Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014"

Transkript

1 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Parkskolan Inledning Kvalitetsredovisningen är sammanställd av rektor och bitr rektor med underlag som kommer från personalen i verksamheten. Vid vårterminens slut gjordes en uppföljning av resultaten. Summeringen och analyser av 2014 år resultat gjordes på studiedagen i januari 2015 då all personal deltog. 1. Ekonomiska resultat/avvikelser Parkskolan grundskola Intäkter ,2% Personalkostnader ,2% Övriga kostnader ,4% Parkskolan grundskola Summa ,3% Parkskolan särskilt stöd Intäkter ,0% Personalkostnader ,5% Parkskolan särskilt stöd Summa ,5% Parkskolan övrigt Intäkter ,4% Personalkostnader ,0% Övriga kostnader ,9% Parkskolan övrigt Summa ,1% Resultat Parkskolan har för första gången på många år fått ett plus i kassan vid årets slut. Tjänstefördelningen gjordes av rektor utifrån gällande budget och vi har under året haft flera avstämningar i personalgruppen för att följa det ekonomiska flödet. Vårt stora överskott handlar till stor del om att vi haft en stor personalomsättning under året. Vi har fått in några nya medarbetare som haft lägre lön än det som lämnat, samt att vi ej lyckats tillsätta alla tjänster i den sysselsättningsgrad som vi önskat p.g.a. brist på lärare i vissa ämneskompetenser. Vid slutet av året gavs en allmän uppmaning att vara restriktiva med inköp, då BUN:s totala budget riktade mot ett stort underskott, vilket anammades av personal. 2. Måluppfyllelse och kontrollstationer Parkskolans resultat på nationella proven 2014, andel med sammanvägda betyget A-E: Svenska 93,8%, Matematik 75,6%, Engelska 93,1%, Fysik 77,8% och Historia 67,4%. Resultaten på årets nationella prov är lägre än tidigare år. Sida 1 av 8

2 Jämför vi samma elevgrupps resultat i åk 5 ser vi däremot en markant ökning i engelska och svenska, vilket innebär att personalen fångat upp eleverna och gett dem verktygen att nå en högre måluppfyllelse. Fokus i undervisningen bygger på att den ska vara en del av världen vad det gäller intressen och aktuella händelser. Eleverna stimuleras genom att arbeta med musik, film, data och sociala medier. I matematiken ser vi inte samma utveckling. För att förstärka att kommunicera och att föra ett matematiskt resonemang kommer vi att utveckla elevernas arbeten tillsammans i gemensamma diskussioner om olika uppgifter. Att visa och att förklara sina individuella lösningar, metoder och strategier för varandra utvecklar alla elevers matematiska förmågor. 3. Betygsredovisning samt resultat av sommarskola: Årets nior har ett högre meritvärde vid höstterminens slut än förra årets nior vid samma period. Vi kan dock konstatera att det skett en nedgång i meritvärdet för hela skolan från våren till hösten i de flesta ämnena. Under året har Parkskolan haft en mycket hög personalomsättning. Det har inneburit att personalen har lagt mycket tid på ämnesintroduktion, samarbete, relationsbyggande och planering/målbeskrivningar för att få de nyanställda att känna delaktighet på alla plan såväl i profession som kollega. Sida 2 av 8

3 Den höga personalomsättningen med avsaknad av tidigare specialkompetens har resulterat i att ämnesövergripande projekt fått stå tillbaka och arbetats med i mindre omfattning. Att som lärare bilda sig en uppfattning som är relevant om en ny elevgrupp tar sin tid. Läraren behöver lära känna elevernas styrkor och svagheter för att kunna leda och utveckla undervisningen framåt på bästa sätt för eleverna. Detta kan också ses som ett symbiosförhållande eftersom eleverna också behöver tid för att ta till sig och arbeta utifrån olika lärstilar. Täta föräldrakontakter är en framgångsfaktor, vilket bl.a. har resulterat i att färre antal elever har t.ex. anpassad studiegång om man jämför med föregående år. I ämnet slöjd gjordes en förändring inför läsårsstarten vilket innebar att årets sjuor ej hade möjlighet att göra ett aktivt val av slöjdart. Årets sjuor har ett lägre betygsresultat än tidigare årskullar, vilket skulle kunna ge en indikation på att elevens intresse och valmöjlighet spelar en avgörande roll för betyget. Under vårterminen kommer vi att analysera dessa resultat vidare, vilket kan resultera i förändringar kring upplägget av slöjdvalet. I hem och konsumentkunskap ser vi däremot en ökning av betygen för åk 8 och åk 9. Det kan sättas samman med förändringar i undervisningen såsom ökad elevmedverkan, höga förväntningar, föräldrakontakter, intressestyrning och ett mer flexibelt synsätt gällande de teoretiska momenten. Dessa goda resultat innebär att vi inför nästa läsår kommer att se över möjligheten för åk 7 att kunna arbete utifrån samma möjligheter. Liknande tankar kommer vi också att ta med oss i planeringen i ämnet teknik, då resultatbilden och även arbetssättet överensstämmer med upplägget i hem- och konsumentkunskap. Att på sikt föra in fler praktiska moment i naturorienterade ämnen och färre teoretiska moment som kräver en god läsförståelse, har varit ett mål som vi tyvärr ej lyckats nå upp till, till största del grundat på att Parkskolan under året haft ett stort antal personalbyten, vilket varit särskilt markant på noinstitutionen. Att utveckla strategier för läsförståelse och att ha ett gemensamt grepp kring detta kommer att genomsyra utvecklingen för alla våra elever på skolan, genom Skolverkets kompetensutveckling Läslyftet, som planeras till höstterminens start, och där vi hoppas få möjlighet att delta. Sida 3 av 8

4 Fördelning av betyg per ämne Kommun: Mönsterås Skola: Parkskolan Läsår: Årskurs: 9 Termin: Vt år 9 Ämne Andel med betyg A-E Bild 92 Biologi 90 Engelska 90 Fysik 91 Geografi 93 Hem- och konsumentkunskap 97 Historia 89 Idrott och hälsa 94 Kemi 88 Matematik 82 Moderna språk inom ramen för språkval 90 Modersmål 100 Musik 97 Religionskunskap 89 Samhällskunskap 88 Slöjd 96 Svenska 93 Svenska som andraspråk 100 Teknik 99 Genomsnittligt meritvärde Krungårdsskolan Parkskolan Kommunen Åtgärder efter brukarundersökningen Det har inte gjorts någon brukarundersökning sedan 2013 men däremot genomför skolan en egen trivselenkät varje termin som till viss del tar upp likvärdiga frågeställningar som brukarundersökningen, såsom exempelvis trivsel och arbetsro. Den senaste trivselenkäten genomfördes under vecka 43 på höstterminen Enkätsvaren visar att en majoritet av eleverna svarar att de trivs med sina klasskamrater. Det är inte någon elev som har svarat att de inte alls trivs. En majoritet av eleverna har svarat att de respekterar sina klasskamrater och att de själva blir respekterade. I klasserna arbetar lärarna enligt de förebyggande målen för 2014/15 i skolans Likabehandlingsplan. I trivselenkäten 2014 svarar en majoritet av eleverna att det inte är vanligt med konflikter i klassen. Dock uppmärksammades en klass där fem elever upplevde att det var vanligt med konflikter. Detta lyftes både i elevhälsateam och i trygghetsteam och jobbades med på olika nivåer. Sida 4 av 8

5 En majoritet av eleverna på skolan svarar att de är nöjda med klimatet i klassrummet. För att alla ska känna sig nöjda med klassrumsklimatet arbetar lärarna kontinuerligt utefter tydliga mål där alla ska trivas, alla ska känna arbetsro och att alla ska göra framsteg. Detta sker t.ex. genom fokus på placeringar i klassrum, enskilda samtal osv. 5. Verksamheternas kvalitet Eleverna får sin undervisning i huvudsak av utbildade lärare. Det kvarstår fortfarande ett antal lärare som inte har erhållit sina lärarlegitimationer. Under året har specialpedagogen lämnat sin tjänst och den har vi inte lyckats återbesätta. Fritidsgårdens verksamhet har under hela året funnits i skolans lokaler. De har dagligen haft öppet vid lunchtid. Eleverna har i och med det haft fler utrymmen att vistas i samt att det funnits fler vuxna kring eleverna på deras undervisningsfria tid, som i sin tur skapar en god arbetsmiljö. 6. Andra viktiga händelser Under flera år har eleverna i åk 6 provat att läsa moderna språk under hela läsåret. Inför läsåret 14/15 minskade vi tiden för att prova de tre moderna språk som vi erbjuder. Prova-på-perioden var enbart under höstterminen och eleverna gjorde ett språkval redan till vårterminen. Effekten av detta blev att fler elever valt att läsa ett modernt språk. Under de senaste åren har vi på Parkskolan tagit emot en relativt stor grupp nyanlända elever med inga förkunskaper i det svenska språket. Det föranledde att vi utvecklade våra rutiner kring mottagandet av de nyanlända. Vid första mötet med den nyanlände eleven och vårdnadshavare sammanställs ett specialschema som grundar sig på elevens förkunskaper och skolgång. Här läggs fokus på svenska språket och direkt klasstillhörighet, där eleven deltar i framför allt praktiska ämnen. Vi har under året anställt en studiehandledare till den språkgrupp där de flesta nyanlända tillhör. Studiehandledaren arbetar individuellt, i grupp och i flera fall även i klassernas ordinarie ämnesundervisning. Det i sin tur innebär att dessa elever efter språkintroduktion relativt snabbt kan läsa enligt ordinarie schema. Behovet av goda rutiner gagnar alla elever i skolan. Som ett led i det fortsatta utvecklingsarbetet har Sva-lärare, SYV, förstelärare och skolledning påbörjat en poängutbildning mot Linnéuniversitetet med benämningen Nyanländas mottagande, lärande och skolframgång. För fortsatt utveckling av de nyanländas lärande och skolframgång ser vi att studiehandledare på flera språk är av yttersta vikt och bör tas i beaktande. Sida 5 av 8

6 7. Anmälda kränkningar Under 2014 har det anmälts 23 kränkningsärenden på skolan. Av dessa skedde åtta under vårterminen och 17 under höstterminen. Antalet är likartat som föregående år. I majoriteten av ärendena har det förekommit verbala kränkningar och i 14 av fallen har det även förekommit fysiska kränkningar. Två av dessa har varit misshandel som har polisanmälts. I enstaka fall har det varit psykosociala kränkningar eller i textform. Majoriteten av de som har varit inblandade i kränkningarna går i årskurs sju och åtta. Det är 41 pojkar som varit inblandade i ärendena och nio flickor. I åtta ärenden handlar det om elev som upplevt sig kränkt av mer än en person. Alla anmälda ärenden behandlas utifrån vår Likabehandlingsplan. Åtgärder som satts in har varit exempelvis samtal med inblandade parter, samtal med vårdnadshavare, uppföljningsmöten och arbete i klasserna med olika övningar. Det förebyggande arbetet mot kränkningar handlar om att vi på skolan ständigt för samtal kring hur vi ska bemöta varandra samt det oacceptabla i att behandla någon illa vara sig med ord, blickar eller på annat sätt. Detta är teman som varje klass arbetar med. Vår strävan är att alla former av kränkningar ska upphöra och för att få ner siffrorna har fokus under hösten legat på åk 7. Där har ett arbete genomförts kopplat till förhållningssätt på nätet och diskussion kring kränkningar. Liknande arbete har även genomförts med åk 8 och åk 9. Under vårterminen 2015 ska samtliga klasser på skolan jobba med materialet Jag älskar internet från Statens Mediaråd. Det består av sju lektioner där man arbetar med internet utifrån olika aspekter, där bland annat kränkningar på nätet är en viktig del. Ett trygghetsråd har bildats. Det består av två representanter från varje klass och leds av skolkurator. På mötena får eleverna som deltar kunskap kring kränkningar och trakasserier och hur man kan arbeta främjande och förebyggande med detta. Tanken är att de ska arbeta främjande på skolan genom att föra ut kunskap i klasserna och även hålla i aktiviteter som ska förebygga kränkningar och trakasserier. Exempelvis har Trygghetsrådet sett en film med tema kränkningar som de ska visa i klasserna och sedan jobba utifrån tillsammans med klassföreståndare i årskurs åtta och nio. 8. Genomförd fortbildning Matematiklyftet P.g.a. den höga personalomsättningen har arbetet med att applicera matematiklyftets idéer inte varit möjligt, fullt ut. Jämställdhetsarbetet Ett arbete har påbörjats som kommer att utvärderas under Sida 6 av 8

7 Ledarskapsutbildning Linnéuniversitet Upplägget av utbildningen har upplevts negativt men flera vittnar om givande diskussioner och reflektioner om arbetssätt. Tillbaka till skolan (utbildning i hur vi kan jobba med hemmasittare) Flera av idéerna har omsatts i vårt arbete med elever med hög frånvaro. 9. Barnkulturaktiviteter Arrangemang vt 14 Åk 7 har fått arrangemanget/arrangemangen: Freestyle Phanatix och Hej Sverige Åk 8 har fått arrangemanget/arrangemangen: Freestyle Phanatix och Hej Sverige Åk 9 har fått arrangemanget/arrangemangen: Freestyle Phanatix och Pojkarna Arrangemang ht 14 Åk 7 har fått arrangemanget/arrangemangen: Grease och konsert under Kulturskolans ledning Åk 8 har fått arrangemanget/arrangemangen: Grease, dansprojekt och konsert under Kulturskolans ledning Åk 9 har fått arrangemanget/arrangemangen: Dansprojekt och konsert under Kulturskolans ledning 10. Kommunfullmäktiges mål Attraktionskraft Mönsterås Mönsterås ska vara regionens bästa kommun att vistas, verka och växa i. Uthållig tillväxt och positiv befolkningsutveckling Kommunens företagsklimat skall vara bäst i länet och bland de 30 bästa i landet i Svenslet Näringslivs årliga undersökning. Nyföretagandet ska öka med 30 procentför mandatperioden. Mönsterås ska uppfattas som länets bästa kommun att bo och verka igenom att erbjuda attraktiva miljöer samt när det gäller kommunal service och medborgarinflytande Mätningar ska göras via SCB:s Nöjd-Kund-Index. I samverkan med IOC har vi kunnat erbjuda våra elever en PRAO-bank med ett stort antal företag och arbetsplatser. Eleverna kan direkt via Internet boka sin PRAO-plats. Dessutom har studiebesök genomförts på ett antal företag i kommunen. Sida 7 av 8

8 Under har en tillväxtstrategi arbetats fram och beslutats. Dokumentet innehåller bland annat de mål som anges ovan. Se vidare under rubriken uppdrag. Kommunens sjukfrånvaro skall vara under 4,5 procent genom ett starkt hälsofrämjande arbete under mandatperioden Parkskolans sjukfrånvaro är ,7%. Verksamheterna skall drivas inom tilldelad budgetram och i enlighet med de politiskt prioriterade målen. Skolan har för första gången på många år ett budgetöverskott vid årets slut. Mönsterås kommun skall främja förnyelsebar energi och bli en fossilbränslefri kommun till år Den kommunala energianvändningen skall minska med 10 procent från 2009 till 2014 och med ytterligare 15 procent till Miljöfrågor tas upp i skolans undervisning, bland annat inom ämnena NO och SO. Parkskolan fortsätter sin internprao hos städbolaget ISS. Elever i årskurs 7 gör också en internprao i köket där de får hjälpa till med vissa uppgifter samt få en inblick vad som slängs när det gäller matrester m.m. Parkskolans Elevråd har en återvinningstunna i kapphallen för returburkar. Pengarna går direkt till Elevrådets verksamhet. Mönsterås kommun ska inom alla sina verksamheter och de kommunala bolagen, främja flickor och pojkars, kvinnor och mäns lika rättigheter och möjligheter till en jämn fördelning av inflytande och påverkan samt motverka diskriminering. Under mandatperioden skall respektive chef uppdatera samtliga sina närmaste medarbetare på Mönsterås kommuns jämställdhetsprogram, vilket gjordes av rektor vid läsårsstarten då också varje ämnesgrupp fick uppdraget att göra utvecklingsarbeten inom jämställdhetsprogrammets ram. Andelen av kommunens invånare (18-80 år) som bedömer sitt hälsotillstånd som bra ska öka till 70 procent 2015 Vi arbetar med att ge eleverna en bra grund till en sund livsstil. Det handlar om värderingar, förhållningssätt, kost, motion mm. Detta återkommer i flera olika ämnen. Kvalitetsredovisningen är skriven av: rektor Anita Törnkvist Sida 8 av 8