NATIONELL KVALITETSREDOVISNING för folkhögskolorna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NATIONELL KVALITETSREDOVISNING för folkhögskolorna"

Transkript

1

2

3 NATIONELL KVALITETSREDOVISNING för folkhögskolorna Kvalitetsredovisningen avser den statsbidragsberättigade verksamheten. Den tidsperiod som ska redovisas tar sitt avstamp i föregående redovisningstillfälle (november 2007). Bilagor ska inte bifogas. Kvalitetsredovisningen ska vara Folkbildningsrådet tillhanda senast 1 juli 2009, kl Kontaktuppgifter till ansvarig för kvalitetsredovisningen vid folkhögskolan: Namn Christina Strandtoft Folkhögskola Eskilstuna folkhögskola Adress Gösta Wasastiernas gränd 4 Postadress Eskilstuna Telefonnr adress Ange vem/vilka från er folkhögskola som har deltagit i sammanställningen av kvalitetsredovisningen Christina Strandtoft, Majvor Gyllhamn, Agne Helg, Ulf Rehnholm Kvalitetsredovisningen ska antas av folkhögskolans styrelse innan den skickas till Folkbildningsrådet Kvalitetsredovisning har behandlats av skolans styrelse

4 KVALITETSARBETET INOM FOLKHÖGSKOLAN 1. Systematik i kvalitetsarbetet 1a Beskriv systematiken i folkhögskolans angreppssätt/modell för kvalitetsutveckling (planering, genomförande, uppföljning och utvärdering) och hur folkhögskolan i sitt kvalitetsarbetet förhåller sig till huvudman/rörelse. Eskilstuna fhsk och Åsa fhsk har Sörmlands landsting som huvudman och har tillsammans utvecklat ett gemensamt styrkort som skolorna har valt att kalla samlad målbild. Den senare benämningen ansåg skolornas kvalitetsgrupper (BSC-grupper) bäst överensstämma med begreppet Balanced Scorecard. Eskilstunas samlade målbild består av fem perspektiv: Ekonomi, Verksamhet, Kursdeltagare, Medarbetare och Samhälle. Varje perspektiv består av; strategiska mål, framgångsfaktorer och indikatorer. De strategiska målen bestäms från skolans vision vilken utgår från vårt måldokument (som bygger på Lära, växa, förändra), värdegrund, lagar/förordningar och Sörmlands landstings verksamhetsplan. Den röda tråden: BSC-möte ihop med Åsa fhsk BSC-möte ihop med Åsa fhsk Fortbildningsdag med all personal från Eskilstuna & Åsa fhsk Frågeställning: Hur arbetar vi med Lära, växa, förändra? BSC-möte BSC-möte ihop med Åsa fhsk Ulf R deltog i Nordisk konferens, Kvalitet i voksnes laering : Nya elevenkäten görs med återkoppling till deltagarna innan läsåret är slut BSC-möte Planeringsdag - Personalen analyserade resultaten från vår samlade målbild BSC-möte BSC-möte ihop med Åsa fhsk - Revision Arbetslagssamordnarträff, sammanställningen av analysen från den 14/8 samt ny målbild presenterades. Justeringar gjordes BSC-möte Lärarråd Den nya målbilden presenterades för all personal Studiedagar Den nya målbilden godkändes. Personalen arbetade med VB och VP BSC-möte BSC-miniseminarium på Åsa fhsk med Elisabeth Ernholm och Lena Lindgren BSC-möte ihop med Åsa fhsk Fortbildningsdag med all personal från respektive skola på temat kvalité och föreläsning med Lena Lindgren Ulf R på FBR & kvalitetssamordnarträff Plandag med Jan Byström Plandag där vi arbetade med kvalitetsredovisningen BSC-möte BSC-möte BSC-möte BSC-möte ihop med Åsa fhsk 2

