Foto: Jerker Andersson. Årsredovisning 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foto: Jerker Andersson. Årsredovisning 2003"

Transkript

1 Foto: Jerker Andersson Årsredovisning 2003

2 2 Högskolan i Borås Årsredovisning 2003

3 Innehåll Sammanfattning i siffror 04 Rektor har ordet 05 Vägen mot professionsuniversitet har stakats ut Studenterna har ordet 06 År 2003 har varit ett omvälvande år för Högskolan i Borås 06 Viktiga händelser 07 Högskolans organisation 09 Organisation 09 Indelning av verksamheten 10 Grundläggande högskoleutbildning 11 Ämnes- och professionsområden 11 Högskolans utbildningsuppdrag 11 Fördelning av helårsstudenter 13 Köns- och åldersfördelning 14 En öppen högskola 15 Basår 16 NT-SVUX utbildning 17 Stödundervisning Svenska som andraspråk 17 Reell kompetens 17 Distansutbildning, fortbildning och flexibelt lärande 18 Uppdragsutbildning 19 Centrum för skolutveckling 19 Ekonomiskt resultat 20 Forskning och forskarutbildning 22 Forskning 22 Forskarutbildning 22 Uppdragsforskning 23 Ekonomiskt resultat 24 Gemensamma områden 25 Omvärldssamverkan 25 Internationalisering vid Högskolan i Borås 25 Kvalitetsarbete 27 Pedagogiskt utvecklingsarbete 27 Personal 28 Jämställdhet och mångfald 29 Redovisning av kompetensförsörjning Åtgärder för att förebygga ohälsa och hög sjukfrånvaro 30 Lokaler 31 Bibliotek 31 Finansiell redovisning 33 Resultaträkning 33 Balansräkning 34 Anslagsredovisning 35 Finansieringsanalys 40 Resultaträkning per verksamhet 41 Myndighetskapital 42 Avgifter 43 Tilläggsupplysningar och noter 44 Kommentarer till noter 44 Redovisningsprinciper 44 Uppgifter om styrelsen enligt 7 kap. 2 FÅB 44 Noter 46 Väsentliga ekonomiska uppgifter 54 Underskrifter 55 Förkortningar 57 Högskolan i Borås Årsredovisning

4 Sammanfattning i siffror Grundutbildning Totalt hade Högskolan i Borås helårsstudenter (HST) varav inom ordinarie högskoleutbildning och inom naturvetenskaplig och teknisk utbildning. Totalt genomförde dessa studenter helårsprestationer (HPR) varav inom ordinarie högskoleutbildning och inom naturvetenskaplig och teknisk utbildning. Antalet avlagda examina under 2003 var totalt Verksamhetsområde grundutbildning omsatte tkr och visade ett negativt verksamhetsutfall om tkr. Forskning och forskarutbildning Under 2003 hade Högskolan i Borås totalt 115 forskarstuderande varav 55 % kvinnor. Det tillkom 15 nya forskarstuderande och 4 nya disputationer. Forskning och forskarutbildning uppgick till tkr i intäkter. Redovisat verksamhetsutfall är ett överskott om tkr. Personal Högskolan hade 600 anställda, motsvarande 498 årsverken Av dessa var 57 % kvinnor. Högskolan hade 23 professorer på hel- eller deltid och av dessa var 35 % kvinnor. Under året anställdes 6 nya professorer. Ekonomi Totalt redovisar Högskolan i Borås tkr i intäkter. För samtliga verksamhetsgrenar redovisar högskolan ett negativt utfall på tkr. För budgetåret 2003 beslutade högskolans styrelse att skjuta till tkr av myndighetskapitalet för strategiska satsningar. Underskottet är både planerat och en medveten strävan från styrelsen att använda myndighetskapitalet för viktiga satsningar. Högskolan har i dagsläget tkr i utgående myndighetskapital. 4 Högskolan i Borås Årsredovisning 2003

5 Rektor har ordet Vägen mot professionsuniversitet har stakats ut... Ett intensivt utvecklingsarbete karaktäriserar året som gått. En enig högskolestyrelse slog i april 2003 fast att Vägen mot universitet, skall inledas och att en universitetsansökan skall lämnas in hösten Arbetsgrupper tillsattes och ett helt nytt universitetskoncept baserat på en professionsinriktad doktorsutbildning började ta form. Att informera internt om högskolans planer är ibland svårt. Högskolan är fortfarande inne i en process om hur ett professionsuniversitet skall utformas. En undersökning som gjordes visade att en majoritet av högskolans personal och studenter anser att man bör satsa på att nå universitetsstatus så snabbt som möjligt. Högskolans tankegångar har mötts av många positiva reaktioner från näringsliv, offentliga instanser och politiker. Den akademiska världen har också uppmärksammat Högskolan i Borås speciella ambitioner. Sammantaget visar detta att det finns ett behov av och ett stöd för att finna nya former för högre utbildning och forskning i Sverige. Förra årets omfattande satsning på profilering av forskningsområden med bland annat en strategisk rekrytering av seniora forskare har givit goda resultat. Ett annat konkret steg mot professionsuniversitetet togs under året genom inrättandet av försöksverksamheten Doktorsutbildning vid Högskolan i Borås. Denna verksamhet syftar till att utveckla en professionsinriktad doktorsutbildning som utgår bl. a. från kompetensområden som är unika för Högskolan i Borås Vad gäller grundutbildningen kunde Högskolan i Borås under våren konstatera att det planerade antalet helårsstudenter väsentligen översteg det uppdrag högskolan erhållit. Det sparpaket som högskolan därför tvingades genomföra under sista halvåret 2003 har haft till syfte att anpassa verksamheten till detta uppdrag. Högskolan i Borås har efterfrågan, kapacitet och vilja att ta emot och examinera betydligt fler studenter än vad nuvarande tilldelning tillåter. Det är självklart att högskolan måste fortsätta att utvecklas trots de kärva tiderna. Utöver arbetet med att utveckla och stärka utbildning och forskning har ett flertal viktiga satsningar gjorts för att stödja högskolans universitetssatsning nationellt och internationellt. Ett exempel är bildandet av ESPIRA - Tillväxtcenter Sjuhärad, där många krafter förenas i en miljö som skall bidraga till företagsutveckling och tillväxt. Andra exempel är de mångfaldsorienterade satsningar som rönt positiv uppmärksamhet, såsom Invandrarakademin och samarbetet med stadsdelen Biskopsgården i Göteborg. De internationella satsningarna har fortsatt. Under 2003 lades fokus på Latinamerika. Ett kontaktseminarium arrangerades i Costa Rica, som sedan följdes av kontaktbesök i Mexiko och Kuba. Resultaten har inte låtit vänta på sig. Redan nu finns fyra samarbetsavtal med lärosäten i Costa Rica och Kuba. Dessutom har diskussioner om projektsamarbeten inom ramen för EU- programmet ALFA inletts. Ett led i att synliggöra högskolans universitetssatsning är att högskolan, under det gångna året, invigt ett eget kontor i Volvo-huset i centrala Stockholm. Tillsammans med Sjuhärads kommunalförbund skall regionen och Högskolan i Borås nu marknadsföras gentemot riksdag och regeringskansli men även mot näringslivsorganisationer i Stockholm. Stockholmskontoret är ett sätt att komma närmare beslutsfattare och underlätta möjligheterna för dialog och idéutbyte. Sammanfattningsvis vill jag säga att under 2003 har den strategiska grunden lagts för att utveckla Högskolan i Borås till Sveriges första professionsuniversitet. Said Irandoust Rektor Högskolan i Borås Årsredovisning

6 Studenterna har ordet År 2003 har varit ett omvälvande år för Högskolan i Borås Under våren tillsattes en extern utredare för att titta på högskolans organisation gällande rektorsfunktionen och den gemensamma förvaltningen. Resultatet av denna utredning har lett till en omorganisation av dessa funktioner vilket är välkomnat av studentkåren. Studentinflytandet har dock varit bristande i vissa av dessa förändringar. Det är främst vid två chefsrekryteringar som studentinflytandet varit obefintligt vilket studentkåren även har anmält till Högskoleverket. Samverkansfrågorna har under året inte haft någon formell plats i form av ett råd eller liknande organ och studenterna har därför inte kunnat utöva inflytande heller inom detta område. Studentinflytandet har under året fungerat mycket bra på ledningsnivå på högskolan men på institutionsnivå har det varit varierande. På vissa institutioner fungerar det bra men på andra har det varit svårt att få studenter att engagera sig. Högskolan måste här bli bättre på att motivera studenter att ta ansvar för inte bara sin egen utan även andra studenters utbildning, att anpassa mötestider och liknande så att även studenter med mycket praktik känner att de kan utöva studentinflytande och att även de studenter som läser på distans har möjlighet till inflytande. Arbetet med Vägen mot universitet har intensifierats i och med högskolestyrelsens beslut i april då man stakade ut vägen mot Sveriges första professionsuniversitet. Studentkårens representanter är i allra högsta grad aktiva i detta arbete på högskolan och har även satsat på att förankra universitetstanken bland studenterna. En föreläsningsserie med olika infallsvinklar på att gå från högskola till universitet genomfördes under våren och en studentomröstning genomfördes under hösten med ett tydligt resultat för att utvecklas till ett universitet med egen rådighet. Syftet med omröstningen var framförallt att informera studenterna om processen och framtiden. Doktoranderna har fått en roll inom studentkåren och har nu möjlighet till representation i högskolans olika organ och har därmed även möjlighet till inflytande. Detta har de fått genom att studentkåren har infört ett frivilligt medlemskap och därmed kan doktoranderna väljas till olika förtroendeposter. Studentkåren har genomfört en undersökning över hur högskolans olika institutioner genomför sina kursutvärderingar. Denna undersökning har lett fram till en kursutvärderingsrapport där det framgår att högskolan missköter sig på flera punkter. Detta har lett till att högskolan tillsammans med studentkåren under våren 2004 ska ta fram en handlingsplan för hur kursutvärderingar ska genomföras klanderfritt. Hösten har färgats av en budgetprocess i neddragningarnas tecken och har varit en tuff period. Högskolan har under de senaste tio åren expanderat kraftigt och neddragningen har därför varit mer smärtsam då man inte har upplevt detta tidigare. Högskolan har under senare år överpresterat utan att få kompensation. Både ur ekonomisk och ur kvalitativ synvinkel är det något som inte kan fortsätta. Studentkåren har varit med i processen och har framförallt bevakat att de studenter som redan är inne i systemet och läser vid högskolan inte ska drabbas. Dock har studentrepresentanterna i högskolestyrelsen reserverat sig mot budgetbeslutet på grund av att vissa funktioner som är viktiga för högskolans studenter kommer att få minskade resurser vilket gör att de inte kommer att kunna utföras tillfredsställande. Det är funktioner som handläggningstider för examina och validering av reell kompetens, studenthälsovård, centrum för lärande och undervisning som bland annat ger stöd till studenter med dyslexi och andra handikapp samt till studenter med svenska som andraspråk, grupper som blir allt vanligare. Studentkåren spelar här en viktig roll för bevakandet av utfallet. En aktiv studentkår med engagerade studenter är en förutsättning för en levande högskola! Manuela Mårdeland Kårordförande 6 Högskolan i Borås Årsredovisning 2003

7 Viktiga händelser 2003 Ett professionsuniversitet tar form Under 2003 anordnade Högskolan i Borås och Malmö högskola en gemensam workshop om professionsinriktad doktorsutbildning. Intresset var stort och hörsalen var så gott som fullsatt, även gäster från bland annat högskolorna i Gävle och Kristianstad, Idrottshögskolan i Stockholm, Musikhögskolan i Göteborg och Karlstad universitet var med i workshopen. Representanter från det västsvenska näringslivet fanns också bland åhörarna, tillsammans med företrädare från Västra Götalandsregionen och fackförbundet SIF. Said Irandoust blir matematikdelegationens ordförande Högskolans rektor, Said Irandoust, utsågs till ordförande i den nytillsatta Matematikdelegationen. Delegationens syfte är att ta ett samlat grepp på matematiken, från förskolan till högskolan. Målet är att senast i maj 2004 presentera en plan för alla skolformer med konkreta åtgärder för hur matematikundervisningen kan bli bättre och stimulera fler elever och studenter till fortsatta studier inom matematik, naturvetenskap och teknik. Invigning startsignal för regionalt tillväxtcenter Fredagen den 28 augusti invigdes Centrum för entreprenörskaps (CEA) nya lokaler i Neptunhuset och representanter från näringsliv, kommun och högskola fanns på plats. CEA var först med att flytta i det planerade tillväxtcentret. Senare under året fick centret drygt en halv miljon kronor till vidareutvecklingen av verksamheten under år 2004 av Nutek och Teknikpol. Kläder för en prinsessa Torsdagen den 18 september fanns unga studenter och doktorander på plats då kronprinsessan Victoria besökte Institutionen Textilhögskolan. Besöket ingick i en tvådagars resa som kronprinsessan gjorde i Västergötland. Som ett minne från besöket fick kronprinsessan en kimonoinspirerad jacka i specialvävt tyg. Högskolans studenter mest positiva till universitetssatsning Högskolans framtid är att bli universitet. Det anser högskolans studenter. En majoritet av högskolans personal är också positiv till universitetsplanerna, dock inte lika positiv som studenterna. Detta framgick av den personal- och studentenkät som genomfördes under försommaren och presenterades under hösten Högskolan i Borås på den internationella arenan I månadsskiftet september/oktober reste representanter från Högskolan till Centralamerika. Nätverk bildades under kontaktseminariet i Costa Rica och avtal för utbyte skrevs med tre universitet. Även i Mexiko var intresset stort för samverkan och ett antal "Letter of Intent" kommer att undertecknas. Högskolan kommer att arrangera ett kontaktseminarium tillsammans med 20-tal universitet från Mexiko, Kuba samt Costa Rica. Målsättningen är att utarbeta en ömsesidig viljeförklaring samt konkreta idéer om möjliga samarbetsprojekt. Professionsuniversitetet får starkt politiskt stöd Jan Björkman, socialdemokrat och ordförande i utbildningsutskottet, säger bland annat att han ser tydliga kopplingar mellan de diskussioner som idag förs på riksplan och i utbildningsutskottet kring yrkesutbildningar och lärarutbildningar, men också vårdutbildningar. Tankegångarna man har i Borås med en professionsinriktad doktorsut- Högskolan i Borås Årsredovisning

8 Viktiga händelser 2003 bildning ligger helt rätt i tiden. De ligger också i linje med det uttalade behov som finns ute i arbetslivet. Nytt EU-projekt om individuellt lärande Institutionen för pedagogik fick tillsammans med ett antal europeiska universitet en budget på 8 miljoner kronor för att i ett EU-projekt utveckla det individuella lärandet inom skolan. Boråsprofessor får Narrenpriset 2003 Upplevelseindustrin växer och väcker stort intresse. Det visar inte minst det nyinstiftade Narrenpriset, som varje år delas ut till personer som sett till att denna industri inte bara blir en ytlig upplevelse tilldelades årets hederspris inom området Eventforskning till Anders Edström, professor på Institutionen för data- och affärsvetenskap, och Åke Beckéus samt Bengt-Erik Larsson för deras bok Evenemangsföretagande. Prestigefylld andraplats till Stickakademin I hård konkurrens erhöll Stickakademin ett prestigefyllt andrapris i Kultur och Näringslivs pristävling Bästa samarbete kultur och näringsliv 2003 i kategorin små/medelstora företag. Prisutdelare var prinsessan Christina. Gun Hellsvik efterträder Tomas Lidman Gun Hellsvik blir ny ordförande i högskolans styrelse från och med årsskiftet Hon tar över efter Tomas Lidman, som suttit ordförande sedan Tomas Lidman går vidare till nya uppdrag inom akademin och blir ordförande för Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Sex nya professorer vid högskolan tillträder Lars Hallnäs, Professor i interaktionsdesign vid Institutionen Textilhögskolan Hans Bertilsson, Professor i fiberteknologi vid Institutionen Textilhögskolan Johan Huldt, Professor i designteori och designmetodik vid Institutionen Textilhögskolan Diane Sonnenwald, Professor i bibliotek och informationsvetenskap vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/bibliotekshögskolan Olov Forsgren, Professor i informatik, affärsinformatik vid Institutionen för data och affärsvetenskap Mikael Skrifvars, Professor i polymerteknologi vid Ingenjörshögskolan 8 Högskolan i Borås Årsredovisning 2003

9 Högskolans organisation Organisation Styrelsen för högskolan ansvarar för högskolans verksamhet och att dess uppgifter fullgörs. Rektor är myndighetens chef. Rektors ledningsråd är högskolans ledningsgrupp. Rådet består av rektor, prorektor, vicerektorer, förvaltningschef, institutionsrepresentanter som utses av rektor samt studentrepresentant. Högskolerådet är ett forum för verksamhetsdialoger och verksamhetsuppföljning. I rådet sker strategi-, policy- och förankringsdiskussioner med representanter från högskolans olika verksamhetsgrenar. Rådet består av rektors ledningsråd, prefekter och enhetschefer. Rektors kansli och gemensamma förvaltningen utgör administrativa stödfunktioner. Inom högskolans organisation finns ett antal nämnder, råd och centrumbildningar som inrättats för olika delar av verksamheten. Under 2003 har en organisationsförändring genomförts. Omorganisationen berörde högskolans ledningsorgan, gemensamma förvaltningen och rektors kansli. Syftet var att skapa en organisation som bättre motsvarar de krav på förändring som kan bli resultatet av högskolans ambition att bli ett professionsuniversitet. Högskolan har sex institutioner, varje institution har en egen institutionsstyrelse med extern ordförande. Respektive institution leds av en prefekt. Högskolebiblioteket har ett biblioteksråd med externa ledamöter och prorektor som ordförande. Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/bibliotekshögskolan (BHS) har genom ett avtal med Göteborgs universitet rätt att examinera doktorer. Detta har möjliggjort att landets största forskarutbildning i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap är placerad vid högskolan. Ämnet biblioteks- och informationsvetenskap har tvärvetenskaplig karaktär med en närhet till flera olika Högskolan i Borås Årsredovisning

10 Högskolans organisation praktiker. Institutionen är Sveriges största grundutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap och ger även landets enda distansutbildning i ämnet. Institutionen för pedagogik (PED) är idag hemvist för framförallt lärarutbildning och beteendevetenskapliga ämnen. Genom CSU, Centrum för skolutveckling, ges dels stöd till utveckling inom förskola, grundskola, gymnasium, dels fortbildning mot utbildningsområdet. Institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har utbildningsprogram, i första hand magisterutbildningar, som bygger på ämneskombinationen informatik och företagsekonomi. Vid institutionen finns även en magisterutbildning i entreprenörskap och affärsdesign. Förutom dessa magisterutbildningar finns en fastighetsmäklarutbildning som motsvarar de teoretiska krav som ställs för registrering som fastighetsmäklare. Institutionen Textilhögskolan (THS) har en position som nationellt centrum för textil utbildning, utveckling och kompetensförsörjning inom Sverige. Flertalet av landets modeskapare och designers har utbildats i Borås. Även på europeisk nivå är Textilhögskolan i fokus för sina uppmärksammade satsningar. Institutionens forskning har hela bredden från antikens textilier till framtidens textilanvändning, med helt nya material och metoder för nya funktioner inom samhället. Vid institutionen Ingenjörshögskolan (IH) finns högskoleingenjörsutbildningar inom alla teknik områden. Magisterutbildning erbjuds inom områdena bygg, el, kemi och maskin. Institutionen har ett nära samarbete med Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP). Institutionen för vårdvetenskaps (VHB) verksamhet är utbildning, forskning, metodoch kompetensutveckling inom vård och omsorg. Institutionen driver flera olika program och fristående kurser inom vård- och omsorgsområdet. Inom institutionen kan studenten examineras upp till magisternivå i ämnet vårdvetenskap. Indelning av verksamheten Verksamheten redovisas inom följande verksamhetsgrenar: Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner De återrapporteringskrav som är gemensamma för verksamheten belyses i avsnittet Gemensamma områden, där återfinns även redovisningen för lokaler och för biblioteket. 10 Högskolan i Borås Årsredovisning 2003

11 Grundläggande högskoleutbildning Ämnes- och professionsområden De senaste årens utveckling vid Högskolan i Borås har präglats av en målmedveten strävan efter att uppnå de krav som ställs för att erhålla universitetsstatus. Under 2003 har det därför bedrivits ett brett arbete att formulera en universitetsansökan som tar sin utgångspunkt i högskolans starka bas i professionsinriktad utbildning och forskning. Den valda inriktningen för högskolans universitetsansökan speglar de behov som finns i samhället vad gäller en högskola som verkar i samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans utbildningsutbud är koncentrerat till ett antal för samhället viktiga ämnesoch professionsområden: biblioteks- och informationsvetenskap textil och design affärsvetenskap informatik och systemvetenskap ingenjörsvetenskap, teknik och naturvetenskap lärarutbildning och utbildningsvetenskap beteendevetenskap vårdvetenskap och omvårdnad Högskolans utbildningsuppdrag Examinationsmål Enligt regleringsbrevet skall som verksamhetsmål för fyraårsperioderna respektive tillsvidare följande lägsta examinationsmål gälla för Högskolan i Borås (tabell 1). Tabell 1: Examinationsmål Planeringsförutsättning Examen Mål Magisterexamen Sjuksköterskeexamen Lärarexamen med inriktning mot tidigare år Antalet avlagda examina inom högskoleingenjörsutbildningen bör tillsammans med antalet avlagda högskole-, kandidat- och magisterexamina med inriktning mot teknik öka 2003 i förhållande till Vidare bör minst en tredjedel av antalet lärarexamina ha en inriktning mot naturvetenskap eller teknik. För lärarexamen med inriktning mot tidigare år skall särskilt behovet av lärare i förskola och förskoleklass beaktas. Tabell 2: Avlagda examina År Totalt antal examina vid HB Magisterexamen Högskoleingenjörsexamen Lärarexamen Sjuksköterskeexamen Högskolan i Borås Årsredovisning

12 Grundläggande högskoleutbildning Enligt tabell 2 redovisar högskolan en ökning av totala antalet examina 2003 jämfört med Ökningen av antalet magisterexamina innebär att högskolan i det närmaste har uppnått regeringens mål för perioden (714 av 740). Detta är resultat av högskolans medvetna prioritering av programutbildningar med professionsinriktning upp till magisternivå. Antalet redovisade sjuksköterskeexamina uppgår till 145 för Detta indikerar att högskolan kommer att nå regeringens mål under Högskolan redovisar 145 lärarexamina med inriktning mot tidigare år för Totalt för perioden har 463 lärare examinerats vid högskolan. Regeringens mål för lärarutbildning med inriktning mot tidigare år är därmed uppfyllt till 98 % och kommer att infrias under Tabell 3 visar fördelningen mellan olika lärarexamina. Tabell 3: Lärarexamina Totalt antal lärarexamen Lärarexamina mot tidigare år Varav matematik & naturvetenskap Barn- & ungdomspedagogisk examen Lärarexamen mot senare år 21 I siffran för matematik och naturvetenskap ingår en lärarexamina mot senare år. Minskningen inom barn och ungdomspedagogisk examen beror på att en uppdragsutbildning på uppdrag av Göteborgs universitet har avslutats. I relation till 2001 överensstämmer 2003 års utfall med högskolans utveckling av lärarexamina. Förändringen av antalet examina med inriktning mot tidigare år förklaras med att från 2003 finns det möjlighet att examineras med inriktning mot senare år. Totalt redovisar högskolan 36 lärarexamina med inriktning mot naturvetenskap eller teknik. Andelen lärarexamina med inriktning mot naturvetenskap eller teknik uppgår därmed till 25% för Det innebär att högskolan inte når regeringens mål om att minst en tredjedel av antalet lärarexamina bör ha denna inriktning. Tabell 4: Teknikexamina Totalt antal teknikexamen Kandidatexamen Magisterexamen Högskoleingenjörsexamen Trots en nationellt minskad efterfrågan inom utbildningsområdet teknik visar tabell 4 att Högskolan i Borås har lyckats öka antalet examina jämfört med Prestationer Regeringen angav som mål för Högskolan i Borås att antalet helårsstudenter 2003 totalt och inom de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdena bör öka i förhållande till Antalet helårsstudenter för 2003 uppgår till totalt inom ramen för utbildningsmålet. Inom de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdena uppgår antalet helårsstudenter till (tabell 5). Det innebär att Högskolan i Borås har nått utbildningsmålet inom samtliga områden. I jämförelse med föregående år innebär det en total ökning med 10 % (541 HST), samt att det naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdet ökat med 4 % (66 HST). Inom det konstnärliga utbildningsområdet design redovisar högskolan 76 HST en överprestation på 10 HST jämfört med de 66 HST som högskolan får avräkna. Detta innebär en ökning mot föregående år på 3 % (74 HST 2002). Sedan 2000 har antalet studenter inom de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdet ökat kontinuerligt, från HST år 2000 till HST Att de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdena andel i relation till totalt antal 12 Högskolan i Borås Årsredovisning 2003

13 Grundläggande högskoleutbildning HST minskade är resultatet av högskolans kraftiga expansion inom andra utbildningsområden. Tabell 5: HST, HPR & Prestationsgrad per utbildningsområde Utb. Omr HST HPR Prest. grad HST HPR Prest. grad HST HPR Prest. grad HST HPR Prest. grad HJS % % % % NaTe % % % % Und % % % % Övrigt % % % % Design % % % % Medicin % % Vård % % % Totalt % % % % Högskolan redovisar totalt helårsprestationer för Det motsvarar en ökning med 13 % jämfört med föregående budgetår. Prestationsgraden, dvs hur studenterna presterat i förhållande till kursregistreringar, ökar på agregerad nivå till 84%. Fördelning av helårsstudenter Högskolan i Borås har medvetet valt att prioritera programutbildningar med professionsinriktning. Tabell 6 visar fördelningen av antalet helårsstudenter på de olika utbildningsnivåerna. Tabell 6: HST per nivå Nivå A-B 79% 79% 77% 75% C 15% 15% 16% 18% D 6% 6% 7% 7% Värt att notera är att andelen studenter på magisternivån har varit konstant från år 2002 till 2003 trots att det skett en kraftig expansion av förstaårsstudenter på utbildningsprogrammen samt en viss ökning av antalet fristående kurser. Högskolan i Borås Årsredovisning

14 Grundläggande högskoleutbildning Efterfrågan och rekrytering Efterfrågan på de utbildningar som högskolan erbjuder har fortsatt vara stor. Det gäller för såväl program som för fristående kurser. Tabell 7 visar förändringen i söktryck för höstterminen under perioden visar på en fortsatt stark efterfrågan på högskolans utbildningar. Antalet sökande har ökat inom fastighetsmäklarutbildning, ekonomi, och till förskollärarutbildningar. Inom vissa utbildningar har dock efterfrågan fortsatt vara svag. Det gäller framförallt ingenjörsutbildningar och utbildningar med ITinriktning. Här är det tydligt att högskolan följer den nationella trenden. Totalt redovisar högskolan 2,2 sökande per utbildningsplats, vilket innebär en ökning med 0,1 förstahandssökande per utbildningsplats i jämförelse med Tabell 7: Sökandetryck Totalt antal sökande Antal nybörjarplatser Ht :a hand sök/plats Totalt antal sökande Antal nybörjarplatser Ht :a hand sök/plats Utbildningsprogram/ kurser Sökande 1:a hand Sökande 1:a hand Totalt , ,9 Biblioteks- och infovetenskap , ,2 Ekonomutbildningar , ,5 Fastighetsmäklarutbildning , ,0 Systemarkitekturutbildning , ,2 Lärarutbildningar , ,1 Ingenjörsutbildningar + basår , ,8 Designutbildningar , ,0 Handvävsutbildningar , ,5 Vårdutbildningar , ,0 Samhällsvetenskapliga utb ,0 Köns- och åldersfördelning Högskolan i Borås verkar för att uppnå en jämn könsfördelning. Ett exempel är att det inom de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdet skett en positiv utveckling. Andelen kvinnor på tekniska och naturvetenskapliga utbildningar har ökat 2003 (tabell 8). Det innebär att det är en jämn könsfördelning mellan de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdena vid högskolan. Det visar att högskolan strävan att attrahera kvinnor till utbildningsområdet varit lyckosam. För sjuksköterskeutbildningen har andelen män under många år legat mellan %. Det är därför glädjande att siffrorna för 2003 att andelen män på utbildningen har ökat markant. Av de studenter som påbörjade sjuksköterskeprogrammet höstterminen 2003 var ca 25 % män. Högskolan i Borås var härmed tredje bästa lärosäte i Sverige i detta avseende. Detta har skett utan utnyttjande av någon typ av kvotering. 14 Högskolan i Borås Årsredovisning 2003

15 Grundläggande högskoleutbildning Könsfördelningen inom lärarutbildningarna är allt jämt skev med ett underskott av män. Inom lärarutbildningarna var endast 20 procent män, vilket är en ökning med 3 procent jämfört med En utredning har påbörjats under hösten 2003 i syfte att komma med förslag på hur utbildningarna ska kunna attrahera fler män. Denna utredning kommer leda till förslag på konkreta åtgärder som kan genomföras under Tabell 8: Könsfördelning per utbildningsområde därav HST kvinnor Andel kvinnor 2003 Däremot kan det konstateras att Högskolan i Borås lyckats väl med ambitionen att rekrytera studenter ur olika ålderskategorier. Andelen studenter äldre än 34 år var 37 % år 2003, vilket är en liten ökning jämfört med föregående år. Detta kan ses som en indikation på att Högskolan i Borås utbud av professionsinriktade utbildningar lockar äldre studenter med arbetslivserfarenhet. Högskolan fyller därvid en viktig uppgift för det livslånga lärande i samhället. Tabell 9: Åldersstruktur (inkl. Uppdragsutbildning) Andel kvinnor 2002 Andel indiv 2003 Andel kvinnor 2001 Andel indiv 2002 Andel kvinnor 2000 Utb omr HST HJS % 65% 66% 66% NaTe % 47% 45% 45% Undervisning % 92% 92% 92% Övrigt % 82% 84% 84% Design % 94% 96% 96% Medicin % 89% Vård % 88% Totalt % 67% 67% 64% Andel indiv 2001 Andel indiv 2000 Kategori HST Antal indiv Kvinnor under % 18% 18% 18% Kvinnor % 24% 24% 24% Kvinnor över % 28% 28% 29% Män under % 11% 12% 11% Män % 11% 11% 12% Män över % 7% 7% 7% Totalt % 100% 100% 100% En öppen högskola Högskolan i Borås verkar mycket aktivt för uppfylla de ambitioner som formulerades i propositionen Den Öppna högskolan. Högskolan i Borås kan också se tillbaka på ett lyckat arbete inom en rad av de områden som lyfts fram i propositionen. En indikator på detta är att 21 % av samtliga nybörjare vid Högskolan i Borås hade utländsk bakgrund, att jämföra med riksgenomsnittet som 2002 var 15 % (Enligt HSV:s årsrapport 2003). Genomförda undersökningar visar också Högskolan i Borås har hög andel studenter som kommer från studieovana miljöer. Högskolan i Borås har under lång tid initierat eller deltagit i projekt för ökad mångfald, motverkan av social snedrekrytering, bedömning av reell kompetens och rekrytering av nya studentgrupper. Ett sådant projekt är högskolans samarbete med stadsdelsnämnden Biskopsgården i Göteborgs kommun. Samarbetets syftet är att visa på fortsatta utbildningsmöjligheter för de som bor i Biskopsgården, inte minst för dem med invandrarbakgrund. Högskolan arbetar också aktivt med att stödja inskrivna studenter med behov av stödåtgärder. Högskolan har med bl.a. stöd från, och i samarbete med, Rekryteringsdelegationen byggt upp ett väl fungerande studentsupportcenter. Avsikten är Högskolan i Borås Årsredovisning

16 Grundläggande högskoleutbildning att supportcentret integreras med högskolans nya bibliotek och därigenom skapa en samlad miljö för lärande och studiestöd. Nedan beskrivs några av de reguljära verksamheter vid högskolan som, inom utbildningsområdet, syftar till att stärka högskolans roll som en öppen högskola. Basår I enlighet med förordningen (1992:819) om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor, och i linje med Högskolan i Borås ambitioner att underlätta övergången till högre studier, anordnas basårsutbildningar. De omfattar ett års studier och ger behörighet i naturvetenskapliga/tekniska utbildningar vid högskolor och universitet. Basårsutbildningarna ger, om alla kurser är godkända, en garanterad plats på någon av ingenjörsutbildningarna vid Institutionen Ingenjörshögskolan. Högskolan i Borås anordnar två varianter av basår. Tekniskt basår Tekniskt basår omfattar ett års studier och ger behörighet i matematik, fysik och kemi, för att kunna följa naturvetenskapliga/tekniska utbildningar vid högskolor och universitet. För att börja det tekniska basåret krävs grundläggande behörighet samt särskild behörighet Matematik B. Tekniskt och naturvetenskapligt basår Tekniskt/naturvetenskapligt basår omfattar ett års studier och ger behörighet i matematik, fysik, kemi och biologi, för att kunna följa naturvetenskapliga/tekniska utbildningar vid högskolor och universitet. För att börja det tekniskt/naturvetenskapliga basåret krävs grundläggande behörighet samt särskild behörighet Matematik C. Tabell 10: Basår År Antal individer HST HPR Prestationsgrad 76% 61% 79% 75% Tabell 10 redovisar antalet studenter som deltagit i basårsutbildningar under Nedgången av antalet helårsstudenter inom basårsutbildningen kan förklaras av ett generellt vikande intresse för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. Akademiskt introduktionsår Vid Högskolan i Borås erbjuds ett Akademiskt introduktionsår, 40 poäng. Det vänder sig till studenter som vill pröva på akademiska studier och inte uppfyller kraven på grundläggande behörighet eller som av andra skäl tvekar att ta steget in i högskoleutbildning. Året består av ett antal kurser med innehåll bl.a. i pedagogik, psykologi, filosofi, idé- och lärdomshistoria, matematik, svenska och engelska. Samtidigt som studenterna läser ämneskurser erbjuds de kontinuerlig träning i: IKT, Informations- och kommunikationsteknik (användning av högskolans datorer och träning i att söka och sovra information) Svenska - både för studenter med annat modersmål och med svenska som modersmål Muntlig framställning Engelska Ett huvudsyfte med det Akademiska introduktionsåret är att studenterna ska få bekräftelse på sin förmåga att bedriva akademiska studier. För att erbjuda studenterna 16 Högskolan i Borås Årsredovisning 2003

17 Grundläggande högskoleutbildning en möjlighet till vidare högskolestudier har ett antal garantiplatser på utbildningar som kräver grundläggande behörighet reserverats. När det gäller rekrytering av studenter med annan etnisk bakgrund har det Akademiska introduktionsåret, varit framgångsrikt, både när det gäller att rekrytera studenter och att få dem att fortsätta med akademiska studier. NT-SVUX utbildning Högskolan i Borås har som särskilt åtagande anordnat naturvetenskapliga och tekniska utbildningar för studerande med vuxenstudiestöd. Under 2003 har högskolan erhållit slutlig ersättning för 2002 års prestationer. De studenter som ej avslutat sin utbildning inom ramen för åtagandet övergår till ordinarie utbildning och avräknas inom respektive utbildningsområde. Stödundervisning Svenska som andraspråk Högskolan i Borås erbjuder stöd i svenska som andraspråk till studenter. Sådant stöd har givits till 35 studenter under året, varav 28 kvinnor, sammanlagt 185 schemalagda besök. Tabell 11: Svenska som andrasråk Individer HST HPR Prestationsgrad 66% 66% 0% 0% Högskolan har gett intensivutbildning i svenska språket till utländska utbytesstudenter. Totalt registrerades 37 studenter under 2003 till denna kurs. Tabell 12: Sweden: Language, Culture and Society Iindivider HST HPR Prestationsgrad 80% 68% 70% 92% Reell kompetens Under våren 2003 fick en arbetsgrupp vid Högskolan i Borås uppdraget att arbeta fram metoder och modeller för bedömning av reell kompetens i behörighetshänseende. Bedömningen skall göras utifrån behörigheten till den sökta utbildningen och kan gälla både grundläggande och särskild behörighet. I de fall där ärendet rört grundläggande behörighet har en central bedömning gjorts, bl. a. genom tester i svenska och engelska. I de fall där den sökande önskat bli bedömd för den särskilda behörigheten har ärendet skickats vidare till valideringsansvarig vid berörd institution. Arbetet med bedömning av reell kompetens har skett på olika sätt vid institutionerna. När bedömning av grundläggande respektive särskild behörighet gjorts har ett förslag föredragits för en valideringsnämnd som därefter fattar beslut. Inför höstantagningen 2003 hade Högskolan i Borås 40 ansökningar om bedömning av reell kompetens till fristående kurser och 109 ärenden gällande programutbildningar. Högskolan i Borås Årsredovisning

18 Grundläggande högskoleutbildning Distansutbildning och flexibelt lärande Högskolan i Borås har ett flertal kurser och program som möjliggör en mer flexibel studiegång. Högskolan har fattat ett policybeslut att utbudet av flexibla kurser bör utgöra 10 % av hela högskolans utbud Detta är ett led i högskolan strategi att kunna ta ett aktivt ansvar för kompetensutveckling och fortbildning inom ramen för ett livslångt lärande. Den flexibla studiegången innebär att icke traditionella kategorier av studenter, t.ex. yrkesarbetande, ges bättre förutsättningar att bedriva högre studier. Tabell 13: Kurser med lägre studietakt än helfart År Antal kurser Antal HST Antal HPR Prestationsgrad 72% 62% 68% 69% Tabell 14: Distansutbildning, kurser År Antal kurser Antal HST Antal HPR Prestationsgrad 53% 39% 47% 61% Tabell 15: Distansutbildning, program År Antal HST Antal HPR Prestationsgrad 74% 70% 77% 92% Ovan beskrivna resultat visar entydigt att högskolans satsning på flexibla utbildningar fått genomslag. Beräknat på HST-utfallet utgör de flexibla utbildningarna 6,5 % av högskolans totala HST-antal. Utvecklingen av högskolans distanskurser har i hög grad skett inom ramen för Nätuniversitetet. Kostnader för en utveckling av en kurs inom ramen för nätuniversitetet hamnar i intervallet tkr per poäng. Anpassning av en redan existerande kurs är tkr per poäng. Totalt presterade högskolan 276 HST och 138 HPR inom Nätuniversitet. De särskilda medel som ställdes till högskolans förfogande har kunnat utnyttjas fullt ut. Tabell 16: Nätuniversitetet Utb. Omr HST HPR Prest. grad HST HPR Prest. grad HJS % % NaTe % % Övrigt % % Medicin % % Vård % % Totalt % % 18 Högskolan i Borås Årsredovisning 2003

19 Grundläggande högskoleutbildning Tabell 17: Kurser utan fysiska sammankomster År Antal kurser Antal HST Antal HPR Prestationsgrad 40% 26% 34% 36% Tabell 18: Kvällskurser År Antal kurser Antal HST Antal HPR Prestationsgrad 64% 52% 65% 68% Tabell 19: Veckoslutskurser År Antal kurser Antal HST Antal HPR Prestationsgrad 89% 77% 76% 74% Av tabellerna ovan framgår att prestationsgraden ökat under Detta är en följd av ett antal åtgärder som satts in, speciellt vad gäller kurser utan fysiska sammankomster (tabell 17). En bidragande anledning till den ökande prestationsgraden är att distanspedagogiken kontinuerligt utvecklas. Uppdragsutbildning Uppdragsutbildning syftar till att höja kunskapsnivån i det omgivande samhället och högskolan bidrar därmed till kompetensutveckling och ett livslångt lärande. Högskolan i Borås ger uppdragsutbildningar främst till närregionen men även till vissa aktörer regionalt och nationellt. Merparten av högskolans uppdragsutbildningar ges inom vårdoch skolområdet. Viss utbildning sker som Kvalificerad Yrkesutbildning. Det totala utfallet för de utbildningar som ger högskolepoäng framgår av tabell 20. Tabell 20: Antal HST och HPR poänggivande uppdragsutbildning År Antal HST Antal HPR Prestationsgrad 102% 91% 96% 99% Andelen poänggivande uppdragsutbildning har ökat marginellt sedan föregående år, mätt i HST. Helårsprestationen har ökat med 15 % jämfört med föregående år. Detta förklaras med att utbildningar som startat tidigare år har slutförts och examination, med godkänt resultat, skett under året. Utöver poänggivande kurser ger högskolan också andra kurser och seminarier mot avgift. Dessa redovisas inte som HST och HPR. Centrum för skolutveckling Inom lärarutbildningen sker samverkan med det omgivande samhället dels genom den omfattande verksamhetsförlagda utbildningen, dels genom högskolans regionala utvecklingscentrum, CSU, Centrum för skolutveckling. Alltsedan CSU:s start 1997 har verksamheten växt. Högskolan i Borås Årsredovisning

20 Grundläggande högskoleutbildning CSU har på uppdrag av kommuner administrerat längre och kortare utbildningar. Bland de längre kan nämnas en utbildning om 60 poäng för barnskötare. Under året har även givits en utbildning på uppdrag av Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län. Utbildningen vänder sig till akademiker med tidigare ämneskunskaper. Slutförd utbildning leder till lärarexamen. CSU administrerar även kortare kurser som ges som fortbildning till yrkesverksamma pedagoger. En stor del av dessa kurser är specialpedagogik. Efterfrågan på dessa kurser har varit så stor att Institutionen för pedagogik ibland inte har kunnat erbjuda kurser i den takt som efterfrågats. Till centret finns ett råd som är ett forum, där regionens kommuner ges möjlighet att, i samverkan med högskolan, identifiera områden för kompetens- och skolutveckling i olika former. Ekonomiskt resultat De ekonomiska förutsättningarna för grundutbildningen styrs främst av den anslagstilldelning som högskolan erhåller. Högskolan i Borås har fullgjort sitt uppdrag och utbildat studenter utöver det mål som regeringen satt d.v.s. takbeloppet. Anslagsfinansierad utbildning utgörs av reguljär utbildning, nätuniversitetet och NT-svux. Antalet helårsstudenter uppgick 2003 till och antalet helårsprestationer till Utöver anslagsfinansierad utbildning bedriver högskolan uppdragsutbildning. Tabell 21 visar utfallet för grundutbildningen (inklusive uppdragsutbildning) för Totala intäkterna för grundutbildningen 2003 uppgick till tkr och kostnaderna till tkr. Totalt redovisar grundutbildningen därmed ett underskott på tkr. Underskottet är resultatet av kostnader hänförliga till den överprestation, motsvarande tkr, som högskolan redovisar för Högskolans långvariga expansion och profilering mot programplatser innebär en automatisk ökning av antalet helårstudenter. En anpassning av utbildningsvolymen och högskolans kostnadsläge i nivå med ersättningstaket försvåras av den automatiska ökningen av antalet helårsstudenter. Styrelsen beslöt därför att använda tkr av myndighetskapitalet för budgetåret 2003 för att underlätta anpassningen av strategiska satsningar enligt gällande ekonomiska förutsättningarna. Tabell 21: Resultaträkning grundutbildning (inkl regionuppdrag ) Belopp i tkr Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag Intäkter av avgifter och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftkostnader Finansiella kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Summa verksamhetens kostnader Verksamhetsutfall Årets kapitalförändring Högskolans planering för 2004 utgår från att utbildningsvolymen måste anpassas till ersättningsnivån. Både ur ekonomisk och kvalitativ synvinkel kan högskolan inte fortsätta utbilda studenter utöver ersättningstaket. Styrelsens budgetbeslut för 2004 innebär en minskning av utbildningsutbudet med c:a 600 helårsstudieplatser. Beslutet innebär vidare att tkr av myndighetskapitalet kommer att nyttjas Högskolan i Borås Årsredovisning 2003

21 Grundläggande högskoleutbildning Högskolan budgeterade 2003 ett underskott på tkr för samtliga verksamhetsgrenar. I delårsrapporten gjordes en prognos som visade ett underskott på tkr, och redovisat utfall blev ett underskott på tkr. Det är en marginell skillnad mellan prognos och utfall. Avvikelserna var främst att intäkterna prognostiserades tkr högre än utfallet. Samtidigt minskade kostnaderna i förhållande till prognosen. Tabell 22: Resultaträkning uppdragsutbildning (exkl regionuppdrag ) Belopp i tkr Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag Intäkter av avgifter och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftkostnader Finansiella kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Summa verksamhetens kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel som erhållits från myndigheter för bidrag Lämnade bidrag Saldo 0 Årets kapitalförändring Omsättningen för högskolans uppdragsutbildning har under perioden varit relativt konstant, men i förhållande till den grundläggande högskoleutbildningen totalt har uppdragsutbildningens andel sjunkit. Uppdragsutbildningen andel av grundutbildningens kostnader har sjunkit från 6 % år 2000 till 5 % år I redovisningen matchas intäkterna med upparbetade kostnader vilket innebär att endast avslutade projekt påverkar årets kapitalförändring. Huvuddelen av högskolans uppdragsutbildning bedrivs vid Institutionen för Pedagogik och Institutionen för Vårdvetenskap. Utfallet för uppdragsutbildningen visar att intäkterna ökat med 16 % jämfört med 2002 och totalt över perioden med 22 %. Kostnaderna har ökat med 25 % jämfört med 2002 och för perioden med 27 %. Ökningen 2003 beror på att ett flertal större projekt avslutats. Högskolan i Borås Årsredovisning

22 Forskning och forskarutbildning Forskning 2001 inledde högskolan arbetet med att koncentrera forskningsresurserna kring några starkt profilerade styrkeområden där högskolan har goda möjligheter att nå framgång. Den gemensamma nämnaren för styrkeområdena är forskning med koppling till högskolans professionsinriktade magisterutbildningar. Under år 2003 har arbetet med utvecklandet av forskningsprofiler intensifierats. Institutionerna har fortsatt att koncentrera verksamheten och omfördela resurser från mindre prioriterade områden till sina profilområden. Det övergripande målet för högskolan är att erhålla status som Sveriges första professionsuniversitet. Institutionernas profileringsarbete är en viktig komponent i strävan mot nämnda mål. En del i arbetet med profilering av forskningen är att identifiera och stödja hållbara forskargrupper. En annan del är strategisk rekrytering av professorer och lektorer. FoU-nämnden och Lärarutbildningsnämnden ansvarar för fördelning av medel för forskning och forskarutbildning samt för kvalitetssäkring av området. Under året har FoU-nämnden fördelat sammanlagt tkr till forskning och forskarutbildning vid högskolans institutioner. Lärarutbildningsnämnden Lärarutbildningsnämnden (LUN), har under 2003 utarbetat ett program för att åstadkomma en generell kompetenshöjning bland lärarna inom lärarutbildningarna. Detta innehåller som ett första steg stöd så att alla lärare kunnat nå upp till kandidat eller magisternivå. I ett nästa steg slussas lärarna in i en forskarutbildning, som koncentreras till tre plattformar forskning om lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet forskning om barn och ungdomars vardag i förskola, skola och samhälle forskning om barn och ungdomars lärande i förskola, skola och samhälle Inom varje plattform arbetar LUN för att det minst skall finnas en professor, en till två lektorer och 4-5 doktorander samt ett antal magistrander. LUN utgår från dessa plattformar vid fördelningen av medel för forskning och utveckling av lärarutbildningen. Under året fördelade LUN tkr. Publikationer Under år 2003 publicerade högskolans forskare 86 artiklar i internationellt erkända vetenskapliga publikationer med peer-reviewsystem vilket är en liten ökning jämfört med föregående år. Det totala antalet publikationer har ökat markant under året. Tabell 23: Publikationer Publikationer Internationella antal Övriga antal Publikationer totalt Forskarutbildning Högskolan genomför forskning och konstnärligt utvecklingsarbete inom flera professions- och ämnesområden. Genom särskilda avtal med Göteborgs, Karlstads samt Växjö universitet bedriver högskolan, i samarbete, forskarutbildning inom biblioteks och informationsvetenskap och vård- och omvårdnadsvetenskap. Antalet forskarstuderande vid Högskolan i Borås uppgick år 2003 till 115 individer. Andelen kvinnor utgör 55 %, vilket är en liten ökning jämfört med föregående år. Av det totala antalet forskarstuderande innehar 42 personer doktorandanställning medan 22 Högskolan i Borås Årsredovisning 2003

Produktion Informationsavdelningen, Högskolan i Borås. Foto Jerker Andersson Mimbild Superstudio Bilder från högskolans nyinvigda Bibliotek &

Produktion Informationsavdelningen, Högskolan i Borås. Foto Jerker Andersson Mimbild Superstudio Bilder från högskolans nyinvigda Bibliotek & Produktion Informationsavdelningen, Högskolan i Borås. Foto Jerker Andersson Mimbild Superstudio Bilder från högskolans nyinvigda Bibliotek & Läranderesurser. Tryck Februari 2005 Innehållsförteckning Rektor

Läs mer

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl.

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl. Mittuniversitetets årsredovisning 2012 Dnr: MIUN 2013/199 Omslagsbild: Bland Mittuniversitetets studenter finns en hög andel som studerar via nätet. En stor del av dem genomför sina studier på distans,

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Innehåll. Innehåll. Årsredovisning 3

Innehåll. Innehåll. Årsredovisning 3 Årsredovisning 2002 2 Innehåll Innehåll Rektor har ordet... 4 Sammanfattning i siffror... 5 Studenterna har ordet... 6 Viktiga händelser 2002... 8 Högskolans organisation... 10 Indelning av verksamheten...

Läs mer

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner Bilaga 2: Lunds universitet Riksdagen har beslutat om Lunds universitets verksamhet för budgetåret 2006. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Lunds universitet och nedan

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Högskolan i Borås. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06

Högskolan i Borås. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 Högskolan i Borås Kort om högskolan Högskolan i Borås är belägen i centrala Borås och har drygt 11 000 studenter. Högskolan expanderade kraftigt mellan åren 1999 och 2003. Därefter skedde dock en minskning

Läs mer

Årsredovisning Innehålls PM

Årsredovisning Innehålls PM Fastställt av Årsredovisning Innehålls PM 1. Syfte Enligt förordningen (SFS 2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten årligen upprätta och till regeringen lämna årsredovisning senast

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade -- RE G E R l N G S KAN S L l E T Utbildningsdepartementet 2014-06-24 U2014/4167/UH Enligt sändlista statssekreteraren Peter Honeth Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande

Läs mer

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning Bilaga 4: Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om anslagen till Göteborgs universitet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan

Läs mer

Redovisning av basårutbildningen våren 2005

Redovisning av basårutbildningen våren 2005 Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverkets rapportserie 2005:22 R Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverket

Läs mer

Högskolan i Skövde. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent

Högskolan i Skövde. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent Högskolan i Skövde Kort om högskolan Högskolan i Skövde har drivits som högskola sedan 1983. Högskolan har ett visst samarbete inom grundutbildningen med Högskolan i Borås och Högskolan Väst som går under

Läs mer

Bilaga till protokoll från rektorssammanträde

Bilaga till protokoll från rektorssammanträde Bilaga till protokoll från rektorssammanträde 2002-04-09 GÖTEBORGS UNIVERSITET VERKSAMHETSUPPDRAG B1 1700/01 2000-2002, ssk 2002 Humanistiska fakultetsnämnden Övergripande mål och riktlinjer för verksamheten

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m.

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Denna bilaga innehåller anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer, tabeller över tilldelade utbildningsområden

Läs mer

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Program den 18 mars Högskolesystemet och Högskolans profil Forskningen Utbildningen Samverkan Paneldiskussion och frågor Vad

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Bilaga 2. Riksrevisionens enkät till lärosäten

Bilaga 2. Riksrevisionens enkät till lärosäten BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPRT DNR: 3.1.1-215-786 Bilaga 2. Riksrevisionens enkät till lärosäten RiR 216:15 Det livslånga lärandet inom högre utbildning RIKSREVISINEN Sida 2 av 8 3. Bedriver ert lärosätet,

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för teknik och hälsa (STH) 161 166 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport Sept Maj

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Basåret inom högskolan: situationen våren 2004. Regeringsuppdrag Reg.nr 61-2401-03

Basåret inom högskolan: situationen våren 2004. Regeringsuppdrag Reg.nr 61-2401-03 Basåret inom högskolan: situationen våren 2004 Regeringsuppdrag Reg.nr 61-2401-03 Innehållsförteckning Sammanfattning...5 Basårets omfattning...5 Övergång till högskolan...5 Basåret i högskolan: situationen

Läs mer

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2007-12-18 2007/11 Lärarutbildningen 2006/07: Färre nybörjare, men antalet utexaminerade

Läs mer

Tekniskt basår med fokus på tjejer

Tekniskt basår med fokus på tjejer Tekniskt basår med fokus på tjejer Den här korta rapporten är en delrapport om basårsutbildningar med fokus på kvinnor. I en fortsatt studie under våren 2017 kommer detta material att kompletteras med

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HÖGSKOLAN I BORÅS

ÅRSREDOVISNING HÖGSKOLAN I BORÅS ÅRSREDOVISNING 2006 HÖGSKOLAN I BORÅS Innehåll Högskolan i siffror 4 Rektor har ordet 6 Studentkåren har ordet 7 Året som gått 8 Organisation 10 Ekonomisk utveckling 12 Grundläggande högskoleutbildning

Läs mer

Ann-Sofie Axelsson, Akademichef Fastställd:

Ann-Sofie Axelsson, Akademichef Fastställd: för utbildning och forskning vid Inledning :s vision, mål och strategi för utbildning och forskning (hädanefter benämnd VMS-A3 ) beskriver vision och mål för akademins kärnverksamhet utbildning och forskning

Läs mer

Tid: Kl 09.00-14.40. Högskolan i Borås C728

Tid: Kl 09.00-14.40. Högskolan i Borås C728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 2011-02-17 1(7) Tid: Kl 09.00-14.40 Plats: Högskolan i Borås C728 Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor

Läs mer

FS Bilaga p 6

FS Bilaga p 6 Bokslut Lärarhögskolan Innehåll LÄRARHÖGSKOLANS RESULTAT, TOTALA INTÄKTER OCH KOSTNADER... 3 GRUNDUTBILDNINGSVERKSAMHETENS INTÄKTER, KOSTNADER OCH RESULTAT: TOTALT SAMT PER VERKSAMHET 3 FORSKNINGSVERKSAMHETENS

Läs mer

Beslut. Catarina Coquand Dekan. Anna Boreson Kanslichef. Birgitta Magnusson. Datum Dnr LED /162

Beslut. Catarina Coquand Dekan. Anna Boreson Kanslichef. Birgitta Magnusson. Datum Dnr LED /162 Beslut Datum 2016-03-09 Dnr LED 1.3-2016/162 BESLUTANDE Catarina Coquand Dekan FÖREDRAGANDE Anna Boreson Kanslichef Övriga som deltagit vid beslutstillfället Ärende TS erhåller statsanslag för utbildning

Läs mer

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2008-06-03 2008/6 Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Höstterminen 2007

Läs mer

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2014/2098/10 Rektor 2014-12-19 Rev. 2015-02-09 Rev. 2015-03-09 Rev. 2015-08-24 Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 Ärendet Rektor beslutade 2014-12-19 om verksamhetsuppdrag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. högskolan i borås. dnr

ÅRSREDOVISNING. högskolan i borås. dnr ÅRSREDOVISNING 2007 2008 högskolan i borås dnr 956-08-24 Innehåll Högskolan i siffror 4 Rektor har ordet 6 Studentkåren har ordet 7 Året som gått 8 Organisation 10 Ekonomisk utveckling 12 Grundläggande

Läs mer

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen Dnr 2015/4 Verksamhetsplan 2015 Institutionen för nordiska språk Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-02-25 Innehållsförteckning Bakgrund och förutsättningar 3 Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

Högskolan Väst. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent

Högskolan Väst. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent Högskolan Väst Kort om högskolan Högskolan Väst, som hette Högskolan i Trollhättan/Uddevalla fram till 2006, tillhör landets yngsta högskolor. Den finns idag i tre städer: Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg,

Läs mer

Student vid Linnéuniversitetet 2010

Student vid Linnéuniversitetet 2010 Student vid Linnéuniversitetet 21 Student vid Linnéuniversitetet 21 2 Student vid Linnéuniversitetet 21 Innehåll Inledning 4 Utbildningsutbud 21 5 Registrerade höstterminen 21 7 Sökande till höstterminen

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2011

Totalbudget för Lunds universitet 2011 BESLUT 1(6) 2011-02-15 Dnr EK 2010/41 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2011 Budgeterat underskott 2011 uppgår till 165 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 108 mnkr och forskningen

Läs mer

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun 1 2016-07-22 Dnr V 2016/881 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2016-06-30 1. Sammanfattning Utf 2015 Utf 2016 Bud 2016 Avvikelse bud-utfall Bud 2016 Prog 1 2016 helår

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux)

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) STATISTIK & ANALYS Torbjörn Lindqvist 2004-02-16 Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) Nära hälften av de nya studenterna vid universitet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/6413, 7553/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor 8bilagor Riksdagen

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018

Antagning till högre utbildning vårterminen Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018 Antagning till högre utbildning vårterminen 2018 Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018 Antagning till högre utbildning vårterminen 2018 Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet Delårsrapport 2015 Linköpings universitet 2015-08-10 DNR LIU-2015-00873 BESLUT 1(7) Delårsrapport för räkenskapsåret 2015 per den 30 juni 2015 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605)

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2017-10-26 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag

ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag Högskoleverkets rapportserie 2005:10 R ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag Högskoleverket 2005 Högskoleverket

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Kerstin Nilsson, vicedekan och utbildningsansvarig vid Sahlgrenska akademin. 1. Vilken/vilka frågor väckte mest diskussion under workshopen?

Kerstin Nilsson, vicedekan och utbildningsansvarig vid Sahlgrenska akademin. 1. Vilken/vilka frågor väckte mest diskussion under workshopen? Vision 2020 Operativt ansvarig: Karin Fogelberg Sekreterare: Sylva Frisk 2011-12-07 1 / 5 Workshop 7 december: Hur ska Göteborgs universitet profilera sin högre utbildning? Program eller fristående kurser?

Läs mer

Trender och tendenser i högskolan

Trender och tendenser i högskolan Trender och tendenser i högskolan Högskolans utbildningskapacitet på grundnivå och avancerad nivå utnyttjas nu till fullo. Sedan flera år utbildar universiteten och högskolorna fler studenter än anslagen

Läs mer

Växjö universitet. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent

Växjö universitet. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent Växjö universitet Kort om högskolan Växjö universitet startade som en filial till Lunds universitet 1967, blev självständig högskola 1977 och universitet 1999. Här studerar numera drygt 15 000 studenter.

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade Ledamöter i Lärarhögskolans styrelse Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade Lärarhögskolans ledningsgrupp har gjort bedömningen

Läs mer

Ansökan om examensrätt för specialpedagogexamen

Ansökan om examensrätt för specialpedagogexamen Högskolan Kristianstad Utvärderingsavdelningen Ann-Britt Gabrielsson BESLUT 2004-03-02 Reg.nr 641-3907-02 Ansökan om examensrätt för specialpedagogexamen Högskolan Kristianstad ges rätt att utfärda specialpedagogexamen.

Läs mer

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Verksamhetsplan 2017 Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Allmänt Litteraturvetenskap är det största ämnet inom Institutionen för kultur och estetik (IKE) sett både till antalet anställda

Läs mer

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2010

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2010 2010-07-30 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till delårsbokslut 2010-06-30 samt ekonomisk prognos 2010 Analys av det ekonomiska utfallet per den 30

Läs mer

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 2013-10-23 N 2013/180 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 Analys av det ekonomiska

Läs mer

HÖGSKOLAN DALARNA

HÖGSKOLAN DALARNA HÖGSKOLAN DALARNA 2017-03-02 Studenter, personal och samarbetspartners lokalt och globalt stödjer varandras lärande genom utbildning och forskning. Vi skapar arbetsformer och mötesplatser där alla med

Läs mer

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Verksamhetsplan Låt det vibrera

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Verksamhetsplan Låt det vibrera Dnr 695-16 Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Verksamhetsplan 2017-2019 1 Låt det vibrera 1 Föreliggande verksamhetsplan tar sin utgångspunkt i Högskolan i Borås vision och mål (dnr 906-14). Styrande

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Högskolans roll och utbildningsuppdrag 150303

Högskolans roll och utbildningsuppdrag 150303 1 Nordisk rektormøde: Akademikernes rolle i framtidens Norden Högskolans roll och utbildningsuppdrag 150303 Utredningen om Högskolans utbildningsutbud Lars Haikola 2 Utredning om högskolans utbildningsutbud;

Läs mer

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 MITTUNIVERSITETET Fakultetskansliet för humanvetenskap Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 dnr MIUN 2012/361 Fastställt av humanvetenskapliga fakultetsnämnden 2012

Läs mer

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET 2014-08-11 BESLUT Dnr LiU-2014-01028 1(5) Delårsrapport för räkenskapsåret 2014 per den 30 juni 2014 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för bioteknologi (BIO) Period: 11-18 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial tema nybörjare Okt Tema nybörjare April Indikatorrapport Sept Maj

Läs mer

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap.

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap. BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 jana.hejzlar@uka.se 2016-05-02 42-402-15 Högskolan i Gävle Rektor Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS)

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Utbildningsplan Dnr CF 52-548/2005 Sida 1 (5) Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Robotics and Intelligent Systems International Master Programme, 80 points

Läs mer

Fakta & siffror 2010

Fakta & siffror 2010 Fakta & siffror 2010 Ett av de stora i Europa Produktion: Informationsenheten, Göteborgs universitet Foto: Göran Olofsson, Johan Wingborg Statistiska uppgifter är hämtade från Årsredovisningen 2009. Göteborgs

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Sjunkande prestationsgrader i högskolan

Sjunkande prestationsgrader i högskolan Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-5630 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2010-08-31 2010/10 Sjunkande prestationsgrader i högskolan Under den senaste femårsperioden har studenternas

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-5630 8671 lena.eriksson@ukambetet.se www.uk-ambetet.se 2013-03-12 2013/2 Uppdatering december 2013: I denna statistiska analys är uppgifter om helårsstudenter

Läs mer

Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå:

Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå: Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå: Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå i matematik Bilaga för utbildning på forskarnivå i matematik

Läs mer

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13.

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13. STATISTISK ANALYS 1(13) Avdelning / löpnummer 2015-09-01 / 4 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 hakan.andersson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Skolan för teknik och hälsa (STH)

Skolan för teknik och hälsa (STH) Skolan för teknik och hälsa (STH) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 3-36 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten tema JÄMSTÄLLDHET

Läs mer

Verksamhetsplan för MND 2010

Verksamhetsplan för MND 2010 Dnr SU 408 11-0067-10 1(9) Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, MND Verksamhetsplan för MND 2010 Denna verksamhetsplan är beslutad av institutionsstyrelsen 10-02-11. Inledning

Läs mer

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011 Statistisk analys Marie Kahlroth Analysavdelningen 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2012-03-13 2012/5 Reg.nr: 63-17-2012 Fortsatt många helårsstudenter 2011 En sammanställning av lärosätenas

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING STYRDOKUMENT Dnr V 2013/515 HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor, Pam Fredman Personalenheten Beslutsdatum 2013-09-09

Läs mer

Kommentarer till helårsbokslut

Kommentarer till helårsbokslut 213-1-29 N 212/162 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till helårsbokslut 212-12-31 Analys av det ekonomiska utfallet per den 31 december 212 Naturvetenskapliga

Läs mer

Sökande till högre utbildning ht 2014: fokus på lärar- och förskollärarutbildningar

Sökande till högre utbildning ht 2014: fokus på lärar- och förskollärarutbildningar Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se Datum 2014-04-22 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Postadress Box 45093 104

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

DUC 2006/643/100 HÖGSKOLAN DALARNA

DUC 2006/643/100 HÖGSKOLAN DALARNA Page 1 of 8 DUC 2006/643/100 HÖGSKOLAN DALARNA Lokal examensordning för grundläggande högskoleutbildning vid Högskolan Dalarna Dessa bestämmelser skall tillämpas i fråga om examina som utfärdas efter utgången

Läs mer

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna ~~ -----1---- REG ERI NG SKAN Stl ET 2011-06-09 U2011/3726/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Enligt sändlista Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi

Läs mer

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH ANVISNING Gäller från och med 2007-07-01 Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH Gäller fr o m 2007-07-01 Fastställd av rektor 2004-09-29 och 2005-03-31 Denna anvisning grundar sig på: Förordning om uppdragsutbildning

Läs mer

Rekordmånga tog examen i högskolan läsåret 2012/13

Rekordmånga tog examen i högskolan läsåret 2012/13 STATISTISK ANALYS 1(8) Avdelning / löpunmmer 214-1-28 / 1 Analysavdelningen Handläggare Magdalena Inkinen 8-653 85 4 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är

Läs mer

Lärarhögskolan i Stockholm

Lärarhögskolan i Stockholm Lärarhögskolan i Stockholm Kort om högskolan Lärarhögskolan i Stockholm, nedan kallad Lärarhögskolan, startade 1956 och är landets enda fristående specialhögskola för lärarutbildning. Från och med början

Läs mer

Tid: Kl 10.00 15.00. Högskolan i Borås, C728

Tid: Kl 10.00 15.00. Högskolan i Borås, C728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Marie Wennberg PROTOKOLL 1(7) Tid: Kl 10.00 15.00 Plats: Högskolan i Borås, C728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Jonas Andersson, Roland

Läs mer

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH)

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) Umeå universitet Dokumenttyp: BESLUT Datum:2015-11-03 Dnr: FS 2015/1119 Sid 1 (2) Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) 1. Bakgrund Umeå universitet har erbjudits

Läs mer

Högskolan i Borås. Underrättelsefunktion. Lunds universitet FPOA11 - Delkurs 2 Forskningspolitiska institutet HT 2010 Wilhelm Agrell

Högskolan i Borås. Underrättelsefunktion. Lunds universitet FPOA11 - Delkurs 2 Forskningspolitiska institutet HT 2010 Wilhelm Agrell Lunds universitet FPOA11 - Delkurs 2 Forskningspolitiska institutet HT 2010 Wilhelm Agrell Högskolan i Borås Underrättelsefunktion Micael Thid 630411xxxx Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Metod... 3 3.

Läs mer

Utdrag ur protokoll från Rektors beslutsmöte, 2015:12

Utdrag ur protokoll från Rektors beslutsmöte, 2015:12 Utdrag ur protokoll från Rektors beslutsmöte, :12 Datum: -06-22 Tid: 15.00-16.00 Plats: Viktor Rydbergsrummet, Vasaparken Närvarande Beslutsfattare: Bisittare: Protokollförare: Övriga: Rektor Pam Fredman

Läs mer

Färre helårsstudenter i högskolan 2016

Färre helårsstudenter i högskolan 2016 STATISTISK ANALYS 1(11) Avdelning / löpnummer 2017-03-14 / 2 Analysavdelningen Handläggare Johan Gribbe 08-563 087 54 johan.gribbe@uka.se Färre helårsstudenter i högskolan 2016 Universitetskanslersämbetets

Läs mer

UFV 2012/318. Nyckeltal och jämförelser

UFV 2012/318. Nyckeltal och jämförelser UFV 212/318 Nyckeltal och jämförelser Underlag inför beslut om s verksamhetsplan 213 UPPSALA UNIVERSITET Nyckeltal och jämförelser UFV212/318 Innehåll Inledning...3 Ekonomi...3 Totala intäkter, flera lärosäten,

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram inom huvudområde Business & Design, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Masterprogram inom huvudområde Business & Design, 120 högskolepoäng för Avancerad nivå 2 I. Beslut om inrättande av utbildningen samt fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är godkänd av rektor för Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) genom beslut 2007-09-24

Läs mer

Urank 2011 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank.

Urank 2011 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank. Urank 2011 En analys av s- och högskolerankingen Urank. PM 2011:04 Göteborg, mars 2011 PM 2011:04 URANK 2011. EN ANALYS AV UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLERANKINGEN URANK. Diarienr: Götabergsgatan

Läs mer