!!!!!!!!! Elcyklar och cykelinfrastrukturen. Kräver elcyklar en förändring i hur vi planerar för cykel? !!!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!!!!!!!!! Elcyklar och cykelinfrastrukturen. Kräver elcyklar en förändring i hur vi planerar för cykel? !!!"

Transkript

1 Elcyklar och cykelinfrastrukturen Kräver elcyklar en förändring i hur vi planerar för cykel? Oktober2012 MichaelKoucky,HannaLjungblad Koucky&PartnersAB CyCity,Delprojekt12 1

2 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen Titel:Elcyklarochcykelinfrastrukturen.Kräverelcyklarenförändringihurviplanerarförcykel?CyCity, delprojekt12 UppdragsnummerKoucky&Partners:10004 Författare: Uppdragsgivare: Kontaktpersoner: MichaelKoucky,HannaLjungblad ForskningsprojetetCyCity,finansieradavVinnova.www.cycity.se Koucky&PartnersAB:MichaelKoucky Datum: Bildpåtitelsidan:HyrbaraelcyklarförbesökareiBadKleinkirch,Österrike.BadKleinkirchenTourismus 2

3 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen 3 ammanfattning Cyklarmedelektriskstödmotor,såkalladeelcyklarellerpedelecs,ärenförhållandevisny fordonskategoriiverigesomiväxandeutsträckningsynsitrafiken.elmotorntillförextrakrafttill cyklistenochgördärmedcykelfärdenlättare,snabbareochgörbackarochmotvindmindre utmanande.andelenelcyklariverigeärfortfarandelågochuppskattastillenstakaprocentavden totalacykelförsäljningenochunderenprocentavdettotalaantaletcyklar. Mentrendeniandraländerärtydligt:INederländernaharexempelvisandelenelcyklaravallanysålda cyklarökatfrånenstakaprocenttillruntvarfemtecykelår2012ochlångsiktigtförväntaselcyklar utgöraenmindre,menbetydandedelavcykelflottan,från520%avsamtligacyklar. DennarapportärendelavdetsvenskacykelforskningsprojektetCyCity,finansieratavVinnova.Den skabelysaomenökadandelelcyklaritrafikenkommerattställaförändradekravpå cykelinfrastrukturenochdessplanering,ochomsåärfallet,vilka. Dehuvudsakligaskillnadernamellanelcyklarochkonventionellacyklarär:Krafttillskottgenom elmotorn,vikt,laddbehovsamtpris.deviktigasteeffekternaavdessaskillnadersomharenpåverkan påinfrastrukturenär: Genomelcyklarblircyklingattraktivförnyamålgrupperochförflerresor,cyklandetförväntas öka:dettaökarkravenpåkapacitetenavcykelinfrastrukturen. Lasttransportmedcykelblirmerattraktiv:Dettaökarkravenpåbreddochutformningav cykelinfrastrukturen. Elcyklarärtyngre:Dettamedförattbehovetavattlyftacykelnskaminimeras. Elcyklargörcykelpendlingöverlängredistansermerattraktiv:Dettaökarkravenpå planeringenavlängrecykelrutter. Hastighetsskillnaderblandcyklisterökar:Dettaökarkravenpåbreddavcykelinfrastrukturen försäkraomkörningar. Åretruntcyklingblirmerattraktiv:Dettaökarkravenpåvinterunderhåll. Elcyklarärdyrare:Dettaökarkravenpåstöldskyddvidcykelparkeringar Idetstorahelaskiljersigkravenpåinfrastrukturensomuppkommermedenökadandelelcyklarinte frånkravenpåencykelinfrastrukturavhögkvalitetrentgenerellt: tillräckligtmedkapacitetochbreddförsäkraomkörningar långa,sammanhänganderutter,utformadeförhögasnitthastigheter lättillgängliga,stöldsäkraochhelstväderskyddadecykelparkeringar ingakanter,brantauppgångarellerparkeringarsomkräverattcykelnlyfts godvinterväghållningavcykelinfrastrukturen ingainfartshindertillcykelbanorsomförsvårarförtransportcyklarellercykelkärror Medandraordärcykelplaneringsomtarhänsyntillelcyklarnassärskildakravbraförallagrupper cyklistereftersomdenkrävereninfrastrukturavhögkvalitet.

4 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen 4 Abstract Bicycleswithanelectricassistengine,oftencalledpedelecs,arearelativelynewbutgrowingvehicle category.theauxiliaryelectricalenginesupportsthecyclistandfacilitatestheride,especiallyin ascents,headwindsandacceleration.inweden,pedelecfiguresarestilllowandestimatedto approximately3%oftotalbicyclesales2011.rapidgrowthcanhoweverbeexpectedconsideringthe developmentinothereuropeancountries.inthenetherlands,pedelecsaleshavegrownfromafew percenttoaroundtwentypercentofbicyclesalesin2012.inthelongrun,pedelecscanbeexpectedto haveminorbutsignificantshareofallbicyclesintherange520%. ThisreportispartofCyCity,thewedishresearchprojectonbicycleplanning,fundedbyVinnova, wedensinnovationagency.itfocusesonthequestionwhetherangrowingnumberofpedelecshas anyimplicationonbicycleinfrastructureplanningandifso,which. Themaindifferencesbetweenconventionalbicyclesandpedelecsare:Auxiliarypowerbymeansof electricalengine,additionalweight,theneedtochargeandahigherpurchasingprices.themain effectsofthesedifferenceswithabearingoninfrastructureplanningare: Cyclingbecomesmoreattractivetonewtargetgroupsandfornewcyclistsandisexpectedto increasethenumberofcyclists:thisincreasesthecapacitydemandsoncycleinfrastructure Electricassistfacilitatestheuseofcargobicyclesandtrailers:Thisincreasesdemandson widthanddesignofcycleinfrastructure. Pedelecsareheavier:Thedemandtoliftorcarrythebicycleshouldbeminimised. Bothaveragespeedandspeeddifferencesoncycletracksincrease:Thisputsincreasing demandsontheextensionofthenetworkandlanewidthforsafeovertaking Cyclinginwinterconditionsbecomesmoreattractive:Thisputsincreasingdemandsonwinter maintenanceofcyclinginfrastructure. Pedelecsaremoreexpensivethanconventionalbicycles:Thisincreasesdemandsontheft preventionatcycleparkingfacilities. Allinall,thedemandsoncycleinfrastructureduetoanincreasingproportionofpedelecsissimilarto thegeneraldemandsonhighqualitycyclinginfrastructure: sufficientcapacityandwidthforsafeovertaking long,connectedroutes,designedforhighaveragespeed. easilyaccessible,safeandpreferablyweatherprotectedcycleparking minimisedneedtoliftorcarrythebicycle,e.g.inparkingfacilities,overcurbsorintostorage highstandardofinfrastructuremaintenance,eveninwinter nobollardsorotherenclosuresthathinderbroader(transport)bicyclesortrailerstoenter cycletracks. Theincreasingnumbersofpedelcsthusratheramplifythegeneralneedforhighqualityinfrastructure forallcyclistsratherthanposespecificnewdemandsonplanning.

5 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen 5

6 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen Innehåll 1 Inledning Bakgrundochdefinition Definitionochutvecklingavelcyklar Marknaden Kundgrupper yfteochmål Metodochavgränsningar Resultat Elcyklariplaneringshandböcker Beskrivningavskillnadermellanelcykelochkonventionellcykel Effektenavkrafttillskottet/motorassistansen Effektenavökadvikt killnadertillföljdavattelcyklarharladdbehov killnadertillföljdavattelcyklarärdyrareochmerkomplexa ammanfattningavtänkbaraeffekterpåcykelplaneringen lutsatser Källor

7 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen 1 Inledning Cyklarmedelektriskstödmotor,såkalladeelcyklarellerpedelecs,ärenförhållandevisny fordonskategoriiverigesomiväxandeutsträckningsynsitrafiken.elmotorntillförextra krafttillcyklistenochgördärmedcykelfärdenlättare,snabbareochgörbackarochmotvind mindreutmanande.andelenelcyklariverigeärfortfarandelågochuppskattastillenstaka procentavdentotalacykelförsäljningenochunderenprocentavdettotalaantaletcyklar. Mentrendeniandraländerärtydligt:INederländernaharandelenelcyklaravallanysålda cyklarökatfrånenstakaprocenttillruntvarfemtecykelår2012enligt branschorganisationenbikeeurope 1.Ichweizvarenligtsammakällaår2011varsjunde nysåldcykelenelcykel.totaltfanns2011ca elcyklaribrukichweiz,ca.5%avdet totalcykelbeståndet,medentydligtökandetrend 2.Marknadsutvecklingeniandraländersom TysklandochÖsterrikeföljerdessapionjärländer,menmedfördröjning. Modellutbudetochantalettillverkarepåmarknadenökarstadigtäveniverige.Detärdärför inteorimligtattantaenlikandeutvecklinghär,därelcyklariframtidenkanutgöraenmindre, menbetydandedelavcykelflottan. CyCityärettsvensktforskningsprogramfinansieratavVinnova,medsyfteattökakunskapen omcykelplaneringochcyklisterspreferenser.dennadelprojektrapportskabelysaomen ökadandelelcyklaritrafikenkommerattställaförändradekravpåcykelinfrastrukturoch dessplanering,ochomsåärfallet,vilka.delprojektethargenomförtsavhannaljungbladoch MichaelKouckyfrånKoucky&PartnersAB. 2 Bakgrund och definition 2.1 Definition och utveckling av elcyklar Elcyklarärcyklarsomharförsettsmedenelektriskhjälpmotorochsomunderstödjer cyklisten.medandraordärelcyklarhybridfordonsomkombinerartvåkraftkällorför drivningen,förarensmuskelkraftochenelmotor.energintillelmotornlagrasibatteriersom laddasavanvändarenvidbehov.deförstaelcyklarnaellercyklarmedelassistansutvecklades redanundersent1800tal,dåfrämstiua,ochettflertaltekniskalösningarpatenterades redanunder1890talet 3.Teknikenfickdockingetbredaregenomslagochkonkurrerades tidigtutavcyklarmedsmåförbränningsmotorersomstödtillcyklisten,vilketsenare utveckladestillmopederochmotorcyklar.nästanhundraårsenare,ibörjanav1990talet 1 )BikeEurope,) :)E5Bike)market)hare)Grows)to)20%)in)Holland.) 2 )BikeEurope,) :)witzerland)2011:)trong)E5Bike)Trend)Continues.) 3 )Exempel)på)tidiga)elcykel5lösningar:)U..)Patent)522,271,)O.)Bolton)Jr.,)1895.) 7

8 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen börjadeennyutvecklingsvågförelcyklar,främstijapanochchweiz.idaganvändersig elcyklaravmodernstyrelektronikochavanceradebatterier. omelcykelklassassamtligafordondärförarenspedalkraftkombinerasmedenelmotor.den vanligastetypenavelcyklarieuropaärelcyklardärelmotornendastaktiverasnärföraren självsamtidigttramparpåpedalerna,dvs.fordonetkaninteframförasendastmedelmotorn. EnligtTransportstyrelsen 4 klassaselcyklarsomcyklarom: Elmotornendastkopplasinnärtrycketpåtrampornaökar,dvs.denstängsavnär cyklistenslutartrampa Motornendastförstärkerkraftenfråntrampornaochintegernågotkrafttillskottvid hastigheteröver25km/timme Motornsnettoeffektinteöverskrider250W DennaavgränsningföljerEUdirektivet2002/24/ECsamtEUstandardenEN15194(EPAC ElectricallyPowerAssistedCycles).Elcyklarsomuppfyllerdessakravkallasoftaävenför pedelecstillskillnadfrånebikeelleremoped.eävenpresto(2011)förenmerutförlig beskrivning 5.FordonsomuppfyllerTransportstyrelsensavgränsningarovan,fårlagligt framföraspåcykelbanor. Omencykelmedelassistansavvikerfråndessakrav,t.ex.genomstörremotorstyrka, elassistansävenöver25km/tim.elleromdengårattframföramedelmotornutanatttrampa, anseselcykelnintelängrevaraencykelutanklassassommopedellermotorcykel.fordonet måstedågenomgåtypgodkännandeochettannatregelverkgällerförattframföradessa fordon.omfordonavdentypenfårframföraspåcykelbanaellerej,berorpåinomvilken fordonskategorinelcykelnklassasavtransportstyrelsensamtvilkareglersomgällerför cykelbanan. DenöverväldigandedelavelcyklarsomsäljsinomEUochiverigeärpedelecs,dvs.uppfyller avgränsningarnaovanochklassassomcykel.idennarapportavsesalltiddenkategorinav elcyklaromingetannatangesexplicit.detgårdockinteattuteslutaattenstakasnabbare elcyklarimporterastillverige. 4 )Transportstyrelsen,)2009:)Cykel)med)elassistans) 5 )PRETO,)2011:)PRETO)Pedelec)Broschure.)To)cycle)electric)or)not)to)cycle.) 8

9 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen 2.2 Marknaden Marknadenochproduktionenavelcyklarharsedansent1990talvuxitkraftigt,medKina somdenstörstamarknaden.enligtjonsson(2007) 6 såldesredan2006mellan16och18 miljonerelcyklarikinamedenökandetrendochelcyklarutgjorderedan %av allatvåhjulingarimångakinesiskastäder.enviktigförklarandeorsaktilldehöga försäljningssiffrornaikinaärattmångastäder,förattförbättraluftkvaliteten,harförbjudit mopederochscootrarmedförbränningsmotorer. IEuropabörjadeelcyklarsäljasistörreutsträckningförstislutetavförradecenniet,men marknadsutvecklingenharvaritsnabb.ipresto(2010)uppskattasförsäljningenieuropa 2009till750000elcyklar,medprognosen1miljon2010och2miljoner2012. HurstorandelavcykelförsäljningensomutgörsavelcyklarvarierarstortruntomiEuropa.I Tysklandberäknasmarknadsandelenavelcyklarliggarunt5%avallanysåldacyklarför 2010ochförväntasväxatill1015%till IDanmark 8 uppskattasmarknadsandelentill 3,5%år INorge 10 ochtorbritanniensåldes2011nästaningaelcyklarallsän.ifallet medtorbritannientrosanledningenvaraattcykelinfrastrukturenärsåpassdåligattde kundgruppersomlockasavelcyklarintevillutsättasigförriskenattcyklaiblandtrafik. 11 Nederländerna,ettavländernameddehögstaförsäljningssiffrorna,harmarknadsandelen stadigtklättratochliggerår2012enligtbikeeuroperedanpå20%avallanysåldacyklar. FleramarknadsexperterförväntarsigattmarknadsandeleniNederländernapendlarinsig runt2530%avcykelmarknadenrunt2015(presto2010,s.16.). Desvenskaförsäljningssiffrornaärosäkra,menuppskattasavbranschorganisationertillca. 3%år Itaktmedökatantalåterförsäljare,mognareprodukterochstörre medvetenhetomelcyklarblandallmänheten,kansiffranförväntasstigakraftigt. Vilkenlångsiktigandelavcykelflottansomelcyklarkommerattutgöraiverige,ärsvårtatt förutse.menomverigeföljermarknadstrendenipionjärländernasomnederländernaoch chweizmedförsäljningssiffrorsompendlarinsigmellan1025%avcykelmarknadenkan elcyklarförväntasattlångsiktigt(efter2020)utgöraenmindre,menbetydandedelav cykelflottan,från520%avsamtligacyklar. 6 )Tim)Johnson,) :)Cheap)and)green,)electric)bicycles)are)the)rage)in)China.)MacClathy)Newspapers,) Washington.) 7 )BikeEurope,) ):)Germany)2011:)The)Next)European)E5Bike)Boom.)) 8 )Johnsen)Thomas,)2012,)Danske)Cykelhandler) 9 )BikeEurope,) :)Japan)2011:)Boosting)Mobility)Pushes)Demand)For)Bicycles.) 10 BikeEurope,) :)Norway)2010:)Twenty)Niners)Bikes)Comming)To)Town.) 11) BikeEurope,) :)United)Kingdom)2010:)torming)Year)for)the)UK)Bike)Trade) 12 )BikeEurope,) :)weden)2011:)Market)lows)but)urely)hifting)towards)ports.) 9

10 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen 2.3 Kundgrupper Enligtendirektförfrågantillsvenskaåterförsäljare,finnsenvissdominansaväldrepersoner blandköparnaavelcyklarmenävenyngrebörjaranammatrenden. 13 EnligtPRETO(2010) 14 ärdethittillsfrämsttvågruppersomanvänderelcyklaridag:personeröver65årsamt pendlare.genomsnittsåldernblandanvändarnahållerpåattsjunkavilketförklarasmedatt andelenpendlareblandelcykelköparnaökarsamtattnyakundgrupperupptäckerelcykeln. 3 yfte och mål yftetmeddennarapportärattanalyseraom,ochisåfallpåvilketsättenökadandelelcyklar förändrarkravenpåcykelinfrastrukturochplanering.yftetärattbidramedkunskapföratt säkerställaattcykelplaneringredanfrånbörjanäranpassadförenökandeandelelcyklar. Cykelinfrastruktursomcykelbanorellercykelparkeringarkanhaenlivslängdpåflera årtiondenochomandelenelcyklarförväntasblibetydligthögreomfemtilltjugoår,såärdet motiveratattredannuundersökaomdessafordonställerandrakravpåinfrastrukturenän konventionellacyklar. Måletärattsystematisktbeskrivsskillnadernamellankonventionellacyklaroch elcyklar/pedelecsochattanalyseravilkatänkbarakonsekvenserförcykelplaneringenoch infrastrukturdessaskillnaderhar. 4 Metod och avgränsningar Enlitteratursökningefterforskningslitteraturinomfrågeområdethargenomförtsmenhar endastgettettfåtalanvändbararesultat.vissforskningharkunnathittaspåskillnaden mellankonventionellacyklarochelcyklaravseendegenomsnittligtreslängdför arbetspendling.ävenengenomgångavensvenskochennederländskplaneringshandbokför cykelinfrastrukturhargenomförts,förattundersökaomelcyklarocheventuellaanpassningar avinfrastrukturenomnämnsidessa. Delprojektetbaserasdockfrämstpåsystematiskajämförelseravtekniskaegenskaperoch användningsmönstermellankonventionellacyklarochelcyklarsamtutredningav konsekvensernaavderasskillnader.elcyklarharvisspotentialattersättamopeder,men dessafordonjämförsinte. MedelcykelmenasidennarapportalltidelcyklarsomklassassomcykelenligtEUdirektivet 2002/24/EComingetannatangesexplicit.eävenkapitel2.1förennärmaredefinition. 13) Mejlkonversationer)med)Lifebike,)Ecoride)och)Batbike.)) 14 )PRETO,)2012:)PRETO)Cycling)Policy)Guide)Electric)Bicycles.)IEE5projetet)PRETO.) 10

11 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen 5 Resultat 5.1 Elcyklar i planeringshandböcker Inomramenavdennastudieharendastenbegränsadgenomgångavplaneringshandböcker förcykelinfrastrukturvaritmöjligt.urvaletbegränsadestilldensvenskagcm*handbokenfrån somgesutavverigeskommunerochlandstingsamtdensenasteupplaganavden nederländskahandbokendesign4manual4for4bicycle4traffic 16,somkanansesvaraenavde internationelltmestanseddaplaneringshandböckernaförcykelinfrastruktur. Iingenavdessatvåhandböckeromnämnselcyklarexplicitellerattelcyklarkanledatillnya kravpåcykelinfrastrukturen. 5.2 Beskrivning av skillnader mellan elcykel och konventionell cykel. LagligtklassaselcyklarsomuppfyllerkraveniEUdirektivet2002/24/ECsomcykel.Detfinns dockflerapraktiskaskillnadersomikombinationmedmotorassistansengereffekterpå användarmönstren. Istortsettsamtligaelcykelmodellerpåsvenskamarknadenår2012utnyttjar Transportstyrelsensmaximalttillåtnamotoreffektpå250Wochdrivsideflestafallmed laddningsbaralithiumjonbatterier,enligtuppgifterfrånbranschföreträdare.placeringenav elmotornsamtvilkethjuldendriverskiljersigmellanmodellerna:vissaharelmotorninavet avframhjulet,andraibaknavet.denvanligastelösningenärdockattelmotornärmonterat näravevlagretochattkraftenöverförsmedhjälpavkedjantillbakhjulet,påsammavissom trampkraften. Räckviddenmedettnyttbatterivarierarmellan3070kmförenladdning.Hosnästan samtligamodelleravlägsnasbatterietfråncykelnförladdningsomskermedhjälpaven laddadapterviaettvanligtvägguttag.batteriernatarvanligen36timmarattladdaoch återförsäljarnauppgerattlivslängdenförettbatteriliggermellan500och1500laddningar. Prismässigtliggerdevanligastemodellernaiverigepådrygt10000sekochettextrabatteri kostarrunt3000sek,menprecissomförkonventionellacyklarfinnsdetdyraremodeller 17.I chweizochnederländernaliggerprisnivånförelcyklargenerellthögre,vilketdelviskan förklarasavattmodellernasomsäljsharenhögrekvalitetsnivå.exempelvisliggerpriserna pådetichweizmarknadsledandemärketflyer,påmellan23000,ca kronor )veriges)kommuner)och)landsting)(kl),)2010:)gcm5handbok.)kl)&)trafikverket,)verige.) 16 )CROW,)2007:)Design)manual)for)bicycle)traffic.)CROW,)Nederländerna) 17Mejlkonversationer)med)Lifebike,)Ecoride)och)Batbike. 18Flyer,)2012:)Preisliste)und)pezifikationen,) 11

12 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen Pågrundavelmotorn,batteriernaochstyrelektroniken,ärelcyklartyngreänkonventionella cyklar.envanligelcykelvägermellan20och30kgenligtkatalogernafrånolikatillverkare. Dehuvudsakligaskillnadernamellanelcyklarochkonventionellacyklarär:Krafttillskott,vikt, laddbehovsamtpris.killnadernabeskrivsmerdetaljeratnedanochsammanfattasitabell1. Vilkakonsekvenserdessaskillnadergerföranvändarenochhurdetkanpåverkaplaneringen avcykelinfrastrukturenbeskrivsisenareavsnitt. Uppgifternaomskillnadernasstorlekbyggerpåjämförelsermellanelochkonventionella cyklarsom,förutomgällandesjälvaeldriften,ärjämförbaraikvalitetsnivå,komponenturval ochutformning. Krafttillskott Elmotorngerettkrafttillskottupptill250W,oftastanpassattillkraftenmedvilkencyklisten självtryckerpåpedalerna.engenomsnittligmänniskasomutövarenfysiskaktivitetunder meränettparminuteranpassarenligtwilson(2004) 19 sinkraftproduktiontill75weller lägre(0,1hk),medundantagförtävlingssituationer.deträckerförattframföraencykelien hastighetmellan14och25km/tim,beroendepåluftochrullmotståndochcykelnsvikt. Vilkenmaxeffektencyklistkanproduceramedmuskelkraftberorpåförhurlångtidkraften behövssamtpåcyklistensfysik.iwilson(2004)angesenförenkladuppskattningaven cyklistskorttidseffektsomkanhållasienstakaminuterberoendepåträningsnivå: otränadperson:24w/kgkroppsvikt vältränadfritidscyklist:46w/kgkroppsvikt elitcyklister:610w/kgkroppsvikt Förenpersonpå70kginnebärdetenkorttidseffektpå140280W(otränad),280420W (vältränad)och700w(elitcyklist).enligtsammakällakanenfrisk,genomsnittligmanpåen cykelproducera2300wförenstakaminuterochupptill500600wförenstakasekunder. Ettkrafttillskottpå250Wsomärelcyklarnasmaxeffektkandärmedansesminstfördubbla korttidseffektenförenotränadcyklist.ävenförenvältränadcyklistinnebäretttillskottpå 250Wettkrafttillskottpå5090%. omnämndovanräckerdetmedca.75100wförattbibehållaenhastighetrunt2025 km/timpåencykelpåplanmark.däremotbehövsmereffektförattaccelerera,vidmotvind elleriuppförsbackar.detärfrämstidessalägensomelcykelnsmotorkommertill användning.förenkladkandärmedsägasattelcyklarfördubblarcyklistenskraftför acceleration,iuppförsbackarochvidmotvind. 19 )Wilson,)David)Gordon,)2004:)Bicycle)cience.)3rd)ed.)MIT)Press,)Cambridge) 12

13 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen Vikt Konventionellavardagscyklarsomärfulltutrustademedskärmar,pakethållaremm.väger mellan1520kgenligtkataloguppgifterfråncykeltillverkare 20.Motsvarandeelcyklarväger mellan24och27kg 21.Viktskillnadenärdärmedmellan68kg. Laddbehov Elcyklarnasbatteribehöverladdas,ettmomentsomavnaturligaskälintebehövsför konventionellacyklar.laddningenskervanligtvisgenomattbatterietavlägsnasfråncykeln ochladdasienseparatladdstationsomärkoppladtillettvanligtvägguttag.enuppladdning tarmellan57timmarochuppskattasdramellan0,30,6kwelfrånnätet.dettamedfören elkostnadpåca.50öreperladdning 22. Pris Elcyklarärdyrareänmotsvarandekonventionellacyklar.Påsammavissomprisetför konventionellacyklarvarierarfrånettpartusenkronorupptilltiotusentalskronorvarierar ävenprisernaförelcyklarberoendepåtillverkare,utrustningsstandard,komponentvalmm. Prisernaförelcyklarpåsvenskamarknadenår2012varierarfrånca.9000krförenklare modeller(exempelvismarvilemotion)tillöver20000kr(exempelvisgianttwistesprit). Utomlandssäljsvissamodellerföröver30000kr(exempelvisFlyerT10Deluxe). Förattkunnabedömaprisskillnadenmåstecyklarmedmotsvarandekvalitetsoch utrustningsnivåjämföras.tillverkarencrescent(crescent2012)harenelcykelmodelli sortimentet(crescent973)somiutrustningsstandardochramkonstruktionärjämförbarmed modellenmaja953.detrekommenderadeprisetförelcykelnärenligcrescent13295kr,för denkonventionellacykeln6195kr.prisskillnadenmellanmodellernaär7100kr,ettmerpris på114%jämförtmeddenkonventionellacykeln.enliknandejämförelsemellanmodelleri olikapriskategorierbekräftarattelcyklarkostarruntdubbeltsåmycketsomkonventionella cyklarmedliknandeutrustningsnivåochvarumärke. Itabell1sammanfattasdemestgrundläggandeskillnadermellanelcyklarochkonventionella cyklar. 20 )Crescent,)2012) 21Crescent,)2012,)Flyer,)2012:)Preisliste)und)pezifikationen,),)impel,)2012,)EcoRide,) )Baserar)på)ett)antaget)elpris)på)totalt)1,3)kr/kWh)för)både)el)och)nät.) 13

14 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen Tabell1:Deviktigasteskillnadermellanelcyklarochmotsvarandekonventionellacyklar.Itabellenangesendast skillnaden.amtligauppgifteräruppskattningarsombyggerpåjämförelsermellanfleramodellerochär avseddaförattillustrerastorleksordningenavskillnaderna. Egenskap killnad,totalt killnadi% Kommentar Krafttillskott upptill250w +100% Elmotornfördubblarungefär toppeffektenförenvanlig cyklist Vikt 68kgmervikt +3040% Laddbehov Varje3070km,ofta dagligen,57timmar Laddkostnadca.50öreper laddning Pris kr ca.100% Denabsolutaprisskillnaden berorpåmodelloch utrustningsnivå. 5.3 Effekten av krafttillskottet/motorassistansen Denstoraskillnadenmellanenelcykelochenkonventionellcykelärgivetvis motorassistansenochdetkrafttillskottetdenmedför.dengörattdetblirlättareförcyklisten atttrampa,någotsomframföralltgereffektvidacceleration,iuppförsbackarochmotvind. Vidarehjälperkrafttillskottettillattbalanseraluftmotståndetochgördetdärmedlättareatt bibehållaenhögrefartvidsammaansträngningsnivå.vidhastigheteröver25km/timmeger dockinteelcyklarsomdiskuterashärnågotkrafttillskott. Nyaanvändargrupper Medmotorassistansblirdetlättareatttrampa.Detöppnarförnyaanvändargruppersom tidigareinteharsettcyklingsomettalternativ. Elcykelblirettmöjligttransportsättförallasomintekännersigtillräckligstarkafören konventionellcykel,exempelvismångaäldreellerpersonermedvissafunktionshindereller personersomrädsbrantabackarmedenkonventionellcykel.därmedblircykelnmer attraktivfördessaspecifikagrupper. 14

15 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen Riskenattblisvettigtavskräckervissaanvändarefrånattcykla,främstnärdetgäller arbetspendling 23.Enelcykelminskaransträngningenochdärmedriskenattsvettas.Meden elcykelblircyklingdärmedmerattraktivtävenfördesomintevillellerharmöjlighettillatt duschaochbytakläderpåjobbet.ävenhärnåsheltnyaanvändargrupperochantalet cyklisterpåvägarnaharchansattöka. ammanlagdgörelcyklarcyklingmerintressantförfleramålgrupperochtotaltkanelcyklar ledatillettstörreantalcyklisterochettbredareanvändningsområde.förplaneringav cykelinfrastrukturhardettafrämstkonsekvenseravseendekapacitetsbehov. Lasttransport Medmotorassistansenökarlastkapaciteteneftersomelmotornkankompenseraför merviktenavlasten.möjlighetenattmedhjälpavcykelkärraellerlastcykelklaratyngreinköp medelcykelöppnarförsåvälnyaanvändargruppersomnyamålpunkter.ävenspeciella lastcyklarkanblimerattraktivaochintressantamedelassistans.dessacyklarkanlasta betydligttyngreochstörrelasterupptill50100kgochärävenlämpadeförtransportavflera barn.ettexempelförtransportcyklarmedelmotorärdennederländskaurbanarrow 24,men ävenandratillverkareavlastcyklarharbörjaterbjudavariantermedelmotor. Personersomtidigarevaritberoendeavbilförattstorhandlakannuväljaelcykelnsom transportmedelförsammaärende.detställerhögrekravpåattdetskafinnasgoda cykelmöjlighetertillstormarknaderochexternaköpcentersamtfungerande cykelparkeringar.detkanävenökamöjligheternaattcyklamedsmåbarnpåcykelnelleri kärra,vilketannarskanupplevassomförtungt.detbörkunnapåverkabeteendenisamband medtransportertillochfrånförskolorochövrigaresorförbarnfamiljer,vilketåterigenleder tillökatantalcyklister. Ävengodstransportmedlastcyklarkanblimerattraktivochrealistiskmedelcyklar,vilket ökarmöjligheternatillgodsdistributionmedcyklar.dettakaninnebäraettökatbehovför speciellaparkeringsytorfördessadistributionsfordon. Omanvändningenavcykelkärroroch/ellerlastcyklarökarpågrundavelassistanskandet innebäraettstörreplatsbehovpåcykelbanorna.ekipagenärlångaochbredaochställerhögre kravpåcykelinfrastrukturensbredd,kurvradierochvänteutrymmenvidkorsningar.vidare måsteeventuellainfartshindersompollareellergrindarsomskahållautebilarfrån cykelbanordimensioneraspåettsättsommöjliggörattdessaspeciellacykelmodelleroch cykelkärrorkanpassera. 23 )Mingardo,)Giuliano,)2009:)Electric5Bike)as)alternative)to)car)use:)Evidence)from)a)pilot)project)in)Rotterdam.) Conference)presentation,POLI5conference)dec.)10)2009,)Brussels.)Erasmus)University,)Rotterdam.) 24 )Urban)Arrow,)2012) 15

16 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen Minskadvinglighetvidstartochilågfart Enligt(Crow2007,sid46 25 )börjarcyklarattvinglaihastigheterunder12km/h,vilketbland annatuppståribrantauppförsbackarochvidstart.vidnormalaomständigheterskaenligt (Crow2007)0,2mavsättasförvinglighet,menvidstartiuppförsbackekansåmycketsom 0,8mkrävassomutrymmeförencyklist. Iblandtrafikärdettaettriskmomentochkanledatillattcykelväljsbortvissasträckoreller heltochhållet.härärelcykelnsmotorassistansenstorfördeldåentillräckligthöghastighet upprätthållsäveniuppförsbackarförattvinglandeskaundvikas.detkanledatillattflervill cyklaochframföralltattcyklingiblandtrafikökardådetupplevssommindreosäkertpåen elcykel.dethärharpotentialenattökaantaletcyklisterpåvägarnavilketpåverkar kapacitetsplaneringen.däremotpåverkasintebehovetavatttahänsyntilldetextra platsbehovetvidområdenmedlågfartellerstartfrånstillastående,eftersomenmajoritetav cyklisternafortfarandekanförväntasanvändakonventionellacyklar. Fleromkörningar Elcyklarhållerhögrehastighetiuppförsbackar,menförengenomsnittscyklistblir medelhastighetenhögreävenpåplanmark.medelhastighetenförenelcyklistär24km/h jämförtmedenkonventionellcyklistsomharengenomsnittlighastighetpå17km/henligt PRETO(2010),enökningmedca.40%. 26 Detbetyderatthastighetsfördelningenbland cyklisternaförskjutsuppåtochfleromkörningaravlångsammarecyklisterkanförväntas.för planeringavinfrastrukturinnebärdettaattmöjlighetentillsäkraomkörningarblirmer betydelsefullochmåstetashänsyntill,t.ex.genomstörrebredd.dettaärsärskildviktigti uppförsbackardärhastighetsskillnadernakanförväntasökakraftigt. Backigarutterkanblimerattraktiva Dåuppförsbackarinteärlikaansträngandeförenelcyklistblircyklingikuperadterrängmer attraktivt.detkanöppnaförnysträckningavcykelbanorsamtnyamålpunkter,t.ex.för genareförbindelser.dockbörinteelcyklarnasintroduktioninnebäraattplaneringentar mindrehänsyntillkonventionellacyklistersbehov.genamenbrantarutterkandock förväntasfåfleranvändare.dettakanmedföraettökatinformationsbehovvidskyltningav cykelrutterochicykelreseplanerare.ombrantaavsnitttydligtmarkerasireseplanerareoch genomskyltningkanbådecyklisterpåelcyklarochkonventionellacyklargöraettvalvilken ruttsompassarbäst. Kurvradier Denhögremedelhastighetenförelcyklisterpåverkarplaneringenavkurvradierpå cykelbanor.enligt(crow2007,sid49)ärdenminstatänkbarakurvradienförencykelbana 5,0m,ärradienmindretvingascyklistensänkahastighetentillunder12km/timvilketgör 25 )CROW,)2007:)Design)manual)for)bicycle)traffic.CROW,Nederländerna 26PRETO,)2012:)PRETO)Cycling)Policy)Guide)Electric)Bicycles.)IEE5projetet)PRETO. 16

17 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen färdenvinglig.förhastigheterupptill20km/hbörkurvradienvaraminst10m,menvid hastigheterpå30km/timskaradienvaraminst20m.eftersomelcyklarkanhållahögrefart äveniuppförsbackarsamtpåplanmarkbörkurvradiendäranpassastillminst25km/tim, åtminstonevidnyanläggningavcykelbanor. Längreresesträckorblirmerattraktiva Denhögremedelhastighetenochdenminskadefysiskaansträngningenledertillattelcykel blirettattraktivtfärdsättpålängresträckoränkonventionellacyklarförenmedelcyklist. Ävenutanattmellanladdakansträckorpåupptill35kmvaraaktuellaochmedmöjlighettill mellanladdningökarräckviddenytterligare.detkanledatillökatantalcyklisterochnya målpunkter. Fåempiriskastudieromhurelcyklarpåverkarreslängdenharkunnathittas.Iettpilotprojekt irotterdam 27 erbjöds279arbetspendlareattlånaochprövaelcyklar.dengenomsnittliga pendlingsdistansenblandanvändarnaavelcyklarvar13km,jämförtmed9,2kmförde pendlaresomanvändekonventionellacyklar enökningmedca.40%.tno(2008) 28,en nederländskstudieompotentialenmedelcyklar,kommertillliknandeslutsatser.enligten marknadsundersökningärdengenomsnittligaresvägförarbetspendlaresomanvänder elcyklar50%längreänförpendlaremedkonventionellacyklar 9,8kmjämförtmed6,3km. EnligtsammarapportärandelencykelresorförarbetspendlingiNederländernaöver50%för sträckorunder4kmochrapportendrarslutsatsenattupptagningsområdetdär50%cyklar tilljobbetskullekunnahöjastill6kmcykelavståndnärelcyklarärväletablerad.totalt förväntascyklandetökamed35%tackvareelcyklar,medenstörreökningpå49%för arbetspendling.enökningavdengenomsnittligareslängdenförarbetspendlaremedcykel med4050%stämmerävenvälöverensmeddenökningenavgenomsnittshastighetenpå 40%somangesiPRETO(2012) 29 somtillåterlängreresträckorvidbibehållenrestidse ävenavsnittetfler4omkörningarovan. Ökadvintercykling,förlängdcykelsäsong Ökadförekomstavelcyklarkanledatillmerfrekventvintercykling.Delsökarsäkerheten genomatthalkriskenblirmindreiuppförsbackarmedenelcykeleftersommomentetpå trampornablirjämnareochstabilitetenökar.attdetärmindrefysisktansträngandeattköra elcykelgörattcyklistenkankläsiglagomvarmtfrånbörjan.problemetmedattfrysaibörjan avresanochsvettaspåslutetminskarellerupphävsheltochcyklingiminusgradereller nederbördförenklas.detställerhögrekravpåvinterväghållningavcykelbanoroch cykelparkering.halkbekämpningsmetodersominnefattarsaltanvändningbörantagligen begränsas,eftersomelcyklarharflerkomponentersomkanvarakänsligaförkorrosionoch 27Mingardo,)Giuliano,)2009:)Electric5Bike)as)alternative)to)car)use:)Evidence)from)a)pilot)project)in)Rotterdam.) Conference)presentation,POLI5conference)dec.)10)2009,)Brussels.)Erasmus)University,)Rotterdam. 28 )TNO,)2008:)Elektrisch)Fietsen,)Marktonderzoek)en)verkenning)toekomstmogelijkheden,)TNO,)Leiden) 29PRETO,)2012:)PRETO)Cycling)Policy)Guide)Electric)Bicycles.)IEE5projetet)PRETO.) 17

18 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen fukt.detgörocksåattväderskyddadecykelparkeringarsomhållerentemperaturövernoll graderärattföredra.konventionellacyklarkaniblandhaproblemmedattväxlaroch bromsarfryservintertidochenelcykelärsannoliktännukänsligareförlågatemperaturer. topblirmindrebetydelsefulla Enligt(CROW(2007,sid44) 30 ärencykelvänligsträckaensomorsakarsåliteenergiförluster sommöjligt.fleraavfaktorernasomorsakarenergiförlusterpåverkasavcykelbanans utformning,tillexempelinbromsningochaccelerationsamtlutningen.dethärärnågotsom minskaribetydelsemedenelcykel.förenelcyklistupplevsdetsåledessomettmindre hindermedettstopppågrundavtrafikljus,korsningarochdyliktellerbrantalutningaränför enkonventionellcyklist.ävenbetydelsenavplaceringenavstoppetkanminska;fören elcyklistärettstoppiuppförsbackeinteettmycketstörrebesväränettstoppinedförsbacke. Dettaskulleteoretisktkunnafåkonsekvenserförplaneringenavinfrastruktur,t.ex.genom nyamöjlighetertillsträckning. Ensträckningsommedförflerastoppskulledockblimindreattraktivförcyklistermed konventionellacyklarochävenanvändareavelcyklarskulleminskasintotalareshastighet. ammanfattningaveffekternaavkrafttillskott ammanfattningsvispåverkasdenfysiskaplaneringenförcykelpåföljandesättpågrundav motorassistans: Antaletcyklisterkanförväntasökaeftersomelcykelngörcyklingattraktivförnya målgrupper:äldreochandrasomkännersigförsvagaförenvanligcykel,personer somintevillblisvettiga/bytakläderm.fl.ettökatantalcyklisterställerkravpå cykelinfrastukturenskapacitet. Godstransportpåcykelochresordärbarntasmedkanförväntasöka,delvismed cykelkärrorellerspeciellalastcyklar.dessafordonärlängreochbredareänvanliga cyklarochkanhastörresvängradie.dettakaninnebäraökadekravpåställytorvid korsningarochanpassadekurvradier. Nyamålpunkterkanbliattraktivaförcyklisternärvarutransportmedcykelblirmer intressant,t.ex.förvarudistributiontillbutikerellerförstörreinköp. Cykelinfrastrukturenkanbehövabyggasuttilldessamålpunkter,ev.ävenmed särskildaparkeringsytor. Cyklingiblandtrafikkanblimeraccepterateftersomelcyklargördetlättareatt bibehållaenhögfartochminskardenupplevdaosäkerhetensomkanuppstågenom vinglighetilågafarter. Fleromkörningareftersomhastighetsskillnaderblandcyklisterökar.Infrastrukturen måstevaraanpassadtilldetta,t.ex.genomstörrebredd. 30 )CROW,)2007:)Design)manual)for)bicycle)traffic.)CROW,)Nederländerna) 18

19 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen Högremedelhastighetställerhögrekravpåutformningochkurvradier. Nyamålpunkterochökatantalcyklisterdåcykelblirettattraktivtfärdmedelpålängre sträckor. Ökadandelvintercyklisterställerhögrekravpåvinterväghållningen. 5.4 Effekten av ökad vikt Deelcyklarsomfinnstillgängligapåmarknadenidagslägetärgenerellt68kgtyngreän konventionellacyklar.dettainnebärattdetblirsvårareföranvändarenattlyftaellerbära cykeln.dettaärsärskildproblematisktföräldreellersvagarepersonersomharvalten elcykeljustförattminskadenfysiskaansträngningen.menävenenmedelstarkcyklistkan finnasvårigheteriattlyftaen2530kilotungcykelöverhinder,kanter,iniförrådeller uppförtrappor.detblirsåledesännuviktigareänidagattdetfinnssammanhängande cykelbanautanavbrottdärcykelnmåsteledasöverytorsomäranpassadeförgångareföratt transportsättetskaupplevassomattraktivt. Ävenpåutformningenavcykelparkeringarochcykelförrådställerdenstörreviktenhögre krav.ramperdärcykelnskaputtasuppförfårintevaraförbrantaochbehovetavattlyfta ellerbäracykelnbehöverminimeras.vissaförvaringsvarianterdärcykelnhängsupppå framhjuletellertvåvåningscykelställutanlyfthjälpblirsvårareattanvändaochmindre attraktivamedtyngre(el)cyklar. Attelcyklarnaärtyngreinnebärocksåattdetkanblirsvårareatttamedsigcykelnombordpå tågochövrigkollektivtrafik.detinnebärdockinteförändradekravpåcykelplaneringi staden,menärenfaktorsombörtasmediplaneringavexempelviscykelturism. Viktskillnadenkanförväntasminskanågotiframtidenmedutvecklingenavlättareeloch andracykelkomponenter,menenviktskillnadpåflerakilokanförväntasbeståäveni framtiden. 5.5 killnader till följd av att elcyklar har laddbehov Elcyklarnasladdbehovkanblienbegränsandefaktor,precissomförelbilar.Vidkörningav elbilarharpåvisatsen rangeanxiety sommedförattbilensfullaräckviddintevågar utnyttjasdåförarenärräddattbliståendeutandrivning.förcyklistersomärberoendeav motorhjälpenförattorkacyklaärdettaettliknandehinder,isynnerhetitaktmedatt räckviddenminskardåbatterietbliräldre.dockkanävendeanvändaresomharfysisk kapacitetattdrivacykelnmedenbartmuskelkraftantasföredramotorhjälpdådeväljer elcykelsomtransportsättochomfattasdärmedavbegränsningensomladdbehovetkan medföra.ettsättattavhjälpadettaäratterbjudaoffentligaladdningsmöjligheteritillexempel 19

20 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen bibliotek,störrenärbutikskedjor,bensinstationeretc.däranvändarenkanmellanladdaochta sigsistabitenhem. Problemetbedömsdocksombegränsatvidvardagscyklingdådeflestavardagsresormed cykelärbetydligtkortareänbatteriernasräckvidd.förfritidscykling,cykelturismellernär cykelnanvändssombruksfordonkandockproblemetbliviktigare. Behovetavladdningochbatteriernastemperaturkänslighetkanävenställanyakravpå cykelparkeringar,särskildombatteriernaärinbyggdaelleromanvändarenväljeratthadem kvarpåcykeln.batteriernaskapacitetochdärmedenelcykelsräckviddkanminskakraftigt vidlågatemperaturer.karäckviddenupprätthållaskrävsdärmeduppvärmda cykelparkeringar.deflestabatterierharvidareenminimitemperaturundervilkendeinteska laddas,oftarunt5graderc.kabatteriernakunnaladdasvidcykelparkeringenävenunder vinternutanattriskerabatteriskadorellerminskadlivslängdkrävsdärmedenuppvärmd parkering. 5.6 killnader till följd av att elcyklar är dyrare och mer komplexa Elcyklaräruppskattningsvis100%dyrareänkonventionellacyklaravmotsvarande marknadssektor,prisskillnadenuppgårtillminst4000kr.enligtdetillverkaresomär representeradeiverigeärelcyklarnaintemerstöldbegärligaänenkonventionellcykeli motsvarandeprisklass.dyrarecyklarärdockgenerelltmerstöldbegärligaochdetbordeäven stämmaförelcyklar.dethögrevärdetställerhögrekravpåcykelparkeringavseende stöldskydd.vidareinnehållerelcyklarflerkomponentersomkanvarakänsligaförfuktoch regn,vilketökarbetydelsenavgodväderskyddvidparkeringar. Hosdeflestaelcyklarärbatterietlöstagbart.Användarenkanminskastöldriskengenomta medsigbatterietdåcykelnparkeras.detinnebärdockattanvändarenbehöverbäramedsig ettbatterisomvägerflerakilo,någotsominteiallalägenärattraktivt.förplatserdärmånga elcyklarkanförväntasparkeraskanspeciellafackdärbatterierkanlåsasinseparatvara intressanta,gärnaävenmedladdningsmöjlighet. 20

21 5.7 ammanfattning av tänkbara effekter på cykelplaneringen Tabell2:ammanställningavdeviktigasteeffekternaavenökadandelelcyklar,följdernaförplaneringenavinfrastrukturochuppskattningav betydelsen. Förväntad*effekt*av*en* ökad*andel*elcyklar* Elcyklargörcykling attraktivförnya användargrupper Lasttransportmedcykel blirettmerattraktivt alternativ Högrehastighetsskillnader påcykelbanor Högresnitthastighet Följder*för*planeringen*av*cykelinfrastruktur* Cykeltrafikenkanförväntasökaochställerökadekrav påinfrastrukturenavseendekapacitetochutrymme. Ettstörreantalbredareochlängrecykelmodelleroch cyklarmedkärrorkanförväntas.dettaställerhögrekrav påutrymmepåcykelbanorochvidcykelparkeringar. Eventuellainfartshindermåsteanpassassåatt specialcyklarochcykelkärrorkanpassera. Hastighetsskillnadenpåcykelbanorna,främsti uppförsbackarmenävenpåplanmark,kanförväntas öka.dettaställerstörrekravpåmöjlighetenförsäkra omkörningar,t.ex.genombredarecykelbanoreller omkörningsfiler. Dimensioneringenavcykelbanorbehöveranpassastill högrehastigheter,främstkurvradier. Hastighetsökningenkanförväntasvarasärskildhögi uppförsbackar. Betydelsen*av*effekten* TotaltkanelcyklarenligtTNO(2008)påsiktförväntasöka cyklandetmed3j5%,påpendlingsstråkmed4j9%.den ökningenbörtashänsyntillviddimensioneringav cykelstråk. Ingetunderlagomivilkenutsträckningtransportcyklaroch cykelkärrorkanförväntasökapågrundavelcyklarhar hittats. Elcyklarharengenomsnittshastighetsomliggerrunt40% överdenavvanligacyklar.enökningavantalelcyklarkan därmedförväntasledatillenmotsvarandeökningavantalet omkörningarpåcykelbanor. Cykelbanordärenstörreandelavelcyklarkanförväntasi framtidenbördimensionerasförhastigheterpåminst25 km/tim,äveniuppförsbackar.

22 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen 22 Förväntad*effekt*av*en* ökad*andel*elcyklar* Följder*för*planeringen*av*cykelinfrastruktur* Betydelsen*av*effekten* HögresnitthastighetJ Högresnitthastighetökardenacceptabladistansenför cykelresor,inteminstförarbetspendling.planeringenav cykelnätverketbörtahänsyntilldettagenomattutöka infrastrukturenlängreifråndecentralamålpunkterna. Denacceptablareslängdenochdärmedbehovetför cykelinfrastrukturökarmed40j50%.dettaställernyakrav pålängdenavcykelrutter,menävenpåökadkapacitetnära målpunkternaeftersomupptagningsområdetharökats. Vintercyklingblirmer attraktivt,cykelsäsongen förlängs Kravenpåvinterunderhållhöjsomflervillcyklaåretrunt. Halkbekämpningsmetodersominnefattarsaltanvändning börantagligenbegränsas. Ingetunderlagomivilkenutsträckningelcyklarökarantalet åretjruntcyklisterharkunnathittas. träckormedbranta backarkanblimer attraktiva Genareruttersominnehållerbrantabackarbehöverinte längreuteslutasicykelinfrastrukturen.dockmåstedet tydligtmarkerasattrutteninnehållerbrantaavsnittoch mindrebrantaalternativbörfinnassomvalmöjlighet. Ingetunderlagomivilkenutsträckninganvändareav elcyklarföredrarbrantamengenarerutterharkunnat hittas.behovetavruttermedmildagradienterminskarinte. Fleranvändarekommer atthasvårtattlyftaeller bärasincykelpågrund avcykelnsökadevikt. Brantaramperdärcyklarskaputtasuppför,kanter, trapporellercykelparkeringarsomkräverlyftavcykeln skaundvikas. Effektenärsvårattbedöma.Medhänsyntillattdetären betydandeandeläldreochmindrevältränademänniskor somkanförväntasskaffaelcykelnkandockeffektenfåstor praktiskbetydelse. Behovetavladdningav batteriernaökar Laddmöjligheterellerlåsbarabatteriskåpmed laddmöjlighetkanbehövasvidvissacykelparkeringar. Behovetavuppvärmdcykelparkeringökarunder vinterhalvåret Förvardagscyklingocharbetspendlingbedömsbehovet varalitet,eftersombatterietkanladdaspåarbetsplatsen ellerhemma.laddmöjligheterkandockvarabetydelsefulla vidturistiskarutter.efterfråganpåcykelparkeringinomhus kanförväntasöka. Värdetavcyklarnaökar Betydelsenavsäkracykelparkeringardärcykelnkanlåsas fast,låsasinellerärbevakadökar.vidareökarbetydelsen förväderskydd,bådeförattdetfinnsflerkänsliga komponenterochförattelcyklarnaärmervärdefulla. Elcyklarärbetydligtdyrareänmotsvarandekonventionella cyklarochmöjlighetenattlåsafastcykelnkannärmastses somettabsolutkravvidoffentligacykelparkeringar.

23 6 lutsatser Elcykelnharenradfördelargentemotenkonventionellcykeliochmedkrafttillskottetav motorn.dengerfördelariuppförsbackar,motvindochdåligtväder.medelhastighetenökar, ochgörresorförvilkacykelntidigareinteharansettssomlämpligamöjliga.elcykelnkan tilltalasåvälbefintligacyklistersompersonersomavolikaskälinteärintresseradeavcykling medvanligcykel. Förattelcykelnsfördelarskakunnautnyttjasfulltutkrävsenpassandeinfrastruktur. Planeringenbörtahänsyntillettökatantalframtidacyklisterochlängrereslängder. Omkörningarpåcykelbanorkanförväntasökatackvareelcyklarnashögrehastighetoch infrastrukturenbörtillåtasäkraomkörningar,äveniuppförsbackar.detbörocksåistörre utsträckninganpassasförcyklisterattlätttasigframtillnyamålpunktersomexempelvis stormarknadersomhittillsfrämstharattraheratbilresenärer.antaletvintercyklisterkanöka iochmedattelcykelnärlättareattframföraidåligtväglagochupplevssommerbekvämvid lågatemperaturer,vilketställerökadekravpåvinterväghållning.elcyklarärdyrareän motsvarandekonventionellacyklarochhögrekravpåparkeringsinfrastrukturenkan förväntas.användningenavspecialcyklarförlasttransportochcykelkärrorkanförväntasöka, mednyamöjligheterförbl.a.varudistributionistäder. Närelcykelnsmöjlighetertasmedicykelplaneringärdetviktigtattdetintemedfören försämringförkonventionellacyklar.ärskilttillräckligtbredacykelbanorärviktigaföratt långsammarecyklisterkankörasomutanfarligamanövrar.ävenomelcyklarharmöjlighet attklarabrantastigningarochärmindrekänsligaförplaceringavstoppbörintedettatillåtas påverkaförutsättningarnaförcyklistermedkonventionellacyklar.fokusbörliggapåatt underlättaförelcyklisterattutnyttjafordonetssärskildafördelarutanattlåtaden konventionellacykelnsavsaknadavsammaegenskaperbliennackdel. Idetstorahelaskiljersigdockkravenpåinfrastrukturensomuppkommermedenökadandel elcyklarintefrånkravenpåencykelinfrastrukturavhögkvalitetrentgenerellt: J J J J J J tillräckligtmedkapacitetochbreddförsäkraomkörningar långa,sammanhänganderutter,dimensioneradeförhögasnitthastigheter lättillgängliga,stöldsäkraochhelstväderskyddadecykelparkeringar ingakanter,brantauppgångar,kanterellerparkeringarsomkräverattcykelnlyfts godvinterväghållningavcykelinfrastrukturen ingainfartshindertillcykelbanorsomförsvårarförtransportcyklarellercykelkärror Medandraordärcykelplaneringsomtarhänsyntillelcyklarnassärskildakravbraföralla gruppercyklistereftersomdenkrävereninfrastrukturavhögkvalitet. 23

24 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen 7 Källor BikeEurope,2011J07J01:Germany2011:TheNextEuropeanEJBikeBoom. boomj5607.html(besökt120326) BikeEurope,2011J12J06:Norway2010:TwentyNinersBikesCommingToTown. townj5469.html(besökt120326) BikeEurope,2011J12J15:weden2011:Marketlowsbuturelyhiftingtowardsports. shiftingjtowardsjsportsj5471.html BikeEurope,2012J03J07:Japan2011:BoostingMobilityPushesDemandForBicycles. forjbicyclesj5643.html(besökt2012j04j06) BikeEurope,2012J05J11:UnitedKingdom2010:tormingYearfortheUKBikeTrade ukjbikejtradej4919.html(besökt120326) BikeEurope,2012J05J24:witzerland2011:trongEJBikeTrendContinues. trongjejbikejtrendjcontinuesjbik005809w/ BikeEurope,2012J09J18:EJBikemarkethareGrowsto20%inHolland.http://prod.epi.bikeJ eu.com/alesjtrends/marketjtrends/2012/9/ejbikejmarketsharejgrowsjtoj20jinjhollandj W/(besökt120920) Crescent(cykeltillverkare),2012,www.crescent.se,besökt2012J09J18 CROW,2007:Designmanualforbicycletraffic.CROW,Nederländerna EcoRide(elcykeldistributör),2012,http://ecoride.se Flyer(elcykeltillverkare)2012:Preislisteundpezifikationen,,www.flyer.ch Johnsen,Thomas,2012,DanskeCykelhandler(branschorganisation), 24

25 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen Johnson,Tim,2007J05J23:Cheapandgreen,electricbicyclesaretherageinChina.MacClathy Newspapers,Washington.http://www.mcclatchydc.com/2007/05/23/16477/cheapJandJ greenjelectricjbicycles.html(besökt2012j08j10). Lifebike,EcorideochBatbike,(elcykeldistributöreriverige),mars2012,personlig kommunikationgenomejpost. Mingardo,Giuliano,2009:ElectricJBikeasalternativetocaruse:Evidencefromapilotproject inrotterdam.conferencepresentation,polijconferencedec ,brussels.erasmus University,Rotterdam. PRETO,2011:PRETOPedelecBroschure.Tocycleelectricornottocycle.Nedladdningsbar påhttp://www.prestojcycling.eu/en/policyjguidelinesjajfactjsheets/promotionjofjpedelecs PRETO,2012:PRETOCyclingPolicyGuideElectricBicycles.IEEJprojetetPRETO. Nedladdningsbarpåwww.prestoJcycling.eu impel(cykeltillverkare),2012,http://www.simpel.ch verigeskommunerochlandsting(kl),2010:gcmjhandbok.kl&trafikverket,verige. TNO,2008:ElektrischFietsen,Marktonderzoekenverkenningtoekomstmogelijkheden,TNO, Leiden Transportstyrelsen,2009J05J19:Cykelmedelassistans 2012J09J20). UrbanArrow(elcykeltillverkare),http://www.urbanarrow.com(besökt2012J09J30) Wilson,DavidGordon,2004:Bicyclecience.3rded.MITPress,Cambridge 25

Slutrapport Förstudie. Elcyklar i Knislinge ett komplement till kollektivtrafik i landsbygdsmiljö Projekttid 140101-140630

Slutrapport Förstudie. Elcyklar i Knislinge ett komplement till kollektivtrafik i landsbygdsmiljö Projekttid 140101-140630 Slutrapport Förstudie Elcyklar i Knislinge ett komplement till kollektivtrafik i landsbygdsmiljö Projekttid 140101-140630 Sammanfattning av Elcyklar i Knislinge, ett komplement till kollektivtrafik i landsbygdsmiljö

Läs mer

Varför behöver man beskriva trafiknätets cykelvänlighet? En rapport inom CyCity. Pelle Envall och Michael Koucky, Augusti 2013.

Varför behöver man beskriva trafiknätets cykelvänlighet? En rapport inom CyCity. Pelle Envall och Michael Koucky, Augusti 2013. Varför behöver man beskriva trafiknätets cykelvänlighet? En rapport inom CyCity. Pelle Envall och Michael Koucky, Augusti 213. Innehållsförteckning 1. Vad är nyttan med en kvalitetsbeskrivning?...3 2.

Läs mer

Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen

Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen 1 Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen Resultat och effekter under perioden 2012-2014 Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund / Sweden Telefon +46 (0)10-456 56 Fax + 46 46 38 65 25 info@trivector.se 2 1.

Läs mer

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö AKTIVITETENS NAMN Namn på aktiviteten/projektet: Trafik och klimatdag 22/9 KONTAKTPERSON Ansvarig kontaktperson Pär Wallin; Lennart Lundberg Organisationstillhörighet

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

I samarbete med Öresund som Cykelregion. Vad är en bra cykelreseplanerare? En undersökning av kommunanställda i Malmö

I samarbete med Öresund som Cykelregion. Vad är en bra cykelreseplanerare? En undersökning av kommunanställda i Malmö I samarbete med Öresund som Cykelregion Vad är en bra cykelreseplanerare? En undersökning av kommunanställda i Malmö December 2012 CyCity: Vad är en bra cykelreseplanerare? En undersökning av kommunanställda

Läs mer

Regional cykelplan. för Stockholms län

Regional cykelplan. för Stockholms län Regional cykelplan för Stockholms län Ett SATSA II-finansierat samarbete mellan Trafikverket, Tillväxt, miljö och regionplanering och Landstingets trafikförvaltning SLL) samt Länsstyrelsen i Stockholms

Läs mer

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Platsen vid sjöarna där vägarna möts Växjös ursprungliga betydelse. Där vägar

Läs mer

Ansökan om delaktivitet inom paraplyprojektet Startgas Leader KalmarÖland. Bankkontonr.

Ansökan om delaktivitet inom paraplyprojektet Startgas Leader KalmarÖland. Bankkontonr. 1(5) Ansökan om delaktivitet inom paraplyprojektet Startgas. Sökande Bankgiro Bankgironr Bankkonto Clearingnr Bankkontonr. Är du medlem i någon producentorganisation för frukt och grönt? (Ringa in ett

Läs mer

Kraft att vilja. Tillsammans är det möjligt.

Kraft att vilja. Tillsammans är det möjligt. Magnus Forsberg, Strategisk planerare kollektivtrafik Regionala kollektivtrafikmyndigheten Historia och erfarenheter Historia och erfarenheter 25 år av centralisering av linjetrafik Historia och erfarenheter

Läs mer

Rapport 2014:106, Version 1.1. Utvärdering av Pendla med cykel 2.0

Rapport 2014:106, Version 1.1. Utvärdering av Pendla med cykel 2.0 Rapport 2014:106, Version 1.1 Utvärdering av Pendla med cykel 2.0 Dokumentinformation Titel: Utvärdering av Pendla med cykel 2.0 Serie nr: 2014:106 Projektnr: 13094 Författare: Caroline Ljungberg Pernilla

Läs mer

Ökad cykling: Professionella utmaningar och hinder i den lokala transportplaneringen

Ökad cykling: Professionella utmaningar och hinder i den lokala transportplaneringen www.vti.se/publikationer VTI rapport 781 Utgivningsår 2013 Ökad cykling: Professionella utmaningar och hinder i den lokala transportplaneringen Åsa Aretun Kerstin Robertson Utgivare: Publikation: VTI

Läs mer

Parkeringsutredning för Stationsområdet

Parkeringsutredning för Stationsområdet Rapport: 2013:110/Version:0.9 Parkeringsutredning för Stationsområdet Parkeringstal och förslag till åtgärder för att uppmuntra hållbart resande Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning för Stationsområdet

Läs mer

PROMEMORIA. Känslighetsanalyser över prognosförutsättningar i bilparksanalyser. - för åtgärdsplaneringen 2009. Analys & Strategi. Version 2009-05-08

PROMEMORIA. Känslighetsanalyser över prognosförutsättningar i bilparksanalyser. - för åtgärdsplaneringen 2009. Analys & Strategi. Version 2009-05-08 PROMEMORIA Känslighetsanalyser över prognosförutsättningar i bilparksanalyser - för åtgärdsplaneringen 2009 Version 2009-05-08 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi

Läs mer

Remissvar från Cykelfrämjandet på Nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remissvar från Cykelfrämjandet på Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Cykelfrämjandets Riksstyrelse Joakim Bjerhem Sekreterare Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar från Cykelfrämjandet på Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Sammanfattning Cykelfrämjandet

Läs mer

Ledarskapsutbildning 5 dagar

Ledarskapsutbildning 5 dagar Ledarskapsutbildning 5 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Evenemang på na.se. Klicka på Skapa evenemang! Klicka på Skapa nytt konto!

Evenemang på na.se. Klicka på Skapa evenemang! Klicka på Skapa nytt konto! Evenemang på na.se Så här skapar man arrangörskonto och lägger in evenemang i guiden, steg för steg Guiden finns på http://na.se/evenemang. Det är också där som man hittar länken till sidan där man loggar

Läs mer

Framåt med el. fakta, råd & goda exempel för allt, från strategiskt arbete & infrastruktur till kampanjer riktade till allmänheten

Framåt med el. fakta, råd & goda exempel för allt, från strategiskt arbete & infrastruktur till kampanjer riktade till allmänheten Framåt med el HANDBOK OM ELMOBILITET FÖR KOMMUNER fakta, råd & goda exempel för allt, från strategiskt arbete & infrastruktur till kampanjer riktade till allmänheten Innehåll INLEDNING Om handboken Läsanvisning

Läs mer

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka TRAFIKSTRATEGI FÖR HUDDINGE KOMMUN Huddinges befolkning ökar precis som antalet transporter. Dagens och morgondagens växande behov kräver ett

Läs mer

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan.

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan. RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan Tillsammans med: November 2012 RAPPORT Ett projekt om cykelplanering över

Läs mer

Trafiknytt från SKL. Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj. Patrik Wirsenius, SKL

Trafiknytt från SKL. Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj. Patrik Wirsenius, SKL Trafiknytt från SKL Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj Patrik Wirsenius, SKL Aktuella SKL-projekt inom trafik - TRAST 3, ny utgåva 2014-15 - Gångbar stad, ny handbok - Trafiksäkra staden, ny handbok

Läs mer

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag PM Ärendenr: TRV 2011/19633 Trafikverket Till: Näringsdepartementet, Från: Trafikverket, Mats Gummesson, Bertil Magnusson, Åke Ståhlspets, Samhällsbehov 2011-11-23 Ökad och säker cykling - Redovisning

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

Medarbetarskap & Ledarskap. NU-sjukvården

Medarbetarskap & Ledarskap. NU-sjukvården Medarbetarskap & Ledarskap Vilket är sjukvårdens uppdrag? Att ge vård enligt vetenskap och beprövad erfarenhet på lika villkor till alla i samhället med en ändlig resurs Med begränsade resurser Hur kan

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer

Komplettering av ansökan: Processutveckling för goda cykelparkeringar vid befintliga kollektivtrafiknoder.

Komplettering av ansökan: Processutveckling för goda cykelparkeringar vid befintliga kollektivtrafiknoder. Upprättad av: PE 2011-10-17 Status: Slutlig Till Delegationen för Hållbara städer Boverket m.hallbarastader@environment.ministry.se astrid.hakansson@boverket.se Komplettering av ansökan: Processutveckling

Läs mer

Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner

Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner Våren 2014 GENOMFÖRD AV KOUCKY & PARTNERS OCH ENKÄTFABRIKEN Titel: Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner våren 2014 Författare: Uppdragsgivare:

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer