Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell"

Transkript

1 Independent Equity Analysis Analysts: Johan Lundström, Victor Hansson Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur var för sig. Om rubriken inte passar under figuren kan man flytta den hur man vill. AGES Industri BULL OR BEAR ANALYSIS

2 Introduction Bull or Bear Analysis Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Stabil omsättningstillväxt som överträffar styrelsemålet 0 %. Omsättningstillväxten uppgick Q-Q3 05 till 4 %. Vidare visar AGES upp en stabil vinstmarginal på strax över 0 % vilket tillsammans med omsättningstillväxten ger ett PEG-tal på 0,7, branschgenomsnittet är 0,89. Kompetent och erfaren styrelse med högt insiderägande om 35 %. Styrelseordförande Sune Lantz har tidigare varit VD för ITAB och XANO, vilka har ett kombinerat börsvärde om cirka 0 mdsek. Ages är undervärderat. Både DCF-analys och peers-analys visar att AGES bör handlas till ett högre pris. Det finns inga risker som motiverar rabatten. Handlas AGES till samma P/E-tal som peers finns en möjlig uppsida på över 00 %. Omsättning och vinstmarginal i ett bull-scenario Value Drivers Försäljning (TSEK) Vinstmarginal,0%,5%,0% 0,5% 0,0% 9,5% 9,0% ANALYTIKER Johan Lundström Victor Hansson Adress Hemsida AG Equity Research AB Skeppargatan Stockholm AGES INDUSTRI Aktiekurs 05 v. 5 högsta / lägsta 43 / 04 Antal aktier Börsvärde (MSEK) 73 Nettoskuld (MSEK) 53 EV (MSEK) 84 Sektor Industrial Goods & Services Lista / kortnamn First North / AGESB Nästa rapport UTVECKLING månad -8,6 % 3 månader -3, % år -,7 % YTD -,4 % HUVUDÄGARE Ponoma-gruppen AB Tord Johansson med närstående Kennert Persson Svolder AB Christer Persson med närstående 5 00 LEDNING CEO Magnus Björn Styrelseordförande Sune Lantz INSYNSHANDEL NAMN FÖRÄNDRING TOTALT Lägre aluminiumpris ger högre vinstmarginal Strategiska förvärv stärker AGES kunderbjudande och driver omsättningstillväxten Fortsatt omsättningstillväxt till följd av marknadstillväxt Investeringsprogram för effektivisering av produktionsenheterna höjer vinstmarginalen Hårdare krav på bränsleförbrukning ökar efterfrågan på aluminiumkomponenter

3 Investment Thesis AGES är ett bolag med hög och stabil vinstmarginal, stark tillväxt och flera möjligheter till expansion. Trots det är AGES lägre värderat än sina peers i de flesta multipelvärderingar. Stark omsättningstillväxt som överskrider styrelsens mål om 0 % tillväxt. AGES tillväxt härrör dels från att den underliggande marknaden växer, dels från att man tar marknadsandelar. Den underliggande marknadens tillväxt drivs av en övergång från stål till aluminium, en trend de senaste 5 åren för att få ned vikten på fordon. Övergången från stål till aluminium sker främst i fordonsindustrin, där strängare bränsleförbrukningskrav gör lättare aluminiumkomponenter mer attraktiva i förhållande till de tyngre stålkonstruktionerna. Trenden gynnar AGES som får en konkurrensfördel mot stålproducenterna. Givet att denna utveckling fortsätter kommer AGES kunna fortsätta ta marknadsandelar. Marknadstillväxt 05 (Jan-Aug) Marknadstillväxten drivs även av att kunderna inom fordonsindustrin både tillverkar fler lätta och tunga fordon (marknadstillväxten avser här Europa). Fordonsindustrin utgör 75 % av AGES omsättning. Prognoserna för 06 innebär att även AGES rimligtvis kommer ha en lägre tillväxttakt. Det ska tillägas att marknadstillväxten beräknats på ett grundvall av ett genomsnitt Det är sannolikt att tillväxtminskningen inte blir så låg redan 06. Den lägre tillväxten förklaras av strängare miljökrav och därigenom lägre efterfrågan. Lyckas transportbolagen bra i utvecklingsländerna kan tillväxten dock bli högre. AGES startade 03 ett omfattande investeringsprogram som syftade att bygga ut produktionskapaciteten för pressgjutning vilket färdigställdes under första kvartalet 04. Därefter har AGES nyinvesteringar sjunkit från 58 MSEK perioden Q Q3 04 till 3 MSEK Q Q3 05. Kassaflödet efter investeringar har över samma perioder ökat med 4 MSEK. Vinsten är dock fortsatt högre än kassaflödet, något som kan förväntas i industrier med lång leveranstid. I årsrapporten för 04 anger AGES att beläggningsgraden i verksamheten är hög och stabila kassaflöden är att vänta framöver. Som följd av minskade investeringar och en förbättrad effektivitet förväntas förbättrade kassaflöden framöver. Business Summary 06 Lätta fordon 9 % 3 % Tunga fordon 5 % 4,8 % AGES har en historik av förvärv, exempelvis förvärvades Solna Pressgjuteri och ADC of Sweden, vilka idag inkorporerats i verksamheten. Sammanlagt omsatte de två bolagen ca 80 MSEK. I förhållande till AGES totala omsättning är det en mindre summa. Förvärv ingår uttryckligen i AGES tillväxtstrategi. Ett förvärv kan komma till stånd eftersom AGES inte längre kan förlita sig på en lika stark tillväxt i den underliggande marknaden. Ages har vid flertalet tillfällen köpt onoterade bolag och effektiviserat dessa med goda resultat. Genom att reducera interna investeringar har kapital frigjorts, som kan används till förvärv. Väljer styrelsen inte att investera ytterligare finns en utdelningsmålsättning på 0-40 % och sannolikheten för utdelning blir därför hög. De förbättrade kassaflödena möjliggör antingen förvärv eller utdelning. Båda alternativen är gynnsamma ur en investeringssynpunkt, förvärv höjer värdet på AGES och utdelning ger en bra direktavkastning. Givet att inga förvärv görs presenteras möjlig direktavkastning på nästa sida. Vinstmarginal om.5 % och fortsatt god stabilitet. Den goda stabiliteten har sitt ursprung i att AGES affärskoncept fokuserar på att knyta till sig kunderna genom strategiska partnerskap vilka tenderar att premiera kvalité, leveransprecision och samverkan vid produktutveckling högre än ett lågt pris. Konsekvensen är att vinstmarginalen fluktuerar mindre, vilket ger stabilitet i AGES resultat. Vinstmarginalens trend har varit svagt uppåtgående, något som kan härledas till AGES kostnadsrationaliseringsprogram. Programmet kan möjligen driva på en svag tillväxt i vinstmarginalen men de största fördelarna bedöms ändå ha realiserats redan. Exponeringen mot aluminium begränsas av råvaruklausuler, som är en form av hedging mot prisförändringar på aluminium, och kostnaden av sålda varor kommer därför inte följa prisutvecklingen på aluminium nämnvärt uppåt. Nedåt finns där dock vinster för AGES att hämta. Ett prisfall på 0 % av aluminium innebär % lägre kostnad för sålda varor och förbättrad bruttomarginal. Erfaren styrelse med ett insiderägande motsvarande 35 %. Rollen som styrelseordförande innehas av Sune Lantz som har erfarenhet i form av tidigare VD för ITAB och XANO. Innan AGES noterades var det en del av XANO-koncernen. På XANO var Sune Lantz VD i år, från 00-04, året innan Sune Lantz lämnade sin post som VD redovisade XANO sitt bästa resultat någonsin med en omsättningstillväxt på 36 % och en aktiekurs på 5 kr 00 hade stigit till 30 kronor 04. Härtill har Sune Lantz ett innehav om B- aktier vilket innebär ett investerat kapital om cirka miljoner kronor. 4 % av AGES tillgångar utgörs av goodwill. AGES har en påtaglig goodwill-post motsvarande 4 % av företagets tillgångar. Eventuella nedskrivningar av goodwill påverkar det redovisade resultatet, dock anses ledningen ha bra överblick och goodwill testas årligen för nedskrivningar och får därför anses vara marknadsmässigt värderad. Sammanfattningsvis är AGES ett stabilt bolag. Eventuella risker hanteras effektivt, en svängning tillbaka till stål inom fordonsindustrin är osannolik och det är höga inträdesbarriärer till industrin, det är m.a.o. osannolikt att nya konkurrenter dyker upp. Tillväxten drivs av flera faktorer och bolaget kommer fortsätta växa. Även om fler förvärv sker och därigenom minskar utdelningen så kompenseras investerare genom ett ökat värde på företaget. Utöver det finns en direkt vinst att göra när AGES går från undervärderat till korrektvärderat. Soliditeten ligger på 46 % att jämföra med peers på 40 %. Från värderingen på nästa sida framgår att P/E-talet är mindre än hälften av peers och med inga risker som motiverar rabatten finns en möjlig uppsida på över 00 %. Detta gör AGES intressant både på kort och lång sikt. AGES erbjuder pressgjutning, skärande bearbetning och montering av precisionskomponenter i större serier. AGES är specialiserade inom pressgjutning av aluminium samt skärande bearbetning av bland annat rostfritt stål och aluminium. Den huvudsakliga kundgruppen är fordons- och verkstadsindustrin i Europa med Sverige som enskilt största marknad. AGES knoppades 04 av från XANO där man tidigare utgjorde enheten Precision Components.

4 Valuation AGES har under sin korta tid som självstående företag levererat starka siffor. Vinstmarginalen har legat stabilt över 0 % och bedöms fortsätta göra det. Tillväxten är god och de senaste årens investeringar har höjt effektiviteten. Givet dagens aktiekurs kommer P/E-talet att fortsätta falla gentemot peers. Värdet i AGES ligger i höga vinstmarginaler och en låg värdering trots att det är ett stabilt vinstgenererande bolag. Utspädningseffekten från AGES nyemission har beaktats, dock är den endast på ca,5 %. Tre scenarion för AGES framtida utveckling har tagits fram. I samtliga scenarion antas aluminiumpriset konstant. På kort sikt finns det lite som talar för att eventuella förvärv kommer påverka resultatet nämnvärt p.g.a. dyra implementationskostnader och att det tar tid innan synergierna märks, eventuella förvärv anser vi dock vara en positiv signal och kan ge en fingervisning om att bolaget kommer fortsätta vara tillväxtstarkt. De två senaste förvärven betalades kontant, ett tecken på finansiell styrka, det påverkar dock kassaflödet för det räkenskapsåret negativt. Förvärven skedde när AGES fortfarande var en del av XANO, de var även inkluderade i den enda årsrapporten AGES än så länge har släppt. Effekten kan ha blivit att AGES framstod som mindre lönsamt och effektivt än vad de egentligen är, vilket bidrar till undervärderingen. I Bull-scenariot fortsätter AGES ta marknadsandelar samtidigt som fordonsindustrin fortsätter växa. Resultatet blir en försäljningsökning med 0 %. Det baseras på att prognoserna för 06 är för lågt satta och/eller att AGES fortsätter ta marknadsandelar. AGES har hittills aldrig legat under 0 % i försäljningstillväxt. Givet att företaget håller sin effektivitetsnivå innebär detta att 05 förväntas generera en vinst per aktie på ca 3, kr, 06 4,8 kr och 07 6,5 kr. Vidare behålls en stabil vinstmarginal på strax över 0 % med en viss förbättring. Styrelsen har som mål att 0-40 % av vinsten ska delas ut. För 06 finns det en möjlighet på en direktavkastning på 5,6 %. För samtliga scenarion är direktavkastningen känslig för utvecklingen av CAPEX. Ett fortsatt minskande CAPEX möjliggör ännu högre direktavkastning. Två möjligheter finns för minskad direktavkastning, ökade interna investeringar eller förvärv som betalas kontant. Det finns inga indikationer på något av det, dock sker förvärv under stor sekretess. Interna investeringar har ledningen gjort ett uttalande kring. Målsättningen är att minska interna investeringar för tillfället med avseende på den stora investeringen som gjordes för att bygga ut produktionskapaciteten. I Base-scenariot leder en viss avmattning i tillväxten inom fordonsindustrin till en tillväxt på 5 %. Stämmer spekulationerna om en tillväxtavmattning drabbar det AGES då det finns en korrelation mellan fordonsindustrins tillväxt och AGES. De är däremot inte fullt korrelerade och AGES har växt mer än marknaden, något som visar att de tar marknadsandelar. Därför bedöms tillväxten att vara fortsatt stark. Kundsegmntet består till 5 % av tunga fordon och till 4 % av lätta fordon. Eftersom att tillväxten för tunga fordon bedöms till 4,8 % och med utökade marknadsandelar finns det en god möjlighet att ha en tillväxttakt på 5 %. För 06 och 07 innebär detta en vinst per aktie på 3, 9 respektive 4,7 kronor. Under 06 finns en möjlighet för en direktavkastning på 5,3 %. I Bear-scenariot är tillväxten begränsad till % till följd av stagnation i fordonsindustrin. Vidare antas även att substitutionseffekterna börjar minska och AGES tar inte marknadsandelar i samma utsträckning längre. Effekten blir även att vinstmarginalen blir nästan konstant mellan Som en följd stiger vinsten per aktie endast från 3, kr (05) till 3,6 kr (07). Tack vare utdelningspolicyn är direktavkastningen för 06 fortfarande god, 5, %. AGES har flera konkurrenter och företag som går att jämföra mot. Det ger ett brett spektra och en bra bild över effektiviteten och värderingen av AGES. Bland våra peers finns industribolag som: Alfa Laval, Autoliv, Haldex och SKF. Som tidigare nämnt baseras caset på att AGES är effektivare och har högre efterfrågan på sina produkter än sina konkurrenter och därför har en vinstmarginal. Trots det är AGES lågt värderat. Därför presenteras vinstmarginal och P/E-tal i peers-jämförelsen. För att fortsatt illustera att AGES bör vara högre värderat sett till lönsamheten presenteras även EV/EBITDA och direktavkastning. AGES är undervärderat. I vår DCF-analys på AGES sattes diskonteringsräntan till 3 % och tillväxten till 5 % de närmsta 7 åren och därefter %. Tillväxten är försiktigt satt med hänsyn till triggers och historik. Trots detta bör AGES handlas för ca 48 kr, en skillnad på 43 kr. Som exempel kan nämnas att, för att nå bransch-p/e i bullscenariot behöver priset på aktien vara 35 kr. 06 Vinstmarginal P/E EV/EBITDA Direktavkastning Bull, % 7, 5,7 5,6 % Base 0,9 % 7,6 6 5,3 % Bear 0,8 % 7,8 6, 5, % Peers (05) 5,4 % 5,9 8,5 4,3 %

5 SWOT Strengths Ages är effektivare än sina konkurrenter och jobbar långsiktigt med sina kunder, det leder till stabila och höga vinstmarginaler. Styrelsen är erfaren och äger själva stora andelar i AGES. Opportunities Fortsatt övergång från stål till aluminium innebär att AGES kan fortsatta ta marknadsandelar. Kan med framgångsrika förvärv eller sänkta kostnader till följd av kostnadsrationaliseringsprogrammet förbättra marginalerna ytterligare. Weaknesses Beroende av ett relativt litet antal kunder och har hög exponering mot fordonsindustrin. Produktportföljen är inte diversifierad, på lång sikt kan ett högt aluminiumpris påverka marginalerna negativt. Threats Den höga exponeringen mot fordonsindustrin gör AGES känsligt för en minskad tillväxt inom fordonsindustrin. Att enbart sälja till ett begränsat antal kunder gör AGES känsligt för att förlora ett kontrakt. Måste goodwill skrivas ner mycket kommer det påverka resultatet nämnvärt. Rating Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Overall view Starka triggers saknas i mångt och mycket, dock förväntas AGES upprätthålla en viss tillväxt vilket är relativt attraktiv i förhållande till bolagets värdering. AGES historik sträcker sig endast tillbaka till 03 men från dess fram till nu har AGES visat upp en stabil omsättningstillväxt på över 0 % och en stabil vinstmarginal på 0 %. AGES risk utgörs främst av en hög exponering mot fordonsindustrin, vilken utgör 75 % av omsättningen. Styrelsen och ledningen har ett betydande insiderägande motsvarande över 50 MSEK och besitter stor erfarenhet. Styrelseordförande Sune Lantz är tidigare VD för ITAB som idag har ett börsvärde om 9 mdsek och XANO som har ett börsvärde om mdsek. Stabil försäljning med god underliggande marknadstillväxt som dock förväntas sjunka något, god vinstmarginal med hög stabilitet samt en erfaren styrelse med stort ägande verkar för ett högt betyg. Betyget dras emellertid ned av den stora exponeringen mot fordonsindustrin samt en sjunkande marknadstillväxt.

6 Ansvarsbegränsning Dessa analyser, dokument och all annan information som härrör från AG Equity Research AB (Vidare Analyst Group) är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor, uppgifter och kunniga personer som Analyst Group bedömer som tillförlitliga. Analyst Group kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka alltid innehåller en osäkerhet och bör användas försiktigt. Analyst Group kan därför aldrig garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från Analyst Group, någon medarbetare eller person med koppling till Analyst Group alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group är avsedd att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut rörande alla former av investering oberoende av vilken typ av investering det rör sig om. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. Analyst Group frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group. Intressekonflikter och opartiskhet För att säkerställa Analyst Groups oberoende har Analyst Group inrättat interna regler för analytiker, utöver detta så har alla analytiker undertecknat avtal i vilket de är skyldiga att redovisa alla eventuella intressekonflikter. Dessa har utformats för att säkerställa att Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om investeringsrekommendationer riktade till allmänheten samt hantering av intressekonflikter (FFFS 005:9) efterlevs. För fullständiga regler för våra analytiker se: Bull and Bear- Rekommendationer Rekommendationerna i form av bull alternativt bear syftar till att förmedla en övergripande bild av Analyst Groups åsikt. Rekommendationerna är utarbetade genom noggranna processer bestående av kvalitativ research och övervägning samt diskussion med andra kvalificerade analytiker. Definition Bull Bull är en metafor för en positivt inställd vy på framtiden. Termen används för att beskriva de faktorer som talar för en positiv framtidsutveckling för bolaget. Definition Bear Bear är en metafor för en pessimistisk inställd vy på framtiden. Termen används för att beskriva de faktorer som talar för en negativ framtidsutveckling för bolaget. Övrigt Analyst Group har ej mottagit betalning eller annan ersättning för att göra analysen. Analytiker äger inte aktier i bolaget. Upphovsrätt Denna analys är upphovsrättsskyddad enligt lag och är AG Equity Research AB egendom ( AG Equity Research AB 04-05). Delning, spridning eller motsvarande till en tredje part är tillåtet under förutsättning att analysen delas i oförändrad form.

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Aqeri Holding AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Vinstökning med 1750 % ger goda framtidsutsikter Efter några tunga år med förluster

Läs mer

New Nordic Healthbrands

New Nordic Healthbrands Technical Analysis Analysts: Jesper Carlsson 9 March 06: Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur var

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Technical Analysis Analyst: Ahmed Daadooch 8 March 06: Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur var

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analyst: Jonathan Engman 03/06/6 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur

Läs mer

Hexatronic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Omsättning per aktie

Hexatronic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Omsättning per aktie Bull or Bear Independent Analysis Hexatronic AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Insider ägande på 46 % ger stabil ägarstruktur Största ägarna i bolaget äger tillsammans

Läs mer

Eurocon Consulting. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Eurocon Consulting. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Eurocon Consulting Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Uppsving på underliggande marknad. Pappers- och massaindustrin, som står för 48

Läs mer

NOTERINGSKURS. Licensintäkter Underhåll Tjänster & arvoden

NOTERINGSKURS. Licensintäkter Underhåll Tjänster & arvoden COMINTELLI AB Comintelli växer cirka % 8 organiskt i en växande marknad med globala möjligheter. Bolaget erbjuder en skalbar produkt med återkommande intäkter, där kunder ofta stannar i flertalet år. I

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Technical Analysis Analysts: Adam Röjdemark 4 Mars 06: Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur var

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analyst: Carl Becht 5-- Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur var för

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analyst: Simon Skålberg 9 Jan. 06 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur

Läs mer

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis Bull or Bear Independent Analysis Anoto Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Marknaden för digitala pennor förväntas växa med drygt 300 % till 2020 I ett scenario då något

Läs mer

Oniva Online Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Oniva Online Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Oniva Online Group Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Marknaden för onlinemarknadsföring har en årlig tillväxt på 16 procent. Även marknaden

Läs mer

Novus Group. Independent Analysis. Analytiker Sebastian Kejlberg. Nyckeldata

Novus Group. Independent Analysis. Analytiker Sebastian Kejlberg. Nyckeldata Independent Analysis Novus Group Starkt varumärke Novus var under Almedalsveckan 2014 det mest citerade undersökningsföretaget. Hela 32 % av alla publicerade undersökningar i svensk press var en Novus

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analysts: Johan Lundström & Victor Hansson 6/0/06 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis 2 Analysts: Sebastian Karlsson & Staffan Bülow 29/03/206: 2 2 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Finepart Sweden AB Futura storlekz 9.

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Finepart Sweden AB Futura storlekz 9. Part Coverage Equity Analysis Analytiker: John Kleven Falck 3 oktober Rubrik 206 Rubrik Rubrik 2 Rubrik 2 2 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analysts: Jonathan Engman & Karl Österberg March 06 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Etrion. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Etrion. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Etrion Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management År 2016 räknar vi med att bolaget går med vinst samt ett EBITDAresultat om 72,6 MUSD, 125 %

Läs mer

CybAero. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

CybAero. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis CybAero Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Avtal med kinesiska AVIC med ordervärde på minst 700 MSEK. Avtalet omfattar 80 system och

Läs mer

Net Insight. Ledning 8. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage

Net Insight. Ledning 8. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage Independent Analysis Part Coverage Net Insight Potentiell uppsida om 0,14 kr vinst per aktie för helåret 2014 (-0,02). Inträffar detta ser vi ett p/e-tal omkring 20,7 (-72) på 2014 års resultat. Bruttomarginalen

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analyst: Nino Merckling 05/0/6 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis 2 Analysts: John Kleven Falck & Victor Björk Lindström 206-03-4 2 2 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura

Läs mer

Dala Energi AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Dala Energi AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Dala AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management High yield. Trots en relativt låg payout ratio (35%) förväntas bolaget ge en direktavkastning

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analytiker: Eric Stussare & Robert Ydenius 0 March 06 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analytiker: Johan Eriksson & Eric Stussare 04//5 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analyst: Valdemar Olin 06-0-04 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analytiker: Fredrik Elliot & Alexander Ristiniemi 6//5 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni

Läs mer

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2 Independent Analysis OptiFreeze Marknadsledande produkter med marginal på över 55% OptiFreeze har en hög marginal på sina produkter och har utvecklat en väldigt avancerad teknik som ger otroligt bra slutresultat

Läs mer

Uniflex AB. Skapa egen bull & bear mall: Radera bildernafrånmallen ochklipp ochklistra in din egna tabell

Uniflex AB. Skapa egen bull & bear mall: Radera bildernafrånmallen ochklipp ochklistra in din egna tabell Independent Equity Analysis 2 Analyst: Karl Österberg Rubrik 26 maj 206 Rubrik Rubrik Rubrik 2 2 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bildernafrånmallen ochklipp ochklistra in

Läs mer

Drillcon AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Drillcon AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Drillcon AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Storägaren Traction har sedan den 19e december ökat sitt aktieinnehav från 49,9 % till

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis 2 Analytiker: Johan Eriksson & Eric Stussare 28/0/5 2 2 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9.

Läs mer

Envirologic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Envirologic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Envirologic AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management En enorm potentiell marknad på 10 miljarder SEK för Envirologic i Europa Bolaget har

Läs mer

Unlimited Travel Group AB

Unlimited Travel Group AB Independent Equity Analysis Analytiker: Carl Becht och Nino Merckling Rubrik 05--0 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

Railcare Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Railcare Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Railcare Group Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Omsättningstillväxten om 68 % år 2014 kommer inte att upprepas inom överskådlig tid.

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Nr 5, Juli 207 Independent Equity Analysis 2 Bulls & Bears 2 2 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur

Läs mer

TagMaster. Bull or Bear Independent Analysis. Stock Performance. Value Drivers

TagMaster. Bull or Bear Independent Analysis. Stock Performance. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis TagMaster Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Rekordåret 2014 gav en omsättningstillväxt på 19.7% 2014 var det bästa året någonsin för

Läs mer

Independent Equity Analysis 8 november 2017

Independent Equity Analysis 8 november 2017 8 november 2017 1 ANALYTIKER Erik Johan Ivarsson Brown BOLAGETS NAMN Wise Group Aktiekurs 58 80 75 70 65 60 55 50 PatrikJohnsson Nilsson 52v högsta / lägsta 52kr/73kr Antal aktier 7 390 860 Börsvärde (MSEK)

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis 2 Analyst: Carl Becht Rubrik 206/0/2 Rubrik Rubrik Rubrik 2 2 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din

Läs mer

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3 Independent Analysis Interfox Resources Attraktivt område. Tomsk regionen, där Interfox Resources är verksamma, är den region i västra Sibirien som producerar näst mest olja. Västra Sibirien står i sin

Läs mer

Gaming Corps. Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Gaming Corps. Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Part Coverage Equity Analysis Analytiker: Sebastian Karlsson 4 oktober 06: Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta

Läs mer

Sportamore AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Sportamore AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Sportamore AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Notering på Nasdaq OMX Small Cap under Q2 2015. Byte av lista öppnar upp för institutionella

Läs mer

PORTFÖLJEN VECKANS UPPLAGA. VITEC SOFTWARE GROUP Förvärvsmaskin med hög skuldsättning Läs mer om Vitec Software Group på sida 3

PORTFÖLJEN VECKANS UPPLAGA. VITEC SOFTWARE GROUP Förvärvsmaskin med hög skuldsättning Läs mer om Vitec Software Group på sida 3 PORTFÖLJEN NR 29, SEPTEMBER 2018, V. 37 VECKANS UPPLAGA VITEC SOFTWARE GROUP Förvärvsmaskin med hög skuldsättning Läs mer om Vitec Software Group på sida 3 FÖRVALTARKOMMENTAR Vi lägger en volatil sommar

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

BIOSERVO TECHNOLOGIES

BIOSERVO TECHNOLOGIES BIOSERVO TECHNOLOGIES STRATEGIOMSTÄLLNING BORGAR FÖR HÖG TILLVÄXT 2018-05-21 TEASER-ANALYS ANALYTIKER: GUSTAF NORDIN INNEHÅLL Bioservo Technologies AB ( Bioservo eller Bolaget ) är ett teknik- och utvecklingsbolag

Läs mer

Eolus Vind. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Eolus Vind. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Eolus Vind Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management P/B på 0,82 ger god substansrabatt. Branschsnittet för svenska vindkraftsbolag uppgår till

Läs mer

Elverket Vallentuna. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Elverket Vallentuna. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Var vänlig ta del av Var våra vänlig ansvarsbegränsningar ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapportendfddddddawwwwww i slutet av Bull or Bear Independent Analysis Elverket Vallentuna Value

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis 2 Analytiker: William Celsing Rubrik 5 December 206 Rubrik Rubrik Rubrik 2 2 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analytiker: C hristoffer Ström, Reda Ben Larbi 8 December 06 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz

Läs mer

Independent Equity Analysis 19 November 2017

Independent Equity Analysis 19 November 2017 19 November 2017 1 ANALYTIKER Erik Fredrik Ivarsson Lindblad John Johnsson Axkid Aktiekurs 15,00 52 v högsta / lägsta 16,10/5,55 Antal aktier 9 700 000 Börsvärde (MSEK) 141 Nettoskuld (MSEK) -1,52 EV (MSEK)

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell INDEPENDENT EQUITY ANALYSIS Analytiker: Ola Dahlbom & Erik Lyrvall 7/0/5 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta

Läs mer

MedCap AB. Avkastningspotential 5 Trygg Placering 5

MedCap AB. Avkastningspotential 5 Trygg Placering 5 Independent Analysis Part- Coverage MedCap AB Kassa på 50 MSEK öppnar upp för framtida förvärv Efter genomförd nyemission har MedCap AB stärkt kassan och ger ett förvärvsutrymme på cirka 100 MSEK. Framtidsutsikter

Läs mer

Auriant Mining. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Auriant Mining. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Auriant Mining Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Auriant gjorde en förlust på 109 MSEK för Q1-Q3 2014. Företaget har gjort en förlust

Läs mer

4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Oms-tillväxt CAGR % 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6%

4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Oms-tillväxt CAGR % 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Uniflex 1 ANALYTIKER William Celsing Nils Ture Betsholtz BOLAGETS NAMN Aktiekurs 21,70 52 v högsta / lägsta 21,70/20,60 Antal aktier 13 337 875 Börsvärde () 377 Nettoskuld () -45 EV () 332 Sektor Lista

Läs mer

Independent Equity Analysis 28 November 2017

Independent Equity Analysis 28 November 2017 8 November 017 1 ANALYTIKER Erik Wilhelm Ivarsson Rippe John Samuel Johnsson Hammarling WEST INTERNATIONAL AB Aktiekurs 1,5 5 v högsta / lägsta 1,90 / 5,0 Antal aktier 500 000 Börsvärde (MSEK) 8,50 Nettoskuld

Läs mer

Botnia Exploration AB

Botnia Exploration AB Bull or Bear Independent Analysis Botnia Exploration AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Ledning med 30 års erfarenhet Botnia har en ledning med upp till 30 års erfarenhet

Läs mer

Bredband2 (BRE2) Omsättning och EBIT-marginal. Independent Equity Analysis. Värdedrivare Qualityof earnings Ledning & styrelse Risknivå

Bredband2 (BRE2) Omsättning och EBIT-marginal. Independent Equity Analysis. Värdedrivare Qualityof earnings Ledning & styrelse Risknivå Bredband2 (BRE2) 1 ANALYTIKER Filip Düsing Markus LevéenPehrson BREDBAND 2 Aktiekurs 1,03 v. 52 högsta / lägsta 1,07/0,57 Antal aktier 701 001 647 Börsvärde (MSEK) Nettoskuld (MSEK) 715,02 MSEK -43,29

Läs mer

INVISIO Communications AB

INVISIO Communications AB Var vänlig ta del av Var våra vänlig ansvarsbegränsningar ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapportendfddddddawwwwww i slutet av Bull or Bear Independent Analysis INVISIO Communications AB

Läs mer

Independent Equity Analysis 31 Oktober 2017

Independent Equity Analysis 31 Oktober 2017 31 Oktober 2017 1 3 2 1 0 ANALYTIKER Erik Dante Ivarsson Haqués John Fabian Johnsson Brandl Lopez TagMaster Aktiekurs 2,07 52v högsta / lägsta 2,74 / 1,07 Antal aktier 201389269 Börsvärde (MSEK) 439.1

Läs mer

Christian Berner Tech Trade AB

Christian Berner Tech Trade AB Independent Financial Analysis Analytiker: Daniel Tegmark & Martin Ståhl /0/5: Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan

Läs mer

RusForest. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

RusForest. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis RusForest Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management RusForest är nu nästintill skuldfritt och med en justerad nettokassa för år 2014 på 81,7

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analysts: Nino Merckling 7 Maj 06: Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur

Läs mer

Independent Equity Analysis 31 Oktober 2017

Independent Equity Analysis 31 Oktober 2017 31 Oktober 2017 1 ANALYTIKER Gustav Nilsson Sebastian Würtz BOLAGETS NAMN Aktiekurs 1,90 2 v högsta / lägsta 18,00/12,0 Antal aktier 18 241 474 Börsvärde (MSEK) 308 Nettoskuld (MSEK) -1 EV (MSEK) 293 Sektor

Läs mer

Independent Equity Analysis 15 Januari 2017

Independent Equity Analysis 15 Januari 2017 15 Januari 2017 1 ANALYTIKER Klas Erik Ivarsson Danielsson Dante John Johnsson Haqués Proact IT Group AB Aktiekurs 192 52 v högsta / lägsta 233,5/130 Antal aktier 9 230 917 Börsvärde (MSEK) 1 772,3 Nettoskuld

Läs mer

Vindico Security. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage

Vindico Security. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage Independent Analysis Part Coverage Vindico Security Möjlig uppsida på 100% om resultatmål uppnås. Ledningen uppskattar företagets omsättning till 25 miljoner och marginalen till 8-10% om 3 år. Det är en

Läs mer

A City Media. Independent Equity Analysis. Värdedrivare Qualityof earnings Ledning & styrelse Risknivå. Tillväxtsedan 2014

A City Media. Independent Equity Analysis. Värdedrivare Qualityof earnings Ledning & styrelse Risknivå. Tillväxtsedan 2014 A City Media 1 ANALYTIKER ANALYTIKER Gustaf Nordenlöw analysgruppen@linclund.com Erik Ivarsson Henrik Sundström John Johnsson A City Media BOLAGETS NAMN Aktiekurs 16, Aktiekurs 1 v högsta / lägsta 18,75

Läs mer

Independent Equity Analysis 15 November 2017

Independent Equity Analysis 15 November 2017 1 November 17 1 ANALYTIKER Erik EdvinIvarsson Sjökvist BOLAGETS NAMN Tourn International AB Aktiekurs 24,1 2 v högsta / lägsta 24,1 / 9, Antal aktier 7 28 Börsvärde (MSEK) 17,4 Nettoskuld (MSEK) -3,31

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Bull or Bear 2 Analytiker: Patrik Olofsson 07/0/5 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik 2 2 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Nr, oktober 6: Independent Equity Analysis Bulls & Bears Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna

Läs mer

Independent Equity Analysis 31 Oktober 2017

Independent Equity Analysis 31 Oktober 2017 31 Oktober 2017 1 ANALYTIKER Enes Ljuca BOLAGETS NAMN Aktiekurs 56,75 52 v högsta / lägsta 69,3/37,6 Antal aktier 4 827 638 Börsvärde (MSEK) 276,4 Nettoskuld (MSEK) 25,4 EV (MSEK) 301,8 Sektor Lista /

Läs mer

Coor Service Management Hold. AB. Free float 100 % Aktiekurs, kronor 61 Marknadsvärde, MSEK 5 940

Coor Service Management Hold. AB. Free float 100 % Aktiekurs, kronor 61 Marknadsvärde, MSEK 5 940 Bolagsnamn Coor Service Management Hold. AB Bloomberg COOR.SS Equity Reuters COOR.ST Free float 100 % Aktiekurs, kronor 61 Marknadsvärde, MSEK 5 940 Hemsida www.coor.se Mats Hyttinge Senior Analyst Markus

Läs mer

Independent Equity Analysis 15 Januari 2017

Independent Equity Analysis 15 Januari 2017 15 Januari 1 ANALYTIKER Erik Valentino Ivarsson Rogic John Johnsson NET GAMING Aktiekurs 1, 52v högsta / lägsta 11,25/2,25 Antal aktier 57 525 Börsvärde (MSEK) 584 Nettoskuld (MSEK) -59 EV (MSEK) 525 Sektor

Läs mer

Shelton Petroleum AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Shelton Petroleum AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar Var vänlig ta i del slutet av av våra rapportendfddddddawwwwww ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten Bull or Bear Independent Analysis Shelton Petroleum

Läs mer

PORTFÖLJEN VECKANS UPPLAGA STILLFRONT GROUP VENUE RETAIL GROUP FÖRVALTARKOMMENTAR

PORTFÖLJEN VECKANS UPPLAGA STILLFRONT GROUP VENUE RETAIL GROUP FÖRVALTARKOMMENTAR PORTFÖLJEN NR 1, JANUARI 018, V. 3 VECKANS UPPLAGA STILLFRONT GROUP Attraktiv värdering och framgångsrik förvärvsstrategi Läs mer om Stillfront Group på sida 3 VENUE RETAIL GROUP Strategiskifte mot e-handel

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Nr 4, april 07 Independent Equity Analysis Bulls & Bears Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur var

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Part Coverage Equity Analysis 2 Analyst: Daniel Tegmark 2 Juni 206: 2 2 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan fly4a

Läs mer

60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%

60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% ework Group AB 1 ANALYTIKER Gustaf Nordenlöw Daniel Nilsson ework Group AB Aktiekurs 4.50 v. 49 högsta / lägsta 5.5 / 4 Antal aktier 1 18 55 Börsvärde (MSEK) 1280.4 Nettoskuld (MSEK) - 2.13 EV (MSEK) 1253.34

Läs mer

Independent Equity Analysis 31 Oktober 2017

Independent Equity Analysis 31 Oktober 2017 31 Oktober 217 1 ANALYTIKER Erik OlleIvarsson Göransson John Kevin Johnsson Nilsson NET GAMING Aktiekurs 9,7 52 v högsta / lägsta 14,/4,35 Antal aktier 62 736 437 Börsvärde (MSEK) 68,5 Nettoskuld (MSEK)

Läs mer

NGS GROUP (NGS) EQUITY RESEARCH REPORT. Tillväxt och marginalexpansion inom ledarförsörjning väger upp för tappad tillväxt inom bemanning

NGS GROUP (NGS) EQUITY RESEARCH REPORT. Tillväxt och marginalexpansion inom ledarförsörjning väger upp för tappad tillväxt inom bemanning EQUITY RESEARCH REPORT NGS GROUP (NGS) Tillväxt och marginalexpansion inom ledarförsörjning väger upp för tappad tillväxt inom bemanning ANALYTIKER: CARL SANDSTRÖM & MARCUS ERIKSEN 18-4-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

BE GROUP AB Fortsatt stark efterfrågan av stål väntas driva tillväxt Läs mer om BE Group AB på sida 4

BE GROUP AB Fortsatt stark efterfrågan av stål väntas driva tillväxt Läs mer om BE Group AB på sida 4 PORTFÖLJEN NR 28, MAJ 208, V. 2 VECKANS UPPLAGA HANZA HOLDING AB Positiv lönsamhetstrend och låg värdering Läs mer om Hanza Holding AB på sida 3 BE GROUP AB Fortsatt stark efterfrågan av stål väntas driva

Läs mer

PORTFÖLJEN VECKANS UPPLAGA DEDICARE PROACT IT GROUP FÖRVALTARKOMMENTAR. Löneglidning och låga inträdesbarriärer pressar Läs mer om Dedicare på sida 3

PORTFÖLJEN VECKANS UPPLAGA DEDICARE PROACT IT GROUP FÖRVALTARKOMMENTAR. Löneglidning och låga inträdesbarriärer pressar Läs mer om Dedicare på sida 3 PORTFÖLJEN NR 10, DECEMBER 017, V. 49 VECKANS UPPLAGA DEDICARE Löneglidning och låga inträdesbarriärer pressar Läs mer om Dedicare på sida 3 PROACT IT GROUP Allt längre kontrakt, potential för fler förvärv

Läs mer

JLT Mobile Computers

JLT Mobile Computers Independent Analysis JLT Mobile Computers Stor kassa på 17 miljoner är mycket likvida medel för ett litet företag som JLT. Intressant att se eventuell framtida investeringsplaner. Övertag av försäljningspartner

Läs mer

Mindmancer. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Mindmancers partners Skan-Kontroll och Svensk Bevakningstjänst

Mindmancer. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Mindmancers partners Skan-Kontroll och Svensk Bevakningstjänst Bull or Bear Independent Analysis Mindmancer Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Mindmancers partners Skan-Kontroll och Svensk Bevakningstjänst har köpts upp av Nokas.

Läs mer

2002 2003 2004 2005p 2006p

2002 2003 2004 2005p 2006p ANALYSGARANTI* 25:e augusti 25 Bolagsanalys Resco (Resco.ST) Starkt utomlands - svagt i Sverige Rescos rapport under gårdagen var något bättre än våra förväntningar. Tillväxten var goda 35 procent under

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

Independent Equity Analysis 12 December 2017

Independent Equity Analysis 12 December 2017 12 December 21 1 ANALYTIKER Sebastian Hofstedt Emil Erbing Zeta Display Aktiekurs 25, 52 v högsta / lägsta 2,1 / 1,4 Antal aktier 19 34 52 Börsvärde (MSEK) 499,9 Nettoskuld (MSEK) -22, EV (MSEK) 4,9 Sektor

Läs mer

Omsättning och EBT i MSEK E 2017E 2018E 2019E 2020E

Omsättning och EBT i MSEK E 2017E 2018E 2019E 2020E Lovisagruvan 1 ANALYTIKER Thuva Mayonmarukan Jesper Wijk LOVISAGRUVAN Aktiekurs 8, 52 v högsta / lägsta 72,/27, Antal aktier 3 41 5 Börsvärde (MSEK) 13,7 Nettoskuld (MSEK) -11,9 EV (MSEK) 177,8 Sektor

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Part Coverage Equity Analysis 2 Analyst: Martin Ståhl 26 April 206: 2 2 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta

Läs mer

HEXATRONIC GROUP (HTRO)

HEXATRONIC GROUP (HTRO) EQUITY RESEARCH REPORT HEXATRONIC GROUP (HTRO) Verksamma på marknad med fortsatt mångårig tillväxtpotential ANALYTIKER: Carl-Ferdinand Carsjö 018-06-06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLL Investeringscase 4

Läs mer

Independent Equity Analysis 23 Oktober 2017

Independent Equity Analysis 23 Oktober 2017 23 Oktober 2017 1 ANALYTIKER Erik Jakob Ivarsson Lembke John Johan Johnsson Cisneros STILLFRONT GROUP Aktiekurs 113.00 52v högsta / lägsta 50.25 / 113.75 Antal aktier 6 486 404 Börsvärde (MSEK) 732 Nettoskuld

Läs mer

Independent Equity Analysis 7 November 2017

Independent Equity Analysis 7 November 2017 November 201 1 SWEDENCARE KURSUTVECKLING Aktiekurs (SEK) 24,0 1 månad (%) 0,0 30 28 26 24 22 ANALYTIKER Anton Ljung Antal aktier (MN) 15,8 3 månader (%) -3,2 Börsvärde (MSEK) 38,5 12 månader (%) -,3 Nettoskuld

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Bull or Bear Equity Analysis 2 Analysts: Eric Stussare & Daniel Tegmark Rubrik 2 April 26: Rubrik Rubrik Rubrik 2 2 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

WISE GROUP AB (WISE)

WISE GROUP AB (WISE) EQUITY RESEARCH REPORT WISE GROUP AB (WISE) Expansion inom segmentet Digitala HR-tjänster väntas leda till förbättrad EBIT ANALYTIKER: VICTOR FORSS & MARCUS ERIKSEN 018-05-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLL

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell 1 1 Bull or Bear Equity Analysis 2 1 Analyst: Patrik Olofsson Rubrik 2016-03-01 Rubrik Rubrik Rubrik 1 1 1 2 1 1 2 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och

Läs mer

SpiffX AB. Skapa egen bull & bear mall: Radera bildernafrånmallen ochklipp ochklistra in din egna tabell

SpiffX AB. Skapa egen bull & bear mall: Radera bildernafrånmallen ochklipp ochklistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analysts: Sebastian Karlsson maj 6 Skapa egen bull & bear mall: Radera bildernafrånmallen ochklipp ochklistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur

Läs mer

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess EPaccess Media Sverige 22 november 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay Europa visar vägen Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 4,8 Högsta/Lägsta

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer