Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl Justerare Jakob Szögi (S) , Inez Thomasson Olofsson (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.20. Justerare Jakob Szögi (S) 85-120, Inez Thomasson Olofsson (S) 121-124"

Transkript

1 LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (65) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl Beslutande Enligt närvarolista Övriga närvarande Enligt närvarolista Justerare Jakob Szögi (S) , Inez Thomasson Olofsson (S) Tid och plats för justering Fritidsförvaltningen , kl Justerade paragrafer Sekreterare Ordförande Justerare Carina Anehagen Inger B Larsson Jakob Szögi Inez Thomassson Olofsson BEVIS/ANSLAG Fritidsnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Datum när anslaget sätts upp Datum när anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Fritidsförvaltningen Underskrift Carina Anehagen

2 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(65) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Paragrafer Ärenden Sid 85 Information Barn och ungdomar i ekonomiskt utsatta familjer 6 86 Information om ny organisation fritidskontoret 7 87 Information om lokalinvesteringar, verksamhetsinvesteringar och kommunbidrag Meddelanden 9 89 Redovisning av delegationsbeslut Ekonomisk redovisning per november Beställning av byggnation omklädningsrum, toaletter förråd och samlingsyta D-hallen Coop Arenaområdet 92 BK Seniorernas ansökan om hyresbidrag säsongen Representanter i beredningsgruppen Bygdemedel Handlingsplan för Livet vid vattnet Fritidsnämndens internkontrollplan Förteckning över Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler Alvik-Långnäs bygdegårdsförening Avans Intresseförening Gäddviks Intresseförening Hindersöns Hembygdsförening 27-28

3 LULEÅ KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3(65) 101 Möröns Bya- och bygdegårdsförening Prästholms Byaförening Förteckning över Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar Alviks IK Antnäs BK Avans SK Brändöns IF Ersnäs IF IFK Råneå IK Örnen Klöverträsk IF Lira BK Luleå Brukshundklubb Luleå Motorsällskap Luleå Ridklubb Luleå Sörbyars Ridklubb Luleå Tennisklubb Råneälvdalens Skidallians Smedsby IF Vitå Bollklubb Lokal för oktagon i Luleå Energi Arena Medborgarförslag om rullskidor på Ormberget 61-62

4 LULEÅ KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3(65) 123 Medborgarförslag om cykelcrossbana Uthyrning av Malmgården på Malmudden 65

5 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(65) NÄRVAROLISTA Beslutande Tjänstgörande ledamöter Inger B Larsson (S) ordf Ina Sandberg (S) Åsa Nordström (S) Peter Lindbäck (S) Inger Johansson (S) Åsa Koski (V) Roger Malmberg (MP) Mikael Boman (C) Frånvarande ledamöter Jörgen Sundbom (S) Mathias Schneider (M) Daniella Nilsson (M) Stefan Haupt (FP) Tjänstgörande ersättare Jakob Szögi (S) Inez Thomasson Olofsson (S) Kristina Lindqvist (S) Inger Holmqvist Sundgren (S) Rikard Aspholm (S) Frånvarande ersättare Kjell-Åke Sommeryd (S) Madelene Hansson (S) Johan Breheim (M) Albin Zetterwall (M) Terese Taaveniku (V) Kurt Holmqvist (FP) Övriga ersättare Sivert Mässing (MP) Katerina Ekström (KD) Övriga närvarande Helén Wiklund Wårell Carina Anehagen Förvaltningschef Sekreterare

6 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (65) 85 Information Barn och ungdomar i ekonomiskt utsatta familjer Dnr Fritidsnämnden har tagit del och lägger informationen till handlingarna. Förvaltningschefen informerar om Barn och ungdomar i ekonomiskt utsatta familjer. Bakgrunden är en motion där vänsterpartiet föreslog att en utredning skulle tillsättas för att kartlägga barnfattigdomen i Luleå samt att utredningen ska resultera i konkreta förslag på hur kommunen kan förenkla vardagen för berörda barn och deras familjer. Vid kommunfullmäktiges sammanträde , gavs uppdraget att utreda detta till socialförvaltningen. En arbetsgrupp med deltagare från arbetsmarknadsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och socialförvaltningen har genomfört en generell kartläggning av situationen för dessa barn och har i en rapport utarbetat förslag till generella utvecklingsområden. Syftet med dessa förslag är att Luleå kommun tar ett samlat grepp för att minska de negativa effekterna för ekonomiskt utsatta barn och ungdomar. I rapporten föreslås också att kommunens nämnder och kommunala bolag får i uppdrag att inom sina verksamhetsområden, tillsammans med andra berörda förvaltningar och bolag, realisera dessa utvecklingstankar. Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse

7 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (65) 86 Information om ny organisation - fritidskontoret 2014/12-80 Fritidsnämnden har tagit del och lägger informationen till handlingarna. Förvaltningschefen informerar om ny organisation fritidskontoret. Fritidsförvaltningens ledningsgrupp har med anledning av att vi rekryterar ny ekonom också diskuterat förvaltningens organisation. Förslaget till förändring påverkar personal på fritidskontoret, övrig personal inom förvaltningen berörs inte. Förslaget är förankrat bland berörd personal och de har samstämmigt uttalat sig positivt till förslaget. MBL 19 och 11 har genomförts i samband med FÖS (förvaltningsövergripande samverkansgruppen) där representanter för Vision, SKTF och SACO-gruppen ingår. Förändringen innebär att nuvarande administrativa enheten slås ihop med utvecklingsenheten och bildar enheten för verksamhetsstöd. Syftet med sammanslagningen är att tydliggöra uppdraget som de båda tidigare enheterna haft var för sig, att ge stöd av olika slag till verksamheten. Ett annat syfte är att den personal som är i majoritet på fritidskontoret också har samma chef. I samband med denna förändring revideras dokumentet Roller & Ansvar, där respektive befattnings roller och ansvar i organisationen beskrivs. Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse

8 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (65) 87 Information om lokalinvesteringar, verksamhetsinvesteringar och kommunbidrag Dnr 2014/12-80 Fritidsnämnden godkänner informationen om lokalinvesteringar, verksamhetsinvesteringar och kommunbidrag och lägger informationen till handlingarna. Förvaltningschefen informerar om lokalinvesteringar, verksamhetsinvesteringar och kommunbidrag Fritidsnämnden har vid två tillfällen under året tagit preliminärt beslut och beslut om äskande av lokalinvesteringar, verksamhetsinvesteringar och kommunbidrag för planperioden Då sammanställningen för hela kommunen har gjorts konstaterar ekonomikontoret att äskningarna klart överstiger den tänkta ramen för kommunen i sin helhet. Dialoger har förts och samtliga nämnder har fått i uppdrag att se över vilka investeringar som kan strykas, alternativt senareläggas. När det gäller utökning av budget (högre kommunbidrag) har den tydliga signalen varit att utgå ifrån samma driftbudget som innevarande år. Beslut om budgetramar inklusive investeringar tas av kommunfullmäktige Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse

9 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (65) 88 Meddelanden Fritidsnämnden beslutar att lägga redovisade meddelanden till handlingarna. Beskrivning av ärendet Följande meddelanden redovisas. Avsändare Tekniska förvaltningen , 143 Kommunfullmäktige , 166 Kommunfullmäktige , 171 Kommunfullmäktige , 172 Kommunfullmäktige , 173, 174 Länsstyrelsen i Norrbottens län Kommunstyrelsen , 219 Kommunstyrelsen , 228 Ämne Dnr 2014/ Antagen Cykelplan för Luleå kommun. Delårsrapport per 31 augusti Dnr 2014/ Återremiss Huvudreglemente för Luleå kommun. Dnr 2014/ Återremiss Kommunstyrelsens reglemente. Dnr 2014/ Återremiss Stadsbyggnadsnämndens och Miljö- och byggnadsnämndens reglemente. Dnr 2014/ Avslag på bygdemedelsansökan från Prästholms Samfällighetsförening avseende utveckling av förrådsbyggnad. Dnr 2014/ Avslag på medborgarförslag om att bygga en ishall på Hertsön. Dnr 2014/ Reviderad sammanträdesordning år 2015 för kommunstyrelsens budgetberedning och arbetsutskott.

10 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (65) 89 Redovisning av delegationsbeslut Fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut. Beskrivning av ärendet Beslut fattade på delegation ska anmälas till fritidsnämnden på nästföljande sammanträde. Följande beslut redovisas enligt gällande delegationsordning. Delegat Beslutsdatum Fritidsnämndens ordförande Inger B Larsson Helén Wiklund Wårell deltar i konferens Management and Leadership i Stockholm, november Fritidschef Helén Wiklund Wårell Dnr 2014/46-83 Brändöns Byggservice har antagits som entreprenör avseende ombyggnation av bastubyggnad, Junkön Luleå skärgård. Lena Harila deltar i studieresa inom södra hamnprojektet till Sundsvall Visitor Center samt Höga Kusten Visitor Center, november Ungdomssamordnare Anette Berglund Dnr 2014/17-81 Projektstöd med 3000 kronor från PeKA till anordnande av en fotbollsturnering på Örnäset, 15 november Projektstöd med 3225 kronor från PeKA till anordnande av bowlingtävling på O Learys, 7 november

11 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (65) 89 (forts) Delegat Beslutsdatum Ungdomssamordnare Anette Berglund Projektstöd med 3640 kronor från PeKA till anordnande av fotbollsturnering på Hertsön 29 november Projektstöd med 3000 kronor från PeKA till anordnande av fest för unga i Örnäsets sporthall 29 november Enhetschef Susanne Sjölund Per Hägglund deltar i Praktisk utredningsmetodik 3-4 december 2014 i Stockholm. Per Hägglund deltar i Möte Bottenvikens skärgård i Kalix, november Enheten för verksamhetsstöd deltar i studieresa till Skellefteå 4-5 december 2014 Sam Engman deltar i Nätverksträff för kommunikatörer som arbetar inom fritidsförvaltningar i Norrbotten och Västerbotten den 5 december 2014 i Skellefteå. Bidragshandläggare Börje Andersson Bidrag med 1000 kronor till Afghanska föreningen i Norra Sverige för volleybollturnering, 20 december 2014 i Hälsans Hus

12 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (65) 90 Ekonomisk redovisning per november 2014 Dnr 2014/13-04 Fritidsnämnden beslutar godkänna den ekonomiska redovisningen per november Förvaltningens resultat för perioden fram till ger ett överskott på 814 tkr. Fördelningen av resultat per verksamhet visar inga större avvikelser gentemot budgeten för perioden. Fritidförvaltningen föreslår fritidsnämnden godkänna den ekonomiska redovisningen per november Förvaltningschefen föredrar ärendet. Ordförande ställer fritidsförvaltningens förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Ekonomisk redovisning per november 2014 (bilaga)

13 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (65) 91 Beställning av byggnation omklädningsrum, toaletter, förråd och samlingsyta D-hallen COOP Arenaområdet Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att 1. genomföra byggnation av omklädningsrum, toaletter, förråd och samlingsyta av tekniska förvaltningen i D-hallen COOP Arenaområdet, 2. uppdra till fritidschefen att göra beställning till tekniska förvaltningen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad D-hallen på COOP Arenaområdet saknar idag omklädningsrum, toaletter och förråd. Det finns inte heller någon yta där föreningar kan ha kortare samlingar och/eller sälja fika. Fritidsförvaltningen har tillsammans med tekniska förvaltningen och berörda föreningar diskuterat tänkbar utformning av ovanstående faciliteter. Det underlag vi är överens om består av två omklädningsrum med toalett och dusch, en RWC, 2-3 förråd samt utrymme på övre plan för enklare försäljning samt möten/publik. Till övre plan byggs också en hiss för att säkerställa tillgängligheten. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att 1. genomföra byggnation av omklädningsrum, toaletter, förråd och samlingsyta av tekniska förvaltningen i D-hallen COOP Arenaområdet, 2. uppdra till fritidschefen att göra beställning till tekniska förvaltningen. Förvaltningschefen föredrar ärendet Ordförande ställer fritidsförvaltningens förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Beslutet skickas till Tekniska förvaltningen

14 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (65) 92 BK Seniorerna med ansökan om hyresbidrag säsongen Dnr Fritidsnämnden beslutar att bevilja BK Seniorerna 1. hyresbidrag med kronor för säsongen , i enlighet med verksamhetsåret ,. 2. medel anvisas från konto Bowlingklubben Seniorerna ansöker om kronor i bidrag för klubbens planhyror som totalt är beräknade till kronor. Verksamhetsåret beviljade fritidsnämnden en höjning av hyresbidraget med 30 procent från kronor till kronor. Idag har föreningen 82 aktiva medlemmar, vilket är fler än tidigare. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja BK Seniorerna 1. hyresbidrag med kronor för säsongen , i enlighet med verksamhetsåret medel anvisas från konto Förvaltningschefen föredrar ärendet. Ordförande (S) föreslår att hyresbidraget utökas till kronor för verksamhetsåret Peter Lindbäck (S) yrkar bifall till ordförandes förslag. Beslutsgång Ordförande ställer arbetsutskottets förslag och eget förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller ordförandes förslag att BK Seniorernas hyresbidrag fastställs till kronor för verksamhetsåret

15 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (65) 92 (forts) Ansökan från BK Seniorerna (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Beslutet skickas till BK Seniorerna

16 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (65) 93 Representanter i beredningsgruppen - Bygdemedel Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att fritidsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och utvecklingskontoret ingår i beredningsgruppen för bygdemedel from 1 januari Fritidsnämnden är kommunens remissorgan för länsstyrelsens behandling av bidragsansökningar ur fonden bygdemedel för Luleå kommun. Beredande organ för fritidsnämnden är bygdemedelsgruppen. Gruppen består i dag av utsedda representanter från utvecklingskontoret, stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen och fritidsförvaltningen. Med anledning av organisationsförändringen där delar av stadsbyggnadskontoret slås ihop med tekniska förvaltningen, till en stadsbyggnadsförvaltning from 1 januari 2015 föreslår fritidsförvaltningen att stadsbyggnadsförvaltningen ingår i fritidsnämndens beredningsgrupp för bygdemedel from 1 januari Representant för respektive förvaltning/kontor är förvaltningschef/kontorschef, eller av denne utsedd ersättare. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att fritidsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och utvecklingskontoret ingår i beredningsgruppen för bygdemedel from 1 januari Förvaltningschefen föredrar ärendet. Ordförande ställer fritidsförvaltningens förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Beslutet skickas till Stadsbyggnadsförvaltningen Utvecklingskontoret

17 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (65) 94 Handlingsplan för Livet vid vattnet Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att godkänna bifogad handlingsplan Livet vid vattnet. Luleå kommun antog i maj 2013 en ny översiktsplan. Översiktsplanen består av sex olika program, varav Kuststaden Luleå är ett. Översiktsplanen ska ligga till grund för planering och utveckling av kommunen de kommande 20 åren. Inom vart och ett av programmen finns 26 strategiområden och fritidsnämnden har samordningsansvar för tre, varav Livet vid vattnet är ett. Kopplat till varje strategiområde finns områden att arbeta med fram till Fritidsnämnden har i sitt styrkort för 2014 som mål att ta fram en handlingsplan för strategiområdet Livet vid vattnet. I denna första version belyses de frågor/områden som fritidsnämnden har genomförandeansvar för, och/eller är viktig intressent i. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att godkänna bifogad handlingsplan Livet vid vattnet. Arbetsutskottet föreslår , 50 fritidsnämnden besluta att godkänna bifogad handlingsplan Livet vid vattnet Förvaltningschefen föredrar ärendet Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Kommunfullmäktige beslut , 129, antagande av program till Vision Luleå 2050, Luleå kommuns översiktsplan 2013 (Program C) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Handlingsplan Livet vid vattnet (bilaga)

18 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (65) 94 (forts) Arbetsutskottets förslag till beslut , 21.

19 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (65) 95 Fritidsnämndens internkontrollplan 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar fastställa internkontrollplan 2015 enligt bilaga. Intern kontroll syftar till att säkerställa att fritidsnämndens mål uppnås inom följande områden: Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten Efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer. Det nya i kommunens arbetsordning och reglemente för intern kontroll är att den utgår från nämnderna utan krav på obligatoriska generella kontrollområden. Kommunstyrelsen kan vid behov anvisa nämnderna att ha särskilt kontrollmoment i sin plan. Den interna kontrollen ska utgå från styrmodellens fyra perspektiv och ett antal vägledande kontrollområden inom respektive perspektiv. Fritidsnämnden har en rutin för intern kontroll där det framgår hur arbetet ska bedrivas. Fritidsnämnden ska fastställa plan för uppföljning av den interna kontrollen senast under december månad. Kommunstyrelsen har , 200 fastställt två kontrollmoment under 2015 för samtliga verksamheter, Försenade betalningar och Rökfri arbetstid. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden fastställa internkontrollplan Arbetsutskottet föreslår , 22 fritidsnämnden fastställa internkontrollplan Förvaltningschefen föredrar ärendet Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Kommunfullmäktiges beslut , 160

20 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (65) 95 (forts Rutin för intern kontroll inom fritidsnämnden, Kommunstyrelsens beslut , 200 Internkontrollplan (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 22

21 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (65) 96 Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja investeringsbidrag för år 2015 till samlingslokaler enligt bifogad förteckning. Allmänna samlingslokaler som godkänts av fritidsnämnden har varje år möjlighet att ansöka om investeringsbidrag för upprustning. För år 2015 finns kronor anslagna och sedan tidigare har nämnden antagit en inriktning där energisparåtgärder som syftar till minskade driftkostnader ska främjas. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja investeringsbidrag för år 2015 till samlingslokaler enligt bifogad förteckning. Arbetsutskottet föreslår , 23 fritidsnämnden besluta att bevilja investeringsbidrag för år 2015 till samlingslokaler enligt bifogad förteckning. Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Förteckning över investeringsbidrag 2015 till allmänna samlingslokaler (bilaga) Arbetsutskottets förslag till beslut , 23 Beslutet skickas till Berörda föreningar

22 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (65) 97 Alvik-Långnäs Bygdegårdsförening med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja Alvik-Långnäs Bygdegårdsförening 3. investeringsbidrag med kronor för fasadreparation och målning, 4. redovisning av kostnader och utförda arbeten sker senast 30 september 2015, 5. medel anvisas ur verksamhetskonto Alvik-Långnäs Bygdegårdsförening ansöker om investeringsbidrag för att byta del av fasaden och måla huset såväl utvändigt som invändigt till en beräknad kostnad av kronor. Stora delar av arbetet kommer att utföras av föreningens ideella medlemmar. Bygdegården är en av de mer nyttjade gårdarna i kommunen. Rötskador i fasaden är tecken på behovet. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja Alviks Långnäs Bygdegårdsförening: 1. investeringsbidrag med kronor för fasadreparation och målning, Arbetsutskottet föreslår , 24 fritidsnämnden besluta att bevilja Alvik-Långnäs Bygdegårdsförening: 1. investeringsbidrag med kronor för fasadreparation och målning, Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget.

23 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (65) 97 (forts) Ansökan från Alvik-Långnäs Bygdegårdsförening (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 24 Beslutet skickas till Alvik-Långnäs Bygdegårdsförening

24 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (65) 98 Avans Intresseförening med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ 144, Fritidsnämnden beslutar avslå Avans Intresseförenings ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Avans Intresseförening ansöker om bidrag för inköp av ny diskmaskin för kronor. Vid större sällskap är behovet av en fungerande och kapacitetsmässigt bra diskmaskin en stor lättnad för arrangörerna. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta avslå Avans Intresseförenings ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Arbetsutskottet föreslår , 25 fritidsnämnden besluta att avslå Avans Intresseförenings ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Ansökan från Avans Intresseförening (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 25 Beslutet skickas till Avans Intresseförening

25 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (65) 99 Gäddviks Intresseförening med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja Gäddviks Intresseförening 1. investeringsbidrag med kronor till takrenovering, Gäddviks Intresseförening ansöker om bidrag till takrenovering. Taket har ett antal vattenläckage varför behovet är stort för att bevara huset för framtiden. Renoveringen kostnadsberäknas till kronor. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja Gäddviks Intresseförening: 1. investeringsbidrag med kronor till takrenovering, Arbetstutskottet föreslår , 26 fritidsnämnden besluta att bevilja Gäddviks Intresseförening: 1. investeringsbidrag med kronor till takrenovering, Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Ansökan från Gäddviks Intresseförening (bilaga)

26 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (65) 99 (forts) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 26. Beslutet skickas till Gäddviks Intresseförening

27 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (65) 100 Hindersöns Hembygdsförening med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja Hindersöns Hembygdsförening 1. investeringsbidrag med kronor till köksrenovering, Hindersöns Hembygdsförening ansöker om bidrag till att renovera köket i föreningens hus. Åtgärderna är kostnadsberäknade till totalt kronor och avser såväl golv som inredning. Uthyrningsverksamheten har slitit på den sedan tidigare gamla köksutrustningen i f.d. lärarbostaden. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja Hindersöns Hembygdsförening: 1. investeringsbidrag med kronor till köksrenovering, Arbetsutskottet föreslår , 27 fritidsnämnden besluta att bevilja Hindersöns Hembygdsförening: 1. investeringsbidrag med kronor till köksrenovering, Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget.

28 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (65) 100 (forts) Ansökan från Hindersöns Hembygdsförening (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 27 Beslutet skickas till Hindersöns Hembygdsförening

29 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (65) 101 Möröns Bya- och Bygdegårdsförening med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att avslå Möröns Bya- och bygdegårdsförenings ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Möröns Bya- och bygdegårdsförening ansöker bidrag till fyra åtgärder; golvbehandling av nuvarande trägolv för kronor, omklädning av 70 stolar kronor, kaffebryggare kronor samt byggande av dansbana kronor. Nuvarande golv i lokalen har stort behov av slipning och lackning. Stolarna är slitna och smutsiga men av god kvalitet varför en omklädning skulle göra mycket. Nuvarande kaffebryggare är opålitlig och fungerar inte alltid. Nuvarande dansbana på 100 kvadratmeter är sliten och till stora delar rutten. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta avslå Möröns Bya- och bygdegårdsförenings ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Arbetsutskottet föreslår , 28 fritidsnämnden besluta att avslå Möröns Bya- och bygdegårdsförenings ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Ansökan från Möröns Bya- och Bygdegårdsförening (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 28 Beslutet skickas till Möröns Bya- och Bygdegårdsförening

30 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (65) 102 Prästholms Byaförening med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/152,153, Fritidsnämnden beslutar att bevilja Prästholms Byaförening 1. investeringsbidrag med kronor för ny golvmatta i grupprummet, Prästholms Byaförening ansöker om bidrag till tre åtgärder. En ny utejulgransbelysning kronor, ny golvmatta i grupprummet kronor samt inköp av kylskåp/frysskåp kronor. Den gamla julgransbelysningen är från 1970-talet och tar rejält med ström samt kostnader för dyra lampor. Nuvarande golvmatta i grupprummet har med åren nötts och missfärgats. Kyl- och frysskåp är gamla och bör bytas ut. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja Prästholms Byaförening: 1. investeringsbidrag med kronor för ny golvmatta i grupprummet, Arbetsutskottet föreslår fritidsnämnden , 29 bevilja Prästholms Byaförening: 1. investeringsbidrag med kronor för ny golvmatta i grupprummet, Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget.

31 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (65) 102 (forts) Ansökan från Prästholms Byaförening (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 29 Beslutet skickas till Prästholms Byaförening

32 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (65) 103 Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2015 Dnr Fritidsnämnden beslutar att för 2015 bevilja investeringsbidrag med kronor till föreningsägda anläggningar enligt bilagd förteckning. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att för 2015 bevilja investeringsbidrag med kronor till föreningsägda anläggningar enligt bilagd förteckning. Arbetsutskottet föreslår , 30 fritidsnämnden besluta att för 2015 bevilja investeringsbidrag med kronor till föreningsägda anläggningar enligt bilagd förteckning. Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Förteckning över investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2015 (bilaga) Arbetsutskottets förslag till beslut , 30 Beslutet skickas till Berörda föreningar

33 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (65) 104 Alviks IK med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja Alviks IK 1. investeringsbidrag med kronor för lokalutbyggnad och reparation samt nytt staket, 3. medel anvisas ur verksamhetskonto 4542 Alviks IK ansöker om investeringsbidrag till den egna anläggningen Föreningen planerar att bygga ytterligare ett förråd och den beräknade kostnaden är totalt kronor. Föreningen ser även behovet av nytt staket mellan gräsplanen och konstgräsplanen. Staketet är kostnadsberäknat till kronor. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta bevilja Alviks IK: 1. investeringsbidrag med kronor för lokalutbyggnad och reparation samt nytt staket, Arbetsutskottet föreslår , 31 fritidsnämnden besluta att bevilja Alviks IK: 1 investeringsbidrag med kronor för lokalutbyggnad och reparation samt nytt staket, Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Ansökan från Alviks IK (bilaga)

34 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (65) 104 (forts) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 31 Beslutet skickas till Alviks IK

35 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 (65) 105 Antnäs BK med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja Antnäs BK 1. investeringsbidrag med kronor till inköp av 102 armaturer till föreningens löpar- och skidspår, Antnäs BK har gamla armaturer av kvicksilvertyp vid föreningen löpar- och skidspår. Den totala kostnaden är beräknad till kronor och föreningen ansöker om kronor i kommunalt bidrag. Armaturer av kvicksilvertyp är förbjudna from år 2015 och dagens typ av belysning ger dessutom betydligt lägre driftkostnader. Spåret nyttjas av såväl motionärer som den organiserade föreningsverksamheten. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja Antnäs BK: 1. investeringsbidrag med kronor till inköp av 102 armaturer till föreningens löpar- och skidspår, Arbetsutskottet föreslår , 32 fritidsnämnden besluta att bevilja Antnäs BK: 1. investeringsbidrag med kronor till inköp av 102 armaturer till föreningens löpar- och skidspår, Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget.

36 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (65) 105 (forts) Ansökan från Antnäs BK (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 32 Beslutet skickas till Antnäs BK

37 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 (65) 106 Avans SK med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att avslå Avans Sportklubbs ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Avans SK planerar att bygga ut sin anläggning med en tillbyggnad för att skapa möjlighet till föreningens medlemmar att styrketräna på orten. Totala kostnaden är beräknad till kronor och lokalerna kommer att handikappanpassas. Avans SK ser ett stort upptagningsområde med kringliggande byar och en möjlighet för åringar att styrketräna i lokal området. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att avslå Avans Sportklubbs ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Arbetsutskottet föreslår , 33 fritidsnämnden besluta att avslå Avans Sportklubbs ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Ansökan från Avans SK (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 33 Beslutet skickas till Avans SK

38 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38 (65) 107 Brändöns IF med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att avslå Brändöns IF:s ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Brändöns IF har planer på att bygga om sin anläggning och ge plats åt en styrketräningslokal. Totala kostnaden är beräknad till kronor och fördelas genom byggkostnader om kronor samt utrustning och redskap för kronor. Brändöns IF har för avsikt att bredda sin verksamhet med möjlighet till styrketräning. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att avslå Brändöns IF:s ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Arbetsutskottet föreslår , 34 fritidsnämnden besluta att Avslå Brändöns IF:s ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriterats Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Ansökan från Brändöns IF (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 34 Beslutet skickas till Brändöns IF

39 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39 (65) 108 Ersnäs IF med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att avslå Ersnäs IF ansökan om investeringsbidrag eftersom anläggningen ägs av Luleå kommun. Ersnäs IF har hand om skötseln av hockeyrinken i byn. Föreningen ansöker om kronor i investeringsbidrag för nytt virke, två armaturer, elkabel och målning. Hockeyrinken är en naturlig samlingsplats i byn och uppskattad som spontanyta. Då hockeyrinken är kommunens ska underhåll göras av fritidsförvaltningen. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden beslut att avslå Ersnäs IF ansökan om investeringsbidrag eftersom anläggningen ägs av Luleå kommun. Arbetsutskottet föreslår , 35 fritidsnämnden besluta att avslå Ersnäs IF ansökan om investeringsbidrag eftersom anläggningen ägs av Luleå kommun. Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Ansökan från Ersnäs IF (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 35 Beslutet skickas till Ersnäs IF

40 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40 (65) 109 IFK Råneå med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att avslå IFK Råneås ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. IFK Råneå vill anpassa sin lokal för funktionsnedsatta med en anpassning av tillgängligheten genom ombyggnationen av hiss, våtrumsanpassning, rasskydd och ny entré. Den totala kostnaden är beräknad till kronor där material avser kronor och arbetskostnaden uppgår till kronor. IFK Råneå vill utveckla lokalerna såväl tillgänglighetsmässigt som breddmässigt där andra föreningar ges möjlighet att tillfälligt hyra in sig. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att avslå IFK Råneås ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Arbetsutskottet föreslår , 36 fritidsnämnden besluta att avslå IFK Råneås ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Ansökan från IFK Råneå (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 36 Beslutet skickas till IFK Råneå

41 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41 (65) 110 IK Örnen med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja IK Örnen 1. investeringsbidrag med kronor till ny hockeyrink, IK Örnen har hand om skötseln av hockeyrinken som är i riktigt dåligt skick efter många års flitigt nyttjande. Föreningen ansöker om kronor i bidrag för att sätta upp en ny rink och planerar att satsa kronor från egna medel. Rinken är en uppskattad spontanyta som också nyttjas av skolan och förskolan på dagtid. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja IK Örnen: 1. investeringsbidrag med kronor till ny hockeyrink, Arbetsutskottet föreslår , 37 fritidsnämnden besluta att bevilja IK Örnen: 1. investeringsbidrag med kronor till ny hockeyrink, Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget.

42 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42 (65) 110 (forts) Ansökan från IK Örnen (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetutskottets förslag till beslut , 37 Beslutet skickas till IK Örnen

43 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 43 (65) 111 Klöverträsk IF med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja Klöverträsk IF 1. investeringsbidrag med kronor för byte av belysningsarmaturer skidspår, Klöverträsk IF har för avsikt att byta ut sina armaturer vid skidspåret. I nuläget finns 75 armaturer men föreningen har ett antagande om att med nya ledlampor täcker 40 armaturer behovet. Kostnaden för dessa är beräknad till kronor. Klöverträsk IF sköter sitt spår och står för arbetskostnaden. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja Klöverträsk IF: 1. investeringsbidrag med kronor för byte av belysningsarmaturer skidspår, Arbetsutskottet föreslår , 38 fritidsnämnden besluta att bevilja Klöverträsk IF: 1. investeringsbidrag med kronor för byte av belysningsarmaturer skidspår, Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget.

44 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 44 (65) 111 (forts) Ansökan från Klöverträsk IF (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut Beslutet skickas till Klöverträsk IF

45 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 45 (65) 112 Lira BK med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja Lira BK 1. investeringsbidrag med kronor för skyddsnät bakom en fotbollsplan, Föreningen ansöker om kronor i bidrag för justering av befintliga parkeringsytor samt skyddsnät bakom 11-mannaplanen. Lira BK har kommunens största ungdomsverksamhet och har en egen fotbollsanläggning i Björsbyn. Fritidsnämnden beslutar fritidsnämnden besluta att bevilja Lira BK 1. investeringsbidrag med kronor för skyddsnät bakom en fotbollsplan, Arbetsutskottet föreslår , 39 fritidsnämnden besluta att bevilja Lira BK: 1. investeringsbidrag med kronor för skyddsnät bakom en fotbollsplan, Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget.

46 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 46 (65) 112 (forts) Ansökan från Lira BK (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 39 Beslutet skickas till Lira BK

47 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 47 (65) 113 Luleå Brukshundklubb med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att avslå Luleå Brukshundsklubbs ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Åsa Nordström deltog ej i beslutet på grund av jäv. Luleå Brukshundsklubb ansöker om investeringsbidrag till en gräsklippartraktor för kronor. Föreningen har sin verksamhet förlagd till sitt klubbhus intill Måttsunds skidanläggning. Sommartid genomförs ett stort antal kurser i dressyr och lydnad på gräsytorna kring klubbhuset. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att avslå Luleå Brukshundsklubbs ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Arbetsutskottet föreslår , 40 fritidsnämnden besluta att avslå Luleå Brukshundsklubbs ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Ansökan från Luleå Brukshundklubb (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 40 Beslutet skickas till Luleå Brukshundklubb

48 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48 (65) 114 Luleå Motorsällskap med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja Luleå Motorsällskap 1. investeringsbidrag med kronor till färdigställande av belysningen kring crossbanan, Luleå Motorsällskap ansöker om bidrag till fyra åtgärder på Näverbergets motorstadion. Deras ansökan omfattar ritningar och underlag för kronor, nytt tak till klubbstugan kronor, nytt tak kartingbyggnaden kronor och färdigställande av belysningen kring crossbanan kronor. Den totala ansökningssumman uppgår till kronor. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja Luleå Motorsällskap: 1. investeringsbidrag med kronor till färdigställande av belysningen kring crossbanan, Arbetsutskottet föreslår , 41 fritidsnämnden bevilja Luleå Motorsällskap: 1. investeringsbidrag med kronor till färdigställande av belysningen kring crossbanan,

49 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 49 (65) 114 (forts) Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Ansökan från Luleå Motorsällskap (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 41 Beslutet skickas till Luleå Motorsällskap

50 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 50 (65) 115 Luleå Ridklubb med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja Luleå Ridklubb 1. investeringsbidrag med kronor till nytt material för uteridbanan, Föreningen ansöker om kronor i bidrag jämt fördelat mellan Norrbottens Idrottsförbund och Luleå kommuns fritidsnämnd. Förutom Luleå Ridklubb använder också Hertsö Stalldrängar och Luleå Ryttarförening uteridbanan. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja Luleå Ridklubb: 1. investeringsbidrag med kronor till nytt material för uteridbanan, Arbetsutskottet föreslår , 42 fritidsnämnden besluta att bevilja Luleå Ridklubb: 1. investeringsbidrag med kronor till nytt material för uteridbanan, Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget.

51 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 51 (65) 115 (forts) Ansökan från Luleå Ridklubb Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 42 Beslutet skickas till Luleå Ridklubb

52 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 52 (65) 116 Luleå Sörbyars Ridklubb med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/131, Fritidsnämnden beslutar att avslå Luleå Sörbyars Ridklubbs ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Luleå Sörbyars Ridklubb ansöker om bidrag till inköp av dressyrstaket för kronor och ljudanläggning för tävlingsverksamheten till en kostnad av kronor. Luleå Sörbyars Ridklubb har i dagsläget runt 120 medlemmar i olika ålder. I planerna finns en utökad tävlingsverksamhet som kräver såväl dressyrstaket som ljudanläggning. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att avslå Luleå Sörbyars Ridklubbs ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Arbetsutskottet föreslår , 43 fritidsnämnden besluta att avslå Luleå Sörbyars Ridklubbs ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Ansökan från Luleå Sörbyars Ridklubb (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 43 Beslutet skickas till Luleå Sörbyars Ridklubb

53 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 53 (65) 117 Luleå Tennisklubb med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja Luleå Tennisklubb 1. investeringsbidrag med kronor till nät, Föreningen ansöker om investeringsbidrag till tre åtgärder i tennishallen. Det är en städmaskin för renhållning av banorna ( kronor) samt skynken och nät som beräknas kosta kronor. Den gamla städmaskinen är runt 15 år gammal. Nät och platsskynken är lagade och provisoriskt underhållna. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja Luleå Tennisklubb: 1. investeringsbidrag med kronor till nät, Arbetsutskottet föreslår , 44 fritidsnämnden besluta att bevilja Luleå Tennisklubb: 1. investeringsbidrag med kronor till nät, Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget.

54 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 54 (65) 117 (forts) Ansökan från Luleå Tennisklubb (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 44 Beslutet skickas till Luleå Tennisklubb

55 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 55 (65) 118 Råneälvdalens Skidallians med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja Råneälvdalens Skidallians 1. investeringsbidrag med kronor till inköp av pistmaskin, Råneälvdalens Skidallians är ett samarbete mellan föreningarna i Råneå, Niemisel, Sörbyn och Gunnarsbyn där en av målsättningarna är att utveckla det årliga Råneälvdalsloppet. Alliansen ansöker om kronor från Bodens kommun och kronor från Luleå kommun. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja Råneälvdalens Skidallians: 1. investeringsbidrag med kronor till inköp av pistmaskin, Arbetsutskottet föreslår , 45 fritidsnämnden besluta bevilja Råneälvdalens Skidallians: 1. investeringsbidrag med kronor till inköp av pistmaskin, Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget.

56 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 56 (65) 118 (forts) Ansökan från Råneälvdalens Skidallians (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 45 Beslutet skickas till Råneälvdalens Skidallians

57 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 57 (65) 119 Smedsby IF med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att avslå Smedsby IF:s ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Smedsby IF ansöker om bidrag för att komplettera utrustningen i sin styrketräningslokal med nya hantlar och ett hantelställ. Kostnaden är beräknad till kronor. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att avslå Smedsby IF:s ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Arbetsutskottet föreslår , 46 fritidsnämnden besluta att avslå Smedsby IF:s ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Ansökan från Smedsby IF (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 46 Beslutet skickas till Smedsby IF

58 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 58 (65) 120 Vitå Bollklubb med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja Vitå Bollklubb 1. investeringsbidrag med kronor för inköp av åkgräsklippare, Vitå Bollklubb ansöker om två gräsklippare för skötsel av föreningens fotbollsplaner, en åkgräsklippare för kronor och en handgräsklippare för kronor. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden beslutat att bevilja Vitå Bollklubb: 1. investeringsbidrag med kronor för inköp av åkgräsklippare, Arbetsutskottet föreslår , 47 fritidsnämnden besluta att bevilja Vitå Bollklubb: 1. investeringsbidrag med kronor för inköp av åkgräsklippare, Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Ansökan från Vitå Bollklubb (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 47

59 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 59 (65) 121 Lokal för oktagon i Luleå Energi Arena Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att 1. uppdra till fritidsförvaltningen att erbjuda föreningen Nordic Fighters hyra lokalen F3 i Luleå Energi Arena, 2. uppdra till fritidschefen att teckna vederbörligt hyresavtal enligt ovan, 3. lokalen F3 är den enda lokal i Luleå Energi Arena som är aktuell för uthyrning för detta ändamål, 4. förutsättning för tecknande av hyresavtal är att föreningen inte har några förfallna skulder till Luleå kommun. Alexander Hagman som representerar föreningen Nordic Fighters önskar att fritidsnämnden ska ta ställning till deras förfrågan om att få placera en oktagon i Luleå Energi Arena. På samma sätt som Luleå Atletklubb hyr lokal för uppställning av sin ägda utrustning, som nyttjas för träning av deras medlemmar, föreslår fritidsförvaltningen att förhållningssättet också ska vara till den här förfrågan. Förslaget är att erbjuda Nordic Fighters att hyra lokalen F 3 i Luleå Energi Arena och därmed också själva ansvara för vilka som har tillträde till träningslokalen samt städningen i densamma. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att 1. uppdra till fritidsförvaltningen att erbjuda föreningen Nordic Fighters hyra lokalen F3 i Luleå Energi Arena, 2. uppdra till fritidschefen att teckna vederbörligt hyresavtal enligt ovan 3. lokalen F3 är den enda lokal i Luleå Energi Arena som är aktuell för uthyrning för detta ändamål, 4. förutsättning för tecknande av hyresavtal är att föreningen inte har några förfallna skulder till Luleå kommun.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Ansökan om bidrag ur fonden bygdemedel

Ansökan om bidrag ur fonden bygdemedel Fritidsnämnden 2008 02 20 18 40 bygdemedelp02 Ansökan om bidrag ur fonden bygdemedel Från länsstyrelsen har översänts för yttrande ansökningar om bidrag ur fonden bygdemedel. Kommunens beredningsgrupp

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Ansökan om bidrag ur fonden bygdemedel

Ansökan om bidrag ur fonden bygdemedel Fritidsnämnden 2010 01 27 8 74 Länsstyrelsen i Norrbottens län Bygdemedel p01 Ansökan om bidrag ur fonden bygdemedel Från länsstyrelsen har översänts för yttrande ansökningar om bidrag ur fonden Bygdemedel.

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid kultur- och fritidsnämnden 2009-10-15 1 Plats och tid Fritidsgården Huset, torsdagen 15 okt, 2009, kl 19-20 Beslutande Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Stig

Läs mer

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall Kommunfullmäktige 2009-10-26 161 380 Kommunstyrelsen 2009-10-12 190 507 Arbets- och personalutskottet 2009-09-14 185 398 Dnr 09.543-825 oktkf11 Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jan Botö Röjås 2012-11-08 KFN 2012/0010 0480-450625 Kultur- och fritidsnämnden Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2013 Förslag till beslut

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 86 Föregående mötes protokoll 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 89 Avtal med Kulturverkstan 90 Kultur- och fritidsplan, mål- och kvalitetsdokument

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 130 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-16

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-16 1 Plats och tid Kultur- och fritidskontoret i Lindesberg 14:00-16:45, ajournering kl. 15:15-15:30 ande Nafih Mawlod (S), vice ordförande Hans S Eriksson (S), ersättare för Carina Östrand (S) Farhia Ahmed

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2011-12-12 1/14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2011-12-12 1/14 Fritidsnämnden 2011-12-12 1/14 Innehållsförteckning Muntlig information... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Ändrat öppethållande Arena Skövde upplevelsebad... 5 Verksamhetsplan 2012-2014... 6 Medborgarförslag

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Högarps by, den 15 juni 2010, kl. 16.50 17.35 Beslutande Övriga deltagande Björn Rydén Ann-Charlotte Andersson Ing-Britt Lingmerth Anna-Greta

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9-11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Eva Öberg (MP) Bertil Johansson (S) Bength Andersson (S) Annika Olsson (C)

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Fjärdhundrarummet, Kommunhuset kl 19:00

Fjärdhundrarummet, Kommunhuset kl 19:00 Fritidsnämnd 2010-09-13 1/8 Plats och sammanträdestid Beslutare Fjärdhundrarummet, Kommunhuset kl 19:00 Monica Hallgren (C) ordförande Carina Sjöberg (S) vice ordförande Tore Ohlsson (M) Carl-Henrik Nordberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-03-03 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-10.30. Beslutande Marcus

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1 Plats och tid Beslutande 18 feb kl 19.00 20.00 Kommunalhuset rum Bergaholm Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Tj ej vid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Brunna konferenslokaler Humlevägen 4, kl 19:00-21:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ersättare Selin

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-10-06. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00 18:41

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-10-06. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00 18:41 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] 2014-10-06 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00 18:41 Ajournering 18:18 18:27 Utses att justera Leif

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-01-11 Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:41 Beslutande, ordf. Bengt Storbacka (S), ersättare för Irja Gustavsson (S) Arnold Bengtsson (S) Margaretha

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Fritidsnämnden 2010-01-26

Fritidsnämnden 2010-01-26 TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 1. Ekonomisk översikt 2009-11-30 2. Taxor och avgifter 2. Taxor och avgifter, forts. 3. Attestförteckning 4. Detaljplan för del av Ståstorp 16:2, Västra

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Paragrafer 34-46 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokoll är justerat

Anslag/Bevis Protokoll är justerat KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 17 november 2004, klockan 14.00 16.40 Beslutande Björn Eriksson (s), ordförande Per-Arne Mårstad (c) Katarina Hansson (s) Per Holm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Investeringsbidrag till samlingslokaler och idrottsanläggningar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Investeringsbidrag till samlingslokaler och idrottsanläggningar IlsALA ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-09-30 11(36) 175 Dnr 2014/95 Investeringsbidrag till samlingslokaler och idrottsanläggningar INLEDNING Presentation av investeringsbidrag

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Fritidsnämnden 2009-05-26 INNEHÅLL

Fritidsnämnden 2009-05-26 INNEHÅLL TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 32. Tertialbokslut per 2009-04-30 33. Taxor och avgifter för vuxna privatpersoner 33. Taxor och avgifter för vuxna privatpersoner, forts. 34. TIF Vikings

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör, kl 18.00-20.40

Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör, kl 18.00-20.40 2009-10-22 71 Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör, kl 18.00-20.40 Beslutande Bengt Ekström (c) ordförande Tom Ström (m) 1:e vice ordförande Gert Hörberg (s) 2:e vice ordförande Danuta Lindsjö

Läs mer

PROTOKOLL 2015-05-20. Blosset, Almliden 15.00 16:30

PROTOKOLL 2015-05-20. Blosset, Almliden 15.00 16:30 1(10) Plats och tid Beslutande Ledamöter Blosset, Almliden 15.00 16:30 Christer Landin (S) Martin Fridehjelm (S) Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) Tjänstegörande Ersättare Övriga

Läs mer

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet 1995-10-02 1 Eva Carp Ks # 125 Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet Kommunförbundet i Kalmar län arrangerar en konferens i Högsby den 19 oktober 1995 med temat Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Paragrafer 118-120 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00-18.00 Beslutande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Birgitta Månsson (c) Claes Karlsson (c) Lena Sonesson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-08-13 1 (10) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Kommunalkontoret, Skillingaryd 13 augusti 2013 klockan 13.00 17.40 Beslutande Övriga närvarande Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-28 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Astrid Nilsson (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Stig-Åke Grönvall (S) Jeanette Petersen

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Astrid Karlsson-Björkman

Astrid Karlsson-Björkman 2012-05-15 1 (17) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 15 maj 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer