Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Finepart Sweden AB Futura storlekz 9.

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Finepart Sweden AB Futura storlekz 9."

Transkript

1 Part Coverage Equity Analysis Analytiker: John Kleven Falck 3 oktober Rubrik 206 Rubrik Rubrik 2 Rubrik 2 2 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Finepart Sweden AB Futura storlekz 9. Part Coverage Analysis Ni kan flytta varje figur var för sig. Om rubriken inte passar under figuren kan man flytta den hur man vill.

2 MSEK Introduktion Part Coverage Analysis Värdedrivare Historisk Lönsamhet Risk Ledning & Styrelse Högt ställda finansiella mål öppnar för P/S-tal om.3 på 207E. Bolaget har som mål att inom tre år omsätta MSEK med 0 % nettomarginal. Givet att de uppnår detta estimeras P/S-tal om.3 och 0.54 på 207E respektive 208E. Välrenommerade nyckelpersoner och investerare inger förtroende. Högt insiderägande om 63 %. Bland ägarna finns välrenommerade investerare som Magnus René, VD för Arcam, och Don Miller, mikrovattenskärningsteknikens vedertagna upphovsman. Attraktiv värdering möjliggör rabatterad investering. Inför rådande notering och emission värderas bolaget till P/S-tal 3.4 pre-money vilket kan jämföras med värderingen, P/S-tal 7.86 premoney, under våren 206 när de tog in kapital senast. Detta tyder på möjlighet till kraftigt rabatterad investering. Omsättning och EBITDA Q4 206 kan bli avgörande för bolagets framtida tillväxt. Lyckade leveranser till SKF Aerospace och schweiziska Dohner i december leder sannolikt till ytterligare affärsmöjligheter och kan bli en kortsiktig trigger. ANALYTIKER John Kleven Falck Adress AG Equity Research AB Riddargatan Stockholm Hemsida FINEPART SWEDEN AB Teckningskurs (SEK) 5.85 Antal aktier* st Börsvärde (MSEK)* 32.2 Nettoskuld (MSEK)* 3.3 EV (MSEK) * 35.5 Sektor Vattenskärning Lista Aktietorget HUVUDÄGARE* ALMI Invest Västsverige AB 7.4 % Westech AB 8.9 % PerDan Invest AB 6.2 % Donald S.Miller 5.4 % AB Riddartorpet AB 3.7 % LEDNING CEO Christian Öjmertz Styrelseordförande Per Danielsson Potentiell försäljningsutveckling ** Marknad under tillväxt. Vattenskärningstekniken är relativt ny och dess marknad estimeras växa kraftigt fram till Som pionjärer inom området öppnar detta för goda möjligheter att växa till en stor aktör på marknaden E 207E 208E 209E Omsättning Best Case (MSEK) Omsättning Base Case (MSEK) Värdedrivare Omsättning ökar från 0.7 MSEK till 7 MSEK på 206E Intentionsavtal med SKF kan leda till ytterligare affärsmöjligheter Utveckling av ny generation mikroskärningssytem Ökad satsning på försäljning bäddar för tillväxt Avtal med stora aktörer ger referensvärde och kan leda till nya kunder * Vid fulltecknad emission ** Detta är en illustration av tänkbara scenarion och inga exakta prognoser

3 Innehåll Investeringsidé 4 SWOT analys & Rating 5 Disclaimer 6 Rating Analyst Groups bull and bear -system syftar till att kort illustrera hur vi ser på utsikterna för ett bolag att lyckas i framtiden. Här så vägs både historiska faktorer och händelser som ligger i framtiden in. Skalan går från bear 5, vilket är det sämsta betyget, till bull 5, vilket är det bästa. Bear 5 innebär att det är mycket lite som talar för att ett bolag ska lyckas inom det området i framtiden, baserat på historisk data och hur detta förhåller sig till framtiden. Bull 5 innebär således att det är väldigt mycket som talar för att ett bolag ska lyckas i framtiden, baserat på dess historik. Bolagsbeskrivning Finepart Sweden AB utvecklar och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision. Teknologin baseras på mikrovattenskärningsteknik vilket är applicerbart på en mängd olika material. Bolaget riktar sig framförallt mot kunder i Skandinavien och Västeuropa inom flyg- och rymdindustrin, prototyptillverkare, medicinteknik, finmekaniska verkstäder, materialleverantörer och elektronikindustrin.

4 Investeringsidé Emission avser ökade satsningar på försäljning vilket förväntas driva tillväxten. Finepart planerar att ta in 0.2 MSEK i samband med noteringen på AktieTorget. Emissionen bedöms täcka Fineparts kapitalbehov under 2 månader, vilket säkerställer bolagets likviditet på kort sikt. Då bolagets flaggskeppsprodukt Finecut WMC 500II är färdigutvecklad avser 70 % av föreliggande emission sälj- och marknadsutveckling. Detta förväntas driva tillväxten och leda till nya avtal framöver. Fördelning av kapital från emission Marknadsutveckling 70 % Produktutveckling 20 % Effektivisering av tillverkningsprocess 0 % Välrenommerade nyckelpersoner och insiderägande om 63 % av aktierna inför emission. VD, tillika grundare av bolaget har tidigare forskat inom mikrovattenskärning och har ett internationellt relevant nätverk. Ägargrupp med insyn i bolaget som äger 5.7 % av aktierna inför emission omfattas av ett lock-up avtal som förbinder dem att behålla minst 90 % av befintligt innehav till och med 2 månader efter noteringsdag. Bolaget har ett utestående optionsprogram riktat mot VD och sälj- och marknadschef som tyder på högt incitament hos ledningen. I övrigt besitter styrelsen relevant erfarenhet och bland ägarna finns bland andra Donald Miller, som anses vara mikrovattenskärningens upphovsman, och Arcams VD, Magnus René. Lyckad installation av maskiner leder sannolikt till framtida affärsmöjligheter. I somras tecknades avtal med SKF Aerospace och schweiziska legotillverkaren Dohner om 3.2 MSEK respektive 2.8 MSEK. Det förstnämnda innefattar dessutom ett intentionsavtal vilket innebär option på ytterligare maskiner. Lyckade installationer, som planeras att äga rum december 206, skulle alltså innebära goda möjligheter till ytterligare beställningar och bidra med starkt referensvärde, vilket är avgörande för bolaget i detta skede. Vidare härstammar 20 % av intäkterna från eftermarknaden då sålda maskiner kräver underhållning. Detta bäddar för stabil intjäningsförmåga som på sikt inte enbart är beroende av nya avtal. Marknaden för mikrovattenskärning estimeras växa kraftigt bedöms den globala marknaden för vattenskärning vara värd.2 mdusd. Marknaden för mikrovattenskärning på Fineparts prioriterade områden, Skandinavien och Västeuropa, estimeras till 350 MSEK Finepart är en av få aktörer på marknaden och bolagets målsättning är att uppnå nettomarginal om 0 % och ta 30 % av marknadsandelarna inom 3 år vilket motsvarar omsättning om 00 MSEK. Utveckling av ny generation mikroskärsystem kan ge Finepart unik konkurrensfördel. Finepart har utvecklat en patenterad prototyp för ett nytt mikroskärsystem som möjliggör strålar med snittbredd på under 0. mm vilket kan jämföras med dagens teknik som i regel tillåter snittbredd om mm. Vid lansering öppnas ytterligare en marknad som bedöms vara värd 350 MSEK Detta förväntas stärka Fineparts konkurrensfördelar och sannolikheten för att bolaget kommer nå sina finansiella mål. Pre-money värdering om 22 MSEK öppnar för rabatterad investering. 205 omsatte Finepart 0.7 MSEK vilket innebar P/S-tal om 7.86 när bolaget emitterade aktier i våras, då bolaget värderades till 2.5 MSEK pre-money. Givet att leveranserna till SKF och Dohner inte försenas och sker december 206 estimeras bolagets omsättning till 7 MSEK på 206E. Med dagens pre-money värdering om 22 MSEK värderas Finepart till 3.4 sett till P/S-tal. Utöver ökade intäkter medför avtalen referensvärde vilket kan motivera argument för att teckningen sker till en obefogad rabatt. Best/Base Case 205A 206E 207E 208E 209E Omsättning Best Case (MSEK) 0, P/S Best Case 7,86 4,60,29 0,54 0,32 Omsättning Base Case (MSEK) 0, P/S Base Case 7,86 4,60 2,5,07 0,54 Stor potentiell uppsida. Vid Best Case når bolaget sina finansiella mål och börjar leverera vinst redan 207. Jämfört med Fineparts främsta konkurrent, schweiziska Daetwyler som värderas till P/S 3.62, är uppsidan utifrån estimerad tillväxt stor. Dock är Daetwyler ett betydligt större bolag än Finepart och verksamheten utgörs inte endast av mikrovattenskärningsmaskiner vilket gör att det är svårt att dra en slutsats utan att beakta fler parametrar. Trots att framtidsutsikterna bedöms som goda är en investering i Finepart, som ej uppvisar positivt kassaflöde, förenat med hög risk. Om resultatet av installationerna under december blir icke önskvärda och försäljningen inte ökar 207 beräknas kassan, med burn rate om 400 tsek per månad, ta slut hösten 207 vilket sannolikt leder till ytterligare nyemission.

5 SWOT-analys STRENGHTS WEAKNESSES Starkt humankapital VD har varit med i bolaget sedan start och besitter god erfarenhet från industrin. Finepart betraktas som pionjärer inom branschen och besitter konkurrenskraftig teknik. Negativt kassaflöde och blygsam försäljningshistorik. Produktportföljen utgörs i dagsläget framförallt av en produkt. Högt referensvärde genom avtal med stora aktörer. OPPORTUNITIES THREATS Marknadstillväxten estimeras öka kraftigt och Fineparts prioriterade områden värderas till 350 MSEK Vid lansering av ny generation mikroskärningssytem öppnas ytterligare marknad som värderas till 350 MSEK Risk att befintliga konkurrenter utvecklar mer effektiva produkter än Finepart. Risk att fler aktörer etablerar sig på marknaden för mikrovattenskärning i takt med att marknadstillväxten ökar. Rating Värdedrivare Historisk Lönsamhet Risk Ledning & Styrelse Avtalen med SKF Aerospace och Dohner i kombination med att betydande del av emissionslikviden är öronmärkt till att öka försäljningen på en marknad under kraftig tillväxt leder sannolikt till exponentiell tillväxt. Bolaget går med förlust, har negativt kassaflöde. På sikt väntas intjäningsförmågan stabiliseras då en betydande del av intäkterna kommer från eftermarknaden. I och med bolagets storlek är det beroende av ett fåtal nyckelpersoner. I dagsläget är bolaget helt beroende av enstaka avtal och vid misslyckade leveranser av beställda maskiner är risken att bolaget inte ökar sin försäljning och behöver ta in mer kapital. VD är grundare till bolaget och besitter relevant erfarenhet, styrelseordförande har lång erfarenhet av bolag under snabb tillväxt och i övrigt ger ledning och styrelse ett förtroendeingivande intryck. Insiderägande om 63 % före emission. Slutsats Bolaget har blygsam historia sett till resultaträkning men med stark ledning och tongivande investerare I ryggen är det inte otroligt att bolaget har en framtid präglad av stark tillväxt. Mycket hänger på avtalen med SKF Aerospace och Dohner som, tillsammans med ökat fokus på försäljning, kan realisera aktiens höga uppsida.

6 Disclaimer Ansvarsbegränsning Dessa analyser, dokument eller annan information härrörande AG Equity Research AB (vidare AG) är framställt i informationssyfte, för allmän spridning, och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analyserna är baserade på källor och uppgifter samt utlåtanden från personer som AG bedömer tillförlitliga. AG kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Alla estimat i analyserna är subjektiva bedömningar, vilka alltid innehåller viss osäkerhet och bör användas varsamt. AG kan därmed aldrig garantera att prognoser och/eller estimat uppfylls. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från AG eller personer med koppling till AG, alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och information härrörande AG är avsett att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. AG frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande AG. Intressekonflikter och opartiskhet För att säkerställa Analyst Groups oberoende har Analyst Group inrättat interna regler för analytiker, utöver detta så har alla analytiker undertecknat avtal i vilket de är skyldiga att redovisa alla eventuella intressekonflikter. Dessa har utformats för att säkerställa att Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om investeringsrekommendationer riktade till allmänheten samt hantering av intressekonflikter (FFFS 2005:9) efterlevs. För fullständiga regler för våra analytiker se: Bull and Bear- Rekommendationer Rekommendationerna i form av bull alternativt bear syftar till att förmedla en övergripande bild av Analyst Groups åsikt. Rekommendationerna är utarbetade genom noggranna processer bestående av kvalitativ research och övervägning samt diskussion med andra kvalificerade analytiker. Definition Bull Bull är en metafor för en positivt inställd vy på framtiden. Termen används för att beskriva de faktorer som talar för en positiv framtidsutveckling för bolaget. Definition Bear Bear är en metafor för en pessimistisk inställd vy på framtiden. Termen används för att beskriva de faktorer som talar för en negativ framtidsutveckling för bolaget. Övrigt Analyst Group har inte mottagit betalning eller annan form av ersättning för att göra analysen. Oliver Molse (VD för Analyst Group) äger aktier i bolaget. John Kleven Falck äger inte aktier i bolaget. Upphovsrätt Denna analys är upphovsrättsskyddad enligt lag och är AG Equity Research AB egendom ( AG Equity Research AB ). Delning, spridning eller motsvarande till en tredje part är tillåtet under förutsättning att analysen delas i oförändrad form.

New Nordic Healthbrands

New Nordic Healthbrands Technical Analysis Analysts: Jesper Carlsson 9 March 06: Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur var

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Technical Analysis Analyst: Ahmed Daadooch 8 March 06: Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur var

Läs mer

NOTERINGSKURS. Licensintäkter Underhåll Tjänster & arvoden

NOTERINGSKURS. Licensintäkter Underhåll Tjänster & arvoden COMINTELLI AB Comintelli växer cirka % 8 organiskt i en växande marknad med globala möjligheter. Bolaget erbjuder en skalbar produkt med återkommande intäkter, där kunder ofta stannar i flertalet år. I

Läs mer

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Aqeri Holding AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Vinstökning med 1750 % ger goda framtidsutsikter Efter några tunga år med förluster

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Technical Analysis Analysts: Adam Röjdemark 4 Mars 06: Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur var

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analyst: Jonathan Engman 03/06/6 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Nr 5, Juli 207 Independent Equity Analysis 2 Bulls & Bears 2 2 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur

Läs mer

BIOSERVO TECHNOLOGIES

BIOSERVO TECHNOLOGIES BIOSERVO TECHNOLOGIES STRATEGIOMSTÄLLNING BORGAR FÖR HÖG TILLVÄXT 2018-05-21 TEASER-ANALYS ANALYTIKER: GUSTAF NORDIN INNEHÅLL Bioservo Technologies AB ( Bioservo eller Bolaget ) är ett teknik- och utvecklingsbolag

Läs mer

Hexatronic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Omsättning per aktie

Hexatronic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Omsättning per aktie Bull or Bear Independent Analysis Hexatronic AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Insider ägande på 46 % ger stabil ägarstruktur Största ägarna i bolaget äger tillsammans

Läs mer

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis Bull or Bear Independent Analysis Anoto Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Marknaden för digitala pennor förväntas växa med drygt 300 % till 2020 I ett scenario då något

Läs mer

PORTFÖLJEN VECKANS UPPLAGA. VITEC SOFTWARE GROUP Förvärvsmaskin med hög skuldsättning Läs mer om Vitec Software Group på sida 3

PORTFÖLJEN VECKANS UPPLAGA. VITEC SOFTWARE GROUP Förvärvsmaskin med hög skuldsättning Läs mer om Vitec Software Group på sida 3 PORTFÖLJEN NR 29, SEPTEMBER 2018, V. 37 VECKANS UPPLAGA VITEC SOFTWARE GROUP Förvärvsmaskin med hög skuldsättning Läs mer om Vitec Software Group på sida 3 FÖRVALTARKOMMENTAR Vi lägger en volatil sommar

Läs mer

Novus Group. Independent Analysis. Analytiker Sebastian Kejlberg. Nyckeldata

Novus Group. Independent Analysis. Analytiker Sebastian Kejlberg. Nyckeldata Independent Analysis Novus Group Starkt varumärke Novus var under Almedalsveckan 2014 det mest citerade undersökningsföretaget. Hela 32 % av alla publicerade undersökningar i svensk press var en Novus

Läs mer

Eurocon Consulting. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Eurocon Consulting. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Eurocon Consulting Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Uppsving på underliggande marknad. Pappers- och massaindustrin, som står för 48

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analyst: Simon Skålberg 9 Jan. 06 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur

Läs mer

CybAero. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

CybAero. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis CybAero Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Avtal med kinesiska AVIC med ordervärde på minst 700 MSEK. Avtalet omfattar 80 system och

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis 2 Analysts: Sebastian Karlsson & Staffan Bülow 29/03/206: 2 2 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analysts: Jonathan Engman & Karl Österberg March 06 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2 Independent Analysis OptiFreeze Marknadsledande produkter med marginal på över 55% OptiFreeze har en hög marginal på sina produkter och har utvecklat en väldigt avancerad teknik som ger otroligt bra slutresultat

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis 2 Analysts: John Kleven Falck & Victor Björk Lindström 206-03-4 2 2 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analyst: Carl Becht 5-- Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur var för

Läs mer

Net Insight. Ledning 8. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage

Net Insight. Ledning 8. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage Independent Analysis Part Coverage Net Insight Potentiell uppsida om 0,14 kr vinst per aktie för helåret 2014 (-0,02). Inträffar detta ser vi ett p/e-tal omkring 20,7 (-72) på 2014 års resultat. Bruttomarginalen

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analyst: Nino Merckling 05/0/6 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur

Läs mer

Etrion. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Etrion. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Etrion Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management År 2016 räknar vi med att bolaget går med vinst samt ett EBITDAresultat om 72,6 MUSD, 125 %

Läs mer

Gaming Corps. Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Gaming Corps. Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Part Coverage Equity Analysis Analytiker: Sebastian Karlsson 4 oktober 06: Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analytiker: C hristoffer Ström, Reda Ben Larbi 8 December 06 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz

Läs mer

Oniva Online Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Oniva Online Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Oniva Online Group Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Marknaden för onlinemarknadsföring har en årlig tillväxt på 16 procent. Även marknaden

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analytiker: Eric Stussare & Robert Ydenius 0 March 06 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni

Läs mer

Independent Equity Analysis 19 November 2017

Independent Equity Analysis 19 November 2017 19 November 2017 1 ANALYTIKER Erik Fredrik Ivarsson Lindblad John Johnsson Axkid Aktiekurs 15,00 52 v högsta / lägsta 16,10/5,55 Antal aktier 9 700 000 Börsvärde (MSEK) 141 Nettoskuld (MSEK) -1,52 EV (MSEK)

Läs mer

Envirologic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Envirologic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Envirologic AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management En enorm potentiell marknad på 10 miljarder SEK för Envirologic i Europa Bolaget har

Läs mer

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3 Independent Analysis Interfox Resources Attraktivt område. Tomsk regionen, där Interfox Resources är verksamma, är den region i västra Sibirien som producerar näst mest olja. Västra Sibirien står i sin

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analytiker: Fredrik Elliot & Alexander Ristiniemi 6//5 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis 2 Analytiker: William Celsing Rubrik 5 December 206 Rubrik Rubrik Rubrik 2 2 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och

Läs mer

TagMaster. Bull or Bear Independent Analysis. Stock Performance. Value Drivers

TagMaster. Bull or Bear Independent Analysis. Stock Performance. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis TagMaster Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Rekordåret 2014 gav en omsättningstillväxt på 19.7% 2014 var det bästa året någonsin för

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analysts: Johan Lundström, Victor Hansson 06-0-0 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

PORTFÖLJEN VECKANS UPPLAGA STILLFRONT GROUP VENUE RETAIL GROUP FÖRVALTARKOMMENTAR

PORTFÖLJEN VECKANS UPPLAGA STILLFRONT GROUP VENUE RETAIL GROUP FÖRVALTARKOMMENTAR PORTFÖLJEN NR 1, JANUARI 018, V. 3 VECKANS UPPLAGA STILLFRONT GROUP Attraktiv värdering och framgångsrik förvärvsstrategi Läs mer om Stillfront Group på sida 3 VENUE RETAIL GROUP Strategiskifte mot e-handel

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analytiker: Johan Eriksson & Eric Stussare 04//5 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analysts: Johan Lundström & Victor Hansson 6/0/06 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan

Läs mer

Railcare Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Railcare Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Railcare Group Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Omsättningstillväxten om 68 % år 2014 kommer inte att upprepas inom överskådlig tid.

Läs mer

Dala Energi AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Dala Energi AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Dala AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management High yield. Trots en relativt låg payout ratio (35%) förväntas bolaget ge en direktavkastning

Läs mer

Botnia Exploration AB

Botnia Exploration AB Bull or Bear Independent Analysis Botnia Exploration AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Ledning med 30 års erfarenhet Botnia har en ledning med upp till 30 års erfarenhet

Läs mer

Sportamore AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Sportamore AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Sportamore AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Notering på Nasdaq OMX Small Cap under Q2 2015. Byte av lista öppnar upp för institutionella

Läs mer

Drillcon AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Drillcon AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Drillcon AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Storägaren Traction har sedan den 19e december ökat sitt aktieinnehav från 49,9 % till

Läs mer

Vindico Security. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage

Vindico Security. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage Independent Analysis Part Coverage Vindico Security Möjlig uppsida på 100% om resultatmål uppnås. Ledningen uppskattar företagets omsättning till 25 miljoner och marginalen till 8-10% om 3 år. Det är en

Läs mer

Bredband2 (BRE2) Omsättning och EBIT-marginal. Independent Equity Analysis. Värdedrivare Qualityof earnings Ledning & styrelse Risknivå

Bredband2 (BRE2) Omsättning och EBIT-marginal. Independent Equity Analysis. Värdedrivare Qualityof earnings Ledning & styrelse Risknivå Bredband2 (BRE2) 1 ANALYTIKER Filip Düsing Markus LevéenPehrson BREDBAND 2 Aktiekurs 1,03 v. 52 högsta / lägsta 1,07/0,57 Antal aktier 701 001 647 Börsvärde (MSEK) Nettoskuld (MSEK) 715,02 MSEK -43,29

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis 2 Analytiker: Johan Eriksson & Eric Stussare 28/0/5 2 2 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9.

Läs mer

Independent Equity Analysis 8 november 2017

Independent Equity Analysis 8 november 2017 8 november 2017 1 ANALYTIKER Erik Johan Ivarsson Brown BOLAGETS NAMN Wise Group Aktiekurs 58 80 75 70 65 60 55 50 PatrikJohnsson Nilsson 52v högsta / lägsta 52kr/73kr Antal aktier 7 390 860 Börsvärde (MSEK)

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analyst: Valdemar Olin 06-0-04 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Nr 4, april 07 Independent Equity Analysis Bulls & Bears Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur var

Läs mer

PORTFÖLJEN VECKANS UPPLAGA MR GREEN & CO AB SCOUT GAMING GROUP AB FÖRVALTARKOMMENTAR

PORTFÖLJEN VECKANS UPPLAGA MR GREEN & CO AB SCOUT GAMING GROUP AB FÖRVALTARKOMMENTAR PORTFÖLJEN NR 17, FEBRUARI 2018, V. 8 VECKANS UPPLAGA MR GREEN & CO AB Lågt värderat relativt peers Läs mer om Mr Green & Co AB på sida 3 SCOUT GAMING GROUP AB Nya avtal väntas driva tillväxt Läs mer om

Läs mer

Eolus Vind. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Eolus Vind. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Eolus Vind Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management P/B på 0,82 ger god substansrabatt. Branschsnittet för svenska vindkraftsbolag uppgår till

Läs mer

Independent Equity Analysis 28 November 2017

Independent Equity Analysis 28 November 2017 8 November 017 1 ANALYTIKER Erik Wilhelm Ivarsson Rippe John Samuel Johnsson Hammarling WEST INTERNATIONAL AB Aktiekurs 1,5 5 v högsta / lägsta 1,90 / 5,0 Antal aktier 500 000 Börsvärde (MSEK) 8,50 Nettoskuld

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Bull or Bear 2 Analytiker: Patrik Olofsson 07/0/5 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik 2 2 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna

Läs mer

IMINT IMAGE INTELLIGENCE AB Konkurrenskraftig mjukvara ger goda tillväxtmöjligheter Läs mer om IMINT Image Intelligence på sida 3

IMINT IMAGE INTELLIGENCE AB Konkurrenskraftig mjukvara ger goda tillväxtmöjligheter Läs mer om IMINT Image Intelligence på sida 3 PORTFÖLJEN NR 30, SEPTEMBER 2018, V. 37 VECKANS UPPLAGA IMINT IMAGE INTELLIGENCE AB Konkurrenskraftig mjukvara ger goda tillväxtmöjligheter Läs mer om IMINT Image Intelligence på sida 3 APPSPOTR Erbjuder

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell INDEPENDENT EQUITY ANALYSIS Analytiker: Ola Dahlbom & Erik Lyrvall 7/0/5 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis 2 Analyst: Carl Becht Rubrik 206/0/2 Rubrik Rubrik Rubrik 2 2 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din

Läs mer

IPO-letter. Förtydligande av rating. Fortsatt stort intresse för att teckna IPOs. Kommande börsnoteringar och nyemissioner

IPO-letter. Förtydligande av rating. Fortsatt stort intresse för att teckna IPOs. Kommande börsnoteringar och nyemissioner 6--8 IPO-letter Vad är IPO-letter? IPO-letter är ett nytt koncept från Analyst Group. Syftet är att presentera de mest intressanta börsnoteringarna, listningsemissionerna och nyemissionerna i småbolagssverige.

Läs mer

Elverket Vallentuna. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Elverket Vallentuna. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Var vänlig ta del av Var våra vänlig ansvarsbegränsningar ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapportendfddddddawwwwww i slutet av Bull or Bear Independent Analysis Elverket Vallentuna Value

Läs mer

Unlimited Travel Group AB

Unlimited Travel Group AB Independent Equity Analysis Analytiker: Carl Becht och Nino Merckling Rubrik 05--0 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och

Läs mer

Uniflex AB. Skapa egen bull & bear mall: Radera bildernafrånmallen ochklipp ochklistra in din egna tabell

Uniflex AB. Skapa egen bull & bear mall: Radera bildernafrånmallen ochklipp ochklistra in din egna tabell Independent Equity Analysis 2 Analyst: Karl Österberg Rubrik 26 maj 206 Rubrik Rubrik Rubrik 2 2 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bildernafrånmallen ochklipp ochklistra in

Läs mer

INVISIO Communications AB

INVISIO Communications AB Var vänlig ta del av Var våra vänlig ansvarsbegränsningar ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapportendfddddddawwwwww i slutet av Bull or Bear Independent Analysis INVISIO Communications AB

Läs mer

4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Oms-tillväxt CAGR % 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6%

4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Oms-tillväxt CAGR % 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Uniflex 1 ANALYTIKER William Celsing Nils Ture Betsholtz BOLAGETS NAMN Aktiekurs 21,70 52 v högsta / lägsta 21,70/20,60 Antal aktier 13 337 875 Börsvärde () 377 Nettoskuld () -45 EV () 332 Sektor Lista

Läs mer

Alcadon Group. Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Alcadon Group. Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis 2 Analytiker: Gustav Furenmo & Staffan Bülow Rubrik 2 Maj 207 Rubrik Rubrik Rubrik 2 2 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Nr, oktober 6: Independent Equity Analysis Bulls & Bears Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

NGS GROUP (NGS) EQUITY RESEARCH REPORT. Tillväxt och marginalexpansion inom ledarförsörjning väger upp för tappad tillväxt inom bemanning

NGS GROUP (NGS) EQUITY RESEARCH REPORT. Tillväxt och marginalexpansion inom ledarförsörjning väger upp för tappad tillväxt inom bemanning EQUITY RESEARCH REPORT NGS GROUP (NGS) Tillväxt och marginalexpansion inom ledarförsörjning väger upp för tappad tillväxt inom bemanning ANALYTIKER: CARL SANDSTRÖM & MARCUS ERIKSEN 18-4-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Independent Equity Analysis 15 November 2017

Independent Equity Analysis 15 November 2017 1 November 17 1 ANALYTIKER Erik EdvinIvarsson Sjökvist BOLAGETS NAMN Tourn International AB Aktiekurs 24,1 2 v högsta / lägsta 24,1 / 9, Antal aktier 7 28 Börsvärde (MSEK) 17,4 Nettoskuld (MSEK) -3,31

Läs mer

Independent Equity Analysis 31 Oktober 2017

Independent Equity Analysis 31 Oktober 2017 31 Oktober 2017 1 3 2 1 0 ANALYTIKER Erik Dante Ivarsson Haqués John Fabian Johnsson Brandl Lopez TagMaster Aktiekurs 2,07 52v högsta / lägsta 2,74 / 1,07 Antal aktier 201389269 Börsvärde (MSEK) 439.1

Läs mer

PORTFÖLJEN VECKANS UPPLAGA NOVOTEK FÖRVALTARKOMMENTAR

PORTFÖLJEN VECKANS UPPLAGA NOVOTEK FÖRVALTARKOMMENTAR PORTFÖLJEN NR 1, OKTOBER 2017, V. 40 VECKANS UPPLAGA WAYSTREAM Bolaget handlas till EV/EBIT 12,8 för 2018, och uppsidan bedöms vara 40 %. Läs om Waystream på sida 3 NOVOTEK Strategiskifte skapar en intressant

Läs mer

Independent Equity Analysis 31 Oktober 2017

Independent Equity Analysis 31 Oktober 2017 31 Oktober 2017 1 ANALYTIKER Gustav Nilsson Sebastian Würtz BOLAGETS NAMN Aktiekurs 1,90 2 v högsta / lägsta 18,00/12,0 Antal aktier 18 241 474 Börsvärde (MSEK) 308 Nettoskuld (MSEK) -1 EV (MSEK) 293 Sektor

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analysts: Nino Merckling 7 Maj 06: Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur

Läs mer

NEXTCELL PHARMA AB BULL & BEAR-ANALYS UNIKT STAMCELLSBOLAG MED POTENTIAL INOM FLERA SJUKDOMSOMRÅDEN

NEXTCELL PHARMA AB BULL & BEAR-ANALYS UNIKT STAMCELLSBOLAG MED POTENTIAL INOM FLERA SJUKDOMSOMRÅDEN NEXTCELL PHARMA AB UNIKT STAMCELLSBOLAG MED POTENTIAL INOM FLERA SJUKDOMSOMRÅDEN 2018-08-10 BULL & BEAR-ANALYS ANALYTIKER: JAKOB LEMBKE Analyst Group grundades 201, en tid då informationen att tillgå gällande

Läs mer

Auriant Mining. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Auriant Mining. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Auriant Mining Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Auriant gjorde en förlust på 109 MSEK för Q1-Q3 2014. Företaget har gjort en förlust

Läs mer

FINEPART SWEDEN AB (PUBL)

FINEPART SWEDEN AB (PUBL) FINEPART SWEDEN AB (PUBL) 556883-1063 DELÅRSRAPPORT 3 DEN 30 NOVEMBER 2016 JULI - SEPTEMBER 2016, KVARTAL 3 Rörelsens intäkter uppgick till 77 tkr(160). Rörelsens kostnader uppgick till -1474 tkr(-1215).

Läs mer

MedCap AB. Avkastningspotential 5 Trygg Placering 5

MedCap AB. Avkastningspotential 5 Trygg Placering 5 Independent Analysis Part- Coverage MedCap AB Kassa på 50 MSEK öppnar upp för framtida förvärv Efter genomförd nyemission har MedCap AB stärkt kassan och ger ett förvärvsutrymme på cirka 100 MSEK. Framtidsutsikter

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis 2 Analytiker: Sebastian Lindeborg, Teknisk analys: Davud Serezlic Rubrik 5 November 26 Rubrik Rubrik Rubrik 2 2 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analytiker: Reda Ben Larbi Rubrik Teknisk analytiker: Carl Becht Rubrik Rubrik Rubrik 7 Januari 07 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från

Läs mer

Coor Service Management

Coor Service Management Coor Service Management PREVIEW 13 februari 2019 Coor Service Management KÖP: 82 KRONOR Viss press från nya kontrakt Coor lämnar sin rapport för det fjärde kvartalet 2018 den 21 februari. Ericsson-kontraktet

Läs mer

PORTFÖLJEN VECKANS UPPLAGA. ALACDON GROUP Hög strukturell tillväxt och stark position Läs mer om Alcadon Group på sida 3

PORTFÖLJEN VECKANS UPPLAGA. ALACDON GROUP Hög strukturell tillväxt och stark position Läs mer om Alcadon Group på sida 3 PORTFÖLJEN NR 8, NOVEMBER 2017, V. 47 VECKANS UPPLAGA ALACDON GROUP Hög strukturell tillväxt och stark position Läs mer om Alcadon Group på sida SWEMET Låg värdering och stor potential Läs mer om Swemet

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Nr, november 06 Independent Equity Analysis Bulls & Bears Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna

Läs mer

A City Media. Independent Equity Analysis. Värdedrivare Qualityof earnings Ledning & styrelse Risknivå. Tillväxtsedan 2014

A City Media. Independent Equity Analysis. Värdedrivare Qualityof earnings Ledning & styrelse Risknivå. Tillväxtsedan 2014 A City Media 1 ANALYTIKER ANALYTIKER Gustaf Nordenlöw analysgruppen@linclund.com Erik Ivarsson Henrik Sundström John Johnsson A City Media BOLAGETS NAMN Aktiekurs 16, Aktiekurs 1 v högsta / lägsta 18,75

Läs mer

Independent Equity Analysis 12 December 2017

Independent Equity Analysis 12 December 2017 12 December 21 1 ANALYTIKER Sebastian Hofstedt Emil Erbing Zeta Display Aktiekurs 25, 52 v högsta / lägsta 2,1 / 1,4 Antal aktier 19 34 52 Börsvärde (MSEK) 499,9 Nettoskuld (MSEK) -22, EV (MSEK) 4,9 Sektor

Läs mer

RusForest. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

RusForest. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis RusForest Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management RusForest är nu nästintill skuldfritt och med en justerad nettokassa för år 2014 på 81,7

Läs mer

PORTFÖLJEN VECKANS UPPLAGA EWORK GROUP AB GLOBAL GAMING 555 AB FÖRVALTARKOMMENTAR

PORTFÖLJEN VECKANS UPPLAGA EWORK GROUP AB GLOBAL GAMING 555 AB FÖRVALTARKOMMENTAR PORTFÖLJEN NR 15, FEBRUARI 018, V. 6 VECKANS UPPLAGA Hög organisk tillväxt men begränsad uppsida Läs mer om Ework Group AB på sida 3 GLOBAL GAMING 555 AB 018E estimeras Bolaget växa med 83 % Läs mer om

Läs mer

WISE GROUP AB (WISE)

WISE GROUP AB (WISE) EQUITY RESEARCH REPORT WISE GROUP AB (WISE) Expansion inom segmentet Digitala HR-tjänster väntas leda till förbättrad EBIT ANALYTIKER: VICTOR FORSS & MARCUS ERIKSEN 018-05-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLL

Läs mer

BE GROUP AB Fortsatt stark efterfrågan av stål väntas driva tillväxt Läs mer om BE Group AB på sida 4

BE GROUP AB Fortsatt stark efterfrågan av stål väntas driva tillväxt Läs mer om BE Group AB på sida 4 PORTFÖLJEN NR 28, MAJ 208, V. 2 VECKANS UPPLAGA HANZA HOLDING AB Positiv lönsamhetstrend och låg värdering Läs mer om Hanza Holding AB på sida 3 BE GROUP AB Fortsatt stark efterfrågan av stål väntas driva

Läs mer

PORTFÖLJEN VECKANS UPPLAGA SERSTECH AB OREXO AB FÖRVALTARKOMMENTAR

PORTFÖLJEN VECKANS UPPLAGA SERSTECH AB OREXO AB FÖRVALTARKOMMENTAR PORTFÖLJEN NR 14, JANUARI 2018, V. 5 VECKANS UPPLAGA SERSTECH AB Ny säljstrategi kan resultera i ökad försäljningsvolym Läs mer om Serstech AB på sida 3 OREXO AB Exponering mot strukturell tillväxt till

Läs mer

PORTFÖLJEN VECKANS UPPLAGA DEDICARE PROACT IT GROUP FÖRVALTARKOMMENTAR. Löneglidning och låga inträdesbarriärer pressar Läs mer om Dedicare på sida 3

PORTFÖLJEN VECKANS UPPLAGA DEDICARE PROACT IT GROUP FÖRVALTARKOMMENTAR. Löneglidning och låga inträdesbarriärer pressar Läs mer om Dedicare på sida 3 PORTFÖLJEN NR 10, DECEMBER 017, V. 49 VECKANS UPPLAGA DEDICARE Löneglidning och låga inträdesbarriärer pressar Läs mer om Dedicare på sida 3 PROACT IT GROUP Allt längre kontrakt, potential för fler förvärv

Läs mer

FINEPART SWEDEN AB (PUBL)

FINEPART SWEDEN AB (PUBL) FINEPART SWEDEN AB (PUBL) 556883-1063 DELÅRSRAPPORT 1 DEN 31 MAJ 2017 JANUARI MARS 2017, KVARTAL 1 Rörelsens intäkter uppgick till 885 tkr(218). Rörelsens kostnader uppgick till -2466 tkr(-1424). Rörelseresultatet

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Part Coverage Equity Analysis 2 Analyst: Martin Ståhl 26 April 206: 2 2 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Part Coverage Equity Analysis 2 Analyst: Daniel Tegmark 2 Juni 206: 2 2 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan fly4a

Läs mer

Independent Equity Analysis 15 Januari 2017

Independent Equity Analysis 15 Januari 2017 15 Januari 2017 1 ANALYTIKER Klas Erik Ivarsson Danielsson Dante John Johnsson Haqués Proact IT Group AB Aktiekurs 192 52 v högsta / lägsta 233,5/130 Antal aktier 9 230 917 Börsvärde (MSEK) 1 772,3 Nettoskuld

Läs mer

Stark position på en marknad under förändring skapar goda tillväxtmöjligheter Läs mer om Cherry AB på sida 3 MANTEX

Stark position på en marknad under förändring skapar goda tillväxtmöjligheter Läs mer om Cherry AB på sida 3 MANTEX PORTFÖLJEN NR 36, NOVEMBER 2018, V. 44 VECKANS UPPLAGA CHERRY AB Stark position på en marknad under förändring skapar goda tillväxtmöjligheter Läs mer om Cherry AB på sida 3 MANTEX Möjlighet att investera

Läs mer

SYSTEMHUS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NYEMISSION. december 2017

SYSTEMHUS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NYEMISSION. december 2017 2017 SYSTEMHUS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NYEMISSION december 2017 SYSTEMHUS GÅR PÅ DATE MED FRAMTIDENS FASTIGHETSMARKNAD! Sedan Systemhus fick en ny huvudägare i juli 2017 har det hänt

Läs mer

FINEPART SWEDEN AB (PUBL)

FINEPART SWEDEN AB (PUBL) FINEPART SWEDEN AB (PUBL) 556883-1063 DELÅRSRAPPORT 2 DEN 28 AUGUSTI 2018 APRIL JUNI 2018 Rörelsens intäkter uppgick till 3172 tkr (187). Rörelsens kostnader uppgick till -4156 tkr (-2312). Rörelseresultatet

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analytiker: Fredrik Östlind, Christoffer Ström Rubrik December 06 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och

Läs mer