Kommunledningskontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunledningskontoret"

Transkript

1 1(32) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande, , Fredrik Ollén (M), ordförande, 110 Hans Furn (C), ersättare för Inge Östlund (C), , Jonny Jones (C), , Joanna Stridh (C) Linda Viklund (C) Barbro Aastrup (S), ersättare för Lars-Erik Kalles (S), 113 Peter Jonsson (M) Jan Dahlquist (S) Maria Kratz (S) Lars-Erik Jonsén (S) Anki Dåderman (S), , Lars-Erik Kalles (S), , Nils Gävert (SD) Henrieta Vedberg (M), ersättare för Annette Riesbeck (C), 110 Susanna Säbb Danielsson (FP), ersättare för Jonny Jones (C), 110 Thomas Grundell (FP), ersättare för Hans Furn (C), 110 Lars-Erik Liss (S), ersättare för Anki Dåderman (S), 113 Övriga närvarande Rickard Möller (S), ersättare Lena Linzie, familjerätt, 104 Lars-Erik Liss (S), ersättare, , Lena Fröyen, t f socialchef, 104 Inger Eriksson (S), ersättare Erik Linder, upphandlingssam, 112 Barbro Aastrup (S), ersättare, , Susanne Säbb Danielsson (FP), ersättare, , Tomas Grundell (FP), ersättare, , Henrieta Vedberg (M), ersättare, , Elvine Lindell (SD), ersättare Carola von Walter (MP), ersättare Sven Kanth, ekonomichef, 105 Lars Kratz, barn- och utbildningschef, 102,107 Ulf Israelsson, kommunchef Örjan Furn, VD Dala Vatten och Avfall AB, 103 Elisabeth Cederberg, sekreterare Justerare Lars-Erik Jonsén och Linda Wiklund, ersättare Anki Dåderman och Joanna Stridh Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Elisabeth Cederberg Ordförande Annette Riesbeck , Fredrik Ollén 110 Justerare Anki Dåderman , Linda Viklund Lars-Erik Liss 113 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Elisabeth Cederberg

2 2(32) Innehållsförteckning Ärende KS 102 Information om fritidshemmen... 4 KS 103 Information om reningsverket... 5 KS 104 Dnr Förslag till reviderade riktlinjer för socialtjänstens familjerätt... 6 KS 105 Dnr Koncernredovisning KS 106 Dnr 2015/ Försäljning av fastigheten Rexbo 2:2 (Hesseborn)... 8 KS 107 Dnr 2014/ Utvärdering Barnomsorg på obekväm arbetstid och ändrade öppettider på Dal Jerk... 9 KS 107 forts KS 108 Dnr 2012/ Slumpmässiga stickprovstester KS 108 forts KS 109 Dnr 2015/ Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 1:a kvartalet KS 110 Dnr Nyttjanderättsavtal Dalhalla KS 111 Dnr 2014/ Motion om att öka demokratin i kommunen förlägg minst ett fullmäktigemöte per termin till Furudal KS 111 forts KS 112 Dnr Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun KS 112 forts KS 113 Dnr Ansökan om bidrag Folkmusikens Hus KS 113 forts KS 114 Dnr Ny bolagsordning för Rättviks Teknik AB KS 115 Dnr Ägardirektiv för Rättviks Teknik AB KS 116 Dnr Redovisning nr av ej färdigbehandlade medborgarförslag KS 117 Dnr Redovisning nr av ej färdigbehandlade motioner... 24

3 3(32) KS 118 Dnr Delegationsbeslut samhällsutvecklingschef KS 119 Delegationsbeslut samhällsbyggnadsutskottets ordförande KS 120 Delegationsbeslut socialutskottet KS 121 Meddelanden Meddelanden KS 121 forts KS 122 Delegationsbeslut kommunstyrelsens ordförande KS 123 Delegationsbeslut individnämnden KS 124 Dnr Avsägelse från uppdraget som ordförande i samhällsbyggnadsutskottet... 32

4 4(32) KS 102 Information om fritidshemmen Barn- och utbildningschef Lars Kratz var närvarande och informerade om fritidshemmens verksamhet. s beslut - Informationen läggs till handlingarna.

5 5(32) KS 103 Information om reningsverket Örjan Furn, VD Dala Vatten och avfall AB, var närvarande och redogjorde för beräknade kostnader för ombyggnationen av reningsverket. Han meddelade även att anbudsöppning nu är på gång. s beslut - Informationen läggs till handlingarna.

6 6(32) KS 104 Dnr Förslag till reviderade riktlinjer för socialtjänstens familjerätt Familjerättssekreterare Lena Linzie redovisade förslaget till riktlinjer samt informerade om familjerättens verksamhet och uppdrag. Förslag till riktlinjer föreligger som bilaga. Socialutskottets beslut - Anta förslag till reviderade riktlinjer för socialtjänstens familjerätt. T f socialchef Lena Fröyen och familjerättssekreterare Lena Linzie var närvarande och redogjorde för ärendet. Yrkande Fredrik Ollèn (M) yrkade bifall till socialutskottets förslag. s beslut Enligt socialutskottets förslag Sändlista: Socialchef

7 7(32) KS 105 Dnr Koncernredovisning 2014 Från ekonomienheten förelåg koncernredovisning för Ekonomichef Sven Kanth redogjorde för ärendet. Yrkanden Lars-Erik Kalles (S) yrkade att ärendet återremitteras för att se över om Dalahalla Förvaltning AB kan ingå i årsredovisningen. Fredrik Ollén (M) yrkade att koncernredovisningen godkänns och överlämnas till revisorerna för upprättande av revisionsberättelse samt till kommunfullmäktige för antagande. Propositioner Ordföranden ställde proposition på Lars-Erik Kalles återremissyrkande och fann att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställde sedan proposition på Fredrik Olléns yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit detsamma. s beslut 1. Koncernredovisningen 2014 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. 2. Koncernredovisningen överlämnas till revisorerna för upprättande av revisionsberättelse. Reservation Socialdemokraterna Jan Dahlquist, Anki Dåderman, Maria Kratz, Lars-Erik Jonsén samt Lars-Erik Kalles reserverade sig skriftligt mot beslutet, se bilaga. Sändlista: Kf-lådan Revisorerna

8 8(32) KS 106 Dnr 2015/ Försäljning av fastigheten Rexbo 2:2 (Hesseborn) Rättviks kommun har genom testamente erhållit fastigheten Rexbo 2:2, Leksands kommun, Åls församling. En del av fastigheten, ca 4 ha åker har avyttrats Nu återstår att försälja resterande del, där det ingår en fäbodstuga. Yrkande Jonny Jones (C) yrkade att resterande del av fastigheten Rexbo 2:2, Leksands socken, Åls församling, avyttras genom försäljning. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att samhällsbyggnadsutskottet bifallit detsamma. Samhällsutbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen - Uppdra till samhällsbyggnadsutskottet att genom försäljning avyttra resterande del av fastigheten Rexbo 2:2, Leksands kommun, Åls församling. Samhällsutvecklingschef Lars Enlund redogjorde för ärendet. Yrkande Jonny Jones (C) yrkade bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag. s beslut Enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag Det har framkommit att ärendet är av sådan dignitet att beslut bör fattas kommunfullmäktige. s förslag till kommunfullmäktige - Uppdra till samhällsbyggnadsutskottet att genom försäljning avyttra resterande del av fastigheten Rexbo 2:2, Leksands kommun, Åls församling.

9 9(32) KS 107 Dnr 2014/ Utvärdering Barnomsorg på obekväm arbetstid och ändrade öppettider på Dal Jerk Bildningsutskottet tog beslut att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att utvärdera hur barnomsorg på obekväm tid fungerat sedan starten Utvärderingen ska redovisas till bildningsutskottet, senast på sammanträdet i april Ordförande Joanna Stridh (C) informerade om att ytterligare önskemål och synpunkter kommit in angående flexibla öppettider på morgnarna på förskolor. Yrkande Rickard Möller (S) yrkade att barn- och utbilningsförvaltningen får i uppdrag att även utreda flexibla öppettider och att det ska redovisas tillsammans med tidigare uppdrag. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att bildningsutskottet bifallit detsamma. Bildningsutskottets beslut Uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att ta fram underlag för flexibilitet i öppettiderna på morgnarna på förskolor. 2. Redovisningen av uppdraget ska göras till bildningsutskottet, senast på sammanträdet i april Inför dagens sammanträde har en utvärdering lämnats in. Tre familjer har under hösten 2014 och våren 2015 använt barnomsorg på obekväm arbetstid. Som tidigast har man lämnat kl och hämtat senast kl Enligt beslut i kommunstyrelsen, , 24, har det sedan 1 augusti 2014 funnits barnomsorg på obekväm arbetstid på förskolan Dal-Jerk under måndag fredag, kl Yrkande Lena Johansson (KD) yrkade att öppettiderna på förskolan Dal Jerk från 1 augusti 2015 blir måndag fredag, kl och att en utvärdering ska göras efter 1 år. Sändlista: Barn- o utbildningschef

10 10(32) KS 107 forts Proposition Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att bildningsutskottet bifallit detsamma. Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen - Barnomsorg på obekväm arbetstid vid förskolan Dal Jerk ska från och med 1 augusti 2015 bedrivas måndag fredag, kl Utvärdering görs efter 1 år. s beslut Enligt bildningsutskottets förslag

11 11(32) KS 108 Dnr 2012/ Slumpmässiga stickprovstester Kommunfullmäktige beslutade att ge personalenheten i uppdrag att se över rutinerna för hur kommunen hanterar frågan om stickprovstester för att kontrollera nykterheten hos de som använder kommunens tjänstebilar. Personalenheten har utrett frågan och ser att det i den arbetsrättsliga delen av frågan inte finns några tydliga prejudikat i rättspraxis att luta sig emot. Det enda som blir tydligt är att det är svårt att genomföra, bl a på grund av att arbetsgivaren behöver riktigt goda skäl för att genomföra slumpvisa tester och att tester bör, för att hålla arbetsrättsligt, genomföras på företagshälsovården. I Rättviks kommun är det förhållandevis få anställda som nyttjar kommunens bilar med någon regelbundenhet. Personalenhetens uppfattning är att berörda enhetschefer har goda rutiner att ta itu med att upptäcka problem hos medarbetare. Personalenhetens samlade bedömning är att kostnaderna för både testning och arbetstid att genomföra den, överstiger nyttan. Personalchef Karin Gerken föredrog ärendet. Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Stickprovstester för att kontrollera nykterheten hos dem som använder kommunens tjänstebilar ska inte genomföras. 2. Kommunen ska, utöver sedvanligt systematiskt arbetsmiljöarbete, säkerställer att chefer och medarbetare på arbetsplatser där kommunens bilar används frekvent har kunskap om att upptäcka och hantera problematik kring alkohol och droger i arbetslivet. Yrkande Annette Riesbeck (C) yrkade att personalutskottets förslagspunkt 2 stryks. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit detsamma. Sändlista: Personalchef

12 12(32) KS 108 forts s beslut - Stickprovstester för att kontrollera nykterheten hos dem som använder kommunens tjänstebilar ska inte göras.

13 13(32) KS 109 Dnr 2015/ Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 1:a kvartalet 2015 Förelåg rapport från socialförvaltningen om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och Lagen om särskilt stöd och service avseende 1:a kvartalet Under perioden finns ett ej verkställt beslut att rapportera inom verksamhetsområdet SoL, IFO, individ och familj och gäller insatsen Kontaktperson, barn. Sedan förra kvartalet har de två då inrapporterade besluten avslutats utan åtgärd då behovet ej längre är aktuellt. Socialutskottets beslut 1. Redovisningen överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom. 2. Informationen läggs därmed till handlingarna. s beslut - Redovisningen/rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. Sändlista: Kf-lådan

14 14(32) KS 110 Dnr Nyttjanderättsavtal Dalhalla Nyttjanderättsavtalet mellan Rättviks kommun och Dalhalla Förvaltning AB går ut den 30 maj 2015 och nytt avtal ska tecknas. Se bilaga. Jäv Annette Riesbeck meddelade att hon ej deltar i ärendets handläggning och beslut på grund av jäv och lämnar över ordförandeskapet till vice ordförande Fredrik Ollén (M). Yrkande Fredrik Ollén (M) yrkade att nyttjanderättsavatal enligt bilaga godkänns samt att vice ordföranden får i uppdrag att underteckna avtalet. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Godkänna förslag till nyttjanderättsavtal mellan Rättviks kommun och Dalhalla Förvaltning AB enligt bilaga. 2. Uppdra till vice ordföranden Fredrik Ollén att underteckna avtalet. Jäv Annette Riesbeck (C), Jonny Jones (C) samt Hans Furn (C) meddelade att de ej deltar i ärendets handläggning och beslut på grund av jäv. Ordförandeskapet överlämnades till Fredrik Ollén (M). s beslut Enligt allmänna utskottets förslag Sändlista: Fredrik Ollén Dalhalla Förvaltning AB

15 15(32) KS 111 Dnr 2014/ Motion om att öka demokratin i kommunen förlägg minst ett fullmäktigemöte per termin till Furudal Karin Kers, vänsterpartiet, inlämnade rubricerade motion. Se bilaga. Förslag Att ett kommunfullmäktigemöte per termin förläggs till Furudal. Kommunfullmäktiges beslut Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Yttrande Kommunfullmäktiges presidium har yttrat sig i ärendet och påtalar att man ställer sig positiva till idén att förlägga några fullmäktigesammanträden till Furudal under nuvarande mandatperiod och föreslår att det uppdras till kommunchefen och informationsavdelningen att undersöka lämplig lokal med möjlighet att kunna sända sammanträdet via lokalradion. Yrkanden Anki Dåderman (S) yrkade bifall till motionen. Annette Riesbeck (C) yrkade att ett kommunfullmäktigesammanträde per mandatperiod förläggs till Furudal. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkanden och fann att allmänna utskottet bifallit Annette Riesbecks yrkande. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Ett kommunfullmäktigesammanträde per mandaperiod ska förläggas till Furudal. 2. Därmed anses motionen behandlad.

16 16(32) KS 111 forts Yrkanden Anki Dåderman (S) yrkade att minst två fullmäktigesammanträden per mandatperiod föräggs till Furudal. Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till allmänna utskottets förslag. Proposition Ordföranden ställde proposition på allmänna utskottets förslag och på Anki Dådermans ändringsyrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit det senare. s förslag till kommunfullmäktige 1. Minst två fullmäktigesammanträden per mandatperiod ska förläggas till Furudal. 2. Motionen anses därmed behandlad.

17 17(32) KS 112 Dnr Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun Från ekonomienheten förelåg förslag till inköps- och upphandlingspolicy för Rättviks kommun. Sådan policy saknas sedan upphandlingsarbetet med Region Siljan upplösts. Förslaget medföljer som bilaga. Kommunens inköps- och upphandlingsarbete syftar bl a till att upprätta rationella och ändamålsenliga leveransavtal av tjänster och varor för att uppfylla verksamheternas behov, inom ramen för gällande lagstiftning, hållbar utveckling, miljöhänsyn och socialt ansvar. Inköpssamordnare Erik Linder var närvarande och redogjorde för ärendet. Yrkande Fredrik Ollén (M) yrkade att förslag till policy enligt bilaga antas. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Anta förslag till Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun enligt bilaga. Inköpssamordnare Erik Linder redogjorde för ärendet. Yrkanden Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till allmänna utskottets förslag. Anki Dåderman (S) yrkade i ändringsyrkande att under rubriken Principer för offentlig upphandling, fjärde stycket, får följande lydelse: Anvisningar för kommunens upphandling utarbetas och fastställs av kommunstyrelsen efter förslag från kommunens ekonomichef i samråd med upphandlingsfunktionen. I detta yrkande instämde även Jonny Jones (C).

18 18(32) KS 112 forts Proposition Ordföranden ställde proposition på allmänna utskottets förslag och på Anki Dådermans ändringsyrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit det senare. s förslag till kommunfullmäktige - Anta förslag till Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun enligt bilaga.

19 19(32) KS 113 Dnr Ansökan om bidrag Folkmusikens Hus Folkmusikens Hus har i skrivelse ansökt om bidrag för perioden enligt följande: kr kr kr År 2014 beviljades Folkmusikens Hus ett bidrag om kr plus kronor för Ethnolägret. Yrkande Annette Riesbeck (C) yrkade att ett bidrag beviljas med kronor kr, inklusive Ethnolägret, för år I detta yrkande instämde även Anki Dåderman (S). Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Bevilja Folkmusikens Hus ett bidrag om kronor, inklusive Ethnolägret, för år Finansiering sker med kronor ur kulturenhetens budget och kronor ur kommunstyrelsens budget. Jäv Anki Dåderman (S) Lars-Erik Kalles (S) meddelade att de ej deltar i ärendets handläggning och beslut på grund av jäv. Yrkande Lars-Erik Jonsén (S) yrkade i ändringsyrkande att Folkmusikens Hus beviljas ett bidrag om kronor. Proposition Ordföranden ställde proposition på Lars-Erik Jonséns yrkande och på allmänna utskottets förslag och fann att kommunstyrelsen bifallit det senare. Sändlista: Kulturchef, Ks ordförande Folkmusikens Hus

20 20(32) KS 113 forts s beslut Enligt allmänna utskottets förslag

21 21(32) KS 114 Dnr Ny bolagsordning för Rättviks Teknik AB Från kommunchef Ulf Israelsson förelåg förslag till ny bolagsordning för Rättviks Teknik AB. Se bilaga. Förslag till ny bolagsordning för Rättviks Teknik AB har tagits fram i samverkan med Dala Vatten och Avfall AB och de fyra ägarkommunerna. Detta för att få fram en harmonisering mellan de fyra ägarbolagen till Dala Vatten och Avfall AB. Yrkande Annette Riesbeck (C) yrkade att förslag till ny bolagsordning för Rättvik Teknik AB godkänns enligt bilaga. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Godkänna ny bolagsordning för Rättviks Teknik AB enligt bilaga. s förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottets förslag

22 22(32) KS 115 Dnr Ägardirektiv för Rättviks Teknik AB Från kommunchef Ulf Israelsson förelåg förslag till nya ägardirektiv för Rättviks Teknik AB. Se bilaga. Ägardirektiven till ägarbolagen i Dala Vatten och Avfall har försökt harmoniserats så mycket som möjligt mellan de fyra ägarbolagen till Dala Vatten och fall AB. Rättviks Teknik AB har inte haft några ägardirektiv tidigare. Yrkande Annette Riesbeck (C) yrkade att förslag till Ägardirektiv enligt bilaga godkänns. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen. Godkänna förslag till Ägardirektiv för Rättviks Teknik AB enligt bilaga. s förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottets förslag

23 23(32) KS 116 Dnr Redovisning nr av ej färdigbehandlade medborgarförslag Förelåg Redovisning nr av ej färdigbehandlade medborgarförslag. s beslut - Redovisning nr av ej färdigbehandlade medborgarförslag redovisas för kommunfullmäktige Sändlista: Kf-lådan

24 24(32) KS 117 Dnr Redovisning nr av ej färdigbehandlade motioner Förelåg Redovisning nr av ej färdigbehandlade motioner. s beslut - Redovisning nr av ej färdigbehandlade motioner redovisas för kommunfullmäktige Sändlista: Kf-lådan

25 25(32) KS 118 Dnr Delegationsbeslut samhällsutvecklingschef Anmäles delegationsbeslut fattade av samhällsutvecklingschefen enligt kommunstyrelsens beslut 3/2015. Beslut nr 2-16 under tiden och nr Besluten förvaras i pärm på kommunkansliet. s beslut - Anmälan läggs till handlingarna. Sändlista: Pärm

26 26(32) KS 119 Delegationsbeslut samhällsbyggnadsutskottets ordförande Anmäles delegationsbeslut fattade av samhällsbyggnadsutskottets ordförande enligt kommunstyrelsens beslut 3/2015. Beslut nr Beslutet förvaras i pärm på kommunkansliet. s beslut - Anmälan läggs till handlingarna. Sändlista: Pärm

27 27(32) KS 120 Delegationsbeslut socialutskottet Anmäles delegationsbeslut enligt socialutskottets : , och Besluten förvaras i pärm på socialkontoret. s beslut - Anmälan läggs till handlingarna.

28 28(32) KS 121 Meddelanden Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär: 15:12 Sotningsindex :13 Ny lag om sprängämnesprekursorer 15:14 Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2015 Dnr Länsstyrelsen Dalarna Beslut att Länsstyrelsen vidtar ingen åtgärd med anledning av anmälan för samråd avseende Dala Energi ABs nyanläggning av markkabel från Vikarbyn 39:11 till Vikarbyn 67:9, Rättviks kommun. Dnr Region Dalarna Protokoll och Dnr 2015/ Skolverket Beslut om statsbidrag för Lärarlyftet II vårterminen Rättviks kommun får kronor. Dnr 2015/ Hjälpmedelsnämnden Dalarna Protokoll Dnr 2015/ Dala Vatten och Avfall AB Protokoll Dnr 2015/ Rättviks Teknik AB Protokoll Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Meddelandena läggs till handlingarna. Meddelanden Dnr 2015/ GYSAM Minnesanteckningar från ledningsgruppen Dnr Skolverket Meddelande Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. Rättviks kommun får kronor.

29 29(32) KS 121 forts Meddelande - Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa. Rättviks kommun får kronor. Dnr 2015/ Meddelande Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen år 2015/2016. Rättviks kommun får kronor för perioden Dnr Barn- och utbildningschef Avsiktsförklaring för deltagande i projektet IKT-pedagogiskt nav. Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen - Meddelandena läggs till handlingarna. s beslut Enligt allmänna utskottets och bildningsutskottets förslag

30 30(32) KS 122 Delegationsbeslut kommunstyrelsens ordförande Anmäles delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande enligt kommunstyrelsens beslut 3/2015. Beslut nr Beslutet förvaras i pärm på kommunkansliet. s beslut - Anmälan läggs till handlingarna.

31 31(32) KS 123 Delegationsbeslut individnämnden Anmäles delegationsbeslut enligt individnämndens : Besluten förvaras i pärm på socialkontoret. s beslut - Anmälan läggs till handlingarna.

32 32(32) KS 124 Dnr Avsägelse från uppdraget som ordförande i samhällsbyggnadsutskottet På ordförandens fråga beslutade kommunstyrelsen att uppta ärendet till behandling. Jonny Jones (C), önskar bli entledigad som ledamot och tillika ordförande i samhällsbyggnadsutskottet med omedelbar verkan. s beslut 1. Entlediga Jonny Jones (C) från uppdraget som ledamot och tillika ordförande i samhällsbyggnadsutskottet. 2. Val av ny ordförande bordläggs.

Inge Östlund (C), ordförande Linda Viklund (C) Britt-Marie Essell (S) Karin Gerken, personalchef Margareta Östberg, sekreterare

Inge Östlund (C), ordförande Linda Viklund (C) Britt-Marie Essell (S) Karin Gerken, personalchef Margareta Östberg, sekreterare 1(11) Plats och tid Kommunledningskontoret, Kl 15.00 17.00 Beslutande Ledamöter Inge Östlund (C), ordförande Linda Viklund (C) Britt-Marie Essell (S) Övriga närvarande Karin Gerken, personalchef Margareta

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP)

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP) 1(14) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg

Läs mer

Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund ((C) Lars Åkerlund (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S)

Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund ((C) Lars Åkerlund (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) 1(8) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.15 11.00 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund ((C) Lars Åkerlund (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Anki Dåderman (S) Jan

Läs mer

Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Anki Dåderman (S), ersättare för Barbro Aastrup (S)

Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Anki Dåderman (S), ersättare för Barbro Aastrup (S) 1(16) Plats och tid Insikten, Hedslund, Kl 08.30 12.30 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Anki Dåderman (S), ersättare för Barbro

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande

Annette Riesbeck (C), ordförande 1(26) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30-12.10 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Jonny Jones (C) Joanna Stridh (C) Linda Viklund (C) Henrieta

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30-10.40 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) 1(7) Plats och tid KS-rummet 08:30 10:40 Beslutande Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) Ersättare

Läs mer

Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C) Inger Eriksson (S), ersättare för Anki Dåderman

Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C) Inger Eriksson (S), ersättare för Anki Dåderman 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 13:00-13:55 Beslutande Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C) Inger Eriksson (S), ersättare för Anki Dåderman Ersättare och

Läs mer

Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Ann-Christin Dåderman (S), ersättare för Rickard Möller (S)

Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Ann-Christin Dåderman (S), ersättare för Rickard Möller (S) 1(2) Plats och tid Insikten, Hedslund 13:00-15.00 Beslutande Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Ann-Christin Dåderman (S), ersättare för Rickard Möller (S) Ersättare

Läs mer

Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Rickard Möller (S) Barbro Aastrup (S)

Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Rickard Möller (S) Barbro Aastrup (S) 1(12) Plats och tid Insikten, Hedslund, Kl 08.30 12.20 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Rickard Möller (S) Barbro Aastrup (S) Övriga

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.15-10.30 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Övriga närvarande

Läs mer

Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(12) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.15-11.15 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Övriga närvarande Ulf Israelsson, kommunchef

Läs mer

Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare. Jan Dahlquist ersättare Anki Dåderman

Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare. Jan Dahlquist ersättare Anki Dåderman 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30 10:10 Beslutande Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Ersättare och övriga närvarande Ulf Israelsson,

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) 1(24) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-10.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Marcus Gavatin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bildningsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bildningsutskottet 1(13) Plats och tid Insikten, Hedslund, 08.30 11.40 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Rickard Möller (S) Anki Dåderman (S), ersättare

Läs mer

Klicka här för att ange text. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Klicka här för att ange text. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Klicka här för att ange text. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 18:00 19:30 Beslutande Se separat närvarolista Ersättare och övriga närvarande Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-03-05 1 Plats och tid Kommunledningskontoret kl 08.15-10.15 Beslutande Övriga deltagare Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Jan Dahlquist

Läs mer

Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Anki Dåderman (S), ersättare för Rickard Möller

Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Anki Dåderman (S), ersättare för Rickard Möller 1(13) Plats och tid Insikten, Hedslund, kl 08.30 12.15 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Anki Dåderman (S), ersättare för Rickard

Läs mer

Jan Dahlquist, ersättare Anki Dåderman. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Elisabeth Cederberg

Jan Dahlquist, ersättare Anki Dåderman. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Elisabeth Cederberg 1(7) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30-11:55 Beslutande Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C) Ersättare och övriga närvarande Ulf

Läs mer

Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Ann-Christin Dåderman (S) Inge Eriksson (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Ann-Christin Dåderman (S) Inge Eriksson (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30-10:15 Beslutande Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Ann-Christin Dåderman (S) Inge Eriksson (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) Ersättare

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.35-11.10 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Rickard Möller (S)

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 1(49) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 13.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordf, 208-249 Fredrik Ollén (M), ordf, 207 Inge Östlund (C) Susanne Säbb-Danielsson (FP), 208-249,

Läs mer

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck, (C), vice ordförande Ulrica Momqvist, (M) Jan Dahlquist, (S) Lars-Erik Kalles (S)

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck, (C), vice ordförande Ulrica Momqvist, (M) Jan Dahlquist, (S) Lars-Erik Kalles (S) 1(11) Plats och tid Kommunledningskontoret, 08.30-11.05 Beslutande Ledamöter Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck, (C), vice ordförande Ulrica Momqvist, (M) Jan Dahlquist, (S) Lars-Erik Kalles

Läs mer

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 09.30 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki

Läs mer

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S)

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, 08.30-10.15 Beslutande Ledamöter Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S)

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(12) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Övriga närvarande

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande

Annette Riesbeck (C), ordförande 1(26) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-12.15 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Hans Furn (C), ersättare för Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders

Läs mer

Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare

Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30-08:55 Beslutande Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C) Ersättare och övriga närvarande Ulf

Läs mer

Inge Östlund (C), ordförande Britt-Marie Essell (S) Karin Gerken, personalchef Frida Lodin, personalstrateg 17 Margareta Östberg, kommunsekreterare

Inge Östlund (C), ordförande Britt-Marie Essell (S) Karin Gerken, personalchef Frida Lodin, personalstrateg 17 Margareta Östberg, kommunsekreterare 1(7) Plats och tid Kommunledningskontoret, Kl 13.00 14.30 Beslutande Ledamöter Inge Östlund (C), ordförande Britt-Marie Essell (S) Övriga närvarande Karin Gerken, personalchef Frida Lodin, personalstrateg

Läs mer

Annette Riesbesk (C), ordförande Inge Östlund (C) Henrieta Vedberg (M), ersättare för Fredrik Ollèn (M) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbesk (C), ordförande Inge Östlund (C) Henrieta Vedberg (M), ersättare för Fredrik Ollèn (M) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) 1(25) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.15-10.20 Beslutande Ledamöter Annette Riesbesk (C), ordförande Inge Östlund (C) Henrieta Vedberg (M), ersättare för Fredrik Ollèn (M) Anki Dåderman (S)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-12 Kristin Solvik. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-12 Kristin Solvik. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(2) Plats och tid Insikten, Hedslund 13:00-16.00 Beslutande Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Camilla Ollas Hampus (C), ersättare för Peter Jonsson (M) Ann-Christin Dåderman (S), ersättare för Rickard

Läs mer

Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson (L)

Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson (L) 1(2) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad 08:30-10:15 Beslutande Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson

Läs mer

Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Peter Jonsson (M) 47-52, 55 Barbro Aastrup (S) Anki Dåderman (S)

Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Peter Jonsson (M) 47-52, 55 Barbro Aastrup (S) Anki Dåderman (S) 1(2) Plats och tid Insikten, Hedslund 13:00-16:00 Beslutande Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Peter Jonsson (M) 47-52, 55 Barbro Aastrup (S) Anki Dåderman (S) Ersättare och övriga närvarande Lars

Läs mer

Tomas Grundell (FP), ersättare Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare

Tomas Grundell (FP), ersättare Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare 1(36) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 18.00-19.20 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Se närvarolista sid 2 Tomas Grundell (FP), ersättare Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare

Läs mer

Anki Dåderman (S) Britt-Marie Essell (S), ersättare för Inger Eriksson (S) Lars-Erik Jonsén (S) Lars-Erik Kalles (S) Nils Gävert (SD)

Anki Dåderman (S) Britt-Marie Essell (S), ersättare för Inger Eriksson (S) Lars-Erik Jonsén (S) Lars-Erik Kalles (S) Nils Gävert (SD) 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30-11:25 Beslutande Annette Riesbeck (C), ordf. Fredrik Ollén (M) Jonny Jones (C) Joanna Stridh (C) Per Segerstéen (M) Camilla Ollas Hampus (C) Hans Furn (C)

Läs mer

Kommunledningskontoret. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Elisabeth Cederberg

Kommunledningskontoret. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Elisabeth Cederberg 1(41) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Se närvarolista sid 2 Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare Hans Johnson, revisor

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige. Se närvarolista sid 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige. Se närvarolista sid 2 1(31) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 18.00-19.50 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Se närvarolista sid 2 Birgitta Borgvall (S), ersättare Christina Nilsson Padilla,skolkurator, 2 Fredrik

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 1(31) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 18.00 19.30 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Se närvarolista sid 2 Thomas Grundell (FP), ersättare Carl Wickman, 152 Lars Hansson, 153 Justerare Jan

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M), 1-5, 8-14 Inge Östlund (C) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M), 1-5, 8-14 Inge Östlund (C) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) 1(22) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.15-11.10 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M), 1-5, 8-14 Inge Östlund (C) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Övriga

Läs mer

Jonny Jones (c), ordförande Annette Riesbeck (c), vice ordförande Ulrica Momqvist (m) Jan Dahlquist (s) Anki Dåderman (s)

Jonny Jones (c), ordförande Annette Riesbeck (c), vice ordförande Ulrica Momqvist (m) Jan Dahlquist (s) Anki Dåderman (s) 1(7) Plats och tid Kommunledningskontoret, 08.30-09.40 Beslutande Ledamöter Jonny Jones (c), ordförande Annette Riesbeck (c), vice ordförande Ulrica Momqvist (m) Jan Dahlquist (s) Anki Dåderman (s) Övriga

Läs mer

Markus Svensson, näringslivschef 27 Monica Bergne, sekreterare Samhällsutvecklingsförvaltningen Margareta Östberg, kommunsekreterare

Markus Svensson, näringslivschef 27 Monica Bergne, sekreterare Samhällsutvecklingsförvaltningen Margareta Östberg, kommunsekreterare 1(8) Plats och tid Kommunledningskontoret, KS-salen, 15 00 18.10 Beslutande Ledamöter Tomas Grundell (FP), ordförande Britt-Marie Essell (S), vice ordförande Hans Furn (C) Bertil Ryss (C) Christina Gustafsson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30 10:05 Beslutande Jonny Jones (C), ordf. Annette Riesbeck (C) Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S) Ersättare och övriga närvarande Fredrik

Läs mer

Hans Furn (C), ordförande Kjell Wikström (S) Markus Gavatin (M) Britt-Marie Essell (S) Thomas Grundell (FP)

Hans Furn (C), ordförande Kjell Wikström (S) Markus Gavatin (M) Britt-Marie Essell (S) Thomas Grundell (FP) 1(13) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad kl 08-30 - 10.35 Beslutande Ledamöter Hans Furn (C), ordförande Kjell Wikström (S) Markus Gavatin (M) Britt-Marie Essell (S) Thomas Grundell (FP) Övriga närvarande

Läs mer

Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD) Anki Dåderman (S), ersättare för Peter Jonsson (M) Rickard Möller (S), Barbro Aastrup (S)

Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD) Anki Dåderman (S), ersättare för Peter Jonsson (M) Rickard Möller (S), Barbro Aastrup (S) 1(7) Plats och tid Hedslund, Insikten 08:30 12:05 Beslutande Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD) Anki Dåderman (S), ersättare för Peter Jonsson (M) Rickard Möller (S), 62-71 Barbro Aastrup

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 1(44) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 18.00-20.00 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Se närvarolista sid 2 Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare Sven Kanth, ekonomichef,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige. Se närvarolista sid 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige. Se närvarolista sid 2 1(36) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 18.00-20.30 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Se närvarolista sid 2 Fredrik Ollèn (M), ordf socialutskottet Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg,

Läs mer

Lena Fröyen, förvaltningschef, Rättvik Birgit Löf, sekreterare, Rättvik

Lena Fröyen, förvaltningschef, Rättvik Birgit Löf, sekreterare, Rättvik 1(2) Plats och tid Hedslund, Insikten, 09:00-09.45 Beslutande Annette Riesbeck, c, ordförande, Kenneth Dahlström, c, vice ordförande, Leksand Anki Dåderman, s, Margareta Jobs, kd, Leksand Eva Jonasson,

Läs mer

Inge Östlund (C), ordförande Markus Gavatin (M) Anders Björkman (S)

Inge Östlund (C), ordförande Markus Gavatin (M) Anders Björkman (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, 14 45-17 20 Beslutande Ledamöter Inge Östlund (C), ordförande Markus Gavatin (M) Anders Björkman (S) Övriga närvarande Karin Gerken, personalchef Johanna Munters

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Finansutskottet. Jonny Jones (C) Annette Riesbeck (C) Hans Furn (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Finansutskottet. Jonny Jones (C) Annette Riesbeck (C) Hans Furn (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30-10.45 Beslutande Jonny Jones (C) Annette Riesbeck (C) Hans Furn (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Ersättare och övriga närvarande Ulf Israelsson, kommunchef

Läs mer

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD)

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD) 1(29) Kommunstyrelsens omsorgsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 8.30 11.15 Beslutande Ledamöter Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, 90-92

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 18:00-21:45 Beslutande Se separat närvarolista Ersättare och övriga närvarande Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare Sven Kanth, ekonomichef,

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Inge Östlund (C), ordförande Markus Gavatin (M) Anders Björkman (S)

Inge Östlund (C), ordförande Markus Gavatin (M) Anders Björkman (S) 1(8) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 15.05-16.25 Beslutande Ledamöter Inge Östlund (C), ordförande Markus Gavatin (M) Anders Björkman (S) Övriga närvarande Karin Gerken, personalchef Frida Lodin,

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-01-25 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Hans Furn (C) Susanne Säbb Danielsson (FP), ersättare för Inge Östlund (C) Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S)

Hans Furn (C) Susanne Säbb Danielsson (FP), ersättare för Inge Östlund (C) Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) 1(2) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad 08:30-11:30 Beslutande Hans Furn (C) Susanne Säbb Danielsson (FP), ersättare för Inge Östlund (C) Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Anna Nises Borgström, personalchef Terese Renbro, kommunsekreterare Erja Eloranta, projektledare 14

Anna Nises Borgström, personalchef Terese Renbro, kommunsekreterare Erja Eloranta, projektledare 14 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30-11:10 Beslutande Yvonne Junell (C), ordf. Markus Gavatin (M) Britt-Marie Essell (S) Ersättare och övriga närvarande Anna Nises Borgström, personalchef Terese

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande

Annette Riesbeck (C), ordförande 1(27) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-12.30 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C), 92-93, 102-103 Anders Åkerlund (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

Lars-Erik Liss (S), ersättare Thomas Grundell, (FP), ersättare Lars Enlund, samhällsbyggnadschef Elisabeth Cederberg, sekreterare

Lars-Erik Liss (S), ersättare Thomas Grundell, (FP), ersättare Lars Enlund, samhällsbyggnadschef Elisabeth Cederberg, sekreterare 1(13) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, 08.30-10.55 Beslutande Ledamöter Jonny Jones (C), ordförande Hans Furn (C) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Markus Gavatin (M) Övriga närvarande

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 15.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lisbeth Öjstrand,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Lars-Erik Jonsén (S) Inger Eriksson (S) Jan-Erik Wikman,(S), ersättare för Lars-Erik Kalles (S) Per Segerstén (M) Nils Gävert (SD)

Lars-Erik Jonsén (S) Inger Eriksson (S) Jan-Erik Wikman,(S), ersättare för Lars-Erik Kalles (S) Per Segerstén (M) Nils Gävert (SD) 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30-11:00 Beslutande Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Jonny Jones (C) Hans Furn (C) Joanna Stridh (C) Camilla Ollas Hampus (C) Jan Dahlquist

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(13) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.45 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Lars Petersson (S) Stefan Sturesson (M) Eric Berntsson (SD)

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Lars Petersson (S) Stefan Sturesson (M) Eric Berntsson (SD) 1(17) Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 9.00-10.15 Beslutande Ledamöter Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Lars Petersson (S) Tjänstgörande ersättare Stefan Sturesson (M)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (-) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista)

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (-) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista) 1(8) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 16.15 Beslutande Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (-) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela

Läs mer

Kommunledningskontoret i Rättvik

Kommunledningskontoret i Rättvik 1(2) Plats och tid Samlingssalen, Furudals gamla kommunhus 18:00-21:15 Beslutande Se separat närvarolista Ersättare och övriga närvarande Barbro Aastrup (S), ersättare Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(2) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad 08:30-10:50 Beslutande Hans Furn (C), ordförande Jonny Jones (C) Markus Gavatin (M) Britt-Marie Essell (S) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Kjell Wikström

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(2) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad 08:30-10:15 Beslutande Inge Östlund (C) Hans Furn (C) Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Ersättare och övriga närvarande Lars Enlund,

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer