Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/sid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/sid"

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Ksau Tid och plats: Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde , 8.30 Kommunhuset 291. Catharina Fredriksson Ordförande Susanna Shaibu Sekreterare Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/sid Kommunstyrelsen OBS heldag. Utbildning/diskussion om ägarstyrning och bolagsfrågor på förmiddagen Informationsärenden 1. KS Information från ordföranden och kommunchefen Charlotte/Catharina 2. KS Information om resultatet i Kommunens kvalitet i Lisa Sollenborn 13,15 korthet (KKiK) 3. KS Information om skärgårdsprojekt Erik Lindhe 13,45 4. KS Information om fortsatt arbete efter Communicares avslut Sara Karlsson och Iréne Bengtsson 14,15 5. KS Information om framtidens förskola och skola Christer Åhlfeldt 14,45 2 Beslutsärenden 6. KS Projektplan för framtagande av strategisk 17 företagsetableringsplan 7. KS Utvärdering av centrumhållplats Farid Ruhani 15, KS Utredning möjligheten till två rätter att välja mellan på 52 kommunens särskilda boenden 9. KS Firmatecknare KS Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivning KS Redovisning av delegationsbeslut KS Delgivningar 68 Till kommunfullmäktige KS Ansökan om medlemskap i Stockholms och Uppsala 69 läns luftvårdsförbund 14. KS Investering i nytt lägerboende Conny Z mfl 16, KS Svar på motion om hur kommunen får unga i arbete KS Svar på motion: Nyttja "Bamse och skräptjuven" i 110 förskolan och på lågstadiet 17. KS Genomgång av balanslistan 115

2 Slutrapport Förstudie av framtida förskole- och skolorganisation i centrala Oxelösund Projektledare Christer Åhlfeldt

3 Sammanfattning Kommunstyrelsen fattade beslut den 30 januari 2013 om att tillsätta en projektgrupp som fick i uppgift att utreda innerstadens förskolor och skola. Uppdraget har omfattat två huvudalternativ som har utretts. 1. Kostnad för underhåll och upprustning av befintliga byggnader (D-skolan, Blåklockans förskola, Oxelö förskola, Frösängs förskola) för att täcka framtida behov. 2. Kostnad för nybyggnation av förskola och skola för att täcka framtida behov. Utreda kostnader och konsekvenser om man bygger i flera etapper eller allt på en gång. Projektet har kommit fram till att det ur ett pedagogiskt- och samhällsperspektiv är bäst att bygga en ny gemensam förskola och skola som till sin utformning är så flexibel att den klarar snabba förändringar av demografin. Skolan behöver utökas med 70 nya platser och förskolan har tillräcklig kapacitet för att klara kommande behov. Två av de berörda förskoleenheterna Oxelö förskola och Frösängs förskola är mycket kostsamma att bygga om för att uppnå ändamålsenliga lokaler utifrån nuvarande läroplan. Detta är på grund av att en anpassning av lokalerna medför att ett mindre antal barn får plats på förskolorna. Yta måste tas från den pedagogiska verksamheten för att bygga ut kök, personalarbetsrum, förråd och samtalsrum med mera. Dagens geografiska placering med två förskolor bidrar till en segregerad innerstad då Oxelö förskola har 17 nationaliteter och Frösängs förskola har tre nationaliteter. D-skolan uppfördes 1918 och har en arkitektur som inte är ändamålsenlig och kan inte byggas om för att klara läroplanens krav och verksamhetens behov. Den nya enheten kommer att ersätta Oxelö förskola, Frösängs förskola och D-skolan. Beräknad kostnad är 100 Mkr för den nya enheten. Vid en nybyggnation i innerstaden på fastigheten Idegranen 1 (Gamla Häggenskolan) byggs stadsdelarna Frösäng och Innerstaden ihop till en mera sammanhållen stad. Detta kommer att göra innerstaden mer attraktiv. För att öka attraktionskraften föreslår projektet även att man bygger en Multiplan i anslutning till den nya enheten för att skapa förutsättning för spontanidrott i de centrala delarna av Oxelösund. Multiplan är en plan med sarg för basket, fotboll skridskor med mera. Kostnad för att anlägga en Multiplan är mellan 1,5-2 Mkr (Kostnaden ingår inte i de 100 Mkr för nybyggnation av ny enhet). 2

4 Sammanfattning 2 Bakgrund och inledning 4 Genomförande 4 Resultat av projektet 5 Fastigheternas skick... 5 Ekonomi... 6 Arbetsmiljö... 6 Integration... 6 Pedagogik... 6 Demografi... 7 Trafikförhållande... 9 Samordning Diskussion 10 Resultat av utredningar Ekonomiska beräkningar och kalkyler Framtida organisation Framtida lokaler Alternativ användning av lokaler Ekonomi

5 Bakgrund och inledning Kommunstyrelsen har fattat beslut den 30 januari 2013 att utreda framtidens förskole- och skolorganisation i Oxelösunds innerstad. En projektplan antogs och en projektgrupp samt en styrgrupp tillsattes. Projektet har haft två inriktningar på utredningarna. Den första inriktningen har varit att se över befintliga förskolor samt skola utifrån de utredningsfaktorer som är beslutade i projektplanen. De befintliga enheterna är Frösängs förskola, Oxelö förskola, Blåklockans förskola samt D-skolan. Den andra inriktningen har varit att utreda nybyggnation. Bakgrunden till att kommunstyrelsen tog beslut att utreda förskole- och skolorganisationen i de centrala delarna av Oxelösund har varit ett ickeprioriterat underhåll av fastigheterna, icke ändamålsenliga lokaler samt en stor segregation inom kommunen. De olika enheter som ingår i projektet är Oxelö förskola, Frösängs förskola, Blåklockans förskola samt D-skolan med tillhörande fritidshem. Blåklockans förskola ligger inte geografiskt inom innerstadens upptagningsområde men har av fastighetens skick och storlek ansetts behöva ingå i den totala översynen och därmed att inrymmas i detta projekt. Blåklockans förskola ligger i stadsdelen Sunda. Genomförande Projektet har arbetat utifrån de olika utredningsfaktorer som finns beskrivet i projektplanen. Inom varje utredningsfaktor har olika expertiser anlitats internt och externt. Fastighetsrapporter Företaget Structor Nyköping AB har på Kustbostäders uppdrag utfört besiktningar av följande förskolor; Oxelö förskola, Frösängs förskola, Blåklockans förskola. Demografiutredning Demografiutredningen är framtagen på hela kommunen och på delområdesnivå. Delområdesprognosen har tagits fram med hjälp av konsulthjälp (Aditro) och är gjord på 10 år. Utgångsåret är Analys av prognosen har gjorts internt och slutsatserna/ tolkningar är kommunens egna. I totalprognosen är dock de tre olika alternativen framtagna utifrån planerad bostadsbyggand, vilket antas påverka antalet personer som flyttar till Oxelösund. Arbetsgrupp med pedagoger En arbetsgrupp har bildats för att utreda förutsättningarna för att bedriva verksamheter i befintliga lokaler utifrån gällande styrdokument. Arbetsgruppen har bestått av pedagoger representerade från Oxelö förskola, Frösängs förskola, Blåklockans förskola, D-skolan samt D-skolans fritidshem. Inspektionsrapporter Ett antal inspektioner har genomförts av miljö- och samhällsförvaltningen utanför projektet men parallellt med projektet. Dessa har lett till specifika och specialinriktade utredningar som buller-, luft- och fuktmätningar. Samordning med VOF och KFF Samtal med Vård- och omsorgsförvaltningen har skett inom projektet för att se över vilka möjligheter det finns till samordning mellan förvaltningarna i avseende samordning av lokaler och eller verksamheter. Även samtal med kultur- och fritidsförvaltningen har genomförts med syfte att se om det går att samverka mellan förvaltningarna om lokaler och eller verksamheter. 4

6 Resultat av projektet Fastigheternas skick Av de tre fastigheter som inrymmer förskoleverksamhet inom projektet har en inventering och besiktning av skick och kommande underhållsbehov gjorts. Målet med besiktningarna har varit att identifiera befintliga och kommande behov av åtgärder som behövs för att uppfylla krav på underhåll, myndighets- och verksamhetskrav. Förskolorna ska vara hållbara över en period om 25 år. Rapporterna beskriver vilket behov varje fastighet har utifrån underhåll, anpassning av verksamheten eller rivning. Underhåll Med underhåll menas att de brister som finns åtgärdas i det periodiska underhållet. Det är t.ex. ytskikt som mattor, väggbeklädnad, el, ventilation och VVS. Anpassning till myndighetskrav finns med som t.ex. ombyggnation av köken. Anpassning av verksamheten Med anpassning av verksamheten menas att lokalerna byggs om så att de ska passa till dagens behov av verksamhet inom befintlig byggnad. Ingen tillbyggnad är medtagen. Rivning Med rivning menas att fastigheten rivs och marken återställs. I kostnaden finns inte anläggningskostnader med som t.ex. plantering av träd och buskar. Oxelö förskola Oxelö förskola är den äldsta fastigheten av de tre undersökta förskolorna. Förskolan byggdes som barnstuga på 60- talet. Verksamheten var när den byggdes inriktad på omsorg och skulle motsvara hemlika förhållanden. Den är organiserad i fyra olika avdelningar med flera små rum med bl a. öppen spis på två av avdelningarna. Barnantalet var när den byggdes c:a barn per avdelning. För närvarande är det 18 barn i snitt per avdelning. Lokalerna är anpassade till ett färre antal barn än vad som finns i verksamheten i dag. Det gäller utemiljön, storlek på rum och planlösning. Underhållsbehovet är mycket stort på Oxelö förskola. Det pågår flera utredningar 1 parallellt med projektet om förskolans arbetsmiljö. Förskolan är i behov av en totalrenovering där allt behöver bytas ut och brister behöver åtgärdas. Frösängs förskola Frösängs förskola är byggd som förskola med fem avdelningar från början. Förskolan brann i början av 90- talet och två av avdelningarna gick att rädda. Förskolan är byggd under en tid då uppdraget var omsorg. Lokalerna är i behov av renovering och verksamhetsanpassning. Underhållet har varit eftersatt under en längre tid. Blåklockans förskola Blåklockans förskola är byggd som förskola med två avdelningar. Förskolan är byggd under en tid då uppdraget var omsorg. Lokalerna är i behov av renovering och verksamhetsanpassning. Underhållet har varit eftersatt under en längre tid. 1 Inspektionsrapport Oxelö förskola 5

7 Ekonomi I tabellen nedan redovisas en sammanställning av kostnader för ombyggnad eller rivning för de tre förskolorna som ingår i projektet. Kostnaderna är redovisade utifrån olika möjliga åtgärder utifrån fastigheternas skick. I nedanstående tabell finns inte kostnaderna för evakuering av lokalerna vid en ombyggnad medtagna. Fastigheternas restvärde (bokfört värde) finns inte medtaget vid en eventuell rivning. Ombyggnad Rivning Restvärde Oxelö förskola tkr tkr 218 tkr Frösängs förskola tkr 750 tkr 641 tkr Blåklockans förskola tkr 750 tkr 211 tkr Summa tkr tkr tkr Arbetsmiljö Planering av barns utveckling ställer större krav på att det finns goda förutsättningar med ändamålsenliga arbetsplatser för personalen för att planera, dokumentera och följa upp arbetet med barnen. Mera tid till administrativt arbete och dokumentation går åt i dag än tidigare (Skollagen 2011:800) vilket också ställer krav på lokalernas beskaffenhet. Inventering av arbetsrum samt personalrum har genomförts på samtliga enheter. Alla tre förskoleenheter saknar arbetsrum till personalen för dokumentation, planering och uppföljning. Möjligheter att föra känsliga samtal under sekretess finns inte då det saknas samtalsrum. Integration Mellan de centrala förskolorna finns det ett segregerat förhållande. Frösängs förskola finns i ett område som till största delen består av familjer födda i Sverige. Frösängs förskola har för närvarande tre olika språk förutom svenska. Oxelö förskola har ett upptagningsområde bestående av ett stort antal nationaliteter. Oxelö förskola har för närvarande 17 olika språk förutom svenska. D- skolans upptagningsområde består av ett stort antal barn med annat modersmål. Frösängs förskola och Oxelö förskola tillhör i dag D- skolans upptagningsområde men få av barnen från Frösängs förskola går till D-skolan beroende på att de tidigare har hört till Ramdalsskolans upptagningsområde. Det kommer att ta några år innan barnen från Frösängs förskola kommer att välja D-skolan. För att bryta den segregering som finns i Oxelösunds innerstad är ett sätt att slå samman de två förskolorna till en fysisk enhet. Upptagningsområdet kommer då att få en mindre segregerad struktur. Pedagogik Generellt kan man säga att våra lokaler inte är byggda och anpassade till dagens pedagogik. Förskola Förskolan har fått läroplanen reviderad 2010 (Lpfö 98 reviderad). Den reviderade läroplanen sätter fokus på lärandet. Förskolan måste anpassas för att möta de nya behov som läroplanen föreskriver. Det ställer nya krav på lokalernas utformning och beskaffenhet för barn och personal. Förskolan har inte anpassade lokaler för att ge barnen förutsättningar till lek, lustfyllt lärande, vattenlek, ateljé för skapande, utrymme för experiment, språk, matematik och rörelse. 6

8 Skola D-skolans utformning begränsar möjligheten att inspirera och arbeta ämnesövergripande. Skolan saknar salar för övningsämnena bild, idrott och hälsa, musik och slöjd. I dag får eleverna och lärare på D-skolan gå till Ramdalsskolan för att bedriva undervisning i slöjd och idrott. Stor tid av dagen går åt till att förflytta sig mellan skolorna. Lokalerna är inte anpassade för dagens undervisning och läroplanens mål. Möjligheten att dela in eleverna i olika stora grupper begränsas då tillgången på grupprum och lämpliga lokaler saknas. Lgr 11 (Läroplan för grundskola) säger: Undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet. Skolans mål är att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan. Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom bild, språk, musik, drama, dans. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Fritidshem D-skolans fritidshem är inte dimensionerat och byggt efter dagens antal barn och pedagogik barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek. Lokalerna skall vara ändamålsenliga (Lgr 11). Möjligheten att jobba i olika uttrycksformer och material saknas. Fritidshemmet är ett komplement till skolan och har ett viktigt uppdrag att stärka och utveckla våra elever för att de ska nå hög måluppfyllelse. Fritidshemmet skall ge eleverna möjligheter att nå kunskaper på ett mera laborativt och praktiskt sätt. genom erfarenheter av en utforskande och laborativ och praktisk metodik (Lgr 11). Demografi De demografiska förutsättningarna i Oxelösund är känsliga på grund av den lilla populationen. Små förändringar i in- och/eller utflyttningar påverkar hela organisationen. Inflyttning med anledning av invandring kan också med kort varsel påverka situationen. Olika enskilda aktörer inom förskola och skola som etablerar sig kan få konsekvenser som innebär att den planerade organisationen måste anpassas. Avgränsningar/metod Totalprognosen är gjord på 20 år ( ). Osäkerheten i en så lång prognos är stor. Därför har tre alternativa prognoser tagits fram; låg-, mellan- och högalternativ. Delområdesprognosen har tagits fram med konsulthjälp (Aditro) och är gjord på 10 år. Analys av prognosen har gjorts internt och slutsatserna/tolkningar är kommunens egna. 10 år är lång tid i en sådan typ av prognos varför osäkerheten är stor också här. Delområdesprognosen är avstämd gentemot och utgår från totalprognosens mellanalternativ. Om befolkningsprognoserna En befolkningsprognos är en framskrivning av befolkningen senast kända år (31 december 2012 i detta fall) utifrån antaganden om födda, döda, inflyttade och utflyttade. Framskrivningen görs ett år i taget utifrån befintlig struktur. Antagandena baseras på kunskap/statistik om utvecklingen tillbaka i tiden. Faktorer som utvecklingsplaner/strategier som finns inom kommunen beaktas normalt inte i prognosen. I totalprognosen är dock de tre olika alternativen framtagna utifrån planerat bostadsbyggande, vilket antas påverka antalet inflyttare till Oxelösund. 7

9 Behov av platser En beräkning av behovet av platser i förskola och skola är gjord utifrån demografiutredningen. Förskolans behov utgår från att det i förskolan finns ett behov av 550 platser. Alla barn som är 1-5 år går inte i förskolan. Förskola är ej obligatorisk. För närvarande så går 85 % av alla 1-5 åringar i förskola. Under vårterminerna går även de som fyller 6 år i förskolan. Detta medför att förskolans organisation måste motsvara 91 % av alla födda 1-5 åringar. I tabellen nedan finns alla förskoleplatser i kommunal regi samt fristående förskolor inom kommunen. Behovet motsvarande 550 platser uppkommer redan Kommunen har i dag kapacitet för att ta mot alla barn i förskoleålder. Inget behov av utbyggnad finns för förskolan. Antal förskoleplatser Demografi Behov Förskola Inom grundskolan gäller skolplikt. Alla barn mellan 7-15 år skall beredas plats i grundskolan. Kommunens grundskolor är i dag indelade i Förskoleklass till och med årskurs 5 samt årskurs 6-9. Det finns tre skolor för elever i de lägre åldrarna samt en skola för de högre. Breviksskolan som har de högre åldrarna är de årskurser som är mest utsatt för konkurrens av fristående skolor. Därmed är det svårt att göra en säker prognos för behovet av platser för dessa åldrar. Under de senaste åren har det varit cirka 20 elever per årskurs i årskurserna 6-9 som valt att gå i en fristående skola. I de lägre årskurserna Förskoleklass till och med årskurs fem är det cirka 20 elever som väljer fristående skolor. Det innebär att sammanlagt 100 elever väljer andra alternativ än den kommunala skolan. En trend det senaste året är att något färre elever väljer fristående skola vilket gör att behovet ökar på Breviksskolan. I kolumnen för behov i tabellen nedan är behovet 10 % högre än demografin. Detta är för att det måste finnas en överkapacitet för att tillgodose valfrihet och att antalet elever varierar mellan årskurserna. Om det skulle komma ett krav från regeringen om att åk 6 skall gå tillsammans med de lägre åldrarna kommer det inte att finnas någon plats för detta. Det skulle innebära att de tre skolorna som har de lägre åldrarna måste byggas ut med c:a 120 platser. Antal skolplatser Demografi Behov Skola F Skola Breviksskolan kommer troligtvis inte att få plats i F-huset som grundskolan för närvarande har verksamhet i. Om behovet blir större än 370 elever måste grundskolans årskurser 6-9 ta lokaler i anspråk i I-huset. Detta blir möjligt om Campus lämnar sina lokaler. Ett annat alternativ är att Breviksskolans F-hus byggs ut och att I-huset som inrymmer Campus är avyttras eller används till något annan verksamhet. 8

10 Grundskolans lägre åldrar 6-11 år 800 Antal personer År Lågalternativ 6-11 år Mellanalternativ 6-11 år Högalternativ 6-11 år Grundskolans åldrar Förskoleklass- årskurs 5 kommer att behöva 690 platser redan 2017 och 700 platser Årskurserna 6-9 kommer att behöva 445 platser redan 2019 och 450 platser Grundskolans högre åldrar år 500 Antal personer År Lågalternativ år Mellanalternativ år Högalternativ år Sammanfattningsvis så behöver grundskolan c:a 70 nya platser inom de närmsta 4 åren. Trafikförhållande En trafikutredning är gjord av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen under hösten Utredningen konstaterar att det är hårt trafikerade vägar kring både D-skolan, Oxelö förskola och Frösängs förskola. Vissa åtgärder för att minska hastigheten för fordon är åtgärdade vid Oxelö förskola och D-skolan. Vid Frösängs förskola har inga åtgärder gjorts trots starkt trafikerad väg utanför. Blåklockans förskola ligger skyddad i en skogsdunge utan någon trafik. Alla tre förskolor och skolan har problem med varutransporter som utgör en fara för barn och vuxna. 9

11 Samordning Inom projektet har diskussioner förts med Vård- och omsorgsförvaltningen samt Kultur- och fritidsförvaltningen om samordning av verksamheter, lokaler och anläggningar. Diskussionerna med Vård- och omsorgsförvaltningen har visat att det finns ett behov av att samordna all verksamhet som berör utbildning för vuxna med verksamhet som jobbar med arbetsmarknadsåtgärder. Diskussionerna med Kultur- och fritidsförvaltningen har visat att det finns ett behov av att ordna med en Multiplan för innerstadens barn och ungdomar. Multiplanen blir då en naturlig samlingsplats för spontanidrott för barn och ungdomar från båda stadsdelarna Frösäng och Centrum. Multiplanen kommer att tjänstgöra som en del av skolgården för skolbarnen under skoltid. Diskussion I nedanstående diskussion är samtliga utredningar och den samhällsekonomiska aspekten sammanvägda. Alla utredningar oberoende av varandra visar på brister och förbättringsområden i olika grad. Perspektivet i underlagen till beslut är 25 år framåt. Förskolan och skolan i Sverige genomgår en stor förändring. Att med säkerhet veta vad som krävs för lokaler om 25 år för att möta verksamhetens behov är mycket svårt. Från att i förskolan ha gått från en inriktning av omsorg till kunskapsinlärning medför en utveckling av pedagogik och ett förändrat behov av lokaler. Skolans utveckling har gått från katederundervisning till ett problembaserat lärande med flexibla undervisningsmetoder och grupper. Skolans lokalbehov har förändrats i och med att pedagogiken har utvecklats. Den utveckling som sker inom förskola och skola är svår att förutse vad det medför för behov av pedagogik, lokaler och teknik i framtiden. Resurserna för att driva förskola och skola är begränsade och behovet av att hushålla med våra gemensamma resurser ställer krav på kommunen att vara kostnadseffektiv. Små enheter utspridda över ett geografiskt område är kostnadskrävande i form av ökade lokal- och personalkostnader. Ett ålderstiget fastighetsbestånd som är i behov av underhåll och med dyra driftskostnader. Kravet på behöriga förskolelärare och lärare medför svårigheter att få till en organisation med rätt kompetens på små enheter. Resultat av utredningar Sammantaget visar samtliga utredningar på ett behov av förändring. Alla fyra enheter som ingår i projektet är byggda för förskole- och skolverksamhet men under en tidsepok där uppdraget var ett annat. Dessa lokaler är inte anpassade för dagens och eller morgondagens verksamhet. Att anpassa lokalerna till dagens verksamhetskrav är inte motiverat i förhållande till kostnaden. En anpassning av lokalerna medför att ett mindre antal barn får plats på förskolorna. Detta på grund av att yta måste tas från den pedagogiska verksamheten för att bygga ut kök, personalarbetsrum, förråd och samtalsrum med mera. Det är även ett större antal barn på förskolorna i dag än vad lokalerna byggdes för. Om beslutet blir att anpassa befintliga förskolor måste antalet förskoleplatser utökas. Trafiksituationen är inte acceptabel i anslutning till de aktuella förskolorna och skola som ingår i projektet. Tungt trafikerade vägar runt D-skolan och en intensiv trafik vid Frösängs förskola samt Oxelö förskola. Oxelö förskola har även en trång parkering och en farlig situation vid leverans av varor till och från förskolan. Det är direkt olämpligt att ha en skola vid en så trafikerad väg. 10

12 Ekonomiska beräkningar och kalkyler Samtliga beräkningar är schablonberäkningar. Projektet har ställt kostnaden för ombyggnation mot att bygga nytt. Alla beräkningar är gjorda i 2013 års priser. I beräkningarna för ombyggnation finns inte kostnaden med för evakuering av Frösängs förskola samt Oxelö förskola under tiden som ombyggnation sker. Att göra beräkningar som är exakta i ett så här tidigt skede medför stor osäkerhet. Faktorer som byggnadssätt och material, energikälla och yta påverkar kostnaden vid nybyggnation. Framtida organisation Oxelösunds förskolor och skolor får en ny organisation från och med 1 juli Den nya organisationen innebär en ny indelning av våra förskolor och skolor samt en ny ledningsorganisation. Förskolor och skolor är organiserade i förskole- och skolområden. Det kommer att bli tre områden med förskola och skola upp till årskurs 5. Peterslunds förskole- och skolområde som omfattar Peterslunds förskola, Blåklockans förskola, två dagbarnvårdare samt Peterslundsskolan. Ramdalsskolans förskole- och skolområde som omfattar Ramdalens förskola, Dalgångens förskola samt Ramdalsskolan. D-skolans förskole- och skolområde som omfattar Oxelö förskola, Frösängs förskola samt D-skolan. Breviksskolan är den enda högstadieskolan i kommunen och omfattar årskurserna 6-9. Stenviks förskola som är en förskola med omsorg dygnet runt tillhör inget förskoleoch skolområde då de har hela kommunen som upptagningsområde. Framtida lokaler Lokalerna behöver vara utformade på ett flexiblare sätt för att kunna anpassas till verksamhetens olika behov över tid. Förskola och skola har behov att kunna jobba i både stora och små grupper på ett flexibelt sätt. Det traditionella arbetssättet med avdelningar på förskolor där barn och personal är statiskt sammansatta över tid lämnar man för ett flexiblare arbetssätt. Det nya sättet att arbeta innebär att man jobbar mera med flexibla barngrupper där man delar in barnen efter aktivitet i stället för ålder. Lokalerna behöver vara mera anpassade för inlärning och ge möjligheter till experimentering och upplevelser mer än vad som går att göra med dagens lokaler. Oxelösund har en slimmad organisation med förskolor och skolor. Det finns en mycket liten överkapacitet på platser. En slimmad organisation är känslig för små förändringar i barnantalet. Över tid förändras åldersgruppernas storlek vilket medför att lokaler behöver vara flexibla för att kunna ställas om utan stora kostnader. I och med ombyggnaden av Ramdalens förskola 2013 har kommunen skapat två nav för förskole- och skolverksamhet. Dessa två är Peterslundsskolan och Ramdalsskolan. Dessa två nav kan ställa om sin verksamhet oberoende av åldersgruppernas storlek och verksamhetens inriktning. Samma behov finns i innerstaden men är idag inte möjligt att göra då förskolorna och skolan inte är belägna tillsammans. I den framtida planeringen av förskolor och skolor behöver man ta hänsyn till de snabbt skiftande storlekarna på åldersgrupper och bygga flexibelt. 11

13 Tredje navet Projektet föreslår att det byggs ett tredje nav för förskola till och med årskurs 5. Föreslagen placering är Idegranen 1 (Gamla Häggenskolan). Den nya förskolan och skolan är beräknad att inrymma 108 barn i förskoleåldrarna 1-5 år, 200 elever i grundskola Förskoleklass till och med årskurs 5, särskola årskurs 1-5, autismgrupp årskurs 1-5 samt förberedelseklass för asylsökande elever. Skolan är planerad att bli cirka m 2.Den nya enheten är planerad att innehålla gymnastiksal, slöjdsalar, musiksal och kök. Den nu befintliga särskole- och autismgruppen på Peterslundsskolan föreslås flytta till den nya enheten. Det snabbt ökade behovet av platser inom grundskolan samt förskolornas stora renoveringsbehov gör att det inte är rimligt att bygga den nya enheten i etapper. Markanalys Innan det börjas projektera för en nybyggnation behöver marken undersökas. Det är en geoteknisk undersökning som fastställer om pålning behöver göras och i så fall hur mycket. Med anledning av att det tidigare har funnits en skola på fastigheten behöver det också göras en markanakanalys för att fastställa att marken är fri från föroreningar. Föroreningar som till exempel kan bestå av PCB från fogmassa. Detaljplan Gällande detaljplan fastställdes i november Planen tillåter en skolbyggnad på fastigheten Idegranen 1 och tomten är så kallad kvartersmark. I stort sett är hela fastigheten Idegranen 1 på kvm är byggbar. Den byggrätt som tillåts är envåningshus med en byggnadshöjd på 3,5 meter. Planen från 1962 reglerar inte takets utformning eller markens höjd. Omgivande mark har bestämmelsen park, vilket är en mycket flexibel bestämmelse. Exakt vilka markanvändningar som kan betraktas som park är svårt att säga. Dock så är park kommunägd allmän platsmark, detta kan inte ändras. Ändamålet måste alltså vara allmänt och marken kan inte ingå i skolfastigheten. Skatepark, Multiplan, boulebana, gång och cykelvägar kan till exempel betraktas som park. Parkering, angöring och utfarter går inte att anlägga på mark med bestämmelsen park utan måste anläggas på kvartersmark. Multiplan Med spontanidrott menas egenorganiserad aktivitet som kan vara idrott, motion, friluftsliv. En spontanidrottsplats är en offentlig yta, miljö eller anläggning som är öppen för alla människor, ger goda möjligheter till rörelse året runt, inte är avgiftsbelagd eller möjlig att reservera. Helst ska de vara bostadsnära eller placerade där många människor rör sig. Det kan vara allt från lekplatser, isbanor, gräsytor, tennisbanor, näridrottsplatser, streetbasket. Den föreslagna Multiplanen har ett underlag av gummiasfalt och är utrustad med sarg, fotbollsmål, basketkorgar samt att det går att spola till skridskoplan på vintern. På den tilltänkta gamla grusfotbollsplanen finns det belysning. Belysningen behöver ses över och möjlighet för vatten till att spola isen behöver också finnas. Alternativ användning av lokaler Ett av uppdragen inom projektet har varit att hitta alternativa användningsområden för de lokaler Utbildningsförvaltningen eventuellt lämnar. Projektet har haft dialog med Vård- och omsorgsförvaltningen om deras framtida behov. Projektet föreslår att det görs en större översyn av vilka externa fastighetsägare som det finns kontrakt med samt vilka framtida behov av lokaler som finns inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Detta bör ske i ett särskilt projekt. 12

14 Utifrån projektets förslag till beslut har följande slutsatser gällande alternativa användningsområden framkommit. Oxelö förskola Behovet av insatser på Oxelö förskola för att få bra förutsättningar för att bedriva förskoleverksamhet är så stora att det ekonomiskt inte är försvarbart. Förslaget är att fastigheten avyttras via en försäljning eller att man river fastigheten. Frösängs förskola Förskolan är i ett bättre skick och skulle kunna användas till annan verksamhet inom till exempel Vård- och omsorgsförvaltningen. Blåklockans förskola Förskolan är i ett stort behov av renovering. Utbildningsförvaltningens behov av förskolan är beroende av den demografiska utvecklingen samt utvecklingen av etablering av fristående förskolor i kommunen. Med anledning av den stora osäkerheten bör man avvakta några år med fastighetens framtid. D-skolan D-skolan är en gammal skolbyggnad byggd 1918 efter dåtidens pedagogik och normer. Byggnaden genomgick 1998 en stor upprustning och modernisering med ny el och ventilation. Huvudbyggnaden är efter dagens krav på skola inte en lämplig byggnad för att bedriva undervisning på grundskolenivå. I enlighet med projektets förslag till beslut föreslår projektet att Campus Oxelösund flyttar all sin verksamhet till D-skolan. För att få en bra samverkan mellan kommunens förvaltningar som arbetar med arbetsmarknadsinsatser och utbildning för vuxna bör dessa verksamheter samlokaliseras i D-skolans lokaler. Lokalerna är redan ombyggda och anpassade för undervisning och kan med relativt små medel även ställas om till kontor. Övriga fastigheter på tomten till D- skolans fastighet borde avyttras i form av försäljning och användas till annat ändamål som till exempel bostäder i ett plan. Campus Oxelösund Campus Oxelösund med sina verksamheter lämnar fastigheten och flyttar till D- skolan. Breviksskolans elevunderlag är osäkert för framtiden. Detta beroende på hur många elever som går i fristående verksamheter. Breviksskolans årskurser 6-9 kommer eventuellt att behöva ta en del av lokalerna på Campus. 13

15 Ekonomi I den ekonomiska kalkylen nedan finns inte Blåklockans förskola med efter som projektet föreslår att man avvaktar den framtida demografiska utvecklingen samt nyetablering av privata aktörer. Endast löpande underhåll bör utföras under de närmsta åren innan beslut tas om fastighetens framtid. Vid en eventuell avyttring av fastigheter påverkas kostnader alternativt intäkter beroende på om man säljer eller river fastigheterna. Dessa kostnader blir engångskostnader som påverkar den totala kalkylen. Vid en försäljning överstigande det restvärde (bokförda värdet) på fastigheten blir det en intäkt (reavinst) och vid en försäljning understigande det restvärde (bokförda värdet) blir det en kostnad (reaförlust). Vid en eventuell rivning tillkommer kostnaden för restvärdet (bokförda värdet) på fastigheten. Rivning Restvärde Oxelö förskola tkr 218 tkr Frösängs förskola 750 tkr 641 tkr Summa tkr 859 tkr Beroende på vilken norm som väljs att bygga efter när det gäller fastighetens energibehov varierar åtgång av energi. Boverket kommer att komma med nya riktlinjer från och med 31 december 2018 som utgår från EU-direktivet 2010/31/EU. Då ska alla nya fastigheter som ägs av myndigheter vara nära nollenergihus. Att bygga enligt nya normen är cirka 5% dyrare än nuvarande norm. Investering D-skolan är i ett acceptabelt skick och ingår inte i nedanstående kalkyl för ombyggnad. Utökning av 70 nya platser i skolan är beräknade utifrån en extra modul i anslutning till D-skolan. I kostnaden för ombyggnad finns inte kostnaden med för att evakuera verksamheten i tillfälliga lokaler under tiden man renoverar fastigheten. En utökning av antalet förskoleplatser finns med i detta alternativ då antalet platser blir färre vid en ombyggnad. Ombyggnad Oxelö förskola tkr Frösängs förskola tkr 40 nya platser i tkr förskolan Nybyggnation nuvarande norm 14 Nybyggnation efter nya platser i skolan tkr tkr tkr Summa: tkr tkr tkr Kostnader för investeringar Drift Energianvändning för fastigheter består av uppvärmning samt el till ventilation. Beräkning för dessa kostnader är svåra att göra och görs med en osäkerhet. Priset för energikostnaden är beräknad till 60 öre/kwh.

16 Vid nybyggnation blir det andra typer av samordningsvinster. Exempel på sådana vinster är bland annat ett kök, ett hämtningsställe för sopor, bättre utnyttjande av gemensamma lokaler och administrativa resurser. Förutsättningar för att nyttja personalen bättre ökar vid öppethållande och vikarieanskaffning. En viss personaleffektivisering kan uppnås vid en sammanslagning av tre enheter till en. Möjligheten att skapa heltidstjänster ökar med en större enhet. Dessa samordningsvinster finns inte med i nedanstående tabell. Nedanstående tabell är beräknad på D-skolan, Oxelö förskola samt Frösängs förskola. Kapitalkostnader är kostnaden för ränta och avbetalning för lån på investeringar. Kostnader är beräknade utifrån en avskrivningstid på 40 år. Ombyggnad Nybyggnation nuvarande norm Nybyggnation efter 2018 Energikostnad 720 tkr 158 tkr 50 tkr Kapitalkostnad tkr tkr tkr Summa: tkr tkr tkr Tabellen visar kostnader per år. 15

17 Tjänsteskrivelse 1(2) Dnr :09:40 KS Kommunstyrelseförvaltningen Camilla Norrgård Sundberg Kommunstyrelsen Projektplan för att ta fram en Strategisk företagsetableringsplan 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Uppdraget för att ta fram en Strategisk Företagsetableringsplan genomförs enligt bifogad Projektplan. 2. Sammanfattning Kommunchefen har fått i uppdrag att ta fram förslag till en strategisk företagsetableringsplan. Planen ska innehålla följande: - Vad finns det för tillgångar i Oxelösund? - Hur jobbar vi med markberedning och Exploateringskonton? - Hur ska vi få hit nya företag? - Vilka sorters företag? - Hur ska vi utveckla vår beredskap för utbyggnation av befintliga företag? - Vilka är redan på gång? Målet för projektgruppen är att senast till Kommunstyrelsesammanträdet ha tagit fram en strategisk företagsetableringsplan som kan lämnas till Ks för antagande. ONYX är Oxelösunds och Nyköpings näringslivsbolag, det ägs gemensamt av näringslivet och näringslivsorganisationerna tillsammans med kommunerna Oxelösund och Nyköping. Eftersom ONYX redan har ett projekt på gång kring vissa av frågeställningarna ovan koncentrerar man sig i detta projekt på de frågor som inte ingår i ONYXs utredning. Oxelösunds kommun har representanter i ONYX arbetsgrupp och styrelse, så vi är delaktiga i den utredningen och kommer att ta del av resultatet. De punkter som inte kommer att behandlas i detta projekt är således sådant som redan är på gång och följande punkter lyfts därför ut från det ursprungliga uppdraget - Hur ska vi få hit nya företag? - Vilka sorters företag? - Vilka är redan på gång? OXL2621 v Bakgrund Många kommuner har idag svårt att attrahera nya företag att etablera sig och för att kunna locka till sig dem samt att behålla de befintliga företagen behövs en marknadsplan där kommunen arbetar proaktivt och inte bara tar emot de företag som själva aktivt väljer att flytta till kommunen. Oxelösunds kommun har idag ingen sådan marknadsplan/strategi. För att ta fram en plan behövs en utredning för att hitta Oxelösunds kommuns fördelar med vad vi kan erbjuda företagen och på vilket sätt, därför har detta projekt tillkommit efter ett beslut i Kommunstyrelsen ( Ks 153). Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

18 Tjänsteskrivelse 2(2) :09:40 KS Ärendets beredning Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till kommunchefen att ta fram en strategisk företagsetableringsplan. Planen planeras att tas fram senast till Kommunstyrelsens sammanträde Ekonomi och finansiering Händelser Prisförslag på markarbeten Inspirationsseminarium där även företagare bjuds in Informationsfolder, hemsida Summa Belopp kr kr kr kr Ytterligare kostnader som kan uppstå som följd av projektet tas med till mål och budget Konsekvenser I framtagandet av planen ska konsekvenser ur olika perspektiv beaktas, i detta projekt är det främst miljöperspektivet som kan påverkas och därför utreds. 4.4 Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget Kommunstyrelseförvaltningen anser att detta projekt är viktigt för kommunens utveckling. För att ha en plan för att kunna attrahera nya samt behålla befintliga företag är detta ett viktigt strategiskt dokument att ta fram. Beslutsunderlag Projektplan för Strategisk företagsetablering. Förvaltningschef Handläggare Beslut till: Kommunchefen (FÅ)

19 1 (8) Projektplan Strategisk företagsetableringsplan OXL200 v

20 2 (8) Innehållsförteckning 1. Inledning Projektets bakgrund Projektbeskrivning Uppdragsbeskrivning Syfte Mål Avgränsningar Framgångsfaktorer Risker Organisation Uppdragsgivare Styrgrupp Ansvarig beställare Projektledare Projektgrupp Referensgrupper Arbetsgrupper Resurser 6 5 Tidsplan 6 6 Huvudaktiviteter och milstolpar 6 7 Projektarbetssätt Metoder Möten Rapportering Verktyg Tester Projektavvikelser Ändring av projektorganisation Övriga avvikelser Nya projektidéer Överlämning 8 9 Uppföljning 8 10 Information, kommunikation och dokumentation Information och kommunikation Dokumentation Referensdokument 8

21 3 (8) Dokumentets syfte Projektplanen är det övergripande sammanhållande projektdokumentet. Projektplanen redogör för vad som ska göras, vem som gör vad inom projektet samt hur det ska göras. Projektplanen omfattar alla moment från projektstart till avslut. Samtliga rubriker i dokumentet ska alltid finnas med, ledtexterna under kan dock tas bort. Versionshantering KS godkänner och fastslår projektplanen. Efter projektplanen är fastslagen görs inga ändringar om dessa inte faller under punkt I sådana fall skapas en ny version och detta dokumenteras i tabellen nedan. Version Ansvarig Förändring 1.0 Charlotte Johansson

22 4 (8) 1. Inledning 1.1 Projektets bakgrund Många kommuner har idag svårt att attrahera nya företag att etablera sig och för att kunna locka till sig dem samt att behålla de befintliga företagen behövs en marknadsplan där kommunen arbetar proaktivt och inte bara tar emot de företag som själva aktivt väljer att flytta till kommunen. Oxelösunds kommun har idag ingen sådan marknadsplan/strategi. För att ta fram en plan behövs en utredning för att hitta Oxelösunds kommuns fördelar med vad vi kan erbjuda företagen och på vilket sätt, därför har detta projekt tillkommit efter ett beslut i Kommunstyrelsen ( Ks 153). 2 Projektbeskrivning 2.1 Uppdragsbeskrivning Kommunchefen har fått i uppdrag att ta fram förslag till en strategisk företagsetableringsplan. Planen ska innehålla följande: - Vad finns det för tillgångar i Oxelösund? - Hur jobbar vi med markberedning och Exploateringskonton? - Hur ska vi få hit nya företag? - Vilka sorters företag? - Hur ska vi utveckla vår beredskap för utbyggnation av befintliga företag? - Vilka är redan på gång? 2.2 Syfte Syftet med projektet är att ta fram en plan för hur det strategiska arbetet för företagsetablering ska genomföras. Planen blir ett komplement till ONYX förstudie Företagsetableringar Nyköping/Oxelösund som pågår med hjälp av konsulten WSP. 2.3 Mål Målet är att senast till Kommunstyrelsesammanträdet ha tagit fram en strategisk företagsetableringsplan som kan lämnas till Ks för antagande. 2.4 Avgränsningar Eftersom ONYX redan har ett projekt på gång kring vissa av frågeställningarna ovan koncentrerar man sig i detta projekt på de frågor som inte ingår i ONYXs utredning. Oxelösunds kommun har representanter i ONYX arbetsgrupp och styrelse så vi är delaktiga i denna utredning och kommer att ta del av resultatet. De punkter som inte kommer att behandlas i detta projekt är således sådant som redan är på gång och följande punkter lyfts därför ut från det ursprungliga uppdraget - Hur ska vi få hit nya företag? - Vilka sorters företag? - Vilka är redan på gång?

23 5 (8) 2.5 Framgångsfaktorer Engagemang från projektdeltagarna. Stöd från chefer så att projektdeltagarna kan avsätta tid för projektet. 2.6 Risker En riskanalys tas fram tillsammans med projektgruppen när arbetet sätts igång. 3 Organisation 3.1 Uppdragsgivare Kommunstyrelsen 3.2 Styrgrupp Charlotte Johansson, Kommunchef Magnus Pettersson, Ekonomichef Per Ahl, VD Oxelö Energi och Kustbostäder Elisabeth Bäckman Steninger, Miljö- och samhällsbyggnadschef Hans Rainer och Gunilla Marklund, adjungeras in vid behov. 3.3 Ansvarig beställare Charlotte Johansson, Kommunchef. 3.4 Projektledare Camilla Norrgård Sundberg, Miljöstrateg 3.5 Projektgrupp Hans Rainer, Näringslivsstrateg Gunilla Marklund, Mark- och Exploateringsstrateg Samy Abu Eid, Planarkitekt Julia Bergman, Marknadschef Oxelö Energi och Kustbostäder 3.6 Referensgrupper Kommer inte att behövas i detta projekt, de specialister som är berörda finns med i projektgruppen. 3.7 Arbetsgrupper Kommer inte att behövas i detta projekt, projektgruppen är tillika arbetsgrupp.

24 6 (8) 4 Resurser 4.1 Ekonomi Händelser Prisförslag på markarbeten Inspirationsseminarium där även företagare bjuds in Informationsfolder, hemsida Summa Belopp kr kr kr kr Kostnader som kan tillkomma som följd av projektet tas med till mål och budget Tidsplan Arbetet startas upp när projektplanen godkänts av Ks (beräknat i januari 2014) och en färdig strategisk företagsetableringsplan presenteras till Ks senast i maj Huvudaktiviteter och milstolpar Detaljerad aktivitetsplan hanteras i separat aktivitetsplan. Startmöte med brainstorming och SWOT-analys 3 februari 2014 Exempel på andra kommuners planer presentation och förslag på 3 februari upplägg för vår plan Inspirationsseminarium med föreläsare 10 februari Koppling till ONYX förstudie. Efter 12 februari Presentation av färdigt förslag till styrgruppen. Senast 30 april 7 Projektarbetssätt 7.1 Metoder Projektplanen och övriga styrande dokument är projektets riktlinjer mot vilka projektet ska följas upp och avrapporteras Möten Projektgruppen kommer att ha regelbundna möten för att diskutera projektet och dess utveckling. Mellan träffarna arbetar var och en för sig och vad som gjorts presenteras på de gemensamma mötena.

25 7 (8) Projektledaren har regelbundna möten med styrgruppen där projektets fortskridande redovisas Rapportering Projektledaren rapporterar till Styrgruppen som i sin tur rapporterar till Ks. Rapportering sker efter att huvudaktiviteter är avslutade, eller när det finns något annat att ta upp, t ex problem i projektet. 7.2 Verktyg I detta projekt används t ex inspirationsseminariet som ett verktyg, andra verktyg är utredningar om de olika punkterna. 7.3 Tester Inga tester behöver göras i detta projekt. 7.4 Projektavvikelser Ändring av projektorganisation Alla organisatoriska förändringar som görs ska kommuniceras med projektledaren som dokumenterar och informerar samtliga i projektorganisationen Övriga avvikelser Om projektet ser ut att avvika från överenskommen tidplan, leveranstidpunkt och/eller ekonomiska ramar ska den projektmedlem som är närmast upptäckten snarast meddela detta till projektledaren som snarast sammankallar projektgruppen där den uppkomna situationen diskuteras. På mötet beslutas om vilket av de två följande alternativen som föreligger. 1. Avvikelsen är av sådan karaktär att det går att hantera inom de givna ramarna utan att den totala tidsåtgången eller ekonomiska ramarna ändras. I detta fall räcker det med protokollet som rapport till styrgruppen. 2. Avvikelsen är av sådan karaktär att de överenskomna ramarna för tid och/eller kostnad kommer att överskridas varför så mycket fakta som möjligt samlas in för en rapport till styrgruppen. KS får sedan avgöra vilka åtgärder som är lämpliga (t ex ändring av specifikation, tidplan eller ekonomiska ramar) och ge styrgruppen förändrade direktiv. 7.5 Nya projektidéer Under ett projekt uppstår ofta nya idéer. Om dessa inte bedöms ingå i projektet ska en projektidé skapas (se dokumentmall: projektidé). Dessa hanteras inte vidare inom projektet.

26 8 (8) 8 Överlämning Efter projektavslut överlämnas den strategiska företagsetableringsplanen till projektbeställaren som då har i uppgift att sprida dokumentet för kännedom inom kommunen och hos företagarna. I slutrapporten anges vem som ansvarar för att spridningen verkställs. 9 Uppföljning och kvalitetssäkring När projektet är avslutat och godkänt av projektbeställaren gör projektledaren tillsammans med projektgruppen en uppföljning och sammanställning av projektet och resultatet redovisas till berörda parter. 10 Information, kommunikation och dokumentation 10.1 Information och kommunikation En detaljerad informations- och kommunikationsplan tas fram i separat dokument Dokumentation Projektledaren ansvarar för skapande och lagring av projektdokument och mötesanteckningar. Dokument som rör projektet lagras i kommunens dokumentlagringssystem, Castor, i ärende KS , arbetsdokument sparas under projekttiden hos projektledaren. 11 Referensdokument En riskanalys och en informations- och kommunikationsplan tas fram i projektets uppstartsskede.

27 Tjänsteskrivelse 1(4) Dnr :29:46 KS Kommunstyrelseförvaltningen Farid Ruhani Kommunstyrelsen Utvärdering av centrumhållplatsen i Oxelösund 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Bifalla förslagen till åtgärder gällande centrumhållplatsen i Oxelösunds kommun 2. Sammanfattning Kommunstyrelsen fattade den 27/8, 2012 beslut om ny centrumhållplatsen skulle utvärderas efter ett år i bruk, d.v.s. december Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utföra utvärderingen. Flytt att centrumhållplatsen tillkom efter den, av Länstrafiken genomförda, idéstudien Kollektivtrafiklösning för Oxelösund. Den nya hållplatsen skulle förbättra restiderna samt bidra till högre trafiksäkerhet under vinterhalvåret. De synpunkter som har kommit in från allmänheten berör sammantaget kapacitetsbrist, trafiksäkerhet samt buller och avgaser. Svaren från förarenkäterna som Nobinas förare har besvarat visar på att parkeringsplatsen samt en belysningsstolpe vi rundeln medför problem när förarna ska köra ut från hållplatsen. För att ta reda på resenärernas uppfattning om centrumhållplatsen har en resenärenkätundersökning på buss 715 genomförts. Av de 50 besvarade enkäterna är majoriteten av svaren övervägande positiva. De kompletterande synpunkter var bl.a. undermålig belysning samt önskan om bättre hållplatsmiljö. Beträffande buller har en bullermätning genomförts på centrumhållplatsen för att säkerställa att gällande riktvärden för buller inte överskrids. Uppmätta 2-minuters ekvivalentnivåer ger efter korrigering för bakgrundsnivån en dygnsekvivalent ljudnivå vid byggnadens fasader på lägre än 50 db(a) vilket understiger gällande riktvärdena för trafikbuller. OXL2621 v Utifrån Trafikverkets fyrstegsprincip har utvärderingen kommit fram till följande åtgärder möjliga för centrumhållplatsen: För att förbättra kapaciteten och öka trafiksäkerheten föreslås att parkeringsplatserna tas bort för att frigöra utrymme för bussarna. För att förebygga halt väglag vid centrumhållplatsen föreslås att för området kring centrumhållplatsen ges dispens från de lokala miljöbestämmelserna så att saltning kan tillåtas Med anledning av synpunkter om undermålig belysning och en belysningsstolpe Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

Slutrapport. Förstudie av framtida förskole- och skolorganisation i centrala Oxelösund. Projektledare Christer Åhlfeldt 2014-01-10

Slutrapport. Förstudie av framtida förskole- och skolorganisation i centrala Oxelösund. Projektledare Christer Åhlfeldt 2014-01-10 Slutrapport Förstudie av framtida förskole- och skolorganisation i centrala Oxelösund Projektledare Christer Åhlfeldt 2014-01-10 Sammanfattning Kommunstyrelsen fattade beslut den 30 januari 2013 om att

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till extra sammanträde 2013-06-19, 16.30 Koordinaten Stora mötet. Catharina Fredriksson

Läs mer

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Samhällsbyggnad Kommunens verksamhetslokaler Jill Linde Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-06-11, 17.15 i Stora mötet på Koordinaten Catharina Fredriksson

Läs mer

F-6 skola, centralorten 2015-05-19

F-6 skola, centralorten 2015-05-19 F-6 skola, centralorten 2015-05-19 Rösparksskolan Mossens fritidshem Nya skolan (förskoleklass och fritidshem) Rösparksskola (årskurs 1-6) Nolby (Tellus fritidshem) 2015-03-11 2 Rösparksskolan - nuläge

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Förskoleklass åk 6 skola i centralorten 12 januari 2016

Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Förskoleklass åk 6 skola i centralorten 12 januari 2016 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Förskoleklass åk 6 skola i centralorten 12 januari 2016 Program dagens möte Del 1 Processplan II delaktighet vårdnadshavare EN Förskoleklass

Läs mer

3. Samråda om och inhämta underlag kring kommunens långsiktiga behov av större investeringar.

3. Samråda om och inhämta underlag kring kommunens långsiktiga behov av större investeringar. 1 (5) Överenskommelse om lokaler Beredningsprocess A. Tillsättande av lokalberedning under KS Majoriteten och alliansen är överens om att inrätta en investeringsberedning direkt under kommunstyrelsen.

Läs mer

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Minnesanteckningar 1 (2) Datum 2012-11-05 Demokratiberedningen Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Deltagare: Björn Johansson (MP), Dag Bergentoft (M), Lotta Johnsson-Fornarve

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 8.30-11.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) 197-200 Inge Ståhlgren (S) Leif Thor (M) Jan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

Byggnation av ny skola samt förskola i Anebys centralort

Byggnation av ny skola samt förskola i Anebys centralort PM Skolutredning Byggnation av ny skola samt förskola i Anebys centralort Sammanfattning Med anledning av att Svartåskolans lokaler tömts på grund av fukt- och mögelskador behöver kommunen bygga en ny

Läs mer

Tjänsteskrivelse Projektrapportering- Hagaskolan

Tjänsteskrivelse Projektrapportering- Hagaskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 2015-03-13 DNR BUN 2015.115 ANDERS FORSBERG SID 1/2 ANDERS.FORSBERG@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Projektrapportering-

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

Bostads- och markförsörjningsprogram 2013-2026 för Lomma kommun

Bostads- och markförsörjningsprogram 2013-2026 för Lomma kommun Sidan 1 av 7 Södra kommundelen Vinstorp Utbyggnadsprogram/tidplan/kommmentar/förslag Vinstorpskolan kommer inte att behövas för skoländamål när Karstorpskolan är helt utbyggd, och kan därför komma att

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2013-05-29, 13.00 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dnr BUN16/39 RIKTLINJER Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2016-03-22 Dnr BUN16/39 2/10 Innehållsförteckning 1

Läs mer

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8 Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Kommunchefens tjänsteskrivelse; Investering förstudie för nytt äldreboende 2012-12-03

Läs mer

Byleskolan - Ny skolbyggnad

Byleskolan - Ny skolbyggnad 1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kommunfastigheter Maria Östholm Byleskolan - Ny skolbyggnad Sammanfattning Täby kyrkby och området Byle har en kraftig befolkningstillväxt bland annat till följd av omfattande

Läs mer

Beställning av lokaler utifrån ett utökat behov i förskola och skola

Beställning av lokaler utifrån ett utökat behov i förskola och skola Tjänsteutlåtande Välfärdscontroller 2016-02-08 Henrik Malmström 08-590 975 19 Dnr: henrik.malmstrom@upplandsvasby.se UBN/2016:41 20922 Utbildningsnämnden Beställning av lokaler utifrån ett utökat behov

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Projektbeskrivning ipads i lärandet

Utbildningsförvaltningen. Projektbeskrivning ipads i lärandet Utbildningsförvaltningen Projektbeskrivning 2012-06-05 ipads i lärandet Inledning Barn av idag föds in i den digitala världen. Det måste förskola och skola förhålla sig till. Stiftelsen för Internetinfrastruktur

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S)

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-09-21 Plats och tid 08.30-11.20 Beslutande Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Övriga deltagare Thomas Lindberg skolchef,

Läs mer

Inriktningsbeslut för ny skola i Järvastaden

Inriktningsbeslut för ny skola i Järvastaden SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-12-19 SID 1 (5) KS/2014:494 TJÄNSTESKRIVELSE Inriktningsbeslut för ny skola i Järvastaden Sammanfattning Den utbyggnad som sker, främst i norra Solna, medför

Läs mer

2015-01-21. Förslagrätt om etablering av förskola i Bolinder Strand

2015-01-21. Förslagrätt om etablering av förskola i Bolinder Strand TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 2015-01-21 Barn- och ungdomsnämnden Dnr Bun 2014/154 Förslagrätt om etablering av förskola i Bolinder Strand Förslag till beslut 1 Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice. KS

Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-10 189 Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice.

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningens rapport på återremiss av en motion.

Barn- och utbildningsförvaltningens rapport på återremiss av en motion. Barn- och utbildningsförvaltningens rapport på återremiss av en motion. Kommunstyrelsen har beslutat att återemitera ett ärende (Dnr KS/2014:237) till Barn- och utbildningsnämnden för ytterligare utredning

Läs mer

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed SAMMANFATTNING 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN GODKÄNNANDE För att få godkännande att bedriva förskola, skolbarnsomsorg och pedagogisk omsorg (tex familjedaghem) och få kommunala bidrag

Läs mer

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR GRUNDSKOLOR OCH FÖRSKOLOR. Bergsåker/Lidens skolområde 2012-03-27. SWECO Architects AB Sundsvall

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR GRUNDSKOLOR OCH FÖRSKOLOR. Bergsåker/Lidens skolområde 2012-03-27. SWECO Architects AB Sundsvall LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR GRUNDSKOLOR OCH FÖRSKOLOR Bergsåker/Lidens skolområde 2012-03-27 SWECO Architects AB Sundsvall 6291026000 Inledning Arbetet med lokalförsörjningsplanen har baserats på en inventering

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

Svar på motion (MP) om varje elevs rätt till skolgård

Svar på motion (MP) om varje elevs rätt till skolgård UTDRAG 1 (3) 2013-10-16 Barn- och ungdomsnämnden 82 Svar på motion (MP) om varje elevs rätt till skolgård Dnr BUN 2013/0659 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse 2013-09-24. Miljöpartiets motion om

Läs mer

Arbetslagets kvalitetsredovisning för verksamhetsåret 2011/2012

Arbetslagets kvalitetsredovisning för verksamhetsåret 2011/2012 1 (6) Utbildningsförvaltningen Arbetslagets kvalitetsredovisning för verksamhetsåret 2011/2012 Områdets namn: Ramdalens förskole-skolområde Enhetens namn: Blåklockan. Arbetslagets namn: Gläntan och Skogsdungen.

Läs mer

Beställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. KS

Beställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-28 323 Beställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. KS 2014-402 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde 2012-02-13 kl. 8.15 i kommunhuset, rum 293. Britta Bergström Ordförande Kristina Sköld Sekreterare

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde 2012-02-13 kl. 8.15 i kommunhuset, rum 293. Britta Bergström Ordförande Kristina Sköld Sekreterare KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Utbildningsnämnden Tid och plats: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde 2012-02-13 kl. 8.15 i kommunhuset, rum 293 Britta Bergström Ordförande

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 4 februari kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 4 februari kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 4 februari kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Dokumentnamn: Projektdirektiv för utredning av ett nytt eventuellt kulturhus Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen PROJEKTDIREKTIV

Dokumentnamn: Projektdirektiv för utredning av ett nytt eventuellt kulturhus Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen PROJEKTDIREKTIV Sida: 1 (5) PROJEKTDIREKTIV UTREDNING/FÖRSTUDIE AV ALTERNATIVA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT NYTT EVENTUELLT KULTURHUS 1 BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2012 dels att godkänna rapport 2012-11-23

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 18.45 21.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Utbyggnadsbehov i Sala tätort

Utbyggnadsbehov i Sala tätort SALA4000, v 2.0, 2012-08-27 N:\Skolförvaltningen Staben\SKN\2015\2015-12-09\Ärende 7 Utbyggnadsbehov i sala tätort.docx BARN OCH UTBILDNING 1 (6) ÄRENDE 7 DNR 2015/590 BENNY WETTERBERG DIREKT: 0224-74

Läs mer

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus 1(6) Fastighetsnämnden Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus Ärendet återredovisar härmed uppdraget Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus i enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOITET. Sammanträdesdatum 2014-03-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOITET. Sammanträdesdatum 2014-03-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOITET 12 (21} Sammanträdesdatum 2014-03-04 53 Dnr 2014/239 Nybyggnation av gruppbostad enligt lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS INLEDNING Projektering

Läs mer

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-02-07 42 Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Utredning alternativ till Broby-Berga skolorna. Upprättad:

Utredning alternativ till Broby-Berga skolorna. Upprättad: Utredning alternativ till Broby-Berga skolorna Upprättad: 2017-03-01 Upprättat av: Erika Johansson, projektledare Granskad av: Stefan Karlsson, projektchef Innehåll 1 Bakgrund... 1 2 Referenser... 1 3

Läs mer

9 Dnr Bun 2014/49 Begäran om investeringsmedel i 2014 års budget

9 Dnr Bun 2014/49 Begäran om investeringsmedel i 2014 års budget UTDRAG Sid 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och ungdomsnämnden 2014-02-20 Expedieras till Bygg & miljöförvaltningen Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens fastighetsstrateg M Yhr Rektor Mälarskolan

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824 Kommunkontoret Projektplan 1 (8) Avdelningen för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet Anna-Karin Poussart 046-359 42 37 anna-karin.poussart@lund.se Kommunstyrelsens miljö- och häsloutskott Förslag till

Läs mer

Modernisering av föreningsstödet i Norrköpings kommun

Modernisering av föreningsstödet i Norrköpings kommun PROJEKTPLAN 1(8) 2016-06-02 KS 2015/0490 Handläggare, titel, telefon Per Grundtman, projektledare 011-15 19 69 Projektplan Modernisering av föreningsstödet i Norrköpings kommun Ändringshantering Version

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning, Krutviken SVENSK BOSTADSUTVECKLING AB UPPDRAGSNUMMER SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA

RAPPORT. Bullerutredning, Krutviken SVENSK BOSTADSUTVECKLING AB UPPDRAGSNUMMER SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA SVENSK BOSTADSUTVECKLING AB Bullerutredning, Krutviken UPPDRAGSNUMMER 2175423000 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA ANDREAS PERSSON NICKLAS BERGKVIST Uppdragsledare, Akustiker Granskare, Akustiker repo001.docx

Läs mer

Utökning av förskolan Årstaberg

Utökning av förskolan Årstaberg HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SAMH ÄLLSPLANERING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 264-2011-2.6 SID 1 (8) 2011-12-15 Handläggare: Helén Örtegren Telefon: 08-508 23 051 Till Hägersten-Liljeholmens

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2(16) Innehållsförteckning 51 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 52 Delårsbokslut augusti 2014 (T2) 4 53 Yttrande till mål och budget 2015-2017 5 54 Analys av resultatet

Läs mer

Sammanträde i kommunstyrelsen

Sammanträde i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 17 juni 2013, kl. 17.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Förslag till justerare

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

TIMRÅKOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen

TIMRÅKOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen !!?'!' TIMRÅKOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer Linda Näslund 215-3-31 BUN/214:319 Tak för barngruppernas storlek /A- Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas 555 1 Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-12 KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas Barn- och utbildningsnämnden sammanträder torsdag den 19 februari 2015, kl 17.00, Stora Tjörnsalen,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Framtiden för Alléskolan/Humlegårdsskolan

Tjänsteskrivelse Framtiden för Alléskolan/Humlegårdsskolan Handläggare Bisse Carlsson FoG Telefon +46 (0)498 26 33 96 E-post bisse.carlsson@gotland.se Datum 2011-11-15 Tjänsteskrivelse Framtiden för Alléskolan/Humlegårdsskolan Förslag till beslut BUN Au behandlade

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-17.30 Beslutande Lennart Månsson (M) ordförande Patric Bystedt (M) tjg. ersättare för Alf Michelsen (M) Ola Ahlqvist

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad UFV 2014/1186 Arbetssätt 2020 Fastställd av universitetsdirektören 2014-10-17 Reviderad 2014-12-18 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Mål för projektet 3 Övergripande mål 3 Projektmål 3 Initiering 3 Genomförande

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden

Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden Kommunstyrelsens handling nr 27/2012 Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden Godkänd av kommunstyrelsen, 100 2 (10) Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte och mål med projektet...

Läs mer

Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning

Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning 1(5) Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning Ärendet Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2011 73 (KS 2009/0115) tilldelade kommunfullmäktige fastighetsnämnden

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen LOKALFÖRSÖRJNING 2013-2021

Barn- och utbildningsförvaltningen LOKALFÖRSÖRJNING 2013-2021 Barn- och utbildningsförvaltningen LOKALFÖRSÖRJNING 2013-2021 Varberg 2012 Hur uppfyller vi kraven i den nya skollagen? Hur möter vi behoven i ett växande Varberg? Hur realiserar vi mål och vision för

Läs mer

Projektplan för nytt bostadsförsörjningsprogram. KS

Projektplan för nytt bostadsförsörjningsprogram. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-23 200 för nytt bostadsförsörjningsprogram. KS 2015-221 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 1. Bakgrund Stora delar av de kommunala verksamheterna är organiserade i en beställar-utförarmodell,

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005 Avdelningen förskola-skola Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning Handläggare: Katarina Höök Tfn: 508 14 021 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-05-30 Enskede-Årsta stadsdelsnämnd Kvalitetsredovisning för förskola,

Läs mer

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun Datum Diarienummer 1 (5) PLANBESKRIVNING Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta i skala

Läs mer

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 16.20 Beslutande Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Borevägen

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Borevägen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 FSN-2013/96.642 1 (2) HANDLÄGGARE Castefjord, Christina 08-535 360 61 Christina.Castefjord@huddinge.se Förskolenämnden

Läs mer

Dnr Bun 2014/43 Organisering av Järfälla Musikklasser

Dnr Bun 2014/43 Organisering av Järfälla Musikklasser TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-02-27 Barn- och ungdomsnämnden Dnr Bun 2014/43 Organisering av Järfälla Musikklasser Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag 1. Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(16) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje Kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

F-6 skola, centralorten

F-6 skola, centralorten F-6 skola, centralorten 2015-03-11 Rösparksskolan Mossens fritidshem Nya skolan (förskoleklass och fritidshem) Rösparksskola (årskurs 1-6) Nolby (Tellus fritidshem) 2015-03-11 2 Rösparksskolan - nuläge

Läs mer

Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år.

Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år. OXL100 v 1.0 2006-11-13 1 (11) Fastställd UN 29 2013-05-02 Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år. Postadress Besöksadress Telefon/Fax

Läs mer

Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra F-9

Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra F-9 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-04-23 Utbildningssamordnare Mats Sandberg 0410-733936, 0708-817491 mats.sandberg@trelleborg.se Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum Hävringe kl 13.24-15.10 Beslutande Britta Bergström (S) Claes-Göran Borrman (S) Stefan Johansson (M) Jonas Widegren (S) Sofia Bergli (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen LOKALFÖRSÖRJNING 2013-2021

Barn- och utbildningsförvaltningen LOKALFÖRSÖRJNING 2013-2021 Barn- och utbildningsförvaltningen LOKALFÖRSÖRJNING 2013-2021 Vision Varberg 2025 Verksamhetsidé Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Förhållningssätt Hållbarhet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-12-03. 1 Revisorernas årliga övergripande granskning 2013 KS 13/242. 2 Information till kommunstyrelsen KS 13/6

Sammanträdesdatum 2013-12-03. 1 Revisorernas årliga övergripande granskning 2013 KS 13/242. 2 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-12-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 december 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Revisorernas

Läs mer

Bilaga till styrdokument Modell för attraktiv skola respektive Modell för attraktiv förskola.

Bilaga till styrdokument Modell för attraktiv skola respektive Modell för attraktiv förskola. Bilaga till styrdokument Modell för attraktiv skola respektive Modell för attraktiv förskola. Exempel på alternativ för västra området Efter förändringar i modell för attraktiv skola/förskola påverkas

Läs mer

Lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningsplan Barn- och utbildningsförvaltningen Handläggare Anne Gardelius Telefon +46 ()498 26 942 E-post anne.gardelius@gotland.se Diarienr BUN Datum 213-1-8 Lokalförsörjningsplan 215-219 Expediering till: BUN Bilaga:

Läs mer

Ansökan om omstruktureringsanslag och om att tidigarelägga avveckling

Ansökan om omstruktureringsanslag och om att tidigarelägga avveckling Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 214-9-11 Handläggare Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om omstruktureringsanslag och om att tidigarelägga avveckling

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Motion, införande av maxtak för barngruppernas storlek i förskolan

Motion, införande av maxtak för barngruppernas storlek i förskolan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF 16:1 2014-11-05 37/49 KS 206 Dnr KS/2014:41 034 Motion, införande av maxtak för barngruppernas storlek i förskolan Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. avslå motionen.

Läs mer

Lomma investerar för framtiden

Lomma investerar för framtiden Utbyggnadsprogram för förskolor, skolor och vårdboenden m.m. i Lomma kommun Lomma investerar för framtiden Lomma kommun är den kommun i landet som har vuxit mest under de senaste fem åren. Inte minst har

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Koordinaten Stora mötet kl 16.30-17.40 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Ann Svensson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Hyra av lokaler för ny fritidsgård i Rissne centrum

Hyra av lokaler för ny fritidsgård i Rissne centrum 2014-10-22 1 (5) Kultur- och fritidsnämnden Hyra av lokaler för ny fritidsgård i Rissne centrum Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, daterad den 22 oktober 2014 Bilaga hyreskontraktet

Läs mer

Sociala investeringar Multikompetent team i förskolan

Sociala investeringar Multikompetent team i förskolan Projektdirektiv Sociala investeringar Multikompetent team i förskolan Sammanfattning Den sammantagna utgångspunkten för arbetet med sociala investeringar är kommunfullmäktiges strategiska mål gör rätt

Läs mer

Reviderat yttrande över ansökan om godkännande från Lära i Norrort AB 3 BUN

Reviderat yttrande över ansökan om godkännande från Lära i Norrort AB 3 BUN Reviderat yttrande över ansökan om godkännande från Lära i Norrort AB 3 BUN 2016.084 5 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2016-03-18 DNR BUN 2016.084 HENRIK LENNERMARK SID 1/2 UTBILDNINGSCHEF HENRIK.LENNERMARK@VALLENTUNA.SE

Läs mer