SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, , kl. 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) saknar ersättare Jan-Olof Jäghagen (s) Lena Holmqvist (s) ersätter Maria Ixcot Nilsson (s) Jörg Eis (s) ersätter Per Sigvardsson (s) Inger Bark-Lagergren(mp) Sten-Olof Johansson (m) Emma Åhlander Hansson (m) Göran Eriksson (c) ersätter Ingrid Jensen (c) Bo Sunesson (c) Anders Johansson (kd) Mats Arbring (fp) Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef Elisabeth Dahl, vik. personalchef Nanna Johannisson, Bildningsnämndens kulturutskott Pia Gustavsson, Emmaboda Energi AB Hans Erlandsson Räddningschef Tema: Lars Häggbring Arbetsförmedlingen Emmaboda - Arbetsmarknadsläget Utses att justera Anders Johansson Justeringens plats och tid Järnvägsgatan 28, Emmaboda, , kl. 09:30 Underskrifter sekreterare Paragrafer Tommy Persson ordförande justerande Ann-Marie Fagerström Anders Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd/styrelse KOMMUNSTYRELSEN Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda Gun-Britt Fransson

2 KS/2012:5 77 Kommunledningen informerar Kommunchef Claes Lewander informerar Emmabodafestivalen genomfördes på ett mycket bra sätt. Finns förbättringar att göra för att förbättra kommunens egen organisation. Anbudstiden framskjuten till oktober för att lämna in anbud om att köra tåg på järnvägssträckan Emmaboda-Karlskrona. Politiska partier har fått nej från Emmaboda kommun på frågan att få hålla offentliga politiska debatter. Ekonomichef Jan Demerud informerar Det ekonomiska läget ser mer anstängt ut för 2013 jämfört med Befolkningssiffran visar på en ökning med 6 fler personer för perioden november 2011 juni Arbetslösheten är fortsatt hög Vikarierande personalchef Elisabeth Dahl informerar Sjukstatistiken - alla nämnderna har minskat sin frånvaro i jämförelse med föregående kvartal men även i jämförelse med föregående år. Långtidsfrånvaron ökar i förhållande till korttidsfrånvaron men totalt minskar all frånvaro. Löneöversynen. Avstämning kommer att hållas med DIK, därefter är DIK klara. Kvarstående fackförbund är Akademiker förbundet SSR, Skolledarna, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund. Kommunstyrelsen beslutar att anteckna informationen till protokollet.

3 KS/2011:8 78 Uppföljning Kommunstyrelsens budget 2012 Kommunchefen redogjorde för uppföljningen av kommunstyrelsens budget. Det har kommit en ny prognos från KLT beträffande trafikkostnaderna. Denna gör att prognosen pekar på ett överskridande på helåret på 1,6 Mkr under förutsättning att kontot Till kommunstyrelsens förfogande förbrukas. Kommunstyrelsen beslutar att anteckna informationen till protokollet.

4 Besvarande av Medborgarförslag - gång & cykelbana från Bjurbäcksskolan utmed Rådshusgatan och Järnvägsgatan KS/2012:67 Medborgarförslag inkommit angående trafiksituationen i Emmaboda centrum med förslag på flera förbättringsåtgärder, främst för att öka säkerheten för gång- och cykeltrafikanter. Medborgarförslaget innehåller önskemål om gång och cykelväg samt trottoar mellan Bjurbäcksskolan och Torggatan utmed Rådhusgatan och vidare ner mot järnvägsstationen och sedan västerut på Järnvägsgatan fram till tunneln vid räddningsstationen. Medborgaren förslår även att Rådhusgatan behöver breddas samt överväga om det går att enkelrikta delar av Rådhusgatan. Övergångsställen bör enligt medborgarförslaget anläggas där gång- och cykelvägar korsar tvärgatorna och även till stationsbyggnadens västra del, där cykelställ är placerat. Bilparkering utmed Järnvägsgatan bör flyttas närmare gatan och bör ges samma vinklade design som de som anlagts mellan Storgatan och Rådhusgatan. Teknik- och fritidsnämnden beslutade ta medborgarförslaget i beaktande i arbetet med Emmaboda kommuns översiktsplan samt tillmötesgå inkommet förslag genom att anlägga en gång och cykelväg på Rådhusgatan mellan Bjurbäcksskolan och Torggatan. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att ta medborgarförslaget i beaktande i arbetet med Emmaboda kommuns översiktsplan samt tillmötesgå inkommet förslag genom att anlägga en gång och cykelväg på Rådhusgatan mellan Bjurbäcksskolan och Torggatan att finansieringen av gång och cykelväg på Rådhusgatan mellan Bjurbäcksskolan och Torggatan finansieras inom Teknik- och Fritidsnämndens budgetram att därmed anse medborgarförslaget besvarad.

5 KS/2012:70 80 Besvarande av Medborgarförslag - flytta Vilhelm Mobergsgymnasiet från N Lindåsgatan till f.d. Emmaboda möbelhuset I ett medborgarförslag föreslås det att Vilhelm Mobergsgymnasiet flyttas från Norra Lindåsgatan i Lindås till f.d. Emmaboda Möbelaffär på Järnvägsgatan i Emmaboda. Rektor Thomas Claesson har lämnat följande yttrande i frågan. Förslaget är intressant och en flyttning av skolans verkstadslokaler skulle kunna innebära vissa fördelar. Dock måste konstateras att de verkstadslokaler som i dag disponeras på Norra Lindåsgatan är mycket lämpade för utbildningens behov. Stora resurser har lagts ner för bästa möjliga anpassning av lokalerna. Vilka ombyggnadsbehov som krävs när det gäller den f.d. möbelaffären kan vi i dagsläget inte bedöma. Vi vet dock vad en flyttning av utrustningen som finns i verkstaden i dag kan innebära. Enligt vår bedömning rör sig bara flytten om miljonbelopp. Vår bedömning är att kostnaderna för ombyggnad och anpassning av lokalerna tillsammans med kostnader för flytt av maskinpark m.m. inte tillför utbildningen tillräckligt för att det skall vara motiverat med en flyttning. Bildningsnämnden beslutade att till kommunfullmäktige lämna Thomas Claessons yttrande som svar på medborgarförslaget. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att i enlighet med Thomas Claessons yttrande anse att kostnaderna för ombyggnad och anpassning av lokalerna, tillsammans med kostnader för flytt av maskinpark m.m. inte tillför utbildningen tillräckligt för att det skall vara motiverat med en flyttning att därmed anse medborgarförslaget besvarad.

6 KS/2011: Besvarande av Medborgarförslag - flagga vid turistinformationen i Eriksmåla designad av barnen i Johansfors skola I enlighet med medborgarförslaget har tre flaggor tagits fram, med tryck från teckningar som barn från Johansfors skola har gjort med temat turism. De ska finnas placerade på flaggstänger vid Eriksmåla rastplats under turistsäsongen. I samband med framtagandet av flaggorna så anordnade förslagsställaren en utställning i Åfors Folkets Hus med de teckningar som barnen hade ritat. Vinnarna som fick sina teckningar på flaggorna blev omnämnda och erhöll var sitt pris. En invigning och hissning av flaggorna gick av stapeln på årets Eriksmåla marknad. Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige föreslås besluta att medborgarförslaget är besvarat men hänvisning till förslaget tillmötesgåtts. Kommunstyreslen förslag till kommunfullmäktige KOMMUNFULMÄKTIGE BESLUTAR att anse medborgarförslaget som besvarat då det tillmötesgåtts och genomförts i sin helhet.

7 KS/2011: Besvarande av Motion - avskaffa 14-dagarsregeln i barnomsorgen på obekväm arbetstid Vänsterpartiets fullmäktigegrupp föreslår i en motion till kommunfullmäktige att 14- dagarsregeln inom barnomsorgen på obekväma arbetstider avskaffas och att man organiserar omsorgen till att även innefatta barn till föräldrar som vikarierar eller är timanställda, så att de kan få barnomsorg med kort varsel. Bildningsnämnden beslutade avslå detta yrkande med nedanstående motiveringar: 1 Personalen som arbetar inom barnomsorgen har enligt gällande arbetstidsavtal rätt att få kännedom om en schemaändring minst 10 arbetsdagar i förväg. Då ordinarie personal används även på obekväma tider kan inte deras schema ändras med kortare varsel. Den s.k. 14-dagarsregeln är alltså en konsekvens av detta avtal. 2 Föräldrar vars barn är inskrivna i barnomsorgen, har redan i dag möjlighet att med kort varsel lämna sina barn för omsorg även under obekväma arbetstider, förutsatt att det är öppet enligt schema någonstans i kommunen och att utrymme finns för att ta emot ytterligare barn där. 3 Om barnomsorg alltid skulle vara tillgänglig för dem som arbetar med kort varsel skulle det innebära att barnomsorgen i Emmaboda kommun skulle vara jouröppen dygnet om, året runt, för att eventuellt ta emot något barn som behöver omsorg. De allra flesta nätter och helger skulle det vara tomt på barn och verksamheten skulle vara orimligt dyr att bedriva. Kommunstyreslen förslag till kommunfullmäktige KOMMUNFULMÄKTIGE BESLUTAR att i enlighet med bildningsnämndens yttrande avslå förslaget att anse motionen som besvarad.

8 Besvarande av Motion - att kommunen ska inrätta en ut och gå - garanti KS/2012:61 Bakgrund Folkpartiet Liberalerna har inkommit med en motion om Att kommunen ska inrätta en ut och gå garanti. En rätt för den som bor på ett äldreboende att få komma ut i friska luften varje dag om han eller hon så önskar. Samma rätt ska gälla för den som har hemtjänst och behöver hjälp att komma ut. En daglig promenad eller en åktur i rullstolen, när vädret så tillåter, är uppfriskande för alla och envar. Varför då inte kunna ge våra äldre denna rättighet. Socialförvaltningens yttrande på motion Att kommunen ska inrätta en ut och gå garanti Äldreomsorgen i Emmaboda kommun arbetar utifrån ett socialt synsätt som sätter den enskilde i fokus och tillvaratar de förmågor och resurser den enskilde har. Vårt mål är att skapa förutsättningar för den enskilde att ha ett självbestämmande, inflytande över sin vardag och ett meningsfullt liv. Utifrån det sociala synsättet erbjuder vi möjligheten till socialt stöd. Det sociala stödet är en biståndsbedömd insats som ger äldre möjlighete, att utifrån deras önskemål och intresse, komma ut på promenader, restaurangbesök, gå på bio etc. Alla medborgare i vår kommun kan ansöka om att få socialt stöd. I öppna jämförelser var Emmabodas äldre i särskilt boende mest nöjda i länet med deras möjlighet att komma ut. I riket rankades Emmaboda i samma jämförelse på plats 42 av 290 kommuner. Att äldre får tillgång till en social samvaro och komma ut på aktiviteter ser vi som en viktig del av den värdegrund och det sociala synsätt som ligger till grund för vår omsorg. Genom att arbetet utifrån det sociala synsättet har prioriterats inom omsorgen i Emmaboda kommun har vi skapat en verksamhet som erbjuder äldre en meningsfull och aktiv vardag. Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att anta socialförvaltningens yttrande på Folkpartiet Liberalernas motion, Att kommunen ska inrätta en ut och gå garanti, och härmed anser motionen besvarad att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta socialförvaltningens yttrande på motion från Folkpartiet Liberalerna angående Att kommunen ska inrätta en ut och gå garanti Socialnämnden beslutade att anta socialförvaltningens yttrande på Folkpartiet Liberalernas motion om Att kommunen ska inrätta en ut och gå garanti och härmed anser motionen besvarad att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta socialförvaltningens yttrande på motion från Folkpartiet Liberalerna om Att kommunen ska inrätta en ut och gå garanti

9 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige KOMMUNFULMÄKTIGE BESLUTAR att anta Socialnämndens yttrande på motion från Folkpartiet Liberalerna om Att kommunen ska inrätta en ut och gå garanti att anse motionen som besvarad.

10 KS/2012: Ansvarsfrihet och revisionsberättelser för Regionförbundet Regionförbundet i Kalmar län är ett kommunalförbund som driver tillväxt- och utvecklingsfrågor i länet. Medlemmar är samtliga av Kalmar läns kommuner och även landstinget. Regionförbundet har inkommit med en begäran att medlemmarna beviljar förbundet ansvarsfrihet för verksamhetsåret Förbundets revisorer tillstyrker att Regionförbundets styrelse och de förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att Regionförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

11 KS/2012: Årsredovisning 2011 och revisionsberättelse Räddningstjänstförbundet Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås (RET) är ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten i Emmaboda och Torsås kommuner. I kommunalförbund utan fullmäktige måste medlemmarnas respektive kommunfullmäktige bevilja direktionen för Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås ansvarsfrihet. Förbundets revisorer tillstyrker att direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011 och att årsredovisning för 2011 godkänns. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att godkänna Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås årsredovisning 2011 och bevilja direktionen för Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

12 KS/2012: Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås Kommunens revisorer har genom Komrev granskat årsredovisningen för verksamhetsåret Ekonomichefen genomför de åtgärder som revisorerna har påpekat till nästa årsredovisning. Revisorerna överlämnar rapporten för beaktande till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Räddningstjänstförbundet att genomföra revisorernas föreslagna åtgärder till nästa årsredovisning.

13 KS/2011: Remissvar - Revidering av kulturplan Kalmar län Regionförbundets styrelse beslutade att godkänna Kulturplan Kalmar län den 2 november Styrelsen beslutade vidare att kulturplanen fortlöpande skall revideras samt uppdrar åt kulturberedningen att under första halvåret 2012 påbörja en revidering. Regionförbundet har vidare beslutat att länets kommuner, kulturinstitutioner, konsulenter, organisationer länsstyrelsen, föreningar samt det civila samhället ska beredas tillfälle att lämna synpunkter på kulturplanen. Eventuella synpunkter ska vara Regionförbundet tillhanda senast den 31 augusti. Regionförbundet bearbetar synpunkterna och överlämnar den reviderade kulturplanen till Statens kulturråd senast den 5 november För Emmaboda kommuns räkning handlägger Bildningsnämndens kulturutskott ärendet. Tidplan 20 augusti Bildningsnämndens presidium har möte och kommer vara de som godkänner förslag till yttrande som sedan beslutas om i Kommunstyrelsen. 22 augusti offentligt möte om kulturplanen 28 augusti Kommunstyrelsen har sitt sammanträde och beslut om Emmaboda kommuns yttrande kring revideringen. 30 augusti Bildningsnämnden har sitt sammanträde. Bildningsnämnden kommer att informeras om Kommunstyrelsens beslut och det inskickade yttrandet. Beslutsunderlag Kulturplan Kalmar län Yttrande Bildningsnämndens kulturutskott Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kulturutskottets förslag till yttrande och översända yttrandet till Regionförbundet till Kalmar län.

14 KS/2011: Uppföljning av Risk- och sårbarhetsanalys Den Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) som kommunen antog i november 2011 ska enligt statlig förordning årligen följas upp. Uppföljningen skall rapporteras till länsstyrelsen senast den 15 september i år. Ledningsgruppen har uppdragit åt SÄK/ROSA-gruppen att genomföra uppföljningen som har lämnat en redogörelse för sina bedömningar. SÄK/ROSA-gruppen konstaterar att riskbilden inte nämnvärt förändrats sedan Förmågan att hantera kriser har förbättrats genom övningar och en ny krisledningsplan. Den nya krisledningsplanen kommer att leda till förbättrad uthållighet vid långdragna kriser.. Krisledningens ledningsfunktion har utbildats. Ledningsgruppen har godkänt SÄK/ROSA-gruppens utvärdering och föreslår kommunstyrelsen att fastställa densamma. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa 2012 års utvärdering av kommunens Risk- och sårbarhetsanalys.

15 KS/2012: Ny taxa för gällande renhållning Matavfallsinsamling är planerat att införas hösten år I och med detta föreslås en miljöstyrande taxa införas för de områden där matavfallsinsamling erbjuds hushållen/verksamheter. Matavfallsinsamlingen kommer att erbjudas kunder boende i tätort och insamlingen planeras att succesivt införas tätort efter tätort. Kunderna kommer att få välja mellan tre olika abonnemang; Matavfallsinsamling, Hemkompostering eller Osorterat avfall. Att välja abonnemanget Osorterat avfall (ej sortera ut matavfallet) med 180 liters kärl ger en ökning av grundavgiften med 865 kr/år (inkl moms). För abonnemangen Matavfallsinsamling (matavfall hämtas i brunt kärl) och Hemkompostering (egen kompost) föreslås inga förändringar i grundavgiften. Viktavgiften för matavfall föreslås vara något lägre (2,6 kr/kg inkl moms) än för brännbart avfall (2,94 kr/kg inkl moms). Miljöstyrande taxa ger kunden ett incitament till att sortera, istället för att införa en obligatorisk insamling av matavfall. Incitamentet ska vara tillräckligt starkt för att stimulera, men avgiften för osorterat ska fortfarande vara rimlig att betala för de som absolut och principiellt vägrar att ansluta sig till insamlingen eller hemkompostera. Korrigering av taxan kommer eventuellt att behövas efter utvärdering och uppföljning av insamlingen. Beslutsunderlag Bilagor: 1. Renhållningstaxa (Bilaga 1). 2. Utdrag av styrelsebeslut (Bilaga 2) Emmaboda Energi o Miljö ABs styrelse föreslår KF att anta den föreslagna taxan efter remiss till Teknik- och fritidsnämnden och Bygg- och miljönämnden. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att Emmaboda Energi o Miljö ABs styrelse föreslår KF att anta den föreslagna taxan

16 KS/2012: Samverkan i gemensamt Räddningstjänstförbund Emmaboda - Kalmar - Nybro - Torsås Det har gjorts en förstudie om att bilda gemensamt Räddningstjänstförbund mellan Emmaboda Kalmar Nybro Torsås. Idag har Emmaboda och Torsås kommuner ett gemensamt Räddningstjänstförbund. För Emmabodas del fungerar samverkan med Torsås på ett mycket bra sätt. Därför ser man inte idag något behov av att förändra samverkan och gå in i en ny organisation utan vill att det nuvarande förbundet ska sätta sig ordentligt. Emmaboda ser där emot positivt på diskussioner kring olika delar att samverka kring. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att tacka nej till erbjudandet om att bilda ett nytt Räddningstjänstförbund med Kalmar Nybro Torsås. Yrkanden Emma Åhlander-Hansson(m) yrkar att Kommunstyrelsen tackar ja till erbjudandet om att bilda ett nytt Räddningstjänstförbund med Kalmar Nybro Torsås. Propositionsordning Ordförande ställer proposition dels på Kommunstyrelsens förslag och dels på Emma Åhlander-Hansons(m) förslag och finner att Kommunstyrelsen kommer att besluta i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. Kommunstyrelsen beslutar att tacka nej till erbjudandet om att bilda ett nytt Räddningstjänstförbund med Kalmar Nybro Torsås. Reservationer Sten-Olof Johansson(m) och Emma Åhlander-Hansson(m) reserverar sig mot Kommunstyrelsens förslag till fördel för Emma Åhlander-Hanssons(m) förslag som inte bifallits.

17 KS/2012:10 91 Meddelanden Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär: 2012:21 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m HÖK 12 med Svenska Kommunalarbetareförbundet 2012:22 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser med bilagor 2012:23 Sotningsindex :24 Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare PAN12 med Svenska Kommunalarbetareförbundet 2012:25 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m HÖK12 med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund, samt överenskommelse om avtal som inte omfattas av HÖK :26 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m - BEA - med Svenska Kommunalarbetareförbundet och Allmän kommunal verksamhet 2012:27 Premieåterbetalning, lagrådsremisser och nyheter om utjämningsystemet m m 2012:28 Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2013, prognos :29 Nytt inom korruptionsområdet 2012:30 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor - ÖLA 12 - träffad mellan Arbetsgivarförbundet Pacta och Fastighetsanställdas Förbund 2012:31 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m - HÖK 12 - med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet 2012:32 Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m - HÖK T - med AkademikerAlliansen 2012:33 Överenskommelse om ändring av försäkringsvillkor för AGS-KL, TFA- KL och TGL-KL m fl 2012:34 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m ÖLA12 med SEKO Facket för service och kommunikation

18 :35 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m ÖLA12 med Svenska Transportarbetareförbundet 2012:37 Överenskommelse rörande RiB12 med Brandmännens Riksförbund 2012:38 Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse om lön och anställningsvillkor m m - HÖK11 - med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård 2012:39 Timbelopp för personlig assistans enligt SFB år :40 Budgetförutsättningar för åren Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har beviljat Emmaboda kommun statsbidrag om kronor för införande av Rakel vid kommunens ledningsplats Dnr 2012:132 EBA Emmaboda Bostads AB med styrelseprotokoll från och ordinarie bolagsstämma Dnr 2012:17 Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås med protokoll från Dnr 2012:14 Boverket har beviljat kronor i bidrag till allmänna samlingslokaler, Bamsekulla 1:2, Bromboda bygdegårdsförening Dnr 2011:65 Protokollsanteckningar från Styrande kommittén Central samverkan Dnr 2012:154 Sveriges Kommuner och Landsting med beslut om En långsiktig gemensam handlingsplan för psykisk hälsa Sveriges Kommuner och Landsting med beslut om Förbundsavgift år 2013 till Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting med beslut om Överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län med protokoll från Dnr 2012:63 Kommunala handikapprådet med protokoll från Kommunala pensionärsrådet med protokoll från Kommunens yttrande till Landstinget i Kalmar län Kalmar Länstrafik - Regionalt trafikförsörjningsprogram Dnr 2012:148

19 Emmaboda Idrottssällskap har uppvaktats vid klubbens 85-årsjubileum Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anteckna meddelandena till protokollet.

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(12) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.15-11.15 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Övriga närvarande Ulf Israelsson, kommunchef

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-08-07. 3 Handlingsplan för kommunal vattenförvaltning KS 12/262

Sammanträdesdatum 2012-08-07. 3 Handlingsplan för kommunal vattenförvaltning KS 12/262 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-08-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 augusti 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR Val av protokolljusterare 1 Information till kommunstyrelsen

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-04-28 kl. 13:15 17:15 ande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

Ingemar Svanström, kommunstyrelsens ordförande Pernilla de Vries, personalchef

Ingemar Svanström, kommunstyrelsens ordförande Pernilla de Vries, personalchef HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Notariet, torsdagen den 20 september, kl 13 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S) Övriga deltagande Ingemar

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

2011-03-11 Datum för anslags nedtagande Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda

2011-03-11 Datum för anslags nedtagande Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda 2011-03-07 9 Plats och tid Nygatan 8, Folkets Hus Emmaboda, 2011-03-07, 18:00 21:15 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Gunvor Karlsson(s), Maria Ixcot Nilsson(s), Anders Johansson(kd), Hans

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Granskningsrapport Övergripande granskning av internkontroll för år 2011.

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Granskningsrapport Övergripande granskning av internkontroll för år 2011. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 16 augusti 2012 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning.

Läs mer

Hagen Pumplun saknar ersättare. Maria Ixcot Nilsson deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef

Hagen Pumplun saknar ersättare. Maria Ixcot Nilsson deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef 2010-02-01 1 Plats och tid Folkets Hus Nygatan 8 Emmaboda, 2010-02-01, 18:00 18:35 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Per Sigvardsson(s), Christer Jonsson(c), Ann Helene Jonsson(m), Inger Bark

Läs mer

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16 Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-14.50 Beslutande Ledamöter Franklin Eck (M), ordförande Jan Österdahl (M) Kristina Karlsson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

VAL AV AVFALLSABONNEMANG

VAL AV AVFALLSABONNEMANG 2015-03-10 VAL AV AVFALLSABONNEMANG I Emmaboda kommun är matavfallsinsamling infört i de områden som har tätortstömning. Genom att välja abonnemang för avfallshämtning kan ni göra en insats för miljön.

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den13 maj, klockan 08.00 10.20

Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den13 maj, klockan 08.00 10.20 201305-13 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den13 maj, klockan 08.00 10.20 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström (S) Erkki Visti (C) Övriga

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2009-08-27 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.20 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2011-10-03. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 oktober 2011, klockan 08.00 09.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2011-10-03. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 oktober 2011, klockan 08.00 09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 oktober 2011, klockan 08.00 09.00 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Göran Strandlund (V) Övriga deltagande Frank

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen Denna redogörelse omfattar nyheter och förändringar i HÖK T i lydelse fr.o.m. 2012-05-01 exklusive Allmänna bestämmelser, som behandlas

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-08-27

Sammanträdesdatum 2007-08-27 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 27 augusti 2007, kl 08.30-12.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Björn Magnusson

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

PROTOKOLL 1(17) Revisionen Sammanträdesdatum: 2013-11-13. Plats och tid Hövdingasalen, kl 8:30: - 12:00

PROTOKOLL 1(17) Revisionen Sammanträdesdatum: 2013-11-13. Plats och tid Hövdingasalen, kl 8:30: - 12:00 PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Hövdingasalen, kl 8:30: - 12:00 Närvarande ledamöter Övriga Irene Hellekant (S), ordförande Kjell Stensson (S) Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson (C) Uno

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun.

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Tisdag 19 maj 2009 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning.

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

PROTOKOLL Revisorerna 1(12)

PROTOKOLL Revisorerna 1(12) PROTOKOLL Revisorerna 1(12) Plats och tid: Alerummet, kl 08:30-10:35 Närvarande ledamöter Irene Hellekant (S) ordf Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson(C) Uno Claesson (S) Leif Hansson

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde K AL L E L S E / Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2012-08-27 Sid 1 (2) Plats KS-salen Tid Tisdag den 4 sept kl 13.00- Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 09.00-12.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 08:30-12.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund,

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-11.45 Beslutande Susanne Stenlund, s, ordf Katarina Hansson, s Per Holm, kd Jenny Steen, s, tjg ers Erling Johansson, kd, tjg ers Solveig Samuelsson, s Björn

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunstyrelsen 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 202 Vision 2020 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 204 Utökning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-01-09 2 KS 1 Val av justerare Till att tillsammans med ordföranden justera kommunstyrelsens protokoll under 2007 väljs Jan-Olof Franzén (m). Kommunstyrelsen 2007-01-09 3 KS 2 Dnr 2006.107-28

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11) 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2 september klockan 18.00-18.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 64-66 Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 64-66 Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2013-06-17, kl 0930-1000 Beslutande Kurt Wennberg, S Åke Johdet, S Anne Niska, S Johny Lantto, S Birger Lahti, V Stig Töyrä, KD

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 65 Plats och tid: Stadshuset Personalchefens tjänsterum, kl 13:15-15:15 Beslutande: Bo Lager (M), ordförande Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Esa Jääskeläinen (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande:

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30

Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30 Beslutande Olle Ytterberg (S), Arboga ordförande Elizabeth Salomonsson (S), Köping vice ordförande Per Strengbom (S), Kungsör vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid Kommunhuset, torsdagen den 5 februari 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Marcus

Läs mer