Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte) ) )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte)2013803803) )"

Transkript

1 Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte) ) ) 1. #Mötet#öppnas.# 2. Upprop#av#närvarande.# 3. Fråga#om#årsmötets#stadgeenliga#utlysande.# 4. Val#av#mötesfunktionärer.# 4.1. #Val#av#mötesordförande.# # 4.2.#Val#av#mötessekreterare.# # 4.3.#Val#av#justerare#tillika#rösträknare.# 5. Godkännande#av#dagordning.# 6. Verksamhetsberättelse#för#det#gångna#verksamhetsåret.# 7. Redovisning#av#årsbokslut#för#2012.# 8. Revisionsberättelse#för#det#gångna#räkenskapsåret.# 9. Beslut#om#styrelsens#ansvarsfrihet.# 10. Val#av#styrelse#för#år#2013# Val#av#föreningsordförande#för#år#2013.# Val#av#övriga#styrelseledamöter#för#år#2013.# Val#av#revisor#och#revisorsbiträde#för#år#2013.# Val#av#valberedning#för#år#2013.# 11. Fastställande#av#medlemsavgift#för#år#2013.# 12. Förslag#till#stadgeändring.# 13. Inkomna#motioner# 14. Propositioner# 15. #Övriga#frågor# 16. Mötets#avslutande.# # #

2 Verksamhetsberättelse AstronomiskUngdomgrundadesden19:eaugusti2012. Styrelsemedlemmarnaoffentliggjordedettaden13oktober2012,underSverigesförsta Astronominsdagochnatt,medfräschaungdomsinitiativpåenmängdplatserilandet, blandvilkafolkhögskolanikiruna,umevatoriet,uppsalauniversitetochonsala Rymdobservatoriumkannämnas. TidskriftersåsomPopulärAstronomi,ViIBiskopsgården,NorraHallandoch Kungsbackapostenpubliceradeartiklaromuppstartenavdennyarikstäckande ungdomsföreningenförastronomiintresseradeungdomar. AstronomiskUngdomlanseradeunderledningavwebbmasterFridaSteneboenegen hemsidamedinformationomkommandeevenemang,svenskaastronomirelaterade utbildningar,ettegetnyhetsfeedochmycketmer.föreningenöppnadeävenen facebookgruppsomfungeradesomettforumförmedlemmarnaattuppmärksamma varandraomhimlafenomen,diskuterahändelseriastronomivärldenetc.etc. FöreningenskickadeutettgratisexemplaravtidskriftenPopulärAstronominr42012till samtligamedlemmarsomvarmedlemmarnärdengickitryckislutetavnovember2012. AUtogemot7500kravSvenskaAstronomiskaSällskapetisyfteattunderlättaettframtida anordnandeavettastronomiläger. IslutetavverksamhetsårethadeAstronomiskUngdom83medlemmar.

3 ÅrsbokslutförAstronomiskUngdom Balansräkning (SEK) Tillgångar Skulderochegetkapital Summabalansräkning 7500 Resultaträkning (SEK) Intäkter Kostnader Åretsresultat 7500

4 Till årsmötet för Astronomisk Ungdom Jag har i egenskap av revisorer granskat föreningens räkenskaper, förvaltning och verksamhet. Granskningen har genomförts genom kontroll av föreningens styrdokument. Eftersom föreningen inte haft några ekonomiska händelser under året, har inte årsredovisning eller årsbokslut funnits att granska. Under granskningen har ingenting uppkommit som ger anledning till anmärkning. Jag tillstyrker att årsmötet bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012 Johannes Z Wolff!

5 Proposition) )Styrelse)år)2013) En#ny#styrelse#ska#varje#år#utses#på#årsmötet,#föreningens#högsta#beslutande#organ.#Årsmötet#ska# välja#styrelse#utifrån#följande#utdrag#ur#stadgarna:# 4.2 Astronomisk Ungdoms styrelse skall förutom ordförande bestå av lägst fyra och högst åtta övriga ledamöter, vilka utses av årsmötet 3.6 Vid val av styrelse skall årsmötet eftersträva stor spridning med avseende på utbildning, geografi, kön och ålder bland ledamöterna.# Samtliga#inkomna#förslag#till#kandidater#för#ledamotsposterna#återfinns#längre#ned#på#sidan.#Varje# kandidat#får#hålla#en#kort#muntlig#presentation#som#ska#fungera#vägledande#vid#valet#av#årets# styrelse.#valet#kommer#att#ske#genom#sluten#röstning#med#enkel#majoritet.## ) Förslag)till)styrelseledamöter)år)2013) Robin)Andersson) Måns)Holmberg) Anna)Larsson) Erik)Liliequist) Frida)Stenebo) Assiye)Süer) Elisabeth)Werner) Hera)Wettergren)

