Annette Riesbeck (C), ordförande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Annette Riesbeck (C), ordförande"

Transkript

1 1(27) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C), 92-93, Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Rickard Möller (S), ersättare för Anders Björkman (S) Maria Kratz (S) Lars-Erik Jonsén (S) Jan-Erik Wikman (S) Övriga närvarande Solveig Hansson (S), ersättare Gösta Sarholm (SPI), ersättare Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare Anne Bälter, redovisningskamrer, 93 Peter Sjöstrand, controller, 93 Anna-Lena Hållmats Bergvik, socialchef, 102 Johanna Munters, äldreomsorgschef, 102 Lars Enlund, samhällsutvecklingschef, 103 Justerare Justeringens plats och tid Jan Dahlquist och Fredrik Ollèn, ersättare Anki Dåderman och Inge Östlund Kommunledningskontoret kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Elisabeth Cederberg Ordförande Annette Riesbeck Justerare Jan Dahlquist Fredrik Ollèn ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Elisabeth Cederberg

2 2(27) Innehållsförteckning Ärende Information om Meteorum... 4 KS 92 Dnr 2012/ Motion om de strategiska målen i budget- behandlingen... 5 KS 92 forts KS 92 forts KS 93 Dnr 2014/3 042 Budgetuppföljning per 30 april KS 94 Dnr 2013/ Medborgarförslag om att bygga högre hus på Prästskogsvallen med mindre lägenheter... 9 KS 94forts KS 95 Dnr 2013/ Medborgarförslag om belysning längs promenadväg mellan gamla apoteket och Helsingland KS 96 Dnr 2014/ Revidering av Region Dalarnas Förbundsordning KS 97 Dnr 2010/ Förslag till mål för Rättviks översiktsplan KS 98 Dnr 2014/ Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven KS 98 forts KS 99 Dnr 2014/ Ansökan om verksamhetsbidrag 2014 KomFri KS 100 Meddelanden KS 101 Dnr Förslag till interkommunala ersättningsbelopp för andra kommuner 2014 avseende gymnasiesärskolan KS 102 Dnr Information - Platsbrist i särskilt boende (äldreomsorg) KS 103 Dnr Kommunens skogsinnehav KS 103 forts KS 104 Dnr 2014/ Region Dalarnas årsredovisning KS 105 Delegationsbeslut samhällsutvecklingschef KS 106

3 3(27) Delegationsbeslut socialutskottet KS 107 Dnr Förslag till interkommunala ersättningsbelopp för andra kommuner 2014 avseende introduktions- programmet... 27

4 4(27) Information om Meteorum Agneta Aronsson-Westerdal, Länsstyrelsen och Thomas Jacobs, projektledare för Meteorum var närvarande och informerade om Meteorum som är ett geoparkarbete i samarbete mellan de fyra Siljanskommunerna: Leksand, Rättvik, Mora och Orsa samt Region Dalarna och Länsstyrelsen. Projektet är ett internationellt samverkansprojekt mellan olika geoparkområden. s beslut - Informationen läggs till handlingarna.

5 5(27) KS 92 Dnr 2012/ Motion om de strategiska målen i budgetbehandlingen Kekke Paulsson, vänsterpartiet, har inlämnat rubricerade motion. Se bilaga. Förslag I motionen föreslås att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med att kommunövergripande mål och budget behandlas för verksamhetsåret 2014 och framöver, även behandlar de strategiska målen. Kommunfullmäktiges beslut Motionen tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Yttrande s ordförande Annette Riesbeck (C) har yttrat sig i ärendet enligt följande: Strukturen för de kommunala övergripande målen gjordes om inför 2013 och 2014 års budgetbehandling. Målen fick en lite mer precis prägel i och med att varje delområde avslutades med därför prioriterar vi i punktform. Detta kompletteras med att varje förvaltning tar fram verksamhetsmål och aktiviteter som godkänns i kommunstyrelsen. Detta anser jag sammantaget som ett bättre sätt att kunna målstyra verksamheten. Därmed avslås motionen. Fredrik Ollèn (M) yrkade att med hänvisning till Annette Riesbecks yttrande avslås motionen. Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Sändlista: Klg B-lådan

6 6(27) KS 92 forts Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Med hänvisning till yttrandet från kommunstyrelsens ordförande avslås motionen. s förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottets förslag n Anders Björkman (S) yrkade att ärendet återremitteras till partigrupperna för yttrande. I detta yrkande instämde även Karin Kers (V), Hans-Erik Hellborg (C) samt Inge Östlund (C). Ordföranden ställde proposition på återremissyrkandet och fann att kommunfullmäktige bifallit detsamma. Kommunfullmäktiges beslut - Ärendet återremitteras till partigrupperna för yttrande. Yttrande Endast ett yttrande har inkommit och det är från moderaterna, genom Henrieta Vedberg: Under perioden när vi arbetade med strategiska mål har politikerna befunnit sig i gränslandet mellan tjänstemännens roll och politikernas roll. Moderaterna anser att vi inte ska återinföra de strategiska målen. Politikerna ska stå för övergripande mål. n Anki Dåderman (S) yrkade bifall till motionen. I detta yrkande instämde även Jan Dahlquist (S) och Inge Östlund (C). Fredrik Ollèn (M) yrkade avslag på motionen. Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkanden och fann att allmänna utskottet bifallit Anki Dådermans yrkande.

7 7(27) KS 92 forts Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Återinföra de strategiska målen vid behandlingen av kommunövergipande mål och budget Reservation Mot beslutet reserverade sig Fredrik Ollèn (M). n Anki Dåderman (S) yrkade bifall till allmänna utskottets förslag. Annette Riesbeck (C) yrkade i ändringsyrkande till allmänna utskottets förslag att det uppdras till kommunstyrelsens ordförande att ta fram en ny modell för kommunens mål och hur man ska arbeta med dessa. I detta yrkande instämde även Anders Åkerlund (C) Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkanden och fann att kommunstyrelsen bifallit det senare. s förslag till kommunfullmäktige 1. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att ta fram en ny modell för kommunens mål och hur man ska arbeta med dessa. 2. Motionen anses därmed behandlad.

8 8(27) KS 93 Dnr 2014/3 042 Budgetuppföljning per 30 april 2014 Redovisningskamrer Anne Bälter redogjorde för kommunens budgetuppföljning per 30 april 2014 och controller Peter Sjöstrand redogjorde för bolagens uppföljning. Budgetuppföljningen medföljer som bilaga. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Budgetuppföljningen läggs till handlingarna. Annette Riesbeck (S) yrkade i tilläggsyrkande till allmänna utskottets förslag att kommunledningsgruppen får i uppdrag att se över budgeten i sin helhet och inkomma med förslag till åtgärder på styrelsens sammanträde den 9 september. Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit detsamma. s beslut 1. Uppdra till kommunledningsgruppen att se över budgeten i sin helhet och inkomma med förslag till åtgärder på kommunstyrelsens sammanträde den 9 september. 2. Budgetuppföljningen läggs till handlingarna. Sändlista: Klg Ks-lådan

9 9(27) KS 94 Dnr 2013/ Medborgarförslag om att bygga högre hus på Prästskogsvallen med mindre lägenheter Katarina Fossmo, HSB-gatan 3 A, Rättvik inlämnade rubricerade medborgarförslag. Se bilaga. Förslag Bygga ett högre hus på Prästskogsvallen med mindre lägenheter, med flexibla inredningsmöjligheter, där målgruppen är såväl äldre som yngre personer. Huset bör smälta in i omgivningarna och likna de funkisbyggnader som redan finns i området. Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Kommunarkitekt Birgitta Johansson redogjorde för ärendet. Yttrande Samhällsutvecklingsförvaltningen har yttrat sig och påtalar bland annat att det finns en aktuell detaljplan för området som tillåter byggande av bostäder. Husen får uppföras i minst tre eller högst fyra våningar. Höjden är satt så att hustaken inte ska dominera över omgivande tallskog. Rättviks samhälle har småstadskaraktär och skalan på bebyggelsen bör behållas även i framtiden. Med gällande detaljplan kan exempelvis två punkthus i fyra våningar uppföras på Prästskogsvallen. För att nya flerbostadshus ska produceras krävs att det finns en byggherre som är beredd att investera i nyproduktion av lägenheter. Idag är det svårt att få ekonomi i nyproduktion av bostäder och svårt att hitta intressenter som vill bygga nytt i orter utanför universitetsstäderna. Det kommunala bolaget RFAB har för närvarande inte ekonomiska möjligheter att bygga nya bostäder. n Anki Dåderman (S) yrkade att med hänvisning till ovanstående yttrande avslås medborgarförslaget. Inge Östlund (C) yrkade att medborgarförslaget ska anses behandlat.

10 10(27) KS 94 forts Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkanden och fann att allmänna utskottet bifallit Inge Östlunds yrkande. Allmänna utskottes förslag till kommunstyrelsen - Med hänvisning till samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande anses medborgarförslaget behandlat. Anki Dåderman (S) yrkade bifall till allmänna utskottets förslag. s förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottets förslag

11 11(27) KS 95 Dnr 2013/ Medborgarförslag om belysning längs promenadväg mellan gamla apoteket och Helsingland Lars Solebrant, Höök Olles väg 12, Rättvik, inlämnade rubricerade medborgarförslag. Se bilaga. Förslag Att kommunen sätter upp belysning längs promenadvägen från gamla apoteket och under broarna fram till Helsingland. Belysningen längs strandpromenaden är jättebra, men från tågbron och fram till gamla apoteket är det svart på kvällen. Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Kommunarkitekt Birgitta Johansson redogjorde för ärendet. Yttrande Samhällsutvecklingsförvaltningen har yttrat sig i ärendet och påtalar följande: Under april månad (2013) monterades nya belysningspollare utmed nämnda stråk inklusive armaturer under väg- och järnvägsbroarna. Belysningen är av så kallad LED-typ. I början av september (samma år) monterades även belysning under Enåbron som belyser sidor och brovalv. Ett försök att förstärka den belysning som finns i båthuset vid majstången har varit mindre lyckat då lamporna gått sönder vid flera tillfällen. En elfirma kommer att få i uppdrag att se över även denna belysning. Annette Riesbeck (C) yrkade att med hänvisning till samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande anses medborgarförslaget bifallet. Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma.

12 12(27) KS 95 forts Allmänna utskottes förslag till kommunstyrelsen - Med hänvisning till samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande anses medborgarförslaget bifallet. s förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottets förslag

13 13(27) KS 96 Dnr 2014/ Revidering av Region Dalarnas Förbundsordning Region Dalarnas direktion har vid sitt sammanträde beslutat att föreslå kommunalförbundets medlemmar att godkänna förändringar i förbundsordningens 7 respektive 16. Fredrik Ollèn (M) yrkade att revideringen godkänns. Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Godkänna förändringar i förbundsordningens 7 och 16 och därmed anta reviderad Förbundsordning enligt bilaga. Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till allmänna utskottets förslag. s förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottets förslag

14 14(27) KS 97 Dnr 2010/ Förslag till mål för Rättviks översiktsplan Kommunchef Ulf Israelsson har upprättat Förslag till mål för Rättviks översiktsplan. Se bilaga. Förslag till målbild och målformuleringar ska spegla den politiska viljan med mark- och vattenanvändningen i Rättvik i framtiden med sikte på utvecklingen till år Målbilden anger inriktningen på arbetet med översiktsplanen och målformuleringarna ger vägledning vid avvägning mellan olika mark- och vattenanspråk. I diskussionerna om målarbetet har det även utkristalliserats ett antal strategiska frågor för kommunen som särskilt ska beaktas i översiktsplanen med fördjupningar. Med serviceorter menas byar och orter i kommunen där det finns service i form av livsmedelsaffär, tankställe, skola, förskola eller äldreomsorg. Befintliga serviceorter är Furudal, Bingsjö, Dalfors, Boda kyrkby, Ingels, Sätra, Vikarbyn, Söderås, Hantverksbyn och centrala Rättvik. Fredrik Ollèn (M) yrkade att bilagt Förslag till mål för Rättviks översiktsplan godkänns. Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Godkänna Förslag till mål för Rättviks översiktsplan daterat , enligt bilaga. s beslut Enligt allmänna utskottets förslag

15 15(27) KS 98 Dnr 2014/ Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven Ekonomichef Sven Kanth har inkommit med förslag till Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Enligt kommunallagen (SFS1991:900) ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Fullmäktige ska besluta om riktlinjerna. Inge Östlund (C) yrkade att föreslagna riktlinjer fastställs. Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Fastställa att Riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska vara den av fullmäktige beslutade årliga Mål och budget, kommunövergripande mål och det som anges under rubriken ekonomi och effektivitet. Reservering till RUR Reservering till en resultatutjämningsreserv får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 1 procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Om kommunen har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, ska gränsen för när avsättningen får ske istället uppgå till 2 procent av summan av de ovan nämnda posterna. Reserven får vid utgången av varje redovisningsår vara högst 10 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Disponering av RUR En disponering av reserven får budgeteras i det fall prognosen av det årliga underliggande skatteunderlaget för riket under budgetarbetet understiger den genomsnittliga utvecklingen de senaste 10 åren.

16 16(27) KS 98 forts s förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottets förslag

17 17(27) KS 99 Dnr 2014/ Ansökan om verksamhetsbidrag 2014 KomFri Styrelsen för KomFri har ansökt om kronor i verksamhetsbidrag för år Fredrik Ollèn (M) yrkade bifall till ansökan. Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Bevilja KomFri ett verksamhetsbidrag om kronor för år Medel tas ur kommunstyrelsens budget. Inge Östlund (C) yrkade bifall till allmänna utskottets förslag. s beslut Enligt allmänna utskottets förslag Sändlista: KomFri

18 18(27) KS 100 Meddelanden Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär: 14:47 Budgetförutsättningar för åren :18 Kommunal fastighetsavgift, prognos :19 Introduktionsanställningar BUI och BAL 14:20 Ny lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn Dnr 2013/ Länsstyrelsen Dalarna Förslag till översyn av riksintressen för friluftslivet. Dnr 2014/ Meddelande om beviljat hemsändningsbidrag om kr till Rättviks kommun. Dnr 2014/ Beslut om tillstånd för Stora Enso Skog AB att använda maximalt 30 övervakningskameror vid bolagets depåvagnar i Dalarnas län. Dnr 2014/ Beslut om att Länsstyrelsen har inget att invända mot anläggande av grusad traktorväg i Tina. Dnr 2014/ Beslut till Falu Elnät AB om att det får göras en arkeologisk förundersökning i form av en schaktningsövervakning i samband med nedläggning av kabel, inom fornlämning 106:1 i Rättviks socken och kommun. Dnr 2014/ Migrationsverket Beslut om att Rättviks kommun beviljas ersättning för utbildning av asylsökande med totalt kronor för kvartal 2 år Dnr 2014/ Skolverket Beslut om att inte bevilja Rättviks kommun statsbidrag för arbetsplatsförlagt lärande i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) Meddelande om Den livsviktiga signalen som testas fyra gångar om året klockan första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Myndigheten församhällsskydd och beredskap (MSB) Besked om utbetalning av ersättning till Rättviks kommun om totalt kronor.

19 19(27) KS 100 forts Gäller ersättning för kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Dnr 2013/ Gysam Minnesanteckningar från Gysams ledningsgrupp Dnr 2013/ Minnesanteckningar Gysams ledningsgrupp Dnr 2014/ Region Dalarna Engagemangsbeslut för Transitio uppdelat per kommun. Dnr 2013/ Dalabanans Intressenter Protokoll från styrelsemöte Dnr 2013/ Protokoll från styrelsemöte Dnr 2014/ Gemensamma nämnden inom socialtjänsten Protokoll Dala Vatten och Avfall AB Protokoll Protokoll RTAB Protokoll Protokoll Dnr 2014/16 61 Barn- och utbildningsberedningen Protokoll Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Meddelandena läggs till handlingarna. s beslut Enligt allmänna utskottets förslag

20 20(27) KS 101 Dnr Förslag till interkommunala ersättningsbelopp för andra kommuner 2014 avseende gymnasiesärskolan Barn- och utbildningschef Lars Kratz har inkommit med förslag till interkommunala ersättningsbelopp till andra kommuner 2014 avseende gymnasiesärskolan enligt nedan: Nationella programmet för gymnasiesärskolan 2014 Skog och djur kr Individuella programmet kr Annette Riesbeck (C) yrkade att ovanstående förslag fastställs. s beslut - Fastställa interkommunala ersättningsbelopp för andra kommuner 2014 avseende gymnasiesärskolan enligt ovanstående förslag. Sändlista: L Kratz

21 21(27) KS 102 Dnr Information - Platsbrist i särskilt boende (äldreomsorg) Förelåg skrivelse från socialförvaltningen om platsbrist i särskilt boende. Idag har äldreomsorgen brist på platser inom särskilt boende (SÄBO) och socialförvaltningen vill nu informera om att det finns möjlighet att öppna upp ytterligare två demensplatser alternativt 2 SÄBO- platser vid akut behov. Socialchef Anna-Lena Hållmats och äldreomsorgschef Johanna Munters redogjorde för ärendet. s beslut - Informationen läggs till handlingarna. Sändlista: Socialchef

22 22(27) KS 103 Dnr Kommunens skogsinnehav På ordförandens fråga beslutade allmänna utskottet att uppta ärendet till behandling. Frågan om ansvaret för kommunens skogsinnehav och skötsel av denna aktualiserades Inge Östlund (C) yrkade att kommunchefen får i uppdrag att reda ut och ta fram underlag för hur kommunens skogsinnehav ska skötas samt att skötseln av kommunens skogsinnehav flyttas från samhällsutvecklingsförvaltningen till stab och serviceförvaltningen. Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottets beslut - Uppdra till kommunchefen att reda ut och ta fram underlag för hur kommunens skogsinnehav ska skötas. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Skötseln av kommunens skogsinnehav flyttas från samhällsutvecklingsförvaltningen till stab och serviceförvaltningen. Samhällsutvecklingschef Lars Enlund var närvarande redogjorde för riktlinjerna för kommunens innehav och skötsel av skogsmark. Han redogjorde också för kommunens skogsbruksplan och om vilka prioriteringar som görs och har gjorts. n Inge Östlund (C) yrkade bifall till allmänna utskottets förslag. Jan Dahlquist (S) yrkade att skötseln av kommunens skogsinnehav ska ligga kvar på samhällsutvecklingsförvaltningen. I detta yrkande instämde även Anki Dåderman (S) och Lars-Erik Jonsèn (S). Ordföranden begärde ajournering av sammanträdet i 20 minuter. Sändlista: Samhällsutvecklingschef

23 23(27) KS 103 forts Förhandlingarna återupptogs. Annette Riesbeck (C) yrkade att skötseln av kommunens skogsinnehav ska ligga kvar på samhällsutvecklingsförvaltningen och att kommunstyrelsens allmänna utskott ska agera som referensgrupp och har därmed en tydlig roll i arbetet kring kommunens skogsinnehav. I händelse av oenighet kan beslut komma att fattas av kommunstyrelsen. Ordföranden ställde proposition på allmänna utskottets förslag, på Jan Dahlquist yrkande och på Annette Riesbecks yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit det senare. s beslut 1. Skötseln av kommunens skogsinnehav ska ligga kvar på samhällsutvecklingsförvaltningen. 2. s allmänna utskott ska agera som referensgrupp och har därmed en tydlig roll i arbetet kring kommunens skogsinnehav. I händelse av oenighet kan beslut komma att fattas av kommunstyrelsen.

24 24(27) KS 104 Dnr 2014/ Region Dalarnas årsredovisning 2013 Förelåg Region Dalarnas årsredovisning för räkenskapsåret Annette Riesbeck (C) yrkade att föreliggande årsredovisning godkänns. Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. s förslag till kommunfullmäktige - Godkänna föreliggande årsredovisning för Region Dalarna räkenskapsåret 2013.

25 25(27) KS 105 Delegationsbeslut samhällsutvecklingschef Anmäles delegationsbeslut fattade av samhällsutvecklingschefen enligt kommunstyrelsens beslut 104/12. Beslut nr under tiden Delegationsbesluten förvaras i pärm på kommunkansliet. s beslut - Anmälan läggs till handlingarna.

26 26(27) KS 106 Delegationsbeslut socialutskottet Anmäles delegationsbeslut enligt socialutskottets paragrafer: Besluten frövaras i pärm på socialkontoret. s beslut - Anmälan läggs till handlingarna.

27 27(27) KS 107 Dnr Förslag till interkommunala ersättningsbelopp för andra kommuner 2014 avseende introduktionsprogrammet Barn- och utbildningschef Lars Kratz har inkommit med förslag till interkommunala ersättningsbelopp till andra kommuner 2014 avseende introduktionsprogrammet enligt nedan: Introduktionsprogrammet 2014 Programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion Preparandutbildning, språkintroduktion, individuellt alternativ Programpris kr Annette Riesbeck (C) yrkade att ovanstående förslag fastställs. Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit detsamma. s beslut - Fastställa interkommunala ersättningsbelopp för andra kommuner 2014 avseende introduktionsprogrammet enligt ovanstående förslag. Sändlista: L Kratz

Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund ((C) Lars Åkerlund (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S)

Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund ((C) Lars Åkerlund (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) 1(8) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.15 11.00 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund ((C) Lars Åkerlund (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Anki Dåderman (S) Jan

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.15-10.30 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Övriga närvarande

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP)

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP) 1(14) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M), 1-5, 8-14 Inge Östlund (C) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M), 1-5, 8-14 Inge Östlund (C) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) 1(22) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.15-11.10 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M), 1-5, 8-14 Inge Östlund (C) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Övriga

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30-10.40 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) 1(7) Plats och tid KS-rummet 08:30 10:40 Beslutande Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) Ersättare

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) 1(24) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-10.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Marcus Gavatin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-03-05 1 Plats och tid Kommunledningskontoret kl 08.15-10.15 Beslutande Övriga deltagare Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Jan Dahlquist

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande

Annette Riesbeck (C), ordförande 1(26) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-12.15 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Hans Furn (C), ersättare för Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders

Läs mer

Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(12) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.15-11.15 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Övriga närvarande Ulf Israelsson, kommunchef

Läs mer

Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C) Inger Eriksson (S), ersättare för Anki Dåderman

Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C) Inger Eriksson (S), ersättare för Anki Dåderman 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 13:00-13:55 Beslutande Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C) Inger Eriksson (S), ersättare för Anki Dåderman Ersättare och

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(2) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad 08:30-10:15 Beslutande Inge Östlund (C) Hans Furn (C) Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Ersättare och övriga närvarande Lars Enlund,

Läs mer

Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare

Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30-08:55 Beslutande Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C) Ersättare och övriga närvarande Ulf

Läs mer

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 09.30 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande

Annette Riesbeck (C), ordförande 1(26) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30-12.10 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Jonny Jones (C) Joanna Stridh (C) Linda Viklund (C) Henrieta

Läs mer

Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare. Jan Dahlquist ersättare Anki Dåderman

Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare. Jan Dahlquist ersättare Anki Dåderman 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30 10:10 Beslutande Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Ersättare och övriga närvarande Ulf Israelsson,

Läs mer

Annette Riesbesk (C), ordförande Inge Östlund (C) Henrieta Vedberg (M), ersättare för Fredrik Ollèn (M) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbesk (C), ordförande Inge Östlund (C) Henrieta Vedberg (M), ersättare för Fredrik Ollèn (M) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) 1(25) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.15-10.20 Beslutande Ledamöter Annette Riesbesk (C), ordförande Inge Östlund (C) Henrieta Vedberg (M), ersättare för Fredrik Ollèn (M) Anki Dåderman (S)

Läs mer

Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Rickard Möller (S) Barbro Aastrup (S)

Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Rickard Möller (S) Barbro Aastrup (S) 1(12) Plats och tid Insikten, Hedslund, Kl 08.30 12.20 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Rickard Möller (S) Barbro Aastrup (S) Övriga

Läs mer

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S)

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, 08.30-10.15 Beslutande Ledamöter Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S)

Läs mer

Jan Dahlquist, ersättare Anki Dåderman. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Elisabeth Cederberg

Jan Dahlquist, ersättare Anki Dåderman. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Elisabeth Cederberg 1(7) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30-11:55 Beslutande Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C) Ersättare och övriga närvarande Ulf

Läs mer

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck, (C), vice ordförande Ulrica Momqvist, (M) Jan Dahlquist, (S) Lars-Erik Kalles (S)

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck, (C), vice ordförande Ulrica Momqvist, (M) Jan Dahlquist, (S) Lars-Erik Kalles (S) 1(11) Plats och tid Kommunledningskontoret, 08.30-11.05 Beslutande Ledamöter Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck, (C), vice ordförande Ulrica Momqvist, (M) Jan Dahlquist, (S) Lars-Erik Kalles

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(12) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bildningsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bildningsutskottet 1(13) Plats och tid Insikten, Hedslund, 08.30 11.40 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Rickard Möller (S) Anki Dåderman (S), ersättare

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 1(32) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.30-11.15 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande, 102-109,111-124 Fredrik Ollén (M), ordförande, 110 Hans Furn (C), ersättare för Inge Östlund

Läs mer

Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Ann-Christin Dåderman (S), ersättare för Rickard Möller (S)

Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Ann-Christin Dåderman (S), ersättare för Rickard Möller (S) 1(2) Plats och tid Insikten, Hedslund 13:00-15.00 Beslutande Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Ann-Christin Dåderman (S), ersättare för Rickard Möller (S) Ersättare

Läs mer

Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson (L)

Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson (L) 1(2) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad 08:30-10:15 Beslutande Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson

Läs mer

Klicka här för att ange text. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Klicka här för att ange text. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Klicka här för att ange text. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 18:00 19:30 Beslutande Se separat närvarolista Ersättare och övriga närvarande Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth

Läs mer

Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Ann-Christin Dåderman (S) Inge Eriksson (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Ann-Christin Dåderman (S) Inge Eriksson (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30-10:15 Beslutande Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Ann-Christin Dåderman (S) Inge Eriksson (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) Ersättare

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 3 2013-09-24 285 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS 2013-322

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige. Se närvarolista sid 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige. Se närvarolista sid 2 1(31) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 18.00-19.50 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Se närvarolista sid 2 Birgitta Borgvall (S), ersättare Christina Nilsson Padilla,skolkurator, 2 Fredrik

Läs mer

Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Anki Dåderman (S), ersättare för Barbro Aastrup (S)

Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Anki Dåderman (S), ersättare för Barbro Aastrup (S) 1(16) Plats och tid Insikten, Hedslund, Kl 08.30 12.30 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Anki Dåderman (S), ersättare för Barbro

Läs mer

Inge Östlund (C), ordförande Britt-Marie Essell (S) Karin Gerken, personalchef Frida Lodin, personalstrateg 17 Margareta Östberg, kommunsekreterare

Inge Östlund (C), ordförande Britt-Marie Essell (S) Karin Gerken, personalchef Frida Lodin, personalstrateg 17 Margareta Östberg, kommunsekreterare 1(7) Plats och tid Kommunledningskontoret, Kl 13.00 14.30 Beslutande Ledamöter Inge Östlund (C), ordförande Britt-Marie Essell (S) Övriga närvarande Karin Gerken, personalchef Frida Lodin, personalstrateg

Läs mer

Jonny Jones (c), ordförande Annette Riesbeck (c), vice ordförande Ulrica Momqvist (m) Jan Dahlquist (s) Anki Dåderman (s)

Jonny Jones (c), ordförande Annette Riesbeck (c), vice ordförande Ulrica Momqvist (m) Jan Dahlquist (s) Anki Dåderman (s) 1(7) Plats och tid Kommunledningskontoret, 08.30-09.40 Beslutande Ledamöter Jonny Jones (c), ordförande Annette Riesbeck (c), vice ordförande Ulrica Momqvist (m) Jan Dahlquist (s) Anki Dåderman (s) Övriga

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-12 Kristin Solvik. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-12 Kristin Solvik. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(2) Plats och tid Insikten, Hedslund 13:00-16.00 Beslutande Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Camilla Ollas Hampus (C), ersättare för Peter Jonsson (M) Ann-Christin Dåderman (S), ersättare för Rickard

Läs mer

Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Anki Dåderman (S), ersättare för Rickard Möller

Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Anki Dåderman (S), ersättare för Rickard Möller 1(13) Plats och tid Insikten, Hedslund, kl 08.30 12.15 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Anki Dåderman (S), ersättare för Rickard

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande

Annette Riesbeck (C), ordförande 1(32) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.55 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C), 167-171 Henrieta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Finansutskottet. Jonny Jones (C) Annette Riesbeck (C) Hans Furn (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Finansutskottet. Jonny Jones (C) Annette Riesbeck (C) Hans Furn (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30-10.45 Beslutande Jonny Jones (C) Annette Riesbeck (C) Hans Furn (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Ersättare och övriga närvarande Ulf Israelsson, kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige. Se närvarolista sid 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige. Se närvarolista sid 2 1(36) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 18.00-20.30 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Se närvarolista sid 2 Fredrik Ollèn (M), ordf socialutskottet Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(6) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2017-03-29 - Kommunhuset klockan 16.45-17.05. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Bjarne Daa(S) - tjänstgörande

Läs mer

Markus Svensson, näringslivschef 27 Monica Bergne, sekreterare Samhällsutvecklingsförvaltningen Margareta Östberg, kommunsekreterare

Markus Svensson, näringslivschef 27 Monica Bergne, sekreterare Samhällsutvecklingsförvaltningen Margareta Östberg, kommunsekreterare 1(8) Plats och tid Kommunledningskontoret, KS-salen, 15 00 18.10 Beslutande Ledamöter Tomas Grundell (FP), ordförande Britt-Marie Essell (S), vice ordförande Hans Furn (C) Bertil Ryss (C) Christina Gustafsson

Läs mer

Tomas Grundell (FP), ersättare Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare

Tomas Grundell (FP), ersättare Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare 1(36) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 18.00-19.20 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Se närvarolista sid 2 Tomas Grundell (FP), ersättare Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.35-11.10 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Rickard Möller (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30 10:05 Beslutande Jonny Jones (C), ordf. Annette Riesbeck (C) Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S) Ersättare och övriga närvarande Fredrik

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 1(49) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 13.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordf, 208-249 Fredrik Ollén (M), ordf, 207 Inge Östlund (C) Susanne Säbb-Danielsson (FP), 208-249,

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 1(31) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 18.00 19.30 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Se närvarolista sid 2 Thomas Grundell (FP), ersättare Carl Wickman, 152 Lars Hansson, 153 Justerare Jan

Läs mer

Lars-Erik Liss (S), ersättare Thomas Grundell, (FP), ersättare Lars Enlund, samhällsbyggnadschef Elisabeth Cederberg, sekreterare

Lars-Erik Liss (S), ersättare Thomas Grundell, (FP), ersättare Lars Enlund, samhällsbyggnadschef Elisabeth Cederberg, sekreterare 1(13) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, 08.30-10.55 Beslutande Ledamöter Jonny Jones (C), ordförande Hans Furn (C) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Markus Gavatin (M) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Peter Jonsson (M) 47-52, 55 Barbro Aastrup (S) Anki Dåderman (S)

Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Peter Jonsson (M) 47-52, 55 Barbro Aastrup (S) Anki Dåderman (S) 1(2) Plats och tid Insikten, Hedslund 13:00-16:00 Beslutande Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Peter Jonsson (M) 47-52, 55 Barbro Aastrup (S) Anki Dåderman (S) Ersättare och övriga närvarande Lars

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD) Anki Dåderman (S), ersättare för Peter Jonsson (M) Rickard Möller (S), Barbro Aastrup (S)

Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD) Anki Dåderman (S), ersättare för Peter Jonsson (M) Rickard Möller (S), Barbro Aastrup (S) 1(7) Plats och tid Hedslund, Insikten 08:30 12:05 Beslutande Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD) Anki Dåderman (S), ersättare för Peter Jonsson (M) Rickard Möller (S), 62-71 Barbro Aastrup

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(2) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad 08:30-10:50 Beslutande Hans Furn (C), ordförande Jonny Jones (C) Markus Gavatin (M) Britt-Marie Essell (S) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Kjell Wikström

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Kommunledningskontoret i Rättvik

Kommunledningskontoret i Rättvik 1(2) Plats och tid Samlingssalen, Furudals gamla kommunhus 18:00-21:15 Beslutande Se separat närvarolista Ersättare och övriga närvarande Barbro Aastrup (S), ersättare Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Inge Östlund (C), ordförande Markus Gavatin (M) Anders Björkman (S)

Inge Östlund (C), ordförande Markus Gavatin (M) Anders Björkman (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, 14 45-17 20 Beslutande Ledamöter Inge Östlund (C), ordförande Markus Gavatin (M) Anders Björkman (S) Övriga närvarande Karin Gerken, personalchef Johanna Munters

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun 'ii sala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-09-03 11 (24) 208 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun Dnr 2013(330 INLEDNING Från och med 1 januari

Läs mer

Torsdagen den 15 augusti 2013, kl i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 15 augusti 2013, kl i Gruesalen, Bjuv 1(13) Plats och tid ande Ledamöter Torsdagen den 15 augusti 2013, kl 14.00-15.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S) Olle Lundgren (S) Stig Lundblad (M) Niels

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Lena Fröyen, förvaltningschef, Rättvik Birgit Löf, sekreterare, Rättvik

Lena Fröyen, förvaltningschef, Rättvik Birgit Löf, sekreterare, Rättvik 1(2) Plats och tid Hedslund, Insikten, 09:00-09.45 Beslutande Annette Riesbeck, c, ordförande, Kenneth Dahlström, c, vice ordförande, Leksand Anki Dåderman, s, Margareta Jobs, kd, Leksand Eva Jonasson,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Hans Furn (C), ordförande Kjell Wikström (S) Markus Gavatin (M) Britt-Marie Essell (S) Thomas Grundell (FP)

Hans Furn (C), ordförande Kjell Wikström (S) Markus Gavatin (M) Britt-Marie Essell (S) Thomas Grundell (FP) 1(13) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad kl 08-30 - 10.35 Beslutande Ledamöter Hans Furn (C), ordförande Kjell Wikström (S) Markus Gavatin (M) Britt-Marie Essell (S) Thomas Grundell (FP) Övriga närvarande

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kansli-och utvecklingsenheten

Kansli-och utvecklingsenheten 1(11) Kommunstyrelsens utskott för Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 8.30 10.00, 10.30 10.45 Beslutande Ledamöter Elisabeth Stenberg-Michalski (S), ordförande Mathias Gerdin (AltBr) Rolf

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 21 Paragraf Diarienummer KS-2013/1409.189 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Kommunledningskontoret. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Elisabeth Cederberg

Kommunledningskontoret. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Elisabeth Cederberg 1(41) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Se närvarolista sid 2 Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare Hans Johnson, revisor

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Hans Furn (C) Susanne Säbb Danielsson (FP), ersättare för Inge Östlund (C) Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S)

Hans Furn (C) Susanne Säbb Danielsson (FP), ersättare för Inge Östlund (C) Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) 1(2) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad 08:30-11:30 Beslutande Hans Furn (C) Susanne Säbb Danielsson (FP), ersättare för Inge Östlund (C) Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-10.15 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv utredning avseende återremiss om retroaktiv avsättning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv utredning avseende återremiss om retroaktiv avsättning 2013-11-25 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/563-040 Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv utredning avseende återremiss om retroaktiv avsättning Förslag

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 1(44) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 18.00-20.00 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Se närvarolista sid 2 Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare Sven Kanth, ekonomichef,

Läs mer