Ann-Marie Fagerström Sten-Olof Johansson 20-23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ann-Marie Fagerström 11-19 Sten-Olof Johansson 20-23"

Transkript

1 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, , 13:00 14:10 Beslutande Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Lena Holmqvist (s) ersättare för Ann-Marie Fagerström(s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen (s) Maria Ixcot Nilsson (s) Per Sigvardsson (s) Inger Bark-Lagergren(mp) Sten-Olof Johansson (m) ordförande Emma Åhlander Hansson (m) Johan Jonsson (c) Bo Sunesson (c) Anders Johansson (kd) Mats Arbring (fp) Övriga deltagare Tommy Persson, kommunsekreterare Jan Demerud, tf kommunchef Elisabeth Dahl, vik personalschef Utses att justera Bo Eddie Rossbol Justeringens plats och tid Järnvägsgatan 28, Emmaboda, kl. 08:00 Underskrifter sekreterare Paragrafer Tommy Persson ordförande justerande Ann-Marie Fagerström Sten-Olof Johansson Bo Eddie Rossbol ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd/styrelse KOMMUNSTYRELSEN Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda Gun-Britt Fransson

2 Kommunledningen informerar KS/2013:5 Vikarierande personalchef Elisabeth Dahl informerar Vi har fått uppgifterna om den totala sjukfrånvaron för 2012, den slutade på 3,3 % d.v.s. samma siffra som för 2010 då vi var tredje bäst i landet på att hantera sjukfrånvaron. Siffran för 2011 var 3,5. Långtidsfrånvaron sjunker medans korttidsfrånvaron ökar men totalen sjunker. Elisabeth avslutar sin tjänstgöring i Emmaboda kommun den 28 februari då Maria Holgersson kommer tillbaka efter sin ledighet. Elisabeth tackar för sin tid i Emmaboda. Enligt henne är kommunen en välkomnande arbetsgivare med ett positivt arbetsklimat och står även för ett gott värdskap. Tillförordnad kommunchef Jan Demerud informerar Bokslutsarbetet befinner sig i slutskedet. Det preliminära resultatet för kommunen är 10,7 Mkr, vilket är 0,5 mkr högre än vi prognosticerade i delårsbokslutet i augusti. Detta är resultatet före avsättningar till sociala fonden och ev. nedvärdering av exploateringsfastigheter. Nämnderna tillsammans visar på ett överskott på ca 0,1 Mkr. Arbetslösheten är oförändrad från månaden tidigare och fortsatt på hög nivå. Ungdomsarbetslösheten ligger på 19,3 %. Motsvarande för riket är 11,0 % Den totala arbetslösheten för kommen är 7,9 %, vilket är tredje högst i länet. Motsvarande för riket är 6,9 %. Ann-Marie Fagerström informerar Alla kommunstyrelsens ordinarie ledamöter har fått inbjudan till utbildning i andvändandet av läsplatta och hanteringen för det Digitala sammanträdet. Handlingar till kommunstyrelsens sammanträden kommer skickas ut digitalt till ordinarie ledamöter och bli tillgängliga via läsplattan. För utbildning utgår max ett halvdagarsarvode. Kommunstyrelsen beslutar att anteckna informationen till protokollet.

3 Uppföljning Kommunstyrelsens budget 2012 (KS/2011:8) Tf kommunchef Jan Demerud presenterar uppföljning av kommunstyrelsens budget Första budgetuppföljningen sker efter mars månad. Eftersom det skett en hel del förändringar i KS budget kommer budgeten per kostnadsställe att justeras för presentation vid nästa KS-möte. Kommunstyrelsen beslutar att anteckna informationen till protokollet.

4 Revidering av Riktlinjer Sociala fonden (KS/2012:201) Emmaboda kommunfullmäktige beslutade 2012 att inrätta en Social fond. Riktlinjerna behöver förbättras för att bättre passa in i den ansökningsprocess som är tänkt för Emmaboda kommun. Det är beredningsprocessen som ändras. Initiativ till ansökningar tas av nämnderna och ansökan upprättas enligt färdig mall. (se förslag). Ansökningen ska registreras hos registrator före beredning av Planeringsutskottet, Kommunstyrelsen beslutar i ärendet delegation av Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige tar slutgiltigt beslut. Det kan finnas anledning att ta stöd från ett vetenskapligt råd vid ansökningarna, dels för att hjälpa till vid en bedömning samt att hjälpa till med beräkningar och uppföljning. Medel till den sociala fonden är tänkt att finansieras, i första skedet, utifrån kommunens resultat för Den totala avsättningen beslutas i samband med årsbokslutet Beslutsunderlag Förslag till revidering Riktlinjer Sociala fonden Emmaboda kommun Kommunstyrelsens föreslag till kommunfullmäktige att anta revidering Riktlinjer för Sociala fonden.

5 Ansökan Social fond Mobila Teamet (KS/2013:27) Socialnämnden, Bildningsnämnden och Teknik- och fritidsnämnden har tillsammans kommit in med en ansökan till den Sociala fonden. Det unga mobila teamet ger hjälp och stöd till ungdomar i ordinärt boende som är beviljade insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ( LSS) eller Socialtjänstlagen ( SoL). Syftet är att kunna möta ungdomars behov på hemmaplan och därmed minska dyra placeringar. Ansökan har lämnats in efter beslut i respektive nämnd. Slutgiltigt beslut om godkännande sker vid nästkommande sammanträde i Kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Ansökan gällande projekt Unga Mobila Teamet Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att godkänna ansökan gällande projekt Unga Mobila Teamet. Yrkanden Ann-Marie Fagerström(s) yrkar på följande tillägg: Till första att satsen läggs det till med justering till mkr t.o.m med ny utvärdering till budget 2014 med önskan om att verksamheten går tillbaka till permanent verksamhet så fort ekonomiskt utrymme ges att Mobila teamet får stöd till sysselsättningssamordning som tidigare år från Möjligheternas Hus AB att tillföra ytterligare 50 % tjänst till arbetsmarknadsenheten på Möjligheternas Hus AB som finansieras från kostnadsstället Till kommunstyrelsens förfogande. Mötet ajourneras kl. 13:27-13: 39 Yrkanden Sten-Olof Johansson(m) yrkar avslag på den 3:e tilläggsattsatsen. Propositionsordning Ordföranden ställer följande proposition Kommunstyrelsens förslag med Ann-Marie Fagerströms(s) tilläggsyrkanden mot Sten-Olof Johanssons(m) förslag att ta bort 3:e tilläggs att satsen och finner att Kommunstyrelsen kommer besluta i enlighet Kommunstyrelsens förslag med Ann- Marie Fagerströms(s) tilläggsyrkande.

6 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att godkänna ansökan gällande projekt Unga Mobila Teamet med justering till mkr t.o.m med ny utvärdering till budget 2014 med önskan om att verksamheten går tillbaka till permanent verksamhet så fort ekonomiskt utrymme ges att Mobila Teamet får stöd till sysselsättningssamordning som tidigare år från Möjligheternas Hus AB att tillföra ytterligare 50 % tjänst till arbetsmarknadsenheten på Möjligheternas Hus AB som finansieras från kostnadsstället Till kommunstyrelsens förfogande. Reservationer Sten-Olof Johansson(m), Emma Åhlander Hansson(m), Johan Jonsson(c), Bo Sunesson(c), Anders Johansson(kd) och Mats Arbring(fp) reserverar sig mot beslutet till förmån för Sten-Olof Johanssons(m) förslag till beslut.

7 Ansökan Social fond Värme och Ramar (KS/2013:27) Socialnämnden och Bildningsnämnden har tillsammans kommit in med en ansökan till den Sociala fonden. Ansökan gällande föräldrastöd genom projektet, Värme & Ramar. Projektet Värme & Ramar är ett föräldraprogram för de föräldrar som vill stärka sin föräldraroll och samtidigt öka möjligheterna för att nå en bra kommunikationsnivå tillsammans med sina barn. Föräldrastödsutbildningen bygger på ett antal gruppbaserade kurstillfällen enligt Cope modellen, (Community Parent Education Program) inriktningen är ett utvecklingsstödjande program och kan med fördel erbjudas till alla föräldrar. Ansökan har lämnats in efter beslut i respektive nämnd. Slutgiltigt beslut om godkännande sker vid nästkommande sammanträde i Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta beslut om godkännande av ansökan gällande projekt Värme och Ramar. Beslutsunderlag Ansökan gällande projekt Värme och Ramar Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att godkänna ansökan gällande projekt Värme och Ramar samt förslag på uppföljning.

8 (KS/2013:42) 16 Investeringsäskande avseende servicebyggnad på campingen i Rasslebygd Under 2012 förväntades Teknik- och Fritidsnämnden göra ett överskott på mellan 1,3 och 1,5 Mkr. Detta driftsöverskott var tänkt att finansiera en servicebyggnad på campingen i Rasslebygd. Nuvarande byggnad var undermålig för användning. Det tänkta överskottet finansierade istället en dubblering av föreningsbidragen under 2012 på ca. 1,1 Mkr. Investeringen beräknas till 1,5 Mkr. Ekonomichefen föreslår, på inrådan från Teknik- och Fritidsnämndens presidium, att denna investering genomförs och finansieras från investeringsbudgetens (2013) ospecificerade avsatta medel på 11 Mkr. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att bevilja investeringen avseende servicebyggnad på campingen i Rasslebygd på totalt 1,5 Mkr och att detta finansieras från 2013 års investeringsbudgets ospecificerade avsatta medel på 11 Mkr.

9 Upplåning till investeringar i Lindås skola och Örnen 5 (KS/2013:43) Investeringen i Lindås skola (renovering) och köpet av Örnen 5 (Nöjeshuset) kan ej fullt ut finansieras med egna medel under I den fastställda budgeten för år 2013 är det flaggat för en total upplåning på 38,8 Mkr. Kalkylen för renoveringen av Lindås skola är enligt budget 35,4 Mkr varav 27,0 Mkr kan finansieras via upplåning och resten med egna medel. Emmaboda kommuns köp av Fastigheten Örnen 5 av Emmaboda Fastighets AB till det bokförda värdet av 11,8 Mkr föreslås att finansieras fullt ut med en upplåning. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige att Kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2013, med totalt kronor, varav kronor till inköp av fastigheten Örnen 5 och kronor till renovering av Lindås skola att Kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande beloppet på de lån som förfaller till betalning under 2013.

10 (KS/2012:294) 18 Anskaffande av översvämningsbarriärer till skydd mot höga vattenflöden från Lyckebyån Sammanfattning /Bakgrund Lyckebyån har vid olika tillfällen svämmat över vid höga vårflöden och vid häftig nederbörd. Räddningstjänsten har gjort insatser enligt lagen om skydd mot olyckor för att rädda liv och egendom. Dessa räddningsinsatser är och skall vara tillfälliga. Det finns i lager sandsäckar och pumpar och elverk för att driva dessa, men denna materiel är just för tillfälliga åtgärder. Vid större insats behövs mer och annan materiel och där kan händelsen övergå i en extraordinär händelse; när de egna resurserna inte förslår. I Emmaboda kommuns Risk och sårbarhetsanalys 2011, antagen av kommunfullmäktige finns i avsnittet 8.2 behov av ytterligare åtgärder följande text, sid 47: Kommunerna samverkar sinsemellan med olika resurser och den samverkan bygger på erfarenhet, initiativ och uppbyggda goda kontakter. Detta förslår långt men det bör byggas upp en samverkan och planering på läns- och riksnivå för tillförsel av materiel och personal vad gäller översvämningar, snöoväder och vattenförsörjningen. De troliga resurser som behövs utifrån de geografiska och limnologiska förhållandena är för att motverka skador på samhället, företag och enskilda vid översvämningar i Emmabodas fall i Lyckebyåsystemet. Det kan röra sig om barriärer; staket/dukar/säckar; pumpar, mobila elverk, grävmaskiner, båtmateriel av olika slag, kvalificerad materiel såsom Försvarsmaktens Bogserbåt 2, FBET M eller enklare båtar såsom aluminium- och gummibåtar med motorer; etc. Erfarenheterna från tidigare översvämningar i länet ger vid handen att allt händer i en kommun och när allt händer så är man själv enligt det geografiska områdesansvaret och verksamhetsansvaret, och kan inte förlita sig på statliga resurser, då dessa är avsedda som en extraordinär åtgärd och där materielen fördelas enligt en nationell prioritering. Statlig materiel kan inte påräknas vid återkommande översvämningar vi d kända platser. För respektive kommun gäller det att själv vara på förhand och ha egen materiel såsom sandsäckar, barriärer. Detta har klargjorts av landshövdingen i brev till kommunerna Angående eventuella problem med höga vattenflöden i samband med kommande snösmältning. I flertalet kommuner i länet har införskaffats översvämningsbarriärer av samma typ och tillverkare. Allt mellan 200 meter till 100 meter. Detta har skett i den andan att den som har får låna av andra om det skulle uppstå ett större behov, en form av kollektiv försäkring mellan barriärägare där premien är egna barriärer. Barriärer är inte en specifik räddningstjänstfråga utan en övergripande och förebyggande investering i skydd mot översvämning. För tydlighetens skull vill vi upplysa om att statsbidraget för extraordinära händelser är inte avsett för investeringar utan för att till en del täcka kostnader för planering för ett robustare samhälle. Statsbidragets användning för avsett ändamål granskas av Länsstyrelsen

11 och rapporteras till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås har inte i sin medelsram utrymme för en sådan investering. Den barriär som valts av andra kommuner i länet är Barriär Standard H80. För närvarande finns följande antal meter barriärer av denna typ i dessa kommuner: finns+på gång: Vimmerby -, +100m, Hultsfred 450m, Högsby 200m+200m, Mönsterås 200m, Oskarshamn -, Västervik 60m, Nybro -, +200m, Emmaboda -, Torsås -, +100m, Kalmar 200m, Öland - Emmaboda kommun föreslås inköpa 200 meter Barriär Standard H80 för ett belopp av 200 kkr samt att Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås får i uppdrag att införskaffa, förvalta och underhålla barriären. Beslutsunderlag Länsstyrelsen Kalmar läns brev Angående eventuella problem med höga vattenflödeni samband med kommande snösmältning Kommunstyrelsen beslutar att Emmaboda kommun inköper 200 meter Barriär Standard H80 för ett belopp av 200 kkr att Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås får i uppdrag att införskaffa, förvalta och underhålla barriären.

12 (KS/2012:295) 19 Yttrande över förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting Kalmar läns kommuner har ställt sig bakom ett gemensamt yttrande vad gäller förslaget om ändringar i inkomstutjämningen. Beslutsunderlag Yttrande över förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting (Fi2012/4726) Ekonomichefen föreslår kommunstyrelsen att Emmaboda kommun tillstyrker förslaget. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget.

13 (KS/2011:289) 20 Omvandling av 7 lägenheter inom Bjurbäcksgatans särskilda boende till trygghetsboende samt Riktlinjer för trygghetsboende Sammanfattning Behovet av platser i annan boendeform än särskilda boenden för äldre utan. Eller med begränsade omsorgsbehov i Emmaboda kommun har påtalats av lokala brukarorganisationer. Riksdagen har beslutat om införandet av en ny boendeform, trygghetsboende, för personer över 70 år. Trygghetsbostad kräver inget biståndsbeslut. På Bjurbäcksgatan finns i dag 37 stycken 2 rumslägenheter med kök. Socialförvaltningen föreslår att ytterligare 7 av Bjurbäcksgatans lägenheter, vars verksamhet uppfyller Emmaboda kommuns kriterier och riktlinjer för trygghetsboende, ändras till att benämnas trygghetsboende. Målsättningen är att omvandla ytterligare 7 bostäder fram till Boendet kommer att omvandlas i takt med att lägenheterna blir tomma. Beslutsunderlag - Tjänsteskrivelse omvandling av ytterligare 7 lägenheter inom Bjurbäcksgatans särskilda boende till Trygghetsboende. - Riktlinjer för Trygghetsboende i Emmaboda kommun. - Socialförvaltningens protokoll , 98. Socialnämnden beslutade att be kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fastsälla omvandling av ytterligare lägenheter fram till 2014 inom Bjurbäcksgatans särskilda boende till trygghetsboende att fastställa riktlinjer för Trygghetsboende i Emmaboda kommun att be kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fastställa riktlinjer för Trygghetsboende i Emmaboda kommun. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att fastställa omvandling av ytterligare lägenheter fram till 2014 inom Bjurbäcksgatans särskilda boende till trygghetsboende att fastställa riktlinjer för Trygghetsboende i Emmaboda kommun. Alf Augustsson, representerande PRO och SPF i Emmaboda framför deras sypunkter kring socialnämndens förslag. Stig-Ove Andersson(s) meddelar sypunkter från Demensanhörigföreningen som

14 kommit in till honom via e-post. Yrkanden Stig-Ove Andersson(s) yrkar återremiss på ärendet med motiveringen att det finns brister i dialogen till Kommunala pensionärsrådet, synpunkterna från PRO, SPF och Demensanhörigföreningen måste det diskuteras vidare om. Anders Johansson(kd) yrkar bifall till Stig-Ove Andersson(s) förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition dels på kommunstyrelsens förslag och dels på Stig- Ove Anderssons(s) förslag och finner att kommunstyrelsen kommer besluta i enlighet med Stig-Ove Anderssons(s) förslag. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet med motiveringen att det finns brister i dialogen till Kommunala pensionärsrådet och att synpunkterna från PRO, SPF och Demensanhörigföreningen måste beaktas innan beslut tas i ärendet. I enlighet med Kommunstyrelsens beslut om återremiss har en dialog förts av Socialnämnden med Kommunala pensionärsrådet och hämtat in deras synpunkter. Beslutsunderlag KS Omvandling av 7 lägenheter inom Bjurbäcksgatans särskilda boende till trygghetsboende samt Riktlinjer för trygghetsboende med beslut om återremiss till socialnämnden SN Svar på återremiss till kommunstyrelsen avseende briser i dialogen till KPR Avsiktsförklaring: Omvandling av trygghetsboende Tjänsteskrivelse: Omidentifiering av sju lägenheter inom Bjurbäcksgatan 46 från särskilda boenden till trygghetsboende Riktlinjer Trygghetsboende SN Omvandling a ytterligare 7 lägenheter inom Bjurbäcksgatans särskilda boenden till trygghetsboende SN Inrättande av trygghetsbostäder på Bjurbäcksgatan 46 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att fastställa omvandling av ytterligare lägenheter fram till 2014 inom Bjurbäcksgatans särskilda boende till trygghetsboende att fastställa riktlinjer för Trygghetsboende i Emmaboda kommun.

15 Yrkanden Stig-Ove Andersson(s) yrkar tillägg med följande att satser: att Emmaboda Bostads AB får i uppdrag att ta fram kriterier för uthyrning och hur hyreskontrakten ska utformas avseende trygghetsboende på Bjurbäcksgatan 46 att Emmaboda Bostads AB får i uppdrag att komma till kommunstyrelsen med ett förslag hur det är möjligt att uppföra nya särskilda boenden enligt senaste rön i direkt anslutning till Bjurbäcksgatan 46. Maria Ixcot Nilsson(s), Anders Johansson(kd) och Bo Sunesson(c) yrkar bifall till Stig-Ove Anderssons(s) förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att fastställa omvandling av ytterligare lägenheter fram till 2014 inom Bjurbäcksgatans särskilda boende till trygghetsboende att fastställa riktlinjer för Trygghetsboende i Emmaboda kommun att Emmaboda Bostads AB får i uppdrag att ta fram kriterier för uthyrning och hur hyreskontrakten ska utformas avseende trygghetsboende på Bjurbäcksgatan 46 att Emmaboda Bostads AB får i uppdrag att komma till kommunstyrelsen med ett förslag hur det är möjligt att uppföra nya särskilda boenden enligt senaste rön i direkt anslutning till Bjurbäcksgatan 46.

16 (KS/2013:35) 21 Riktlinjer gällande synfelsbehandling för anställda i Emmaboda kommun Sammanfattning /Bakgrund Emmaboda kommun vill uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Detta kan ske genom att erbjuda personalvårdande förmåner som bruttolöneavdrag för synfelsbehandling. Detta innebär att medarbetaren ansöker och tecknar ett avtal med kommunen om att Emmaboda kommun betalar synfelsoperationen mot ett bruttolöneavdrag. Med bruttolöneavdrag för synfelsbehandling menas att den anställdes lön sänks under en avbetalningsperiod på max 6 månader. Konsekvensbeskrivning En nackdel för den anställde är att den pensionsgrundande inkomsten minskas under avtalstiden och sjuk- och föräldrapenning kan komma att påverkas av löneavdraget. Bruttolöneavdrag är ur personalpolitisk synvinkel enbart positiv eftersom detta är något som enskilda medarbetare efterfrågar i allt större omfattning. Beslutsunderlag - Riktlinjer gällande synfelsbehandlingar för anställda i Emmaboda kommun - Avtal om bruttolöneavdrag vid synfelsbehandling Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att anta riktlinjer gällande synfelsbehandlingar för anställda i Emmaboda kommun.

17 Byte av semesterdagstillägg mot ledig tid (KS/2013:34) Sammanfattning /Bakgrund Emmaboda kommun vill kunna erbjuda sina medarbetare en möjlighet att byta semesterdagstillägg mot ledig tid. Syftet är att erbjuda medarbetare som är i behov av ytterligare ledig tid, utöver ordinarie semesterdagar, en möjlighet att ansöka om och byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Konsekvensbeskrivning För den enskilde innebär erbjudandet extra lediga dagar mot att bruttoinkomsten och pensionen påverkas. För arbetsgivaren kan det innebära att semesterlöneskulden minskar. De fackliga organisationerna har efterfrågat byte av semesterdagstillägg mot ledig tid. En konsekvens kan bli att medarbetare blir nekade bytet eftersom det i vissa verksamheter krävs vikarie vid frånvaro. I de verksamheter som kräver vikarier vid frånvaro kan bytet generera en kostnadsökning vid ett beviljande av bytet. Beslutsunderlag - Riktlinjer för byte av semesterdagstillägg mot ledig tid - Enskild överenskommelse om byte av semesterdagstillägg mot ledig tid Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige att anta riktlinjer för byte av semesterdagstillägg mot ledig tid.

18 Meddelanden (KS/2013:10) Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär: 2012:72 Utfall i kostnads- och i LSS-utjämningen :73 Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre, Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten, Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012:74 Redovisningsfrågor 2012 och :75 Slutligt utfall av 2011 års kommunala fastighetsavgift och ny prognos för :76 Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildningsoch introduktionsanställning BUI :2 Synpunkter på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskild boenden 2013:3 Överenskommelse om ändring av försäkringsvillkor för AGS-KL, TFA-KL m fl samt införande av Företagarens egen försäkring Protokollsanteckningar Styrande kommittén och Central samverkan Dnr 2012:154 Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås med protokoll från Dnr 2013:14 Protokollsanteckningar Styrande kommittén och Central samverkan Dnr 2013:21 Försvarsmaktens inriktning för stöd till samhället Dnr 2013:37 Årlig uppföljning av ersättningen till kommuner från anslag 2:4 Krisberedskap Dnr 2013:36 Kommunstyrelsen beslutar att anteckna meddelandena till protokollet.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. Tema - Göran Schnell, Brandskyddsföreningen Förstudie förbundsbildning Räddningstjänsten

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. Tema - Göran Schnell, Brandskyddsföreningen Förstudie förbundsbildning Räddningstjänsten 2012-06-25 58 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2012-06-25, kl. 18:00-20:10 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Ingrid Jensen(c), Emma Åhlander Hansson(m), Christer Jonsson(c), Inger

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-11-24. Per Sigvardsson(S)

Sammanträdesdatum 2015-11-24. Per Sigvardsson(S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda,, 17:30-18:30 Beslutande Bo Eddie Rossbol (S) ordför. Ann-Marie Fagerström (S) Bo Sunesson (C) Emma Åhlander Hansson (M) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-02-25, 18:00 19:05

Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-02-25, 18:00 19:05 2013-03-25 18 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-02-25, 18:00 19:05 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Per Sigvardsson(s), Christer Jonsson(c), Hans Fransson(sd), Maria Svensson(s),

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström 2010-06-21 123 Plats och tid Karl-Oskar kommunhuset Emmaboda, 2010-06-21, 16:30 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Gullvi Dahllöf (s) Bo Eddie Rossbol (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-09-29. Leif Karlsson (M) vice ordförande, Per Sigvardsson (S), Gunvor Karlsson (S)

Sammanträdesdatum 2014-09-29. Leif Karlsson (M) vice ordförande, Per Sigvardsson (S), Gunvor Karlsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (20) Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda,, 18:00 19:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol (S) ordförande, Ann-Marie Fagerström (S) Ann-Charlotte Filipsson (C), Emma Åhlander

Läs mer

Plats och tid The Glass Factory, Boda glasbruk, 2014-11-11, kl. 13:00 16:30

Plats och tid The Glass Factory, Boda glasbruk, 2014-11-11, kl. 13:00 16:30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 137 (20) Plats och tid The Glass Factory, Boda glasbruk,, kl. 13:00 16:30 Beslutande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Erik Fors(S) ersätter Bo Eddie Rossbol

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn 2011-11-15 1 (8) Plats och tid 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Alf-Göran Andersson Ann-Mari Louison Ingegerd

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-10-14, kl. 13:00 17:30

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-10-14, kl. 13:00 17:30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (25) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 17:30 Beslutande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol (S) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 21 augusti 2014 kl 16:00. Helena Henriksson 137-150 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 21 augusti 2014 kl 16:00. Helena Henriksson 137-150 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-11:50 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Emilie Jansson (S) Anders Pettersson (S)

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-11-25, 18:00 20:30

Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-11-25, 18:00 20:30 2013-11-25 116 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-11-25, 18:00 20:30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Tema Utses att justera Justeringens plats och tid Samtliga närvarande med undantag

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tomas Söreling, S Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Britt Idensjö, sekreterare

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tomas Söreling, S Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Britt Idensjö, sekreterare Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred 1 september 2015 kl. 08:30-10.30 Beslutande Övriga deltagande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tomas Söreling, S Lars-Erik

Läs mer

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(20) Plats och tid A-salen, kl. 9.00 11.20 Beslutande Ledamöter Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.3014.20 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, 22 mars 2011 kl. 9.00 12.05, 13.15-14.40 (sammanträdet ajournerat mellan 10.05 10.10) Beslutande

Socialförvaltningen, Simrishamn, 22 mars 2011 kl. 9.00 12.05, 13.15-14.40 (sammanträdet ajournerat mellan 10.05 10.10) Beslutande 2011-03-22 1 (22) Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, 22 mars 2011 kl. 9.00 12.05, 13.15-14.40 (sammanträdet ajournerat mellan 10.05 10.10) Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete, klockan 13.00-17.55. ande Bo Silverbern (M), ordförande Bernt Lindén (FP) Tommy Carlsson

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-21, kl. 13:15-14:30 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Övriga närvarande:

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal onsdagen den 19 september 2012, kl 08.30-15.30 Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S) Marita Björkvall

Läs mer

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 2013-01-29, klockan 13:30 16:25 (ajounering 14:50-15:00) ande Görel Nilsson (S) ordförande, Susanna Karlsson (S), Monica

Läs mer

Socialnämnden 2015-12-09 1 (16)

Socialnämnden 2015-12-09 1 (16) 2015-12-09 1 (16) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-12-09 kl. 9:00-12:00 Ajournering kl. 10:40-11:00, 11:09-11:30. Reservationsmotivering 132 biläggs protokollet Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden 2014-10-08 1 (22) Plats och tid Ks-salen, Stadshuset kl. 13.30--17.30 Beslutande C Bardh (M), ordf, M Hahn (S), E-K Hjalmarsson (S), K Olofsson (S), C-A Bengtsson (M), M Högberg (VF), J-E Josefsson (KD),

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef 2011-01-31 1 Plats och tid Nygatan 8, Folkets Hus Emmaboda, 2011-01-31, 18:00 19:00 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Gunvor Karlsson(s), Maria Ixcot Nilsson(s), Hans Fransson(sd), Anne Thuresson(kd),

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2013-06-18 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2013-06-18 1 Socialnämnden 2013-06-18 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 99 Rutin för handläggning av bostadsanpassningärenden 100 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 101

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer. Henrik Bokor Nilsson

Underskrifter Sekreterare Paragrafer. Henrik Bokor Nilsson TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 14 Plats och tid Socialkontoret, Torsås, kl. 18.00 21.15 Beslutande Övriga deltagande Henrik Bokor Nilsson, s, ordf. Ewy Svensson, m Sonja Johnsson Leif Karlsson

Läs mer

Arbets- och näringslivsnämnden 2011-03-15 1 (9)

Arbets- och näringslivsnämnden 2011-03-15 1 (9) Arbets- och näringslivsnämnden 2011-03-15 1 (9) Plats och tid Lärcentrum rum 203, kl. 9.00-10.15 Beslutande Övriga deltagare Henrik Erlingson (C), ordförande Ahova Lood (S) Anna Roos (KV) Niclas Erlandsson

Läs mer

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2008-11-20 196 Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Ann-Margret Björck (fp), tjg. ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ingrid Håkansson (m), ledamot Lars Nihlén (c), ledamot

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16) 2012-10-22 1 (16) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 oktober kl. 8.30 11.40 Beslutande Vidar Lundbäck, ordförande Berith Krook (M), vice ordförande Viktor Emilsson (M) Josefin Grenander (C) Elisabeth

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP)

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP) 1(14) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg

Läs mer

Rose-Marie Henriksson

Rose-Marie Henriksson Hemvårdsnämnden 2010-03-31 1(21) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30 17:10 ande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord Johansson

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet 2014-06-11 1 (9)

Kommunala Pensionärsrådet 2014-06-11 1 (9) Kommunala Pensionärsrådet 2014-06-11 1 (9) Plats och tid Beslutande Lilla sammanträdesrummet 15:00 16:55 Gunnel Johansson (S) ordförande Karl-Gustav Lindbäck (KV) Ann-Marie Alfredsson (PRO Rydö) Tore Klingborg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Bolmens sammanträdesrum, Kommunhuset i Gislaved, kl 14.00-16.45 Beslutande Solveig Davidsson (M) ordf. Jösta Forslund (M) Ulla Fredriksson (M) Ann-Britt Larsson (C) Elisabeth Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens folkhälsoutskotts protokoll 2013-03-13

Kommunstyrelsens folkhälsoutskotts protokoll 2013-03-13 Datum: Onsdagen den 13 mars 2013 Tid: 08.30-09.30 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 21 mars Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Jörgen Andersson (C) Underskrifter:

Läs mer

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C) 1(14) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-12.00 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

Socialkontoret 2009-10-23 kl.13.00

Socialkontoret 2009-10-23 kl.13.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Socialkontoret, kl.15.30-16.20 ajournering kl.15.55-16.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Paragrafen, kommunhuset Storuman 2013-02-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar 11.30 12.00. Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Best Western Hotel Årjäng måndagen den 6 februari 2012 kl 16.30-18.30 Beslutande Lars Jonehög, ordf FP Kjell-Arne Ottosson C Erik Ulriksson C Henrik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(26) Plats Tid Stadshuset kl 17.30--19.15 Sammanträdet ajournerades i fem minuter, kl 17.50-17.55, 126 Sammanträdesprotokoll Ledamöter Mattias Adolfsson (fp), ordförande Richard Svärd (m), 1:e v ordförande

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tomas Söreling, S Lars Rönnlund, kommunchef Britt Idensjö, sekreterare

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tomas Söreling, S Lars Rönnlund, kommunchef Britt Idensjö, sekreterare Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 1 december 2015 kl. 08.30-12.45 Beslutande Övriga deltagande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tomas Söreling, S Lars Rönnlund,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden 1(19) Tid och plats 2014-12-02 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119 Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 17.15 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s), ers för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2009-06-10 1(14) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 14.00 17.40 Beslutande Ledamöter Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S),

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 16 Plats och tid Röda rummet, Grästorp, kl 08.30 16.00 Beslutande Närvaro/Frånvaro N/F Niclas Andrén (M) N Tobias Svensson (S) N Monia Persson (M) ej 2 N Kent Hansson (M) N Eva Tengeland (M)

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00 Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.00 ande Mattias Wärnsberg, s Lars Eriksson, kd Stig Andersson, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gillis Gustafsson, m Sylve Rydén,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c ), ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunfullmäktigesalen kl. 09:00 15.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Leif Andersson (S), Roger Persson (S) Anna-Lena Carlsson (C), Elisabeth Johansson (C), tjänstgörande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun 2012-09-05 1(22) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, kl. 08.30 11.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Ahlkvist (M) ordförande Pelle Skerup (M) Kjell-Åke

Läs mer

Kommunhuset, Sessionssalen, 2012-11-21, kl 13.00-15.50. Margareta Ottosson, FUB

Kommunhuset, Sessionssalen, 2012-11-21, kl 13.00-15.50. Margareta Ottosson, FUB Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen,, kl 13.00-15.50 Beslutande Gunilla Aronsson, ordf. Anders Nilsson, Epilepsiföreningen Monica Bergh, SOC Lennart Davidsson, MoB Elsy

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-05-26 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-05-26 1 Socialnämnden 2015-05-26 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 63 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 64 Tertialrapport jan-april 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

Tryggve Reinmar (S) 51-61 Rita Edlund, nämndsekreterare. Kommunkontoret, Heby, 23 maj 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 51-62 ANSLAG/BEVIS

Tryggve Reinmar (S) 51-61 Rita Edlund, nämndsekreterare. Kommunkontoret, Heby, 23 maj 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 51-62 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-15.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) 51-61

Läs mer

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Nicklas Bremefors, ekonomichef Inger Bengtsson, markhandläggare, 155 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Nicklas Bremefors, ekonomichef Inger Bengtsson, markhandläggare, 155 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-10:30 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Helena

Läs mer

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 09.00 11.30 Beslutande Mats Green (M), ordförande ej 17 Per Johansson (M) ers M Green

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen 1(13) Tid och plats 2015-09-02 - Kommunhuset klockan 13.30-15.25. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Clas Engström (KD) - tjänstgörande ersättare Jane Holmström Björkman (S) - tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-28 18

Kommunfullmäktige 2011-02-28 18 Kommunfullmäktige 2011-02-28 18 Plats och tid Kommunhuset, måndag 28 februari 2011, kl. 18.00 20.00 och 20.10 20.25 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

Gunilla Andersson - sn 20080624.doc Sida 1

Gunilla Andersson - sn 20080624.doc Sida 1 Gunilla Andersson - sn 20080624.doc Sida 1 Nr Socialnämnden 2008-06-24 1(17) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 24 juni 2008 klockan 08.30-12.30 Beslutande Daniel Jensen, ordf. (kd) Kerstin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1 Plats och tid Torsdag 26 november 2009 kl 17.00-20.00 Beslutande Se bilagd upprops- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

Lars Svensson Rose-Marie Jönsson. Socialkontoret 2013-11-22 kl. 13.00 Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt ANSLAG/BEVIS

Lars Svensson Rose-Marie Jönsson. Socialkontoret 2013-11-22 kl. 13.00 Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt ANSLAG/BEVIS 1 (17) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 17.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S),

Läs mer

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm, (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S)

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm, (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-28 1 (15) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl 8:30-11 Beslutande Övriga deltagare Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-04 1(20) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Örngrund kl 8.30-9.00 Beslutande Daniel Adborn (FP), ordförande Harry Bouveng (M) Övriga närvarande Utses att justera Birgitta Elvås, kommunchef Bertil

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dnr 2015/249/002 Id 48156 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2015-06-16, KS 269 Gäller från och med 2015-08-01 2 INNEHÅLL Generella bestämmelser 3 Administration 5 Ekonomifrågor

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.40 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Mira Wedenberg (M) Sören Söderström (C)

Läs mer

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman 2014-04-22 1 (17) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Se närvarolista på sida 2. Se närvarolista på sida 2. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-16 Monica Jonsson

Se närvarolista på sida 2. Se närvarolista på sida 2. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-16 Monica Jonsson Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, kl. 14:00-16:00 1(16) Beslutande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare

Läs mer

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9:00 11:15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

2015-12-14. Sten-Inge Olsson (S) Hans Liljas (L) Jan Lilja, kommunchef Magnus Heimdahl, kommunsekreterare Richard Bjöörn, personalchef

2015-12-14. Sten-Inge Olsson (S) Hans Liljas (L) Jan Lilja, kommunchef Magnus Heimdahl, kommunsekreterare Richard Bjöörn, personalchef Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 10:55 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Göran Eriksson (S) Stellan Andersson (C) Mikael Edvardsson (SD)

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare Plats och tid: Grön, 2014-03-27, kl. 13:15-16:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Ersättare: Övriga närvarande: Lena Östblom,

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18)

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 maj 2009, kl. 16.00-18.20 Ajournering kl.17.10-17.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19 Beslutsärenden KS 1 Personuppgiftslagen (PUL) 2 Vårgården 3 Yttrande över trafikförsörjningsplan 2002/2003 4 Upphandling av skolskjutsar 5 Delegationsärenden 6 Meddelanden KF

Läs mer

Ann-Gret Sillén, socialchef A-Ch Andersson, c ej tjg ers. Jonny Bengtsson

Ann-Gret Sillén, socialchef A-Ch Andersson, c ej tjg ers. Jonny Bengtsson Plats och tid Kommunhuset Revelj 11 november 2015 kl. 13:00 16.45 ande Per-Inge Pettersson, c ordf Conny Daag, m Jonny Bengtsson, s Eva Svedberg, s Monica Bergh, kd Antje Rohde, c Lizette Wästerlund, s

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/20 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-20:50 Paragrafer 124-140 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Se deltagarlista på nästa sida. Övriga deltagande

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik Ajournering 10.30-11.30 för gruppmöten 5 juni 2013 kl. 08.30 11.30 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

Personalutskottet 2012-09-18

Personalutskottet 2012-09-18 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-09-18, kl 0900-1220 ande Jan Larsson, S Laila Mäki, S Pirkko Heikkilä, V Övriga deltagande Gösta Lindmark, administrativ

Läs mer

Marianne Zackrisson (S)

Marianne Zackrisson (S) 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.50 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Kristina Hovander (Mp) 13.15-15.45 Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf. Rose-Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2012-03-26 1

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2012-03-26 1 Social- och äldrenämnden 2012-03-26 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, rum Alfven Måndag den 26 mars 2012, klockan 18:00-19.50 Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Lena Kanström

Läs mer

PROTOKOLL. Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15

PROTOKOLL. Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15 Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Peter Engdahl (S) Birgitta Ek (S)

Läs mer

Bildningsnämnden 2010-03-25 1 (9)

Bildningsnämnden 2010-03-25 1 (9) Bildningsnämnden 2010-03-25 1 (9) Plats och tid Moberg torsdagen den 25 mars 2010 kl 15.00-16.35. Beslutande Jan-Olof Jäghagen (s), ordförande Ann Helene Jonsson (m) Lena Holmqvist (s) Mickael Fransson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2006-02-22 1 (22) Socialkontoret, kl. 9.00 13.15

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2006-02-22 1 (22) Socialkontoret, kl. 9.00 13.15 2006-02-22 1 (22) Plats och tid Socialkontoret, kl. 9.00 13.15 Beslutande Stefan Lamme (m) Pia Ingvarsson (s) Anita Svensson (c) tjänstgörande ersättare för Ulf Johansson (c) 17-35 Cecilia Edman (öp) 17-33

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-15 1 (18)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-15 1 (18) 2014-10-15 1 (18) Plats och tid Älmhults kommunhus tisdagen den 15 oktober 2014 kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Ann

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2010-10-04 1 (12)

Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2010-10-04 1 (12) Kommunstyrelsen 2010-10-04 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2010-10-04 klockan 10.00 15.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Rosmarie Nelson Ekerå (C) Åke Almqvist (M) Göran Lindgren (M)

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 09.00-11.10 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot

Läs mer

2010-03-31 Datum för anslags nedtagande Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda

2010-03-31 Datum för anslags nedtagande Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda 2010-03-29 26 Plats och tid Boda Samlingslokal vid Biblioteket, 2010-03-29, 18:00 20:30 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Gunvor Karlsson(s), Berthold Andersson(m), Hugo Grönlund(v), Birgitta

Läs mer

Socialnämnden 2015-12-10

Socialnämnden 2015-12-10 141 Budgetuppföljning... 2 142 Revidering av socialförvaltningens attestförteckning... 3 143 Riktlinjer för kravverksamhet... 4 144 Uppföljning av situation i personalgrupp... 5 145 Bostad med särskild

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 281 292 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 281 292 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun 2012-10-03 1(18) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, kl. 08.30 11.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Pelle Skerup (M) ordförande Kjell-Åke Persson (C) Brita

Läs mer