SERVICEGRUPPEN. Sjukhusgemensam service. Verksamhet. Vaktmästeri. Just in time - JIT. Personal Engångsdraperier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SERVICEGRUPPEN. Sjukhusgemensam service. Verksamhet. Vaktmästeri. Just in time - JIT. Personal 2014. Engångsdraperier"

Transkript

1 SERVICEGRUPPEN Sjukhusgemensam service Enheter inom Servicegruppen Avdelningsservice Fysiologiska kliniken Journalarkivet InfoTel Inköp Medicinteknisk avdelning Säkerhetstjänsten Verksamhet ServiceGruppens verksamhet har som mål att tillgodose Capio S:t Görans Sjukhus behov av servicefunktioner, samt fungera som stödverksamhet i sjukhusets arbete med att nå de övergripande målen med att bedriva hälso- och sjukvård på ett effektivt och konkurrenskraftigt sätt. ServiceGruppen utför dessutom uppdrag till andra kunder på sjukhusområdet samt till enheter inom Capiokoncernen. Syftet med ServiceGruppens uppdrag är att det vi gör ska alltid skapa ett värde och tillsammans med kunderna utveckla verksamheten. Nedan följer redogörelser från respektive verksamhets kvalitets- och utvecklingsarbete. Arbetet utgår från ServiceGruppens verksamhetsplan, som i sin tur bygger på sjukhuset verksamhetsplan. Vaktmästeri Just in time - JIT Under året har arbetet fortsatt med att implementera projektet: JIT på Sjukhuset och projektet börjar nu närma sig sitt slut. Arbetssättet JIT innebär att det är service personal som sköter både beställning och uppackning av vårdens beställda varor/sjukvårdsmaterial. Projektet är lyckat och detta arbetssätt frigör mycket tid till vårdpersonalen som de istället kan lägga på det direkta vårdarbetet. Engångsdraperier Sjukhuset har under året tagit beslut på att införa engångsdraperier istället för textildraperier runt patienternas sängplatser. För att underlätta beställningsförfarandet så köper vaktmästeriet in engångsdraperierna i ett större parti som sedan lagerhålls i förråd. Vårdavdelningarna beställer sedan endast det antal draperier som man har behov av för tillfället via ett beställningsformulär som tagits fram och lagts ut på sjukhusets intranät. Det innebär att vården sparar tid eftersom beställningsformuläret är enkelt, självinstruerande och tillgängligt för alla vårdens medarbetare dygnet runt på intranätet. Avdelningarna behöver dessutom inte lagerhålla draperierna. Personal 2014 Antal anställda 132 Städpersonal/Vårdstöd 51 Vaktmästare 35 Inköpare 4 Ingenjörer 11 Övrig personal 31 Samordnade provtransporter till Kemlab I och med att medicinkliniken flyttat delar av sin verksamhet från sjukhusets huvudbyggnad till byggnad 06 så har dessa avdelningars avstånd till kemiska laboratoriet blivit längre. Det har resulterat i ett ökat behov av vaktmästeriets hjälp att transportera prover. Tidigare har provtransporter sporadiskt telefonbeställts från respektive avdelning vid varje tillfälle. Därför såg vi en möjlighet att samordna avdelningarnas behov av dessa transporter. Lösningen blev att avdelning 21 blev ett uppsamlingsställe för avdelningarnas prover och därifrån hämtar vaktmäs :44

2 tarna prover till kemiska laboratoriet vid bestämda klockslag under dygnet. Idag hämtas proverna vid fem tillfällen per dygn. Med detta arbetssätt frigörs ytterligare arbetstid för vårdpersonalen. HLR-Utbildning Vaktmästeriet har utbildat 44 st anställda i HLR med egna utbildade HLR-instruktörer. Städavdelning Just in time- JIT Under arbetet med att införa JIT på sjukhuset identifierades behovet av att på ett strukturerat sätt kvalitetssäkra rengöringen av sjukhusets alla förrådsskåp. För att kunna säkra och få kontroll på hygien/rengöringsrutinen kring detta beslutade projektet tillsammans med hygiensköterskan att ServiceGruppens städpersonal ansvarar för att en gång i månaden rengöra skåpen enligt en framtagen rutin. Det innebär att man en gång i månaden går från avdelning till avdelning och plockar ur material från skåpen och rengör både inredning och JIT-skåpen enligt den fastställda rutinen. Rutinen innebär inte bara att hygienen säkras för hela hanteringen av förrådsskåpen utan även att tid frigörs för vårdpersonal som de istället kan använda till ett mer patientnära arbete. Engångsdraperier Sjukhuset har under året beslutat att frångå att ha textildraperier kring patientsängarna och har istället övergått till att använda engångsdraperier. I den Sjukhusgemensamma rutinen för engångsdraperier så har man bestämt att förutom att vårdpersonalen byter draperierna då de blivit kontaminerade eller nerfläckade så skall städavdelningen byta ut alla avdelningars draperier en gång i kvartalet. Det här arbetssättet gör att vi kan vara säkra på att våra patienters sängdraperier byts minst 4 gånger per år och direkt efter ett kvartals byte kan vi vara säkra på att alla våra patienter har ett nytt och rent draperi runt sängplatsen. HLR-Utbildning Städ avdelningen har under året utbildat 46 st anställda i HLR med hjälp av egna utbildade HLR-instruktörer Tillgänglighet till växeln: Medelsvarstiden för samtal till växeln kl alla dagar i veckan var 14,5 sekunder. Antal tappade samtal, samtal som kopplats ned innan svar, var 5 %. Introduktionsutbildningar Under året har vi genomfört introduktionskurs för 56 ny användare av mobila anknytningar (MVA). Av dessa har 75 % besvarat vår uppföljningsenkät. 86 % att dessa ansåg att kursen innehöll relevant och användbar information. Även nya personsökaranvändare erbjuds en användarutbildning. År 2014 fick 127 anställda ta del av introduktionen, 44 % av dessa har besvarat vår enkät. 100 % tycker att informationen de fick var relevant. 68 % har haft användning av minimanualen. Hur upplever kunderna vårt bemötande i informationen? Den frågan ställde vi till alla besökare under perioden april till och med december. Vi har ca besökare per vecka som söker kontakt med informationen och/eller våra Röda Korsvärdar. Metod: vi använde oss av Happy or Not, ett system för att följa, mäta och utveckla kundrespons. Besökaren har att välja på att trycka på glad, neutral eller ledsen gubbe för att ge uttryck för sin upplevelse. Resultat: InfoTel TeleQ Under 2014 har vi varit mottagningarna behjälpliga med att utveckla svarsmenyerna ytterligare för att uppnå sjukhusets mål att 80 % av patienterna skall bli uppringda inom angivet tidsintervall. Journalarkivet Journalarkivet hanterade under år 2014 ca 9 ton papper relaterad till patientjournal. Ett uttalat mål har varit att minska papperförbrukningen inom enheten. För att nå dit har vi arbetat för att, och fått möjlighet att, göra dubbelsidiga journalutskrifter från Cosmic. 202

3 Efter samtal med chefläkaren har det drivits igenom beslut om att journalkopior från andra vårdinrättningar gallras vilket sparar papper och arbetstid. I arkivet har noterats att det är mycket skräp, dokument som inte tillhör patientjournalen, i materialet som lämnas till arkivering. För att visualisera problemet sparades allt skräp under en vecka och bjöd in klinikernas kvalitetscontrollers för att prata om problemet. Efter mötet kunde man snabbt se skillnad från främst Akuten. Skräpet minskade och en snabb åtgärd var att arbetsbladet Patienttransport ändrade format från A4 till A5 och läggs nu bara i journalen om det ska användas, tidigare lades de i varje journal. Journalarkivet kommer att fortsätta mäta och rapportera under Under månaderna mars och november noterades avvikelser för journalmaterial som hanterats av avdelningarna. Hittades påfallande många fall där patienter var sammanblandade i samma plastficka. Detta gör att arkivet inte kan vara säker på att platsfickor endast innehåller journaldokument för en enskild patient, vilket gör att det kan innebära en patientsäkerhetsrisk. Från och med november mäts avvikelser varje månad. Journalarkivets rutiner måste matcha aktuell lagstiftning och vara anpassad till sjukhusets organisation, därför är ett nära samarbete med Chefläkargruppen en förutsättning. Journalarkivet har under året avlastat vården med att hämta journaler på ytterligare 2 kliniker och registrering av remissbekräftelser i Cosmic från Akutkliniken. Fastighets- och Säkerhetsavdelningen Landstingets Fastighetsförvaltare Locum har utfört/påbörjat flera större projekt. En evakueringspaviljong på ca m2 anslutande till hus 06 har uppförts. Paviljongen är två våningar hög och inrymmer 24 st vårdplatser och skall användas som evakueringsyta för stambytesprojektet. Alla avloppsstammar skall bytas i huvudbyggnaden 30 vilket innebär en stegvis omflyttning av verksamheterna för att möjliggöra arbetet. Den nya akutmottagningen i hus 40 plan 01 med tillhörande trapphus har påbörjats. Locum har också renoverat en mindre lokal till fyslab i hus 30 plan 5. Planering av Framtidens Hälsa- och Sjukvård (FHS) på sjukhusområdet har varit omfattande. Sjukhuset har i egen regi gjort flera större ombyggnader bl.a. Preoperativa enheten, HIA, Ortopedmott. Service- Gruppen, Hjärtmott, Kemlab, IVA, Avd 55, Varumott, Avd 39 samt flertalet mindre. Ett nytt omklädningsrum med 200st skåp för studenter har tillskapats. Sjukhuset har en egen kontrakterad snickare, vilket avsevärt förenklat hanteringen vid behov av mindre snickeriarbeten, samt möjliggör ett större antal åtgärder till en lägre kostnad. Utvecklingen av sjukhusets säkerhet med integrerade system för kortläsare, kameror och larm fortsätter. En integration av funktionerna medför en hög spårbarhet och kontroll. Ett teknikskifte från kortläsare som använder magnetremsa för läsning av kort till beröringsfria kortläsare har genomförts. Bytet till beröringsfria kortläsare innebär att slitaget på SITHS-kort kommer att minimeras. Alla medarbetare är utrustade med ett personligt SITHS-id/ behörighetskort vilket säkerställer Patientdatalagens krav på informationssäkerhet. Antalet åtgärder för bevakningen och ordningshållning har fortsatt legat på en relativt hög nivå. Kunskapen hos sjukhusets medarbetare om att de kan och ska nyttja Ordningsvakterna till att skapa en trygg och säker arbetsmiljö på sjukhusområdet höjs succesivt genom information på APT, personalintroduktion och vid uppkomna händelser. Det systematiska brandskyddsarbetet fungerar bra med en hög procent utförda egenkontroller, noteringar på över 90 % genomförda egenkontroller är regel snarare än undantag. Målet och laga krav är alltid 100 %, men utfallet av genomförda kontroller på Capio S:t Görans Sjukhus är jämförbart med andra sjukhus mycket bra. Utförandet av egenkontroller av brandskyddet är nu även kopplat till sjukhusets kvalitetsredovisning. Tillsyn av brandskyddet inklusive förvaring av brandfarliga varor har inte renderat i några avvikelser. Miljö För en mer utförlig redovisning av miljöåret 2014 se Kvalitetsredovisningen för Miljö. Nedan beskrivs kortfattat några punkter. Miljöprogrammet för perioden fokuserar på hur sjukhuset ska bli mer klimat- och resurseffektivt samt hälsofrämjande. Arbetet med processen kring matavfallet till biogasproduktion fortskrider. Fem vårdavdelningar har i dagsläget ett fungerande system med återvinning av matavfall till Biogas. Byte av patientmatens portionsförpackningar till ett mer miljövänligt alternativ, Torus Pac, gör att plastmängden minskar från 86 gram till 23 gram per förpackning. Under 2014 började vi med att servera endast ekologisk frukt till patienter och medarbetare. Vi har bytt ut flera livsmedel till ekologiska alternativ. 203

4 Utfasning av britspapper har skett där detta är möjligt. Infört kedjevikta pappershanddukar på hela sjukhuset, vilket genererar en miljöbesparing med ca 40 kg avfall per toalettbesök. Fortsatt utfasning av PVC. Tillsammans med Textilia tagit fram patientskjorta och patienthandduk i ett miljövänligt material. Vi har arbetat med att minska antalet DDD (dygnsdoser) och recept på läkemedelssubstanserna Diklofenak, Tramadol och Zolpidem. Sixten Bredbacka och Stellan Eriksson på Anestesikliniken mottog Stockholms läns landsting Miljöpris 2014, för sitt arbete med att minska användningen av klimatpåverkande narkosmedel vid operationer som har lett till en halvering av utsläppen. Sjukhuset klimatkompenserar via WaterAid. Medicinsk Teknik MTA har projektledaransvaret för Medicinsk Teknik inom den satsning som kommer att göras på S:t Görans sjukhus inom ramen för Strategiska fastighets investeringar. Vi deltar även i den medicintekniksamordning och det projektledarnätverk som är en del av arbetet med Strategiska fastighets investeringar. Konkret har det betytt arbete för stora delar av Medicintekniska avdelningen inom kravställning, gränsdragningslistor och annan planering. En hel del arbete har lagts på vidareutbildning med studiebesök, besök av mässor samt att bjuda in leverantörer för att få information om kommande koncept inom framförallt operationssidan. Till detta har även Medicintekniska avdelningen tagit fram medicintekniska lösningar och utrustningar till Akutklinikens nya vårdlokaler. Ett omfattande arbete har lagts ner för att upphandla en ersättning till det patientövervakningssystem som finns på Medicinkliniken. Upphandlingen gäller även Akutkliniken vilket kommer att betyda att båda klinikerna kommer att ha samma övervakningssystem. Det öppnar möjligheter för att följa patienterna med bibehållen övervakning tvärs över klinikgränserna. I framtiden finns även möjlighet att ansluta övervakningen på IVA till detta system. Systemet kommer att installeras under Det ska tilläggas att övervakningssystemet ingår i de medicintekniska utrustningar som ska installeras på Akutklinikens nya vårdlokaler, se ovan. Övervakningsprojektet ovan använder WLAN med en frekvens på 5GHz för sin interna kommunikation. Det finns ingens standard som reglerar om andra medicintekniska utrustningar kommer att störas av denna trådlösa kommunikation. Medicin tekniska avdelningen arbetar därför sedan mitten av 2014 med en riskanalys och en test för att se om medicintekniska utrustningar på framförallt Medicinkliniken, Akutkliniken och IVA skulle störas av WLANradiotrafiken. Arbetet planeras att vara klart under första kvartalet av Medicintekniska avdelningen har tillsammans med IT gjort en principöverenskommelse för uppdelningen av förvaltningsansvaret för Medicin-teknik-system beroende på vilket nätverk de är inkopplade på. Stora system som är kopplade på CSTGs datanätverk förvaltas av IT. Mindre system där man vill kunna göra förändringar snabbare, tillhör MT-nätverket och förvaltas helt av Medicintekniska avdelningen. På nationell medicinteknisk nivå deltar Medicintekniska avdelningen i förvaltningen av en standard för benämningar av medicintekniska utrustningar (MTPReg) samt i ett nätverk för medicinteknisk säkerhet. Under året har Medicintekniska avdelningen arbetat med att ta fram förslag på utrustningar som samlar flera Modified Early Warning Score (MEWS)-parametrar i en utrustning. Val av utrustning beräknas vara klart Q Utrustningen underlättar arbetet med att MEWSa patienterna vilket spar tid för vårdpersonalen. MEWS-monitorerna är också förberedda för att kunna hämta patientdata och skicka mätdata till Journalsystemet Cosmic. Detta skulle öka patientsäkerheten genom att minska risken med felskrivningar vid manuell inmatning i Cosmic samt spara tid. Inköp Arbetet med att effektivisera och reducera kostnaderna har fortsatt under 2014 genom framgångsrika omförhandlingar av flertaltalet av leverantörsavtalen med fokus på prisreduceringar och bättre villkor. Projektet Just in time-jit som innebär att utveckla och förbättra varuförsörjningsflöde enligt tvåfacksprincipen/kanban på sjukhuset har fortsatt under året och det kommer att slutföras under andra halvåret Samtliga mål som har satts upp kommer att nås: Att effektivisera varuförsörjningsflödet på sjukhuset Optimera sortimentet av medicinskt förbrukningsmaterial Minskade lagernivåer Ett förenklat beställningsförfarande där ansvaret från beställning till leverans åläggs ServiceGruppen i enlighet med LEON-principen Övergripande kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 2014 Genomfört kvalitetsarbete 2014 ServiceGruppen har fått i uppdrag av sjukhusledningen att införa JIT (just in time) av förbrukningsmaterial från samtliga leverantörer vid alla vårdenheter. Det innebär att ServiceGruppen svarar för beställning, varumottagning, uppackning samt städning av förrådsutrymmena och därmed frigörs tid för vårdpersonal. Vid årsskiftet 2014/2015 har alla vårdavdelningar och de flesta av våra mottagningar konverterats till JIT.

5 De enheter som är kvar är C-Op, IVA och Anestesiavdelningen. Arbetet beräknas vara klart före sommaren Arbetet med att ta fram en ny Capio-unik patientkollektion, för bädd såväl som patientkläder är slutförd, de sista artikeltyperna levereras under januari-februari Det strukturerade förändringsarbetet som pågår vid ServiceGruppens enheter, med LEAN som verktyg utvecklas kontinuerligt. Enheterna har under året utvecklat detta arbete ytterligare. För tredje året i rad har ServiceGruppen deltagit i ett nationellt täckande benchmarkingnätverk av sjukhus, från universitetssjukhus till små landsortssjukhus. Sjukhuset har 2014 deltagit i fyra processer. I vissa ligger sjukhuset väl framme enligt best practice rankingen. Som exempel har sjukhuset under de tre år som man deltagit i programmet varit Best Practice inom patientmåltider. Inom andra områden har det framkommit utvecklingsmöjligheter, vilket det pågår ett arbete med. ServiceGruppen har deltagit i ett projekt initierat av landstingens nätverk för serviceorganisationer Best Service. Där har biträdande verksamhetschef deltagit i en referensgrupp som har tagit fram skriften Vårdnära service En viktig del i framtidens sjukvård. Planerade kvalitetsförbättringar 2015 Det ambitiösa arbetet med att fortsätta utveckla patientmåltiderna pågår, bl. a. har befattningen som Kostkontroller stärkts genom att utöka antalet timmar från 20 till 30 timmar i veckan. Måltidens servering har förbättrats genom en attraktivare tallrik. I slutet av 2014 påbörjades en pilot som innebar att de köksor som finns på vårdavdelningarna intervjuar minst en patient om dagen om hur upplevelsen av patientmåltiden är och efterfrågar förslag till förbättringar av måltidens form och innehåll. ServiceGruppen har under 2014 startat en kvalitetsgrupp som består av 1 representant från varje enhet inom ServiceGruppen och som har som mål att skapa ett strukturerat kvalitetsarbete med mätbara mål och samverka och stödja varandra i gemensamma projekt och åtaganden. Ett åtagande som kvalitetsgruppen förberett under 2014 är utbildning för de patientnära yrkesgrupperna i Hygien kompetenskort, vilket startas upp under 2015 tillsammans med hygiensjuksköterskan. Kontaktperson Eva Thuresson, Verksamhetschef, Epost: Roland Canerstam, Bitr. Verksamhetschef Epost: Capio S:t Görans Sjukhus Sankt Göransplan 1, Stockholm tel , 205

6

Miljöprogram 2014-2016 Capio S:t Görans Sjukhus

Miljöprogram 2014-2016 Capio S:t Görans Sjukhus Ingår i Miljöledningssystem 14001 Titel: Miljöprogram - Capio St Görans Sjukhus.doc Dokumentkategori: Plan Dokumenttyp: Styrande Enhet: Capio St Görans Sjukhus Dokumentägare: Britta Wallgren, VD Capio

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

Rätt läkemedel. Vi firar 10 år som miljöcertifierat sjukhus! Kloka listan Vi minskar den negativa miljöpåverkan av läkemedel där det är möjligt:

Rätt läkemedel. Vi firar 10 år som miljöcertifierat sjukhus! Kloka listan Vi minskar den negativa miljöpåverkan av läkemedel där det är möjligt: Rätt läkemedel Vi använder standardiserad lågfl ödesanestesi med ett slutet cirkelsystem: Metoden innebär att tillfört anestesimedel används maximalt, minsta möjliga spill Patienten får samma anestesi

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Site visit Region Sjaelland 3 november, 2008. Capio S:t Görans Sjukhus

Site visit Region Sjaelland 3 november, 2008. Capio S:t Görans Sjukhus Site visit Region Sjaelland 3 november, 2008 Nyckeltal för Capio S:t Görans Sjukhus 2007 Grundat 1888, i Capios regi sedan 1999 176 200 besök varav 65 000 akutbesök, 23 000 slutenvårdstillfällen varav

Läs mer

BESLUT. inspektionenförvård och omsorg Dnr / (5)

BESLUT. inspektionenförvård och omsorg Dnr / (5) TgK1 2017v 1.2 gamma,a. _ gmwwa&,-:szgavw~ w, BESLUT inspektionenförvård och omsorg 2017 11-08 Dnr 8.5-8459/2017-10 1(5) Ert dnr STS-2017-084 Södertälje Sjukhus AB Chefläkaren 152 86 SÖDERTÄLJE Vårdgivare

Läs mer

Patiensäkerhetsberättelse PSYKIATRICENTRUM MAGNUS FRITHIOF

Patiensäkerhetsberättelse PSYKIATRICENTRUM MAGNUS FRITHIOF Patiensäkerhetsberättelse PSYKIATRICENTRUM 171227 MAGNUS FRITHIOF Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Övergripande mål och strategier... 3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet... 3 Struktur

Läs mer

Kommunikationsplan för vårdnära service

Kommunikationsplan för vårdnära service KOMMUNIKATIONSPLAN 1 (6) Kommunikationsplan för vårdnära service 1 Bakgrund/nuläge FM (Facility Management) handlar om att på ett tydligt sätt koordinera och utveckla landstingets stödtjänster inom fastighets-

Läs mer

Vårdgivare Stockholms Läns Landsting med verksamhet vid akutmottagningen på Södersjukhuset AB.

Vårdgivare Stockholms Läns Landsting med verksamhet vid akutmottagningen på Södersjukhuset AB. BESLUT 2017-11-30 Dnr 8.5-8460/2017-13 1(6) Södersjukhuset AB Chefläkaren 118 83 Stockholm Vårdgivare Stockholms Läns Landsting med verksamhet vid akutmottagningen på Södersjukhuset AB. Ärendet Tillsyn

Läs mer

Hållbarhetsprogram MILJÖ

Hållbarhetsprogram MILJÖ Hållbarhetsprogram MILJÖ 2018 2021 Hållbar utveckling i sjukvården Hållbar utveckling handlar om att säkerställa goda livsvillkor för alla människor, nu och i framtiden. Människan är i centrum, ekologin

Läs mer

23 Svar på skrivelse från Jonas Lindberg (V) om journalsystemet på Capio S:t Görans sjukhus HSN

23 Svar på skrivelse från Jonas Lindberg (V) om journalsystemet på Capio S:t Görans sjukhus HSN 23 Svar på skrivelse från Jonas Lindberg (V) om journalsystemet på Capio S:t Görans sjukhus HSN 2018-1406 Hälso- och sjukvårdsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN 2018-1406 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2019-02-01

Läs mer

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDVIK FLASKHALSAR OCH ÖKA EFFEKTIVITETEN MED 25 % Servicelogistiken på ett sjukhus är länken mellan de olika avdelningarna,

Läs mer

Därför behöver vården. Kasewa Dabagh Celepli/ AIS / SoL

Därför behöver vården. Kasewa Dabagh Celepli/ AIS / SoL Därför behöver vården servicetjänster Avdelningen för Servicetjänster och Logistik, SoL Varumottagning Karolinskas varumottagningar hanterar nästan allt gods som levereras till sjukhuset. Det finns en

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse S:t Eriks Ögonsjukhus. Stockholm 1/3 2013 Leif Tallstedt, chefläkare Eva Bjarman, kvalitetssamordnare

Patientsäkerhetsberättelse S:t Eriks Ögonsjukhus. Stockholm 1/3 2013 Leif Tallstedt, chefläkare Eva Bjarman, kvalitetssamordnare Patientsäkerhetsberättelse S:t Eriks Ögonsjukhus 2012 Stockholm 1/3 2013 Leif Tallstedt, chefläkare Eva Bjarman, kvalitetssamordnare 2 (13) Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier

Läs mer

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län:

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län: Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2013-07-02 Dnr 8.5-28479/2013-1 1(6) Regionala tillsynsavdelningen Öst Astrid Hessling astrid.hessling@ivo.se Danderyds Sjukhus AB Chefläkaren 182 88 Stockholm Den 1 juni 2013 tog

Läs mer

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län:

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län: Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2013-07-02 Dnr 8.5-28358/2013 1(5) Avdelning öst Lotte Hidemo lotte.hidemo@ivo.se Karolinska Universitetssjukhuset Chefläkaren 171 76 STOCKHOLM Den 1 juni 2013 tog den nybildade myndigheten

Läs mer

Framtidens vårdavdelning - en möjlighet för SU. Mars 2015 Projektledare Yvonne Berger SU, Kirurgi Östra

Framtidens vårdavdelning - en möjlighet för SU. Mars 2015 Projektledare Yvonne Berger SU, Kirurgi Östra Framtidens vårdavdelning - en möjlighet för SU Mars 2015 Projektledare Yvonne Berger SU, Kirurgi Östra Sammanfattning Ett SU/VGR-projekt med syfte att utarbeta en ny struktur för arbetssätt och ansvarsfördelning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Folktandvården

Patientsäkerhetsberättelse för Folktandvården Patientsäkerhetsberättelse för Folktandvården År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-02-25 Annika Kahlmeter Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik Styrande dokument Rutindokument Rutin Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 2 Sida 1 (7) Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik Sida 2 (7) Innehållsförteckning Roller och Ansvar

Läs mer

Patientsäkerhetskultur - Handlingsplan

Patientsäkerhetskultur - Handlingsplan Att mäta patientsäkerhetskulturen ger kunskap om medarbetarnas uppfattning om faktorer av betydelse för patientsäkerheten. Forskning inom så kallade HRO-organisationer (High Reliability Organizations)visar

Läs mer

Akuta medicinska larm vid SÄS Skene

Akuta medicinska larm vid SÄS Skene 2017-09-11 24039 1 (5) Sammanfattning Riktlinjen beskriver ansvar, larmrutiner och handläggning av patienter med både livshotande och mindre allvarliga tillstånd vid SÄS Skene. Dessutom handläggning vid

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB År 2017 2018-01-07 Hélène Stolt Leg. psykoterapeut, socionom, verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Miljöprogram , Region Gävleborg

Miljöprogram , Region Gävleborg Information Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 07-182749 Fastställandedatum: 2016-03-16 Upprättare: Marie Helene M Molander Giltigt t.o.m.: 2017-03-16 Fastställare: Susanna Andersson Miljöprogram

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhem 2015 Skövde 160229 Anna-Karin Haglund Verksamhetschef Allmänt Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Kirurgicentrum År 2012

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Kirurgicentrum År 2012 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Kirurgicentrum År 2012 2013-01-10 Ulla Wigberth Tholén 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Bättre städning ger renare vårdmiljö svar på motion

Bättre städning ger renare vårdmiljö svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 25 (40) Dnr CK 2011-0506 62 Bättre städning ger renare vårdmiljö svar på motion Förslag till beslut

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. Datum och ansvarig för innehållet 29/2-2016 Susanna Årman Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen är anpassad

Läs mer

Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte... 3 2. Tillämpning... 3 3. Definition... 4 3.1 Avgränsningar... 4 3.2 Beroenden till andra processerv... 4 4. Nuläge... 4

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Södra Älvsborgs sjukhus

Södra Älvsborgs sjukhus Södra Älvsborgs sjukhus Kort fakta om SÄS En del av Västra Götalandsregionen Ett av tre stora länssjukhus med alla medicinska specialiteter Ett komplett akutsjukhus i Borås och Skene och med flera öppenvårdsmottagningar

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-06-03 Dnr: 2015/49-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se.

Sociala nämndernas förvaltning 2015-06-03 Dnr: 2015/49-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-06-03 Dnr: 2015/49-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Andrea Gummesson enhetschef Lotta

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB År 2016 2017-01-08 Hélène Stolt Leg. psykoterapeut, socionom, verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Agenda Lean Healthcare Capio S:t Görans modellen Bakgrund Lean Healthcare principer Lean Healthcare i praktiken, exempel akuten Lean Healthcare

Läs mer

Vägledning Patientsäkerhetsberättelsen

Vägledning Patientsäkerhetsberättelsen Vägledning Patientsäkerhetsberättelsen Birgitta Boqvist Patientsäkerhetsarbete Att göra vården säkrare. Säkrare vård ska leda till färre vårdskador och därmed ökad patientsäkerhet Patientsäkerhetslagen

Läs mer

Granskning av systemförvaltning för journalsystemet Cosmic

Granskning av systemförvaltning för journalsystemet Cosmic MISSIV 1(3) 2014-02-18 LJR2014/3 Förvaltningsnamn Landstingsrevisionen Landstingsstyrelsen Granskning av systemförvaltning för journalsystemet Cosmic Landstingets revisorer har, med hjälp av sakkunnigt

Läs mer

Resultat Röntgenkliniken

Resultat Röntgenkliniken Resultat 155 13-03-13-15:07 SÄKER VÅRD 2012 Översikt patientsäkerhetsarbete 1500 Antal anmälda avvikelser Antal anmälda avvikelser 1200 900 600 300 0 933 Med tanke på vår kliniks storlek får 857 835 antalet

Läs mer

Projektplan. för PNV

Projektplan. för PNV Projektplan för PNV ( Patient Närmre Vård) Eva Müller Avdelningschef Vårdenheten avd 15 2005-06-06 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Metod sid. 4 Kostnader sid. 5 Tidsplan sid. 5 Referenslista

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB År 2015 2016-01-07 Hélène Stolt Leg. psykoterapeut, socionom, verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte...3 2. Tillämpning...4 3. Definition...4 3.1 Avgränsningar...4 4. Mål...5 5. Viljeriktning...5 5.1 Fokus

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Informationssäkerhet vid Karolinska Universitetssjukhuset. Dokumentansvarig: Markus Ekbäck, CISO Karolinska Senast uppdaterad: 2013-10-23

Informationssäkerhet vid Karolinska Universitetssjukhuset. Dokumentansvarig: Markus Ekbäck, CISO Karolinska Senast uppdaterad: 2013-10-23 Informationssäkerhet vid Karolinska Universitetssjukhuset Dokumentansvarig: Markus Ekbäck, CISO Karolinska Senast uppdaterad: 2013-10-23 Förlorar vi informationen, om den är felaktig eller manipulerad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum Patientsäkerhetsberättelse för Hälsocentralen i Näsum Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-13 Maria Theandersson, Platschef Lideta Hälsovård Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Patiensäkerhetsberättelse TANDVÅRDSCENTRUM ANNIKA KAHLMETER/ GULL-BRITT FOGELBERG

Patiensäkerhetsberättelse TANDVÅRDSCENTRUM ANNIKA KAHLMETER/ GULL-BRITT FOGELBERG Patiensäkerhetsberättelse TANDVÅRDSCENTRUM 2018-02-01 ANNIKA KAHLMETER/ GULL-BRITT FOGELBERG Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Övergripande mål och strategier... 3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Hälsa && hållbarhet. Om hur vi arbetar långsiktigt med hållbar utveckling på Sophiahemmet

Hälsa && hållbarhet. Om hur vi arbetar långsiktigt med hållbar utveckling på Sophiahemmet Hälsa && hållbarhet Om hur vi arbetar långsiktigt med hållbar utveckling på Sophiahemmet Varför är det viktigt att vi arbetar med hållbar utveckling? I stort sett all vår konsumtion tär på jordens resurser

Läs mer

Temagranskning Patientsäkerhet - sammanfattande rapport. Region Västmanland

Temagranskning Patientsäkerhet - sammanfattande rapport. Region Västmanland www.pwc.se Revisionsrapport Temagranskning Patientsäkerhet - sammanfattande rapport Jean Odgaard, Certifierad kommunal revisor Lina Zhou. Revisionskonsult Januari 2019 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Sakkunnig i forskningsfrågor: Elisabeth Strandberg Grafisk form Losita Design AB, www.lositadesign.se

Läs mer

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2014-04-04 VOHJS14-021 HU-HOH13-052 12 Patientsäkerhetsberättelse 2013 för Hjälpmedelscentralen

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje Klinisk kemi 2.0 6

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje Klinisk kemi 2.0 6 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje Klinisk kemi 2.0 6 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Medicinskt sakkunnig Mathias Karlsson Landstingsdirektör Gunilla

Läs mer

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120725 Proffssystern i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Södra Älvsborgs sjukhus

Södra Älvsborgs sjukhus Södra Älvsborgs sjukhus Kort fakta om SÄS En del av Västra Götalandsregionen Ett av tre stora länssjukhus med alla medicinska specialiteter Ett komplett akutsjukhus i Borås och Skene och med flera öppenvårdsmottagningar

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Västerås

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Västerås /5-(e,.(7s BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2015-06-05 Dnr 8.5-26139/2014-81(7) Avdelning mitt Håkan Hult hakan.hultgivo.se Landstinget Västmanland Diariet Västmanlands sjukhus Landstingshuset ingång

Läs mer

Stockholmsvården i korthet

Stockholmsvården i korthet 1 Stockholmsvården i korthet 2 Ett vanligt dygn i 86 000 personer besöker 1177 Vårdguiden på nätet Cirka 1 500 patienter besöker en akutmottagning 12 300 patienter tas emot på husläkarmottagningar och

Läs mer

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren /(\ BESLUT inspektionen för värd och omsorg 2014-10-29 nr 8.5-13098/2014 1(5) Avdelning sydväst Lisbeth Abrahamsson lisbeth.abrahamsson@ivo.se Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Vårdgivare Region Halland

Läs mer

1 Tidig identifiering av livshotande tillstånd

1 Tidig identifiering av livshotande tillstånd MIG riktlinjer för alla avdelningar Centrallasarettet, Växjö samt Länssjukhuset Ljungby. Ansvarig: Pär Lindgren, Anestesikliniken Kerstin Cesar, MIG-ALERT ansvarig 2010-05-19 1 Tidig identifiering av livshotande

Läs mer

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet Nationell satsning på ökad patientsäkerhet Att styra och leda för ökad patientsäkerhet Vägledning för vårdgivare enligt kraven i patientsäkerhetslagen Förord Den nya lagen om patientsäkerhet innebär stora

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?.

Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?. Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?. LEAN i praktiken från Capio S:t Görans Sjukhus Göran Örnung dr med sc Överläkare och processägare

Läs mer

19 JANUARI 2014. Kostprocessen. Bakgrund- Kost en viktig del av vården

19 JANUARI 2014. Kostprocessen. Bakgrund- Kost en viktig del av vården Kostprocessen Bakgrund- Kost en viktig del av vården Det är vanligt med undernäring och ofrivillig viktnedgång hos inneliggande patienter och då är kosten en jätteviktig del i behandlingen. Nutritionsstatus

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR REGION VÄSTMANLANDS DIGITALISERINGSSTRATEGI,

HANDLINGSPLAN FÖR REGION VÄSTMANLANDS DIGITALISERINGSSTRATEGI, HANDLINGSPLAN 1 (6) Regionstyrelsen beslutade 2018-01-31 att anta en digitaliseringsstrategi för åren 2018 2020. I den framgår att arbetet ska ske med bibehållen kvalitet och i enlighet med regionplanens

Läs mer

Rådgivningsstödet webb. Beskrivning och tjänstespecifika villkor

Rådgivningsstödet webb. Beskrivning och tjänstespecifika villkor Rådgivningsstödet webb Beskrivning och tjänstespecifika Innehåll... 2 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 2 3. REFERENSER... 2 4. Termer och begrepp... 2 5. BESKRIVNING AV TJÄNSTEN... 2 6. ANSLUTNING TILL

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. Ortopediska Huset

Patientsäkerhetsberättelse. Ortopediska Huset Patientsäkerhetsberättelse Ortopediska Huset 2014 2014-09-01 Granskad och godkänd av Björn Waldebäck Verksamhetschef 1 Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9,

Läs mer

Slutrapport delprojekt barn som anhöriga - onkologkliniken

Slutrapport delprojekt barn som anhöriga - onkologkliniken Slutrapport delprojekt barn som anhöriga - onkologkliniken 2014-03-20 Delprojektets namn Barn som anhöriga till cancerpatienter Delprojektsansvarig Eva Ulff Datum 2014-04-10 Sammanfattning I projektet

Läs mer

Inledning Nedan redovisas inkomna förbättrings- och förenklingsförslag med tillkommande kommentarer från berörda förvaltningar.

Inledning Nedan redovisas inkomna förbättrings- och förenklingsförslag med tillkommande kommentarer från berörda förvaltningar. Bilaga 2 Sammanställning 2016-04-13 över hur inkomna förenklings- /förbättringsförslag hanteras/hanterats (hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde och angränsande förvaltningar) Inledning Nedan redovisas

Läs mer

Reviderat: Svar på skrivelse av Håkan Jörnehed (V) om inställda operationer

Reviderat: Svar på skrivelse av Håkan Jörnehed (V) om inställda operationer Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-02-20 1 (7) HSN 2016-4774 Handläggare: Mikaela Lingvall Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-02-21 Reviderat: Svar på skrivelse av Håkan Jörnehed (V)

Läs mer

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Kvalitetsaspekter som är det som har störst påverkan på upplevd kvalitet i det vi levererar till kund har identifierats i områden för mätning av nöjd-kund-index, projektmätning,

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Patientsäkerhets-berättelse för Solljungahälsan. Avser Vårdenhet, BVC och BMM.

Patientsäkerhets-berättelse för Solljungahälsan. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Patientsäkerhets-berättelse för Solljungahälsan. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Örkelljunga den 1:a Mars 2018 Innehåll: 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Övergripande mål och strategier 4. Organisatoriskt

Läs mer

Introduktion och innehåll

Introduktion och innehåll UPPLAGA 3/2012 Vårdgaranti vad handlar det om egentligen? Detta är en utbildning som riktar sig till dig som är vårdpersonal inom Västra Götalandsregionen och som dagligen möter patienter i ditt arbete.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda År 2015 Katharina Martinsson tf verksamhetschef 20150219 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 2012-02-28 Anneli Kinnunen Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (4)

Stockholms läns landsting 1 (4) Stockholms läns landsting 1 (4) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Handläggare: Anders Olsson Landstingsstyrelsens ägarutskott Skrivelse av Tomas Eriksson (MP) angående kapaciteten

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015. 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015. 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Patientsäkerhetens dag 2015

Patientsäkerhetens dag 2015 Program Patientsäkerhetens dag 2015 Köping den 15 april Västerås den 16 april Tillsammans gör vi vården säkrare Patientsäkerhetens dag Den 15 och 16 april bjuder vi in alla medarbetare och invånare att

Läs mer

Vår vision. Vi är tillgängliga, Vi är en förebild utmärkt kvalitet och säkerhet. effektiva och ger våra patienter ett personligt bemötande

Vår vision. Vi är tillgängliga, Vi är en förebild utmärkt kvalitet och säkerhet. effektiva och ger våra patienter ett personligt bemötande Vår vision Patienten t alltid först Vi ger vård av Vi är tillgängliga, Vi är en förebild utmärkt kvalitet och säkerhet effektiva och ger våra patienter ett personligt bemötande inom forskning, utveckling

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10. Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015

Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10. Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015 Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10 Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-12 Ewa Sjögren Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Socialstyrelsen Ansökan Tillsyn Datum 2010-03-17 Socialstyrelsens Dnr 44-11998/2008 Region öst

Socialstyrelsen Ansökan Tillsyn Datum 2010-03-17 Socialstyrelsens Dnr 44-11998/2008 Region öst Socialstyrelsen Ansökan Tillsyn Datum 2010-03-17 Socialstyrelsens Dnr 44-11998/2008 Region öst Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Sökande Socialstyrelsen, 106 30 STOCKHOLM Motpart Stockholms

Läs mer

Patientmedverkan i riskanalyser

Patientmedverkan i riskanalyser nationell satsning för ökad patientsäkerhet Patientmedverkan i riskanalyser Tips till analysledare, teamledare och uppdragsgivare Patientmedverkan i riskanalyser Tips till analysledare, teamledare och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för

Patientsäkerhetsberättelse för Patientsäkerhetsberättelse för Familjeläkarna i Olofström Datum och ansvarig för innehållet 20160226 Maria Theandersson, Verksamhetschef Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 Fagersta 2014-02-28 Lennart Nyman Verksamhetschef Mitt Hjärta i Bergslagen AB Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

Tillbud Incident Avvikelse

Tillbud Incident Avvikelse Uppföljning av tidigare granskning Tillbud Incident Avvikelse Landstinget Halland Februari 2002 Christel Eriksson Christel Eriksson Tel 035-151748 E-post: info@komrev.se Hemsida: www.komrev.se Bolagets

Läs mer

4.2.2 Handlingsplan för Habiliteringen Södra Älvsborg

4.2.2 Handlingsplan för Habiliteringen Södra Älvsborg 4.2.2 Handlingsplan för Habiliteringen Södra Älvsborg Rutinen avser Miljöarbetet, Habiliteringen Södra Älvsborg Utfärdad av: Margareta Jensholm Godkänd av: Rune Johansson Version 1 Sida 1:7 Gäller från:

Läs mer

Rapport från uppföljning av sommarens vårdnära service VNS

Rapport från uppföljning av sommarens vårdnära service VNS Rapport från uppföljning av sommarens vårdnära service VNS Bakgrund Vårdnära service är ett koncept som innebär överföring av arbetsuppgifter från vårdpersonal till servicepersonal. Tanken med vårdnära

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva Axelsson/Donald Casteel Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Capio S:t Görans Sjukhus ur ett flödesperspektiv

Capio S:t Görans Sjukhus ur ett flödesperspektiv Capio S:t Görans Sjukhus ur ett flödesperspektiv Samverkansnämnden Stockholm Gotland 13 november 2009 PA Dahlberg vvd, chefläkare Agenda Introduktion till Capio S:t Görans Sjukhus och resultat av förbättringsarbetet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-21 Anita Segerslätt Lars Tengryd Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning

Läs mer

Beslut Landstinget i Uppsala län ska redovisa följande:

Beslut Landstinget i Uppsala län ska redovisa följande: BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-01-30 Dnr 8.5-37428/2013 E1(8) Avdelning mitt Sylvia Noren sylvia.norengivo.se Landstinget i Uppsala län Box 602 751 25 UPPSALA Ärendet Tillsyn avseende dosförpackade

Läs mer

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Våra sju miljömål Universitetssjukhusets sju miljömål gäller under en tre års period. Varje division ska bryta ner dessa

Läs mer

Bilaga 4d. Resursförstärkning. Upphandling av IT-stöd för hantering av frånvaro och när varo inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 4d. Resursförstärkning. Upphandling av IT-stöd för hantering av frånvaro och när varo inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (7) Bilaga 4d Resursförstärkning Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av frånvaro och när varo inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo RSK 677-2005 Utvärdering Enheten för asyl- och flyktingfrågor Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten Lars Palo Januari 2007 1. Förutsättningar Den 1 januari 1997 överfördes ansvaret för asylsökandes

Läs mer

SLL Innovation. Stockholms läns landsting Annette Alkebo

SLL Innovation. Stockholms läns landsting Annette Alkebo SLL Innovation Stockholms läns landsting Annette Alkebo 2017 Välkommen till SLL innovation! Den här bilden ska kunna fungera som övergripande temabild för SLL innovation. Den signalerar mänsklighet, nutid

Läs mer

Fördjupad uppföljning GRANSKNINGSRAPPORT. Verksamhetsområde: Vårdcentral Typ av avtal: LOV Vårdgivarens namn: Familjeläkarna Bålsta

Fördjupad uppföljning GRANSKNINGSRAPPORT. Verksamhetsområde: Vårdcentral Typ av avtal: LOV Vårdgivarens namn: Familjeläkarna Bålsta 2015-09-11 Dnr HSS 2013-0243 Ledningskontoret Hälso- och sjukvårdsavdelningen Namn: Inge Bruce Tfn: 018-611 60 44 E-post: inge.bruce@lul.se Fördjupad uppföljning GRANSKNINGSRAPPORT Verksamhetsområde: Vårdcentral

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer