Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl Justerare Jakob Szögi (S) , Inez Thomasson Olofsson (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.20. Justerare Jakob Szögi (S) 85-120, Inez Thomasson Olofsson (S) 121-124"

Transkript

1 LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (65) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl Beslutande Enligt närvarolista Övriga närvarande Enligt närvarolista Justerare Jakob Szögi (S) , Inez Thomasson Olofsson (S) Tid och plats för justering Fritidsförvaltningen , kl Justerade paragrafer Sekreterare Ordförande Justerare Carina Anehagen Inger B Larsson Jakob Szögi Inez Thomassson Olofsson BEVIS/ANSLAG Fritidsnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Datum när anslaget sätts upp Datum när anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Fritidsförvaltningen Underskrift Carina Anehagen

2 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(65) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Paragrafer Ärenden Sid 85 Information Barn och ungdomar i ekonomiskt utsatta familjer 6 86 Information om ny organisation fritidskontoret 7 87 Information om lokalinvesteringar, verksamhetsinvesteringar och kommunbidrag Meddelanden 9 89 Redovisning av delegationsbeslut Ekonomisk redovisning per november Beställning av byggnation omklädningsrum, toaletter förråd och samlingsyta D-hallen Coop Arenaområdet 92 BK Seniorernas ansökan om hyresbidrag säsongen Representanter i beredningsgruppen Bygdemedel Handlingsplan för Livet vid vattnet Fritidsnämndens internkontrollplan Förteckning över Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler Alvik-Långnäs bygdegårdsförening Avans Intresseförening Gäddviks Intresseförening Hindersöns Hembygdsförening 27-28

3 LULEÅ KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3(65) 101 Möröns Bya- och bygdegårdsförening Prästholms Byaförening Förteckning över Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar Alviks IK Antnäs BK Avans SK Brändöns IF Ersnäs IF IFK Råneå IK Örnen Klöverträsk IF Lira BK Luleå Brukshundklubb Luleå Motorsällskap Luleå Ridklubb Luleå Sörbyars Ridklubb Luleå Tennisklubb Råneälvdalens Skidallians Smedsby IF Vitå Bollklubb Lokal för oktagon i Luleå Energi Arena Medborgarförslag om rullskidor på Ormberget 61-62

4 LULEÅ KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3(65) 123 Medborgarförslag om cykelcrossbana Uthyrning av Malmgården på Malmudden 65

5 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(65) NÄRVAROLISTA Beslutande Tjänstgörande ledamöter Inger B Larsson (S) ordf Ina Sandberg (S) Åsa Nordström (S) Peter Lindbäck (S) Inger Johansson (S) Åsa Koski (V) Roger Malmberg (MP) Mikael Boman (C) Frånvarande ledamöter Jörgen Sundbom (S) Mathias Schneider (M) Daniella Nilsson (M) Stefan Haupt (FP) Tjänstgörande ersättare Jakob Szögi (S) Inez Thomasson Olofsson (S) Kristina Lindqvist (S) Inger Holmqvist Sundgren (S) Rikard Aspholm (S) Frånvarande ersättare Kjell-Åke Sommeryd (S) Madelene Hansson (S) Johan Breheim (M) Albin Zetterwall (M) Terese Taaveniku (V) Kurt Holmqvist (FP) Övriga ersättare Sivert Mässing (MP) Katerina Ekström (KD) Övriga närvarande Helén Wiklund Wårell Carina Anehagen Förvaltningschef Sekreterare

6 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (65) 85 Information Barn och ungdomar i ekonomiskt utsatta familjer Dnr Fritidsnämnden har tagit del och lägger informationen till handlingarna. Förvaltningschefen informerar om Barn och ungdomar i ekonomiskt utsatta familjer. Bakgrunden är en motion där vänsterpartiet föreslog att en utredning skulle tillsättas för att kartlägga barnfattigdomen i Luleå samt att utredningen ska resultera i konkreta förslag på hur kommunen kan förenkla vardagen för berörda barn och deras familjer. Vid kommunfullmäktiges sammanträde , gavs uppdraget att utreda detta till socialförvaltningen. En arbetsgrupp med deltagare från arbetsmarknadsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och socialförvaltningen har genomfört en generell kartläggning av situationen för dessa barn och har i en rapport utarbetat förslag till generella utvecklingsområden. Syftet med dessa förslag är att Luleå kommun tar ett samlat grepp för att minska de negativa effekterna för ekonomiskt utsatta barn och ungdomar. I rapporten föreslås också att kommunens nämnder och kommunala bolag får i uppdrag att inom sina verksamhetsområden, tillsammans med andra berörda förvaltningar och bolag, realisera dessa utvecklingstankar. Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse

7 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (65) 86 Information om ny organisation - fritidskontoret 2014/12-80 Fritidsnämnden har tagit del och lägger informationen till handlingarna. Förvaltningschefen informerar om ny organisation fritidskontoret. Fritidsförvaltningens ledningsgrupp har med anledning av att vi rekryterar ny ekonom också diskuterat förvaltningens organisation. Förslaget till förändring påverkar personal på fritidskontoret, övrig personal inom förvaltningen berörs inte. Förslaget är förankrat bland berörd personal och de har samstämmigt uttalat sig positivt till förslaget. MBL 19 och 11 har genomförts i samband med FÖS (förvaltningsövergripande samverkansgruppen) där representanter för Vision, SKTF och SACO-gruppen ingår. Förändringen innebär att nuvarande administrativa enheten slås ihop med utvecklingsenheten och bildar enheten för verksamhetsstöd. Syftet med sammanslagningen är att tydliggöra uppdraget som de båda tidigare enheterna haft var för sig, att ge stöd av olika slag till verksamheten. Ett annat syfte är att den personal som är i majoritet på fritidskontoret också har samma chef. I samband med denna förändring revideras dokumentet Roller & Ansvar, där respektive befattnings roller och ansvar i organisationen beskrivs. Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse

8 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (65) 87 Information om lokalinvesteringar, verksamhetsinvesteringar och kommunbidrag Dnr 2014/12-80 Fritidsnämnden godkänner informationen om lokalinvesteringar, verksamhetsinvesteringar och kommunbidrag och lägger informationen till handlingarna. Förvaltningschefen informerar om lokalinvesteringar, verksamhetsinvesteringar och kommunbidrag Fritidsnämnden har vid två tillfällen under året tagit preliminärt beslut och beslut om äskande av lokalinvesteringar, verksamhetsinvesteringar och kommunbidrag för planperioden Då sammanställningen för hela kommunen har gjorts konstaterar ekonomikontoret att äskningarna klart överstiger den tänkta ramen för kommunen i sin helhet. Dialoger har förts och samtliga nämnder har fått i uppdrag att se över vilka investeringar som kan strykas, alternativt senareläggas. När det gäller utökning av budget (högre kommunbidrag) har den tydliga signalen varit att utgå ifrån samma driftbudget som innevarande år. Beslut om budgetramar inklusive investeringar tas av kommunfullmäktige Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse

9 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (65) 88 Meddelanden Fritidsnämnden beslutar att lägga redovisade meddelanden till handlingarna. Beskrivning av ärendet Följande meddelanden redovisas. Avsändare Tekniska förvaltningen , 143 Kommunfullmäktige , 166 Kommunfullmäktige , 171 Kommunfullmäktige , 172 Kommunfullmäktige , 173, 174 Länsstyrelsen i Norrbottens län Kommunstyrelsen , 219 Kommunstyrelsen , 228 Ämne Dnr 2014/ Antagen Cykelplan för Luleå kommun. Delårsrapport per 31 augusti Dnr 2014/ Återremiss Huvudreglemente för Luleå kommun. Dnr 2014/ Återremiss Kommunstyrelsens reglemente. Dnr 2014/ Återremiss Stadsbyggnadsnämndens och Miljö- och byggnadsnämndens reglemente. Dnr 2014/ Avslag på bygdemedelsansökan från Prästholms Samfällighetsförening avseende utveckling av förrådsbyggnad. Dnr 2014/ Avslag på medborgarförslag om att bygga en ishall på Hertsön. Dnr 2014/ Reviderad sammanträdesordning år 2015 för kommunstyrelsens budgetberedning och arbetsutskott.

10 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (65) 89 Redovisning av delegationsbeslut Fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut. Beskrivning av ärendet Beslut fattade på delegation ska anmälas till fritidsnämnden på nästföljande sammanträde. Följande beslut redovisas enligt gällande delegationsordning. Delegat Beslutsdatum Fritidsnämndens ordförande Inger B Larsson Helén Wiklund Wårell deltar i konferens Management and Leadership i Stockholm, november Fritidschef Helén Wiklund Wårell Dnr 2014/46-83 Brändöns Byggservice har antagits som entreprenör avseende ombyggnation av bastubyggnad, Junkön Luleå skärgård. Lena Harila deltar i studieresa inom södra hamnprojektet till Sundsvall Visitor Center samt Höga Kusten Visitor Center, november Ungdomssamordnare Anette Berglund Dnr 2014/17-81 Projektstöd med 3000 kronor från PeKA till anordnande av en fotbollsturnering på Örnäset, 15 november Projektstöd med 3225 kronor från PeKA till anordnande av bowlingtävling på O Learys, 7 november

11 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (65) 89 (forts) Delegat Beslutsdatum Ungdomssamordnare Anette Berglund Projektstöd med 3640 kronor från PeKA till anordnande av fotbollsturnering på Hertsön 29 november Projektstöd med 3000 kronor från PeKA till anordnande av fest för unga i Örnäsets sporthall 29 november Enhetschef Susanne Sjölund Per Hägglund deltar i Praktisk utredningsmetodik 3-4 december 2014 i Stockholm. Per Hägglund deltar i Möte Bottenvikens skärgård i Kalix, november Enheten för verksamhetsstöd deltar i studieresa till Skellefteå 4-5 december 2014 Sam Engman deltar i Nätverksträff för kommunikatörer som arbetar inom fritidsförvaltningar i Norrbotten och Västerbotten den 5 december 2014 i Skellefteå. Bidragshandläggare Börje Andersson Bidrag med 1000 kronor till Afghanska föreningen i Norra Sverige för volleybollturnering, 20 december 2014 i Hälsans Hus

12 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (65) 90 Ekonomisk redovisning per november 2014 Dnr 2014/13-04 Fritidsnämnden beslutar godkänna den ekonomiska redovisningen per november Förvaltningens resultat för perioden fram till ger ett överskott på 814 tkr. Fördelningen av resultat per verksamhet visar inga större avvikelser gentemot budgeten för perioden. Fritidförvaltningen föreslår fritidsnämnden godkänna den ekonomiska redovisningen per november Förvaltningschefen föredrar ärendet. Ordförande ställer fritidsförvaltningens förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Ekonomisk redovisning per november 2014 (bilaga)

13 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (65) 91 Beställning av byggnation omklädningsrum, toaletter, förråd och samlingsyta D-hallen COOP Arenaområdet Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att 1. genomföra byggnation av omklädningsrum, toaletter, förråd och samlingsyta av tekniska förvaltningen i D-hallen COOP Arenaområdet, 2. uppdra till fritidschefen att göra beställning till tekniska förvaltningen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad D-hallen på COOP Arenaområdet saknar idag omklädningsrum, toaletter och förråd. Det finns inte heller någon yta där föreningar kan ha kortare samlingar och/eller sälja fika. Fritidsförvaltningen har tillsammans med tekniska förvaltningen och berörda föreningar diskuterat tänkbar utformning av ovanstående faciliteter. Det underlag vi är överens om består av två omklädningsrum med toalett och dusch, en RWC, 2-3 förråd samt utrymme på övre plan för enklare försäljning samt möten/publik. Till övre plan byggs också en hiss för att säkerställa tillgängligheten. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att 1. genomföra byggnation av omklädningsrum, toaletter, förråd och samlingsyta av tekniska förvaltningen i D-hallen COOP Arenaområdet, 2. uppdra till fritidschefen att göra beställning till tekniska förvaltningen. Förvaltningschefen föredrar ärendet Ordförande ställer fritidsförvaltningens förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Beslutet skickas till Tekniska förvaltningen

14 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (65) 92 BK Seniorerna med ansökan om hyresbidrag säsongen Dnr Fritidsnämnden beslutar att bevilja BK Seniorerna 1. hyresbidrag med kronor för säsongen , i enlighet med verksamhetsåret ,. 2. medel anvisas från konto Bowlingklubben Seniorerna ansöker om kronor i bidrag för klubbens planhyror som totalt är beräknade till kronor. Verksamhetsåret beviljade fritidsnämnden en höjning av hyresbidraget med 30 procent från kronor till kronor. Idag har föreningen 82 aktiva medlemmar, vilket är fler än tidigare. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja BK Seniorerna 1. hyresbidrag med kronor för säsongen , i enlighet med verksamhetsåret medel anvisas från konto Förvaltningschefen föredrar ärendet. Ordförande (S) föreslår att hyresbidraget utökas till kronor för verksamhetsåret Peter Lindbäck (S) yrkar bifall till ordförandes förslag. Beslutsgång Ordförande ställer arbetsutskottets förslag och eget förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller ordförandes förslag att BK Seniorernas hyresbidrag fastställs till kronor för verksamhetsåret

15 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (65) 92 (forts) Ansökan från BK Seniorerna (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Beslutet skickas till BK Seniorerna

16 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (65) 93 Representanter i beredningsgruppen - Bygdemedel Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att fritidsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och utvecklingskontoret ingår i beredningsgruppen för bygdemedel from 1 januari Fritidsnämnden är kommunens remissorgan för länsstyrelsens behandling av bidragsansökningar ur fonden bygdemedel för Luleå kommun. Beredande organ för fritidsnämnden är bygdemedelsgruppen. Gruppen består i dag av utsedda representanter från utvecklingskontoret, stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen och fritidsförvaltningen. Med anledning av organisationsförändringen där delar av stadsbyggnadskontoret slås ihop med tekniska förvaltningen, till en stadsbyggnadsförvaltning from 1 januari 2015 föreslår fritidsförvaltningen att stadsbyggnadsförvaltningen ingår i fritidsnämndens beredningsgrupp för bygdemedel from 1 januari Representant för respektive förvaltning/kontor är förvaltningschef/kontorschef, eller av denne utsedd ersättare. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att fritidsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och utvecklingskontoret ingår i beredningsgruppen för bygdemedel from 1 januari Förvaltningschefen föredrar ärendet. Ordförande ställer fritidsförvaltningens förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Beslutet skickas till Stadsbyggnadsförvaltningen Utvecklingskontoret

17 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (65) 94 Handlingsplan för Livet vid vattnet Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att godkänna bifogad handlingsplan Livet vid vattnet. Luleå kommun antog i maj 2013 en ny översiktsplan. Översiktsplanen består av sex olika program, varav Kuststaden Luleå är ett. Översiktsplanen ska ligga till grund för planering och utveckling av kommunen de kommande 20 åren. Inom vart och ett av programmen finns 26 strategiområden och fritidsnämnden har samordningsansvar för tre, varav Livet vid vattnet är ett. Kopplat till varje strategiområde finns områden att arbeta med fram till Fritidsnämnden har i sitt styrkort för 2014 som mål att ta fram en handlingsplan för strategiområdet Livet vid vattnet. I denna första version belyses de frågor/områden som fritidsnämnden har genomförandeansvar för, och/eller är viktig intressent i. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att godkänna bifogad handlingsplan Livet vid vattnet. Arbetsutskottet föreslår , 50 fritidsnämnden besluta att godkänna bifogad handlingsplan Livet vid vattnet Förvaltningschefen föredrar ärendet Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Kommunfullmäktige beslut , 129, antagande av program till Vision Luleå 2050, Luleå kommuns översiktsplan 2013 (Program C) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Handlingsplan Livet vid vattnet (bilaga)

18 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (65) 94 (forts) Arbetsutskottets förslag till beslut , 21.

19 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (65) 95 Fritidsnämndens internkontrollplan 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar fastställa internkontrollplan 2015 enligt bilaga. Intern kontroll syftar till att säkerställa att fritidsnämndens mål uppnås inom följande områden: Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten Efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer. Det nya i kommunens arbetsordning och reglemente för intern kontroll är att den utgår från nämnderna utan krav på obligatoriska generella kontrollområden. Kommunstyrelsen kan vid behov anvisa nämnderna att ha särskilt kontrollmoment i sin plan. Den interna kontrollen ska utgå från styrmodellens fyra perspektiv och ett antal vägledande kontrollområden inom respektive perspektiv. Fritidsnämnden har en rutin för intern kontroll där det framgår hur arbetet ska bedrivas. Fritidsnämnden ska fastställa plan för uppföljning av den interna kontrollen senast under december månad. Kommunstyrelsen har , 200 fastställt två kontrollmoment under 2015 för samtliga verksamheter, Försenade betalningar och Rökfri arbetstid. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden fastställa internkontrollplan Arbetsutskottet föreslår , 22 fritidsnämnden fastställa internkontrollplan Förvaltningschefen föredrar ärendet Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Kommunfullmäktiges beslut , 160

20 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (65) 95 (forts Rutin för intern kontroll inom fritidsnämnden, Kommunstyrelsens beslut , 200 Internkontrollplan (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 22

21 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (65) 96 Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja investeringsbidrag för år 2015 till samlingslokaler enligt bifogad förteckning. Allmänna samlingslokaler som godkänts av fritidsnämnden har varje år möjlighet att ansöka om investeringsbidrag för upprustning. För år 2015 finns kronor anslagna och sedan tidigare har nämnden antagit en inriktning där energisparåtgärder som syftar till minskade driftkostnader ska främjas. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja investeringsbidrag för år 2015 till samlingslokaler enligt bifogad förteckning. Arbetsutskottet föreslår , 23 fritidsnämnden besluta att bevilja investeringsbidrag för år 2015 till samlingslokaler enligt bifogad förteckning. Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Förteckning över investeringsbidrag 2015 till allmänna samlingslokaler (bilaga) Arbetsutskottets förslag till beslut , 23 Beslutet skickas till Berörda föreningar

22 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (65) 97 Alvik-Långnäs Bygdegårdsförening med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja Alvik-Långnäs Bygdegårdsförening 3. investeringsbidrag med kronor för fasadreparation och målning, 4. redovisning av kostnader och utförda arbeten sker senast 30 september 2015, 5. medel anvisas ur verksamhetskonto Alvik-Långnäs Bygdegårdsförening ansöker om investeringsbidrag för att byta del av fasaden och måla huset såväl utvändigt som invändigt till en beräknad kostnad av kronor. Stora delar av arbetet kommer att utföras av föreningens ideella medlemmar. Bygdegården är en av de mer nyttjade gårdarna i kommunen. Rötskador i fasaden är tecken på behovet. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja Alviks Långnäs Bygdegårdsförening: 1. investeringsbidrag med kronor för fasadreparation och målning, Arbetsutskottet föreslår , 24 fritidsnämnden besluta att bevilja Alvik-Långnäs Bygdegårdsförening: 1. investeringsbidrag med kronor för fasadreparation och målning, Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget.

23 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (65) 97 (forts) Ansökan från Alvik-Långnäs Bygdegårdsförening (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 24 Beslutet skickas till Alvik-Långnäs Bygdegårdsförening

24 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (65) 98 Avans Intresseförening med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ 144, Fritidsnämnden beslutar avslå Avans Intresseförenings ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Avans Intresseförening ansöker om bidrag för inköp av ny diskmaskin för kronor. Vid större sällskap är behovet av en fungerande och kapacitetsmässigt bra diskmaskin en stor lättnad för arrangörerna. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta avslå Avans Intresseförenings ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Arbetsutskottet föreslår , 25 fritidsnämnden besluta att avslå Avans Intresseförenings ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Ansökan från Avans Intresseförening (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 25 Beslutet skickas till Avans Intresseförening

25 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (65) 99 Gäddviks Intresseförening med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja Gäddviks Intresseförening 1. investeringsbidrag med kronor till takrenovering, Gäddviks Intresseförening ansöker om bidrag till takrenovering. Taket har ett antal vattenläckage varför behovet är stort för att bevara huset för framtiden. Renoveringen kostnadsberäknas till kronor. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja Gäddviks Intresseförening: 1. investeringsbidrag med kronor till takrenovering, Arbetstutskottet föreslår , 26 fritidsnämnden besluta att bevilja Gäddviks Intresseförening: 1. investeringsbidrag med kronor till takrenovering, Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Ansökan från Gäddviks Intresseförening (bilaga)

26 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (65) 99 (forts) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 26. Beslutet skickas till Gäddviks Intresseförening

27 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (65) 100 Hindersöns Hembygdsförening med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja Hindersöns Hembygdsförening 1. investeringsbidrag med kronor till köksrenovering, Hindersöns Hembygdsförening ansöker om bidrag till att renovera köket i föreningens hus. Åtgärderna är kostnadsberäknade till totalt kronor och avser såväl golv som inredning. Uthyrningsverksamheten har slitit på den sedan tidigare gamla köksutrustningen i f.d. lärarbostaden. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja Hindersöns Hembygdsförening: 1. investeringsbidrag med kronor till köksrenovering, Arbetsutskottet föreslår , 27 fritidsnämnden besluta att bevilja Hindersöns Hembygdsförening: 1. investeringsbidrag med kronor till köksrenovering, Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget.

28 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (65) 100 (forts) Ansökan från Hindersöns Hembygdsförening (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 27 Beslutet skickas till Hindersöns Hembygdsförening

29 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (65) 101 Möröns Bya- och Bygdegårdsförening med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att avslå Möröns Bya- och bygdegårdsförenings ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Möröns Bya- och bygdegårdsförening ansöker bidrag till fyra åtgärder; golvbehandling av nuvarande trägolv för kronor, omklädning av 70 stolar kronor, kaffebryggare kronor samt byggande av dansbana kronor. Nuvarande golv i lokalen har stort behov av slipning och lackning. Stolarna är slitna och smutsiga men av god kvalitet varför en omklädning skulle göra mycket. Nuvarande kaffebryggare är opålitlig och fungerar inte alltid. Nuvarande dansbana på 100 kvadratmeter är sliten och till stora delar rutten. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta avslå Möröns Bya- och bygdegårdsförenings ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Arbetsutskottet föreslår , 28 fritidsnämnden besluta att avslå Möröns Bya- och bygdegårdsförenings ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Ansökan från Möröns Bya- och Bygdegårdsförening (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 28 Beslutet skickas till Möröns Bya- och Bygdegårdsförening

30 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (65) 102 Prästholms Byaförening med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/152,153, Fritidsnämnden beslutar att bevilja Prästholms Byaförening 1. investeringsbidrag med kronor för ny golvmatta i grupprummet, Prästholms Byaförening ansöker om bidrag till tre åtgärder. En ny utejulgransbelysning kronor, ny golvmatta i grupprummet kronor samt inköp av kylskåp/frysskåp kronor. Den gamla julgransbelysningen är från 1970-talet och tar rejält med ström samt kostnader för dyra lampor. Nuvarande golvmatta i grupprummet har med åren nötts och missfärgats. Kyl- och frysskåp är gamla och bör bytas ut. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja Prästholms Byaförening: 1. investeringsbidrag med kronor för ny golvmatta i grupprummet, Arbetsutskottet föreslår fritidsnämnden , 29 bevilja Prästholms Byaförening: 1. investeringsbidrag med kronor för ny golvmatta i grupprummet, Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget.

31 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (65) 102 (forts) Ansökan från Prästholms Byaförening (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 29 Beslutet skickas till Prästholms Byaförening

32 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (65) 103 Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2015 Dnr Fritidsnämnden beslutar att för 2015 bevilja investeringsbidrag med kronor till föreningsägda anläggningar enligt bilagd förteckning. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att för 2015 bevilja investeringsbidrag med kronor till föreningsägda anläggningar enligt bilagd förteckning. Arbetsutskottet föreslår , 30 fritidsnämnden besluta att för 2015 bevilja investeringsbidrag med kronor till föreningsägda anläggningar enligt bilagd förteckning. Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Förteckning över investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2015 (bilaga) Arbetsutskottets förslag till beslut , 30 Beslutet skickas till Berörda föreningar

33 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (65) 104 Alviks IK med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja Alviks IK 1. investeringsbidrag med kronor för lokalutbyggnad och reparation samt nytt staket, 3. medel anvisas ur verksamhetskonto 4542 Alviks IK ansöker om investeringsbidrag till den egna anläggningen Föreningen planerar att bygga ytterligare ett förråd och den beräknade kostnaden är totalt kronor. Föreningen ser även behovet av nytt staket mellan gräsplanen och konstgräsplanen. Staketet är kostnadsberäknat till kronor. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta bevilja Alviks IK: 1. investeringsbidrag med kronor för lokalutbyggnad och reparation samt nytt staket, Arbetsutskottet föreslår , 31 fritidsnämnden besluta att bevilja Alviks IK: 1 investeringsbidrag med kronor för lokalutbyggnad och reparation samt nytt staket, Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Ansökan från Alviks IK (bilaga)

34 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (65) 104 (forts) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 31 Beslutet skickas till Alviks IK

35 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 (65) 105 Antnäs BK med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja Antnäs BK 1. investeringsbidrag med kronor till inköp av 102 armaturer till föreningens löpar- och skidspår, Antnäs BK har gamla armaturer av kvicksilvertyp vid föreningen löpar- och skidspår. Den totala kostnaden är beräknad till kronor och föreningen ansöker om kronor i kommunalt bidrag. Armaturer av kvicksilvertyp är förbjudna from år 2015 och dagens typ av belysning ger dessutom betydligt lägre driftkostnader. Spåret nyttjas av såväl motionärer som den organiserade föreningsverksamheten. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja Antnäs BK: 1. investeringsbidrag med kronor till inköp av 102 armaturer till föreningens löpar- och skidspår, Arbetsutskottet föreslår , 32 fritidsnämnden besluta att bevilja Antnäs BK: 1. investeringsbidrag med kronor till inköp av 102 armaturer till föreningens löpar- och skidspår, Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget.

36 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (65) 105 (forts) Ansökan från Antnäs BK (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 32 Beslutet skickas till Antnäs BK

37 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 (65) 106 Avans SK med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att avslå Avans Sportklubbs ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Avans SK planerar att bygga ut sin anläggning med en tillbyggnad för att skapa möjlighet till föreningens medlemmar att styrketräna på orten. Totala kostnaden är beräknad till kronor och lokalerna kommer att handikappanpassas. Avans SK ser ett stort upptagningsområde med kringliggande byar och en möjlighet för åringar att styrketräna i lokal området. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att avslå Avans Sportklubbs ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Arbetsutskottet föreslår , 33 fritidsnämnden besluta att avslå Avans Sportklubbs ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Ansökan från Avans SK (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 33 Beslutet skickas till Avans SK

38 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38 (65) 107 Brändöns IF med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att avslå Brändöns IF:s ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Brändöns IF har planer på att bygga om sin anläggning och ge plats åt en styrketräningslokal. Totala kostnaden är beräknad till kronor och fördelas genom byggkostnader om kronor samt utrustning och redskap för kronor. Brändöns IF har för avsikt att bredda sin verksamhet med möjlighet till styrketräning. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att avslå Brändöns IF:s ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Arbetsutskottet föreslår , 34 fritidsnämnden besluta att Avslå Brändöns IF:s ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriterats Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Ansökan från Brändöns IF (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 34 Beslutet skickas till Brändöns IF

39 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39 (65) 108 Ersnäs IF med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att avslå Ersnäs IF ansökan om investeringsbidrag eftersom anläggningen ägs av Luleå kommun. Ersnäs IF har hand om skötseln av hockeyrinken i byn. Föreningen ansöker om kronor i investeringsbidrag för nytt virke, två armaturer, elkabel och målning. Hockeyrinken är en naturlig samlingsplats i byn och uppskattad som spontanyta. Då hockeyrinken är kommunens ska underhåll göras av fritidsförvaltningen. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden beslut att avslå Ersnäs IF ansökan om investeringsbidrag eftersom anläggningen ägs av Luleå kommun. Arbetsutskottet föreslår , 35 fritidsnämnden besluta att avslå Ersnäs IF ansökan om investeringsbidrag eftersom anläggningen ägs av Luleå kommun. Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Ansökan från Ersnäs IF (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 35 Beslutet skickas till Ersnäs IF

40 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40 (65) 109 IFK Råneå med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att avslå IFK Råneås ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. IFK Råneå vill anpassa sin lokal för funktionsnedsatta med en anpassning av tillgängligheten genom ombyggnationen av hiss, våtrumsanpassning, rasskydd och ny entré. Den totala kostnaden är beräknad till kronor där material avser kronor och arbetskostnaden uppgår till kronor. IFK Råneå vill utveckla lokalerna såväl tillgänglighetsmässigt som breddmässigt där andra föreningar ges möjlighet att tillfälligt hyra in sig. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att avslå IFK Råneås ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Arbetsutskottet föreslår , 36 fritidsnämnden besluta att avslå IFK Råneås ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Ansökan från IFK Råneå (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 36 Beslutet skickas till IFK Råneå

41 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41 (65) 110 IK Örnen med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja IK Örnen 1. investeringsbidrag med kronor till ny hockeyrink, IK Örnen har hand om skötseln av hockeyrinken som är i riktigt dåligt skick efter många års flitigt nyttjande. Föreningen ansöker om kronor i bidrag för att sätta upp en ny rink och planerar att satsa kronor från egna medel. Rinken är en uppskattad spontanyta som också nyttjas av skolan och förskolan på dagtid. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja IK Örnen: 1. investeringsbidrag med kronor till ny hockeyrink, Arbetsutskottet föreslår , 37 fritidsnämnden besluta att bevilja IK Örnen: 1. investeringsbidrag med kronor till ny hockeyrink, Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget.

42 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42 (65) 110 (forts) Ansökan från IK Örnen (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetutskottets förslag till beslut , 37 Beslutet skickas till IK Örnen

43 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 43 (65) 111 Klöverträsk IF med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja Klöverträsk IF 1. investeringsbidrag med kronor för byte av belysningsarmaturer skidspår, Klöverträsk IF har för avsikt att byta ut sina armaturer vid skidspåret. I nuläget finns 75 armaturer men föreningen har ett antagande om att med nya ledlampor täcker 40 armaturer behovet. Kostnaden för dessa är beräknad till kronor. Klöverträsk IF sköter sitt spår och står för arbetskostnaden. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja Klöverträsk IF: 1. investeringsbidrag med kronor för byte av belysningsarmaturer skidspår, Arbetsutskottet föreslår , 38 fritidsnämnden besluta att bevilja Klöverträsk IF: 1. investeringsbidrag med kronor för byte av belysningsarmaturer skidspår, Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget.

44 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 44 (65) 111 (forts) Ansökan från Klöverträsk IF (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut Beslutet skickas till Klöverträsk IF

45 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 45 (65) 112 Lira BK med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja Lira BK 1. investeringsbidrag med kronor för skyddsnät bakom en fotbollsplan, Föreningen ansöker om kronor i bidrag för justering av befintliga parkeringsytor samt skyddsnät bakom 11-mannaplanen. Lira BK har kommunens största ungdomsverksamhet och har en egen fotbollsanläggning i Björsbyn. Fritidsnämnden beslutar fritidsnämnden besluta att bevilja Lira BK 1. investeringsbidrag med kronor för skyddsnät bakom en fotbollsplan, Arbetsutskottet föreslår , 39 fritidsnämnden besluta att bevilja Lira BK: 1. investeringsbidrag med kronor för skyddsnät bakom en fotbollsplan, Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget.

46 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 46 (65) 112 (forts) Ansökan från Lira BK (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 39 Beslutet skickas till Lira BK

47 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 47 (65) 113 Luleå Brukshundklubb med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att avslå Luleå Brukshundsklubbs ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Åsa Nordström deltog ej i beslutet på grund av jäv. Luleå Brukshundsklubb ansöker om investeringsbidrag till en gräsklippartraktor för kronor. Föreningen har sin verksamhet förlagd till sitt klubbhus intill Måttsunds skidanläggning. Sommartid genomförs ett stort antal kurser i dressyr och lydnad på gräsytorna kring klubbhuset. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att avslå Luleå Brukshundsklubbs ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Arbetsutskottet föreslår , 40 fritidsnämnden besluta att avslå Luleå Brukshundsklubbs ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Ansökan från Luleå Brukshundklubb (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 40 Beslutet skickas till Luleå Brukshundklubb

48 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48 (65) 114 Luleå Motorsällskap med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja Luleå Motorsällskap 1. investeringsbidrag med kronor till färdigställande av belysningen kring crossbanan, Luleå Motorsällskap ansöker om bidrag till fyra åtgärder på Näverbergets motorstadion. Deras ansökan omfattar ritningar och underlag för kronor, nytt tak till klubbstugan kronor, nytt tak kartingbyggnaden kronor och färdigställande av belysningen kring crossbanan kronor. Den totala ansökningssumman uppgår till kronor. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja Luleå Motorsällskap: 1. investeringsbidrag med kronor till färdigställande av belysningen kring crossbanan, Arbetsutskottet föreslår , 41 fritidsnämnden bevilja Luleå Motorsällskap: 1. investeringsbidrag med kronor till färdigställande av belysningen kring crossbanan,

49 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 49 (65) 114 (forts) Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Ansökan från Luleå Motorsällskap (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 41 Beslutet skickas till Luleå Motorsällskap

50 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 50 (65) 115 Luleå Ridklubb med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja Luleå Ridklubb 1. investeringsbidrag med kronor till nytt material för uteridbanan, Föreningen ansöker om kronor i bidrag jämt fördelat mellan Norrbottens Idrottsförbund och Luleå kommuns fritidsnämnd. Förutom Luleå Ridklubb använder också Hertsö Stalldrängar och Luleå Ryttarförening uteridbanan. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja Luleå Ridklubb: 1. investeringsbidrag med kronor till nytt material för uteridbanan, Arbetsutskottet föreslår , 42 fritidsnämnden besluta att bevilja Luleå Ridklubb: 1. investeringsbidrag med kronor till nytt material för uteridbanan, Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget.

51 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 51 (65) 115 (forts) Ansökan från Luleå Ridklubb Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 42 Beslutet skickas till Luleå Ridklubb

52 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 52 (65) 116 Luleå Sörbyars Ridklubb med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/131, Fritidsnämnden beslutar att avslå Luleå Sörbyars Ridklubbs ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Luleå Sörbyars Ridklubb ansöker om bidrag till inköp av dressyrstaket för kronor och ljudanläggning för tävlingsverksamheten till en kostnad av kronor. Luleå Sörbyars Ridklubb har i dagsläget runt 120 medlemmar i olika ålder. I planerna finns en utökad tävlingsverksamhet som kräver såväl dressyrstaket som ljudanläggning. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att avslå Luleå Sörbyars Ridklubbs ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Arbetsutskottet föreslår , 43 fritidsnämnden besluta att avslå Luleå Sörbyars Ridklubbs ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Ansökan från Luleå Sörbyars Ridklubb (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 43 Beslutet skickas till Luleå Sörbyars Ridklubb

53 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 53 (65) 117 Luleå Tennisklubb med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja Luleå Tennisklubb 1. investeringsbidrag med kronor till nät, Föreningen ansöker om investeringsbidrag till tre åtgärder i tennishallen. Det är en städmaskin för renhållning av banorna ( kronor) samt skynken och nät som beräknas kosta kronor. Den gamla städmaskinen är runt 15 år gammal. Nät och platsskynken är lagade och provisoriskt underhållna. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja Luleå Tennisklubb: 1. investeringsbidrag med kronor till nät, Arbetsutskottet föreslår , 44 fritidsnämnden besluta att bevilja Luleå Tennisklubb: 1. investeringsbidrag med kronor till nät, Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget.

54 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 54 (65) 117 (forts) Ansökan från Luleå Tennisklubb (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 44 Beslutet skickas till Luleå Tennisklubb

55 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 55 (65) 118 Råneälvdalens Skidallians med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja Råneälvdalens Skidallians 1. investeringsbidrag med kronor till inköp av pistmaskin, Råneälvdalens Skidallians är ett samarbete mellan föreningarna i Råneå, Niemisel, Sörbyn och Gunnarsbyn där en av målsättningarna är att utveckla det årliga Råneälvdalsloppet. Alliansen ansöker om kronor från Bodens kommun och kronor från Luleå kommun. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att bevilja Råneälvdalens Skidallians: 1. investeringsbidrag med kronor till inköp av pistmaskin, Arbetsutskottet föreslår , 45 fritidsnämnden besluta bevilja Råneälvdalens Skidallians: 1. investeringsbidrag med kronor till inköp av pistmaskin, Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget.

56 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 56 (65) 118 (forts) Ansökan från Råneälvdalens Skidallians (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 45 Beslutet skickas till Råneälvdalens Skidallians

57 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 57 (65) 119 Smedsby IF med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att avslå Smedsby IF:s ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Smedsby IF ansöker om bidrag för att komplettera utrustningen i sin styrketräningslokal med nya hantlar och ett hantelställ. Kostnaden är beräknad till kronor. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att avslå Smedsby IF:s ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Arbetsutskottet föreslår , 46 fritidsnämnden besluta att avslå Smedsby IF:s ansökan om investeringsbidrag eftersom andra investeringsobjekt prioriteras. Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Ansökan från Smedsby IF (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 46 Beslutet skickas till Smedsby IF

58 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 58 (65) 120 Vitå Bollklubb med ansökan om investeringsbidrag 2015 Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att bevilja Vitå Bollklubb 1. investeringsbidrag med kronor för inköp av åkgräsklippare, Vitå Bollklubb ansöker om två gräsklippare för skötsel av föreningens fotbollsplaner, en åkgräsklippare för kronor och en handgräsklippare för kronor. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden beslutat att bevilja Vitå Bollklubb: 1. investeringsbidrag med kronor för inköp av åkgräsklippare, Arbetsutskottet föreslår , 47 fritidsnämnden besluta att bevilja Vitå Bollklubb: 1. investeringsbidrag med kronor för inköp av åkgräsklippare, Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att fritidsnämnden bifaller förslaget. Ansökan från Vitå Bollklubb (bilaga) Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut , 47

59 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 59 (65) 121 Lokal för oktagon i Luleå Energi Arena Dnr 2014/ Fritidsnämnden beslutar att 1. uppdra till fritidsförvaltningen att erbjuda föreningen Nordic Fighters hyra lokalen F3 i Luleå Energi Arena, 2. uppdra till fritidschefen att teckna vederbörligt hyresavtal enligt ovan, 3. lokalen F3 är den enda lokal i Luleå Energi Arena som är aktuell för uthyrning för detta ändamål, 4. förutsättning för tecknande av hyresavtal är att föreningen inte har några förfallna skulder till Luleå kommun. Alexander Hagman som representerar föreningen Nordic Fighters önskar att fritidsnämnden ska ta ställning till deras förfrågan om att få placera en oktagon i Luleå Energi Arena. På samma sätt som Luleå Atletklubb hyr lokal för uppställning av sin ägda utrustning, som nyttjas för träning av deras medlemmar, föreslår fritidsförvaltningen att förhållningssättet också ska vara till den här förfrågan. Förslaget är att erbjuda Nordic Fighters att hyra lokalen F 3 i Luleå Energi Arena och därmed också själva ansvara för vilka som har tillträde till träningslokalen samt städningen i densamma. Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att 1. uppdra till fritidsförvaltningen att erbjuda föreningen Nordic Fighters hyra lokalen F3 i Luleå Energi Arena, 2. uppdra till fritidschefen att teckna vederbörligt hyresavtal enligt ovan 3. lokalen F3 är den enda lokal i Luleå Energi Arena som är aktuell för uthyrning för detta ändamål, 4. förutsättning för tecknande av hyresavtal är att föreningen inte har några förfallna skulder till Luleå kommun.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58)

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum vån 9, Stadshuset kl. 13.15 14.16 Beslutande Enligt närvarolista Justerare Kaj Hedstig (S) Tid och plats för justering

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (41) Fritidsnämnden 2009-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (41) Fritidsnämnden 2009-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (41) Plats och tid: Skellefteå Kraft Arena 09.00 15.40 Beslutande Övriga deltagande Leif Öberg (S), ordförande Leif Gustafsson, fritidschef Joakim Wallström (V), vice ordf.

Läs mer

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50)

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset. kl 13.15 16.35 Beslutande Enligt bifogad närvarolista Justerare Inger B Larsson (S) och Sana Suljanovic (M) Tid och plats

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen 1(54) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30-16.00 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00-17.15 Beslutande Peter Roslund (S), ordförande Majvor Sjölund (C) Helena Stenberg (S) Helén Lindbäck (KD) Lars-Olof

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Fritidsnämnden 2008-10-08

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Fritidsnämnden 2008-10-08 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Plats och tid E-fyran, stora sammanträdesrummet, kl. 13.00 16.00 Beslutande Övriga deltagande Leif Öberg, ordförande Leif Gustafsson, fritidschef Joakim Wallström, vice

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 472-476, 484, 486 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträdesrum vån 9, stadshuset, kl. 13:15 14.11. Henrik Berg BEVIS/ANSLAG

Kommunstyrelsens sammanträdesrum vån 9, stadshuset, kl. 13:15 14.11. Henrik Berg BEVIS/ANSLAG Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsens sammanträdesrum vån 9, stadshuset, kl. 13:15 14.11 Enligt närvarolista Justerare Jan Nyberg (MP) Tid och plats för justering Kansliet 2015-08-19 13:00 Justerade

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Plats och tid Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kl 10-12, 13.00 16.10

Plats och tid Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kl 10-12, 13.00 16.10 2012-05-22 PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kl 10-12, 13.00 16.10 ande Irina Enbuska von Schantz, ordf (V) Kjell-Arne Jonsson (S) Carina Nensén (S) Ari Leinonen (S) Emma

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 73 Utsändningsdag: Torsdagen den 27 december 2013 V 2 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 8 Januari Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 8 januari 2013,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-17 1-26

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-17 1-26 Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-17 1-26 Plats och tid Nya Ankarskolan, Träslövsläge, kl. 14.00-18.05 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Christofer Bergenblock (C), ordf. Sven Andersson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-06-15 127-139

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-06-15 127-139 Kommunstyrelsen 127-139 2 127 Svar på motion om "Vattensäker kommun" - Leif Hansson (S) och Birgitta Carlsson (S)... 6 128 Utredning angående avgångsbetyg i grundskolan och gymnasieskolan... 8 129 Förändrad

Läs mer

PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16

PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16 PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16 Fritidsnämnden Plats och tid Skellefteå Kraft Arena - kl. 13.30 16.15 Beslutande Daniel Ådin, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordförande (V) Gunilla Lundström (S) Fredrik

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-04-25 37 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-22.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef Utses att justera Justeringens plats och tid Erik Hartelius

Läs mer

436 Kommunstyrelsens ärendelista. 437 Rapportering enligt internkontrollplan. 438 Skuldförvaltarrapporten oktober 2014

436 Kommunstyrelsens ärendelista. 437 Rapportering enligt internkontrollplan. 438 Skuldförvaltarrapporten oktober 2014 2014-12-08 Paragrafer 436 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 437 Rapportering enligt internkontrollplan 438 Skuldförvaltarrapporten oktober 2014 439 Månadsrapport för pensionsportföljen oktober

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-25 1-49

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-25 1-49 Kommunstyrelsen 2014-03-25 1-49 Plats och tid Sammanträdesrum A 1, kl. 15.25-17.40 ande Ajournering kl. 17.25-17.30 Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Lena Andersson (M) Micael Åkesson (M) Harald

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-17.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer