Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl Justerare Jakob Szögi (S) , Inez Thomasson Olofsson (S)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.20. Justerare Jakob Szögi (S) 85-120, Inez Thomasson Olofsson (S) 121-124"

Transkript

1 LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (65) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl Beslutande Enligt närvarolista Övriga närvarande Enligt närvarolista Justerare Jakob Szögi (S) , Inez Thomasson Olofsson (S) Tid och plats för justering Fritidsförvaltningen , kl Justerade paragrafer Sekreterare Ordförande Justerare Carina Anehagen Inger B Larsson Jakob Szögi Inez Thomassson Olofsson BEVIS/ANSLAG Fritidsnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Datum när anslaget sätts upp Datum när anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Fritidsförvaltningen Underskrift Carina Anehagen

2 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(65) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Paragrafer Ärenden Sid 85 Information Barn och ungdomar i ekonomiskt utsatta familjer 6 86 Information om ny organisation fritidskontoret 7 87 Information om lokalinvesteringar, verksamhetsinvesteringar och kommunbidrag Meddelanden 9 89 Redovisning av delegationsbeslut Ekonomisk redovisning per november Beställning av byggnation omklädningsrum, toaletter förråd och samlingsyta D-hallen Coop Arenaområdet 92 BK Seniorernas ansökan om hyresbidrag säsongen Representanter i beredningsgruppen Bygdemedel Handlingsplan för Livet vid vattnet Fritidsnämndens internkontrollplan Förteckning över Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler Alvik-Långnäs bygdegårdsförening Avans Intresseförening Gäddviks Intresseförening Hindersöns Hembygdsförening 27-28

3 LULEÅ KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3(65) 101 Möröns Bya- och bygdegårdsförening Prästholms Byaförening Förteckning över Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar Alviks IK Antnäs BK Avans SK Brändöns IF Ersnäs IF IFK Råneå IK Örnen Klöverträsk IF Lira BK Luleå Brukshundklubb Luleå Motorsällskap Luleå Ridklubb Luleå Sörbyars Ridklubb Luleå Tennisklubb Råneälvdalens Skidallians Smedsby IF Vitå Bollklubb Lokal för oktagon i Luleå Energi Arena Medborgarförslag om rullskidor på Ormberget 61-62

4 LULEÅ KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3(65) 123 Medborgarförslag om cykelcrossbana Uthyrning av Malmgården på Malmudden 65

5 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(65) NÄRVAROLISTA Beslutande Tjänstgörande ledamöter Inger B Larsson (S) ordf Ina Sandberg (S) Åsa Nordström (S) Peter Lindbäck (S) Inger Johansson (S) Åsa Koski (V) Roger Malmberg (MP) Mikael Boman (C) Frånvarande ledamöter Jörgen Sundbom (S) Mathias Schneider (M) Daniella Nilsson (M) Stefan Haupt (FP) Tjänstgörande ersättare Jakob Szögi (S) Inez Thomasson Olofsson (S) Kristina Lindqvist (S) Inger Holmqvist Sundgren (S) Rikard Aspholm (S) Frånvarande ersättare Kjell-Åke Sommeryd (S) Madelene Hansson (S) Johan Breheim (M) Albin Zetterwall (M) Terese Taaveniku (V) Kurt Holmqvist (FP) Övriga ersättare Sivert Mässing (MP) Katerina Ekström (KD) Övriga närvarande Helén Wiklund Wårell Carina Anehagen Förvaltningschef Sekreterare

6 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (65) 85 Information Barn och ungdomar i ekonomiskt utsatta familjer Dnr Fritidsnämnden har tagit del och lägger informationen till handlingarna. Förvaltningschefen informerar om Barn och ungdomar i ekonomiskt utsatta familjer. Bakgrunden är en motion där vänsterpartiet föreslog att en utredning skulle tillsättas för att kartlägga barnfattigdomen i Luleå samt att utredningen ska resultera i konkreta förslag på hur kommunen kan förenkla vardagen för berörda barn och deras familjer. Vid kommunfullmäktiges sammanträde , gavs uppdraget att utreda detta till socialförvaltningen. En arbetsgrupp med deltagare från arbetsmarknadsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och socialförvaltningen har genomfört en generell kartläggning av situationen för dessa barn och har i en rapport utarbetat förslag till generella utvecklingsområden. Syftet med dessa förslag är att Luleå kommun tar ett samlat grepp för att minska de negativa effekterna för ekonomiskt utsatta barn och ungdomar. I rapporten föreslås också att kommunens nämnder och kommunala bolag får i uppdrag att inom sina verksamhetsområden, tillsammans med andra berörda förvaltningar och bolag, realisera dessa utvecklingstankar. Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse

7 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (65) 86 Information om ny organisation - fritidskontoret 2014/12-80 Fritidsnämnden har tagit del och lägger informationen till handlingarna. Förvaltningschefen informerar om ny organisation fritidskontoret. Fritidsförvaltningens ledningsgrupp har med anledning av att vi rekryterar ny ekonom också diskuterat förvaltningens organisation. Förslaget till förändring påverkar personal på fritidskontoret, övrig personal inom förvaltningen berörs inte. Förslaget är förankrat bland berörd personal och de har samstämmigt uttalat sig positivt till förslaget. MBL 19 och 11 har genomförts i samband med FÖS (förvaltningsövergripande samverkansgruppen) där representanter för Vision, SKTF och SACO-gruppen ingår. Förändringen innebär att nuvarande administrativa enheten slås ihop med utvecklingsenheten och bildar enheten för verksamhetsstöd. Syftet med sammanslagningen är att tydliggöra uppdraget som de båda tidigare enheterna haft var för sig, att ge stöd av olika slag till verksamheten. Ett annat syfte är att den personal som är i majoritet på fritidskontoret också har samma chef. I samband med denna förändring revideras dokumentet Roller & Ansvar, där respektive befattnings roller och ansvar i organisationen beskrivs. Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse

8 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (65) 87 Information om lokalinvesteringar, verksamhetsinvesteringar och kommunbidrag Dnr 2014/12-80 Fritidsnämnden godkänner informationen om lokalinvesteringar, verksamhetsinvesteringar och kommunbidrag och lägger informationen till handlingarna. Förvaltningschefen informerar om lokalinvesteringar, verksamhetsinvesteringar och kommunbidrag Fritidsnämnden har vid två tillfällen under året tagit preliminärt beslut och beslut om äskande av lokalinvesteringar, verksamhetsinvesteringar och kommunbidrag för planperioden Då sammanställningen för hela kommunen har gjorts konstaterar ekonomikontoret att äskningarna klart överstiger den tänkta ramen för kommunen i sin helhet. Dialoger har förts och samtliga nämnder har fått i uppdrag att se över vilka investeringar som kan strykas, alternativt senareläggas. När det gäller utökning av budget (högre kommunbidrag) har den tydliga signalen varit att utgå ifrån samma driftbudget som innevarande år. Beslut om budgetramar inklusive investeringar tas av kommunfullmäktige Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse

9 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (65) 88 Meddelanden Fritidsnämnden beslutar att lägga redovisade meddelanden till handlingarna. Beskrivning av ärendet Följande meddelanden redovisas. Avsändare Tekniska förvaltningen , 143 Kommunfullmäktige , 166 Kommunfullmäktige , 171 Kommunfullmäktige , 172 Kommunfullmäktige , 173, 174 Länsstyrelsen i Norrbottens län Kommunstyrelsen , 219 Kommunstyrelsen , 228 Ämne Dnr 2014/ Antagen Cykelplan för Luleå kommun. Delårsrapport per 31 augusti Dnr 2014/ Återremiss Huvudreglemente för Luleå kommun. Dnr 2014/ Återremiss Kommunstyrelsens reglemente. Dnr 2014/ Återremiss Stadsbyggnadsnämndens och Miljö- och byggnadsnämndens reglemente. Dnr 2014/ Avslag på bygdemedelsansökan från Prästholms Samfällighetsförening avseende utveckling av förrådsbyggnad. Dnr 2014/ Avslag på medborgarförslag om att bygga en ishall på Hertsön. Dnr 2014/ Reviderad sammanträdesordning år 2015 för kommunstyrelsens budgetberedning och arbetsutskott.

10 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (65) 89 Redovisning av delegationsbeslut Fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut. Beskrivning av ärendet Beslut fattade på delegation ska anmälas till fritidsnämnden på nästföljande sammanträde. Följande beslut redovisas enligt gällande delegationsordning. Delegat Beslutsdatum Fritidsnämndens ordförande Inger B Larsson Helén Wiklund Wårell deltar i konferens Management and Leadership i Stockholm, november Fritidschef Helén Wiklund Wårell Dnr 2014/46-83 Brändöns Byggservice har antagits som entreprenör avseende ombyggnation av bastubyggnad, Junkön Luleå skärgård. Lena Harila deltar i studieresa inom södra hamnprojektet till Sundsvall Visitor Center samt Höga Kusten Visitor Center, november Ungdomssamordnare Anette Berglund Dnr 2014/17-81 Projektstöd med 3000 kronor från PeKA till anordnande av en fotbollsturnering på Örnäset, 15 november Projektstöd med 3225 kronor från PeKA till anordnande av bowlingtävling på O Learys, 7 november

11 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (65) 89 (forts) Delegat Beslutsdatum Ungdomssamordnare Anette Berglund Projektstöd med 3640 kronor från PeKA till anordnande av fotbollsturnering på Hertsön 29 november Projektstöd med 3000 kronor från PeKA till anordnande av fest för unga i Örnäsets sporthall 29 november Enhetschef Susanne Sjölund Per Hägglund deltar i Praktisk utredningsmetodik 3-4 december 2014 i Stockholm. Per Hägglund deltar i Möte Bottenvikens skärgård i Kalix, november Enheten för verksamhetsstöd deltar i studieresa till Skellefteå 4-5 december 2014 Sam Engman deltar i Nätverksträff för kommunikatörer som arbetar inom fritidsförvaltningar i Norrbotten och Västerbotten den 5 december 2014 i Skellefteå. Bidragshandläggare Börje Andersson Bidrag med 1000 kronor till Afghanska föreningen i Norra Sverige för volleybollturnering, 20 december 2014 i Hälsans Hus

12 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (65) 90 Ekonomisk redovisning per november 2014 Dnr 2014/13-04 Fritidsnämnden beslutar godkänna den ekonomiska redovisningen per november Förvaltningens resultat för perioden fram till ger ett överskott på 814 tkr. Fördelningen av resultat per verksamhet visar inga större avvikelser gentemot budgeten för perioden. Fritidförvaltningen föreslår fritidsnämnden godkänna den ekonomiska redovisningen per november Förvaltningschefen föredrar ärendet. Ordförande ställer fritidsförvaltningens förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Ekonomisk redovisning per november 2014 (bilaga)

13 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (65) 91 Beställning av byggnation omklädningsrum, toaletter, förråd och samlingsyta D-hallen COOP Arenaområdet Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att 1. genomföra byggnation av omklädningsrum, toaletter, förråd och samlingsyta av tekniska förvaltningen i D-hallen COOP Arenaområdet, 2. uppdra till fritidschefen att göra beställning till tekniska förvaltningen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad D-hallen på COOP Arenaområdet saknar idag omklädningsrum, toaletter och förråd. Det finns inte heller någon yta där föreningar kan ha kortare samlingar och/eller sälja fika. Fritidsförvaltningen har tillsammans med tekniska förvaltningen och berörda föreningar diskuterat tänkbar utformning av ovanstående faciliteter. Det underlag vi är överens om består av två omklädningsrum med toalett och dusch, en RWC, 2-3 förråd samt utrymme på övre plan för enklare försäljning samt möten/publik. Till övre plan byggs också en hiss för att säkerställa tillgängligheten. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att 1. genomföra byggnation av omklädningsrum, toaletter, förråd och samlingsyta av tekniska förvaltningen i D-hallen COOP Arenaområdet, 2. uppdra till fritidschefen att göra beställning till tekniska förvaltningen. Förvaltningschefen föredrar ärendet Ordförande ställer fritidsförvaltningens förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Beslutet skickas till Tekniska förvaltningen

14 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (65) 92 BK Seniorerna med ansökan om hyresbidrag säsongen Dnr Fritidsnämnden beslutar att bevilja BK Seniorerna 1. hyresbidrag med kronor för säsongen , i enlighet med verksamhetsåret ,. 2. medel anvisas från konto Bowlingklubben Seniorerna ansöker om kronor i bidrag för klubbens planhyror som totalt är beräknade till kronor. Verksamhetsåret beviljade fritidsnämnden en höjning av hyresbidraget med 30 procent från kronor till kronor. Idag har föreningen 82 aktiva medlemmar, vilket är fler än tidigare. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja BK Seniorerna 1. hyresbidrag med kronor för säsongen , i enlighet med verksamhetsåret medel anvisas från konto Förvaltningschefen föredrar ärendet. Ordförande (S) föreslår att hyresbidraget utökas till kronor för verksamhetsåret Peter Lindbäck (S) yrkar bifall till ordförandes förslag. Beslutsgång Ordförande ställer arbetsutskottets förslag och eget förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller ordförandes förslag att BK Seniorernas hyresbidrag fastställs till kronor för verksamhetsåret

15 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (65) 92 (forts) Ansökan från BK Seniorerna (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Beslutet skickas till BK Seniorerna

16 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (65) 93 Representanter i beredningsgruppen - Bygdemedel Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att fritidsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och utvecklingskontoret ingår i beredningsgruppen för bygdemedel from 1 januari Fritidsnämnden är kommunens remissorgan för länsstyrelsens behandling av bidragsansökningar ur fonden bygdemedel för Luleå kommun. Beredande organ för fritidsnämnden är bygdemedelsgruppen. Gruppen består i dag av utsedda representanter från utvecklingskontoret, stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen och fritidsförvaltningen. Med anledning av organisationsförändringen där delar av stadsbyggnadskontoret slås ihop med tekniska förvaltningen, till en stadsbyggnadsförvaltning from 1 januari 2015 föreslår fritidsförvaltningen att stadsbyggnadsförvaltningen ingår i fritidsnämndens beredningsgrupp för bygdemedel from 1 januari Representant för respektive förvaltning/kontor är förvaltningschef/kontorschef, eller av denne utsedd ersättare. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att fritidsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och utvecklingskontoret ingår i beredningsgruppen för bygdemedel from 1 januari Förvaltningschefen föredrar ärendet. Ordförande ställer fritidsförvaltningens förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Beslutet skickas till Stadsbyggnadsförvaltningen Utvecklingskontoret

17 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (65) 94 Handlingsplan för Livet vid vattnet Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att godkänna bifogad handlingsplan Livet vid vattnet. Luleå kommun antog i maj 2013 en ny översiktsplan. Översiktsplanen består av sex olika program, varav Kuststaden Luleå är ett. Översiktsplanen ska ligga till grund för planering och utveckling av kommunen de kommande 20 åren. Inom vart och ett av programmen finns 26 strategiområden och fritidsnämnden har samordningsansvar för tre, varav Livet vid vattnet är ett. Kopplat till varje strategiområde finns områden att arbeta med fram till Fritidsnämnden har i sitt styrkort för 2014 som mål att ta fram en handlingsplan för strategiområdet Livet vid vattnet. I denna första version belyses de frågor/områden som fritidsnämnden har genomförandeansvar för, och/eller är viktig intressent i. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att godkänna bifogad handlingsplan Livet vid vattnet. Arbetsutskottet föreslår , 50 fritidsnämnden besluta att godkänna bifogad handlingsplan Livet vid vattnet Förvaltningschefen föredrar ärendet Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Kommunfullmäktige beslut , 129, antagande av program till Vision Luleå 2050, Luleå kommuns översiktsplan 2013 (Program C) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Handlingsplan Livet vid vattnet (bilaga)

18 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (65) 94 (forts) Arbetsutskottets förslag till beslut , 21.

19 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (65) 95 Fritidsnämndens internkontrollplan 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar fastställa internkontrollplan 2015 enligt bilaga. Intern kontroll syftar till att säkerställa att fritidsnämndens mål uppnås inom följande områden: Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten Efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer. Det nya i kommunens arbetsordning och reglemente för intern kontroll är att den utgår från nämnderna utan krav på obligatoriska generella kontrollområden. Kommunstyrelsen kan vid behov anvisa nämnderna att ha särskilt kontrollmoment i sin plan. Den interna kontrollen ska utgå från styrmodellens fyra perspektiv och ett antal vägledande kontrollområden inom respektive perspektiv. Fritidsnämnden har en rutin för intern kontroll där det framgår hur arbetet ska bedrivas. Fritidsnämnden ska fastställa plan för uppföljning av den interna kontrollen senast under december månad. Kommunstyrelsen har , 200 fastställt två kontrollmoment under 2015 för samtliga verksamheter, Försenade betalningar och Rökfri arbetstid. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden fastställa internkontrollplan Arbetsutskottet föreslår , 22 fritidsnämnden fastställa internkontrollplan Förvaltningschefen föredrar ärendet Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Kommunfullmäktiges beslut , 160

20 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (65) 95 (forts Rutin för intern kontroll inom fritidsnämnden, Kommunstyrelsens beslut , 200 Internkontrollplan (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 22

21 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (65) 96 Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja investeringsbidrag för år 2015 till samlingslokaler enligt bifogad förteckning. Allmänna samlingslokaler som godkänts av fritidsnämnden har varje år möjlighet att ansöka om investeringsbidrag för upprustning. För år 2015 finns kronor anslagna och sedan tidigare har nämnden antagit en inriktning där energisparåtgärder som syftar till minskade driftkostnader ska främjas. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja investeringsbidrag för år 2015 till samlingslokaler enligt bifogad förteckning. Arbetsutskottet föreslår , 23 fritidsnämnden besluta att bevilja investeringsbidrag för år 2015 till samlingslokaler enligt bifogad förteckning. Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Förteckning över investeringsbidrag 2015 till allmänna samlingslokaler (bilaga) Arbetsutskottets förslag till beslut , 23 Beslutet skickas till Berörda föreningar

22 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (65) 97 Alvik-Långnäs Bygdegårdsförening med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja Alvik-Långnäs Bygdegårdsförening 3. investeringsbidrag med kronor för fasadreparation och målning, 4. redovisning av kostnader och utförda arbeten sker senast 30 september 2015, 5. medel anvisas ur verksamhetskonto Alvik-Långnäs Bygdegårdsförening ansöker om investeringsbidrag för att byta del av fasaden och måla huset såväl utvändigt som invändigt till en beräknad kostnad av kronor. Stora delar av arbetet kommer att utföras av föreningens ideella medlemmar. Bygdegården är en av de mer nyttjade gårdarna i kommunen. Rötskador i fasaden är tecken på behovet. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja Alviks Långnäs Bygdegårdsförening: 1. investeringsbidrag med kronor för fasadreparation och målning, Arbetsutskottet föreslår , 24 fritidsnämnden besluta att bevilja Alvik-Långnäs Bygdegårdsförening: 1. investeringsbidrag med kronor för fasadreparation och målning, Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget.

23 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (65) 97 (forts) Ansökan från Alvik-Långnäs Bygdegårdsförening (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 24 Beslutet skickas till Alvik-Långnäs Bygdegårdsförening

24 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (65) 98 Avans Intresseförening med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ 144, Fritidsnämnden beslutar avslå Avans Intresseförenings ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Avans Intresseförening ansöker om bidrag för inköp av ny diskmaskin för kronor. Vid större sällskap är behovet av en fungerande och kapacitetsmässigt bra diskmaskin en stor lättnad för arrangörerna. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta avslå Avans Intresseförenings ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Arbetsutskottet föreslår , 25 fritidsnämnden besluta att avslå Avans Intresseförenings ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Ansökan från Avans Intresseförening (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 25 Beslutet skickas till Avans Intresseförening

25 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (65) 99 Gäddviks Intresseförening med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja Gäddviks Intresseförening 1. investeringsbidrag med kronor till takrenovering, Gäddviks Intresseförening ansöker om bidrag till takrenovering. Taket har ett antal vattenläckage varför behovet är stort för att bevara huset för framtiden. Renoveringen kostnadsberäknas till kronor. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja Gäddviks Intresseförening: 1. investeringsbidrag med kronor till takrenovering, Arbetstutskottet föreslår , 26 fritidsnämnden besluta att bevilja Gäddviks Intresseförening: 1. investeringsbidrag med kronor till takrenovering, Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Ansökan från Gäddviks Intresseförening (bilaga)

26 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (65) 99 (forts) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 26. Beslutet skickas till Gäddviks Intresseförening

27 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (65) 100 Hindersöns Hembygdsförening med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja Hindersöns Hembygdsförening 1. investeringsbidrag med kronor till köksrenovering, Hindersöns Hembygdsförening ansöker om bidrag till att renovera köket i föreningens hus. Åtgärderna är kostnadsberäknade till totalt kronor och avser såväl golv som inredning. Uthyrningsverksamheten har slitit på den sedan tidigare gamla köksutrustningen i f.d. lärarbostaden. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja Hindersöns Hembygdsförening: 1. investeringsbidrag med kronor till köksrenovering, Arbetsutskottet föreslår , 27 fritidsnämnden besluta att bevilja Hindersöns Hembygdsförening: 1. investeringsbidrag med kronor till köksrenovering, Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget.

28 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (65) 100 (forts) Ansökan från Hindersöns Hembygdsförening (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 27 Beslutet skickas till Hindersöns Hembygdsförening

29 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (65) 101 Möröns Bya- och Bygdegårdsförening med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att avslå Möröns Bya- och bygdegårdsförenings ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Möröns Bya- och bygdegårdsförening ansöker bidrag till fyra åtgärder; golvbehandling av nuvarande trägolv för kronor, omklädning av 70 stolar kronor, kaffebryggare kronor samt byggande av dansbana kronor. Nuvarande golv i lokalen har stort behov av slipning och lackning. Stolarna är slitna och smutsiga men av god kvalitet varför en omklädning skulle göra mycket. Nuvarande kaffebryggare är opålitlig och fungerar inte alltid. Nuvarande dansbana på 100 kvadratmeter är sliten och till stora delar rutten. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta avslå Möröns Bya- och bygdegårdsförenings ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Arbetsutskottet föreslår , 28 fritidsnämnden besluta att avslå Möröns Bya- och bygdegårdsförenings ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Ansökan från Möröns Bya- och Bygdegårdsförening (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 28 Beslutet skickas till Möröns Bya- och Bygdegårdsförening

30 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (65) 102 Prästholms Byaförening med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/152,153, Fritidsnämnden beslutar att bevilja Prästholms Byaförening 1. investeringsbidrag med kronor för ny golvmatta i grupprummet, Prästholms Byaförening ansöker om bidrag till tre åtgärder. En ny utejulgransbelysning kronor, ny golvmatta i grupprummet kronor samt inköp av kylskåp/frysskåp kronor. Den gamla julgransbelysningen är från 1970-talet och tar rejält med ström samt kostnader för dyra lampor. Nuvarande golvmatta i grupprummet har med åren nötts och missfärgats. Kyl- och frysskåp är gamla och bör bytas ut. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja Prästholms Byaförening: 1. investeringsbidrag med kronor för ny golvmatta i grupprummet, Arbetsutskottet föreslår fritidsnämnden , 29 bevilja Prästholms Byaförening: 1. investeringsbidrag med kronor för ny golvmatta i grupprummet, Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget.

31 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (65) 102 (forts) Ansökan från Prästholms Byaförening (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 29 Beslutet skickas till Prästholms Byaförening

32 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (65) 103 Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2015 Dnr Fritidsnämnden beslutar att för 2015 bevilja investeringsbidrag med kronor till föreningsägda anläggningar enligt bilagd förteckning. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att för 2015 bevilja investeringsbidrag med kronor till föreningsägda anläggningar enligt bilagd förteckning. Arbetsutskottet föreslår , 30 fritidsnämnden besluta att för 2015 bevilja investeringsbidrag med kronor till föreningsägda anläggningar enligt bilagd förteckning. Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Förteckning över investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2015 (bilaga) Arbetsutskottets förslag till beslut , 30 Beslutet skickas till Berörda föreningar

33 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (65) 104 Alviks IK med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja Alviks IK 1. investeringsbidrag med kronor för lokalutbyggnad och reparation samt nytt staket, 3. medel anvisas ur verksamhetskonto 4542 Alviks IK ansöker om investeringsbidrag till den egna anläggningen Föreningen planerar att bygga ytterligare ett förråd och den beräknade kostnaden är totalt kronor. Föreningen ser även behovet av nytt staket mellan gräsplanen och konstgräsplanen. Staketet är kostnadsberäknat till kronor. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta bevilja Alviks IK: 1. investeringsbidrag med kronor för lokalutbyggnad och reparation samt nytt staket, Arbetsutskottet föreslår , 31 fritidsnämnden besluta att bevilja Alviks IK: 1 investeringsbidrag med kronor för lokalutbyggnad och reparation samt nytt staket, Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Ansökan från Alviks IK (bilaga)

34 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (65) 104 (forts) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 31 Beslutet skickas till Alviks IK

35 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 (65) 105 Antnäs BK med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja Antnäs BK 1. investeringsbidrag med kronor till inköp av 102 armaturer till föreningens löpar- och skidspår, Antnäs BK har gamla armaturer av kvicksilvertyp vid föreningen löpar- och skidspår. Den totala kostnaden är beräknad till kronor och föreningen ansöker om kronor i kommunalt bidrag. Armaturer av kvicksilvertyp är förbjudna from år 2015 och dagens typ av belysning ger dessutom betydligt lägre driftkostnader. Spåret nyttjas av såväl motionärer som den organiserade föreningsverksamheten. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja Antnäs BK: 1. investeringsbidrag med kronor till inköp av 102 armaturer till föreningens löpar- och skidspår, Arbetsutskottet föreslår , 32 fritidsnämnden besluta att bevilja Antnäs BK: 1. investeringsbidrag med kronor till inköp av 102 armaturer till föreningens löpar- och skidspår, Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget.

36 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (65) 105 (forts) Ansökan från Antnäs BK (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 32 Beslutet skickas till Antnäs BK

37 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 (65) 106 Avans SK med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att avslå Avans Sportklubbs ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Avans SK planerar att bygga ut sin anläggning med en tillbyggnad för att skapa möjlighet till föreningens medlemmar att styrketräna på orten. Totala kostnaden är beräknad till kronor och lokalerna kommer att handikappanpassas. Avans SK ser ett stort upptagningsområde med kringliggande byar och en möjlighet för åringar att styrketräna i lokal området. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att avslå Avans Sportklubbs ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Arbetsutskottet föreslår , 33 fritidsnämnden besluta att avslå Avans Sportklubbs ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Ansökan från Avans SK (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 33 Beslutet skickas till Avans SK

38 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38 (65) 107 Brändöns IF med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att avslå Brändöns IF:s ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Brändöns IF har planer på att bygga om sin anläggning och ge plats åt en styrketräningslokal. Totala kostnaden är beräknad till kronor och fördelas genom byggkostnader om kronor samt utrustning och redskap för kronor. Brändöns IF har för avsikt att bredda sin verksamhet med möjlighet till styrketräning. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att avslå Brändöns IF:s ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Arbetsutskottet föreslår , 34 fritidsnämnden besluta att Avslå Brändöns IF:s ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriterats Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Ansökan från Brändöns IF (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 34 Beslutet skickas till Brändöns IF

39 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39 (65) 108 Ersnäs IF med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att avslå Ersnäs IF ansökan om investeringsbidrag eftersom anläggningen ägs av Luleå kommun. Ersnäs IF har hand om skötseln av hockeyrinken i byn. Föreningen ansöker om kronor i investeringsbidrag för nytt virke, två armaturer, elkabel och målning. Hockeyrinken är en naturlig samlingsplats i byn och uppskattad som spontanyta. Då hockeyrinken är kommunens ska underhåll göras av fritidsförvaltningen. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden beslut att avslå Ersnäs IF ansökan om investeringsbidrag eftersom anläggningen ägs av Luleå kommun. Arbetsutskottet föreslår , 35 fritidsnämnden besluta att avslå Ersnäs IF ansökan om investeringsbidrag eftersom anläggningen ägs av Luleå kommun. Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Ansökan från Ersnäs IF (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 35 Beslutet skickas till Ersnäs IF

40 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40 (65) 109 IFK Råneå med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att avslå IFK Råneås ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. IFK Råneå vill anpassa sin lokal för funktionsnedsatta med en anpassning av tillgängligheten genom ombyggnationen av hiss, våtrumsanpassning, rasskydd och ny entré. Den totala kostnaden är beräknad till kronor där material avser kronor och arbetskostnaden uppgår till kronor. IFK Råneå vill utveckla lokalerna såväl tillgänglighetsmässigt som breddmässigt där andra föreningar ges möjlighet att tillfälligt hyra in sig. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att avslå IFK Råneås ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Arbetsutskottet föreslår , 36 fritidsnämnden besluta att avslå IFK Råneås ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Ansökan från IFK Råneå (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 36 Beslutet skickas till IFK Råneå

41 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41 (65) 110 IK Örnen med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja IK Örnen 1. investeringsbidrag med kronor till ny hockeyrink, IK Örnen har hand om skötseln av hockeyrinken som är i riktigt dåligt skick efter många års flitigt nyttjande. Föreningen ansöker om kronor i bidrag för att sätta upp en ny rink och planerar att satsa kronor från egna medel. Rinken är en uppskattad spontanyta som också nyttjas av skolan och förskolan på dagtid. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja IK Örnen: 1. investeringsbidrag med kronor till ny hockeyrink, Arbetsutskottet föreslår , 37 fritidsnämnden besluta att bevilja IK Örnen: 1. investeringsbidrag med kronor till ny hockeyrink, Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget.

42 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42 (65) 110 (forts) Ansökan från IK Örnen (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetutskottets förslag till beslut , 37 Beslutet skickas till IK Örnen

43 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 43 (65) 111 Klöverträsk IF med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja Klöverträsk IF 1. investeringsbidrag med kronor för byte av belysningsarmaturer skidspår, Klöverträsk IF har för avsikt att byta ut sina armaturer vid skidspåret. I nuläget finns 75 armaturer men föreningen har ett antagande om att med nya ledlampor täcker 40 armaturer behovet. Kostnaden för dessa är beräknad till kronor. Klöverträsk IF sköter sitt spår och står för arbetskostnaden. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja Klöverträsk IF: 1. investeringsbidrag med kronor för byte av belysningsarmaturer skidspår, Arbetsutskottet föreslår , 38 fritidsnämnden besluta att bevilja Klöverträsk IF: 1. investeringsbidrag med kronor för byte av belysningsarmaturer skidspår, Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget.

44 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 44 (65) 111 (forts) Ansökan från Klöverträsk IF (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut Beslutet skickas till Klöverträsk IF

45 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 45 (65) 112 Lira BK med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja Lira BK 1. investeringsbidrag med kronor för skyddsnät bakom en fotbollsplan, Föreningen ansöker om kronor i bidrag för justering av befintliga parkeringsytor samt skyddsnät bakom 11-mannaplanen. Lira BK har kommunens största ungdomsverksamhet och har en egen fotbollsanläggning i Björsbyn. Fritidsnämnden beslutar fritidsnämnden besluta att bevilja Lira BK 1. investeringsbidrag med kronor för skyddsnät bakom en fotbollsplan, Arbetsutskottet föreslår , 39 fritidsnämnden besluta att bevilja Lira BK: 1. investeringsbidrag med kronor för skyddsnät bakom en fotbollsplan, Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget.

46 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 46 (65) 112 (forts) Ansökan från Lira BK (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 39 Beslutet skickas till Lira BK

47 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 47 (65) 113 Luleå Brukshundklubb med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att avslå Luleå Brukshundsklubbs ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Åsa Nordström deltog ej i beslutet på grund av jäv. Luleå Brukshundsklubb ansöker om investeringsbidrag till en gräsklippartraktor för kronor. Föreningen har sin verksamhet förlagd till sitt klubbhus intill Måttsunds skidanläggning. Sommartid genomförs ett stort antal kurser i dressyr och lydnad på gräsytorna kring klubbhuset. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att avslå Luleå Brukshundsklubbs ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Arbetsutskottet föreslår , 40 fritidsnämnden besluta att avslå Luleå Brukshundsklubbs ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Ansökan från Luleå Brukshundklubb (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 40 Beslutet skickas till Luleå Brukshundklubb

48 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48 (65) 114 Luleå Motorsällskap med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja Luleå Motorsällskap 1. investeringsbidrag med kronor till färdigställande av belysningen kring crossbanan, Luleå Motorsällskap ansöker om bidrag till fyra åtgärder på Näverbergets motorstadion. Deras ansökan omfattar ritningar och underlag för kronor, nytt tak till klubbstugan kronor, nytt tak kartingbyggnaden kronor och färdigställande av belysningen kring crossbanan kronor. Den totala ansökningssumman uppgår till kronor. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja Luleå Motorsällskap: 1. investeringsbidrag med kronor till färdigställande av belysningen kring crossbanan, Arbetsutskottet föreslår , 41 fritidsnämnden bevilja Luleå Motorsällskap: 1. investeringsbidrag med kronor till färdigställande av belysningen kring crossbanan,

49 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 49 (65) 114 (forts) Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Ansökan från Luleå Motorsällskap (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 41 Beslutet skickas till Luleå Motorsällskap

50 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 50 (65) 115 Luleå Ridklubb med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja Luleå Ridklubb 1. investeringsbidrag med kronor till nytt material för uteridbanan, Föreningen ansöker om kronor i bidrag jämt fördelat mellan Norrbottens Idrottsförbund och Luleå kommuns fritidsnämnd. Förutom Luleå Ridklubb använder också Hertsö Stalldrängar och Luleå Ryttarförening uteridbanan. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja Luleå Ridklubb: 1. investeringsbidrag med kronor till nytt material för uteridbanan, Arbetsutskottet föreslår , 42 fritidsnämnden besluta att bevilja Luleå Ridklubb: 1. investeringsbidrag med kronor till nytt material för uteridbanan, Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget.

51 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 51 (65) 115 (forts) Ansökan från Luleå Ridklubb Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 42 Beslutet skickas till Luleå Ridklubb

52 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 52 (65) 116 Luleå Sörbyars Ridklubb med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/131, Fritidsnämnden beslutar att avslå Luleå Sörbyars Ridklubbs ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Luleå Sörbyars Ridklubb ansöker om bidrag till inköp av dressyrstaket för kronor och ljudanläggning för tävlingsverksamheten till en kostnad av kronor. Luleå Sörbyars Ridklubb har i dagsläget runt 120 medlemmar i olika ålder. I planerna finns en utökad tävlingsverksamhet som kräver såväl dressyrstaket som ljudanläggning. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att avslå Luleå Sörbyars Ridklubbs ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Arbetsutskottet föreslår , 43 fritidsnämnden besluta att avslå Luleå Sörbyars Ridklubbs ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Ansökan från Luleå Sörbyars Ridklubb (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 43 Beslutet skickas till Luleå Sörbyars Ridklubb

53 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 53 (65) 117 Luleå Tennisklubb med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja Luleå Tennisklubb 1. investeringsbidrag med kronor till nät, Föreningen ansöker om investeringsbidrag till tre åtgärder i tennishallen. Det är en städmaskin för renhållning av banorna ( kronor) samt skynken och nät som beräknas kosta kronor. Den gamla städmaskinen är runt 15 år gammal. Nät och platsskynken är lagade och provisoriskt underhållna. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja Luleå Tennisklubb: 1. investeringsbidrag med kronor till nät, Arbetsutskottet föreslår , 44 fritidsnämnden besluta att bevilja Luleå Tennisklubb: 1. investeringsbidrag med kronor till nät, Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget.

54 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 54 (65) 117 (forts) Ansökan från Luleå Tennisklubb (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 44 Beslutet skickas till Luleå Tennisklubb

55 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 55 (65) 118 Råneälvdalens Skidallians med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja Råneälvdalens Skidallians 1. investeringsbidrag med kronor till inköp av pistmaskin, Råneälvdalens Skidallians är ett samarbete mellan föreningarna i Råneå, Niemisel, Sörbyn och Gunnarsbyn där en av målsättningarna är att utveckla det årliga Råneälvdalsloppet. Alliansen ansöker om kronor från Bodens kommun och kronor från Luleå kommun. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja Råneälvdalens Skidallians: 1. investeringsbidrag med kronor till inköp av pistmaskin, Arbetsutskottet föreslår , 45 fritidsnämnden besluta bevilja Råneälvdalens Skidallians: 1. investeringsbidrag med kronor till inköp av pistmaskin, Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget.

56 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 56 (65) 118 (forts) Ansökan från Råneälvdalens Skidallians (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 45 Beslutet skickas till Råneälvdalens Skidallians

57 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 57 (65) 119 Smedsby IF med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att avslå Smedsby IF:s ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Smedsby IF ansöker om bidrag för att komplettera utrustningen i sin styrketräningslokal med nya hantlar och ett hantelställ. Kostnaden är beräknad till kronor. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att avslå Smedsby IF:s ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Arbetsutskottet föreslår , 46 fritidsnämnden besluta att avslå Smedsby IF:s ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Ansökan från Smedsby IF (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 46 Beslutet skickas till Smedsby IF

58 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 58 (65) 120 Vitå Bollklubb med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja Vitå Bollklubb 1. investeringsbidrag med kronor för inköp av åkgräsklippare, Vitå Bollklubb ansöker om två gräsklippare för skötsel av föreningens fotbollsplaner, en åkgräsklippare för kronor och en handgräsklippare för kronor. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden beslutat att bevilja Vitå Bollklubb: 1. investeringsbidrag med kronor för inköp av åkgräsklippare, Arbetsutskottet föreslår , 47 fritidsnämnden besluta att bevilja Vitå Bollklubb: 1. investeringsbidrag med kronor för inköp av åkgräsklippare, Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Ansökan från Vitå Bollklubb (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 47

59 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 59 (65) 121 Lokal för oktagon i Luleå Energi Arena Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att 1. uppdra till fritidsförvaltningen att erbjuda föreningen Nordic Fighters hyra lokalen F3 i Luleå Energi Arena, 2. uppdra till fritidschefen att teckna vederbörligt hyresavtal enligt ovan, 3. lokalen F3 är den enda lokal i Luleå Energi Arena som är aktuell för uthyrning för detta ändamål, 4. förutsättning för tecknande av hyresavtal är att föreningen inte har några förfallna skulder till Luleå kommun. Alexander Hagman som representerar föreningen Nordic Fighters önskar att fritidsnämnden ska ta ställning till deras förfrågan om att få placera en oktagon i Luleå Energi Arena. På samma sätt som Luleå Atletklubb hyr lokal för uppställning av sin ägda utrustning, som nyttjas för träning av deras medlemmar, föreslår fritidsförvaltningen att förhållningssättet också ska vara till den här förfrågan. Förslaget är att erbjuda Nordic Fighters att hyra lokalen F 3 i Luleå Energi Arena och därmed också själva ansvara för vilka som har tillträde till träningslokalen samt städningen i densamma. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att 1. uppdra till fritidsförvaltningen att erbjuda föreningen Nordic Fighters hyra lokalen F3 i Luleå Energi Arena, 2. uppdra till fritidschefen att teckna vederbörligt hyresavtal enligt ovan 3. lokalen F3 är den enda lokal i Luleå Energi Arena som är aktuell för uthyrning för detta ändamål, 4. förutsättning för tecknande av hyresavtal är att föreningen inte har några förfallna skulder till Luleå kommun.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl Carina Anehagen BEVIS/ANSLAG

Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl Carina Anehagen BEVIS/ANSLAG LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-11-12 1 (18) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.10 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern kl Carina Anehagen BEVIS/ANSLAG

Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern kl Carina Anehagen BEVIS/ANSLAG LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-05-14 1(18) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern kl.14.00-15.00 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14:00 15:30. Carina Anehagen BEVIS/ANSLAG

Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14:00 15:30. Carina Anehagen BEVIS/ANSLAG Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14:00 15:30 Beslutande Enligt närvarolista Justerare Sivert Mässing (MP) Tid och plats för justering Fritidsförvaltningen 2015-05-25, kl.

Läs mer

Ansökan om bidrag ur fonden bygdemedel

Ansökan om bidrag ur fonden bygdemedel Fritidsnämnden 2008 02 20 18 40 bygdemedelp02 Ansökan om bidrag ur fonden bygdemedel Från länsstyrelsen har översänts för yttrande ansökningar om bidrag ur fonden bygdemedel. Kommunens beredningsgrupp

Läs mer

Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl.14.00-16.10. Carina Anehagen BEVIS/ANSLAG

Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl.14.00-16.10. Carina Anehagen BEVIS/ANSLAG LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-09-17 1(36) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl.14.00-16.10 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Norrbottensgården på Hertsön/Kalvholmen

Norrbottensgården på Hertsön/Kalvholmen Fritidsnämnden 2012-04-18 36 76 Norrbg./Hertsön.p04 Dnr 12.89-81 Norrbottensgården på Hertsön/Kalvholmen Ärendebeskrivning Ridföreningarna verksamma på Hertsön/Kalvholmen; Luleå Ridklubb, Luleå Ryttarförening

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2016

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Tina Bågfeldt 2015-11-04 KFN 2015/0009 50608 Kultur- och fritidsnämnden Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2016 Förslag till beslut Kultur-

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22 Fritidsnämnden 2007-11-22 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Markim-Orkesta IF:s klubbstuga, Orkestaplanen, Vallentuna, torsdagen den 22 november 2007, kl. 19.00-21.00 Marge Aab Svensson (m), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Behandlade ärenden fritidsnämnden

Behandlade ärenden fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2014-01-28 Behandlade ärenden fritidsnämnden 1 Uppföljning av verksamhetsmål för 2013. 2 Uppföljning av intern kontroll 2013. 3 Verksamhetsberättelse 2013. Bilaga 1. 4 Verksamhetsmål

Läs mer

Ansökan om bidrag ur fonden bygdemedel

Ansökan om bidrag ur fonden bygdemedel Fritidsnämnden 2010 01 27 8 74 Länsstyrelsen i Norrbottens län Bygdemedel p01 Ansökan om bidrag ur fonden bygdemedel Från länsstyrelsen har översänts för yttrande ansökningar om bidrag ur fonden Bygdemedel.

Läs mer

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jan Botö Röjås 2012-11-08 KFN 2012/0010 0480-450625 Kultur- och fritidsnämnden Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2013 Förslag till beslut

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall Kommunfullmäktige 2009-10-26 161 380 Kommunstyrelsen 2009-10-12 190 507 Arbets- och personalutskottet 2009-09-14 185 398 Dnr 09.543-825 oktkf11 Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby

Läs mer

46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra.

46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 0(11) 2011-11-23 Behandlade ärenden 45 Budgetuppföljning per 2011-10-31. 46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och 2012. 47 Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra. 48

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 28 oktober 2010, kl. 14.00 15.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av Skogsborg

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Stefan Yngstrand (FP)

Stefan Yngstrand (FP) Kommunstyrelsen 2015-03-12 1 (6) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kl. 08:30-11:00 (ajournering 09:00-10:10) Beslutande Ronny Löfquist (S) ordförande Håkan Bengtsson (C) tjg.ers. Marie-Louice Lindström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet 13.15-15.00 Beslutande Patrik Renfors (V) Bror Sterner (S) Matti Koponen (M) Nina Wikström Tiala (S) Klas-Gunnar Appel (S) Lars

Läs mer

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid kultur- och fritidsnämnden 2009-10-15 1 Plats och tid Fritidsgården Huset, torsdagen 15 okt, 2009, kl 19-20 Beslutande Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Stig

Läs mer

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag.

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag. 1 Behandlade ärenden 28 Budgetuppföljning per 2011-07-31. 29 Vandrarhemmet Hässleholmsgården. 30 Sösdala simhall justering avtal. 31 Elitbidrag. 32 Taxor konstgräsplaner. 33 Ansökan från OK Torfinn om

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

Fritidsnämnden. Tommy Nilsson, tf. fritidschef Christian Lövquist, områdeschef, Therése Lakatos, sekr. Justerande...

Fritidsnämnden. Tommy Nilsson, tf. fritidschef Christian Lövquist, områdeschef, Therése Lakatos, sekr. Justerande... 1 (8) Plats och tid Fritidskontoret, Järnvägsgatan 20, Gislaved, klockan 15.00 16.00 Beslutande Maria Gullberg Lorentsson (M) Urban Nilsson (C) Lars Park (FP) Tommy Stensson (S) Susanne Josefsson (S) Esad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(13) Plats och tid Gamla Varmbadhuset i Askersund, kl. 18.00-20.45 Beslutande Lennart Andersson (s) ordförande Gun-Britt Bourelius (s) Leif Grahn (s) Bo Karlsson (c) Susanna

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Stig Eng (c) ordf Sven-Åke Eriksson (c)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista....

Kultur- och fritidsnämnden Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00-19.20 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Nämnden för Förskola & Grundskola

Nämnden för Förskola & Grundskola KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Omsorgens Hus Klockan 15:00.16:20 ande Ledamöter Anders Ekström (M), ordförande Jan Eric Knutas (L), 1:a vice ordförande Maj-Britt Rane

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Lena Träff med Stefan Carlsson som ersättare. Margareta Engström Nöstdal

Lena Träff med Stefan Carlsson som ersättare. Margareta Engström Nöstdal Fritids- och kulturnämnden 2016-10-6 Plats och tid Tornet 13.15-15.15 Beslutande Övriga deltagare Hans Ivarsson (C) ordförande Marianne Samuelsson (L) 1:e vice ordförande Lena Träff (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Mörbyrummet, 08:45 12:00 Beslutande Åke Uddén (C), ordförande Roger Gadde (M) Tommy Eckelöv (S) Övriga närvarande Mats Lennerthsson, fritidschef

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Plats och tid: Folkets hus, Trosa, kl. 17: Margareta Wallin (M) Carina Helenius-Lindgren (M) Britt Larsson Gårdebäck (S) Eva Nordlöf (V)

Plats och tid: Folkets hus, Trosa, kl. 17: Margareta Wallin (M) Carina Helenius-Lindgren (M) Britt Larsson Gårdebäck (S) Eva Nordlöf (V) Humanistiska nämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-10-04 Plats och tid: Folkets hus, Trosa, kl. 17:00-19.00 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Helena

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 Innehållsförteckning Ärende 8 Uppföljning av intern kontrollplan för verksamhetsåret 2012... 11 9 Tillgänglighet till hembygdsförenings lokaler på Spinnet... 12 10 Bidrag

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Plats och tid Rönnängs ishall, kl

Plats och tid Rönnängs ishall, kl TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Rönnängs ishall, kl 18.00-21.00 Blad Beslutande Gjert Magnusson (s), ordf Ewa-Lena Svensson (fp) George Strömbom (c) Allan Axelsson (m) Rolf Nordfeltd

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-17 Innehållsförteckning Ärende 67 Intern kontrollplan för fritids- och kulturnämnden 2014... 79 68 Ansökan om bidrag till verksamhet för funktionshindrade 2013... 80 69 Remiss

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-27 Ärendelista 11 Internbudget 2015 12 Bruttobudgetförändring 2015 13 Lokalansvarig tjänsteman för socialnämnden 14 Kommunala handikapprådet 15 Återrapportering

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-16 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 16 februari 2016, kl. 15.00-16.15 Beslutande Tommy Stensson (S), ordf. Susanne Josefsson (S) Rune Johansson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-11

Sammanträdesdatum 2011-05-11 Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Blå salen, Sala stadsbibliotek. 14.00-17.20 Eric Fylkeson (S)

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist Sidan 1 av 14 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningen, onsdagen den 27 mars 2013, kl 08.15 11.15 Beslutande Britt-Inger Nordström (S) ordförande Håkan Nyman (S) Susanne Enstedt Lund (MP) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Ansökan om bidrag ur fonden bygdemedel

Ansökan om bidrag ur fonden bygdemedel Fritidsnämnden 2010 11 17 89 273 Bygdemedel.p11 Ansökan om bidrag ur fonden bygdemedel Från länsstyrelsen har ansökningar översänts för yttrande om bidrag ur fonden Bygdemedel. Kommunens beredningsgrupp

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(11)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(11) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Paragrafer 46-54 Plats och tid Städet, Gillbergarummet kl. 14.00 15.30 ande Erik Blakstad (m) Ralph Widing (c) Leif Pettersson (siv) Bengt Eriksson (c) Christer Tengelin (c)

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-01-22 Innehållsförteckning Ärende 62 Föreningsanslag 2013... 84 63 Investeringsbidrag 2013... 85 64 Ansökan om bidrag till utbildning i hjärt-lungräddning... 87 65 Ombildande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kvarnen, Stadsbyggnadskontoret 13:00-16.30 Beslutande Stefan Haskå, M, ordf Jan Carlsson, S, v ordf Britt-Marie Angergård Grönqvist, M Kerstin Paborn, FP Ola Forslin,

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5)

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5) Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-09-26 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00 17.40 Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11)

PROTOKOLL 1 (11) PROTOKOLL 1 (11) 2010-08-11 Fritidsnämnden Plats och tid E-fyran, stora grupprummet, kl. 13.00 16.30 Gruppmöten kl. 12.00 13.00 Beslutande Leif Öberg, (S) ordförande Joakim Wallström, (V) vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-10 1(14) Plats och tid Kulturhuset Pigalle, Nässjö Klockan 16.00-18.25 Beslutande Angelica Weber (S), ordf. 55-60 Anders Sjölander (C), ordf. 50-54

Läs mer

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl. 10.30-12.00 Peter Högberg (S), ordförande Daniel Nestor (S),

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall Kommunstyrelsen 2009-10-12 190 507 Arbets- och personalutskottet 2009-09-14 185 398 Dnr 09.543-825 oktkf11 Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall Bilaga: Kalkyl färdigställande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2016-06-07 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Pia Möller (M) Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Louise Stjernquist (L) Marie Tidedal (M) Britt-Marie Kahl (M) Lennart Ekberg (M) Susanne

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 40-44 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl 14.00 16.30 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare Örjan Ström (siv), 43 Helen

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-09 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, tisdag den 9 december 2014 kl. 14.30-16.30 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Majvor Smedberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Majvor Smedberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Sjuntorpsrummet, kl. 16:00 Beslutande Ledamöter Carina Lorentzon (S), Ordförande Christer Bohm (V), 1:e vice ordförande Jolanta Walkow (S) Robert Ottosson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

PROTOKOLL KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT

PROTOKOLL KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT 2015-11-16 1 (5) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Anders Ståhl (M) Margareta Ölwe (M) Fredrik Johannesson (KD) Tjänstgörande ersättare Peter Graff (S) Övriga Sekreterare Förvaltningschefen Anneli Sjöborg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2009-03-23 21. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30. Tony Johansson

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2009-03-23 21. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30. Tony Johansson 2009-03-23 21 Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Olsson (m) ordförande Axel Paulsson (c) 1:e vice ordförande Jill Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-06-0S

Sammanträdesdatum 2012-06-0S I "" SALA KOMMUN Plats och tid Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-0S Blå salen, Sala stadsbibliotek kl. 14.00-16.0S Eric Fylkeson (S), ordförande Eva Törnblom (S), vice ordförande Tage

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-17.30 Beslutande Lennart Månsson (M) ordförande Patric Bystedt (M) tjg. ersättare för Alf Michelsen (M) Ola Ahlqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-10-11 Kommunhuset, Blå rummet kl. 15.00-16.40 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, onsdag den 27 augusti 2014 kl. 14.00-16.45 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren

Läs mer