Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/sid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/sid"

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Ksau Tid och plats: Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde , 8.30 Kommunhuset 291. Catharina Fredriksson Ordförande Susanna Shaibu Sekreterare Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/sid Kommunstyrelsen OBS heldag. Utbildning/diskussion om ägarstyrning och bolagsfrågor på förmiddagen Informationsärenden 1. KS Information från ordföranden och kommunchefen Charlotte/Catharina 2. KS Information om resultatet i Kommunens kvalitet i Lisa Sollenborn 13,15 korthet (KKiK) 3. KS Information om skärgårdsprojekt Erik Lindhe 13,45 4. KS Information om fortsatt arbete efter Communicares avslut Sara Karlsson och Iréne Bengtsson 14,15 5. KS Information om framtidens förskola och skola Christer Åhlfeldt 14,45 2 Beslutsärenden 6. KS Projektplan för framtagande av strategisk 17 företagsetableringsplan 7. KS Utvärdering av centrumhållplats Farid Ruhani 15, KS Utredning möjligheten till två rätter att välja mellan på 52 kommunens särskilda boenden 9. KS Firmatecknare KS Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivning KS Redovisning av delegationsbeslut KS Delgivningar 68 Till kommunfullmäktige KS Ansökan om medlemskap i Stockholms och Uppsala 69 läns luftvårdsförbund 14. KS Investering i nytt lägerboende Conny Z mfl 16, KS Svar på motion om hur kommunen får unga i arbete KS Svar på motion: Nyttja "Bamse och skräptjuven" i 110 förskolan och på lågstadiet 17. KS Genomgång av balanslistan 115

2 Slutrapport Förstudie av framtida förskole- och skolorganisation i centrala Oxelösund Projektledare Christer Åhlfeldt

3 Sammanfattning Kommunstyrelsen fattade beslut den 30 januari 2013 om att tillsätta en projektgrupp som fick i uppgift att utreda innerstadens förskolor och skola. Uppdraget har omfattat två huvudalternativ som har utretts. 1. Kostnad för underhåll och upprustning av befintliga byggnader (D-skolan, Blåklockans förskola, Oxelö förskola, Frösängs förskola) för att täcka framtida behov. 2. Kostnad för nybyggnation av förskola och skola för att täcka framtida behov. Utreda kostnader och konsekvenser om man bygger i flera etapper eller allt på en gång. Projektet har kommit fram till att det ur ett pedagogiskt- och samhällsperspektiv är bäst att bygga en ny gemensam förskola och skola som till sin utformning är så flexibel att den klarar snabba förändringar av demografin. Skolan behöver utökas med 70 nya platser och förskolan har tillräcklig kapacitet för att klara kommande behov. Två av de berörda förskoleenheterna Oxelö förskola och Frösängs förskola är mycket kostsamma att bygga om för att uppnå ändamålsenliga lokaler utifrån nuvarande läroplan. Detta är på grund av att en anpassning av lokalerna medför att ett mindre antal barn får plats på förskolorna. Yta måste tas från den pedagogiska verksamheten för att bygga ut kök, personalarbetsrum, förråd och samtalsrum med mera. Dagens geografiska placering med två förskolor bidrar till en segregerad innerstad då Oxelö förskola har 17 nationaliteter och Frösängs förskola har tre nationaliteter. D-skolan uppfördes 1918 och har en arkitektur som inte är ändamålsenlig och kan inte byggas om för att klara läroplanens krav och verksamhetens behov. Den nya enheten kommer att ersätta Oxelö förskola, Frösängs förskola och D-skolan. Beräknad kostnad är 100 Mkr för den nya enheten. Vid en nybyggnation i innerstaden på fastigheten Idegranen 1 (Gamla Häggenskolan) byggs stadsdelarna Frösäng och Innerstaden ihop till en mera sammanhållen stad. Detta kommer att göra innerstaden mer attraktiv. För att öka attraktionskraften föreslår projektet även att man bygger en Multiplan i anslutning till den nya enheten för att skapa förutsättning för spontanidrott i de centrala delarna av Oxelösund. Multiplan är en plan med sarg för basket, fotboll skridskor med mera. Kostnad för att anlägga en Multiplan är mellan 1,5-2 Mkr (Kostnaden ingår inte i de 100 Mkr för nybyggnation av ny enhet). 2

4 Sammanfattning 2 Bakgrund och inledning 4 Genomförande 4 Resultat av projektet 5 Fastigheternas skick... 5 Ekonomi... 6 Arbetsmiljö... 6 Integration... 6 Pedagogik... 6 Demografi... 7 Trafikförhållande... 9 Samordning Diskussion 10 Resultat av utredningar Ekonomiska beräkningar och kalkyler Framtida organisation Framtida lokaler Alternativ användning av lokaler Ekonomi

5 Bakgrund och inledning Kommunstyrelsen har fattat beslut den 30 januari 2013 att utreda framtidens förskole- och skolorganisation i Oxelösunds innerstad. En projektplan antogs och en projektgrupp samt en styrgrupp tillsattes. Projektet har haft två inriktningar på utredningarna. Den första inriktningen har varit att se över befintliga förskolor samt skola utifrån de utredningsfaktorer som är beslutade i projektplanen. De befintliga enheterna är Frösängs förskola, Oxelö förskola, Blåklockans förskola samt D-skolan. Den andra inriktningen har varit att utreda nybyggnation. Bakgrunden till att kommunstyrelsen tog beslut att utreda förskole- och skolorganisationen i de centrala delarna av Oxelösund har varit ett ickeprioriterat underhåll av fastigheterna, icke ändamålsenliga lokaler samt en stor segregation inom kommunen. De olika enheter som ingår i projektet är Oxelö förskola, Frösängs förskola, Blåklockans förskola samt D-skolan med tillhörande fritidshem. Blåklockans förskola ligger inte geografiskt inom innerstadens upptagningsområde men har av fastighetens skick och storlek ansetts behöva ingå i den totala översynen och därmed att inrymmas i detta projekt. Blåklockans förskola ligger i stadsdelen Sunda. Genomförande Projektet har arbetat utifrån de olika utredningsfaktorer som finns beskrivet i projektplanen. Inom varje utredningsfaktor har olika expertiser anlitats internt och externt. Fastighetsrapporter Företaget Structor Nyköping AB har på Kustbostäders uppdrag utfört besiktningar av följande förskolor; Oxelö förskola, Frösängs förskola, Blåklockans förskola. Demografiutredning Demografiutredningen är framtagen på hela kommunen och på delområdesnivå. Delområdesprognosen har tagits fram med hjälp av konsulthjälp (Aditro) och är gjord på 10 år. Utgångsåret är Analys av prognosen har gjorts internt och slutsatserna/ tolkningar är kommunens egna. I totalprognosen är dock de tre olika alternativen framtagna utifrån planerad bostadsbyggand, vilket antas påverka antalet personer som flyttar till Oxelösund. Arbetsgrupp med pedagoger En arbetsgrupp har bildats för att utreda förutsättningarna för att bedriva verksamheter i befintliga lokaler utifrån gällande styrdokument. Arbetsgruppen har bestått av pedagoger representerade från Oxelö förskola, Frösängs förskola, Blåklockans förskola, D-skolan samt D-skolans fritidshem. Inspektionsrapporter Ett antal inspektioner har genomförts av miljö- och samhällsförvaltningen utanför projektet men parallellt med projektet. Dessa har lett till specifika och specialinriktade utredningar som buller-, luft- och fuktmätningar. Samordning med VOF och KFF Samtal med Vård- och omsorgsförvaltningen har skett inom projektet för att se över vilka möjligheter det finns till samordning mellan förvaltningarna i avseende samordning av lokaler och eller verksamheter. Även samtal med kultur- och fritidsförvaltningen har genomförts med syfte att se om det går att samverka mellan förvaltningarna om lokaler och eller verksamheter. 4

6 Resultat av projektet Fastigheternas skick Av de tre fastigheter som inrymmer förskoleverksamhet inom projektet har en inventering och besiktning av skick och kommande underhållsbehov gjorts. Målet med besiktningarna har varit att identifiera befintliga och kommande behov av åtgärder som behövs för att uppfylla krav på underhåll, myndighets- och verksamhetskrav. Förskolorna ska vara hållbara över en period om 25 år. Rapporterna beskriver vilket behov varje fastighet har utifrån underhåll, anpassning av verksamheten eller rivning. Underhåll Med underhåll menas att de brister som finns åtgärdas i det periodiska underhållet. Det är t.ex. ytskikt som mattor, väggbeklädnad, el, ventilation och VVS. Anpassning till myndighetskrav finns med som t.ex. ombyggnation av köken. Anpassning av verksamheten Med anpassning av verksamheten menas att lokalerna byggs om så att de ska passa till dagens behov av verksamhet inom befintlig byggnad. Ingen tillbyggnad är medtagen. Rivning Med rivning menas att fastigheten rivs och marken återställs. I kostnaden finns inte anläggningskostnader med som t.ex. plantering av träd och buskar. Oxelö förskola Oxelö förskola är den äldsta fastigheten av de tre undersökta förskolorna. Förskolan byggdes som barnstuga på 60- talet. Verksamheten var när den byggdes inriktad på omsorg och skulle motsvara hemlika förhållanden. Den är organiserad i fyra olika avdelningar med flera små rum med bl a. öppen spis på två av avdelningarna. Barnantalet var när den byggdes c:a barn per avdelning. För närvarande är det 18 barn i snitt per avdelning. Lokalerna är anpassade till ett färre antal barn än vad som finns i verksamheten i dag. Det gäller utemiljön, storlek på rum och planlösning. Underhållsbehovet är mycket stort på Oxelö förskola. Det pågår flera utredningar 1 parallellt med projektet om förskolans arbetsmiljö. Förskolan är i behov av en totalrenovering där allt behöver bytas ut och brister behöver åtgärdas. Frösängs förskola Frösängs förskola är byggd som förskola med fem avdelningar från början. Förskolan brann i början av 90- talet och två av avdelningarna gick att rädda. Förskolan är byggd under en tid då uppdraget var omsorg. Lokalerna är i behov av renovering och verksamhetsanpassning. Underhållet har varit eftersatt under en längre tid. Blåklockans förskola Blåklockans förskola är byggd som förskola med två avdelningar. Förskolan är byggd under en tid då uppdraget var omsorg. Lokalerna är i behov av renovering och verksamhetsanpassning. Underhållet har varit eftersatt under en längre tid. 1 Inspektionsrapport Oxelö förskola 5

7 Ekonomi I tabellen nedan redovisas en sammanställning av kostnader för ombyggnad eller rivning för de tre förskolorna som ingår i projektet. Kostnaderna är redovisade utifrån olika möjliga åtgärder utifrån fastigheternas skick. I nedanstående tabell finns inte kostnaderna för evakuering av lokalerna vid en ombyggnad medtagna. Fastigheternas restvärde (bokfört värde) finns inte medtaget vid en eventuell rivning. Ombyggnad Rivning Restvärde Oxelö förskola tkr tkr 218 tkr Frösängs förskola tkr 750 tkr 641 tkr Blåklockans förskola tkr 750 tkr 211 tkr Summa tkr tkr tkr Arbetsmiljö Planering av barns utveckling ställer större krav på att det finns goda förutsättningar med ändamålsenliga arbetsplatser för personalen för att planera, dokumentera och följa upp arbetet med barnen. Mera tid till administrativt arbete och dokumentation går åt i dag än tidigare (Skollagen 2011:800) vilket också ställer krav på lokalernas beskaffenhet. Inventering av arbetsrum samt personalrum har genomförts på samtliga enheter. Alla tre förskoleenheter saknar arbetsrum till personalen för dokumentation, planering och uppföljning. Möjligheter att föra känsliga samtal under sekretess finns inte då det saknas samtalsrum. Integration Mellan de centrala förskolorna finns det ett segregerat förhållande. Frösängs förskola finns i ett område som till största delen består av familjer födda i Sverige. Frösängs förskola har för närvarande tre olika språk förutom svenska. Oxelö förskola har ett upptagningsområde bestående av ett stort antal nationaliteter. Oxelö förskola har för närvarande 17 olika språk förutom svenska. D- skolans upptagningsområde består av ett stort antal barn med annat modersmål. Frösängs förskola och Oxelö förskola tillhör i dag D- skolans upptagningsområde men få av barnen från Frösängs förskola går till D-skolan beroende på att de tidigare har hört till Ramdalsskolans upptagningsområde. Det kommer att ta några år innan barnen från Frösängs förskola kommer att välja D-skolan. För att bryta den segregering som finns i Oxelösunds innerstad är ett sätt att slå samman de två förskolorna till en fysisk enhet. Upptagningsområdet kommer då att få en mindre segregerad struktur. Pedagogik Generellt kan man säga att våra lokaler inte är byggda och anpassade till dagens pedagogik. Förskola Förskolan har fått läroplanen reviderad 2010 (Lpfö 98 reviderad). Den reviderade läroplanen sätter fokus på lärandet. Förskolan måste anpassas för att möta de nya behov som läroplanen föreskriver. Det ställer nya krav på lokalernas utformning och beskaffenhet för barn och personal. Förskolan har inte anpassade lokaler för att ge barnen förutsättningar till lek, lustfyllt lärande, vattenlek, ateljé för skapande, utrymme för experiment, språk, matematik och rörelse. 6

8 Skola D-skolans utformning begränsar möjligheten att inspirera och arbeta ämnesövergripande. Skolan saknar salar för övningsämnena bild, idrott och hälsa, musik och slöjd. I dag får eleverna och lärare på D-skolan gå till Ramdalsskolan för att bedriva undervisning i slöjd och idrott. Stor tid av dagen går åt till att förflytta sig mellan skolorna. Lokalerna är inte anpassade för dagens undervisning och läroplanens mål. Möjligheten att dela in eleverna i olika stora grupper begränsas då tillgången på grupprum och lämpliga lokaler saknas. Lgr 11 (Läroplan för grundskola) säger: Undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet. Skolans mål är att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan. Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom bild, språk, musik, drama, dans. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Fritidshem D-skolans fritidshem är inte dimensionerat och byggt efter dagens antal barn och pedagogik barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek. Lokalerna skall vara ändamålsenliga (Lgr 11). Möjligheten att jobba i olika uttrycksformer och material saknas. Fritidshemmet är ett komplement till skolan och har ett viktigt uppdrag att stärka och utveckla våra elever för att de ska nå hög måluppfyllelse. Fritidshemmet skall ge eleverna möjligheter att nå kunskaper på ett mera laborativt och praktiskt sätt. genom erfarenheter av en utforskande och laborativ och praktisk metodik (Lgr 11). Demografi De demografiska förutsättningarna i Oxelösund är känsliga på grund av den lilla populationen. Små förändringar i in- och/eller utflyttningar påverkar hela organisationen. Inflyttning med anledning av invandring kan också med kort varsel påverka situationen. Olika enskilda aktörer inom förskola och skola som etablerar sig kan få konsekvenser som innebär att den planerade organisationen måste anpassas. Avgränsningar/metod Totalprognosen är gjord på 20 år ( ). Osäkerheten i en så lång prognos är stor. Därför har tre alternativa prognoser tagits fram; låg-, mellan- och högalternativ. Delområdesprognosen har tagits fram med konsulthjälp (Aditro) och är gjord på 10 år. Analys av prognosen har gjorts internt och slutsatserna/tolkningar är kommunens egna. 10 år är lång tid i en sådan typ av prognos varför osäkerheten är stor också här. Delområdesprognosen är avstämd gentemot och utgår från totalprognosens mellanalternativ. Om befolkningsprognoserna En befolkningsprognos är en framskrivning av befolkningen senast kända år (31 december 2012 i detta fall) utifrån antaganden om födda, döda, inflyttade och utflyttade. Framskrivningen görs ett år i taget utifrån befintlig struktur. Antagandena baseras på kunskap/statistik om utvecklingen tillbaka i tiden. Faktorer som utvecklingsplaner/strategier som finns inom kommunen beaktas normalt inte i prognosen. I totalprognosen är dock de tre olika alternativen framtagna utifrån planerat bostadsbyggande, vilket antas påverka antalet inflyttare till Oxelösund. 7

9 Behov av platser En beräkning av behovet av platser i förskola och skola är gjord utifrån demografiutredningen. Förskolans behov utgår från att det i förskolan finns ett behov av 550 platser. Alla barn som är 1-5 år går inte i förskolan. Förskola är ej obligatorisk. För närvarande så går 85 % av alla 1-5 åringar i förskola. Under vårterminerna går även de som fyller 6 år i förskolan. Detta medför att förskolans organisation måste motsvara 91 % av alla födda 1-5 åringar. I tabellen nedan finns alla förskoleplatser i kommunal regi samt fristående förskolor inom kommunen. Behovet motsvarande 550 platser uppkommer redan Kommunen har i dag kapacitet för att ta mot alla barn i förskoleålder. Inget behov av utbyggnad finns för förskolan. Antal förskoleplatser Demografi Behov Förskola Inom grundskolan gäller skolplikt. Alla barn mellan 7-15 år skall beredas plats i grundskolan. Kommunens grundskolor är i dag indelade i Förskoleklass till och med årskurs 5 samt årskurs 6-9. Det finns tre skolor för elever i de lägre åldrarna samt en skola för de högre. Breviksskolan som har de högre åldrarna är de årskurser som är mest utsatt för konkurrens av fristående skolor. Därmed är det svårt att göra en säker prognos för behovet av platser för dessa åldrar. Under de senaste åren har det varit cirka 20 elever per årskurs i årskurserna 6-9 som valt att gå i en fristående skola. I de lägre årskurserna Förskoleklass till och med årskurs fem är det cirka 20 elever som väljer fristående skolor. Det innebär att sammanlagt 100 elever väljer andra alternativ än den kommunala skolan. En trend det senaste året är att något färre elever väljer fristående skola vilket gör att behovet ökar på Breviksskolan. I kolumnen för behov i tabellen nedan är behovet 10 % högre än demografin. Detta är för att det måste finnas en överkapacitet för att tillgodose valfrihet och att antalet elever varierar mellan årskurserna. Om det skulle komma ett krav från regeringen om att åk 6 skall gå tillsammans med de lägre åldrarna kommer det inte att finnas någon plats för detta. Det skulle innebära att de tre skolorna som har de lägre åldrarna måste byggas ut med c:a 120 platser. Antal skolplatser Demografi Behov Skola F Skola Breviksskolan kommer troligtvis inte att få plats i F-huset som grundskolan för närvarande har verksamhet i. Om behovet blir större än 370 elever måste grundskolans årskurser 6-9 ta lokaler i anspråk i I-huset. Detta blir möjligt om Campus lämnar sina lokaler. Ett annat alternativ är att Breviksskolans F-hus byggs ut och att I-huset som inrymmer Campus är avyttras eller används till något annan verksamhet. 8

10 Grundskolans lägre åldrar 6-11 år 800 Antal personer År Lågalternativ 6-11 år Mellanalternativ 6-11 år Högalternativ 6-11 år Grundskolans åldrar Förskoleklass- årskurs 5 kommer att behöva 690 platser redan 2017 och 700 platser Årskurserna 6-9 kommer att behöva 445 platser redan 2019 och 450 platser Grundskolans högre åldrar år 500 Antal personer År Lågalternativ år Mellanalternativ år Högalternativ år Sammanfattningsvis så behöver grundskolan c:a 70 nya platser inom de närmsta 4 åren. Trafikförhållande En trafikutredning är gjord av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen under hösten Utredningen konstaterar att det är hårt trafikerade vägar kring både D-skolan, Oxelö förskola och Frösängs förskola. Vissa åtgärder för att minska hastigheten för fordon är åtgärdade vid Oxelö förskola och D-skolan. Vid Frösängs förskola har inga åtgärder gjorts trots starkt trafikerad väg utanför. Blåklockans förskola ligger skyddad i en skogsdunge utan någon trafik. Alla tre förskolor och skolan har problem med varutransporter som utgör en fara för barn och vuxna. 9

11 Samordning Inom projektet har diskussioner förts med Vård- och omsorgsförvaltningen samt Kultur- och fritidsförvaltningen om samordning av verksamheter, lokaler och anläggningar. Diskussionerna med Vård- och omsorgsförvaltningen har visat att det finns ett behov av att samordna all verksamhet som berör utbildning för vuxna med verksamhet som jobbar med arbetsmarknadsåtgärder. Diskussionerna med Kultur- och fritidsförvaltningen har visat att det finns ett behov av att ordna med en Multiplan för innerstadens barn och ungdomar. Multiplanen blir då en naturlig samlingsplats för spontanidrott för barn och ungdomar från båda stadsdelarna Frösäng och Centrum. Multiplanen kommer att tjänstgöra som en del av skolgården för skolbarnen under skoltid. Diskussion I nedanstående diskussion är samtliga utredningar och den samhällsekonomiska aspekten sammanvägda. Alla utredningar oberoende av varandra visar på brister och förbättringsområden i olika grad. Perspektivet i underlagen till beslut är 25 år framåt. Förskolan och skolan i Sverige genomgår en stor förändring. Att med säkerhet veta vad som krävs för lokaler om 25 år för att möta verksamhetens behov är mycket svårt. Från att i förskolan ha gått från en inriktning av omsorg till kunskapsinlärning medför en utveckling av pedagogik och ett förändrat behov av lokaler. Skolans utveckling har gått från katederundervisning till ett problembaserat lärande med flexibla undervisningsmetoder och grupper. Skolans lokalbehov har förändrats i och med att pedagogiken har utvecklats. Den utveckling som sker inom förskola och skola är svår att förutse vad det medför för behov av pedagogik, lokaler och teknik i framtiden. Resurserna för att driva förskola och skola är begränsade och behovet av att hushålla med våra gemensamma resurser ställer krav på kommunen att vara kostnadseffektiv. Små enheter utspridda över ett geografiskt område är kostnadskrävande i form av ökade lokal- och personalkostnader. Ett ålderstiget fastighetsbestånd som är i behov av underhåll och med dyra driftskostnader. Kravet på behöriga förskolelärare och lärare medför svårigheter att få till en organisation med rätt kompetens på små enheter. Resultat av utredningar Sammantaget visar samtliga utredningar på ett behov av förändring. Alla fyra enheter som ingår i projektet är byggda för förskole- och skolverksamhet men under en tidsepok där uppdraget var ett annat. Dessa lokaler är inte anpassade för dagens och eller morgondagens verksamhet. Att anpassa lokalerna till dagens verksamhetskrav är inte motiverat i förhållande till kostnaden. En anpassning av lokalerna medför att ett mindre antal barn får plats på förskolorna. Detta på grund av att yta måste tas från den pedagogiska verksamheten för att bygga ut kök, personalarbetsrum, förråd och samtalsrum med mera. Det är även ett större antal barn på förskolorna i dag än vad lokalerna byggdes för. Om beslutet blir att anpassa befintliga förskolor måste antalet förskoleplatser utökas. Trafiksituationen är inte acceptabel i anslutning till de aktuella förskolorna och skola som ingår i projektet. Tungt trafikerade vägar runt D-skolan och en intensiv trafik vid Frösängs förskola samt Oxelö förskola. Oxelö förskola har även en trång parkering och en farlig situation vid leverans av varor till och från förskolan. Det är direkt olämpligt att ha en skola vid en så trafikerad väg. 10

12 Ekonomiska beräkningar och kalkyler Samtliga beräkningar är schablonberäkningar. Projektet har ställt kostnaden för ombyggnation mot att bygga nytt. Alla beräkningar är gjorda i 2013 års priser. I beräkningarna för ombyggnation finns inte kostnaden med för evakuering av Frösängs förskola samt Oxelö förskola under tiden som ombyggnation sker. Att göra beräkningar som är exakta i ett så här tidigt skede medför stor osäkerhet. Faktorer som byggnadssätt och material, energikälla och yta påverkar kostnaden vid nybyggnation. Framtida organisation Oxelösunds förskolor och skolor får en ny organisation från och med 1 juli Den nya organisationen innebär en ny indelning av våra förskolor och skolor samt en ny ledningsorganisation. Förskolor och skolor är organiserade i förskole- och skolområden. Det kommer att bli tre områden med förskola och skola upp till årskurs 5. Peterslunds förskole- och skolområde som omfattar Peterslunds förskola, Blåklockans förskola, två dagbarnvårdare samt Peterslundsskolan. Ramdalsskolans förskole- och skolområde som omfattar Ramdalens förskola, Dalgångens förskola samt Ramdalsskolan. D-skolans förskole- och skolområde som omfattar Oxelö förskola, Frösängs förskola samt D-skolan. Breviksskolan är den enda högstadieskolan i kommunen och omfattar årskurserna 6-9. Stenviks förskola som är en förskola med omsorg dygnet runt tillhör inget förskoleoch skolområde då de har hela kommunen som upptagningsområde. Framtida lokaler Lokalerna behöver vara utformade på ett flexiblare sätt för att kunna anpassas till verksamhetens olika behov över tid. Förskola och skola har behov att kunna jobba i både stora och små grupper på ett flexibelt sätt. Det traditionella arbetssättet med avdelningar på förskolor där barn och personal är statiskt sammansatta över tid lämnar man för ett flexiblare arbetssätt. Det nya sättet att arbeta innebär att man jobbar mera med flexibla barngrupper där man delar in barnen efter aktivitet i stället för ålder. Lokalerna behöver vara mera anpassade för inlärning och ge möjligheter till experimentering och upplevelser mer än vad som går att göra med dagens lokaler. Oxelösund har en slimmad organisation med förskolor och skolor. Det finns en mycket liten överkapacitet på platser. En slimmad organisation är känslig för små förändringar i barnantalet. Över tid förändras åldersgruppernas storlek vilket medför att lokaler behöver vara flexibla för att kunna ställas om utan stora kostnader. I och med ombyggnaden av Ramdalens förskola 2013 har kommunen skapat två nav för förskole- och skolverksamhet. Dessa två är Peterslundsskolan och Ramdalsskolan. Dessa två nav kan ställa om sin verksamhet oberoende av åldersgruppernas storlek och verksamhetens inriktning. Samma behov finns i innerstaden men är idag inte möjligt att göra då förskolorna och skolan inte är belägna tillsammans. I den framtida planeringen av förskolor och skolor behöver man ta hänsyn till de snabbt skiftande storlekarna på åldersgrupper och bygga flexibelt. 11

13 Tredje navet Projektet föreslår att det byggs ett tredje nav för förskola till och med årskurs 5. Föreslagen placering är Idegranen 1 (Gamla Häggenskolan). Den nya förskolan och skolan är beräknad att inrymma 108 barn i förskoleåldrarna 1-5 år, 200 elever i grundskola Förskoleklass till och med årskurs 5, särskola årskurs 1-5, autismgrupp årskurs 1-5 samt förberedelseklass för asylsökande elever. Skolan är planerad att bli cirka m 2.Den nya enheten är planerad att innehålla gymnastiksal, slöjdsalar, musiksal och kök. Den nu befintliga särskole- och autismgruppen på Peterslundsskolan föreslås flytta till den nya enheten. Det snabbt ökade behovet av platser inom grundskolan samt förskolornas stora renoveringsbehov gör att det inte är rimligt att bygga den nya enheten i etapper. Markanalys Innan det börjas projektera för en nybyggnation behöver marken undersökas. Det är en geoteknisk undersökning som fastställer om pålning behöver göras och i så fall hur mycket. Med anledning av att det tidigare har funnits en skola på fastigheten behöver det också göras en markanakanalys för att fastställa att marken är fri från föroreningar. Föroreningar som till exempel kan bestå av PCB från fogmassa. Detaljplan Gällande detaljplan fastställdes i november Planen tillåter en skolbyggnad på fastigheten Idegranen 1 och tomten är så kallad kvartersmark. I stort sett är hela fastigheten Idegranen 1 på kvm är byggbar. Den byggrätt som tillåts är envåningshus med en byggnadshöjd på 3,5 meter. Planen från 1962 reglerar inte takets utformning eller markens höjd. Omgivande mark har bestämmelsen park, vilket är en mycket flexibel bestämmelse. Exakt vilka markanvändningar som kan betraktas som park är svårt att säga. Dock så är park kommunägd allmän platsmark, detta kan inte ändras. Ändamålet måste alltså vara allmänt och marken kan inte ingå i skolfastigheten. Skatepark, Multiplan, boulebana, gång och cykelvägar kan till exempel betraktas som park. Parkering, angöring och utfarter går inte att anlägga på mark med bestämmelsen park utan måste anläggas på kvartersmark. Multiplan Med spontanidrott menas egenorganiserad aktivitet som kan vara idrott, motion, friluftsliv. En spontanidrottsplats är en offentlig yta, miljö eller anläggning som är öppen för alla människor, ger goda möjligheter till rörelse året runt, inte är avgiftsbelagd eller möjlig att reservera. Helst ska de vara bostadsnära eller placerade där många människor rör sig. Det kan vara allt från lekplatser, isbanor, gräsytor, tennisbanor, näridrottsplatser, streetbasket. Den föreslagna Multiplanen har ett underlag av gummiasfalt och är utrustad med sarg, fotbollsmål, basketkorgar samt att det går att spola till skridskoplan på vintern. På den tilltänkta gamla grusfotbollsplanen finns det belysning. Belysningen behöver ses över och möjlighet för vatten till att spola isen behöver också finnas. Alternativ användning av lokaler Ett av uppdragen inom projektet har varit att hitta alternativa användningsområden för de lokaler Utbildningsförvaltningen eventuellt lämnar. Projektet har haft dialog med Vård- och omsorgsförvaltningen om deras framtida behov. Projektet föreslår att det görs en större översyn av vilka externa fastighetsägare som det finns kontrakt med samt vilka framtida behov av lokaler som finns inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Detta bör ske i ett särskilt projekt. 12

14 Utifrån projektets förslag till beslut har följande slutsatser gällande alternativa användningsområden framkommit. Oxelö förskola Behovet av insatser på Oxelö förskola för att få bra förutsättningar för att bedriva förskoleverksamhet är så stora att det ekonomiskt inte är försvarbart. Förslaget är att fastigheten avyttras via en försäljning eller att man river fastigheten. Frösängs förskola Förskolan är i ett bättre skick och skulle kunna användas till annan verksamhet inom till exempel Vård- och omsorgsförvaltningen. Blåklockans förskola Förskolan är i ett stort behov av renovering. Utbildningsförvaltningens behov av förskolan är beroende av den demografiska utvecklingen samt utvecklingen av etablering av fristående förskolor i kommunen. Med anledning av den stora osäkerheten bör man avvakta några år med fastighetens framtid. D-skolan D-skolan är en gammal skolbyggnad byggd 1918 efter dåtidens pedagogik och normer. Byggnaden genomgick 1998 en stor upprustning och modernisering med ny el och ventilation. Huvudbyggnaden är efter dagens krav på skola inte en lämplig byggnad för att bedriva undervisning på grundskolenivå. I enlighet med projektets förslag till beslut föreslår projektet att Campus Oxelösund flyttar all sin verksamhet till D-skolan. För att få en bra samverkan mellan kommunens förvaltningar som arbetar med arbetsmarknadsinsatser och utbildning för vuxna bör dessa verksamheter samlokaliseras i D-skolans lokaler. Lokalerna är redan ombyggda och anpassade för undervisning och kan med relativt små medel även ställas om till kontor. Övriga fastigheter på tomten till D- skolans fastighet borde avyttras i form av försäljning och användas till annat ändamål som till exempel bostäder i ett plan. Campus Oxelösund Campus Oxelösund med sina verksamheter lämnar fastigheten och flyttar till D- skolan. Breviksskolans elevunderlag är osäkert för framtiden. Detta beroende på hur många elever som går i fristående verksamheter. Breviksskolans årskurser 6-9 kommer eventuellt att behöva ta en del av lokalerna på Campus. 13

15 Ekonomi I den ekonomiska kalkylen nedan finns inte Blåklockans förskola med efter som projektet föreslår att man avvaktar den framtida demografiska utvecklingen samt nyetablering av privata aktörer. Endast löpande underhåll bör utföras under de närmsta åren innan beslut tas om fastighetens framtid. Vid en eventuell avyttring av fastigheter påverkas kostnader alternativt intäkter beroende på om man säljer eller river fastigheterna. Dessa kostnader blir engångskostnader som påverkar den totala kalkylen. Vid en försäljning överstigande det restvärde (bokförda värdet) på fastigheten blir det en intäkt (reavinst) och vid en försäljning understigande det restvärde (bokförda värdet) blir det en kostnad (reaförlust). Vid en eventuell rivning tillkommer kostnaden för restvärdet (bokförda värdet) på fastigheten. Rivning Restvärde Oxelö förskola tkr 218 tkr Frösängs förskola 750 tkr 641 tkr Summa tkr 859 tkr Beroende på vilken norm som väljs att bygga efter när det gäller fastighetens energibehov varierar åtgång av energi. Boverket kommer att komma med nya riktlinjer från och med 31 december 2018 som utgår från EU-direktivet 2010/31/EU. Då ska alla nya fastigheter som ägs av myndigheter vara nära nollenergihus. Att bygga enligt nya normen är cirka 5% dyrare än nuvarande norm. Investering D-skolan är i ett acceptabelt skick och ingår inte i nedanstående kalkyl för ombyggnad. Utökning av 70 nya platser i skolan är beräknade utifrån en extra modul i anslutning till D-skolan. I kostnaden för ombyggnad finns inte kostnaden med för att evakuera verksamheten i tillfälliga lokaler under tiden man renoverar fastigheten. En utökning av antalet förskoleplatser finns med i detta alternativ då antalet platser blir färre vid en ombyggnad. Ombyggnad Oxelö förskola tkr Frösängs förskola tkr 40 nya platser i tkr förskolan Nybyggnation nuvarande norm 14 Nybyggnation efter nya platser i skolan tkr tkr tkr Summa: tkr tkr tkr Kostnader för investeringar Drift Energianvändning för fastigheter består av uppvärmning samt el till ventilation. Beräkning för dessa kostnader är svåra att göra och görs med en osäkerhet. Priset för energikostnaden är beräknad till 60 öre/kwh.

16 Vid nybyggnation blir det andra typer av samordningsvinster. Exempel på sådana vinster är bland annat ett kök, ett hämtningsställe för sopor, bättre utnyttjande av gemensamma lokaler och administrativa resurser. Förutsättningar för att nyttja personalen bättre ökar vid öppethållande och vikarieanskaffning. En viss personaleffektivisering kan uppnås vid en sammanslagning av tre enheter till en. Möjligheten att skapa heltidstjänster ökar med en större enhet. Dessa samordningsvinster finns inte med i nedanstående tabell. Nedanstående tabell är beräknad på D-skolan, Oxelö förskola samt Frösängs förskola. Kapitalkostnader är kostnaden för ränta och avbetalning för lån på investeringar. Kostnader är beräknade utifrån en avskrivningstid på 40 år. Ombyggnad Nybyggnation nuvarande norm Nybyggnation efter 2018 Energikostnad 720 tkr 158 tkr 50 tkr Kapitalkostnad tkr tkr tkr Summa: tkr tkr tkr Tabellen visar kostnader per år. 15

17 Tjänsteskrivelse 1(2) Dnr :09:40 KS Kommunstyrelseförvaltningen Camilla Norrgård Sundberg Kommunstyrelsen Projektplan för att ta fram en Strategisk företagsetableringsplan 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Uppdraget för att ta fram en Strategisk Företagsetableringsplan genomförs enligt bifogad Projektplan. 2. Sammanfattning Kommunchefen har fått i uppdrag att ta fram förslag till en strategisk företagsetableringsplan. Planen ska innehålla följande: - Vad finns det för tillgångar i Oxelösund? - Hur jobbar vi med markberedning och Exploateringskonton? - Hur ska vi få hit nya företag? - Vilka sorters företag? - Hur ska vi utveckla vår beredskap för utbyggnation av befintliga företag? - Vilka är redan på gång? Målet för projektgruppen är att senast till Kommunstyrelsesammanträdet ha tagit fram en strategisk företagsetableringsplan som kan lämnas till Ks för antagande. ONYX är Oxelösunds och Nyköpings näringslivsbolag, det ägs gemensamt av näringslivet och näringslivsorganisationerna tillsammans med kommunerna Oxelösund och Nyköping. Eftersom ONYX redan har ett projekt på gång kring vissa av frågeställningarna ovan koncentrerar man sig i detta projekt på de frågor som inte ingår i ONYXs utredning. Oxelösunds kommun har representanter i ONYX arbetsgrupp och styrelse, så vi är delaktiga i den utredningen och kommer att ta del av resultatet. De punkter som inte kommer att behandlas i detta projekt är således sådant som redan är på gång och följande punkter lyfts därför ut från det ursprungliga uppdraget - Hur ska vi få hit nya företag? - Vilka sorters företag? - Vilka är redan på gång? OXL2621 v Bakgrund Många kommuner har idag svårt att attrahera nya företag att etablera sig och för att kunna locka till sig dem samt att behålla de befintliga företagen behövs en marknadsplan där kommunen arbetar proaktivt och inte bara tar emot de företag som själva aktivt väljer att flytta till kommunen. Oxelösunds kommun har idag ingen sådan marknadsplan/strategi. För att ta fram en plan behövs en utredning för att hitta Oxelösunds kommuns fördelar med vad vi kan erbjuda företagen och på vilket sätt, därför har detta projekt tillkommit efter ett beslut i Kommunstyrelsen ( Ks 153). Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

18 Tjänsteskrivelse 2(2) :09:40 KS Ärendets beredning Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till kommunchefen att ta fram en strategisk företagsetableringsplan. Planen planeras att tas fram senast till Kommunstyrelsens sammanträde Ekonomi och finansiering Händelser Prisförslag på markarbeten Inspirationsseminarium där även företagare bjuds in Informationsfolder, hemsida Summa Belopp kr kr kr kr Ytterligare kostnader som kan uppstå som följd av projektet tas med till mål och budget Konsekvenser I framtagandet av planen ska konsekvenser ur olika perspektiv beaktas, i detta projekt är det främst miljöperspektivet som kan påverkas och därför utreds. 4.4 Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget Kommunstyrelseförvaltningen anser att detta projekt är viktigt för kommunens utveckling. För att ha en plan för att kunna attrahera nya samt behålla befintliga företag är detta ett viktigt strategiskt dokument att ta fram. Beslutsunderlag Projektplan för Strategisk företagsetablering. Förvaltningschef Handläggare Beslut till: Kommunchefen (FÅ)

19 1 (8) Projektplan Strategisk företagsetableringsplan OXL200 v

20 2 (8) Innehållsförteckning 1. Inledning Projektets bakgrund Projektbeskrivning Uppdragsbeskrivning Syfte Mål Avgränsningar Framgångsfaktorer Risker Organisation Uppdragsgivare Styrgrupp Ansvarig beställare Projektledare Projektgrupp Referensgrupper Arbetsgrupper Resurser 6 5 Tidsplan 6 6 Huvudaktiviteter och milstolpar 6 7 Projektarbetssätt Metoder Möten Rapportering Verktyg Tester Projektavvikelser Ändring av projektorganisation Övriga avvikelser Nya projektidéer Överlämning 8 9 Uppföljning 8 10 Information, kommunikation och dokumentation Information och kommunikation Dokumentation Referensdokument 8

21 3 (8) Dokumentets syfte Projektplanen är det övergripande sammanhållande projektdokumentet. Projektplanen redogör för vad som ska göras, vem som gör vad inom projektet samt hur det ska göras. Projektplanen omfattar alla moment från projektstart till avslut. Samtliga rubriker i dokumentet ska alltid finnas med, ledtexterna under kan dock tas bort. Versionshantering KS godkänner och fastslår projektplanen. Efter projektplanen är fastslagen görs inga ändringar om dessa inte faller under punkt I sådana fall skapas en ny version och detta dokumenteras i tabellen nedan. Version Ansvarig Förändring 1.0 Charlotte Johansson

22 4 (8) 1. Inledning 1.1 Projektets bakgrund Många kommuner har idag svårt att attrahera nya företag att etablera sig och för att kunna locka till sig dem samt att behålla de befintliga företagen behövs en marknadsplan där kommunen arbetar proaktivt och inte bara tar emot de företag som själva aktivt väljer att flytta till kommunen. Oxelösunds kommun har idag ingen sådan marknadsplan/strategi. För att ta fram en plan behövs en utredning för att hitta Oxelösunds kommuns fördelar med vad vi kan erbjuda företagen och på vilket sätt, därför har detta projekt tillkommit efter ett beslut i Kommunstyrelsen ( Ks 153). 2 Projektbeskrivning 2.1 Uppdragsbeskrivning Kommunchefen har fått i uppdrag att ta fram förslag till en strategisk företagsetableringsplan. Planen ska innehålla följande: - Vad finns det för tillgångar i Oxelösund? - Hur jobbar vi med markberedning och Exploateringskonton? - Hur ska vi få hit nya företag? - Vilka sorters företag? - Hur ska vi utveckla vår beredskap för utbyggnation av befintliga företag? - Vilka är redan på gång? 2.2 Syfte Syftet med projektet är att ta fram en plan för hur det strategiska arbetet för företagsetablering ska genomföras. Planen blir ett komplement till ONYX förstudie Företagsetableringar Nyköping/Oxelösund som pågår med hjälp av konsulten WSP. 2.3 Mål Målet är att senast till Kommunstyrelsesammanträdet ha tagit fram en strategisk företagsetableringsplan som kan lämnas till Ks för antagande. 2.4 Avgränsningar Eftersom ONYX redan har ett projekt på gång kring vissa av frågeställningarna ovan koncentrerar man sig i detta projekt på de frågor som inte ingår i ONYXs utredning. Oxelösunds kommun har representanter i ONYX arbetsgrupp och styrelse så vi är delaktiga i denna utredning och kommer att ta del av resultatet. De punkter som inte kommer att behandlas i detta projekt är således sådant som redan är på gång och följande punkter lyfts därför ut från det ursprungliga uppdraget - Hur ska vi få hit nya företag? - Vilka sorters företag? - Vilka är redan på gång?

23 5 (8) 2.5 Framgångsfaktorer Engagemang från projektdeltagarna. Stöd från chefer så att projektdeltagarna kan avsätta tid för projektet. 2.6 Risker En riskanalys tas fram tillsammans med projektgruppen när arbetet sätts igång. 3 Organisation 3.1 Uppdragsgivare Kommunstyrelsen 3.2 Styrgrupp Charlotte Johansson, Kommunchef Magnus Pettersson, Ekonomichef Per Ahl, VD Oxelö Energi och Kustbostäder Elisabeth Bäckman Steninger, Miljö- och samhällsbyggnadschef Hans Rainer och Gunilla Marklund, adjungeras in vid behov. 3.3 Ansvarig beställare Charlotte Johansson, Kommunchef. 3.4 Projektledare Camilla Norrgård Sundberg, Miljöstrateg 3.5 Projektgrupp Hans Rainer, Näringslivsstrateg Gunilla Marklund, Mark- och Exploateringsstrateg Samy Abu Eid, Planarkitekt Julia Bergman, Marknadschef Oxelö Energi och Kustbostäder 3.6 Referensgrupper Kommer inte att behövas i detta projekt, de specialister som är berörda finns med i projektgruppen. 3.7 Arbetsgrupper Kommer inte att behövas i detta projekt, projektgruppen är tillika arbetsgrupp.

24 6 (8) 4 Resurser 4.1 Ekonomi Händelser Prisförslag på markarbeten Inspirationsseminarium där även företagare bjuds in Informationsfolder, hemsida Summa Belopp kr kr kr kr Kostnader som kan tillkomma som följd av projektet tas med till mål och budget Tidsplan Arbetet startas upp när projektplanen godkänts av Ks (beräknat i januari 2014) och en färdig strategisk företagsetableringsplan presenteras till Ks senast i maj Huvudaktiviteter och milstolpar Detaljerad aktivitetsplan hanteras i separat aktivitetsplan. Startmöte med brainstorming och SWOT-analys 3 februari 2014 Exempel på andra kommuners planer presentation och förslag på 3 februari upplägg för vår plan Inspirationsseminarium med föreläsare 10 februari Koppling till ONYX förstudie. Efter 12 februari Presentation av färdigt förslag till styrgruppen. Senast 30 april 7 Projektarbetssätt 7.1 Metoder Projektplanen och övriga styrande dokument är projektets riktlinjer mot vilka projektet ska följas upp och avrapporteras Möten Projektgruppen kommer att ha regelbundna möten för att diskutera projektet och dess utveckling. Mellan träffarna arbetar var och en för sig och vad som gjorts presenteras på de gemensamma mötena.

25 7 (8) Projektledaren har regelbundna möten med styrgruppen där projektets fortskridande redovisas Rapportering Projektledaren rapporterar till Styrgruppen som i sin tur rapporterar till Ks. Rapportering sker efter att huvudaktiviteter är avslutade, eller när det finns något annat att ta upp, t ex problem i projektet. 7.2 Verktyg I detta projekt används t ex inspirationsseminariet som ett verktyg, andra verktyg är utredningar om de olika punkterna. 7.3 Tester Inga tester behöver göras i detta projekt. 7.4 Projektavvikelser Ändring av projektorganisation Alla organisatoriska förändringar som görs ska kommuniceras med projektledaren som dokumenterar och informerar samtliga i projektorganisationen Övriga avvikelser Om projektet ser ut att avvika från överenskommen tidplan, leveranstidpunkt och/eller ekonomiska ramar ska den projektmedlem som är närmast upptäckten snarast meddela detta till projektledaren som snarast sammankallar projektgruppen där den uppkomna situationen diskuteras. På mötet beslutas om vilket av de två följande alternativen som föreligger. 1. Avvikelsen är av sådan karaktär att det går att hantera inom de givna ramarna utan att den totala tidsåtgången eller ekonomiska ramarna ändras. I detta fall räcker det med protokollet som rapport till styrgruppen. 2. Avvikelsen är av sådan karaktär att de överenskomna ramarna för tid och/eller kostnad kommer att överskridas varför så mycket fakta som möjligt samlas in för en rapport till styrgruppen. KS får sedan avgöra vilka åtgärder som är lämpliga (t ex ändring av specifikation, tidplan eller ekonomiska ramar) och ge styrgruppen förändrade direktiv. 7.5 Nya projektidéer Under ett projekt uppstår ofta nya idéer. Om dessa inte bedöms ingå i projektet ska en projektidé skapas (se dokumentmall: projektidé). Dessa hanteras inte vidare inom projektet.

26 8 (8) 8 Överlämning Efter projektavslut överlämnas den strategiska företagsetableringsplanen till projektbeställaren som då har i uppgift att sprida dokumentet för kännedom inom kommunen och hos företagarna. I slutrapporten anges vem som ansvarar för att spridningen verkställs. 9 Uppföljning och kvalitetssäkring När projektet är avslutat och godkänt av projektbeställaren gör projektledaren tillsammans med projektgruppen en uppföljning och sammanställning av projektet och resultatet redovisas till berörda parter. 10 Information, kommunikation och dokumentation 10.1 Information och kommunikation En detaljerad informations- och kommunikationsplan tas fram i separat dokument Dokumentation Projektledaren ansvarar för skapande och lagring av projektdokument och mötesanteckningar. Dokument som rör projektet lagras i kommunens dokumentlagringssystem, Castor, i ärende KS , arbetsdokument sparas under projekttiden hos projektledaren. 11 Referensdokument En riskanalys och en informations- och kommunikationsplan tas fram i projektets uppstartsskede.

27 Tjänsteskrivelse 1(4) Dnr :29:46 KS Kommunstyrelseförvaltningen Farid Ruhani Kommunstyrelsen Utvärdering av centrumhållplatsen i Oxelösund 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Bifalla förslagen till åtgärder gällande centrumhållplatsen i Oxelösunds kommun 2. Sammanfattning Kommunstyrelsen fattade den 27/8, 2012 beslut om ny centrumhållplatsen skulle utvärderas efter ett år i bruk, d.v.s. december Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utföra utvärderingen. Flytt att centrumhållplatsen tillkom efter den, av Länstrafiken genomförda, idéstudien Kollektivtrafiklösning för Oxelösund. Den nya hållplatsen skulle förbättra restiderna samt bidra till högre trafiksäkerhet under vinterhalvåret. De synpunkter som har kommit in från allmänheten berör sammantaget kapacitetsbrist, trafiksäkerhet samt buller och avgaser. Svaren från förarenkäterna som Nobinas förare har besvarat visar på att parkeringsplatsen samt en belysningsstolpe vi rundeln medför problem när förarna ska köra ut från hållplatsen. För att ta reda på resenärernas uppfattning om centrumhållplatsen har en resenärenkätundersökning på buss 715 genomförts. Av de 50 besvarade enkäterna är majoriteten av svaren övervägande positiva. De kompletterande synpunkter var bl.a. undermålig belysning samt önskan om bättre hållplatsmiljö. Beträffande buller har en bullermätning genomförts på centrumhållplatsen för att säkerställa att gällande riktvärden för buller inte överskrids. Uppmätta 2-minuters ekvivalentnivåer ger efter korrigering för bakgrundsnivån en dygnsekvivalent ljudnivå vid byggnadens fasader på lägre än 50 db(a) vilket understiger gällande riktvärdena för trafikbuller. OXL2621 v Utifrån Trafikverkets fyrstegsprincip har utvärderingen kommit fram till följande åtgärder möjliga för centrumhållplatsen: För att förbättra kapaciteten och öka trafiksäkerheten föreslås att parkeringsplatserna tas bort för att frigöra utrymme för bussarna. För att förebygga halt väglag vid centrumhållplatsen föreslås att för området kring centrumhållplatsen ges dispens från de lokala miljöbestämmelserna så att saltning kan tillåtas Med anledning av synpunkter om undermålig belysning och en belysningsstolpe Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2013-05-29, 13.00 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed SAMMANFATTNING 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara)

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara) FÖRAB Kallelse 1 (1) Datum 2013-09-08 STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER LEDAMÖTER (Äger rätt att närvara) Catharina Fredriksson (ordf) Patrik Renfors Dag Bergentoft Berit Karlsson Bo Jender

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

Remiss från Skolinspektionen - ansökan från Integrations Förening För Framtiden

Remiss från Skolinspektionen - ansökan från Integrations Förening För Framtiden SIGNERAD 2015-03-06 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-03-06 Vår referens Jan Walhagen Utredningssekreterare jan.walhagen@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen - ansökan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOITET. Sammanträdesdatum 2014-03-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOITET. Sammanträdesdatum 2014-03-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOITET 12 (21} Sammanträdesdatum 2014-03-04 53 Dnr 2014/239 Nybyggnation av gruppbostad enligt lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS INLEDNING Projektering

Läs mer

Sammanträde i kommunstyrelsen

Sammanträde i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 17 juni 2013, kl. 17.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Förslag till justerare

Läs mer

Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år.

Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år. OXL100 v 1.0 2006-11-13 1 (11) Fastställd UN 29 2013-05-02 Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år. Postadress Besöksadress Telefon/Fax

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2013-03-13, 13.30 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra F-9

Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra F-9 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-04-23 Utbildningssamordnare Mats Sandberg 0410-733936, 0708-817491 mats.sandberg@trelleborg.se Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra

Läs mer

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Barn- och skolnämndens arbetsutskott BARN- OCH SKOLNÄMNDENS 2013-05-29 Sida 1 (19) Plats och tid Stadshuset kl 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin Landström (V), Christina Åkerman

Läs mer

Befolkningsprognos 2015-2025. KS 2015-132

Befolkningsprognos 2015-2025. KS 2015-132 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-14 98 Befolkningsprognos 2015-2025. KS 2015-132 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-09-09, Obs! 9.00 kommunhuset rum 293

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-09-09, Obs! 9.00 kommunhuset rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-09-09, Obs! 9.00 kommunhuset rum 293 Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824 Kommunkontoret Projektplan 1 (8) Avdelningen för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet Anna-Karin Poussart 046-359 42 37 anna-karin.poussart@lund.se Kommunstyrelsens miljö- och häsloutskott Förslag till

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Gröna skolgårdar 2014

Tjänsteskrivelse. Förslag till Gröna skolgårdar 2014 SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (3) Datum 2014-06-03 Handläggare Carin Antonson Utvecklingssekreterare carin.antonson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Gröna skolgårdar 2014 GRF-2014-6072

Läs mer

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 1. Bakgrund Stora delar av de kommunala verksamheterna är organiserade i en beställar-utförarmodell,

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Gagnefs kommun Socialnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 2 Dnr 2015:73/13 ----------, GAGNEFS KOMMUN Sn 31 Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Socialnämnden föreslår

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

2015-05-13. Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319

2015-05-13. Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Plats och tid Beslutande Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319 Catharina Fredriksson, ordförande Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik Edström

Läs mer

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S)

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S) 1(15) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 4 tisdag 12 februari 2013 klockan 13.00-16.30 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör

Läs mer

Så arbetar vi fram nya Annedalsskolan

Så arbetar vi fram nya Annedalsskolan Så arbetar vi fram nya Annedalsskolan Projektgrupp Områdeschef Lokalförvaltningens projektledare Utvecklingsavdelningen Intressenter & konsulter Brukargrupp Med representanter för: medarbetare, facken

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 GSN-2013/111.159 1 (3) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Grundskolenämnden Conny.Steinmo@huddinge.se E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 Förslag

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN -~--~ -- - - ---, HUDDINGE I

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera. Ksau

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera. Ksau KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Ksau Tid och plats: Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 2014-06-09, 8.30 Kommunhuset 291. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

Dennis Nilsson Carl-Johan Cronstedt (M) Anette Persson Resurschef 30-32 BEVIS

Dennis Nilsson Carl-Johan Cronstedt (M) Anette Persson Resurschef 30-32 BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Jan Emtenäs (MP) Clas-Göran Borrman (S) Mikael Sporgelin (S) Lars Fornarve

Läs mer

2013-10-29. Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared Dnr KS 2013-187

2013-10-29. Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared Dnr KS 2013-187 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-10-29 332 Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared

Läs mer

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4)

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) HANDLÄGGARE Hjelm, Per 08-535 360 71 Per.Hjelm@huddinge.se Grundskolenämnden Svar på motion - Ta fram riktlinjer för Huddinges framtida

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Projektplan: Administrativa roller

Projektplan: Administrativa roller 1 (6) Projektplan: Administrativa roller Projektledare: Linda Lundberg Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 2010-06-14 1. Bakgrund och motiv Vid institutionerna finns idag ett antal olika befattningar vilka

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016 Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-07 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Rev. 2015-04-13 BUN/2015:156 Ledningsgruppen Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas Fahlén

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 130 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Ljungbacken C"örskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291

Ljungbacken Cörskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291 SÖDERTÄLJE K~'~.cM. UN -"., UTBllDN INGSKONTORET Tjänsteskrivelse 2008-10-20 O Lille-Vie Eklind Byggproj ektledare 08-55022601 Petra Karlsson Ekström Lokalstrateg 08-5502 15 32 Kommunstyrelsen Järna kommundelsnämnd

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer

Projektplan för översiktsplan för Österåkers kommun

Projektplan för översiktsplan för Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-02-04 PLAU 1:8 Dnr. KS 2014/0321-212 Projektplan för översiktsplan för Österåkers kommun Planarbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-08-30 1. Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 30 augusti 2005, klockan 13.15 15.

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-08-30 1. Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 30 augusti 2005, klockan 13.15 15. 2005-08-30 1 Plats och tid Beslutande Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 30 augusti 2005, klockan 13.15 15.00 Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Kurt Gustavsson Mayvor Lundberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-14.00 Beslutande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Övriga deltagande Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare

Läs mer

PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND

PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND STENUNGSUNDS KOMMUN PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND Typ av dokument Projektplan Dokumentägare T.f. Projektberedning för vision för Stenungsund Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Beslutsdatum

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden. (AU 98) KS 2014-158

Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden. (AU 98) KS 2014-158 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-04-08 95 Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden. (AU 98) KS 2014-158 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2013-10-25

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2013-10-25 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 10.00 11.40 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Berit Karlsson (S) Jan Widegren (M) Calinge Lindberg (S) Birgitta Luoto (S) Hans Hedström

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun

Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun 1 (5) KF 125/2011 Dnr 2011/95 623 Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun Kommunfullmäktiges beslut Det reviderade skolskjutsreglementet för Hultsfreds kommun godkänns. Ärendebeskrivning Förslag till

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv Sida: 1 (7) Delprojektdirektiv Verksamhetsutveckling Konstnärliga fakulteten Delprojekt Definition av och indelning i kompetensgrupper Sida: 2 (7) 1 Delprojektnamn/identitet Delprojektet benämns Verksamhetsutveckling

Läs mer

Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun

Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun Jan Olofsson 2011-04-04 Barn- och familjenämnden Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun I Eslövs kommun finns f n endast en fristående skola. Eslövs Montessori driver

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

2013-03-12. Medborgarförslag om uppbyggnaden av Tångaskolans idrottshall. Dnr KS 2012-434

2013-03-12. Medborgarförslag om uppbyggnaden av Tångaskolans idrottshall. Dnr KS 2012-434 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-03-12 77 Medborgarförslag om uppbyggnaden av Tångaskolans idrottshall. Dnr KS 2012-434 KS, KF Beslut

Läs mer

Riktlinjer för fritidsklubbar

Riktlinjer för fritidsklubbar Utlåtande 2006: RIV (Dnr 324-572/2006) Riktlinjer för fritidsklubbar Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Riktlinjer för fritidsklubbar för elever i skolår 4-6 i Stockholm fastställs

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Agenda Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Observatörer Skola Föräldrar och elever Medarbetare Utvärderingssamarbetet

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 10 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Utredning Kommunalt parkeringsbolag

Utredning Kommunalt parkeringsbolag TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2013-11-04 KS 2013/516 1 (5) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Utredning Kommunalt parkeringsbolag Ärendebeskrivning

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-09 GSN-2014/1424.601 1 (4) HANDLÄGGARE Nyberg, Peter Peter.Nyberg@huddinge.se Grundskolenämnden Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef

Läs mer

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN Tekniska nämnden 2012 05 24 58 164 Tekniska nämndens arbetsutskott 2012 05 11 73 174 Dnr 2011/945.04 Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt Bilaga:

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola 24 januari 2013 1 Strategin handlar om skolutveckling för att

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen. Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23

Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen. Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23 Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23 1 INLEDNING Såväl kommuninvånarna, fastighetsägarna, näringsidkare som kommunen drar nytta av ett attraktivt

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer