Studenter inom sektionens utbildningsområde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studenter inom sektionens utbildningsområde"

Transkript

1 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: Plats: LKAB/A117 Tid: Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande Erik Malmberg 2. Val av ordförande 3. Val av sekreterare 4. Val av justerare tillika rösträknare 5. Godkännande av föredragningslista 6. Adjungeringar 7. Stämmans stadgeenliga utlysande Erik Malmberg Beslut 8. Fastställande av resultaträkning 2013 A Anna Pettersson 9. Fastställande av verksamhetsberättelse B Carolina Petersson 10. Rapport från revisorerna C Anton Berman, Sara Nilsson 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Carolina Petersson 12. Fastställande av verksamhetsplan 2014 D Erik Malmberg 13. Fastställande av budget 2014 E Tony Karlberg 14. Val av KF-ledarmöter Erik Malmberg Diskussion 15. Övriga frågor 16. Nästa möte 17. Mötets avslutande Luleå Tekniska Universitet 1

2 Bilaga A Luleå Tekniska Universitet 2

3 Luleå Tekniska Universitet 3

4 Bilaga B Verksamhetsberättelse 2013 Ekonomsektionens styrelse 2013 startade i årsskiftet med att nolla in de nya nollorna. Detta var vårt första arbete tillsammans och vi lyckades lära känna de nya studenterna samtidigt som vi spred sektionens varumärke. Vi gick in med inställningen att det skulle vara svårt att få nya studenter till sektionens olika utskott. Men vi lyckades få nya utskottsmedlemmar till alla utskott och intresset spred sig. Den 16 april var det dags att anordna den årliga arbetsmarknadsdagen och vi bestämde oss för att satsa stort på den dagen. Vi ville ändra mycket av konceptet och ändrade från att ha eventet på kvällen till att anordna den på dagen samt att vi bytte från A-huset till B- huset. Vi döpte även arbetsmarknadsdagen till EKAR. Detta blev en lyckad dag för både studenter, företag och sektionen. Fredrik Hagenius och Handelsbanken höll i två inspirerande föreläsningar för att främja studenternas intresse för framtiden. Efter ett bättre samarbete med, kommer EKAR även bestå av resterande sektioner under LS tills nästa år. Under året har vi även ändrat våra företagsavtal till ett mer förmånligt avtal för både företagen och studenterna. Vi lyckades förnya alla avtal med de förbättringar vi gjort samt att den 15 oktober fick vi ett nytt kontrakt med Grant Thornton. Detta samt arbetsmarknadsdagen gjorde att sektionen stärktes mer ekonomiskt och kunde därför göra mer för studenterna. Vår grafiska profil har vi i sektionen jobbat med att förbättra under För att få fram en enklare och tydligare logga hade vi en tävling för bästa logga. Den vann Björn Söderqvist men vi fick inte riktigt fram det vi sökte. Efter tävlingen ställde Björn och Viktor Medén upp att hjälpa oss med att hitta den rätta loggan. I slutet på året kom Viktor fram till Ekonomsektionens nya logga, vilket vi är väldigt stolta över. Vi har även jobbat fram en ny hemsida samt samma struktur på alla våra utskick och texter. Under andra halvan av året har vi anordnat bokföringsstugor där vi anlitat två stycken studenter för att hjälpa studenterna med kursen extern redovisning. Vi hade även tentasalar öppet under läsperiod 3 på grund utav platsbrist på skolan där studenter kunde diskutera och plugga. Utbildningsbevakarna med sina programrådsrepresentanter har även varit på 4 programråd för att diskutera utbildningen på LTU. Den 28 november hade vi börsrådet som lockade många aktieintresserade studenter. Handelsbanken, Swedbank och SEB medverkade för att berätta om deras rekommendationer av aktier ute på marknaden. Vi har även haft ett bra samarbete med Unga Aktiesparare där vi bland annat haft aktiefika tillsammans. Vi har haft två stycken L.U.S.S.E-sittningar eftersom styrelsen 2012 inte anordnade ett L.U.S.S.E deras år. Första sittningen hade vi kungligt som tema och andra The great Gatsby. Båda sittningarna höll sitt glamourösa mått och studenterna verkade nöjda. De båda hölls på STUK där de bjöds på en trerättersmiddag med underhållning. Vi har även förutom vårens nolle-p, varit med på höstens stora nolle-p där vi bland annat hade sektionskvällen utomhus och var med och anordnade sektionskampen. Luleå Tekniska Universitet 4

5 Vi i styrelsen har varit på 3 konferenser under verksamhetsåret Kontaktmannakonferensen, SM i ekonomi och Megakonferensen. Det började med Kontaktmannakonferensen som var i Sundsvall. Där fick vi för första gången träffa S.E.R.O. och alla ekonomföreningar under dem. Det blev en inspirerande konferens som gjorde att vi var riktigt peppade inför vårt kommande verksamhetsår. SM i ekonomi hölls i Halmstad där vi hade med oss ett tävlande lag på tre personer. Vi kom sjua av alla tävlande vilket vi är väldigt stolta över. Megakonferensen som var vår sista konferens var väldigt känslosam. Det var sista gången vi träffade S.E.R.O. och alla föreningar som styrelse. Genom dessa konferenser har vi fått inspiration och hjälp hur vi kan stärka Ekonomsektionen ännu mer och därmed gynna våra medlemmar. Vi är även väldigt stolta över att sektionen har förbättrat samarbetet med Luleå Studentkår samt med de andra sektionerna. Vi känner oss nu mer som en del av Luleå Studentkår. Med detta sagt vill jag säga tack för oss, det har varit ett underbart och inspirerande år. Carolina Petersson Ordförande Ekonomsektionen 2013 Luleå Tekniska Universitet 5

6 Bilaga C Uttalande intern revisor Under verksamhetsåret 2013 har mitt uppdrag varit att granska s interna verksamhet. Granskningen har genomförts genom kontroller av interna dokument samt att säkerhetsställa att de motsvarar verkligheten. I mitt uppdrag som intern revisor har det även ingått att ge råd hur sektionen bör agera i svåra sakfrågor. Ordföranden har under verksamhetsåret 2013 konsekvent kallat till styrelse/årsmöten. Vid dem granskade styrelsen och på årsmötena har alla deltagande fått möjligheten att uttrycka sina givna ståndpunkter och alla beslut har fattats enligt det som är stadgat för. Styrelsen har under året genomfört de arbetsuppgifter vilka de åtagits sig. Av den granskning som genomförts av styrelseprotokoll finns det ingen anledning till anmärkning av styrelsens arbete. Sektionens ekonomiska resultat har väsentligt förändrats med anledning av ett ökat fokus på sponsring av Ekonomsektionens evenemang. Min bedömning är att Ekonomsektionens ekonomiska situation inte längre är hotad. Min bedömning är att styrelsen i sitt arbete inte har handlat i strid med det som är stadgat för eller Svensk lagstiftning. Jag anser därmed att ansvarsfrihet bör lämnas för styrelsen för verksamhetsåret Anton Bergman Intern revisor Uttalande extern revisor Styrelsens handlingar samt ekonomiska redovisning har granskats för verksamhetsåret Styrelsen ansvarar för sektionens förvaltning och bokföring och det är mitt ansvar som extern revisor att bedöma tillförlitlighet i styrelsens förvaltning och bokföring. Revision innefattar att granska styrelsens handlingar och redovisning för att kontrollera deras kvalité. Revisionen ska genomföras i enlighet med god revisionssed. Jag har granskat redovisningen för att kunna bedöma om styrelsen har handlat i strid med sektionens stadgar eller gällande lag. Jag anser att min granskning ger en rimlig grund till nedanstående uttalande. Jag anser att sektionens årsredovisning har upprättats i enlighet med de aktuella lagar och regler för god redovisningssed. Den ger följaktligen en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. Styrelsen har i enligt min bedömning inte handlat i strid med sektionens stadgar eller svensk lag. Jag tillstyrker därmed att sektionsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Sara Nilsson Extern revisor Luleå Tekniska Universitet 6

7 Bilaga D Ordförande Erik Malmberg Allmänt Mitt mål som ordförande under verksamhetsåret 2014 är att lyfta fram Ekonomsektionen och se till att studenter ser oss som en attraktiv arbetsplats. Att knyta kontakter är väldigt viktigt, och vi vill därför se till att studenter utnyttjar den möjlighet vi kan ge dem. För att främja Ekonomsektionen och visa studenter vad vi kan erbjuda är det viktigt att vi ständigt marknadsför oss och har en nära kontakt med både studenter och andra sektioner. Vi måste ständigt ha i åtanke att vi representerar ett seriöst engagemang och ska därför på ett positivt sätt försöka sprida den vision vi strävar efter. För att synas och marknadsföra oss är det viktigt att vi tar del av de events och konferenser vi har tillgång till. Vi kan då förmedla mer information till studenter och även utöka våra kontakter. Via engagemang på bl.a. konferenser kan vi därför utvecklas som en styrelsegrupp i mån om att gynna studenter så bra vi bara kan. Styrelsen För att styrelsegruppen ska ha en så bra sammanslutning som möjligt är det viktigt att jag som ordförande alltid finns där för styrelsemedlemmarna. Jag vill kunna utbyta idéer med gruppen och se till att vi tillsammans löser problem som uppstår. Det är väldigt viktigt att jag är lyhörd och har en nära dialog med respektive medlemmar så att alla motiveras till att jobba som en enad styrelse. Medlemmarna ska alltid veta att de kan kontakta mig om de vill diskutera problem eller nya idéer. Ett individuellt utvecklingssamtal ska planeras in där varje medlem ska få chansen att diskutera hur vi på bästa sätt kan uppnå de mål vi strävar efter, samt vad som förväntas utav mig. Luleå Tekniska Universitet 7

8 Vice ordförande Carl-Johan Granqvist Som vice ordförande kommer jag fortsätta mitt arbeta för att öka våra medlemmars studiesociala miljö som Studieskyddsombud, att vara en stödpelare för styrelsens medlemmar och representera Ekonomsektionen i den högsta möjliga grad genom ett aktivt deltagande under sektionens aktiviteter/event, både här på LTU och utanför. Jag kommer även vid behov ta på mig rollen som ordförande så att både styrelsen samt sektionens arbete ska kunna fortskrida i den takt som behövs. Utöver detta kommer jag i största möjliga mån delta på sektionens alla möten, stämmor, konferenser etc. Sedermera kommer jag vara projektledare för SM i ekonomi. Mitt mål är att överträffa föregående år och bygga upp en standard och en grund för hur SM i ekonomi skall anordnas i framtida skeden. Jag kommer även arbeta med att se till att den studiesociala miljön är i så bra skick som möjligt genom posten som Studieskyddsombud för att våra medlemmar ska trivas så bra som möjligt. Förutom detta kommer jag arbeta för att styrka och vårda vårt samarbete mellan både och de resterande sektionerna under LS. Luleå Tekniska Universitet 8

9 Ekonomiansvarig Tony Karlberg Som ekonomiansvarig kommer jag förvalta sektionens resurser. Mina uppgifter kommer att bestå i att sköta om sektionens bokföring vilket kommer att ske löpande. Jag kommer även att sköta om betalningar, faktureringar samt ersättningar för utlägg för styrelsemedlemmar då den privata ekonomin inte skall belastas för genomfört styrelsearbete. Bland arbetsuppgifterna ligger även det på mitt ansvar att skapa och presentera en budget för verksamhetsåret 2013 som kommer att presenteras på vinterstämman. Vid verksamhetsårets slut skall jag upprätta ett årsbokslut och även ställa i ordning material för den externa revisionen. Under årets gång kommer jag löpande att uppdatera styrelsen med förenklade månadsrapporter baserat på den budgetplan som presenterats vid vinterstämman. Mitt mål med uppdraget är att fördela och hushålla ekonomin på sådant sätt att inte den ekonomiska sammanhållningen som byggts upp under tidigare år försummas. Jag kommer även att fungera som rådgivare till olika förslag som på något sätt påverkar ekonomin, och även externa beslut som inte påverkar ekonomin till något negativt. Förutom mitt eget ansvarsområde skall jag även jobba för att uppnå sektionens mål och engagera mig i det arbete som styrelsen utför och assistera övriga poster vid behov. Luleå Tekniska Universitet 9

10 Arbetsmarknads- och näringslivsansvarig Mikael Arvidsson I rollen som ordförande för näringslivsutskottet för verksamhetsåret 2014 kommer jag aktivt att förbättra kontaktetableringen mellan studenterna och näringslivet. Det är viktigt för mig att efter avslutat verksamhetsår har på bästa sätt försökt se till att studenterna fått ett stort nätverk som de kan nyttja för att skapa arbetstillfällen. Mitt utskott kommer arbeta mycket med EKAR 2014, detta för att säkerhetsställa den personliga relationen mellan näringslivet och samtliga ekonom- och fastighetsmäklarstudenterna. Huvudsakligen kommer näringslivsutskottet arbeta med våra partners samt de sponsoravtal Ekonomsektionen har. Utskottet kommer arbeta med att skapa ett brett kontaktnät för att säkerhetsställa medvetenheten och engagemanget kring sektionen. Utskottet kommer därmed se till att våra partners får deras behov tillfredsställt samtidigt som studenterna också får det. Genom kontinuerlig kontakt med våra studenter samt samarbetspartners ska utskottet se till att möta deras önskemål i så stor utsträckning som möjligt. Givet dessa förutsättningar enligt ovanstående kommer arrangemang i form av företagskvällar, lunchföreläsningar, arbetsmarknadsdagars samt gästföreläsningar att hållas på LTU för att tillgodose allas behov. Jag kommer att fortsätta på samma huvudspår som näringslivsansvarige under 2013 då en bra grund har skapats och ett framgångsrikt tillvägagångssätt har etablerats. Som näringslivsansvarig kommer jag att stärka de befintliga företagskontakterna för att säkra intäkterna till sektionen liksom för att höja kvaliteten på allt vi i utskottet samt sektionen gör. Informationsansvarig Anna Karlsson Under verksamhetsåret 2014 kommer jag som informationsansvarig arbeta aktivt för att så många som möjligt kommer att få information om Ekonomsektionens evenemang och arbete. Jag kommer att lägga mycket tid på att marknadsföra Ekonomsektionens nya logga samt sektionen i sin helhet. Jag kommer även arbeta aktivt för att skapa ett värde för kårens nuvarande medlemmar och arbeta mycket hårt på att värva nya medlemmar, främst i samband med nolle-p. Jag kommer inte att prioritera att arbeta med ett informationsutskott utan kommer istället arbeta med en art-director vid behov. Under min tid som förtroendevald kommer jag att skapa en ny och enklare hemsida för Ekonomsektionen i samverkan med resten av kåren. Mitt mål som informationsansvarig för 2014 är att Ekonomsektionens medlemsantal ska fortsätta att växa samt att sektionen ska nå ut till sina medlemmar. Luleå Tekniska Universitet 10

11 Finansansvarig/Vice näringslivsansvarig Clifford Härstedt Som ordförande för det finansiella utskottet kommer jag, tillsammans med mina utskottsmedlemmar sprida aktieintresse bland ekonomstudenterna, även kapitalförvaltning och privat sparande. Detta kommer jag göra genom att bjuda in banker som diskuterar och rekommenderar aktier på Börsrådet, genom företag som berättar om deras verksamhet och liknande events. Mitt mål är att studenterna ska tycka det är lika roligt med finans och aktier som jag tycker. Huvudmålet är 1 stort event och eventuellt ett mindre per termin. Jag kommer även ha ett närmare samarbete med Micke som är ordförande för näringslivsutskottet då båda utskottet handlar om företag och studenten, dock ur lite olika perspektiv. Sexmästare Gustav Normelli Vidare kommer arbetet för det sociala utskottet att fortsätta i syfte att ytterligare stärka Ekonomsektionens anseende på LTU. Detta sker som tidigare genom att tillhandahålla roliga aktiviteter för huvudsakligen ekonomistudenter, men också övriga studenter. Det ska årligen genomföras sittningar och välkomstperiod för de nya studenterna, under våroch hösttermin. Mellan dessa årligen återkommande evenemang finns utrymme att lägga andra typer av aktiviteter, vilket de engagerade inom utskottet kommer överens om. Utskottet har också i avsikt att försöka dra till sig nya medlemmar till Luleåstudentkår genom att tydligt visa att ett medlemskap är att föredra. Detta gynnar kåren vilket också har sin inverkan på Ekonomsektionen och ekonomistudenterna. Målet med det studiesociala utskottet är att fortsätta utvecklas som utskott, att ordentligt genomföra aktiviteter av bästa klass på LTU och att säkerställa en rolig studietid för så många studenter som möjligt. Utifrån dessa grunder är jag som studiesocialt ansvarig övertygad om att Ekonomsektionens roll på LTU stärks. Min roll kommer vara att leda utskottets arbete och se till att det utvecklas. Luleå Tekniska Universitet 11

12 Utbildningsbevakare EK/Civilekonom Viktor Magnusson Jag kommer under verksamhetsåret 2014 att arbeta aktivt för att bibehålla och öka kvalitén på programmen civilekonom och ekonomikandidat på Luleå tekniska universitet. Min största uppgift kommer vara att få studenter från varje årskurs och inriktning representerade i programrådet. På programråden vill jag fortsätta med att främja en lösningsfokuserad diskussion där det klart och tydligt framgår vilka brister och förbättringar som kan göras, men även de positiva element som finns i kursen. Inför läsperiod 3 har det vart stora problem med ansökningarna till att skriva examensarbete för de som började studera våren Detta på grund av förändringar i kraven för att få skriva sitt examensarbete det har även skett förändringar i sökprocessen vilket har lett till missförstånd. Vilket har lett till en rad problem, min uppgift tillsammans med Amanda är att se till det fungerar felfritt tills nästa gång. Utbildningsbevakare INTEK Amanda Olsen I rollen som utbildningsbevakare anser jag att det är mitt jobb att fungera som en stöttande mellanhand mellan studenter och kursansvariga. Genom att ha en öppen tydlig dialog med studenterna kan vi tillsammans lyfta fram både positiv och negativ kritik som i det långa loppet gynnar både kvaliteten och standarden på utbildningen. Planen är att sammankalla till fyra programråd per år där en utvärdering av den senaste läsperioden genomförs med hjälp av klassrepresentanter från olika klasserna. Målet är att hela tiden förbättra och sträva uppåt. Genom att säkerställa kvaliteten på kurserna kan vi tillsammans göra LTUs ekonomiutbildningar konkurrenskraftiga gentemot andra universitet. Under verksamhetsåret 2014 kommer min fokus ligga på att förbättra utbildningen för internationell ekonomikandidat, samt international affärsverksamhet Luleå Tekniska Universitet 12

13 Utbildningsbevakare fastighetsmäklare Anna Bäckström Under verksamhetsår 2014 kommer jag som utbildningsbevakare att aktivt arbeta med studenternas frågor och synpunkter rörande fastighetsmäklarutbildningen. Mitt mål är att få en så bra utbildning som möjligt med hjälp av studenternas synpunkter och åsikter om både utbildningen och Luleå Tekniska Universitet. Jag kommer att arbeta aktivt i programrådet där jag vill diskutera och utvärdera de kurser man haft under läsperiodens gång. Under programråden vill jag främja en lösningsfokuserad diskussion där brister och svagheter lyfts fram och hur man kan åtgärda dem på bästa möjliga sätt. Mitt fokus kommer att ligga på fastighetsmäklarutbildningen men kommer självklart även att finnas till hands för andra ekonomiska linjer. Luleå Tekniska Universitet 13

14 Bilaga E Kostnader Intäkter Sponsor Civilekonomerna Sektionsbidrag S.E.R.O. medlemsintäkt 7000 Intäkt Ekar LTU/institution LTU karriär Handelsbanken KPMG Biljettintäkter från sittningar Biljettintäkter från förfest Intäkt sportturnering Övrig sponsring Resebidrag Summa Rörelsens kostnader S.E.R.O. medlemskap 2000 Sektionskväll 5000 EKAR 9000 Förfester Kontaktmanna konferens Framtidskvällen LUSSE december Sportturningen 900 SM i ekonomi, deltävling SM i ekonomi Sektionsdag Reklam/tryck Ekonomväskor Megakonferensen Vårstämma Vinterstämma Överlämning Kontorsmaterial 500 Summa Summa intäkter Summa kostnader Resultat Luleå Tekniska Universitet 14

EKONOMSEKTIONEN I LULEÅ

EKONOMSEKTIONEN I LULEÅ FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2013-02-21 Plats: LKAB/A117 Tid: 18.30 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande Carolina

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde Vinterstämma FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2014-03-04 Plats: A117 Tid: 17.00 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia. Vinterstämma. Datum och tid: 2015-03-04

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia. Vinterstämma. Datum och tid: 2015-03-04 Mötesprotokoll Vinterstämma 2015 Datum och tid: 2015-03-04 Plats: Mötestyp: Kallade: A117 Vinterstämma Studenter inom sektionens utbildningsområde Närvarande: Gustav Normelli Betél Isak Robin Karlsson

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning.

Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning. VERKSAMHETSPLAN 13/14 Utbildningsutskottet Utbildningsutskottet (UU) verkar för att skapa och bibehålla en hög kvalitet på utbildningen vid Företagsekonomiska Institutionen. Detta görs genom: att vara

Läs mer

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad: 2013-11-26. Arbetsbeskrivningar

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad: 2013-11-26. Arbetsbeskrivningar Arbetsbeskrivningar 0 Innehållsförteckning 1. Översikt... 4 1.1 Styrelse... 4 1.2 Utskott... 4 2. Styrelsen... 5 2.1 Ordförande... 5 2.1.1 Ansvarsområde... 5 2.1.2 Arbetsformer... 5 2.1.3 Arbetsuppgifter...

Läs mer

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18 Arbetsbeskrivningar Innehållsförteckning 1. Översikt... 5 1.1 Styrelsen... 6 1.2 Utskott... 6 2. Styrelsen... 7 2.1 Ordförande... 7 2.1.1 Ansvarsområde...

Läs mer

DAGORDNING 1. STÄMMANS ÖPPNANDE 2. INKOMNA PROPOSITIONER 3. FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER 4. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

DAGORDNING 1. STÄMMANS ÖPPNANDE 2. INKOMNA PROPOSITIONER 3. FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER 4. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER DAGORDNING 1. STÄMMANS ÖPPNANDE 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av justerare tillika rösträknare 1.5 Mötets stadgeenliga utlysande 1.6 Fastställande av

Läs mer

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14 POLICY Senast reviderad: 2013-12-16 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 2.1 OM SEKTIONSFÖRENINGEN... 4 2.2 STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA... 4 2.3 ARBETSMILJÖ... 5 2.4 DIPLOMERAD GRÖN SEKTION... 5 3.

Läs mer

Årsberättelse Karlekon 2014

Årsberättelse Karlekon 2014 Ordförande... 5 Vice Ordförande... 7 Skattmästare... 7 Sekreterare... 9 Ordförande Sexmästeriet (Projektkoordinator)... 9 Driftansvarig Rumpan Bar... 10 Ordförande C.A.P.S.... 11 Vice Ordförande C.A.P.S....

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981 ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30 Org.nummer: 802011-9981 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 Året som gått... 1 Investeringar... 1 Medlemssystem... 1 Fakultetsbidraget... 2 Arvodering...

Läs mer

Övergripande information om år 2012

Övergripande information om år 2012 Inledning Enligt Gavlecons stadgar ska förgående års styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse, ett dokument som återspeglar det gångna året. Den efterträdande styrelsen påbörjar

Läs mer

Föreningsmöte #1. Verksamhetsåret 2010-2011 13 Oktober 2010. 17:00-22:17

Föreningsmöte #1. Verksamhetsåret 2010-2011 13 Oktober 2010. 17:00-22:17 Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningsmöte #1 Verksamhetsåret 2010-2011 13 Oktober 2010. 17:00-22:17.1 Val av sekreterare.2 Mötets öppnande.3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare.4

Läs mer

Årsmöteshandling 2012

Årsmöteshandling 2012 Årsmöteshandling 2012 Dagordning för årsmöte Kalmar Ekonomistuderandes Sällskap Datum: 2012-02-27 Tid: 12:00 Plats: Ekonomihögskolan, Ny209K Ärende Föredragande Beslut/Åtgärd 1. Årsmötets öppnande Ordförande

Läs mer

Dagordning SM 3, 11 november 2013, L1 Klockan 17:00

Dagordning SM 3, 11 november 2013, L1 Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 3, 11 november 2013, L1 Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3 Kallelse Sektionsmöte 3 2014-02-23 Styrelsen 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 26 Februari klockan 12:10 Del 2 Torsdagen den 26 Februari klockan 17:10 Slutgiltlig

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 5 Sammanträdesdatum 2014-03-06 Sidan 1 av 2 Teknologkårens fullmäktige Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen,

Läs mer

Karlekon Universitetsgatan 1 656 37 Karlstad

Karlekon Universitetsgatan 1 656 37 Karlstad 2012 Verksamhetberättelse 2012 Karlekon Universitetsgatan 1 656 37 Karlstad Innehållsförteckning Ordförande... 3 Goodwill... 3 Flottracet... 4 Ekonomi... 4 Sekreterare... 5 Utbildning... 5 Näringsliv...

Läs mer

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer

Kallelse till Vårstämma 2011. Föredragningslista

Kallelse till Vårstämma 2011. Föredragningslista Kallelse till Vårstämma 2011 Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till ordinarie föreningsstämma. Tid: Onsdag den 27 April 2011 kl. 16:00 Plats: Hörsal 3, Ekonomikum Föredragningslista

Läs mer

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar Årsmötet i Gävle 2014 Handlingar Styrelsen vill passa på att hälsa er varmt välkomna till Gävle och Årsmötet 2014 Tänk att det redan har gått ett år sedan ni gav oss uppdraget att vara er styrelse Inte

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Verksamhetsberättelse för året 2012

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Verksamhetsberättelse för året 2012 Julia Berglund Emma Lövgren Lisa Claar Maja Edlund Emily Töyrä Jens Werner Ulrika Byström Oskar Nellström Sandra Wikström Beatrice Rohdin Juridiska föreningen vid Umeå universitet Verksamhetsberättelse

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 4 Geosektionen

Protokoll sektionsmöte 4 Geosektionen Sidan 1 Protokoll sektionsmöte 4 Geosektionen Plats: Sal E632, Luleå Tekniska Universitet Tid: Onsdag 27 november 2013 kl. 18:30 Närvarande: 45 medlemmar, varav 7 ur Geosektionens styrelse. Se bilaga 1

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSÅR 2014-2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Sektionsstyrelsen... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Ansvarsområden... 3 2.2.1Ordförande...

Läs mer

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Innehållsförteckning Ordförande 2010...3 Vice ordförande 2010...6 Kassör 2010...8 Sekreterare/informationsansvarig 2010...9 Utbildningsansvarig 2010.... 10 Marknadsansvarig

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. Bilaga 1 Närvarollista. A. Sektionsmedlemmar

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. Bilaga 1 Närvarollista. A. Sektionsmedlemmar Bilaga 1 Närvarollista A. Sektionsmedlemmar Förnamn Efternamn KIM ARDINGE ANTON BACKLUND MARCUS BEIDEGÅRDH FILIP BENGTSSON NICKLAS BOHMAN TOBIAS EDSTRÖM MOA ERIKSSON CHRISTOPHER FORMSARK JACOB FREDRIKSSON

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Dagordning(1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens tionde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 tisdagen den 4 november i konferensrummet Marie Curie.

Läs mer