6 Proposition) )Revisorer)år)2013) Att-- Föreningsordföranden-har-tillfrågat-Johannes-Wolf-om-denne-kan-tänka-sig-posten-som-revisor-för- Astronomisk-Ungdom,-och-denne-har-svarat-jakande-på-detta-förslag.-Det-är-styrelsens-samlademening-att-Johannes-Wolf,-som-ju-också-är-revisor-för-Förbundet-Unga-Forskare,-ska-väljas-till-dennapost-för-verksamhetsåret Cecilia-Gullström,-styrelseledamot-under-det-föregående-året,-kommer-spendera-läsåret-2013/2014-i- London-och-har-därför-ej-någon-önskan-att-kandidera-som-styrelseledamot-för-verksamhetsåret Det-är-dock-styrelsens-samlade-uppfattning-att-Cecilia-Gullström-ska-tilldelas-posten-somrevisor-på-grund-av-hennes-insikt-i-föreningen-som-tidigare-styrelseledamot-och-hennes-önskan-attfortsätta-engagera-sig-i-föreningen.- Därför-föreslår-styrelsen-årsmötet:- Välja-Johannes-Wolf-och-Cecilia-Gullström-till-revisorer-för-verksamhetsåret

7 Proposition) )Medlemsavgift)för)år)2013) AstronomiskUngdominneharettföreningsmedlemskapiFörbundetUngaForskareochföreningens huvudsakligakällatillintäkterkommerjustfråndettaförbundsmedlemsbidrag.förbundetharen åldersgränspå6?25årförmedlemmarsomärmediförbundetviadessmedlemsföreningar.detta betyderattastronomiskungdomejfårnågotbidragfrånförbundetförmedlemmarsomäräldreän 25år.Därmedbeslutadestyrelsenpåstyrelsemötet2013?01?15attföreslåenalternativ medlemsformfördeöver25år,kalladstödmedlemskapsomkostar250sekperår.påsåsätt undvikermanatttautenexternavgiftförallamedlemmarmellan6?25år,somjuinnebärden övervägandemajoritetenavföreningensmedlemmar. Därförföreslårstyrelsenårsmötetbesluta: att att att 1.fastställamedlemsavgiftenförår2013till0SEK. 2.fastställaenmedlemsavgiftförår2013till{x>0,xtillhörR}SEK. införaettobligatorisktstödmedlemskapförår2013medenkostnadpå250sekför medlemmarsomär26årelleräldre.!

8 Stadgar för Astronomisk Ungdom Kapitel 1 Syfte och verksamhet 1.1 Astronomisk Ungdom är en ideell ungdomsorganisation. 1.2 Astronomisk Ungdoms syfte är att främja intresset för astronomi och rymdfart hos unga i Sverige. 1.3 Astronomisk Ungdom är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. 1.4 Astronomisk Ungdom och därtill förenade verksamheter skall genomsyras av ett vetenskapligt förhållningssätt. 1.5 Astronomisk Ungdom ska årligen genomföra ett minimum av följande verksamheter: Astronomiläger Star Party Årsmöte Astronomitävling Stipendieutdelning Astronomisk Ungdom skall använda sig av hemsidan som huvudsaklig informationskanal till medlemmarna rörande föreningens verksamheter Astronomisk Ungdoms verksamhetsområde spänner över hela Sverige. 1.6 Astronomisk Ungdom ska verka för upprättandet av ett enhetligt Svenskt Astronomsamfund. 1.7 Astronomisk Ungdoms verksamhetsår och räkenskapsår följer kalenderåret. Kapitel 2 Medlemmar 2.1 Medlemskap ingås i Astronomisk Ungdom genom skriftlig anmälan till sekreteraren samt erläggande av årsavgift Årsavgiftens storlek för nästkommande år bestäms vid årsmötet Astronomisk Ungdom ska föra register över sina medlemmar.

9 Kapitel 3 Årsmöte 3.1 Årsmötet är Astronomisk Ungdoms högst beslutande organ Årsmötet skall hållas varje år senast innan december månads utgång Årsmötet bör hållas med cirka tolv månaders mellanrum. 3.2 Vid årsmötet har alla medlemmar, styrelsen och revisorer rätt att närvara, yttra sig och lägga yrkanden. 3.3 Varje medlem har en och endast en röst. 3.4 Årsmötet är beslutsmässig om skriftlig eller elektronisk kallelse har avsänts till samtliga medlemmar senast fyra veckor före årsmötet Årsmöteshandlingarna skall ha avsänts till samtliga medlemmar senast två veckor före årsmötet. 3.5 Årsmötet ska behandla följande ärenden: Verksamhetsberättelse Revisionsberättelse Ansvarsfrihet för styrelsen Val av föreningsordförande Val av övriga styrelseledamöter Val av revisorer Motioner Medlemsavgift Övriga frågor 3.6 Vid val av styrelse skall årsmötet eftersträva stor spridning med avseende på utbildning, geografi, kön och ålder bland ledamöterna. 3.7 Inför årsmötet har samtliga medlemmar rätt att lämna motioner Motion skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. 3.8 Extra årsmöte skall utlysas av styrelsen om: Om styrelsen beslutar detta Om en revisor så begär

10 Om minst tjugo medlemmar eller minst en tiondel av föreningens medlemmar, vilketdera som är högst, så begär Kapitel 4 Styrelse 4.1 Styrelsens sätesort är i Stockholm 4.2 Astronomisk Ungdoms styrelse skall förutom ordförande bestå av lägst fyra och högst åtta övriga ledamöter, vilka utses av årsmötet Styrelsen skall inom sig utse en sekreterare och en kassör. 4.3 Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är kallade skriftligen eller elektroniskt och minst hälften är närvarande Kallelse ska ha avsänts till samtliga ledamöter senast en vecka i förväg. 4.4 Styrelsens beslut gäller den mening som minst hälften av de närvarande styrelsemedlemmarna stödjer Vid lika röstantal har styrelseordföranden utslagsröst. 4.5 Styrelsen ansvarar för Astronomisk Ungdoms centrala verksamheter. 4.6 Styrelsen utser en eller flera firmatecknare. Kapitel 5 Redovisning 5.1 Astronomisk Ungdoms bokföringsskyldighet skall fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed och i enlighet med bokföringslagen (1999:1078). 5.2 Astronomisk Ungdom skall för varje räkenskapsår avsluta bokföringen med ett årsbokslut eller, om lag så kräver, årsredovisning. Kapitel 6 Revisorer Årsbokslut, eller årsredovisning om lag så kräver, för ett räkenskapsår skall vara revisorerna tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. 6.1 Årsmötet utser två revisorer.

11 6.2 Revisorerna skall granska föreningens årsbokslut, eller årsredovisning om lag så kräver, och bokföring, samt styrelsens förvaltning Härvid åligger det revisorerna att verkställa årlig revision och avge revisionsberättelse till årsmötet med uttalande om huruvida årsbokslutet, eller årsredovisningen om lag så kräver, upprättats i enlighet med god redovisningssed Det åligger revisorerna att uttala sig angående fastställelse av resultat- och balansräkningen. Revisorerna skall vidare uttala sig angående ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 6.3 Revisionen ska utföras i enlighet med god revisionssed. Kapitel 7 Uteslutning 7.1 Medlemmar som bryter mot föreningens stadgar, skadar dess anseende eller motarbetar dess syfte, kan uteslutas av styrelsen med omedelbar verkan Uteslutningen skall bekräftas av årsmötet, varvid den uteslutne har yttranderätt Den uteslutne fråntas samtliga förtroendeuppdrag inom föreningen med omedelbar verkan Utesluten medlem kan endast erhålla nytt medlemskap om styrelsen godkänner detta. Kapitel 8 Stadgeändringar 8.1 För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande ordinarie årsmöten med minst två tredjedels majoritet vid båda tillfällena Stadgeändring kan endast ske i de ärenden som uttryckligen angivits i kallelsen samt i de ärenden som enig stämma beslutar upptaga. Kapitel 9 Upplösning 9.1 Beslut om upplösning av Astronomisk Ungdom kan endast fattas med två på varandra följande ordinarie årsmöten med minst två tredjedels majoritet vid båda tillfällena.

12 9.1.1 Vid sådan upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar användas till bestämt ändamål enligt 1.2.

13 Stadgar för Astronomisk Ungdom Förslag till nya stadgar till årsmötet den 3 mars Syfte och verksamhet 1.1 Astronomisk Ungdom är Svenska Astronomiska Sällskapets ungdomsförening. 1.2 Astronomisk Ungdoms syfte är att främja intresset för astronomi och rymdfart hos unga i Sverige. 1.3 Idettasyfte(specificerati 1.2)anordnar föreningen bland annat astronomiläger, star partyn, astronomitävlingar, stipendieutdelningar, med mera, samt driver hemsidan 1.4 Astronomisk Ungdom och därtill förenade verksamheter skall genomsyras av ett vetenskapligt förhållningssätt. 1.3 Astronomisk Ungdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation. 1.6 Astronomisk Ungdoms verksamhetsområde spänner över hela Sverige. 1.7 Astronomisk Ungdoms verksamhetsår och räkenskapsår följer kalenderåret. 2 Medlemmar 2.1 Medlemskap ingås i Astronomisk Ungdom genom skriftlig anmälan till sekreteraren samt erläggande av årsavgift Årsavgiftens storlek för nästkommande år bestäms vid årsmötet Astronomisk Ungdom ska föra register över sina medlemmar. 3 Årsmöte 3.1 Årsmötet är Astronomisk Ungdoms högst beslutande organ Årsmötet skall hållas varje år senast innan december månads utgång Årsmötet bör hållas med cirka tolv månaders mellanrum. 3.2 Vid årsmötet har alla medlemmar, styrelsen och revisorer rätt att närvara, yttra sig och lägga yrkanden. 3.3 Varje medlem har en och endast en röst. 3.4 Årsmötet är beslutsmässig om skriftlig eller elektronisk kallelse har avsänts till samtliga medlemmar senast två veckor före årsmötet Årsmöteshandlingarna skall vara samtliga medlemmar tillhanda senast två veckor före årsmötet. 3.5 Årsmötet ska behandla följande ärenden: Verksamhetsberättelse Revisionsberättelse Ansvarsfrihet för styrelsen Val av föreningsordförande Val av övriga styrelseledamöter 1

14 Val av revisorer Val av valberedning Fastställande av medlemsavgift Motioner Övriga frågor 3.6 Vid val av styrelse skall årsmötet eftersträva stor spridning med avseende på utbildning, geografi, kön, och ålder bland ledamöterna. 3.7 Inför årsmötet har samtliga medlemmar rätt att lämna motioner Motion skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet. 3.8 Extra årsmöte skall utlysas av styrelsen om: Styrelsen beslutar detta En revisor så begär Minst tjugo medlemmar eller minst en tiondel av föreningens medlemmar, vilketdera som är högst, så begär. 4 Styrelse 4.1 Styrelsens sätesort är i Stockholm 4.2 Astronomisk Ungdoms styrelse skall förutom ordförande bestå av lägst fyra och högst tio övriga ledamöter, vilka utses av årsmötet Styrelsen skall inom sig utse en sekreterare och en kassör, samt andra poster om den så väljer. 4.3 Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är kallade och minst hälften är närvarande Kallelse ska ha avsänts till samtliga ledamöter senast en vecka i förväg. 4.4 Styrelsens beslut gäller den mening som minst hälften av de närvarande styrelsemedlemmarna stödjer Vid lika röstantal har styrelseordföranden utslagsröst. 4.5 Styrelsen ansvarar för Astronomisk Ungdoms centrala verksamheter. 4.6 Styrelsen utser en eller flera firmatecknare inom sig. 5 Redovisning 5.1 Astronomisk Ungdoms bokföringsskyldighet skall fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed och i enlighet med bokföringslagen (1999:1078). 5.2 Astronomisk Ungdom skall för varje räkenskapsår avsluta bokföringen med ett årsbokslut eller, om lag så kräver, årsredovisning Årsbokslut, eller årsredovisning om lag så kräver, för ett räkenskapsår skall vara revisorerna tillhanda senast två veckor före årsmötet. 6 Revisorer 6.1 Årsmötet utser två revisorer. 6.2 Revisorerna skall granska föreningens årsbokslut, eller årsredovisning om lag så kräver, och bokföring, samt styrelsens förvaltning Det åligger revisorerna att verkställa årlig revision och avge revisionsberättelse till årsmötet med uttalande om huruvida årsbokslutet, eller årsredovisningen om lag så kräver, upprättats i enlighet med god redovisningssed. 2

15 6.2.2 Det åligger revisorerna att uttala sig angående fastställande av resultat- och balansräkningen. Revisorerna skall vidare uttala sig angående ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 6.3 Revisionen ska utföras i enlighet med god revisionssed. 7 Uteslutning 9 Upplösning 9.1 Beslut om upplösning av Astronomisk Ungdom kan endast fattas med två på varandra följande ordinarie årsmöten med minst två tredjedels majoritet vid båda tillfällena Vid sådan upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar användas till bestämt ändamål enligt Medlemmar som bryter mot föreningens stadgar, skadar dess anseende eller motarbetar dess syfte, kan uteslutas av styrelsen med omedelbar verkan Uteslutningen skall bekräftas av årsmötet, varvid den uteslutne har yttranderätt Den uteslutne fråntas samtliga förtroendeuppdrag inom föreningen med omedelbar verkan Utesluten medlem kan endast erhålla nytt medlemskap om styrelsen godkänner detta. 8 Stadgeändring 8.1 För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid ordinarie årsmöte med minst två tredjedels majoritet Stadgeändring kan endast ske i de ärenden som uttryckligen angivits i kallelsen samt i de ärenden som enig stämma beslutar upptaga För att ändra 1 Syfte och verksamhet, 8 Stadgeändring eller 9 Upplösning krävs att beslutet tas på två ordinarie årsmöten i rad. 3

16 Motion&om&storleken&på&styrelsen& & Astronomisk&Ungdom&är&en&växande&förening&med&många&drivna&medlemmar& som&vill&vara&med&att&planera&kring&våra&evenemang&och&göra&föreningen&bättre.& Dock&kan&det&vara&ett&problem&att&ha&en&allt&för&stor&styrelse.&Enligt&våra&stadgar& så&ska&det&vara&en&ordförande&och&mellan&fyra&och&åtta&övriga&ledamöter.&som& styrelsen&ser&det&finns&det&två&alternativ&på&hur&man&löser&detta&problem,& antingen&så&väljer&vi&in&så&många&som&möjligt&i&styrelsen&och&fortsätter&arbeta& som&vi&gjort&tidigare.&de&som&tyvärr&inte&kan&bli&med&i&styrelsen&då&får&gärna&vara& med&och&hjälpa&till&på&andra&sätt&i&de&projekt&och&evenemang&vi&sysslar&med.&det& andra&alternativet&är&att&vi&har&en&mindre&styrelse&där&arbetet&mer&blir&i&form&av& rapportering&och&diskussioner&kring&anslag&till&de&olika&projekten.&detta&skulle&då& leda&till&att&styrelsen&blir&mindre&operativ&och&en&större&del&av&arbetet&skulle& hamna&hos&de&olika&arbetsgrupperna.& & För&förslaget&med&en&mindre&styrelse&finns&även&ett&alternativ&att&årsmötet& tillsätter&de&som&ska&leda&de&olika&projektgrupperna&under&det&kommande&året.& Det&vill&säga&att&alla&i&styrelsen&då&får&en&arbetsuppgift&av&årsmötet&som&de&ska& sköta&under&året.&detta&ska&de&inte&göra&själva&utan&snarare&sätta&ihop&någon& form&av&projektgrupp&och&rapportera&gruppens&arbete&till&styrelsen.&& & Jag&föreslår&därför&att:& & att&& styrelsen&ska&bestå&av&en&ordförande&och&sex&övriga&ledamöter.& & att&& styrelsen&ska&bestå&av&en&ordförande&och&sju&övriga&ledamöter.& & att&& styrelsen&ska&bestå&av&en&ordförande&och&åtta&övriga&ledamöter.& &

17 Proposition) )Budget)för)år)2013)! Förutsättningar,, AstronomiskUngdomårsrapporteradetillFörbundetUngaForskareislutetavjanuari2013. Dålågmedlemsantaletpå88bidragsgrundandemedlemmar.Föreningsbidragetfrån FörbundetUngaForskareförår2013kommerdärförattgrundasigpådettamedlemsantal. FöreningenerhöllettbidragfrånSvenskaAstronomiskasällskapetpå7500krmed motiveringen"förungdomsverksamhet,företrädesvistillettungdomslägersomgärnakan arrangerastillsammansmedandraaktörer.". Tabell,1:,Intäkter,år,2013, FöreningsbidragfrånFörbundetUngaForskare 1000SEK H Verksamhetsbidrag 4500SEK! H Ingåendebalans Medlemsbidrag 950SEK 7500SEK Stödmedlemsskap 0SEK Totalt,,,,,,,,,,,,,,,,,,13,950,SEK,,,,,,,,,,,,,,,,,,,),, Användning, Styrelsenönskaranvändaföreningensintäkterenligttabell2nedan: ) Tabell,2:,Användning,av,intäkter,år,2013, ) AstroVenHastronomiläger UngdomensStarParty Astronomitävling Stipendieutdelning Övrigaaktiviteter 9950SEK 1000SEK 0SEK 1000SEK 2000SEK! Totalt,,,,,,,,,,,,,,,,,,13,950,SEK,!!!!!!!!!!!!!!!!

18 Stipendiemottagare Astronomins-dag-och-natt- - Astronomdagarna- - Verksamhetsplan- Tävling- -Träningsläger-inför-IAO Astronomisk-Ungdom-ska-anordna-en-tävling-för-att-utse-två-deltagare-av-träningslägret-i-Kiruna-inför- IAO-2013,-eller-annan-tävling-som-utlyses-på-hemsidan-och-facebook.- Vi-i-Astronomisk-Ungdom-tycker-det-är-viktigt-att-lyfta-fram-positiva-förebilder.-Därför-ska-ettstipendium-årligen-utdelas-till-den-ungdomsledare-eller-inspiratör-som-bidragit-speciellt-mycket-tillatt-uppfylla-föreningens-syfte.-Detta-både-för-att-belöna-hårt-arbete-och-för-att-uppmuntra-fortsattainsatser-för-att-främja-astronomin-bland-unga-i-Sverige.- Det-åligger-styrelsen-att-varje-år-utse-en-person-till-mottagare-av-detta-stipendium.-Om-du-villnominera-en-person-till-denna-utmärkelse-är-du-välkommen-att-kontakta-styrelsen.-Mottagarenmeddelas-i-god-tid-innan-utdelningen,-som-kan-ske-i-samband-med-någon-av-Astronomisk-Ungdomsövriga-aktiviteter-under-året.- Ungdomens-Star-Party- Föreningen-ska-anordna-en-stjärnträff,-av-och-för-ungdomar.-Detta-Star-Party-anordnas-över-en-helgdär-man-med-avseende-på-månens-fas-kan-vänta-sig-bra-observationsmöjligheter,-och-ska-ämna-attverka-nätverkande-mellan-AU:s-medlemmar.- AstroVen- I-sommar-kommer-deltagarna-få-lyssna-på-förläsningar-av-både-forskare-och-riktiga-rymdentusiaster,- observera-stjärnhimlen-och-framförallt-få-umgås-med-andra-ungdomar-från-hela-sverige-med-ett- gemensamt-intresse,-astronomi!-astroven,-som-astronomilägret-kallas,-kommer-att-äga-rum-på- Tycho-Brahes-gamla-hemvist,-den-vackra-ön-Hven-utanför-Skånes-västra-kust.- Lördagen-den-28-september-kommer-nästa- Astronomins-dag-och-natt -äga-rum-över-hela-sverige.- Givetvis-kommer-Astronomisk-Ungdom-ta-tillfället-i-akt-att-anordna-mängder-med-aktiviteter,-publika- föreläsningar-m.m.- Astronomdagarna-är-årets-stora-tilldragelse-för-alla-astronomer-i-landet.-Astronomdagarna kommer-att-ta-plats-i-lund-den-10v12-oktober,-där-deltagarna-får-lyssna-på-mängder-med-avanceradeföreläsningar-och-gå-rundtur-i-lunds-universitets-många-lokaler.-astronomisk-ungdom-planerar-attskicka-ett-antal-medlemmar-till-lund-för-att-få-ta-del-av-den-samlade-kunskap-som-dessa-dagarkommer-innebära.-dessa-medlemmar-kommer-att-få-rapportera-på-plats-om-sina-upplevelser-påhemsidans-blogg.--

Dagordning för Astronomisk Ungdoms årsmöte 2014-03-30

Dagordning för Astronomisk Ungdoms årsmöte 2014-03-30 Dagordning för Astronomisk Ungdoms årsmöte 2014-03-30 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer 2.1. Val av mötesordförande 2.2. Val av mötessekreterare 2.3. Val av justerare tillika rösträknare 3.

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening Stadgar 1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening 2. Ändamål: (hur ska medlemmarna ekonomiska intressen tillgodoses) Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet.

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet. Konstitutionella stadgar 1 Förbundets namn är Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, förkortat P-Riks. 2 Förbundets syfte är att 2.1 medvetandegöra att personalvetaren är någon som under sin grundutbildning

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Stadga för Gavlecon - Ekonom- och Mäklarföreningen vid 1 Namn 1.1 Studentföreningens namn är Gavlecon. 2 Verksamhet 2.1 Föreningen har till ändamål att väcka intresse för och debatt kring ekonomiska frågor

Läs mer