!!!!!!!!! Elcyklar och cykelinfrastrukturen. Kräver elcyklar en förändring i hur vi planerar för cykel? !!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!!!!!!!!! Elcyklar och cykelinfrastrukturen. Kräver elcyklar en förändring i hur vi planerar för cykel? !!!"

Transkript

1 Elcyklar och cykelinfrastrukturen Kräver elcyklar en förändring i hur vi planerar för cykel? Oktober2012 MichaelKoucky,HannaLjungblad Koucky&PartnersAB CyCity,Delprojekt12 1

2 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen Titel:Elcyklarochcykelinfrastrukturen.Kräverelcyklarenförändringihurviplanerarförcykel?CyCity, delprojekt12 UppdragsnummerKoucky&Partners:10004 Författare: Uppdragsgivare: Kontaktpersoner: MichaelKoucky,HannaLjungblad ForskningsprojetetCyCity,finansieradavVinnova.www.cycity.se Koucky&PartnersAB:MichaelKoucky Datum: Bildpåtitelsidan:HyrbaraelcyklarförbesökareiBadKleinkirch,Österrike.BadKleinkirchenTourismus 2

3 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen 3 ammanfattning Cyklarmedelektriskstödmotor,såkalladeelcyklarellerpedelecs,ärenförhållandevisny fordonskategoriiverigesomiväxandeutsträckningsynsitrafiken.elmotorntillförextrakrafttill cyklistenochgördärmedcykelfärdenlättare,snabbareochgörbackarochmotvindmindre utmanande.andelenelcyklariverigeärfortfarandelågochuppskattastillenstakaprocentavden totalacykelförsäljningenochunderenprocentavdettotalaantaletcyklar. Mentrendeniandraländerärtydligt:INederländernaharexempelvisandelenelcyklaravallanysålda cyklarökatfrånenstakaprocenttillruntvarfemtecykelår2012ochlångsiktigtförväntaselcyklar utgöraenmindre,menbetydandedelavcykelflottan,från520%avsamtligacyklar. DennarapportärendelavdetsvenskacykelforskningsprojektetCyCity,finansieratavVinnova.Den skabelysaomenökadandelelcyklaritrafikenkommerattställaförändradekravpå cykelinfrastrukturenochdessplanering,ochomsåärfallet,vilka. Dehuvudsakligaskillnadernamellanelcyklarochkonventionellacyklarär:Krafttillskottgenom elmotorn,vikt,laddbehovsamtpris.deviktigasteeffekternaavdessaskillnadersomharenpåverkan påinfrastrukturenär: Genomelcyklarblircyklingattraktivförnyamålgrupperochförflerresor,cyklandetförväntas öka:dettaökarkravenpåkapacitetenavcykelinfrastrukturen. Lasttransportmedcykelblirmerattraktiv:Dettaökarkravenpåbreddochutformningav cykelinfrastrukturen. Elcyklarärtyngre:Dettamedförattbehovetavattlyftacykelnskaminimeras. Elcyklargörcykelpendlingöverlängredistansermerattraktiv:Dettaökarkravenpå planeringenavlängrecykelrutter. Hastighetsskillnaderblandcyklisterökar:Dettaökarkravenpåbreddavcykelinfrastrukturen försäkraomkörningar. Åretruntcyklingblirmerattraktiv:Dettaökarkravenpåvinterunderhåll. Elcyklarärdyrare:Dettaökarkravenpåstöldskyddvidcykelparkeringar Idetstorahelaskiljersigkravenpåinfrastrukturensomuppkommermedenökadandelelcyklarinte frånkravenpåencykelinfrastrukturavhögkvalitetrentgenerellt: tillräckligtmedkapacitetochbreddförsäkraomkörningar långa,sammanhänganderutter,utformadeförhögasnitthastigheter lättillgängliga,stöldsäkraochhelstväderskyddadecykelparkeringar ingakanter,brantauppgångarellerparkeringarsomkräverattcykelnlyfts godvinterväghållningavcykelinfrastrukturen ingainfartshindertillcykelbanorsomförsvårarförtransportcyklarellercykelkärror Medandraordärcykelplaneringsomtarhänsyntillelcyklarnassärskildakravbraförallagrupper cyklistereftersomdenkrävereninfrastrukturavhögkvalitet.

4 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen 4 Abstract Bicycleswithanelectricassistengine,oftencalledpedelecs,arearelativelynewbutgrowingvehicle category.theauxiliaryelectricalenginesupportsthecyclistandfacilitatestheride,especiallyin ascents,headwindsandacceleration.inweden,pedelecfiguresarestilllowandestimatedto approximately3%oftotalbicyclesales2011.rapidgrowthcanhoweverbeexpectedconsideringthe developmentinothereuropeancountries.inthenetherlands,pedelecsaleshavegrownfromafew percenttoaroundtwentypercentofbicyclesalesin2012.inthelongrun,pedelecscanbeexpectedto haveminorbutsignificantshareofallbicyclesintherange520%. ThisreportispartofCyCity,thewedishresearchprojectonbicycleplanning,fundedbyVinnova, wedensinnovationagency.itfocusesonthequestionwhetherangrowingnumberofpedelecshas anyimplicationonbicycleinfrastructureplanningandifso,which. Themaindifferencesbetweenconventionalbicyclesandpedelecsare:Auxiliarypowerbymeansof electricalengine,additionalweight,theneedtochargeandahigherpurchasingprices.themain effectsofthesedifferenceswithabearingoninfrastructureplanningare: Cyclingbecomesmoreattractivetonewtargetgroupsandfornewcyclistsandisexpectedto increasethenumberofcyclists:thisincreasesthecapacitydemandsoncycleinfrastructure Electricassistfacilitatestheuseofcargobicyclesandtrailers:Thisincreasesdemandson widthanddesignofcycleinfrastructure. Pedelecsareheavier:Thedemandtoliftorcarrythebicycleshouldbeminimised. Bothaveragespeedandspeeddifferencesoncycletracksincrease:Thisputsincreasing demandsontheextensionofthenetworkandlanewidthforsafeovertaking Cyclinginwinterconditionsbecomesmoreattractive:Thisputsincreasingdemandsonwinter maintenanceofcyclinginfrastructure. Pedelecsaremoreexpensivethanconventionalbicycles:Thisincreasesdemandsontheft preventionatcycleparkingfacilities. Allinall,thedemandsoncycleinfrastructureduetoanincreasingproportionofpedelecsissimilarto thegeneraldemandsonhighqualitycyclinginfrastructure: sufficientcapacityandwidthforsafeovertaking long,connectedroutes,designedforhighaveragespeed. easilyaccessible,safeandpreferablyweatherprotectedcycleparking minimisedneedtoliftorcarrythebicycle,e.g.inparkingfacilities,overcurbsorintostorage highstandardofinfrastructuremaintenance,eveninwinter nobollardsorotherenclosuresthathinderbroader(transport)bicyclesortrailerstoenter cycletracks. Theincreasingnumbersofpedelcsthusratheramplifythegeneralneedforhighqualityinfrastructure forallcyclistsratherthanposespecificnewdemandsonplanning.

5 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen 5

6 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen Innehåll 1 Inledning Bakgrundochdefinition Definitionochutvecklingavelcyklar Marknaden Kundgrupper yfteochmål Metodochavgränsningar Resultat Elcyklariplaneringshandböcker Beskrivningavskillnadermellanelcykelochkonventionellcykel Effektenavkrafttillskottet/motorassistansen Effektenavökadvikt killnadertillföljdavattelcyklarharladdbehov killnadertillföljdavattelcyklarärdyrareochmerkomplexa ammanfattningavtänkbaraeffekterpåcykelplaneringen lutsatser Källor

7 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen 1 Inledning Cyklarmedelektriskstödmotor,såkalladeelcyklarellerpedelecs,ärenförhållandevisny fordonskategoriiverigesomiväxandeutsträckningsynsitrafiken.elmotorntillförextra krafttillcyklistenochgördärmedcykelfärdenlättare,snabbareochgörbackarochmotvind mindreutmanande.andelenelcyklariverigeärfortfarandelågochuppskattastillenstaka procentavdentotalacykelförsäljningenochunderenprocentavdettotalaantaletcyklar. Mentrendeniandraländerärtydligt:INederländernaharandelenelcyklaravallanysålda cyklarökatfrånenstakaprocenttillruntvarfemtecykelår2012enligt branschorganisationenbikeeurope 1.Ichweizvarenligtsammakällaår2011varsjunde nysåldcykelenelcykel.totaltfanns2011ca elcyklaribrukichweiz,ca.5%avdet totalcykelbeståndet,medentydligtökandetrend 2.Marknadsutvecklingeniandraländersom TysklandochÖsterrikeföljerdessapionjärländer,menmedfördröjning. Modellutbudetochantalettillverkarepåmarknadenökarstadigtäveniverige.Detärdärför inteorimligtattantaenlikandeutvecklinghär,därelcyklariframtidenkanutgöraenmindre, menbetydandedelavcykelflottan. CyCityärettsvensktforskningsprogramfinansieratavVinnova,medsyfteattökakunskapen omcykelplaneringochcyklisterspreferenser.dennadelprojektrapportskabelysaomen ökadandelelcyklaritrafikenkommerattställaförändradekravpåcykelinfrastrukturoch dessplanering,ochomsåärfallet,vilka.delprojektethargenomförtsavhannaljungbladoch MichaelKouckyfrånKoucky&PartnersAB. 2 Bakgrund och definition 2.1 Definition och utveckling av elcyklar Elcyklarärcyklarsomharförsettsmedenelektriskhjälpmotorochsomunderstödjer cyklisten.medandraordärelcyklarhybridfordonsomkombinerartvåkraftkällorför drivningen,förarensmuskelkraftochenelmotor.energintillelmotornlagrasibatteriersom laddasavanvändarenvidbehov.deförstaelcyklarnaellercyklarmedelassistansutvecklades redanundersent1800tal,dåfrämstiua,ochettflertaltekniskalösningarpatenterades redanunder1890talet 3.Teknikenfickdockingetbredaregenomslagochkonkurrerades tidigtutavcyklarmedsmåförbränningsmotorersomstödtillcyklisten,vilketsenare utveckladestillmopederochmotorcyklar.nästanhundraårsenare,ibörjanav1990talet 1 )BikeEurope,) :)E5Bike)market)hare)Grows)to)20%)in)Holland.) 2 )BikeEurope,) :)witzerland)2011:)trong)E5Bike)Trend)Continues.) 3 )Exempel)på)tidiga)elcykel5lösningar:)U..)Patent)522,271,)O.)Bolton)Jr.,)1895.) 7

8 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen börjadeennyutvecklingsvågförelcyklar,främstijapanochchweiz.idaganvändersig elcyklaravmodernstyrelektronikochavanceradebatterier. omelcykelklassassamtligafordondärförarenspedalkraftkombinerasmedenelmotor.den vanligastetypenavelcyklarieuropaärelcyklardärelmotornendastaktiverasnärföraren självsamtidigttramparpåpedalerna,dvs.fordonetkaninteframförasendastmedelmotorn. EnligtTransportstyrelsen 4 klassaselcyklarsomcyklarom: Elmotornendastkopplasinnärtrycketpåtrampornaökar,dvs.denstängsavnär cyklistenslutartrampa Motornendastförstärkerkraftenfråntrampornaochintegernågotkrafttillskottvid hastigheteröver25km/timme Motornsnettoeffektinteöverskrider250W DennaavgränsningföljerEUdirektivet2002/24/ECsamtEUstandardenEN15194(EPAC ElectricallyPowerAssistedCycles).Elcyklarsomuppfyllerdessakravkallasoftaävenför pedelecstillskillnadfrånebikeelleremoped.eävenpresto(2011)förenmerutförlig beskrivning 5.FordonsomuppfyllerTransportstyrelsensavgränsningarovan,fårlagligt framföraspåcykelbanor. Omencykelmedelassistansavvikerfråndessakrav,t.ex.genomstörremotorstyrka, elassistansävenöver25km/tim.elleromdengårattframföramedelmotornutanatttrampa, anseselcykelnintelängrevaraencykelutanklassassommopedellermotorcykel.fordonet måstedågenomgåtypgodkännandeochettannatregelverkgällerförattframföradessa fordon.omfordonavdentypenfårframföraspåcykelbanaellerej,berorpåinomvilken fordonskategorinelcykelnklassasavtransportstyrelsensamtvilkareglersomgällerför cykelbanan. DenöverväldigandedelavelcyklarsomsäljsinomEUochiverigeärpedelecs,dvs.uppfyller avgränsningarnaovanochklassassomcykel.idennarapportavsesalltiddenkategorinav elcyklaromingetannatangesexplicit.detgårdockinteattuteslutaattenstakasnabbare elcyklarimporterastillverige. 4 )Transportstyrelsen,)2009:)Cykel)med)elassistans) 5 )PRETO,)2011:)PRETO)Pedelec)Broschure.)To)cycle)electric)or)not)to)cycle.) 8

9 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen 2.2 Marknaden Marknadenochproduktionenavelcyklarharsedansent1990talvuxitkraftigt,medKina somdenstörstamarknaden.enligtjonsson(2007) 6 såldesredan2006mellan16och18 miljonerelcyklarikinamedenökandetrendochelcyklarutgjorderedan %av allatvåhjulingarimångakinesiskastäder.enviktigförklarandeorsaktilldehöga försäljningssiffrornaikinaärattmångastäder,förattförbättraluftkvaliteten,harförbjudit mopederochscootrarmedförbränningsmotorer. IEuropabörjadeelcyklarsäljasistörreutsträckningförstislutetavförradecenniet,men marknadsutvecklingenharvaritsnabb.ipresto(2010)uppskattasförsäljningenieuropa 2009till750000elcyklar,medprognosen1miljon2010och2miljoner2012. HurstorandelavcykelförsäljningensomutgörsavelcyklarvarierarstortruntomiEuropa.I Tysklandberäknasmarknadsandelenavelcyklarliggarunt5%avallanysåldacyklarför 2010ochförväntasväxatill1015%till IDanmark 8 uppskattasmarknadsandelentill 3,5%år INorge 10 ochtorbritanniensåldes2011nästaningaelcyklarallsän.ifallet medtorbritannientrosanledningenvaraattcykelinfrastrukturenärsåpassdåligattde kundgruppersomlockasavelcyklarintevillutsättasigförriskenattcyklaiblandtrafik. 11 Nederländerna,ettavländernameddehögstaförsäljningssiffrorna,harmarknadsandelen stadigtklättratochliggerår2012enligtbikeeuroperedanpå20%avallanysåldacyklar. FleramarknadsexperterförväntarsigattmarknadsandeleniNederländernapendlarinsig runt2530%avcykelmarknadenrunt2015(presto2010,s.16.). Desvenskaförsäljningssiffrornaärosäkra,menuppskattasavbranschorganisationertillca. 3%år Itaktmedökatantalåterförsäljare,mognareprodukterochstörre medvetenhetomelcyklarblandallmänheten,kansiffranförväntasstigakraftigt. Vilkenlångsiktigandelavcykelflottansomelcyklarkommerattutgöraiverige,ärsvårtatt förutse.menomverigeföljermarknadstrendenipionjärländernasomnederländernaoch chweizmedförsäljningssiffrorsompendlarinsigmellan1025%avcykelmarknadenkan elcyklarförväntasattlångsiktigt(efter2020)utgöraenmindre,menbetydandedelav cykelflottan,från520%avsamtligacyklar. 6 )Tim)Johnson,) :)Cheap)and)green,)electric)bicycles)are)the)rage)in)China.)MacClathy)Newspapers,) Washington.) 7 )BikeEurope,) ):)Germany)2011:)The)Next)European)E5Bike)Boom.)) 8 )Johnsen)Thomas,)2012,)Danske)Cykelhandler) 9 )BikeEurope,) :)Japan)2011:)Boosting)Mobility)Pushes)Demand)For)Bicycles.) 10 BikeEurope,) :)Norway)2010:)Twenty)Niners)Bikes)Comming)To)Town.) 11) BikeEurope,) :)United)Kingdom)2010:)torming)Year)for)the)UK)Bike)Trade) 12 )BikeEurope,) :)weden)2011:)Market)lows)but)urely)hifting)towards)ports.) 9

10 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen 2.3 Kundgrupper Enligtendirektförfrågantillsvenskaåterförsäljare,finnsenvissdominansaväldrepersoner blandköparnaavelcyklarmenävenyngrebörjaranammatrenden. 13 EnligtPRETO(2010) 14 ärdethittillsfrämsttvågruppersomanvänderelcyklaridag:personeröver65årsamt pendlare.genomsnittsåldernblandanvändarnahållerpåattsjunkavilketförklarasmedatt andelenpendlareblandelcykelköparnaökarsamtattnyakundgrupperupptäckerelcykeln. 3 yfte och mål yftetmeddennarapportärattanalyseraom,ochisåfallpåvilketsättenökadandelelcyklar förändrarkravenpåcykelinfrastrukturochplanering.yftetärattbidramedkunskapföratt säkerställaattcykelplaneringredanfrånbörjanäranpassadförenökandeandelelcyklar. Cykelinfrastruktursomcykelbanorellercykelparkeringarkanhaenlivslängdpåflera årtiondenochomandelenelcyklarförväntasblibetydligthögreomfemtilltjugoår,såärdet motiveratattredannuundersökaomdessafordonställerandrakravpåinfrastrukturenän konventionellacyklar. Måletärattsystematisktbeskrivsskillnadernamellankonventionellacyklaroch elcyklar/pedelecsochattanalyseravilkatänkbarakonsekvenserförcykelplaneringenoch infrastrukturdessaskillnaderhar. 4 Metod och avgränsningar Enlitteratursökningefterforskningslitteraturinomfrågeområdethargenomförtsmenhar endastgettettfåtalanvändbararesultat.vissforskningharkunnathittaspåskillnaden mellankonventionellacyklarochelcyklaravseendegenomsnittligtreslängdför arbetspendling.ävenengenomgångavensvenskochennederländskplaneringshandbokför cykelinfrastrukturhargenomförts,förattundersökaomelcyklarocheventuellaanpassningar avinfrastrukturenomnämnsidessa. Delprojektetbaserasdockfrämstpåsystematiskajämförelseravtekniskaegenskaperoch användningsmönstermellankonventionellacyklarochelcyklarsamtutredningav konsekvensernaavderasskillnader.elcyklarharvisspotentialattersättamopeder,men dessafordonjämförsinte. MedelcykelmenasidennarapportalltidelcyklarsomklassassomcykelenligtEUdirektivet 2002/24/EComingetannatangesexplicit.eävenkapitel2.1förennärmaredefinition. 13) Mejlkonversationer)med)Lifebike,)Ecoride)och)Batbike.)) 14 )PRETO,)2012:)PRETO)Cycling)Policy)Guide)Electric)Bicycles.)IEE5projetet)PRETO.) 10

11 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen 5 Resultat 5.1 Elcyklar i planeringshandböcker Inomramenavdennastudieharendastenbegränsadgenomgångavplaneringshandböcker förcykelinfrastrukturvaritmöjligt.urvaletbegränsadestilldensvenskagcm*handbokenfrån somgesutavverigeskommunerochlandstingsamtdensenasteupplaganavden nederländskahandbokendesign4manual4for4bicycle4traffic 16,somkanansesvaraenavde internationelltmestanseddaplaneringshandböckernaförcykelinfrastruktur. Iingenavdessatvåhandböckeromnämnselcyklarexplicitellerattelcyklarkanledatillnya kravpåcykelinfrastrukturen. 5.2 Beskrivning av skillnader mellan elcykel och konventionell cykel. LagligtklassaselcyklarsomuppfyllerkraveniEUdirektivet2002/24/ECsomcykel.Detfinns dockflerapraktiskaskillnadersomikombinationmedmotorassistansengereffekterpå användarmönstren. Istortsettsamtligaelcykelmodellerpåsvenskamarknadenår2012utnyttjar Transportstyrelsensmaximalttillåtnamotoreffektpå250Wochdrivsideflestafallmed laddningsbaralithiumjonbatterier,enligtuppgifterfrånbranschföreträdare.placeringenav elmotornsamtvilkethjuldendriverskiljersigmellanmodellerna:vissaharelmotorninavet avframhjulet,andraibaknavet.denvanligastelösningenärdockattelmotornärmonterat näravevlagretochattkraftenöverförsmedhjälpavkedjantillbakhjulet,påsammavissom trampkraften. Räckviddenmedettnyttbatterivarierarmellan3070kmförenladdning.Hosnästan samtligamodelleravlägsnasbatterietfråncykelnförladdningsomskermedhjälpaven laddadapterviaettvanligtvägguttag.batteriernatarvanligen36timmarattladdaoch återförsäljarnauppgerattlivslängdenförettbatteriliggermellan500och1500laddningar. Prismässigtliggerdevanligastemodellernaiverigepådrygt10000sekochettextrabatteri kostarrunt3000sek,menprecissomförkonventionellacyklarfinnsdetdyraremodeller 17.I chweizochnederländernaliggerprisnivånförelcyklargenerellthögre,vilketdelviskan förklarasavattmodellernasomsäljsharenhögrekvalitetsnivå.exempelvisliggerpriserna pådetichweizmarknadsledandemärketflyer,påmellan23000,ca kronor )veriges)kommuner)och)landsting)(kl),)2010:)gcm5handbok.)kl)&)trafikverket,)verige.) 16 )CROW,)2007:)Design)manual)for)bicycle)traffic.)CROW,)Nederländerna) 17Mejlkonversationer)med)Lifebike,)Ecoride)och)Batbike. 18Flyer,)2012:)Preisliste)und)pezifikationen,) 11

12 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen Pågrundavelmotorn,batteriernaochstyrelektroniken,ärelcyklartyngreänkonventionella cyklar.envanligelcykelvägermellan20och30kgenligtkatalogernafrånolikatillverkare. Dehuvudsakligaskillnadernamellanelcyklarochkonventionellacyklarär:Krafttillskott,vikt, laddbehovsamtpris.killnadernabeskrivsmerdetaljeratnedanochsammanfattasitabell1. Vilkakonsekvenserdessaskillnadergerföranvändarenochhurdetkanpåverkaplaneringen avcykelinfrastrukturenbeskrivsisenareavsnitt. Uppgifternaomskillnadernasstorlekbyggerpåjämförelsermellanelochkonventionella cyklarsom,förutomgällandesjälvaeldriften,ärjämförbaraikvalitetsnivå,komponenturval ochutformning. Krafttillskott Elmotorngerettkrafttillskottupptill250W,oftastanpassattillkraftenmedvilkencyklisten självtryckerpåpedalerna.engenomsnittligmänniskasomutövarenfysiskaktivitetunder meränettparminuteranpassarenligtwilson(2004) 19 sinkraftproduktiontill75weller lägre(0,1hk),medundantagförtävlingssituationer.deträckerförattframföraencykelien hastighetmellan14och25km/tim,beroendepåluftochrullmotståndochcykelnsvikt. Vilkenmaxeffektencyklistkanproduceramedmuskelkraftberorpåförhurlångtidkraften behövssamtpåcyklistensfysik.iwilson(2004)angesenförenkladuppskattningaven cyklistskorttidseffektsomkanhållasienstakaminuterberoendepåträningsnivå: otränadperson:24w/kgkroppsvikt vältränadfritidscyklist:46w/kgkroppsvikt elitcyklister:610w/kgkroppsvikt Förenpersonpå70kginnebärdetenkorttidseffektpå140280W(otränad),280420W (vältränad)och700w(elitcyklist).enligtsammakällakanenfrisk,genomsnittligmanpåen cykelproducera2300wförenstakaminuterochupptill500600wförenstakasekunder. Ettkrafttillskottpå250Wsomärelcyklarnasmaxeffektkandärmedansesminstfördubbla korttidseffektenförenotränadcyklist.ävenförenvältränadcyklistinnebäretttillskottpå 250Wettkrafttillskottpå5090%. omnämndovanräckerdetmedca.75100wförattbibehållaenhastighetrunt2025 km/timpåencykelpåplanmark.däremotbehövsmereffektförattaccelerera,vidmotvind elleriuppförsbackar.detärfrämstidessalägensomelcykelnsmotorkommertill användning.förenkladkandärmedsägasattelcyklarfördubblarcyklistenskraftför acceleration,iuppförsbackarochvidmotvind. 19 )Wilson,)David)Gordon,)2004:)Bicycle)cience.)3rd)ed.)MIT)Press,)Cambridge) 12

13 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen Vikt Konventionellavardagscyklarsomärfulltutrustademedskärmar,pakethållaremm.väger mellan1520kgenligtkataloguppgifterfråncykeltillverkare 20.Motsvarandeelcyklarväger mellan24och27kg 21.Viktskillnadenärdärmedmellan68kg. Laddbehov Elcyklarnasbatteribehöverladdas,ettmomentsomavnaturligaskälintebehövsför konventionellacyklar.laddningenskervanligtvisgenomattbatterietavlägsnasfråncykeln ochladdasienseparatladdstationsomärkoppladtillettvanligtvägguttag.enuppladdning tarmellan57timmarochuppskattasdramellan0,30,6kwelfrånnätet.dettamedfören elkostnadpåca.50öreperladdning 22. Pris Elcyklarärdyrareänmotsvarandekonventionellacyklar.Påsammavissomprisetför konventionellacyklarvarierarfrånettpartusenkronorupptilltiotusentalskronorvarierar ävenprisernaförelcyklarberoendepåtillverkare,utrustningsstandard,komponentvalmm. Prisernaförelcyklarpåsvenskamarknadenår2012varierarfrånca.9000krförenklare modeller(exempelvismarvilemotion)tillöver20000kr(exempelvisgianttwistesprit). Utomlandssäljsvissamodellerföröver30000kr(exempelvisFlyerT10Deluxe). Förattkunnabedömaprisskillnadenmåstecyklarmedmotsvarandekvalitetsoch utrustningsnivåjämföras.tillverkarencrescent(crescent2012)harenelcykelmodelli sortimentet(crescent973)somiutrustningsstandardochramkonstruktionärjämförbarmed modellenmaja953.detrekommenderadeprisetförelcykelnärenligcrescent13295kr,för denkonventionellacykeln6195kr.prisskillnadenmellanmodellernaär7100kr,ettmerpris på114%jämförtmeddenkonventionellacykeln.enliknandejämförelsemellanmodelleri olikapriskategorierbekräftarattelcyklarkostarruntdubbeltsåmycketsomkonventionella cyklarmedliknandeutrustningsnivåochvarumärke. Itabell1sammanfattasdemestgrundläggandeskillnadermellanelcyklarochkonventionella cyklar. 20 )Crescent,)2012) 21Crescent,)2012,)Flyer,)2012:)Preisliste)und)pezifikationen,),)impel,)2012,)EcoRide,) )Baserar)på)ett)antaget)elpris)på)totalt)1,3)kr/kWh)för)både)el)och)nät.) 13

14 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen Tabell1:Deviktigasteskillnadermellanelcyklarochmotsvarandekonventionellacyklar.Itabellenangesendast skillnaden.amtligauppgifteräruppskattningarsombyggerpåjämförelsermellanfleramodellerochär avseddaförattillustrerastorleksordningenavskillnaderna. Egenskap killnad,totalt killnadi% Kommentar Krafttillskott upptill250w +100% Elmotornfördubblarungefär toppeffektenförenvanlig cyklist Vikt 68kgmervikt +3040% Laddbehov Varje3070km,ofta dagligen,57timmar Laddkostnadca.50öreper laddning Pris kr ca.100% Denabsolutaprisskillnaden berorpåmodelloch utrustningsnivå. 5.3 Effekten av krafttillskottet/motorassistansen Denstoraskillnadenmellanenelcykelochenkonventionellcykelärgivetvis motorassistansenochdetkrafttillskottetdenmedför.dengörattdetblirlättareförcyklisten atttrampa,någotsomframföralltgereffektvidacceleration,iuppförsbackarochmotvind. Vidarehjälperkrafttillskottettillattbalanseraluftmotståndetochgördetdärmedlättareatt bibehållaenhögrefartvidsammaansträngningsnivå.vidhastigheteröver25km/timmeger dockinteelcyklarsomdiskuterashärnågotkrafttillskott. Nyaanvändargrupper Medmotorassistansblirdetlättareatttrampa.Detöppnarförnyaanvändargruppersom tidigareinteharsettcyklingsomettalternativ. Elcykelblirettmöjligttransportsättförallasomintekännersigtillräckligstarkafören konventionellcykel,exempelvismångaäldreellerpersonermedvissafunktionshindereller personersomrädsbrantabackarmedenkonventionellcykel.därmedblircykelnmer attraktivfördessaspecifikagrupper. 14

15 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen Riskenattblisvettigtavskräckervissaanvändarefrånattcykla,främstnärdetgäller arbetspendling 23.Enelcykelminskaransträngningenochdärmedriskenattsvettas.Meden elcykelblircyklingdärmedmerattraktivtävenfördesomintevillellerharmöjlighettillatt duschaochbytakläderpåjobbet.ävenhärnåsheltnyaanvändargrupperochantalet cyklisterpåvägarnaharchansattöka. ammanlagdgörelcyklarcyklingmerintressantförfleramålgrupperochtotaltkanelcyklar ledatillettstörreantalcyklisterochettbredareanvändningsområde.förplaneringav cykelinfrastrukturhardettafrämstkonsekvenseravseendekapacitetsbehov. Lasttransport Medmotorassistansenökarlastkapaciteteneftersomelmotornkankompenseraför merviktenavlasten.möjlighetenattmedhjälpavcykelkärraellerlastcykelklaratyngreinköp medelcykelöppnarförsåvälnyaanvändargruppersomnyamålpunkter.ävenspeciella lastcyklarkanblimerattraktivaochintressantamedelassistans.dessacyklarkanlasta betydligttyngreochstörrelasterupptill50100kgochärävenlämpadeförtransportavflera barn.ettexempelförtransportcyklarmedelmotorärdennederländskaurbanarrow 24,men ävenandratillverkareavlastcyklarharbörjaterbjudavariantermedelmotor. Personersomtidigarevaritberoendeavbilförattstorhandlakannuväljaelcykelnsom transportmedelförsammaärende.detställerhögrekravpåattdetskafinnasgoda cykelmöjlighetertillstormarknaderochexternaköpcentersamtfungerande cykelparkeringar.detkanävenökamöjligheternaattcyklamedsmåbarnpåcykelnelleri kärra,vilketannarskanupplevassomförtungt.detbörkunnapåverkabeteendenisamband medtransportertillochfrånförskolorochövrigaresorförbarnfamiljer,vilketåterigenleder tillökatantalcyklister. Ävengodstransportmedlastcyklarkanblimerattraktivochrealistiskmedelcyklar,vilket ökarmöjligheternatillgodsdistributionmedcyklar.dettakaninnebäraettökatbehovför speciellaparkeringsytorfördessadistributionsfordon. Omanvändningenavcykelkärroroch/ellerlastcyklarökarpågrundavelassistanskandet innebäraettstörreplatsbehovpåcykelbanorna.ekipagenärlångaochbredaochställerhögre kravpåcykelinfrastrukturensbredd,kurvradierochvänteutrymmenvidkorsningar.vidare måsteeventuellainfartshindersompollareellergrindarsomskahållautebilarfrån cykelbanordimensioneraspåettsättsommöjliggörattdessaspeciellacykelmodelleroch cykelkärrorkanpassera. 23 )Mingardo,)Giuliano,)2009:)Electric5Bike)as)alternative)to)car)use:)Evidence)from)a)pilot)project)in)Rotterdam.) Conference)presentation,POLI5conference)dec.)10)2009,)Brussels.)Erasmus)University,)Rotterdam.) 24 )Urban)Arrow,)2012) 15

16 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen Minskadvinglighetvidstartochilågfart Enligt(Crow2007,sid46 25 )börjarcyklarattvinglaihastigheterunder12km/h,vilketbland annatuppståribrantauppförsbackarochvidstart.vidnormalaomständigheterskaenligt (Crow2007)0,2mavsättasförvinglighet,menvidstartiuppförsbackekansåmycketsom 0,8mkrävassomutrymmeförencyklist. Iblandtrafikärdettaettriskmomentochkanledatillattcykelväljsbortvissasträckoreller heltochhållet.härärelcykelnsmotorassistansenstorfördeldåentillräckligthöghastighet upprätthållsäveniuppförsbackarförattvinglandeskaundvikas.detkanledatillattflervill cyklaochframföralltattcyklingiblandtrafikökardådetupplevssommindreosäkertpåen elcykel.dethärharpotentialenattökaantaletcyklisterpåvägarnavilketpåverkar kapacitetsplaneringen.däremotpåverkasintebehovetavatttahänsyntilldetextra platsbehovetvidområdenmedlågfartellerstartfrånstillastående,eftersomenmajoritetav cyklisternafortfarandekanförväntasanvändakonventionellacyklar. Fleromkörningar Elcyklarhållerhögrehastighetiuppförsbackar,menförengenomsnittscyklistblir medelhastighetenhögreävenpåplanmark.medelhastighetenförenelcyklistär24km/h jämförtmedenkonventionellcyklistsomharengenomsnittlighastighetpå17km/henligt PRETO(2010),enökningmedca.40%. 26 Detbetyderatthastighetsfördelningenbland cyklisternaförskjutsuppåtochfleromkörningaravlångsammarecyklisterkanförväntas.för planeringavinfrastrukturinnebärdettaattmöjlighetentillsäkraomkörningarblirmer betydelsefullochmåstetashänsyntill,t.ex.genomstörrebredd.dettaärsärskildviktigti uppförsbackardärhastighetsskillnadernakanförväntasökakraftigt. Backigarutterkanblimerattraktiva Dåuppförsbackarinteärlikaansträngandeförenelcyklistblircyklingikuperadterrängmer attraktivt.detkanöppnaförnysträckningavcykelbanorsamtnyamålpunkter,t.ex.för genareförbindelser.dockbörinteelcyklarnasintroduktioninnebäraattplaneringentar mindrehänsyntillkonventionellacyklistersbehov.genamenbrantarutterkandock förväntasfåfleranvändare.dettakanmedföraettökatinformationsbehovvidskyltningav cykelrutterochicykelreseplanerare.ombrantaavsnitttydligtmarkerasireseplanerareoch genomskyltningkanbådecyklisterpåelcyklarochkonventionellacyklargöraettvalvilken ruttsompassarbäst. Kurvradier Denhögremedelhastighetenförelcyklisterpåverkarplaneringenavkurvradierpå cykelbanor.enligt(crow2007,sid49)ärdenminstatänkbarakurvradienförencykelbana 5,0m,ärradienmindretvingascyklistensänkahastighetentillunder12km/timvilketgör 25 )CROW,)2007:)Design)manual)for)bicycle)traffic.CROW,Nederländerna 26PRETO,)2012:)PRETO)Cycling)Policy)Guide)Electric)Bicycles.)IEE5projetet)PRETO. 16

17 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen färdenvinglig.förhastigheterupptill20km/hbörkurvradienvaraminst10m,menvid hastigheterpå30km/timskaradienvaraminst20m.eftersomelcyklarkanhållahögrefart äveniuppförsbackarsamtpåplanmarkbörkurvradiendäranpassastillminst25km/tim, åtminstonevidnyanläggningavcykelbanor. Längreresesträckorblirmerattraktiva Denhögremedelhastighetenochdenminskadefysiskaansträngningenledertillattelcykel blirettattraktivtfärdsättpålängresträckoränkonventionellacyklarförenmedelcyklist. Ävenutanattmellanladdakansträckorpåupptill35kmvaraaktuellaochmedmöjlighettill mellanladdningökarräckviddenytterligare.detkanledatillökatantalcyklisterochnya målpunkter. Fåempiriskastudieromhurelcyklarpåverkarreslängdenharkunnathittas.Iettpilotprojekt irotterdam 27 erbjöds279arbetspendlareattlånaochprövaelcyklar.dengenomsnittliga pendlingsdistansenblandanvändarnaavelcyklarvar13km,jämförtmed9,2kmförde pendlaresomanvändekonventionellacyklar enökningmedca.40%.tno(2008) 28,en nederländskstudieompotentialenmedelcyklar,kommertillliknandeslutsatser.enligten marknadsundersökningärdengenomsnittligaresvägförarbetspendlaresomanvänder elcyklar50%längreänförpendlaremedkonventionellacyklar 9,8kmjämförtmed6,3km. EnligtsammarapportärandelencykelresorförarbetspendlingiNederländernaöver50%för sträckorunder4kmochrapportendrarslutsatsenattupptagningsområdetdär50%cyklar tilljobbetskullekunnahöjastill6kmcykelavståndnärelcyklarärväletablerad.totalt förväntascyklandetökamed35%tackvareelcyklar,medenstörreökningpå49%för arbetspendling.enökningavdengenomsnittligareslängdenförarbetspendlaremedcykel med4050%stämmerävenvälöverensmeddenökningenavgenomsnittshastighetenpå 40%somangesiPRETO(2012) 29 somtillåterlängreresträckorvidbibehållenrestidse ävenavsnittetfler4omkörningarovan. Ökadvintercykling,förlängdcykelsäsong Ökadförekomstavelcyklarkanledatillmerfrekventvintercykling.Delsökarsäkerheten genomatthalkriskenblirmindreiuppförsbackarmedenelcykeleftersommomentetpå trampornablirjämnareochstabilitetenökar.attdetärmindrefysisktansträngandeattköra elcykelgörattcyklistenkankläsiglagomvarmtfrånbörjan.problemetmedattfrysaibörjan avresanochsvettaspåslutetminskarellerupphävsheltochcyklingiminusgradereller nederbördförenklas.detställerhögrekravpåvinterväghållningavcykelbanoroch cykelparkering.halkbekämpningsmetodersominnefattarsaltanvändningbörantagligen begränsas,eftersomelcyklarharflerkomponentersomkanvarakänsligaförkorrosionoch 27Mingardo,)Giuliano,)2009:)Electric5Bike)as)alternative)to)car)use:)Evidence)from)a)pilot)project)in)Rotterdam.) Conference)presentation,POLI5conference)dec.)10)2009,)Brussels.)Erasmus)University,)Rotterdam. 28 )TNO,)2008:)Elektrisch)Fietsen,)Marktonderzoek)en)verkenning)toekomstmogelijkheden,)TNO,)Leiden) 29PRETO,)2012:)PRETO)Cycling)Policy)Guide)Electric)Bicycles.)IEE5projetet)PRETO.) 17

18 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen fukt.detgörocksåattväderskyddadecykelparkeringarsomhållerentemperaturövernoll graderärattföredra.konventionellacyklarkaniblandhaproblemmedattväxlaroch bromsarfryservintertidochenelcykelärsannoliktännukänsligareförlågatemperaturer. topblirmindrebetydelsefulla Enligt(CROW(2007,sid44) 30 ärencykelvänligsträckaensomorsakarsåliteenergiförluster sommöjligt.fleraavfaktorernasomorsakarenergiförlusterpåverkasavcykelbanans utformning,tillexempelinbromsningochaccelerationsamtlutningen.dethärärnågotsom minskaribetydelsemedenelcykel.förenelcyklistupplevsdetsåledessomettmindre hindermedettstopppågrundavtrafikljus,korsningarochdyliktellerbrantalutningaränför enkonventionellcyklist.ävenbetydelsenavplaceringenavstoppetkanminska;fören elcyklistärettstoppiuppförsbackeinteettmycketstörrebesväränettstoppinedförsbacke. Dettaskulleteoretisktkunnafåkonsekvenserförplaneringenavinfrastruktur,t.ex.genom nyamöjlighetertillsträckning. Ensträckningsommedförflerastoppskulledockblimindreattraktivförcyklistermed konventionellacyklarochävenanvändareavelcyklarskulleminskasintotalareshastighet. ammanfattningaveffekternaavkrafttillskott ammanfattningsvispåverkasdenfysiskaplaneringenförcykelpåföljandesättpågrundav motorassistans: Antaletcyklisterkanförväntasökaeftersomelcykelngörcyklingattraktivförnya målgrupper:äldreochandrasomkännersigförsvagaförenvanligcykel,personer somintevillblisvettiga/bytakläderm.fl.ettökatantalcyklisterställerkravpå cykelinfrastukturenskapacitet. Godstransportpåcykelochresordärbarntasmedkanförväntasöka,delvismed cykelkärrorellerspeciellalastcyklar.dessafordonärlängreochbredareänvanliga cyklarochkanhastörresvängradie.dettakaninnebäraökadekravpåställytorvid korsningarochanpassadekurvradier. Nyamålpunkterkanbliattraktivaförcyklisternärvarutransportmedcykelblirmer intressant,t.ex.förvarudistributiontillbutikerellerförstörreinköp. Cykelinfrastrukturenkanbehövabyggasuttilldessamålpunkter,ev.ävenmed särskildaparkeringsytor. Cyklingiblandtrafikkanblimeraccepterateftersomelcyklargördetlättareatt bibehållaenhögfartochminskardenupplevdaosäkerhetensomkanuppstågenom vinglighetilågafarter. Fleromkörningareftersomhastighetsskillnaderblandcyklisterökar.Infrastrukturen måstevaraanpassadtilldetta,t.ex.genomstörrebredd. 30 )CROW,)2007:)Design)manual)for)bicycle)traffic.)CROW,)Nederländerna) 18

19 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen Högremedelhastighetställerhögrekravpåutformningochkurvradier. Nyamålpunkterochökatantalcyklisterdåcykelblirettattraktivtfärdmedelpålängre sträckor. Ökadandelvintercyklisterställerhögrekravpåvinterväghållningen. 5.4 Effekten av ökad vikt Deelcyklarsomfinnstillgängligapåmarknadenidagslägetärgenerellt68kgtyngreän konventionellacyklar.dettainnebärattdetblirsvårareföranvändarenattlyftaellerbära cykeln.dettaärsärskildproblematisktföräldreellersvagarepersonersomharvalten elcykeljustförattminskadenfysiskaansträngningen.menävenenmedelstarkcyklistkan finnasvårigheteriattlyftaen2530kilotungcykelöverhinder,kanter,iniförrådeller uppförtrappor.detblirsåledesännuviktigareänidagattdetfinnssammanhängande cykelbanautanavbrottdärcykelnmåsteledasöverytorsomäranpassadeförgångareföratt transportsättetskaupplevassomattraktivt. Ävenpåutformningenavcykelparkeringarochcykelförrådställerdenstörreviktenhögre krav.ramperdärcykelnskaputtasuppförfårintevaraförbrantaochbehovetavattlyfta ellerbäracykelnbehöverminimeras.vissaförvaringsvarianterdärcykelnhängsupppå framhjuletellertvåvåningscykelställutanlyfthjälpblirsvårareattanvändaochmindre attraktivamedtyngre(el)cyklar. Attelcyklarnaärtyngreinnebärocksåattdetkanblirsvårareatttamedsigcykelnombordpå tågochövrigkollektivtrafik.detinnebärdockinteförändradekravpåcykelplaneringi staden,menärenfaktorsombörtasmediplaneringavexempelviscykelturism. Viktskillnadenkanförväntasminskanågotiframtidenmedutvecklingenavlättareeloch andracykelkomponenter,menenviktskillnadpåflerakilokanförväntasbeståäveni framtiden. 5.5 killnader till följd av att elcyklar har laddbehov Elcyklarnasladdbehovkanblienbegränsandefaktor,precissomförelbilar.Vidkörningav elbilarharpåvisatsen rangeanxiety sommedförattbilensfullaräckviddintevågar utnyttjasdåförarenärräddattbliståendeutandrivning.förcyklistersomärberoendeav motorhjälpenförattorkacyklaärdettaettliknandehinder,isynnerhetitaktmedatt räckviddenminskardåbatterietbliräldre.dockkanävendeanvändaresomharfysisk kapacitetattdrivacykelnmedenbartmuskelkraftantasföredramotorhjälpdådeväljer elcykelsomtransportsättochomfattasdärmedavbegränsningensomladdbehovetkan medföra.ettsättattavhjälpadettaäratterbjudaoffentligaladdningsmöjligheteritillexempel 19

20 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen bibliotek,störrenärbutikskedjor,bensinstationeretc.däranvändarenkanmellanladdaochta sigsistabitenhem. Problemetbedömsdocksombegränsatvidvardagscyklingdådeflestavardagsresormed cykelärbetydligtkortareänbatteriernasräckvidd.förfritidscykling,cykelturismellernär cykelnanvändssombruksfordonkandockproblemetbliviktigare. Behovetavladdningochbatteriernastemperaturkänslighetkanävenställanyakravpå cykelparkeringar,särskildombatteriernaärinbyggdaelleromanvändarenväljeratthadem kvarpåcykeln.batteriernaskapacitetochdärmedenelcykelsräckviddkanminskakraftigt vidlågatemperaturer.karäckviddenupprätthållaskrävsdärmeduppvärmda cykelparkeringar.deflestabatterierharvidareenminimitemperaturundervilkendeinteska laddas,oftarunt5graderc.kabatteriernakunnaladdasvidcykelparkeringenävenunder vinternutanattriskerabatteriskadorellerminskadlivslängdkrävsdärmedenuppvärmd parkering. 5.6 killnader till följd av att elcyklar är dyrare och mer komplexa Elcyklaräruppskattningsvis100%dyrareänkonventionellacyklaravmotsvarande marknadssektor,prisskillnadenuppgårtillminst4000kr.enligtdetillverkaresomär representeradeiverigeärelcyklarnaintemerstöldbegärligaänenkonventionellcykeli motsvarandeprisklass.dyrarecyklarärdockgenerelltmerstöldbegärligaochdetbordeäven stämmaförelcyklar.dethögrevärdetställerhögrekravpåcykelparkeringavseende stöldskydd.vidareinnehållerelcyklarflerkomponentersomkanvarakänsligaförfuktoch regn,vilketökarbetydelsenavgodväderskyddvidparkeringar. Hosdeflestaelcyklarärbatterietlöstagbart.Användarenkanminskastöldriskengenomta medsigbatterietdåcykelnparkeras.detinnebärdockattanvändarenbehöverbäramedsig ettbatterisomvägerflerakilo,någotsominteiallalägenärattraktivt.förplatserdärmånga elcyklarkanförväntasparkeraskanspeciellafackdärbatterierkanlåsasinseparatvara intressanta,gärnaävenmedladdningsmöjlighet. 20

21 5.7 ammanfattning av tänkbara effekter på cykelplaneringen Tabell2:ammanställningavdeviktigasteeffekternaavenökadandelelcyklar,följdernaförplaneringenavinfrastrukturochuppskattningav betydelsen. Förväntad*effekt*av*en* ökad*andel*elcyklar* Elcyklargörcykling attraktivförnya användargrupper Lasttransportmedcykel blirettmerattraktivt alternativ Högrehastighetsskillnader påcykelbanor Högresnitthastighet Följder*för*planeringen*av*cykelinfrastruktur* Cykeltrafikenkanförväntasökaochställerökadekrav påinfrastrukturenavseendekapacitetochutrymme. Ettstörreantalbredareochlängrecykelmodelleroch cyklarmedkärrorkanförväntas.dettaställerhögrekrav påutrymmepåcykelbanorochvidcykelparkeringar. Eventuellainfartshindermåsteanpassassåatt specialcyklarochcykelkärrorkanpassera. Hastighetsskillnadenpåcykelbanorna,främsti uppförsbackarmenävenpåplanmark,kanförväntas öka.dettaställerstörrekravpåmöjlighetenförsäkra omkörningar,t.ex.genombredarecykelbanoreller omkörningsfiler. Dimensioneringenavcykelbanorbehöveranpassastill högrehastigheter,främstkurvradier. Hastighetsökningenkanförväntasvarasärskildhögi uppförsbackar. Betydelsen*av*effekten* TotaltkanelcyklarenligtTNO(2008)påsiktförväntasöka cyklandetmed3j5%,påpendlingsstråkmed4j9%.den ökningenbörtashänsyntillviddimensioneringav cykelstråk. Ingetunderlagomivilkenutsträckningtransportcyklaroch cykelkärrorkanförväntasökapågrundavelcyklarhar hittats. Elcyklarharengenomsnittshastighetsomliggerrunt40% överdenavvanligacyklar.enökningavantalelcyklarkan därmedförväntasledatillenmotsvarandeökningavantalet omkörningarpåcykelbanor. Cykelbanordärenstörreandelavelcyklarkanförväntasi framtidenbördimensionerasförhastigheterpåminst25 km/tim,äveniuppförsbackar.

22 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen 22 Förväntad*effekt*av*en* ökad*andel*elcyklar* Följder*för*planeringen*av*cykelinfrastruktur* Betydelsen*av*effekten* HögresnitthastighetJ Högresnitthastighetökardenacceptabladistansenför cykelresor,inteminstförarbetspendling.planeringenav cykelnätverketbörtahänsyntilldettagenomattutöka infrastrukturenlängreifråndecentralamålpunkterna. Denacceptablareslängdenochdärmedbehovetför cykelinfrastrukturökarmed40j50%.dettaställernyakrav pålängdenavcykelrutter,menävenpåökadkapacitetnära målpunkternaeftersomupptagningsområdetharökats. Vintercyklingblirmer attraktivt,cykelsäsongen förlängs Kravenpåvinterunderhållhöjsomflervillcyklaåretrunt. Halkbekämpningsmetodersominnefattarsaltanvändning börantagligenbegränsas. Ingetunderlagomivilkenutsträckningelcyklarökarantalet åretjruntcyklisterharkunnathittas. träckormedbranta backarkanblimer attraktiva Genareruttersominnehållerbrantabackarbehöverinte längreuteslutasicykelinfrastrukturen.dockmåstedet tydligtmarkerasattrutteninnehållerbrantaavsnittoch mindrebrantaalternativbörfinnassomvalmöjlighet. Ingetunderlagomivilkenutsträckninganvändareav elcyklarföredrarbrantamengenarerutterharkunnat hittas.behovetavruttermedmildagradienterminskarinte. Fleranvändarekommer atthasvårtattlyftaeller bärasincykelpågrund avcykelnsökadevikt. Brantaramperdärcyklarskaputtasuppför,kanter, trapporellercykelparkeringarsomkräverlyftavcykeln skaundvikas. Effektenärsvårattbedöma.Medhänsyntillattdetären betydandeandeläldreochmindrevältränademänniskor somkanförväntasskaffaelcykelnkandockeffektenfåstor praktiskbetydelse. Behovetavladdningav batteriernaökar Laddmöjligheterellerlåsbarabatteriskåpmed laddmöjlighetkanbehövasvidvissacykelparkeringar. Behovetavuppvärmdcykelparkeringökarunder vinterhalvåret Förvardagscyklingocharbetspendlingbedömsbehovet varalitet,eftersombatterietkanladdaspåarbetsplatsen ellerhemma.laddmöjligheterkandockvarabetydelsefulla vidturistiskarutter.efterfråganpåcykelparkeringinomhus kanförväntasöka. Värdetavcyklarnaökar Betydelsenavsäkracykelparkeringardärcykelnkanlåsas fast,låsasinellerärbevakadökar.vidareökarbetydelsen förväderskydd,bådeförattdetfinnsflerkänsliga komponenterochförattelcyklarnaärmervärdefulla. Elcyklarärbetydligtdyrareänmotsvarandekonventionella cyklarochmöjlighetenattlåsafastcykelnkannärmastses somettabsolutkravvidoffentligacykelparkeringar.

23 6 lutsatser Elcykelnharenradfördelargentemotenkonventionellcykeliochmedkrafttillskottetav motorn.dengerfördelariuppförsbackar,motvindochdåligtväder.medelhastighetenökar, ochgörresorförvilkacykelntidigareinteharansettssomlämpligamöjliga.elcykelnkan tilltalasåvälbefintligacyklistersompersonersomavolikaskälinteärintresseradeavcykling medvanligcykel. Förattelcykelnsfördelarskakunnautnyttjasfulltutkrävsenpassandeinfrastruktur. Planeringenbörtahänsyntillettökatantalframtidacyklisterochlängrereslängder. Omkörningarpåcykelbanorkanförväntasökatackvareelcyklarnashögrehastighetoch infrastrukturenbörtillåtasäkraomkörningar,äveniuppförsbackar.detbörocksåistörre utsträckninganpassasförcyklisterattlätttasigframtillnyamålpunktersomexempelvis stormarknadersomhittillsfrämstharattraheratbilresenärer.antaletvintercyklisterkanöka iochmedattelcykelnärlättareattframföraidåligtväglagochupplevssommerbekvämvid lågatemperaturer,vilketställerökadekravpåvinterväghållning.elcyklarärdyrareän motsvarandekonventionellacyklarochhögrekravpåparkeringsinfrastrukturenkan förväntas.användningenavspecialcyklarförlasttransportochcykelkärrorkanförväntasöka, mednyamöjligheterförbl.a.varudistributionistäder. Närelcykelnsmöjlighetertasmedicykelplaneringärdetviktigtattdetintemedfören försämringförkonventionellacyklar.ärskilttillräckligtbredacykelbanorärviktigaföratt långsammarecyklisterkankörasomutanfarligamanövrar.ävenomelcyklarharmöjlighet attklarabrantastigningarochärmindrekänsligaförplaceringavstoppbörintedettatillåtas påverkaförutsättningarnaförcyklistermedkonventionellacyklar.fokusbörliggapåatt underlättaförelcyklisterattutnyttjafordonetssärskildafördelarutanattlåtaden konventionellacykelnsavsaknadavsammaegenskaperbliennackdel. Idetstorahelaskiljersigdockkravenpåinfrastrukturensomuppkommermedenökadandel elcyklarintefrånkravenpåencykelinfrastrukturavhögkvalitetrentgenerellt: J J J J J J tillräckligtmedkapacitetochbreddförsäkraomkörningar långa,sammanhänganderutter,dimensioneradeförhögasnitthastigheter lättillgängliga,stöldsäkraochhelstväderskyddadecykelparkeringar ingakanter,brantauppgångar,kanterellerparkeringarsomkräverattcykelnlyfts godvinterväghållningavcykelinfrastrukturen ingainfartshindertillcykelbanorsomförsvårarförtransportcyklarellercykelkärror Medandraordärcykelplaneringsomtarhänsyntillelcyklarnassärskildakravbraföralla gruppercyklistereftersomdenkrävereninfrastrukturavhögkvalitet. 23

24 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen 7 Källor BikeEurope,2011J07J01:Germany2011:TheNextEuropeanEJBikeBoom. boomj5607.html(besökt120326) BikeEurope,2011J12J06:Norway2010:TwentyNinersBikesCommingToTown. townj5469.html(besökt120326) BikeEurope,2011J12J15:weden2011:Marketlowsbuturelyhiftingtowardsports. shiftingjtowardsjsportsj5471.html BikeEurope,2012J03J07:Japan2011:BoostingMobilityPushesDemandForBicycles. forjbicyclesj5643.html(besökt2012j04j06) BikeEurope,2012J05J11:UnitedKingdom2010:tormingYearfortheUKBikeTrade ukjbikejtradej4919.html(besökt120326) BikeEurope,2012J05J24:witzerland2011:trongEJBikeTrendContinues. trongjejbikejtrendjcontinuesjbik005809w/ BikeEurope,2012J09J18:EJBikemarkethareGrowsto20%inHolland.http://prod.epi.bikeJ eu.com/alesjtrends/marketjtrends/2012/9/ejbikejmarketsharejgrowsjtoj20jinjhollandj W/(besökt120920) Crescent(cykeltillverkare),2012,www.crescent.se,besökt2012J09J18 CROW,2007:Designmanualforbicycletraffic.CROW,Nederländerna EcoRide(elcykeldistributör),2012,http://ecoride.se Flyer(elcykeltillverkare)2012:Preislisteundpezifikationen,,www.flyer.ch Johnsen,Thomas,2012,DanskeCykelhandler(branschorganisation), 24

25 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen Johnson,Tim,2007J05J23:Cheapandgreen,electricbicyclesaretherageinChina.MacClathy Newspapers,Washington.http://www.mcclatchydc.com/2007/05/23/16477/cheapJandJ greenjelectricjbicycles.html(besökt2012j08j10). Lifebike,EcorideochBatbike,(elcykeldistributöreriverige),mars2012,personlig kommunikationgenomejpost. Mingardo,Giuliano,2009:ElectricJBikeasalternativetocaruse:Evidencefromapilotproject inrotterdam.conferencepresentation,polijconferencedec ,brussels.erasmus University,Rotterdam. PRETO,2011:PRETOPedelecBroschure.Tocycleelectricornottocycle.Nedladdningsbar påhttp://www.prestojcycling.eu/en/policyjguidelinesjajfactjsheets/promotionjofjpedelecs PRETO,2012:PRETOCyclingPolicyGuideElectricBicycles.IEEJprojetetPRETO. Nedladdningsbarpåwww.prestoJcycling.eu impel(cykeltillverkare),2012,http://www.simpel.ch verigeskommunerochlandsting(kl),2010:gcmjhandbok.kl&trafikverket,verige. TNO,2008:ElektrischFietsen,Marktonderzoekenverkenningtoekomstmogelijkheden,TNO, Leiden Transportstyrelsen,2009J05J19:Cykelmedelassistans 2012J09J20). UrbanArrow(elcykeltillverkare),http://www.urbanarrow.com(besökt2012J09J30) Wilson,DavidGordon,2004:Bicyclecience.3rded.MITPress,Cambridge 25

Elcyklar och cykelinfrastrukturen

Elcyklar och cykelinfrastrukturen Elcyklar och cykelinfrastrukturen Kräver elcyklar en förändring i hur vi planerar för cykel? Hanna Ljungblad, Michael Koucky & Upplägg Bakgrund Frågeställning Metod Resultat Slutsatser Bakgrund Elcyklar

Läs mer

UPPLÄGG FRÅN BILSTAD TILL CYKELSTAD SVENSK FORSKNINGSPROGRAM FÖR CYKELVÄNLIGA STÄDER. Vad ÄR CyCity? VARFÖR initierades CyCity? Vad är MÅLEN?

UPPLÄGG FRÅN BILSTAD TILL CYKELSTAD SVENSK FORSKNINGSPROGRAM FÖR CYKELVÄNLIGA STÄDER. Vad ÄR CyCity? VARFÖR initierades CyCity? Vad är MÅLEN? FRÅN BILSTAD TILL CYKELSTAD SVENSK FORSKNINGSPROGRAM FÖR CYKELVÄNLIGA STÄDER 1 UPPLÄGG Vad ÄR CyCity? VARFÖR initierades CyCity? Vad är MÅLEN? HUR är det upplagd? Vad är de första RESULTATEN? HUR får jag

Läs mer

Laddstationer för elcyklar. Motion (2015:82) från Bo Arkelsten (M).

Laddstationer för elcyklar. Motion (2015:82) från Bo Arkelsten (M). Miljöförvaltningen Plan och miljö Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-05-02 Handläggare Eva Sunnerstedt Telefon: 08-508 28 913 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-05-17 p. 18 Laddstationer för elcyklar.

Läs mer

Optimera för cyklister - inspiration för ett cykelsmart byggande -

Optimera för cyklister - inspiration för ett cykelsmart byggande - Optimera för cyklister - inspiration för ett cykelsmart byggande - Från stort till smått Det finns många åtgärder som en byggherre och/eller fastighetsägare kan tänka på om man vill få de boende att cykla

Läs mer

Regional transportinfrastrukturplan med regional gång- och cykelstrategi för Västmanlands län

Regional transportinfrastrukturplan med regional gång- och cykelstrategi för Västmanlands län YTTRANDE 2017-102-7 Cykelfrämjandet Västerås Niklas Kihlén, vice ordförande Regional transportinfrastrukturplan 2018-2029 med regional gång- och cykelstrategi för Västmanlands län Sammanfattning Vi har

Läs mer

Trafikverkets arbete med cykelfrågor. Naturskyddsföreningens. cykelkurs. Lördag 19 oktober

Trafikverkets arbete med cykelfrågor. Naturskyddsföreningens. cykelkurs. Lördag 19 oktober Trafikverkets arbete med cykelfrågor Naturskyddsföreningens cykelkurs Lördag 19 oktober Innehåll 1. Generellt 2. Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 3. Strategi och handlingsplan

Läs mer

Metoder och dataverktyg för cykelplanering internationella erfarenheter !!!!!!!!!!!!!!!! Maj!2014! Koucky!&!Partners!AB! CyCity,!Delprojekt!4!

Metoder och dataverktyg för cykelplanering internationella erfarenheter !!!!!!!!!!!!!!!! Maj!2014! Koucky!&!Partners!AB! CyCity,!Delprojekt!4! Metoder och dataverktyg för cykelplanering internationella erfarenheter Maj2014 Koucky&PartnersAB CyCity,Delprojekt4 1 Metoderochdataverktygförcykelplanering.CyCityDP4 Titel: Författare: Medarbetare: Uppdragsgivare:

Läs mer

Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF)

Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 april 2016 11 Paragraf Diarienummer KS-2015/1934.474 Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF) Kommunstyrelsens

Läs mer

Varför behöver man beskriva trafiknätets cykelvänlighet? En rapport inom CyCity. Pelle Envall och Michael Koucky, Augusti 2013.

Varför behöver man beskriva trafiknätets cykelvänlighet? En rapport inom CyCity. Pelle Envall och Michael Koucky, Augusti 2013. Varför behöver man beskriva trafiknätets cykelvänlighet? En rapport inom CyCity. Pelle Envall och Michael Koucky, Augusti 213. Innehållsförteckning 1. Vad är nyttan med en kvalitetsbeskrivning?...3 2.

Läs mer

ELMOS ELECTRIC MOBILITY IN SMALLER CITIES

ELMOS ELECTRIC MOBILITY IN SMALLER CITIES 2014-11-06 VÄXJÖ KOMMUN ELMOS ELECTRIC MOBILITY IN SMALLER CITIES Enkätresultat 2:2 Växjö kommun Enkät skickad till låntagare ca 2 månader efter återlämnande av elcykel. Sammanställd 2014-11-06 av Mats

Läs mer

FÖRMÅNSCYKLAR FÖR ANSTÄLLDA - BESKRIVNING AV SYSTEMET

FÖRMÅNSCYKLAR FÖR ANSTÄLLDA - BESKRIVNING AV SYSTEMET FÖRMÅNSCYKLAR FÖR ANSTÄLLDA - BESKRIVNING AV SYSTEMET BAKGRUND Att cykla till jobbet har många positiva effekter både för de anställda och för arbetsgivaren. Att cykla är snabbt, flexibelt, billigt och

Läs mer

Nu rullar cykelnyheter på catwalken

Nu rullar cykelnyheter på catwalken Nu rullar cykelnyheter på catwalken När Cycleurope visar 2016 års sortiment på cykel och cykeltillbehör på sin mässa i Turkiet, så ansluter Sveriges cykelspecialister. Fler än 200 av landets duktigaste

Läs mer

Samrådsförslag Regional Cykelstrategi för Uppsala län

Samrådsförslag Regional Cykelstrategi för Uppsala län 1 (3) Handläggare: Björn Sax Kaijser Tillväxt- och regionplanenämnden Samrådsförslag Regional Cykelstrategi för Uppsala län Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har beretts möjlighet att yttra sig

Läs mer

Lastcyklar och cykelinfrastrukturen

Lastcyklar och cykelinfrastrukturen Lastcyklar och cykelinfrastrukturen Kräver lastcyklar en förändring i hur vi planerar för cykel? December 2013 Shahriar Gorjifar Koucky & Partners AB CyCity, Delprojekt 12 Titel: Lastcyklar och cykelinfrastrukturen.

Läs mer

Cykelplanering en fråga om makt och politik Till Koglin FM Kulturgeografi, Doktorand

Cykelplanering en fråga om makt och politik Till Koglin FM Kulturgeografi, Doktorand Cykelplanering en fråga om makt och politik Till Koglin FM Kulturgeografi, Doktorand HASTA Program för kunskaps- och kompetensuppbyggnad rörande den Hållbara och Attraktiva Stadstrafiken Vid Institutionen

Läs mer

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende Henrik Petzäll Trafikkontoret VISION Attraktiv cykelstad för alla Attraktiv cykelstad Tillgång till cykelbanor Trivsamma, trygga, rena & snygga cykelvägar

Läs mer

Slutrapport Förstudie. Elcyklar i Knislinge ett komplement till kollektivtrafik i landsbygdsmiljö Projekttid 140101-140630

Slutrapport Förstudie. Elcyklar i Knislinge ett komplement till kollektivtrafik i landsbygdsmiljö Projekttid 140101-140630 Slutrapport Förstudie Elcyklar i Knislinge ett komplement till kollektivtrafik i landsbygdsmiljö Projekttid 140101-140630 Sammanfattning av Elcyklar i Knislinge, ett komplement till kollektivtrafik i landsbygdsmiljö

Läs mer

Förslag på förbättringar av cykeltrafik till och från Tyresö

Förslag på förbättringar av cykeltrafik till och från Tyresö Förslag på förbättringar av cykeltrafik till och från Tyresö Dokumentationen i det här häftet har tagits fram inför en planlagd cykeltur som anordnades den 23 maj 2007 av Tyresö Naturskyddsförening, Cykelfrämjandet

Läs mer

Fakta om cykeltrafik. För många är cykeln enda sättet att få ihop vardagen (...med den motion de behöver för att må bra) 465 miljoner huvudresor/ år

Fakta om cykeltrafik. För många är cykeln enda sättet att få ihop vardagen (...med den motion de behöver för att må bra) 465 miljoner huvudresor/ år Fakta om cykeltrafik För många är cykeln enda sättet att få ihop vardagen (...med den motion de behöver för att må bra) 465 miljoner huvudresor/ år Ett antal personer hindras idag från att använda det

Läs mer

Cykelplanering en fråga om makt och politik Till Koglin FM Kulturgeografi, Doktorand

Cykelplanering en fråga om makt och politik Till Koglin FM Kulturgeografi, Doktorand Cykelplanering en fråga om makt och politik Till Koglin FM Kulturgeografi, Doktorand HASTA Program för kunskaps- och kompetensuppbyggnad rörande den Hållbara och Attraktiva Stadstrafiken Vid Institutionen

Läs mer

VÄLKOMMEN PÅ FRUKOSTSEMINARIUM: Elcykling vad betyder det för din kommun eller organisation?

VÄLKOMMEN PÅ FRUKOSTSEMINARIUM: Elcykling vad betyder det för din kommun eller organisation? VÄLKOMMEN PÅ FRUKOSTSEMINARIUM: Elcykling vad betyder det för din kommun eller organisation? Anna Clark, Hanna Wennberg & Björn Wendle Trivector Traffic PROGRAM Inledning av Björn Wendle Anna Clark presenterar:

Läs mer

Parkeringsutredning Stora Ursvik dp3. Sundbyberg

Parkeringsutredning Stora Ursvik dp3. Sundbyberg Parkeringsutredning Stora Ursvik dp3 Sundbyberg 151120 Syfte och mål 2 WSP har fått i uppdrag att göra en parkeringsutredning för detaljplaneområde Stora Ursvik etapp 3. Detaljplanen avses uppgraderas

Läs mer

för cykelbana Att bana väg för bra cykelplaneringsprocesser Slutsatser och frågeställningar

för cykelbana Att bana väg för bra cykelplaneringsprocesser Slutsatser och frågeställningar Att bana väg för cykelbana Slutsatser och frågeställningar för bra cykelplaneringsprocesser 1 Introduktion Ungefär en av tio resor i Sverige görs med cykel. Totalt är det 465 miljoner cykelresor per år.

Läs mer

Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du?

Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du? Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du? Av: Sommarpraktikanter Nelly Dahlstedt Karp och Joakim Wallin, trafik- och stadsmiljöavdelningen, tekniska förvaltningen 2013-07-05

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

Motion om att färglägga cykelbanor i innerstan i samband med cykelstrategin. KS 2015-255

Motion om att färglägga cykelbanor i innerstan i samband med cykelstrategin. KS 2015-255 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-10-27 296 Motion om att färglägga cykelbanor i innerstan i samband med cykelstrategin. KS 2015-255 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II Varmt välkomna! Projektplanen Melissa Safer, Trafikverket Region Stockholm Syfte Syftet med projektet är att skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II Varmt välkomna! Program Välkomna Tiina Ohlsson, Trafikverket och ordförande i styrgruppen för Regional cykelstrategi SATSA II Omvärldsanalys Annika Nilsson, Trivector Traffic

Läs mer

Cykling och hållbara samhällen

Cykling och hållbara samhällen Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3373 av Nina Lundström (L) Cykling och hållbara samhällen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om cykling som

Läs mer

Cykelbokslut. Berättelsen om cykelstaden Umeå 2014. www.umea.se/kommun

Cykelbokslut. Berättelsen om cykelstaden Umeå 2014. www.umea.se/kommun Cykelbokslut Berättelsen om cykelstaden Umeå 2014 www.umea.se/kommun 2 Innehåll Umeå är en bra cykelstad... 3 Cykelns roll i de fördjupande översiktsplanerna... 3 Cykeltrafikprogram... 4 Många cyklar i

Läs mer

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Diarienummer: KS 2011/0406.312 Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Gäller från: 2014-08-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Arbetsgrupp för cykelstrategi

Läs mer

Internationell utblick trafiksäkerhetsarbete och åtgärder. Anna Vadeby och Åsa Forsman, VTI

Internationell utblick trafiksäkerhetsarbete och åtgärder. Anna Vadeby och Åsa Forsman, VTI Internationell utblick trafiksäkerhetsarbete och åtgärder Anna Vadeby och Åsa Forsman, VTI Bakgrund Underlag för den översyn av mål och indikatorer som görs 2015/2016. Syfte Att inventera andra länders

Läs mer

Olika cyklister på samma vägar

Olika cyklister på samma vägar Rapport 2014:90, Version 1.0 Olika cyklister på samma vägar Trafiksäkerhetsaspekter av en växande och mer varierad skara cyklister Dokumentinformation Titel: Olika cyklister på samma vägar : Trafiksäkerhetsaspekter

Läs mer

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla 2011-10-14 Bn 364/2010 Delegationen för hållbara städer Miljövårdsberedningen 103 33 Stockholm Komplettering av ansökan En cykelstad för alla Örebro kommun har ansökt om stöd från Delegationen för hållbara

Läs mer

Trafiknytt från SKL. Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj. Patrik Wirsenius, SKL

Trafiknytt från SKL. Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj. Patrik Wirsenius, SKL Trafiknytt från SKL Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj Patrik Wirsenius, SKL Aktuella SKL-projekt inom trafik - TRAST 3, ny utgåva 2014-15 - Gångbar stad, ny handbok - Trafiksäkra staden, ny handbok

Läs mer

Dokumentation från det regionala cykelseminariet

Dokumentation från det regionala cykelseminariet 1 Dokumentation från det regionala cykelseminariet 2016-10-27 Workshop 1: Hur är vi beredda att satsa för en ökad och säker cykling? Syftet med den första workshopen var att starta en diskussion om hur

Läs mer

Laddstolpar för elcyklar Motion (2015:82) av Bo Arkelsten (M)

Laddstolpar för elcyklar Motion (2015:82) av Bo Arkelsten (M) Utlåtande 2016:204 RVII (Dnr 106-1863/2015) Laddstolpar för elcyklar Motion (2015:82) av Bo Arkelsten (M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2015:82) av Bo Arkelsten

Läs mer

Påbörjas 2015, därefter löpande. Drifts- och underhållsbudget via skattemedel samt på sikt minskade driftskostnader.

Påbörjas 2015, därefter löpande. Drifts- och underhållsbudget via skattemedel samt på sikt minskade driftskostnader. Handlingsplan (SEAP) Åtgärd 1: Energieffektivisering av befintliga kommunala byggnader för minskad energiförbrukning Delprojekt Ansvar Tidsplan Budget och Risk- och konsekvensanalys Injustering av värme-

Läs mer

PM Stora höjdskillnader för cyklister hjälpande åtgärder

PM Stora höjdskillnader för cyklister hjälpande åtgärder PM Stora höjdskillnader för cyklister hjälpande åtgärder 2015-07-09 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Cykeltrafik i stor lutning... 3 3 Cykel i citybanan service- och räddningstunnel... 4 4 Förslag

Läs mer

Strategiskt långtidsplan för utvecklingen av cykelparkering i Borås

Strategiskt långtidsplan för utvecklingen av cykelparkering i Borås Strategiskt långtidsplan för utvecklingen av cykelparkering i Borås Kompletteringar Denna komplettering till den tidigare ansökan innehåller den kompletta tidigare ansökan som har förtydligats enligt Delegationens

Läs mer

Södertörnskommunernas yttrande över Regional cykelplan för Stockholms län

Södertörnskommunernas yttrande över Regional cykelplan för Stockholms län 2013-05-06 Södertörnskommunernas yttrande över Regional cykelplan för Stockholms län Ett förslag till en Regional cykelplan för Stockholms län har skickats ut på remiss av Trafikverket Region Stockholm,

Läs mer

KS 11 9 OKTOBER 2013. Förslag till cykelpolicy för Uppsala kommun. Kommunstyrelsen

KS 11 9 OKTOBER 2013. Förslag till cykelpolicy för Uppsala kommun. Kommunstyrelsen KS 11 9 OKTOBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kihlberg Jenny Datum 2013-09-20 Diarienummer KSN-2013-0191 Kommunstyrelsen Förslag till cykelpolicy för Uppsala kommun Förslag till beslutommunstyrelsen

Läs mer

Guiden för cyklister. För dig som vill börja cykelpendla!

Guiden för cyklister. För dig som vill börja cykelpendla! Guiden för cyklister För dig som vill börja cykelpendla! Inledning Den här guiden har vi gjort för att hjälpa er som vill bli cykelpendlare, för vårt mål är att öka cyklingen i kommunen. Det är bra att

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

Varför ska vi planera för gång- och cykeltrafiken? Vad händer just nu inom detta område? Trivector Traffic AB

Varför ska vi planera för gång- och cykeltrafiken? Vad händer just nu inom detta område? Trivector Traffic AB Varför ska vi planera för gång- och cykeltrafiken? Vad händer just nu inom detta område? Planera för hållbarhet då minskar oljeberoendet. För 50 år sedan hittades 30 miljarder fat olja årligen och världen

Läs mer

Cykelplan - utbyggnad av pendlingsstråk. Inriktningsbeslut 2

Cykelplan - utbyggnad av pendlingsstråk. Inriktningsbeslut 2 Dnr Sida 1 (13) 2013-12-17 Handläggare Johanna Salén 08-508 260 32 Till Trafik- och renhållningsnämnden 2014-02-07 Cykelplan - utbyggnad av pendlingsstråk. Inriktningsbeslut 2 Förslag till beslut 1. Trafik-

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

Utanför nordostsektorn är Upplands Väsby, Arlanda, Sollentuna och Kista målpunkter som lyfts fram under samråd med kommunerna.

Utanför nordostsektorn är Upplands Väsby, Arlanda, Sollentuna och Kista målpunkter som lyfts fram under samråd med kommunerna. 3.6.2 Målpunkter Huvudsakliga er för nordostkommunernas invånare är centrala Stockholm samt Mörby centrum, Danderyd sjukhus och Täby centrum. Kollektivtrafikpunkter såsom Roslagsbanans stationer är också

Läs mer

Potential och möjligheter att få fler att gå, cykla och åka kollektivt i Ludvika och Smedjebacken

Potential och möjligheter att få fler att gå, cykla och åka kollektivt i Ludvika och Smedjebacken Potential och möjligheter att få fler att gå, cykla och åka kollektivt i Ludvika och Smedjebacken Potential och möjligheter att få fler att gå, cykla och åka kollektivt i Ludvika och Smedjebacken September

Läs mer

CYKELPLAN 2012. Del 1: Strategi för en cykelstad i världsklass Del 2: Handlingsplan. Remissversion

CYKELPLAN 2012. Del 1: Strategi för en cykelstad i världsklass Del 2: Handlingsplan. Remissversion CYKELPLAN 2012 Del 1: Strategi för en cykelstad i världsklass Del 2: Handlingsplan Remissversion FÖRORD Vid Trafik- och renhållningsnämndens möte den 14 juni 2010 fick trafikkontoret i uppdrag att ta fram

Läs mer

PM Race For Heroes TIDER REGISTRERING START / VÄXLING ÖVERBLICK VÄXLING NUMMER PARKERING / OMBYTE STRÄCKOR

PM Race For Heroes TIDER REGISTRERING START / VÄXLING ÖVERBLICK VÄXLING NUMMER PARKERING / OMBYTE STRÄCKOR PM Race For Heroes TIDER REGISTRERING START / VÄXLING ÖVERBLICK VÄXLING NUMMER PARKERING / OMBYTE STRÄCKOR TIDER Tider 6 juni 07:00-20:00 Race Office öppet 07:00-08:50 Registrering 09:00 Tävlingsmöte vid

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

Cykelfrågor riksdagsvalet 2014

Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 - alla frågor Inloggad som. Logga ut Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 Alla frågor från enkäten Cykelfrämjandet och Uppsala cykelförening vill gärna ställa några frågor till

Läs mer

Cykel i Jönköpings kommun. Olle Gustafsson Projektledare i hållbart resande

Cykel i Jönköpings kommun. Olle Gustafsson Projektledare i hållbart resande Cykel i Jönköpings kommun Olle Gustafsson Projektledare i hållbart resande Utmaningar för cykel i Jönköping Stor höjdskillnad Barriärer Utsträckt i olika riktningar E4 0 m RVU 2014: 67 % bilresor 10 %

Läs mer

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Syfte och metod Örnsköldsviks kommun arbetar med en cykelplan för Örnsköldsviks centralort. Cykelplanen ska vara långsiktig

Läs mer

Lokal och regional cykelplanering

Lokal och regional cykelplanering Lokal och regional cykelplanering Fallstudier av Malmö, Lund, Burlöv och Staffanstorp JOHANNA LENNARTSSON Kandidatarbete i Fysisk planering 2017-06-14 Kandidatprogrammet i Fysisk planering Blekinge Tekniska

Läs mer

Att cykla i Stockholms innerstad. Redovisning av undersökning. 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen

Att cykla i Stockholms innerstad. Redovisning av undersökning. 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2004-11-02 Handläggare: Krister Isaksson Region Innerstad Park- och gatubyrån Tel: 508 262 25 krister.isaksson@gfk.stockholm.se Dnr 02-322-3505:3 2004-10-11

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

Cykelkonferensen 2014 runda bordssamtal

Cykelkonferensen 2014 runda bordssamtal Cykelkonferensen 2014 runda bordssamtal Här redovisas kortfattade anteckningar från runda bordssamtalen på cykelkonferensen i Malmö 3-4 juni 2014. Lagstiftning och cykel Samtliga grupper tog inledningsvis

Läs mer

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö AKTIVITETENS NAMN Namn på aktiviteten/projektet: Trafik och klimatdag 22/9 KONTAKTPERSON Ansvarig kontaktperson Pär Wallin; Lennart Lundberg Organisationstillhörighet

Läs mer

BILAGA 2 Infrastruktur, övergripande cykelvägnät, detaljutformning

BILAGA 2 Infrastruktur, övergripande cykelvägnät, detaljutformning BILAGA 2 Infrastruktur, övergripande cykelvägnät, detaljutformning Infrastruktur Falkenbergs cykelsystem ska vara attraktivt att använda och kunna tillgodose behoven av dels arbets- och skolpendling, men

Läs mer

Bilaga 1 Infrastruktur

Bilaga 1 Infrastruktur Bilaga 1 Infrastruktur Falkenbergs cykelsystem ska vara attraktivt att använda och kunna tillgodose behoven av dels arbets- och skolpendling, men även rekreation och turistcykling. Det finns goda möjligheter

Läs mer

Motion, Utveckla Linköping som en cykelstad

Motion, Utveckla Linköping som en cykelstad TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-02-05 Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2011-805 Per-Erik Hahn Dnr KS 2011-610 Samhällsbyggnadsnämnden Motion, Utveckla Linköping som en cykelstad MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS

Läs mer

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka TRAFIKSTRATEGI FÖR HUDDINGE KOMMUN Huddinges befolkning ökar precis som antalet transporter. Dagens och morgondagens växande behov kräver ett

Läs mer

Svar till Kommunvelometer 2011

Svar till Kommunvelometer 2011 Svar till Kommunvelometer 2011 Del 1. Inledande frågor Kommunens namn Östersunds kommun Antal invånare 59373 År siffran gäller 2011 Kontaktperson Petter Björnsson Titel Trafikrådgivare, Cykelsamordnare

Läs mer

Mobility management och parkering

Mobility management och parkering Mobility management och parkering Mobility management och parkering Mobility management och parkering Från utglesning till förtätning Konkurrensen om ytorna ökar Mer komplex planprocess fler människor

Läs mer

Vilka egenskaper hos elcykeln attraherar dess användare och hur kan denna kunskap användas för en ökad spridning?

Vilka egenskaper hos elcykeln attraherar dess användare och hur kan denna kunskap användas för en ökad spridning? Vilka egenskaper hos elcykeln attraherar dess användare och hur kan denna kunskap användas för en ökad spridning? Nina Nordh Lyonel Aguilar Åse Svensson Lena Winslott Hiselius Trafik och Väg Institutionen

Läs mer

Remissvar från Cykelfrämjandets Storstockholmskrets på Hastighetsplan Bromma, Rinkeby-Kista, Enskede-Årsta- Vantör, Farsta och Skarpnäck.

Remissvar från Cykelfrämjandets Storstockholmskrets på Hastighetsplan Bromma, Rinkeby-Kista, Enskede-Årsta- Vantör, Farsta och Skarpnäck. Till Stockholms stad, Trafikkontoret Remissvar från Cykelfrämjandets Storstockholmskrets på Hastighetsplan Bromma, Rinkeby-Kista, Enskede-Årsta- Vantör, Farsta och Skarpnäck. Cykelfrämjandet (CF) har blivit

Läs mer

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual -

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual - Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel - Manual - SJÖSALA ELCYKEL SJÖSALA ELCYKEL Lycka till med din nya elcykel. Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen. Den innehåller information om underhåll och hur

Läs mer

Cykel i nationella och regionala planer samt allmänt om turistcykelleder 2014-11-04. Peter von Heidenstam

Cykel i nationella och regionala planer samt allmänt om turistcykelleder 2014-11-04. Peter von Heidenstam Cykel i nationella och regionala planer samt allmänt om turistcykelleder 2014-11-04 Peter von Heidenstam 2 2014-11-05 Förslaget omfattar åren 2014 2025 och är gemensamt för alla trafikslag, vägtrafik,

Läs mer

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan.

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan. RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan Tillsammans med: November 2012 RAPPORT Ett projekt om cykelplanering över

Läs mer

Underlag till cykelplan Region Jönköping

Underlag till cykelplan Region Jönköping REGION JÖNKÖPINGS LÄN Underlag till cykelplan Region Jönköping 2017-03-31 RAMBÖLL JÖNKÖPING/MALMÖ Underlag till cykelplan Region Jönköping Datum 2017-03-31 Uppdragsnummer 1320025130 Utgåva/Status 1.1 Kompletterad

Läs mer

SATSA II Regional cykelstrategi

SATSA II Regional cykelstrategi SATSA II Regional cykelstrategi Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt underlag

Läs mer

Cykelvänlig stad - betydelsen av stadsoch trafikplanering. Kerstin Robertson, VTI

Cykelvänlig stad - betydelsen av stadsoch trafikplanering. Kerstin Robertson, VTI Cykelvänlig stad - betydelsen av stadsoch trafikplanering Kerstin Robertson, VTI Cykelvänlig stad - betydelsen av stadsutformning och infrastruktur Kerstin Robertson, Sebastian Bamberg, John Parkin och

Läs mer

Bilaga 3; Sammanställning designkoncept.

Bilaga 3; Sammanställning designkoncept. Ev diarienummer Energimyndigheten Diarienr. 2013-006281 Projektnr. 38207-1 Stockholm, 2016-06-30 Bilaga 3; Sammanställning designkoncept. Med vänlig hälsning Teo Enlund Industridesigner, Senior Projektledare

Läs mer

Handlingsplan för arbetet med cykeltrafik

Handlingsplan för arbetet med cykeltrafik Handlingsplan för arbetet med cykeltrafik Ett medel att uppnå klimat-, miljö- och folkhälsomål i ett attraktivare Uppsala Kontoret för samhällsutveckling Förord Onsdagen den 22 januari 2014 antog gatu-

Läs mer

Remissyttrande på promemorian Cykelregler

Remissyttrande på promemorian Cykelregler 1(5) Handläggare Jens Plambeck Remissyttrande på promemorian Cykelregler Stockholms läns landsting yttrar sig över förslaget till cykelregler i den nationella cykelstrategin. Förslag till yttrande har

Läs mer

Svar på motion från Ulrik Bergman (M) om hyrcykelsystem

Svar på motion från Ulrik Bergman (M) om hyrcykelsystem 2015-11-17 2015/37189 1(5) Vår adress Kommunstyrelsen Borlänge kommun Adress Hållbarhetsutskottet Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Gustaf Karlsson 0243-74093 gustaf.karlsson@borlange.se

Läs mer

Policy för cykling i Örnsköldsviks centralort

Policy för cykling i Örnsköldsviks centralort Datum Policy för cykling i Örnsköldsviks centralort 66/2016 Antagen av: 66/2016 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: - Relaterade dokument: Målgrupp: Kommunen Dokumentnamn: Policy för cykling

Läs mer

Cykelhandlingsplan 2011-2015. Mål och åtgärder

Cykelhandlingsplan 2011-2015. Mål och åtgärder Cykelhandlingsplan 2011-2015 Mål och åtgärder Antagen av gatunämnden 2 maj, 2011 Inledning Visionen: Mölndal är en etablerad cykelstad där cykeln är en naturlig del av vardagen. Ökad cykling är ett av

Läs mer

Trafiksäkerhetsaspekter av ökad användning av elcyklar i Sverige

Trafiksäkerhetsaspekter av ökad användning av elcyklar i Sverige Rapport 2014:50, Version 1.0 Trafiksäkerhetsaspekter av ökad användning av elcyklar i Sverige Dokumentinformation Titel: Trafiksäkerhetsaspekter av ökad användning av elcyklar i Sverige Serie nr: 2014:50

Läs mer

Strategi och handlingsplan för cykeltrafik

Strategi och handlingsplan för cykeltrafik CYKELSTRATEGI 1(8) 2001-03-21 Strategi och handlingsplan för cykeltrafik Godkänd av kommunstyrelsen 01-03-21 Vision I Kristianstad kommun är cykeln det naturliga transportmedlet att använda vid korta resor

Läs mer

MM Öresund 20140327 1

MM Öresund 20140327 1 1 Samhället vill att vi ska cykla för klimat och miljö för att skapa en attraktiv stad för folkhälsan Vi har cykelplaner och cykelstrategier Vi genomför cykelkampanjer och cykelaktiviteter Vi ger tips

Läs mer

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister?

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? www.pitea.se/trafik Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? Obevakat övergångsställe Lagtext: Vad innebär lagen? Exempel i Piteå: En del av en väg som är avsedd att användas av gående

Läs mer

Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler

Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler 1(4) Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2017-08-29, punkt 15 Ärende Infosäkerhetsklass Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler Ärendebeskrivning

Läs mer

Förslag på effektivitetsstödjande åtgärder med fokus på Mobility Management åtgärder

Förslag på effektivitetsstödjande åtgärder med fokus på Mobility Management åtgärder Rapport 7214, 2011 Trafik och väg Institutionen för Teknik och samhälle LTH, Lunds Universitet Förslag på effektivitetsstödjande åtgärder med fokus på Mobility Management åtgärder Lena Winslott Hiselius

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET. Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET. Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET PM Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret 2013-06-14 Uppdrag: 241428, Trafikutredning Hammarshusområdet Titel på PM: Status: GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET

Läs mer

ELCYKELN ERÖVRAR STOCKHOLM

ELCYKELN ERÖVRAR STOCKHOLM RAPPORT 2016:4 ELCYKELN ERÖVRAR STOCKHOLM EN RAPPORT OM HUR VI SKA MÖTA BOOMEN HANDELS- KAMMAREN SADLAR OM CYKELFRÅGOR ÄR KANSKE INTE DET SOM DE FLESTA FÖRKNIPPAR MED STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE. ÄVEN OM

Läs mer

Miatorps Cykelcentrum AB i konkurs 2013-02-20

Miatorps Cykelcentrum AB i konkurs 2013-02-20 Cykel Monark Margareta 28" 51 cm 7 vxl 0214-001 Avslut: 15:32 Cykel Monark Katarina 28" 51 cm 7 vxl 0214-002 Avslut: 15:32 4 800.00 kr exkl moms Cykel Crescent Rissa 28" 55 cm 7 vxl 0214-005 Avslut: 15:34

Läs mer

Cykelvägars linjeföring och gestaltning

Cykelvägars linjeföring och gestaltning Per Kågeson Nature Associates 2008-05-31 Cykelvägars linjeföring och gestaltning Bakgrund Vägtrafiken består egentligen av fem olika transportslag: Personbilar, samt lätta bussar och lastbilar Tunga bussar

Läs mer

Förslag till cykelplan för Stockholms stad, Cykelplan 2012

Förslag till cykelplan för Stockholms stad, Cykelplan 2012 MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (12) 2012-05-07 Handläggare: Anette Jansson Telefon: 08-508 28 820 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-05 22 p. 12 Förslag till cykelplan för

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV YTTRANDEN OCH SYNPUNKTER

SAMMANSTÄLLNING AV YTTRANDEN OCH SYNPUNKTER SAMMANSTÄLLNING AV YTTRANDEN OCH SYNPUNKTER CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Rapport 2:2015 Trafikkontoret ISSN 1103-1530 2015-03-26 Trafikkontoret dnr 1495/11 ISSN 1103-1530 Rapportnummer 2:2015

Läs mer

PM - Förslag på tänkbara åtgärder för oskyddade trafikanter vid E4 Trafikplats Hudiksvall Syd, E4 Enånger - Hudiksvall

PM - Förslag på tänkbara åtgärder för oskyddade trafikanter vid E4 Trafikplats Hudiksvall Syd, E4 Enånger - Hudiksvall Uppdragsnr: 10111982 1 (3) PM - Förslag på tänkbara åtgärder för oskyddade trafikanter vid E4 Trafikplats Hudiksvall Syd, E4 Enånger - Hudiksvall Bakgrund Nysträckning av E4 delen Enånger - Hudiksvall

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Vad som fungerar idag Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Turtäthet för busstrafiken Effektiv busstrafik med mera genom att

Läs mer

Barn ska kunna cykla till skolan och träningen

Barn ska kunna cykla till skolan och träningen Barn ska kunna cykla till skolan och träningen Andelen barn i åldrarna 7-14 år som cyklar en genomsnittlig dag har minskat från 24 procent i mitten av 1990-talet till 15 procent 2014. För att fler barn

Läs mer

Välkommen som testresenär på el-cykel

Välkommen som testresenär på el-cykel Välkommen som testresenär på el-cykel HÅLLBART RESANDE I UMEÅREGIONEN 2008 maj 2011 Länstrafiken i Västerbotten, Volvo, GE, Liljaskolan i Vännäs 144 000 invånare Bakgrund till projektet Umeå överskrider

Läs mer

Cykelplanering i Umeå. Bodö 2013-05-29

Cykelplanering i Umeå. Bodö 2013-05-29 Cykelplanering i Umeå Bodö 2013-05-29 Cykeltrafikplanering i Umeå Hållbar utveckling Aalborgåtagandena (aug 2007) Åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Umeå (aug 2007)

Läs mer

Säkrare gångväg längs Årstaviken. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Säkrare gångväg längs Årstaviken. Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr Sida 1 (6) 2016-01-12 Handläggare Björn Hansson 08-508 262 84 Till Trafiknämnden 2016-02-04 Säkrare gångväg längs Årstaviken. Svar på remiss från kommunstyrelsen Förslag till beslut 1. Trafiknämnden

Läs mer

Motion om säkrare gång- och cykelvägar

Motion om säkrare gång- och cykelvägar 2007-09-24 202 442 Kommunstyrelsen 2008-01-14 6 14 Arbets- och personalutskottet 2007-12-17 276 580 Dnr 07.541-008 septkf23 Motion om säkrare gång- och cykelvägar Ärendebeskrivning Erika Josbrandt, för

Läs mer

LS 1102-0283. Cykelåtgärder i arbetsplatsområdena Sickla och Nacka Strand

LS 1102-0283. Cykelåtgärder i arbetsplatsområdena Sickla och Nacka Strand LS 1102-0283 Cykelåtgärder i arbetsplatsområdena Sickla och Nacka Strand Titel: Cykelåtgärder i arbetsplatsområdena Sickla och Nacka Strand Datum: 2011-09-30 Författare: Louise Gustafsson, Uppdragsansvarig,

Läs mer