SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, , kl. 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) saknar ersättare Jan-Olof Jäghagen (s) Lena Holmqvist (s) ersätter Maria Ixcot Nilsson (s) Jörg Eis (s) ersätter Per Sigvardsson (s) Inger Bark-Lagergren(mp) Sten-Olof Johansson (m) Emma Åhlander Hansson (m) Göran Eriksson (c) ersätter Ingrid Jensen (c) Bo Sunesson (c) Anders Johansson (kd) Mats Arbring (fp) Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef Elisabeth Dahl, vik. personalchef Nanna Johannisson, Bildningsnämndens kulturutskott Pia Gustavsson, Emmaboda Energi AB Hans Erlandsson Räddningschef Tema: Lars Häggbring Arbetsförmedlingen Emmaboda - Arbetsmarknadsläget Utses att justera Anders Johansson Justeringens plats och tid Järnvägsgatan 28, Emmaboda, , kl. 09:30 Underskrifter sekreterare Paragrafer Tommy Persson ordförande justerande Ann-Marie Fagerström Anders Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd/styrelse KOMMUNSTYRELSEN Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda Gun-Britt Fransson

2 KS/2012:5 77 Kommunledningen informerar Kommunchef Claes Lewander informerar Emmabodafestivalen genomfördes på ett mycket bra sätt. Finns förbättringar att göra för att förbättra kommunens egen organisation. Anbudstiden framskjuten till oktober för att lämna in anbud om att köra tåg på järnvägssträckan Emmaboda-Karlskrona. Politiska partier har fått nej från Emmaboda kommun på frågan att få hålla offentliga politiska debatter. Ekonomichef Jan Demerud informerar Det ekonomiska läget ser mer anstängt ut för 2013 jämfört med Befolkningssiffran visar på en ökning med 6 fler personer för perioden november 2011 juni Arbetslösheten är fortsatt hög Vikarierande personalchef Elisabeth Dahl informerar Sjukstatistiken - alla nämnderna har minskat sin frånvaro i jämförelse med föregående kvartal men även i jämförelse med föregående år. Långtidsfrånvaron ökar i förhållande till korttidsfrånvaron men totalt minskar all frånvaro. Löneöversynen. Avstämning kommer att hållas med DIK, därefter är DIK klara. Kvarstående fackförbund är Akademiker förbundet SSR, Skolledarna, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund. Kommunstyrelsen beslutar att anteckna informationen till protokollet.

3 KS/2011:8 78 Uppföljning Kommunstyrelsens budget 2012 Kommunchefen redogjorde för uppföljningen av kommunstyrelsens budget. Det har kommit en ny prognos från KLT beträffande trafikkostnaderna. Denna gör att prognosen pekar på ett överskridande på helåret på 1,6 Mkr under förutsättning att kontot Till kommunstyrelsens förfogande förbrukas. Kommunstyrelsen beslutar att anteckna informationen till protokollet.

4 Besvarande av Medborgarförslag - gång & cykelbana från Bjurbäcksskolan utmed Rådshusgatan och Järnvägsgatan KS/2012:67 Medborgarförslag inkommit angående trafiksituationen i Emmaboda centrum med förslag på flera förbättringsåtgärder, främst för att öka säkerheten för gång- och cykeltrafikanter. Medborgarförslaget innehåller önskemål om gång och cykelväg samt trottoar mellan Bjurbäcksskolan och Torggatan utmed Rådhusgatan och vidare ner mot järnvägsstationen och sedan västerut på Järnvägsgatan fram till tunneln vid räddningsstationen. Medborgaren förslår även att Rådhusgatan behöver breddas samt överväga om det går att enkelrikta delar av Rådhusgatan. Övergångsställen bör enligt medborgarförslaget anläggas där gång- och cykelvägar korsar tvärgatorna och även till stationsbyggnadens västra del, där cykelställ är placerat. Bilparkering utmed Järnvägsgatan bör flyttas närmare gatan och bör ges samma vinklade design som de som anlagts mellan Storgatan och Rådhusgatan. Teknik- och fritidsnämnden beslutade ta medborgarförslaget i beaktande i arbetet med Emmaboda kommuns översiktsplan samt tillmötesgå inkommet förslag genom att anlägga en gång och cykelväg på Rådhusgatan mellan Bjurbäcksskolan och Torggatan. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att ta medborgarförslaget i beaktande i arbetet med Emmaboda kommuns översiktsplan samt tillmötesgå inkommet förslag genom att anlägga en gång och cykelväg på Rådhusgatan mellan Bjurbäcksskolan och Torggatan att finansieringen av gång och cykelväg på Rådhusgatan mellan Bjurbäcksskolan och Torggatan finansieras inom Teknik- och Fritidsnämndens budgetram att därmed anse medborgarförslaget besvarad.

5 KS/2012:70 80 Besvarande av Medborgarförslag - flytta Vilhelm Mobergsgymnasiet från N Lindåsgatan till f.d. Emmaboda möbelhuset I ett medborgarförslag föreslås det att Vilhelm Mobergsgymnasiet flyttas från Norra Lindåsgatan i Lindås till f.d. Emmaboda Möbelaffär på Järnvägsgatan i Emmaboda. Rektor Thomas Claesson har lämnat följande yttrande i frågan. Förslaget är intressant och en flyttning av skolans verkstadslokaler skulle kunna innebära vissa fördelar. Dock måste konstateras att de verkstadslokaler som i dag disponeras på Norra Lindåsgatan är mycket lämpade för utbildningens behov. Stora resurser har lagts ner för bästa möjliga anpassning av lokalerna. Vilka ombyggnadsbehov som krävs när det gäller den f.d. möbelaffären kan vi i dagsläget inte bedöma. Vi vet dock vad en flyttning av utrustningen som finns i verkstaden i dag kan innebära. Enligt vår bedömning rör sig bara flytten om miljonbelopp. Vår bedömning är att kostnaderna för ombyggnad och anpassning av lokalerna tillsammans med kostnader för flytt av maskinpark m.m. inte tillför utbildningen tillräckligt för att det skall vara motiverat med en flyttning. Bildningsnämnden beslutade att till kommunfullmäktige lämna Thomas Claessons yttrande som svar på medborgarförslaget. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att i enlighet med Thomas Claessons yttrande anse att kostnaderna för ombyggnad och anpassning av lokalerna, tillsammans med kostnader för flytt av maskinpark m.m. inte tillför utbildningen tillräckligt för att det skall vara motiverat med en flyttning att därmed anse medborgarförslaget besvarad.

6 KS/2011: Besvarande av Medborgarförslag - flagga vid turistinformationen i Eriksmåla designad av barnen i Johansfors skola I enlighet med medborgarförslaget har tre flaggor tagits fram, med tryck från teckningar som barn från Johansfors skola har gjort med temat turism. De ska finnas placerade på flaggstänger vid Eriksmåla rastplats under turistsäsongen. I samband med framtagandet av flaggorna så anordnade förslagsställaren en utställning i Åfors Folkets Hus med de teckningar som barnen hade ritat. Vinnarna som fick sina teckningar på flaggorna blev omnämnda och erhöll var sitt pris. En invigning och hissning av flaggorna gick av stapeln på årets Eriksmåla marknad. Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige föreslås besluta att medborgarförslaget är besvarat men hänvisning till förslaget tillmötesgåtts. Kommunstyreslen förslag till kommunfullmäktige KOMMUNFULMÄKTIGE BESLUTAR att anse medborgarförslaget som besvarat då det tillmötesgåtts och genomförts i sin helhet.

7 KS/2011: Besvarande av Motion - avskaffa 14-dagarsregeln i barnomsorgen på obekväm arbetstid Vänsterpartiets fullmäktigegrupp föreslår i en motion till kommunfullmäktige att 14- dagarsregeln inom barnomsorgen på obekväma arbetstider avskaffas och att man organiserar omsorgen till att även innefatta barn till föräldrar som vikarierar eller är timanställda, så att de kan få barnomsorg med kort varsel. Bildningsnämnden beslutade avslå detta yrkande med nedanstående motiveringar: 1 Personalen som arbetar inom barnomsorgen har enligt gällande arbetstidsavtal rätt att få kännedom om en schemaändring minst 10 arbetsdagar i förväg. Då ordinarie personal används även på obekväma tider kan inte deras schema ändras med kortare varsel. Den s.k. 14-dagarsregeln är alltså en konsekvens av detta avtal. 2 Föräldrar vars barn är inskrivna i barnomsorgen, har redan i dag möjlighet att med kort varsel lämna sina barn för omsorg även under obekväma arbetstider, förutsatt att det är öppet enligt schema någonstans i kommunen och att utrymme finns för att ta emot ytterligare barn där. 3 Om barnomsorg alltid skulle vara tillgänglig för dem som arbetar med kort varsel skulle det innebära att barnomsorgen i Emmaboda kommun skulle vara jouröppen dygnet om, året runt, för att eventuellt ta emot något barn som behöver omsorg. De allra flesta nätter och helger skulle det vara tomt på barn och verksamheten skulle vara orimligt dyr att bedriva. Kommunstyreslen förslag till kommunfullmäktige KOMMUNFULMÄKTIGE BESLUTAR att i enlighet med bildningsnämndens yttrande avslå förslaget att anse motionen som besvarad.

8 Besvarande av Motion - att kommunen ska inrätta en ut och gå - garanti KS/2012:61 Bakgrund Folkpartiet Liberalerna har inkommit med en motion om Att kommunen ska inrätta en ut och gå garanti. En rätt för den som bor på ett äldreboende att få komma ut i friska luften varje dag om han eller hon så önskar. Samma rätt ska gälla för den som har hemtjänst och behöver hjälp att komma ut. En daglig promenad eller en åktur i rullstolen, när vädret så tillåter, är uppfriskande för alla och envar. Varför då inte kunna ge våra äldre denna rättighet. Socialförvaltningens yttrande på motion Att kommunen ska inrätta en ut och gå garanti Äldreomsorgen i Emmaboda kommun arbetar utifrån ett socialt synsätt som sätter den enskilde i fokus och tillvaratar de förmågor och resurser den enskilde har. Vårt mål är att skapa förutsättningar för den enskilde att ha ett självbestämmande, inflytande över sin vardag och ett meningsfullt liv. Utifrån det sociala synsättet erbjuder vi möjligheten till socialt stöd. Det sociala stödet är en biståndsbedömd insats som ger äldre möjlighete, att utifrån deras önskemål och intresse, komma ut på promenader, restaurangbesök, gå på bio etc. Alla medborgare i vår kommun kan ansöka om att få socialt stöd. I öppna jämförelser var Emmabodas äldre i särskilt boende mest nöjda i länet med deras möjlighet att komma ut. I riket rankades Emmaboda i samma jämförelse på plats 42 av 290 kommuner. Att äldre får tillgång till en social samvaro och komma ut på aktiviteter ser vi som en viktig del av den värdegrund och det sociala synsätt som ligger till grund för vår omsorg. Genom att arbetet utifrån det sociala synsättet har prioriterats inom omsorgen i Emmaboda kommun har vi skapat en verksamhet som erbjuder äldre en meningsfull och aktiv vardag. Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att anta socialförvaltningens yttrande på Folkpartiet Liberalernas motion, Att kommunen ska inrätta en ut och gå garanti, och härmed anser motionen besvarad att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta socialförvaltningens yttrande på motion från Folkpartiet Liberalerna angående Att kommunen ska inrätta en ut och gå garanti Socialnämnden beslutade att anta socialförvaltningens yttrande på Folkpartiet Liberalernas motion om Att kommunen ska inrätta en ut och gå garanti och härmed anser motionen besvarad att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta socialförvaltningens yttrande på motion från Folkpartiet Liberalerna om Att kommunen ska inrätta en ut och gå garanti

9 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige KOMMUNFULMÄKTIGE BESLUTAR att anta Socialnämndens yttrande på motion från Folkpartiet Liberalerna om Att kommunen ska inrätta en ut och gå garanti att anse motionen som besvarad.

10 KS/2012: Ansvarsfrihet och revisionsberättelser för Regionförbundet Regionförbundet i Kalmar län är ett kommunalförbund som driver tillväxt- och utvecklingsfrågor i länet. Medlemmar är samtliga av Kalmar läns kommuner och även landstinget. Regionförbundet har inkommit med en begäran att medlemmarna beviljar förbundet ansvarsfrihet för verksamhetsåret Förbundets revisorer tillstyrker att Regionförbundets styrelse och de förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att Regionförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

11 KS/2012: Årsredovisning 2011 och revisionsberättelse Räddningstjänstförbundet Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås (RET) är ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten i Emmaboda och Torsås kommuner. I kommunalförbund utan fullmäktige måste medlemmarnas respektive kommunfullmäktige bevilja direktionen för Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås ansvarsfrihet. Förbundets revisorer tillstyrker att direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011 och att årsredovisning för 2011 godkänns. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att godkänna Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås årsredovisning 2011 och bevilja direktionen för Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

12 KS/2012: Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås Kommunens revisorer har genom Komrev granskat årsredovisningen för verksamhetsåret Ekonomichefen genomför de åtgärder som revisorerna har påpekat till nästa årsredovisning. Revisorerna överlämnar rapporten för beaktande till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Räddningstjänstförbundet att genomföra revisorernas föreslagna åtgärder till nästa årsredovisning.

13 KS/2011: Remissvar - Revidering av kulturplan Kalmar län Regionförbundets styrelse beslutade att godkänna Kulturplan Kalmar län den 2 november Styrelsen beslutade vidare att kulturplanen fortlöpande skall revideras samt uppdrar åt kulturberedningen att under första halvåret 2012 påbörja en revidering. Regionförbundet har vidare beslutat att länets kommuner, kulturinstitutioner, konsulenter, organisationer länsstyrelsen, föreningar samt det civila samhället ska beredas tillfälle att lämna synpunkter på kulturplanen. Eventuella synpunkter ska vara Regionförbundet tillhanda senast den 31 augusti. Regionförbundet bearbetar synpunkterna och överlämnar den reviderade kulturplanen till Statens kulturråd senast den 5 november För Emmaboda kommuns räkning handlägger Bildningsnämndens kulturutskott ärendet. Tidplan 20 augusti Bildningsnämndens presidium har möte och kommer vara de som godkänner förslag till yttrande som sedan beslutas om i Kommunstyrelsen. 22 augusti offentligt möte om kulturplanen 28 augusti Kommunstyrelsen har sitt sammanträde och beslut om Emmaboda kommuns yttrande kring revideringen. 30 augusti Bildningsnämnden har sitt sammanträde. Bildningsnämnden kommer att informeras om Kommunstyrelsens beslut och det inskickade yttrandet. Beslutsunderlag Kulturplan Kalmar län Yttrande Bildningsnämndens kulturutskott Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kulturutskottets förslag till yttrande och översända yttrandet till Regionförbundet till Kalmar län.

14 KS/2011: Uppföljning av Risk- och sårbarhetsanalys Den Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) som kommunen antog i november 2011 ska enligt statlig förordning årligen följas upp. Uppföljningen skall rapporteras till länsstyrelsen senast den 15 september i år. Ledningsgruppen har uppdragit åt SÄK/ROSA-gruppen att genomföra uppföljningen som har lämnat en redogörelse för sina bedömningar. SÄK/ROSA-gruppen konstaterar att riskbilden inte nämnvärt förändrats sedan Förmågan att hantera kriser har förbättrats genom övningar och en ny krisledningsplan. Den nya krisledningsplanen kommer att leda till förbättrad uthållighet vid långdragna kriser.. Krisledningens ledningsfunktion har utbildats. Ledningsgruppen har godkänt SÄK/ROSA-gruppens utvärdering och föreslår kommunstyrelsen att fastställa densamma. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa 2012 års utvärdering av kommunens Risk- och sårbarhetsanalys.

15 KS/2012: Ny taxa för gällande renhållning Matavfallsinsamling är planerat att införas hösten år I och med detta föreslås en miljöstyrande taxa införas för de områden där matavfallsinsamling erbjuds hushållen/verksamheter. Matavfallsinsamlingen kommer att erbjudas kunder boende i tätort och insamlingen planeras att succesivt införas tätort efter tätort. Kunderna kommer att få välja mellan tre olika abonnemang; Matavfallsinsamling, Hemkompostering eller Osorterat avfall. Att välja abonnemanget Osorterat avfall (ej sortera ut matavfallet) med 180 liters kärl ger en ökning av grundavgiften med 865 kr/år (inkl moms). För abonnemangen Matavfallsinsamling (matavfall hämtas i brunt kärl) och Hemkompostering (egen kompost) föreslås inga förändringar i grundavgiften. Viktavgiften för matavfall föreslås vara något lägre (2,6 kr/kg inkl moms) än för brännbart avfall (2,94 kr/kg inkl moms). Miljöstyrande taxa ger kunden ett incitament till att sortera, istället för att införa en obligatorisk insamling av matavfall. Incitamentet ska vara tillräckligt starkt för att stimulera, men avgiften för osorterat ska fortfarande vara rimlig att betala för de som absolut och principiellt vägrar att ansluta sig till insamlingen eller hemkompostera. Korrigering av taxan kommer eventuellt att behövas efter utvärdering och uppföljning av insamlingen. Beslutsunderlag Bilagor: 1. Renhållningstaxa (Bilaga 1). 2. Utdrag av styrelsebeslut (Bilaga 2) Emmaboda Energi o Miljö ABs styrelse föreslår KF att anta den föreslagna taxan efter remiss till Teknik- och fritidsnämnden och Bygg- och miljönämnden. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att Emmaboda Energi o Miljö ABs styrelse föreslår KF att anta den föreslagna taxan

16 KS/2012: Samverkan i gemensamt Räddningstjänstförbund Emmaboda - Kalmar - Nybro - Torsås Det har gjorts en förstudie om att bilda gemensamt Räddningstjänstförbund mellan Emmaboda Kalmar Nybro Torsås. Idag har Emmaboda och Torsås kommuner ett gemensamt Räddningstjänstförbund. För Emmabodas del fungerar samverkan med Torsås på ett mycket bra sätt. Därför ser man inte idag något behov av att förändra samverkan och gå in i en ny organisation utan vill att det nuvarande förbundet ska sätta sig ordentligt. Emmaboda ser där emot positivt på diskussioner kring olika delar att samverka kring. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att tacka nej till erbjudandet om att bilda ett nytt Räddningstjänstförbund med Kalmar Nybro Torsås. Yrkanden Emma Åhlander-Hansson(m) yrkar att Kommunstyrelsen tackar ja till erbjudandet om att bilda ett nytt Räddningstjänstförbund med Kalmar Nybro Torsås. Propositionsordning Ordförande ställer proposition dels på Kommunstyrelsens förslag och dels på Emma Åhlander-Hansons(m) förslag och finner att Kommunstyrelsen kommer att besluta i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. Kommunstyrelsen beslutar att tacka nej till erbjudandet om att bilda ett nytt Räddningstjänstförbund med Kalmar Nybro Torsås. Reservationer Sten-Olof Johansson(m) och Emma Åhlander-Hansson(m) reserverar sig mot Kommunstyrelsens förslag till fördel för Emma Åhlander-Hanssons(m) förslag som inte bifallits.

17 KS/2012:10 91 Meddelanden Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär: 2012:21 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m HÖK 12 med Svenska Kommunalarbetareförbundet 2012:22 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser med bilagor 2012:23 Sotningsindex :24 Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare PAN12 med Svenska Kommunalarbetareförbundet 2012:25 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m HÖK12 med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund, samt överenskommelse om avtal som inte omfattas av HÖK :26 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m - BEA - med Svenska Kommunalarbetareförbundet och Allmän kommunal verksamhet 2012:27 Premieåterbetalning, lagrådsremisser och nyheter om utjämningsystemet m m 2012:28 Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2013, prognos :29 Nytt inom korruptionsområdet 2012:30 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor - ÖLA 12 - träffad mellan Arbetsgivarförbundet Pacta och Fastighetsanställdas Förbund 2012:31 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m - HÖK 12 - med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet 2012:32 Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m - HÖK T - med AkademikerAlliansen 2012:33 Överenskommelse om ändring av försäkringsvillkor för AGS-KL, TFA- KL och TGL-KL m fl 2012:34 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m ÖLA12 med SEKO Facket för service och kommunikation

18 :35 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m ÖLA12 med Svenska Transportarbetareförbundet 2012:37 Överenskommelse rörande RiB12 med Brandmännens Riksförbund 2012:38 Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse om lön och anställningsvillkor m m - HÖK11 - med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård 2012:39 Timbelopp för personlig assistans enligt SFB år :40 Budgetförutsättningar för åren Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har beviljat Emmaboda kommun statsbidrag om kronor för införande av Rakel vid kommunens ledningsplats Dnr 2012:132 EBA Emmaboda Bostads AB med styrelseprotokoll från och ordinarie bolagsstämma Dnr 2012:17 Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås med protokoll från Dnr 2012:14 Boverket har beviljat kronor i bidrag till allmänna samlingslokaler, Bamsekulla 1:2, Bromboda bygdegårdsförening Dnr 2011:65 Protokollsanteckningar från Styrande kommittén Central samverkan Dnr 2012:154 Sveriges Kommuner och Landsting med beslut om En långsiktig gemensam handlingsplan för psykisk hälsa Sveriges Kommuner och Landsting med beslut om Förbundsavgift år 2013 till Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting med beslut om Överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län med protokoll från Dnr 2012:63 Kommunala handikapprådet med protokoll från Kommunala pensionärsrådet med protokoll från Kommunens yttrande till Landstinget i Kalmar län Kalmar Länstrafik - Regionalt trafikförsörjningsprogram Dnr 2012:148

19 Emmaboda Idrottssällskap har uppvaktats vid klubbens 85-årsjubileum Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anteckna meddelandena till protokollet.

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol

Läs mer

Leader Småland Sydost Joel Parde, ordförande. Järnvägsgatan 28, Emmaboda, 2013-10-31, kl. 08:00

Leader Småland Sydost Joel Parde, ordförande. Järnvägsgatan 28, Emmaboda, 2013-10-31, kl. 08:00 2013-10-28 98 Plats och tid Lindås Folkets Hus, 2013-10-28, 18:00 21:00 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Tema Utses att justera Justeringens plats och tid Samtliga närvarande med undantag av Ann-Charlott

Läs mer

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Kenneth Forssell (V), 103-132 Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Helena Brink (C) Yvonne Oscarsson (V), 133-136

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Kenneth Forssell (V), 103-132 Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Helena Brink (C) Yvonne Oscarsson (V), 133-136 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 09:00-14:10 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Kenneth Forssell (V), 103-132 Leif Hansen (SRD) Lars Molin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-02-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30-15.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) Ture Andersen

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2007-08-28 1 (55) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 13.00 17.00 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Ritha Sörling och Göran

Läs mer

Ingemar Svanström, kommunstyrelsens ordförande Pernilla de Vries, personalchef

Ingemar Svanström, kommunstyrelsens ordförande Pernilla de Vries, personalchef HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Notariet, torsdagen den 20 september, kl 13 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S) Övriga deltagande Ingemar

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 461 Kommunstyrelsen 2010-10-25

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 461 Kommunstyrelsen 2010-10-25 Sammanträdesdatum 461 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-15.00 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 Blad 1 (18) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-15.30 Beslutande Övriga närvarande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart

Läs mer

Bildningsnämnden 2011-05-25 1 (18) Maj-Brith Andersson (s)

Bildningsnämnden 2011-05-25 1 (18) Maj-Brith Andersson (s) Bildningsnämnden 2011-05-25 1 (18) Plats och tid Moberg onsdagen den 25 maj 2011 kl 15.00-16.05. Beslutande Jan-Olof Jäghagen (s), ordförande Ann Helene Jonsson (m) Mickael Fransson (s) Erik Fors (s) Christer

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-21

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-21 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby. Tisdag 21 augusti 2012 klockan 09:00-12:05, 13:00-15:10.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (53) 2012-08-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2012-08-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

ajournering för lunch 12.00 13.00

ajournering för lunch 12.00 13.00 1(50) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.20, ajournering för lunch 12.00 13.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-02-08

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-02-08 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby, tisdagen den 8 februari 2010. Klockan 09.20-11.55. Ajourne'ring 09.55-09.57 ( 85). Beslutare

Läs mer

Kommunhuset, Moberg, 2015-02-11 kl.13:15 16:15

Kommunhuset, Moberg, 2015-02-11 kl.13:15 16:15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(27) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Kommunhuset, Moberg, kl.13:15 16:15 Per Sigvardsson, (S) ordförande Annika Karlsson, (S) Christer Norrby, (S) Inger Rossbol, (S) deltog

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09 1(35) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset,.klockan 15.00-15.25 ande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Benny Karlsson (S) tjänstgörande ersättare Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kaanan (S)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Hagen Pumplun saknar ersättare. Maria Ixcot Nilsson deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef

Hagen Pumplun saknar ersättare. Maria Ixcot Nilsson deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef 2010-02-01 1 Plats och tid Folkets Hus Nygatan 8 Emmaboda, 2010-02-01, 18:00 18:35 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Per Sigvardsson(s), Christer Jonsson(c), Ann Helene Jonsson(m), Inger Bark

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

Michael Karlsson, nämndsekreterare Eila Medin, socialchef Carina Winsth, ekonom Lena Limslätt Petersson Ann-Britt Johansson, MAS

Michael Karlsson, nämndsekreterare Eila Medin, socialchef Carina Winsth, ekonom Lena Limslätt Petersson Ann-Britt Johansson, MAS 2011-04-20 1 (20) Plats och tid Sal Moberg Kommunhuset, 2011-04-20, kl. 08:00 12:00 Beslutande Övriga deltagande Stig-Ove Andersson, s, ordförande Gullvi Dahlöf, s Ingrid Adolfsson, s Gabriela Håveland,

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 17.10 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S) Erik Fors (S)

Läs mer