5 1b Beskriv hur det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats inom folkhögskolan från föregående kvalitetsredovisning. Eskilstuna folkhögskolas har utvecklat: 1. Klara rutiner som den som leder kvalitetsarbetet kan förmedla på ett tydligt sätt. 2. Skolans rutiner och policydokument har kartlagts och börjat läggas in i dokumenthanteringssystemet Ativa. 3. FirstClass används mer som kommunikationskanal och gör att skolans information blir lättillgänglig för all personal. 4. Ny elevenkäten med återkoppling till deltagarna innan läsåret är slut. Klassvis genomgång och diskussion om resultaten. 5. All personal deltar i regelbundna möten och arbetsgrupper avseende systematiskt kvalitetsarbete vilket höjer förståelsen och intresset för kvalitetsarbete. Utförandeplan : Februari mars *1 En heldag BSC-grupperna på Åsa & Eskil Juni innan skolavslutning Inlämning av Arbetslagssamordnarna verksamhetsberättelse för vt Juni efter skolavslutning Sammanställning av resultaten BSC-gruppen för de olika indikatorerna Augusti planeringsdagar Halvdag där resultaten All personal presenteras och effekten diskuteras. Ev justering av målbilden September *2 Revision hos varandra BSC-grupperna på Åsa & Eskil November Årsberättelser från arbetslagen Arbetslagssamordnarna som underlag till kvalitetsredovisning November Ska kvalitetsredovisning in till FBR (Flyttad till juni 2009) BSC-gruppen *1) 12 februari 2009 med start kl 09:00 på Eskilstuna fhsk. Då tar vi del av varandras arbeten och erfarenheter från analys av målbilden. *2) 25 september 2008 delar vi på oss och gör revision hos varandra. Vi ska då titta på: Resultaten för de olika indikatorerna Respons från personalen när resultaten redovisas Vilken effekt de olika resultaten har gett Förslag på förändringar av målbilden 3

6 1c Beskriv viktigare kvalitetsförbättrande åtgärder i verksamheten som vidtagits till följd av kvalitetsarbetet. Ekonomi: 1. Utveckling av skolans miljöarbete har lett till ökad medvetenhet om såväl närmiljön som den globala miljön (rättvisehandel, förbättrad källsortering, kolsyremaskinen har bidragit till minskad användning av läsk på skolan, sänkt elräkning, färre använder dörröppnarna mm). Verksamhet: 1. Kulturtimmen på fredagarna bidrar till vidgade perspektiv inom kultur, samhälls- och hälsofråga mm. Då hela skolan deltar, stärks även gemenskapen på skolan. 2. Gemensamma aktiviteter under introduktionsveckorna med tex friluftsdag där deltagarna och personal kan lära känna varandra ger både glädje och trygghet. 3. Ny kurskatalog och hemsida med ny layout och uppdaterad text gör informationen lättillgänglig. 4. Tillgången till FirstClass har ökat möjligheten till bättre kommunikation. 5. Strävan mot en helhetssyn på skolans verksamhet har lett till ökad förståelse och sammanhållning. 6. Deltagare på långa särskilda kurser har möjlighet att komplettera sina studier efter individuella behov. Kursdeltagare: 1. Bättre struktur vid antagningsförfarandet bl.a. med antagningssamtal. Detta bidrar till en ökad trygghet och kännedom för både deltagare och personal. 2. Till rektor rapporteras regelbundet frånvaroprocent för ev åtgärder. 3. Införande av individuella studieplaner där bakgrund, mål och framtid mm diskuteras, som följs upp vid 1-2 tillfällen. Dessa samtal ökar möjligheten att möta deltagarnas olika behov. 4. Verksamhetsbeskrivningar lämnas in terminsvis och ligger till grund för VB = bra dokumentation för framtiden. Medarbetare: 1. Kvaliteten har höjts genom att personalen på konstlinjen, allmänna och övriga kurser har närmat sig varandra (ex vid pedagogisk process med pedagogisk personal). Vi har fått ökad förståelse för varandras arbetssituation genom erfarenhetsutbyte. 2. Arbetslagen har schemalagda möten där man diskuterar elevärenden, ämnen, projekt, schema och närvaro. 3. Arbetsplatsernas organisering i lärarrummet har bidragit till bättre kommunikation för arbetslagen. 4

7 1d Beskriv de kvalitetsförbättrande åtgärder som vidtagits och som avser den allmänna kursen. 1. Allmän kurs Musik har som mål att deltagarna skall kunna utgå från och ta avstamp i sitt musikintresse för att kunna utveckla sig själva musikaliskt, socialt och teoretiskt och/eller för att ges möjlighet att uppnå grundläggande behörighet för högskolestudier. För att musikämnet inte bara skall vara en morot för att få deltagarna att läsa traditionella ämnen har vi utvecklat tre ämnesblock som alla går att relatera till musik men som också erbjuder fördjupade studier som kan erbjuda de behörigheter som krävs för vidare studier på högskola. I dessa block har vi delat upp kursen utifrån olika perspektiv på musik: som samhällsfenomen, naturfenomen och som kommunikations- /gestaltningsmedel. Blocken löper över hela året. Tanken är att alla deltagare följer alla block men att de, beroende på vilka behörigheter de saknar, ges fördjupade uppgifter som fokuserar på dessa ämnen. Tidsupplägget är konstruerat så att deltagarna har möjlighet att arbeta med sina uppgifter vid flera tillfällen under veckan. 2. Studieplanering och mål har införts för alla deltagare med flera uppföljande samtal under läsåret och med en mittkursinformation. 3. Utvärderingen som görs i slutet av läsåret har förbättrats och med återkoppling till deltagarna. Frågor har tagits fram som ska ge svar på om vi lever upp till vårt måldokument. 4. Vi har ökat medvetenheten om lokala och globala miljöfrågor (rättvisemärkt mm.) 5. Infört Biits-timmar (behovs och intresseinriktade teoretiska studier) två timmar/vecka som upplevs väldigt positivt och stärker gemenskapen och sammanhållningen. 6. Införande av en gemensam kulturtimme för alla deltagare på skolan med föreläsningar inom bl.a. kultur, miljö- och samhällsfrågor. 7. Tätare redovisning av deltagarnas närvaro till skolledningen för att snabbare kunna åtgärda vid ev. behov. 8. Utvecklat projektarbeten. 5

8 1e Självvärdering av mål, systematik och förankring. 1.Det finns mål för vårt systematiska kvalitetsarbete ja Nej Inte alls * * * * Fullt ut 2.Vårt systematiska kvalitetsarbete följs upp och analyseras 3. Vårt systematiska kvalitetsarbete leder till utveckling och förbättring. 4. Vårt systematiska kvalitetsarbete har en långsiktig, strategisk funktion (utveckling, avveckling, omprövning). 5. Vi arbetar systematiskt med förankring och delaktighet av vårt kvalitetsarbete. kommentar: Avseende förankring behöver vi arbeta mer mot deltagare och styrelsen. 6

9 1f. Beskriv på vilket sätt olika målgrupper (tex deltagare, personal, ledning, styrelsen och medlemsorganisationer) omfattas av kvalitetsarbetet med avseende på förankring och delaktighet. Personal: 1. Arbetsmiljögruppen har jobbat med den årliga psykosociala arbetsmiljöenkäten gällande för hela kultur- och utbildning där skolan var delaktiga vid framtagningen. Enkäten finns som en indikator i vår samlade målbild. 2. Miljögruppen har aktivt tagit fram indikatorer till den samlade målbilden gällande miljö. 3. Åsa och Eskilstuna folkhögskola har med all personal haft två gemensamma studiedagar. Den första på temat Lära, växa, förändra och den andra på temat kvalité med en föreläsning av Lena Lindgren. 4. Resultaten från vår samlade målbild har analyserats på en planeringsdag ihop med all personal. Efter en sammanställning av analysen skrevs ett förslag till ny målbild fram av arbetslagssamordnarna. Därefter presenterades förslaget för all personal på ett lärarråd och godkändes sedan på en studiedag. 5. Efter varje termin skriver arbetslagen en verksamhetsberättelse utifrån uppdraget i Lära, Växa, Förändra. Detta blir sedan underlag till skolans årsredovisning. 6. Förankring av verksamhetsplanen sker genom arbete på planeringsdagar och andra möten. Verksamhetsplanen bygger på vårt måldokument (som bygger på Lära, växa, förändra), värdegrund, lagar/förordningar och Sörmlands landstings verksamhetsplan. 7. Inför årets kvalitetsredovisning har all personal varit delaktiga genom arbete med olika frågor i olika arbetsgrupper. Deltagare: 1. Deltagare har varit på konferens gällande studeranderätt både 2007 och Nya elevenkäten görs med återkoppling till deltagarna innan läsåret är slut. Utvärderingarna följs upp på kursråd och klassvis. Styrelsen: 1. Vår samlade målbild är presenterad för Landstinget Sörmland, nämnden för Kultur, Utbildning och Friluftsliv som är skolans styrelse. 7

10 1g. Beskriv vilka förändringar/åtgärder som vidtagits avseende förankring och delaktighet sedan föregående kvalitetsredovisning. 1. Mer systematiskt 2. Fler gemensamma träffar 3. Fler delegerade uppgifter 4. Mer information till all personal 5. Fler informationskanaler 6. Fler deltar i kvalitetsseminarier/utbildningar/konferenser/kurser 8

11 2. Statens syften och prioriterade verksamhetsområden 2a Självvärdering av propositionens sju verksamhetsområden. 1.Den gemensamma värdegrunden; alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen 2.Det mångkulturella samhällets utmaningar 3.Den demografiska utmaningen 4.Det livslånga lärandet Folkhögskolan känner till detta område Folkhögskolan har börjat arbeta med detta område Mål/insatser kring området finns beskrivet i verksamhetsplaner och verksamhetsberättels er Genom systematiska uppföljningar, utvärderingar och analyser av insatserna utvecklas och förbättras området 5.Kulturen 6.Tillgängligheten och möjligheterna för personer med funktionshinder 7.Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa. kommentar: På fråga 3. (Den demografiska utmaningen) är åsikterna varierande från de olika arbetsgrupperna på skolan. 9

12 2b. Självvärdering av propositionens fyra huvudsyften. Självvärdering av propositionens fyra huvudsyften Folkhögskolan känner till syftena Folkhögskolan arbetar efter syftena Folkhögskolan har formulerat mål/insatser kopplade till syftena i verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. Folkhögskolan genomför systematiskt uppföljning, utvärdering och analys av mål/insatser, kopplat till syftena, för att successivt utveckla och förbättra 10

13 3. Systematiskt kvalitetsarbete i administrationen 3a Beskriv det systematiska kvalitetsarbetet i administrationen (exempelvis processer och/eller rutiner för ekonomi, administration och dokumentation). 1. Diarieföring: Nya rutiner för diarieföring har uppförts och implementerats. 2. Arkivhantering: En arkivhanteringsplan har tagits fram av arkivarie Ria Larsson tillsammans med administrationen. 3. Heroma: Ett nytt lönehanteringssystem där personalen kan lägga in olika slags ledigheter samt begära fortbildning. Attestering av tjänstgöringsrapporter sköts elektroniskt vilket förenklar och höjer säkerheten för återrapporteringen. Det nya systemet leder till förbättrad statistik och lättare att se och fördela kostnader på skolans olika enheter. 4. Fakturaskanning: Nytt fakturasystem i IFS. Alla fakturor skannas centralt på Landstinget för vidarebefordran till skolan. En fakturamottagare finns (går att sätta ersättare) som ev omkonterar och sedan fördelar fakturorna till olika godkännare. Därefter går fakturorna till attestor som signerar dessa elektroniskt. Fördelen är att fakturorna inte kan bli försenade av att de blir bortglömd i någons fack. 5. Hemsida: Skolan har tagit fram en ny hemsida för att lättare få ut aktuell information. Detta genom att skolans informationsansvarig nu själv kan uppdatera hemsidan. 6. Nya rutiner för expeditionsmöten: Förbättrade rutiner som sammankopplar kommande veckas olika aktiviteter. Detta ligger till grund för interninformation till all personal på måndagar. Kalendariet, föreläsningar, schemabrytande aktiviteter och uthyrningar dubbelkollas så att inget faller mellan stolarna samt tydlig uppgift- och ansvarsfördelning. 11

14 4. Särskilda medel för kvalitetsarbetet 4a År 2007 och 2008 har varje folkhögskola tilldelats kronor för kvalitetsarbetet. Redovisa hur dessa medel har använts. Redovisa i form av övergripande rubriker kopplat till uppskattad kostnad Utbildning för all personal kr Utbildning kvalitetssamordnare kr Kvalitetsgruppens kostnader kr Löpande kostnader för kvalitetssamordnare kr kr 2008 Utbildning för all personal kr Utbildning kvalitetssamordnare kr Kvalitetsgruppens kostnader kr Löpande kostnader för kvalitetssamordnare kr kr = kr 12

15 5. Utvecklings- och profileringsbidrag 5a Beskriv projekt/aktiviteter samt dess resultat och effekter som folkhögskolan har genomfört för att utveckla och profilera verksamheten. Skolan har utvecklat/framtagit en ny kurs: Recycle Design - Återbruk Kursens deltagare har varit drivande i miljöfrågor och lyft dessa på hela skolan. Deras skolarbeten har inspirerat övriga deltagare att själva återanvända olika material. Skolan har fått ett utökat samarbete med kommunen bl.a. under den årliga världsmiljödagen. Kursen har även samarbetat med Mälardalens högskola och olika företag i Munktellstadsområdet. Vi har arbetat fram en ny hemsida och kurskatalog. Vid framtagande av hemsidan har stor vikt lagts vid att den ska vara enkel för informationsansvarig att administrera samt vara tydlig, lättnavigerad och lättläst för besökarna. Vi har också startat en genomgång av skolans interna kommunikationsplan gällande IT för en snabbare och säkrare datahantering. 13

16

17

18

19

20

21

22

Årsredovisning 2013 Göteborgs folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(37)

Årsredovisning 2013 Göteborgs folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(37) Sida 1(37) Årsredovisning 2013 Göteborgs folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Göteborgs folkhögskola har haft en mycket positiv utveckling med ökad omsättning och ett positiv resultat för verksamhetsåret

Läs mer

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun 2014-05-07 Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Marianne Hedmar, rektor för komvux, Salems kommun Gemensam utvärdering

Läs mer

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 1 Kvalitetsrapport för avtalsåret 2012-2013 ABF Komvux Stockholm Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 Rapporten bygger på data från avtalsåret 2012-07-01--2013-06-30 Enligt avtal ska varje

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Beskrivning av läsårets systematiska kvalitetsarbete... 2 1.2 Fryshusets vision... 2 1.3 Fryshusets värdegrund...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN KVALITETSREDOVISNING 07-08 TREKANTEN förskola grundskola F-6 fritidshem Trekanten den 13 oktober 2008 Ann-Charlotte Nilsson Rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2007/2008 Inom barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Stockholms Internationella Restaurangskola

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Stockholms Internationella Restaurangskola Kvalitetsredovisning 2014-2015 Stockholms Internationella Restaurangskola Innehållsförteckning 3.1 Personal 3 5. Vårt kvalitetsarbete 8 5.1 Bakgrund 8 5.2 Vårt sätt att mäta kvalitet 8 5.3 Vårt kvalitetsarbete

Läs mer

Nulägesbeskrivning Tryde Friskola 2012-2013

Nulägesbeskrivning Tryde Friskola 2012-2013 Nulägesbeskrivning Tryde Friskola 2012-2013 Tryde Friskola ska vara en modern skola i en traditionell miljö. Arbetsmiljö för både personal och elever ska präglas av ett lustfyllt lärande i en trygg miljö.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013. Grundsärskolan Ormbergsskolan Residensskolan Tunaskolan Östra skolan

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013. Grundsärskolan Ormbergsskolan Residensskolan Tunaskolan Östra skolan Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013 Grundsärskolan Ormbergsskolan Residensskolan Tunaskolan Östra skolan Rektor Louise Larsson Christina Öjemar-Sandahl 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Ett

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2011-2012 med prioriterade utvecklingsområden

Kvalitetsredovisning 2011-2012 med prioriterade utvecklingsområden Kvalitetsredovisning 2011-2012 med prioriterade utvecklingsområden Vittragymnasiet Sickla 2 Innehåll Välkommen till Vittragymnasiet Sickla... 4 Kvalitetsredovisning... 6 Kvalitetsarbetets syfte och funktion...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013

Kvalitetsrapport 2012/2013 SID 1 (18) Kvalitetsrapport 2012/2013 ABF Stockholm Sfi SID 2 (18) SKOLENHET Skolenhet: ABF Stockholm Sfi Huvudman för utbildningen: Stockholms stad Studievägar: Sfi 2, Sfi 3 Andel som studerar dagtid:

Läs mer

NORDANSTIGS KOMMUN. Kvalitetsredovisning för förskola och skola. Kvalitetsredovisningen fastställd i Utbildnings- och kulturnämnden 2009-05-25

NORDANSTIGS KOMMUN. Kvalitetsredovisning för förskola och skola. Kvalitetsredovisningen fastställd i Utbildnings- och kulturnämnden 2009-05-25 NORDANSTIGS KOMMUN Kvalitetsredovisning för förskola och skola 2008 Kvalitetsredovisningen fastställd i Utbildnings- och kulturnämnden 2009-05-25 2 Sammanfattning av innehåll 2008... 5 1. INLEDNING...

