Eolus Vind. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eolus Vind. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers"

Transkript

1 Bull or Bear Independent Analysis Eolus Vind Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management P/B på 0,82 ger god substansrabatt. Branschsnittet för svenska vindkraftsbolag uppgår till 1,7 viket indikerar att Eolus kan vara undervärderad jämfört med sina konkurrenter. Försäljning av 27 Googleverk för 95 miljoner euro. Under 2015 såldes 27 vindkraftverk för 95 miljoner euro till Ewc. Dessa verk var en del av ett PPA som Google tecknat där de under tio år köper all producerad el till ett fast pris. Estimerad EBIT-tillväxt på 254 % Under räkenskapsåret var rörelseresultatet 41miljoner. Vår prognos för är 104,15 miljoner kronor vilket innebär en tillväxt på 254 %. Analytiker Robert Ydenius Aktiekurs 32,9 Nyckeldata 52 v högsta / lägsta 36,7/24,4 Antal aktier Börsvärde (MSEK) 826,9 Nettoskuld (MSEK) Q1,14 565,1 EV (MSEK) 1392 Sektor Energi Lista / Kortnamn Small cap Nästa rapport, Q Utveckling 1 mån 1,23 % 3 mån 13,06 % 1 år 0,61 % YTD 13,06 % Huvudägare Innehav (%) Bengt Johansson, genom bolag 9,5 % SEB för kunds räkning 4,4 % Hans-Göran Stennert 3,6 % Niclas Ericsson 3,6 % Försäkringsbolaget Avanza pension 3,2 % Ledning Per Witalisson VD Hans-Göran Stennert Styrelseordförande INSYNSÄGANDE ANTAL AKTIER ANDEL NICLAS ERIKSSON ,81 % Value Drivers HANS GÖRAN ,81 % STENNERT HANS CHRISTIAN ,14 % SCHULZE TORD JOHANSSON ,63 % BENGT SIMMINGS ,06 % KÖLD PER WITALISSON ,22 % Posetivt besked angående Blekinge Offshore Lyckad försäljning av varulagret. Slutligt godkänande för projektet Øyfjellet. Framgångsrik utlandsexpan sion. Realisering av projektet Blekinge offshore. Var vänlig ta del av Var våra vänlig ansvarsbegränsningar ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapportendfddddddawwwwww i slutet av rapporten

2 Investment Thesis Ändrat affärskoncept har varit lyckosamt. På senare år har Eolus varit inblandande i allt större affärer. De vann bland annat den dittills största kommunala upphandlingen i Sverige gällande vindkraft. Region Skåne beställde 6 verk med en total ordersumma på 252 MSEK under hösten I januari 2014 tecknade Google ett power purchase agreement som innebär att Google under 10 år med start 2015, köper all el som produceras i 29 vindkraftverk till ett förutbestämt pris. Dessa parker byggdes upp i fyra vindparker i södra Sverige och såldes till företagen Ewc och Aquilla under 2015 för 95 miljoner euro. De båda affärerna visar på att Eolus anpassat sig väl till konkurrensen och att omsättningen kan komma upp till gamla nivåer i framtiden. Utlandsexpansion i mindre mättade marknader. På senare år har Eolus etablerat sig i Baltikum, Finland och Norge. Sedan 2012 har Norge och Sverige infört en gemensam elcertifikatmarknad. Dessutom så planerar Norge att införa nya skatte och avskrivningsregler för att uppmuntra vindkraftsinvesteringar. Enligt experter kommer ändringarna bli mycket likt de regler som Sverige redan infört. Eolus har därmed goda förutsättningar till att genomföra en lyckad Norgeexpansion. Under q fick projektet Øyfjellet som omfattar cirka 100 vindkraftverk tillstånd för etablering i första instans. Vid slutgiltigt godkännande för projektet skulle antalet verk med klara tillstånd öka från 204 till 304 stycken. Höjning av elcertifikatkvoterna. Den 13 mars 2015 meddelade Ibrahim Baylan tillsammans med den norska energiministern att det gemensamma målet i elcertifikatsystemet justeras från 26,4 TWh till 28,4 TWh, varav svenska konsumenter ska finansiera 30 TWh. Kvotplikten innebär mängden elcertifikat en elkonsument behöver köpa enligt lag i relation till sin årliga elförbrukning. När elkvoterna höjs, stiger elcertifikatpriset vilket kommer medföra ökade vinstmarginaler för Eolus Bolagsbeskrivning Eolus vind är en av Sveriges ledande vindkraftprojektörer. De har medverkat vid uppförandet av 477 av de 3048 vindkraftverk som finns i Sverige. Eolus vind har sedan starten 1990 utvecklat en gedigen kompetens när det gäller etablering av på sikt då korrelationen mellan elpris och investeringsvilja i vindkraft är stor. Ägandet av vindkraftsparker ger stabila intäkter. Förutom projektering äger Eolus även egna vindkraftsverk. Alla Eolus vindkraftverk är till salu och säljs om de finner erbjudandet attraktivt. Många av Eolus kunder kräver att vindkraftsverket ska vara nyckelfärdigt innan uppköp. Under tiden de letar efter en köpare genererar vindkraftsverken el. Därmed har Eolus ett lager som genererar kassaflöde. Detta segment har under de senaste åren stått för 3-19 % av omsättningen och genererar en vinstmarginal på i genomsnitt 30 %. Att lagret genererar kassaflöde är mycket positivt då behovet av att snabbt sälja av sitt lager minskar samt att risken minskar då Eolus inte är helt beroende av att ett segment ska vara lönsamt. Besked om ett potentiellt miljardprojekt väntas inom kort. Eolus äger 55 % av företaget Blekinge Offshore som har planer att uppföra havsbaserade vindkraftverk i Hönöbukten med en effekt på 2500 MW per år, motsvarande 1,7 % av Sveriges totala energiförbrukning. Projektet ägs även av VindIn AB som består av en rad välrenommerade aktörer inom den elintensiva basindustrin såsom LKAB och Stora Enso. De har fått godkänt för projektet på kommunnivå samt i mark- och miljödomstolen. I dagsläget är projektet under beredning i Regeringskansliet och det slutgiltiga beskedet för projektet väntas fattas av regeringen inom kort. Åsa Romson har uttalat sig i frågan där hon påpekade att hon anförde att stödet för havsbaserad vindkraft ska stärkas på sikt. Vid ett positivt utslag bedömer vi att Eolus aktie kommer öka kraftigt då projekt omfattning beräknas vara cirka 50 miljarder. I och med projektets stora omfattning är det positivt att stora aktörer äger en del av Blekinge offshore då det kommer öka möjligheten till att kunna finansiera projektet. vindkraftsanläggningar. Eolus huvudidé är att realisera projekt främst genom försäljning av nyckelfärdiga anläggningar till en bred kundbas av investerare.

3 Värdering Omsättning under föregående räkenskapsår. Under räkenskapsåret var EBIT 41 MSEK. Omsättningen minskades från 1205 MSEK till 466 MSEK. Endast 14 vindkraftverk såldes under perioden vilket kan jämföras med 47 stycken sålda vindkraftverk föregående räkenskapsår. Den minskande omsättningen berodde främst på ett lågt elcertifikatpris samt en ökad konkurrens i vindkraftsbranschen. Gällande värderingen är det viktigt att poängtera att Eolus omsättning och resultat fluktuerar över räkenskapsåren på grund av att affärsverksamheten kännetecknas av få men stora affärer. Detta gör det något missvisande att endast analysera ett räkenskapsår. Dock är detta en så pass stor skillnad i omsättning för att kunna dra slutsatsen att Eolus får svårt att vara framgångsrika i Sverige om konkurrensen ökar ytterligare alternativt om elpriserna fortsätter att sjunka. Estimat av omsättning och rörelseresultat under räkenskapsåret 2014/2015. Under Q etablerades 22 verk och 11,1 verk avlämnades till kund. Den 2 mars 2015 slutfördes transaktionen där Ewz köpte de 29 Googleparkerna för 95 miljoner euro (873,35 MSEK alternativt ca 30 MSEK styck) med leverans detta räkenskapsår. Utöver detta har 8 verk sålts under Q2. Vidare har Eolus inte beställt några vindkraftverk från underleverantörer ämnade för nya potentiella affärer. Därmed finns tydliga tecken på att Eolus Vind kommer minska sin aktivitet de kommande månaderna. Defensivt räknat är det rimligt att anta att 3 av de verken som etablerades i 2014 i Vara kommun kommer säljas. Därmed så antar vi att 51 vindkraftverk kommer säljas under Givet ett pris på 30 miljoner per vindkraftverk förväntas projekteringsverksamheten inbringa 1530 MSEK under Om vi antar en rörelsemarginal för projekteringssegmentet på 5,5 % vilket är den genomsnittliga rörelsemarginalen de senaste 3 åren ger det ett rörelseresultat på 84,15 MSEK. För elproduktionen antar vi att vinstmarginalen hålls på samma nivå som genomsnittet under vilket är 31,01 %. Dessutom antar vi att genomsnittsintäkten per MWH håller samma nivå som under Q1. Därmed är förväntad produktion MWh under året med genomsnittsintäkten 500 kr/mwh och en marginal på 31,01 %. Detta medför en omsättning på 64,5 MSEK och ett rörelseresultat på 20 MSEK för elproduktionsverksamheten. Prognostiserat EBIT för 2014/2015 blir därmed 104,15 MSEK vilket medför en ökning med 254 % jämfört med föregående år. Price to book på 0,8 ger en substansrabatt. Detta trots att Eolus är en av få aktörer i branschen som aldrig har gått med förlust samt att det ändrade affärskonceptet med fokusering på stora affärer som har varit framgångsrikt. Branschsnittet för svenska vindkraftsbolag uppgår till 1,7 viket indikerar att Eolus kan vara undervärderad jämfört med sina konkurrenter. Eolus vind i framtiden. Nedsidan för denna aktie är relativt låg i och med en bred politisk enighet angående satsningar på vindkraft. Därutöver har elcertifikatkvoterna nyligen höjts vilket kommer öka efterfrågan på vindkraft på sikt. Baserat på detta är det rimligt att anta att den framtida försäljningsvolymen kommer ligga kring 50 sålda verk i framtiden. Vidare finns det en stor uppsida vid ett slutgiltigt godkännande för Blekinge Offshore eller Øyfjellet. Sammantaget är vi därmed svagt positiva till denna aktie E Projektering omsättning (TKR) Projektering rörelseresultat (TKR) Projektering rörelsemarginal 3,55 % 9,99 % 3,27 % 5,50 % E Elproduktion omsättning (TKR) Elproduktion rörelseresultat (TKR) Elproduktion rörelsemarginal 25,88 % 32,43 % 33,32 % 31,01 % Disclosure: Robert Ydenius äger inte aktier i Eolus Vind AB.

4 SWOT Strengths Weaknesses Lång erfarenhet i branschen då de varit verksamma sedan Ledande i Sverige inom vindkraftsprojektering. Flexibel affärsmodell då de både kan driva verk i egen regi alternativt sälja verk till externa aktörer. Svag rörelsemarginal inom projekteringssegmentet som varierar mellan 3,27 till 9,99 procent. Starkt beroende av externa faktorer såsom statliga subventioner och elpriset. Hård konkurrens i vindkraftsbranschen i Sverige. Bull or Bear Opportunities Höjningen av elcertifikatkvoterna medför bättre vinstmarginaler och större möjligheter att sälja vindkraftverk. Slutligt godkännande av Blekinge Offshore ökar möjligheterna att kunna realisera projektet som beräknas omsätta 50 miljarder. Vindkraftsbranschen i Sveriges grannländer är mindre mättade vilket ger goda möjligheter till en framgångsrik utlandsexpansion. SWOT Threats Ett sjunkande elpris skulle pressa ned de redan låga rörelsemarginalerna ytterligare. Byggandet av nya kärnkraftverk i Sverige skulle medföra en minskning i efterfråga på vindkraft. Ett negativt utfall för Blekinge Offshore och Øyfjellet. Ökad konkurrens i Sveriges grannländer. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management & Ownership Overall View Vid slutgiltigt godkännande av Blekinge Offshore eller Øyfjellet förväntas aktiekursen stiga. Skulle projekten dessutom realiseras skulle kursen stiga kraftigt då projektens omfattning är i miljardstorlek. Därtill skulle en lyckad utlandsexpansion och en försäljning av varulagret driva upp kursen. Marknaden för vindkraft ökas ständigt både i Sverige och i dess grannländer och resultatet förväntas öka på sikt. Dock så fluktuerar omsättningen mellan räkenskapsåren då verksamheten kännetecknas av få men stora affärer. Bolaget har en stabil soliditet och el kommer med säkerhet efterfrågas även i framtiden. På senare tid har risken minskat då Eolus exponerar sig mot fler marknader. Dock så är de fortfarande beroende av externa faktorer bortom företagets kontroll så såsom elpris och stödsystem. Tidigare år så har styrelsen kantas av konflikter och som bland annat ledde till att tidigare VD:n för Eolus sa upp sig i augusti Under nya ledningen har affärskonceptet framgångsrikt ändrats då de bland annat tecknat avtal med Google. Överlag är vi positiva till denna aktie då det ändrade affärskonceptet har varit framgångsrikt samt att marknaden för vindkraft är ljus då elcertifikatkvoterna höjts. Dessutom så kan godkände av Blekinge Offshore få kursen att öka kraftigt.

5 Disclaimer Dessa analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor, uppgifter och kunniga personer som Analyst Group bedömer som tillförlitliga. Analyst Group kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka alltid innehåller en osäkerhet och bör användas försiktigt. Analyst Group kan därför aldrig garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från Analyst Group, någon medarbetare eller person med koppling till Analyst Group alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group är avsedd att vara ett av flera redskap vidinvesteringsbeslut rörande alla former av investering oberoende av vilken typ av investering det rör sig om. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. Analyst Group frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group. Rekommendationerna i form av bull alternativt bear syftar till att förmedla en övergripande bild av Analyst Groups åsikt. Rekommendationerna är utarbetade genom noggranna processer bestående av kvalitativ research och övervägning samt diskussion med andra kvalificerade analytiker. Definition Bull Bull är en metafor för en positivt inställd vy på framtiden. Termen används för att beskriva de faktorer som talar för en positiv framtidsutveckling för bolaget. Definition Bear Bear är en metafor för en pessimistisk inställd vy på framtiden. Termen används för att beskriva de faktorer som talar för en negativ framtidsutveckling för bolaget. Analyst Group har ej mottagit betalning eller annan ersättning för att göra analysen. Denna analys är upphovsrättsskyddad enligt lag och är AG Equity Research AB egendom. Delning, spridning eller motsvarande till en tredje part är tillåtet under förutsättning att analysen delas i oförändrad form.

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis Bull or Bear Independent Analysis Anoto Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Marknaden för digitala pennor förväntas växa med drygt 300 % till 2020 I ett scenario då något

Läs mer

Arise. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Arise. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Var vänlig ta del av Var våra vänlig ansvarsbegränsningar ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapportendfddddddawwwwww i slutet av Bull or Bear Independent Analysis Arise Value Drivers Quality

Läs mer

Elverket Vallentuna. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Elverket Vallentuna. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Var vänlig ta del av Var våra vänlig ansvarsbegränsningar ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapportendfddddddawwwwww i slutet av Bull or Bear Independent Analysis Elverket Vallentuna Value

Läs mer

Oniva Online Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Oniva Online Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Oniva Online Group Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Marknaden för onlinemarknadsföring har en årlig tillväxt på 16 procent. Även marknaden

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

MSEK 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E

MSEK 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E Independent Analysis Latvian Forest Buy Target price: 1,5 SEK Skog är en attraktiv investering. En stabil tillgång som bra komplement till portföljen då korrelationen med aktier är låg. Skog erbjuder en

Läs mer

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras BOLAGSANALYS 1 juli 2009 Sammanfattning Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras Med stora investeringar i GPV under 2008 och i Storrun i år är Borevind fullinvesterade till årsskiftet. År 2010

Läs mer

Buy. Saniona AB. Köpläge för den riskvillige. Trots att bolaget har mycket positivt på gång så vill vi flagga för den höga risken i bolaget.

Buy. Saniona AB. Köpläge för den riskvillige. Trots att bolaget har mycket positivt på gång så vill vi flagga för den höga risken i bolaget. Analysts: Etrit Vllasalija & Sepehr Sharafuddin Saniona AB Buy Ett forskarteam av absolut världsklass inom sitt område enligt ledningens egen bedömning av Sanionas forskarteam. Få konkurrenter i dagsläget,

Läs mer

Buy Target price: 22,30 SEK

Buy Target price: 22,30 SEK Analysts: Jens Edholm & Sofia Asplund 203 Web Group Buy Target price: 22,30 SEK MyTaste förväntas bli världens största webbsajt, led- ningens prognos är 15 miljoner användare under 2014. Stor uppköpspremie,

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 11 maj 2015 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Osäkert läge Prevas rapport för det första kvartalet 2015 var klart under vår förväntan, störst avvikelse var lönsamheten

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 mars 2015 Sammanfattning Cortus Energy (COEN.ST) Avgörande år för Cortus Cortus är nu på god väg att kommersialisera sin unika förgasningsteknik för biobränslen.

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 april 2015 Sammanfattning (SENS.ST) Hög lönsamhet under radarn Sensys Q1-rapport med 54,3 MSEK i intäkter och 31,6 procents EBIT-marginal var i linje med förväntningarna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 maj 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Ett effektivare Avega motiverar en uppvärdering Avega rapporterade ett resultat och försäljning under det första

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning Genovis (Genob.st) Q4 andas viss optimism Under hösten 2014 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Genovis tappade kraft

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 mars 2015 Sammanfattning Online Group (ONGE.ST) Nedskrivningens tid Q4-rapporten blev sämre än våra förväntningar. Försäljningen blev 58 miljoner kronor (förväntat

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 12 november 2014 Sammanfattning (ENEA.ST) Vinstrekord - nu även med tillväxt Intäkter och rörelsemarginal uppgick till 105 MSEK respektive 23 procent, vilket var

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stark försäljning i Q2 11 AllTeles Q2-rapport visade på mycket bra försäljningstillväxt (31%) och stabilt kassaflöde (+12 MSEK). Intäkterna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken BOLAGSANALYS 21 juli 2013 Sammanfattning Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken Arise hade ett vindmässigt bra kvartal och elproduktionen blev något bättre än planerat. Vindkraftdriftens EBITDA i Q2 steg

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7% BOLAGSANALYS 12 november 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Höga kostnader men bra tillväxt AllTeles Q3-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (71%) och stabilt kassaflöde (+6,5 MSEK).

Läs mer

2005 2006e 2007e 2008e 2009e

2005 2006e 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 10 december 2006 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Lönsam aktör på nischmarknad Betting Promotion verkar inom något så udda som market making på oddsbörser. Verksamheten bygger på en

Läs mer

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare BOLAGSANALYS 25 juni 2013 Sammanfattning GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare GuldAdam har som affärsidé att köpa begagnade ädelmetaller, främst guld, men även platina och silver, för att sedan sälja

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 augusti 2015 Sammanfattning Sensys Gatso Group (SENS.ST) Nya marknadsettan går ut hårt Sensys Gatso Group (f.d. Sensys Traffic), som bolaget numera heter, har

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 19 februari 2015 Sammanfattning Cherry (Cherb.st) Ljus framtid för Cherry Cherry rapporterade ett Q4 som var över våra förväntningar omsättningsmässigt för både

Läs mer