Oniva Online Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Oniva Online Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers"

Transkript

1 Bull or Bear Independent Analysis Oniva Online Group Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Marknaden för onlinemarknadsföring har en årlig tillväxt på 16 procent. Även marknaden för webbhostingtjänster har en snabb tillväxttakt med en årlig expansion på cirka 17 %. Pågående implementering av åtgärdsprogram. Efter omfattande redovisningsfel som uppdagades under sommaren 2014 har aktiekursen rasat och lönsamheten varit obefintlig. Nu arbetar bolaget för att få ner kostnaderna med ett åtgärdsprogram. Sänkt helårsprognos för Oniva Online Group gick den fjärde februari ut med en vinstvarning. Bland annat skrivs gamla och osäkra fordringar ned med 30 MSEK. Pågående tillsättning av ny VD. Ny VD blir Jakob Söderbaum som har lång erfarenhet av ledande positioner i multinationella företag. Analytiker Henrik Egesten Aktiekurs 10,95 Nyckeldata 52 v högsta / lägsta 69,00/9,50 Antal aktier Börsvärde (MSEK) 196,94 Nettoskuld (MSEK) 55,4 EV (MSEK) 252,34 Sektor IT Lista / Kortnamn First North / ONG Nästa rapport, Årsrapport Utveckling 1 mån - 8,75 % 3 mån - 14,12 % 1 år - 81,83 % YTD - 8,37 % Huvudägare Innehav (%) Åke Eriksson 15,80 Parkerhouse Investments AB 9,00 Avanza Pension 6,30 Kaneteg Capital AB 4,40 Urban Johansson 4,30 Ledning Anders Aleborg Tillförordnad VD Peter Kopelman Styrelseordförande Åtgärdsprogrammet som startade den 16 juni 2014 Slutförda Noggrann genomgång av alla administrativa rutiner med fokus på redovisningsprinciper, finansiering, informationsgivning och bolagsstyrning Implementering av åtgärder för att tillförsäkra ett förbättrat kassaflöde En mer effektiv finansiering Ny tillförordnad VD och CFO Påbörjad utfasning av icke lönsamma produkter Nedläggning av JustSearch i Italien Effektivisering av online och hosting-verksamheterna Etablerande av en permanent operativ ledning Genomgång av samtliga fordringar inklusive kundfordringar inför årsbokslutet Pågående En fortsatt genomgång av administrativa rutiner och hantering av närstående transaktioner Konsolidering och utveckling av de förvärvade verksamheterna Test av goodwill-värdering i koncernbalansräkningen inför årsbokslutet Value Drivers Integrera förvärvade verksamheter Tillsättande av nye VD:n Jakob Söderbaum Slutför åtgärdsprogrammet Var vänlig ta del av Var våra vänlig ansvarsbegränsningar ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapportendfddddddawwwwww i slutet av rapporten

2 Investment Thesis Marknaden för onlinemarknadsföring har en årlig tillväxt på 16 procent. Under senaste åren så online-marknadsföring expanderat kraftigt och är numera ett viktigt instrument för att nå konsumenter. Marknaden för online-marknadsföring beräknas enligt PriceWaterhouseCoopers växa med i genomsnitt omkring 16 % årligen. Onlinemarknadsföringssegmentet utgör cirka 50 % av Onivas omsättning vilket betyder att marknadstillväxten kan ha god inverkan på Onivas omsättningstillväxt. Dock karaktäriseras marknaden för onlinemarknadsföring av hög konkurrens och låga inträdesbarriärer, vilket gör det till en utmaning för Oniva att dra nytta av den expanderande marknaden. Marknaden för webbhostingtjänster har en snabb tillväxttakt med en årlig expansion på cirka 17 procent. Oniva svarar idag för knappt hälften av marknaden för webbhostingtjänster vilket betyder att denna expansion av marknaden kan leda till en ökad omsättning för bolaget. Pågående implementering av åtgärdsprogram. Den 24 juli 2014 uppdagades stora redovisningsfel kopplade till förutbetalda intäkter år Felen utgjordes till största del av upplupna intäkter som periodiserades i för korta perioder. Detta resulterade i att Oniva visade förstorade resultat för När felet uppdagades reagerade börskursen omedelbart med att falla cirka 49 %. För Q uppgår Onivas EBITDA-marginal till 5,36 %. Detta kan jämföras med Onivas konkurrenter i webbhostingbranschen som har en EBITDAmarginal som brukar ligga kring 25 %. Det primära syftet med åtgärdsprogrammet är att få ner rörelsekostnaderna och därmed öka sin EBITDA-marginal. Vi bedömer att Oniva borde kunna nå en väsentligt högre EBITDA-marginal efter det att åtgärdsprogrammet har implementerats fullt ut. Åtgärdsprogrammet inkluderar bland annat: personalminskningar, etablerande av ny bolagsledning, minskningar av förvärv, nedskrivningar i onlinemarknadsföringssegmentet och kostnadsavskrivningar genom administration. Sänkt prognos för Oniva Online Group gick den fjärde februari ut med en vinstvarning. Behovet för nedskrivningar av gamla kundfordringar och reservering av osäkra fordringar uppgår till 30 MSEK vilket kommer att påverka resultatet för 2014 negativt. Arbetet med bokslutet pågår och styrelsen kan konstatera att prognosen för omsättning och rörelseresultat behöver aktualiseras då genomgången av gamla kundfordringar och övriga fordringar kommer att resultera i nedskrivningar och reserveringar. Av de 30 MSEK i planerade nedskrivningar och reserveringar avser cirka 13 MSEK gamla kundfordringar och cirka 17 MSEK osäkra fordringar som bland annat uppkommit i samband med förvärv. Oniva kommer att fortsätta arbetet med att driva in dessa utestående fordringar. Vinstvarningen är den tredje från bolaget inom loppet av ett år. Pågående tillsättning av ny VD. Den 23 mars kommer Jakob Söderbaum att tillträda som ny VD för Oniva Online Group. Jakob startade sin karriär som Luma på MTG 1998 och har under sin karriär haft ledande befattningar inklusive VD-roller på MTG, Metro International, bwin.party, Spray, Klarna och är idag VD på WyWallet. Jakob har civilingenjörsutbildning inom Industriell ekonomi från KTH. Söderbaums långa och gedigna erfarenhet med ledande positioner inom bolag med internationellt fokus kan bli ett viktigt redskap för Oniva Online Group som försöker få en nystart efter ett antal besvärliga månader som orsakats av omfattande redovisningsfel. Jakob Söderbaum kommer att ersätta Anders Aleborg som idag är tillförordnad VD. Bolagsbeskrivning Oniva Online Group är ett IT-företag som erbjuder företag hjälp att marknadsföriga sig och agera på Internet. Online Group har ett brett utbud av produkter för online-närvaro som inkluderar bland annat domänregister, webbhosting, webbdesign, webbutveckling, internetmarknadsföring och sökordsannonsering.

3 Värdering Låg förväntad vinsttillväxt. Som vi kan se har webbhostingbolagen Rackspace och United Internet höga P/E-tal i förhållande till Oniva Online Group. Detta kan vara en indikation på att marknaden har en relativt hög förväntan på att de båda bolagens vinsttillväxt. Den förväntade vinsttillväxten kan ha en koppling till den växande marknaden för webbhostingtjänster. Onivas låga P/E-tal tyder på att marknaden inte förväntar sig att Onivas når samma vinsttillväxt som dess konkurrenter inom webbhostingbranschen samt att risken anses vara högre. Orsaken till Onivas låga P/E och EV/EBITDAsiffror för 2013 beror sannolikt delvis på de bokföringsfel som begicks i årsredovisningen då en för stor del av de upplupna intäkterna redovisades omedelbart. Lågt P/E respektive EV/EBITDA indikerar att marknaden förväntar sig en relativt låg vinsttillväxt vilket kan vara befogat då resultatet varierar beroende på vilka redovisningsprinciper som används. Efter att kursnedgången på cirka 49 % i samband med att bokföringsfelen uppdagades under Q har Oniva under Q3 överträffat försäljningsprognosen. Med ett P/E-tal på 3,47 för Q är förväntningarna på vinsttillväxten fortsatt låga och i stor kontrast till konkurrenterna Rackspace och United Internet som delvis är verksamma inom samma affärssegment. Låg värdering i förhållande till omsättning. Onivas EV/Sales uppgår till 0,85 för Q Detta kan sättas i relation till motsvarande nyckeltal för Rackspace och United Internet som 2013 uppgick till 3,47 respektive 2,38. Konkret innebär detta att de nämnda konkurrenterna är högre värderade i aspekten price/sales än Oniva. Onivas relativt låga värdering med EV/Sales beror med största sannolikhet på att företaget haft förhållandevis höga rörelsekostnader samt att ungefär halva omsättningen kommer från onlinemarknadsföringssegmentet som kännetecknas av mer pressade marginaler. Relativt svaga marginaler. För Q uppgår EBITDA-marginalen till 5,36 % medan P/E-talet står på -109,8. Dessa nyckeltal visar på att Oniva för kvartalet hade ett positivt EBITDA medan det slutliga resultatet blev negativt. I Q3 åt alltså de stora nedskrivningarna upp resultatet. Även om EBITDA blev positivt för kvartalet så är en EBITDA-marginal på 5,36 % en låg siffra i förhållande till konkurrenterna i webbhostingbranschen där branschsnittet ligger runt 25 %. Eftersom Oniva inte endast säljer webbhostingtjänster utan även online-marknadsföringstjänster så kan det ses som orealistiskt att Oniva ska uppnå en likvärdig EBITDA-marginal. Som tidigare nämnt präglas nämligen marknaden för onlinemarknadsföring av pressade marginaler och låga inträdesbarriärer. Vi förväntar oss en EBITDA om cirka 15 % från bolaget de kommande åren då bolaget implementerat ett åtgärdsprogram med fokus på att effektivisera verksamheten och få ner kostnaderna. Disclosure: Henrik Egesten äger inte aktier i Oniva Online Group.

4 Bull or Bear Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management & Ownership Overall View Aktiekursen för Oniva är mycket låg idag i förhållande till vilka nivåer kursen uppnått innan bokföringsfelen uppdagades. Förutsatt att bolaget får ordning på sina administrativa rutiner så bör kursen kunna återhämta sig en del på sikt samtidigt som vi ser den möjliga nedsidan som begränsad. Omsättningen för Oniva har haft en god utveckling och har ytterligare potential tack vare god marknadstillväxt. Vad som är avgörande betydelse för att Oniva ska återfå lönsamhet är dock att bolaget får ner sina kostnader. Något som Oniva hoppas kunna åstadkomma med åtgärdsprogrammet. Soliditeten för Oniva Online Group uppgår till hela 71 %, vilket kan sättas i relation till branschsnittet på 57 %. En annan faktor som begränsar risken för Oniva är deras kraftigt diversifierade produktportfölj som gör att vi värderar risken för Oniva som relativt låg. Det återstår att se vad den blivande VD:n Jakob Söderbaum kan bidra med till Oniva Online Groups verksamhet. Klart är dock att bolaget har haft en hög ruljangs på personer i styrelsen och ledningen. Vi anser att ett visst mått av kontinuitet skulle kunna ha god inverkan på bolaget. Oniva har ett tufft år bakom sig med en ett antal negativa händelser och dålig publicitet. På kort sikt är bolaget svårbedömt och mycket beror på hur snabbt vi får se verkan av åtgärdsprogrammet. På längre sikt anser vi dock att aktien bör kunna återhämta sig då lönsamheten återinfunnit sig.

5 Disclaimer Dessa analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor, uppgifter och kunniga personer som Analyst Group bedömer som tillförlitliga. Analyst Group kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka alltid innehåller en osäkerhet och bör användas försiktigt. Analyst Group kan därför aldrig garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från Analyst Group, någon medarbetare eller person med koppling till Analyst Group alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group är avsedd att vara ett av flera redskap vidinvesteringsbeslut rörande alla former av investering oberoende av vilken typ av investering det rör sig om. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. Analyst Group frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group. Rekommendationerna i form av bull alternativt bear syftar till att förmedla en övergripande bild av Analyst Groups åsikt. Rekommendationerna är utarbetade genom noggranna processer bestående av kvalitativ research och övervägning samt diskussion med andra kvalificerade analytiker. Definition Bull Bull är en metafor för en positivt inställd vy på framtiden. Termen används för att beskriva de faktorer som talar för en positiv framtidsutveckling för bolaget. Definition Bear Bear är en metafor för en pessimistisk inställd vy på framtiden. Termen används för att beskriva de faktorer som talar för en negativ framtidsutveckling för bolaget. Analyst Group har ej mottagit betalning eller annan ersättning för att göra analysen. Denna analys är upphovsrättsskyddad enligt lag och är AG Equity Research AB egendom. Delning, spridning eller motsvarande till en tredje part är tillåtet under förutsättning att analysen delas i oförändrad form.

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis Bull or Bear Independent Analysis Anoto Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Marknaden för digitala pennor förväntas växa med drygt 300 % till 2020 I ett scenario då något

Läs mer

Elverket Vallentuna. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Elverket Vallentuna. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Var vänlig ta del av Var våra vänlig ansvarsbegränsningar ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapportendfddddddawwwwww i slutet av Bull or Bear Independent Analysis Elverket Vallentuna Value

Läs mer

Arise. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Arise. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Var vänlig ta del av Var våra vänlig ansvarsbegränsningar ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapportendfddddddawwwwww i slutet av Bull or Bear Independent Analysis Arise Value Drivers Quality

Läs mer

MSEK 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E

MSEK 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E Independent Analysis Latvian Forest Buy Target price: 1,5 SEK Skog är en attraktiv investering. En stabil tillgång som bra komplement till portföljen då korrelationen med aktier är låg. Skog erbjuder en

Läs mer

Buy. Saniona AB. Köpläge för den riskvillige. Trots att bolaget har mycket positivt på gång så vill vi flagga för den höga risken i bolaget.

Buy. Saniona AB. Köpläge för den riskvillige. Trots att bolaget har mycket positivt på gång så vill vi flagga för den höga risken i bolaget. Analysts: Etrit Vllasalija & Sepehr Sharafuddin Saniona AB Buy Ett forskarteam av absolut världsklass inom sitt område enligt ledningens egen bedömning av Sanionas forskarteam. Få konkurrenter i dagsläget,

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning Genovis (Genob.st) Q4 andas viss optimism Under hösten 2014 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Genovis tappade kraft

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stark försäljning i Q2 11 AllTeles Q2-rapport visade på mycket bra försäljningstillväxt (31%) och stabilt kassaflöde (+12 MSEK). Intäkterna

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 12 november 2014 Sammanfattning (ENEA.ST) Vinstrekord - nu även med tillväxt Intäkter och rörelsemarginal uppgick till 105 MSEK respektive 23 procent, vilket var

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7% BOLAGSANALYS 12 november 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Höga kostnader men bra tillväxt AllTeles Q3-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (71%) och stabilt kassaflöde (+6,5 MSEK).

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 augusti 2015 Sammanfattning Sensys Gatso Group (SENS.ST) Nya marknadsettan går ut hårt Sensys Gatso Group (f.d. Sensys Traffic), som bolaget numera heter, har

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 29:e juni 26 A-Com (Acom.ST) På rätt spår A-Coms bokslutskommuniké för det brutna räkenskapsåret 5/6 var stort sett i linje med våra förväntningar. Försäljningen var bättre än väntat medan

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ) Stockholm - Corporate - Finance Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ) Definitioner Online Group, Koncernen eller Bolaget Oniva Online Group Europe AB (publ), organisationsnummer

Läs mer

2005 2006e 2007e 2008e 2009e

2005 2006e 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 10 december 2006 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Lönsam aktör på nischmarknad Betting Promotion verkar inom något så udda som market making på oddsbörser. Verksamheten bygger på en

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 april 2015 Sammanfattning (SENS.ST) Hög lönsamhet under radarn Sensys Q1-rapport med 54,3 MSEK i intäkter och 31,6 procents EBIT-marginal var i linje med förväntningarna

Läs mer

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare BOLAGSANALYS 25 juni 2013 Sammanfattning GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare GuldAdam har som affärsidé att köpa begagnade ädelmetaller, främst guld, men även platina och silver, för att sedan sälja

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 mars 2015 Sammanfattning Cortus Energy (COEN.ST) Avgörande år för Cortus Cortus är nu på god väg att kommersialisera sin unika förgasningsteknik för biobränslen.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 april 2015 Sammanfattning (Pled.st) Aktien har mer att ge Den initialt positiva kursreaktionen på utfallet i PLIANT-studien har snabbt raderats ut. Vi bedömer

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 16 mars 2015 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.ST) Stegar vidare på egen hand Hansa Medical har varit en kursraket på börsen i år. En del av uppgången kan förklaras

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning (IVSO.ST) Skalbarheten visar sig i 27 % EBIT EBIT på 17,1 MSEK blev 6 MSEK bättre än vår prognos tack vare en oväntat stark bruttomarginal,

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 januari 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Drar fram som en väghyvel Denna analysuppdatering gäller ännu en Prexisionorder. Den tredje till antalet, inkommen precis

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte BOLAGSANALYS 26 november 2008 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte Biolin visar kraftig tillväxt och ett positivt resultat före avskrivning under det tredje kvartalet. En mer renodlad verksamhet

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-03-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza

Uppdragsanalys 2015-03-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza Uppdragsanalys 2015-03-, uppdatering Hanza KÖP Hanza 2015-03- UPPDATERING Riktkurs Analytiker: Paul Regnell 1 kronor 2 Jakten på lönsamhet Hanza noterades i somras med ambitionen att revolutionera branschen

Läs mer