!!!!!!!!! Elcyklar och cykelinfrastrukturen. Kräver elcyklar en förändring i hur vi planerar för cykel? !!!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!!!!!!!!! Elcyklar och cykelinfrastrukturen. Kräver elcyklar en förändring i hur vi planerar för cykel? !!!"

Transkript

1 Elcyklar och cykelinfrastrukturen Kräver elcyklar en förändring i hur vi planerar för cykel? Oktober2012 MichaelKoucky,HannaLjungblad Koucky&PartnersAB CyCity,Delprojekt12 1

2 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen Titel:Elcyklarochcykelinfrastrukturen.Kräverelcyklarenförändringihurviplanerarförcykel?CyCity, delprojekt12 UppdragsnummerKoucky&Partners:10004 Författare: Uppdragsgivare: Kontaktpersoner: MichaelKoucky,HannaLjungblad ForskningsprojetetCyCity,finansieradavVinnova.www.cycity.se Koucky&PartnersAB:MichaelKoucky Datum: Bildpåtitelsidan:HyrbaraelcyklarförbesökareiBadKleinkirch,Österrike.BadKleinkirchenTourismus 2

3 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen 3 ammanfattning Cyklarmedelektriskstödmotor,såkalladeelcyklarellerpedelecs,ärenförhållandevisny fordonskategoriiverigesomiväxandeutsträckningsynsitrafiken.elmotorntillförextrakrafttill cyklistenochgördärmedcykelfärdenlättare,snabbareochgörbackarochmotvindmindre utmanande.andelenelcyklariverigeärfortfarandelågochuppskattastillenstakaprocentavden totalacykelförsäljningenochunderenprocentavdettotalaantaletcyklar. Mentrendeniandraländerärtydligt:INederländernaharexempelvisandelenelcyklaravallanysålda cyklarökatfrånenstakaprocenttillruntvarfemtecykelår2012ochlångsiktigtförväntaselcyklar utgöraenmindre,menbetydandedelavcykelflottan,från520%avsamtligacyklar. DennarapportärendelavdetsvenskacykelforskningsprojektetCyCity,finansieratavVinnova.Den skabelysaomenökadandelelcyklaritrafikenkommerattställaförändradekravpå cykelinfrastrukturenochdessplanering,ochomsåärfallet,vilka. Dehuvudsakligaskillnadernamellanelcyklarochkonventionellacyklarär:Krafttillskottgenom elmotorn,vikt,laddbehovsamtpris.deviktigasteeffekternaavdessaskillnadersomharenpåverkan påinfrastrukturenär: Genomelcyklarblircyklingattraktivförnyamålgrupperochförflerresor,cyklandetförväntas öka:dettaökarkravenpåkapacitetenavcykelinfrastrukturen. Lasttransportmedcykelblirmerattraktiv:Dettaökarkravenpåbreddochutformningav cykelinfrastrukturen. Elcyklarärtyngre:Dettamedförattbehovetavattlyftacykelnskaminimeras. Elcyklargörcykelpendlingöverlängredistansermerattraktiv:Dettaökarkravenpå planeringenavlängrecykelrutter. Hastighetsskillnaderblandcyklisterökar:Dettaökarkravenpåbreddavcykelinfrastrukturen försäkraomkörningar. Åretruntcyklingblirmerattraktiv:Dettaökarkravenpåvinterunderhåll. Elcyklarärdyrare:Dettaökarkravenpåstöldskyddvidcykelparkeringar Idetstorahelaskiljersigkravenpåinfrastrukturensomuppkommermedenökadandelelcyklarinte frånkravenpåencykelinfrastrukturavhögkvalitetrentgenerellt: tillräckligtmedkapacitetochbreddförsäkraomkörningar långa,sammanhänganderutter,utformadeförhögasnitthastigheter lättillgängliga,stöldsäkraochhelstväderskyddadecykelparkeringar ingakanter,brantauppgångarellerparkeringarsomkräverattcykelnlyfts godvinterväghållningavcykelinfrastrukturen ingainfartshindertillcykelbanorsomförsvårarförtransportcyklarellercykelkärror Medandraordärcykelplaneringsomtarhänsyntillelcyklarnassärskildakravbraförallagrupper cyklistereftersomdenkrävereninfrastrukturavhögkvalitet.

4 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen 4 Abstract Bicycleswithanelectricassistengine,oftencalledpedelecs,arearelativelynewbutgrowingvehicle category.theauxiliaryelectricalenginesupportsthecyclistandfacilitatestheride,especiallyin ascents,headwindsandacceleration.inweden,pedelecfiguresarestilllowandestimatedto approximately3%oftotalbicyclesales2011.rapidgrowthcanhoweverbeexpectedconsideringthe developmentinothereuropeancountries.inthenetherlands,pedelecsaleshavegrownfromafew percenttoaroundtwentypercentofbicyclesalesin2012.inthelongrun,pedelecscanbeexpectedto haveminorbutsignificantshareofallbicyclesintherange520%. ThisreportispartofCyCity,thewedishresearchprojectonbicycleplanning,fundedbyVinnova, wedensinnovationagency.itfocusesonthequestionwhetherangrowingnumberofpedelecshas anyimplicationonbicycleinfrastructureplanningandifso,which. Themaindifferencesbetweenconventionalbicyclesandpedelecsare:Auxiliarypowerbymeansof electricalengine,additionalweight,theneedtochargeandahigherpurchasingprices.themain effectsofthesedifferenceswithabearingoninfrastructureplanningare: Cyclingbecomesmoreattractivetonewtargetgroupsandfornewcyclistsandisexpectedto increasethenumberofcyclists:thisincreasesthecapacitydemandsoncycleinfrastructure Electricassistfacilitatestheuseofcargobicyclesandtrailers:Thisincreasesdemandson widthanddesignofcycleinfrastructure. Pedelecsareheavier:Thedemandtoliftorcarrythebicycleshouldbeminimised. Bothaveragespeedandspeeddifferencesoncycletracksincrease:Thisputsincreasing demandsontheextensionofthenetworkandlanewidthforsafeovertaking Cyclinginwinterconditionsbecomesmoreattractive:Thisputsincreasingdemandsonwinter maintenanceofcyclinginfrastructure. Pedelecsaremoreexpensivethanconventionalbicycles:Thisincreasesdemandsontheft preventionatcycleparkingfacilities. Allinall,thedemandsoncycleinfrastructureduetoanincreasingproportionofpedelecsissimilarto thegeneraldemandsonhighqualitycyclinginfrastructure: sufficientcapacityandwidthforsafeovertaking long,connectedroutes,designedforhighaveragespeed. easilyaccessible,safeandpreferablyweatherprotectedcycleparking minimisedneedtoliftorcarrythebicycle,e.g.inparkingfacilities,overcurbsorintostorage highstandardofinfrastructuremaintenance,eveninwinter nobollardsorotherenclosuresthathinderbroader(transport)bicyclesortrailerstoenter cycletracks. Theincreasingnumbersofpedelcsthusratheramplifythegeneralneedforhighqualityinfrastructure forallcyclistsratherthanposespecificnewdemandsonplanning.

5 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen 5

6 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen Innehåll 1 Inledning Bakgrundochdefinition Definitionochutvecklingavelcyklar Marknaden Kundgrupper yfteochmål Metodochavgränsningar Resultat Elcyklariplaneringshandböcker Beskrivningavskillnadermellanelcykelochkonventionellcykel Effektenavkrafttillskottet/motorassistansen Effektenavökadvikt killnadertillföljdavattelcyklarharladdbehov killnadertillföljdavattelcyklarärdyrareochmerkomplexa ammanfattningavtänkbaraeffekterpåcykelplaneringen lutsatser Källor

7 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen 1 Inledning Cyklarmedelektriskstödmotor,såkalladeelcyklarellerpedelecs,ärenförhållandevisny fordonskategoriiverigesomiväxandeutsträckningsynsitrafiken.elmotorntillförextra krafttillcyklistenochgördärmedcykelfärdenlättare,snabbareochgörbackarochmotvind mindreutmanande.andelenelcyklariverigeärfortfarandelågochuppskattastillenstaka procentavdentotalacykelförsäljningenochunderenprocentavdettotalaantaletcyklar. Mentrendeniandraländerärtydligt:INederländernaharandelenelcyklaravallanysålda cyklarökatfrånenstakaprocenttillruntvarfemtecykelår2012enligt branschorganisationenbikeeurope 1.Ichweizvarenligtsammakällaår2011varsjunde nysåldcykelenelcykel.totaltfanns2011ca elcyklaribrukichweiz,ca.5%avdet totalcykelbeståndet,medentydligtökandetrend 2.Marknadsutvecklingeniandraländersom TysklandochÖsterrikeföljerdessapionjärländer,menmedfördröjning. Modellutbudetochantalettillverkarepåmarknadenökarstadigtäveniverige.Detärdärför inteorimligtattantaenlikandeutvecklinghär,därelcyklariframtidenkanutgöraenmindre, menbetydandedelavcykelflottan. CyCityärettsvensktforskningsprogramfinansieratavVinnova,medsyfteattökakunskapen omcykelplaneringochcyklisterspreferenser.dennadelprojektrapportskabelysaomen ökadandelelcyklaritrafikenkommerattställaförändradekravpåcykelinfrastrukturoch dessplanering,ochomsåärfallet,vilka.delprojektethargenomförtsavhannaljungbladoch MichaelKouckyfrånKoucky&PartnersAB. 2 Bakgrund och definition 2.1 Definition och utveckling av elcyklar Elcyklarärcyklarsomharförsettsmedenelektriskhjälpmotorochsomunderstödjer cyklisten.medandraordärelcyklarhybridfordonsomkombinerartvåkraftkällorför drivningen,förarensmuskelkraftochenelmotor.energintillelmotornlagrasibatteriersom laddasavanvändarenvidbehov.deförstaelcyklarnaellercyklarmedelassistansutvecklades redanundersent1800tal,dåfrämstiua,ochettflertaltekniskalösningarpatenterades redanunder1890talet 3.Teknikenfickdockingetbredaregenomslagochkonkurrerades tidigtutavcyklarmedsmåförbränningsmotorersomstödtillcyklisten,vilketsenare utveckladestillmopederochmotorcyklar.nästanhundraårsenare,ibörjanav1990talet 1 )BikeEurope,) :)E5Bike)market)hare)Grows)to)20%)in)Holland.) 2 )BikeEurope,) :)witzerland)2011:)trong)E5Bike)Trend)Continues.) 3 )Exempel)på)tidiga)elcykel5lösningar:)U..)Patent)522,271,)O.)Bolton)Jr.,)1895.) 7

8 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen börjadeennyutvecklingsvågförelcyklar,främstijapanochchweiz.idaganvändersig elcyklaravmodernstyrelektronikochavanceradebatterier. omelcykelklassassamtligafordondärförarenspedalkraftkombinerasmedenelmotor.den vanligastetypenavelcyklarieuropaärelcyklardärelmotornendastaktiverasnärföraren självsamtidigttramparpåpedalerna,dvs.fordonetkaninteframförasendastmedelmotorn. EnligtTransportstyrelsen 4 klassaselcyklarsomcyklarom: Elmotornendastkopplasinnärtrycketpåtrampornaökar,dvs.denstängsavnär cyklistenslutartrampa Motornendastförstärkerkraftenfråntrampornaochintegernågotkrafttillskottvid hastigheteröver25km/timme Motornsnettoeffektinteöverskrider250W DennaavgränsningföljerEUdirektivet2002/24/ECsamtEUstandardenEN15194(EPAC ElectricallyPowerAssistedCycles).Elcyklarsomuppfyllerdessakravkallasoftaävenför pedelecstillskillnadfrånebikeelleremoped.eävenpresto(2011)förenmerutförlig beskrivning 5.FordonsomuppfyllerTransportstyrelsensavgränsningarovan,fårlagligt framföraspåcykelbanor. Omencykelmedelassistansavvikerfråndessakrav,t.ex.genomstörremotorstyrka, elassistansävenöver25km/tim.elleromdengårattframföramedelmotornutanatttrampa, anseselcykelnintelängrevaraencykelutanklassassommopedellermotorcykel.fordonet måstedågenomgåtypgodkännandeochettannatregelverkgällerförattframföradessa fordon.omfordonavdentypenfårframföraspåcykelbanaellerej,berorpåinomvilken fordonskategorinelcykelnklassasavtransportstyrelsensamtvilkareglersomgällerför cykelbanan. DenöverväldigandedelavelcyklarsomsäljsinomEUochiverigeärpedelecs,dvs.uppfyller avgränsningarnaovanochklassassomcykel.idennarapportavsesalltiddenkategorinav elcyklaromingetannatangesexplicit.detgårdockinteattuteslutaattenstakasnabbare elcyklarimporterastillverige. 4 )Transportstyrelsen,)2009:)Cykel)med)elassistans) 5 )PRETO,)2011:)PRETO)Pedelec)Broschure.)To)cycle)electric)or)not)to)cycle.) 8

9 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen 2.2 Marknaden Marknadenochproduktionenavelcyklarharsedansent1990talvuxitkraftigt,medKina somdenstörstamarknaden.enligtjonsson(2007) 6 såldesredan2006mellan16och18 miljonerelcyklarikinamedenökandetrendochelcyklarutgjorderedan %av allatvåhjulingarimångakinesiskastäder.enviktigförklarandeorsaktilldehöga försäljningssiffrornaikinaärattmångastäder,förattförbättraluftkvaliteten,harförbjudit mopederochscootrarmedförbränningsmotorer. IEuropabörjadeelcyklarsäljasistörreutsträckningförstislutetavförradecenniet,men marknadsutvecklingenharvaritsnabb.ipresto(2010)uppskattasförsäljningenieuropa 2009till750000elcyklar,medprognosen1miljon2010och2miljoner2012. HurstorandelavcykelförsäljningensomutgörsavelcyklarvarierarstortruntomiEuropa.I Tysklandberäknasmarknadsandelenavelcyklarliggarunt5%avallanysåldacyklarför 2010ochförväntasväxatill1015%till IDanmark 8 uppskattasmarknadsandelentill 3,5%år INorge 10 ochtorbritanniensåldes2011nästaningaelcyklarallsän.ifallet medtorbritannientrosanledningenvaraattcykelinfrastrukturenärsåpassdåligattde kundgruppersomlockasavelcyklarintevillutsättasigförriskenattcyklaiblandtrafik. 11 Nederländerna,ettavländernameddehögstaförsäljningssiffrorna,harmarknadsandelen stadigtklättratochliggerår2012enligtbikeeuroperedanpå20%avallanysåldacyklar. FleramarknadsexperterförväntarsigattmarknadsandeleniNederländernapendlarinsig runt2530%avcykelmarknadenrunt2015(presto2010,s.16.). Desvenskaförsäljningssiffrornaärosäkra,menuppskattasavbranschorganisationertillca. 3%år Itaktmedökatantalåterförsäljare,mognareprodukterochstörre medvetenhetomelcyklarblandallmänheten,kansiffranförväntasstigakraftigt. Vilkenlångsiktigandelavcykelflottansomelcyklarkommerattutgöraiverige,ärsvårtatt förutse.menomverigeföljermarknadstrendenipionjärländernasomnederländernaoch chweizmedförsäljningssiffrorsompendlarinsigmellan1025%avcykelmarknadenkan elcyklarförväntasattlångsiktigt(efter2020)utgöraenmindre,menbetydandedelav cykelflottan,från520%avsamtligacyklar. 6 )Tim)Johnson,) :)Cheap)and)green,)electric)bicycles)are)the)rage)in)China.)MacClathy)Newspapers,) Washington.) 7 )BikeEurope,) ):)Germany)2011:)The)Next)European)E5Bike)Boom.)) 8 )Johnsen)Thomas,)2012,)Danske)Cykelhandler) 9 )BikeEurope,) :)Japan)2011:)Boosting)Mobility)Pushes)Demand)For)Bicycles.) 10 BikeEurope,) :)Norway)2010:)Twenty)Niners)Bikes)Comming)To)Town.) 11) BikeEurope,) :)United)Kingdom)2010:)torming)Year)for)the)UK)Bike)Trade) 12 )BikeEurope,) :)weden)2011:)Market)lows)but)urely)hifting)towards)ports.) 9

10 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen 2.3 Kundgrupper Enligtendirektförfrågantillsvenskaåterförsäljare,finnsenvissdominansaväldrepersoner blandköparnaavelcyklarmenävenyngrebörjaranammatrenden. 13 EnligtPRETO(2010) 14 ärdethittillsfrämsttvågruppersomanvänderelcyklaridag:personeröver65årsamt pendlare.genomsnittsåldernblandanvändarnahållerpåattsjunkavilketförklarasmedatt andelenpendlareblandelcykelköparnaökarsamtattnyakundgrupperupptäckerelcykeln. 3 yfte och mål yftetmeddennarapportärattanalyseraom,ochisåfallpåvilketsättenökadandelelcyklar förändrarkravenpåcykelinfrastrukturochplanering.yftetärattbidramedkunskapföratt säkerställaattcykelplaneringredanfrånbörjanäranpassadförenökandeandelelcyklar. Cykelinfrastruktursomcykelbanorellercykelparkeringarkanhaenlivslängdpåflera årtiondenochomandelenelcyklarförväntasblibetydligthögreomfemtilltjugoår,såärdet motiveratattredannuundersökaomdessafordonställerandrakravpåinfrastrukturenän konventionellacyklar. Måletärattsystematisktbeskrivsskillnadernamellankonventionellacyklaroch elcyklar/pedelecsochattanalyseravilkatänkbarakonsekvenserförcykelplaneringenoch infrastrukturdessaskillnaderhar. 4 Metod och avgränsningar Enlitteratursökningefterforskningslitteraturinomfrågeområdethargenomförtsmenhar endastgettettfåtalanvändbararesultat.vissforskningharkunnathittaspåskillnaden mellankonventionellacyklarochelcyklaravseendegenomsnittligtreslängdför arbetspendling.ävenengenomgångavensvenskochennederländskplaneringshandbokför cykelinfrastrukturhargenomförts,förattundersökaomelcyklarocheventuellaanpassningar avinfrastrukturenomnämnsidessa. Delprojektetbaserasdockfrämstpåsystematiskajämförelseravtekniskaegenskaperoch användningsmönstermellankonventionellacyklarochelcyklarsamtutredningav konsekvensernaavderasskillnader.elcyklarharvisspotentialattersättamopeder,men dessafordonjämförsinte. MedelcykelmenasidennarapportalltidelcyklarsomklassassomcykelenligtEUdirektivet 2002/24/EComingetannatangesexplicit.eävenkapitel2.1förennärmaredefinition. 13) Mejlkonversationer)med)Lifebike,)Ecoride)och)Batbike.)) 14 )PRETO,)2012:)PRETO)Cycling)Policy)Guide)Electric)Bicycles.)IEE5projetet)PRETO.) 10

11 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen 5 Resultat 5.1 Elcyklar i planeringshandböcker Inomramenavdennastudieharendastenbegränsadgenomgångavplaneringshandböcker förcykelinfrastrukturvaritmöjligt.urvaletbegränsadestilldensvenskagcm*handbokenfrån somgesutavverigeskommunerochlandstingsamtdensenasteupplaganavden nederländskahandbokendesign4manual4for4bicycle4traffic 16,somkanansesvaraenavde internationelltmestanseddaplaneringshandböckernaförcykelinfrastruktur. Iingenavdessatvåhandböckeromnämnselcyklarexplicitellerattelcyklarkanledatillnya kravpåcykelinfrastrukturen. 5.2 Beskrivning av skillnader mellan elcykel och konventionell cykel. LagligtklassaselcyklarsomuppfyllerkraveniEUdirektivet2002/24/ECsomcykel.Detfinns dockflerapraktiskaskillnadersomikombinationmedmotorassistansengereffekterpå användarmönstren. Istortsettsamtligaelcykelmodellerpåsvenskamarknadenår2012utnyttjar Transportstyrelsensmaximalttillåtnamotoreffektpå250Wochdrivsideflestafallmed laddningsbaralithiumjonbatterier,enligtuppgifterfrånbranschföreträdare.placeringenav elmotornsamtvilkethjuldendriverskiljersigmellanmodellerna:vissaharelmotorninavet avframhjulet,andraibaknavet.denvanligastelösningenärdockattelmotornärmonterat näravevlagretochattkraftenöverförsmedhjälpavkedjantillbakhjulet,påsammavissom trampkraften. Räckviddenmedettnyttbatterivarierarmellan3070kmförenladdning.Hosnästan samtligamodelleravlägsnasbatterietfråncykelnförladdningsomskermedhjälpaven laddadapterviaettvanligtvägguttag.batteriernatarvanligen36timmarattladdaoch återförsäljarnauppgerattlivslängdenförettbatteriliggermellan500och1500laddningar. Prismässigtliggerdevanligastemodellernaiverigepådrygt10000sekochettextrabatteri kostarrunt3000sek,menprecissomförkonventionellacyklarfinnsdetdyraremodeller 17.I chweizochnederländernaliggerprisnivånförelcyklargenerellthögre,vilketdelviskan förklarasavattmodellernasomsäljsharenhögrekvalitetsnivå.exempelvisliggerpriserna pådetichweizmarknadsledandemärketflyer,påmellan23000,ca kronor )veriges)kommuner)och)landsting)(kl),)2010:)gcm5handbok.)kl)&)trafikverket,)verige.) 16 )CROW,)2007:)Design)manual)for)bicycle)traffic.)CROW,)Nederländerna) 17Mejlkonversationer)med)Lifebike,)Ecoride)och)Batbike. 18Flyer,)2012:)Preisliste)und)pezifikationen,) 11

12 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen Pågrundavelmotorn,batteriernaochstyrelektroniken,ärelcyklartyngreänkonventionella cyklar.envanligelcykelvägermellan20och30kgenligtkatalogernafrånolikatillverkare. Dehuvudsakligaskillnadernamellanelcyklarochkonventionellacyklarär:Krafttillskott,vikt, laddbehovsamtpris.killnadernabeskrivsmerdetaljeratnedanochsammanfattasitabell1. Vilkakonsekvenserdessaskillnadergerföranvändarenochhurdetkanpåverkaplaneringen avcykelinfrastrukturenbeskrivsisenareavsnitt. Uppgifternaomskillnadernasstorlekbyggerpåjämförelsermellanelochkonventionella cyklarsom,förutomgällandesjälvaeldriften,ärjämförbaraikvalitetsnivå,komponenturval ochutformning. Krafttillskott Elmotorngerettkrafttillskottupptill250W,oftastanpassattillkraftenmedvilkencyklisten självtryckerpåpedalerna.engenomsnittligmänniskasomutövarenfysiskaktivitetunder meränettparminuteranpassarenligtwilson(2004) 19 sinkraftproduktiontill75weller lägre(0,1hk),medundantagförtävlingssituationer.deträckerförattframföraencykelien hastighetmellan14och25km/tim,beroendepåluftochrullmotståndochcykelnsvikt. Vilkenmaxeffektencyklistkanproduceramedmuskelkraftberorpåförhurlångtidkraften behövssamtpåcyklistensfysik.iwilson(2004)angesenförenkladuppskattningaven cyklistskorttidseffektsomkanhållasienstakaminuterberoendepåträningsnivå: otränadperson:24w/kgkroppsvikt vältränadfritidscyklist:46w/kgkroppsvikt elitcyklister:610w/kgkroppsvikt Förenpersonpå70kginnebärdetenkorttidseffektpå140280W(otränad),280420W (vältränad)och700w(elitcyklist).enligtsammakällakanenfrisk,genomsnittligmanpåen cykelproducera2300wförenstakaminuterochupptill500600wförenstakasekunder. Ettkrafttillskottpå250Wsomärelcyklarnasmaxeffektkandärmedansesminstfördubbla korttidseffektenförenotränadcyklist.ävenförenvältränadcyklistinnebäretttillskottpå 250Wettkrafttillskottpå5090%. omnämndovanräckerdetmedca.75100wförattbibehållaenhastighetrunt2025 km/timpåencykelpåplanmark.däremotbehövsmereffektförattaccelerera,vidmotvind elleriuppförsbackar.detärfrämstidessalägensomelcykelnsmotorkommertill användning.förenkladkandärmedsägasattelcyklarfördubblarcyklistenskraftför acceleration,iuppförsbackarochvidmotvind. 19 )Wilson,)David)Gordon,)2004:)Bicycle)cience.)3rd)ed.)MIT)Press,)Cambridge) 12

13 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen Vikt Konventionellavardagscyklarsomärfulltutrustademedskärmar,pakethållaremm.väger mellan1520kgenligtkataloguppgifterfråncykeltillverkare 20.Motsvarandeelcyklarväger mellan24och27kg 21.Viktskillnadenärdärmedmellan68kg. Laddbehov Elcyklarnasbatteribehöverladdas,ettmomentsomavnaturligaskälintebehövsför konventionellacyklar.laddningenskervanligtvisgenomattbatterietavlägsnasfråncykeln ochladdasienseparatladdstationsomärkoppladtillettvanligtvägguttag.enuppladdning tarmellan57timmarochuppskattasdramellan0,30,6kwelfrånnätet.dettamedfören elkostnadpåca.50öreperladdning 22. Pris Elcyklarärdyrareänmotsvarandekonventionellacyklar.Påsammavissomprisetför konventionellacyklarvarierarfrånettpartusenkronorupptilltiotusentalskronorvarierar ävenprisernaförelcyklarberoendepåtillverkare,utrustningsstandard,komponentvalmm. Prisernaförelcyklarpåsvenskamarknadenår2012varierarfrånca.9000krförenklare modeller(exempelvismarvilemotion)tillöver20000kr(exempelvisgianttwistesprit). Utomlandssäljsvissamodellerföröver30000kr(exempelvisFlyerT10Deluxe). Förattkunnabedömaprisskillnadenmåstecyklarmedmotsvarandekvalitetsoch utrustningsnivåjämföras.tillverkarencrescent(crescent2012)harenelcykelmodelli sortimentet(crescent973)somiutrustningsstandardochramkonstruktionärjämförbarmed modellenmaja953.detrekommenderadeprisetförelcykelnärenligcrescent13295kr,för denkonventionellacykeln6195kr.prisskillnadenmellanmodellernaär7100kr,ettmerpris på114%jämförtmeddenkonventionellacykeln.enliknandejämförelsemellanmodelleri olikapriskategorierbekräftarattelcyklarkostarruntdubbeltsåmycketsomkonventionella cyklarmedliknandeutrustningsnivåochvarumärke. Itabell1sammanfattasdemestgrundläggandeskillnadermellanelcyklarochkonventionella cyklar. 20 )Crescent,)2012) 21Crescent,)2012,)Flyer,)2012:)Preisliste)und)pezifikationen,),)impel,)2012,)EcoRide,) )Baserar)på)ett)antaget)elpris)på)totalt)1,3)kr/kWh)för)både)el)och)nät.) 13

14 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen Tabell1:Deviktigasteskillnadermellanelcyklarochmotsvarandekonventionellacyklar.Itabellenangesendast skillnaden.amtligauppgifteräruppskattningarsombyggerpåjämförelsermellanfleramodellerochär avseddaförattillustrerastorleksordningenavskillnaderna. Egenskap killnad,totalt killnadi% Kommentar Krafttillskott upptill250w +100% Elmotornfördubblarungefär toppeffektenförenvanlig cyklist Vikt 68kgmervikt +3040% Laddbehov Varje3070km,ofta dagligen,57timmar Laddkostnadca.50öreper laddning Pris kr ca.100% Denabsolutaprisskillnaden berorpåmodelloch utrustningsnivå. 5.3 Effekten av krafttillskottet/motorassistansen Denstoraskillnadenmellanenelcykelochenkonventionellcykelärgivetvis motorassistansenochdetkrafttillskottetdenmedför.dengörattdetblirlättareförcyklisten atttrampa,någotsomframföralltgereffektvidacceleration,iuppförsbackarochmotvind. Vidarehjälperkrafttillskottettillattbalanseraluftmotståndetochgördetdärmedlättareatt bibehållaenhögrefartvidsammaansträngningsnivå.vidhastigheteröver25km/timmeger dockinteelcyklarsomdiskuterashärnågotkrafttillskott. Nyaanvändargrupper Medmotorassistansblirdetlättareatttrampa.Detöppnarförnyaanvändargruppersom tidigareinteharsettcyklingsomettalternativ. Elcykelblirettmöjligttransportsättförallasomintekännersigtillräckligstarkafören konventionellcykel,exempelvismångaäldreellerpersonermedvissafunktionshindereller personersomrädsbrantabackarmedenkonventionellcykel.därmedblircykelnmer attraktivfördessaspecifikagrupper. 14

15 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen Riskenattblisvettigtavskräckervissaanvändarefrånattcykla,främstnärdetgäller arbetspendling 23.Enelcykelminskaransträngningenochdärmedriskenattsvettas.Meden elcykelblircyklingdärmedmerattraktivtävenfördesomintevillellerharmöjlighettillatt duschaochbytakläderpåjobbet.ävenhärnåsheltnyaanvändargrupperochantalet cyklisterpåvägarnaharchansattöka. ammanlagdgörelcyklarcyklingmerintressantförfleramålgrupperochtotaltkanelcyklar ledatillettstörreantalcyklisterochettbredareanvändningsområde.förplaneringav cykelinfrastrukturhardettafrämstkonsekvenseravseendekapacitetsbehov. Lasttransport Medmotorassistansenökarlastkapaciteteneftersomelmotornkankompenseraför merviktenavlasten.möjlighetenattmedhjälpavcykelkärraellerlastcykelklaratyngreinköp medelcykelöppnarförsåvälnyaanvändargruppersomnyamålpunkter.ävenspeciella lastcyklarkanblimerattraktivaochintressantamedelassistans.dessacyklarkanlasta betydligttyngreochstörrelasterupptill50100kgochärävenlämpadeförtransportavflera barn.ettexempelförtransportcyklarmedelmotorärdennederländskaurbanarrow 24,men ävenandratillverkareavlastcyklarharbörjaterbjudavariantermedelmotor. Personersomtidigarevaritberoendeavbilförattstorhandlakannuväljaelcykelnsom transportmedelförsammaärende.detställerhögrekravpåattdetskafinnasgoda cykelmöjlighetertillstormarknaderochexternaköpcentersamtfungerande cykelparkeringar.detkanävenökamöjligheternaattcyklamedsmåbarnpåcykelnelleri kärra,vilketannarskanupplevassomförtungt.detbörkunnapåverkabeteendenisamband medtransportertillochfrånförskolorochövrigaresorförbarnfamiljer,vilketåterigenleder tillökatantalcyklister. Ävengodstransportmedlastcyklarkanblimerattraktivochrealistiskmedelcyklar,vilket ökarmöjligheternatillgodsdistributionmedcyklar.dettakaninnebäraettökatbehovför speciellaparkeringsytorfördessadistributionsfordon. Omanvändningenavcykelkärroroch/ellerlastcyklarökarpågrundavelassistanskandet innebäraettstörreplatsbehovpåcykelbanorna.ekipagenärlångaochbredaochställerhögre kravpåcykelinfrastrukturensbredd,kurvradierochvänteutrymmenvidkorsningar.vidare måsteeventuellainfartshindersompollareellergrindarsomskahållautebilarfrån cykelbanordimensioneraspåettsättsommöjliggörattdessaspeciellacykelmodelleroch cykelkärrorkanpassera. 23 )Mingardo,)Giuliano,)2009:)Electric5Bike)as)alternative)to)car)use:)Evidence)from)a)pilot)project)in)Rotterdam.) Conference)presentation,POLI5conference)dec.)10)2009,)Brussels.)Erasmus)University,)Rotterdam.) 24 )Urban)Arrow,)2012) 15

16 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen Minskadvinglighetvidstartochilågfart Enligt(Crow2007,sid46 25 )börjarcyklarattvinglaihastigheterunder12km/h,vilketbland annatuppståribrantauppförsbackarochvidstart.vidnormalaomständigheterskaenligt (Crow2007)0,2mavsättasförvinglighet,menvidstartiuppförsbackekansåmycketsom 0,8mkrävassomutrymmeförencyklist. Iblandtrafikärdettaettriskmomentochkanledatillattcykelväljsbortvissasträckoreller heltochhållet.härärelcykelnsmotorassistansenstorfördeldåentillräckligthöghastighet upprätthållsäveniuppförsbackarförattvinglandeskaundvikas.detkanledatillattflervill cyklaochframföralltattcyklingiblandtrafikökardådetupplevssommindreosäkertpåen elcykel.dethärharpotentialenattökaantaletcyklisterpåvägarnavilketpåverkar kapacitetsplaneringen.däremotpåverkasintebehovetavatttahänsyntilldetextra platsbehovetvidområdenmedlågfartellerstartfrånstillastående,eftersomenmajoritetav cyklisternafortfarandekanförväntasanvändakonventionellacyklar. Fleromkörningar Elcyklarhållerhögrehastighetiuppförsbackar,menförengenomsnittscyklistblir medelhastighetenhögreävenpåplanmark.medelhastighetenförenelcyklistär24km/h jämförtmedenkonventionellcyklistsomharengenomsnittlighastighetpå17km/henligt PRETO(2010),enökningmedca.40%. 26 Detbetyderatthastighetsfördelningenbland cyklisternaförskjutsuppåtochfleromkörningaravlångsammarecyklisterkanförväntas.för planeringavinfrastrukturinnebärdettaattmöjlighetentillsäkraomkörningarblirmer betydelsefullochmåstetashänsyntill,t.ex.genomstörrebredd.dettaärsärskildviktigti uppförsbackardärhastighetsskillnadernakanförväntasökakraftigt. Backigarutterkanblimerattraktiva Dåuppförsbackarinteärlikaansträngandeförenelcyklistblircyklingikuperadterrängmer attraktivt.detkanöppnaförnysträckningavcykelbanorsamtnyamålpunkter,t.ex.för genareförbindelser.dockbörinteelcyklarnasintroduktioninnebäraattplaneringentar mindrehänsyntillkonventionellacyklistersbehov.genamenbrantarutterkandock förväntasfåfleranvändare.dettakanmedföraettökatinformationsbehovvidskyltningav cykelrutterochicykelreseplanerare.ombrantaavsnitttydligtmarkerasireseplanerareoch genomskyltningkanbådecyklisterpåelcyklarochkonventionellacyklargöraettvalvilken ruttsompassarbäst. Kurvradier Denhögremedelhastighetenförelcyklisterpåverkarplaneringenavkurvradierpå cykelbanor.enligt(crow2007,sid49)ärdenminstatänkbarakurvradienförencykelbana 5,0m,ärradienmindretvingascyklistensänkahastighetentillunder12km/timvilketgör 25 )CROW,)2007:)Design)manual)for)bicycle)traffic.CROW,Nederländerna 26PRETO,)2012:)PRETO)Cycling)Policy)Guide)Electric)Bicycles.)IEE5projetet)PRETO. 16

17 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen färdenvinglig.förhastigheterupptill20km/hbörkurvradienvaraminst10m,menvid hastigheterpå30km/timskaradienvaraminst20m.eftersomelcyklarkanhållahögrefart äveniuppförsbackarsamtpåplanmarkbörkurvradiendäranpassastillminst25km/tim, åtminstonevidnyanläggningavcykelbanor. Längreresesträckorblirmerattraktiva Denhögremedelhastighetenochdenminskadefysiskaansträngningenledertillattelcykel blirettattraktivtfärdsättpålängresträckoränkonventionellacyklarförenmedelcyklist. Ävenutanattmellanladdakansträckorpåupptill35kmvaraaktuellaochmedmöjlighettill mellanladdningökarräckviddenytterligare.detkanledatillökatantalcyklisterochnya målpunkter. Fåempiriskastudieromhurelcyklarpåverkarreslängdenharkunnathittas.Iettpilotprojekt irotterdam 27 erbjöds279arbetspendlareattlånaochprövaelcyklar.dengenomsnittliga pendlingsdistansenblandanvändarnaavelcyklarvar13km,jämförtmed9,2kmförde pendlaresomanvändekonventionellacyklar enökningmedca.40%.tno(2008) 28,en nederländskstudieompotentialenmedelcyklar,kommertillliknandeslutsatser.enligten marknadsundersökningärdengenomsnittligaresvägförarbetspendlaresomanvänder elcyklar50%längreänförpendlaremedkonventionellacyklar 9,8kmjämförtmed6,3km. EnligtsammarapportärandelencykelresorförarbetspendlingiNederländernaöver50%för sträckorunder4kmochrapportendrarslutsatsenattupptagningsområdetdär50%cyklar tilljobbetskullekunnahöjastill6kmcykelavståndnärelcyklarärväletablerad.totalt förväntascyklandetökamed35%tackvareelcyklar,medenstörreökningpå49%för arbetspendling.enökningavdengenomsnittligareslängdenförarbetspendlaremedcykel med4050%stämmerävenvälöverensmeddenökningenavgenomsnittshastighetenpå 40%somangesiPRETO(2012) 29 somtillåterlängreresträckorvidbibehållenrestidse ävenavsnittetfler4omkörningarovan. Ökadvintercykling,förlängdcykelsäsong Ökadförekomstavelcyklarkanledatillmerfrekventvintercykling.Delsökarsäkerheten genomatthalkriskenblirmindreiuppförsbackarmedenelcykeleftersommomentetpå trampornablirjämnareochstabilitetenökar.attdetärmindrefysisktansträngandeattköra elcykelgörattcyklistenkankläsiglagomvarmtfrånbörjan.problemetmedattfrysaibörjan avresanochsvettaspåslutetminskarellerupphävsheltochcyklingiminusgradereller nederbördförenklas.detställerhögrekravpåvinterväghållningavcykelbanoroch cykelparkering.halkbekämpningsmetodersominnefattarsaltanvändningbörantagligen begränsas,eftersomelcyklarharflerkomponentersomkanvarakänsligaförkorrosionoch 27Mingardo,)Giuliano,)2009:)Electric5Bike)as)alternative)to)car)use:)Evidence)from)a)pilot)project)in)Rotterdam.) Conference)presentation,POLI5conference)dec.)10)2009,)Brussels.)Erasmus)University,)Rotterdam. 28 )TNO,)2008:)Elektrisch)Fietsen,)Marktonderzoek)en)verkenning)toekomstmogelijkheden,)TNO,)Leiden) 29PRETO,)2012:)PRETO)Cycling)Policy)Guide)Electric)Bicycles.)IEE5projetet)PRETO.) 17

18 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen fukt.detgörocksåattväderskyddadecykelparkeringarsomhållerentemperaturövernoll graderärattföredra.konventionellacyklarkaniblandhaproblemmedattväxlaroch bromsarfryservintertidochenelcykelärsannoliktännukänsligareförlågatemperaturer. topblirmindrebetydelsefulla Enligt(CROW(2007,sid44) 30 ärencykelvänligsträckaensomorsakarsåliteenergiförluster sommöjligt.fleraavfaktorernasomorsakarenergiförlusterpåverkasavcykelbanans utformning,tillexempelinbromsningochaccelerationsamtlutningen.dethärärnågotsom minskaribetydelsemedenelcykel.förenelcyklistupplevsdetsåledessomettmindre hindermedettstopppågrundavtrafikljus,korsningarochdyliktellerbrantalutningaränför enkonventionellcyklist.ävenbetydelsenavplaceringenavstoppetkanminska;fören elcyklistärettstoppiuppförsbackeinteettmycketstörrebesväränettstoppinedförsbacke. Dettaskulleteoretisktkunnafåkonsekvenserförplaneringenavinfrastruktur,t.ex.genom nyamöjlighetertillsträckning. Ensträckningsommedförflerastoppskulledockblimindreattraktivförcyklistermed konventionellacyklarochävenanvändareavelcyklarskulleminskasintotalareshastighet. ammanfattningaveffekternaavkrafttillskott ammanfattningsvispåverkasdenfysiskaplaneringenförcykelpåföljandesättpågrundav motorassistans: Antaletcyklisterkanförväntasökaeftersomelcykelngörcyklingattraktivförnya målgrupper:äldreochandrasomkännersigförsvagaförenvanligcykel,personer somintevillblisvettiga/bytakläderm.fl.ettökatantalcyklisterställerkravpå cykelinfrastukturenskapacitet. Godstransportpåcykelochresordärbarntasmedkanförväntasöka,delvismed cykelkärrorellerspeciellalastcyklar.dessafordonärlängreochbredareänvanliga cyklarochkanhastörresvängradie.dettakaninnebäraökadekravpåställytorvid korsningarochanpassadekurvradier. Nyamålpunkterkanbliattraktivaförcyklisternärvarutransportmedcykelblirmer intressant,t.ex.förvarudistributiontillbutikerellerförstörreinköp. Cykelinfrastrukturenkanbehövabyggasuttilldessamålpunkter,ev.ävenmed särskildaparkeringsytor. Cyklingiblandtrafikkanblimeraccepterateftersomelcyklargördetlättareatt bibehållaenhögfartochminskardenupplevdaosäkerhetensomkanuppstågenom vinglighetilågafarter. Fleromkörningareftersomhastighetsskillnaderblandcyklisterökar.Infrastrukturen måstevaraanpassadtilldetta,t.ex.genomstörrebredd. 30 )CROW,)2007:)Design)manual)for)bicycle)traffic.)CROW,)Nederländerna) 18

19 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen Högremedelhastighetställerhögrekravpåutformningochkurvradier. Nyamålpunkterochökatantalcyklisterdåcykelblirettattraktivtfärdmedelpålängre sträckor. Ökadandelvintercyklisterställerhögrekravpåvinterväghållningen. 5.4 Effekten av ökad vikt Deelcyklarsomfinnstillgängligapåmarknadenidagslägetärgenerellt68kgtyngreän konventionellacyklar.dettainnebärattdetblirsvårareföranvändarenattlyftaellerbära cykeln.dettaärsärskildproblematisktföräldreellersvagarepersonersomharvalten elcykeljustförattminskadenfysiskaansträngningen.menävenenmedelstarkcyklistkan finnasvårigheteriattlyftaen2530kilotungcykelöverhinder,kanter,iniförrådeller uppförtrappor.detblirsåledesännuviktigareänidagattdetfinnssammanhängande cykelbanautanavbrottdärcykelnmåsteledasöverytorsomäranpassadeförgångareföratt transportsättetskaupplevassomattraktivt. Ävenpåutformningenavcykelparkeringarochcykelförrådställerdenstörreviktenhögre krav.ramperdärcykelnskaputtasuppförfårintevaraförbrantaochbehovetavattlyfta ellerbäracykelnbehöverminimeras.vissaförvaringsvarianterdärcykelnhängsupppå framhjuletellertvåvåningscykelställutanlyfthjälpblirsvårareattanvändaochmindre attraktivamedtyngre(el)cyklar. Attelcyklarnaärtyngreinnebärocksåattdetkanblirsvårareatttamedsigcykelnombordpå tågochövrigkollektivtrafik.detinnebärdockinteförändradekravpåcykelplaneringi staden,menärenfaktorsombörtasmediplaneringavexempelviscykelturism. Viktskillnadenkanförväntasminskanågotiframtidenmedutvecklingenavlättareeloch andracykelkomponenter,menenviktskillnadpåflerakilokanförväntasbeståäveni framtiden. 5.5 killnader till följd av att elcyklar har laddbehov Elcyklarnasladdbehovkanblienbegränsandefaktor,precissomförelbilar.Vidkörningav elbilarharpåvisatsen rangeanxiety sommedförattbilensfullaräckviddintevågar utnyttjasdåförarenärräddattbliståendeutandrivning.förcyklistersomärberoendeav motorhjälpenförattorkacyklaärdettaettliknandehinder,isynnerhetitaktmedatt räckviddenminskardåbatterietbliräldre.dockkanävendeanvändaresomharfysisk kapacitetattdrivacykelnmedenbartmuskelkraftantasföredramotorhjälpdådeväljer elcykelsomtransportsättochomfattasdärmedavbegränsningensomladdbehovetkan medföra.ettsättattavhjälpadettaäratterbjudaoffentligaladdningsmöjligheteritillexempel 19

20 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen bibliotek,störrenärbutikskedjor,bensinstationeretc.däranvändarenkanmellanladdaochta sigsistabitenhem. Problemetbedömsdocksombegränsatvidvardagscyklingdådeflestavardagsresormed cykelärbetydligtkortareänbatteriernasräckvidd.förfritidscykling,cykelturismellernär cykelnanvändssombruksfordonkandockproblemetbliviktigare. Behovetavladdningochbatteriernastemperaturkänslighetkanävenställanyakravpå cykelparkeringar,särskildombatteriernaärinbyggdaelleromanvändarenväljeratthadem kvarpåcykeln.batteriernaskapacitetochdärmedenelcykelsräckviddkanminskakraftigt vidlågatemperaturer.karäckviddenupprätthållaskrävsdärmeduppvärmda cykelparkeringar.deflestabatterierharvidareenminimitemperaturundervilkendeinteska laddas,oftarunt5graderc.kabatteriernakunnaladdasvidcykelparkeringenävenunder vinternutanattriskerabatteriskadorellerminskadlivslängdkrävsdärmedenuppvärmd parkering. 5.6 killnader till följd av att elcyklar är dyrare och mer komplexa Elcyklaräruppskattningsvis100%dyrareänkonventionellacyklaravmotsvarande marknadssektor,prisskillnadenuppgårtillminst4000kr.enligtdetillverkaresomär representeradeiverigeärelcyklarnaintemerstöldbegärligaänenkonventionellcykeli motsvarandeprisklass.dyrarecyklarärdockgenerelltmerstöldbegärligaochdetbordeäven stämmaförelcyklar.dethögrevärdetställerhögrekravpåcykelparkeringavseende stöldskydd.vidareinnehållerelcyklarflerkomponentersomkanvarakänsligaförfuktoch regn,vilketökarbetydelsenavgodväderskyddvidparkeringar. Hosdeflestaelcyklarärbatterietlöstagbart.Användarenkanminskastöldriskengenomta medsigbatterietdåcykelnparkeras.detinnebärdockattanvändarenbehöverbäramedsig ettbatterisomvägerflerakilo,någotsominteiallalägenärattraktivt.förplatserdärmånga elcyklarkanförväntasparkeraskanspeciellafackdärbatterierkanlåsasinseparatvara intressanta,gärnaävenmedladdningsmöjlighet. 20

21 5.7 ammanfattning av tänkbara effekter på cykelplaneringen Tabell2:ammanställningavdeviktigasteeffekternaavenökadandelelcyklar,följdernaförplaneringenavinfrastrukturochuppskattningav betydelsen. Förväntad*effekt*av*en* ökad*andel*elcyklar* Elcyklargörcykling attraktivförnya användargrupper Lasttransportmedcykel blirettmerattraktivt alternativ Högrehastighetsskillnader påcykelbanor Högresnitthastighet Följder*för*planeringen*av*cykelinfrastruktur* Cykeltrafikenkanförväntasökaochställerökadekrav påinfrastrukturenavseendekapacitetochutrymme. Ettstörreantalbredareochlängrecykelmodelleroch cyklarmedkärrorkanförväntas.dettaställerhögrekrav påutrymmepåcykelbanorochvidcykelparkeringar. Eventuellainfartshindermåsteanpassassåatt specialcyklarochcykelkärrorkanpassera. Hastighetsskillnadenpåcykelbanorna,främsti uppförsbackarmenävenpåplanmark,kanförväntas öka.dettaställerstörrekravpåmöjlighetenförsäkra omkörningar,t.ex.genombredarecykelbanoreller omkörningsfiler. Dimensioneringenavcykelbanorbehöveranpassastill högrehastigheter,främstkurvradier. Hastighetsökningenkanförväntasvarasärskildhögi uppförsbackar. Betydelsen*av*effekten* TotaltkanelcyklarenligtTNO(2008)påsiktförväntasöka cyklandetmed3j5%,påpendlingsstråkmed4j9%.den ökningenbörtashänsyntillviddimensioneringav cykelstråk. Ingetunderlagomivilkenutsträckningtransportcyklaroch cykelkärrorkanförväntasökapågrundavelcyklarhar hittats. Elcyklarharengenomsnittshastighetsomliggerrunt40% överdenavvanligacyklar.enökningavantalelcyklarkan därmedförväntasledatillenmotsvarandeökningavantalet omkörningarpåcykelbanor. Cykelbanordärenstörreandelavelcyklarkanförväntasi framtidenbördimensionerasförhastigheterpåminst25 km/tim,äveniuppförsbackar.

22 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen 22 Förväntad*effekt*av*en* ökad*andel*elcyklar* Följder*för*planeringen*av*cykelinfrastruktur* Betydelsen*av*effekten* HögresnitthastighetJ Högresnitthastighetökardenacceptabladistansenför cykelresor,inteminstförarbetspendling.planeringenav cykelnätverketbörtahänsyntilldettagenomattutöka infrastrukturenlängreifråndecentralamålpunkterna. Denacceptablareslängdenochdärmedbehovetför cykelinfrastrukturökarmed40j50%.dettaställernyakrav pålängdenavcykelrutter,menävenpåökadkapacitetnära målpunkternaeftersomupptagningsområdetharökats. Vintercyklingblirmer attraktivt,cykelsäsongen förlängs Kravenpåvinterunderhållhöjsomflervillcyklaåretrunt. Halkbekämpningsmetodersominnefattarsaltanvändning börantagligenbegränsas. Ingetunderlagomivilkenutsträckningelcyklarökarantalet åretjruntcyklisterharkunnathittas. träckormedbranta backarkanblimer attraktiva Genareruttersominnehållerbrantabackarbehöverinte längreuteslutasicykelinfrastrukturen.dockmåstedet tydligtmarkerasattrutteninnehållerbrantaavsnittoch mindrebrantaalternativbörfinnassomvalmöjlighet. Ingetunderlagomivilkenutsträckninganvändareav elcyklarföredrarbrantamengenarerutterharkunnat hittas.behovetavruttermedmildagradienterminskarinte. Fleranvändarekommer atthasvårtattlyftaeller bärasincykelpågrund avcykelnsökadevikt. Brantaramperdärcyklarskaputtasuppför,kanter, trapporellercykelparkeringarsomkräverlyftavcykeln skaundvikas. Effektenärsvårattbedöma.Medhänsyntillattdetären betydandeandeläldreochmindrevältränademänniskor somkanförväntasskaffaelcykelnkandockeffektenfåstor praktiskbetydelse. Behovetavladdningav batteriernaökar Laddmöjligheterellerlåsbarabatteriskåpmed laddmöjlighetkanbehövasvidvissacykelparkeringar. Behovetavuppvärmdcykelparkeringökarunder vinterhalvåret Förvardagscyklingocharbetspendlingbedömsbehovet varalitet,eftersombatterietkanladdaspåarbetsplatsen ellerhemma.laddmöjligheterkandockvarabetydelsefulla vidturistiskarutter.efterfråganpåcykelparkeringinomhus kanförväntasöka. Värdetavcyklarnaökar Betydelsenavsäkracykelparkeringardärcykelnkanlåsas fast,låsasinellerärbevakadökar.vidareökarbetydelsen förväderskydd,bådeförattdetfinnsflerkänsliga komponenterochförattelcyklarnaärmervärdefulla. Elcyklarärbetydligtdyrareänmotsvarandekonventionella cyklarochmöjlighetenattlåsafastcykelnkannärmastses somettabsolutkravvidoffentligacykelparkeringar.

23 6 lutsatser Elcykelnharenradfördelargentemotenkonventionellcykeliochmedkrafttillskottetav motorn.dengerfördelariuppförsbackar,motvindochdåligtväder.medelhastighetenökar, ochgörresorförvilkacykelntidigareinteharansettssomlämpligamöjliga.elcykelnkan tilltalasåvälbefintligacyklistersompersonersomavolikaskälinteärintresseradeavcykling medvanligcykel. Förattelcykelnsfördelarskakunnautnyttjasfulltutkrävsenpassandeinfrastruktur. Planeringenbörtahänsyntillettökatantalframtidacyklisterochlängrereslängder. Omkörningarpåcykelbanorkanförväntasökatackvareelcyklarnashögrehastighetoch infrastrukturenbörtillåtasäkraomkörningar,äveniuppförsbackar.detbörocksåistörre utsträckninganpassasförcyklisterattlätttasigframtillnyamålpunktersomexempelvis stormarknadersomhittillsfrämstharattraheratbilresenärer.antaletvintercyklisterkanöka iochmedattelcykelnärlättareattframföraidåligtväglagochupplevssommerbekvämvid lågatemperaturer,vilketställerökadekravpåvinterväghållning.elcyklarärdyrareän motsvarandekonventionellacyklarochhögrekravpåparkeringsinfrastrukturenkan förväntas.användningenavspecialcyklarförlasttransportochcykelkärrorkanförväntasöka, mednyamöjligheterförbl.a.varudistributionistäder. Närelcykelnsmöjlighetertasmedicykelplaneringärdetviktigtattdetintemedfören försämringförkonventionellacyklar.ärskilttillräckligtbredacykelbanorärviktigaföratt långsammarecyklisterkankörasomutanfarligamanövrar.ävenomelcyklarharmöjlighet attklarabrantastigningarochärmindrekänsligaförplaceringavstoppbörintedettatillåtas påverkaförutsättningarnaförcyklistermedkonventionellacyklar.fokusbörliggapåatt underlättaförelcyklisterattutnyttjafordonetssärskildafördelarutanattlåtaden konventionellacykelnsavsaknadavsammaegenskaperbliennackdel. Idetstorahelaskiljersigdockkravenpåinfrastrukturensomuppkommermedenökadandel elcyklarintefrånkravenpåencykelinfrastrukturavhögkvalitetrentgenerellt: J J J J J J tillräckligtmedkapacitetochbreddförsäkraomkörningar långa,sammanhänganderutter,dimensioneradeförhögasnitthastigheter lättillgängliga,stöldsäkraochhelstväderskyddadecykelparkeringar ingakanter,brantauppgångar,kanterellerparkeringarsomkräverattcykelnlyfts godvinterväghållningavcykelinfrastrukturen ingainfartshindertillcykelbanorsomförsvårarförtransportcyklarellercykelkärror Medandraordärcykelplaneringsomtarhänsyntillelcyklarnassärskildakravbraföralla gruppercyklistereftersomdenkrävereninfrastrukturavhögkvalitet. 23

24 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen 7 Källor BikeEurope,2011J07J01:Germany2011:TheNextEuropeanEJBikeBoom. boomj5607.html(besökt120326) BikeEurope,2011J12J06:Norway2010:TwentyNinersBikesCommingToTown. townj5469.html(besökt120326) BikeEurope,2011J12J15:weden2011:Marketlowsbuturelyhiftingtowardsports. shiftingjtowardsjsportsj5471.html BikeEurope,2012J03J07:Japan2011:BoostingMobilityPushesDemandForBicycles. forjbicyclesj5643.html(besökt2012j04j06) BikeEurope,2012J05J11:UnitedKingdom2010:tormingYearfortheUKBikeTrade ukjbikejtradej4919.html(besökt120326) BikeEurope,2012J05J24:witzerland2011:trongEJBikeTrendContinues. trongjejbikejtrendjcontinuesjbik005809w/ BikeEurope,2012J09J18:EJBikemarkethareGrowsto20%inHolland.http://prod.epi.bikeJ eu.com/alesjtrends/marketjtrends/2012/9/ejbikejmarketsharejgrowsjtoj20jinjhollandj W/(besökt120920) Crescent(cykeltillverkare),2012,www.crescent.se,besökt2012J09J18 CROW,2007:Designmanualforbicycletraffic.CROW,Nederländerna EcoRide(elcykeldistributör),2012,http://ecoride.se Flyer(elcykeltillverkare)2012:Preislisteundpezifikationen,,www.flyer.ch Johnsen,Thomas,2012,DanskeCykelhandler(branschorganisation), 24

25 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen Johnson,Tim,2007J05J23:Cheapandgreen,electricbicyclesaretherageinChina.MacClathy Newspapers,Washington.http://www.mcclatchydc.com/2007/05/23/16477/cheapJandJ greenjelectricjbicycles.html(besökt2012j08j10). Lifebike,EcorideochBatbike,(elcykeldistributöreriverige),mars2012,personlig kommunikationgenomejpost. Mingardo,Giuliano,2009:ElectricJBikeasalternativetocaruse:Evidencefromapilotproject inrotterdam.conferencepresentation,polijconferencedec ,brussels.erasmus University,Rotterdam. PRETO,2011:PRETOPedelecBroschure.Tocycleelectricornottocycle.Nedladdningsbar påhttp://www.prestojcycling.eu/en/policyjguidelinesjajfactjsheets/promotionjofjpedelecs PRETO,2012:PRETOCyclingPolicyGuideElectricBicycles.IEEJprojetetPRETO. Nedladdningsbarpåwww.prestoJcycling.eu impel(cykeltillverkare),2012,http://www.simpel.ch verigeskommunerochlandsting(kl),2010:gcmjhandbok.kl&trafikverket,verige. TNO,2008:ElektrischFietsen,Marktonderzoekenverkenningtoekomstmogelijkheden,TNO, Leiden Transportstyrelsen,2009J05J19:Cykelmedelassistans 2012J09J20). UrbanArrow(elcykeltillverkare),http://www.urbanarrow.com(besökt2012J09J30) Wilson,DavidGordon,2004:Bicyclecience.3rded.MITPress,Cambridge 25

Varför behöver man beskriva trafiknätets cykelvänlighet? En rapport inom CyCity. Pelle Envall och Michael Koucky, Augusti 2013.

Varför behöver man beskriva trafiknätets cykelvänlighet? En rapport inom CyCity. Pelle Envall och Michael Koucky, Augusti 2013. Varför behöver man beskriva trafiknätets cykelvänlighet? En rapport inom CyCity. Pelle Envall och Michael Koucky, Augusti 213. Innehållsförteckning 1. Vad är nyttan med en kvalitetsbeskrivning?...3 2.

Läs mer

för cykelbana Att bana väg för bra cykelplaneringsprocesser Slutsatser och frågeställningar

för cykelbana Att bana väg för bra cykelplaneringsprocesser Slutsatser och frågeställningar Att bana väg för cykelbana Slutsatser och frågeställningar för bra cykelplaneringsprocesser 1 Introduktion Ungefär en av tio resor i Sverige görs med cykel. Totalt är det 465 miljoner cykelresor per år.

Läs mer

Slutrapport Förstudie. Elcyklar i Knislinge ett komplement till kollektivtrafik i landsbygdsmiljö Projekttid 140101-140630

Slutrapport Förstudie. Elcyklar i Knislinge ett komplement till kollektivtrafik i landsbygdsmiljö Projekttid 140101-140630 Slutrapport Förstudie Elcyklar i Knislinge ett komplement till kollektivtrafik i landsbygdsmiljö Projekttid 140101-140630 Sammanfattning av Elcyklar i Knislinge, ett komplement till kollektivtrafik i landsbygdsmiljö

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II Varmt välkomna! Projektplanen Melissa Safer, Trafikverket Region Stockholm Syfte Syftet med projektet är att skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län

Läs mer

Trafiknytt från SKL. Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj. Patrik Wirsenius, SKL

Trafiknytt från SKL. Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj. Patrik Wirsenius, SKL Trafiknytt från SKL Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj Patrik Wirsenius, SKL Aktuella SKL-projekt inom trafik - TRAST 3, ny utgåva 2014-15 - Gångbar stad, ny handbok - Trafiksäkra staden, ny handbok

Läs mer

Cykelkonferensen 2014 runda bordssamtal

Cykelkonferensen 2014 runda bordssamtal Cykelkonferensen 2014 runda bordssamtal Här redovisas kortfattade anteckningar från runda bordssamtalen på cykelkonferensen i Malmö 3-4 juni 2014. Lagstiftning och cykel Samtliga grupper tog inledningsvis

Läs mer

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan.

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan. RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan Tillsammans med: November 2012 RAPPORT Ett projekt om cykelplanering över

Läs mer

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Syfte och metod Örnsköldsviks kommun arbetar med en cykelplan för Örnsköldsviks centralort. Cykelplanen ska vara långsiktig

Läs mer

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö AKTIVITETENS NAMN Namn på aktiviteten/projektet: Trafik och klimatdag 22/9 KONTAKTPERSON Ansvarig kontaktperson Pär Wallin; Lennart Lundberg Organisationstillhörighet

Läs mer

Svar till Kommunvelometer 2011

Svar till Kommunvelometer 2011 Svar till Kommunvelometer 2011 Del 1. Inledande frågor Kommunens namn Östersunds kommun Antal invånare 59373 År siffran gäller 2011 Kontaktperson Petter Björnsson Titel Trafikrådgivare, Cykelsamordnare

Läs mer

SATSA II Regional cykelstrategi

SATSA II Regional cykelstrategi SATSA II Regional cykelstrategi Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt underlag

Läs mer

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka TRAFIKSTRATEGI FÖR HUDDINGE KOMMUN Huddinges befolkning ökar precis som antalet transporter. Dagens och morgondagens växande behov kräver ett

Läs mer

Trafiksäkerhetsaspekter av ökad användning av elcyklar i Sverige

Trafiksäkerhetsaspekter av ökad användning av elcyklar i Sverige Rapport 2014:50, Version 1.0 Trafiksäkerhetsaspekter av ökad användning av elcyklar i Sverige Dokumentinformation Titel: Trafiksäkerhetsaspekter av ökad användning av elcyklar i Sverige Serie nr: 2014:50

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING Bakgrund För att nå klimatmålet om en fossilfri ekonomi år 2030 krävs en omställning till ett hållbart transportsystem. En överflyttning av fler arbetsresor

Läs mer

Välkommen till cykelfrukostseminarium

Välkommen till cykelfrukostseminarium Välkommen till cykelfrukostseminarium WSP 2013-03-12 Björn Hugosson (moderator) Gruppchef på trafikavdelningen Foto: ubrayj02 @ flickr. Creative Commons BY 2.0 2013-03-12 Välkommen! à Program 08.00 08.30

Läs mer

Regional cykelplan. för Stockholms län

Regional cykelplan. för Stockholms län Regional cykelplan för Stockholms län Ett SATSA II-finansierat samarbete mellan Trafikverket, Tillväxt, miljö och regionplanering och Landstingets trafikförvaltning SLL) samt Länsstyrelsen i Stockholms

Läs mer

Cykeltrafik i Östersund. Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun

Cykeltrafik i Östersund. Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun Cykeltrafik i Östersund Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun Östersund är en vinterstad Målsättning om att vara fossilbränslefri och energieffektiv 2030 Sjätte bästa kommun i Cykelfrämjandets

Läs mer

CyCitys fältstudier av cykelstaden. Slutversion 2012-01-19

CyCitys fältstudier av cykelstaden. Slutversion 2012-01-19 CyCitys fältstudier av cykelstaden Slutversion 2012-01-19 Bakgrund och syfte Detta dokument utgör slutredovisning av en delstudie inom CyCity kallad fältstudier av cykelstaden. Effektivare markanvändning

Läs mer

Potential och möjligheter att få fler att gå, cykla och åka kollektivt i Ludvika och Smedjebacken

Potential och möjligheter att få fler att gå, cykla och åka kollektivt i Ludvika och Smedjebacken Potential och möjligheter att få fler att gå, cykla och åka kollektivt i Ludvika och Smedjebacken Potential och möjligheter att få fler att gå, cykla och åka kollektivt i Ludvika och Smedjebacken September

Läs mer

Reseberättelse ifrån studieresa till Offenbach, Frankfurt och Stuttgart inom projekt ELMOS den 24-25 april 2012.

Reseberättelse ifrån studieresa till Offenbach, Frankfurt och Stuttgart inom projekt ELMOS den 24-25 april 2012. Offenbach E-mobil är ett delprojekt inom elmobility i Frankfurtregionen och finansieras av statliga medel i syfte att införa mer elmobility. Det nationella målet är bl. a att det ska finnas 1 000 000 elbilar

Läs mer

Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby

Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby Bilaga 1b BARNKONSEKVENSANALYS Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby Lidköping och Götene kommun, Västra Götalands län Enkät till elever på Källby Gård Skola 2013-05-29. Sammanställning av

Läs mer

Planeten ska med! Hållbar mobilitet, SWEPOMM

Planeten ska med! Hållbar mobilitet, SWEPOMM Planeten ska med! Hållbar mobilitet, SWEPOMM Kort om Riksbyggen Bygger fastigheter med bostadsrätt Skapar bostadsrättsföreningar Förvaltar fastigheterna åt bostadsrättsföreningarna Antal anställda ca 2

Läs mer

Komplettering av ansökan: Processutveckling för goda cykelparkeringar vid befintliga kollektivtrafiknoder.

Komplettering av ansökan: Processutveckling för goda cykelparkeringar vid befintliga kollektivtrafiknoder. Upprättad av: PE 2011-10-17 Status: Slutlig Till Delegationen för Hållbara städer Boverket m.hallbarastader@environment.ministry.se astrid.hakansson@boverket.se Komplettering av ansökan: Processutveckling

Läs mer

Cykelstrategi. Cykelstrategi. för Falköpings kommun

Cykelstrategi. Cykelstrategi. för Falköpings kommun Cykelstrategi för Falköpings kommun Innehållsförteckning Inledning 3 dokument 3 Nulägesanalys 4 Vision Falköping som cykelkommun 6 Åtgärdsområden 6 Infrastruktur 6 Säkerhet och trygghet 7 Drift och underhåll

Läs mer

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Platsen vid sjöarna där vägarna möts Växjös ursprungliga betydelse. Där vägar

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

TankEl. Miljötänk, tänk el, tanka el på TankEl!

TankEl. Miljötänk, tänk el, tanka el på TankEl! TankEl TankEl är steget mot ett utsläppsfritt bilnät. Konceptet bygger på ett hyrsystem för extrabatterier till elbilar. Kunden blir oberoende av laddning och kan snabbt, enkelt och billigt färdas långa

Läs mer

Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen

Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen 1 Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen Resultat och effekter under perioden 2012-2014 Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund / Sweden Telefon +46 (0)10-456 56 Fax + 46 46 38 65 25 info@trivector.se 2 1.

Läs mer

Telefon: 063 46208 Mobiltelefon: 070 3215936

Telefon: 063 46208 Mobiltelefon: 070 3215936 Ansökan Sixten 1. Namn på projektet: Byskogen cykelbana 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Fredrik Persson Ålder: 18år Adress: Orionvägen51 Postadress: 83155 Östersund Telefon: 063 46208

Läs mer

Elbil2020 Demostad för elfordon

Elbil2020 Demostad för elfordon Elbil2020 Demostad för elfordon Sten Bergman, Elbil2020 HS2020 Att förnya en ny stad Ett medborgarinitiativ i samarbete med företag, forskare och myndigheter En inkubator - utvecklar vision, idéer och

Läs mer

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun 2013-10-08 Sam 113/2013 Parkeringsriktlinjer Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Olika typer av parkering...3 Mål...4 Att stadsutvecklingen sker i balans...4 En väl balanserad tillgänglighet...4

Läs mer

Regional cykelplan för Uppsala län

Regional cykelplan för Uppsala län 2010-10-14 Dnr: RFUL 2010/66 Regional cykelplan för Uppsala län Besöksadress Kungsgatan 41 Telefon 018-18 21 00 E-post info@regionuppsala.se Org. nr 222 000-1511 Postadress Box 1843, 751 48 Uppsala Fax

Läs mer

Resultat från webbenkät

Resultat från webbenkät Resultat från webbenkät Webbenkäten genomfördes under september 2008 och resulterade i 1554 svar. Könsfördelningen var relativt jämn; 53 % kvinnor och 47 % män. Åldersfördelningen på de svarande var också

Läs mer

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR MALMÖ OCH LUND RAPPORT MALMÖ

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR MALMÖ OCH LUND RAPPORT MALMÖ MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR OCH LUND RAPPORT 2 1 PÅ STADIGA HJUL En rapport från Miljöpartiet de Gröna i Malmö och Lund om en offensiv cykelpolitik för ett effektivt

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Stockholms hyrcyklar vad har hänt på 5 år?

Stockholms hyrcyklar vad har hänt på 5 år? Stockholms hyrcyklar vad har hänt på 5 år? Trafiknät Stockholm KTH 2011-12-19 1 EU-projektet OBIS Optimering av lånecykelsystem i europeiska städer Tre år, t.o.m. augusti 2011 51 system i 10 länder, varav

Läs mer

Cykelåren i Mölndal 2013-2014 Cykelbokslut

Cykelåren i Mölndal 2013-2014 Cykelbokslut Cykelåren i Mölndal 2013-2014 Cykelbokslut molndal.se DET GÅR SNABBT ATT CYKLA! JAG SLIPPER TRÄNGSEL OCH BILKÖER! TACK FÖR ATT DU CYKLAR! Antagen av tekniska nämnden 30 mars 2015 Inledning Vision Mölndal

Läs mer

Detektering av cykeltrafik

Detektering av cykeltrafik Vägverket Konsult Affärsområde Väg och Trafik Box 4107 17104 Solna Solna Strandväg 4 Texttelefon: 0243-750 90 Henrik Carlsson, Erik Fransson KVTn henrik-c.carlsson@vv.se, erik.fransson@vv.se Direkt: 08-445

Läs mer

Nyhetsbrevet Cykelturism i Sverige Nr. 1/2013

Nyhetsbrevet Cykelturism i Sverige Nr. 1/2013 Om nyhetsbrevet Nyhetsbrevet Cykelturism i Sverige ges ut 2-3 gånger per år av Nätverket för cykelturism och ska bidra till att utveckla cykelturism i Sverige genom informationsutbyte. Målgruppen för nyhetsbrevet

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Remissvar från Cykelfrämjandet på Nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remissvar från Cykelfrämjandet på Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Cykelfrämjandets Riksstyrelse Joakim Bjerhem Sekreterare Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar från Cykelfrämjandet på Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Sammanfattning Cykelfrämjandet

Läs mer

SAMTLIGA ÅTGÄRDSFÖRSLAG WS 2

SAMTLIGA ÅTGÄRDSFÖRSLAG WS 2 Bilaga 5 SAMTLIGA ÅTGÄRDSFÖRSLAG WS 2 WS 2 Hållbart resande Njurunda Sundsvall 1 Tänk om! Ansvarig respektive åtgärdsförslag Genomförbarhet Cykel- och Cykel- och gångvägar gångvägar separeras från breda

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 1.1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3 4 Inledning Handlingsplanens innehåll Handlingsplanen med åtgärdsförslag Eskilstunas och Torshällas struktur och landsbygdens brister Cykelns

Läs mer

Cykelbokslut 2011. Östersunds kommun

Cykelbokslut 2011. Östersunds kommun Cykelbokslut 2011 Östersunds kommun Innehållsförteckning INLEDNING... 5 ÖSTERSUNDS KOMMUNS CYKELARBETE 2011... 5 PÅVERKANSINSATSER... 5 Långtidsutvärdering av Vintertramparna 2010-2011... 5 Vintertramparna

Läs mer

Stockholmshemmet. Special. Tidningen för dig som bor hos oss i Hökarängen Våren 2013. Just nu i ditt område. Nybakat i centrum.

Stockholmshemmet. Special. Tidningen för dig som bor hos oss i Hökarängen Våren 2013. Just nu i ditt område. Nybakat i centrum. Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss i Hökarängen Våren 2013 Special Just nu i ditt område Nybakat i centrum Hökarängen Bilpool enkelt, bekvämt och klimatsmart Dela bil med andra och slipp

Läs mer

Hur man ska lösa cykling längs större vägar och då framförallt 2+1-vägar behöver särskilt klargöras.

Hur man ska lösa cykling längs större vägar och då framförallt 2+1-vägar behöver särskilt klargöras. YTTRANDE 2012-06-29 Dnr: 2012/0357-13 Cyklingsutredningen Näringsdepartementet Synpunkter till Cyklingsutredningen Översyn av regler som påverkar förutsättningarna för att cykla, i syfte att öka cykeltrafiken

Läs mer

Säker skolväg. På www.huddinge.se/sakerskolvag hittar du kartor för de skolor där avlämningsplatser har identifierats.

Säker skolväg. På www.huddinge.se/sakerskolvag hittar du kartor för de skolor där avlämningsplatser har identifierats. Resa i Huddinge Gå En promenad är ett enkelt och billigt sätt att hålla sig i form. En halvtimmes promenad varje dag ger dig motion som kan motverka både övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar och stress.

Läs mer

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås Den perfekta cykelparkeringen Cykelparkeringar Ja, tack! Många cyklar i Västerås. Det är bra för miljön, för hälsan

Läs mer

Cykelplan för Tyresö kommun

Cykelplan för Tyresö kommun Cykelplan för Tyresö kommun Tyresö kommun / 2013-05-19 2 (13) Tyresö kommun / 2013-05-02 3 (13) Innehållsförteckning Bakgrund och mål... 4 Dagens cykelvägnät... 5 Det regionala cykelvägnätet... 5 Huvudstråken

Läs mer

Boendeparkering i Hejdegården

Boendeparkering i Hejdegården Boendeparkering i Hejdegården I Linköping värdesätter vi en grön och skön stad. Från den första oktober 2015 införs boendeparkering i Hejdegården. Boendeparkeringen förenklar parkeringen i området och

Läs mer

PÅ RÄTT VÄG I SÖLVESBORG, TRAFIKANTVECKA 2012 I SÖLVESBORGS KOMMUN

PÅ RÄTT VÄG I SÖLVESBORG, TRAFIKANTVECKA 2012 I SÖLVESBORGS KOMMUN PÅ RÄTT VÄG I SÖLVESBORG, TRAFIKANTVECKA 2012 I SÖLVESBORGS KOMMUN Ansvariga: Helen Gårner, miljösamordnare Lars Ivarsson, energi och klimatrådgivare Ann-Charlott Andersson, verksamhetsutvecklare Milos

Läs mer

Nuläge, brister och behov

Nuläge, brister och behov Nuläge, brister och behov Åtgärdsvalsstudie ABB-industriområde och Väsmanstrand 2014-10-15 Nuläge 2046 Antal fordon per veckodygn inom området se karta in i området, ut från området, totalt. Mätningarna

Läs mer

Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014

Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014 Teckenförklaring Utredning pågår Ska åtgärdas et åtgärdat Struket, ska ej åtgärdas Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014 Slinga A, medsols Ledare Karolina Oxfall (Vit markering på kartan). 1 Kungsbron

Läs mer

På cykel. var med och skapa bättre förutsättningar för inköpsresor med cykel

På cykel. var med och skapa bättre förutsättningar för inköpsresor med cykel På cykel var med och skapa bättre förutsättningar för inköpsresor med cykel 1 Denna skrift vänder sig till dig som vill vara med och skapa bättre förutsättningar för cykling. Cykling i allmänhet och cykling

Läs mer

Workshop Park and Bike

Workshop Park and Bike Workshop Park and Bike Green Citizens Umeå Materialet beskriver beslut som fattats vid workshop den 4 mars 2010. Medverkande vid mötet var Carina Aschgan Be Green, Jennie Brantholm, informatör Be Green,

Läs mer

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder Medborgardialog Skellefteås satsningar på Näringsliv Infrastruktur Bostäder VARFÖR EN TRAFIKSTRATEGI? Avsiktsförklaring samt samarbetsavtal med Trafikverket Avsiktsförklaringen innebär att kommunen och

Läs mer

Omvärldsanalys av regionala cykelstrategier R 2010-219

Omvärldsanalys av regionala cykelstrategier R 2010-219 Omvärldsanalys av regionala cykelstrategier R 2010-219 Förord Regionplanekontoret gav våren 2011 Trivector Traffic i uppdrag att genomföra en omvärldsanalys för regionala cykelstrategier inför starten

Läs mer

I samarbete med Öresund som Cykelregion. Vad är en bra cykelreseplanerare? En undersökning av kommunanställda i Malmö

I samarbete med Öresund som Cykelregion. Vad är en bra cykelreseplanerare? En undersökning av kommunanställda i Malmö I samarbete med Öresund som Cykelregion Vad är en bra cykelreseplanerare? En undersökning av kommunanställda i Malmö December 2012 CyCity: Vad är en bra cykelreseplanerare? En undersökning av kommunanställda

Läs mer

Trafikantveckan 2014: Webbinarium. 27 mars 2014

Trafikantveckan 2014: Webbinarium. 27 mars 2014 Trafikantveckan 2014: Webbinarium 27 mars 2014 Agenda Höjdpunkter från förra året Commute Greener Klimatmatchen Andra stöd från projektet Energikontorens roll Aktivitetshandbok Trycksaker Cykelfrämjandet

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun www.cero.nu Uppdrag: Strategisk klimatanalys av resvanor och tjänsteresor Beställare: Malin Leifsson,

Läs mer

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Sammanfattning Ett mobilitetskontor i Halmstad ska stimulera till klimatsmartare resval och på så sätt minska koldioxidutsläppen från transporterna. Halmstadsborna

Läs mer

Länsstyrelsens roll vid urban förtätning. Roger Lind Länsstyrelsen i Västra Götalands län Samhällsbyggnadsenheten

Länsstyrelsens roll vid urban förtätning. Roger Lind Länsstyrelsen i Västra Götalands län Samhällsbyggnadsenheten Roger Lind Länsstyrelsen i Västra Götalands län Samhällsbyggnadsenheten En statlig myndighet med lång historia Inrättades av Axel Oxenstierna, år 1634 Landshövding tillsattes som högsta chef Idag, 21 länsstyrelser

Läs mer

De nya cykelledernas potential

De nya cykelledernas potential De nya cykelledernas potential Dennis Bederoff Tillväxtverket Växjö 2014-08-14 1 Destinationer och teman Teman ex Golf Cykel Konferens Fiske Skidor Vandring Shopping Platser, områden, städer, regioner

Läs mer

Gaturum 1: Astrid Lindgrens allé, Corfitz-Beck-Friisgatan från Övre i norr till Nygatan i söder. Avgränsning i sidled mot Stortorget är trädallén.

Gaturum 1: Astrid Lindgrens allé, Corfitz-Beck-Friisgatan från Övre i norr till Nygatan i söder. Avgränsning i sidled mot Stortorget är trädallén. Trelleborg 2012-05-28 Trelleborgs nya gaturum i befintliga gatustråk Citysamverkans övergripande syfte och målsättning: Är att medverka till att göra stadskärnan mer attraktiv och på olika sätt främja

Läs mer

Kraftsamlingen. Trampa på! Använd solsidan. Producera din egen solel! Dalakraft köper ditt överskott. Fina förmåner till dig som är kund

Kraftsamlingen. Trampa på! Använd solsidan. Producera din egen solel! Dalakraft köper ditt överskott. Fina förmåner till dig som är kund Kraftsamlingen Information och erbjudanden från Dalakraft maj 2014 Använd solsidan Gör din egen el Trampa på! Lättare med elcykel Producera din egen solel! Dalakraft köper ditt överskott Fina förmåner

Läs mer

Parkeringsutredning för Stationsområdet

Parkeringsutredning för Stationsområdet Rapport: 2013:110 Parkeringsutredning för Stationsområdet Parkeringstal och förslag till åtgärder för att uppmuntra hållbart resande Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund / Sweden Telefon + 46 46 38 65 00 Fax

Läs mer

Tvåvånings cykelställ typ CA

Tvåvånings cykelställ typ CA 1.1 Tvåvånings cykelställ Den optimala lösningen på cykelparkeringsproblemen när det är utrymmesbrist. Vid järnvägsstationer, busstationer etc. Överallt där cyklar parkeras en längre tid. Standard utförande

Läs mer

Pimpade resekort lockar unga till bussen

Pimpade resekort lockar unga till bussen Pimpade resekort lockar unga till bussen Ge kollektivtrafiken i Blekinge lite mer färg och form. I projektet Res klokt har unga fått visa hur resan med tåg och buss också kan bli en designupplevelse. Årets

Läs mer

Transportplan för Växjö kommun

Transportplan för Växjö kommun Transportplan för Växjö kommun Antagen av Växjö kommunfullmäktige 2014-10-21 Transportplan för Växjö kommun 1 Innehållsförteckning Förord 3 Sammanfattning 4 Om transportplanen 6 Syftet med transportplanen

Läs mer

2013-10-08. Handlingsplan för parkering Örebro kommun

2013-10-08. Handlingsplan för parkering Örebro kommun 2013-10-08 Handlingsplan för parkering Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Planera och samverka för god tillgänglighet...4 1. Uppdatera p-normen...4 2. Utred parkeringsköpet...4 3. Gör områdesvisa

Läs mer

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Hållbart resande i Jönköping Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Vad är hållbart resande? - Beteendepåverkan för ökad gång, cykling och resande med kollektivtrafik - Effektiviserad

Läs mer

Unga tankar om framtidens resor

Unga tankar om framtidens resor 2011-03-24 Unga tankar om framtidens resor Specialutgåva kring gångtrafik! Idéer och illustrationer: Elever vid Thorildsplans gymnasium Stefan Myhrberg, Fariba Daryani Stockholms stad, Trafikkontoret Så

Läs mer

Din kompletta guide för tjänsteresor

Din kompletta guide för tjänsteresor Din kompletta guide för tjänsteresor Din kompletta guide för tjänsteresor Kommer du att göra resor i tjänsten? Vi har satt ihop det viktigaste du behöver för att se till att ditt resande blir både hållbart

Läs mer

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad CYKELBOKSLUT 2012-13 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2012/2013... 2» Utbyggnad av cykelvägnätet... 2 Ny GC-väg, Landerigatan och Fabriksgatan,

Läs mer

Elcyklar på marknaden

Elcyklar på marknaden Miljöbilar i Stockholm är en satsning inom Stockholms Stad med syfte att snabba på övergången till miljöbilar och förnybara fordonsbränslen. Mer information: Eva Sunnerstedt eva.sunnerstedt@ stockholm.se

Läs mer

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag PM Ärendenr: TRV 2011/19633 Trafikverket Till: Näringsdepartementet, Från: Trafikverket, Mats Gummesson, Bertil Magnusson, Åke Ståhlspets, Samhällsbehov 2011-11-23 Ökad och säker cykling - Redovisning

Läs mer

Parkeringsutredning för Stationsområdet

Parkeringsutredning för Stationsområdet Rapport: 2013:110/Version:0.9 Parkeringsutredning för Stationsområdet Parkeringstal och förslag till åtgärder för att uppmuntra hållbart resande Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning för Stationsområdet

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

Cykelkonferensen 2009

Cykelkonferensen 2009 Cykelkonferensen 2009 29 30 september i Linköping Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med Välkommen till SKL:s cykelkonferens 2009! Cykelfrågorna upplever just nu en renässans, med klimatfrågorna

Läs mer

SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015. START pm

SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015. START pm SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015 START pm VIKTIG STARTINFORMATION Välkommen till Velothon Stockholm 2015! Nedan följer viktig information om tävlingen och evenemanget. För att garantera din säkerhet, och ett incidentfritt

Läs mer

När du ska korsa en gata

När du ska korsa en gata När du ska korsa en gata Information från Örebro kommun I den här broschyren finns exempel som beskriver hur du som går, cyklar eller kör ett fordon ska bete dig vid olika typer av korsningar enligt trafiklagstiftningen.

Läs mer

Framåt med el. fakta, råd & goda exempel för allt, från strategiskt arbete & infrastruktur till kampanjer riktade till allmänheten

Framåt med el. fakta, råd & goda exempel för allt, från strategiskt arbete & infrastruktur till kampanjer riktade till allmänheten Framåt med el HANDBOK OM ELMOBILITET FÖR KOMMUNER fakta, råd & goda exempel för allt, från strategiskt arbete & infrastruktur till kampanjer riktade till allmänheten Innehåll INLEDNING Om handboken Läsanvisning

Läs mer

Smart cykling svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Andreas Novotny (MP)

Smart cykling svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Andreas Novotny (MP) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-09-04 KS-2013/122.150 1 (5) HANDLÄGGARE Patrick Stenbacka Patrick.stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Smart cykling svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Hur mycket cyklas det i din kommun?

Hur mycket cyklas det i din kommun? Hur mycket cyklas det i din kommun? Rekommendationer för uppföljning av målen om en ökad cykeltrafik med hjälp av resvaneundersökningar och cykelräkningar Titel: Hur mycket cyklas det i din kommun? Publikationsnummer:

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård.

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård. MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013 Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40 Plats Västerlanda bygdegård Moderator Maria Wramsten Willmar Medverkande från kommunen Antal besökare

Läs mer

Samåkning Södra Öland!

Samåkning Södra Öland! Samåkning Södra Öland! Var med och påverka Ett varv runt jorden är 40 000 km. För 2 år och 9 månader sedan lanserade Tolg, utanför Växjö, sin unika Mobilsamåkning. Sedan dess har Tolgborna samåkt 57 631

Läs mer

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT ETT FÖRORD Bakgrund Åtgärdsprogram Nuläget 2009 Mål, renare stadsluft KORTSIKTLIGA

Läs mer

CYKELÅRET En sammanfattning av årets cykelförbättringar

CYKELÅRET En sammanfattning av årets cykelförbättringar CYKELÅRET En sammanfattning av årets cykelförbättringar ATTITYDUNDERSÖKNING ÅREN 2010 2014 Göteborgare svarar på frågor om hur cykelstaden upplevs. Nyckeltalen redovisar svarsfördelningen i procent. Till

Läs mer

vanebilister blev testcyklister

vanebilister blev testcyklister vanebilister blev testcyklister Trampa igång Innehåll 3 Vägen från bilist till cyklist 4 Elcykeln ger Bengt en bra start på dagen 6 En mil om dagen på vikcykel 8 En jätteglad och stolt cyklist 10 Nytta

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Vägen till en grön resplan.

Vägen till en grön resplan. Vägen till en grön resplan. Detta är den kompletta verktygslådan för företag och organisationer som vill effektivisera sin personals resande, både vad gäller arbetspendling och tjänsteresor. En hjälp på

Läs mer

Cykelinfrastruktur och pengar. krister@spolander.se, 070-421 70 36, www.spolander.se

Cykelinfrastruktur och pengar. krister@spolander.se, 070-421 70 36, www.spolander.se Cykelinfrastruktur och pengar krister@spolander.se, 070-421 70 36, www.spolander.se Samhälleliga mål och ambitioner Genomförandet implementeringen Resultat måluppfyllelse Vad göra säkra pengar Mål och

Läs mer

Torshamnsgatan 35. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling.

Torshamnsgatan 35. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling. Torshamnsgatan 35 Thule Fastighetsutveckling AB Nordic Forum - Kista Science City Med universitetsmiljön, ett expansivt näringsliv, galleria med shopping och nöje, växande bostadsområden och bra kommunikationer

Läs mer

E-mobilitetsprinciper för Karlskrona kommun 2014-10-22

E-mobilitetsprinciper för Karlskrona kommun 2014-10-22 E-mobilitetsprinciper för Karlskrona kommun 2014-10-22 Sammanfattning De föreslagna e-mobilitetsprinciperna/åtgärderna för Karlskrona kommun baseras på ett antal dokument, relevanta för e-mobilitet, t.ex.

Läs mer

Ansvarig för rapportens innehåll: Anna Åhlgren, enheten för hållbar utveckling, Örebro kommun.

Ansvarig för rapportens innehåll: Anna Åhlgren, enheten för hållbar utveckling, Örebro kommun. Cykelstaden Örebro 2012 2 INNEHÅLL INLEDNING...5 HÖJDPUNKTER 2012...5 NYCKELTAL 2012...7 ANTALET CYKLISTER...8 ÖREBROARNA CYKLAR ÅRET OM...9 ÖREBRO LIKA BRA SOM KÖPENHAMN...10 ALLA GRUPPER CYKLAR...11

Läs mer

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 Alla vinner på smartare idrottsresor kontakt Katarina Bååth, katarina.baath@regionorebro.se Energikontoret Regionförbundet

Läs mer