Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C)"

Transkript

1 1(24) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Marcus Gavatin (M), ersättare för Henrieta Vedberg Susanne Säbb Danielsson (FP) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Anders Björkman (S) Maria Kratz (S) Lars-Erik Jonsén (S) Jan-Erik Wikman (S) Övriga närvarande Britt-Marie Essell (S), ersättare Solveig Hansson (S), ersättare Rickard Möller (S), ersättare Lena Johansson (KD), ersättare Gösta Sarholm (SPI), ersättare Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare Lisbeth Martinsson, Dala Vatten och Avfall AB, 75 Justerare Anders Björkman och Anders Åkerlund, ersättare Lars-Erik Jonsén och Fredrik Ollén Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Elisabeth Cederberg Ordförande Annette Riesbeck Justerare Anders Björkman Anders Åkerlund ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Elisabeth Cederberg

2 2(24) Innehållsförteckning Ärende KS 74 Dnr 2014/ Medborgarförslag om utplacering av bänkar i Rättvik... 4 KS 74 forts KS 75 Föreskrifter om hantering av hushållsavfall... 6 KS 76 Dnr 2014/ Riktlinjer barn- och familj... 7 KS 77 Dnr 2013/ Medborgarförslag om lysande rättviksskylt på berget vid slalombacken... 8 KS 77 forts KS 78 Dnr 2013/ Medborgarförslag om borttagande av parkeringskort i Rättvik KS 78 forts KS 79 Dnr 2014/ Avtal om fördelning av kostnader för kollektiv- trafiken i Dalarnas län KS 80 Dnr 2014/ Revisionens frågor angående kommunens skogsinnehav KS 81 Dnr 2014/ Rapport om ej verkställda beslut enl SoL och LSS per 31 mars KS 82 Dnr 2014/ Årsredovisning 2013 Nedansiljans samordnings- förbund KS 83 Dnr 2014/ Meddelande Minnesanteckningar från kommun- ledningsgruppens möte KS 84 Övriga meddelanden KS 85 Dnr Redovisning nr av ej färdigbehandlade medborgarförslag KS 86 Dnr Redovisning nr av ej färdigbehandlade motioner KS 87 Delegationsbeslut kommunstyrelsens ordförande KS 88 Delegationsbeslut samhällsutvecklingschef KS 89 Delegationsbeslut socialutskottet KS 90

3 3(24) Delegationsbeslut individnämnden KS 91 Dnr Åtgärder ridhuset... 24

4 4(24) KS 74 Dnr 2014/ Medborgarförslag om utplacering av bänkar i Rättvik Göran Ambell, Offerbacksvägen 5, Rättvik, inlämnade rubricerade medborgarförslag. Se bilaga. Förslag Utplacering av bänkar i Rättvik. I Rättvik har vi två dominerande kategorier av människor, åldringar och turister. För bägge grupper finns det ett stort behov av enkla bänkar placerade utefter lämpliga vägar. Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Yttrande Samhällsbyggnadsberedningen har yttrat sig i ärendet och ställer sig bakom syftet i medborgarförslaget och föreslår kommunstyrelsen att bifalla detsamma. Yrkande Annette Riesbeck (C) yrkade att arbetet med utsättning av bänkar pågår. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att jobba vidare med förslagen om vad bänkarna ska placeras. Medborgarförslaget anses därmed behandlat. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Uppdra till samhällsutvecklingsförvaltningen att vid utsättningen av bänkarna arbeta vidare med förslagen om var de ska placeras. 2. Medborgarförslaget anses därmed behandlat. Sändlista: Shbb G Ambell Suf

5 5(24) KS 74 forts s beslut Enligt allmänna utskottets förslag

6 6(24) KS 75 Dnr 2014/ Föreskrifter om hantering av hushållsavfall Lisbet Martinsson, Dala Vatten och Avfall AB, var närvarande och informerade om förslag till Föreskrifter om hantering av hushållsavfall. För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla en avfallsplan samt de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen. Samarbetsorganet DalaAvfall har under i samråd med miljökontoren i länet initierat och drivit arbetet med att ta fram en gemensam mall för föreskrifter, som nu ska ställas ut för samråd. Yrkande Annette Riesbeck (C) yrkade att föreskrifterna ställs ut för samråd. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit detsamma. s beslut - Godkänna förslag till Föreskrifter om hantering av hushållsavfall för Rättviks kommun daterat för utställning under fyra veckor i maj-juni Sändlista: Dala Vatten och Avfall AB

7 7(24) KS 76 Dnr 2014/ Riktlinjer barn- och familj Socialförvaltningen har inkommit med förslag till Riktlinjer barn- och familj för antagande. Linda Masser, IFO, redogjorde för ärendet. Yrkande Anette Riesbeck (C) yrkade att förslag till Riktlinjer barn- och familj, daterat antas. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Anta förslag till reviderade Riktlinjer barn- och familj daterat s beslut Enligt allmänna utskottets förslag Sändlista: Socialchef L Masser

8 8(24) KS 77 Dnr 2013/ Medborgarförslag om lysande rättviksskylt på berget vid slalombacken Linnea Bodeström-Eriksson, Envägen 5, Rättvik har inlämnat rubricerade medborgarförslag. Se bilaga. Förslag Att på berget vid slalombacken/hotell Lerdalshöjden skriva Rättvik med stora bokstäver på en skylt som lyser på kvällen. Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Yttranden Samhällsbyggnadsberedningen föreslår i yttrande att medborgarförslaget avslås, då samhällsutvecklingsförvaltningen arbetar löpande med att synliggöra Rättvik vid infarterna. Samhällsutvecklingsförvaltningen påtalar i yttrande att i Centrumgruppen, där ett flertal aktörer med inriktning på centrumutveckling i kommunen deltar, diskuteras kontinuerligt skyltningen i Rättvik. Ett starkt önskemål har varit digitala informationstavlor vid infarterna, som informerar om Rättvik och aktuella evenemang. Kostanden för denna typ av information har dock visat sig vara stora och förvaltningen har inga pengar i budget för digital skyltning. Det kunde vara intressant med en annan typ av skyltning än den traditionella, men belysta skyltar kostar mycket pengar. Om det blir aktuellt med ny belyst informationsskyltning bör pengarna i första hand satsas på digitala skyltar vid våra infartsvägar Yrkande Annette Riesbeck (C) yrkade att med hänvisning till de båda yttrandena avslås medborgarförslaget. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Sändlista: Suf, uppdragslista L Bodeström-Eriksson

9 9(24) KS 77 forts Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Med hänvisning till ovanstående yttranden avslås medborgarförslaget. Yrkande Inge Östlund (C) och Anders Björkman (S) yrkade att ärendet ska utredas vidare och därmed anses behandlat. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit detsamma. s förslag till kommunfullmäktige 1. Uppdra till samhällsutvecklingsförvaltningen att utreda ärendet vidare. 2. Medborgarförslaget anses därmed behandlat.

10 10(24) KS 78 Dnr 2013/ Medborgarförslag om borttagande av parkeringskort i Rättvik Handikappföreningarnas Hus, genom Hans Waxell m fl har inlämnat rubricerade medborgarförslag. Se bilaga. Förslag Att kravet på parkeringskort tas bort under perioden 1 sept 31 maj. Kravet ska endast finnas kvar under semestertid, d v s 1 juni 31 augusti. Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Yttranden Samhällsbyggnadsberedningen och samhällsutvecklingsförvaltningen har yttrat sig i ärendet. Samhällsbyggnadsberedningen föreslår att medborgarförslaget avslås. Samhällsutvecklingsförvaltningen anser att kravet på parkeringsskivor ska gälla hela året med följande motivering: - Risken för långtidsparkerade bilar skulle öka och därmed försvåra snöröjningen. - Det är mycket biltrafik även vissa perioder vintertid och anledningen till att det inte är brist på parkeringsplatser är tack vare parkeringsskivorna. - Det kan bli ännu svårare att komma ihåg parkeringsskivorna om de bara gäller en viss tid på året. Yrkande Inge Östlund (C) yrkade att med hänvisning till de båda yttranden avslås medborgarförslaget. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma.

11 11(24) KS 78 forts Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Med hänvisning till yttrandena från samhällsbyggnadsberedningen och samhällsutvecklingsförvaltningen avslås medborgarförslaget. Yrkande Inge Östlund (C) yrkade bifall till allmänna utskottets förslag. s förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottets förslag

12 12(24) KS 79 Dnr 2014/ Avtal om fördelning av kostnader för kollektivtrafiken i Dalarnas län Region Dalarnas direktion har tagit beslut i ärendet Avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län. I beslutet rekommenderas landstinget Dalarna och länets kommuner att godkänna föreslaget avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län att gälla från Avtalet medföljer som bilaga. Kommunsekreterare Margareta Östberg föredrog ärendet. Yrkande Annette Riesbeck (C) yrkade att bifogat avtal godkänns. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Godkänna bifogat avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län. Avtalet gäller fr o m s förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottets förslag

13 13(24) KS 80 Dnr 2014/ Revisionens frågor angående kommunens skogsinnehav Revisorerna i Rättviks kommun, genom Torsten Hedlund, har tillskrivit Rättviks kommun angående kommunens skogsinnehav. Det anges att kommunen äger ca 800 ha skog/mark. Dock kan revisorerna konstatera att det råder osäkerhet om var kommunen äger skog och mark och hur mycket man äger. Vidare konstaterar revisorerna att det saknas skogsbruksplan, vilket man anser innebär svårigheter för kommunen att få en rationell drift och god avkastning av kommunens skogsinnehav. Slutligen råder oklarhet kring omfattningen av de arrendeavtal som kommunen tecknat för kommunal mark. Revisorerna önskar därför kommunstyrelsens svar på följande frågor: * Vilka skogs- och markinnehav har kommunen? * Varför har kommunen ännu inte utarbetat en skogsbruksplan? * Vilka och hur många arrendeavtal har kommunen tecknat för kommunal mark? Yttrande Samhällsutvecklingsförvaltningen har i bifogat yttrande besvarat revisionens frågor. Yrkande Annette Riesbeck (C)yrkade att samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande antas som kommunstyrelsens svar till revisorerna. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Anta bifogat yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen som kommunstyrelsens svar till revisorerna. s beslut Enligt allmänna utskottets förslag Sändlista: Revisionen

14 14(24) KS 81 Dnr 2014/ Rapport om ej verkställda beslut enl SoL och LSS per 31 mars 2014 Rättviks kommun har till Länsstyrelsen rapporterat in att det finns inga ej verkställda beslut, eller beslut med avbrott i verkställighet att rapportera under första kvartalet Rapporten föreligger som bilaga. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Redovisningen/rapporten av ej verkställda beslut enl SoL och LSS per 31 mars 2014 överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. s beslut Enligt allmänna utskottets förslag Sändlista: Kf-lådan

15 15(24) KS 82 Dnr 2014/ Årsredovisning 2013 Nedansiljans samordningsförbund Förelåg Nedansiljans samordningsförbunds årsredovisning för räkenskapsåret Yrkande Annette Riesbeck (C) yrkade att årsredovisningen godkänns och att direktionen beviljas ansvarsfrihet. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Godkänna årsredovisningen för Nedansiljans samordningsförbund för räkenskapsåret Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret Revisionsberättelsen läggs till handlingarna. s förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottets förslag

16 16(24) KS 83 Dnr 2014/ Meddelande Minnesanteckningar från kommunledningsgruppens möte Förelåg minnesanteckningar från kommunledningsgruppens möte Allmänna utskottets beslut - Meddelandet överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom. s beslut - Meddelandet läggs till handlingarna.

17 17(24) KS 84 Övriga meddelanden Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär: 14:11 Sotningsindex :12 Nya regler i kommunallagen om lokalt partistöd Dnr 2014/ Länsstyrelsen Dalarna Beslut att lämna tillstånd för Sven Blank, Norrgårdsvägen 54, Rättvik, till plantering inom delar av fornlämning som består av Gamla Larsbodarnas gamla inägor, Rättviks socken, Falu kommun. Dnr 2013/ Landstinget Dalarna Meddelande om förändrad ambulansorganisation i Dalarna. Länets ambulanser ställs frekvent på s k passningsuppdrag för att ambulanstillgängligheten på bästa sätt ska säkerställas för befolkningen när det är ambulanstomt i ett område. Nattambulansen i Rättvik flyttas till Leksand och samtidigt förstärks området med en dagambulans lördag och söndag. Dnr 2014/ Hjälpmedelsnämnden Dalarna Protokoll Dnr 2014/ Kulturrådet Beslut om att bevilja Rättviks kommun statsbidrag om kronor till kulturell verksamhet i skolan, Skapande skola år Dnr 2014/16 61 Bildningsberedningen Protokoll Dnr 2014/18 20 Samhällsbyggnadsberedningen Protokoll Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Meddelandena läggs till handlingarna. s beslut Enligt allmänna utskottets förslag

18 18(24) KS 85 Dnr 2014/ Redovisning nr av ej färdigbehandlade medborgarförslag Förelåg Redovisning nr av ej färdigbehandlade medborgarförslag. s beslut - Redovisning nr av ej färdigbehandlade medborgarförslag redovisas för kommunfullmäktige Sändlista: Kf-lådan

19 19(24) KS 86 Dnr 2014/ Redovisning nr av ej färdigbehandlade motioner Förelåg Redovisning nr av ej färdigbehandlade motioner. s beslut - Redovisning nr av ej färdigbehandlade motioner redovisas för kommunfullmäktige. Sändlista: Kf-lådan

20 20(24) KS 87 Delegationsbeslut kommunstyrelsens ordförande Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande enligt kommunstyrelsens beslut 104/12. Beslut nr 6-8 under tiden Delegationsbesluten förvaras i pärm på kommunkansliet. s beslut - Anmälan läggs till handlingarna. Sändlista: Pärm

21 21(24) KS 88 Delegationsbeslut samhällsutvecklingschef Anmäles delegationsbeslut fattade av samhällsutvecklingschefen enligt kommunstyrelens beslut 104/12. Beslut nr , nr , nr under tiden , nr under tiden Delegationsbesluten förvaras i pärm på kommunkansliet. s beslut - Anmälan läggs till handlingarna. Sändlista: Pärm

22 22(24) KS 89 Delegationsbeslut socialutskottet Anmäles delegationsbeslut enligt socialutskottets paragrafer: Besluten förvaras i pärm på socialkontoret. s beslut - Anmälan läggs till handlingarna.

23 23(24) KS 90 Delegationsbeslut individnämnden Anmäles delegationsbeslut enligt individnämndens paragrafer: Besluten förvaras i pärm på socialkontoret. s beslut - Anmälan läggs till handlingarna.

24 24(24) KS 91 Dnr 2014/ Åtgärder ridhuset Förelåg skrivelse från samhällsutvecklingsförvaltningen. Efter klagomål på mögel i Ridhuset (Backa 29:19) valde miljö- och byggnadsnämnden att förelägga fastighetsägaren (Rättviks kommun, mark och planenheten) att utreda eventuell mögelproblematik. Enheten anlitade en konsult, som konstaterade att ridhuset är angripet av mögel. Efter att fastighetsägaren erhållit konsultens mögelutredning, stängdes ridhuset för att förhindra olägenhet för människors hälsa. Detta beslut gäller så länge mögelproblematiken kvarstår och risk för människors hälsa föreligger. Stängningen av ridhuset innebär förutom att den ordinarie verksamheten ej kan fullföljas, att den nyligen uppstartade handikappridningen avstannat. Flera alternativ till åtgärder har prövats, men nu kvarstår endast att åtgärda fastigheten i kommunens regi och att Rättviks Ridklubbs arrende i samband med etta ökas från kr/år till kr/år, detta utan att driftsbidraget höjs. Investeringskostnaden beräknas uppgå till ca 2,5 milj kronor. Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att förvaltningen beviljas extra investeringsmedel om 2,5 milj kronor för att åtgärda ridhuset. Yrkande Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till förslaget. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit detsamma. s förslag till kommunfullmäktige - Samhällsutvecklingsförvaltningen beviljas extra investeringsmedel om 2,5 milj kronor under 2014, i syfte att åtgärda ridhuset så att detta återigen kan användas i full omfattning av Rättviks Ridklubb under hösten 2014.

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) 1(25) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.15 11.20 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Övriga närvarande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 14 april 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stihna Johansson Evertsson (C),

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

Mats Hahne (M), 81-88 Lennart Gustafsson (C)

Mats Hahne (M), 81-88 Lennart Gustafsson (C) Sida PROTOKOLL 1(13) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 17:00-18:45. Beslutande Ledamöter Roland Leben (KD), ordf. Krister Nyström (S), vice ordf. Björn Nyström (M) Elsie-Marie Arvidsson (M), 81-88 Erik

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21) 2009-11-02 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 213-227 Plats och tid ande Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 12.40 ( 226 har justerats omedelbart) Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Alf Johansson (S), ordförande

Alf Johansson (S), ordförande Kommunfullmäktige 2014-12-08 1 (99) Plats och tid Lindberghallen Djurås, kl. 15.00-22.20 Beslutande Ledamöter Alf Johansson (S), ordförande Irene Homman (S) Sofia Jarl (C) Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan

Läs mer

PROTOKOLL 1(36) 2014-04-14 KOMMUNSTYRELSEN Tid: kl 08:30 16.00. Lokal Bäcken, kommunförvaltningen. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande

PROTOKOLL 1(36) 2014-04-14 KOMMUNSTYRELSEN Tid: kl 08:30 16.00. Lokal Bäcken, kommunförvaltningen. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande PROTOKOLL 1(36) KOMMUNSTYRELSEN Tid: kl 08:30 16.00 Plats: Lokal Bäcken, kommunförvaltningen Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Sture Nordin, s vice ordförande Stefan Hortlund, s Inger Grankvist,

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30)

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, klockan 13.00-15.00 ande: Anette Åkesson (M) - ordförande Bertil Mattsson (BP) Katarina Angel (FP) Janet Gunnarsson

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-05-30 0 Innehållsförteckning 47 Granskning av koncernstyrningen... 73 48 Ägardirektiv och bolagsordning för kommunens bolag... 74 49 Miljöprogram och energi- och klimatstrategi - uppföljning... 75

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-14:50 Beslutande Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD), 48-56, 58-65 Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M),

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer