Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell"

Transkript

1 Independent Equity Analysis 2 Analytiker: Johan Eriksson & Eric Stussare 28/0/5 2 2 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur var för sig. Om rubriken inte passar under figuren kan man flytta den hur man vill. Ambia Trading Group BULL OR BEAR ANALYSIS

2 Introduction Bull or Bear Analysis Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Explosionsartad omsättningstillväxt under 205. Genom ett flertal förvärv under första halvåret kommer Ambia öka omsättningen med 463 %. Ökade möjligheter att på sikt nå bolagets EBIT-marginalmål på 4%. Synergieffekter i form av bland annat personal- och lokalkostnader ger utrymme för Ambia att förbättra EBIT-marginalen. Stor potential att bibehålla en hög omsättningstillväxt efter förvärven. Genom samordning av sortiment mellan koncernbolagen och att utnyttja den nya kundbasen finns potential till fortsatt hög tillväxt. Omsättning och EBIT (MSEK) E Value Drivers 2,5% 2,0%,5%,0% 0,5% 0,0% ANALYTIKER Johan Eriksson Eric Stussare Adress AG Equity Research AB Skeppargatan Stockholm Hemsida Ambia Trading Group Aktiekurs 3,30 v. 52 högsta / lägsta 23,30 / 9,00 Antal aktier Börsvärde (MSEK) 25,52 Nettoskuld (MSEK) 28,0 EV (MSEK) 53,62 Sektor Detalj-, & Partihandel Lista / kortnamn Aktietorget Nästa rapport UTVECKLING månad -5,00 % 3 månader -2,92 % år -8,40 % YTD -,04 % HUVUDÄGARE Marcus Andersson (CY) 43,60 % Aggregate Media Fund (CY) 0,90 % Staffan Gulllander (CY) 0,00 % G & W Kapitalförvaltning AB(SE) 00,70 % Anders Nordberg (SE) 00,50 % LEDNING CEO Marcus Andersson Styrelseordförande Veine Johansson INSYNSHANDEL NAMN FÖRÄNDRING TOTALT 0/0/5 Närstående Veine Johansson /0/5 Närstående Marcus Andersson /09/5 Björne Långberg /08/5 Björne Långberg /05/5 Veine Johansson /05/5 Björn Långberg /05/5 Närstående Veine Johansson /05/5 Veine Johansson /05/5 Närstående Veine Johansson /04/5 Närstående Veine Johansson /04/5 Närstående Veine Johansson Kraftig ökning av omsättning Förbättrad EBITmarginal till följd av synergieffekter Möjlighet till ökad organisktillväxt genom samordningsfördelar Sänka skuldsättningsgraden och stabilisera finanserna Utrymme för framtida utdelningar

3 Investment Thesis Ambia Trading Group har haft en spännande period bakom sig som öppnar möjligheten för en intresseväckande uppsida, men nedsidans risker följer med. Kraftigt ökad potential efter en förärvningsintensiv period för Ambia Trading Group. Förvärvaren har varit av strategisk karaktär för att komma åt en större kundbas och på så vis utöka sin verksamhet inom partihandeln genom att bearbeta kunder med Netpacts varor. Fokus har sen legat på en kraftigt ökad omsättning som beroende av marginalmål skapar möjligheten till höga resultat i förhållande till dagens börsvärde. 205 E Isolda AB (ink 65% av Isolda AS) Selector Logistik AB Ambia Trading Group OMS (TSEK) EBIT-marginal ,30% Verksamhet Detalj- & partihandel ,60% Lager & Logistik ,36% (Tot. & Medel) Tot Medel 0,8% Detalj- & partihandel Summering av förvärv samt Ambia, omsättning och EBIT- marginal (205 estimat) 463% i omsättningstillväxt under 205. Tillväxten har haft en stabil organiskt ökning varje år sen bildandet av Ambia Trading Group men kommer nu att skjuta i höjden under 205 till följd av förvärven. Ambias omsättning efter Q och Q2 uppgår till 36 MSEK och estimeras till 265 MSEK på helår. Tillsammans med förvärven pekar den totala omsättningen mot 96 MSEK (se tabell) vilket kan jämförs med Ambia Trading Groups enskilda omsättning på 98 MSEK för 204. Potential att på sikt uppnå sitt EBIT-marginalmål på 4,0 % tack vare synergieffekter och samordningsfördelar. Beräknat på samtliga koncernbolags resultat för 204 har Ambia en EBIT-marginal på 0.8 %, bolagsledningen stävar efter en nivå på 4%. De nytillkomna koncern-bolagen ger stadga till hela bolagsstrukturen och tillför stora samordningsfördelar. Bland annat möjligheterna att skära ner varukostnader när man nu agerar både distributör och återförsäljare. Tack vare förvärvet av Selector Logistik AB kan man nu samla hela koncernens utspridda lagerhantering till ett gemensamt automatiserat logistiksystem i Jönköping. Med en samlad lagerlokal sparar Ambia Trading Group in på lokalkostnaderna och effektiviserar arbetet. Man har lika så stor potential att skära ner på de höga administrativa kostnaderna som visas i Isoldas resultaträkning vilket tillsammans kan minska personalkostnader. Likväl kan man öka omsättningen när man går från de 30-tal stora kunder som utgjorde större delen av Ambias omsättning, till att nu ha tillgång till Isoldas etablerade kundbas med 3000 kunder. Synergi-effekterna påverkar på så sätt både logistiken och försäljningen vilket skapar goda förutsättningar koncernens framtid. Stark långsiktiga ledning med gedigen erfarenhet i branschen. VD Marcus Andersson är grundare av intropris.se och har sen bildandet av Ambia Trading Group innehaft posten som VD. Han är idag bolagets största aktieägare med ett innehav på 43 %. Frågan vi ställer oss är hur ledningen kommer klara den kraftiga omställningen när företaget expanderar så explosionsartat. Miljardomsättning är nytt vatten för koncernen. Spännande Q3 och Q4 som visar resultat av integrationen med förvärven som skett löpande under året. Fokus kommer ligga på att se resultatet av synergierna och dess påverkan på EBIT-marginalerna. Når bolaget en EBIT-marginal på 0,8% får vi ett EBITresultat på 6,9 MSEK för 205 givet att omsättningen landar på förväntade 96 MSEK, vilket kan jämföras med dagens börsvärde på 26 MSEK och föregående års EBIT-resultat på,55 MSEK. Därav återfinns ett stort utrymme för en uppvärdering från dagens nivåer. CAGR de senaste 5 åren på 27% tyder på en potential till fortsatt tillväxt efter förvärven. Som nyckeltalet vittnar om så har Ambia Trading Group bevisat att de klarar att växa med kontinuitet under flera år. Skulle Ambia Trading Group lyckas behålla nuvarande tillväxttakt får en omsättning för 206 på 63 MSEK. Ställer vi detta i relation till dagens börsvärde får vi ett EV/S på 0,048. Bolagsbeskrivning Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på tre affärsområden; detalj- och partihandel samt logistik. Detaljhandeln bedrivs sedan 2006 under namnet Intropris. Partihandeln bedrivs under namnen Netpact, Björketorparn och Isolda, och pack- och logistik under namnet Selector Logistik.

4 Värdering Skuldsättning och finansiella risker. Förvärven under 205 har finansierats genom en låneram med Svea Ekonomi, vilket har ökat skulderna kraftigt. Soliditeten har gått från 2.3% till låga 7%, vidare har skuldsättnings-graden ökat till höga 4. från tidigare nivå på 3.69 innan den konsoliderade balansräkningen. Ränteteckningsgraden uppgår vid halvårs-bokslutet för 205 till otroligt låga 0.40, vilket vittnar om den väldigt höga finansiell risk associerad med Ambia efter förvärven. Utifrån detta bedömer vi riskprofilen i Ambia som hög. Kassalikviditet samt balanslikviditet på 0,57 respektive,0 förstärker denna argumentation ytterligare. Bull, Base & Bear Bull-scenariot baseraras på att vi redan i Q4 kan se en förbättrad EBIT-marginal tack vare synergieffekter i främst lager- och kontors-kostnader. Vi ser även att samordnings-fördelarna leder till en något bättre omsättning än förväntat redan i Q4 genom samordning av sortimenten mellan koncernbolaget och den nu betydligt större kundbasen. Base-scenariot bygger på att Ambia når den förväntade omsättningen på 96 MSEK. EBITmarginalen baseras på ett vägt genomsnitt av Ambia, Isolda och Selector Logistiks EBIT-marginaler för 204. I bear-scenariot ser vi omstrukturerings-kostnader till följd av förvärven och uteblivna synergieffekter, vilket drabbar EBIT-marginalen till den utsträckningen att vi får en negativ marginal. Ställer vi vårt bull-scenario, med ett EV/EBIT på,4, i relation till nuvarande EV/EBIT på 0,6 finns det ett stort utrymme för en kraftig uppvärdering av aktiekursen. I base-scenariot är värderingen mer ansträngd men i relation med nuvarande EV/EBIT finns det en uppsida på 35%. MSEK OMS EBIT-% EBIT-Res EV/EBIT BULL 950 4,00% 38,00,4 BASE 96 0,80% 6,90 7,78 BEAR 96 -,00% - 9,20-5,83 Bear-scenariot ger ett negativ resultat på 9,2 MSEK. Med tanke på den redan ansträngda balans-räkningen med hög skuldsättningen och relativt låg kassalikviditet, bedömer vi risken för nyemission som hög i vårt bear-scenario. Som vi kan se skiljer sig utfallen i bull-och bear-scenariot väldigt mycket. Vi ser även att det är EBIT-marginalen som är den avgörande faktorn bakom de olika utfallen och ögonen bör därav riktas mot just EBIT-marginalen i de kommande rapporterna. Multipelvärdering Multipelvärderingen baseras på tre multiplar som vi anser driver caset och som är relevanta för branschen. Multiplarna ställs sedan i relation med jämförbara peers, i detta fall DistIT och privatägda Office Depot. Q2 205 EBIT-% Oms. Hast EV/S Ambia Trading 0,80%,37 0,27 DistIT 3,84% 2,2 0,46 Office Depot 0,37%,88 NA Ambias omsättningshastighets placerar sig under jämförbara peers. Dock blir nyckeltalet något missvisande för Ambia då deras balansräkning har konsoliderats efter förvärven men inte resultat-räkningen. Historisk sett har omsättningshastigheten legat runt nivåer på 4-6, vilket är betydligt högre nivåer än både DistIT och Office Depot. Vidare handlas Ambia på ett EV/S på 0,27 på rullande 2 månaders resultat jämfört med DistIT som handlas på ett EV/S på 0,46. Tar vi hänsyn till att DistIT har en bättre EBIT-marginal är den premien rättfärdigad och Ambia förtjänar därmed ett lägre EV/S-tal. Blickar vi framåt mot estimerat 205 får vi ett EV/S på väldigt låga 0,07 för Ambia och 0,38 för DistIT. DistIT förtjänar som tidigare nämnt en premie i relation till Ambia, men här anser vi att premien är för stor för att vara rättfärdigad. Med andra ord finns utrymme för en uppvärdering jämfört med peers räknat på omsättningsestimaten för helåret 205.

5 Intervju med VD Ledningen har tidigare kommunicerat att soliditeten ska ligga runt 35% och att i samband till förvärv kan en soliditet under 25% tillfälligt accepteras. Dagens soliditet ligger på 7% beräknat på halvårsrapporten, hur ser ledningen på detta och hur ska ni arbete med att få upp soliditeten? Vår synliga soliditet (som är det vi kommunicerat i målen) är mycket riktigt låg. Inräknat övervärden, exempelvis maskinparken som kom in med förvärvet av Selector, och som är värderad till 0 msek men fullt avskriven, är den verkliga situationen de facto annorlunda. Ambitionen är att framtida vinster i kombination med åtgärder syftande till att minska balansomslutningen skall vara våra främsta medel för att nå nyckeltalsmålen. Hur ser ni på de finansiella riskerna som är associerade med förvärven, som vi t.ex. ser i den höga skuldsättningsgraden? Sett till helheten ökar vår finansiella flexibilitet genom förvärven. Den större omsättningen är som exempel något som genererar ett positivt kassaflöde i och med att vi använder oss av factoring, vilket frigör resurser för hela koncernen. Hur mycket kostnadsbesparing uppskattar ledningen att synergieffekterna kommer leda till? När och i vilken utsträckning förväntar ni er att detta kommer ge utslag i resultaträkningen? De direkta synergierna på beträffande kostnader har vi uppskattat till cirka 5 msek på årsbasis. Vissa av dem, exempelvis lager- och kontorskostnader i Björketorp, är lätta att påvisa, andra lite mer komplicerade. Några har redan fått full effekt, andra får effekt successivt under en period om 2-24 månader från respektive förvärv. De största och viktigaste samordningsfördelarna tror vi ligger i möjligheten till tillväxt genom samordning av sortimentet mellan koncernbolagen, och i att bättre utnyttja kunddatabasen. Partihandel och framförallt detaljhandel är en väldigt hårt konkurrerande bransch, vad är det som gör att kunder väljer er framför era konkurrenter? Det är en väldigt stor skillnad mellan partihandel och detaljhandel. I partihandel är portföljerbjudandet i kombination med priset och leveranssäkerheten det avgörande, och där är vi nu mycket långt framme genom det samlade erbjudandet vi kan åstadkomma med Netpact, Isolda och Selector. I detaljhandeln nischar vi in oss på mindre orter där konkurrensen är begränsad, och där vi kan arbeta med ett brett och i viss mån föränderligt sortiment. Marcus Andersson, VD Ambia Trading Group Bear & Bull Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Overall view Kraftig ökad omsättning tack vare ett förvärvsintensivt 205, samt förbättrad EBITmarginal på grund av synergieffekter och samordningsfördelar ger utrymme för en kraftig uppvärdering från dagens låga nivå. Bolaget har generat vinst ända sedan bolaget grundades 20. Bortsett från 202 har vinsten ökat varje år. EBIT och EBITDA marginalerna har varit stabila och likvärdiga under samtliga verksamhetsår sedan bolaget grundades. Riskprofilen för Ambia är hög på grund av en väldigt låg soliditet på 7% och en hög skuldsättningsgrad på 4, ger. Risk för nyemission kan därför inte uteslutas. Erfaren ledning med många år i branschen samt VD är väl förankrad i bolaget samt största ägare. Ovisshet kring hur ledningen kommer klara av miljardomsättning och samordna synergierna. En investering i Ambia kommer med en hög risk och caset bygger på att Ambia lyckas, genom synergieffekter och samordningsfördelar, bibehålla eller t.o.m. förbättra EBITmarginalen trots explosionsartad omsättningstillväxt. Slår detta igenom lämnar det utrymme för en stor uppvärdering.

6 Disclaimer Ansvarsbegränsning Dessa analyser, dokument och all annan information som härrör från AG Equity Research AB (Vidare Analyst Group) är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor, uppgifter och kunniga personer som Analyst Group bedömer som tillförlitliga. Analyst Group kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka alltid innehåller en osäkerhet och bör användas försiktigt. Analyst Group kan därför aldrig garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från Analyst Group, någon medarbetare eller person med koppling till Analyst Group alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group är avsedd att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut rörande alla former av investering oberoende av vilken typ av investering det rör sig om. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. Analyst Group frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group. Intressekonflikter och opartiskhet För att säkerställa Analyst Groups oberoende har Analyst Group inrättat interna regler för analytiker, utöver detta så har alla analytike undertecknat avtal i vilket de är skyldiga att redovisa alla eventuella intressekonflikter. Dessa har utformats för att säkerställa att Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om investeringsrekommendation er riktade till allmänheten samt hantering av intressekonflikter (FFFS 2005:9) efterlevs. För fullständiga regler för våra analytiker se: Bull and Bear-Rekommendationer Rekommendationerna i form av bull alternativt bear syftar till att förmedla en övergripande bild av Analyst Groups åsikt. Rekommendationerna är utarbetade genom noggranna processer bestående av kvalitativ research och övervägning samt diskussion med andra kvalificerade analytiker. Definition Bull Bull är en metafor för en positivt inställd vy på framtiden. Termen används för att beskriva de faktorer som talar för en positiv framtidsutveckling för bolaget. Definition Bear Bear är en metafor för en pessimistisk inställd vy på framtiden. Termen används för att beskriva de faktorer som talar för en negativ framtidsutveckling för bolaget. Övrigt Analyst Group har ej mottagit betalning eller annan ersättning för att göra analysen. Johan Eriksson äger inte aktier i bolaget. Eric Stussare äger aktier i bolaget. Upphovsrätt Denna analys är upphovsrättsskyddad enligt lag och är AG Equity Research AB egendom ( AG Equity Research AB ). Delning, spridning eller motsvarande till en tredje part är tillåtet under förutsättning att analysen delas i oförändrad form.

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Aqeri Holding AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Vinstökning med 1750 % ger goda framtidsutsikter Efter några tunga år med förluster

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Technical Analysis Analyst: Ahmed Daadooch 8 March 06: Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur var

Läs mer

New Nordic Healthbrands

New Nordic Healthbrands Technical Analysis Analysts: Jesper Carlsson 9 March 06: Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur var

Läs mer

Eurocon Consulting. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Eurocon Consulting. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Eurocon Consulting Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Uppsving på underliggande marknad. Pappers- och massaindustrin, som står för 48

Läs mer

NOTERINGSKURS. Licensintäkter Underhåll Tjänster & arvoden

NOTERINGSKURS. Licensintäkter Underhåll Tjänster & arvoden COMINTELLI AB Comintelli växer cirka % 8 organiskt i en växande marknad med globala möjligheter. Bolaget erbjuder en skalbar produkt med återkommande intäkter, där kunder ofta stannar i flertalet år. I

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analyst: Simon Skålberg 9 Jan. 06 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur

Läs mer

Hexatronic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Omsättning per aktie

Hexatronic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Omsättning per aktie Bull or Bear Independent Analysis Hexatronic AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Insider ägande på 46 % ger stabil ägarstruktur Största ägarna i bolaget äger tillsammans

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analytiker: Eric Stussare & Robert Ydenius 0 March 06 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analyst: Jonathan Engman 03/06/6 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analysts: Jonathan Engman & Karl Österberg March 06 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis 2 Analysts: Sebastian Karlsson & Staffan Bülow 29/03/206: 2 2 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Technical Analysis Analysts: Adam Röjdemark 4 Mars 06: Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur var

Läs mer

Novus Group. Independent Analysis. Analytiker Sebastian Kejlberg. Nyckeldata

Novus Group. Independent Analysis. Analytiker Sebastian Kejlberg. Nyckeldata Independent Analysis Novus Group Starkt varumärke Novus var under Almedalsveckan 2014 det mest citerade undersökningsföretaget. Hela 32 % av alla publicerade undersökningar i svensk press var en Novus

Läs mer

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis Bull or Bear Independent Analysis Anoto Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Marknaden för digitala pennor förväntas växa med drygt 300 % till 2020 I ett scenario då något

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analytiker: Johan Eriksson & Eric Stussare 04//5 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan

Läs mer

PORTFÖLJEN VECKANS UPPLAGA. VITEC SOFTWARE GROUP Förvärvsmaskin med hög skuldsättning Läs mer om Vitec Software Group på sida 3

PORTFÖLJEN VECKANS UPPLAGA. VITEC SOFTWARE GROUP Förvärvsmaskin med hög skuldsättning Läs mer om Vitec Software Group på sida 3 PORTFÖLJEN NR 29, SEPTEMBER 2018, V. 37 VECKANS UPPLAGA VITEC SOFTWARE GROUP Förvärvsmaskin med hög skuldsättning Läs mer om Vitec Software Group på sida 3 FÖRVALTARKOMMENTAR Vi lägger en volatil sommar

Läs mer

Oniva Online Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Oniva Online Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Oniva Online Group Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Marknaden för onlinemarknadsföring har en årlig tillväxt på 16 procent. Även marknaden

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analyst: Carl Becht 5-- Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur var för

Läs mer

Dala Energi AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Dala Energi AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Dala AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management High yield. Trots en relativt låg payout ratio (35%) förväntas bolaget ge en direktavkastning

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Drillcon AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Drillcon AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Drillcon AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Storägaren Traction har sedan den 19e december ökat sitt aktieinnehav från 49,9 % till

Läs mer

Etrion. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Etrion. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Etrion Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management År 2016 räknar vi med att bolaget går med vinst samt ett EBITDAresultat om 72,6 MUSD, 125 %

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis 2 Analyst: Carl Becht Rubrik 206/0/2 Rubrik Rubrik Rubrik 2 2 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din

Läs mer

Railcare Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Railcare Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Railcare Group Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Omsättningstillväxten om 68 % år 2014 kommer inte att upprepas inom överskådlig tid.

Läs mer

TagMaster. Bull or Bear Independent Analysis. Stock Performance. Value Drivers

TagMaster. Bull or Bear Independent Analysis. Stock Performance. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis TagMaster Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Rekordåret 2014 gav en omsättningstillväxt på 19.7% 2014 var det bästa året någonsin för

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis 2 Analysts: John Kleven Falck & Victor Björk Lindström 206-03-4 2 2 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analytiker: Fredrik Elliot & Alexander Ristiniemi 6//5 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni

Läs mer

CybAero. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

CybAero. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis CybAero Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Avtal med kinesiska AVIC med ordervärde på minst 700 MSEK. Avtalet omfattar 80 system och

Läs mer

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2 Independent Analysis OptiFreeze Marknadsledande produkter med marginal på över 55% OptiFreeze har en hög marginal på sina produkter och har utvecklat en väldigt avancerad teknik som ger otroligt bra slutresultat

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Nr 5, Juli 207 Independent Equity Analysis 2 Bulls & Bears 2 2 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur

Läs mer

Envirologic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Envirologic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Envirologic AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management En enorm potentiell marknad på 10 miljarder SEK för Envirologic i Europa Bolaget har

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analyst: Valdemar Olin 06-0-04 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur

Läs mer

Net Insight. Ledning 8. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage

Net Insight. Ledning 8. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage Independent Analysis Part Coverage Net Insight Potentiell uppsida om 0,14 kr vinst per aktie för helåret 2014 (-0,02). Inträffar detta ser vi ett p/e-tal omkring 20,7 (-72) på 2014 års resultat. Bruttomarginalen

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Finepart Sweden AB Futura storlekz 9.

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Finepart Sweden AB Futura storlekz 9. Part Coverage Equity Analysis Analytiker: John Kleven Falck 3 oktober Rubrik 206 Rubrik Rubrik 2 Rubrik 2 2 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp

Läs mer

Uniflex AB. Skapa egen bull & bear mall: Radera bildernafrånmallen ochklipp ochklistra in din egna tabell

Uniflex AB. Skapa egen bull & bear mall: Radera bildernafrånmallen ochklipp ochklistra in din egna tabell Independent Equity Analysis 2 Analyst: Karl Österberg Rubrik 26 maj 206 Rubrik Rubrik Rubrik 2 2 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bildernafrånmallen ochklipp ochklistra in

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analyst: Nino Merckling 05/0/6 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analysts: Johan Lundström, Victor Hansson 06-0-0 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan

Läs mer

BIOSERVO TECHNOLOGIES

BIOSERVO TECHNOLOGIES BIOSERVO TECHNOLOGIES STRATEGIOMSTÄLLNING BORGAR FÖR HÖG TILLVÄXT 2018-05-21 TEASER-ANALYS ANALYTIKER: GUSTAF NORDIN INNEHÅLL Bioservo Technologies AB ( Bioservo eller Bolaget ) är ett teknik- och utvecklingsbolag

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analysts: Johan Lundström & Victor Hansson 6/0/06 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan

Läs mer

Elverket Vallentuna. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Elverket Vallentuna. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Var vänlig ta del av Var våra vänlig ansvarsbegränsningar ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapportendfddddddawwwwww i slutet av Bull or Bear Independent Analysis Elverket Vallentuna Value

Läs mer

Sportamore AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Sportamore AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Sportamore AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Notering på Nasdaq OMX Small Cap under Q2 2015. Byte av lista öppnar upp för institutionella

Läs mer

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3 Independent Analysis Interfox Resources Attraktivt område. Tomsk regionen, där Interfox Resources är verksamma, är den region i västra Sibirien som producerar näst mest olja. Västra Sibirien står i sin

Läs mer

Auriant Mining. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Auriant Mining. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Auriant Mining Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Auriant gjorde en förlust på 109 MSEK för Q1-Q3 2014. Företaget har gjort en förlust

Läs mer

Gaming Corps. Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Gaming Corps. Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Part Coverage Equity Analysis Analytiker: Sebastian Karlsson 4 oktober 06: Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta

Läs mer

INVISIO Communications AB

INVISIO Communications AB Var vänlig ta del av Var våra vänlig ansvarsbegränsningar ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapportendfddddddawwwwww i slutet av Bull or Bear Independent Analysis INVISIO Communications AB

Läs mer

4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Oms-tillväxt CAGR % 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6%

4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Oms-tillväxt CAGR % 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Uniflex 1 ANALYTIKER William Celsing Nils Ture Betsholtz BOLAGETS NAMN Aktiekurs 21,70 52 v högsta / lägsta 21,70/20,60 Antal aktier 13 337 875 Börsvärde () 377 Nettoskuld () -45 EV () 332 Sektor Lista

Läs mer

RusForest. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

RusForest. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis RusForest Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management RusForest är nu nästintill skuldfritt och med en justerad nettokassa för år 2014 på 81,7

Läs mer

Botnia Exploration AB

Botnia Exploration AB Bull or Bear Independent Analysis Botnia Exploration AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Ledning med 30 års erfarenhet Botnia har en ledning med upp till 30 års erfarenhet

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analytiker: C hristoffer Ström, Reda Ben Larbi 8 December 06 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis 2 Analytiker: William Celsing Rubrik 5 December 206 Rubrik Rubrik Rubrik 2 2 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell INDEPENDENT EQUITY ANALYSIS Analytiker: Ola Dahlbom & Erik Lyrvall 7/0/5 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta

Läs mer

Independent Equity Analysis 8 november 2017

Independent Equity Analysis 8 november 2017 8 november 2017 1 ANALYTIKER Erik Johan Ivarsson Brown BOLAGETS NAMN Wise Group Aktiekurs 58 80 75 70 65 60 55 50 PatrikJohnsson Nilsson 52v högsta / lägsta 52kr/73kr Antal aktier 7 390 860 Börsvärde (MSEK)

Läs mer

AMBIA TRADING GROUP AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI

AMBIA TRADING GROUP AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 AMBIA TRADING GROUP AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI Den 18 juli 2015 invigde Magnus Samuelsson vår nya Inropris-butik i Eksjö. Halvårsrapport januari-juni 2015 Koncernens nettoomsättningen

Läs mer

Independent Equity Analysis 31 Oktober 2017

Independent Equity Analysis 31 Oktober 2017 31 Oktober 2017 1 3 2 1 0 ANALYTIKER Erik Dante Ivarsson Haqués John Fabian Johnsson Brandl Lopez TagMaster Aktiekurs 2,07 52v högsta / lägsta 2,74 / 1,07 Antal aktier 201389269 Börsvärde (MSEK) 439.1

Läs mer

Independent Equity Analysis 12 December 2017

Independent Equity Analysis 12 December 2017 12 December 21 1 ANALYTIKER Sebastian Hofstedt Emil Erbing Zeta Display Aktiekurs 25, 52 v högsta / lägsta 2,1 / 1,4 Antal aktier 19 34 52 Börsvärde (MSEK) 499,9 Nettoskuld (MSEK) -22, EV (MSEK) 4,9 Sektor

Läs mer

Christian Berner Tech Trade AB

Christian Berner Tech Trade AB Independent Financial Analysis Analytiker: Daniel Tegmark & Martin Ståhl /0/5: Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan

Läs mer

Bredband2 (BRE2) Omsättning och EBIT-marginal. Independent Equity Analysis. Värdedrivare Qualityof earnings Ledning & styrelse Risknivå

Bredband2 (BRE2) Omsättning och EBIT-marginal. Independent Equity Analysis. Värdedrivare Qualityof earnings Ledning & styrelse Risknivå Bredband2 (BRE2) 1 ANALYTIKER Filip Düsing Markus LevéenPehrson BREDBAND 2 Aktiekurs 1,03 v. 52 högsta / lägsta 1,07/0,57 Antal aktier 701 001 647 Börsvärde (MSEK) Nettoskuld (MSEK) 715,02 MSEK -43,29

Läs mer

NGS GROUP (NGS) EQUITY RESEARCH REPORT. Tillväxt och marginalexpansion inom ledarförsörjning väger upp för tappad tillväxt inom bemanning

NGS GROUP (NGS) EQUITY RESEARCH REPORT. Tillväxt och marginalexpansion inom ledarförsörjning väger upp för tappad tillväxt inom bemanning EQUITY RESEARCH REPORT NGS GROUP (NGS) Tillväxt och marginalexpansion inom ledarförsörjning väger upp för tappad tillväxt inom bemanning ANALYTIKER: CARL SANDSTRÖM & MARCUS ERIKSEN 18-4-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Eolus Vind. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Eolus Vind. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Eolus Vind Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management P/B på 0,82 ger god substansrabatt. Branschsnittet för svenska vindkraftsbolag uppgår till

Läs mer

Unlimited Travel Group AB

Unlimited Travel Group AB Independent Equity Analysis Analytiker: Carl Becht och Nino Merckling Rubrik 05--0 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och

Läs mer

PORTFÖLJEN VECKANS UPPLAGA STILLFRONT GROUP VENUE RETAIL GROUP FÖRVALTARKOMMENTAR

PORTFÖLJEN VECKANS UPPLAGA STILLFRONT GROUP VENUE RETAIL GROUP FÖRVALTARKOMMENTAR PORTFÖLJEN NR 1, JANUARI 018, V. 3 VECKANS UPPLAGA STILLFRONT GROUP Attraktiv värdering och framgångsrik förvärvsstrategi Läs mer om Stillfront Group på sida 3 VENUE RETAIL GROUP Strategiskifte mot e-handel

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Bull or Bear 2 Analytiker: Patrik Olofsson 07/0/5 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik 2 2 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analysts: Nino Merckling 7 Maj 06: Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur

Läs mer

Mindmancer. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Mindmancers partners Skan-Kontroll och Svensk Bevakningstjänst

Mindmancer. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Mindmancers partners Skan-Kontroll och Svensk Bevakningstjänst Bull or Bear Independent Analysis Mindmancer Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Mindmancers partners Skan-Kontroll och Svensk Bevakningstjänst har köpts upp av Nokas.

Läs mer

Shelton Petroleum AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Shelton Petroleum AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar Var vänlig ta i del slutet av av våra rapportendfddddddawwwwww ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten Bull or Bear Independent Analysis Shelton Petroleum

Läs mer

PORTFÖLJEN VECKANS UPPLAGA MR GREEN & CO AB SCOUT GAMING GROUP AB FÖRVALTARKOMMENTAR

PORTFÖLJEN VECKANS UPPLAGA MR GREEN & CO AB SCOUT GAMING GROUP AB FÖRVALTARKOMMENTAR PORTFÖLJEN NR 17, FEBRUARI 2018, V. 8 VECKANS UPPLAGA MR GREEN & CO AB Lågt värderat relativt peers Läs mer om Mr Green & Co AB på sida 3 SCOUT GAMING GROUP AB Nya avtal väntas driva tillväxt Läs mer om

Läs mer

Coor Service Management Hold. AB. Free float 100 % Aktiekurs, kronor 61 Marknadsvärde, MSEK 5 940

Coor Service Management Hold. AB. Free float 100 % Aktiekurs, kronor 61 Marknadsvärde, MSEK 5 940 Bolagsnamn Coor Service Management Hold. AB Bloomberg COOR.SS Equity Reuters COOR.ST Free float 100 % Aktiekurs, kronor 61 Marknadsvärde, MSEK 5 940 Hemsida www.coor.se Mats Hyttinge Senior Analyst Markus

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Nr, oktober 6: Independent Equity Analysis Bulls & Bears Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna

Läs mer

Independent Equity Analysis 31 Oktober 2017

Independent Equity Analysis 31 Oktober 2017 31 Oktober 2017 1 ANALYTIKER Gustav Nilsson Sebastian Würtz BOLAGETS NAMN Aktiekurs 1,90 2 v högsta / lägsta 18,00/12,0 Antal aktier 18 241 474 Börsvärde (MSEK) 308 Nettoskuld (MSEK) -1 EV (MSEK) 293 Sektor

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Part Coverage Equity Analysis 2 Analyst: Daniel Tegmark 2 Juni 206: 2 2 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan fly4a

Läs mer

Independent Equity Analysis 15 November 2017

Independent Equity Analysis 15 November 2017 1 November 17 1 ANALYTIKER Erik EdvinIvarsson Sjökvist BOLAGETS NAMN Tourn International AB Aktiekurs 24,1 2 v högsta / lägsta 24,1 / 9, Antal aktier 7 28 Börsvärde (MSEK) 17,4 Nettoskuld (MSEK) -3,31

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Nr 4, april 07 Independent Equity Analysis Bulls & Bears Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur var

Läs mer

PORTFÖLJEN VECKANS UPPLAGA DEDICARE PROACT IT GROUP FÖRVALTARKOMMENTAR. Löneglidning och låga inträdesbarriärer pressar Läs mer om Dedicare på sida 3

PORTFÖLJEN VECKANS UPPLAGA DEDICARE PROACT IT GROUP FÖRVALTARKOMMENTAR. Löneglidning och låga inträdesbarriärer pressar Läs mer om Dedicare på sida 3 PORTFÖLJEN NR 10, DECEMBER 017, V. 49 VECKANS UPPLAGA DEDICARE Löneglidning och låga inträdesbarriärer pressar Läs mer om Dedicare på sida 3 PROACT IT GROUP Allt längre kontrakt, potential för fler förvärv

Läs mer

Independent Equity Analysis 31 Oktober 2017

Independent Equity Analysis 31 Oktober 2017 31 Oktober 217 1 ANALYTIKER Erik OlleIvarsson Göransson John Kevin Johnsson Nilsson NET GAMING Aktiekurs 9,7 52 v högsta / lägsta 14,/4,35 Antal aktier 62 736 437 Börsvärde (MSEK) 68,5 Nettoskuld (MSEK)

Läs mer

Independent Equity Analysis 31 Oktober 2017

Independent Equity Analysis 31 Oktober 2017 31 Oktober 2017 1 ANALYTIKER Enes Ljuca BOLAGETS NAMN Aktiekurs 56,75 52 v högsta / lägsta 69,3/37,6 Antal aktier 4 827 638 Börsvärde (MSEK) 276,4 Nettoskuld (MSEK) 25,4 EV (MSEK) 301,8 Sektor Lista /

Läs mer

Independent Equity Analysis 19 November 2017

Independent Equity Analysis 19 November 2017 19 November 2017 1 ANALYTIKER Erik Fredrik Ivarsson Lindblad John Johnsson Axkid Aktiekurs 15,00 52 v högsta / lägsta 16,10/5,55 Antal aktier 9 700 000 Börsvärde (MSEK) 141 Nettoskuld (MSEK) -1,52 EV (MSEK)

Läs mer

Alcadon Group. Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Alcadon Group. Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis 2 Analytiker: Gustav Furenmo & Staffan Bülow Rubrik 2 Maj 207 Rubrik Rubrik Rubrik 2 2 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och

Läs mer

A City Media. Independent Equity Analysis. Värdedrivare Qualityof earnings Ledning & styrelse Risknivå. Tillväxtsedan 2014

A City Media. Independent Equity Analysis. Värdedrivare Qualityof earnings Ledning & styrelse Risknivå. Tillväxtsedan 2014 A City Media 1 ANALYTIKER ANALYTIKER Gustaf Nordenlöw analysgruppen@linclund.com Erik Ivarsson Henrik Sundström John Johnsson A City Media BOLAGETS NAMN Aktiekurs 16, Aktiekurs 1 v högsta / lägsta 18,75

Läs mer

Independent Equity Analysis 15 Januari 2017

Independent Equity Analysis 15 Januari 2017 15 Januari 2017 1 ANALYTIKER Klas Erik Ivarsson Danielsson Dante John Johnsson Haqués Proact IT Group AB Aktiekurs 192 52 v högsta / lägsta 233,5/130 Antal aktier 9 230 917 Börsvärde (MSEK) 1 772,3 Nettoskuld

Läs mer

WISE GROUP AB (WISE)

WISE GROUP AB (WISE) EQUITY RESEARCH REPORT WISE GROUP AB (WISE) Expansion inom segmentet Digitala HR-tjänster väntas leda till förbättrad EBIT ANALYTIKER: VICTOR FORSS & MARCUS ERIKSEN 018-05-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLL

Läs mer

MedCap AB. Avkastningspotential 5 Trygg Placering 5

MedCap AB. Avkastningspotential 5 Trygg Placering 5 Independent Analysis Part- Coverage MedCap AB Kassa på 50 MSEK öppnar upp för framtida förvärv Efter genomförd nyemission har MedCap AB stärkt kassan och ger ett förvärvsutrymme på cirka 100 MSEK. Framtidsutsikter

Läs mer

Independent Equity Analysis 18 April 2017

Independent Equity Analysis 18 April 2017 18 April 2017 1 ANALYTIKER Erik Nils Betsholtz Ivarsson John Analytikern Johnsson äger aktier i bolaget BOLAGETS NAMN Aktiekurs 1,63 52 v högsta / lägsta 1,92/1,54 Antal aktier 18 003 635 Börsvärde (MEUR)

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analytiker: Fredrik Östlind, Christoffer Ström Rubrik December 06 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Bull or Bear Equity Analysis 2 Analysts: Eric Stussare & Daniel Tegmark Rubrik 2 April 26: Rubrik Rubrik Rubrik 2 2 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen

Läs mer

Vindico Security. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage

Vindico Security. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage Independent Analysis Part Coverage Vindico Security Möjlig uppsida på 100% om resultatmål uppnås. Ledningen uppskattar företagets omsättning till 25 miljoner och marginalen till 8-10% om 3 år. Det är en

Läs mer

PORTFÖLJEN VECKANS UPPLAGA NOVOTEK FÖRVALTARKOMMENTAR

PORTFÖLJEN VECKANS UPPLAGA NOVOTEK FÖRVALTARKOMMENTAR PORTFÖLJEN NR 1, OKTOBER 2017, V. 40 VECKANS UPPLAGA WAYSTREAM Bolaget handlas till EV/EBIT 12,8 för 2018, och uppsidan bedöms vara 40 %. Läs om Waystream på sida 3 NOVOTEK Strategiskifte skapar en intressant

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Independent Equity Analysis 15 Januari 2017

Independent Equity Analysis 15 Januari 2017 15 Januari 1 ANALYTIKER Erik Valentino Ivarsson Rogic John Johnsson NET GAMING Aktiekurs 1, 52v högsta / lägsta 11,25/2,25 Antal aktier 57 525 Börsvärde (MSEK) 584 Nettoskuld (MSEK) -59 EV (MSEK) 525 Sektor

Läs mer

PORTFÖLJEN VECKANS UPPLAGA. ALACDON GROUP Hög strukturell tillväxt och stark position Läs mer om Alcadon Group på sida 3

PORTFÖLJEN VECKANS UPPLAGA. ALACDON GROUP Hög strukturell tillväxt och stark position Läs mer om Alcadon Group på sida 3 PORTFÖLJEN NR 8, NOVEMBER 2017, V. 47 VECKANS UPPLAGA ALACDON GROUP Hög strukturell tillväxt och stark position Läs mer om Alcadon Group på sida SWEMET Låg värdering och stor potential Läs mer om Swemet

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analytiker: Reda Ben Larbi Rubrik Teknisk analytiker: Carl Becht Rubrik Rubrik Rubrik 7 Januari 07 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Part Coverage Equity Analysis 2 Analyst: Martin Ståhl 23 May 206: 2 2 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Part Coverage Equity Analysis 2 Analyst: Martin Ståhl 26 April 206: 2 2 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta

Läs mer

Hög tillväxt drivet av förvärv och organisk tillväxt Läs mer om Allgon på sida 4

Hög tillväxt drivet av förvärv och organisk tillväxt Läs mer om Allgon på sida 4 PORTFÖLJEN NR 16, FEBRUARI 2018, V. 7 VECKANS UPPLAGA NORDIC WATERPROOFING HOLDING Stark marknadsposition och attraktiv värdering Läs mer om Nordic Waterproofing Holding på sida Hög tillväxt drivet av

Läs mer

Omsättning och EBT i MSEK E 2017E 2018E 2019E 2020E

Omsättning och EBT i MSEK E 2017E 2018E 2019E 2020E Lovisagruvan 1 ANALYTIKER Thuva Mayonmarukan Jesper Wijk LOVISAGRUVAN Aktiekurs 8, 52 v högsta / lägsta 72,/27, Antal aktier 3 41 5 Börsvärde (MSEK) 13,7 Nettoskuld (MSEK) -11,9 EV (MSEK) 177,8 Sektor

Läs mer

Coor Service Management

Coor Service Management Coor Service Management Coor Service Management UPDATE 1 mars 2019 ÖKA: 86 KRONOR Fortsatt långsiktig positiv trend Coors rapport för det fjärde kvartalet 2018 bjöd inte på några större överraskningar

Läs mer

2002 2003 2004 2005p 2006p

2002 2003 2004 2005p 2006p ANALYSGARANTI* 25:e augusti 25 Bolagsanalys Resco (Resco.ST) Starkt utomlands - svagt i Sverige Rescos rapport under gårdagen var något bättre än våra förväntningar. Tillväxten var goda 35 procent under

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014-01-01-2014-06-30 Ambia Trading Group AB (publ) - 556834-7339

HALVÅRSRAPPORT 2014-01-01-2014-06-30 Ambia Trading Group AB (publ) - 556834-7339 STARKT FÖRSTA HALVÅR Bolagets samlade nettoomsättning under det första halvåret uppgick till 112 600 tkr med ett rörelseresultat om -253 tkr (-1 700 tkr*). Fördelat på rörelsegrenarna motsvarar ökningen

Läs mer