HomeMaid AB. Satsning på expandering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HomeMaid AB. Satsning på expandering"

Transkript

1 Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om 7,2 %. Helårssiffran är en klar förbättring mot 2012 och signalerar att HomeMaid är på rätt väg. Ökad tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 52 % från 2012 och den organiska tillväxten uppgick till 7 %. Fortsätter att investera och förvärva som bidrar till både stabilitet i lönsamhet och en breddning/riskspridning som kan ge en uppvärdering av bolaget. Analytiker Matilda Karlsson Nyckeldata Aktiekurs 7,50 52 v högsta/lägsta 6,00/7,95 Antal aktier Börsvärde (MSEK) 133,81 Nettoskuld (MSEK) 57,866 EV (MSEK) 191,676 Sektor Industri Lista/Kortnamn Home B Nästa rapport Utveckling 1 mån -2,60% 3 mån 2,04% 1 år 10,29% Huvudägare Innehav (%) House Of Service Investment 43,02 Avanza Pension 10,55 Nordnet pensionsförsäkring AB 9,79 FM Reklam AB 5,66 MDM Invest AB 1,98 Ledning VD/CEO Styrelseordförande Eva-Karin Dahl Mats Claesson Avkastningspotential 7 Ledning 6 Lönsamhet 7 Trygg Placering 5 RUT-avdraget stannar Ökning av marginalen. Satsning på expandering Ökad efterfrågan dfddddddawwwwww

2 Investment Thesis HOMEMAID 2 Ökad trend för hushållsnäratjänster Idag blir vår tid allt mer viktig. Vi vill optimera våra dagar och prioriterar arbete, familj och fritid. Det finns med andra ord en eftertraktad marknad för hushållsnäratjänster. Tillsammans med RUT-avdraget som infördes 2009, har beställning av tjänsten ökat drastiskt de senaste åren. Intresset försätter att öka i Sverige, dock i långsammare takt än föregående år, antalet RUT-köpare ökade med ca 12 %. Bolaget har historiskt sett varit framgångsrika med en stabil tillväxt. Bolagets omsättning har fram till Q3 ökat med 6 % och rörelseresultatet med 13,4 % och resultatet per aktie har ökat med 20,7 %. De har ett positivt kassaflöde på 16 mkr under de tre första kvartalen mot 10 mkr under samma period föregående år. Nettoskuldsättningsgraden är nere på 0 % och övriga skulder är låga. Verksamheten är kapitalsnål vilket gör det möjligt för HomeMaid att använda vinsten till förvärv eller utdelning. Stora positiva kassaflöden är bra för utdelningsaktier så som HomeMaid AB. Förvärv HomeMaid förvärvade i slutat av 2012 dotterbolaget Veteranpoolen som representerar 36 kontor i Sverige. Investeringen bidrog till en tillväxt och lönsamhet steg i linje med förväntningarna. HomeMaid förvärvade även Prioleva AB som bidrog till ett positivt resultat HomeMaid har ett fortsatt intresse av att genomföra ytterligare förvärv för att möta den ökande efterfrågan. HomeMaids strategi är att öka affärsvolymen genom förvärv av verksamheter för att kunna komplettera en redan befintlig verksamhet. Förvärven kan bidra till både högre stabilitet i lönsamheten samt breddning som kan ge bolaget en uppvärdering. HomeMaid har en bra omsättningstillväxt och som tidigare nämnt positivt kassaflöde, vilket gör det möjligt för HomeMaid att fortsätta förvärva, alternativt ge en högre utdelning till aktieägarna. Erfaren VD med visioner När Eva-Karin Dahl tillträdde i maj 2012 genomgick HomeMaid större förändringar med mål om mer långsiktigt arbete för att bygga ett starkt och lönsamt företag. Satsningar på bl.a. utbildning av all personal genomfördes för att skapa ytterligare kundtillfredsställelse och ett kvalitativt arbete. Dahl har tidigare haft positionen COO inom Elite Hotels Of Sweden samt ledande befattningar på SAS under flera år. Satsningar på personalutbildningar bidrog till en hög personalkostnad som belastade resultatet och gav en låg marginal på 3,2 % för 2012 års resultaträkning. Men med en starkare och större personalstyrka beräknas HomeMaid slå tillbaka i rasande takt och öka omsättningarna och förhoppningsvis lyckats uppnå en marginal runt 11 % som de historiskt sett haft. De är på god väg att uppnå målet då marginalen 2013 ökade till 7,2%, rörelseresultatet ökade till 8% i den senaste kvartalsrapporten vilket är ytterligare en indikation att de är på rätt väg. Konkurrenter Tillskillnad från konkurrenterna har HomeMaid lokala kontor från Malmö upp till Sundsvall samt samarbeten men flera andra orter vilket bidrar till att de når ut till en bred marknad. Deras storlek blir en uppenbar fördel då ett etablerat varumärke inger förtroende och en pålitlighet som är avgörande i branschen. När en kund väljer mellan ett mindre okänt företag eller en stor etablerad kedja är det mer troligt att kunden väljer den etablerade kedjan. HomeMaid har under 2013 genomfört två rikstäckande marknadsföringskampanjer vilket är ett bevis på att HomeMaid satsar på ett etablera sitt varumärke. Låga inträdesbarriärer Det är relativt lätt för nya företag att etablera sig på marknaden då affärsidén är simpel och det krävs värken stora tillgångar, kapital eller välutbildad personal för att driva en verksamhet i liknande slag. Personalkostnaden är den betydligt största kostnadsposten då den utgör ca 76,3 % av den totala kostnaden. De har därmed inga stora fasta kostnader. Gentemot eventuella nykomlingar har HomeMaid en starkare position då de har ett etablerat varumärke och då hushållstjänster är en återkommande tjänst där kunderna oftast återvänder till samma företag. Risker Risker är kopplade till konjunkturen då hushållstjänster kan räknas till lyxvaror samt till politiska beslut. Ett regeringsbyte pekade på negativa följder då de röda styret ville halvera RUT-avdraget till kr. Förslaget gick inte igenom och även om det skulle göra det i framtiden är det bara 3 % av alla avdrag som överstiger kr. En halvering av RUTavdraget bör inte ha någon större påverkan på HomeMaids verksamhet. I Q3 rapporen visas det att en osäkerhet kring RUT-debatten inför valet inte påverkade resultatet negativt. Ett sätt att gardera sig mot risker är att fortsätta att förvärva företag utanför städtjänster, precis som man gjort med Veteranpoolen. Det är dock viktigt att hålla sig inom de områden bolaget behärskar. En miljöutredning mot dotterbolaget Betjänten AB har pågått och kommer fortsätta under hösten, det råder osäkerheten kring huruvida utredningen kan komma att ha en negativ påverkan på HomeMaid.

3 Relativvärdering HOMEMAID 3 På den svenska marknaden har HomeMaid inga börsnoterande konkurrenter. En relativvärdering med det publika företaget A2micile som också erbjuder hushållsnära tjänster till privata konsumenter och som är verksamma i Belgien och Frankrike har därför gjorts. För att undersöka HomeMaid på den svenska marknaden gjordes en jämförelse med de två svenska företagen Hemfrid AB och Sverige AB. HomeMaid hade 2012 låga marginaler i jämförelse med sina konkurrenter. Något som kan förklaras med deras satsning på personal som tidigare nämnts i analysen. Tittar man på 2011 så har HomeMaid högre rörelsemarginal än de två andra företagen vilken påvisar att HomeMaid med stor sannolikhet kan uppnå liknande marginal 2014, genom att sänka de rörliga kostnaderna och öka omsättningen, vilket de är på god väg om man kollar på HomeMaid har 2013 högst omsättningstillväxt vilket signalerar att de hänger med i konkurrensen om marknadsandelarna P/E EV/EBITDA P/S EBITDA-marginal EBIT-marginal Direktavkastning 29,69 5,44 0,31 3,7 % 3,5 % 39,46 % 0,00 % HomeMaid AB 6,84 3,26 0,54 11,70 % 10,5 % 14,46 % 8,89 % 2012 P/E EV/EBITDA P/S EBITDA-marginal EBIT-marginal Direktavkastning 41,06 2,33 0,16 3,5 % 2,7 % 29,32 % 7,21 % HomeMaid AB 21,36 6,10 0,41 7,0 % 3,20 % 18,31 % 9,76 % 2013 P/E EV/EBITDA P/S EBITDA-marginal EBIT-marginal Direktavkastning 8,91 2,50 0,17 5,2 % 4,7 % 52,76 % 4,77 % HomeMaid AB 8,57 5,48 0,45 9,1 % 7,2 % 52,23 % 5,88 % 2011 Anställda Hemfrid 615,00 7, ,58 7,54 % 7,26 % 126,07 % Sverige 59,00 10, ,68 10,58 % 10,41 % 162,98 % HomeMaid AB 414,00 10, ,23 11,69 % 10,54 % 114,46 % 2012 Antal anställda Hemfrid 809,00 6, ,89 6,99 % 6,75 % 7,58 % Sverige 67,00 15, ,17 15,33 % 15,11 % 20,65 % HomeMaid AB 496,00 3, ,59 5,70 % 3,23 % 18,31 % 2013 Antal anställda Hemfrid 854,00 8, ,68 8,90 % 8,69 % 7,01 % Sverige 71,00 13, ,81 13,99 % 13,74 % 26,12 % HomeMaid AB 661,00 6, ,59 8,88 % 7,20 % 52,23 %

4 HOMEMAID 4 Avkasningspotential 7 poäng Företagsvärdet förväntas öka då företaget under 2012 har haft höga personalkostnader i jämförelse med omsättningen, vilket bidragit till lägre marginaler. Med en ökande omsättning förväntas marginalerna att öka till de högre nivåer som företaget historiskt visat kunna uppnå. I 2013s resultaträkning stiger marginalerna igen vilket signalerar att HomeMaid är på rätt väg. Rörelseresultatet ökade med 13 % under de första tre kvartalen under Lönsamhet 7 poäng HomeMaid visar på en ökad tillväxt och omsättning. Det gick betydlig bättre för företaget 2013 vilket visar att satsningarna ger bra resultat. Fortsätter HomeMaid i samma spår förväntas en stabil utveckling av lönsamheten. Ledning 8 Ledning 8 poäng Med Eva-Karin Dahl i spetsen med goda erfarenheter kan man förvänta sig flera satsningar i bolaget. Att Dahl har framtidsvisioner har redan visat sig med tanke på personalsatsningen och marknadsföringskampanjerna. Enligt Dahl blir det en stressig höst 2014 med många utvecklingsprojekt. Trygg Placering 5 Trygg placering 5 poäng Riskerna företaget möter är främst kopplade till konjunkturen och politiska beslut. Den allmänna konjunkturen påverkar hushållens köpkraft. Politiska beslut som kan ses som en risk för bolaget är om den nya regeringen inför regleringar eller nya beslut gällande RUT-avdraget som motarbetar försäljningen av tjänsten. En halvering utav Rut-avdraget bör inte påverka resultatet negativt då endast 3 % av alla avdrag överstiger Skulle avdraget tas bort helt skulle det ha stor negativ inverkan på bolagets resultat. Risken att rut-avdraget försvinner är inte så stor, så att de politiska besluten ska ha en negativ effekt är mindre än marknaden tror. Även miljöaspekter för tvätt verksamheten kan ha en kostnadsmässigt stor påverkan. Disclosure: Matilda Karlsson äger inte aktier i HomeMaid AB

5 HOMEMAID 5 Disclaimer Dessa analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor, uppgifter och kunniga personer som Analyst Group bedömer som tillförlitliga. Analyst Group kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka alltid innehåller en osäkerhet och bör användas försiktigt. Analyst Group kan därför aldrig garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från Analyst Group, någon medarbetare eller person med koppling till Analyst Group alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group är avsedd att vara ett av flera redskap vidinvesteringsbeslut rörande alla former av investering oberoende av vilken typ av investering det rör sig om. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. Analyst Group frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group. Analyst Group har ej mottagit betalning eller annan ersättning för att göra analysen.

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis Bull or Bear Independent Analysis Anoto Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Marknaden för digitala pennor förväntas växa med drygt 300 % till 2020 I ett scenario då något

Läs mer

Elverket Vallentuna. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Elverket Vallentuna. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Var vänlig ta del av Var våra vänlig ansvarsbegränsningar ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapportendfddddddawwwwww i slutet av Bull or Bear Independent Analysis Elverket Vallentuna Value

Läs mer

Buy. Saniona AB. Köpläge för den riskvillige. Trots att bolaget har mycket positivt på gång så vill vi flagga för den höga risken i bolaget.

Buy. Saniona AB. Köpläge för den riskvillige. Trots att bolaget har mycket positivt på gång så vill vi flagga för den höga risken i bolaget. Analysts: Etrit Vllasalija & Sepehr Sharafuddin Saniona AB Buy Ett forskarteam av absolut världsklass inom sitt område enligt ledningens egen bedömning av Sanionas forskarteam. Få konkurrenter i dagsläget,

Läs mer

MSEK 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E

MSEK 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E Independent Analysis Latvian Forest Buy Target price: 1,5 SEK Skog är en attraktiv investering. En stabil tillgång som bra komplement till portföljen då korrelationen med aktier är låg. Skog erbjuder en

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

Arise. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Arise. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Var vänlig ta del av Var våra vänlig ansvarsbegränsningar ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapportendfddddddawwwwww i slutet av Bull or Bear Independent Analysis Arise Value Drivers Quality

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare BOLAGSANALYS 25 juni 2013 Sammanfattning GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare GuldAdam har som affärsidé att köpa begagnade ädelmetaller, främst guld, men även platina och silver, för att sedan sälja

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stark försäljning i Q2 11 AllTeles Q2-rapport visade på mycket bra försäljningstillväxt (31%) och stabilt kassaflöde (+12 MSEK). Intäkterna

Läs mer

Net Entertainment (NET B)

Net Entertainment (NET B) Analysgaranti 28 augusti 2008 Net Entertainment (NET B) Hög tillväxt och goda marginaler Net Entertainment utvecklar och licensierar ut mjukvara för främst kasinospel på Internet. Bolagets affärsmodell

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 12 november 2014 Sammanfattning (ENEA.ST) Vinstrekord - nu även med tillväxt Intäkter och rörelsemarginal uppgick till 105 MSEK respektive 23 procent, vilket var

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7% BOLAGSANALYS 12 november 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Höga kostnader men bra tillväxt AllTeles Q3-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (71%) och stabilt kassaflöde (+6,5 MSEK).

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 augusti 2015 Sammanfattning Sensys Gatso Group (SENS.ST) Nya marknadsettan går ut hårt Sensys Gatso Group (f.d. Sensys Traffic), som bolaget numera heter, har

Läs mer

Lönsamhet! 6 p! Avkastning! 7 p!

Lönsamhet! 6 p! Avkastning! 7 p! ! Bolagsanalys! Ledning! Trygg Placering! Tillväxtpotential! 5 p! 4 p! 5 p! Lönsamhet! 6 p! Avkastning! 7 p! Tydligt Bull/Bear scenario! Finns två tydliga scenarion för bolaget, ett Bull och ett Bear,

Läs mer

2005 2006e 2007e 2008e 2009e

2005 2006e 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 10 december 2006 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Lönsam aktör på nischmarknad Betting Promotion verkar inom något så udda som market making på oddsbörser. Verksamheten bygger på en

Läs mer

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 29:e juni 26 A-Com (Acom.ST) På rätt spår A-Coms bokslutskommuniké för det brutna räkenskapsåret 5/6 var stort sett i linje med våra förväntningar. Försäljningen var bättre än väntat medan

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning Genovis (Genob.st) Q4 andas viss optimism Under hösten 2014 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Genovis tappade kraft

Läs mer

Orasolv Rik på klinik?

Orasolv Rik på klinik? Analys Orasolv 16 maj 2012 Ansvariga analytiker: Anders Ericson, Niklas Elmhammer, Andreas Nyberg, namn.efternamn@smallcap.se, Orasolv Rik på klinik? Uppdragsanalys First North Orasolv vill växa kraftigt

Läs mer

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras BOLAGSANALYS 1 juli 2009 Sammanfattning Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras Med stora investeringar i GPV under 2008 och i Storrun i år är Borevind fullinvesterade till årsskiftet. År 2010

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

AllTele Snabbväxande IP-telefonioperatör

AllTele Snabbväxande IP-telefonioperatör ANALYSGARANTI* 16 april 2007 AllTele Snabbväxande IP-telefonioperatör AllTele säljer IP-baserad fast telefoni till stadsnätsanslutna hushåll och företag. Bolaget börsnoterades i mars månad på First North-listan.

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte BOLAGSANALYS 26 november 2008 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte Biolin visar kraftig tillväxt och ett positivt resultat före avskrivning under det tredje kvartalet. En mer renodlad verksamhet

Läs mer

Fördelning av total omsättning i procent. Analytiker: Andreas Lergård John Olsson

Fördelning av total omsättning i procent. Analytiker: Andreas Lergård John Olsson - Sjunkande aktie men höga utdelningar kommande åren, så kan man sammanfatta Axfood. För den som är ute efter en kassako med potential på långsikt är detta ett bra investeringsalternativ. Axfood bedriver

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 19 februari 2015 Sammanfattning Cherry (Cherb.st) Ljus framtid för Cherry Cherry rapporterade ett Q4 som var över våra förväntningar omsättningsmässigt för både

Läs mer