Kan D-vitaminbrist påverk domsförlopp hos patiente

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kan D-vitaminbrist påverk domsförlopp hos patiente"

Transkript

1 Kan D-vitaminbrist påverk domsförlopp hos patiente sammanfattning Utöver sin roll i benmineralisering och kalcium-fosformetabolism reglerar D-vitamin potentiellt många andra cellulära funktioner. Ur ett lungperspektiv är D-vitamin intressant då låg D-vitaminstatus har visat sig ha association med lägre lungfunktion, både bland lungfriska och hos patienter med obstruktiv lungsjukdom. Inom forskning på KOL har man sett en hög prevalens av D-vitaminbrist bland KOL-patienter och dessutom har D-vitaminets anti-infektiösa och anti-inflammatoriska egenskaper och dess roll vid astma och komorbida tillstånd uppmärksammats. Förutom effekter på lungfunktion har tvärsnitts- och prekliniska studier visat att normal D-vitaminstatus skyddar mot luftvägsinfektioner, men i efterföljande kliniska studier och i interventionsstudier med D-vitamintillskott på KOL-patienter har inte motsvarande samband kunnat påvisas. Dessa studier är dock förhållandevis få i antal. Huruvida det finns kausalitet mellan D-vitamin och sjukdom, eller om D-vitamin mer blir en «markör» för sjukdom är en fråga värd att fundera över. Samtidigt styrker både in vitro- och djurstudier D-vitaminets betydelse för immunförsvar, remodulering och inflammation i lungvävnad, och få kliniska studier har hittills tittat på D-vitamin och KOL. Pågående interventionsstudier med D-vitamintillskott tros kunna ge mer klara bevis för om D-vitamin kan ha en roll vid KOL-patogenes. Louise Persson, Haukeland universitetssykehus, Bergen D-vitaminet har intagit scenen som ett multipotent vitamin med mångfaldig fysiologisk verkan och forskning associerar låg D-vitaminstatus med ökad risk för utveckling av flera folksjukdomar såsom cancer, infektion, kardiovaskulär och autoimmun sjukdom (1). Vad är grunden till ny optimism runt vitaminet som traditionellt sett enbart haft en roll inom skelettutveckling, benmineralisering och reglering av kalcium- och fosforhomeostasen? Upptäckten av att aktivt D-vitamin (1,25(OH)2D3) kan produceras lokalt i flera organvävnader i kroppen med effekter bortom kalcium-fosformetabolismen och att det även kontrollerar transkriptionen av gener med betydelse för åtskilliga biologiska processer, har gjort att antalet publikationer gällande D-vitamin har ökat närmast exponentiellt de sista åren (2) (Figur 1). Randomiserade kontrollerade studier med D-vitamintillskott tillför en viktig utvärdering av de hypoteser som genereras från observationsoch prekliniska studier. Men trots lovande och entydiga prekliniska resultat tenderar resultaten från de randomiserade kontrollerade studierna att divergera. Svårigheten vid studier som undersöker D-vitamin och risk för utveckling av sjukdom, är att några av de faktorer som påverkar en individs D-vitaminnivåer (diet, fysisk aktivitet, tid utomhus och solexponering) också kan sammankopplas med livsstil och generellt hälsotillstånd. Huruvida det finns kausalitet mellan D-vitamin och sjukdom, eller om D-vitamin mer blir en «markör» för sjukdom är en fråga värd att fundera över. Samtidigt styrker in vitro- och djurstudier D-vitaminets betydelse för flera biologiska processer som skapar en motvikt till kritiken. Inom lungmedicinen uppmärksammades D-vitamin redan på talet i samband med behandling av tuberkulos. Man observerade att solexponering hade god effekt på sjukdomsutveckling och den fick en roll i behandlingen fram till antibiotikans era. Dansken Niels Finsen behandlade hudtuberkulos med högintensivt elektriskt ljus och fick nobelpriset 1903 för sin uppfinning. På senare tid har D-vitaminets roll vid astma och andra komorbida tillstånd, dess anti-infektiösa och anti-inflammatoriska egenskaper och effekter på lungfunktion uppmärksammats i forskning relaterad till KOL. D-vitamin; metabolism och biologisk verkan Cirkulerande nivåer av D-vitamin uppskattas vid mätning av serum Louse Persson, AT-läkare, stipendiat vid lungavdelningen Haukeland universitets-sykehus, Bergen. kontaktadress: Louise Persson Lungeavdelingen, Haukeland universitetssykehus NO-5021 Bergen 18 allergi i prakxsis 2/2013

2 a sjukr med KOL? KOL-populationer har ökad risk för D-vitaminbrist: mellan % in the number av patienter of articles i GOLD stadier published II-IV har each year with the term vitamin D in the title bstract, bristtillstånd as reported och in prevalensen PUBMED ser (National ut att Library of Medicine, Bethesda, MD). öka med grad av luftvägsobstruktion. ANTALL PUBLIKATIONER Figur 1. Årlig utveckling av antal publikationer med termen «D-vitamin» i abstrakt eller titel. norman, 2008 (2) ÅR hydroxyvitamin D, 25(OH)D 3, som har en lång halveringstid i blodet och fungerar som markör för ett individs D-vitaminstatus. Kroppen får D-vitamin tillfört primärt genom syntes i huden efter solexponering av ultraviolett B (UVB)-ljus, sekundärt och i mindre mängder via kost som är naturligt rik på D-vitamin (fet fisk, fiskleverolja, äggula), matvaror som berikats med D-vitamin (mejeriprodukter), eller D-vitamintillskott. Efter intag omvandlas vitaminet kemiskt i levern till 25(OH)D 3, kommer ut i cirkulationen och transporteras an A W Am J Clin Nutr 2008;88:491S-499S allergi i prakxsis 2/

3 vidare ut till målorgan bundet till D-vitaminbindande protein (DBP). Det klassiska målorganet är njurar som omvandlar 25(OH)D 3 till den biologiskt aktiva formen, 1,25(OH 2 )D 3. Både 25(OH)D 3 och 1,25(OH 2 )D 3 påverkar en specifik nukleär D-vitaminreceptor (VDR) och reglerar därigenom kalcium-fosforhomeostasen, benmineralisering och skelettillväxt (Figur 2). D-vitaminreceptorer finns i praktiskt taget alla celler med cellkärna. Utöver njurarna kan flera andra typer av vävnader och celler omvandla D-vitamin till aktiv form i en lokal miljö. D-vitamin kan därför påverka en rad «icke-kalcemiska» funktioner inklusive immunmodulering, celldelning och celldifferentiering och detta har gett D-vitamin uppmärksamhet inom forskningen gällande ett flertal sjukdomar (1). D-vitaminbrist; orsaker och definition Det finns ingen konsensus kring optimal D- vitaminstatus, men vanligtvis rekommenderas gränsvärdet 20 ng/ml för att uppnå normal skelett- och kalcium-fosforhomeostas (3). Utveckling av skelettdeformiteter som rakit (engelska sjukan) och osteomalaci sker vid lägre nivåer (10 ng/ml). Optimala värden för effekter utöver «skeletthälsa», som till exempel anti-infektiösa och anti-inflammatoriska effekter, är ovisst och debatterat. Bristtillstånd kan utvecklas som en konsekvens av: sänkt intag (D-vitaminfattig diet), minskad biotillgänglighet (malabsorptionstillstånd som celiaki, Mb Crohns, cystisk fibros, gastrisk bypasskirurgi och fetma), minskad solexponering (solkräm, kläder, latitud, mörkfärgad hud och årstid), ökad leverkatabolism (behandling med antikonvulsiva, glukokortikosteroider), eller sänkt endogen syntes (lever- eller njurinsufficiens) (1). Mörkfärgad hud innehåller mer melanin som ger nedsatt D-vitaminsyntes i hud, vissa etniska grupper löper därför ökad risk för bristtillstånd och kulturellt betingad täck- ande klädsel ökar risken ytterligare. Hudsyntes och D-vitaminlager försämras också med stigande ålder. Exempel på genetisk orsak till D-vitaminbrist är ärftliga former av rakit som orsakas av mutationer i gener som kodar för VDR eller enzymet som omvandlar D-vitamin till aktiv form. Studier på KOL och D-vitamin Lungfunktion Black PN och medarbetare kunde visa ett dos-responssamband mellan 25(OH)D 3 och lungfunktionsparametrarna FEV 1 (Forced expiratory volume in one second) och FVC (Forced vital capacity) i en stor samhällsbaserad population (4). Detta blev startskottet för kommande studier på D-vitamin och KOL, då motsvarande effekt på lungfunktion antas ha större betydelse för lungsjuka. Samma positiva korrelation mellan FEV 1 och 25(OH)D 3 reproducerades också i KOL-populationer, där individer med större grad av Figur 2. D-vitamin; metabolism Finklea et al., 2011, Adv Nutr, 2, Vitamin D 25-hydroxylase 25-hydroxyvitamin D Lung 1a-hydroxylase 1a-hydroxylase 1,25-dihydroxyvitamin D Den klassiska reaktionsvägen Intestinal upptagning av kalcium Benmetabolism Föreslagna effekter på andningsorganen Förbättrade antimikrobiella peptider Reglering av det inflammatoriska svaret Reglering av luftvägarnas remodulering Muskelstyrka 20 allergi i prakxsis 2/2013

4 luftvägsobstruktion hade lägre nivåer av D-vitamin (5 (8) (Figur 3). Underliggande mekanismer för D-vitamin som orsak till sänkt lungfunktion är inte helt klara och man har inga säkra bevis för ett direkt kausalt samband (9). Följande förklaringsmodeller har nämnts: 1. Låg D-vitaminstatus ökar risken för benskörhet och frakturer i ryggkotor som kan ha konsekvenser för lungventilation och lungfunktionsparametrar (10). 2. I studier på möss har D-vitaminbrist lett till ökad tillströmning av inflammatoriska celler och pro-inflammatoriska mediatorer och uppreglering av metalloproteinaser (MMP-9/12): faktorer som tros kunna bidra till inflammation och strukturella förändringar i lungvävnad (11). En studie har påvisat nedsatt lungvolym hos möss med D-vitaminbrist (12). I sammanhanget kan nämnas att genvarianter i D-vitaminets bindningsprotein (DBP) har sammankopplats med sänkt lungfunktion och ökad risk för KOL (5, 8, 13), utan att man med säkerhet vet om proteinet har en direkt verkande roll eller indirekt sänker biotillgängligt D-vitamin. Studier som ser på D-vitaminets effekt på lungfunktion över tid är få och det finns lite forskningsresultat att hänvisa till. En studie på KOLpatienter kunde inte påvisa någon fördelaktig effekt av D-vitamin på förändringar i lungfunktion efter ett Studier har visat att normal D-vitaminstatus skyddar mot luftvägsinfektioner, men i efterföljande kliniska studier och i interventionsstudier med D-vitamintillskott till KOL-patienter har motsvarande samband inte kunnat påvisas. års uppföljningstid (14). Däremot i en annan studie har kombinationen av rökning och D-vitaminbrist visat ge en snabbare försämring av lungfunktion (FEV 1 ) hos äldre män utan diagnosen KOL: artikelförfattarna konkluderade att optimala D-vitaminnivåer kan skydda mot rökrelaterad lungskada (15). D-vitaminstatus KOL-populationer har ökad risk för D-vitaminbrist: mellan % av patienter i GOLD stadier II-IV har bristtillstånd (16) (5) (7) och prevalensen ser ut att öka med grad av luftvägsobstruktion (5, 7). Huruvida detta är en större andel jämfört med en frisk äldre population är dock inte bekräftat. Tar man i beaktande att faktorer som ger ökad risk för bristtillstånd ofta föranleder KOL-sjukdomen (nedsatt fysisk aktivitet och lite utomhusaktivitet, bruk av steroider, komorbid njursjukdom, dåligt näringsintag), så utgör KOL-patienter Figur 3. Samband mellan FEV1 och nivåer av 25(OH)D3 hos kontroller och KOL-patienter. Persson et al. (2012) (7) PROCENT AV DEN FöRVäNTade FEV r=0.27 p< (OH)D, ng/ml KOL-patienter Inpassade värden Kontrollvärden Inpassade värden en högriskgrupp för D-vitaminbrist. D-vitaminets roll vid astma, andra komorbida tillstånd, dess anti-infektiösa och anti-inflammatoriska egenskaper har uppmärksammats i forskning relaterat till KOL och dessa teman sammanfattas därför i avsnitten under. Immunmodulering Både immunceller och bronkialt epitel kan omvandla 25(OH)D 3 lokalt till aktiv form, 1,25(OH) 2 D 3, som har effekter på immunförsvaret av både stimulerande och dämpande art, dvs. immunmodulerande. Effekterna omfattar både specifikt och medfött immunförsvar och D-vitaminreceptorn finns på i stort sett alla av immunförsvarets celler, speciellt på monocyter, dendritiska celler och T-lymfocyter. Vid närvaro av mikrober ökar lokal produktion av 1,25(OH) 2 D 3, som i sin tur stimulerar produktion av en grupp små proteiner, så kallade antimikrobiella peptider (1) (17). Dessa proteiner liknas ofta vid kroppens egna antibiotika som deltar i kroppens första eller tidiga försvarslinje mot invaderande mikrober och gör kroppen mer motståndskraftig mot infektion. Vidare kan D-vitamin motverka infektion genom att stimulera celler till autofagi (härstammar från Grekiska, auto «själv», phagein «att äta»): en immunologisk process där intracellulära mikrober bryts ner och elimineras från värdcellen (18). Rollen i det specifika immunförsvaret är mer komplext, D-vitamin har förmåga att hindra pro-inflammatoriska mediatorer från lymfocyter (Th1) och epitelceller (17) (19), hämma lymfocytproliferation (17), samt reglera lymfocyternas kommunikation med andra celler (20). allergi i prakxsis 2/

5 Ovannämnda mekanismer tillskriver D-vitaminet en modulerande roll som leder till en balanserad och koordinerad immunrespons. I teorin kan detta motverka överdriven inflammation i lungor vid infektion, samt stärka immunförsvaret mot luftvägspatogen. Astma Motivet för att ge en kort presentation av forskning kring D-vitamin och astma är följande: Astma och KOL är två separata obstruktiva lungsjukdomar som liknar varandra i symptomatologi, akut behandling och underliggande kronisk inflammation. Blandtillstånd förekommer och astma kan ses som en riskfaktor för KOL då en dåligt reglerad astma kan ge långvarigt försämrad lungfunktion. Resultat från epidemiologiska studier tyder på att låga nivåer av D-vitamin: 1. Har betydelse för utveckling av astma och allergiska symptom (ökat bruk av inhalationssteroider, fler inläggningar på sjukhus, ökning av eosinofila celler och nivå av IgE i blodet) (21,22). 2. Ökar risken för övre luftvägs-infektioner (23). 3. ökar risken för astmasymptom hos barn vars mödrar haft lågt intag av D-vitamin under graviditeten (24 25). 4. Har samband med lägre lungfunktion (FEV 1 ) (22, 26). 25-hydroxyvitamin d (nmol/l) Patofysiologiskt orsakssamband mellan astma och D-vitamin baserar sig i stor grad på möss- och in vitrostudier (likt KOL-studierna). I dessa experimentella studier har man sett hämmad utveckling av lungor, ändrad struktur i lungvävnad med proliferation av glatta muskelceller som konsekvens av för lite D-vitamin (12) (27). Andra data tyder på att D-vitamin kan ha en direkt antiastmatisk effekt genom att sänka nivåer av inflammationsmarkörer (28). Det är också beskrivet en immundysfunktion, Th1/Th2-obalans, hos T-lymfocyter vid D-vitaminbrist som driver den kroniska inflammationen. D-vitamin har alltså tillskrivits en skyddande roll mot utveckling av astma och allergier utan att man säkert har kunnat bevisa ett orsakssamband. Mor-barn studierna som påvisar ett samband mellan låga nivåer hos mor och utveckling av astma och allergi hos barnet är kontroversiella: vissa studier bekräftar hypotesen, andra finner motsatt att högre nivåer kan ge astma. Få prospektiva observationsstudier och interventionsstudier har evaluerat D-vitaminets betydelse för astma, evidensen för ett samband mellan astma och D-vitamin räknas därför som bristfällig. Liksom vid KOL-studierna finner man ett samband med FEV 1, där Figur 4. Geometriskt medelvärde av 25(OH)D3-nivåer och prevalens av luftvägsinfektioner i den britiska födselskohort-studien från 1958 (6789 deltagare). Berry et al., 2011, Br J Nutr, 106, jan. FEB. MARS APRIL maj JUNI JULI AUG. SEPT. OKT. NOV. DEC RESPIRATORISK INFEKtiON (%) individer med högre nivåer av D-vitamin ser ut att ha en bättre lungfunktion. Luftvägsinfektioner D-vitaminbrist är vanligt under vinterhalvåret i länder som ligger långt från ekvatorn med mindre UVB-strålning och i samma tidsperiod ser man en topp i prevalensen av luftvägsinfektioner (Figur 4). Forskare har därför testat hypotesen att låg D-vitaminstatus ger förkylning och luftvägsinfektion. Studier på en frisk befolkning, har bekräftat ett samband mellan ökad risk för förkylning eller luftvägsinfektion vid lägre halter av D-vitamin i blodet, interventionsstudier har däremot visat motstridiga resultat (17). I en Nya Zeeländsk interventionsstudie lottades 322 friska vuxna till att ta tillskott med D-vitamin i hög koncentration eller placebo varje månad under 1,5 års tid. Man fann ingen skillnad mellan grupperna när man såg på antal förkylningar, frånvaro från jobbet på grund av förkylning, eller på symptomens svårighetsgrad (29). Positiva resultat presenterades i en svensk interventionsstudie, där dagliga doser av D-vitamin gav lindrigare infektioner och minskade användandet av antibiotika under studieåret hos personer med känd ökad risk för luftvägsinfektioner (påvisad immundefekt eller historia med recidiverande luftvägsinfektioner sista året) (30). Recidiverande luftvägsinfektioner, exacerbationer, hos KOL-patienter innebär ökad risk för inläggning på sjukhus, ökad mortalitet och försämring av lungfunktion (31). Med detta som bakgrund har motsvarande studier på KOL-patienter publicerats på senare tid. Först ut var Kunisaki och medarbetare med en studie på 973 patienter som tidigare hade en sjukdomshistoria med flera exacerbationer. Antal exacerbationer och tid till första exacerbation registrerades och undersöktes för ett samband med nivåer av D-vitamin. Högre D-vitaminstatus hade ingen fördelaktig effekt på utfallet och liknande resultat har reproducerats i en senare studie 22 allergi i prakxsis 2/2013

6 (16, 32). Däremot i en post hoc analys såg man en tendens till ökat antal exacerbationer i en liten grupp på 82 patienter med allvarlig brist (16). Motsvarande i en interventionsstudie på 182 KOL-patienter där en grupp fick D-vitamintillskott och en annan placebo, såg man ingen effekt av D-vitamin på risk för exacerbationer. Också här hade man en liten grupp med allvarlig brist och hos dessa patienter gav behandling med D-vitamin en reduktion i antal exacerbationer (33). För närvarande ser det inte ut som att vitaminet har betydelse för exacerbationer hos KOL-patienter. Det kan tänkas att D-vitamintillskott har betydelse för subgrupper i KOLpopulationer: de med allvarlig brist eller andra subgrupper utifrån fysiologiska, immunologiska och genetiska skillnader. Andra felkällor som dosering och doseringsintervall har diskuterats. Sambandet tål att testas vidare, det finns bara en interventionsstudie på KOL-patienter och förhållandevis få andra studier att referera till. Komorbiditeter Benskörhet och frakturer Trots ökad uppmärksamhet på utbredningen av benskörhet bland KOL-patienter, så är det ofta en underdiagnostiserad sjukdom. Behandling med steroider, den mest uppenbara orsaken till ökad prevalens av osteoporos i patientgruppen, är inte hela förklaringen (34). Andra faktorer som rökning, lite fysisk aktivitet, hög ålder, störd omsättning av fosfor-, kalcium- och D-vitaminmetabolism är väl så viktiga. En stor metaanalys, publicerad i New England Journal of Medicine, drog slutsatsen att höga doser D-vitamin (med eller utan tillägg av kalcium) sänker risken för frakturer hos äldre (35). Benskörhet kan ge kompressionsfrakturer i torakala ryggkotor med reducerad kroppslängd och kyfos som konsekvens. Detta kan i sin tur ge försämrad lungfunktion på grund av nedsatt rörlighet i bröstkassen och nedsatt lungventilation (10). Detta nämns ofta som en förklaringsmodell till korrelationen mellan D-vitamin och lungfunktion som visats i studier, möjligen kan det förklara något av tillfällena. Ökad uppmärksamhet och aktiv diagnostisering av osteoporos är viktiga åtgärder, speciellt då behandling i form av D-vitamin och kalciumtillskott är en så enkel, tillgänglig och kostnadseffektiv behandling. Depression Personer med lägre nivåer av D-vitamin har oftare depressiva symptom, detta är påvisat både i en generell befolkning och hos KOLpatienter (36) (7). Problematiskt med denna typ av studieresultat är att faktorer som kan bidra till lägre D-vitaminnivå (mindre fysisk aktivitet, mindre tid utomhus, koständring) också kan ses som en konsekvens av depressionssjukdom. Behandlingsförsök med D-vitamin har inte visat någon positiv effekt på depressiva symptom över tid (37). Det föreligger alltså inga säkra bevis på att D-vitamin kan hjälpa mot depression, men kombinationen D-vitaminbrist och depression ser ut att vara vanlig. Muskelsvaghet Muskelsvaghet är en viktig komplikation av KOL, ca 25 % av KOL-patienterna utvecklar betydande svaghet som har samband med ökad mortalitet. Svagheten kommer främst från nedsatt aktivitet, men andra faktorer som systemisk inflammation, oxidativ stress och genetisk sårbarhet tros medverka. D-vitaminreceptorer finns uttryckt i muskelceller och flera studier har lagt fram bevis på ett samband mellan D-vitamin och muskelfunktion. Genetiska laboratorietekniker har utvecklat möss utan D-vitaminreceptorer (knockoutmöss), dessa möss fick förändrad muskelutveckling med mindre muskelceller. Vid en ärftlig form för D- vitaminbrist (genetisk CYP27B1-brist), utvecklas en betydande muskelsvaghet som svarar på D-vitaminbehandling med minskning av symptom (38). I studier, ser högre nivåer av 25(OH)D 3 ut att ge ökad muskelstyrka och bättre balans med minskad risk för fall hos äldre (35). Hos KOLpatienter har man sett ett samband mellan genpolymorfismer i D-vitaminreceptorn och quadriceps-styrka, samt en association mellan D-vitaminbrist och sänkt fysisk prestationsförmåga (39). Två mindre interventionsstudier med D-vitamintillskott på KOLpatienter har visat motsatta resultat: den ena fann förbättrad inspiratorisk muskelstyrka och syreupptag (40), den andra kunde inte påvisa någon positiv effekt av D-vitamin (41). Då bägge studierna var små med 36 respektive 50 patienter, behövs större randomiserade kontrollerade studier för att säkert påvisa en fördelaktig effekt av D-vitamin vid KOL-associerad muskelsvaghet. Cancer En mångfald av studier visar att D- vitamin spelar en roll vid cellproliferation, apoptos och aktivering/ inaktivering av gener involverade i cancerutveckling. I lungcancervävnad har man påvisat förändringar i antalet D-vitaminreceptorer och mängd tillgängligt enzym som omvandlar D-vitamin till aktiv form. Detta tros kunna motverka D-vitaminets antiproliferativa effekt och öka risken för utveckling av cancer. Man har också sett att kombinationen av D-vitamin och cellgift ökar effekten av cellgift i experimentella studier (42). Studier som undersökt om D-vitaminnivåer har betydelse för överlevnad vid lungcancer, har gett blandade resultat (42, 43). För närvarande är det spekulativt att konkludera att D-vitamin kan förebygga eller ha en plats i behandling mot lungcancer på grund av bristfälliga bevis. Däremot ser det ut som att vitaminet reducerar cellproliferation in vitro, vilket kan ha en hämmande effekt på tidig cancerutveckling vid alla typer av cancer. Tuberkulos Flera studier har visat att D-vitaminbrist ökar risken för aktiv tuberkulos (45) och behandling med D-vitamintillskott har därför utprövats (46, 47). Bland annat har man sett en snabbare sputumkonvertering (ändringen från att kunna påvisa Mycobacterium i sputum till att inte längre kunna påvisa) och tillbakagång av inflammatorisk respons efter behandling med D-vitamin.. allergi i prakxsis 2/

7 Liksom vid andra typer av luftvägsinfektioner tros den underliggande mekanismen ligga i stärkt medfött immunförsvar och snabbare immunrespons. Mindre studier har sett positiva effekter av D-vitamintillskott som adjuvant behandling av TBC, men större studier har inte kunnat reproducera dessa resultat. Slutsats Ur ett lungperspektiv är D-vitamin teoretiskt intressant då dess ickekalcemiska effekter potentiellt kan påverka KOL-komponenter som inflammation, infektion, strukturella förändringar i lungvävnad och komorbida tillstånd. Pågående interventionsstudier med D-vitamintillskott tros kunna ge mer klara bevis på om D-vitamin motsvarar förväntningarna och kan ha en roll vid KOL-patogenes och behandling. D-vitaminbehandling kan vara indicerat hos KOL-patienter för att sänka risken för frakturer och benskörhet, speciellt då populationen har hög prevalens av D-vitaminbrist och frakturer leder till ökad morbiditet. KOL är en komplex sjukdom med fysiologiska, immunologiska och genetiska skillnader mellan individer. Inflammation och komorbida tillstånd uttrycks i varierande grad och ger upphov till kliniska fenotyper och en heterogen sjukdomsbild. I linje med detta, kan det tänkas att D-vitamin har olika betydelse för subgrupper inom KOL-populationer: de med allvarlig brist eller andra grupper utifrån KOL-fenotyper. Selektion av studiepopulationen kan bli ett tema för framtida studier. Flera faktorer påverkar en individs D-vitaminstatus, vilket är viktigt att ta hänsyn till vid analys av studieresultat. Andra felkällor som dosering och doseringsintervall har diskuterats. D-vitaminets effekter är minst sagt omdiskuterade, förhoppningsvis kan pågående studier ge säkrare svar på om låg D-vitaminstatus är en konsekvens av KOL eller har en oberoende effekt på sjukdomsutveckling. Få kliniska studier har idag tittat på D-vitamin och KOL, vilket motiverar att sambandet tål att testas vidare i framtida forskning. Referenser 1. Holick MF. Vitamin D deficiency. N Engl J Med. 2007; 357: Norman AW. From vitamin D to hormone D: fundamentals of the vitamin D endocrine system essential for good health. Am J Clin Nutr. 2008; 88: 491S 499S. 3. id= Accessed Apr Black PN, Scragg R. Relationship between serum 25-hydroxyvitamin d and pulmonary function in the third national health and nutrition examination survey. Chest. 2005;128: Janssens W, Bouillon R, Claes B et al. Vitamin D deficiency is highly prevalent in COPD and correlates with variants in the vitamin D-binding gene. Thorax. 2010; 65: Shaheen SO, Jameson KA, Robinson SM et al. Relationship of vitamin D status to adult lung function and COPD. Thorax. 2011; 66: Persson LJ, Aanerud M, Hiemstra PS, Hardie JA, Bakke PS, Eagan TM. Chronic obstructive pulmonary disease is associated with low levels of vitamin D. PLoS One. 2012;7:e Wood AM, Bassford C, Webster D et al. Vitamin D-binding protein contributes to COPD by activation of alveolar macrophages. Thorax. 2011; 66: Wright RJ. Make no bones about it: increasing epidemiologic evidence links vitamin D to pulmonary function COPD. Chest. 2005; 128: Leech JA, Dulberg C, Kellie S, Pattee L, Gay J. Relationship of lung function to severity of osteoporosis in women. Am Rev Respir Dis. 1990; 141: Sundar IK, Hwang JW, Wu S, Sun J, Rahman I. Deletion of vitamin D receptor leads to premature emphysema/copd by increased matrix metalloproteinases and lymphoid aggregates formation. Biochem Biophys Res Commun. 2011; 406: Zosky GR, Berry LJ, Elliot JG, James AL, Gorman S, Hart PH. Vitamin D deficiency causes deficits in lung function and alters lung structure. Am J Respir Crit Care Med. 2011; 183: Schellenberg D, Pare PD, Weir TD, Spinelli JJ, Walker BA, Sandford AJ. Vitamin D binding protein variants and risk of COPD. Am J Respir Crit Care Med. 1998;157: Kunisaki KM, Niewoehner DE, Singh RJ, Connett JE. Vitamin D status and longitudinal lung function decline in Lung Health Study. Eur Respir J. 2011;37: Lange NE, Sparrow D, Vokonas P, Litonjua AA. Vitamin D deficiency, Smoking, and Lung Function in the Normative Aging Study. Am J Respir Crit Care Med Kunisaki KM, Niewoehner DE, Connett JE. Vitamin D Levels and Risk of Acute Exacerbations of Chronic Obstructive Pulmonary Disease: a Prospective Cohort Study. Am J Respir Crit Care Med Khoo AL, Chai L, Koenen H, Joosten I, Netea M, van der Ven A. Translating the role of vitamin D3 in infectious diseases. Crit Rev Microbiol. 2012; 38: Hoyer-Hansen M, Nordbrandt SP, Jaattela M. Autophagy as a basis for the health-promoting effects of vitamin D. Trends Mol Med. 2010; 16: Hansdottir S, Monick MM, Lovan N, Powers L, Gerke A, Hunninghake GW. Vitamin D decreases respiratory syncytial virus induction of NF-kappaB-linked chemokines and cytokines in airway epithelium while maintaining the antiviral state. J Immunol. 2010; 184: Dimeloe S, Richards DF, Urry ZL et al. 1alpha,25-dihydroxyvitamin D3 promotes CD200 expression by human peripheral and airway-resident T cells. Thorax. 2012; 67: Brehm JM, Celedon JC, Soto-Quiros ME et al. Serum vitamin D levels and markers of severity of childhood asthma in Costa Rica. Am J Respir Crit Care Med. 2009; 179: Searing DA, Zhang Y, Murphy JR, Hauk PJ, Goleva E, Leung DY. Decreased serum vitamin D levels in children asthma are associated with increased corticosteroid use. J Allergy Clin Immunol. 2010; 125: Ginde AA, Mansbach JM, Camargo CAJ. Association between serum 25-hydroxyvitamin D level and upper tract infection in the Third National Health and Nutrition Examination Survey. Arch Intern Med. 2009; 169: Camargo CAJ, Ingham T, Wickens K et al. Cord-blood 25-hydroxyvitamin D levels and risk of respiratory infection, wheezing, and asthma. Pediatrics. 2011; 127:e Devereux G, Litonjua AA, Turner SW et al. Maternal vitamin D intake during pregnancy and early childhood wheezing. Am J Clin Nutr. 2007; 85: Sutherland ER, Goleva E, Jackson LP, Stevens AD, Leung DY. Vitamin D levels, lung function, and steroid response in adult asthma. Am J Respir Crit Care Med. 2010; 181: Song Y, Qi H, Wu C. Effect of 1,25-(OH)2D3 (a vitamin D analogue) on passively sensitized human airway smooth muscle cells. Respirology. 2007;12: Szekely JI, Pataki A. Effects of vitamin D on immune disorders with special regard to asthma, COPD and autoimmune diseases: a short review. Expert Rev Respir Med. 2012; 6: Murdoch DR, Slow S, Chambers ST et al. Effect of vitamin D3 supplementation on upper respiratory tract in healthy adults: the VIDARIS randomized controlled trial. JAMA. 2012; 308: Berman P, Norlin, Anna-Carin, Sussane Hansen, Andersson J. Vitamin D3 supplementation in patients with frequent respiratory tract infections: a randomised and double-blind intervention study. BMJ Open Niewoehner DE. The impact of severe exacerbations on quality of life and the clinical course of chronic obstructive pulmonary disease. Am J Med. 2006; 119: Quint JK, Donaldson GC, Wassef N, Hurst JR, Thomas M, Wedzicha JA. 25-hydroxyvitamin D deficiency, exacerbation frequency and human rhinovirus exacerbations in chronic obstructive pulmonary disease. BMC Pulm Med. 2012; 12: Lehouck A, Mathieu C, Carremans C et al. High doses of vitamin D to reduce exacerbations in chronic obstructive pulmonary disease: a randomized trial. Ann Intern Med. 2012; 156: Jorgensen NR, Schwarz P, Holme I, Henriksen BM, Petersen LJ, Backer V. The prevalence of osteoporosis in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a cross sectional study. Respir Med. 2007; 101: Bischoff-Ferrari HA, Willett WC, Orav EJ et al. A pooled analysis of vitamin D dose requirements for fracture prevention. N Engl J Med. 2012;367: Milaneschi Y, Shardell M, Corsi AM et al. Serum 25-hydroxyvitamin D and depressive symptoms in older women and men. J Clin Endocrinol Metab. 2010; 95: Kjaergaard M, Waterloo K, Wang CE et al. Effect of vitamin D supplement on depression scores in people with levels of serum 25-hydroxyvitamin D: nested case-control study and randomised clinical trial. Br J Psychiatry. 2012; 201: Glerup H, Mikkelsen K, Poulsen L et al. Hypovitaminosis D myopathy without biochemical signs of osteomalacic bone involvement. Calcif Tissue Int. 2000; 66: Romme EA, Rutten EP, Smeenk FW, Spruit MA, Menheere PP, Wouters EF. Vitamin D status is associated with bone mineral density and functional exercise capacity in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Ann Med Hornikx M, Van Remoortel H, Lehouck A et al. Vitamin D supplementation during rehabilitation in COPD: a analysis of a randomized trial. Respir Res. 2012; 13: Bjerk SM, Edgington BD, Rector TS, Kunisaki KM. Supplemental vitamin D and physical performance in COPD: pilot randomized trial. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2013; 8: Ramnath N, Kim S, Christensen PJ. Vitamin D and lung cancer. Expert Rev Respir Med. 2011;5: Zhou W, Heist RS, Liu G et al. Circulating 25-hydroxyvitamin D levels predict survival in early-stage non-small-cell lung cancer patients. J Clin Oncol. 2007; 25: Kilkkinen A, Knekt P, Heliovaara M et al. Vitamin D status and the risk of lung cancer: a cohort study in Finland. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2008;17: Nnoaham KE, Clarke A. Low serum vitamin D levels and tuberculosis: a systematic review and meta-analysis. Int J Epidemiol. 2008; 37: Martineau AR, Wilkinson RJ, Wilkinson KA et al. A single dose of vitamin D enhances immunity to mycobacteria. Am J Respir Crit Care Med. 2007; 176: Coussens AK, Wilkinson RJ, Hanifa Y et al. Vitamin D accelerates resolution of inflammatory responses during tuberculosis treatment. Proc Natl Acad Sci U S A. 2012; 109: allergi i prakxsis 2/2013

Vitamin D brist. Spelar det någon roll? Ylva Pernow Endokrinkliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Vitamin D brist. Spelar det någon roll? Ylva Pernow Endokrinkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Vitamin D brist Spelar det någon roll? Ylva Pernow Endokrinkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Vitamin D Vitamin D fysiologi Vitamin D & Immunsystemet Vad är optimal serum nivå? Vad är brist? Hur

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

När behöver vi antibiotika?

När behöver vi antibiotika? När behöver vi antibiotika? och när är det onödigt Christer Norman, familjeläkare Strama, Stockholm Effekt av antibiotika utvärderas i randomiserade kontrollerade studier Randomise ring =Slumpmässig fördelning

Läs mer

Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Fettsyra metabolism

Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Fettsyra metabolism Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Allergistämman, Göteborg 2012 Karel Duchén Docent, Barnallergolog. Barn och ungdomskliniken Universitetssjukhuset i Linköping Fettsyra metabolism

Läs mer

Astma och allergi hos barn och ungdomar

Astma och allergi hos barn och ungdomar Astma och allergi hos barn och ungdomar Hampus Kiotseridis, Barnläkare 2012-03-27 Definition Återkommande obstruktiva episoder (>2 ) hos små barn(2 år) ochhos hos

Läs mer

Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås?

Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås? Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås? Anita Wisén Forskargruppen sjukgymnastik Institutionen för hälsa, vård och samhälle Vad är fysisk aktivitet och träning? Intensitet

Läs mer

Efalex Mor & Barn. Omega-3 med hög koncentration av DHA för gravida och ammande!

Efalex Mor & Barn. Omega-3 med hög koncentration av DHA för gravida och ammande! Efalex Mor & Barn Omega-3 med hög koncentration av DHA för gravida och ammande! Särskilt DHA behövs för att fostret ska utvecklas optimalt, bland annat när det gäller motorik, minnesfunktion och kognitiv

Läs mer

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight for 5 4 person) No Data

Läs mer

Fakta om KOL. www.andasut.nu. Pressinformation 2009. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom

Fakta om KOL. www.andasut.nu. Pressinformation 2009. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Fakta om KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Uppskattningsvis 400 000-700 000 svenskar kan ha KOL, Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, men alla har inte fått diagnos. Av alla svenskar över 50 år har cirka

Läs mer

Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner.

Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner. There are no translations available. BAKGRUND/ORSAKER Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner. Klamydier är små gramnegativa strikt intracellulära bakterier,

Läs mer

I have to quit! Factors that influence quit attempts in smokers with COPD

I have to quit! Factors that influence quit attempts in smokers with COPD I have to quit! Factors that influence quit attempts in smokers with COPD, distriktssköterska, med. dr. FPU ledare Akademiskt primärvårdscentrum Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Kronisk inflammation

Läs mer

Nytt i Nya Nordiska Näringsrekommendationerna

Nytt i Nya Nordiska Näringsrekommendationerna Nytt i Nya Nordiska Näringsrekommendationerna Mikael Fogelholm, professor i näringslära Helsingfors universitet Institutionen för livsmedel- och miljövetenskaper Faculty of Agriculture and Forestry Department

Läs mer

Åldrande och framtidens äldrevård de senaste forskningsrönen

Åldrande och framtidens äldrevård de senaste forskningsrönen Åldrande och framtidens äldrevård de senaste forskningsrönen Miia Kivipelto, MD, PhD Associate professor Bengt Winblad, Professor Aging Research Center Karolinska Institutet and Karolinska University Hospital,

Läs mer

Den sviktande lungan när medicinerna inte hjälper. Lennart Hansson Överläkare Lung- o allergikliniken Universitetssjukhuset i Lund

Den sviktande lungan när medicinerna inte hjälper. Lennart Hansson Överläkare Lung- o allergikliniken Universitetssjukhuset i Lund Den sviktande lungan när medicinerna inte hjälper Lennart Hansson Överläkare Lung- o allergikliniken Universitetssjukhuset i Lund Den sviktande lungan 10.30-11.00 Endobronkiella stentar vid emfysem Lars

Läs mer

Komorbiditet vid KOL = Samsjuklighet vid KOL

Komorbiditet vid KOL = Samsjuklighet vid KOL Komorbiditet vid KOL = Samsjuklighet vid KOL Michael Runold Lung- Allergi-kliniken, Karolinska Global Strategy for Diagnosis, Management and Prevention of COPD Risk Factors for COPD Genes Infections Socio-economic

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Numeta G16E, Numeta G19E 23.3.2015, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2. Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1. Information om sjukdomsförekomst En del av de patienter

Läs mer

EQ EVERYDAY det du behöver varje dag

EQ EVERYDAY det du behöver varje dag It s in our nature För oss i Eqology är naturen en essentiell drivkraft i och runt omkring oss en kraft som inspirerar oss till att uppnå stora saker. Vi kaller det Naturally Driven. Baserat på denna filosofi

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Utblick luft, miljö och hälsa. Lars Modig Yrkes- och miljömedicin, Umeå Universitet

Utblick luft, miljö och hälsa. Lars Modig Yrkes- och miljömedicin, Umeå Universitet Utblick luft, miljö och hälsa Lars Modig Yrkes- och miljömedicin, Umeå Universitet Disposition Riskfaktorer för folkhälsa globalt Luftföroreningar, ett hälsoproblem på global och Europeisknivå Vilka hälsoeffekter

Läs mer

Måltidersättning och viktreduktion

Måltidersättning och viktreduktion Stockholms Obesitasdagar 12-13 maj 2011 Måltidersättning och viktreduktion Anna Hägg Leg. Dietist Överviktscentrum Definitoner av och regler kring Livsmedel för viktminskning Studier om måltidsersättning

Läs mer

Sepsis Kodning av ett nytt synsätt

Sepsis Kodning av ett nytt synsätt Sepsis Kodning av ett nytt synsätt MMM Mikrobiologiskt MMMi Påvisad krobiol ogisk Biokemiskt ( äkta SIRS?) Svår Olafr Steinum och Gunnar Henriksson RDK 2011 Fysiologiskt Sepsis (SIRS) Forntiden Sepsis

Läs mer

Glukosmätning. vid typ 2. evidens och erfarenhet?

Glukosmätning. vid typ 2. evidens och erfarenhet? Glukosmätning vid typ 2 Vad sägers evidens och erfarenhet? Första bärbarab blodsockermätaren Ames,, 1969, ca 17 cm långl Stickan ca 7,5 cm långl Vad vet vi om nyttan av att ha bra glykemisk kontroll? UK

Läs mer

Hepatit C hos personer som injicerar droger (PWID)

Hepatit C hos personer som injicerar droger (PWID) Hepatit C hos personer som injicerar droger (PWID) Martin Kåberg Specialistläkare Infektion Överläkare Psykiatri/beroende Medicinskt ansvarig för sprututbytet Karolinska Universitetssjukhuset/Capio Maria

Läs mer

pvkvalitet.se Sven Engström Distr.läkare. Med dr Gränna & Primärvårdens FoU enhet Ordf. SFAMs kvalitetsråd

pvkvalitet.se Sven Engström Distr.läkare. Med dr Gränna & Primärvårdens FoU enhet Ordf. SFAMs kvalitetsråd pvkvalitet.se Sven Engström Distr.läkare. Med dr Gränna & Primärvårdens FoU enhet Ordf. SFAMs kvalitetsråd Tumregler Våra vanliga patienter handläggs till stor del med hjälp av personliga tumregler baserade

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

a. Diethysteri: LCHF, stenåldersdieten, 5:2 dieten, eller...? a. Diethysteri: LCHF, stenåldersdieten, 5:2, eller...?

a. Diethysteri: LCHF, stenåldersdieten, 5:2 dieten, eller...? a. Diethysteri: LCHF, stenåldersdieten, 5:2, eller...? Nyhetsbrev, december 2013. Hej! Låt dig inte hajpas av alla nya dieter! De kommer och går, men näringsläran består. Tänk på att äta näringsriktigt istället, så att du är frisk även om några år! Här får

Läs mer

Manligt klimakterium finns det? Mikael Lehtihet Endokrin och diabetessektionen, Vo Internmedicin

Manligt klimakterium finns det? Mikael Lehtihet Endokrin och diabetessektionen, Vo Internmedicin Manligt klimakterium finns det? Mikael Lehtihet Endokrin och diabetessektionen, Vo Internmedicin Utveckling till man en resa med Mr T Hypogonadism Symtom och tecken på otillräcklig androgen effekt = Lågt

Läs mer

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om leukemier Av de mellan 900 och 1 000 personer i Sverige som varje år får diagnosen leukemi får ett 100-tal akut lymfatisk leukemi.

Läs mer

α1-antitrypsin Brist Joyce Carlson, Labmedicin Skåne Klinisk kemi och Biobanken

α1-antitrypsin Brist Joyce Carlson, Labmedicin Skåne Klinisk kemi och Biobanken α1-antitrypsin Brist Joyce Carlson, Labmedicin Skåne Klinisk kemi och Biobanken Andlös upptäckt hos två patienter från Eksjö med emfysem 1962 Proteas- antiproteas imbalans Proteas Hämmare Proteas- antiproteas

Läs mer

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler Apotekets råd om Vitaminer och mineraler Din kropp behöver många olika ämnen för att må bra. Den behöver vatten, proteiner, fett, kolhydrater, mineraler och vitaminer. Tillsammans ger de dig energi och

Läs mer

IL 5. Nytt om astma och allergi. Astmacigaretter och rökpulver. Nya astmabehandlingar IL 5 antagonist

IL 5. Nytt om astma och allergi. Astmacigaretter och rökpulver. Nya astmabehandlingar IL 5 antagonist IL 5 Nytt om astma och allergi Alf Tunsäter, Docent, överläkare 2014 04 02 Genom att behandla denna typ av astma med en humaniserad monoklonal antikropp mot IL 5 (mepolizumab) har det i två studier visats

Läs mer

Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen.

Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen. Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen. Upprätthåller din hunds rörlighet för att få ut det mesta av livet. En guide från din veterinär och Nestlé Purina. Ledmobilitet GAD (dog UPPRÄTTHÅLLER HÄLSAN

Läs mer

Innemiljö i skolor, astma, allergier och sjuka hus symptom (SBS)

Innemiljö i skolor, astma, allergier och sjuka hus symptom (SBS) Innemiljö i skolor, astma, allergier och sjuka hus symptom (SBS) Dan Norbäck E-mail: dan.norback@medsci.uu.se Skolmiljöstudier i andra länder EU-studier (HESE, HESEINT, SINPHONIE) Mätstudie på Island Tvärsnittstudier

Läs mer

Ger socker typ 2-diabetes?

Ger socker typ 2-diabetes? Ger socker typ 2-diabetes? Emily Sonestedt, PhD Lunds Universitet SNF 2015-04- 20 Diabetesepidemin! 382 miljoner individer i världen har diabetes! 8,3% av den vuxna befolkningen! Antalet har dubblerats

Läs mer

10-årsuppföljningen i en populationsbaserad kohortstudie av osteoporos. Hans Lundin

10-årsuppföljningen i en populationsbaserad kohortstudie av osteoporos. Hans Lundin 10-årsuppföljningen i en populationsbaserad kohortstudie av osteoporos. Specialist i Allmänmedicin Doktorand vid Centrum för Allmänmedicin (CeFAM) Karolinska Institutet Innehåll dagens föreläsning: Osteoporosprojektet

Läs mer

När ändrar jag till en ny behandlingsform?

När ändrar jag till en ny behandlingsform? Varför använder vi i Göteborg sällan HDF? SVAR: I Göteborg använder vi nya tekniker och metoder om: Vi deltar/utför egen forskningsstudie för att utvärdera om tekniken är bättre och säkrare än redan etablerad

Läs mer

På professorns tallrik så ska vi äta enligt forskare och myndigheter

På professorns tallrik så ska vi äta enligt forskare och myndigheter På professorns tallrik så ska vi äta enligt forskare och myndigheter Mai-Lis Hellénius, professor, Karolinska Institutet Överläkare, Livsstilsmottagningen, Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Proteinhajpen behov eller påhitt? Anki Sundin M.Sc. Nutrition (nutritionist/näringsfysiolog) SSE MBA

Proteinhajpen behov eller påhitt? Anki Sundin M.Sc. Nutrition (nutritionist/näringsfysiolog) SSE MBA Proteinhajpen behov eller påhitt? Anki Sundin M.Sc. Nutrition (nutritionist/näringsfysiolog) SSE MBA Anki Sundin SSE MBA M.Sc. Nutrition Författare och föreläsare Konsult inom CSV-strategi och näringslära

Läs mer

Blir vi friskare, lyckligare och lever längre. med mer Vitamin D

Blir vi friskare, lyckligare och lever längre. med mer Vitamin D Blir vi friskare, lyckligare och lever längre med mer Vitamin D Martin Carlsson, docent, överläkare Endokrinolog, internmedicinare och klinisk kemist Kalmar The vitamin D epidemic Vitamin D brist beskrivs

Läs mer

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Att ÄTA RÄTT betyder att maten ger dig näring och energi så att du kan vara koncentrerad på lektionerna och orkar ROCKA FETT på rasterna och på fritiden. SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Kroppen,

Läs mer

Vården av patienter med astma

Vården av patienter med astma Partiklar i utandningsluft ny metod för att monitorera inflammation i de små luftvägarna SAMMANFATTNING Inflammation i de små luftvägarna förekommer vid alla typer av astma, även mildare former, och är

Läs mer

Basofil allergenstimulering- CD-sens

Basofil allergenstimulering- CD-sens Basofil allergenstimulering- CD-sens Anna Nopp, Docent Institutionen för medicin Solna Enheten för klinisk immunologi och allergi Karolinska Institutet Nopp 1 Nopp 2 Sensibilisering Först sedan man kommit

Läs mer

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER SOD 2013 Joanna Uddén Hemmingsson Överläkare / Med Dr Capio St Görans sjukhus och Karolinska Institutet Stockholm 1 Olika siluetter men SAMMA PERSON Obesitas

Läs mer

Amning del 2 Bröstmjölk Modersmjölksersättning April 2015. Cecilia Hedström, leg dietist Centrala barnhälsovården Göteborg och S Bohuslän.

Amning del 2 Bröstmjölk Modersmjölksersättning April 2015. Cecilia Hedström, leg dietist Centrala barnhälsovården Göteborg och S Bohuslän. Amning del 2 Bröstmjölk Modersmjölksersättning April 2015 Cecilia Hedström, leg dietist Centrala barnhälsovården Göteborg och S Bohuslän. Amning Minskar risk för (grade 1): - Mag- och tarminfektioner -

Läs mer

Keele StarT Back Screening Tool

Keele StarT Back Screening Tool Keele StarT Back Screening Tool Svensk version Carola Be)en, Leg. Sjukgymnast, MSc, Specialist OMT Ins>tu>onen för Samhällsmedicin och rehabilitering Sjukgymnas>k Ländryggssmärta Vanligt problem i befolkningen

Läs mer

Plasma fa(y acids and treatment response

Plasma fa(y acids and treatment response Study 2. Results Plasma fa(y acids and treatment response For the whole group, no significant correla:on could be found between the degree of improvement in ADHD Ra:ng Scale scores and the degree of change

Läs mer

Ibland dessa ingår doktorandprojekt som drivs med SIRdata följt av presentationer som gjorts på internationella kongresser baserade SIRdata.

Ibland dessa ingår doktorandprojekt som drivs med SIRdata följt av presentationer som gjorts på internationella kongresser baserade SIRdata. Årsrapport FoU 2013 SIRs patientdatabas. 2013 har präglats av på många fronter pågående och intensiv forsknings och utvecklingsaktivitet. Ett flertal projekt är pågående sedan tidigare år men under 2013

Läs mer

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika.

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Linus Sandegren Uppsala Universitet Inst. för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi linus.sandegren@imbim.uu.se Hur påverkas

Läs mer

Lungcancer, radon och rökning

Lungcancer, radon och rökning Lungcancer, radon och rökning Karin Lindberg ST-läkare Onkologi Karolinska Doktorand KI Radon Lungcancer Stadier Typ av lungcancer Behandling Radon och uppkomst av lungcancer Cellpåverkan Genetiska förändringar

Läs mer

Riskfaktorer, Hälsa och Samhällskostnader (RHS-modellen) Hälsokalkylator

Riskfaktorer, Hälsa och Samhällskostnader (RHS-modellen) Hälsokalkylator Riskfaktorer, Hälsa och Samhällskostnader (RHS-modellen) Hälsokalkylator Inna Feldman inna.feldman@kbh.uu.se Frågeställning Kan vi uppskatta samhällsbesparingar som beror på förändringar i livsstilsfaktorer

Läs mer

FAKTA OM MUNSÅR ETT PRESSMATERIAL FRÅN MEDIVIR. Kontaktperson för media:

FAKTA OM MUNSÅR ETT PRESSMATERIAL FRÅN MEDIVIR. Kontaktperson för media: FAKTA OM MUNSÅR ETT PRESSMATERIAL FRÅN MEDIVIR Kontaktperson för media: Eva Arlander, Marknadsdirektör, Medivir, 08-546 83 121, eva.arlander@medivir.com Pressbilder finns på www.mynewsdesk.com/se/pressroom/medivir

Läs mer

FISKLEVEROLJA - Traditionellt skandinaviskt kosttillskott med besk bismak

FISKLEVEROLJA - Traditionellt skandinaviskt kosttillskott med besk bismak FISKLEVEROLJA - Traditionellt skandinaviskt kosttillskott med besk bismak Av: Sofia Artursson, Akupunkturakademin 2008. Kort historik Intresset för fiskleveroljans hälsosamma effekter ökade i samband med

Läs mer

Omega-3 från fiskolja är viktigt för en bra start i livet

Omega-3 från fiskolja är viktigt för en bra start i livet Omega-3 från fiskolja är viktigt för en bra start i livet Intervju med Dr Alex Richardson, verksam vid universitetet i Oxford, på Food and Behaviour Research (FAB), Inverness, Skottland (www.fabresearch.org

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

Cannabis och belöningssystemet

Cannabis och belöningssystemet Minnesbilder från konferens om Cannabis, risker Konferens om Stockholm 17 februari 2015 Cannabis och belöningssystemet Maria Ellgren Med. Dr. Medical Science Liaison CNS Medical Affairs AbbVie AB från National

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

Astmakontroll i Sverige

Astmakontroll i Sverige Astmakontroll i Sverige En rapport från Aerocrine AB Innehållsförteckning Bakgrund och innehållsförteckning Sida 2 Om Astma och astmasymptom Sida 2 Astmadiagnos och behandling Sida 3 Samhällsekonomiska

Läs mer

Livsstilsförändring, livskris, omorganisation

Livsstilsförändring, livskris, omorganisation Den hälsofrämjande processen Ett av de viktigaste momenten i en hälsofrämjande process är att alla inblandade förstår varför man skall starta upp ytterligare en aktivitet. Denna sammanställning syftar

Läs mer

Livsstil för ett gott åldrande Tommy Cederholm

Livsstil för ett gott åldrande Tommy Cederholm Livsstil för ett gott åldrande Tommy Cederholm Professor, Klinisk nutrition och metabolism, Folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet Överläkare, Geriatriska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Läs mer

Lätt att jämföra dina resultat med

Lätt att jämföra dina resultat med Lätt att jämföra dina resultat med pvkvalitet.se Sven Engström Distr.läkare. Med dr Gränna Vårdcentral & Primärvårdens FoU enhet Jönköping Tumregler Våra vanliga patienter handlägger vi till stor del med

Läs mer

Risk för D-vitaminbrist bland vissa grupper i Sverige

Risk för D-vitaminbrist bland vissa grupper i Sverige klinisk översikt läs mer Fullständig referenslista och engelsk sammanfattning Läkartidningen.se Risk för D-vitaminbrist bland vissa grupper i Sverige Nya rekommendationer kan övervägas optimalt D-vitaminstatus

Läs mer

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet KOST Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet ENERGI Kroppen är en maskin som behöver energi. Denna energi får du av beståndsdelarna som blir kvar när du bryter ner Kolhydrater, Fett och Protein! Ålder,

Läs mer

Göran Solders Karolinska Universitetssjukhuset. Mitokondriella sjukdomar. Behandling

Göran Solders Karolinska Universitetssjukhuset. Mitokondriella sjukdomar. Behandling Göran Solders Karolinska Universitetssjukhuset Mitokondriella sjukdomar Behandling Krav för att visa effekt av ny behandling Prospektiv Framåtblickande, planerad på förhand Randomiserad Slumpmässigt utvalda

Läs mer

Om du har KOL. Och undrar.

Om du har KOL. Och undrar. Om du har KOL. Och undrar. Medicinskt granskad av lungläkare Bengt-Arne Hermansson. KOL KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM är en sjukdom som leder till försämrad lungfunktion. Med obstruktiv menas att det

Läs mer

Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika

Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika Ett av världens viktigaste läkemedel riskerar att bli verkningslöst genom vårt slarv. Årtusendets viktigaste upptäckt en lycklig slump Antibiotika är en

Läs mer

VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor-

VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor- VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor- Vårt mål har hela tiden varit att verka för det goda i världen. Initiativet Nourish the Children har gett oss möjligheten att förbättra undernärda och svältande

Läs mer

Goda råd vid diarré & kräksjuka

Goda råd vid diarré & kräksjuka Goda råd vid diarré & kräksjuka Vad är diarré? Som diarré brukar man räkna tillstånd då barnet har 3 eller flera lösa avföringar per dag. Insidan av tarmen är irriterad vilket påskyndar passagen av mat

Läs mer

Järntillskott för nyfödda till vem och varför? Staffan Berglund, MD, PhD Umeå Universitet, Enheten för pediatrik 2013-04-22

Järntillskott för nyfödda till vem och varför? Staffan Berglund, MD, PhD Umeå Universitet, Enheten för pediatrik 2013-04-22 Järntillskott för nyfödda till vem och varför? Staffan Berglund, MD, PhD Umeå Universitet, Enheten för pediatrik 2013-04-22 Järn en essentiell mineral, inte bara för erytrocyter Other tissues (proteins

Läs mer

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER Till dig som får Tarceva Viktig information om din behandling LUNGCANCER Vad är Tarceva? Du har fått Tarceva för att du har icke-småcellig lungcancer. Tarceva är en liten molekyl som tränger in i cancercellen

Läs mer

Fettets kvalitet. viktigare än mängden

Fettets kvalitet. viktigare än mängden Konferens: Essential Fats for Future Health Fettets kvalitet viktigare än mängden Fettsyror är en energikälla, men har också många andra viktiga funktioner i kroppen. De kan till exempel påverka immunförsvaret,

Läs mer

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist?

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist? MEQ 2 (17 poäng) På vårdcentralen träffar Du Börje, en 67-årig man som en månad tidigare sökt för smärtor i ryggen och feber, varvid en pneumoni konstaterats och behandlats med antibiotika och analgetika.

Läs mer

förstå din katts njurhälsa

förstå din katts njurhälsa förstå din katts njurhälsa Att få veta att din katt har njurproblem kan komma som en chock, men du kan vara lugn. Med rätt behandling och vård kan du hjälpa din katt att fortsätta leva ett långt och lyckligt

Läs mer

Välkommen till FaRs Dag! Rör på dig, sa själen. 16 maj 2014

Välkommen till FaRs Dag! Rör på dig, sa själen. 16 maj 2014 Välkommen till FaRs Dag! Rör på dig, sa själen 16 maj 2014 Vårdgivarguiden http://www.vardgivarguiden.se/far Stöd till vårdgivare www.viss.nu Information till allmänheten www.1177.se Affischer och broschyrer

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter

Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter Fri från tobak i samband med operation Information för patienter Innehåll 3 Tobaksfri inför din operation 5 Nu har du chansen! 7 Tobaksfri efter din operation 8 Mer information 10 Regional och lokal information

Läs mer

Struma. Förstorad sköldkörtel

Struma. Förstorad sköldkörtel Struma Förstorad sköldkörtel 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014 Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR Pågående Forsknings projekt 1. Vilken roll spelar kön för vårdprocessen av intensivvårdspatienter och

Läs mer

Amning och immunologi. 2013 Anna-karin Ringqvist VU

Amning och immunologi. 2013 Anna-karin Ringqvist VU Amning och immunologi 2013 Anna-karin Ringqvist VU Barnet har två stora behov Näring Infektionsskydd Modern kan ge båda dessa = ekologi Anna-Karin Ringqvist2 Det nyfödda barnets koloniseras av rätt mikrober

Läs mer

Hepatit B hos barn och ungdomar

Hepatit B hos barn och ungdomar Hepatit B hos barn och ungdomar Björn Fischler, docent, överläkare Sektionen för barngastroenterologi, hepatologi och nutrition Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Läs mer

Behandla orsaken - istället för symptomen

Behandla orsaken - istället för symptomen Mot förkylning Behandla orsaken - istället för symptomen Munspray mot förkylning Mot förkylning För över 30 år sedan uppmärksammade isländska forskare att personal i fiskrenserierna hade ovanligt mjuka

Läs mer

Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda

Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda Agenda Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda Tripep i korthet Utveckling av nya innovativa läkemedel för kroniska sjukdomar baserat på egna och andras patenterade och patentsökta

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Aktiv hälsostyrning - vårdcoacher 2014. Bilaga 4

DELÅRSRAPPORT. Aktiv hälsostyrning - vårdcoacher 2014. Bilaga 4 Bilaga 4 DELÅRSRAPPORT Aktiv hälsostyrning - vårdcoacher 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-09-01 Diarienummer: 1406-0721 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Anna Nergårdh 08-123

Läs mer

Vetenskapliga slutsatser och detaljerad förklaring av de vetenskapliga skälen till skillnaderna mot PRAC:s rekommendation

Vetenskapliga slutsatser och detaljerad förklaring av de vetenskapliga skälen till skillnaderna mot PRAC:s rekommendation Bilaga II Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning på vissa villkor och detaljerad förklaring av de vetenskapliga skälen till skillnaderna mot PRAC:s

Läs mer

Sjukdomen KOL 5. Symtom och diagnos 6. Hur ställs diagnosen? 5. Sluta röka! 6. Försämringsepisoder se upp för infektioner! 6

Sjukdomen KOL 5. Symtom och diagnos 6. Hur ställs diagnosen? 5. Sluta röka! 6. Försämringsepisoder se upp för infektioner! 6 Att leva med KOL Innehåll Allmänt om KOL 3 Sjukdomen KOL 5 Symtom och diagnos 6 Hur ställs diagnosen? 5 Sluta röka! 6 Försämringsepisoder se upp för infektioner! 6 Fysisk aktivitet och träning 7 Patientutbildning

Läs mer

ACTINICA LOTION FÖREBYGGER vissa former av HUDCANCER

ACTINICA LOTION FÖREBYGGER vissa former av HUDCANCER ACTINICA LOTION FÖREBYGGER vissa former av HUDCANCER Actinica Lotion skyddar huden mot UV-strålning och förebygger vissa former av hudcancer 2 Vad är hudcancer? Hudcancer är den vanligaste typen av cancer.

Läs mer

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Tobaksrökning Idag vet de flesta att tobaksrökning är farligt för hälsan. Ändå var det 15% av befolkningen som rökte dagligen, detta enligt

Läs mer

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen En rapport om KOL Den bortglömda folksjukdomen Innehåll Förord 3 KOL ett nationellt hot 4 KOL i världen 6 KOL drabbar hela kroppen 8 Kvinnor drabbas hårdast

Läs mer

Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit

Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit Humira blir det första och enda själv-injicerbara biologiska läkemedlet för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit

Läs mer

Activation Grip. Träning & Rehabilitering. RMJ Health AB Telefon: 0708-51 72 61 E-post: kontakt@rmjhealth.com

Activation Grip. Träning & Rehabilitering. RMJ Health AB Telefon: 0708-51 72 61 E-post: kontakt@rmjhealth.com Activation Grip Träning & Rehabilitering RMJ Health AB Telefon: 0708-51 72 61 E-post: kontakt@rmjhealth.com Activation Grip ger dig en möjlighet att utvecklas genom att träna de muskler och rörelser som

Läs mer

Dålig koll på kol. tema.kol

Dålig koll på kol. tema.kol tema.kol NUMMER 11 2013 Kol. Det är den enda folksjukdom där dödligheten fortfarande ökar. Drygt en halv miljon beräknas vara drabbade i Sverige, men endast var femte får en diagnos och behandling. Nationella

Läs mer

Uppsala november 6, 2013 Anne-Charlotte Aronsson, CEO

Uppsala november 6, 2013 Anne-Charlotte Aronsson, CEO Uppsala november 6, 2013 Anne-Charlotte Aronsson, CEO AroCell AB Affärsidé AroCell utvecklar, producerar och kommersialiserar tester för bestämning av celltillväxt, vilka kan användas för uppföljning och

Läs mer

Mat från havet ska göra oss friskare

Mat från havet ska göra oss friskare Mat från havet ska göra oss friskare Institutionen för Kemi och Bioteknik Chalmers Tekniska Högskola Utmaningar Sjukdomar associerade med felnäring (fetma och kostrelaterade sjukdomar) prevention i form

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Läkemedelsanvändningen hos äldre: Exempel från SNAC-K. Kristina Johnell, docent Aging Research Center Karolinska Institutet

Läkemedelsanvändningen hos äldre: Exempel från SNAC-K. Kristina Johnell, docent Aging Research Center Karolinska Institutet Läkemedelsanvändningen hos äldre: Exempel från SNAC-K Kristina Johnell, docent Aging Research Center Karolinska Institutet Exempel 1 från SNAC-K Smärtbehandling hos äldre med och utan demens: en populationsbaserad

Läs mer

Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH?

Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH? Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH? Anders Christensson Njur- och transplantationskliniken Skånes Universitetssjukhus SUS Malmö Kronisk njursjukdom (CKD) Stadieindelning

Läs mer

Förbättrad ekonomi för patienter inom rättspsykiatrisk vård

Förbättrad ekonomi för patienter inom rättspsykiatrisk vård Förbättrad ekonomi för patienter inom rättspsykiatrisk vård Det är ju något som varit väldigt bra med både de fysiska kursträffarna och webbinarierna, att alla deltagare delat med sig av sitt material

Läs mer

Fett fett. bränner. men välj rätt

Fett fett. bränner. men välj rätt Rätt sorts fett kan bidra till att hålla dig slank och ge en snygg och proportionerlig kropp! Fettet ger nämligen bränsle åt musklerna och hjälper till med förbränning. Men experterna råder oss att äta

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Varför r skall vi arbeta med fysisk aktivitet/ FaR och andra levnadsvanor? Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Stefan Lundqvist Leg sjukgymnast Medicinska, hälsoskäl

Läs mer

AUTOIMMUN HEPATIT (AIH)

AUTOIMMUN HEPATIT (AIH) AUTOIMMUN HEPATIT (AIH) Innehåll Autoimmun hepatit, AIH... 5 Vad är autoimmun hepatit (AIH)?... 5 Vad är orsaken till AIH?... 5 Smittar AIH?... 5 Hur vanligt är AIH?... 5 Hur ställs diagnosen vid AIH?...

Läs mer

Skyddar bilirubin mot hjärtinfarkt och stroke?

Skyddar bilirubin mot hjärtinfarkt och stroke? Skyddar bilirubin mot hjärtinfarkt och stroke? Kim Ekblom Centrallasarettet Växjö Medicinsk biovetenskap, Klinisk kemi Umeå universitet 2011-10-13 Bilirubin Endogen antioxidant Variabiliteten en av de

Läs mer

12-14-RESP-1065639-0000. Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013!

12-14-RESP-1065639-0000. Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013! Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013! Den enda receptfria, anti-inflammatoriska nässprayen godkänd för att lindra besvären vid både bihåleinflammation och allergi På recept sedan

Läs mer