SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, , kl. 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) saknar ersättare Jan-Olof Jäghagen (s) Lena Holmqvist (s) ersätter Maria Ixcot Nilsson (s) Jörg Eis (s) ersätter Per Sigvardsson (s) Inger Bark-Lagergren(mp) Sten-Olof Johansson (m) Emma Åhlander Hansson (m) Göran Eriksson (c) ersätter Ingrid Jensen (c) Bo Sunesson (c) Anders Johansson (kd) Mats Arbring (fp) Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef Elisabeth Dahl, vik. personalchef Nanna Johannisson, Bildningsnämndens kulturutskott Pia Gustavsson, Emmaboda Energi AB Hans Erlandsson Räddningschef Tema: Lars Häggbring Arbetsförmedlingen Emmaboda - Arbetsmarknadsläget Utses att justera Anders Johansson Justeringens plats och tid Järnvägsgatan 28, Emmaboda, , kl. 09:30 Underskrifter sekreterare Paragrafer Tommy Persson ordförande justerande Ann-Marie Fagerström Anders Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd/styrelse KOMMUNSTYRELSEN Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda Gun-Britt Fransson

2 KS/2012:5 77 Kommunledningen informerar Kommunchef Claes Lewander informerar Emmabodafestivalen genomfördes på ett mycket bra sätt. Finns förbättringar att göra för att förbättra kommunens egen organisation. Anbudstiden framskjuten till oktober för att lämna in anbud om att köra tåg på järnvägssträckan Emmaboda-Karlskrona. Politiska partier har fått nej från Emmaboda kommun på frågan att få hålla offentliga politiska debatter. Ekonomichef Jan Demerud informerar Det ekonomiska läget ser mer anstängt ut för 2013 jämfört med Befolkningssiffran visar på en ökning med 6 fler personer för perioden november 2011 juni Arbetslösheten är fortsatt hög Vikarierande personalchef Elisabeth Dahl informerar Sjukstatistiken - alla nämnderna har minskat sin frånvaro i jämförelse med föregående kvartal men även i jämförelse med föregående år. Långtidsfrånvaron ökar i förhållande till korttidsfrånvaron men totalt minskar all frånvaro. Löneöversynen. Avstämning kommer att hållas med DIK, därefter är DIK klara. Kvarstående fackförbund är Akademiker förbundet SSR, Skolledarna, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund. Kommunstyrelsen beslutar att anteckna informationen till protokollet.

3 KS/2011:8 78 Uppföljning Kommunstyrelsens budget 2012 Kommunchefen redogjorde för uppföljningen av kommunstyrelsens budget. Det har kommit en ny prognos från KLT beträffande trafikkostnaderna. Denna gör att prognosen pekar på ett överskridande på helåret på 1,6 Mkr under förutsättning att kontot Till kommunstyrelsens förfogande förbrukas. Kommunstyrelsen beslutar att anteckna informationen till protokollet.

4 Besvarande av Medborgarförslag - gång & cykelbana från Bjurbäcksskolan utmed Rådshusgatan och Järnvägsgatan KS/2012:67 Medborgarförslag inkommit angående trafiksituationen i Emmaboda centrum med förslag på flera förbättringsåtgärder, främst för att öka säkerheten för gång- och cykeltrafikanter. Medborgarförslaget innehåller önskemål om gång och cykelväg samt trottoar mellan Bjurbäcksskolan och Torggatan utmed Rådhusgatan och vidare ner mot järnvägsstationen och sedan västerut på Järnvägsgatan fram till tunneln vid räddningsstationen. Medborgaren förslår även att Rådhusgatan behöver breddas samt överväga om det går att enkelrikta delar av Rådhusgatan. Övergångsställen bör enligt medborgarförslaget anläggas där gång- och cykelvägar korsar tvärgatorna och även till stationsbyggnadens västra del, där cykelställ är placerat. Bilparkering utmed Järnvägsgatan bör flyttas närmare gatan och bör ges samma vinklade design som de som anlagts mellan Storgatan och Rådhusgatan. Teknik- och fritidsnämnden beslutade ta medborgarförslaget i beaktande i arbetet med Emmaboda kommuns översiktsplan samt tillmötesgå inkommet förslag genom att anlägga en gång och cykelväg på Rådhusgatan mellan Bjurbäcksskolan och Torggatan. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att ta medborgarförslaget i beaktande i arbetet med Emmaboda kommuns översiktsplan samt tillmötesgå inkommet förslag genom att anlägga en gång och cykelväg på Rådhusgatan mellan Bjurbäcksskolan och Torggatan att finansieringen av gång och cykelväg på Rådhusgatan mellan Bjurbäcksskolan och Torggatan finansieras inom Teknik- och Fritidsnämndens budgetram att därmed anse medborgarförslaget besvarad.

5 KS/2012:70 80 Besvarande av Medborgarförslag - flytta Vilhelm Mobergsgymnasiet från N Lindåsgatan till f.d. Emmaboda möbelhuset I ett medborgarförslag föreslås det att Vilhelm Mobergsgymnasiet flyttas från Norra Lindåsgatan i Lindås till f.d. Emmaboda Möbelaffär på Järnvägsgatan i Emmaboda. Rektor Thomas Claesson har lämnat följande yttrande i frågan. Förslaget är intressant och en flyttning av skolans verkstadslokaler skulle kunna innebära vissa fördelar. Dock måste konstateras att de verkstadslokaler som i dag disponeras på Norra Lindåsgatan är mycket lämpade för utbildningens behov. Stora resurser har lagts ner för bästa möjliga anpassning av lokalerna. Vilka ombyggnadsbehov som krävs när det gäller den f.d. möbelaffären kan vi i dagsläget inte bedöma. Vi vet dock vad en flyttning av utrustningen som finns i verkstaden i dag kan innebära. Enligt vår bedömning rör sig bara flytten om miljonbelopp. Vår bedömning är att kostnaderna för ombyggnad och anpassning av lokalerna tillsammans med kostnader för flytt av maskinpark m.m. inte tillför utbildningen tillräckligt för att det skall vara motiverat med en flyttning. Bildningsnämnden beslutade att till kommunfullmäktige lämna Thomas Claessons yttrande som svar på medborgarförslaget. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att i enlighet med Thomas Claessons yttrande anse att kostnaderna för ombyggnad och anpassning av lokalerna, tillsammans med kostnader för flytt av maskinpark m.m. inte tillför utbildningen tillräckligt för att det skall vara motiverat med en flyttning att därmed anse medborgarförslaget besvarad.

6 KS/2011: Besvarande av Medborgarförslag - flagga vid turistinformationen i Eriksmåla designad av barnen i Johansfors skola I enlighet med medborgarförslaget har tre flaggor tagits fram, med tryck från teckningar som barn från Johansfors skola har gjort med temat turism. De ska finnas placerade på flaggstänger vid Eriksmåla rastplats under turistsäsongen. I samband med framtagandet av flaggorna så anordnade förslagsställaren en utställning i Åfors Folkets Hus med de teckningar som barnen hade ritat. Vinnarna som fick sina teckningar på flaggorna blev omnämnda och erhöll var sitt pris. En invigning och hissning av flaggorna gick av stapeln på årets Eriksmåla marknad. Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige föreslås besluta att medborgarförslaget är besvarat men hänvisning till förslaget tillmötesgåtts. Kommunstyreslen förslag till kommunfullmäktige KOMMUNFULMÄKTIGE BESLUTAR att anse medborgarförslaget som besvarat då det tillmötesgåtts och genomförts i sin helhet.

7 KS/2011: Besvarande av Motion - avskaffa 14-dagarsregeln i barnomsorgen på obekväm arbetstid Vänsterpartiets fullmäktigegrupp föreslår i en motion till kommunfullmäktige att 14- dagarsregeln inom barnomsorgen på obekväma arbetstider avskaffas och att man organiserar omsorgen till att även innefatta barn till föräldrar som vikarierar eller är timanställda, så att de kan få barnomsorg med kort varsel. Bildningsnämnden beslutade avslå detta yrkande med nedanstående motiveringar: 1 Personalen som arbetar inom barnomsorgen har enligt gällande arbetstidsavtal rätt att få kännedom om en schemaändring minst 10 arbetsdagar i förväg. Då ordinarie personal används även på obekväma tider kan inte deras schema ändras med kortare varsel. Den s.k. 14-dagarsregeln är alltså en konsekvens av detta avtal. 2 Föräldrar vars barn är inskrivna i barnomsorgen, har redan i dag möjlighet att med kort varsel lämna sina barn för omsorg även under obekväma arbetstider, förutsatt att det är öppet enligt schema någonstans i kommunen och att utrymme finns för att ta emot ytterligare barn där. 3 Om barnomsorg alltid skulle vara tillgänglig för dem som arbetar med kort varsel skulle det innebära att barnomsorgen i Emmaboda kommun skulle vara jouröppen dygnet om, året runt, för att eventuellt ta emot något barn som behöver omsorg. De allra flesta nätter och helger skulle det vara tomt på barn och verksamheten skulle vara orimligt dyr att bedriva. Kommunstyreslen förslag till kommunfullmäktige KOMMUNFULMÄKTIGE BESLUTAR att i enlighet med bildningsnämndens yttrande avslå förslaget att anse motionen som besvarad.

8 Besvarande av Motion - att kommunen ska inrätta en ut och gå - garanti KS/2012:61 Bakgrund Folkpartiet Liberalerna har inkommit med en motion om Att kommunen ska inrätta en ut och gå garanti. En rätt för den som bor på ett äldreboende att få komma ut i friska luften varje dag om han eller hon så önskar. Samma rätt ska gälla för den som har hemtjänst och behöver hjälp att komma ut. En daglig promenad eller en åktur i rullstolen, när vädret så tillåter, är uppfriskande för alla och envar. Varför då inte kunna ge våra äldre denna rättighet. Socialförvaltningens yttrande på motion Att kommunen ska inrätta en ut och gå garanti Äldreomsorgen i Emmaboda kommun arbetar utifrån ett socialt synsätt som sätter den enskilde i fokus och tillvaratar de förmågor och resurser den enskilde har. Vårt mål är att skapa förutsättningar för den enskilde att ha ett självbestämmande, inflytande över sin vardag och ett meningsfullt liv. Utifrån det sociala synsättet erbjuder vi möjligheten till socialt stöd. Det sociala stödet är en biståndsbedömd insats som ger äldre möjlighete, att utifrån deras önskemål och intresse, komma ut på promenader, restaurangbesök, gå på bio etc. Alla medborgare i vår kommun kan ansöka om att få socialt stöd. I öppna jämförelser var Emmabodas äldre i särskilt boende mest nöjda i länet med deras möjlighet att komma ut. I riket rankades Emmaboda i samma jämförelse på plats 42 av 290 kommuner. Att äldre får tillgång till en social samvaro och komma ut på aktiviteter ser vi som en viktig del av den värdegrund och det sociala synsätt som ligger till grund för vår omsorg. Genom att arbetet utifrån det sociala synsättet har prioriterats inom omsorgen i Emmaboda kommun har vi skapat en verksamhet som erbjuder äldre en meningsfull och aktiv vardag. Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att anta socialförvaltningens yttrande på Folkpartiet Liberalernas motion, Att kommunen ska inrätta en ut och gå garanti, och härmed anser motionen besvarad att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta socialförvaltningens yttrande på motion från Folkpartiet Liberalerna angående Att kommunen ska inrätta en ut och gå garanti Socialnämnden beslutade att anta socialförvaltningens yttrande på Folkpartiet Liberalernas motion om Att kommunen ska inrätta en ut och gå garanti och härmed anser motionen besvarad att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta socialförvaltningens yttrande på motion från Folkpartiet Liberalerna om Att kommunen ska inrätta en ut och gå garanti

9 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige KOMMUNFULMÄKTIGE BESLUTAR att anta Socialnämndens yttrande på motion från Folkpartiet Liberalerna om Att kommunen ska inrätta en ut och gå garanti att anse motionen som besvarad.

10 KS/2012: Ansvarsfrihet och revisionsberättelser för Regionförbundet Regionförbundet i Kalmar län är ett kommunalförbund som driver tillväxt- och utvecklingsfrågor i länet. Medlemmar är samtliga av Kalmar läns kommuner och även landstinget. Regionförbundet har inkommit med en begäran att medlemmarna beviljar förbundet ansvarsfrihet för verksamhetsåret Förbundets revisorer tillstyrker att Regionförbundets styrelse och de förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att Regionförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

11 KS/2012: Årsredovisning 2011 och revisionsberättelse Räddningstjänstförbundet Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås (RET) är ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten i Emmaboda och Torsås kommuner. I kommunalförbund utan fullmäktige måste medlemmarnas respektive kommunfullmäktige bevilja direktionen för Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås ansvarsfrihet. Förbundets revisorer tillstyrker att direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011 och att årsredovisning för 2011 godkänns. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att godkänna Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås årsredovisning 2011 och bevilja direktionen för Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

12 KS/2012: Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås Kommunens revisorer har genom Komrev granskat årsredovisningen för verksamhetsåret Ekonomichefen genomför de åtgärder som revisorerna har påpekat till nästa årsredovisning. Revisorerna överlämnar rapporten för beaktande till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Räddningstjänstförbundet att genomföra revisorernas föreslagna åtgärder till nästa årsredovisning.

13 KS/2011: Remissvar - Revidering av kulturplan Kalmar län Regionförbundets styrelse beslutade att godkänna Kulturplan Kalmar län den 2 november Styrelsen beslutade vidare att kulturplanen fortlöpande skall revideras samt uppdrar åt kulturberedningen att under första halvåret 2012 påbörja en revidering. Regionförbundet har vidare beslutat att länets kommuner, kulturinstitutioner, konsulenter, organisationer länsstyrelsen, föreningar samt det civila samhället ska beredas tillfälle att lämna synpunkter på kulturplanen. Eventuella synpunkter ska vara Regionförbundet tillhanda senast den 31 augusti. Regionförbundet bearbetar synpunkterna och överlämnar den reviderade kulturplanen till Statens kulturråd senast den 5 november För Emmaboda kommuns räkning handlägger Bildningsnämndens kulturutskott ärendet. Tidplan 20 augusti Bildningsnämndens presidium har möte och kommer vara de som godkänner förslag till yttrande som sedan beslutas om i Kommunstyrelsen. 22 augusti offentligt möte om kulturplanen 28 augusti Kommunstyrelsen har sitt sammanträde och beslut om Emmaboda kommuns yttrande kring revideringen. 30 augusti Bildningsnämnden har sitt sammanträde. Bildningsnämnden kommer att informeras om Kommunstyrelsens beslut och det inskickade yttrandet. Beslutsunderlag Kulturplan Kalmar län Yttrande Bildningsnämndens kulturutskott Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kulturutskottets förslag till yttrande och översända yttrandet till Regionförbundet till Kalmar län.

14 KS/2011: Uppföljning av Risk- och sårbarhetsanalys Den Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) som kommunen antog i november 2011 ska enligt statlig förordning årligen följas upp. Uppföljningen skall rapporteras till länsstyrelsen senast den 15 september i år. Ledningsgruppen har uppdragit åt SÄK/ROSA-gruppen att genomföra uppföljningen som har lämnat en redogörelse för sina bedömningar. SÄK/ROSA-gruppen konstaterar att riskbilden inte nämnvärt förändrats sedan Förmågan att hantera kriser har förbättrats genom övningar och en ny krisledningsplan. Den nya krisledningsplanen kommer att leda till förbättrad uthållighet vid långdragna kriser.. Krisledningens ledningsfunktion har utbildats. Ledningsgruppen har godkänt SÄK/ROSA-gruppens utvärdering och föreslår kommunstyrelsen att fastställa densamma. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa 2012 års utvärdering av kommunens Risk- och sårbarhetsanalys.

15 KS/2012: Ny taxa för gällande renhållning Matavfallsinsamling är planerat att införas hösten år I och med detta föreslås en miljöstyrande taxa införas för de områden där matavfallsinsamling erbjuds hushållen/verksamheter. Matavfallsinsamlingen kommer att erbjudas kunder boende i tätort och insamlingen planeras att succesivt införas tätort efter tätort. Kunderna kommer att få välja mellan tre olika abonnemang; Matavfallsinsamling, Hemkompostering eller Osorterat avfall. Att välja abonnemanget Osorterat avfall (ej sortera ut matavfallet) med 180 liters kärl ger en ökning av grundavgiften med 865 kr/år (inkl moms). För abonnemangen Matavfallsinsamling (matavfall hämtas i brunt kärl) och Hemkompostering (egen kompost) föreslås inga förändringar i grundavgiften. Viktavgiften för matavfall föreslås vara något lägre (2,6 kr/kg inkl moms) än för brännbart avfall (2,94 kr/kg inkl moms). Miljöstyrande taxa ger kunden ett incitament till att sortera, istället för att införa en obligatorisk insamling av matavfall. Incitamentet ska vara tillräckligt starkt för att stimulera, men avgiften för osorterat ska fortfarande vara rimlig att betala för de som absolut och principiellt vägrar att ansluta sig till insamlingen eller hemkompostera. Korrigering av taxan kommer eventuellt att behövas efter utvärdering och uppföljning av insamlingen. Beslutsunderlag Bilagor: 1. Renhållningstaxa (Bilaga 1). 2. Utdrag av styrelsebeslut (Bilaga 2) Emmaboda Energi o Miljö ABs styrelse föreslår KF att anta den föreslagna taxan efter remiss till Teknik- och fritidsnämnden och Bygg- och miljönämnden. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att Emmaboda Energi o Miljö ABs styrelse föreslår KF att anta den föreslagna taxan

16 KS/2012: Samverkan i gemensamt Räddningstjänstförbund Emmaboda - Kalmar - Nybro - Torsås Det har gjorts en förstudie om att bilda gemensamt Räddningstjänstförbund mellan Emmaboda Kalmar Nybro Torsås. Idag har Emmaboda och Torsås kommuner ett gemensamt Räddningstjänstförbund. För Emmabodas del fungerar samverkan med Torsås på ett mycket bra sätt. Därför ser man inte idag något behov av att förändra samverkan och gå in i en ny organisation utan vill att det nuvarande förbundet ska sätta sig ordentligt. Emmaboda ser där emot positivt på diskussioner kring olika delar att samverka kring. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att tacka nej till erbjudandet om att bilda ett nytt Räddningstjänstförbund med Kalmar Nybro Torsås. Yrkanden Emma Åhlander-Hansson(m) yrkar att Kommunstyrelsen tackar ja till erbjudandet om att bilda ett nytt Räddningstjänstförbund med Kalmar Nybro Torsås. Propositionsordning Ordförande ställer proposition dels på Kommunstyrelsens förslag och dels på Emma Åhlander-Hansons(m) förslag och finner att Kommunstyrelsen kommer att besluta i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. Kommunstyrelsen beslutar att tacka nej till erbjudandet om att bilda ett nytt Räddningstjänstförbund med Kalmar Nybro Torsås. Reservationer Sten-Olof Johansson(m) och Emma Åhlander-Hansson(m) reserverar sig mot Kommunstyrelsens förslag till fördel för Emma Åhlander-Hanssons(m) förslag som inte bifallits.

17 KS/2012:10 91 Meddelanden Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär: 2012:21 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m HÖK 12 med Svenska Kommunalarbetareförbundet 2012:22 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser med bilagor 2012:23 Sotningsindex :24 Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare PAN12 med Svenska Kommunalarbetareförbundet 2012:25 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m HÖK12 med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund, samt överenskommelse om avtal som inte omfattas av HÖK :26 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m - BEA - med Svenska Kommunalarbetareförbundet och Allmän kommunal verksamhet 2012:27 Premieåterbetalning, lagrådsremisser och nyheter om utjämningsystemet m m 2012:28 Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2013, prognos :29 Nytt inom korruptionsområdet 2012:30 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor - ÖLA 12 - träffad mellan Arbetsgivarförbundet Pacta och Fastighetsanställdas Förbund 2012:31 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m - HÖK 12 - med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet 2012:32 Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m - HÖK T - med AkademikerAlliansen 2012:33 Överenskommelse om ändring av försäkringsvillkor för AGS-KL, TFA- KL och TGL-KL m fl 2012:34 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m ÖLA12 med SEKO Facket för service och kommunikation

18 :35 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m ÖLA12 med Svenska Transportarbetareförbundet 2012:37 Överenskommelse rörande RiB12 med Brandmännens Riksförbund 2012:38 Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse om lön och anställningsvillkor m m - HÖK11 - med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård 2012:39 Timbelopp för personlig assistans enligt SFB år :40 Budgetförutsättningar för åren Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har beviljat Emmaboda kommun statsbidrag om kronor för införande av Rakel vid kommunens ledningsplats Dnr 2012:132 EBA Emmaboda Bostads AB med styrelseprotokoll från och ordinarie bolagsstämma Dnr 2012:17 Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås med protokoll från Dnr 2012:14 Boverket har beviljat kronor i bidrag till allmänna samlingslokaler, Bamsekulla 1:2, Bromboda bygdegårdsförening Dnr 2011:65 Protokollsanteckningar från Styrande kommittén Central samverkan Dnr 2012:154 Sveriges Kommuner och Landsting med beslut om En långsiktig gemensam handlingsplan för psykisk hälsa Sveriges Kommuner och Landsting med beslut om Förbundsavgift år 2013 till Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting med beslut om Överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län med protokoll från Dnr 2012:63 Kommunala handikapprådet med protokoll från Kommunala pensionärsrådet med protokoll från Kommunens yttrande till Landstinget i Kalmar län Kalmar Länstrafik - Regionalt trafikförsörjningsprogram Dnr 2012:148

19 Emmaboda Idrottssällskap har uppvaktats vid klubbens 85-årsjubileum Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anteckna meddelandena till protokollet.

Hans Fransson(sd) saknar ersättare. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Ann-Sofie Nylander Jonsson, controller

Hans Fransson(sd) saknar ersättare. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Ann-Sofie Nylander Jonsson, controller 2012-09-17 68 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2012-09-17, 18:00 19:40 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Per Sigvardsson(s), Ingrid Jensen(c), Emma Åhlander Hansson(m), Hans Fransson(sd),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström 2010-06-21 123 Plats och tid Karl-Oskar kommunhuset Emmaboda, 2010-06-21, 16:30 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Gullvi Dahllöf (s) Bo Eddie Rossbol (s)

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef 2012-02-27 10 Plats och tid Nygatan 8, Folkets Hus Emmaboda, 2012-02-27, 18:00 19:45 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Ingrid Jensen(c). Gunvor Karlsson(s), Emma Åhlander Hansson(m), Annchristin

Läs mer

Ann-Marie Fagerström 11-19 Sten-Olof Johansson 20-23

Ann-Marie Fagerström 11-19 Sten-Olof Johansson 20-23 2013-02-05 17 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-02-05, 13:00 14:10 Beslutande Ann-Marie Fagerström (s) ordförande 11-19 Lena Holmqvist (s) ersättare för Ann-Marie Fagerström(s) 20-23

Läs mer

Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-11-25, 18:00 20:30

Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-11-25, 18:00 20:30 2013-11-25 116 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-11-25, 18:00 20:30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Tema Utses att justera Justeringens plats och tid Samtliga närvarande med undantag

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef. Ann-Marie Fagerström

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef. Ann-Marie Fagerström 2011-05-10 94 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2011-05-10, 13:00 14:45 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. Tema - Göran Schnell, Brandskyddsföreningen Förstudie förbundsbildning Räddningstjänsten

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. Tema - Göran Schnell, Brandskyddsföreningen Förstudie förbundsbildning Räddningstjänsten 2012-06-25 58 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2012-06-25, kl. 18:00-20:10 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Ingrid Jensen(c), Emma Åhlander Hansson(m), Christer Jonsson(c), Inger

Läs mer

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef 2011-01-31 1 Plats och tid Nygatan 8, Folkets Hus Emmaboda, 2011-01-31, 18:00 19:00 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Gunvor Karlsson(s), Maria Ixcot Nilsson(s), Hans Fransson(sd), Anne Thuresson(kd),

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2010-05-27 kl 13:15 15:45. Förh.chef Per Sundelius Sekr Kersthin Berggren

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2010-05-27 kl 13:15 15:45. Förh.chef Per Sundelius Sekr Kersthin Berggren 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2010-05-27 kl 13:15 15:45 Beslutande: Bo Lager Ordf ( M ) Lennart Nilsson ( C ) Bengt Sävström ( S ) Esa Jääskeläinen ( M ) Eva Kullenberg ( FP ) Övriga

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-09-12 Sida 31 Plats och tid Kommunkontoret, Örkelljunga, onsdagen den 12 september, 2012, klockan 08.30-12.00 Beslutande Carina

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-08-07. 3 Handlingsplan för kommunal vattenförvaltning KS 12/262

Sammanträdesdatum 2012-08-07. 3 Handlingsplan för kommunal vattenförvaltning KS 12/262 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-08-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 augusti 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR Val av protokolljusterare 1 Information till kommunstyrelsen

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) 1(7) Plats och tid KS-rummet 08:30 10:40 Beslutande Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) Ersättare

Läs mer

Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(12) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.15-11.15 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Övriga närvarande Ulf Israelsson, kommunchef

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-11-24. Per Sigvardsson(S)

Sammanträdesdatum 2015-11-24. Per Sigvardsson(S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda,, 17:30-18:30 Beslutande Bo Eddie Rossbol (S) ordför. Ann-Marie Fagerström (S) Bo Sunesson (C) Emma Åhlander Hansson (M) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Personalnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrummet Mellanrummet kl. 10:00-16:30 ande ledamöter Rolf Hansson (V) (ordförande) Gert Dahlin (S) (vice ordförande) Jan Gyllenhammar (KD) (2:e vice ordförande) Lena Westerlund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 17 maj 2005, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 08.30 Göran Fjellström/Frank

Läs mer

Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare

Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30-08:55 Beslutande Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C) Ersättare och övriga närvarande Ulf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS. Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS. Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) 1(20) Plats och tid Nämndhuset lokal: Viksten, kl 08.30-12.05 Beslutande Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) Övriga närvarande Jan Heimdal, t f kommunchef Staffan Lundquist,

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s)

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s) ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1 Sida Plats och tid ande Kommunkontoret i Ånge, personal- och ekonomienheten, tisdag den 15 februari

Läs mer

Personalutskottet 2012-06-12

Personalutskottet 2012-06-12 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-06-12, kl 1300-1600 ande Jan Larsson, S Eva Kumpula, S Pirkko Heikkilä, V Övriga deltagande Gösta Lindmark, administrativ

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, onsdag den 27 augusti 2014 kl. 14.00-16.45 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-16 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 10.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 349) Berit Jansson (C) ordförande 349 Elisabeth Björk (S) Olle

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef Eva-Lena Sjöbäck Chytraeus. vik. personalchef

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef Eva-Lena Sjöbäck Chytraeus. vik. personalchef 2010-08-24 130 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2010-08-24, 13:00 14:00 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Ingrid Adolfsson(s) ersätter Gullvi

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr. Justering Anställning av kommundirektör...4 För kännedom...

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr. Justering Anställning av kommundirektör...4 För kännedom... Kommunstyrelsen 2007-12-17 Ärendelista Sid nr Justering...3 323 Anställning av kommundirektör...4 För kännedom...5 Kommunstyrelsen 2007-12-17 1 Tid Kl. 11.00 11.10 Plats Kommunstyrelsens sessionssal Beslutande

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(16) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (16) 2010-09-03

PROTOKOLL 1 (16) 2010-09-03 PROTOKOLL 1 (16) 2010-09-03 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset, kl 13.00-16.00 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(13) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.45 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Plats och tid Wij Herrgård kl 9.00-12.00, 13.00-16.10 Beslutande Magnus Jonsson (S), ordförande Carina Löfgren (S) Sölve Malm (S) Sarah Andersson (S) Tord Horn (S) Elsie-Britt Eriksson (S)

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Karl-Oskar, kommunhuset, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf, (S) Annika

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 13:30-15:55 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum 2015-03-18

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum 2015-03-18 PROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sal Karl Oskar, kommunhuset, kl. 08:00 12:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf,

Läs mer

Plats och tid Möjligheternas Hus AB, Emmaboda, 2014-03-18 13:00 17:00

Plats och tid Möjligheternas Hus AB, Emmaboda, 2014-03-18 13:00 17:00 2014-03-18 37 Plats och tid Möjligheternas Hus AB, Emmaboda, 2014-03-18 13:00 17:00 Beslutande Övriga deltagande Tema Ann-Marie Fagerström (S) Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol (S) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-10-30 73 (832) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 30 oktober 2014, kl. 08.30-10.25 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf 61-67 Rutger Hallin (M) ordf 68 Helena Edrenius (S) tjänstg

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-09-29. Leif Karlsson (M) vice ordförande, Per Sigvardsson (S), Gunvor Karlsson (S)

Sammanträdesdatum 2014-09-29. Leif Karlsson (M) vice ordförande, Per Sigvardsson (S), Gunvor Karlsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (20) Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda,, 18:00 19:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol (S) ordförande, Ann-Marie Fagerström (S) Ann-Charlotte Filipsson (C), Emma Åhlander

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 11 maj 2005, klockan

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 11 maj 2005, klockan 1(20) Plats och tid: 13.00 16.05 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 11 maj 2005, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Zaid Långström (s) ordf Vender Johansson (c) Ann Marie Jakobsson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-29 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 29 januari 2015, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1. Upprop 2 Val av två protokolljusterare och tid och plats

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25 Kommunstyrelsen 2008-06-23 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 13.00 15.15 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll 1 (10) Plats och tid, Kommunalrådets tjänsterum, kl 09:00-11.40 Beslutande Mikael Dahlqvist (S) Anna-Greta Johansson (S) tj ers Margret Bergkvist (V) Åsa Johansson (S) Barbro Rülcker (M) tj ers Övriga

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-17.20 ande Rolf Eriksson, Socialdemokraterna, ordf Susanna Johansson, Socialdemokraterna, ersätter Daniel Blomqvist (S) Améle Jaiem, Socialdemokraterna

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum: Plats och tid Brandstationen Lessebo, kl 08,30 11,50 Beslutande Monica Widnemark (S), ordförande Åke Carlsson (C),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00 Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.00 ande Mattias Wärnsberg, s Lars Eriksson, kd Stig Andersson, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gillis Gustafsson, m Sylve Rydén,

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-06-15 1(22) Eva Pärsson

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-06-15 1(22) Eva Pärsson Nr 13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-06-15 1(22) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 15 juni 2010, klockan 08.30-12.05, 13.00-15.30 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken,

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2014-04-15 Ärendelista Sid nr Justering... 2 62 Mål och resursplan 2015-2018 - kompletterande information. 3 63 Information om framtida hantering av pensionsåtaganden...

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-05-07

Sammanträdesdatum 2014-05-07 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Vissefjärda bibliotek,, kl. 08:30 11:00 Beslutande Övriga deltagande Per Sigvardsson, (S) ordförande Annchristin Rosell, (S) Stig Skruvik, (S) Anders Fransson,

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll 1 (8) Plats och tid, Kommunalrådets tjänsterum, kl 09:00-10:45 Beslutande Jan Bohlin (S), ordförande Göran Eriksson (S) tj ers Margret Bergkvist (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Övriga Jan Lilja,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 15 september 2009

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 15 september 2009 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-09-10 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.10, 11.10-11.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare. Jan Dahlquist ersättare Anki Dåderman

Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare. Jan Dahlquist ersättare Anki Dåderman 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30 10:10 Beslutande Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Ersättare och övriga närvarande Ulf Israelsson,

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 1(6) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.30 Beslutande: Övriga deltagande: Ingalill Jonsson, (m) ordförande Tage Björk (s) Ingrid Holmgren (c) Torsten Palbom (c) Eva-Lena Wrethén

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan 2015-04-27 Plats och tid Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan 13.00-14.10 Beslutande Johanna Skottman (S) ordförande ej 52 Kennet Hedlund (S) Patrik Boström (S) ej 52 Christina Waster Jansson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15) Nr 9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 20 april 2010, klockan 08.30-11.15 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Ann-Christin Dåderman (S), ersättare för Rickard Möller (S)

Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Ann-Christin Dåderman (S), ersättare för Rickard Möller (S) 1(2) Plats och tid Insikten, Hedslund 13:00-15.00 Beslutande Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Ann-Christin Dåderman (S), ersättare för Rickard Möller (S) Ersättare

Läs mer

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16 Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-14.50 Beslutande Ledamöter Franklin Eck (M), ordförande Jan Österdahl (M) Kristina Karlsson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30.

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Plats och tid för sammanträdet Föredragande Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Konferensrummet, Storegården Vissefjärda,, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 september klockan Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Göran Strandlund (V)

Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 september klockan Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Göran Strandlund (V) Kallelse/underrättelse 2012-09-03 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 september klockan 08.00-10.00 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Göran Strandlund

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-02-25, 18:00 19:05

Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-02-25, 18:00 19:05 2013-03-25 18 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-02-25, 18:00 19:05 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Per Sigvardsson(s), Christer Jonsson(c), Hans Fransson(sd), Maria Svensson(s),

Läs mer