PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN"

Transkript

1 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan

2 Datum för upprättande: Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4 Definitioner på diskriminering enligt diskrimineringslagen 4 Definition på kränkande behandling enligt skollagen 5 Strandskolans vision/långsiktiga målfel! Bokmärket är inte definierat. _5 Information och delaktighet 6 Främjande arbete för likabehandling 7 Kartläggningsmetoder 8 Analys av kartläggningen 6 Förebyggande arbete för att motverka diskriminering, trakasserier & kränkande behandling 8 Åtgärder vid kränkning och mobbing 9 Utvärdering av förra årets Likabehandlingsplan 10 Bilagor: Handlingsplan för elever vid mobbing eller annan kränkande behandling (ska finnas i varje klassrum) Kontaktpersoner i skolans antimobbinggrupp 2

3 Till dig som elev Skolan ska vara fri från kränkningar och diskriminering. Det finns skrivet i skollagen och diskrimineringslagen. I Barnkonventionen (BK) står det att alla barn har samma rättigheter och lika värde barnets bästa ska alltid komma i första rummet. Skolan som du går i har en skyldighet att arbeta för att uppnå detta. Om du känner dig utsatt för mobbing, diskriminering, kränkande behandling, hot eller våld ska du kontakta en vuxen som du känner förtroende för. Det gäller också dig som känner någon som blir utsatt. Till dig som är förälder Om du misstänker att ditt barn eller något annat barn utsätts för kränkande behandling eller diskriminering kontakta ditt barns mentor/klassföreståndare/ansvarspedagog, rektor eller annan utsedd person enligt bifogad kontaktlista (bilaga) Om du misstänker att ditt barn utsätter andra för kränkande behandling ber vi dig göra klart för ditt barn att det inte är ett acceptabelt beteende och att du själv tar avstånd från beteendet. Vi hoppas också att du meddelar ditt barns pedagog om misstankarna. 3

4 Planens syfte Planens syfte är att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling i förskola och skola. 1 Förskolan och skolan ska arbeta för alla människors lika värde. Likabehandlingsplanen ska bland annat utgå från diskrimineringslagen och skollagen. 2 Likabehandlingsplanen ska skapa en trygghet och tydlighet för barn, elever, föräldrar och personal så att man tydligt kan se och agera efter lagarnas intentioner. Det ska finnas en aktuell likabehandlingsplan i varje enskild verksamhet, det vill säga att det ska finnas en för varje förskola och skola. Om inte förskolan/skolan kan visa att den fullgjort sitt uppdrag kan den bli skadeståndskyldig. Definitioner på diskriminering enligt diskrimineringslagen Direkt diskriminering Att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i jämförbar situation om det finns koppling till någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Indirekt diskriminering Att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse/regel/förfaringssätt som verkar neutralt men som missgynnar personer som faller under någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Trakasserier (en form av kränkande behandling) Ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av de sex diskrimineringsgrunderna. Sexuella trakasserier Ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet Instruktioner om att diskriminera En order eller instruktion om att diskriminera någon på ett sätt som avses i punkt 1-4 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som lovat fullgöra ett uppdrag åt denne. 1 Begreppet förskola inbegriper all förskoleverksamhet. 2 Diskrimineringslag (2008:567) och kapitel 14a i skollag (1985:1100). 4

5 De sju diskrimineringsgrunderna 1. Kön 2. Könsöverskridande identitet eller att genom uttryck visa sig tillhöra ett annat kön 3. Etnisk tillhörighet nationellt/etniskt ursprung och/eller hudfärg 4. Religion eller trosuppfattning 5. Funktionshinder 6. Sexuell läggning - homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning 7. Ålder I skolan är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Barn och elever kan inte diskriminera varandra i lagens mening. Definition på kränkande behandling enligt skollagen Ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, kränker ett barns eller elevs värdighet. Mobbing är ett exempel. Kränkningar kan vara: Fysiska till exempel slag eller knuffar Verbala till exempel hot eller att bli kallad för könsord Psykosociala till exempel att utsättas för utfrysning eller ryktesspridning Text- eller bildburna till exempel via sms eller via Internet eller genom klotter Den som upplever sig ha blivit kränkt måste tas på allvar! Strandskolans vision och långsiktiga mål Att alla barn, elever och personal ska gå till sin arbetsplats i Strandskolan utan att känna rädsla för att bli utsatta för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Att alla barn, elever och personal arbetar aktivt med förebyggande verksamhet för att hindra uppkomsten diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling, och vidtar åtgärder direkt om detta skulle uppstå. Att alla ska behandlas lika och ges möjlighet till utveckling och behandlas med samma respekt oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. 5

6 Information och delaktighet Barn, elever och föräldrar ska vara delaktiga i arbetet med likabehandlingsplanen. Det sker bland annat genom kartläggningen (se nedan). Skolan ska också informera barn/elever 3 och vårdnadshavare/föräldrar om vad planen innebär. Den ska finnas tillgänglig att ta del av. Åtgärd Tidpunkt Ansvariga Presentation av innehållet i På planeringsdagar i Rektor och arbetslag likabehandlingsplanen augusti Genomgång av Startdagar på Arbetslag Likabehandlingsplanen med elever höstterminen En A4 anslås i varje klassrum vad varje elev ska känna till. I början av höstterminen Rektor och arbetslag Främjande arbete för likabehandling Skolan ska aktivt arbete för att främja likabehandling. Arbetet ska syfta till att förstärka respekten för allas lika värde och utgå från alla diskrimineringsgrunderna. Arbetet ska riktas mot alla och vara en naturlig del i förskolans/skolans vardag. Insats vad gör vi? Tid när gör vi det? Ansvar vem ser till att det sker? Livskunskap (Livsviktigt) med stor En gång i veckan Undervisande lärare inriktning för likabehandling, bl a utifrån diskrimineringsgrunderna Samarbetsövningar, socialt samspel, diskussioner som naturliga delar i undervisningen Fortlöpande i undervisningen i samtliga ämnen Undervisande lärare Samtliga elever känner till innehållet i dokument om förväntningar mellan elever, föräldrar och skola. Startdagar på höstterminen Arbetslag Samtliga elever känner till skolans Startdagar på Arbetslag trivselregler. höstterminen Samtliga elever känner till vad man Startdagar på Arbetslag ska göra om kränkningar sker höstterminen Fadderverksamhet När bra tillfällen ges Arbetslag/Skolledning Antimobbingteam med Varannan vecka Enhetsansvarig elevmedverkan Omedelbara konfliktsamtal med jagbudskap och där man berättar Undervisande lärare 3 Mycket små barn kan av naturliga skäl vara svåra att informera. 6

7 om konsekvenserna av elevens handlingar (tumlarmodellen) Regelbunden föräldrakontakt, vi kontaktar föräldrar samma dag då en allvarlig incident inträffar. Klassråd och elevråd. Mentorssamtal Elevhälsoteam för god elevhälsa Rastaktiviteter Biblioteket öppet under rasterna Klassråd varannan vecka, elevråd en gång i månaden Mentorer Arbetslag och skolledning Undervisande lärare Rektor och elevhälsoteam Sylvia, resurser och arbetslag och skolledning Biblioteks ansvariga Kartläggningsmetoder Skolan ska ta reda på om det förekommer diskriminering eller kränkningar i verksamheten eller om det finns risk att det uppstår. Metoderna för kartläggningen väljs av skolan, men barn/elever och deras vårdnadshavare samt skolans samtliga personal som arbetar bland barn/elever ska innefattas i kartläggningen. Elev och föräldrasamtal Klassråd Samtal med skolans kamratstödjare (elevrepresentanter) Rastvärdar Elevhälsa som stadig punkt under arbetslagsmöten Brukarenkät i Förskoleklass, år 2, 5 och 8 Elevenkät varje läsår i år 6-9 Under 09/10 hade vi en observation från Våga Visa. Analys av kartläggningen När kartläggningen är genomförd ska den analyseras. Vad har framkommit? Finns det risker? Blir något barn/någon elev diskriminerad eller utsatt för kränkningar? I årets kartläggning framkommer att klimatet varit väldigt gott. Ingen mobbing har förekommit. Skolledningen är medveten om att enstaka individer vid några tillfällen har betett sig nedvärderande. Eleverna använder könsord och nedvärderande uttryck mot varandra. Flera elever känner sig otrygga i sporthallens duschar. 7

8 Förebyggande arbete för att motverka diskriminering, trakasserier & kränkande behandling Alla skolor ska arbeta förebyggande och på sätt avvärja att risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling uppstår. Det förebyggande arbetet ska utgå från de riskfaktorer som visat sig i verksamhetens kartläggning. Riskfaktor enligt kartläggning Nedvärderande beteende Nedvärderande ord Vad gör vi? När gör vi det? Vem ser till att det sker? Handledning och allvarssamtal Studiecirkel i att lyckas som lärare Livsviktig Livsviktigt Allvarssamtal Skolledning Pedagoger Skolledning Arbetslagsledare Åtgärder vid kränkning/mobbing Det åtgärdande arbetet ska påbörjas genast när det framkommit signaler om att ett barn/elev känner sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Detta innebär att verksamheten ska vidta åtgärder som dokumenteras och utvärderas för att förhindra att kränkningarna upprepas. Att utreda och åtgärda kränkande behandling: Elev-elev 1. Personal agerar direkt. Om kränkningen sker vid upprepade tillfällen är det fråga om mobbing. Mobbing är när en eller flera individer upprepade gånger och över tid blir utsatt för kränkningar från en eller flera individer. 2. Antimobbingteamet samlar uppgifter från anmälaren. 3. Någon i teamet samtalar med mentor, för att informera och få information. 4. Samtal med den som är utsatt för kränkningen/mobbingen a. Vad har hänt? b. Vilka är med och vem är ledare? c. Var och när sker det? d. Hur länge har det pågått? 5. Två personer ur antimobbingteamet har samtal med mobbarna, en i taget, detta sker oanmält. Endast 100% styrkta fakta kan användas. a. Konfrontera mobbaren med fakta. b. Vi accepterar ej detta! c. Vad kan Du som mobbare göra för att ändra på detta? d. Berätta för dina föräldrar! e. Vi ses för ett nytt/nya samtal, datum bestäms. 6. Föräldrarna till både mobbare och den mobbade kontaktas. 7. Uppföljningssamtal sker som avtalat med både mobbare och offer. 8. Antimobbingteamet upprättar vid behov ett åtgärdsprogram. 9. Åtgärdsprogrammet följs upp. Vuxna (medarbetare, föräldrar) elev 8

9 1. Lyssna in situationen. 2. Om någon vuxen kränker en elev så talar vi enskilt med den berörda personen. 3. Skolledning informeras. 4. Skolledning har samtal med den vuxne. Händelsen dokumenteras. 5. Vid upprepade tillfällen kontaktas personalkontoret och ev. fackförbund. (Gäller medarbetare) Om det gäller föräldrar så polisanmäler skolan händelsen. Utvärdering av förra årets Likabehandlingsplan Läsåret Har samtliga arbetsområden i Ja planen hunnits med? Har insatserna uppnått avsett syfte? Ja Finns det fortfarande områden i Nej planen att arbeta med? Är de områdena medtagna i årets Nej plan? Har barnens/elevernas delaktighet Ja genom elevråd och amigos varit tillräcklig? Datum:

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Strands förskolor 2014-2015 Innehållsförteckning Till dig som vuxen 3 Syfte med planen mot kränkande behandling 3 Definition på kränkande behandling enligt skollagen 3 Strands

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Njupkärrs skola 2013/2014 Datum för upprättande: 2013-08-19 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Planens syfte 4 Definitioner

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagarns ändamål och tillämpningsområde... 1 Diskrimineringslag

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grunduppgifter Verksamhetsformer samt ansvarig för planen Skolformer som omfattas av planen är gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Toltorpsskolan 2013-2014 Innehållsförteckning 1.Inledning...1 1.1 Mål,Vision... 1 1.2 Ansvar... 1 1.3 Förankringsprocess...2 2.Definition diskrimineringstyper...2

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling

LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling + -+ LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Södra skolan Läsåret 2014/2015 Innehåll Varför denna plan 2 Våra åtgärder 6 Vår vision.. 3 Kommunikation och Våra ordningsregler..

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING Innehåll Utvärdering från läsåret 2012/2013 Uppdaterad plan inför 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...3 Mål och vision...3 Utvärdering av Planen mot

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan

Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Läsåret 2014 1 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som vårdnadshavare 3 1. Vision 3 2. Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin Sidan 1 av 5 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin INLEDNING Bestämmelser i 1 skollagen och 2 diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer

Läs mer

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?...

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

Plan för diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014

Plan för diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014 Plan för diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014 2013-08-24 1 Innehållsförteckning Del 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2013/2014 Bakgrund 3 Ansvarfördelning

Läs mer

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Förskolan ska vara en plats där alla barn ska känna trivsel och uppleva trygghet. Förskolechef och personal i verksamheten tar klart

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Dnr 97/2014.610 PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÅR 2015 Barn- och utbildningsnämnden Inledning 3 Syfte och mål 3 Värdegrund 3 Normkritiskt

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-10 Reviderad: 2014-11-13 Om jag säger

Läs mer