Läs mer

Kvalitetsrapport. Drottning Blankas Gymnasieskola AB 2013-2014 Helsingborg. sedan

Kvalitetsrapport. Drottning Blankas Gymnasieskola AB 2013-2014 Helsingborg. sedan Kvalitetsrapport Drottning Blankas Gymnasieskola AB 2013-2014 Helsingborg 1996 sedan DROTTNING BLANKAS GYMNASIESKOLA Innehåll 1. HISTORIK, FAKTA, organisation s. 3 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS

Läs mer

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet 1 2011-04-19 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 3 2. Medborgare/brukare 3 2.1 Mål 3 2.2 Arbetet i verksamheten 4 2.3 Resultat 6 2.4 Analys 9 3. Ekonomi

Läs mer

Handlingsprogram för. Hellidens folkhögskola

Handlingsprogram för. Hellidens folkhögskola Handlingsprogrammet är antaget av styrelsen den 3 februari 2014 Handlingsprogram för Hellidens folkhögskola Hellidens folkhögskola ger folkbildning och utbildning med kvalitet i en kreativ och utvecklande

Läs mer

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Utbildningsförvaltningen 2013-05-28 Utbildningskansliet Utvecklingsenheten Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Karin Stavne 2013-09-30 rektor Postadress Besöksadress Telefon vx

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

Fotograf: Thomas Bergheim

Fotograf: Thomas Bergheim Fotograf: Thomas Bergheim Kvalitetsredovisning 2006 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun KRISTINEBERGS Förskoleområde Rektor Monica Pettersson Bitr.rektor Lotta Lindgren Kvalitetsamordnare

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Klara Gymnasium, Linköping

Kvalitetsrapport 2013-2014. Klara Gymnasium, Linköping Kvalitetsrapport 2013-2014 Klara Gymnasium, Linköping Innehållsförteckning Vision och värdegrund... 2 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 2 Åtgärder enligt föregående års rapport... 4 Utvecklingsområde

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport Hållbar jämställdhet

Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport Hållbar jämställdhet Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport stockholm.se Resultatrapport projektet November 2013 Dnr: 09-112/499 Utgivare: Utbildningsförvaltningen Kontaktperson: Emma Laurin Utbildningsförvaltningen

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK. Inom området funktionsnedsättning

EVIDENSBASERAD PRAKTIK. Inom området funktionsnedsättning EVIDENSBASERAD PRAKTIK Inom området funktionsnedsättning Rapport från Forum Carpes arbete på väg mot en evidensbaserad socialtjänst inom funktionsnedsättningsområdet i Stockholms län September December

Läs mer

Förutsättningar för eleverna att nå målen utifrån lärarnas arbetssituation

Förutsättningar för eleverna att nå målen utifrån lärarnas arbetssituation www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz Förutsättningar för eleverna att nå målen utifrån lärarnas arbetssituation Kalmar kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga och

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010-2011

Kvalitetsredovisning 2010-2011 Kvalitetsredovisning 2010-2011 Skolenhet Centrum Korsavadsskolan årskurs 5-9 och tillhörande fritidshem Vi utvecklar rötter och vingar. Nyfikenhet är vår drivkraft. Rektors namn: Pia Svensson Telefonnummer:

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010 Eskilstuna kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010 2011.

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010 2011. Montessoriförskola I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010 2011. 2. Namn på enhet/verksamhet och ansvarig Möllevångens Montessoriförskola, Helsingborg Förskola AB, förskolechef styrelseledamot Inger Setterhag

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende vuxenutbildning i Säters kommun

Verksamhetsredogörelse avseende vuxenutbildning i Säters kommun Regelbunden tillsyn Bilaga 9 Dnr 43-2013:277 Verksamhetsredogörelse avseende vuxenutbildning i Säters kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av underlagen vid tillsynen av er vuxenutbildning.

Läs mer

Handlingsplaner och aktiviteter utifrån medarbetarenkäten

Handlingsplaner och aktiviteter utifrån medarbetarenkäten Revisionsrapport Handlingsplaner och aktiviteter utifrån medarbetarenkäten November 2012 Landstinget Gävleborg Annika Smedman Landstinget Gävleborg, granskning av medarbetarenkäten (2011) 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling Projekt för utveckling av den egna kommunens arbete med hjälp av analyshandbok för öppna Jämförelser inom socialtjänsten. Sep 2012-dec

Läs mer