3 Uppdrag, revisonsfråga

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www 1(6) Kontaktperson Länsledningen Eva Nilsson Gunvor Landqvist Chef för enheten för social hållbarhet Åsa Stenbäck Holmér Integrationssamordnare Länsstyrelsen Skånes uppdrag och arbete inom integration

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar

Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar 10 juni 2014 Välkomna Program Välkomna Peter Carpelan Avslutat ESF-projektet som implementerats Samverkan kring unga - Ungdomsteamet i

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Syfte: att skapa bättre förutsättningar för samarbete över verksamhetsgränser i form

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun.

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Falköping, Falköpings

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-18 358 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetssökande, 2014-02. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du som har varit utan arbete en längre tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet kan

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND 1 (5) Finsamförbundet ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND IDEBESKRIVNING Utgångspunkter Sedan den 1 februari 2011 har i form av socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

Projektplan VäxtKraft

Projektplan VäxtKraft Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-09-30 1(8) Projektplan VäxtKraft Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-296018 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan

Läs mer

Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser. Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014.

Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser. Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014. Riktlinje 2014-09-18 Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser AVN 2014/0199-2 Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014. Dokumentet ersätter rapporten Uppföljningsmodell

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Resursjobb. Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb

Resursjobb. Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb Resursjobb Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb Bakgrund Låg utbildningsnivå Stor inflyttning Hög andel invånare som är utrikesfödda Regionens bästa arbetsmarknad men Svårigheter/utmaningar

Läs mer

Årsredovisning år 2014 för Samordningsförbundet Activus i Piteå

Årsredovisning år 2014 för Samordningsförbundet Activus i Piteå Årsredovisning år 2014 för Samordningsförbundet Activus i Piteå Verksamhetens art och inriktning Samordningsförbundet Activus bedriver finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet inom Piteå kommuns

Läs mer

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3 RAPPORT 1(10) 2014-06-02 AVN 2014/0169-2 Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Eva Jeppson, handläggare 011-15 11 89 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Uppföljning av

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också!

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också! Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet Välkommen du också! Välkommen till Misa Behöver du stöd för att ta dig fram i arbetslivet? Kanske är du anhörig till någon som behöver stöd eller handläggare

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget 2015 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade insatser som förbundet budgeterar under 2015. Dokumentet

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

Jobbcoacher i egen regi en uppföljning i september 2009

Jobbcoacher i egen regi en uppföljning i september 2009 1 (7) Jan Eriksson Analysavdelningen Jobbcoacher i egen regi en uppföljning i september 2009 Inledning Denna pm är en uppdatering av den uppföljning som gjordes i början på juni och som handlade om hur

Läs mer

Navigator och CoMcenter Verksamhetsberättelse 2009

Navigator och CoMcenter Verksamhetsberättelse 2009 Navigator och CoMcenter Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetens uppdrag: Navigator och CoMcenter arbetar med arbetslösa ungdomar och vuxna vilka står långt ifrån arbetsmarknaden. Arbetet sker individuellt

Läs mer

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige Bengt Eklund Arbetsförmedlingen Strategienheten Avdelningen Rehabilitering till arbete Supported Employment på Arbetsförmedlingen

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 INLEDNING... 1 1.1 PARTER... 1 1.2 GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 1 1.3 DELMÅL

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

Kompletterande Aktör

Kompletterande Aktör VÄLKOMMEN! Kompletterande Aktör Kompletterande Aktör Regeringen har bestämt att Arbetsförmedlingen ska anlita externa (kompletterande) aktörer. Tanken är att Furuboda Arbetsmarknad ska kunna jobba med

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun Sida: 1 av 12 Dnr: Datum: 2014-01-23 Denna överenskommelse kommer att revideras i april 2014 pga förändringar i etableringsuppdraget Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun 1. Inledning

Läs mer

Regionens samverkansråd

Regionens samverkansråd Kallelse/Program 1(1) 1 Regional utveckling 2015-08-11 Helena Wiktorsson Tfn: 063-14 66 30 E-post: helena.wiktorsson@regionjh.se ORGAN: Regionens samverkansråd DATUM: 17 augusti 2015, kl. 10.30-12.00,

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Välkommen till. Blå Vägen

Välkommen till. Blå Vägen Välkommen till Blå Vägen Spånga Blåband Blå Vägen Nykterhetsförening år 1900 Flyktingintroduktion år 1994-2003 Arbetsmarknadsverksamhet år 2000 Blå Vägen 2007 - nu koncern med 130 anställda Gemensam värdegrund:

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaltningens enhet för arbete och kompetens och socialförvaltningens beroende- och vuxenenhet har för avsikt att gemensamt ansöka om medel från

Läs mer