Om buffertkapitalsutredningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om buffertkapitalsutredningen"

Transkript

1 Terminsstart Pension, 12 september 2012 Consul=ng 1 Vad är det som utvärderas? Regeringen beslöt september 2011 göra en översyn av AP- fondernas regelverk. Uppdrag: Finna en struktur och skapa e9 ramverk för största möjliga ny9a för finansiering av pensionssystemet Däremot var uppdraget inte ompröva det allmänna pensionssystemets struktur eller buffertkapitalets övergripande roll i pensionssystemet utvärdera AP- fondernas avkastning hiklls 2 1

2 Utredningens Förslag på åtgärder för för en och mer förvaltning av buffertkapitalet. 3 Utredningens Utvärdera AP- fondernas (AP1 AP4) uppdrag och placeringsregler mot bakgrund av vikten av effek=v styrning, hikllsvarande erfarenheter och förändrade marknadsmässiga Undersöka möjliga av förvaltningen Utvärdera AP6 uppdrag, mål och placeringsregler Riktmärke: bufferwonderna skall inte reduceras =ll färre än tre 4 2

3 Dagens syhe Kort genomgång av dagens system och dess eventuella brister Kort genomgång av buffertkapitalsutredningens slutsatser och rekommenda=oner Recensera utredningens rapport håller slutsatserna? Vilka blir de heta frågorna och vad kan komma ut av hela processen? 5 Bakgrund Det nuvarande AP- fondsregelverket började gälla i början 2001 Tillkom i samband med pensionsreformen som beslutades 1998 Första =ll femte fondstyrelserna med fyra bufferwonder med samma uppdrag: AP1 AP4 AP6 blev också en del av buffertkapitalet i samband med reformen men det saknas mekanismer för in- och uwlöden Kapital idag runt 900 miljarder kronor 6 3

4 AP- fonderna är en liten del 7 Fondernas dubbelroll Lagen ger inga precisa mål för förvaltningen, enbart förvaltningen skall ha långsik=gt hög avkastning men låg risk, där risk skall tolkas i termer av utgående pensioner Fonderna har tolkat på olika varje fond fastställer sin egen målsä9ning (avkastningskrav, eventuellt med risknivå) Fonderna är idag alltså både och kapitalförvaltare/uwörare 8 4

5 Buffertkapitalet, och fondernas mål 9 Största och minsta fonden: diversifiering? Miljarder kr Grafen visar värdet i miljarder kr av den minsta och största av fonderna AP1 AP4 Källa: fondernas årsredovisning 10 5

6 Strukturella brister och utvecklingsbehov Uppdrag och mål samt kopplingen =ll pensionssystemet? Ansvarsfördelning kapitalägare/kapitalförvaltare? Styrelser: kapitalförvaltningskompetens? Placeringsrestrik=onerna? Antal fonder? AP6 roll? 11 Principer för utredningens förslag Säkerställa oberoendet och självständigheten av förvaltningen av buffertkapitalet Skapa för långsik=ghet Tydlig roll för Pensionsmyndigheten vid förvaltningen Tydlig separa=on mellan huvudmannaskap och kapitalförvaltning Professionalisering av kapitalförvaltningen Ändamålsenligt ramverk för investeringsverksamheten 12 6

7 Förslag: ändring av terminologi AP- fond Premiereservfond 13 Förslag: ny styrningsmodell En ny myndighet, Pensionsreservsstyrelsen, skall skapas Roll som kapitalägare företräda intresset för nuvarande och fram=da pensionärer Roll som u9olkare besluta målet för förvaltningen av pensionsreserven Ansvar för av pensionsreserven: drieen av infrastruktur, stödfunk=oner och porwöljadministra=on Förvaltning av premiereserven ligger inom myndigheten på tre oberoende och självständiga fondstyrelser. PRSs styrelse utser fondstyrelserna Fondstyrelsers uppgie är uppfylla förvaltningsmandatet genom fastställa en lämplig investeringsstrategi och porwölj, dvs tydligt kapitalförvaltningsuppdrag 14 7

8 Förslag på struktur och styrmodell 15 Från tre fonder PR1 PR2 PR3 16 8

9 Varför kan mindre antal fonder vara bä9re? Myt: AP- fonderna är dyra Inte sant: i interna=onell jämförelse är fonderna kostnadseffek=va Dock möjlighet för vissa besparingar med mindre antal fonder men kostnaderna inte den drivande frågan för framgångsrik förvaltning: möjlighet skaffa intern spetskompetens på flera områden Fonderna under de kommande åren En vik=g övervägning: skalfördelar kontra risken av maktkoncentra=on 17 Förslag: ändrade placeringsregler Dagens kvan=ta=va placeringsregler med aktsamhetsprincipen ( prudent person rule ) Processorientering Lojalitetsplikt, riskspridning, betalningsredskap, separeras från uwörarrollen Interna=onell best prac=ce och OECD s riktlinjer Ändrade marknadsförutsä9ningar har gjort nuvarande reglerna föråldrade Undantag svensk exponering: för allmänhetens förtroende och säkerställa buffertkapitalets och poli=ska oberoende föreslås en röstandelsbegränsning 18 9

10 förslag Huvudförslaget som presenteras följer riktmärket antalet fonderna skall minst vara tre. Man får dock en känsla utredaren inte själv tror på förslaget. U=från den gedigna analys av olika styrningsmodeller som presenteras verkar den veogaste slutsatsen vara a9 antalet fonder skall vara en. Därför presenteras alterna=vt förslag med en fond Utgångspunkt: vad är bäst för pensionssystemet, oaktat avgränsningar i utredningens direk=v Expertgruppens majoritet (7 av 9, dvs alla utom finansdepartementet representanter) lämnar särskilt där de stödjer det alterna=va förslaget. 19 Förslag på struktur och styrmodell: 20 10

11 Från en fond PRF 21 Vad händer härnäst? Remissrunda med 68(!) remissinstanser, med många särintressen svars=d =ll 30 november Däreeer bearbetning av remissvaren på departementet i samråd med pensionsgruppen Svårt säga något mer exakt om =dtabellen 22 11

12 Vad är svårigheten? Svara huvudfrågan ( vad är bäst för pensionssystemets långsik=ga finansiering ). men betrakta och begränsa oönskade sidoeffekterna stort antal intressenter (och särintressen) Risk trampa på för många Många bedömare tycks vara mer fokuserade på sidoeffekterna än på huvudfrågan gäller särskilt svenska bedömare medan de utländska bedömarna verkar oea ha en mer balanserad hållning 23 De besvärliga frågorna Rädsla för poli=sk styrning Skulle pensionsreservstyrelsen få för stor makt? Antal fonder? Svensk ägarmakt? Regionalpoli=k: skall Göteborg få behålla en fond? Arbetsgivare/tagare: styrelserepresenta=on 24 12

13 Frågor som kan vara lä9are Placeringsregler någon typ av modernisering torde ske? AP6 existensberäkgande i nuvarande form? 25 Sammanfa9ning Utredningen presenterar genomtänkt förslag som försöker finna en lösning på huvudfrågan baserat på en mångsidig analys Huvudförslaget löser antal vik=ga problem kring placeringsregler, styrning och huvudmanskap men förblir en halvmesyr som utredaren själv knappast verkar tro på Alterna=vt förslag med en fond bra och logiskt, men sannolikt svårt genomföra pga många särintressen a9 e9 avslut vad än det blir inom en rimlig =d. Annars riskerar förtroendet på buffertkapitalet skadas på allvar

14 Tack! Consul=ng

Överenskommelse om vissa justeringar i pensionsöverenskommelsen och den fortsatta processen

Överenskommelse om vissa justeringar i pensionsöverenskommelsen och den fortsatta processen Överenskommelse 2014-03-12 Socialdepartementet Pensionsgruppen Överenskommelse om vissa justeringar i pensionsöverenskommelsen och den fortsatta processen Pensionsgruppen konstaterar att pensionssystemet

Läs mer

Omslag Årsredovisning 2012

Omslag Årsredovisning 2012 Omslag Årsredovisning 2012 året i korthet Innehåll AP3 i korthet s. 2 Året i sammandrag s. 3 VD har ordet s. 4 AP3s roll i pensionssystemet s. 8 Mål och investeringsstrategi s. 12 Ägarstyrning s. 16 Medarbetare

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

AP3 sedan starten 2001

AP3 sedan starten 2001 Årsredovisning 2010 Innehåll AP3 i korthet s. 1 VD har ordet s. 2 AP3s roll i pensionssystemet s. 4 Mål och investeringsstrategi s. 6 Marknadsutveckling och AP3s avkastning 2010 s. 10 Riskhantering s.

Läs mer

Remissvar från Centrum för lättläst

Remissvar från Centrum för lättläst Remissvar från Centrum för lättläst Alla människor ska kunna få läsa böcker, nyheter och information. Det handlar om det viktigaste i samhället: demokrati och delaktighet. Därför är vi på Centrum för lättläst

Läs mer

riksrevisionen granskar: hållbara pensioner Sjunde AP-fonden svarar förvaltningen av premiepensionen rir 2013:14

riksrevisionen granskar: hållbara pensioner Sjunde AP-fonden svarar förvaltningen av premiepensionen rir 2013:14 riksrevisionen granskar: hållbara pensioner Sjunde AP-fonden svarar förvaltningen av premiepensionen mot spararnas krav? rir 2013:14 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Regeringens skrivelse 2012/13:130

Regeringens skrivelse 2012/13:130 Regeringens skrivelse 2012/13:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2012 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 maj 2013 Skr. 2012/13:130 Maria Larsson Peter

Läs mer

Statsskuldens förvaltning

Statsskuldens förvaltning Dnr 2012/1672 27 september 2012 Statsskuldens förvaltning Förslag till riktlinjer 2013 2016 SAMMANFATTNING 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 2 1 Statsskuldens utveckling fram till 2016 2 FÖRSLAG TILL RIKTLINJER 2013 2016

Läs mer

OrdLiSTA INNEHÅLL OrdLiSTA Absolutavkastning Fondstyrka riskjusterad avkastning AP3 i korthet Absolut risk high yield riskkapital VD har ordet

OrdLiSTA INNEHÅLL OrdLiSTA Absolutavkastning Fondstyrka riskjusterad avkastning AP3 i korthet Absolut risk high yield riskkapital VD har ordet Årsredovisning 20 INNEHÅLL AP3 i korthet s. 3 VD har ordet s. 4 AP3s roll i pensionssystemet s. 6 Mål och investeringsstrategi s. 9 987miljoner kronor har AP3 betalat ut 2009-20 för att täcka underskottet

Läs mer

Finansinspektionens roll i ett ramverk för finansiell stabilitet

Finansinspektionens roll i ett ramverk för finansiell stabilitet A N F Ö R A N D E Datum 2013-03-20 Talare Martin Andersson Möte Bank & Finans Outlook, Berns Salonger Finansinspektionens roll i ett ramverk för finansiell stabilitet Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:130

Regeringens skrivelse 2014/15:130 Regeringens skrivelse 2014/15:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 Skr. 2014/15:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Magdalena

Läs mer

Årsredovisning 2009. tredje ap-fonden 2009 I

Årsredovisning 2009. tredje ap-fonden 2009 I Årsredovisning 2009 tredje ap-fonden 2009 I AP3 på 30 sekunder Fondens uppdrag AP3 är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Vi har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Årsredovisning 2007. Tredje AP-fonden Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007. Tredje AP-fonden Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 Tredje AP-fonden Årsredovisning 2007 Innehåll AP3 på 30 sekunder 31 Året som gick 2 VD har ordet 4 AP3s roll i pensionssystemet 6 Mål och strategi 9 Förvaltningsstruktur 12 Intervju

Läs mer

HÅLLBARHETS- OCH ÄGARSTYRNINGSRAPPORT 2012/2013

HÅLLBARHETS- OCH ÄGARSTYRNINGSRAPPORT 2012/2013 Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport 2012/2013 I 1 HÅLLBARHETS- OCH ÄGARSTYRNINGSRAPPORT 2012/2013 Hållbarhet, det vill säga god miljö- och etikhänsyn, är en förutsättning för att bolag ska kunna uppnå

Läs mer

Viktiga frågor för fondbolagen

Viktiga frågor för fondbolagen ANFÖRANDE Datum: 2015-06-04 Talare: Martin Noréus Möte: Fondbolagens förening Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

En fondstruktur för innovation och tillväxt (SOU 2015:64)

En fondstruktur för innovation och tillväxt (SOU 2015:64) Näringsdepartementet Enheten för kapitalförsörjning Henrik Levin N2015/4705/KF 2015-09-14 Lena Heldén lena.helden@teknikforetagen.se 08-782 08 31 En fondstruktur för innovation och tillväxt (SOU 2015:64)

Läs mer

Remisskonferens om LSS

Remisskonferens om LSS Remisskonferens om LSS Sveriges Kommuner och Landsting Stockholm den 12 september 2008 Konferensrapport Dokumentation: Jeanette Neij, frilansjournalist Innehåll Inledning... sid 3 Bakgrund.... sid 3 Inledande

Läs mer

PENSIONSSYNDEN DEN SVENSKA. Dina pensionspengar investeras i tobak och alkohol. ALKOHOL HÖR INTE TILL JULEN Börje Salming gillar Vit jul

PENSIONSSYNDEN DEN SVENSKA. Dina pensionspengar investeras i tobak och alkohol. ALKOHOL HÖR INTE TILL JULEN Börje Salming gillar Vit jul SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM DROGER OCH NYKTERHET EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO / NR 9 10 2014 / PRIS 40 KR NY SERIE: RUNES PLANERINGS- SKOLA ALKOHOL HÖR INTE TILL JULEN Börje Salming gillar Vit jul SRI LANKA

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Riksbankens utredning om Stibor

Riksbankens utredning om Stibor Riksbankens utredning om Stibor Riksbanksstudier, november 2012 s v e r i g e s r i k s b a n k Riksbankens utredning om Stibor beställning av denna publikation kan göras från Sveriges riksbank, Kontorsservicecenter,

Läs mer

Nya regler för AP-fonderna

Nya regler för AP-fonderna Ds 2015:34 Nya regler för AP-fonderna Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

Valberedningsarbete i praktiken

Valberedningsarbete i praktiken Valberedningsarbete i praktiken En intervjuundersökning utförd för Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning Malin Björkmo Januari 2008 1 Förord Den här rapporten bygger helt på en intervjuundersökning och hade

Läs mer

1 000 elever om skolan.

1 000 elever om skolan. Hur långt räcker regeringens skolpolitik? 1 000 elever om skolan. En undersökning bland elever i gymnasiet Genomförd av Exquiro Market Research under våren 2010 på uppdrag av Lärarnas Riksförbund och Sveriges

Läs mer

Regeringens skrivelse 2013/14:130

Regeringens skrivelse 2013/14:130 Regeringens skrivelse 2013/14:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2013 Skr. 2013/14:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 15 maj 2014 Fredrik Reinfeldt Peter

Läs mer

Jämställd myndighetsutövning på Pensionsmyndigheten? Fyra förstudier med ett könsperspektiv på rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet.

Jämställd myndighetsutövning på Pensionsmyndigheten? Fyra förstudier med ett könsperspektiv på rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet. PM59100 PM59009 2.1 1.0 Jämställd myndighetsutövning på Pensionsmyndigheten? Fyra förstudier med ett könsperspektiv på rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet. Bilaga 2 Förord Jämställdhet är inte bara

Läs mer

FJÄRDE AP-FONDENS ÄGARPOLICY

FJÄRDE AP-FONDENS ÄGARPOLICY FJÄRDE AP-FONDENS ÄGARPOLICY ÄGARPOLICY 2011 I 2 FJÄRDE AP-FONDEN PÅ EN MINUT Fjärde AP-fonden är en av fem buffertfonder i det allmänna pensionssystemet. Fondens uppdrag är att, genom förvaltning av fondkapitalet,

Läs mer

Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Sammanfattning 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 11-5610

Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Sammanfattning 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 11-5610 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut FI Dnr 11-5610 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

2007:5. Statens ansvar och åtagande inom premiepensionssystemet

2007:5. Statens ansvar och åtagande inom premiepensionssystemet 2007:5 Statens ansvar och åtagande inom premiepensionssystemet Statskontoret, 2006 URN:NBN:se:statskontoret-2006-200705-pdf MISSIV DATUM DIARIENR 2007-04-23 2006/280-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2006-12-21

Läs mer