2-Vägs Trådlöst Larmsystem v1.2en Installationsguide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2-Vägs Trådlöst Larmsystem v1.2en Installationsguide"

Transkript

1 2-Vägs Trådlöst Larmsystem v1.2en Installatonsgude Modeller: PC /868 PC9155G-433/868 PC9155D-433/868 PC9155I-433/868 Används med: WT /868 WT5500P-433/868 2-vägs trådlösa knappsatser VIKTIGT: Denna manual nnehåller nformaton om hur produkten ska användas, funktoner och nformaton om producentens ansvar för produkten. Läs noggrant genom hela manualen.

2 SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR SERVICEPERSONAL VARNING: VID ANVÄNDNING AV UTRUSTNING, AVSEDD ATT ANSLUTAS TILL ETT PUBLIKT TELENÄT, FINNS DET VISSA GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSDETALJER MAN ALLTID BÖR TÄNKA PÅ. LÄS IGENOM DE SÄKERHETSINSTRUK- TIONER SOM MEDFÖLJER DENNA PRODUKT OCH SPARA DEM FÖR EVENTUELLT FRAMTIDA BEHOV. GLÖM INTE ATT INFORMERA ANVÄNDARE OM VAD DESSA SKA TÄNKA PÅ NÄR PRODUKTEN ÄR TAGEN I BRUK. Välj en lämplg monterngsplats för centralapparaten Observera följande rktlnjer: Försök att htta en lämplg monterngsplats närheten av ett strömuttag och telejack. Välj en plats som nte är utsatt för stötar eller vbratoner. Montera centralapparaten på en plan, lodrät yta och följ nstruktonerna för monterng. UNDVIK att montera enheten så att personer som passerar kan skada systemets kablar. UNDVIK att montera centralapparaten drekt närhet av värmeaggregat, luftkondtonerngsaggregat, fläktar och/eller kylskåp/frysar. UNDVIK att koppla n centralapparatens strömförsörjnng på samma grupp (säkrng) som stora strömförbrukare. UNDVIK att montera centralapparaten där den är utsatt för drekt solljus, hetta, fukt, ångor, kemkaler eller smuts. UNDVIK att montera centralapparaten drekt närhet av vatten (t.ex. dusch, tvätt- eller dskho, en fuktg källare, vd en smbassäng e. lkn.). UNDVIK att montera denna utrustnng och dess tllbehör utrymmen där det fnns explosonsrsk. UNDVIK att koppla n centralapparaten tll elektrskt uttag som styrs av en strömbrytare av något slag, t.ex. ett tdur. UNDVIK att montera utrustnngen närheten av radostörande källor. Att tänka på under nstallaton UNDVIK att jobba med el eller telekablar under pågående åskväder. UNDVIK att vdröra avsolerade telekablar eller kopplngspunkter för dessa om de nte först kopplats bort telejacket. Dra alltd kablar så de nte rskerar att utsättas för stötar och sltage. Tänk på att kablar nte ska monteras så de är för spända. Använd endast det nätaggregat som medföljer denna utrustnng. Andra nätaggregat kan orsaka skador. VARNING (För system med plug-n adapter) DET FINNS INGEN HUVUDSTRÖMBRYTARE MONTERAD PÅ CENTRALAPPARATEN. DET JACKBARA NÄTAGGREGATET ANVÄNDS JUST FÖR ATT MAN SNABBT SKA KUNNA KOPPLA BORT MATNINGSSPÄNNINGEN OM DETTA BEHÖVS. DET ÄR DÄRFÖR MYCKET VIKTIGT ATT ELUTTAGET ÄR LÄTT ATT KOMMA ÅT OCH ATT DET INTE BLOCKERAS. VIKTIGT PÅPEKANDE! Denna utrustnng (PC9155) ska nstalleras och användas en mljö som har maxmalt förorenngsgrad 2 och överspännngs-kategor ll på ICKE EXPLOSIONSFARLIGA PLATSER nomhus. Utrustnngen är gjord för drekt anslutnng eluttag och all nstallaton, servce och reparaton ska utföras av kompetent servcepersonal. Med kompetent servcepersonal avses en person som har teknsk utbldnng och tllräcklg erfarenhet för denna typ av arbetsuppgfter för att kunna reducera rsker både för sg själv och andra. Det fnns nga delar som användare själv kan byta ut eller reparera. Kablar som används systemet ska ha solerng av PVC, TFE, PTFE, FEP, Neoprten eller Polyamd. (a) Utrustnngen måste vara fast monterad nnan den tas bruk. (b) Kablar bör förläggas på sådant sätt att de nte är kraftgt spända och/eller orsakar dragspännng på anslutnngarna så de drar loss plntarna eller så att dess solerng kan skadas. (c) Uttjänta batterer ska lämnas tll återvnnngscentral. (d) Innan någon form av servce utförs; KOPPLA BORT all spännngsmatnng och telekablar. (e) Undvk att placera kablar drekt över kretskortet kapslngen. (f) Vd fast elnstallaton är det nstallatörens ansvar att tllgodose att bortkopplng av nätspännng kan ske på ett lättllgänglgt sätt. Fasta elnstallatoner får endast utföras av behörg elektrker enlgt gällande föreskrfter.

3 Rktlnjer vd placerng av rök- och gasdetektorer Följande är endast generella rktlnjer. Konsultera alltd lokalt gällande brandföreskrfter och nformatonsblad. Rökdetektorer Vd bränder sker alltd rökutvecklng. Normalt sker detekterngen av rök snabbare än av värmen som branden genererar. Rökdetektorer bör placeras anslutnng tll alla sovrum fastgheten. Tänk även på att placera rökdetektorer andra utrymmen där brand kan uppstå. Avståndet mellan rökdetektorer bör nte överstga 9m vd monterng på plana nnertak. Se Myndgheten för Samhällsskydd och Beredskaps rekommendatoner vd placerng av rökdetektorer fastgheter. Placera nte rökdetektorer toppen av sluttande nnertak. Placera dem nte heller utrymmen där den rskerar att ge från sg falsklarm, t ex köket eller badrummet Placera nte rökdetektorer utrymmen med turbulent luftflöde, t.ex. närheten av dörrar, fläktar eller fönster. Snabba luftrörelser runt detektorn kan förhndra att rök tränger n enheten. Placera nte rökdetektorer utrymmen med hög luftfuktghet. Placera nte rökdetektorer utrymmen där temperaturen kan stga över 38 o C eller falla under 5 o C. Vad säger lagen om brandvarnare? I lagen om skydd mot olyckor 2 kap. 2 står: "Ägare eller nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggnngar skall skälg omfattnng hålla utrustnng för släcknng av brand och för lvräddnng vd brand eller annan olyckshändelse och övrgt vdta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hndra eller begränsa skador tll följd av brand." Lagtexten tolkas Räddnngsverkets allmänna råd och kommentarer om brandvarnare bostäder (2007:1): "Varje byggnad som är avsedd att användas som stadgvarande eller tllfällg bostad bör vara försedd med tllräcklgt antal fast nstallerade och fungerande brandvarnare eller motsvarande anordnngar för tdg varnng vd brand." Gasdetektor (kolmonoxd) Kolmonoxd är en luktfr, smakfr och färglös gas. Detektorer bör monteras så nära anslutnng tll sovplatsen som möjlgt. Fgur 5 vsar rekommenderade placerngar huset. Detektorn kommer att larma nnan en skadlg nvå av kolmonoxd har uppnåts med en ntern ljudsgnal samt tll centralapparaten. Undvk att placera detektorn följande utrymmen: Där temperaturen kan falla under -10ºC eller stga över 40 ºC. I närheten av ångor från tnner Närmare öppen eld än 1.5 meter I närheten av ventlaton från skorstenar I närheten av avgasrör från fordon, detta kan permanent skada detektorn Sovrum Bottenvånng Källare Sovrum Sovrum Kök kolmonoxd Detektor Fgur 5 blverkstad

4 Dgtal Securty Controls warrants the orgnal purchaser that for a perod of twelve months from the date of purchase, the product shall be free of defects n materals and workmanshp under normal use. Durng the warranty perod, Dgtal Securty Controls shall, at ts opton, repar or replace any defectve product upon return of the product to ts factory, at no charge for labour and materals. Any replacement and/or repared parts are warranted for the remander of the orgnal warranty or nnety (90) days, whchever s longer. The orgnal purchaser must promptly notfy Dgtal Securty Controls n wrtng that there s defect n materal or workmanshp, such wrtten notce to be receved n all events pror to expraton of the warranty perod. There s absolutely no warranty on software and all software products are sold as a user lcense under the terms of the software lcense agreement ncluded wth the product. The Customer assumes all responsblty for the proper selecton, nstallaton, operaton and mantenance of any products purchased from DSC. Custom products are only warranted to the extent that they do not functon upon delvery. In such cases, DSC can replace or credt at ts opton. Internatonal Warranty The warranty for nternatonal customers s the same as for any customer wthn Canada and the Unted States, wth the excepton that Dgtal Securty Controls shall not be responsble for any customs fees, taxes, or VAT that may be due. Warranty Procedure To obtan servce under ths warranty, please return the tem(s) n queston to the pont of purchase. All authorzed dstrbutors and dealers have a warranty program. Anyone returnng goods to Dgtal Securty Controls must frst obtan an authorzaton number. Dgtal Securty Controls wll not accept any shpment whatsoever for whch pror authorzaton has not been obtaned. Condtons to Vod Warranty Ths warranty apples only to defects n parts and workmanshp relatng to normal use. It does not cover: damage ncurred n shppng or handlng; damage caused by dsaster such as fre, flood, wnd, earthquake or lghtnng; damage due to causes beyond the control of Dgtal Securty Controls such as excessve voltage, mechancal shock or water damage; damage caused by unauthorzed attachment, alteratons, modfcatons or foregn objects; damage caused by perpherals (unless such perpherals were suppled by Dgtal Securty Controls Ltd.); defects caused by falure to provde a sutable nstallaton envronment for the products; damage caused by use of the products for purposes other than those for whch t was desgned; damage from mproper mantenance; damage arsng out of any other abuse, mshandlng or mproper applcaton of the products. Tll nstallatören Denna varnng nnehåller vktg nformaton. Som den enda personen kontakt med systemets användare, är det dtt ansvar att säkerställa att användarna uppmärksammar och är nförstådda på dessa varnngar Systemfel Detta system har noga utformats för att vara så effektv som möjlgt. Det fnns dock omständgheter, som nbegrper brand, nbrott, eller andra typer av olyckor, där man nte kan garantera skydd. Alla typer av larmsystem kan saboteras avsktlgt eller kanske nte fungerar som förväntat av olka anlednngar. Några av dessa anlednngar kan vara: Otllräcklg Installaton Ett säkerhetssystem måste vara korrekt nstallerat för att ge tllräcklgt skydd. Varje anläggnng bör utvärderas av en professonell säkerhetsnstallatör för att se tll att alla ngångsvägar och larmområden täcks. Lås på fönster och dörrar skall fungera som avsett. Fönster, dörrar, väggar, tak och andra byggmateral måste ha tllräcklg styrka och konstrukton för att ge förväntad skydd. En förnyad bedömnng bör göras under och efter tllbyggnad fastgheten. En utvärderng av brandskyddsnspektör och / eller pols rekommenderas om sådan tjänst fnns tllgänglg. Teknsk kännedom Detta system nnehåller säkerhetsdetaljer som var kända för att vara effektv vd tllverknngen. Det är möjlgt för personer med brottslgt uppsåt att utveckla teknker som mnskar effekten av dessa funktoner. Det är vktgt att ett säkerhetssystem ses över regelbundet för att säkerställa att dess egenskaper är effektv och att den skall uppdateras eller ersättas om det vsar sg att den nte ger det skydd som väntas. Inkräktare Inkräktare kan passera n larmområdet va en oskyddad entréväg, krnggå en detektor, undgå upptäckt genom att gå genom ett område med otllräcklg täcknng, förbkoppla en varnngsanordnng, eller på annat sätt störa eller förhndra ett vd testtllfället väl fungerande system. Strömavbrott Styrenheter, rörelsedetektorer, rökdetektorer och mycket annat kräver en strömkälla för korrekt funkton. Om en enhet drvs av batterer, är det möjlgt att battererna slutar fungera. En enhet som endast drvs på nätspännng, utan batterbackup, kommer vd ett strömavbrott, hur kort det än må vara, att försättas ur funkton. Strömavbrott, oavsett längd, åtföljs ofta av spännngsvaratoner som kan skada elektronsk utrustnng, t.ex. ett säkerhetssystem. Efter ett strömavbrott har nträffat, gör ett komplett systemtest för att säkerställa att det fungerar som avsett. Byte av batterer Trådlösa sändare har utformats för att ge flera års battertd under normala förhållanden. Den förväntade battertden är en kombnaton av drftmljö, användnng och typ av omgvnngsförhållanden som t.ex. hög luftfuktghet, höga eller låga temperaturer. Dessa varabler sammantaget kan mnska batterets förväntade lvslängd. Även om varje trådlös sändare har en funkton som varnar för låg batternvå, är det möjlgt att den nte fungerar som förväntat. Regelbunden kontroll och underhåll kommer att hålla systemet funktonsduglgt skck. Radomottagaren Sgnaler från trådlösa sändare kan msslyckas att nå mottagaren om metallföremål placeras på eller närheten av radomottagaren eller vd avsktlg störnng från radostörnngsutrustnng eller annan oavsktlg radotrafk som blockerar radomottagaren. Systemanvändarna En användare kanske nte kan aktvera en pank eller nödknapp alla lägen möjlgen på grund av permanent eller tllfällgt rörelsehnder, oförmåga att nå enheten td, eller brstande kunskap om hur den fungerar. Det är vktgt att alla användare av systemet är utbldade på korrekt drft av larmsystemet och att de vet hur man ska reagera när systemet ndkerar ett larm eller fel. Rökdetektorer Rökdetektorer, som bland är en del av detta system, kanske nte alltd upptäcker rök td på grund av ett antal orsaker, varav en del följer. Rökdetektorn kan ha vart felaktgt nstallerade eller placerad. Rök kanske nte kan nå brandvarnaren, t.ex. när det brnner en skorsten, väggar eller tak, eller på andra sdan av stängda dörrar. Rökdetektorer kan nte upptäcka rök från bränder på en annan nvå av bostad eller byggnad. Varje brand är annorlunda fråga om mängden vd rökutvecklng och materaltes brnnhastghet. Rökdetektorer kan nte deteltera alla typer av bränder lka bra. Rökdetektorer kanske nte varnar td för bränder som orsakats av vårdslöshet eller såsom röknng sängen, våldsam exploson, gasutsläpp, felaktg förvarng av brännbart materal, överlastade elektrska kretsar, barns lek med tändstckor eller mordbrand. Även om brandvarnaren fungerar som avsett, kan det fnnas omständgheter när den nte varnar td för att undvka personskador eller dödsfall. Rörelsedetektorer Rörelsedetektorer kan bara upptäcka rörelse nom de områden som vsas deras respektve nstallatonsanvsnngar. De kan t.ex nte sklja mellan nkräktare och boende en fastghet. Rörelsedetektorer ger nte volumetrskt områdesskydd. De har flera zoner för detekterng, och rörelse kan endast detekteras området som omfattas av dessa zoner. Lmted Warranty Varnng Läs detta noggrannt Items Not Covered by Warranty In addton to the tems whch vod the Warranty, the followng tems shall not be covered by Warranty: () freght cost to the repar centre; () products whch are not dentfed wth DSC's product label and lot number or seral number; () products dsassembled or repared n such a manner as to adversely affect performance or prevent adequate nspecton or testng to verfy any warranty clam. Access cards or tags returned for replacement under warranty wll be credted or replaced at DSC's opton. Products not covered by ths warranty, or otherwse out of warranty due to age, msuse, or damage shall be evaluated, and a repar estmate shall be provded. No repar work wll be performed untl a vald purchase order s receved from the Customer and a Return Merchandse Authorzaton number (RMA) s ssued by DSC's Customer Servce. Dgtal Securty Controls Ltd. s lablty for falure to repar the product under ths warranty after a reasonable number of attempts wll be lmted to a replacement of the product, as the exclusve remedy for breach of warranty. Under no crcumstances shall Dgtal Securty Controls be lable for any specal, ncdental, or consequental damages based upon breach of warranty, breach of contract, neglgence, strct lablty, or any other legal theory. Such damages nclude, but are not lmted to, loss of profts, loss of the product or any assocated equpment, cost of captal, cost of substtute or replacement equpment, facltes or servces, down tme, purchaser s tme, the clams of thrd partes, ncludng customers, and njury to property. The laws of some jursdctons lmt or do not allow the dsclamer of consequental damages. If the laws of such a jursdcton apply to any clam by or aganst DSC, the lmtatons and dsclamers contaned here shall be to the greatest extent permtted by law. Some states do not allow the excluson or lmtaton of ncdental or consequental damages, so that the above may not apply to you. Dsclamer of Warrantes Ths warranty contans the entre warranty and shall be n leu of any and all other warrantes, whether expressed or mpled (ncludng all mpled warrantes of merchantablty or ftness for a partcular purpose) and of all other oblgatons or labltes on the part of Dgtal Securty Controls. Dgtal Securty Controls nether assumes responsblty for, nor authorzes any other person purportng to act on ts behalf to modfy or to change ths warranty, nor to assume for t any other warranty or lablty concernng ths product. Ths dsclamer of warrantes and lmted warranty are governed by the laws of the provnce of Ontaro, Canada. WARNING: Dgtal Securty Controls recommends that the entre system be completely tested on a regular bass. However, despte frequent testng, and due to, but not lmted to, crmnal tamperng or electrcal dsrupton, t s possble for ths product to fal to perform as expected. Out of Warranty Repars Dgtal Securty Controls wll at ts opton repar or replace out-of-warranty products whch are returned to ts factory accordng to the followng condtons. Anyone returnng goods to Dgtal Securty Controls must frst obtan an authorzaton number. Dgtal Securty Controls wll not accept any shpment whatsoever for whch pror authorzaton has not been obtaned. Products whch Dgtal Securty Controls determnes to be reparable wll be repared and returned. A set fee whch Dgtal Securty Controls has predetermned and whch may be revsed from tme to tme, wll be charged for each unt repared. Products whch Dgtal Securty Controls determnes not to be reparable wll be replaced by the nearest equvalent product avalable at that tme. The current market prce of the replacement product wll be charged for each replacement unt. De kan nte upptäcka rörelse som sker bakom väggar, tak, golv, stängda dörrar, glasdörrar eller fönster. Någon typ av åverkan, vare sg avsktlgt eller oavsktlgt, t.ex. maskerng, målnng, eller annan tllfognng av alla slags Smoke Detectors Smoke detectors that are a part of ths system may not properly alert occupants of a fre for a number of reasons, some of whch follow. The smoke detectors may have been mproperly nstalled or postoned. Smoke may not be able to reach the smoke detectors, such as when the fre s n a chmney, walls or roofs, or on the other sde of closed doors. Smoke detectors may not detect smoke from fres on another level of the resdence or buldng. Every fre s dfferent n the amount of smoke produced and the rate of burnng. Smoke detectors cannot sense all types of fres equally well. Smoke detectors may not provde tmely warnng of fres caused by carelessness or safety hazards such as smokng n bed, volent explosons, escapng gas, mproper storage of flammable materals, overloaded electrcal crcuts, chldren playng wth matches or arson. Even f the smoke detector operates as ntended, there may be crcumstances when there s nsuffcent warnng to allow all occupants to escape n tme to avod njury or death. Moton Detectors Moton detectors can only detect moton wthn the desgnated areas as shown n ther respectve nstallaton nstructons. They cannot dscrmnate between ntruders and ntended occupants. Moton detectors do not provde volumetrc area protecton. They have multple beams of detecton and moton can only be detected n unobstructed areas covered by these beams. They cannot detect moton whch occurs behnd walls, celngs, floor, closed doors, glass parttons, glass doors or wndows. Any type of tamperng whether ntentonal or unntentonal such as maskng, pantng, or sprayng of any materal on the lenses, mrrors, wndows or any other part of the detecton system wll mpar ts proper operaton. Passve nfrared moton detectors operate by sensng changes n temperature. However ther effectveness can be reduced when the ambent temperature rses near or above body temperature or f there are ntentonal or unntentonal sources of heat n or near the detecton area. Some of these heat sources could be heaters, radators, stoves, barbeques, freplaces, sunlght, steam vents, lghtng and so on. Warnng Devces Warnng devces such as srens, bells, horns, or strobes may not warn people or waken someone sleepng f there s an ntervenng wall or door. If warnng devces are located on a dfferent level of the resdence or premse, then t s less lkely that the occupants wll be alerted or awakened. Audble warnng devces may be nterfered wth by other nose sources such as stereos, rados, televsons, ar condtoners or other applances, or passng traffc. Audble warnng devces, however loud, may not be heard by a hearng-mpared person. Telephone Lnes If telephone lnes are used to transmt alarms, they may be out of servce or busy for certan perods of tme. Also an ntruder may cut the telephone lne or defeat ts operaton by more sophstcated means whch may be dffcult to detect. Insuffcent Tme There may be crcumstances when the system wll operate as ntended, yet the occupants wll not be protected from the emergency due to ther nablty to respond to the warnngs n a tmely manner. If the system s montored, the response may not occur n tme to protect the occupants or ther belongngs. Component Falure Although every effort has been made to make ths system as relable as possble, the system may fal to functon as ntended due to the falure of a component. Inadequate Testng Most problems that would prevent an alarm system from operatng as ntended can be found by regular testng and mantenance. The complete system should be tested weekly and mmedately after a break-n, an attempted break-n, a fre, a storm, an earthquake, an accdent, or any knd of constructon actvty nsde or outsde the premses. The testng should nclude all sensng devces, keypads, consoles, alarm ndcatng devces and any other operatonal devces that are part of the system. Securty and Insurance Regardless of ts capabltes, an alarm system s not a substtute for property or lfe nsurance. An alarm system also s not a substtute for property owners, renters, or other occupants to act prudently to prevent or mnmze the harmful effects of an emergency stuaton. VIKTIGT - LÄS NOGGRANT: DSC Mjukvara som köps med eller utan produkter och komponenter är upphovsrättsskyddade och köps under följande lcensvllkor: Detta lcensavtal ( "EULA") är ett jurdskt avtal mellan Dg (företaget, enskld person eller företagsrepresentant som förvärvat Programvaran och tllhörande hårdvara) och Dgtal Securty Controls, en dvson av Tyco Safety Products Canada Ltd. ( "DSC"), tllverkaren av ntegrerade säkerhetssystem och utvecklare av mjukvara och relaterade produkter eller komponenter (" hårdvara ") som du har köpt. Om DSC programvaruprodukt ("PROGRAMVARAN" eller "programvaran") är tänkt att åtföljas av hårdvara och nte åtföljs av ny hårdvara, får Du nte använda, kopera eller nstallera programvaran. Programvaruprodukten omfattar mjukvara och kan nkludera tllhörande meda, tryckt materal och "onlne" eller elektronsk dokumentaton. All mjukvara som dstrbueras tllsammans med PROGRAMVARAN som är assocerad med ett separat lcensavtal lcenseras tll Er enlghet med vllkoren det lcensavtalet. Genom att nstallera, kopera, nedladda, lagra, eller på annat sätt använda PROGRAMVARAN, accepterar Du att vara bunden av vllkoren detta EULA, även om detta Avtal anses vara en ändrng av tdgare överenskommelse eller ett avtal. Om Du nte samtycker tll vllkoren detta EULA, vll DSC nte lcensera programvaran tll Er och du har ngen rätt att använda den. PROGRAMVARULICENS Den programvaruprodukt är skyddad av upphovsrätten och nternatonella upphovsrättslga fördrag, lksom andra mmateralrättslga lagar och avtal. Programvaran lcenseras tll, men säljs nte tll Er. 1. BEVILJANDE AV LICENS. Denna lcens ger Er följande rättgheter: (a) Installaton och användnng - För varje lcens N förvärvar har du bara en kopa av programvaran nstallerad. (b) Lagrng/Nätverksdelnng - programvaran får nte nstalleras, vsas, köras, delas eller användas samtdgt på eller från olka datorer, nklusve en arbetsstaton, termnal eller annan dgtal elektronsk enhet ("Enhet"). Med andra ord, om du har flera datorer måste du köpa en lcens för varje arbetsstaton där PROGRAMVARAN kommer att användas. (c) Säkerhetskoperng - Du får göra kopor av programvaran, men du kan bara ha en kopa per lcens nstallerad vd varje gven tdpunkt. Du får använda säkerhetskoperat exemplar enbart för arkverng. Förutom vad som uttrycklgen anges detta Avtal, får Du nte på annat sätt göra kopor av PROGRAMVARAN, nklusve det tryckta materal som medföljer PROGRAMVARAN. 2. BESKRIVNING AV ÖVRIGA RÄTTIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR. (a) Begränsnngar för dekomplerng och demonterng - Du får nte ändra, dekomplera eller ta sär programvaran, förutom och endast den utsträcknng sådan aktvtet uttrycklgen är tllåten enlgt tllämplg lag trots denna begränsnng. Du får nte göra några ändrngar eller modferngar av programvaran, utan skrftlg tllåtelse från en DSC tjänsteman. Du får nte ta bort några meddelanden, märken eller etketter från programvaran. Du skall vdtaga rmlga åtgärder för att säkerställa efterlevnaden av vllkoren detta EULA. (b) Separaton av komponenter - PROGRAMVARAN lcenseras som en enda produkt. Dess komponenter får nte separeras för användnng på mer än en MASKINVARA. (c) Integrerad produkt - Om du har köpt denna mjukvara med MASKINVARA, då har programvaran lcenserats tll hårdvaran som en enda ntegrerad produkt. I det här fallet får PROGRAMVARAN endast användas med HÅRDVARAN enlghet med detta Avtal. (d) Uthyrnng - Du får nte hyra ut, leasa eller låna ut MJUKVARAN. Du får nte göra den tllgänglg för andra användare eller dstrbuera den va server eller webbplats. (e) Överlåtelse - Du kan överföra alla dna rättgheter enlgt detta Avtal endast som en del av en permanent försäljnng eller överförng av masknvara, förutsatt att du nte behåller några kopor, du överför hela programvaran (nklusve alla komponenter, det meda och tryckt materal, eventuella uppgraderngar och detta EULA) och under förutsättnng att mottagaren accepterar vllkoren detta EULA. Om programvaran är en uppgraderng, omfattar överförngen också alla tdgare versoner av programvaran. (f) Uppsägnng - Utan att det påverkar andra rättgheter, kan DSC säga upp detta Avtal om du nte uppfyller vllkoren detta EULA. I sådana fall måste du förstöra alla kopor av PROGRAMVARAN och alla dess ngående delar. (g) Varumärken - Detta EULA bevljar Er nte några rättgheter samband med varumärken eller servcemärken av DSC eller dess leverantörer. 3. UPPHOVSRÄTT. Alla materella och mmaterella rättgheter och tll programvaran (nklusve men nte begränsat tll blder, fotografer och text nförlvade med PROGRAMVARAN), medföljande tryckt materal och alla kopor av PROGRAMVARAN, ägs av DSC eller dess leverantörer. Du får nte kopera det tryckta materal som medföljer programvaran. Alla materella och mmaterella rättgheter och tll det nnehåll som kan nås genom användnng av programvaran är egendom av respektve nnehålls ägare och kan vara skyddat av tllämplg upphovsrätt eller andra mmaterella lagar och avtal. Detta EULA ger Er nga rättgheter att använda sådant nnehåll. Alla rättgheter som nte uttrycklgen täcks av detta Avtal är reserverade av DSC och dess leverantörer. 4. Exportrestrktoner. Du samtycker tll att nte exportera eller återexportera programvaran tll något land, person eller enhet som omfattas av kanadensska exportrestrktoner. 5. LAGSTIFTNING: Detta lcensavtal regleras av lagstftnngen provnsen Ontaro, Kanada. 6. SKILJEDOM Alla tvster som uppstår samband med detta avtal skall avgöras genom ett slutlgt och bndande skljeförfarande enlghet med lagen om skljedom, och parterna är överens om att vara bundna av skljedomens beslut. Platsen för skljeförfarandet är Toronto, Kanada, och språket skljeförfarandet skall vara engelska. 7. GARANTI (a) INGEN GARANTI DSC ger PROGRAMVARAN "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTI. DSC GARANTERAR INTE ATT PROGRAMVARAN UPPFYLLER DINA KRAV ELLER ATT ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN BLIR OAVBRUTEN ELLER FELFRI. (b) FÖRÄNDRINGAR I ANVÄNDARMILJÖ DSC ansvarar nte för problem som orsakas av förändrngar drftskarakterstka av hårdvara eller för problem samspelet av programvaruprodukten med cke-dsc-programvara eller andra masknvaru-produkter. (c) ANSVARSBEGRÄNSNING, BEGRÄNSAD GARANTI OCH PÅFÖLJDER I VARJE FALL, DÄR ANNAN FÖRFATTNING GER GARANTIER ELLER VILLKOR SOM INTE ANGES I DETTA LICENSAVTAL, SKA DSC HELA ANSVAR ENLIGT NÅGON BESTÄMMELSE I DETTA LICENSAVTAL VARA BEGRÄNSAD TILL DEN STÖRRE AV DE BELOPP SOM FAKTISKT HAR BETALATS AV DIG I LICENSKOSTNAD AV PROGRAMVARUPRODUKTEN OCH FEM KANADENSISKA DOLLAR (CAD 5,00). EFTERSOM VISSA JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR, KAN OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING I VISSA FALL INTE GÄLLA DIG. (d) FRISKRIVNING DENNA GARANTI INNEHÅLLER HELA GARANTIN OCH GÄLLER I STÄLLET FÖR ALLA OCH ALLA ANDRA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA (INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE) OCH ALLA ANDRA SKYLDIGHETER ELLER SKULDER PÅ DEL AV DSC. DSC GER INGA ANDRA GARANTIER. DSC TILLÅTER INTE NÅGON ANNAN PERSON UNDER FÖRESPEGLINGEN ATT AGERA PÅ DESS VÄGNAR ATT ÄNDRA ELLER MODIFIERA DENNA GARANTI, ELLER ATT ÅTA SIG NÅGON ANNAN GARANTI ELLER ANSVAR FÖR DEN HÄR PROGRAMVARAN. (e) BEGRÄNSNING AV GARANTI UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL DSC HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR VID BROTT MOT GARANTI, KONTRAKTSBROTT, VÅRDSLÖSHET, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAN JURIDISK TERM. SÅDANA SKADOR OMFATTAR, MEN BEGRÄNSAS INTE TILL, FÖRLUST AV VINST, FÖRLUST AV PROGRAMVARAN ELLER TILLHÖRANDE UTRUSTNING, KOSTNADEN FÖR KAPITAL, KOSTNADER FÖR ERSÄTTNINGS-ELLER UTBYTESUTRUSTNING ELLER TJÄNSTER, ERSÄTTNING AV FÖRLORAD ARBETSTID, KRAV FRÅN TREDJE PART, INBEGRIPET KUNDER SAMT SKADA PÅ EGENDOM. VARNING: DSC rekommenderar att hela systemet testas med jämna mellanrum. Trots frekvent kontroll, och beroende på, men nte begränsat tll brottslg manpulaton eller elektronsk störnng, är det möjlgt att denna PROGRAMVARA nte fungerar som förväntat.

5 Innehållsförtecknng Kaptel Beskrvnng Sda 1. Introdukton PC9155 Modellbetecknngar Specfkatoner Produktspecfkatoner Statusndkerngar Programmerng va knappsats Installaton Installaton & Inkopplng Inkopplng Programmerng av trådlösa enheter Räckvddstest av trådlös enhet Indvduellt räckvddstest för serener och knappsatser GPRS/Ethernet Modul Användarfunktoner Tllkopplng av systemet Val av språk [] Kommando Funktonsknappar Programmerng av systemet Programmerng va mallar Programmerng va PC mjukvara DLS-IV Programmerngsläget Installatörsprogrammerng Överskt Programmerngsjournal Programmerngsbeskrvnng Test & Felsöknng Test av systemet Återställ systemet tll fabrksprogrammerade värden Felsöknngsgude Byte av batter Blaga A: Blaga B: Blaga C: Blaga D: Larmkoder APP-1 Larmformat APP-5 2-Vägs Ljudmodul (PC5950) APP-6 Röstmodul APP-7

6 PC9155 Trådlöst Larmsystem 1 Introdukton Denna manual nnehåller nstallatonsgude och programmerngsöverskt för PC9155, tvåvägs trådlöst nbrottslarm. PC9155 är kompatbel med både tradtonella envägs samt tvåvägs trådlösa tllbehör. PC9155 fnns tre olka hårdvaruversoner för 433MHz respektve 868MHz. 1.1 PC9155 Modellbetecknngar Modellbetecknng som slutar med ett G levereras med en IP-larmsändare GS2065 förnstallerad. GS2065 ger PC9155 möjlghet tll SIA larmöverförng va GPRS. Modellbetecknng som slutar med ett D levereras med en TL265GS förnstallerad. TL265GS har, förutom samma funktoner som GS2065 ovan, även ett nätverksnterface för TCP/IP kommunkaton tll larmcentralen över Internet. Valfr kommunkatonsväg (GPRS/Internet) kan väljas som prmär eller sekundär funkton. Modellbetecknng som slutar med ett I levereras med en TL265 förnstallerad. TL265 ger PC9155 möjlghet tll larmöverförng va Internet (Ethernet). Centralapparaten PC9155 levereras alltd med en nbyggd upprngare för överförng va vanlg tradtonell telelnje. Se separat nstallatonsgude för drftsättnng av larmsändare GS2065 och TL265GS. 1.2 Kompatbla trådlösa tllbehör Tabell 1-1 PC9155 Modeller Radofrekvens Betecknng GS2065 TL265GS TL265GS PC PC PC9155G-433 PC9155G-868 PC9155D-433 PC9155D-868 PC9155I-433 PC9155I MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz Tabell 1-2 Kompatbla trådlösa tllbehör Betecknng WS, WLS, EV ndkerar envägs trådlöst tllbehör. Betecknng WT ndkerar tvåvägs trådlöst tllbehör. Beskrvnng PC9155x-433 PC9155x-868 Trådlös knappsats Proxbrcka WT WT5500P-433 PT4 WT WT5500P-868 PT8 Magnetkontakt/Unversalsändare Rörelsedetektor Rökdetektor WS4945 WS4965 WS4975 EV-DW4917 WS4904 WS4904P WLS WS4916 WS4926 WS8945 WS8965 WS8975 WS8904 WS8904P WS8916 CO (Kolmonoxd) Detektor WS4913 WS8913 Vattendetektor WS4985 WS8985 Glasskrossdetektor WLS912L-433 Vbratonsdetektor EV-DW4927 Trådlös sren Inomhus Utomhus WT4901 WT4911 WT8901 WT8911 Trådlös fjärrkontroll WS4939 WS4949 WS4959 WS4969 WS4979 WT4989 WS8939 WT8989 Trådlös Överfalls-/Nödsändare Trådlös Brandlarmsknapp WS4938 WS4938-2W WLS WS8938 Tabell 1-3 Förpacknngens nnehåll ALEXOR PC9155 Batter (nstallerat) Monterngstllbehör Installaton-, Knappsats- & Användarmanual... (1) st. Tabell 1-4 Kapslngar Centralapparaten, PC9155, och knappsatsen, WT5500, är förmonterade plastkapslngar. Enheterna ahr sabotagekontakter för larm vd bortbrytnng från monternngsunderlag och öppnng av kapslngen. Kapslngarna separeras enklast med en spårmejsel. Dmensoner: PC H267 x B216 x D 58 mm WT H125 x B165 x D 32 mm med väggfäste... H125 x B165 x D 38 mm Vkt PC9155 EU (Inbyggd transformator) lb. (2.275Kg) WT lb. (0.454Kg) 1-1

7 1 Introdukton 1.3 Produktspecfkatoner Kontroll och ndkerng Sektoner och moduler 32 trådlösa sektoner samt 2 trådbundna på huvudkortet 30 sektonstyper, 10 programmerbara sektonsegenskaper Tllgänglga egenskaper på trådbunden sekton: normalt stängd, enkelbalanserad och dubbelbalanserad 2-vägs trådlös kommunkaton mellan centralapparat och knappsats, nomhussren, utomhussren, fjärrkontroller 1-vägs trådlös kommunkaton tll detektorer och larmgvare 4 knappsatser systemet: modell WT5500 eller WT5500P 16 fjärrkontroller systemet: modell WT4989/WT8989, WS4939/WS8939, WS4949, WS4959, WS4969, eller WS4979 Behörghetskoder Upp tll 16 användarkoder: 16 (nvå 2), en masterkod (nvå 3), en nstallatörskod (nvå 3) och en väktarkod Programmerbara attrbut för varje användarkod (se bruksanvsnngen för PC9155 för nformaton) möjlga kombnatoner (med 6-sffrga koder) för varje användarkod Programmerng av användarkoder nummerföljd +/- 1 sffra tllåts nte Srener Inbyggd sren på 85 3 m 4 trådlösa srener för användnng nomhus/utomhus stöds, modellerna WT4901/WT4911 eller WT8901/WT8911 Programmerbart srenljud som fast, pulserande, 3-puls (enlgt ISO8201) eller 4-puls (CO-alarm) Brandlarm har prortet över nbrottslarm. CO-larm har prortet över nbrottslarm Mnne CMOS EEPROM-mnne Programmerng och systemstatus oförändrat vd strömavbrott Mnst 20 års lvslängd på EEPROM. Programmerbara utgångar (PGM) Upp tll 2 programmerbara utgångar (PGM) med 15 alternatv PGM-utgångar är typen transstorutgång och sluter eller bryter från jord. Max belastnng 50 ma. Strömförsörjnng Regulerad och övervakad Typ A enlgt standard EN Ström: 220 V-240 Vac, 50/60 Hz, 100 ma Transformator ngår, monterad centralkapslngen Skyddad av säkrng prmär krets, 160 ma/250 Vac Sekundärspännng för transformator: 16 Vac, 20 VA mn. AUX utgående spännng: 12 VDC, -15 %/+15 % när ACngångsspännngen är 85 % tll +110 % av klassfcerat värde och utgående ström är 0,0 A - 0,2 A max. Utgående ström: 150 mvp-p max. Batter: blyackumulator, laddnngsbart, 12 VDC Batterkapactet: 2,3 Ah Maxmal standby-td på 24 Ah(AUX=0mA)/ 12h (AUX=70mA) Laddnngstd tll 80 % är 24 tmmar Laddnngsström: 240 ma Indkerng för låg batternvå vd 11,5 VDC Återställnng av fel för låg batternvå vd 12,2 VDC Urladdnngsskydd för batter (avstängnng vd 9,5 VDC) Strömförbruknng för huvudkort: 90 ma (tll- och frånkopplad anläggnng), 330 ma (när GPRS/IP-modul sänder) Automatsäkrngar (PTC) Övervaknng av nätfel (AC-fel), batterfel och låg batterspännng ndkeras på systemets knappsatser Intern klocka låst tll AC-strömfrekvens Drftmljö Mljöklass 2, temperaturområde: -10 C tll +55 C Relatv luftfuktghet: 93 % cke kondenserande Specfkatoner för knappsatser Knappsatser har 5 fullt programmerbara funktonsknappar (se avsntt [000] programmerngsavsnttet) WT5500P har en nbyggd berörngsfr läsare för aktverng med proxbrckor (kompatbel med proxbrcka PT4/PT8) Larmsändarnas specfkatoner Inbyggd upprngare centralapparaten Möjlghet att kommuncera tll larmcentral med larmformaten SIA, ContactID eller 20BPS. Möjlghet tll prvatupprngnng med tonndkerng samt uppspelnng av röstmeddelande (OBS! Röstmodulen är endast tllgänglg på V-modeller) Uppfyller reglerna enlgt TS , -2, -3 kraven för telekomutrustnng och EN ATS 2 (Larmklass 1) Larmsändare Internet/GPSR som tllval (förnstallerad modell D ), Larmsändare GPRS som tllval (förnstallerad modell G ) eller endast IP (förnstallerad modell I ). Alla larmsändare monteras centralapparatens kapslng och kan användas som prmär eller sekundär upprngare, möjlghet tll 128 btars AES krypterng och övervaknng för Larmklass Uppfyller krav enlgt EN ATS2/3/4/5 Systemövervaknngsfunktoner PC9155 övervakas kontnuerlgt och fel som uppstår ndkeras på systemets knappsatser. I det fall flera fel uppstår systemet används pltangenterna för att bläddra. Fel som kan uppstå: Nätspännngsfel Radostörnng Fel på sekton Td & Datum ej ställt Fel på brandsekton AUX-strömfel Telefonlnjefel Sabotage på sekton Fel på Larmsändare Kommunkatonsfel Batterfel Systemfel (övervaknng Srenkretsfel eller sabotage) Övrga egenskaper Automatsk blockerng (upprngarbegränsnng) av larm, sabotage och fel efter 3 händelser under en förnställd tdsperod (se avsntt [377]), opton [1] Larm, [2] Sabotage, [3] Fel "Programmerbart alternatv för tangentlås på knappsats (sekvens [012]) "500 posters händelsemnne, datum- och td specfcerad 1-2

8 PC9155 Trådlöst Larmsystem 1.4 Statusndkerngar PC9155 kan ndkera upp tll 8 olka statusförhållande va symboler frontpanelen. Symbolerna på frontens högra sda ndkerar Drftklar, Tllkopplad, Fel samt Nätspännng. Symbolerna på frontens högra sda är endast aktva om en GS2065, TL265 eller TL265GS är nstallerad systemet. De fyra symbolerna ndkerar Fel, Nätverk saknas (endast TL265GS) samt Hög eller Låg sgnalstyrka GSM. Tabell 1-5 Statusndkerngar - Centralapparaten Systemets ndkerngar Drftklar: Systemet klart att tllkoppla Tll: Systemet är tllkopplat Fel: Tryck [][2] för att vsa fel systemet Gul ndkerar Fel. Orange ndkerar Radostörnng (RF Jam) Nätspännng: PÅ=Inkopplat. AV=Saknas Larmsändarens ndkerngar Fel: Tryck [][2] för att vsa fel Nätverksfel: Internetanslutnng saknas Sgnalstyrka GSM: Mottagnngen är Bra Sgnalstyrka GSM: Mottagnngen är Godkänd Fgure 1-1 Knappar & Indkerngar - Manöverpanelen < > ndkerar att mer nformaton LCD kan bläddras fram Ljussensor Systemet klart att tllkoppla <> LED Indkerngar Drftklar Tllkopplad Fel systemet Nätspännng Pltangenter Nödknappar Brand Nöd Överfall * 0 # DG Funktonsknappar 1.5 Programmerng va knappsats Förklarng I manualen ndkeras knapptrycknngar med att motsvarande kommando anges nom "[ ]". T ex., [][8][Installatörskod][898] betyder att ska tryckas n följd. Tryck [] för att påbörja nmatnng av snabbkommando eller för att öppna funktonsmenyn. Tryck [8] för att välja programmerngsläge. Tryck [5555] för att öppna programmerngsläget med fabrksnställd nstallatörskod; denna kod bör ändras för att förhndra obehörg åtkomst tll systemet. Anger den specfka sekvensen du vll programmera. T ex. [898] Inlärnng av trådlös enhet, [899] Programmerng va mallar, [999] Återställ centralapparaten tll fabrksprogrammerade värden. Mata n bokstäver Ett värde som ska programmeras kan bland nnehålla en bokstav (A, B, C, D, E, F). För att ange en bokstav, tryck [] och motsvarande sffra. Se tabell nedan. Hela markören kommer att blnka för att ndkera bokstavsläge. Tryck [] för att återgå tll sffernmatnng. A=1, B=2, C=3, D=4, E=5, 6=F. Inmatnng av felaktgt värde För att ändra en felaktg nmatnng nnan sekvensen avslutas kan pltangenterna användas för att stega sekvensen och korrgera värdet. Om det programmerade värdet redan har accepterats av systemet, avsluta sekvensen med [#] och programmera gen. Om du programmerar systemet va mallar (se steg 2 programmerng av systemet), tänk på att alla värden även kan programmeras manuellt efter att mallprogrammerng avslutats. Navgera systemet Symbolerna < > dsplayen ndkerar att det fnns mer nformaton eller andra val som kan bläddras fram genom att trycka på. Tangenterna används även för att flytta markören. Tangenten fungerar som knappen "ENTER" på en dator, den används för att bekräfta eller välja. Det är den första tangenten som trycks n då ett [] kommando påbörjas, den används även för att växla mellan bokstavsnmatnng och sffernmatnng programmerngsläget. Tangenten fungerar som knappen "ESCAPE" på en dator, den används för att avsluta den pågående sekvensen samt för att avsluta programmerngsläget. Ett tryck på tangenten backar ett steg, fortsätt att trycka tll önskat läget uppnås. 1-3

9 2 Installaton 2 Installaton 2.1 Installaton & Inkopplng 1. Centralapparaten ska monteras på en torr plats närheten av ett vägguttag och eventuell telefonlnjeanslutnng samt nätverksanslutnng. Centralapparaten skall placeras på sådant sätt att radostörnng från annan utrustnng undvks (se även avsnttet om Räckvddstest på sd 8, avsntt 2.4). Placera nte centralapparaten närheten av stora metallföremål och annan elektronsk utrustnng. 2. Bänd varsamt bort fronstycket från bakstycket med hjälp av en spårmejsel de markerade hålen frontens botten. 3. Vd leverans kan batteret vara omslutet av förpacknngsmateral, ta bort förpacknngsmateral från batteret. Ta ut batteret ur sn hållare genom att trycka den högra hållaren utåt samtdgt som batteret lyfts utåt. 4. Batterkabelns kontakt kan behöva anslutas på centralapparatens kretskort. 5. Ta bort skyddet från batterets poler. 6. Anslut [(+)Röd, (-)Svart] tll respectve batterpol. För tllbaka batteret under den vänstra hållaren. 7. Håll en spårmejsel mellan batteret och den högra hållaren, bänd varsamt hållaren åt höger och tryck dt batteret. 8. För kabeln genom genomförngshålet och sedan va kabelkanalen fram tll anslutnngen. Se Fgur Skruva fast enheten väggen. I det fall centralapparaten har en nbyggd transformator ska kabeln ledas genom kabelkanalen på baksdan upp tll genomförngshålet nvd transformatorn. Anslut nätspännngen enlgt markerngen kopplngsplnten. Led den RJ-45 kontakterade nätverkskabeln genom kabelkanalen och anslut den tll nätverksporten på TL265GS. AC Tll ntern transformator Säkrng 250VAC/ 160mA SÄKRING FUSE Fas AC nkommande Nolla (N) Fgure 2-2Inkopplng av GPRS/Ethernet modul Ethernetkabel tll Router eller Swtch Batteranslutnng (syns nte) Jordnng av kortet kan störa kommunkatonen Extra anslutnng för förlängnng av antennkabel För att lossa antennen: Använd en flat skruvmejsel och bänd försktgt bort kontakten Använd nte några andra verktyg då anslutnngen lätt kan skadas SIMhållare 2-1

10 PC9155 Trådlöst Larmsystem Fgure 2-3 Monterng & Inkopplng BAKSIDA FRONT (FRONTSTYCKET AV) FUSE DG Ethernetanslutnng I/O anslutnng Telelnje In/Ut Anslutnng tll vägguttag T-1 R-1 TIP RING I/O2 I/O1 - AUX + AC AC Table 2-1 Beskrvnng av kopplngsplnten Telefonlnje T1-Brn Tll nästa telefonjack R1- Gra Tll nästa telefonjack Tp - Grn Tll nkommande telelnje från telestatonen. Bryter bort övrga enheter nkopplade på T1-R1 PC9155 Telephone I/O T-1 R-1 Tp Rng 2 1 Aux AC Rng - Red Tll nkommande telelnje från telestatonen. Bryter bort övrga enheter nkopplade på T1-R1 I/O I/O - 1 Kan programmeras som PGM utgång (50mA) eller trådbunden sektonsngång (Sekton 33) I/O - 2 Kan programmeras som PGM utgång (50mA) eller trådbunden sektonsngång (Sekton 34) Aux Aux - Gemensam mnus för sektoner och Aux+ spännng. Aux + Ger +12VDC, 200mA (Max.) för PGM utgångar och enheter. AC ~ Anslutnng för transformatorspännng 16.5VAC ~ Anslutnng för transformatorspännng 16.5VAC 2-2

11 2 Installaton 2.2 Inkopplng 1. I/O Inkopplng EN I/O ngång kan programmeras som trådbunden sektonsngång eller PGM-utgång. Se sekvens [013] Opt [1,2]. 1a. Inkopplng av trådbunden sekton Sektonsplats 1-32 är reserverade för trådlösa enheter. Om I/O ngång programmeras som trådbunden sektonsngång är I/O-1 sekton 33 och I/O-2 sekton 34. Sektonsslngan kan programmeras för normalt öppen (NO), normalt sluten (NC), enkelbalanserad eller dubbelbalanserad kontakt. Tänk på följande. För EN50131-kompatbla nstallatoner används endast dubbelbalanserng Använd kablar med mnst 0,2 och max 0,8 mm ledararea Använd INTE skärmad kabel Motståndet kabeln får ej överstga 100 Ω Kabellängd vd olka kabelarea Kabelarea Maxlängd tll ändmotstånd (ca) AWG mm Feet Meter Baserat på ett ledarmotstånd av 100 Ω Inkopplng av obalanserad normalt sluten slnga (NC brytande) I/O1 eller 2 AUX - I/O1 eller 2 AUX - 2 normalt slutna 1 normalt sluten kontakter utan kontakt utan ändmotstånd ändmotstånd Inkopplng av enkelbalanserad slnga (NC brytande) I/O1 eller 2 AUX - 1 normalt sluten kontakt med seremotstånd 5600Ω I/O1 eller 2 AUX - 1 normalt öppen kontakt med seremotstånd 5600Ω I/O1 eller 2 AUX - I/O1 eller 2 AUX - 1 normalt öppen kontakt och 1 normalt sluten med motstånd 5600Ω sere 2 normalt öppna kontakter och 2 normalt slutna med seremotstånd 5600Ω Sekton 33 och 34 är fabrksprogrammerat enkelbalanserade (SEOL) Sekvens [133]/[134] opt.[14] väljer normalt öppen (NO) eller normalt stängd (NC) Sekvens [133]/[134] opt.[15] väljer enkelbalanserad slnga SEOL Sekvens [133]/[134] opt.[16] väljer dubbelbalanserad slnga DEOL Sektonsstatus - Slngmotstånd/Slngstatus (endast DEOL) Fel - 0Ω Ω (kortslutnng) Normal Ω (sluten) Larm Ω (öppen) Sabotage - <13500Ω (avbrott, öppen vd SEOL) Inkopplng av dubbelbalanserad slnga (NC brytande) I/O1 eller 2 AUX - I/O1 eller 2 AUX - Dubbelbalanserad slnga Dubbelbalanserad slnga med 1 normalt sluten med sabotagebrytare, kontakt, ett 5600Ω sere 1 normalt sluten och ett 5600Ω parallellt kontakt, ett 5600Ω sere över larmkontakten och ett 5600Ω parallellt över larmkontakten 1b. Inkopplng av programmerbar utgång (PGM) och AUX I/O utgång programmerad som PGM sluter mot mnus vd aktverng. Utgångarna är av typen Open Collector. Vd 45mA belastnng är utspännngen mellan AUX+ och I/O ca 8VDC. Vd 25mA är utspännngen ca 10VDC. Anslut enhetens (+) tll plnten Aux+. Anslut enhetens (-) tll I/O utgången. Varje PGM kan belastas med max 50mA. OBS: Maxmalt strömuttag på AUX får ej överstga 200mA för PGM, reläer, LEDs etc. AUX bör endast användas för tll nbrottslarmet assocerad utrustnng. Lysdod I/O 1000Ω Lysdod motstånd (normalt) Relä RELÄ I/O Inkopplngsexempel: LED med strömbegränsnngsmotstånd och relä. Matnngsspännng för enheter anslutna på AUX: VDC 1c. PC Vägs Ljudmodul Montera PC5950 en separat kapslng. Gör PC9155 spännngslös. Led kablaget genom kabelkanalerna. Färdgställ nkopplngen enlgt beskrvnngen. Kontrollera att PC9155 kan ta lnje. Testa systemet. Se Blaga C: 2-Vägs Ljud (PC5950). OBS: Enlgt dagram 1, Lyssna/Tala med avstängnng av sren används för dubbelrktad ljudsesson. I det fall endast Lyssna ska användas, se dagram 2, Lyssna med avstängnng av sren. PC5950 Programmerng Sekvens 01 Opton 1 (Aktveras) Sekvens 10 Opton 2 (Aktveras: Av sren eller Grn) PC5950 Programmerng Sekvens 01 Opton 1 (Aktveras) Sekvens 07 Opton 1 (Aktveras Sekvens 10 Opton 2 (Aktveras: Av sren eller Grn) Programmera I/O 1 - PGM 2-vägs ljud Programmera I/O 2 - Sektonstyp Övervaknng 2-vägs ljud 2-3

12 PC9155 Trådlöst Larmsystem 2. Inkopplng av telefonlnje Anslut nkommande telelnje (från telestatonen) tll RING och TIP, utgående telelnje (tll övrga telefoner huset) ansluts tll R1 och T1. Centralapparaten skall alltd anslutas som första enhet för högsta prortet. Använd en kabel med mnst area 0.5mm för anslutnngen. Upprngarens larmformat programmeras sekvens [350]. Anvsnngar för upprngaren programmeras sekvens [351]-[376]. 3. Batter för reservkraft 4. Inkopplng av nätspännng Blyackumulator Modell FP VDC urladdnng Standby...24Hr Byte av batter. Urkopplng: (1) Koppla bort RÖD (+) och SVART (-) kabel från batteret (2) Batteret hålls fast av en plastbygel, använd tummen för att trycka den högra delen bort från batteret så att det frgörs. Inkopplng: (1) Koppla bort nätspännngen tll systemet. (2) Ta bort eventuella skydd från batterets poler. (3) Anslut kablarna tll det nya batteret, observera polarteten. (4) Skjut först n batterets vänstra del (+) under den vänstra hållaren. (5) Håll en spårmejsel mellan batteret och den högra hållaren, bänd varsamt hållaren åt höger och tryck dt batteret. (6) Anslut batterkontakten tll kretskortet om det nte redan är monterat. (7) Återanslut nätspännngen. DSC rekommenderar batterbyte var 3-5:e år. Lämna uttjänt batter på närmaste mljöstaton. Anslut INTE nätspännngen tll ett uttag med strömbrytare. Intern transformator för nätspännng AC: Inspännng:120VAC, 50/60Hz., 0.33A 240VAC, 50/60Hz.,0.100A (Säkrng: 503 S, 250V/160mA Fast-Blo) Utspännng: 16.5VAC/20VA 2.3 Programmerng av trådlösa enheter För att en trådlös 1-vägs eller 2-vägs enhet ska kunna kommuncera med systemet, måste dess elektronska serenummer (ESN) programmeras n systemets radomottagare. En 2-vägs enhet måste aktveras efter nprogrammerng för att processen ska slutföras, systemet tlldelar då enheten ett unkt system ID samt krypterngsnyckel. Denna nformaton sparas enhetens mnne. Systemet använder enhetens ID och krypterngsnyckel vd kommunkaton. Programmera n en enhet systemet: Programmerng av enhet kan ske på följande sätt: Snabbnlärnng Används för att lära n nya enheter systemet (se nedan). Snabbnlärnngen utför hela processen med 2-vägs enheter automatskt. Förfarandet vd nlärnng av 1-vägs och 2-vägs enheter är dentskt. Manuell programmerng (va knappsats eller DLS) Se programmerngsjournalen eller programmerng va DLS (sekvens [804]). Observera att 2-vägs enheter måste aktveras för att slutföra nlärnngsprocessen. Lär n trådlösa enheter följande ordnng: Knappsatser, Srener, Detektorer, Överfallssändare, Fjärrkontroller, Se respektve enhets nstallatonsanvsnng för närmare nformaton om aktverng vd nlärnng. Lär n den trådlösa knappsatsen När systemet spännngsätts (startas upp) aktveras en nlärnngsperod på 2 mnuter under vlket det är möjlgt att lära n den första knappsatsen. Under denna perod kommer doderna AC och Drftklar att blnka. Knappsatsen måste startas och läras n under denna perod. Om knappsatsen nte lärs n under denna perod (när doderna AC och drftklar slutar blnka), måste systemet göras spännngslöst och startas upp gen (vänta ca 20 sekunder) för att återstarta nlärnngsperoden. 1. Starta upp systemet. Anslut nätspännng Doderna Drftklar och AC blnkar under 2 mnuter 2. Starta upp knappsatsen. Anslut nätspännng tll knappsatsen eller sätt battererna. Efter ett par sekunder ljuder summern. Nu vsas Håll n [1] och [] för att lära n knappsatsens LCD. Håll samtdgt n [] och [1] för att lära n knappsatsen. KNAPPSATS INLARD vsas om nlärnngen lyckades. T-1 R-1 TIP RING Om meddelandet Faled to Enroll vsas lyckades nte nlärnngen, gör följande: Upprepa steg 1 och 2 Håll knappsatsen närmare centralapparaten vd nlärnng Kontrollera att Drftklar och AC blnkar Kontrollera radokommunkatonen. Se avsntt 2.4 för mer nformaton. Verfera att knappsatsen är kompatbel med PC9155. BRN GRA GRN RED Rekommenderad kabelarea för utspännngskablage vd olka kabellängd Tll övrga telefoner huset (retur tll första telejacket) Inkommande telelnje från telestatonen mm Feet Meter

13 2 Installaton Lär n ytterlgare knappsatser, srener eller fjärrkontroller Pröva alltd den tlltänkta placerngen nnan centralapparaten och trådlösa enheter monteras fast. Se Räckvddstest nedan för mer nformaton. 1. Tryck [][8][5555][898]. Följande vsas då: Trådlös programmerng. 2. Aktvera enhet du vll lära n enlgt nedan (se även nstallatonsanvsnngen). Håll samtdgt n [] och [1] på knappsats som du vll lära n. Gör sabotage på srenen, sätt battererna eller håll n testknappen för att lära n den. Tryck ned valfr knapp på fjärrkontrollen. Håll samtdgt n knapp och ca 3 sekunder för att lära n en 2-vägs fjärrkontroll tll ett nytt system om den tdgare har vart nlärd på ett annat system. Det elektronska serenumret (ESN) vsas knappsatsens LCD. Tryck[] för att bekräfta ESN numret. Om fel ESN vsas (från en annan enhet), tryck [#] och upprepa detta steg. 3. Efter bekräftelse av ESN-numret skall enheten tlldelas en ledg plats systemet Nästa ledga plats vsas. Tryck [] för att bekräfta det förvalda eller ange för Knappsatser och Srener eller för Fjärrkontroller och sedan [] Håll samtdgt n knapp och ca 3 sekunder för att lära n en 2-vägs fjärrkontroll tll ett nytt system om den tdgare har vart nlärd på ett annat system. Lär n detektorer eller överfallssändare 1. Tryck [*][8][5555][898]. Trådlös Programmerng vsas knappsatsen. 2. Placera den trådlösa enheten vd den tlltänkta monterngsplatsen. 3. Aktvera enheten enlgt nstruktoner nstallatonsanvsnngen. Enhetens serenummer (ESN) vsas knappsatsen. OBS: ESN-numret är en 6-ställg alfanumersk kod som återfnns på en klsterlapp på enheten. 4. Tryck [] för att bekräfta ESN. I det fall serenumret är nkorrekt, tryck [#] och upprepa detta steg. Efter att serenumret bekräftats väljs sektonsnummer. Nästa ledga sektonsnummer vsas. 5. Välj sektonsnummer (01-32) för enheten och tryck [] för att bekräfta. Tryck 01 för den första enheten. OBS: Endast en enhet kan läras n per sekton. Tryck [*] för att skrva över en befntlg eller tryck [#] för att välja en annan sektonsplats. 6. Efter bekräftelse av enhetens sektonsplats skall enhetens sektonstyp (funkton systemet) väljas. (Den rekommenderade sektonstypen vsas). Tryck [] för att bekräfta eller: Tryck [0][1] för: Fördröjd sekton typ 1 - In/Utpasserngspunkt ex, Entrédörr Tryck [0][3] för: Drektlarmad sekton - ex, Fönstermagnet Tryck [0][5] för: Drektlarmad Borta/Hemmasekton - ex, Rörelsedetektor Tryck [8][7] för: Brandsekton Fördröjd - ex, Rökdetektor Tryck [1][6] för: 24-tmmar Bråklarm - ex, Överfallssändare 7. Efter bekräftelse av sektonstypen aktverar PC9155 automatskt ett räckvddstest. "Aktvera enhet för test, # för avsluta" vsas. Räckvddstest av enheten kan nu utföras. 8. Tryck [#] för att återgå tll nlärnngsläget. Upprepa ovanstående steg för att lägga tll en ny enhet. Lär n en berörngsfr brcka Knappsatser med nbyggd berörngsfr läsare gör det möjlgt att, under menyvalet [][5], knyta en brcka tll en befntlg handhavarkod. Håll upp brckan mot knappsatsen när detta efterfrågas samband med programmerng av handhavarkoden. För att radera en brcka måste den aktuella handhavarkoden raderas. Skall handhavarkoden fortfarande användas måste den programmeras n gen. 2.4 Räckvddstest av trådlös enhet Utför räckvddstest på knappsatser, srener och detektorer. Kontrollera att fjärrkontroller och överfallsknappar fungerar genom att aktvera dessa nom det tlltänkta området. Testa varje enhet flera gånger. En enhet som konsekvent ndkerar placerng Dålg bör omplaceras och testas gen. Små förändrngar enhetens placerng kan påverka sgnalstyrka och räckvdd avsevärt. 2-5

14 PC9155 Trådlöst Larmsystem Test av radomottagarens placerng PC9155 har ett automatskt test för att varna om den aktuella placerngen har en hög nvå av yttre radostörnngar eller nte, detta test aktveras autoamtskt är räckvddstest aktveras ([904], [905] eller [906]). Vd aktverng av räckvddstestet, kontrollera att centralapparatens gula LEDndkerngen är släckt, detta ndkerar att centralapparaten är placerad där nga eller låga nvåer av radostörnng förelgger. Om den gula LEDndkerngen är TÄND förelgger höga störnngsnvåer och centralapparaten bör omplaceras. Räckvddstest av trådlös enhet 1. För att utföra ett räckvddstest, tryck [][8][XXXX][904]. [XXXX] representerar dn nstallatörskod (5555 default). Ange sekton < > vsas knappsatsens dsplay. För att utföra ett ndvduellt räckvddstest på sekton, tryck n det tvåsffrga sektonsnumret (01 tll 32). För att utföra ett globalt räckvddstest, tryck [00]. I det läget är alla enheter aktverade för test. Tryck [#] och välj sekton för att utföra ett ndvduellt räckvddstest. 2. Placera enheten på den tlltänkta monterngsplatsen. 3. Aktvera enheten enlgt nstallatonsanvsnngen (aktvera sabotage). Om systemet tar emot en STARK sgnal från enheten ljuder srenen 1 gång och "Aktvera enhet Placerng Bra" vsas knappsatsen. Om systemet tar emot en SVAG sgnal från enheten ljuder srenen 3 gånger och "Aktvera enhet Placerng Dålg" vsas knappsatsen. I detta fall fungerar enheten men övervaknngen av sektonen bör ses över (höj tdsfönstret eller naktvera). Omplacera och testa enheten gen om systemet nte ger något resultat. Upprepa steg 2-3 för varje enhet som ska räckvddstestas. 4. Tryck [#] för att avsluta räckvddstestet och programmerngsläget. 2-vägs fjärrkontroller måste aktveras med valfr knapp nnan de kan användas systemet. För att testa en knappsats, tryck på någon av sffertangenterna 0-9. För att testa en sren, håll n testknappen och aktvera sabotage. 2.5 Indvduellt räckvddstest för serener och knappsatser Räckvddstest kan även utföras på ndvduella enheter. Tryck n det tvåsffrga sektonsnumret eller använd pltangenterna för att bläddra tll enheten som skall testas. 1. För att räckvddstesta en knappsats eller sren, tryck: - för trådlösa knappsatser - för trådlösa srener [XXXX] är nstallatörskoden, fabrksprogrammerat Tryck 1 tll 4 för knappsats/sren 1-4 eller bläddra tll önskad enhet och tryck [] för att välja enhet för test. 3. Placera enheten på den tlltänkta monterngsplatsen. 4. Aktvera enheten enlgt nstallatonsanvsnngen (aktvera sabotage). Om systemet tar emot en STARK sgnal från enheten ljuder srenen 1 gång och "Aktvera enhet Placerng Bra" vsas knappsatsen. Om systemet tar emot en SVAG sgnal från enheten ljuder srenen 3 gånger och "Aktvera enhet Placerng Dålg" vsas knappsatsen. I detta fall fungerar enheten men övervaknngen av sektonen bör ses över (höj tdsfönstret eller naktvera). Omplacera och testa enheten gen om systemet nte ger något resultat. 5. Upprepa steg 2-4 för varje enhet. Efter test av en enhet, tryck [#] och välj sedan nästa enhet. 6. Efter avslutat test, tryck [#][#][#] för att avsluta programmerngsläget. 2.6 GPRS/Ethernet Modul Kontrollera att följande är programmerat: Telefonnummer tll larmcentralen,(mallprogrammerng - Val 5) (sekvens [301]-[303] & [305]) Systemets abonnentkod, sekvens [310], (Mallprogrammerng - Val 6) Larmformat, Sekvens [350] ange [03] för Contact ID eller [04] för SIA GPRS/Ethernet Modul nkopplad, sekvens [382] Opt[5] - Tänd opton för att aktvera GPRS/Ehernet Modul 2-6

15 3 Användarfunktoner 3 Användarfunktoner 3.1 Tllkopplng av systemet Bortatllkopplng En bortatllkopplng tllkopplar alla systemets detektorer, även hemma- och nattsektoner. Systemet måste vara Drftklart för att en tllkopplng ska kunna utföras. Om systemet nte ndkerar Drftklart, kontrollera med hjälp av knappsatsen vlka sektoner som står öppna och stäng dessa. För att bortatllkoppla systemet, slå n en gltg handhavarkod eller håll n funktonstangenten Bortatllkopplng (på knappsats eller fjärrkontroll) ca 2 sekunder och lämna sedan området va den larmade ytterdörren. Vd ntrycknng av kod eller funktonstangent tänds ndkerngen Tllkopplat, knappsatsen ljuder varje sekund (och tre gånger per sekund de ssta 10) under utpasserngstden för att varna användaren om pågående tllkopplng. Indkerngen Drftklart släcks efter utpasserngstdens slut. OBS: När systemet Bortatllkopplas med manuellt förbkopplade sektoner kommunceras detta tll larmcentral och loggas tll händelsemnnet Hemmatllkopplng Någon sekton med hemmafunkton (05 Borta/Hemma Passer, 06 Borta/Hemma Fördröjd, eller typ 32 Borta/ Hemma Drekt) måste fnnas systemet för denna funkton. Hemmatllkopplng används för att tllkoppla delar av systemet (skalskyddet) så att det fortfarande är möjlgt att röra sg det skyddade området utan att aktvera larmet. Systemet måste vara Drftklart för att en tllkopplng ska kunna utföras. Om systemet nte ndkerar Drftklart, kontrollera med hjälp av knappsatsen vlka sektoner som står öppna och stäng dessa. För att tllkoppla systemet hemmaläge, tryck och håll n funktonstangenten Hemmatllkopplng (på knappsats eller fjärrkontroll) under ca 2 sekunder eller slå n gltg handhavarkod och lämna INTE det skyddade området (öppna nte en fördröjd sekton). Om en sekton programmerad som fördröjd (exempelvs magnetkontakt på ytterdörren) öppnas under utpasserngstden kommer systemet att bortatllkopplas stället. Vd ntrycknng av kod eller funktonstangent tänds ndkerngen Tllkopplat. Knappsatsen ljuder nte under utpasserngstden om funktonstangent används och det är möjlgt att passera genom en fördröjd sekton utan att upphäva hemmatllkopplngen. Ljudande utpasserng aktveras om handhavarkod används för tllkopplngen. Indkerngen Drftklart släcks efter utpasserngstdens slut. OBS: När systemet Hemmatllkopplas med automatskt förbkopplade Hemma/Borta- eller Nattsektoner kommunceras detta tll larmcentralen och loggas tll händelsmnnet Nattllkopplng Nattllkopplngen är en förlängnng av Hemmatllkopplngen som ytterlgare begränsar rörelsefrheten tll vssa passager det larmade området, exempelvs gång mellan sovrum och badrum. Om nattsektoner fnns programmerade kommer ntrycknng av [][1], när systemet är hemmatllkopplat, att försätta systemet nattllkopplng och nkoppla systemets hemmasektoner. Endast sektoner programmerade som Nattsekton (sektonstyp 37) förblr förbkopplade. Alternatvt kan en funktonstangent programmerad för Nattllkopplng tryckas n när systemet är frånkopplat. Systemet måste vara Drftklart eller Hemmatllkopplat för denna funkton. Ingen utpasserngssummer ljuder. Om det nte fnns några nattsektoner kommer systemet att Bortatllkopplas stället. OBS: När systemet Nattllkopplas med automatskt förbkopplade sektoner kommunceras detta tll larmcentralen och loggas tll händelsmnnet Frånkopplng Inpasserng tll det skyddade området måste ske va en Fördröjd sekton. Vd npasserng ljuder en fast ton från knappsatsen (en pulserande ton avges de ssta 10 sekunderna) för att varna användaren om att frånkoppla systemet. För att frånkoppla systemet, slå n gltg handhavarkod, presentera proxbrcka eller använd fjärrkontrollens funktonstangent. Om ett larm har nträffat kommer knappsatsen att vsa texten Larm har utlösts och de sektoner som larmat. Tryck [#] för att återgå tll drftläge efter att larmmnnet avlästs. Larmmnnet kommer att återställas vd nästa tllkopplng. 3.2 Val av språk Det är möjlgt att ändra språket knappsatsen. Språk kan väljas nnan knappsatsen är nlärd tll systemet. Gör följande när systemet är Drftläge eller Programmerngsläge: [1] Tryck och håll n pltangenterna [< >] tlls menyn val av språk vsas. [2] Bläddra tll önskat språk med någon av pltangenterna [< >]. [3] Tryck [] för att välja språk. 3.3 [ ] Kommando Nedan följer en lsta över tllgänglga [] kommandon och en kort beskrvnng: [][1] Förbkoppla (vd frånkopplat)/åternkoppla Borta/Hemma sektoner (vd tllkopplat). [][2] Vsa Fel. [][3] Vsa Larmmnne (från senaste tllkopplngen). [[4] In/Urkoppla Dng/Dong. [][5][Masterkod] Programmerng av handhavarkoder och proxcbrckor. [][6][Masterkod] Användarmeny. [][7][1/2] Utgångsstyrnng Manuell Utgång 1 och 2. [][8][Installatörskod] Installatörens Programmerngsläge. [][9][Handhavarkod] Tllkopplng utan Ingångstd. [][0] Snabbtllslag (vd frånkopplat)/snabbutgång (vd tlkopplat). 3-1

16 PC9155 Trådlöst Larmsystem [][1] Förbkopplng / Åternkoppla Borta-/Hemmasektoner Tryck [][1] för förbkopplng av sektoner.tryck n gltg handhavarkod om det efterfrågas. I dsplayen vsas Bläddra för Förbkopplng. Använd pltangenter för att bläddra mellan sektoner. I det nedre högra hörnet vsas sektonens status, bokstaven Ö, om sektonen är öppen, eller bokstaven F om den är förbkopplad. Bläddra med pltangent tll önskad sekton och tryck sedan [] för att ändra sektonens status (nkopplad förbkopplad), eller tryck n sektonsnumret med två sffror. När önskade sekton(er) är förbkopplade eller åternkopplade, tryck [#] för att avsluta förbkopplng. En förbkopplad sekton kommer ej att lösa larm, sabotage eller fel. Förbkopplade sektoner återgår tll nkopplade efter att systemet frånkopplas. I det fall opton [1] sekvens [022], Kod krävs för [*][1], [*][2], [*][3] är TÄND, krävs en behörg användarkod för denna funkton. Övrga Förbkopplngskommandon: Upprepa senaste: I förbkopplngsmenyn, tryck [99]. Den senaste förbkopplngen upprepas. Återställ förbkopplade: Tryck [00]. Alla förbkopplad sektoner återställs. Spara förbkopplng: Tryck [95]. De förbkopplade sektonerna sparas. Aktvera sparad: Tryck [91]. Den sparade förbkopplngsgruppen aktveras. Åternkoppla Borta/Hemma- och Nattsektoner: Tryck [][1] när systemet är Hemmatllkopplat för att ändra tll Bortatllkopplat eller Nattllkopplat. Systemet kommer att tllkoppla alla Borta-/ Hemmasektoner efter det att utpasserngstden löpt ut. Om någon sekton är programmerad som Nattsekton (sektonstyp 37), kommer ntrycknng av [][1] att tllkoppla systemet Nattläge stället för läge Bortatllkopplat. Endast nattsektoner förbkopplas. Borta/ Hemmasektoner åternkopplas systemet. [][2] Avläs Fel Se Kaptel 6: Test & Felsöknng, för utförlg beskrvnng om fel som kan uppstå systemet.för att kvttera fel, gå n på varje fel som ndkeras genom att trycka [*] på respektve fel som ndkeras. Alternatvt trycker du på "9" för att kvttera alla fel (förutsatt att dessa är återställda). Indkeras sabotage eller fel på sekton kan dessa behöva förbkopplas va kommandot [*][1] (se ovan). [][3] Avläs Larmmnne Bläddra larmmnnet med <> för att vsa vlka sektoner som aktverats om ett larm nträffat under senaste tllkopplngsperod. För att återställa larmmnnet, tll- och frånkoppla systemet. [][4] Dng-Dong In-/Urkopplng Tryck [][4]. Tre korta pp från knappsatsen betyder att Dng-Dong är Inkopplat, ett långt pp att funktonen är Urkopplad. Samma manöver kan utföras med ntrycknng av funktonstangent Dng-Dong. [][5] Programmera Handhavarkoder Följande kodplatser fnns tllgänglga för programmerng: Kod Typ Funkton [01] [16] Handhavarkod Tll- och frånkopplng, övrgt beroende på kodegenskaper, se nedan [40] Masterkod Tll- och frånkopplng, programmerng av handhavarkoder samt *6 Programmera koder: Tryck [][5] följt av Masterkoden eller handhavarkod med funktonen Master. I dsplayen vsas det första användarnumret (01), bokstaven P ndkerar att en handhavarkod är programmerad. Bläddra med pltangenterna fram tll önskat användarnummer (eller tryck n önskat användarnummer med två sffror) och tryck sedan på [] för att programmera koden. Ange ny 4- eller 6-sffrg handhavarkod eller tryck på [] för att radera befntlg kod. När koden skrvts n eller raderats, välj nytt nummer eller tryck [#]för att avsluta. Proxbrckor kan knytas tll programmerade handhavarkoder om knappsats WT5500P fnns systemet. Efter programmerng av handhavarkod ges möjlghet att presentera en proxbrcka för regstrerng systemet. Brckan är sedan assocerad med handhavarkoden. En handhavarkod med programmerad proxbrcka ndkeras med ett T det nedre högra hörnet. För att radera en proxbrcka måste den assocerade handhavarkoden raderas. Brckan kan användas stället för handhavarkoden alla stuatoner. Programmera egenskaper på koden: Tryck [][5] följt av Masterkod eller kod med Masterfunkton. Tryck sedan [9] följt av det tvåsffrga kodnumret för att se kodens egenskaper. För att ändra egenskap, tryck n egenskapens nummer, eller bläddra fram tll önskad egenskap med pltangenterna. Tryck sedan på knappen [] för att n-/urkoppla funktonen, tryck [#] för att avsluta. För att ändra egenskap för annan användare, tryck [9], följt av användarens tvåsffrga nummer. När du är klar, tryck [#] för att avsluta. Handhavarkodens egenskaper påverkar även fjärrkontroller. Fjärrkontrollerna systemet (01-16) är assocerade med respektve handhavarkod (01-16). En kod med egenskapen Hotkod kan nte användas för [*][5], [*][6] eller [*][8] kommando. Lkadana koder eller koder med +/- 1 från exsterande kod kan nte programmeras (tex 1122 & 1123). 3-2

17 3 Användarfunktoner [][6] Användarmeny För att öppna Användarmenyn, tryck [][6] följt av Masterkod eller kod med Masterfunkton. Tryck n numret för motsvarande funkton, eller bläddra fram tll funktonen med pltangenterna, välj med []. [1] Programmera td/datum: Skrv n rätt klockslag och datum formatet [TT:MM] respektve [MM/DD/ÅÅ]. Ange klockslaget med 24-tmmars klocka (8 på kvällen ska skrvas n som 20:00). OBS! Aktvera 24-tmmars vsnng programmerngsläge, [*][8][nstallatörskod][*][075] tänd [2]. [2]-[3] Används ej [4] Systemtest: Systemets srener aktveras på mellanvolym 2 sekunder följt av full volym 2 sekunder. Knappsatsens dsplay och belysnng aktveras under testet. [5] Öppna Inst/DLS: Öppnar systemet för fjärrservceanslutnng med DLS samt tllåter åtkomst för nstallatören tll programmerngsläget, [*][8], 6 tmmar. [6] Starta DLS: Systemet försöker att kontakta fjärrservcedatorn. [7] Används ej [8] Gångtestet: Gångtestläget används för att testa systemets detektorer. När Gångtestet är aktverat blnkar centralapparatens Tll- Feloch Drftklarndkerng. Vd aktverng av en sekton under gångtest ndkeras detta med ett 2 sekunders pp på systemets knappsatser. Avsluta gångtest genom att trycka [*][6][Masterkod][8]. Systemet avslutar automatskt gångtestet efter 15 mnuter utan sektonsaktvtet, detta ndkeras med 5 sgnaler var 10:e sekund som börjar 5 mnuter nnan testet avslutas. Tryck nte n någon av knappsatsens nödknappar [B]rand, [N]öd, [Ö]verfall eller aktvera en brand eller CO-sekton under pågående gångtest, detta medför att gångtestet avslutas och systemet försätts larmläge (sren och larmsändnng aktveras). [9] Sen Frånkopplng: Varnar användaren om att systemet nte har frånkopplats nnan den programmerade tden (se Sen Frånkopplngstd nedan). Används exempelvs för att kontrollera att vssa användare (vanlgtvs barnen huset) ankommer hemmet och därmed frånkopplar systemet nom en förväntad td. Tll exempel, om en vuxen ankommer hemmet runt 17:00 och barnet normalt ankommer runt 16:00 kan tden ställas tll 16:15. Om systemet nte har frånkopplats nnan 16:15 kommunceras detta tll larmcentralen eller annan larmmottagare. Knappsatsen vsar "Sen Frånkopplng Inkopplat" och ljuder en gång om [9] trycks n Användarmenyn när denna funkton är urkopplad. Knappsatsen vsar "Sen Frånkopplng Urkopplat" om [9] trycks n Användarmenyn när denna funkton är nkopplad. [0] Sen Frånkopplng Td: Ställer tden för Sen Frånkopplng. Gltgt värde är 00:00-23:59. Ange 99:99 för att undanta funktonen en vss dag. Efter att [0] tryckts n [][6] menyn, pper knappsatsen tll och vsar Tryck (*) för <> Söndag. Använd pltangenten [>] för att bläddra genom veckodagarna från Söndag tll Lördag. Det är även möjlgt att trycka n 1-7 för att välja veckodag (veckan börjar med Söndag och avslutas med Lördag). Övrga funktoner: Övrga funktoner som är tllgänglga Användarmenyn: Händelsemnne: Används för att avläsa de senaste 500 händelserna systemet ([*] växlar Td/Händelse, backa med [>]). Ljuskontroll: Justerar bakgrundsbelysnngen för dsplayen. Kontrastkontroll: Justerar dsplayens kontrast. Summerkontroll: Justerar knappsatsens summer för optmal ljudnvå. Telefonnummer för SMS: Ange upp tll 8 nummer son systemet accepterar nkommande SMS kommando från. [][7][1 eller 2] Manuella Utgångar (typ 1&2) Tryck [][7] och sedan [1] eller [2]. Tryck n handhavarkod om så krävs. Systemet aktverar då programmerad PGM-utgång. [][8] Programmerngsläge Tryck [][8][Installatörskod] för att öppna programmerngsläget. I detta läge kan alla systemets funktoner programmeras av nstallatören. Se Avsntt 5: Programmerng för mer nformaton. [][9][Handhavarkod] Tllkopplng utan Ingångstd Tryck [][9] handhavarkod. Systemet kommer att hemmatllkopplas och när utpasserngstden löpt ut kommer systemet att vara tllkopplat utan någon npasserngstd. Alla sektoner programmerade med fördröjd sektonstyp kommer att bl drektlarmade. Doden Tll kommer att blnka för att ndkera att systemet är Tllkopplat utan Ingångstd. [][0] Snabbtllslag / Snabbutgång Snabbtllslag: När systemet är frånkopplat, tryck [][0] för att tllkoppla. Snabbtllslag kan användas stället för handhavarkod. Snabbutgång: När systemet är tllkopplat, tryck [][0] för Snabbutgång. Snabbutgång medger utpasserng utan föregående frånkopplng. Systemet kommer då att acceptera att en sekton programmerad som fördröjd öppnas en gång nom två mnuter utan att systemet larmar. 3.4 Funktonsknappar Knappsatsen har 5 programmerbara funktonstangenter tll höger om sffertangenterna. Funktonerna för dessa knappar kan också utföras genom att hålla sfferknapparna [1] - [5] ntryckta under två sekunder. Fabrksprogrammerad funkton är följande: [1] Hemmatllkopplng [4] Förbkopplng [2] Bortatllkopplng [5] Snabbutgång [3] Dng-Dong In-/Urkopplng 3-3

18 PC9155 Trådlöst Larmsystem 4 Programmerng av systemet Programmerng av PC9155 kan utföras på följande sätt: Programmerng Beskrvnng Procedur Mallprogrammerng DLS Programmerng Programmerngsläget Utför endast grundläggande programmerng. Även möjlgt att ställa n fjärrservcefunktoner för DLS. Programmerng va Wndows kompatbel mjukvara DLS- IV. Programmerng kan utföras lokalt med en PC-Lnk kabel ansluten mellan PC9155 och PC med DLS-IV nstallerat. Inställnngar för DLS fjärrservce nås va mallprogrammerngen eller det vanlga programmerngsläget. Medger programmerng av alla systemets funktoner. Även mallprogrammerngen nås härfrå. Tryck [899] när Slå n sekvens vsas. Se Programmerng va Mallar nedan för mer nformaton. Fjärrservceval kan göras va Mallprogrammerng (se steg 3, 4 och 5) eller från det vanlga programmerngsläget (se sekvens [401]-[499]). Tryck [ ][8][Installatörskod] när systemet är frånkopplat. Se avsntt 4.3 för mer nformaton om Programmerngsläget. 4.1 Programmerng va Mallar Programmerng med mallar är ett sätt att snabbt ange de grundläggande funktonerna ett system. Mallen anges med en 4-sffrg kod som då väljer förvalda sektonstyper, larmformat, felkoder och återställnngar samt nställnngar för fjärrservce. Se tabellerna som följer för respektve sffra 1 4. Efter mallens kod anges telefonnummer tll larmcentral/prvattelefon samt systemets abonnentkod och DLS fjärrservce, n-/utpasserngstder och en ny nstallatörskod. Utför detta efter avslutad nstallaton. Se tll att du har all nödvändg nformaton tllhanda (se nedan) nnan du börjar. Anteckna detta avsntt 5.2 Programmerngsjournal för framtda bruk: Telefonnummer tll larmcentral - Kontakta dn larmcentral för denna uppgft. Systemets abonnentkod - Kontakta dn larmcentral för denna uppgft. Fjärrservcekod. Inpasserngstd - Bestäms samråd med användaren. Utpasserngstd - Bestäms samråd med användaren. Installatörskod - Frtt programmerbar 4-ställg kod. Att utföra mall programmerng: 1. När systemet är frånkopplat, Systemet klart att tllkoppl <>, Tryck [ ][8][555][899]. 2. I dsplayen vsas nu värdet Tryck [0001] för att behålla systemets fabrksnställda värden. Se förklarng av första, andra, tredje och fjärde sffran nedan. 3. Efter ntrycknng av 0001, vsas sekvensen för det första telefonnumret. Tryck n telefonnumret efter tecknet D (tecknet D får INTE raderas). Radera nte återstående F efter att numret slagts n. 4. Efter programmerng av det första numret, vsas sekvensen för systemets abonnentkod. Abonnentkoden är en 6-ställg kombnaton av sffror (0-9) och bokstäver (A-F). Om abonnentkoden är 4-ställg, programmera de återstående 2 platserna som FF (* 6 6). För att programmera någon av bokstäverna A tll F, tryck [ ] och sedan 1 tll 6 för A-F. Tryck [ ] gen för att återgå tll sfferläge. 5. Efter programmerng av abonnentkoden vsas systemets fjärrservcekod. Tryck n en ny kod eller tryck [#] för att acceptera och gå vdare. Se sekvens [403] för mer nformaton. 6. Inpasserngstden är den td som systemet måste frånkopplas nom efter att en fördröjd sekton aktverats när systemet är tllkopplat (Hemma/Borta/Natt). Sker ngen frånkopplng nom denna td aktveras larmet. Tryck [>][>][>] för att acceptera det fabrksprogrammerade värdet på 30 sekunder (030) eller ange ny td på 001 tll 255 sekunder. T.ex., Tryck 020 för 20 sekunders npasserng. Se sekvens [005] för mer nformaton. 7. Utpasserngstden är den td som användaren ges för att lämna det larmade området nnan systemet tllkopplas. Tryck [>][>][>] för att acceptera det fabrksprogrammerade värdet på120 sekunder (120) eller ange ny td på 001 tll 255 sekunder. T.ex., Tryck 030 för 30 sekunders utpasserng. Se sekvens [005] för mer nformaton. 8. Efter programmerng av utpasserngstden vsas nstallatörskoden. Ange en 4- eller 6-ställg kod beroende på val sekvens [701] opton Tryck [#] för att avsluta mallprogrammerng. Se sekvens [006] för mer nformaton. 4-1

19 4 Programmerng av systemet Sffra 1 väljer ett av de sex alternatv (val) som defnerar de åtta första sektonerna. En nolla (0) på denna plats anger att alla de förvalda typerna för sektonerna 1 8 accepteras och används, såvda de nte skrvs över. Se sekvens [001] för fabrksvärden. Val Sek1 Sek2 Sek3 Sek4 Sek5 Sek6 Sek7 Sek8 Sektonstyper (Val 1-7) 0 Anger att ngen förändrng sker på nuvarande värden Fördröjd typ Fördröjd typ Drektlarmad Passer Borta/Hemma Passer Borta/Hemma Fördröjd Brandsekton, fördröjd. Se kaptel 5 för nformaton om sektonstyper 88 Brandsekton, standard Sffra 2 väljer någon av nedanstående upprngarfunktoner: Opt# Telefonnummer 1 Sekvens Telefonnummer 3 Sekvens 0 Anger att ngen förändrng sker på nuvarande värden. 1 Urkopplat [380] Opt 1 SLÄCKT Urkopplat 2 Telefonnummer 1 använder larmformat [350] Tel 1 # [04] Telefonnummer 3 använder larmformat [350] Tel 3 # [04] SIA [380] Opt 1 TÄND SIA [381] Opt 3 SLÄCKT 3 Telefonnummer 1 använder larmformat Contact ID 4 Telefonnummer 1 använder larmformat SIA 5 Telefonnummer 1 använder larmformat Contact ID 6 Telefonnummer 1 använder larmformat Contact ID Sffra 3 väljer någon av nedanstående upprngaranvsnngar: Opton Generella val (se nedan) Sffra 3 - Beskrvnng av upprngarval Felkoder (se nedan) [350] Tel 1 # [03] [380] Opt 1 TÄND [381] Opt 7 SLÄCKT [350] Tel 1 # [04] [380] Opt 1 TÄND [381] Opt 3 SLÄCKT [350] Tel 1 # [03] [380] Opt 1 TÄND [381] Opt 7 SLÄCKT [350] Tel 1 # [03] [380] Opt 1 TÄND [381] Opt 7 SLÄCKT Tll/Frånkopplngar (se nedan) Telefonnummer 3 använder larmformat SIA Telefonnummer 3 använder larmformat Prvattelefon Telefonnummer 3 använder larmformat Prvattelefon Telefonnummer 3 använder larmformat Contact ID Återställnngskoder (se nedan) 0 Ändrar nte programmerade värden = programmeras enlgt beskrvnngen, blank = förvald nställnng, = programmeras nte In/Ur programmerngsläge samt fjärrservceanslutnng [350] Tel 3 # [04] [381] Opt [03] SLÄCKT [350] Tel 3 # [06] [350] Tel 3 # [06] [350] Tel 3 # [03] Generella Val - Alla larmkoder programmeras automatskt Valda felkoder Beskrvnng Telnr. #1 Telnr. #2 Sekvens Fel [345] Larm [346] Återst. Alla larmkoder ställs n för auto SIA/CID [320] - [348] FF Batterfel FF FF Rnger Larm/Återställnngar [351][1] TÄND, [351][2-4] Oförän. Nätfel (AC) Rnger INTE Sabotage/Återställnngar [359][1] SLÄCKT, [1-4] SLÄCKT Fel på brandlarm FF FF Rnger INTE Tll-/Frånkopplngar [367][1] SLÄCKT, [1-4] SLÄCKT Fel på Aux FF FF Rnger Fel/Återställnngar [375][1] TÄND, [351][2-4] Oförän. Telelnjefel XX 00 Systemfel

20 PC9155 Trådlöst Larmsystem Tll & Frånkopplngar - Programmerar larmkoder för upprngnng tll Prvattelefon (Larmformat 06) Fjärrservce/Progläge n/ut Anv. TILLKOPPLINGAR, programmerade larmkoder Sekvens Fjärrservce påbörjad [339] Sekvens [347] Opt [339] Fjärrservce avslutad FF FF FF FF XX XX XX [341] Sekvens [347] Opt 5 Anv. FRÅNKOPPLINGAR, programmerade larmkoder Sekvens Installatör n (prog läge n) [342] Sekvens [347] Opt [342] Installatör ut (prog läge ut) FF XX XX XX XX XX XX [344] Sekvens [347] Opt 11 AKtverar upprngnng av Tll-/Frånkopplngar tll telefonnummer 2 FF=urkopplat, rnger INTE, XX=Används ej Sffra 4 väljer nställnngar för fjärrservceval: 4.2 Programmerng va PC mjukvara DLS-IV Lokal anslutnng med PC-Lnk Följ nedanstående steg för att ansluta tll systemet med PC-Lnk. 1. Ta bort frontstycket, systemet ska nte göras spännngslöst. OBS: PC-Lnk anslutnngen mot PC är hot-swap. GPRS/Ethernet modul som ansluts mot PC-Lnk stften är nte hot-swap och därför bör PC9155 göras spännngslös nnan anslutnng av sådan modul. 2. För anslutnng tll system med en GS2065 eller TL265GS modul nstallerad, lossa PC-lnk kabeln från anslutnngen på PC9155. Tryck [][8][Installatörskod][382] släck opton [5] (GSM/IP Modul urkopplad). Gå sedan ur programmerngsläge. 3. Välj att ansluta tll centralapparaten DLS. 4. När DLS står läge Väntar på nkommande anslutnng, anslut då PC-Lnk kontakten (kabeln måste vara ansluten PC:n när detta görs) tll PC-Lnk stften på centralapparaten. Kommunkatonen mellan DLS och PC9155 startar automatskt vd anslutnng av PC-Lnk adaptern. Om det nte startar automatskt, lossa adaptern från kortet, tryck [][8][Installatörskod] vänta 60 sekunder, anslut sedan adaptern gen, tryck [499][Installatörskod][499] för att manuellt ntera kommunkatonen (se tll att DLS väntar på anslutnng). 5. Efter avslutad kommunkaton, ta bort PC-Lnk kontakten från centralapparaten, gör systemet spännngslöst och återanslut kontakten för GPRS/Ethernet sändaren (om sådan fnns) DLS fjärrservce va telefonlnjen Se sekvens [401] för fjärrservceval gällande DLS anslutnng va telelnje. 4.3 Programmerngsläget Tryck [][8][Installatörskod]. Systemet väntar nu på en 3-sffrg sekvens (se Kaptel 5 för programmerngsbeskrvnng). [367]Opt 2 Tänd Opton Dubbelupprngnng Sekv [401] Opt 1 Motrngnng Sekv [401] Opt 3 Starta fjärrservce Sekv [401] Opt 4 Svar efter nkommande rngssgnaler Sekv [406] Aktveras endast om sffra 3 mallen väljs tll 8 Observera att en 2-vägs fjärrkontroll måste aktveras efter att nedladdnng av dess ESN-nummer har skett tll PC9155 va DLS. 4-3

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

Radio-universaldimmer Mini Bruksanvisning

Radio-universaldimmer Mini Bruksanvisning Rado-unversaldmmer Mn Bruksanvsnng Rado-unversaldmmer Mn Art. Nr.: 2255 00 Apparatens komponenter Bld 1 (1) Lysdod (2) Programmerngsknapp (3) Antenn Säkerhetsanvsnngar Inbyggnad och monterng av elektrska

Läs mer

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46 Elteknk Svenska AB FACI - trygghetslarm Besöksadress: Postadress: Axvägen 10, 853 50 Sundsvall Box 6050, 850 06 Sundsvall Produktlsta Kontaktperson: Palle Wklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Läs mer

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok IN Projector Snabbstart och referenshandbok Läs häftet med säkerhetsanvsnngar nnan du nstallerar projektorn. Packa upp kartongen Detta fnns med: Ljud- och vdeokablar är nte nkluderade. Du kan köpa dem

Läs mer

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning 2. Kort beskrvnng HR92 Trådlös termostat. Leveransomfattnng I termostatens förpacknng httar du följande: 2 3 4 2443 Termostaten HR92 är eu.bac-certferad. Honeywell HR92 är en trådlös radatortermostat med

Läs mer

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM OBS! Dna högtalare (medföljer ej) kan sklja sg från de som vsas på bld denna bruksanvsnng. modell RNV70 HIFI-SYSTEM Underhåll och specfkatoner Läs bruksanvsnngen nnan du börjar använda utrustnngen. Se

Läs mer

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk 3. Lokala nätverk 3.1 TOPOLOGIER a) Stjärna, rng och buss. b) Nät kopplas ofta fysskt som en stjärna, där tll exempel kablar dras tll varje kontorsrum från en gemensam central. I centralen kan man sedan

Läs mer

SVENSKA LADDNING 06 ANSLUTNING 07 DISPLAY SÖMN MÅL PÅMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM TEKNISKA DATA 11 SAMTAL

SVENSKA LADDNING 06 ANSLUTNING 07 DISPLAY SÖMN MÅL PÅMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM TEKNISKA DATA 11 SAMTAL SVENSKA LADDNING 06 ANSLUTNING 07 DISPLAY 11 SAMTAL 13 AVISERINGAR 14 SYNKRONISERA DATA 14 AKTIVITET 15 SÖMN MÅL PÅMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM TEKNISKA DATA 15 16 17 19 20 20 21 ÖVRE VÄNSTER

Läs mer

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS)

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS) Approved by/godkänt av (tjänsteställebetecknng namn) QFD Dck Erksson Issued by/utfärdat av (tjänsteställebetecknng namn telefon) To/Tll (tjänsteställebetecknng namn) Instrukton Ttle/Rubrk Fle name/flnamn

Läs mer

Monteringshandledning

Monteringshandledning Monterngshandlednng Energpelare med tre dosor, höjd 491 mm 1345 26/27/28 Energpelare med belysnngsenhet och tre dosor, höjd 769 mm 1349 26/27/28 Energpelare med sex dosor, höjd 769 mm 1351 26/27/28 Innehållsförtecknng

Läs mer

Utanpåliggande takmontering planpanel FKT-1

Utanpåliggande takmontering planpanel FKT-1 Monterngshandlednng Utanpålggande takmonterng planpanel FKT- för IVT solvärmesystem 60966.0-.SD 6 70 6 99 SE (006/0) SD Innehållsförtecknng Allmänt.................................................... Teknska

Läs mer

Manual. För användaren. Manual. eloblock. Elpanna för montage på vägg

Manual. För användaren. Manual. eloblock. Elpanna för montage på vägg Manual För användaren Manual eloblock Elpanna för montage på vägg SE Innehållsförtecknng Innehållsförtecknng 1 Hänvsnng tll dokumentaton...3 1.1 Beakta gällande underlag...3 1.2 Förvara underlagen...3

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. VideoTerminal 2600..

Monterings- och bruksanvisning. VideoTerminal 2600.. Monterngs- och bruksanvsnng VdeoTermnal 2600.. Innehållsförtecknng Beskrvnng...3 Montage...4 Demontage av glasplattan...5 Användnng...5 Vanlga samtal...6 Ta mot samtal... 6 Genomsläppsfunkton... 7 Avsluta

Läs mer

Referensguide. Inställning och flödning

Referensguide. Inställning och flödning Referensgude Inställnng och flödnng Före Inställnng, samla hop följande materal: En 500 ml- eller 1000 ml-påse/flaska flödnngslösnng (0,9 % NaCl med tllsats av 1 E/ml heparn) En 500 ml- eller 1000 ml-påse

Läs mer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 sv Bruksanvsnng Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Överskt - - - - - - -

Läs mer

PLUSVAL PRISLISTA 2016

PLUSVAL PRISLISTA 2016 PLUSVAL PRISLISTA 2016 PÅ 5 ÅR Det här är PLUSVAL Med KBAB:s plusval kan drömmen om ett personlgare boende bl verklghet. Modernt, klassskt, vågat eller stlrent; gör om dtt hem så att det passar just dg.

Läs mer

Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA

Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA SVENSKA Sdan 4 Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA 6 8 10 12 16 18 20 21 22 23 24 1. ÖVERSIKT LÅDANS INNEHÅLL

Läs mer

Driftinstruktion ProMinent Sigma/ 3 S3Ba (Basversion) S3Ca (Kontrollversion)

Driftinstruktion ProMinent Sigma/ 3 S3Ba (Basversion) S3Ca (Kontrollversion) Dulcodes UV-Desnfektonsanlage Drftnstrukton romnent Sgma/ 3 S3Ba (Basverson) S3Ca (Kontrollverson) romnent S3Ba S3Ca V. g. sätt fast typskylten här! Två drftnstruktoner erfordras för att säkerställa att

Läs mer

Agility Snabbguide Installation

Agility Snabbguide Installation Agility Snabbguide Installation För ytterligare information vänligen se installationsmanualen för Agility på www.riscogroup.com Tack för att du har valt det trådlösa systemet Agility från Risco Group.

Läs mer

Monteringshandledning

Monteringshandledning Monterngshandlednng Infälld rado 0315.. 1 Användnng Bld 1: Manöverenhet Funktonerna den nfällda radon styrs va knapparna på manöverenheten: kort trycknng kopplar Tll/Från radon; lång trycknng kopplar om

Läs mer

Innehåll Etablera instrument Funktioner Tekniska data Inställningar Meddelandekoder Underhåll Garanti Säkerhetsföreskrifter Funktioner

Innehåll Etablera instrument Funktioner Tekniska data Inställningar Meddelandekoder Underhåll Garanti Säkerhetsföreskrifter Funktioner DEWALT DW03201 Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Överskt - - - - - - - -

Läs mer

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn steg-för-steg gude tll den nya Onlne Rapporten (OLR) Vktg nformaton tll alla kyrkor och organsatoner som har en CCLI-lcens Inga mer program som

Läs mer

Centralapparat AMAX 4000 EN

Centralapparat AMAX 4000 EN Inbrottslarmssystem Centralapparat AMAX 4000 EN Centralapparat AMAX 4000 EN www.boschsecrity.se 64 trådbndna sektioner/16 områden 64 användarkoder 3 x 254 logghändelser med datm och tid Fjärraktivering

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

Koppla upp din diskmaskin mot framtiden.

Koppla upp din diskmaskin mot framtiden. Koppla upp dn dskmaskn mot framtden. Home onnect. En app för allt. Home onnect är den första appen som tvättar, torkar, dskar, bakar, kokar kaffe och kollar kylskåpet åt dg. Olka hushållsapparater, olka

Läs mer

Moment 2 - Digital elektronik. Föreläsning 2 Sekvenskretsar och byggblock

Moment 2 - Digital elektronik. Föreläsning 2 Sekvenskretsar och byggblock Moment 2 - gtal elektronk Föreläsnng 2 Sekvenskretsar och byggblock Jan Thm 29-3-5 Jan Thm F2: Sekvenskretsar och byggblock Innehåll: Sekvenser Latchar och vppor Regster Introdukton - byggblock Kodare

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

Koppla upp din hushållsapparat mot framtiden. Quick Start Guide

Koppla upp din hushållsapparat mot framtiden. Quick Start Guide Koppla upp dn hushållsapparat mot framtden. Quck Start Gude Nu börjar framtden hemma hos dg! ra att du använder Home onnect * Hjärtlga gratulatoner tll dtt köp av morgondagens hushållsapparat. Redan från

Läs mer

ACCU-CHEK. Compact Plus. Bruksanvisning SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING

ACCU-CHEK. Compact Plus. Bruksanvisning SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING Bruksanvsnng Följande symboler som vsas nedan kan förekomma på förpacknngen, på mätarens typskylt och på blodprovstagaren. De har följande betydelser:

Läs mer

odeller och storlekarw

odeller och storlekarw odeller och storlekarw Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många

Läs mer

unicon ANALYS AV DATORER I KONTROLLRUM FÖR KÄRNKRAFTVERK SLUTRAPPORT 1984-03-01 UNICON FÖRENADE KONSULTER

unicon ANALYS AV DATORER I KONTROLLRUM FÖR KÄRNKRAFTVERK SLUTRAPPORT 1984-03-01 UNICON FÖRENADE KONSULTER uncon ANALYS AV DATORER I KONTROLLRUM FÖR KÄRNKRAFTVERK SLUTRAPPORT 1984-03-01 UNICON FÖRENADE KONSULTER uncon STEN LEIJONHUFVUD URS LINDHOLM ANALYS AV DATORER I KONTROLLRUM FÖR KÄRNKRAFTVERK SLUTRAPPORT

Läs mer

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö Sda 1 eryll Joakm Carlsson eryll Tävlngsförslag av Johan Johansson & Joakm Carlsson Modernserng av mneralutställnngen vd SN - ett steg mot bättre lärandemljö Luleå teknska unverstet Sda 2 eryll Joakm Carlsson

Läs mer

Bruksanvisning och monteringshandledning

Bruksanvisning och monteringshandledning Bruksanvsnng och monterngshandlednng Energpelare 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energpelare med belysnngsenhet 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Ljuspelare 1343 26/27/28 Ljuspelare, kort 1344 26/27/28 Innehållsförtecknng

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D510 X310 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - -

Läs mer

IN1 Audio Module. Snabbstart och referenshandbok

IN1 Audio Module. Snabbstart och referenshandbok IN Audo Module Snabbstart och referenshandbok Läs säkerhetsanvsnngarna häftet noga nnan du använder audomodulen. Packa upp kartongen Detta fnns med: Ljud- och vdeokablar är nte nkluderade. Du kan köpa

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo lamnatgolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

1. RDS-TMC-information

1. RDS-TMC-information 1. -nformaton (Rado Data System Traffc Message Channel (RDS-trafkmeddelandekanal)) vsar trafknformaton som trafkstocknngar, olyckor och vägarbeten på kartorna genom att ta emot frekvensmultplex sändnng

Läs mer

Centralapparat AMAX 4000 EN

Centralapparat AMAX 4000 EN Inbrottslarmssystem Centralapparat AMAX 4000 EN Centralapparat AMAX 4000 EN www.boschsecrity.se 64 programmerade sektioner/16 områden/250 användarkoder 3 x 254 logghändelser med datm och tid Inbyggd röstppringare

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis!

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis! Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet. Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många år av tre olka patent.

Läs mer

SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superpriser gäller t.o.m 30.07.2015. Från 2.600:- 1.964:- 2.925:- -25%

SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superpriser gäller t.o.m 30.07.2015. Från 2.600:- 1.964:- 2.925:- -25% SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superprser gäller t.o.m 30.07.2015-20 % Från 2.600:- -18 % PÅ KÖPET! Blvårdskt (värde 450:-). Vd köp för mnst 3.500:- 1.964:- ÄR DIN LEVERANTÖR MILJÖCERTIFIERAD I

Läs mer

MULTIVAC kundportal din dörr till MULTIVAC-världen

MULTIVAC kundportal din dörr till MULTIVAC-världen MULTIVAC kundportal dn dörr tll MULTIVAC-världen 2 Innehåll MULTIVAC kundportal Inlednng Åtkomst dygnet runt Dna uppgfter Enkel och ntutv Informatv och aktuell Dna Fördelar Dn Regstrerng 5 6 9 10 11 12

Läs mer

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter Leca DISTO TM S910 The orgnal laser dstance meter Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Läs mer

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING ESMI Multi Signal AB Telefon: 09-768 0 00 Telefax: 09-768 0 99 Kumla Sweden ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING Läs dessa anvisningar noggrant före installation och driftsättning!

Läs mer

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installationsguide

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installationsguide DSL Power Ethernet WLAN Internet Thomson ST585(v6) Installatonsgude Thomson ST585(v6) Installatonsgude Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Med ensamrätt. Vdarebefordran och koperng av detta dokument,

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo trägolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

Koppla upp din hemenhet mot framtiden. Quick Start Guide

Koppla upp din hemenhet mot framtiden. Quick Start Guide Koppla upp dn hemenhet mot framtden. Quck Start Gude 1 Framtden börjar dtt hem från och med nu! ra att du använder Home onnect * Hjärtlga gratulatoner tll dtt köp av morgondagens hemenhet. Redan från dag

Läs mer

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0 Värmestyrningspaket S Hårdvaruversion 2.0 Systembeskrivning Värmestyrningspaket S från Induo Home kan användas för att styra funktioner som tillexempel elvärme i ett permanent- eller fritidsboende. Paketet

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande ADVIA Centaur -nstrumenten Dmenson Vsta -nstrumenten IMMULITE -nstrumenten CC 17-06.A.OU Januar 2017 Förhöjda resultat patentprover på grund av korsreaktvtet med DHEA- vd progesteronanalys Enlgt våra noterngar

Läs mer

Power. Ethernet USB WLAN DSL. Internet Voice. Thomson ST780 (WL) Installationsguide

Power. Ethernet USB WLAN DSL. Internet Voice. Thomson ST780 (WL) Installationsguide DSL WLAN USB Ethernet Power Internet Voce Thomson ST780 (WL) Installatonsgude Thomson ST780 (WL) Installatonsgude Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Med ensamrätt. Vdarebefordran och koperng av detta

Läs mer

Korrekt användning Ytmätningsinstrumentet MarSurf M 300 får endast användas för mätning och utvärdering av ytjämnhet.

Korrekt användning Ytmätningsinstrumentet MarSurf M 300 får endast användas för mätning och utvärdering av ytjämnhet. Bästa kund! Gratulerar tll att du valt att använda den här produkten från Mahr GmbH för dn verksamhet. För att få ett exakt nstrument som vara länge ber v att du följer de dessa anvsnngar. Tack vare den

Läs mer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

Trådlös Rök Detektor SD14

Trådlös Rök Detektor SD14 Instruktions manual Trådlös Rök Detektor SD14 Passar till följande larm: Home Prosafe SC9100 och Homesafe SC14 Innehållsförteckning Kapitel: Sida: 1. Introduktion... 3 2. Funktion... 3 3. Säkerhets- och

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

1. a Vad menas med medianen för en kontinuerligt fördelad stokastisk variabel?

1. a Vad menas med medianen för en kontinuerligt fördelad stokastisk variabel? Tentamenskrvnng: TMS45 - Grundkurs matematsk statstk och bonformatk, 7,5 hp. Td: Onsdag den 9 august 2009, kl 08:30-2:30 Väg och vatten Tesen korrgerad enlgt anvsngar under tentamenstllfället. Examnator:

Läs mer

SIEMENS. Bruksanvisning och installationshandbok. Tvättmaskin/ torktumlare

SIEMENS. Bruksanvisning och installationshandbok. Tvättmaskin/ torktumlare SIEMENS Bruksanvsnng och nstallatonshandbok sv Tvättmaskn/ torktumlare Läs denna bruksanvsnng samt all medföljande nformaton och följ anvsnngarna. Spara all dokumentaton för senare bruk eller andrahandsägare.

Läs mer

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Handhavarinstruktion För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Viktigt! Tänk på att systemet är programmerat med en såkallad skärmsläckare som med automatik släcker ned displayen efter ca 20 sek.

Läs mer

Introduktion. Figur 1: Den trådlösa I/O modulens huvudkomponenter. Sidan 1

Introduktion. Figur 1: Den trådlösa I/O modulens huvudkomponenter. Sidan 1 Introduktion RISCO Groups 2 vägs, trådlösa I/O och X10 modul är en utbyggnadsenhet för att ansluta trådbundna enheter till ett i övrigt trådlöst Agility säkerhetssystem. Denna in och utgångsmodul har fyra

Läs mer

Induo Home AB induohome.com 08-659 43 10 sales@induohome.com

Induo Home AB induohome.com 08-659 43 10 sales@induohome.com FörberedELSER Tack för din beställning av larmpaketet Ninja, nu skall vi steg för steg installera larmet tillsammans. Installationsprocessen går till så här: 1. Du packar upp ditt larmpaket och placerar

Läs mer

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se ARC 32 Tvättställsblandare/Basin Mixer inr.se SE Användning och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar er att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Projekt i transformetoder. Rikke Apelfröjd Signaler och System rikke.apelfrojd@signal.uu.se Rum 72126

Projekt i transformetoder. Rikke Apelfröjd Signaler och System rikke.apelfrojd@signal.uu.se Rum 72126 Projekt transformetoder Rkke Apelfröjd Sgnaler och System rkke.apelfrojd@sgnal.uu.se Rum 72126 Målsättnng Ur kursplanen: För godkänt betyg på kursen skall studenten kunna använda transformmetoder nom något

Läs mer

Interfacemodul IDP-RM1 Installations- och programmeringsmanual

Interfacemodul IDP-RM1 Installations- och programmeringsmanual Utgåva 1 April 2008 Interfacemodul IDP-RM1 Installations- och programmeringsmanual Sida 1 av 10 Honeywell Life Safety AB Arenavägen 27 SE-121 28 STOCKHOLM - GLOBEN Tel: +46 8 775 56 60 Fax: +46 8 775 56

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm Programmering

Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm Programmering +P1 M1 M2 - + P1 M3 M4 - NC C NO +A +R Preliminär manual Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm LABORATIONSPLATTA LARMSYSTEM KSENIA Borra hål 4 mm Centralapparat lares 16IP CA El/teknikrum +P i1 i2 -

Läs mer

Renhållningsordning för Finspångs kommun

Renhållningsordning för Finspångs kommun Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Föreskrfter Antagen av kommunfullmäktge 2014-03-26 ( 69) F Ö RE S K RI F T E R Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL. Kaffemaskin: FCS4039 - kylenhet: FCS4048

A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL. Kaffemaskin: FCS4039 - kylenhet: FCS4048 A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL Kaffemaskn: FCS039 - kylenhet: FCS08 läs genom bruksanvsnngen och kaptlet "För dn säkerhet" nnan du börjar arbeta med masknen. Förvara bruksanvsnngen nära

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 2010 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15-10 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

ScandLarm GSM 869MHz 1

ScandLarm GSM 869MHz 1 ScandLarm GSM 869MHz 1 Contents 1. Om Larmet... 4 1.1 Om ScandLarm GSM 869MHz... 4 1.2 Kontrollpanelen... 5 1.2.1 Framsida... 5 1.2.2 Baksidan... 6 1.2.3 Inne i kontrollpanelen... 7 1.2.4 Detaljerad förklaring

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång.

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång. LARMPAKET GSM Larm för olika behov Induo Home har fem larmpaket för att passa de vanligaste larmbehoven för mindre objekt. Våra paket passar för att övervaka hem, mindre företag, fritidsbostäder, hobbygarage,

Läs mer

LCD Färg TV BRUKSANVISNING

LCD Färg TV BRUKSANVISNING LCD Färg TV BRUKSANVISNING Vänlgen läs noga genom bruksanvsnngen nnan du börjar att använda dn nya TV-apparat och ta vara på den för senare bruk. Notera apparatens modell och sere nr. nedanför. Dessa upplysnngar

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

PC4020 Programmeringsjournal. DLS-3 v1,3 eller senare

PC4020 Programmeringsjournal. DLS-3 v1,3 eller senare PC4020 Programmeringsjournal DLS-3 v1,3 eller senare 48 Innehållsförteckning Programmeringsinstruktion... 2 Systemöversikt... 4 Systemprogrammering... 6 SYSTEM... 6 Systemkoder... 6 Händelsetexter... 7

Läs mer

KAMIC Security AB Körkarlsvägen 4, SE Karlstad, Sweden Phone: +46 (0) /5

KAMIC Security AB Körkarlsvägen 4, SE Karlstad, Sweden Phone: +46 (0) /5 www.kamicsecurity.se 1/5 Centralapparat XTO-210 XTO210 är en trådlös, batteridriven, hybrid centralapparat avsett för kommersiella utomhustillämpningar av Videofied larmsystem. Systemet är ett utmärkt

Läs mer

Kvalitetssäkring med individen i centrum

Kvalitetssäkring med individen i centrum Kvaltetssäkrng med ndvden centrum TENA har tllsammans med äldreboenden Sverge utvecklat en enkel process genom vlken varje enskld ndvd får en ndvduell kontnensplan baserad på hans eller hennes unka möjlgheter

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Adress 15. August 2014

Adress 15. August 2014 , Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germany Adress 15. August 2014 Brådskande Säkerhetsmeddelande Urgent Safety Notice Bästa kund, Dear valued customer, med anledning av en incident på marknaden fick vi kännedom

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

manual 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Driftanvisning Handenhet WCM-FS 83251142-1/2008

manual 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Driftanvisning Handenhet WCM-FS 83251142-1/2008 manual Drftanvsnng 1 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 0 12 24 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Handenhet WCM-FS 83251142-1/2008 Innehåll 1 2 3 1 Allmänna anvsnngar 4 2 Säkerhetsanvsnngar 5 3 Manövrerng

Läs mer

Exam EI2452/EI3364 Reliability analysis of power systems

Exam EI2452/EI3364 Reliability analysis of power systems Exam EI2452/EI3364 Relablty analyss of power systems Exam date: 21 Aprl 2015 Tme: 13:00-15:00 Examner: Tools: Result: Instructons: Patrk Hlber Calculator 1 week after exam. State made assumptons and defntons.

Läs mer

PC1616/PC1864 Handhavarinstruktion

PC1616/PC1864 Handhavarinstruktion ANMÄRKNING: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom hela manualen. PC1616/PC1864 Handhavarinstruktion

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508... 3 Översikt

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Heart & Stripes Junior Bed Instructions Manual Instruktions Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Thank

Läs mer

Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman)

Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman) Manual SE Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman) 1 SE VANLIGA FRÅGOR OM DUCOM... 3 1.1 Det hörs inget ljud i

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-01-20 09:07: Förskolan Kalven, n har lämnat n en toppenrapport även denna gång! Bra områden

Läs mer

Generellt ägardirektiv

Generellt ägardirektiv Generellt ägardrektv Kommunala bolag Fastställt av kommunfullmäktge 2014-11-06, 223 Dnr 2014.0450.107 2 Generellt ägardrektv för Fnspångs kommuns drekt eller ndrekt helägda bolag Detta ägardrektv ska antas

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL Lekton 8 Specalfall, del I (SFI) Rev 0151006 HL Produktvalsproblem och cyklsk planerng Innehåll Nvå 1: Produktval (LP-problem) (SFI1.1) Cyklsk planerng, produkter (SFI1.) Nvå : Maxmera täcknngsbdrag (produktval)

Läs mer

LINC MODELL 13. INR SVERIGE AB Kosterögatan 15 SE-211 24 Malmö 13 EN 1428:2005+A1:2008

LINC MODELL 13. INR SVERIGE AB Kosterögatan 15 SE-211 24 Malmö 13 EN 1428:2005+A1:2008 LINC MODELL 13 151005 Produkten är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs. INR SVERIGE AB Kosterögatan

Läs mer