Ritha Sörling och Göran Strömqvist. Kommunsekreterarens rum onsdag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ritha Sörling och Göran Strömqvist. Kommunsekreterarens rum onsdag 2009-05-27"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (71) Plats och tid Kommunkontoret, Hällefors, kl Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Ritha Sörling och Göran Strömqvist Kommunsekreterarens rum onsdag Paragrafer Sekreterare.... Gunnel Rundqvist Sune Valegren Ordförande... Peter Carlsson Justerande.. Ritha Sörling Göran Strömqvist ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen Underskrift...

2 Kommunstyrelsen (71) Beslutande: Peter Carlsson (S), ordförande Birger Antonsson (s), ers. Pentti Supponen Lilian Stenqvist (S) t.o.m. 82 klockan Laila Palm (S), ers. Lilian Stenqvist fr.o.m. 83 Ritha Sörling (S) Sture Beckman (S), ej 112 p.g.a. jäv Anna-Lena Woll (S), ers. Sture Beckman 112 Monica Eriksson (S), närvarande t.o.m. kl , inga beslut Susanne Grundström (S), ers. Monica Eriksson fr.o.m. kl Lars-Göran Zetterlund (C) Christina Johansson (M) Göran Strömqvist (M) Riitta Löfström (HOB) Örjan Fredriksson (V) Övriga deltagande: Mariann Jonasson, ekonom BOAB, 101 Peter Rinaldo, Documentary Group, 104 Susanne Grundström (S), ej tjänstg. ers. t.o.m. kl Laila Palm (S), ej tjänstg. ers. t.o.m. 82 Anna-Lena Woll (S), ej tjänstg. ers. Ulrika Mellkvist (C), ej tjänstg. ers. Sören Hillbom (M), ej tjänstg. ers. Anna Eriksson (C), ej tjänstg. ers. Sune Valegren, t.f. kommunchef Gunnel Rundqvist, kanslichef Dessutom var revisorn Hans Eriksson, förvaltningscheferna Elisabeth Solberg och Kenth Adamsson och personalchef Ann Karlsson närvarande kl

3 Kommunstyrelsen (71) 70 Information om personalläget april 2009, dnr 4.09 Kommunförvaltningens personalenhet har tagit fram personalstatistik t.o.m. april månad Statistiken över sjukfrånvaron per mars 2009 visar att antalet frånvarodagar var Det kan jämföras med att antalet frånvarodagar i december 2008 var 890. Alla rapporterade sjukdagar inklusive sjukersättning gällande all personal var i mars och i december Andelen av de tillsvidareanställda som inte har någon sjukfrånvaro är 80,94 % i mars 2009 och den totala sjukfrånvaron i % av arbetstiden (avser månadsavlönade) är 5,98 % i mars Statistiken visar att antalet tillsvidareanställda, årsarbetare är 548 i januari 2009 och 551 i april. Omsorgsförvaltningen har minskat antalet årsarbetare med 3 och kommunförvaltningen har minskat antalet årsarbetare med en. Bildningsförvaltningens årsarbetare är 194 i januari och 201 i mars, dvs. en ökning med 7. Antalet vilande tjänster, årsarbetare, är 9 på omsorgsförvaltningen och 1 vardera på bildningsförvaltningen och kommunförvaltningen. Vikarier anställda på månadslön, årsarbetare, var i januari 28 och i april 33. Bildningsförvaltningen hade 10 vikarier, årsarbetare, i januari i år och har 15 i april, omsorgsförvaltningen hade 15 i januari och 12 i april. Kommunförvaltningen hade 3 vikarier i januari och 7 i april. Årsarbetare anställda på månadslön, t.ex. projektanställda och resursförstärkning m.m. var 24 i januari och är 9 i april. Årsarbetare tillsvidare och vikarier med månadslön (exkl. timavlönade, projektanställda m.m.) var 576 i januari och 584 i april.

4 Kommunstyrelsen (71) Den timavlönade personalen har arbetat totalt timmar i januari 2009 och timmar i mars. Omräknat till heltider motsvarar detta 27 i januari och 18 i mars. Andelen deltidsanställda i procent av alla månadsavlönade var 31,7 % i januari 2009 och 33,1 % i april. Totala antalet årsarbetare var 627 i januari 2009 och 622 i mars. Här är samtliga vikariat och timavlönade medräknade men inte vilande anställningar. Bildningsnämnden har ökat från 215 årsarbetare i januari 2009 till 221 i mars. Kommunförvaltningen och omsorgsförvaltningen har minskat med 1 respektive10 mellan januari och mars. Personalchef Ann Karlsson redogör för personalstatistiken på kommunstyrelsens sammanträde. Kommunstyrelsens beslut - Informationen läggs till handlingarna.

5 Kommunstyrelsen (71) Kommunfullmäktige för kännedom 71 Revisionsrapport om granskning av den interna kontrollen avseende fordon i Bergslagens Räddningstjänst, 56.09/170 Revisorerna i Bergslagens Räddningstjänst har genomfört en granskning av den interna kontrollen avseende räddningstjänstförbundets fordon. De har i granskningsarbetet biträtts av konsulter från KPMG. Syftet med granskningen har varit att undersöka hur arbetet med den interna kontrollen fungerar beträffande förbundets fordon samt drivmedel. Vidare att granska om den interna kontrollen finns, om den är ändamålsenlig och hur den efterlevs. Utifrån granskningsresultatet är revisorernas sammanfattande bedömning att det sannolikt bör finnas en tillräcklig intern kontroll avseende fordon och drivmedel inom förbundet, men att det finns behov av förbättringar. I rapporten föreslås bland annat att direktionen bör ta fram regleringar för fordonsanvändningen och att fastställa en fordonspolicy eller liknande styrdokument. Det är också lämpligt att kontinuerliga kostnadsuppföljningar avseende fordon genomförs. Revisorerna vill att direktionen för Bergslagens Räddningstjänst inkommer med kommentarer till den genomförda granskningen senast Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

6 Kommunstyrelsen (71) Kommunfullmäktige för kännedom 72 Revisionsrapport över granskning av Bergslagens Räddningstjänsts årsredovisning och bokslut 2008, dnr 57.09/170 Revisionen för Bergslagens Räddningstjänst har granskat förbundets årsredovisning och bokslut De har i granskningsarbetet biträtts av KPMG. Utifrån granskningen kan revisorerna konstatera att årsredovisningen, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av förbundets finansiella resultat och ekonomiska ställning. Man konstaterar att resultatet 2008 är ett överskott på 1,1 miljoner kronor, vilket innebär att balanskravet uppfylls och att den positiva trenden kring förbundets resultat håller i sig. Revisorerna ser det som väsentligt att det sker ett fortsatt utvecklingsarbete kring ekonomisk hushållning och de finansiella och verksamhetsmässiga målsättningar som ska vara styrande utifrån detta. Revisionsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

7 Kommunstyrelsen (71) Kommunfullmäktige för kännedom 73 Revisionsrapport över årsredovisning och årsbokslut 2008 för Bergslagens Kommunalteknik, dnr 69.09/301 Revisionen för Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har granskat förbundets årsredovisning och bokslut De har i granskningsarbetet biträtts av KPMG. Revisorerna har vid sin granskning konstaterat att förbundet redovisat resultatet (7,7 mkr) från de avgiftsfinansierade verksamheterna i resultaträkningen och således över eget kapital. Revisorerna gör bedömningen att utifrån god redovisningssed bör ett överskott från dessa verksamheter redovisas som skulder till kundkollektiven eller till kommunerna. Vidare anser man att dokumentationen till årsbokslutets avräkningsfordringar på kommunerna borde ha innefattat en bekräftelse från respektive kommun på att förbundets redovisade fordringar överensstämmer med respektive kommuns skuld. Med ovanstående undantag bedömer revisorerna att årsbokslutet och årsredovisningen för år 2008 har upprättats enligt lagen om kommunal redovisning och i enlighet med god redovisningssed. Revisorerna ser ett behov av att fastställa riktlinjer för hur olika typer av mellanhavanden med kommunerna ska hanteras, dokumenteras och redovisas. Det finns även ett behov av att fastställa principer för hur över-/underskott ska behandlas i förbundet och gentemot medlemskommunerna. Revisorerna vill att direktionen senast inkommer med kommentarer till de synpunkter som framförts i rapporten. Revisionsrapporten ska överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

8 Kommunstyrelsen (71) Kommunfullmäktige för kännedom 74 Revisionsrapport över granskning av Bergslagens miljö- och byggs (BMB) tillsynsverksamhet med fokus på livsmedel, dnr 51.09/460 På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i samtliga KNÖLkommuner (KNÖL = kommunerna i norra Örebro län) har Komrev genomfört en granskning av BMB:s tillsynsverksamhet med fokus på livsmedelskontroller. Syftet har varit att besvara revisionsfrågan om BMB har tillfredsställande rutiner för planering och genomförande av tillsynsverksamheten inom framförallt livsmedelsområdet med utgångspunkt i miljöbalken och livsmedelslagen. Revisorerna har noterat att nämnden inte har tillfredsställande rutiner för planering, genomförande och uppföljning av tillsynsverksamheten inom framförallt livsmedelsområdet. Man konstaterar även att de bedömningar som gjorts i tidigare granskningar av BMB till stor del kvarstår och att de rekommendationer som framförts inte hörsammats. Revisorerna önskar skriftligt svar med kommentarer från nämnden senast Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

9 Kommunstyrelsen (71) Kommunfullmäktige 75 Hällefors kommuns tertialrapport , dnr 89.09/042 Kommunförvaltningens ekonomienhet har sammanställt en tertialrapport per Resultatet t.o.m. april månad 2009 uppgår till minus 2,9 miljoner kronor. Det negativa resultatet beror till stor del på de försämrade prognoserna för skatteintäkter och statsbidrag som har kommit under slutet av 2008 och början av Helårsprognosen per visar ett negativt resultat på 9,1 miljoner kronor. Resultatet vad gäller nämnder och styrelser uppvisar tillsammans ett resultat på totalt 1,8 miljoner kronor. Av dessa står bildningsnämnden för 0,9 miljoner kronor och omsorgsnämnden för 0,9 miljoner kronor. Återstående 8,3 miljoner kronor beror på försämrade skatteintäkter och statsbidrag. Kommunens negativa resultat innebär att en balanskravsutredning måste utföras för att justera resultatet. Under året beräknas kommunen i dagsläget ha kostnader på sammanlagt 0,6 miljoner kronor som har karaktären synnerliga skäl. Det justerade negativa resultatet beräknas bli 8,5 miljoner kronor. Till detta kommer 2008 års underskott som ska återställas med 1,5 miljoner kronor 2009 och 3,0 miljoner kronor 2010 och Årets bruttoinvesteringar har budgeterats till 13,9 miljoner kronor. Totalt har kommunen investerat 1,1 miljoner kronor t.o.m. april månad Enligt prognosen blir investeringarna 2 miljoner kronor lägre än budget. Totalt har kommunen ingått borgen på 256,8 miljoner kronor och det är en minskning med 15,4 miljoner kronor i förhållande till årsskiftet 2007/2008. Det största åtagandet är till Hällefors Bostads AB på 169,0 miljoner kronor.

10 Kommunstyrelsen (71) Låneskulden avseende långfristiga lån per den 30 april 2009 uppgick till 112,8 miljoner kronor. Totalt för hela året 2009 kommer kommunen troligen att behöva ta upp nya lån på grund av investeringar för Skola 2010 som på börjats under året. Likviditeten är redan ansträngd och det är inte realistiskt att låneskulden kommer att kunna minskas. På kommunstyrelsens sammanträde redogör förvaltningscheferna Kenth Adamsson och Elisabeth Solberg för respektive förvaltnings förväntade resultat. Susanne Grundström (S) yrkar att man gör kommunfullmäktige uppmärksam på att kommunstyrelsen upprättat en ny reviderad budget på 337,4 tkr där hänsyn tagits till nya prognoser från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Christina Johansson (M) yrkar att även den ekonomiska rapporten med justerade siffror överlämnas till kommunfullmäktige. Örjan Fredriksson (V) yrkar att man är noga med att följa upp nya prognoser från SKL. Ordföranden ställer proposition på förslag och yrkanden, vilka bifalles. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1 Tertialrapporten per april 2009 för Hällefors kommun godkänns. 2 Kommunfullmäktige görs uppmärksam på att kommunstyrelsen utarbetat en reviderad budget på 337,4 tkr där hänsyn tagits till SKL:s intäktsprognoser. 3 Den ekonomiska rapporten ska överlämnas till kommunfullmäktige. 4 Kommande prognoser från SKL avseende skatteintäkter ska nogsamt följas.

11 Kommunstyrelsen (71) Kommunfullmäktige 76 Ekonomisk rapport april 2009, dnr 3.09/042 Kommunförvaltningens ekonomienhet har sammanställt en ekonomisk rapport per april Helårsprognosen för hela kommunen för år 2009 visar på ett underskott på 7,5 miljoner kronor. Skillnaden mot antagen budget är därmed 8,5 miljoner kronor. Omsorgsnämndens prognos visar på en negativ avvikelse mot budget på 0,9 miljoner kronor och bildningsnämnden en negativ avvikelse på 0,8 miljoner kronor. Kommunförvaltningen visar på ett överskott på 1,6 miljoner kronor medan kommunstyrelsens, revisionens och överförmyndarens prognos visar på ett plus minus nollresultat. Målet för 2009 är att klara balanskravet, men efter april månads prognos ser det inte längre möjligt ut. Totalt beräknas ett underskott på 7,5 miljoner kronor, som innebär att det egna kapitalet försämras med motsvarande belopp. Likviditeten var vid årsskiftet 15,7 miljoner kronor. Likviditeten har nu minskat med 4,2 miljoner kronor till 11,5 miljoner kronor. Kommunens lånestock per 30 april uppgår till 112,8 miljoner kronor. Under perioden har 11,5 miljoner kronor omsatts. Lån om 6 miljoner kronor kommer att omsättas under juni månad. Under kommunstyrelsens sammanträde bestäms att den ekonomiska rapporten denna gång ska överlämnas till kommunfullmäktige. I rapporten har hänsyn tagits till ny reviderad budget med anledning av nya prognoser från Sveriges Kommuner och Landsting, något som inte framgår i tertialbokslutet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige - Den ekonomiska rapporten per april 2009 läggs till handlingarna.

12 Kommunstyrelsen (71) Kommunfullmäktige 77 Angående kommunchefs ställning, dnr 74.09/001 I beslut KF , 42, om ny organisation för dåvarande kommunledningskontor, servicekontor m.m. dnr 50.91/001, anges ett antal punkter om kommunchefs ställning. Skrivningarna i ärendet ovan är inte lika aktuella idag. De kom till i en tid då kommunen avvecklat en tjänst som kommundirektör. I kommunstyrelsens rekryteringsarbete för ny kommunchef har intentionerna varit att tillsätta en chef med större befogenheter och tydligare uppdrag än vad ovanstående beslut avser. I avvaktan på behandling av motion om framtida politisk organisation och i samband med tillsättande av ny kommunchef vill kommunstyrelsen förändra punkterna 2 och 4 enligt följande: Punkt 2: ( Ingen övergripande chef över alla förvaltningar ). Utgår och ersätts med följande lydelse: Kommunchefen i Hällefors kommun har som kommunens ledande tjänsteman bl.a. ansvar att verka som kommunstyrelsens tjänsteman enligt kommunallagen 6 kap 1-4. Punkt 4: Sista meningen stryks ( Ej ställning över de övriga förvaltningscheferna ). Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Susanne Grundström (S) att man gör en tydligare markering att den nya kommunchefen är chef över de andra förvaltningscheferna. Ordföranden föreslår att punkt 4 stryks i sin helhet och ersätts med följande mening: Kommunchefen ska vara chef över övriga förvaltningschefer.

13 Kommunstyrelsen (71) Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag med det egna ändringsyrkandet och finner att förslaget bifalles, men med ändring av punkt 4 enligt eget yrkande. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige - Punkterna 2 och 4 avseende kommunchefs ställning ändras enligt följande: Punkt 2 Meningen Ingen övergripande chef över alla förvaltningar utgår och ersätts med följande lydelse: Kommunchefen i Hällefors kommun har som kommunens ledande tjänsteman bl.a. ansvar att verka som kommunstyrelsens tjänsteman enligt kommunallagen 6 kap 1-4. Punkt 4 Nuvarande text ersätts med: Kommunchefen ska vara chef över övriga förvaltningschefer.

14 Kommunstyrelsen (71) 78 Anställande av kommunchef, dnr 23.09/023 Kommunstyrelsen utsåg på sammanträde en rekryteringsgrupp bestående av kommunstyrelsens ordförande Peter Carlsson (S), ledamöterna Ritha Sörling (S), Christina Johansson (M), Lars-Göran Zetterlund (C) samt Anna Eriksson (V). Gruppen har till ny kommunchef föreslagit Lena Sahrblom. Kommunstyrelsens beslut - Lena Sahrblom, Riagatan 5, Örebro, anställs som kommunchef i Hällefors kommun, preliminärt från och med

15 Kommunstyrelsen (71) Kommunfullmäktige 79 Bolagsordning för Grythyttan 56:2 Förvaltnings AB, dnr 79.09/107 Grythyttan 56:2 Förvaltnings AB har övergått till 100 % i kommunal ägo. En bolagsordning för bolaget har upprättats där hänsyn tas till att bolaget är helägt av kommunen. När bolag är helägda av kommunen ska kommunfullmäktige fastställa föremålet för bolagets verksamhet, utse samtliga styrelseledamöter och lekmannarevisorer och få ta ställning innan beslut fattas i bolaget i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Detta regleras i Kommunallagen 3 kap.17. Kommunens lagstadgade inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämman som är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämma kan genomföras som ett stämmosammanträde med hela kommunstyrelsen närvarande eller i form av stämma per capsulam, vilket innebär att aktieägaren på stämman representeras av ombudet och att ett stämmoprotokoll upprättas. De beslut som fattas på bolagsstämman ska först ha behandlats i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige (främst avseende val). Bolagets aktieägare (kommunen) representeras på stämman av ett ägarombud för vilken ägaren genom beslut i kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen ska ha utfärdat ombudsinstruktion. Kommunfullmäktige har utsett Lilian Stenqvist (S) att vara kommunens stämmoombud. Bolagets nu gällande bolagsordning har inte antagits av kommunfullmäktige och saknar vissa av de bestämmelser som enligt kommunallagen ska finnas i en bolagsordning i ett helägt kommunalt bolag. I förslaget till ny bolagsordning har också tagits hänsyn till nyheterna i den nya Aktiebolagslagen.

16 Kommunstyrelsen (71) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1 Bolagsordning för Grythyttan 56:2 Förvaltnings AB antas. 2 Vid behandling i bolagsstämma för Grythyttan 56:2 Förvaltnings AB ska ovanstående (punkt 1) gälla som ombudsinstruktion. 3 Bolagsstämmorna i Grythyttan 56:2 Förvaltnings AB ska genomföras som stämma per capsulam om inte kommunstyrelsen beslutar något annat.

17 Kommunstyrelsen (71) Kommunfullmäktige 80 Ägardirektiv för Grythyttan 56:2 Förvaltnings AB, dnr 87.09/107 Grythyttan 56:2 Förvaltnings AB är numera ett helägt kommunalt bolag. Styrningen av bolaget förutsätter att ägaren fastställt mål, syfte och andra krav avseende bolagets verksamhet. Ett lämpligt styrinstrument, förutom bolagsordningen, är ägardirektivet. Det är kommunfullmäktige som ska fastställa ägardirektiv för de kommunala företagen. Direktiven ska också antas av bolagsstämman. Förslag till ägardirektiv för Grythyttan 56:2 Förvaltnings AB har upprättats. Gällande ägardirektiv för kommunens andra helägda bolag har använts som förlaga. Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige - Upprättat förslag till ägardirektiv för Grythyttan 56:2 Förvaltnings AB fastställes.

18 Kommunstyrelsen (71) Kommunfullmäktige 81 Riktlinjer för avgångslösningar i samband med neddragningar, dnr 78.09/023 I samband med det varsel som lagts överväger arbetsgivaren att tillämpa pensionsavgångar som en lösning på övertaligheten. Personalchef Ann Karlsson har utarbetat en sammanställning över de pensionslösningar som kan bli aktuella. Hon redogör för de olika lösningarna på kommunstyrelsens sammanträde. Som utgångspunkt för avtalspensioner gäller reglerna i det kommunala pensionsavtalet KAP-KL. Följande avgångslösningar föreslås och beskrivs i sammanställningen: 1. Hel ÖKSAP särskild avtalspension 2. Partiell ÖKSAP Delpension 3. Pensionsförstärkning vid förtida uttag 4. Minskad arbetstid med oförändrad pensionsgrundande lön 5. Avgångsvederlag Beslut om pensionsförmåner ska fattas enligt ovanstående riktlinjer i varje enskilt fall. Personalchefen beslutar enligt gällande delegationsplan efter samråd med förvaltningschef. Som grund för beslutet ska kommunens ekonomi och verksamhet beaktas. Kommunstyrelsen ska fatta beslut om pensionsförmåner som faller utanför ovanstående riktlinjer. Den praktiska hanteringen ska skötas av personalenheten.

19 Kommunstyrelsen (71) Respektive förvaltning ska själva finansiera sina pensioner. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Christina Johansson (M) att ovanstående sammanställning kan kompletteras med andra lämpliga pensionslösningar efter beslut av kommunstyrelsen. Ordföranden ställer proposition på förslag och yrkande, vilka båda bifalles. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1 Riktlinjerna får tillämpas under förvaltningarnas arbete med personalreduceringar under 2009 och Kommunförvaltningens personalenhet får i uppdrag att arbeta vidare med framtagandet av en pensionspolicy. 3 Kommunstyrelsen har rätt att besluta om kompletteringar med andra pensionslösningar än de här beskrivna.

20 Kommunstyrelsen (71) 82 Förslag till reducering av personal på kommunförvaltningen, dnr 86.09/023 Kommunförvaltningen består av sju enheter som utgör stödfunktioner åt hela kommunen. Målen är bland annat att ge snabb och god service åt förtroendevalda, förvaltningarna och kommunens medborgare, hantera personalfrågorna korrekt och bidra till att kommunen framstår som en attraktiv arbetsgivare, tillhandahålla ett säkert och kvalitativt gott ekonomi- och personalstöd till förvaltningarna och att vidmakthålla, utveckla och säkra utnyttjandet av IT-stödet i de kommunala verksamheterna. Uppdraget från kommunledningen har varit att spara sex tjänster på kommunförvaltningen och ett förslag har utarbetats innehållande följande tjänster: en tjänst som elektriker, en tjänst som drifttekniker, en tjänst som kontorsvaktmästare, en tjänst som utbildare, en tjänst som personalkonsulent och en tjänst som IT-tekniker. En minskning med 50 % tjänst som ekonomibiträde/kokerska på Centralköket verkställs, men faller utanför varslet. Om föreslagna besparingar på personal verkställs beräknar förvaltningen kunna spara tkr. Utfallet kommer först år 2010 på grund av uppsägningstider. Vissa neddragningar resulterar i att kommunen kommer att behöva köpa tjänster, därför föreslås att viss del av besparingen, ca 655 tkr, återförs förvaltningen till detta ändamål. Nettoeffekten blir således tkr. Enheterna har tagit fram konsekvensanalyser som beskriver vad det innebär om föreslagna tjänster tas bort. Förhandling enligt MBL 11 ägde rum

21 Kommunstyrelsen (71) Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Örjan Fredriksson (V) att tjänsten som personalkonsulent undantas och att förvaltningen sparar någon annan tjänst i stället. Yrkar att man kan fördela kostnaderna för tjänsten på alla tre förvaltningarna. Riitta Löfström (HOB) vill kunna få möjlighet att läsa de handlingar som delades ut vid sammanträdets start. Svårt att fatta beslut annars. Susanne Grundström (S), Christina Johansson (M), Lars-Göran Zetterlund (C), Birger Antonsson (S) och ordföranden yrkar bifall till kommunförvaltningens förslag. Ritha Sörling och Lilian Stenqvist, båda (S) är tveksamma till att personalkonsulenttjänsten sparas bort. Sture Beckman (S) yrkar att sammanträdet ajourneras för att ledamöterna ska hinna ta del av de handlingar som delats ut. Sammanträdet ajourneras mellan klockan och15.50 för att ta del av handlingar och för partiöverläggningar. Ordföranden ställer proposition på kommunförvaltningens förslag mot Örjan Fredrikssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunförvaltningens förslag. Votering begärs och ska verkställas. Ordföranden föreslår följande voteringsproposition, vilken godkänns: Den som bifaller kommunförvaltningens förslag röstar ja och den som bifaller Örjan Fredrikssons yrkande röstar nej. Ja Lilian Stenqvist (S) Ritha Sörling (S) Sture Beckman (S) Lars-Göran Zetterlund( C) Christina Johansson (M) Göran Strömqvist (M) Riitta Löfström (HOB) Birger Antonsson (S) Susanne Grundström (S) Peter Carlsson (S) Nej Örjan Fredriksson (V) Resultatet av omröstningen innebär att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunförvaltningens förslag.

22 Kommunstyrelsen (71) Kommunstyrelsens beslut - Kommunförvaltningens personal ska reduceras med sex tjänster enligt förslaget från enheterna. Örjan Fredriksson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

23 Kommunstyrelsen (71) Kommunfullmäktige 83 Välfärdsbokslut 2008 för Hällefors kommun, dnr 50.09/773 Folkhälsostrateg Linnéa Hedkvist har upprättat ett Välfärdsbokslut för Hällefors kommun. Ett välfärdsbokslut är en modell som enkelt kan användas för att styra och följa upp kommunal verksamhet. Det övergripande målet med ett välfärdsbokslut är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för kommunens invånare, vilket också överensstämmer med det av riksdagen antagna övergripande nationella folkhälsomålet. I välfärdsbokslutet är det kommuninvånarnas välfärd och hälsa som står i centrum och syftet är att får ett kommunalt planeringsunderlag som ger vägledning för prioriteringar i kommunens fortsatta utvecklings- och planeringsarbete. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Susanne Grundström (S) bifall till förslaget till välfärdsbokslut. Örjan Fredriksson (V) yrkar bifall till förslaget men med tillägget att målområde 8 om sexualitet tillförs. Vill att detta område ska uppmärksammas i välfärdsbokslutet. Ordföranden ställer bifall mot avslag på kommunförvaltningens förslag att anta välfärdsbokslutet och på Örjan Fredrikssons tilläggsyrkande, vilka båda bifalles. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1 Förslaget till välfärdsbokslut antas och läggs som underlag för arbete med och beslut om budget samt styrelsernas och nämndernas verksamhetsplaner för Tillägg i välfärdsbokslutet ska göras med Målområde 8.

24 Kommunstyrelsen (71) Kommunfullmäktige 84 Grafisk manual för Hällefors kommun, dnr 81.09/000 Det är viktigt att visa upp en gemensam profil i alla sammanhang där den kommunala verksamheten möter medborgaren. I kommunens kontakter med medborgarna ska det tydligt framgå att det är Hällefors kommun som är avsändaren. Av den anledningen är det viktigt att det finns en av fullmäktige antagen grafisk manual som blir gemensam för hela kommunen. Ett förslag till en Grafisk manual för Hällefors kommun har sammanställts. I den grupp som arbetat med manualen har ingått Inger Törnkvist, bildningsförvaltningen, Ulla Norling, omsorgsförvaltningen samt Laila Sandberg, Ann-Britt Pettersson, Birgitta Berggren och Gunnel Rundqvist från kommunförvaltningen. Hällefors kommuns vapen ska också vara kommunens logotyp tillsammans med HÄLLEFORS KOMMUN med versaler. Manualen beskriver hur logotypen ska se ut och hur den ska användas. I manualen tas också upp dokumentstandard och något om skrivregler. De lager av tryckta brevpapper, blanketter, kuvert m.m. som finns på förvaltningarna ska inte kastas. Dessa ska användas tills de är slut och vid nästa beställning ändrar man trycket i enlighet med manualen. I manualen kan det med tiden behöva göras ändringar och tillägg. Vid större förändringar bör manualen återföras till fullmäktige för behandling, men vid smärre ändringar och uppdateringar föreslås att kommunförvaltningens kanslienhet får detta uppdrag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1 Upprättat förslag till Grafisk manual för Hällefors kommun antas.

25 Kommunstyrelsen (71) 2 Kommunförvaltningens kanslienhet får i uppdrag att genomföra smärre förändringar och uppdateringar av manualen. Mera omfattande ändringar ska överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. 3 Inneliggande lager av brevpapper, kuvert, blanketter m.m. ska användas upp. Vid ny beställning ska hänsyn tas till den grafiska manualen.

26 Kommunstyrelsen (71) 85 Kommunal strategi för att stärka människors möjligheter till en egen försörjning, dnr 72.09/750 Inom kommunen har vi de senaste åren arbetat med olika projekt i syfte att få ut människor i olika åtgärder, som praktik, utbildning och kortare anställningar. Detta för att ge dem en möjlighet till att bli självförsörjande och stärka deras möjligheter på den öppna arbetsmarknaden. Vi har bl.a. arbetat med olika projektanställningar som ungdomscoach och praktiksamordnare. Kostnaderna för försörjningsstöd har hittills i första hand gått till tre grupper: Ungdomar (under 25 år) utan fast försörjning Unga vuxna (25-29 år) utan fast försörjning Flyktingar/invandrare utan fast försörjning Antal hushåll som erhöll försörjningsstöd i april -09 var 80 st. Det har skett en ökning av antal hushåll sedan årsskiftet med ca 20 hushåll. Del av denna ökning har varit väntad med anledning av att en del hushåll som haft introduktionsersättning gått över till försörjningsstöd. Aktiva insatser från handläggarna hos individ- och familjeomsorgen (IFO) med stöd av funktioner som har bekostats av tillfälliga projektmedel och till detta ett gott samarbete med externa aktörer, har gjort att man i hög grad har kunnat få individer som annars hade belastat försörjningsstödet att klara sin egen försörjning. Den samhällsekonomiska analys som gjorts av insatserna med stöd av samordningsförbundet SOFINT, visar på mycket goda resultat och en mycket bra återbäring på de insatta medlen både på kort och lång sikt. Många tecken tyder på att antalet personer som är beroende av försörjningsstöd från kommunen kommer att öka under år 2009 och åren framåt. De förändringar i de statliga trygghetssystemen som genomförts under de senaste åren kommer att få till följd att kostnaderna för många individers försörjning vältras över på kommunen.

27 Kommunstyrelsen (71) Antalet personer som med anledning av nya reglerna i sjukförsäkringen - som ändrades den 1 juli kan förlora rätten till sjukpenning och tidsbegränsad sjukersättning uppgår i Hällefors kommun till 169 st. Av dessa kan c:a 1/3 beräknas bli tvungna att söka försörjningsstöd från kommunen. Kostnaderna för försörjningsstödet kommer att öka. Till detta kommer de personer som p.g.a. den ekonomiska krisen har förlorat sitt arbete, som saknar A-kassa, och därför kan nödgas söka försörjningsstöd. Genom att arbeta proaktivt har Hällefors kommun lyckats hålla nere kostnaderna för försörjningsstödet medan det i många andra kommuner under den senaste tiden ökat dramatiskt. En annan viktig aspekt på att arbeta förebyggande är givetvis den mänskliga att människor får möjlighet till meningsfull verksamhet och en stärkt självkänsla när de bidrar till sin egen försörjning. Antalet individer i behov av stöd beräknas, som tidigare nämnts, öka avsevärt under de närmaste åren. Projekten med ekonomiskt bidrag från SOFINT (praktiksamordnare och ungdomscoach) avslutas i december 2009 och kan enligt uppgift från tjänstemän inom SOFINT inte förlängas. I skrivelse från rektor Anders Nordlund på Polstjärnan och chefen för individ- och familjeomsorgen Eija Kilpala föreslås att kommunstyrelsen ger kommunförvaltningen i samarbete med omsorgsförvaltningen i uppdrag: att ge förslag på en ändamålsenlig organisation, som inom befintliga ramar, kan arbeta för att stärka människors möjligheter till egen försörjning. att ta fram en ny strategi för hur kommunen ska möta den förväntade ökningen av antalet personer som hamnar utanför de statliga trygghetssystemen. att kartlägga de aktörer som finns idag interna och externa - och hur dessa kan samverka på ett optimalt sätt. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Birger Antonsson (S) att kommunförvaltningen tillsammans med övriga förvaltningar får uppdraget. Yrkar i övrigt bifall till förslaget. Ordföranden ställer proposition på förslaget och ändringsyrkandet, vilka båda bifalles.

28 Kommunstyrelsen (71) Kommunstyrelsens beslut 1 Kommunförvaltningen får i samarbete med övriga förvaltningar i uppdrag att: 2 ge förslag på en ändamålsenlig organisation, som inom befintliga ramar kan arbeta för att stärka människors möjligheter till egen försörjning. 3 ta fram en ny strategi för hur kommunen ska möta den förväntade ökningen av antalet personer som hamnar utanför de statliga trygghetssystemen. 4 kartlägga de aktörer som finns idag interna och externa - och hur dessa kan samverka på ett optimalt sätt.

29 Kommunstyrelsen (71) Kommunfullmäktige 86 Avsiktsförklaring om utvecklad samverkan mellan kommunerna Degerfors, Filipstad, Hällefors, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors, dnr 65.09/106 Representanter för kommunerna i Östra Värmland, Degerfors, Filipstad, Hällefors, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors har utarbetat följande principiella överenskommelse om utökad samverkan mellan kommunerna. Bakgrund Våra kommuner ingår i en gemensam arbetsmarknadsregion där personer rör sig över kommungränser för såväl arbete och studier som för att utöva ett aktivt fritids- och kulturliv. Våra kommuner står inför demografiska och finansiella utmaningar. För att möta dessa utmaningar anpassas och utvecklas fortlöpande verksamheterna inom ramen för respektive kommun. Avsiktsförklaring För att tillhandahålla god kvalitet i våra kärnverksamheter samt utveckla attraktiviteten för våra kommuner och vår region, ska samarbetet mellan kommunerna utvidgas och leda till nytta för varje deltagande kommun. Den politiska ledningen i respektive kommun ser en fördjupad samverkan som en del i den utveckling som krävs och kommer aktivt att verka för att initiativ till samverkan utvecklas och genomförs. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Örjan Fredriksson (V), Christina Johansson (M), Sture Beckman (S), Lars-Göran Zetterlund (C) och Laila Palm (S) bifall till förslaget att godkänna avsiktsförklaringen. Ordföranden ställer bifall mot avslag på förslaget, vilket bifalles.

30 Kommunstyrelsen (71) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige - Avsiktsförklaring om utvecklad samverkan enligt ovan godkänns.

31 Kommunstyrelsen (71) 87 Hällefors kommuns Hedersgåva 2008, dnr 75.09/109 Hällefors kommuns hedersgåva delas ut årligen till en person som gjort en bestående insats för kommunen. John Bäckman föreslås tilldelas kommunens hedersgåva 2008 med följande motivering: John Bäckman har under flera decennier varit en ledande person som med sitt tekniska kunnande och innovativa tänkande drivit utvecklingen framåt inom stålbranschen i Hällefors. Ett synbart resultat av hans arbete är vårt ännu moderna mediumvalsverk. John Bäckman har alltid visat ett stort mått av nytänkande inom det tekniska området och har aldrig varit rädd för att prova nyheter. Kommunstyrelsens beslut - Hällefors kommuns Hedersgåva för 2008 tilldelas John Bäckman.

32 Kommunstyrelsen (71) 88 Årets Företagare 2008 i Hällefors kommun, dnr 76.09/149 Ordförande Peter Carlsson meddelar att till 2008 års företagare har utsetts Per Fritzell, Grythyttan Vin AB. Årets företagare utses av Företagareföreningen i dialog med Hällefors kommun.

33 Kommunstyrelsen (71) Kommunfullmäktige 89 Yttrande över Barbro Anderssons (S) motion angående kommunens måltidsverksamhet Riktlinjer för måltidsverksamheten, dnr /622 Kommunfullmäktige beslutade på sammanträde , 136, att överlämna rubricerad motion till kommunstyrelsen för beredning. Motionären föreslår: att Hällefors kommun - antar mål och riktlinjer för måltidsverksamheten - avsätter resurser till att utveckla måltidsverksamheten. Kommunstyrelsen beslutade på sammanträde , 25, att överlämna motionen till omsorgsnämnden och bildningsnämnden för beredning. Arbetsgrupp Kommunens förtroendevalda revisorer genomförde år 2007 en granskning av hur kostverksamheten är organiserad i kommunen samt vilken styrning och kontroll kommunstyrelsen och nämnderna har av denna verksamhet. Kommunstyrelsens beslut som svar till revisorerna var att en arbetsgrupp bestående av sex tjänstemän (två från varje förvaltning) samt en styrgrupp bestående av Allan Myrtenkvist (S), Christina Wilhelmsson (S) och Arne Rubin (HOB) utsågs. Grupperna skulle ta fram gemensamma mål och riktlinjer för kostverksamheten som skulle gälla för hela kommunen. Deras uppgift var också att besvara rubricerade motion.

34 Kommunstyrelsen (71) Riktlinjer Gruppen har utarbetat riktlinjer för måltidsverksamheten i Hällefors kommun. Syftet med denna ska vara att främja en god och jämlik hälsa bland kommuninvånarna samt att erbjuda elever och brukare måltider av god kvalitet. Man beskriver ett övergripande mål vision där måltidsverksamheten i Hällefors kommun ska kännetecknas av god kunskap om matens och måltidsmiljöns betydelse för fysisk och psykisk hälsa och välbefinnande, omsorg om miljö och ekologisk hållbarhet, delaktighet och inflytande för brukare och personal, god service samt av måltider med god kvalitet, både närings- och smakmässigt, tillagade enligt gällande lagstiftning och riktlinjer. I riktlinjerna finns även prioriterade mål för , organisation och uppföljning. Omsorgsnämnden har på sammanträde , 186, beslutat att motionen ska anses besvarad med att en arbetsgrupp och en styrgrupp tillsatts. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Susanne Grundström (S) bifall till förslaget till riktlinjer, men yrkar att formuleringar och ordval ses över. Christina Johansson (M) yrkar att dokumentet antas nu men att redaktionella ändringar görs i dokumentet inför kommunfullmäktiges sammanträde. Göran Strömqvist (M) yrkar att man inleder ett samarbete med Restauranghögskolan i Grythyttan avseende måltidsfrågorna. Örjan Fredriksson (V) yrkar bifall till Göran Strömqvists yrkande. Ordföranden ställer proposition på förslaget och på yrkandena, vilka alla bifalles. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1 Upprättat förslag till Riktlinjer för måltidsverksamheten i Hällefors kommun antas. Redaktionella ändringar ska göras i dokumentet före kommunfullmäktiges sammanträde. 2 Samarbete ska inledas med Restauranghögskolan i Grythyttan avseende kommunens måltidsverksamhet. 3 Härmed ska motionen anses besvarad.

35 Kommunstyrelsen (71) Kommunfullmäktige 90 Yttrande över Kerstin Nyströms medborgarförslag om trafiksituationen i korsningen Stationsvägen-Sikforsvägen, dnr 56.08/510 Kommunfullmäktige beslutade på sammanträde , 64, att överlämna rubricerade medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning. Förslaget lyder: Jag har fått ett tips från en person i Hällefors om att ordna ett bättre trafikflöde det gäller köbildning vid Stationsvägen i korsningen med Sikforsvägen ovanför järnvägen. Motivering: Det skulle underlätta väldigt om det fanns en extra fil för trafik till höger nedanför Centrumhuset. Som det är nu får man lov att köa där om man har bilar framför sig, speciellt när bommarna är nere för tågtrafiken, men även om det kommer mycket trafik nerifrån Sikforsvägen och man själv ska köra uppför Sikforsvägen. Kommunstyrelsen beslutade på sammanträde , 105, att överlämna medborgarförslaget till trafikmiljörådet för beredning. Trafikmiljörådet har lämnat följande yttrande med anledning av medborgarförslaget: Trafikmiljörådet anser att kostnaderna är högre än nyttan för att utföra denna åtgärd. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige - Med trafikmiljörådets yttrande att kostnaden är högre än nyttan för att utföra denna åtgärd, dvs. bygga en extra fil för trafik nedanför Centrumhuset, ska medborgarförslaget anses besvarat.

36 Kommunstyrelsen (71) Kommunfullmäktige 91 Yttrande över Kerstin Nyströms medborgarförslag om offentlig toalett centralt i Hällefors, dnr 94.08/319 Kommunfullmäktige beslutade på sammanträde , 93, att överlämna rubricerade medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning. Medborgarförslaget lyder: En offentlig toalett centralt i Hällefors. Det är en service från kommunen att se till att ha en/flera fungerande toalett/er. Kommunstyrelsen beslutade på sammanträde , 147, att överlämna medborgarförslaget till kommunförvaltningen för beredning. Kerstin Nyström påpekar i sitt medborgarförslag att det efter att man gjort en utvärdering av Hällefors Nostalgidagar framkommit att man saknar en offentlig toalett i Hällefors. För försäljare, turister och andra besökare som kommer sent en kväll eller tidigt en morgon är det problem i centrum att hitta en toalett. I Hällefors centrala delar finns i dagsläget två offentliga toaletter, en i kommunhusets entréplan och en i torgkiosken. Båda är tillgängliga under kommunkontorets respektive kioskens öppettider. Kommunhusets toalett finns att tillgå alla vardagar från klockan (fredagar ) medan torgkioskens toalett finns tillgänglig måndagar till torsdagar mellan klockan , fredagar och lördagar mellan klockan och söndagar mellan klockan Problemet med båda är att ingen av dem är handikappanpassade, vilket det genom åren kommit synpunkter om till kommunen.

37 Kommunstyrelsen (71) Kiosken på torget är privatägd men står på kommunens mark och det finns för detta ett arrendeavtal, vilket innehåller skötsel av den offentliga toaletten. Kommunen har gjort en investering i kioskens toalett, men av utrymmesskäl kunde den inte göras handikappanpassad. I arbetet med beredningen av medborgarförslaget har förslag kommit om att använda den handikappanpassade toaletten på PEKÅS som ytterligare en offentlig toalett. Deras öppettider gör att toaletten är tillgänglig klockan på vardagar, klockan på lördagar och klockan söndagar. Vid diskussioner med Ronny Karlsson på PEKÅS har framkommit att man ställer sig positiv till att utan kostnad upplåta sin toalett till offentlig toalett. Ett villkor är att kommunen bekostar städning, påfyllnad av papper och tvål samt svarar för underhåll, dvs. vid en skada på toalett eller handfat ska kommunen åtgärda detta. Toaletten på PEKÅS är ca 12 kvm och Maria Hedenström på Bergslagens Kommunalteknik bedömer kostnaden för daglig städning till ca 250 kr per timme exkl. moms. Städning bör också göras minst en gång varje helg och då är timkostnaden det dubbla. Kostnaden för ett års städning kommer således upp i nästan kronor. Man kan således konstatera att det är på lördag och söndag förmiddag som det i dagsläget saknas en offentlig toalett, vilket kan ses som en brist. Den stora bristen är annars att ingen av dessa är handikappanpassade. Detta togs dock inte upp i medborgarförslaget. Enligt den bedömning som kommunförvaltningen gör är att i dagens ekonomiska situation finns för närvarande inget utrymme att öka kostnaderna för att få tillgång till ytterligare en offentlig toalett. Däremot kan skyltningen till de båda offentliga toaletterna behöva ses över för att kontrollera om den kan göras tydligare. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1 I nuvarande ekonomiska läge görs bedömningen att för närvarande kan antalet offentliga toaletter inte utökas. 2 Kommunförvaltningens tillväxtenhet får i uppdrag att se över skyltningen till de offentliga toaletterna för att kontrollera om den kan göras tydligare. 3 Härmed ska medborgarförslaget anses besvarat.

38 Kommunstyrelsen (71) Kommunfullmäktige 92 Yttrande över Folke Gustavssons medborgarförslag om att uppkalla väg efter doktor Sven Skoglund, dnr 92.08/311 Kommunfullmäktige beslutade på sammanträde , 92, att överlämna Folke Gustavssons medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning. Förslaget lyder: Undertecknad föreslår att infarten till personalparkeringen till vårdcentralen, tillika gamla sjukstugan, uppkallas efter vår Dr. Sven Skoglund som arbetade i ca 35 år inom vården och uträttade ett enormt arbete för bygden. Förslag: att infarten från Gillersvägen till personalparkeringen döps till Dr. Skoglunds väg. Kommunstyrelsen beslutade på sammanträde , 146, att överlämna rubricerade motion till trafikmiljörådet för beredning. Trafikmiljörådet har ställt sig positiv till att döpa infarten från Gillersvägen till personalparkeringen till Dr Skoglunds väg. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1 Med yttrande från trafikmiljörådet att man ställer sig positiv till att infarten från Gillersvägen till personalparkeringen döps till Dr Skoglunds väg, ska medborgarförslaget anses besvarat. 2 Efter godkännande från kommunstyrelse/fullmäktige får kommunförvaltningen i uppdrag att med hjälp av Bergslagens Kommunalteknik arbeta vidare med ärendet.

39 Kommunstyrelsen (71) 93 Alf Värms medborgarförslag om ändring av torgparkeringen så att parkering sker med 45º vinkel, dnr 61.09/315 Kommunfullmäktige beslutade på sammanträde , 46, att överlämna rubricerade medborgarförslag till kommunstyrelsen. Medborgarförslaget lyder: Att ändra torgparkeringen från 90º vinkel till 45º + enkelriktat enligt skiss. Motivering: För att underlätta parkering, många blir påbackade. Skyltning och målning är väl det som behövs. Kommunstyrelsens beslut - Medborgarförslaget överlämnas till trafikmiljörådet för beredning.

40 Kommunstyrelsen (71) 94 Astrid Perssons medborgarförslag angående länsbussförbindelserna Örebro-Nora-Grythyttan-Hällefors, dnr 64.09/531 Kommunfullmäktige beslutade på sammanträde , 49, att överlämna rubricerade medborgarförslag till kommunstyrelsen. Medborgarförslaget lyder: Vi kräver - att kommunen ser till kommuninnevånarnas bästa och i samråd med Länstrafiken ändrar turlistan så att alla bussar till och från Örebro framgent går genom Grythyttans samhälle. Kommunstyrelsens beslut - Medborgarförslaget överlämnas till kommunförvaltningen för beredning.

41 Kommunstyrelsen (71) Kommunfullmäktige 95 Förlängning av bildningsnämndens måldokument för skola och barnomsorg att gälla t.o.m. 2010, dnr 34.09/600 Ett måldokument för skola och barnomsorg antogs av kommunfullmäktige och skulle vara gällande under åren Bildningsnämnden arbetar med att ta fram ett nytt måldokument och fram till dess att det är klart föreslås att tidigare måldokument ska fortsätta att gälla. Bildningsnämnden har på sammanträde , 90, beslutat att förlänga måldokumentet att gälla t.o.m. år 2010 eller till nytt måldokument föreligger. Nämnden har överlämnat ärendet till kommunfullmäktige för beslut. Kommunstyrelsen beslutade på sammanträde , 60, att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Göran Strömqvist (M) följande tillägg i måldokumentet: - Kulturskolans verksamhet ska vara inom ramen för timplanen. - Skolans målsättning ska vara att alla elever i grundskolan ska klara behörighetskravet till gymnasiet, dvs. godkänt betyg i matte, svenska och engelska. Birger Antonsson (S) och Riitta Löfström (HOB) yrkar bifall till nämndens förslag om förlängning av nuvarande måldokument. Lars-Göran Zetterlund (C) bifaller Göran Strömqvists yrkande. Ordföranden yrkar avslag på Göran Strömqvists yrkande.

42 Kommunstyrelsen (71) Ordföranden ställer nämndens förslag om förlängning av måldokumentet i nuvarande lydelse t.o.m mot Göran Strömqvists tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med nämndens förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige - Bildningsnämndens Måldokument för skola och barnomsorg ska gälla t.o.m eller till nytt måldokument antagits av kommunfullmäktige. Göran Strömqvist och Christina Johansson, båda (M) och Lars-Göran Zetterlund (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Göran Strömqvists yrkande.

43 Kommunstyrelsen (71) Kommunfullmäktige 96 Omsorgsnämndens förslag till uppräkning av taxor och avgifter för år 2009, dnr 85.09/706 Avgiftstaxan för äldre- och handikappomsorg baseras på regeringens proposition 2000/01:149 som antogs av riksdagen Taxan baseras på Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Gällande taxa antogs av kommunfullmäktige En uppräkning av omsorgsförvaltningens taxor och avgifter har gjorts för 2009 med 4,39 % enligt konsumentprisindex. Hällefors kommuns timtaxa för hemtjänst (timsjälvkostnad) räknades inte upp för 2008, vilket innebär att den i år måste räknas upp både för 2008 och 2009 för att komma i fas med övriga kommuner i norra länsdelen. Omsorgsnämnden beslutade på sammanträde , 77, att anta en timtaxa på 245 kronor, att den årligen ska justeras med konsumentprisindex och att den ska gälla från Överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande. Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige 1 Timtaxa för hemtjänst fastställs till 245 kronor per timme och ska årligen justeras med konsumentprisindex. 2 Taxan ska gälla från

44 Kommunstyrelsen (71) Kommunfullmäktige 97 Remissyttrande till Socialdepartementet angående en ny alkohollag (SOU 2009:22), dnr 84.09/709 Omsorgsnämnden har på sammanträde , 62, beslutat anta ett remissyttrande avseende en ny alkohollag. Hällefors kommun har inga synpunkter på stora delar av förslaget, men avstyrker följande av utredningens förslag: - Lättnader i nuvarande kökskrav och allsidig matlagning. - Att utrymningstiden förlängs till 60 minuter. - Varning som förstahandsalternativ och kravet på att erinran ska vara en obligatorisk första åtgärd. Omsorgsnämnden beslutade överlämna förslaget till remissyttrande över den nya alkohollagen till kommunfullmäktige för antagande. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige - Upprättat förslag till remissyttrande över den nya alkohollagen antas.

45 Kommunstyrelsen (71) Kommunfullmäktige 98 Ny taxa för budning av latrinkärl, dnr 80.09/450 Direktionen för Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har på sammanträde , 12, godkänt förslag till ny taxa för budning av latrinkärl och sänt den vidare till medlemskommunernas fullmäktige för antagande. Latrinhanteringen i BKT har under många år bestått i att abonnenten antingen har haft ett latrinabonnemang med bestämt antal hämtningar per säsong eller ett abonnemang där abonnenten själv bestämt antal hämtningar. Latrinburkarna har sedan deponerats på tipp. Deponering av organiskt avfall blev förbjudet 2005 men BKT har i tre år fram t.o.m haft dispens från Länsstyrelsen att deponera avfallet på Södra Måles deponi. I likhet med de flesta kommuner i landet inför BKT en striktare hantering av latrinavfall fr.o.m En orsak är att hanteringen är oacceptabel ur arbetsmiljösynpunkt. Latrinet ska i möjligaste mån tas om hand på egen fastighet antingen genom någon typ av mulltoalett eller genom kompostering i speciell kompost. Hämtning genom abonnemang kommer att upphöra. Latrin betraktas som hushållsavfall och kommunen är därför skyldig att erbjuda någon form av hämtning även i fortsättningen om kunden så önskar. Sådan enstaka hämtning kommer att ske via budning till BKT. Den föreslagna taxan är beräknad på de olika moment som det nya systemet kräver. Kostnadsökningen totalt sett för budningssystemet ger en relativt hög taxa för varje enskilt kärl. Bedömningen är att detta styr mot att latrinhämtningen kommer att fasas ut i sin helhet. Förslaget till taxa för budning av latrinkärl uppgår totalt till kronor per kärl fördelat enligt följande:

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25 Kommunstyrelsen 2008-06-23 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 13.00 15.15 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag Kommunstyrelsen 2009-02-24 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 12.30 12.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Ritha Sörling och Riitta Löfström. Kommunsekreterarens rum onsdag 2008-04-23

Ritha Sörling och Riitta Löfström. Kommunsekreterarens rum onsdag 2008-04-23 Kommunstyrelsen 2008-04-22 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 10.00 10.40 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Riitta Löfström och Birger Antonsson. Kanslichefens rum måndag

Riitta Löfström och Birger Antonsson. Kanslichefens rum måndag Kommunstyrelsen 2009-12-17 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Hällefors, kl. 14.00 17.10 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Riitta Löfström och

Läs mer

Ritha Sörling och Örjan Fredriksson. Sekreterarens rum tisdag 2008-09-30

Ritha Sörling och Örjan Fredriksson. Sekreterarens rum tisdag 2008-09-30 Kommunstyrelsen 2008-09-23 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 13.00 15.40 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 10.30 12.20 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Övriga närvarande Se bilagd förteckning Justerare Christina Johansson och Allan Myrtenkvist Justeringens

Läs mer

Val- och demokratinämnden

Val- och demokratinämnden 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, Kl. 13.00-15.30 Beslutande Ledamöter Susanne Grundström (S) Jan Svärd (S) Samuel Eriksson (V) Robin Pleines (C) Bo Hedlund (C) Erkki Vuorijärvi (GL) Göran Strömqvist

Läs mer

Datum Ritha Sörling, gruppledare (S) Samuel Ericsson, gruppledare (V) Kenth Adamsson, förvaltningschef

Datum Ritha Sörling, gruppledare (S) Samuel Ericsson, gruppledare (V) Kenth Adamsson, förvaltningschef 1(4) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 18.00 19.00 Beslutande Ledamöter Ulrika Mellkvist (C), vice ordförande Kerstin Skogdalen (S) Mikael Eriksson (S) Christina Wilhelmsson (S) Sven-Åke Lundh

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden (11)

HÄLLEFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden (11) Bildningsnämnden 2009-02-17 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen kl 08.30-12.00 Beslutande Kenth W Johansson, (m), ordförande Birger Antonsson, (s) ers R Sörling Allan Myrtenkvist, (s) Anna Hult

Läs mer

Ritha Sörling och Sören Hillbom. Kommunsekreterarens rum fredag 2007-09-28

Ritha Sörling och Sören Hillbom. Kommunsekreterarens rum fredag 2007-09-28 Kommunstyrelsen 2007-09-25 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 13.00 14.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Plenisalen 2008-12-17, kl. 13.00 15.35 Beslutande Ulrika Mellkvist (c ) Kerstin Skogdalen (s) tjg.ers. Kari Paavonen (s) tjg.ers. Christina Wilhelmsson (s) Sven-Åke

Läs mer

Ulrika Mellkvist och Birger Antonsson

Ulrika Mellkvist och Birger Antonsson 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 13.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Övriga närvarande Se bilagd förteckning Justerare Ulrika Mellkvist och Birger Antonsson Justeringens

Läs mer

Siv Ighe (v), ej tjänstg. ers. Lars-Göran Loré, kommunchef Gunnel Rundqvist, kanslichef. Örjan Fredriksson och Benny Jansson

Siv Ighe (v), ej tjänstg. ers. Lars-Göran Loré, kommunchef Gunnel Rundqvist, kanslichef. Örjan Fredriksson och Benny Jansson Kommunfullmäktige 2008-09-16 1 (31) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, klockan 13.00 14.15 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Siv Ighe (v), ej tjänstg. ers. Lars-Göran Loré, kommunchef

Läs mer

Jessica Jansson, ekonomichef. Hans-Otto Pohlman, Lars-Göran Zetterlund

Jessica Jansson, ekonomichef. Hans-Otto Pohlman, Lars-Göran Zetterlund 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 15.30-16.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Se bilagd förteckning Övriga närvarande Jessica Jansson, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2003-02-12 1 Plats och tid Stadshotellet, Nora 2003-02-12 kl 09.00-11.00 Beslutande Övriga deltagande Benny Jansson (s) ordförande Lars-Göran Zetterlund (c) Svante Fägerås (s) Ingegerd Lööv (s) Karl-Arne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen 2013-03-14-18 1 (7) Plats och tid 2013-03-14, kl. 08.00 12.30, Lilla salen, Kommunhuset i Simrishamn 2013-03-18, kl. 09.00 12.00, Lilla salen, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Jan Friman och Lars-Göran Zetterlund. Kommunsekreterarens rum tisdag 2006-10-03

Jan Friman och Lars-Göran Zetterlund. Kommunsekreterarens rum tisdag 2006-10-03 Kommunstyrelsen 2006-09-26 1 (20) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 13.00 15.30 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Samuel Ericsson, gruppledare (v) Lilian Stenqvist, ers. gruppledare (s) Kenth Adamsson, förvaltningschef

Samuel Ericsson, gruppledare (v) Lilian Stenqvist, ers. gruppledare (s) Kenth Adamsson, förvaltningschef 1(26) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 16.30 Beslutande Ledamöter Barbro Stein (S) ordförande Mikael Eriksson (S) Christina Wilhelmsson (S) Ulrika Mellkvist (C) Sven-Åke Lundh (M) Mats

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-11-10 1 (60)

HÄLLEFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-11-10 1 (60) Kommunfullmäktige 2009-11-10 1 (60) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, klockan 13.00 18.45 Beslutande Se bilagd förteckning Beviljade permissioner: Joakim Waern kl. 16.50, Riitta Löfström kl. 16.50,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Val- och demokratinämnden

Val- och demokratinämnden 1(6) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, Kl. 13.00-14.25 Beslutande Ledamöter Susanne Grundström (S) Jan Svärd (S) Samuel Ericson (V), ordförande Robin Pleines, (C) Jonas Domnauer (HOB), Erkki Vuorijärvi

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 maj (8)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 maj (8) Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 maj 2016 1 (8) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-11.57 Ajournering kl. 10.05-10.22 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Torbjörn Parling (S) Anders

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 23 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 23 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.30 12.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

Kommunkontoret fredag 8 april 2016 kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret fredag 8 april 2016 kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (12) Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 12 oktober 2016 kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (L)

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse Plats och tid Hushållningssällskapet, Karlstad kl 13.00-14.00 Beslutande Bengt-Olov Persson, Filipstad, ordförande Arne Olsson, Sunne 1. vice ordförande Thomas Backelin, Storfors, 2. vice ordförande Irène

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Datum Mathias Brandt, kommunsekreterare Birgitta Berggren, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgitta Berggren

Datum Mathias Brandt, kommunsekreterare Birgitta Berggren, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgitta Berggren 1(8) Plats och tid Kommunhuset, Valsverket, Kl. 14.00-16:10 Beslutande Ledamöter Susanne Grundström (S), ordförande Erkki Vuorijärvi (GL) Wilhelm Tham ersätter Arne Rubin (KD) Göran Strömqvist (M) Tommy

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 2 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 2 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 16.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämden 2008-02-05 1(12)

HÄLLEFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämden 2008-02-05 1(12) Bildningsnämden 2008-02-05 1(12) Plats och tid Kommunhuset Hällefors 13.00 15.20 Beslutande Ritha Sörling, (s) ordf Kenth W Johansson (m) v ordf Allan Myrtenkvist (s) Birger Antonsson (s) ersätter A Hult

Läs mer

Socialnämnden 2015-11-10 1 (13)

Socialnämnden 2015-11-10 1 (13) Socialnämnden 2015-11-10 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-11-10 kl. 9:00-11:30 Ajournering kl. 9:50-10:30 Beslutande Anders Nilsson, ordförande Christer Olsson

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal,

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal, Svedala kommun Granskning av anställningsavtal, anställningsförmåner och avgångsvederlag för högre tjänstemän Juni 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 Uppdraget... 2 Svar på revisionsfrågan... 2 Mot bakgrund

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunkontoret

Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.20 15.50 Beslutande Övriga deltagande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Siv Sander (S), Hällefors kommun, vice

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omsorgsnämnden 2006-08-23 1(21)

HÄLLEFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omsorgsnämnden 2006-08-23 1(21) Omsorgsnämnden 2006-08-23 1(21) Plats och tid Plenisalen 2006-08-23, kl. 13.00 14.45 Ajournering 14.20-14.30 Beslutande Lilian Stenqvist (s) ordförande Jan Friman (s) Christina Wilhelmsson (s) Bertil Berglund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2013-05-15 61 Plats och tid Nora Stadshotell, 2013-05-15 kl 18.00-20.20 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Forsberg, vice ordförande, Norabostäder AB, Nora

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.15. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande Charlotte Wachtmeister (M), ers Anne Carlsson

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S)

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S) 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.10 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2010-03-09 1(8 )

Socialnämnden 2010-03-09 1(8 ) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2010-03-09 1(8 ) Plats och tid Socialförvaltningen, Eklunden våning 4, 2010-03-09, kl. 13.00-14.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Sune Frisk, ordförande Anita Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson Björn Stålhammar Tjänstgörande

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Kommunkontoret fredag 29 augusti 2014 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 49-57 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret fredag 29 augusti 2014 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 49-57 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Stig Johansson (M) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer:

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: 556069-9539 Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer:

Läs mer

Rune Petersson, Svenljunga kommun, ordförande Dan Rodahl, Försäkringskassan Kerstin Berggren Nilsson, Länsarbetsnämnden

Rune Petersson, Svenljunga kommun, ordförande Dan Rodahl, Försäkringskassan Kerstin Berggren Nilsson, Länsarbetsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (12) Plats och tid Kommunhuset Kinna, klockan 09.00 12.15, Paus 10.15 10.40 Beslutande Rune Petersson, Svenljunga kommun, ordförande Dan Rodahl, Försäkringskassan Kerstin Berggren

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (9)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (9) Kommunstyrelsen 2006-04-10 1. (9) Plats och tid: Lärcenter, kl. 13.00 14.05. Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Franz Maretta (s) ersättare för Ove Torpman

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl

Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl Sida 1 Sammanträdesdatum 2011-04-20 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 18.10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Lena Brolin (M) Jörgen Dimenäs (M) Pia Fahlgren (C) Bengt Axelsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-10-30 73 (832) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 30 oktober 2014, kl. 08.30-10.25 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf 61-67 Rutger Hallin (M) ordf 68 Helena Edrenius (S) tjänstg

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida

Socialnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida 2013-10-01 A10 1(12) Plats och tid Tjäderns sammanträdesrum, kommunkontoret kl 09.00 15.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Mattias Vernberg, C Anna-Lisa Hoflén, C, ordförande Kerstin Eriksson, M

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omsorgsnämnden 2009-09-09 1(28)

HÄLLEFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omsorgsnämnden 2009-09-09 1(28) Omsorgsnämnden 2009-09-09 1(28) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen Klockan 13.00-18.00 Beslutande Lilian Stenqvist (s) ordförande Mikael Ericsson (s) Christina Wilhelmsson (s) Ulrika Mellkvist (c) Sven-Åke

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.35-11.10 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Rickard Möller (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER 1 REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 93 Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta

Läs mer

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGEN

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGEN 2016-12-01 1 (6) GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB Detta ägardirektiv fastställdes av kommunfullmäktige i Vellinge kommun den 28 september 2016 131. Bolagen

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/ ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-12-08 Blad 3 Ksau 204 Dnr 418/2015-107 Bolagspolicy för Arboga kommuns bolag Kommunstyrelseförvaltningen har i

Läs mer

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V)

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Servicenämndens 2009-01-30 1. ( 12 ) Plats och tid: Centralförrådet Industrigatan kl 13.00-14.00 Beslutande: Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Övriga deltagande: Jörgen

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer