LIKABEHANDLINGSPLAN. OMRÅDE MALMSLÄTT Kärna skola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIKABEHANDLINGSPLAN. OMRÅDE MALMSLÄTT Kärna skola"

Transkript

1 Linköping LIKABEHANDLINGSPLAN OMRÅDE MALMSLÄTT Kärna skola Vision: Ledningen i område Malmslätt vill med denna plan visa vårt avståndstagande från alla tendenser till trakasserier och annan kränkande särbehandling. I planen anges hur områdets verksamheter arbetar för att stärka arbete som främjar barns och elevers olika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande särbehandling. Vi vill att alla barn/elever ska känna sig trygga och bli bemötta med respekt. Rektor/verksamhetschef är ansvarig för arbetet mot trakasserier och annan kränkande behandling. Förebyggande arbete: Före vecka 44 gör varje verksamhet en kartläggning av barnens/elevernas fysiska miljö, tex genom trygghetsvandring och enkät. Samråd ska ske med kamratstödjare och elevskyddsombuden på skolan. Varje diskrimineringsgrund (kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder) ska beaktas i åtgärdsplanen. Planen ska vara fastställd i november månad. Skolan tillämpar ett Lösningsfokuserat arbetssätt. All personal har utbildats under Fortlöpande förebyggande insatser: Ordningsregler upprättas som stöd för barnen i deras vardag. Kontinuerligt arbete med värdegrundsfrågor tex projekt CHARLIE, Livsviktigt, i klasserna/trygghetsgrupperna. Värdegrundsdiskussioner genomförs regelbundet i elevgrupperna och i personalgruppen. Aktiva rastvakter finns på skolgården vid gemensamma raster. raster. I A-huset finns personal på elevernas gemensamma raster. Kamratstödjare/Elevskyddsombud elever från varje klass, har som uppgift med aktivt vuxenstöd att se och upptäcka ev. utanförskap eller kränkande behandling. Klassråd tar regelbundet upp situationer i klassen/skolan. Elevrådet åk 7-9 tar regelbundet upp och diskuterar läget på skolan. Skolråd informeras och diskuterar skolans värdegrund. Likabehandlingsgruppen (fd Antimobbinggruppen) träffas 1 gång/månad. Elevledda utvecklingssamtal genomförs en gång per termin. Föräldrabroschyren Att stoppa mobbing går delas ut i F-klass, åk 4 och i åk 7 föräldrar vid höstterminens start. Broschyren delas i övrigt ut vid behov. Elevenkäter genomförs i mars månad årligen. Temadagar med teaterföreställningar, föreläsningar etc flera gånger under läsåret. Uppföljningar i arbetslagen och handledning utifrån det Lösningsfokuserade förhållningssättet av utbildaren. 1

2 Kommunikation: Likabehandlingsplanen revideras vid varje läsårsstart av personal, elevråd och skolråd eller motsvarighet. Information om planen ges på föräldramöten samt på skolans hemsida. Klassråden informeras under höstterminens första veckor. Utvärdering av planen och en analys av genomförda åtgärder görs i maj månad. Arbetsgång vid konflikt och kränkande särbehandling (barn-barn) Berörd personal utreder och stödjer de inblandade att lösa konflikten genom att: samtala med berörda och vidta ev. åtgärder tex. Tillfälligt skilja barnens rasttider och arbetsplatser. Om kränkningen inte upphör kontaktar klassläraren/berörd personal vårdnadshavarna för information och stöd. Man diskuterar en plan och upprättar ev. en åtgärdsplan. Berörd personal anmäler ärendet till Likabehandlingsteamet (fd Antimobbingteamet). Likabehandlingsteamet genomför: Strukturerade, enskilda samtal med de inblandade. Stödsamtal med den kränkta. Uppföljande samtal med den/de som kränkt, för att kontrollera att kränkningarna upphört. Föräldrarna informeras. Klassläraren/berörd personal anmäler till rektor. Om vi på skolan anser oss vara i behov av högre eller kompletterande kompetens anlitas kommunens handledningsteam via rektor. Följande åtgärder kan vidtas: - samtal mellan barn/förälder, personal och rektor - polisanmälan - miljöbyte för elev: Skolan kan föreslå åtgärder som att flytta en elev som kränker från den egna skolan, ytterst mot elevens vilja. Detta ska inte ske i bestraffningssyfte utan ska ske för att garantera andra elevers trygghet och för att undervisningskvalitén ska kunna upprätt- hållas. (Skolverkets Allmänna råd och kommentarer, för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling). - samtalen dokumenteras. Arbetsgång då spridande av odemokratiska värderingar sker I grundskolans kursplan och i betygskriterier på sid 87 står det: Grunden för det svenska samhället är demokrati. Ämnet samhällskunskap har ett särskilt ansvar att ta upp och analysera de demokratiska värden och i det sammanhanget utveckla förmågan att granska, värdera och ta ställning i samhällsfrågor och främja viljan att delta och påverka. Det etiska perspektivet ingår i all utbildning men får sin särskilda betydelse när det gäller frågor kring demokrati, mänskliga rättigheter samt makt och förtryck i olika former Därför kan inte skolan acceptera spridande av odemokratiska värderingar. Vid observation av propaganda/reklamföring förknippad med odemokratiska värderingar, tex klädsel, musik, agiterande, bilder, symboler, smycken, ageras enligt följande: Omedelbart samtal med elev för att upplysa denne kring betydelsen och allvaret i detta. Vid upprepade tillfällen kontaktas vårdnadshavare. Skulle denna förseelse upprepas kontaktas polis. Vid klotter: Klotter fotograferas och polis kontaktas. 2

3 Händelsen dokumenteras och förvaras i arkiv. Arbetsgång vid våld Skolan accepterar ingen form av våld. Elev som brukar fysiskt våld kallas till samtal, ihop med vårdnadshavare, personal och elevvårdspersonal. Här förs diskussion om lämpliga åtgärder. Vid upprepade våldshandlingar övervägs en kontakt med socialförvaltningen. För elev som blivit utsatt skall vårdnadshavaren kontaktas. Härom informeras vårdnadshavaren angående incident och densamme avgör om en polisanmälan skall göras eller ej. Arbetsgång vid konflikt och kränkande särbehandling (vuxen - barn): Vad ska anmälas? Vad är kränkning? Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Kränkande behandling kan äga rum i alla miljöer när som helst. En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematisk och återkommande. Kränkningar kan vara brister i bemötande som klart avviker från grundläggande krav på respekt för självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet. En viktig utgångspunkt är att den som upplever att han eller hon blivit kränkt, alltid måste tas på allvar (skolverkets definition). Kränkningarna kan vara fysiska (t. ex slag, hårda tag, fasthållning, misshandel) psykiskt (t. ex att bli hotad, trakasserad eller hånad) psykosociala (t. ex att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning) sexuella Vem ska anmäla? Den som är anställd, uppdragstagare, praktikant eller motsvarande eller deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom Barn och ungdom och Bildningsnämndens verksamhetsområde. Personal som i sitt arbete uppmärksammar situationer som ovan nämnts eller är tveksam om sådan situation är för handen ska utan dröjsmål kontakta sin arbetsledare som i sin tur har ansvar för att en anmälan görs enligt de rutiner som gäller. Till vem ska skall anmälan göras? Anmälan skall göras till ansvarig arbetsledare. Rutin för handläggning av anmälan Så snart ansvarig arbetsledare fått kännedom om att vuxen kränkt elev eller att kränkning kan ha inträffat skall arbetsledaren utreda uppgifterna Arbetsledningen vidtar nödvändiga åtgärder Vårdnadshavaren underrättas Kontakt tas med sociala myndigheter för samråd/anmälan Bedöms kränkningen som allvarlig, dvs att kränkningen är att betrakta som en brottslig handling, skall arbetsledningen göra polisanmälan Eleven erbjuds medicinsk/psykologisk hjälp och eventuellt upprättas ett åtgärdsprogram Ansvarig arbetsledare anmäler ärendet senast 1 vecka efter händelsen till 1:e skolsekreterare och bifogar sin utredning till anmälan. 1:e skolsekreterare bedömer om rutinen följts och återkopplar till ansvarig arbetsledare. Bildning och Barn och ungdomsnämnden informeras varje kvartal 3

4 Omhändertagande om elevers egendom Vid tilldelning av elevskåp informeras eleverna om att: Skåpen inte kan betraktas som privata utrymmen. Skåpen inte är skyddade för skolledningens insyn. Rutin När elev stör undervisningen Samtal med eleven med uppmaning om att ändra beteende. Om detta inte hjälper: Kontaktas elevens vårdnadshavare. Disciplinära åtgärder vidtas tex utvisning för resten av lektionen Återläsningstid efter skolans slut Rektor kontaktas som i sin tur kontaktar Elevvårdsteamet. Elevvårdskonferens genomförs för att utreda orsaker till beteendet, åtgärdsplan upprättas. Elevvårdskonferensen anmäler förhållandet till styrelsen som ska försöka finna en lämplig åtgärd. Kompetensutveckling Personalen utbildas kontinuerligt för att arbeta mot trakasserier och kränkande behandling tex. vid temadagar och fortbildningsdagar. Elevskyddsombuden utbildas inför nytt uppdrag. Lagreglering Arbetsmiljölag SKOLFS 2004:13 Elevskyddsombuds rätt att delta i skolans arbetsmiljöarbete, AFS 1993:13 Allmänna råd om kränkande särbehandling i arbetslivet Skollag 1 kap 2 värdegrund Lpo 94, lpf 98 förtydligande av det demokratiska uppdraget Föreskrifter utfärdade av arbetsmiljöverket Skolverkets allmänna råd 2004 SKOLFS 2004:19 För arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling Socialtjänstlagen 14 kap 1 Anmälningsplikt när barn far illa Brottsbalken FN s barnkonvention Litteratur: Förebygga främja diskriminering likabehandling i skolan, JämO Tiga eller tala, Sveriges kommuner och Landsting Juridik för pedagoger Studentlitteratur Bilagor: Trivselhjälpen F-3 (bil 1) Så här gör vi för att alla ska ha en bra dag! År 4-6 (bil 2) Trivselregler på Kärna skola år 7-9 (bil 3) Regler för Kärna skolas användare av datorer, nätverk och program. (bil 4) Föräldrabroschyr Att stoppa mobbing går! (bil 5) Checklista för trygghetsvandring i skolan (bil 6) Årscykel till Likabehandlingsplanen (bil 7) 4

5 (bil 1) TRIVSELHJÄLPEN F 3 Vi ska vara snälla kompisar. Vi bryr oss om och hjälper varandra. Vi vill ha kul. Vi lyssnar när någon annan pratar. Vi säger trevliga saker till varandra. Vi ska låta alla som vill vara med och bestämma i leken. Om vi blir osams ska vi prata med varandra. Inga skojbråk! Tagit del: Elevens namnteckning. Målsmans namnteckning (bil 2) Så här gör vi för att alla ska ha en bra dag! År 4-6 Skolan börjar 8.20 Vi är ute på rasterna Vi leker med bollar utomhus Vi klättrar i klätterställningen Vi leker med mjuka bollar i smatten mellan husen Vi använder mobiltelefoner på fritiden Cyklarna får vila under skoltid I Röda Huset ser vi till att ha fräscha toaletter Torget i Röda huset är en arbetsplats där vi har det lugnt och skönt Vi på vår skola hälsar på varandra 5

6 (bil 3) TRIVSELREGLER PÅ KÄRNA SKOLA år 7-9 Vi visar ett gott uppförande och bemötande mot varandra, elever och vuxna genom att använda ett vårdat språk vara trevliga och hjälpsamma, inga kränkande beteenden. vara sparsamma och rädda om skolans byggnader och materiel. i klassrummen ta av dig ytterkläderna (inga kepsar och mössor på) inte äta och dricka utan överenskommelse mobiltelefoner ska vara avstängda i klassrum och i matsalen. Om så ej sker omhändertar läraren telefonen och den återlämnas efter skoldagens slut. komma i tid till lektion och ha med sig material, loggbok etc. Om så ej sker får eleven efter upprepade tillfällen (3 ggr) återläsningstid därpå följande tisdag eller torsdag eftermiddag i 60 min. i matsalen ta för dig så stor portion som du orkar äta upp. inga ytterkläder vid matborden håll snyggt på borden och duka av efter Dig Förbud att använda alla former av tobak o droger inom skolans område (hemkontakt tas) cykla eller åka moped på skolgården mellan kl myla och kasta snöboll på skolgården Tagit del: Elevens namnteckning Målsmans namnteckning (bil 4) REGLER FÖR KÄRNA SKOLAS ANVÄNDARE AV DATORER, NÄTVERK OCH PROGRAM. 1. Password/lösenord är personlig egendom och får inte användas utan att du har rätt till det. 2. Du får inte försöka förstöra eller avbryta den avsedda användningen av nätverken. 3. Du får inte slösa med tillgängliga resurser såsom maskin-, pappers- eller programvaror. 4. Du får inte skada eller förstöra den datorbaserade informationen. 5. Du får ej göra intrång i andra användares privatliv. 6. Du får på intet vis förolämpa eller förnedra andra användare. 7. Pornografi, rasism och våldsmaterial är absolut förbjudet inom skolans område. 8. Det är förbjudet att installera eller köra privata spel eller program från diskett eller CD-rom. 6

7 (bil 5) Linköpings kommunala skolor Kärna skola Föräldrabroschyr ATT STOPPA MOBBNING GÅR! ÄVEN OM DU INTE TYCKER ATT DETTA BERÖR DIG JUST NU - LÄS DETTA! Vetenskapliga undersökningar visar att tusentals barn i svenska skolor berörs av mobbning - som offer eller som plågare. Alla skolor har mobbning - men det går att stoppa den! Mobbning är svår att upptäcka, den sker mest när vuxna inte ser det. Det mobbade barnet kan sällan berätta vad det är utsatt för, det känns för plågsamt att tala om det. I vår skola arbetar vi aktivt med att förebygga och stoppa mobbning. Specialutbildad personal och elever bildar en särskild arbetsgrupp mot mobbning, som arbetar med detta. Vad är mobbning? Det kan vara svårt att skilja mobbning från så kallade vanliga konflikter och bråk. Det är mobbning när en elev upprepade gånger blir utsatt för negativa handlingar (t ex knuffar, elaka kommentarer, utfrysning) från en eller flera andra elever. Det är mobbning när parterna i en konflikt inte är jämnstarka utan den ena parten ständigt är i underläge och blir kränkt. Blir ditt barn mobbat? Följande tecken kan tyda på att ditt barn blir mobbat: 7

8 Ovilja att gå till skolan, ont i magen, huvudvärk, vill inte berätta hur det är i skolan, har inga kamrater, kommer hem med smutsiga och sönderrivna kläder, har blåmärken, verkar nedstämd och ledsen. Dessa tecken kan även bero på andra saker, men det motiverar att du tar kontakt med skolan för att få hjälp. Du kan också göra en del själv för att hjälpa ditt barn: Lär barnet att säga ifrån klart och tydligt och betona att det inte är ditt barn det är fel på - det är andra som uppför sig illa. Försök få barnet att ta kontakt med ett eller flera vänliga barn i klassen eller någon annan klass. Det är viktigt att vuxna hjälper till med detta, annars ger barnet lätt upp. Lyckas barnet få en vän har det oerhört stor betydelse. Ofta är det bra för ett barn som mobbas att få pröva en ny miljö. Där kan barnet kanske lättare få kontakt med andra barn. Försök hitta en ny fritidsaktivitet eller liknande. Mobbar ditt barn andra? Det är svårt att ta till sig att ens eget barn mobbar andra. Men om det är så, måste du göra något åt det. Det är viktigt, både för det utsatta barnet och ditt eget. Forskning visar att barn som mobbar andra ofta får problem senare i livet om de inte ändrar sitt negativa sätt. Det finns många orsaker till att barn mobbar andra, men oavsett orsaken måste du göra något. Vi föreslår följande: Gör helt klart för barnet att du inte accepterar mobbning och att du ser mycket allvarligt på ett sådant beteende. Ta kontakt med skolan för att få hjälp med problemet. Vuxna kan hjälpa Elever, lärare och elevvårdspersonal kan göra mycket, men det är nödvändigt att även hemmen hjälper till. Barn berättar inte alltid om mobbning de känner till, därför att de tror att det är skvaller eller för att de är rädda för hämnd. Att berätta om mobbning är inte skvaller, det är att hjälpa någon som har det svårt. Skolans personal berättar aldrig varifrån de har fått sin information utan löser problemen så att ingen utpekas eller drabbas. Visa tydligt för ditt barn att du inte accepterar att mobbning förekommer. Om hem och skola klart tar avstånd från mobbning får detta en positiv inverkan på barnen. Prata med ditt barn om mobbning. Är någon i klassen utsatt? Är någon ensam och utfryst? Ta kontakt med skolan om ditt barn berättar om mobbning. Vi kan alla hjälpas åt att skapa en skola där alla trivs och har det bra. Din kontaktperson på Kärna skola är: Namn: tel: 8

9 E-postadresser och telefonnummer till arbetsgruppen mot mobbning: rektor år F-3 tel: rektor år 4-9 tel: tel: tel: tel: tel: tel: tel: skolsköterska tel: (bil 6) Checklista för trygghetsvandring i skolan Linköpings Brottsförebyggande Råd, LiBrå Säkerhetsgruppen I flera undersökningar som görs på skolor visar det att många elever som känner sig utanför, kränkta, mobbade eller utsatt för våld så sker det i skolmiljön. Ett sätt att ta vara på elevers kreativitet för lösningar och idéer är att eleverna gör en trygghetsvandring. Att arbeta med den fysiska miljön är ett steg i att förbättra den fysiska och psykosociala miljön i skolan och ett sätt att låta elever bli delaktiga. Hur gör man då: 1. Genomför en trygghetsvandring i smågrupper och gå runt efter en checklista. 2. Se med busens, mobbarens och den trygges ögon. 3. Sammanställ och redovisa för varandra i klassen, gör en prioriteringslista. 4. Arbeta fram lösningar och förslag på era synpunkter. 5. Diskutera era förslag med rektor, fastighetsägare och ta upp det på föräldramöten. 6. Arbeta aktivt med åtgärdslistan 7. Bjud in fler lokala aktörer (skolsyster, säkerhetsgruppen, polisen, räddningstjänsten, den lokala handlaren m.fl.) 8. Glöm ej att bocka av åtgärder som är genomförda. 9

10 9. Vissa åtgärder kan man göra något åt direkt och vissa åtgärder är mera långsiktiga och kräver att många aktörer är med och tänker till. 10. Genomför en trygghetsvandring varje år. INNEMILJÖN Toaletter Är dom rena och fräscha? Fungerar lås och belysning? Finns det toaletter som man undviker och varför? Förekommer klotter, skadegörelse? Gemensamma utrymmen (korridorer, trappor, källare m.m.) Hur ser belysningen ut? Hur ser golven ut? Är elevskåpen hela och rena? Klotter och skadegörelse? Utanför klassrummen Är det trångt i korridoren, finns det klädkrokar? Finns det lösa möbler som kan hindra utrymning? Finns det vassa skåp i närheten? Hur är språkbruket mot varandra? Klassrummen Hur är bänkar och stolar? Belysning? Klassrumsklimatet (ventilationen)? Klotter, skadegörelse? Hur är språkbruket mot varandra Gymnastiken och matsalen Hur fungerar det till/från gymnastik och matsal? Får man ha saker i fred? Förekommer det kränkningar eller mobbning? Finns det låsbara skåp för värdesaker? Finns det tillräckligt med vuxna närvarande? Hur ser duschar och omklädningsrum ut? Övrigt inomhus Rör det sig många vuxna i korridorerna Hur är klimatet mellan personal och elever? Förekommer det att personer som inte går på skolan finns inomhus? Hur upplever man tryggheten på skolan? Finns det ställen man gärna undviker? Förekommer det mycket småstrul? Är det någon som går mycket ensam? Är det lätt att få tag på vuxna om det behövs? Hur är papperskorgar, anslagstavlor, pappers- återvinningen placerade ur brandrisksynpunkt? 10

11 UTEMILJÖN Skadegörelse och klotter Belysning Finns det många vuxna ute? Förekommer rökning och andra droger? Hur ser det ut kring cykelparkeringen, finns det möjlighet att låsa fast cykeln, belysning m.m. Hur ser det ut kring mopedparkeringen Hur är entrén på skolan, är den bra belyst, Är lekutrustningen i gott skick? Är skolan bra skyltad så att man lätt hittar? Övrigt utomhus Se över hur närmiljön ser ut? Är den sliten eller fräsch? Förekommer det mycket klotter, skadegörelse? Hur ser det ut med belysningen? Behöver buskar och träd beskäras? 11

12 (bil 7) Årscykel till Likabehandlingsplanen : november: åtgärdsplanen fastställd nov oktober: trygghetsvandring förebyggande åtgärder kvalitetsredovisning april: uppföljning åtgärdsplan elevenkät föräldraenkät maj: utvärdering analys september: revidering av likabehandlingsplanen. klassråd, personal skolråd, elevråd f-möte 12

13 Åtgärdsplan lå 2008/09 Aktivitet Att göra Ansvar Vem När Kostnad/resurs Utvärdering/Rap port Lösningsfokus utbildning Arr. Datum Lokal ledningen Personal som ej genomgått kursen 2-3 okt 4-5 dec Utbildning av Elevskyddsombud/ kamratstödjare inbjudan Anmäla till kurs nya ombud Teaterföreställning Boka, skriva inbjudan, informera elever, lärare Information om nät och SMS mobbing Lagar, konsekvenser Säkerhetssamordna re Boka tider, informera elever lärare Rektor Samordnare för likabehgr Lena D Marianne G Samordnare för likabehgruppen Lena D Marianne G Elever som ej tidigare genomgått utbildning okt Elever i åk 8 13 okt rektor Elever i åk 8 och 9 17 okt - Diskussion i kamratstödjargrupp en Tema Var förekommer det ev kränkningar? Best tid för möten Lena D Marianne G Kamratstödjarna Rapport till vaktmästare beträffande åtgärder i lokalerna. Rapport till personal på morgonmöte. Åtgärder i handledningsgrupp erna. 13

14 Uppföljning av förhållningssätt i Lösningsfokus Boka utbildare rektor Arbetslagen 4-6, 7-9 okt - Aktivitet Att göra Ansvar Vem När Kostnad/resurs Utvärdering/Rap port Utbildning konflikthantering Boka föreläsare ledningen Personal som i analysen önskat Efter genomförd utb. Poliskontakt NÄPO Be polisen besöka skolan. Bjuda på lunch. utb. rektor Alla på skolan 13 okt 22 okt? Rädda barnen bjuds in för aktiviteter SET-utbildning Livsviktigt Utbildning, Läraren I klassrummet Ansökan om stöd från Specialverksamhet er, handledningsteame t boka Lena D 7-9 nov - Utbilda handledare Upprätta handlingsplan rektor Ulla Grönedahl Lena Dahlström Utbildning ht-08 Implementering vt- 09 Start F-9 ht-09 Utse deltagare rektor Jan-09 - Boka rektor Handledare åk 8 Föräldrar till elever I åk 8 Nov-dec-08 - Litteratur Kursmaterial 14

15 15

Det går att stoppa diskriminering & kränkande behandling

Det går att stoppa diskriminering & kränkande behandling FÖRÄLDRABROSCHYR Det går att stoppa diskriminering & kränkande behandling BLOMBACKASKOLAN BROLUNDASKOLAN 2007-12-03 ae 2007-12-03 ae INLEDNING Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26 Likabehandlingsplan Mosjö skola Skolförvaltning sydost Diarienummer 227-06-004 reviderad 2008-08-26 Rektor Marine Rosenberg Inledning I både skollagen och läroplanen, Lpo 94, betonas betydelsen av att

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Tanneforsskolan Likabehandlingsplan år F-6

Tanneforsskolan Likabehandlingsplan år F-6 Tanneforsskolan Likabehandlingsplan år F-6 Vision På Tanneforsskolan ska alla känna sig trygga. Genom denna trygghet skapas förutsättningar för ett allsidigt lärande. Uppdraget Ny lag: Från 2006-04-01

Läs mer

Reviderad och antagen 2014-10-08. Malmslättskolan-Tokarp. Trygghetsplan

Reviderad och antagen 2014-10-08. Malmslättskolan-Tokarp. Trygghetsplan Trygghetsplan Malmslättsskolan-Tokarp Läsåret 2014/2015 Inledning På Malmslättsskolan tar vi tydligt avstånd från diskriminering och alla former av kränkande behandling. Hos oss är det en självklarhet

Läs mer

Likabehandlingsplan - TROLLÄNGENS FÖRSKOLA

Likabehandlingsplan - TROLLÄNGENS FÖRSKOLA 1 Likabehandlingsplan - TROLLÄNGENS FÖRSKOLA "Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN Karlskrona 2007-01-31 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN LIKABEHANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN FÖR ATT FÖRHINDRA DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING 1 Lagar och andra styrdokument: SFS 2006:67

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö INLEDNING Nya lagen som trädde ikraft 2006-04-01 innebär förbud mot mobbning, kränkande behandling

Läs mer

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Förskoleklass Grundskola 1-5 Fritidshem Fritidsklubb 1 Innehåll: 1. Inledning. 2. Vision 2013/2014. 3. Mål

Läs mer

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Lagen Trygghet, respekt och ansvar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever 1 i skolan anger att varje verksamhet ska upprätta en likabehandlingsplan. Detta

Läs mer

Ämnesområde Likabehandlingsplan

Ämnesområde Likabehandlingsplan Ämnesområde Likabehandlingsplan Syftet med planen är: Alla elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas med respekt. Skolan och fritidshemmet ska vara fria från diskriminering, trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem

Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem Ur skolplan för Tanums kommun Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem Värdegrunden handlar om det demokratiska uppdraget- om ett förhållningssätt till våra medmänniskor, alla människors lika

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 POLICY 1(8) Ekhagsskolan Johanna M Carlsson Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 2 Vår målsättning är att alla elever skall

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Vision och värdegrund: Våga språnget vinn världen Om jag blir sedd och hörd blir jag trygg Om jag är trygg, vågar och kan jag se

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Syfte Planen ska syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Solbackens förskola (I enlighet med 6 kap. 8 i skollagen och 3 kap. 16 i diskrimineringslagen) Mål Alla barn på förskolan Solbacken skall känna

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2015-2016 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Kinnarpsskolan 2015-09- 16 Kunskap för framtiden Livsstil Engagemang Kompetens Skolans trygghetsgrupp - Tommy Forsberg, rektor - Göran Fagerblom, kurator

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014 Läsåret 2013/2014 Planen gäller från 2013-08-19 till 2014-09-20 Inledning En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor Plan mot kränkande behandling Sandbyhovs förskolor Läsåret 2010/2011 Likabehandlingsplan Innehåll: 1. Inledning Bakgrund och syfte Hur är planen framtagen Definitioner av diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Vads skolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2010-2011

Vads skolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2010-2011 Vads skolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2010-2011 Vision Vads skola ska ha ett klimat där alla tillåts vara den man är och där ingen elev känner

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broslättsskolan

Likabehandlingsplan för Broslättsskolan Likabehandlingsplan för Broslättsskolan Broslättskolan tar avstånd från all form av diskriminering och kränkande behandling. Alla som arbetar på skolan arbetar aktivt för att förhindra och förebygga trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot kränkande behandling Läsåret 2006 2007 Likabehandlingsplan Handlingsplan mot kränkande behandling Var mot andra så som du vill att andra ska vara mot dig Handlingsplan mot kränkande behandling Lägesbeskrivning åtgärder uppföljning

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Attendo Individ och Familj AB - Box 28-575 21 Eksjö Tel. 0730-660 116 - - lisbeth.lindstrom@attendo.se 1. Mål och Vision Mål: Skolan ska ha en likabehandlingsplan

Läs mer

Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6

Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6 1 090928 Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6 All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga kommun ska vara fri från trakasserier och annan kränkande behandling. Alla barn och elever ska vara trygga

Läs mer

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Skolan har ett stort ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan. Det innebär att diskriminering på grund av kön, etnisk

Läs mer

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 PRAKTISKA KIRUNA Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 1 Innehållsförteckning 1. Inledning & Syfte... 3 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 3 3. Vision mot kränkande behandling... 3 4. Delaktighet...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN Skolan tar avstånd från alla tendenser till kränkningar genom att arbetet på Fäladsgården genomsyras av att: elever och personal bemöter varandra med

Läs mer

TIERPS KOMMUN 2008-04-23 Rektorsområde 4 2009-08-25 2010-05-11 2010-05-17. Likabehandlingsplan

TIERPS KOMMUN 2008-04-23 Rektorsområde 4 2009-08-25 2010-05-11 2010-05-17. Likabehandlingsplan TIERPS KOMMUN 2008-04-23 Rektorsområde 4 2009-08-25 2010-05-11 2010-05-17 Likabehandlingsplan Innehållsförteckning Inledning 1 Målsättning med arbetet mot kränkningar 2 Vad är kränkande behandling 3 Definitioner

Läs mer

Detta dokument utgör skolans plan mot kränkande behandling och skolans likabehandlingsplan.

Detta dokument utgör skolans plan mot kränkande behandling och skolans likabehandlingsplan. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling. Karlbo skola/folkare ro Barn, elever och alla som verkar inom skolan och förskolan har rätt att känna trygghet på sin arbetsplats. I lagstiftningen av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarnskolan, Hjo läsåret 2015/16 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAMMARNSKOLAN Läsåret 2015/2016 Visionen för Hammarnskolan är att det

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Marianne Henrikson

Läs mer

TOMTBERGASKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN

TOMTBERGASKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN TOMTBERGASKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN LÄSÅRET 2010 2011 1 Tomtbergaskolans likabehandlingsplan Undersökningar visar att tusentals barn i svenska skolor berörs av kränkande behandling, diskriminering och

Läs mer

Plan mot kränkande behandling år 2015, Logården

Plan mot kränkande behandling år 2015, Logården Logårdens förskola Plan mot kränkande behandling år 2015, Logården Bakgrund Denna plan bygger på diskrimineringslagen, skollagens förbud mot kränkande behandling samt Skolverkets allmänna råd om arbetet

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Vision På förskolan skall inget barn eller vuxen känna sig diskriminerade eller bli utsatt för kränkande

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier och

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola Madesjö Verksamhetsområde Likabehandlingsplan för Örsjö skola Plan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2015-16 Inledning Planen mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling Örnsköldsviks Kommun 2015-01-01 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Främjande arbete Syftar till att förstärka

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mariebergs förskola, dagbarnvårdare och skola 2007-10-15 2006-08-29 2005-01-19. www.orebro.se

Likabehandlingsplan. Mariebergs förskola, dagbarnvårdare och skola 2007-10-15 2006-08-29 2005-01-19. www.orebro.se Likabehandlingsplan Mariebergs förskola, dagbarnvårdare och skola 2007-10-15 2006-08-29 2005-01-19 1 Inledning I både Skollagen, Läroplanen för förskolan (Lpfö) samt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet

Läs mer

Årscykel 2013-2014. Årlig plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan för Kärna skola F- åk 9 och fritidshem

Årscykel 2013-2014. Årlig plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan för Kärna skola F- åk 9 och fritidshem Utbildningsförvaltningen Upprättad 2013-10-01 Norra skolområdet Kärna skola Årlig plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan för Kärna skola F- åk 9 och fritidshem Årscykel 2013-2014 November Åtgärdsplanen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Reviderad 2014-09-30 Vår vision på Örjansskolan årskurs 6-9 Vårt arbete mot diskriminering, mobbing och kränkande behandling utgår från 14: e kap

Läs mer

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola/Skolbarnomsorg Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola Likabehandlingsplan Hästhagens Förskola Östra skoldistriktet År 2009 2011/12 Barn, Utbildning och Fritid Barn, 2011

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan 2014-2015 Datum för upprättande: 140626 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4

Läs mer

Götlunda skolas likabehandlingsplan en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-2016

Götlunda skolas likabehandlingsplan en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (7) Barn- och utbildningsförvaltningen Götlunda skola Datum 2015-08-28 Götlunda skolas likabehandlingsplan en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-2016

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Bäsna förskola BLÅKLOCKAN

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Bäsna förskola BLÅKLOCKAN Framtagen 2014 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Bäsna förskola BLÅKLOCKAN På Blåklockan ska alla känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för den man är.

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBNING OCH ALL FORM AV KRÄNKNING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBNING OCH ALL FORM AV KRÄNKNING HANDLINGSPLAN MOT MOBBNING OCH ALL FORM AV KRÄNKNING För Vindelns fritidsgård och övrig kommunal ungdomsverksamhet Fastställd av utbildnings- och fritidsnämnden 2008-12-12, 87. Reviderad av Ungdomsverksamheten

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan

Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan 2008-01-28 Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan Handlingsplanen gäller för elever och personal på Gränsskolan. Uppdrag Skollagen (SFS 1

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

VÄSTRA SKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN

VÄSTRA SKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN VÄSTRA SKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN Skolan har en skyldighet att dokumentera händelser, kontakter, utredningar och insatser inom området likabehandling. Dokumenteringen är mycket viktig, både för elevens

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. 1 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. ProAros vision: Alltid bästa möjliga möte. Definitioner: Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av

Läs mer

Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan

Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan STRÖMSTADS KOMMUN BARN OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN Strömstiernaskolan Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan Gäller från och med 2007-08-13 Innehåll Begrepp... 3 Strömstads skolors policy...4

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Skolans likabehandlingsplan regleras utifrån två lagar: Diskrimineringslagen och Skollagen kap 14. Likabehandlingsplanen beskriver skolans arbete för att

Läs mer

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 Reviderad augusti 2014 1 Innehållsförteckning 1. Vår vision 2. Till dig som elev 3. Till dig som vårdnadshavare 4. Till dig som personal

Läs mer

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 2015-08-14 Förvaltningen för Livslångt lärande TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 Förskolan vilar på demokratins grund.

Läs mer

Planen mot diskriminering och kränkande behandling

Planen mot diskriminering och kränkande behandling Planen mot diskriminering och kränkande behandling Elias Fries skola Läsår 14/15 Innehållsförteckning 1. Ny Lag Barnkonventionen Definition av kränkande behandling 2.Skolans vision 3. Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Förskolan Barnens Hus Fastställd 2015-09-11 Gäller läsåret 2015-2016 Revideras varje läsår, ansvarig är förskolechef Vårt gemensamma arbete

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grundskola Tunabergsskolan Ansvarig för planen Rektor: Lena Engebrand Nikou Planens giltighetstid: Augusti 2014 januari 2016

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN HAHRSKA GYMNASIET

LIKABEHANDLINGSPLAN HAHRSKA GYMNASIET 2012 LIKABEHANDLINGSPLAN HAHRSKA GYMNASIET ~ 2 ~ Hahrska gymnasiet Innehåll Elevens rätt till trygghet 3 Definitioner av kränkande behandling 3 Rutiner för att utreda mobbing 4 Handlingsplan 4 Mål/Vision

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 Våra regler på skolan och fritids är få och enkla. De är till för att alla ska trivas och lära sig under tiden vi är i skolan. Inomhusregler Vi använder ett trevligt

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Näckrosvägens förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Valstaskolan. Likabehandlingsplan. Inledning, målsättning, definitioner och handlingsplan. Inledning. Vad säger lagen?

Valstaskolan. Likabehandlingsplan. Inledning, målsättning, definitioner och handlingsplan. Inledning. Vad säger lagen? Valstaskolan Likabehandlingsplan Inledning, målsättning, definitioner och handlingsplan Inledning Vad säger lagen? Från och med den 1 april 2006 trädde en ny lag i kraft mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan för Bikupans fritidshem 2009-2010

Likabehandlingsplan för Bikupans fritidshem 2009-2010 Likabehandlingsplan för Bikupans fritidshem 2009-2010 Bikupans fritidshems likabehandlingsplan 2009-2010 Den 1 april 06 trädde en ny lag i kraft; Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET

2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET 2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET ~ 2 ~ Hahrska gymnasiet Innehåll Hahrska gymnasiets Plan mot diskriminering och kränkande behandling... 3 Elevens rätt till

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Hea Fastställd sep-14 Gäller läsåret ht 14/vt 15 Revideras varje läsår, ansvarig är förskolechef Vårt gemensamma arbete på förskolan Hea

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 1 (15) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 Knippla skolas/fritidshems/förskolas handlingsplan för likabehandling Öckerö rev. 2012-01-05 2 (15) INNEHÅLL Inledning sid 3 Definition

Läs mer

Klämmestorpsskolans årliga plan för likabehandling, för skola och fritidshem

Klämmestorpsskolans årliga plan för likabehandling, för skola och fritidshem Klämmestorpsskolans årliga plan för likabehandling, för skola och fritidshem År 2015 INNEHÅLL VISION s.1 MÅL s.1 LIKABEHANDLINGSPLAN s.2 VAD ÄR DISKRIMINERING? s.2 VAD ÄR EN KRÄNKANDE BEHANDLING? s.2 LIKABEHANDLINGSPLANEN

Läs mer

Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Österstad skola

Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Österstad skola Inledning Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Österstad skola En ny lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever trädde i kraft den 1 april 2006. Enligt denna lag

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE 2014-2015 september 2014 Utdrag ur Läroplan för förskolan -98 Alla som arbetar i förskolan ska: - visa respekt

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling HJO KOMMUN Barn och Utbildning Fågelås skola Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Fågelås skola Läsår 2015/2016 Fastställd ht 2015 av Skolledning Personal Upprättad: Hösten 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Brogårdsgymnasiet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer att ingen

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lunds skola F 9. Planen reviderad 2011

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lunds skola F 9. Planen reviderad 2011 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Lunds skola F 9 2011 2012 Planen reviderad 2011 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling utgår från Skollagen (2010:800)

Läs mer