SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid Kommunledningskontoret kl Beslutande Övriga deltagare Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Maria Kratz (S), ersättare för Anki Dåderman (S) Ulf Israelsson, kanslichef Elisabeth Cederberg, sekreterare Sven Kanth, ekonomichef Lars Enlund, samhällsutvecklingschef Lars Kratz, barn- och utbildningschef Karin Gerken, personalchef Catharina "Kottan" Eliasson, rektor Musikskolan, 37 Anne Bälter, redovisningskamrer, 38 Peter Sjöstrand, controller, 38 Utses att justera Jan Dahlquist, ersättare Maria Kratz Justeringens plats och tid Underskrift Sekreterare Paragrafer Elisabeth Cederberg Ordförande Annette Riesbeck Justerande Jan Dahlquist ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens allmänna utskott Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret Elisabeth Cederberg

2 Kommunstyrelsens allmänna utskott Innehållsförteckning Ärende 37 Information från musikskolan 38 Årsredovisning 2012 information 39 Rättviks Fastighets AB:s (RFAB) övertagande av lån från Rättviks kommun 40 Motion om att bygga cykelvägar för bättre miljö, säkerhet och hälsa 41 Meddelanden 42 Bygga och bo i Dalarna Initiativ för ökat byggande 43 Igångsättningstillstånd för del av Rättvik 1:8 Prästskogsvallen

3 Kommunstyrelsens allmänna utskott KS AU 37 Information om Musikskolan Ärendebeskrivning Catharina Kottan Eliasson, rektor på musikskolan, var närvarande och informerade om skolans musikundervisning. Sammanträdesdeltagarna fick prova på att skapa musik. Allmänna utskottets beslut - Informationen läggs till handlingarna.

4 Kommunstyrelsens allmänna utskott KS AU 38 Rättviks kommuns årsredovisning information Ärendebeskrivning Redovisningskamrer Anne Bälter och controller Peter Sjöstrand var närvarande och informerade om Rättviks kommuns årsredovisning Allmänna utskottets beslut - Informationen läggs till handlingarna.

5 Kommunstyrelsens allmänna utskott KS AU 39 Dnr 2013/ Rättviks Fastighets AB:s (RFAB) övertagande av lån från Rättviks kommun Ärendebeskrivning Förelåg skrivelse från ekonomichef Sven Kanth och RFAB:s VD Örjan Furn. Vid RFAB:s övertagande av de kommunala fastigheterna uppkom en skuld på köpeskillingen på sammanlagt 322 milj kronor. För denna skuld betalar bolaget löpande ränta till kommunen på för närvarande 4,0 % per år. Nya regler har införts som innebär att kommunala bolag omfattas av en ränteavdragsbegränsning på skulder till kommunen. Undantaget är ränteutgifter som beror på skuld som är huvudsakligen affärsmässigt motiverad. Vad som kan anses affärsmässigt är i nuläget oklart. Förslag För att undvika ränteavdragsbegränsningen som har beskrivits ovan föreslås följande: - RFAB övertar Rättviks kommuns lån, med oförändrade villkor, hos Kommuninvest på sammanlagt 216 milj kronor enligt bifogad specifikation - Rättviks kommuns reversfordran gentemot RFAB minskas från 322 milj kronor till 106 milj kronor, villkor i övrigt på reversfordran kvarstår oförändrat. - Rättviks kommun, från och med 2013, såsom för egen skuld ingår borgen om 503 milj kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevbens respektive ursprungliga lånebelopp. - Kommunfullmäktige beslutar att alla handlingar i ovanstående ärende ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande eller vid förfall för denne, av vice ordförande i kommunstyrelsen.

6 Kommunstyrelsens allmänna utskott KS AU 39 forts Yrkande Inge Östlund (C) yrkade bifall till förslaget samt att borgensavgiften höjs från 0,2 % till 0,4 %. Proposition Ordföranden ställde proposition på Inge Östlunds yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Besluta i enlighet med ovanstående förslag från ekonomichef Sven Kanth och RFAB:s VD Örjan Furn. 2. Höja borgensavgiften från 0,2 % - 0,4 %.

7 Kommunstyrelsens allmänna utskott KS AU 40 Dnr 2010/ Motion om att bygga cykelvägar för bättre miljö, säkerhet och hälsa Socialdemokraterna genom Anders Björkman, inlämnade rubricerade motion. Se bilaga. Motionären föreslår: * Att en långsiktig satsning på byggande av cykelvägar/banor, på lämpliga ställen, genomförs och en genomförandeplan arbetas fram och där det behövs i samarbete med Trafikverket Kommunfullmäktiges beslut Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Yttranden Samhällsbyggnadsberedningen har yttrat sig i ärendet och föreslår att motionen bifalls samt att det uppdras till utsedd arbetsgrupp för väg 301 att även se över övriga cykelvägar enligt motionens intentioner. Kommunchef Ulf Israelsson har yttrat sig i ärendet och påtalar bl a att idag är gång- och cykelnätet utbyggt i Rättviks tätort medans cykelvägar saknas mellan centralorten och omgivande byar. Trafiksäkerheten i centrala Furudal och Vikarbyn är undermålig för oskyddade trafikanter. Detsamma gäller trafiksäkerheten genom den täta bebyggelsen genom Änderåsen, Kärvsåsen och Gulleråsen. Målsättningen är också att bygga ut cykelvägnätet kring centrala Rättvik inom en radie av ca en mil. Likaså måste trafiksäkerhetsåtgärder vidtas i anslutning till flera skolor i kommunen. Det är också angeläget att knyta samman det befintliga cykelstråk och lokalvägar mellan kommunerna för att på så sätt skapa attraktiva stråk för cykelturister och träningscyklister. När översiktsplanen är antagen får en genomförandeplan arbetas fram. Det är i 2013 års investeringsbudget avsatt kronor för gång- och cykelvägar.

8 Kommunstyrelsens allmänna utskott KS AU 40 forts Yrkanden Jan Dahlquist (S) yrkade bifall till motionen. Inge Östlund (C) yrkade att med hänvisning till ovanstående yttrande från kommunchefen anses motionen behandlad. Proposition Ordföranden ställde proposition på de båda yrkandena och fann att allmänna utskottet bifallit Inge Östlunds yrkande. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Med hänvisning till kommunchefens yttrande anses motionen behandlad.

9 Kommunstyrelsens allmänna utskott KS AU 41 Meddelanden Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär: 13:06 Budgetförutsättningar för åren :07 Feriejobb sommaren 2013 Dnr 2011/ Länsstyrelsen Rapport Energi- och klimatstrategi för Dalarna. Dnr 2013/ Skolverket Beslut Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna. Dnr 2012/ Migrationsverket Prognos- och informationsbrev angående mottagande av nyanlända. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Meddelandena läggs till handlingarna.

10 Kommunstyrelsens allmänna utskott KS AU 42 Dnr 2012/ Bygga och bo i Dalarna - Initiativ för ökat byggande Ärendebeskrivning Förelåg skrivelse från kommunchef Ulf Israelsson. Bostadsbyggandet i Dalarna har diskuterats under lång tid och olika samverkansinsatser har gjorts de senaste åren. Trots detta är bostadsbyggandet alltför lågt i vissa kommuner. I september 2012 beslutade Region Dalarnas direktion att låta utreda möjligheterna till ett kommunägt utvecklingsbolag för nyproduktion av bostäder. Utredningen är gjord och den är ett första steg i arbetet med att skapa ett utvecklingsbolag för nyproduktion av bostäder. Den rapport som är framtagen ska ligga till grund för ett beslut om ett eventuellet fortsatt arbete. I den rapport som är skriven finns en beskrivning av allmännyttans roll och hur situationen ser ut i Dalarna. Det finns även ett resonemang om vad som skulle kunna finnas med i ett utvecklingsbolag och hur utvecklingsbolaget skulle finansieras. Region Dalarna har skickat en förfrågan till Dalarnas kommuner om intresset för att, utifrån framtagen principskiss, vara beredda att ingå i ett gemensamt utvecklingsbolag för bostadsbyggande och då också teckna ett avtal där bland annat kommunernas åtaganden regleras. Förslag Kommunchefen föreslår att Rättviks kommun ställer sig positiv till samverkan mellan kommunerna för ett ökat bostadsbyggande. En förutsättning för att Rättviks kommun ska medverka i ett framtida utvecklingsbolag är att all länets kommuner är med i bolaget. Yrkande Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till förslaget. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Sändlista: Region Dalarna

11 Kommunstyrelsens allmänna utskott KS AU 42 forts Allmänna utskottets beslut - Rättviks kommun ställer sig positiv till samverkan mellan kommunerna för ett ökat bostadsbyggande. En förutsättning för att Rättviks kommun ska medverka i ett framtida utvecklingsbolag är att alla länets kommuner är med i bolaget.

12 Kommunstyrelsens allmänna utskott KS AU 43 Dnr 2012/ Igångsättningstillstånd för del av Rättvik 1:8 "Prästskogsvallen" På ordförandens fråga beslutade allmänna utskottet att uppta ärendet till behandling. Ärendebeskrivning Samhällsutvecklingsförvaltningen anhåller i skrivelse om igångsättningstillstånd för projektet Prästskogsvallen. Rättviks kommun är ägare av Rättvik 1:8, idrottsplatsen Prästskogsvallen, som är i behov av upprustning för att fungera som näridrottsplats för centrala Rättvik och de närliggande skolorna. Avsikten är att anlägga en modern fotbollsplan med konstgräs som kan spolas till is/bandyplan på vintern, 4 st 100 metersbanor, anläggningar för längdhopp och kulstötning samt en parkering som även kan användas av skolan. Upprustningen kommer att innebära att 2013 utförs projektering, markarbeten på idrottsplatsen och en översyn av tillgängligheten mellan Rättviksskolan och Prästskogsvallen anläggs konstgräs och löparbanor samt anskaffning av material som t ex målburar, fångstnät, hörnstolpar etc färdigställs området omkring anläggningen. Kostnaden för arbetet beräknas uppgå till 5, 1 milj kronor: Markarbeten och projektering ca 2,0 milj kronor Anläggning konstgräs och löparbanor ca 2,5 milj kronor Beräkning för att färdigställa idrottsplatsen ca kronor för år 2015 Allmänna utskottets beslut - Medge samhällsutvecklingsförvaltningen igångsättningstillstånd för projektet Prästskogsvallen enligt ovanstående redovisning. Sändlista: Samhällsutvecklingschef

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) 1(24) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-10.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Marcus Gavatin

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) 1(25) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.15 11.20 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige. Se närvarolista sid 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige. Se närvarolista sid 2 1(36) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 18.00-20.30 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Se närvarolista sid 2 Fredrik Ollèn (M), ordf socialutskottet Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg,

Läs mer

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson 2012-10-23 1(37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 23 oktober 2012, kl. 10.00-17.40 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Kent-Erik Mattsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 Beslutande Roger Hansson 8:15-11:30 6-13 Kerstin Gadde Claes Nordevik Ingrid Cassel Bengt Johansson

Läs mer

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KOMMUNSTYRELSEN 2003-10-22 Beslutsärenden KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KF 6 Undertecknande av handlingar 7 Alkohol- och drogpolitiskt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 Plats Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 23 november 2011, kl. 08.00-12.30 Beslutande Anders Berngarn

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll Kommunfullmäktige 2015-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus klockan 18.00-20.55. Ajournering klockan 18.30-18.55, 20.15-20.25 Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Maria Westh, kommunjurist

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare Ej

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 16.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-12-13 1. ( 27 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 17.00 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-02-12. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-02-12. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 10.00-12.20, 13.2-14.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 30 september 2013 kl 18.30-19.50 Beslutande Monica Haider (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) Gusten Mårtensson

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-03-28 43

Kommunfullmäktige 2011-03-28 43 Kommunfullmäktige 2011-03-28 43 Plats och tid Kommunhuset, måndag 28 mars 2011, kl. 18.00 20.10 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Anne- Charlotte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Kommunfullmäktige 2009-02-23 Sida 1 av 21 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.25 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo Sida PROTOKOLL 1(52) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 14:00-16:25 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (34) 2010-08-26 Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2010-08-26 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer