Ritha Sörling och Örjan Fredriksson. Sekreterarens rum tisdag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ritha Sörling och Örjan Fredriksson. Sekreterarens rum tisdag 2008-09-30"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (16) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Ritha Sörling och Örjan Fredriksson Sekreterarens rum tisdag Paragrafer Sekreterare... Ann-Britt Pettersson Ordförande... Peter Carlsson Justerande... Ritha Sörling Örjan Fredriksson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen Underskrift...

2 Kommunstyrelsen (16) Beslutande: Peter Carlsson (s), ordförande Susanne Grundström (s), ers. Pentti Supponen Allan Myrtenkvist (s), ers. Lilian Stenqvist Ritha Sörling (s) Sture Beckman (s) Monica Eriksson (s) Lars-Göran Zetterlund (c) Laila Palm (s), ers. Christina Johansson Göran Strömqvist (m) Riitta Löfström (hob) Örjan Fredriksson (v) Övriga deltagande: Anna Eriksson (v), ej tjänstg. ers. Lars-Göran Loré, kommunchef Gunnel Rundqvist, kanslichef Ann-Britt Pettersson, assistent Dessutom var förvaltningscheferna Hans Ljungqvist och Kenth Adamsson, t.f. ekonomichef Jessica Eriksson och ekonom Per Andréasson närvarande klockan

3 Kommunstyrelsen (16) Kommunfullmäktige 116 Hällefors kommuns delårsrapport per , dnr /042 Kommunförvaltningens ekonomienhet har sammanställt delårsrapport per Resultatet t.o.m. augusti månad 2008 uppgår till minus 20,9 miljoner kronor. Det negativa resultatet beror till största delen på övertagandet av lån och reaförluster vid försäljning av industrifastighet samt att slutavräkningen för året är negativ med 2,0 miljoner kronor. Helårsprognosen per visar ett negativt resultat på 14,2 miljoner kronor. Underskotten kan härledas till bildningsnämnden - 0,1 miljoner, omsorgsnämnden 4,8 miljoner och kommunstyrelsen 9,1 miljoner kronor. Helårsprognosen, ett underskott på 14,2 miljoner kronor, innebär att en balanskravsutredning måste utföras för att justera resultatet. Under året beräknar kommunen ha kostnader på sammanlagt 11,9 miljoner kronor som har karaktären synnerliga skäl. Kostnaderna avser bl.a. övertagande av lån från Hällefors Bostads AB med 8,5 miljoner kronor och reaförlust vid försäljning av industrifastighet med 1,5 miljoner kronor. Årets bruttoinvesteringar har budgeterats till 14,3 miljoner kronor, inklusive tilläggsbudget. Totalt har kommunen investerat 6,8 miljoner kronor t.o.m. augusti månad Enligt prognosen blir investeringarna i nivå med budget. Räntekostnaderna på låneskulden under årets åtta första månader uppgår till 3,5 miljoner kronor. För hela året beräknas räntekostnaderna uppgå till 5,3 miljoner kronor. Låneskulden avseende långfristiga lån per den 30 augusti uppgick till 113,2 miljoner kronor.

4 Kommunstyrelsen (16) Kommunförvaltningen föreslår att delårsrapporten godkänns. Kommunchefen meddelar under sammanträdet att en åtgärdsplan för det förväntade justerade underskott på 2,3 miljoner kronor skall upprättas. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Göran Strömqvist (m) att förvaltningscheferna får i uppdrag att till nästa kommunstyrelsesammanträde ta fram åtgärder för att uppnå budgeterat resultat Lars-Göran Zetterlund (c) och Örjan Fredriksson (v) bifaller Göran Strömqvists tilläggsyrkande. Ordföranden ställer proposition på kommunförvaltningens förslag, vilket bifalles och därefter på tilläggsyrkandet, vilket avslås. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige - Delårsrapporten per augusti 2008 för Hällefors kommun godkännes. En åtgärdsplan för det förväntade underskottet skall upprättas. Örjan Fredriksson (v), Göran Strömqvist (m), Riitta Löfström (hob) och Lars-Göran Zetterlund (c) reserverar sig till förmån för Göran Strömqvists m.fl:s yrkande vad gäller tilläggsyrkandet.

5 Kommunstyrelsen (16) 117 Uppdatering av Hällefors kommuns risk- och sårbarhetsanalys, dnr /168 Enligt lag är kommunerna skyldiga att ta fram planer för hur en extraordinär händelse ska hanteras. Planerna ska baseras på nämndvisa riskoch sårbarhetsanalyser. Hällefors kommuns risk- och sårbarhetsanalys antogs , 102, varför det nu finns behov av en uppdatering. Syftet med en risk- och sårbarhetsanalys är bl.a.: - öka medvetande och kunskap om risker hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga - ge underlag för information till kommuninvånare och anställda - stödja den fysiska planeringen - utveckla förmågan att hantera inträffade kriser - bidra med åtgärder som långsiktigt ger en god ekonomi Genom framtagandet av denna risk- och sårbarhetsanalys har man fått en överskådlig bild av de allvarligaste risker och sårbarheter som kan drabba kommunen. Kommunen har också kommit igång med att ta fram handlingsplaner för olika verksamheter. Klara är planerna för omsorgsnämnden, bildningsnämnden och kostverksamheten. Kommunstyrelsens beslut - Uppdateringen av Hällefors kommuns Risk- och Sårbarhetsanalys godkännes.

6 Kommunstyrelsen (16) Kommunfullmäktige 118 Ändring i Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Hällefors kommun, dnr /024 Kommunfullmäktige antog på sammanträde , 150, vissa ändringar i arvodesbestämmelserna. De förändringar som föreslagits i ordförandereglementet antogs inte utan reglementet återremitterades till kommunstyrelsen för ytterligare beredning. Kommunstyrelsen beslutade på sammanträde , 4, att överlämna översynen av ordförande reglementet till arvodesgruppen. Uppdraget till arvodesgruppen innefattade även en översyn av arvodet för vigsel- och begravningsförrättarna. Arvodesgruppen (= KS kontaktgrupp) har på sammanträde diskuterat och föreslagit förändringar avseende arvodet till vigsel- och begravningsförrättare samt i ordförandereglementet enligt nedan. 16 Vigsel- och begravningsförrättare Till kommunens vigsel- och begravningsförrättare utgår förrättningsarvode med 530 kronor per förrättning. Ersättning för resekostnader utgår enligt 11. Ordförandereglementet (punkt 4) Ersättning för förlorad arbetsförtjänst och arvode skall inte utgå vid sammanträden i den egna nämnden. Dessa uppdrag skall anses ingå i det 40-procentiga ordförandearvodet. Uppdrag och sammanträden som inte kan anses ingå i ordförandeuppdraget skall ersättas utöver ordförandearvodet både med ersättning för förlorad arbetsförtjänst och arvode m.m. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Sture Beckman (s) att principen att inte göra ändringar under mandatperioden skall gälla. Susanne Grundström (s), Riitta Löfström (hob), Göran Strömqvist (m) och Laila Palm (s) bifaller Sture Beckmans förslag.

7 Kommunstyrelsen (16) Örjan Fredriksson (v) och Lars-Göran Zetterlund (c) yrkar återremiss beträffande ordförandereglementet. Ordföranden ställer bifall mot avslag på återremissyrkandet, vilket avslås. Han ställer därefter proposition på arvodesgruppens förslag och tilläggsyrkandet om översyn av bestämmelserna inför nästa mandatperiod, vilket bifalles. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1 Föreslagna förändringar avseende ordförandereglementet och arvode till vigsel- och begravningsförrättare i Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda godkänns. 2 En översyn av bestämmelserna skall göras inför nästa mandatperiod. Örjan Fredriksson (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för återremissyrkandet.

8 Kommunstyrelsen (16) Kommunfullmäktige för kännedom 119 Revisionsrapport om kommunstyrelsens och nämndernas styrning och kontroll av arbetsgivarfrågorna, dnr /007 Revisorerna har genomfört en granskning avseende styrning och kontroll av arbetsgivarfrågorna. Vid granskningen har revisorerna biträtts av konsulter från KPMG. Det är kommunstyrelsen och nämnderna som har arbetsgivaransvar för den personal som finns inom respektive verksamhetsområde. En förutsättning för att kunna ta detta arbetsgivaransvar är att de ansvariga styr och följer upp hur arbetsgivarfrågorna hanteras. Revisorernas granskning visar att återrapporteringen till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna inte sker i enlighet med kommunens egna riktlinjer. Ansvaret för arbetsmiljön är delegerat och dokumenterat i kommunens nämnder och förvaltningar. Revisorerna menar att det vore en fördel om det i arbetsmiljöpolicyn stod tydligt uttalat att det är respektive nämnd eller styrelse som är ytterst ansvarig för arbetsmiljön. Det finns också visst behov av revideringar i arbetsmiljöhandböckerna. I kommunens samverkansavtal står att medarbetarsamtal skall genomföras årligen med alla anställda. Revisorernas granskning pekar på att detta inte fungerar fullt ut och att nämnderna och kommunstyrelsen bör fastställa rutiner för en årlig uppföljning av i vilken omfattning medarbetarsamtal genomförts inom alla enheter. Revisorerna har genomfört en enkätundersökning bland ett urval av anställda i kommunens olika verksamheter och funnit ett resultat som pekar på att kommunen bör överväga behovet av ytterligare undersökningar och analyser.

9 Kommunstyrelsen (16) Kommunstyrelsens beslut - Synpunkterna framförda i granskningsrapporten ska beaktas och överlämnas till kommunförvaltningens personalenhet för åtgärder.

10 Kommunstyrelsen (16) 120 Hällefors Bostads AB:s ansökan om rivning på Hemgårdsvägen, dnr /322 Bostadsbolaget har beslutat att riva Hemgårdsvägen 13 A, 15 B och 15 C samt att överlåta Hemgårdsvägen 13 B till annan för bevarande av huset. Om detta inte är möjligt ska även Hemgårdsvägen 13 B rivas. De fyra husen har 16 lägenheter, varav fyra är uthyrda. Hällefors Bostads AB (BOAB) äger sex hus i Hemgården och sedan tidigare finns beslut om rivning av Hemgårdsvägen 15 A och 13 C-D. I skrivelse från Hällefors Bostads AB inkommen vill bolaget efterhöra om det föreligger något hinder att riva Hemgårdsvägen 13 A, 15 B och 15 C samt att överlåta Hemgårdsvägen 13 B till annan ägare för bevarande, alternativt rivning. Rivningarna kommer att utföras som selektiv rivning och i största möjliga mån kommer rivningsmaterialet att återanvändas eller återvinnas. Övrigt, t.ex. miljöfarligt avfall, kommer att omhändertas enligt gällande lagstiftning. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Monica Eriksson (s) bifall till kommunförvaltningens förslag att tillåta rivning enligt BOAB:s beslut, liksom Sture Beckman (s), Allan Myrtenkvist (s), Susanne Grundström (s) och Riitta Löfström (hob). Örjan Fredriksson (v) yrkar återremiss. Ordföranden ställer bifall mot avslag på återremissyrkandet, vilket avslås och bifall mot avslag på kommunförvaltningens förslag, vilket bifalles.

11 Kommunstyrelsen (16) Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen har inget att erinra mot att Hemgårdsvägen 13 A, 15 B och 15 C rivs samt att Hemgårdsvägen 13 B överlåts till annan ägare för bevarande och om inte detta är möjligt riva huset. Örjan Fredriksson (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för återremissyrkandet.

12 Kommunstyrelsen (16) 121 Hällefors Bostads AB:s förfrågan om försäljning av Hjulsjöby 6:2, dnr /322 Bostadsbolaget vill i skrivelse inkommen efterhöra om kommunstyrelsen har något att erinra mot att fastigheten Hjulsjöby 6:2 säljs. Ingen köpare finns ännu. Huset har sex lägenheter och ligger i Hjulsjö. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Lars-Göran Zetterlund (c) och Örjan Fredriksson (v) avslag på kommunförvaltningens förslag att tillåta försäljning av fastigheten. Monica Eriksson (s) bifaller kommunförvaltningens förslag, liksom Allan Myrtenkvist (s), Laila Palm (s) och Göran Strömqvist (m). Susanne Grundström (s) anser att beslutsunderlaget är dåligt och yrkar återremiss till bostadsbolaget för redovisning av mera bakgrund till varför man vill sälja fastigheten. Riitta Löfström (hob) och Sture Beckman (s) bifaller förslaget om återremiss. Ordföranden ställer bifall mot avslag på återremissyrkandet, vilket bifalles. Kommunstyrelsens beslut - Ärendet återremitteras till Hällefors Bostads AB för ytterligare information. Monica Eriksson (s), Laila Palm (s), Göran Strömqvist (m) och Allan Myrtenkvist (s) reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

13 Kommunstyrelsen (16) 122 Hela Människan, Återbrukets ansökan om bidrag till installation av fjärrvärme, dnr /805 Hela Människan, Återbruket, Bergmästarevägen 16, har ansökt om kommunalt bidrag till dels en genomförd installation av fjärrvärme som ersättning för tidigare uppvärmning med olja och dels en önskad installation av fjärrvärme som ersättning för eluppvärmning. Installation av fjärrvärme för att ersätta olja har redan gjorts till en kostnad av kronor. Önskad övergång från el till fjärrvärme har beräknats till ca kronor. Ekoberedningen fick 2007 kommunstyrelsens uppdrag att utreda kommunalt bidrag till de föreningar som övergår till ett miljövänligare alternativ för att värma upp sina lokaler. Kommunfullmäktige beslutade , 102, i enlighet med ekoberedningens förslag. I beslutet sägs att driftbidraget till föreningen ökas första året efter konverteringen till miljövänligare uppvärmning med 10 % av investeringskostnaden för gjord konvertering. Återbruket har enligt uppgift haft kostnader på kronor för genomförd övergång till fjärrvärme i del av fastigheten, vilket innebär ett kommunalt bidrag på kronor. Kommunstyrelsens beslut - Hela Människan, Återbruket får kronor i bidrag till genomförd övergång till miljövänligare uppvärmning.

14 Kommunstyrelsen (16) 123 Delgivningsärenden, ej utnyttjad kommunal förköpsrätt, dnr 1.08/260 A/ Fastigheten Hällefors 9:45 (Gamla sågverksområdet) Köpare: XX Säljare: XX B/ Fastigheten Grythyttan 6:49 (V:a Bergvägen 13) Köpare: XX Säljare: XX C/ Fastigheten Hällefors 9:414 (Fjällbo) Köpare: XX Säljare: XX D/ Fastigheten Grythyttan 6:127 (f.d. Posthuset) Köpare: XX Säljare: XX Kommunstyrelsens beslut - Delgivningsärendena läggs till handlingarna. Enligt gällande regler i personuppgiftslagen (1998:204) och personuppgiftsförordningen (1998:1191) får inte personuppgifter läggas ut på Internet utan ifrågavarande persons samtycke. Av den anledningen har uppgifter om fastigheternas köpare och säljare dolts.

15 Kommunstyrelsen (16) 124 Delgivningsärenden, centrala förvaltningen, dnr 2.08/100 A/ Attestförteckning, kommunstyrelsen B/ Bidrag till aktiviteten Lyktgubbar C/ Kommunens yttrande över ansökan om att anordna Hyresgästernas Dag på torget i Hällefors Kommunstyrelsens beslut - Delgivningsärendena läggs till handlingarna.

16 Kommunstyrelsen (16) 125 Delgivningar, för kännedom A/ Länsstyrelsens tillstånd till allmän kameraövervakning, Systembolaget, Stationsvägen 1 B/ Migrationsverkets prognos över antalet asylsökande C/ Saxå kammarmusikfestivals tack för stöd till festivalen 2008 D/ Sv. Kommuner och Landstings cirkulär 08:60, 62 och 64 Kommunstyrelsens beslut - Delgivningarna läggs till handlingarna.

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Plats och tid Rådsalen Cupan, kl 17.00-21.30 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Jan Widegren (M) Sten Nordlander (M) Bjarne Westerlund (S) Birger Svensson (S) Luiza Kaminska

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-04-25 37 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-22.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef Utses att justera Justeringens plats och tid Erik Hartelius

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-12-13 1 (13) Sammanträdet ajourneras kl 19.50 20.10.

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-12-13 1 (13) Sammanträdet ajourneras kl 19.50 20.10. Kommunfullmäktige 2011-12-13 1 (13) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl 19.00-20.40 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S), Anders Gustavsson (S) (ersättare för Cecilia Vilhelmsson (S)),

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-12-13 1. ( 27 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 17.00 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-07-16. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.30.

KALLELSE. Datum 2015-07-16. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.30. KALLELSE Datum 2015-07-16 Sida 1(3) Mathias Brandt Kommunstyrelsen kallas härmed till sammanträde 2015-08-25 kl. 9.30 11.30 i Björskogsnäs, från kl 13.00 i Kommunhuset, Plenisalen för att behandla följande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer