Hold. Formpipe. Stock performance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hold. Formpipe. Stock performance"

Transkript

1 IndependentAnalysis Formpipe Hold Target price: 6,71 SEK Marknadsledande inom Europa Formpipe är den största aktören på ECM marknaden inom Europa. Repetitiva intäkter uppgår till 50 % Detta ger en stabilitet i verksamheten och minskar den operationella risken då Formpipe lyckas låsa in kunderna. Läkemedelsindustrin ger tillväxtpotential I och med senaste förvärvet ökar sannolikheten att lyckas inom den enorma Life-Science branschen. Möjlighet till utdelning Formpipes kassaflöden ger en möjlighet till utdelningar under kommande år, ifall kassaflödena inte används till förvärv. Ö Ö Ö Ö Stock performance ötillväxtmöjlighet inom Life Science. Analytiker Jakob Melin Erik Lindstrand Nyckeldata Aktiekurs 6,10 52 v högsta / lägsta 6,75/4,78 Antal aktier Börsvärde (MSEK) 306 Nettoskuld (MSEK) 161 EV (MSEK) 467 Sektor Informationsteknik Lista / Kortnamn First North Nästa rapport, Q Utveckling 1 mån 14,02% 3 mån 8,93% 1 år 7,02% YTD 0,0% Huvudägare Innehav (%) Avanza Pension förs 9,85 Swedbank Robur småb 6,26 SEB Sverige småb 4,55 Länsförsäkringar småb 4,42 Nordnet pensions förs 4,35 Ledning VD/CEO Styrelseordförande CFO Christian Sundin Bo Nordlander Therese Högberg Var vänlig ta del av Var våra vänlig ansvarsbegränsningar ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapportendfddddddawwwwww i slutet av

2 2 Investment Thesis Stabil verksamhet En stor del av Formpipes intäkter är återkommande, under det senaste året har 50 % av intäkterna varit repetitiva. Denna del har under de senaste åren har haft en positiv trend, vilket ger förutsättningar för en fortsatt stabil verksamhet. Detta visar på att Formpipes kunder är nöjda med produkten då de väljer att behålla och välja att uppdatera och få supporten från Formpipe. Den största delen av intäkterna kommer ifrån den offentliga sektorn. Där i huvudsak försäljningen sker till Sverige och Danmark. Den offentliga sektorn är inte alls lika konjunkturkänslig samt att det sker stora satsningar inom offentliga sektorn inom båda länderna för att effektivisera där Formpipes produkter kan hjälpa till. Dessa två saker medför att investerarna i Formpipe får en stabil verksamhet som är relativt konjunktur okänslig med goda förutsättningar till att skapa höga kassaflöden. Tillväxtpotentialerna Life Science och en konsolidering på den europeiska ECM-marknaden är två tillväxtpotentialer, där Formpipes framtida tillväxt skulle kunna drivas av. Life Science Life Science företagen har ett behov av spårbarhet i likhet med många av myndigheterna vilket öppnar upp för Formpipes produkter. Detta är en ännu outvecklad marknad, men det ger en potential för en framtida tillväxt utanför den offentliga sektorn. Formpipe gjorde under 2014 ett förvärv av GXP som är verksamma inom Life Science branschen och har kontakt med 12 av de 20 största inom Life Science inom USA, vilket har ökat sannolikheten för att kunna lyckas på denna marknad. Konsolidering Den europeiska marknaden för ECM-produkter är fragmenterad, vilket kan ses då Formpipe är den största aktören på marknaden, trots att bolaget i stort sett bara är verksam inom två länder. Antagligen kommer det ske en konsolidering på marknaden under de kommande åren dock då det finns skalfördelar att hämta med en större verksamhet. Ifall det skulle ske en konsolidering av marknaden ligger Formpipe bra till att bli den ledande aktören då de redan nu är störst på marknaden. Framtida utdelningar Vi ser för tillfället inte någon jätte potential i aktiekursen sett på en kortare sikt. På grund av de goda kassaflödena finns det möjlighet till utdelning, vilket antagligen skulle innebära en uppvärdering av aktien. Peers har delat ut i snitt 60 % av vinsten, skulle Formpipe göra det samma skulle det innebära en direktavkastning på 3,4 %. Vilket vi på sikt tycker Formpipe gör intressant, dock så vill vi antingen se nedvärdering av aktien innan vi väljer att gå in eller att någon av våra triggers inträffar. Upphandling gällande Stockholms stad. Under 2014 vann Formpipe en upphandling mot Stockholms stad, dock har en av annan leverantör ansökt om omprövning och fått den bifallen av Förvaltningsrätten. Formpipe har ansökt om omprövning hos Kammarrätten, svaret väntas dock inte komma under nuvarande år.

3 3 Bolagsbeskrivning Enterprise Content Management Formpipe utvecklar och tillhandahåller program för informationshantering med fokus på ECMprodukter (Enterprise Content Management). Dessa program kan användas vid till exempel dokumenthantering, arkivering och in- och utbetalningshantering. Totalt erbjuder Formpipe 11 stycken produkter. Bolagets kunder finns framförallt inom den offentliga sektorn inom Sverige och Danmark. Sedan 2010 har även Formpipe expanderat mot Life-Science branschen. Olika försäljningsmodeller Formpipe använder sig av olika modeller när det kommer till försäljningen av produkterna. Inom Danmark sker försäljningen istället genom egna konsulter vilket betyder att Formpipe även kan ta betalt för denna del av tjänsten. Inom Sverige sker försäljningen till större del genom utomstående konsulter. Detta innebär att konsulterna erhåller en stor del av försäljningsintäkterna på den Svenska marknaden. Dock håller Formpipe på och skiftar över delar mot egna konsulter och därigenom erhålla en intäktsökning. Stor del återkommande inkomster Affärsmodellen är baserad på licensintäkter vilket innebär att en stor del av inkomsterna är återkommande. Formpipe erbjuder inte bara programvaror utan också drift, underhåll, uppdateringar och support som inkluderas i ett löpande avtal. Detta innebär att inkomsterna blir stabilare då det är återkommande samt att de flesta kunder förnyar sina avtal kontinuerligt. Dessa intäkter har även växt under senaste åren och 2013 var 50 % av totala omsättningen repetitiva intäkter. Kunderna kan dock även välja att köpa systemet utan underhållsavtal och då betalas hela summan direkt. Utökande av licenser Många av kunderna väljer att betala för underhåll och support vilket leder till de repetitiva intäkterna. Många av kunderna väljer sedan att utöka antalet personer som har tillgång till programmet vilket ger mer försäljning. Tillväxt möjliggör skalfördelar Skalfördelarna gäller framför allt när Formpipe väljer att göra ett nytt system då det kan skapas för att det passar flera olika målgrupper. Därigenom kan de dela upp utvecklingskostnaderna på en större grupp. Det finns även en skalbarhet i systemet som redan existerar, där kommuner som är en relativt homogen målgrupp kan nya kommuner använda samma system utan att mycket resurser behöver läggas på utveckling. Positiv påverkar BNP Den danska motsvarigheten till jordbruksverket använder sig av Formpipes system gällande utbetalning av EU-bidrag. Detta system är helt automatiserat och gör att Danmark har den snabbaste EU-bidragsprocess i Europa. Det har även visats att denna snabba process har en positiv påverkan på BNP för Danmark. Life Science satsning FDA och EMA ställer krav på läkemedelsföretag gällande spårning av dokument. Vilket innebär att de är i behov produkter inom kvalitetsledning och regelefterlevnad. Detta öppnar upp för Formpipe att kunna applicera deras EMC-produkter på denna marknad. Inom Life Science har Formpipe valt att satsa på den internationella marknaden istället för deras nordiska hemmamarknad, då potentialen är mycket större internationellt. Förvärv inom Life Science Under 2014 förvärvade Formpipe bolaget GXP Limited som är verksam inom Life Science. Kundbasen återfinns i både Europa och USA, med leveranser till 300 kunder inom Europa och aktivt arbete med 12 av de 20 ledande företaget inom Life Science inom USA. Omsättningen uppgick till cirka 15,8MSEK och EBITDA uppgick till cirka 1,1 MSEK för GXP. Köpeskillingen uppgick till ca 14,7 MSEK samt 50 % av vinsten på EBITDA nivå inom Life Science från förvärvet under de nästkommande tre åren, dock högst cirka 40 MSEK. Förvärvet gjordes främst för att stärka sin position inom Life Science och förvärvet kan i nuläget direkt relateras till en affär gällande en order från det belgiska företaget Purna på 1 MSEK.

4 4 Marknadsstruktur och marknadsposition Formpipe arbetar med ECM-lösningar inom två olika branscher. Dessa utgörs av Life science och offentlig sektor. Försäljningen av ECM-lösningar inom offentlig sektor sker i Sverige och Danmark och inom Life science sker försäljningen på ett internationellt plan. 840 Miljoner i Sverige och Danmark Den offentliga sektorn står för den största delen av omsättningen och har under de senaste åren uppvisat en god tillväxt. Detta har varit drivet av stark tillväxt i informationsflödet, de ökade kraven på service nivå samt effektiviseringar inom den offentliga sektorn. Analysföretaget Gartner estimerar att ECM-marknaden inom Sverige och Danmark är värd 840 miljoner 2014 vilket skulle vara en tillväxt på 4,7 % jämfört med förra året. Av Formpipes systemintäkter beräknas 75 % komma från den svenska marknaden och 25 % från den Danska under 2014 enligt årsredovisningen för år Obligatorisk digital kommunikation Den danska staten har beslutat att införa obligatorisk digital kommunikation mellan medborgare, företag och den offentliga sektorn inom 63 tjänsteområden. Idag sker kommunikationen med offentlig sektor till 44 % med hjälp av digitala kanaler, denna siffra skall höjas till 84 % till Detta innebär en god möjlighet för tillväxt på den danska marknaden för Formpipe. Åldrande befolkning Både den svenska och den danska marknaden förväntas även att dra nytta av en åldrande befolkning. Den äldre delen av befolkningen ska försörjas av allt färre personer vilket innebär att den offentliga sektorns betydelse ökar. Det innebär också att kraven på en effektiv offentlig sektor ökar. Störst inom Europa Marknaden inom Europa är fragmenterad och kommer antagligen konsolideras i framtiden. På den Europeiska ECM marknaden är Formpipe den största aktören vilket indikera att marknaden består av måna små aktörer då Formpipe inte är något jätte bolag. Marknadsledande i Sverige och Danmark Inom Sverige och Danmark är Frompipe det ledande företaget och har den största marknadsandelen. Inom Danmark levererar Formpipe till 40 av totalt 98 danska kommuner. Låg konkurrens från de stora företagen De stora företagen som till exempel Oracle och IBM är inga konkurrenter för Formpipe. Detta beror på att de företagen är för stora för att intressera sig för till exempel kommuner då dessa är för små för deras organisation. Konkurrensen begränsas även då det är väldigt kostsamt för kunderna att byta ut denna typ av system vilket självklart också kan vara en nackdel för Fompipe. Life Science Formpipe är relativt nya inom området för Life Science men har beslutat att förstärka sin position inom denna bransch. Denna marknad påverkas likt den offentliga sektorn av hårda krav regelverksefterlevnad, främst ställda av FDA och EMA. Många av kraven är nytillkomna och ställer stort behov av dokument och ärendehantering vilket öppnar upp för Formpipe inom denna bransch. Detta då kontrollen är väldigt viktig för att förhindra att produkter behöver dras tillbaka från marknaden vilket innebär ett stort hot för bolagen som är verksamma inom branschen. Aktivt samarbete med 12/20 största Marknaden för Life Science är inte koncentrerad till någon särskild marknad utan Formpipe har inom denna möjlighet verka globalt då samma regelverk gäller världen över vilket skapar stor skalbarhet. Inom området för Life Science efterfrågas utöver ECM-produkterna även EQMS-produkter (Electronic Quality Management Systems). Den totala marknaden för Life Science förväntas växa med omkring 10 % per år fram till Vilket innebär ett marknadsvärde på 207 miljarder SEK år 2019 från 100 miljarder SEK år 2012.

5 5 Ledning och styrelse Ägarstruktur BO Nordlander, Styrelseordförande BO blev invald i styrelsen 2009, han har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i stockholm. Han arbetar för tillfället som VD för SIX Telekurs Nordic AB. Aktieinnehav: st. Christian Sundin, CEO Christian blev anställd 2006, men har en bakgrund inom Ericssonkoncernen och tidigare erfarenhet av implementering av IT-system. Han har tidigare erfarenhet som VD samt vice VD. Han är utbildad civilekonom. Aktieinnehav: st. Joakim Alfredson, CFO Har arbetat inom Formpipe sedan 2007 och har tidigare arbetat som konsult på bland annat KPMG. Joakim är utbildad ekonom. Aktieinnehav: st. Jack Spira, styrelseledamot Blev invald i styrelsen under 2012, och är Dr från karolinska institutet. Han har över 20 års erfarenhet från Life Science branschen och varit med vid framtagningen av nya mediciner. Aktieinnehav: 10115st. Kristina Lindgren, styrelseledamot Kristina blev invald under 2013 och har bott i Danmark under flera år och har god förståelse för affärsförbindelserna mellan Danmark och Sverige. Hon har dessutom över 20 års erfarenhet från IT sektorn. Aktieinnehav: 0st. Uppdelad ledningsgrupp Ledningsgruppen är uppdelad i två delar, en för den svenska delen och en för den danska gruppen. Inom den Svenska gruppen är Christian Sundin Country Manager och Joakim Alfredson CFO. Inom den Danska delen är Thomas à Porta Country Manager och Anders Stahl Eriksen CFO. Splittrad ägarstruktur Ägarstrukturen kännetecknas av många småsparare samt fonder vilket betyder att det inte finns någon storägare. Detta är inte den mest önskvärda ägarstrukturen då vi heller skulle se en stark huvudägare som kan står bakom bolaget speciellt ifall det skulle uppstå problem. Steffan Torstensson, styrelseledamot Steffan har en masterexamen från Jönköpings Business School, och har över 13 års erfarenhet från investment banking. Han blev invald till styrelsen under Aktieinnehav: 0st. Charlotte Hansson, styrelseledamot Blev invald under 2014 och har erfarenhet från Life Sciences/Biotech sektorn. Hon har en utbildning inom biokemi. Aktieinnehav: 10000st.

6 6 Bull-case Bear-case Omsättning Omsättning Korsförsljning Korsförsäljningen mellan systemen från de danska och svenska marknaderna går snabbare vilket betyder att de också driver omsättningen under de närmaste åren. Inom bullcaset fortsätter den offentliga sektorn med fortsatt tillväxt och stabila kassaflöden. På sikt drivs tillväxten av Life Science På längre sikt ser vi att en stor del av omsättningstillväxten kommer ifrån Life Science området. Där Formpipe lyckas knyta till sig flera företag på den internationella marknaden, här finns det även stora fördelar med att bli större och mer känd vilket underlättar att knyta till sig nya kunder. 778 MSEK i vinst under 2019 Med en tillväxt på 18 % i snitt och en marginal motsvarande den under 2013 blir omsättningen 771 MSEK och vinsten 42 MSEK för Vi ser dock att marginalen förbättras till 9 % vilket är medel senaste 5 åren betyder att vinsten skulle bli 70 MSEK och det ger även ett P/E tal på 4,24. Life Science floppar Inom bearcaset utvecklas inte Life Science i den önskade riktningen utan ger ingen omsättningstillväxt då bolaget inte lyckas med att knyta till sig kunder och inte heller med att skapa sig ett varumärke inom Life Science branschen. Lyckas inte knyta till sig nya kunder Vi ser även att Formpipe inte lyckas knyta till sig mycket kunder inom offentligsektor under de kommande åren vilket sänker betyder att licensintäkterna minskar och Formpipe får en något negativ omsättningstillväxt. Korsförsäljningen blir inte heller lyckad. Långsammare tillväxt Detta ger upphov till en svagt negativ tillväxt under de kommande 5 åren, och något sämre marginaler. Med en snitt tillväxt på -5 % så innebär det en omsättning motsvarande 262 MSEK Med en sämre marginal på 4 % blir vinsten för MSEK Vilket och ger en P/E multipel på 28,5. Orders inom Life Science Utdelning Rättegång gällande Stockholms stad Korsförsäljning Marginalförbättringar på grund av ökad leveranskapacitet

7 7 Finansiella Prognoser Tillväxt på 17,2 % för 2014 Under de tre första kvartalen under 2014 har Formpipe växt med i snitt 17 % jämfört med förra året. Vi tror att Formpipe kommer hålla sig kvar vid denna även för helåret, vårt estimat visar på en tillväxt på 17,2 %. Fortsatt tillväxt under 2015 och 2016 Formpipes organiska tillväxt har legat på 11 % under 2014 års första tre kvartal, vi ser möjligheten att Formpipe kommer fortsätta leverera denna organiska tillväxt även under de kommande två åren. Detta lägger en grund för våra estimat. Tillväxt inom Life Science Vi ser även att omsättningen kommer öka något inom Life Science branschen då vi ser en god potential för Formpipes system inom denna bransch. På grund av den ännu stora osäkerheten har vi ändå inte valt att ta med någon större tillväxt ifrån Life Science området i våra estimat. De finns dock med som en potential och är intressant för den framtida tillväxten. EBIT marginal på 9,8 % för 2016 De flyttar över försäljningen/installationen av systemen från externa konsulter till interna inom Sverige. Detta tror vi kan leda till en något bättre marginal under de kommande åren. Under 2013 låg EBIT marginalen på 9,3 %. Repetitiva intäkter på 227 MSEK under 2016 De återkommande intäkterna har legat kring 50 % under de senaste åren med en positiv trend. Skulle 53 % av intäkterna för 2016 vara återkommande skulle det innebära 227 MSEK vilket innebär en stabilitet i verksamheten, som kan generera goda kassaflöden. Utdelning från och med 2015 De stabila kassaflödena anser vi ge goda förutsättningar för utdelningar under de kommande åren. Den genomsnittliga utdelningsandelen har varit under de tre senaste åren varit ca 60 %. För Formpipe skulle detta innebära en utdelning på 0,21 kr. Dock finns det även en chans att Formpipe väljer att göra fler förvärv och då kommer antagligen utdelningen dröja. 100,00% 100,00% 50,00% 80,00% 0,00% -50,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% -20,00% 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 5,00 0,00 0,00% -20,00% Omsättningstillväxt Sales Omsättningstillväxt Nettomarginal 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E P/E EV/EBITDA 2008A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E Omsättningsfördelning % Sales Omsättningstillväxt 2010A2011A2012A2013A 2014E 2015E 47% Support och underhåll Licens Leverans %

8 8 Värdering Relativvärdering Stabil verksamhet Formpipe är ett stabilt bolag med goda förutsättningar till stabila kassaflöden. P/E skulle kunna ge uppsida på 106,1% Median värdet just nu är 23,64 för peers skulle Formpipe värderas till samma multipel för 2016 års vinst skulle det innebära ett motiverat pris på 12,57 kr eller en 106,1 % uppsida. Appliceras samma multipel på vårt estimat för 2014 blir priset 5,96 kr och ger en nedsida på -2 %. Motiverat pris på 6,16kr för Medelvärdet för P/E multipeln har under de tre senaste åren har varit 17,66 och skulle ge ett motiverat pris på 6,16 kr på 2015 års vinst. Vi anser att detta är rimligt då vi beräknar att Formpipe kommer växa tvåsiffrigt under de kommande åren. Den genomsnittliga tillväxten hos konkurrenterna har under samma period legat på 7 %. EV/EBITDA visar stor uppsida Sett till EV/EBITDA multipeln så ser Formpipe billigt då det handlas 6,74x på 2014s estimat och under 5x för Skulle Formpipe handlas till samma multipel som peers gör nu skulle det innebära en värdering på 18,88 och en uppsida på hela 210 % för Treårs medelvärde för multipeln har legat på 7,92 och är den multipel som används för att beräkna det motiverade priset. Det motiverade priset hamnar då på 9,50 kr för 2015, vilket ger en uppsida på 56% från nuvarande nivå. Formpipe är det företaget av peers som har de högsta marginalerna och som nämnt tidigare den högsta omsättningstillväxten. EV/EBIT visar på en nedsida för Formpipe. Vid 3års snitt (12,79) för multipeln så ger det ett motiverat 5,05 kr och visar en nedsida på -17 % för Direktavkastning 3,9 % Skulle Formpipe välja att genomföra utdelningen på 0,21kr skulle det innebära en direktavkastning för Formpipe. Vilket nästan är dubbelt så mycket som peers för tillfället, historiskt har direktavkastningen dock legat på 4,16 % för peers vilket pekar på en 17,5 % övervärdering. Riktkurs visar uppgång på 7 % för 2015 Vi har valt att vikta P/E multipeln till 0,5, EV/EBITDA och EV/EBIT multiplarna till 0,25 vardera. Detta innebär att vi får ett rekommenderat pris på 6,71 kr för 2015 och en uppgång på 10 %. Då vi är osäkra på om Formpipe kommer fortsätta förvärva eller att välja dela ut har vi valt att bortse ifrån direktavkastningen vid beräkningen av det motiverade priset. P/E EV/EBITDA EV/EBIT P/S 2011 EV/Sales EBITDA-marginal EBIT-marginal Omsättningstillväxt Direktavkastning IFS 14,67 8,47 9,81 0,89 0,89 9,85% 9,05% -0,35% 3,98% Vitec 9,26 4,38 7,03 0,68 0,74 16,88% 10,54% 13,68% 3,59% Addnode 7,62 4,37 5,42 0,61 0,49 11,23% 9,06% 24,62% 8,09% Median 9,26 4,38 7,03 0,68 0,74 11,2% 9,06% 13,68% 3,98% Formpipe 12,66 5,90 8,63 1,44 1,34 26,99% 15,52% 4,17% 3,88% 2012 P/E EV/EBITDA EV/EBIT P/S EV/Sales EBITDA-marginal EBIT-marginal Omsättningstillväxt Direktavkastning IFS 19,41 6,57 13,44 0,98 0,98 14,91% 7,29% 3,88% 3,39% Vitec 11,08 5,16 9,15 0,91 1,01 19,48% 10,99% 8,72% 3,62% Addnode 12,17 7,04 8,94 0,77 0,77 10,95% 8,62% 3,33% 6,16% Median 12,17 6,57 9,15 0,91 0,98 14,91% 8,62% 3,88% 3,62% Formpipe 20,89 9,40 16,13 1,29 20,80 25,28% 12,89% 70,45% 0,00% 2013 P/E EV/EBITDA EV/EBIT P/S EV/Sales EBITDA-marginal EBIT-marginal Omsättningstillväxt Direktavkastning IFS 39,59 13,13 27,16 2,08 2,02 16,15% 7,45% 2,39% 1,52% Vitec 23,64 10,41 19,00 1,79 1,94 18,14% 10,23% 1,89% 2,04% Addnode 21,48 11,73 15,16 0,94 0,90 8,57% 5,95% 5,78% 5,01% Median 23,64 11,73 19,00 1,79 1,94 16% 7,45% 2,39% 2,04% Formpipe 20,00 6,70 15,48 0,79 1,31 21,97% 8,43% 45,99% 0,00%

9 9 Alternativ värdering- DCF Formpipe har stabila och bra kassaflöden vilket är anledningen till att vi även gör en DCF som komplement till relativvärdering. WACC på 11,1% WACC har beräknats till 11,1 %. Skuldkostnaden uppgår till 3,74 % enligt senaste årsredovisningen, kostnaden för eget kapital estimeras till 9,77 %. Samt har vi valt att beräkna accounting beta istället för det vanliga betat som vi anser inte speglar risken rättvist. Accounting betat uppgår till 1,52 istället för det traditionella betat som uppgår till 0,65 enligt analysguiden. Vi har använt oss av information från PwCs marknadspremierapport vid beräkning av WACC. 5% tillväxt kommande under Vi använder estimaten för 2015 och 2016 sedan estimerar vi att de fria kassaflödena växer med 5 % de kommande 10 åren, basen för detta är att marknadstillväxten på 4,7 %. Efter 2027 beräknas ändlighetsvärdet med en tillväxt på 2 %. Svag nedsida på -1 % Denna DCF-värdering ger ett motiverat pris på 6,05 kr vilket skulle innebära en nedsida på -1 %. Vilket visar på att Formpipe för tillfället är korrekt värderat. Rekommendation Behållrekommendation i ett stabilt bolag. Enligt relativvärderingen så sätts riktkursen till 6,71 kr vilket skulle innebära en uppsida på 10 % på ett års sikt. DCF värderingen visar en liknande bild med ett motiverat pris 6,05 kr. Vi väljer att sätt riktkursen till den motsvarande relativvärderingen vilket ger en riktkurs på 6,71 kr vilket innebär en uppsida på 10 % och en behållrekommendation. På längre sikt tycker vi att bolaget ser intressant ut men väljer att inte köpa förrän någon av våra trigger slår in eller får starkare indikation på en hållbar framtida tillväxt. På grund av Formpipes kassaflöden så kommer det antagligen öppnas upp för utdelningar kommande åren, dock beroende på i vilken utsträckning de kommer fortsätta att förvärva bolag. Väljer de att göra fortsatta förärva så kommer utdelningen antagligen dröja då Formpipe istället genomför förvärven med kassaflödena istället. Strax innan jul tillkänna gavs flertalet orders vilket har fått aktiekursen att öka omkring 15 % vilket har tagit bort delar av den potential som tidigare fanns i prissättningen av aktien. Disclosure: Jakob Melin ägerej aktier i företaget Erik Lindstrand-äger ej aktier i företaget

10 10 Avk. pot. 6 Avkasningspotential 6 poäng Företagets potential ligger delvis inom Life Science-sektorn och dels ifall det skulle ske en konsolidering av marknaden. Läkemedelsindustri är en väldigt stor industri och ifall de lyckas bra på denna marknadfinns det en enorm potential. Gällande konsolidering av den europeiska ECM-marknaden där Formpipe redan är en av de största, vid en konsolidering finns det skalfördelar vilket skulle driva avkastningen. Lönsamhet 5 Lönsamhet 5 poäng På grund av den stora delen repetitiva intäkter finns det förutsättningar för en god lönsamhet. Lönsamheten har tidigare varit relativt hög men har under de två senaste åren varit något sämre, vilket sänker betyget något då det ser ut som att bolaget ligger i en lätt nedåtgående trend gällande bolagets lönsamhet. Ledning 6 Ledning 6 poäng VDn känns öppen och ärlig, samt erkänner problem inom verksamhet och är öppen med vad som behöver förbättras. Ledningen har lyckats bygga upp en hållbar och stabil verksamhet över åren. Det som vi saknar hos ledningen är att det är ett relativt lågt ägande av företaget inom framföra allt styrelsen. Trygg Placering 8 Trygg placering 8 poäng Stor del av intäkterna är återkommande vilket stabiliserar verksamheten. Största delen av försäljningen sker även mot den offentliga sektorn minskar även det konjunkturkänsligheten vilket höjer poängen. Bolaget håller på att arbeta ner skuldsättningen vilket även det sänker risken i bolaget. Soliditeten enligt 2013 var 45 %.

11 11 SWOT Formpipe är ett mycket stabilt bolag främst till följd av de stora repetitiva intäkterna. Enligt bolagets VD skulle det vara väldigt svårt för Formpipe att göra ett negativt resultat. Detta tillsammans med höga inträdesbarriärer på marknaden till följd av stora investeringar i uppdateringar och utbildning från kundernas sida skapar en långsiktig trygghet. Affärerna sker dock primärt med offentlig sektor vilket gör marknaden mindre lukrativ och skalbar. Detta beror på längre beslutsprocesser då statliga myndigheter måste ta in flera anbud och inte direkt kan vända sig till Formpipe. Sett till marknaden så är Formpipe en etablerad aktör på den svenska och den danska marknaden vilket möjliggör expansioner och cross-sales mellan de båda marknaderna till låga kostnader. Formpipe gynnas dessutom av de ökande informationsflödena, de ständigt uppdaterade regelverken samt en åldrande befolkning som kommer att vara i behov av effektiv kontakt med de offentliga myndigheterna. Eftersom kunderna kommer ifrån offentlig sektor främst inom Danmark och Sverige är expansionsmöjligheterna dock inte obegränsade varför Formpipe långsiktigt måste satsa mer på Life Science marknaden för att tillväxten inte skall avta. Styrkor Cirka 50 % av intäkterna är repetitiva vilket skapar en stor säkerhet i bolaget. Höga inträdesbarriärer på marknaden då det blir oerhört kostsamt för kunderna att byta leverantör. Formpipe har byggt upp system som med liten modifikation kan användas i olika företag och branscher. Formpipe minskar företags kostnader och investeringar i deras program är således en investering i den egna verksamheten. SWOT Svagheter Affärer sker primärt med offentlig sektor vilket leder till långsammare beslutsprocesser ifrån kunderna då upphandlingar måste äga rum. Formpipe har låga marknadsandelar inom Life Science varför en expansion inom området kommer att bli kostsam. Beroende av stor kund inom Danska segmentet som utgör ungefär hälften av omsättningen. Möjligheter Formpipe har cross-sales möjligheter mellan olika marknader på redan befintliga system. Ständigt ökande informationsflöde och regelverk gynnar Formpipes kärnverksamhet. Globala expansionsmöjligheter på Life Science sidan skapar stora tillväxtmöjligheter. Hot Vunna upphandlingar kan överklagas och på så sätt gå till domstol. Detta kan innebära fördröjningar och förlorade affärer. Denna typ av rättsprocesser är vanliga inom branschen. På sikt begränsade expansionsmöjligheter inom offentlig sektor.

12 Appendix FORMPIPE 12

13 13 Disclaimer Dessa analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor, uppgifter och kunniga personer som Analyst Group bedömer som tillförlitliga. Analyst Group kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysenbaseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka alltid innehåller en osäkerhet och bör användas försiktigt. Analyst Group kan därför aldrig garantera att prognoser och framåtblickande estimatkommer att bli uppfyllda. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från Analyst Group, någon medarbetare eller person med koppling till Analyst Group alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och all annan information som härrör från AnalystGroupär avsedd att vara ett av flera redskap vidinvesteringsbeslut rörande alla former av investering oberoende av vilken typ av investering det rör sig om. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. Analyst Group frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group. Analyst Group har ej mottagit betalning eller annan ersättning för att göra analysen.

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

Novus Group. Independent Analysis. Analytiker Sebastian Kejlberg. Nyckeldata

Novus Group. Independent Analysis. Analytiker Sebastian Kejlberg. Nyckeldata Independent Analysis Novus Group Starkt varumärke Novus var under Almedalsveckan 2014 det mest citerade undersökningsföretaget. Hela 32 % av alla publicerade undersökningar i svensk press var en Novus

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

Net Insight. Ledning 8. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage

Net Insight. Ledning 8. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage Independent Analysis Part Coverage Net Insight Potentiell uppsida om 0,14 kr vinst per aktie för helåret 2014 (-0,02). Inträffar detta ser vi ett p/e-tal omkring 20,7 (-72) på 2014 års resultat. Bruttomarginalen

Läs mer

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2 Independent Analysis OptiFreeze Marknadsledande produkter med marginal på över 55% OptiFreeze har en hög marginal på sina produkter och har utvecklat en väldigt avancerad teknik som ger otroligt bra slutresultat

Läs mer

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Aqeri Holding AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Vinstökning med 1750 % ger goda framtidsutsikter Efter några tunga år med förluster

Läs mer

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3 Independent Analysis Interfox Resources Attraktivt område. Tomsk regionen, där Interfox Resources är verksamma, är den region i västra Sibirien som producerar näst mest olja. Västra Sibirien står i sin

Läs mer

Buy. MultiQ. Ledning 5 Avk. pot. 6 Trygg Placering 4. Stock performance

Buy. MultiQ. Ledning 5 Avk. pot. 6 Trygg Placering 4. Stock performance Independent Analysis Omstruktureringarna visar resultat Lönsamheten under första halvåret vänt och bolaget visar vinst för första gången sedan 2011. Under de senaste åren har MultiQ genomfört omstruktureringar

Läs mer

FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr. 2013-05-14 Vd Christian Sundin

FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr. 2013-05-14 Vd Christian Sundin FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr 2013-05-14 Vd Christian Sundin 2 Introduktion FormPipe Software i korthet FormPipe Software är ett bolag inom Enterprise Content Management (ECM) Skapar

Läs mer

Hexatronic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Omsättning per aktie

Hexatronic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Omsättning per aktie Bull or Bear Independent Analysis Hexatronic AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Insider ägande på 46 % ger stabil ägarstruktur Största ägarna i bolaget äger tillsammans

Läs mer

Oniva Online Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Oniva Online Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Oniva Online Group Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Marknaden för onlinemarknadsföring har en årlig tillväxt på 16 procent. Även marknaden

Läs mer

MedCap AB. Avkastningspotential 5 Trygg Placering 5

MedCap AB. Avkastningspotential 5 Trygg Placering 5 Independent Analysis Part- Coverage MedCap AB Kassa på 50 MSEK öppnar upp för framtida förvärv Efter genomförd nyemission har MedCap AB stärkt kassan och ger ett förvärvsutrymme på cirka 100 MSEK. Framtidsutsikter

Läs mer

FormPipe Software. V D C H R I S T I A N Mars 2008 S U N D I N

FormPipe Software. V D C H R I S T I A N Mars 2008 S U N D I N FormPipe Software V D C H R I S T I A N Mars 2008 S U N D I N Agenda Översikt FormPipe Software Affärsområde NetDesign ECM (Enterprise Content Management) Förnyat ramavtal Affärsmodell ECM marknaden Tillväxt

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

JLT Mobile Computers

JLT Mobile Computers Independent Analysis JLT Mobile Computers Stor kassa på 17 miljoner är mycket likvida medel för ett litet företag som JLT. Intressant att se eventuell framtida investeringsplaner. Övertag av försäljningspartner

Läs mer

Eurocon Consulting. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Eurocon Consulting. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Eurocon Consulting Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Uppsving på underliggande marknad. Pappers- och massaindustrin, som står för 48

Läs mer

FormPipe Software - Skapar ordning och reda i information C HRISTIAN S UNDIN, M AJ 2010

FormPipe Software - Skapar ordning och reda i information C HRISTIAN S UNDIN, M AJ 2010 FormPipe Software - Skapar ordning och reda i information C HRISTIAN S UNDIN, M AJ 2010 Agenda Finansiell översikt Q1 Affärsmodell Introduktion till begreppet ECM (Enterprise Content Management) Kundexempel

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis Bull or Bear Independent Analysis Anoto Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Marknaden för digitala pennor förväntas växa med drygt 300 % till 2020 I ett scenario då något

Läs mer

Buy. Nordic Camping. Ledning 7 Avk. pot. 7 Trygg Placering 8. Target price: 24,00 SEK

Buy. Nordic Camping. Ledning 7 Avk. pot. 7 Trygg Placering 8. Target price: 24,00 SEK Expansivt bolag med historisk tillväxt på 30-4 Har de senaste åren haft en stabil tillväxt på ca 30-4 per år på en marknad som växer med 5-6 % årligen, detta tyder på att Nordic Camping snabbt tar marknadsandelar.

Läs mer

TagMaster. Bull or Bear Independent Analysis. Stock Performance. Value Drivers

TagMaster. Bull or Bear Independent Analysis. Stock Performance. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis TagMaster Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Rekordåret 2014 gav en omsättningstillväxt på 19.7% 2014 var det bästa året någonsin för

Läs mer

Dala Energi AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Dala Energi AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Dala AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management High yield. Trots en relativt låg payout ratio (35%) förväntas bolaget ge en direktavkastning

Läs mer

Hold. Alteco Medical. Ledning 6 Avk. pot. 8 Trygg Placering 3. Kursutveckling

Hold. Alteco Medical. Ledning 6 Avk. pot. 8 Trygg Placering 3. Kursutveckling Analysts: Jakob Melin & Stefan Svärd Alteco Medical Hold 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 Unik patenterad produkt med stor potential och en marginal på hela 60 % Alteco LPS Adsorber har en hög produktmarginal på hela

Läs mer

Railcare Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Railcare Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Railcare Group Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Omsättningstillväxten om 68 % år 2014 kommer inte att upprepas inom överskådlig tid.

Läs mer

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på:

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: ATT GÖRA EN DCF VÄRDERING STEG FÖR STEG 1. Omsättning och tillväxt Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: - Tidigare års utfall - Ledningens prognos - Baserat på

Läs mer

Bredband2 (BRE2) Omsättning och EBIT-marginal. Independent Equity Analysis. Värdedrivare Qualityof earnings Ledning & styrelse Risknivå

Bredband2 (BRE2) Omsättning och EBIT-marginal. Independent Equity Analysis. Värdedrivare Qualityof earnings Ledning & styrelse Risknivå Bredband2 (BRE2) 1 ANALYTIKER Filip Düsing Markus LevéenPehrson BREDBAND 2 Aktiekurs 1,03 v. 52 högsta / lägsta 1,07/0,57 Antal aktier 701 001 647 Börsvärde (MSEK) Nettoskuld (MSEK) 715,02 MSEK -43,29

Läs mer

CybAero. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

CybAero. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis CybAero Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Avtal med kinesiska AVIC med ordervärde på minst 700 MSEK. Avtalet omfattar 80 system och

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Exekutiv sammanfattning: Boliden är ett välskött bolag med bra operationell effektivtet. Bolaget verkar på en måttligt attraktiv marknad men har dock en stabil position

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

KURSUTVECKLING 13,5 12,5 11,5 10,5 9,5 8,5

KURSUTVECKLING 13,5 12,5 11,5 10,5 9,5 8,5 FORMPIPE SOFTWARE NASDAQ OMX Small Cap 217-2-16 KURS (SEK): 12, Informationsteknik God försäljning Bekräftar positiv trend Uppjusterade resultatestimat God försäljning. Omsättningen uppgick till 16,7 (93,1)

Läs mer

Omsättning 2013 (Mkr)

Omsättning 2013 (Mkr) Axfood är idag en av de största aktörerna inom dagligvaruhandeln i norden. Aktien har gett en stabil direktavkastning, samtidigt har värdet ökat med ungefär 15 % per år de senaste 14 åren. De senaste dagarna

Läs mer

Etrion. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Etrion. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Etrion Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management År 2016 räknar vi med att bolaget går med vinst samt ett EBITDAresultat om 72,6 MUSD, 125 %

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Technical Analysis Analyst: Ahmed Daadooch 8 March 06: Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur var

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analyst: Jonathan Engman 03/06/6 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur

Läs mer

New Nordic Healthbrands

New Nordic Healthbrands Technical Analysis Analysts: Jesper Carlsson 9 March 06: Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur var

Läs mer

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 1 Agenda Sammanfattning av Finansiell utveckling Verksamheten 2 Tillväxt och stabilt resultat Nettoomsättningen uppgick till 431,8 (411,4) MSEK,

Läs mer

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess EPaccess Media Sverige 22 november 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay Europa visar vägen Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 4,8 Högsta/Lägsta

Läs mer

Drillcon AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Drillcon AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Drillcon AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Storägaren Traction har sedan den 19e december ökat sitt aktieinnehav från 49,9 % till

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analyst: Carl Becht 5-- Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur var för

Läs mer

KURSUTVECKLING 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0

KURSUTVECKLING 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 FORMPIPE SOFTWARE NASDAQ OMX Small Cap Starkt underliggande resultat Lasernet på frammarsch Höjda prognoser Starkt underliggande resultat. Efter flera kvartal med svaga resultat slog Formpipe våra, visserligen

Läs mer

Vindico Security. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage

Vindico Security. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage Independent Analysis Part Coverage Vindico Security Möjlig uppsida på 100% om resultatmål uppnås. Ledningen uppskattar företagets omsättning till 25 miljoner och marginalen till 8-10% om 3 år. Det är en

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

2002 2003 2004 2005p 2006p

2002 2003 2004 2005p 2006p ANALYSGARANTI* 25:e augusti 25 Bolagsanalys Resco (Resco.ST) Starkt utomlands - svagt i Sverige Rescos rapport under gårdagen var något bättre än våra förväntningar. Tillväxten var goda 35 procent under

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analyst: Simon Skålberg 9 Jan. 06 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analysts: Jonathan Engman & Karl Österberg March 06 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis 2 Analyst: Carl Becht Rubrik 206/0/2 Rubrik Rubrik Rubrik 2 2 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analytiker: Fredrik Elliot & Alexander Ristiniemi 6//5 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis 2 Analysts: Sebastian Karlsson & Staffan Bülow 29/03/206: 2 2 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING DORO NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-5-9 69,5 Hälsovård Ofördelaktig geografisk mix Stillastående i Doro Care Nedsjusterade Q2-estimat Ofördelaktig geografisk mix. Nettoomsättningen om 413 MSEK motsvarade

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

FormPipe Software C H R I S T I A N S U N D I N, M AJ 2009

FormPipe Software C H R I S T I A N S U N D I N, M AJ 2009 FormPipe Software C H R I S T I A N S U N D I N, M AJ 2009 Agenda Introduktion till FormPipe Software och begreppet ECM Kundexempel Partnerförsäljning Finansiell översikt ECM marknaden i lågkonjunktur

Läs mer

CAPACENT. Starkare resultat än väntat Förvärv av Capacent ehf Estimatjusteringar KURS (SEK): 48,90 INTRODUCE.SE

CAPACENT. Starkare resultat än väntat Förvärv av Capacent ehf Estimatjusteringar KURS (SEK): 48,90 INTRODUCE.SE CAPACENT NASDAQ First North Starkare resultat än väntat Förvärv av Capacent ehf Estimatjusteringar Starkare resultat än väntat. Omsättningen uppgick till 38,6 MSEK (46,5), motsvarande en försäljningsnedgång

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING ework NASDAQ OMX Small Cap Imponerande stark orderingång Övertygande vinsttillväxt Marginella prognoshöjningar Imponerande stark orderingång. Nettoomsättningen under Q2 uppgick till 1 934 MSEK (1 575),

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Envirologic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Envirologic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Envirologic AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management En enorm potentiell marknad på 10 miljarder SEK för Envirologic i Europa Bolaget har

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analytiker: Johan Eriksson & Eric Stussare 04//5 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

7 feb 2016 Q Bokslutskommuniké

7 feb 2016 Q Bokslutskommuniké 7 feb 2016 Q4 2016 Bokslutskommuniké 1 Agenda Sammanfattning Q4 2016 Väsentliga händelser Verksamheten Finansiell ställning 2 Sammanfattning Q4 2016: Tillväxt, starkt kassaflöde och andelen återkommande

Läs mer

Sportamore AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Sportamore AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Sportamore AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Notering på Nasdaq OMX Small Cap under Q2 2015. Byte av lista öppnar upp för institutionella

Läs mer

Opus Group. EPaccess. Verkstad Sverige 27 augusti Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse

Opus Group. EPaccess. Verkstad Sverige 27 augusti Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse EPaccess Verkstad Sverige 7 augusti 13 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Opus Group Nytäckning Rapport Viktig händelse Kurspotential Hög Risknivå Hög Kurs 7. Högsta/Lägsta (1M)./1. Antal aktier (m)

Läs mer

Swedencare Bolagspresentation

Swedencare Bolagspresentation Swedencare Bolagspresentation SWEDENCARE EVENTUELL NOTERING PÅ FIRST NORTH Swedencare AB ( Swedencare eller Bolaget ) utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom hälsa på den globala husdjursmarknaden

Läs mer

Analytiker Fabian Franzén 23/11-16

Analytiker Fabian Franzén 23/11-16 I Utdelningskampen jämförs två företag med varandra för att se vilket bolag som över tid har genererat högst avkastning till sina ägare. I denna rapport analyseras läkemedelsjätten mot telegiganten. Bakgrund

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analytiker: Eric Stussare & Robert Ydenius 0 March 06 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013. Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja

SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013. Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja JOHN ZETTERBERG Styrelseordförande CASPER TAMM CFO Swedol Marknadsledande yrkeshandelskedja med ett komplett utbud till proffs och andra som efterfrågar proffskvalitet.

Läs mer

ADDvise. Ledning 5 Avk. pot. 7 Trygg Placering 3

ADDvise. Ledning 5 Avk. pot. 7 Trygg Placering 3 Analytiker: Stefan Svärd och Etrit Vllasalija ADDvise Aggressiv förvärvsstrategi med fokus på bolag som omsätter minst 20 MSEK och som har positivt resultat Planerar att genomföra ett till två förvärv

Läs mer

Arne Karlsson. Nässjö 2013-06-04

Arne Karlsson. Nässjö 2013-06-04 Arne Karlsson Nässjö 2013-06-04 1 20% IRR går det? Ratos främsta (finansiella) mål Branschen historiskt överträffat (rejält) Ratos facit 1999-2012 överträffat (med marginal) Möjligt uppnå framöver? Möjligt

Läs mer

KURSUTVECKLING 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06

KURSUTVECKLING 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 BRIOX Nordic Growth Market Stora besparingar att vänta Finland i fokus Hög tillväxt från låga nivåer Stora besparingar att vänta. Sedan tidigare har bolagets nya ledning aviserat att de avser att genomföra

Läs mer

VITEC. Starkt i Fastighet och Finans & Försäkring Mäklare laddar om, Hälsa på rätt väg Förvärvar Plania AS KURS (SEK): 72,50 INTRODUCE.

VITEC. Starkt i Fastighet och Finans & Försäkring Mäklare laddar om, Hälsa på rätt väg Förvärvar Plania AS KURS (SEK): 72,50 INTRODUCE. 217-2-2 KURS (SEK): VITEC 72,5 NASDAQ OMX Small Cap Starkt i och Finans & Försäkring laddar om, på rätt väg Förvärvar Plania AS Starkt i och Finans & Försäkring. Omsättningen på gruppnivå uppgick till

Läs mer

Detta är ingen analys utan endast en förstudie/screening för att bekanta sig med ett antal bolag.

Detta är ingen analys utan endast en förstudie/screening för att bekanta sig med ett antal bolag. Genomgång av sportmärken Detta är ingen analys utan endast en förstudie/screening för att bekanta sig med ett antal bolag. Varför ett Amerikanskt klädmärke? - Det finns en underliggande tillväxt i sekton.

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis 2 Analysts: John Kleven Falck & Victor Björk Lindström 206-03-4 2 2 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 1 Agenda Sammanfattning av Q3 Transcat PLM Verksamheten Finansiell utveckling Sammanfattning 2 Q3 2015 Strategiskt förvärv och 32% tillväxt

Läs mer

Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB

Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB Göteborg 23 maj 2013 Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB www.opus.se Opus Group i korthet Opus Group idag Verksamt i 22 år, grundat 1990 Ca 870 anställda globalt Huvudkontor i Göteborg Produktionsanläggningar

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING CAPACENT NASDAQ First North Nordiskt managementkonsult Förvärv ligger i korten Generös utdelningspolicy Nordiskt managementkonsult. Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag med fokus på att genomdriva

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet 216-5-17 KURS (SEK): VITEC 65, NASDAQ OMX Small Cap Rörelseresultat under förväntan Högtryck i Nedjusterade resultatestimat Rörelseresultat under förväntan. Vitec har för vana att leverera resultat i linje

Läs mer

13 juni Extra bolagsstämma i Securitas AB

13 juni Extra bolagsstämma i Securitas AB 13 juni 2011 Extra bolagsstämma i Securitas AB 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av förslag till dagordning 5. Val av justerare

Läs mer

RusForest. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

RusForest. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis RusForest Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management RusForest är nu nästintill skuldfritt och med en justerad nettokassa för år 2014 på 81,7

Läs mer

PledPharma. EPaccess. Hälsovård Sverige 4 september Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse

PledPharma. EPaccess. Hälsovård Sverige 4 september Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse EPaccess Hälsovård Sverige 4 september 23 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se PledPharma Nytäckning Rapport Viktig händelse Kurspotential Hög Risknivå Hög Kurs 2.95 Högsta/Lägsta (2M) 6.5/8.23

Läs mer

New Nordic HealthBrands

New Nordic HealthBrands New Nordic HealthBrands Buy Target price: 33,4 SEK Tillväxt i USA ger goda framtidsutsikter, växer med 3% Större satsning på de mest lönsamma produkterna har resulterat i att USA blivit en viktig marknad

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Addnode. Verksamhetskritiska system och IT-lösningar. Störst i Norden på IT-lösningar för design, konstruktion och produktinformation

Addnode. Verksamhetskritiska system och IT-lösningar. Störst i Norden på IT-lösningar för design, konstruktion och produktinformation Addnode Störst i Norden på IT-lösningar för design, konstruktion och produktinformation till industrin Ledande på verksamhetssystem och ärendehantering med kartan som stöd till offentlig sektor Verksamhetskritiska

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analytiker: C hristoffer Ström, Reda Ben Larbi 8 December 06 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-11-19 ANALYSGUIDEN. Capacent

Uppdragsanalys 2015-11-19 ANALYSGUIDEN. Capacent Uppdragsanalys 2015-11-19 Capacent KÖP Capacent 2015-11-19 UPPDATERING Riktkurs: 43 kronor 2 Svagt kvartal, ljus framtid Tredje kvartalet blev som väntat ett mellankvartal i väntan på att mer intressanta

Läs mer

Unlimited Travel Group AB

Unlimited Travel Group AB Independent Equity Analysis Analytiker: Carl Becht och Nino Merckling Rubrik 05--0 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Lammhults Design Group. AFr Lönsamhet 5 Ledning 6 Avkastningspotential 7 Trygg Placering 4

Lammhults Design Group. AFr Lönsamhet 5 Ledning 6 Avkastningspotential 7 Trygg Placering 4 Analysts: Simon Andersson och Jakob Melin Lammhults Design Group Buy Target price: 47,20 SEK Stor sannolikhet till förbättrad marginal från 6% till 12% inom närmaste två åren. Anledningen till förbättringen

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-08-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza

Uppdragsanalys 2015-08-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza Uppdragsanalys 2015-08-10, uppdatering Hanza TECKNA Hanza 2015-08-10 UPPDATERING Analytiker: Paul Regnell, Birger Jarl FK Analys av Hanzas nyemission Notera att den här texten riktar sig främst till personer

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - september 2014 PERIODEN 1 JULI 30 SEPTEMBER 2014 Nettoomsättning 81,9 Mkr (70,3 Mkr) Systemintäkter 51,1 Mkr (47,5 Mkr) EBITDA 17,5 Mkr (18,9 Mkr) EBITDA-marginal 21,3 % (26,9 %)

Läs mer

Resco (Resco.ST) Sverige tar fart. Bransch: Kjell Jacobsson. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Resco (Resco.ST) Sverige tar fart. Bransch: Kjell Jacobsson. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential ANALYSGARANTI* 27:e april 2005 Bolagsanalys Resco (Resco.ST) Sverige tar fart Rescos rapport i går var i linje med våra förväntningar och visar att bolaget är på väg åt rätt håll. Omsättningen ökade med

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer