Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015"

Transkript

1 Plan mot kränkande behandling Strands förskolor

2 Innehållsförteckning Till dig som vuxen 3 Syfte med planen mot kränkande behandling 3 Definition på kränkande behandling enligt skollagen 3 Strands förskolors vision och långsiktiga mål 5 Information och delaktighet 5 Främjande arbete för likabehandling 6 Kartläggningsmetoder 6 Analys av kartläggningen 7 Förebyggande arbete för att motverka diskriminering, trakasserier & kränkande behandling 7 Åtgärder vid kränkning 8 Utvärdering av förra årets Plan mot kränkande behandling 9 2

3 Till dig som vuxen Förskolan ska vara fri från kränkningar och diskriminering. Det finns skrivet i skollagen och diskrimineringslagen. I Barnkonventionen (BK) står det att alla barn har samma rättigheter och lika värde barnets bästa ska alltid komma i första rummet. Vi i förskolan har en skyldighet att arbeta för att uppnå detta. Ingen i förskolan ska bli eller känna sig utsatt för mobbing, diskriminering, kränkande behandling, hot eller våld. Vid oro för att någon i förskolan blir utsatt för kränkande behandling eller diskriminering ska pedagog eller ansvarig chef kontaktas. Om du misstänker att ditt barn utsätter andra för kränkande behandling ber vi dig göra klart för ditt barn att det inte är ett acceptabelt beteende och att du själv tar avstånd från beteendet. Vi hoppas också att du meddelar ditt barns pedagoger om misstankarna. Syfte med planen mot kränkande behandling Planens syfte är att förebygga och förhindra att barn i förskolan utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Förskolan ska arbeta för alla människors lika värde. Planen mot kränkande behandling ska bland annat utgå från bestämmelserna i skollagens 6 kapitel och en likabehandlingsplan utifrån bestämmelserna i diskrimineringslagen. Planen mot kränkande behandling ska skapa en trygghet och tydlighet för barn, vårdnashavare och personal så att man tydligt kan se och agera efter lagarnas intentioner. Det ska finnas en aktuell plan mot kränkande behandling i varje enskild verksamhet, det vill säga att det ska finnas en för varje förskola. Om inte förskolan kan visa att den fullgjort sitt uppdrag kan den bli skadeståndskyldig. Definition på kränkande behandling enligt skollagen Ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, kränker ett barns värdighet. Kränkningar kan vara: Fysiska till exempel slag eller knuffar Verbala till exempel att bli retad, hotad eller kallad för fula ord Psykosociala till exempel att bli utestängd från leken. Vi tar alla kränkningar på allvar 3

4 Definitioner på diskriminering enligt diskrimineringslagen 1. Direkt diskriminering Att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i jämförbar situation om det finns koppling till någon av de sju diskrimineringsgrunderna. 2. Indirekt diskriminering Att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse/regel/förfaringssätt som verkar neutralt men som missgynnar personer som faller under någon av de sju diskrimineringsgrunderna. 3. Trakasserier (en form av kränkande behandling) Ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. 4. Sexuella trakasserier Ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Instruktioner om att diskriminera En order eller instruktion om att diskriminera någon på ett sätt som avses i punkt 1-4 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som lovat fullgöra ett uppdrag åt denne. De sju diskrimineringsgrunderna 1. Kön 2. Könsöverskridande identitet eller att genom uttryck visa sig tillhöra ett annat kön 3. Etnisk tillhörighet nationellt/etniskt ursprung och/eller hudfärg 4. Religion eller trosuppfattning 5. Funktionshinder 6. Sexuell läggning - homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning 7. Ålder I förskolan är det huvudmannen eller de vuxna som vistas där som kan göra sig skyldiga till diskriminering. Barn kan inte diskriminera varandra i lagens mening. 4

5 Strands förskolors vision och långsiktiga mål Att alla barn, all personal samt vårdnadshavare ska kunna vistas i Strands förskolor utan att känna rädsla för att bli utsatta för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Att alla barn och all personal arbetar aktivt med förebyggande verksamhet för att hindra uppkomsten diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling, och vidtar åtgärder direkt om detta skulle uppstå. Att alla ska behandlas lika och ges möjlighet till utveckling och behandlas med samma respekt oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Att barnen ska minnas sin förskoletid med glädje. Information och delaktighet Barn, vårdnadshavare samt pedagoger ska vara delaktiga i arbetet med planen mot kränkande behandling. Det sker bland annat genom kartläggningen (se nedan). Förskolan ska också informera barn 1 och vårdnadshavare om vad planen innebär. Den ska finnas tillgänglig att ta del av. Åtgärd Tidpunkt Presentation och bearbetning av innehållet i planen mot kränkande behandling. På planeringdagarna i augusti 2014 Bitr. fsk.chefer och pedagoger Genomgång av planen mot kränkande behandling med vårdnadshavare. Barnen är utifrån sin mognad och ålder delaktiga i utformningen av avdelningens regler. Hur man är en bra kompis Uppmuntra barnen till att våga säga sin åsikt och visa känslor. Lyssna på varandras åsikter och tankar Planen mot kränkande behandling anslås i hallarna. på förskolan Föräldramöte ht I början av varje termin och fortlöpande HT-14 Bitr. fsk.chefer och pedagoger Pedagoger Bitr.fsk.chef 1 Vi anpassar informationen och barnens delaktighet utifrån deras mognad. 5

6 Främjande arbete för likabehandling Förskolan ska aktivt arbeta för att främja likabehandling. Arbetet ska syfta till att förstärka respekten för allas lika värde och utgå från alla diskrimineringsgrunderna. Arbetet ska riktas mot alla och vara en naturlig del i förskolans vardag. Insats vad gör vi? Tid när gör vi det? Ansvar vem ser till att det sker? Socialt samspel, naturligt i den dagliga verksamheten. De äldre barnen ska veta om dokumentet. Barnen känner till förskolans trivselregler. Barnen får lära sig att säga nej och sätta upp en hand för att visa att de inte vill. Vi har daglig kontakt med vårdnadshavare. Inträffar en incident som vi anser att vårdnadshavare bör känna till kontaktas de snarast. Utvecklingssamtal En gång per termin, eller oftare vid behov eller önskemål. Kartläggningsforum Förskolan ska ta reda på om det förekommer diskriminering eller kränkningar i verksamheten eller om det finns risk att det uppstår. Metoderna för kartläggningen väljs av förskolan. Barnen och deras vårdnadshavare samt all personal i förskolan ska innefattas i kartläggningen. Daglig kontakt med vårdnadshavare vid hämtning och lämning Utvecklingssamtal Observation av barngruppen i både inne och uteverksamhet Avdelningsmöten Reflekterande samtal i pedagoggruppen 6

7 Analys av kartläggningen När kartläggningen är genomförd ska den analyseras. Vad har framkommit? Finns det risker? Blir något barn, personal eller vårdnadshavare diskriminerad eller utsatt för kränkningar? Uteverksamheten: Vi ser att det vid utevistelsen finns en högre risk att kränkningar kan förekomma mellan barnen. Hämtning/lämning: Det finns vårdnadshavare som ibland pratar om andras barn, med sina egna barn, i negativa ordalag. Kommunikation: När något hänt som vi vill kommunicera till vårdnadshavare förekommer ibland att vi pratar över barnets huvud. Förebyggande arbete för att motverka diskriminering, trakasserier & kränkande behandling Alla förskolor ska arbeta förebyggande och på så sätt avvärja att risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling uppstår. Det förebyggande arbetet ska utgå från de riskfaktorer som visat sig i verksamhetens kartläggning. Riskfaktor enligt kartläggning Uteverksamheten Vårdnadshavare som pratar neg. om andras barn Inte prata över barnets huvud när något hänt Vad gör vi? När gör vi det? Vem ser till att det sker? - Duka upp stationer - Kommunikation mellan ped. om var man befinner sig. -Närvarande pedagoger i leken -Uppstyrda aktiviteter -Vara där barnen är 1.Ta upp frågan med vårdnadshavare på höstens f-möte. 2.Vi på förskolan ska vara tydliga med att vi inte pratar om andras barn. Ringer (hellre en gång för mycket) till vårdnadshavare. Bjuda in barnet i samtalet. Dagligen 1. På föräldramöte 2. När det sker eller så fort som möjligt. När det händer. Alla Alla 1. Ulrika 2. Alla 7

8 Åtgärder vid kränkning Det åtgärdande arbetet ska påbörjas genast när det framkommit signaler om att någon känner sig eller blir diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Detta innebär att verksamheten ska vidta åtgärder som dokumenteras och utvärderas för att förhindra att kränkningarna upprepas. Att utreda och åtgärda kränkande behandling: Barn/barn 1. Personal agerar direkt. Om kränkningen sker vid upprepade tillfällen är det fråga om mobbing. 2. Samtal med det barnet som är utsatt för kränkningen a. Vad har hänt? b. Vilka är med? 3. Samtal med det barnet/barnen som kränkt a. Vad är det som hänt? b. Kunde barnet/barnen gjort på ett annat sätt? 4. Vid kränkning kontaktas alltid båda barnens vårdnadshavare Vuxna (personal, vårdnadshavare) barn 1. Lyssna in situationen. 2. Om någon vuxen kränker ett barn så ligger ansvaret på den som hör/ser kränkningen att se till att den berörda personen blir uppmärksammad på sitt beteende. 3. Närmsta chef informeras. 4. Närmsta chef har samtal med den vuxne. Händelsen dokumenteras. Berörda vårdnadshavare informeras. 5. Vid grov kränkning eller vid upprepade tillfällen kontaktas personalkontoret och ev. fackförbund (gäller personal). Om det gäller vårdnadshavare så polisanmäler förskolan händelsen. 8

9 Utvärdering av förra årets Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Har samtliga arbetsområden i planen hunnits med? Har insatserna uppnått avsett syfte? Har barnens delaktighet varit tillräcklig? Datum: 9

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Högåsens förskola Öckerö

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Högåsens förskola Öckerö PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Högåsens förskola Öckerö 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2/3 Definition av kränkande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Framtagen oktober 2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskola: Regnbågen Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning Bild: Grimms. På vår förskola ska alla känna sig trygga

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin Sidan 1 av 5 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin INLEDNING Bestämmelser i 1 skollagen och 2 diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande

Plan mot diskriminering och kränkande Plan mot diskriminering och kränkande behandling -04 Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Duvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Duvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Duvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Fritidsverksamhet a för planen Agnetha Svensson, huvudansvarig Eira Solberg

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Alla får vara med kamratskap och relationer genom normer och värden och demokratiska processer

Läs mer

Innehållsförteckning. Kartläggning... 6 Resultat av kartläggningen... 6

Innehållsförteckning. Kartläggning... 6 Resultat av kartläggningen... 6 Plan för likabehandling och mot kränkande behandling vid Montessoriskolan Växthuset och dess fritidsverksamhet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Vision och syfte... 3 Definitioner...

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Heli Lindström,

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?...

Läs mer

Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2014/2015 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer