Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)"

Transkript

1 1(12) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl Beslutande Ledamöter Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Övriga närvarande Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare Sven Kanth, ekonomichef Lars Enlund, samhällsutvecklingschef Karin Gerken, personalchef Lars Kratz, barn- och utbildningschef Lars Björklund, fritidschef, 91 Karin Göras, enhetschef bistånd, 92 Linda bergström, IFO, Lars Bergman Troll, IFO, Anna-Lena Hållmats Bergvik, socialchef, Justerare Jan Dahlquist, ersättare Anki Dåderman Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer Elisabeth Cederberg Ordförande Fredrik Ollén Justerare Jan Dahlquist ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Elisabeth Cederberg

2 2(12) Innehållsförteckning Ärende KS AU 91 Information från samhällsutvecklingsförvaltningen... 3 KS AU 92 Dnr 2012/ Revidering av ledningssystem för handläggning av bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS till äldre och personer med funktionsnedsättning... 4 KS 93 Dnr 2013/ Riktlinjer Ensamkommande barn och ungdomar... 5 KS AU 94 Dnr 2013/ Riktlinjer Vuxna med missbruksproblem/ beroendeproblem... 6 KS AU 95 Dnr 2013/ Information om socialförvaltningens uppdrag att se över möjligheten att ge personalen inom äldreomsorgen större eget ansvar samt ökade sysselsättningsgrader... 7 KS AU 96 Dnr Korsningen Knihsgatan Storgatan öppen som gångfartsområde under sommaren KS AU 97 Dnr Återkoppling investeringsbeslut... 9 KS AU 98 Dnr 2013/ Meddelande Minnesanteckningar från kommunled- ningsgruppens möte KS AU 99 Meddelanden KS AU 99 forts

3 3(12) KS AU 91 Information från samhällsutvecklingsförvaltningen Fritidschef Lars Björklund, informerade om ungdoms- och fritidsenhetens verksamhet. Allmänna utskottets beslut - Informationen läggs till handlingarna.

4 4(12) KS AU 92 Dnr 2012/ Revidering av ledningssystem för handläggning av bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS till äldre och personer med funktionsnedsättning Från socialförvaltningen förelåg rubricerade dokument för antagande. Mot bakgrund av förändrad lagstiftning och utveckling av praxis samt nya rutiner för handläggning av bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS har en översyn av tidigare riktlinjer för denna verksamhet gjorts. Syftet med dokumentet är att säkerställa en rättsäker och lika behandling när det gäller att utreda och bedöma behovet av bistånd. Dokumentet ersätter tidigare antaget ledningssystem för dessa områden. Karin Göras, enhetschef för biståndshandläggarna, föredrog ärendet. Yrkande Inge Östlund (C) yrkade att förslaget till nytt ledningssystemet antas. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Anta reviderat förslag till Ledningssystem för handläggning av bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS till äldre och personer med funktionsnedsättning, daterad

5 5(12) KS 93 Dnr 2013/ Riktlinjer Ensamkommande barn och ungdomar Från socialförvaltningen förelåg förslag till Riktlinjer för Ensamkommande barn och ungdomar för antagande. Linda Bergström och Lars Bergman Troll från IFO-enheten föredrog ärendet. Yrkande Inge Östlund (C) yrkade att föreslagna riktlinjer antas. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Anta förslag till Riktlinjer för Ensamkommande barn och ungdomar daterat

6 6(12) KS AU 94 Dnr 2013/ Riktlinjer Vuxna med missbruksproblem/ beroendeproblem Från socialförvaltningen förelåg förslag till Riktlinjer för Vuxna med missbruksproblem/beroendeproblem för antagande. Linda Bergström och Lars Bergman Troll från IFO-enheten föredrog ärendet. Yrkande Inge Östlund (C) yrkade att föreslagna riktlinjer antas. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Anta förslag till Riktlinjer för Vuxna med missbruksproblem/ beroendeproblem daterat

7 7(12) KS AU 95 Dnr 2013/ Information om socialförvaltningens uppdrag att se över möjligheten att ge personalen inom äldreomsorgen större eget ansvar samt ökade sysselsättningsgrader Socialchef Anna-Lena Hållmats Bergvik informerade om socialförvalttningens uppdrag (som utmynnade i en motion och 8 medborgarförslag) att påbörja arbetet med att genomföra ett projekt för att se om och vilka fördelar det finns inom äldreomsorgen när personal så långt som möjligt inom kommunens mål och ekonomiska ramar samt lagar och förordningar, får ta ett större helhetsansvar för verksamheten. Yttrande Socialchefen har även yttrat sig skriftligt i ärendet, enligt bilaga. Allmänna utskottets beslut - Informationen och yttrandet läggs till handlingarna. Sändlista: Socialchef Personalchef

8 8(12) KS AU 96 Dnr Korsningen Knihsgatan Storgatan öppen som gångfartsområde under sommaren 2013 Förelåg skrivelse från samhällsutvecklingschef Lars Enlund om att öppna korsningen Knihsgatan-Storgatan som gångfartsområde under sommaren Knihsgatan har under de senaste åren varit avstängd för passage över Storgatan (gågata) under sommarsäsongen. Bland annat har handikapporganisationerna förordat detta medan andra varit kritiska och protesterat genom namninsamlingar. På flera platser i landet har man idag korsande trafik med gångfartsområde över gågator utan att detta leder till problem. Yrkande Jan Dahlquist (S) yrkade att Storgatan stängs av som gågata enligt tidigare, men gångfartsområdet på Knihsgatan bibehålls i syfte att möjliggöra korsande trafik. I detta yrkande instämde även Inge Östlund (C). Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottets bifallit detsamma. Allmänna utskottets beslut - Uppdra till samhällsutvecklingsförvaltningen att vidta åtgärder så att möjlighet att korsa Storgatan med fordonstrafik medges även under sommarsäsongen då Storgatan avlysts som gågata. Åtgärder för att höja trafiksäkerheten ska härmed vidtas. Sändlista: Samhällsutvecklingschef

9 9(12) KS AU 97 Dnr Återkoppling investeringsbeslut Allmänna utskottet beslutade vid redovisningen av budgetuppföljningen per 30 april 2013, 82, , att anta vissa besparingsförslag som bl a innefattar att investeringar och underhållsåtgärder inte får påbörjas utan godkännande från allmänna utskottet. Kommunchef Ulf Israelsson har till dagens sammanträde inkommit med investeringsbeslut som ska godkännas av allmänna utskottet enligt nedan: - Skogsbruksplan, kr (samhällsutvecklingsförvaltningen) - Åtgärder och restaurering av takmålningar i Hvilan-paviljongen, kr (samhällsutvecklingsförvaltningen) - Fortsatt utbyggnad av det trådlösa nätverket och kapacitetshöjning av kommunikationen kr (IT-enheten) - Åtgärder textilslöjden Rättviksskolan, kr (barn- och utbildningsförvaltningen) - Åtgärder och anpassning getinpassering, kr (barn- och utbildningsförvaltningen - Stängsel och foderhäckar för hästar, kr (barn- och utbildningsförvaltningen) - Åtgärder hemkunskapssalen Furudal, kr (barn- och utbildningsförvaltningen) Samtliga investeringar ryms inom budgetram. Yrkande Inge Östlund (C) yrkade att ovanstående investeringar godkänns. Proposition Ordföranden ställde proposition på Inge Östlunds yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottets beslut - Godkänna ovanstående 7 investeringsbeslut. Sändlista: Kommunchef barn- o utbildningschef

10 10(12) KS AU 98 Dnr 2013/ Meddelande Minnesanteckningar från kommunledningsgruppens möte Förelåg minnesanteckningar från kommunledningsgruppens möte Allmänna utskottets beslut - Meddelandet överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom. Sändlista: Ks-lådan

11 11(12) KS AU 99 Meddelanden Sveriges Kommuner och Landsting - cirkulär: 13:25 Huvudöverenskommelse HÖK 13 med OFRs förbundsmöte Läkare, Sveriges läkarförbund samt överenskommelse om Med.stud :26 Bättre tillgång till kommunala föreskrifter 13:27 Arbetsdomstolens dom 2013 nr 42 om övergång till tillsvidareanställning för vikarierande förskollärare 13:28 Kommunens skyldighet att besluta om belägenhetsadresser för fritidshus senast den 1 januari 2015 samt vikten av att kommunen uppdaterar lägenhetsregistret 13:29 Sotningsindex :30 Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar 13:31 Preliminär kostnadsutjämning för LSS år :32 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m ÖLA 13 med Fastighetsanställdas Förbund 13:33 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet 13:34 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m ÖLA 13 med SEKO Facket för service och kommunikation Dnr 2013/ Länsstyrelsen Dalarna Beslut om preliminärt beviljat investeringsstöd till kommersiell service i Bingsjö kr för ombyggnad. Dnr 2013/ Skolverket Beslutsmeddelande statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen 2013 inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen och den särskilda utbildningen för vuxna. För Rättviks kommuns del; kronor. Dnr 2013/ Beslutsmeddelande fördelning av statsbidrag om till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare. Rättviks kommun har tilldelats kronor i statsbidrag bidragsåret Dnr 2013/ Beslutsmeddelande statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning våren Rättviks kommun har tilldelats kronor.

12 12(12) KS AU 99 forts Dnr 2013/ Region Dalarna Beslut om en något justerad skrivelse om regionbildning Skrivelsen samt en begäran om ökade befogenheter och ökad tilldelning för Region Dalarna av anslaget 1:1 regionala tillväxtåtgärder för Dalarnas län sänds till regeringen. Dnr 2013/ Rådet för ungdomsfrågor Protokoll Kommunala Pensionärsrådet Protokoll Kommunala Handikapprådet Protokoll Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Meddelandena läggs till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-03-05 1 Plats och tid Kommunledningskontoret kl 08.15-10.15 Beslutande Övriga deltagare Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Jan Dahlquist

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) 1(24) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-10.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Marcus Gavatin

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande

Annette Riesbeck (C), ordförande 1(32) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.55 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C), 167-171 Henrieta

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) 1(25) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.15 11.20 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige. Se närvarolista sid 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige. Se närvarolista sid 2 1(36) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 18.00-20.30 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Se närvarolista sid 2 Fredrik Ollèn (M), ordf socialutskottet Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-09-03

Kommunstyrelsen 2013-09-03 Kommunstyrelsen 2013-09-03 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-11.30 Beslutande Leif Nilsson (S) ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Hans Jansson (S) Kjell Midér (S) Monica Georgsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-06-18

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-06-18 2010-05-26 1 (23) Plats och tid Socialförvaltningen, onsdagen den 26 maj 2010 kl. 9.00 12.05 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-04

Kommunstyrelsen 2012-09-04 Kommunstyrelsen 2012-09-04 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-10.40 Beslutande Leif Nilsson (S) ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Helena Andersson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-06-17 99 (113) Plats och tid ICA Cityhallen och Kommunhuset, måndagen den 17 juni 2013, kl. 10.00 14.20. Beslutande Jörgen Larsson (S), ordf. Björn Andersson (M), 110 Anneli Bengtsson (S) Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Britt-Marie Andersson Nilsson, personalchef, 102 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Britt-Marie Andersson Nilsson, personalchef, 102 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-13:30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Sören Görgård (C), ersättare för

Läs mer

Justering av Utskottet arbete och omsorgs protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av Utskottet arbete och omsorgs protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2010-08-24 33 (47) Plats och tid Kommunhuset Tierp, Rådrummet kl 13.30-16.00 Beslutande Pia Wårdsäter (S) ordförande Anette Pettersson (S) Catarina Deremar (C) Håkan Thomsson (MP), ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet Protokoll 2012-01-26

Omsorgs och utbildningsutskottet Protokoll 2012-01-26 2012-01-26 Protokoll - Omsorgs och utbildningsutskottet Sid 1/15 Ärendeförteckning 1-9 1 Verksamhetsuppföljning Lindgården, Attendo Care AB 2 Revidering av riktlinjer för Ledsagarservice LSS/SoL 3 Slutrapport

Läs mer

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 1(22) Plats och tid Sessionssalen Nämndhuset kl. 08.15-09.47, 10.05-11.40, 13.15-14.40 Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 Beslutande Ledamöter Susanne Forsberg (S), ordförande Krister Fagerström

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tomelilla Golfkrog, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Tid och plats Tisdagen den 16 december 2014, klockan 14.00 16.00, i Älvans konferensrum. Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Gunnar

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande Socialnämnden 2014-04-09 1 (25) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13. 00 16.00 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Josette Rask (C) Berit Sörman

Läs mer

Måndag 3 november 2014 kl 8.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset.

Måndag 3 november 2014 kl 8.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. s sammanträde Måndag 3 november 2014 kl 8.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 249 Fastställelse av ärendelista 250 Delegationsbeslut 251 s information (föranmäls till ordförande)

Läs mer

Socialnämnden 2008 01 23

Socialnämnden 2008 01 23 Socialnämnden 2008 01 23 1 Delgivning av protokoll...2 2 Delegationsbeslut...3 3 Delgivningar...4 4 Information från studiebesök i Linköping avseende hemtjänstinsatser...5 5 Information om projektet Aktivitetsledare

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 10 november 2010, klockan 8.30 12.15. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 10 november 2010, klockan 8.30 12.15. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2010-11-10 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 10 november 2010, klockan 8.30 12.15 Beslutande Martin Carling (C) ordf Elisabeth Forsdahl (C) Gösta Schagerholm (C)

Läs mer

Utskottet för omsorg 2015-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40

Utskottet för omsorg 2015-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Eva Skoglund (S) ersätter Ulf Sjölinder (FP) Mats Överfjord (M) ersätter Övriga deltagande

Läs mer

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83 1(16) Plats och tid Tingshuset den 28 november 2013 kl. 16.00-18.30 Ajournering kl.16.50-17.15 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Bente Johansson (M) Nicolas

Läs mer

Cecilia Holmblad, NSR, 157 Camilla Nilsson, NSVA, 158-159 Mats Norberg, NSVA, 158-159

Cecilia Holmblad, NSR, 157 Camilla Nilsson, NSVA, 158-159 Mats Norberg, NSVA, 158-159 1(18) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-05-02 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20 Beslutande Martin Carling (c) ordf Anders Johannesson (c) Gösta Schagerholm (c) Stig Edman

Läs mer