Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Arbets- och personalutskottet Dnr oktkf11 Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall Bilaga: Kalkyl färdigställande av hallen Ärendebeskrivning I gåvobrev inkommet till Luleå kommun den 12 mars 2009 överlåter Sunderby Sportklubb äganderätten till Sunderby ishall till Luleå kommun. Sunderby Sportklubb har ett arrendeavtal med Luleå Kommun daterat avseende Sunderby IP. På området har Sunderby Sportklubb färdigställt en ishall med ekonomiskt stöd av kommunen. Sunderby Sportklubb anser att föreningen inte har vare sig de ekonomiska eller arbetsmässiga förutsättningar som krävs för att föreningen skall kunna förvalta denna fastighet enligt intentionerna i deras bidragsansökningar. Sunderby Sportklubb har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning. Föreningens verksamhetsidé är att: Vi skall medverka till att idrotten i Sunderbyn utvecklas. Vi skall påverka ungdomar att börja med idrott och motion och därmed höja deras livskvalitet och kulturella utbyte på sin fritid Vi skall bedriva både breddidrott samt motion. Vi kan bedriva toppidrott/elitidrott under förutsättning att det sker till största del med våra egna förmågor samt att det finns ekonomiska förutsättningar och ledarresurser. Vi skall i huvudsak bedriva verksamheten med ideellt arbete. Ett ägande och driftansvar av ovanstående fastighet skulle innebära ett sådant betungande ansvar för föreningen att det huvudsakliga ändamålet att bedriva idrottslig verksamhet för barn och ungdomar i byn sätts ur fokus.

2 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Arbets- och personalutskottet oktkf11b Att förvalta en fastighet kräver inte bara kapital utan även arbetsinsatser. Sunderby Sportklubb (SSK) är sett till antal aktiviteter Norrbottens största flersektionsförening. Sportklubben består av sex sektioner; basket, ishockey, fotboll, skidor, gymnastik & innebandy. Styrelsen, Ledarna och de aktiva i föreningen har således ett mycket stort ansvar att bibehålla den genuina verksamhet som finns i dagsläget och kan därav inte belastas med ytterligare ansvar i form av fastighetsförvaltning. Fritidsförvaltningen anför Ishall i Sunderbyn: Redan under 1990-talets andra hälft diskuterade representanter för Sunderby SK (SSK) planerna på en ishall i Sunderbyn med fritidsförvaltningen. Motivet var befintlig isbana och servicebyggnads dåliga skick samt att antalet utöver av isaktiviteter var starkt ökande i området. Våren 2002 initierade Sunderby SK (SSK) projektet en konstfrusen isbana på Sunderby IP. Förslaget till utförande vara så att en fortsättning till en färdig ishall skulle kunna ske i en senare etapp. Projektet granskades av fritidsförvaltningen och tekniska förvaltningen. Förvaltningarnas rekommendation var att ammoniak borde utgöra kylmedia i banan. Föreningen valde ett annat billigare kylmedia till anläggningen. Kommunen avsatte 3, 0 mkr i investeringsmedel och sommaren år 2002 utfördes projektet. Redan våren året efter initierade SSK fortsättningen där isbanan byggs över till en hall innehållande omklädningsrum, café, läktare för ca 500 åskådare, ismaskinsrum, förenings- och lagförråd m.m. När det samtidigt pågick en diskussion bland kommunens föreningar vart fler ishallar för isaktiviteter skulle uppföras för att på bästa sätt tillgodoses behovet i kommunen avvaktade fritidsnämnden föreningarnas ställningstagande. Diskussionen utmynnade i föreningsprojektet Mer Istid som presenterades för kommunen hösten Föreningarna föreslog att en D-hall på COOP skulle uppföras med Luleå Hockeyförening som huvudansvarig och framtida förvaltare av hallen. Därtill föreslogs att en ishall skulle uppföras i Sunderbyn med SSK som utförare och framtida förvaltare.

3 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Arbets- och personalutskottet oktkf10c Sommaren år 2005 beviljade kommunen äskade investeringsmedel och driftbidrag till båda projekten. Uppförande av ishall i Sunderbyn: Föreningens förslag på utförande av ishall i Sunderbyn granskades av fritidsförvaltningen och tekniska förvaltningen som delgav föreningen synpunkter på dess utförande. Föreningen anammade inte alla lämnade förslag till förbättring och kvalitetshöjande åtgärder på hallen, bl.a. höjden på betongsockel, krav på belysning och ventilation med avfuktning, där föreningen valde enklare utförande. För projektet avsatte kommunen 8,2 mkr i investeringsmedel. Sensommaren år 2005 påbörjades arbetet med hallen. Arbetet med hallen har sedan starten bedrivits etappvis för att möjliggöra nyttjande av isen under säsong. I månadsskiftet september - oktober 2008 träffades föreningen och fritidsförvaltningen för diskussion om projektet fortskridande. Vid träffen konstaterades att; möjligheten till ideella arbetsinsatser från föreningens medlemmar har minskat drastiskt. möjligheten till sponsring av material och tjänster har även det reducerats starkt. Det överenskoms att det fortsatta arbetet i hallen skulle inriktas på att; potentiella olycksfallsrisker för besökare och nyttjare av hallen skulle åtgärdas tillgängligheten för funktionshindrade till hallen skulle tillgodoses. mindre kostsamma åtgärder som reducerar energi och vattenförbrukning bör också utföras. För dessa arbeten skulle fritidsförvaltningen vara föreningen ekonomiskt behjälplig. Inför ett konståkningsevenemang i månadsskiftet februari mars 2009 konstaterades problem med brandsäkerheten för besökande i hallen. Arbetet med att lösa detta ledde fram till föreningens ställningstagande och denna skrivelse.

4 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Arbets- och personalutskottet oktkf11d Under förutsättning att fritidsförvaltningen får ökad investeringsram och ökat kommunbidrag enligt bifogad kalkyl kan ishallen i Sunderbyn överföras till fritidsförvaltningens verksamhet. Ärendet har beretts i samråd med ekonomikontoret. Kommunstyrelsen föreslås rekommendera kommunfullmäktige besluta att - godkänna mottagandet av gåvan av ishallen från Sunderby SK - godkänna att kommunen övertar driftansvaret för ishallen - anvisa 11,0 mkr för färdigställandet av hallen samt 1,1 mkr för verksamhetsutrustning - investeringen finansieras med lån - medel för ökade driftkostnader beaktas vid uppföljningen av 2010 års budget. Arbets- och personalutskottets förslag Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beslutar att - remittera ärendet till behandling i partigrupperna. Yrkanden Mattias Karlsson (M) och Conny Sundström (KD) yrkar följande - bifall till mottagande av gåvan - övertagande av driftsansvaret ska inte ske f n - 3,5 mkr anvisas för investeringar i hallen.

5 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen b Arbets- och personalutskottet oktkf11e Börje Lööw (V) yrkar dels bifall till genomförande av etapp 1, dels att ställningstagande till etapperna 2 4 hänskjuts till höstens budgetberedning. Annika Eriksson (MP) yrkar dels bifall till arbets- och personalutskottets förslag, dels att en jämställdhetsanalys ska göras för hela fritidsförvaltningens verksamhet. Camilla Hansen (C), Thomas Olofsson (FP) och Margaretha Lindbäck (S) yrkar bifall till arbets- och personalutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att - godkänna mottagandet av gåvan av ishallen från Sunderby SK - godkänna att kommunen övertar driftansvaret för ishallen - anvisa 11,0 mkr för färdigställandet av hallen samt 1,1 mkr för verksamhetsutrustning - investeringen finansieras med lån - medel för ökade driftkostnader beaktas vid uppföljningen av 2010 års budget. Reservationer Mattias Karlsson (M), Conny Sundström (KD) och Börje Lööw (V) reserverar sig mot beslutet.

6 Kommunfullmäktige b Kommunstyrelsen Arbets- och personalutskottet Yrkanden oktkf11f Mattias Karlsson (M), Conny Sundström (KD) och Staffan Eriksson (M) yrkar följande - bifall till mottagande av gåvan - övertagande av driftsansvaret ska inte ske f n - 3,5 mkr anvisas för investeringar i hallen. Camilla Hansen (C), Thomas Olofsson (FP), Margaretha Lindbäck (S), Mårten Ström (S), Jonas Brännberg (RS) och Dan Ankarholm (NS) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Börje Lööw (V) yrkar dels bifall till genomförande av etapp 1, dels att ställningstagande till etapperna 2 4 hänskjuts till höstens budgetberedning. Annika Eriksson (MP) yrkar dels bifall till kommunstyrelsens förslag, dels att en jämställdhetsanalys ska göras för hela fritidsförvaltningens verksamhet. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att - godkänna mottagandet av gåvan av ishallen från Sunderby SK - godkänna att kommunen övertar driftansvaret för ishallen - anvisa 11,0 mkr för färdigställandet av hallen samt 1,1 mkr för verksamhetsutrustning - investeringen finansieras med lån - medel för ökade driftkostnader beaktas vid uppföljningen av 2010 års budget.

7 Kommunfullmäktige c Kommunstyrelsen Arbets- och personalutskottet Reservationer oktkf11g Mattias Karlsson (M), Börje Lööw (V) och Conny Sundström (KD) reserverar sig mot beslutet. Beslutsexpediering Sunderby SK, Fritidsnämnden, Ekonomikontoret

Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering

Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering Kommunfullmäktige 2012 01 30 10 31 Kommunstyrelsen 2012 01 16 17 42 Arbets och personalutskottet 2012 01 16 15 35 Dnr 11.347 10 augkf10 Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering Bilaga:

Läs mer

Motion om gymnasiekurs i privatekonomi och vardagsjuridik

Motion om gymnasiekurs i privatekonomi och vardagsjuridik Kommunfullmäktige 2008-08-25 176 398 2009-02-23 29 73 Kommunstyrelsen 2009-02-09 43 100 Arbets- och personalutskottet 2009-01-26 34 70 Dnr 08.483-008 augkf22 Motion om gymnasiekurs i privatekonomi och

Läs mer

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2014-12-19 Tid 2015-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunhuset 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50)

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset. kl 13.15 16.35 Beslutande Enligt bifogad närvarolista Justerare Inger B Larsson (S) och Sana Suljanovic (M) Tid och plats

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543

Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543 1[11] Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543 Referens Rolf Gustafsson Oscar Arnell Mottagare Kommunstyrelsen Kommunal borgen till Tennis och Paddel i Tumba Förvaltning AB samt borgen, övertagande

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun

Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun Kommunstyrelsen 2012-04-16 89 221 Arbets- och personalutskottet 2012-03-12 65 142 Dnr 12.122-01 aprilks10 Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun Bilaga: Specifikation inköp licenser Ärendebeskrivning

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Strategisk plan och budget 2014-2016

Strategisk plan och budget 2014-2016 sid 1 (12) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2013-03-26 Kultur- och fritidsnämnden Strategisk plan och budget 2014-2016 Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN-2013-30 Dpl 10 Omvärldsförändringar

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

att fastlägga att investeringsbehoven för förvärv av vindkraftverk ska motsvara högst 50 procent av elenergiomsättningen i respektive organisation,

att fastlägga att investeringsbehoven för förvärv av vindkraftverk ska motsvara högst 50 procent av elenergiomsättningen i respektive organisation, KF 40 27 APRIL 2015 Kommunfullmäktige Nr 40. Förvärv av vindkraftverk KSN-2014-1682 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastlägga att investeringsbehoven för förvärv

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-27 1 (19) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15 16.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Henrik Tvarnö, ordf. (S), Nils-Erik Olofsson (S), Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15)

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) Plats och tid Skillingehus, Skillingaryd, onsdag 2004-04-21, kl 15.00-17.40 Beslutande Övriga deltagande Daniel Paulsson, fp,

Läs mer

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet Utredning taxor för vuxna i föreningslivet Bakgrund och uppdrag I Huddinge kommun har all föreningsverksamhet inklusive studieförbunden oavsett ålder på deltagarna, 0-taxa för träning, seriespel, interna

Läs mer

Överlåtelse av Täljehallen och Rosenborgshallen till Södertälje Basketbollklubb

Överlåtelse av Täljehallen och Rosenborgshallen till Södertälje Basketbollklubb 1 (7) 2011-05-05 Ann-Charlotte Gjöthlén Börje Spong Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Överlåtelse av Täljehallen och Rosenborgshallen till Södertälje Basketbollklubb

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (50) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 23 mars 2015, kl. 13.00 17.10 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Lage Hortlund Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret,

Läs mer

Kallax Cargo AB Nyemission och nya delägare

Kallax Cargo AB Nyemission och nya delägare Kommunfullmäktige 2008-05-26 124 290 Kommunstyrelsen 2008-05-12 126 332 Arbets- och personalutskottet 2008-05-12 120 299 Dnr 08.360-04 Kallax Cargo AB Nyemission och nya delägare Bilagor: Aktieägaravtal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-17.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. Justeringsdag: 2010-03-15

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. Justeringsdag: 2010-03-15 PROTOKOLL 1(26) Tid: kl 08:30 14:55 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Camilla Wallin, s Birger

Läs mer

Motion om Arvikamodellen Kommunal upphandling av livsmedel till småkök. Något för Luleå kommun?

Motion om Arvikamodellen Kommunal upphandling av livsmedel till småkök. Något för Luleå kommun? Kommunfullmäktige 2006-01-30 28 73 2006-11-27 225 512 Kommunstyrelsen 2006-11-13 206 500 Arbets- och personalutskottet 2006-10-30 211 456 Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, ekonomikontoret 06.27

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse 2009-11-25 Sida 1 (18) Kommunledningsförvaltningen Kansli Administrativ samordnare Helene Leander Telefon 0141-22 50 07 Mobiltelefon 070-572 87 33 Telefax 0141-577 14 e-postadress helene.leander@motala.se

Läs mer

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16

PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16 PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16 Fritidsnämnden Plats och tid Skellefteå Kraft Arena - kl. 13.30 16.15 Beslutande Daniel Ådin, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordförande (V) Gunilla Lundström (S) Fredrik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer