Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S)"

Transkript

1 1(25) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Övriga närvarande Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare Karin Gerken, personalchef Sven Kanth,ekonomichef Lars Edlund, samhällsutvecklingschef Lars Kratz, barn- och utbildningschef Anna-Lena Hållmats Bergvik, socialchef Kerstin Israelsson, utvecklingsledare, 139 Ann-Louise Johansson, lärare, 139 Lena Fröyen, verksamhetschef soc, Pia Söderström, natur- och miljösamordnare, Justerare Jan Dahlquist, ersättare Anki Dåderman Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer Elisabeth Cederberg Ordförande Annette Riesbeck Justerare Jan Dahlquist ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Elisabeth Cederberg

2 2(25) Innehållsförteckning Ärende KS AU 139 Information om Att skriva sig till läsning... 4 KS AU 140 Dnr 2013/ Förslag till ändrad ersättningsnivå för assistans enligt LSS... 5 KS AU 141 Dnr 2013/ Ansökan om prestationsersättning för utformande av lokala värdighetsgarantier KS AU 142 Dnr 2013/ Begäran om yttrande med anledning av ej verkställt beslut (dnr /2013)... 8 KS AU 143 Dnr 2013/ Översyn av riksintressen för friluftsliv... 9 KS AU 144 Dnr Samråd angående utökning av planerade vindkraftsparker på Broboberget och Lannaberget KS AU 144 forts KS AU 145 Dnr 2013/ Program för gymnasiesärskolan KS AU 146 Dnr 2013/ Lokala trafikföreskrifter gällande begränsad hastighet 30 kilometer i timmen på Boda Björkallèn, Boda Kyrkby KS AU 147 Dnr 2013/ Föreskrifter om högsta tillåtna hastighet inom tättbebyggt område i Boda Kyrkby KS AU 148 Dnr 2013/ Skrivelse angående förhandling om fisket i Österdalälven KS AU 149 Meddelanden KS AU 150 Dnr Kommunalskatt KS AU 151 Dnr Borgenstak 2014 kommunala bolag KS AU 152 Dnr Internränta KS AU 153 Dnr Vision 2020 och Kommunövergripande mål KS AU 154 Dnr Förvaltningsramar KS AU 155 Dnr

3 3(25) Resultatbudget KS AU 156 Dnr Investeringsbudget KS AU 157 Dnr 2013/ Överföring köpekontrakt på fastigheten Magasinet

4 4(25) KS AU 139 Information om Att skriva sig till läsning Utvecklingsledare Kerstin Israelsson och Ann-Louise Johansson, lärare vid Vikarby skola, var närvarande och informerade om Att skriva sig till läsning, som är ett sätt för elever i klass 1-3 att lära sig läsa genom att använda datorer. Allmänna utskottets beslut - Informationen läggs till handlingarna.

5 5(25) KS AU 140 Dnr 2013/ Förslag till ändrad ersättningsnivå för assistans enligt LSS Från socialförvaltningen förelåg förslag till ändrad ersättningsnivå för assistans enligt LSS. Personlig assistans enligt LSS finansieras i sin helhet av kommunen. Personlig assistans, där de grundläggande behoven överstiger 20 timmar/vecka beslutas av försäkringskassan AFB (Socialförsäkringsbalken). Även då beslutet fattas av försäkringskassan enligt AFB, så finansieras de 20 första timmarna varje vecka av kommunen, resterande tid utbetalas av försäkringskassan. Det belopp som regeringen varje år fastställer bör vara vägledande i fråga om det ekonomiska stödet från kommunen. Kommunen har ingen skyldighet att utbetala ersättning för personlig assistans med samma belopp som försäkringskassan, vilket för år 2013 är 275 kronor per utförd assistanstimme. Hedemora, Säter, Leksand, Gagnef och Älvdalens kommuner har redan ändrat sina ersättningar för ekonomiskt stöd enligt 9 LSS. Ersättningen varierar mellan 220 och 239 kronor per assistanstimme. Gagnef och Leksand har beslutat om 220 kronor per assistanstimme. Socialförvaltningens förslag är att ersättning för ekonomiskt stöd för personlig assistans enligt 9 LSS, ska uppgå till en summa av 220 kronor per beviljad assistanstimme. I beloppet ingår grundlön, ob-tillägg, semesterlön samt arbetsgivaravgifter. Avtal upprättas med varje enskild assistanssamordnare. Verksamhetschef Lena Fröyen, var närvarande och föredrog ärendet. Fredrik Ollèn (M) yrkade bifall till socialförvaltningens förslag. Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att

6 6(25) KS AU 140 forts Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Ersättning för ekonomiskt stöd för personlig assistans enligt 9 LSS, ska uppgå till en summa av 220 kronor per beviljad assistanstimme. I beloppet ingår grundlön, ob-tillägg, semesterlön samt arbetsgivaravgifter. Avtal upprättas med varje enskild assistanssamordnare.

7 7(25) KS AU 141 Dnr 2013/ Ansökan om prestationsersättning för utformande av lokala värdighetsgarantier 2013 Johanna Munters Olsson, verksamhetschef vid äldreomsorgen har inkommit med 2 ansökningar till Socialstyrelsen om prestationsersättning. Ansökan nr 1 avser prestationsersättning till kommuner som infört tre lokala värdighetsgarantier och presenterar en uppföljning. Ansökan nr 2 avser prestationsersättning till kommuner att utforma lokala värdighetsgarantier Fredrik Ollèn yrkade att ansökningarna godkänns. Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att Allmänna utskottets beslut - Godkänna ansökningar om prestationsersättning daterade m Sändlista: Socialstyrelsen Socialchef

8 8(25) KS AU 142 Dnr 2013/ Begäran om yttrande med anledning av ej verkställt beslut (dnr /2013) Inspektionen för vård och omsorg, IVO, överväger att ansöka hos förvaltningsrätten om särskild avgift enligt 28 a LSS avseende ej verkställt beslut inom Rättviks kommuns socialförvaltning och har därför begärt yttrande i ärendet. IVO begär yttrande med följande innehåll: - En utförlig redogörelse för skälen till dröjsmålet med verkställighet - Beskrivning av eventuella insatser som den enskilde har erbjudits och erhållit i avvaktan på verkställighet - Beskrivning av vilka åtgärder i övrigt som nämnden har vidtagit eller kommer att vidta för att verkställa beslutet - Uppgift om beräknad bruttokostnad per månad för den beviljade insatsen - Uppgift om kostnad per månad för andra beviljade insatser i avvaktan på verkställighet Yttrande Verksamhetschef Lena Fröyen har inkommit med yttrande i ärendet. Se bilaga. Lena Fröyen var även närvarande och föredrog ärendet. Annette Riesbeck (C) yrkade att bilagt yttrande antas som kommunens svar till IVO. Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkanden och fann att Allmänna utskottets beslut - Anta Lena Fröyens yttrande, enligt bilaga, som kommunens svar till Inspektionen för vård och omsorg. Sändlista: IVO Socialchef

9 9(25) KS AU 143 Dnr 2013/ Översyn av riksintressen för friluftsliv Länsstyrelsen har skickat en förfrågan till länets kommuner med anledning av en översyn av riksintressen för friluftsliv. De frågar efter kommunernas synpunkter och bifogar Naturvårdsverkets riktlinjer för hur översynen ska gå till. Senare i höst kommer Länsstyrelsen att skicka ut ett förslag på remiss som kommunerna kommer att kunna yttra sig över innan den slutliga redovisningen sker till Naturvårdsverket 31 december Kommunen berörs av tre riksintressen för friluftsliv; Siljansområdet, Oreälven och Voxnan. Yttrande Samhällsutvecklingsförvaltningen har yttrat sig i ärendet enligt följande: Riksintresseområdet (RI) Siljansområdet har ett stort värde för friluftslivet. Området sammanfaller med Siljansringen som är den struktur som bildades vid meteoritnedslaget. Längs denna ring har vi attraktiva sjöar och vår odlingsmark och byar ligger till stor del där, samt många naturreservat med kalkgynnad flora. Områdets betydelse för besöksnäringen är stor och kan bli ännu större om en geopark bildas. Om det är aktuellt att se över gränserna bör den besöksvänliga fäboden Karl-Tövåsen ingå. Vidare bör gränserna ses över vid sjön Löming och våtmarksområdet Drafsarna. De har viss betydelse för friluftslivet och bör ingå i sin helhet. Kommunen avser att utse LISområden inom riksintresseområdet. RI Oreälven har friluftsliv i form av kanoting och fiske m m. Området bör förlängas söderut till Furudals Bruk. Den planerade vindkraftsparken vid Lannaberget kommer att ligga ca 1 km öster om detta riksintresse. RI Voxnan ligger till stor del utanför kommunen och vi har inga synpunkter på detta område. Natur- och miljösamordnare Pia Söderström redogjorde för ärendet. Annette Riesbeck (C) yrkade att ovanstående yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen antas som kommunens svar till Länsstyrelsen. Ordföranden ställde proposition på Annette Riesbecks yrkande och fann att Sändlista: Länsstyrelsen, Suf

10 10(25) KS AU 143 forts Allmänna utskottets beslut - Anta samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande som kommunens svar/synpunkter till Länsstyrelsen.

11 11(25) KS AU 144 Dnr 2012/ Samråd angående utökning av planerade vindkraftsparker på Broboberget och Lannaberget Företagen Wpd Onshore Broberget AB och Wpd Onshore Lannaberget AB planerar för två vindkraftparker i kommunen, Broboberget och Lannaberget och har tidigare haft samråd om dessa. För att öka elproduktionen och möjligheten till anslutning direkt till stamnätet, vill de nu utöka vindkraftparkerna genom att öka antalet verk på Lannaberget från 25 till 53 samt öka antalet på Broboberget från 103 till 112. Samrådet gäller även en ökning av största tillåtna storlek från 200 till 230 meters total höjd samt ökad rotordiameter och effekt. Wpd önskar kommunens synpunkter på samrådsunderlaget senast 1 oktober Kommunen har fått utökad svarstid med ca 1 vecka. Yttrande Samhällsutvecklingsförvaltningen har inkommit med synpunkter i ärendet. Annette Riesbeck (C) yrkade att sista meningen i 3:e stycket stryks, att 7:e stycket stryks i sin helhet samt att följande tillägg görs: Rättviks kommun förordar färre, men högre verk. Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att Allmänna utskottets beslut - Anta synpunkter enligt bilaga, som kommunens svar till Wpd.

12 12(25) KS AU 145 Dnr 2013/ Program för gymnasiesärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen har inkommit med förslag om att införa nationella programmet Skog, mark och djur samt Individuella programmet på gymnasiesärskolan fr o m hösterminen Inriktningen skog, mark och djur ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom skogs-, mark- och djurskötsel. Utbildningen förbereder eleverna för arbete med t ex mark och utemiljöer, växtmiljöer och djur. Gymnasiesärskolans individuella program finns för elever som inte har förutsättningar att studera ett nationellt program. Undervisningen utformas efter individens behov och förutsättningar. Syftet med programmet är att utöka elevens förutsättningar för en meningsfull sysselsättning som vuxen eller att stimulera en elev att senare gå över till ett nationellt program. Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till att införa ovanstående program. Ordföranden ställde proposition på Annette Riesbecks yrkande och fann att Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Införa nationella programmet Skog, mark och djur samt Individuella programmet på gymnasiesärskolan fr o m höstterminen 2013.

13 13(25) KS AU 146 Dnr 2013/ Lokala trafikföreskrifter gällande begränsad hastighet 30 kilometer i timmen på Boda Björkallèn, Boda Kyrkby Samhällsutvecklingsförvaltningen har inkommit med förslag till lokala trafikföreskrifter. Boda Björkallèn är genomfarten genom Boda. Längs Boda Björkallèn ligger Boda skola med elever från årskurs F till 5 samt en förskola. Ur trafiksäkerhetssynpunkt bör hastighetsbegränsningen förbi skolan och förskolan vara 30 km/tim. Se kartbilaga. Allmänna utskottet beslutar - Rättviks kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 14 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. 1 På Boda Björkallèn i Boda Kyrkby, mellan 200 meter nordväst lv 301 och fram till 15 meter norr om Hansvägen, får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. 2 Förbudet gäller måndag fredag mellan klockan Denna författning träder i kraft den 21 oktober Sändlista: Samhällsutvecklingsförv

14 14(25) KS AU 147 Dnr 2013/ Föreskrifter om högsta tillåtna hastighet inom tättbebyggt område i Boda Kyrkby Samhällsutvecklingsförvaltningen har inkommit med förslag till trafikföreskrifter. Inom tättbebyggt område gäller 50 kilometer i timmen generellt i Sverige. Boda Kyrkby är ett tättbebyggt område i Rättviks kommun där gällande grundhastighet är 50 kilometer i timmen. På Björkallèn, som är genomfarten genom Boda Kyrkby, finns många utfarter där gällande hastigheter är både 40 och 50 kilometer i timmen. Framför skolan och förskolan, gäller 30 kilometer i timmen mellan klockan och 18.00, därefter gäller 50 kilometer i timmen. Samhällsutvecklingsförvaltningen anser det befogat att grundhastigheten inom Boda Kyrkby ska vara 40 kilometer i timmen. Se kartbilaga. Allmänna utskottets beslut - Rättviks kommun föreskriver med stöd av 3 kap. 17 andra stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. 1 Inom det tättbebyggda området Boda Kyrkby får fordon inte föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen. Denna författning träder i kraft den 21 oktober Sändlista: Samhällsutveckl.förv

15 15(25) KS AU 148 Dnr 2013/ Skrivelse angående förhandling om fisket i Österdalälven Advokatfirman Rinander, Nils Rinander och Håkan Bertals, har tillskrivit Älvdalens kommun om att Mark- och miljödomstolen har i kungörelse kallat till huvudförhandling. Då avses den uppskjutna frågan om skadan på harrbestånden avgöras. Sökandenas yrkande innebär dock att den i 1993 års dom fastställda skyldigheten att sätta ut så mycket stationär öring i Österdalälven att det kan fångas kg upphör och ersätts med put & take fiske i sjöar vid sidan av älven. Advokaterna Nils Rinander och Håkan Bertals är båda ombud för åtskilliga sakägare i målet vilka motsatt sig sökandenas begäran och för en talan som går ut på att återskapa ett fångstbart bestånd av siljansöring i hela Österdalälvens flodsystem nedan Åsens kraftverk, Rotälven med biflöden samt Siljan och Insjön. Bifall till sökandenas yrkanden kommer att ge mycket oönskade konsekvenser för fiskerättsägare, befolkning och inte minst fisketurismen. Det står heller inte i samklang med EU-direktiv om förbättrad miljökvalitet t ex fiskvägar m m förbi kraftverken. Den begärda ändringen av en lagakraftvunnen dom bör för övrigt inte kunna ske på annat sätt än genom s k omprövning enligt 24 kap 8 miljöbalken. Sökandenas yrkanden borde därför i första hand avvisas. Advokaterna Nils Rinander och Håkan Bertals har hemställt om att Älvdalens kommun bevakar sin rätt vid huvudförhandlingen. Älvdalens kommun har i beslut beslutat att stödja Advokatfirman Rinander ABs skrivelse till Älvdalens kommun och även utfärda en fullmakt till Advokatfirman, att föra Älvdalens kommuns talan i målet om Österdalälvens samlingsmål och därmed sammanhängande frågor. Sune Garmo, ordförande i Siljans fiskevårdsförbund uppmanar i skrivelse Rättviks kommun att stödja Advokatfirman Rinanders skrivelse. Sändlista: Advokatfirman Rinander Älvdalens kommun S Garmo

16 16(25) KS AU 148 forts Inge Östlund (C) yrkade bifall till uppmaningen från Sune Garmo att stödja Advokatfirman Rinanders skrivelse. Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att Allmänna utskottets beslut - Påtala till Advokatfirman Rinander att Rättviks kommun delar den uppfattningen att den av sökandena begärda ändringen av lagakraftvunnen dom inte kan ske på annat sätt än genom omprövning enligt 24 kap 8 miljölagen.

17 17(25) KS AU 149 Meddelanden Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär: 13:41 Avtal om notkopiering inom de kommunala musik-/kulturskolorna läsåret 2013/ :45 Redogörelse för ändringar i Allmänna bestämmelser AB 13:46 Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB 13) med Brandmännens Riksförbund och Svenska Kommunalarbetarförbundet 13:47 Timbelopp för personlig assistans enligt SFB år :48 Budgetpropositionen för år 2014 Dnr 2013/ Länsstyrelsen Dalarna Beslut om beviljat tillstånd enligt djurskyddslagen för Stiernhööksgymnasiet att i större omfattning förvara och utfordra hästar. Dnr 2013/ Skolverket Beslut om att godkänna ansökan om nationell idrotsutbildning för bandy vid Stiernhööksgymnasiet. Dnr 2013/ Skolinspektionen Beslut om att godkänna YA Utbildning AB som huvudman för gymnasieskola. Godkännandet avser utbildning på nationellt godkänd idrottsutbildning inom idrotten skidor alpint vid YA Frigymnasium i Falun. Beslut om att godkänna Älvdalens Utbildningscentrum AB som huvudman för gymnasieskola i Älvdalens kommun. Godkännandet avser utbildning på det nationella bygg- och anläggningsprogrammet med inriktningen anläggningsfordon vid Älvdalens Utbildningscentrum. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Meddelandena läggs till handlingarna.

18 18(25) KS AU 150 Dnr 2013/ Kommunalskatt 2014 Den kommunala skattesatsen för 2014 ska fastställas Skattesatsen för 2013 var 22:29 per skattekrona. Inge Östlund (C) yrkade att skattesatsen för 2014 ska vara oförändrad. Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Skattesatsen för 2014 fastställs till 22:29 per skattekrona.

19 19(25) KS AU 151 Dnr 2013/ Borgenstak 2014 kommunala bolag Från ekonomichef Sven Kanth förelåg förslag till borgenstak 2014 för kommunala bolag. Enligt tidigare beslut ska borgenstaket för de kommunala bolagen årligen behandlas i samband med behandlingen av den kommunala budgeten. Inge Östlund (C) yrkade bifall till ekonomichefens förslag till borgenstak. Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Rättviks kommun, från och med 2014, såsom för egen skuld ingår borgen för Rättviks kommun Kommunhus AB:s låneförpliktelser till ett högsta lånebelopp om 85 milj kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 2. Rättviks kommun, från och med 2014, såsom för egen skuld ingår borgen för Rättviks Fastigheter AB:s låneförpliktelser till ett högsta lånebelopp om 503 milj kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 3. Rättviks kommun, från och med 2014, såsom för egen skuld ingår borgen för Rättviks Teknik AB:s låneförpliktelser till ett högsta lånebelopp om 225 milj kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

20 20(25) KS AU 152 Dnr 2013/ Internränta 2014 Kommunstyrelsen ska fastställa internräntan för Ekonomichef Sven Kanth har föreslagit att internräntan för 2014 ska vara oförändrad 4 %. Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till ekonomichefens förslag. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Fastställa internräntan till oförändrade 4 % för år 2014.

21 21(25) KS AU 153 Dnr 2013/ Vision 2020 och Kommunövergripande mål Ordföranden föredrog förslag till Kommunövergripande mål samt Vision 2020 enligt bilaga. Deltar ej i beslut Socialdemokraterna Jan Dahlquist och Anki Dåderman meddelade att de inte deltar i ärendets handläggning och beslut. Fredrik Ollèn (M) yrkade att Vision 2020 och Kommunövergripande mål antas. Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Anta Vision 2020 och Kommunövergripande mål enligt bilaga.

22 22(25) KS AU 154 Dnr 2013/5 041 Förvaltningsramar Förelåg förslag till förvaltningsramar enligt bilaga. Deltar ej i beslut Socialdemokraterna Jan Dahlquist och Anki Dåderman meddelade att de inte deltar i ärendets handläggning och beslut. Inge Östlund (C) yrkade att Förvaltningsramar fastställs. Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Fastställa Förvaltningsramar enligt bilaga.

23 23(25) KS AU 155 Dnr 2013/6 042 Resultatbudget Förelåg förslag till Resultatbudget Deltar ej i beslut Socialdemokraterna Jan Dahlquist och Anki Dåderman meddelade att de inte deltar i ärendets handläggning och beslut Fredrik Ollèn (M) yrkade att Resultatbudget fastställs enligt bilaga. Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Fastställa Resultatbudget enligt bilaga.

24 24(25) KS AU 156 Dnr 2013/7 042 Investeringsbudget Förelåg förslag till Investeringsbudget enligt bilaga. Fredrik Ollèn (M) yrkade att Investeringsbudget fastställs. Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Fastställa Investeringsbudget enligt bilaga.

25 25(25) KS AU 157 Dnr 2013/ Överföring köpekontrakt på fastigheten Magasinet 3 Förelåg skrivelse från samhällsutvecklingsförvaltningen. beslutade , 177, att försälja del av fastigheten Rättvik Magasinet 3 till Börjes Förvaltnings AB. Köpekontrakt är upprättad och handpenning erlagd. Slutlig försäljning har inte gjorts då inte alla villkor inte är uppfyllda från köparen. Nu har det kommit en skrivelse från Börjes Förvaltnings AB om att köpekontrakt ändras till moderbolaget Börjes Byggnads AB och att nytt köpekontrakt upprättas mellan parterna. Fastigheten Rättvik Magasinet 3 har nu fått den utformning som gäller enligt gällande plan och kontrakt skall omfatta hela fastigheten. Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att nytt avtal upprättas med Börjes Bygg AB, för Rättvik Magasinet 3 på samma villkor som tidigare. Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att Allmänna utskottets beslut - Uppdra till samhällsutvecklingsförvaltningen att upprätta nytt avtal med Börjes Bygg AB, för fastigheten Rättvik Magasinet 3 på samma villkor som tidigare avtal. Sändlista: Samhällsutv.förv

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndag den 20 juni 2011, kl. 17.00-17.50 ande Se sidan 2 Övriga Helena Bååth (S) ersättare ej 214, 218 Kenneth Bååth (S)

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-06-07 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 18.30 (Ajournering 18.00 18.15) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22)

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Plats och tid Kommunkontoret 2014-02-04, kl 13.00 16.20 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Kommunstyrelsen 2008-04-08 1 (37) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (41) Datum Tid Kl. 14.00 17.55 Ajournering Mötet ajourneras kl. 14.45-14.50 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, kommunchef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer