Välkommen *ll Barn- och utbildningsförvaltningen i Sundsvalls kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen *ll Barn- och utbildningsförvaltningen i Sundsvalls kommun"

Transkript

1 Välkommen *ll Barn- och utbildningsförvaltningen i Sundsvalls kommun

2 Systematiskt kvalitetsarbete utifrån ett lärande perspektiv Eva Jönsson, Skolutvecklingschef, Sundsvalls kommun Lars Karlstrand, Chef för elevhälsan i Sundsvalls kommun Katina Thelin, Vetenskaplig ledare Tankar bakom Centrum för kunskapsbildning, Sundsvalls kommun. Hur utvecklingsenhet och elevhälsa arbetar utifrån dessa tankar.

3 Organisation: Barn och utbildning Barn- och utbildningsnämnden Skoldirektör Skolområdeschefer Förskola / Grundskola Sundsvalls gymnasium Skolområdeschefer Centrum för kunskapsbildning Barn- och utbildningskontor Stab HR-enhet Ekonomienhet

4 K U N D E R H U V U D P R O C E S S BARN/ELEVERS LÄRANDE OCH UTVECKLING SKOLLEDARES LÄRANDE OCH UTVECKLING LÄRARES LÄRANDE OCH UTVECKLING U T B I L D N I N G E L E V E R S T Ö D P R O C E S S E R BoU LEDNINGSPROCESS

5 Nivå aktör styrande dokument Regering Riksdag Skolverket Kommunallag, arbetsmiljölag, övr. lagar och förordningar Skollag Allmänna råd Kommunfullmäkti ge Kommunstyrelse BoU-nämnd Mål- och Resursplan BoUförvaltning Skoldirektör Läroplan Kursplan Verksamhetsplan Barnkonven1onen Regional utvecklingsplan HT21/Rikare Bästa skola 2021 Skolledare Medarbetare Verksamhetsplan Resultatprofil Kvalitetsutvecklingsrapport

6 Sundsvalls kvalitetssystem MRP VP Kvalitetsverktyg (resultatprofil och kvalitetsutvecklingsrapport)

7 Kommunfullmäktiges Mål MRP. Det övergripande processmålet för utbildning lyder: Barn och ungdomar i Sundsvall ska i en sammanhållen skola lägga grunden för eg livslångt lärande och för ag bli ak1va medborgare med många möjligheter i livet. Kommunfullmäk1ge ger uppdrag 1ll barn och utbildning. (vissa är kvar från 1digare år andra är nya) Barn och Utbildningsnämnden prioriterar områden för ag nå de uppsaga målen.

8 Barn och utbildningsnämndens prioriterade områden, strategi, för att nå de uppsatta målen. Trygghet Utvecklande lärmiljö Kunskaper Utveckla sin fulla poten1al Barn och elevinflytande Rektors/förskolechefers pedagogiska uppdrag Effek1vt resursanvändande Personal Hälsa Sveriges Bästa skola 2021

9 Förvaltningen Målen i verksamhetsplanen utrycker nämndens förväntningar på verksamheten. Målen förverkligas genom verksamhetens processer. Resultaten av förskolans/ skolans arbete är beroende av kvaliteten i processerna. Den kvaliteten avgörs av hur väl vi kan 1llämpa kunskapen om vad som bidrar 1ll elevers lärande och utveckling

10 Bärande idéer Skolutveckling och Elevhälsa Arbetsorganisation och Utvecklingsorganisation Systematiskt kvalitetsarbete Kollegialt lärande Process och Resultat

11 Skolutveckling- Elevhälsa Stöd i gällande styrdokument Stöd i forskning

12 Arbetsorganisation - Utvecklingsorganisation Arbetsorganisation (AO) Utvecklingsorganisation (UO) Det som får verksamheten att fungera Stabiliserande struktur Det som får verksamheten att utvecklas Struktur för förändring Utveckling i AO syftar till att vi ska bli bättre på att göra det vi redan gör medan utveckling i UO gör det möjligt för oss att göra något annat än det vi gör idag. KARLSTADS UNIVERSITET Institutionen för pedagogiska studier Katina Thelin

13 Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete: uppföljning och utveckling Skolutveckling

14 Skolutveckling på vetenskaplig grund 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

15 Implementering av effektiva metoder Förlitar sig på redan befintlig kunskap, kunskap som byggts upp av andra, företrädesvis forskare Best practice Professionell reflekterad praktik Deltar i arbetet med att bygga upp ny kunskap som grund för utveckling, med eller utan stöd av forskare. Tillämpar vetenskaplig praxis Systematisk kunskapsbildning Next practice

16 Implementering av evidensbaserade metoder (best practice) Kunskapsbildning som grund för utveckling (next practice) Ta del av befintlig kunskap (forskning) Ta del av befintlig kunskap (forskning) Implementering Ny praktik

17 Kollegialt lärande

18 The remarkable feature of the evidence is that the biggest effects on student learning occur when teachers become learners of their own teaching, and when students become their own teachers. (Hattie, 2009, p. 22)

19 Metastudie baserad på 96 olika forskningsprojekt Syfte: öka kunskapen om vad som krävs för att de kompetensutvecklingsinsatser som görs i skolan ska ge resultat i form av gains in academic achievement; enhancement of personal identity, self- esteem, self-concept, and attitudes towards learning; and improvement in interactions with and acceptance by peers and teachers, as well as attachment to schools. (Timpeley et al, 2007, p. 33).

20 (forts. Timperley et al. 2007) Slutsatser: Lärares sätt att tänka och samtala kring undervisning och elevers lärande behöver utmanas. Detta görs bäst om de får delta i en lärprocess som tar sin utgångspunkt i vardagen och de problem som lärarna själva upplever som angelägna och möjliga att göra något åt. Processen bör helst pågå under en längre tid och vara undersökande till sin karaktär. Vidare bör arbetet vara förankrat i och samtidigt bidra till att utveckla en gemensam teoretisk bas för arbetet i skolan.

21 Skolledarskapets betydelse för elevers studieresultat Robinsons (2007) Som ett resultat av studien beskriver hon fem olika dimensioner i skolledarskapet vilka i olika hög grad samvarierar med höga elevresultat: 1) Fastställa mål och förväntningar 2) Strategisk resursfördelning 3) Planering, samordning och utvärdering av undervisning och undervisningsinnehåll (curriculum) 4) Främja och delta i lärares lärande och utveckling 5) Skapa en fungerande och stödjande miljö

22 Holtappels (2009) studie av 278 skolor Enligt Holtappels utgör professionellt samarbete och kollegialt lärande en av de viktigaste förutsättningarna för utveckling i termer av ökad effektivitet d v s bättre elevresultat.

23 Skolverkets Att fånga kunnandet om lärande och undervisning (Ds 2005:15) Läkare och sjuksköterskor bidrar i högre grad än lärare och skolledare till den egna kunskapsproduktionen och blir därigenom även mer intresserade av att ta del av annan systematisk kunskapsbildning inom sitt område Skolverket rekommenderar att man i skolan tar vara på de möjligheter som redan finns och dessutom skapar förutsättningar för och stimulerar medarbetare i skolan att mer aktivt bidra till den systematiska kunskapsbildningen om lärande och undervisning

24 Slutsats Skolors utveckling främjas om pedagoger (och skolledare) ges möjlighet att träffas regelbundet för att tillsammans bygga upp kunskap om och utifrån sin egen vardagspraktik Skolan som professionell, reflekterad praktik Skolan som lärande organisation Läraren som forskare i sitt eget klassrum Forskande skolor, Lärgrupper Learning Networks, Professional learning communities (PLC) Aktionsforskning, Lesson study, Learning study, PBS

25 Process och resultat

26 Bärande idéer Skolutveckling - Elevhälsa Arbetsorganisation - Utvecklingsorganisation ü Effektivisering respektive Nyorientering Systematiskt kvalitetsarbete ü Skolutveckling på vetenskaplig grund ü Best practice respektive Next practice ü Kollegialt lärande Process - Resultat

27 Kunskapen ugrycks i denna verksamhetsplan som eg antal lärdomar för respek1ve mål. Hur duk1g vi är på ag omsäga dessa lärdomar i prak1ken är alltså avgörande för hur väl vi når nämndens mål.

28 Lärdom exempel: U1från de erfarenheter som gjorts i Sundsvall under det gångna året har vi lärt oss ag det är av betydelse ag vi utvecklar goda rela1oner. En indikator är en riktningsvisare, eg måg som visar om vi är på räg väg. En indikator kan ge oss en indika1on om vi är på väg ag nå eg mål eller inte. Indikatorer i denna verksamhetsplan är alltså eg måg på i vilken utsträckning verksamhetens lärdomar har vetenskapligt stöd eller i vilken utsträckning de 1llämpas i prak1ken.

29 Underlaget för lärdomarna kommer från kvalitetsamtal, analyssamtal, de utvärderingar och rapporter som publicerats i verksamheten.

30 Verksamhetens mål och indikatorer Trygghet. Mål: Alla barn och elever i Sundsvalls förskolor och skolor känner sig trygga. Vad har vi lärt om vad som bidrar till barns och elevers trygghet? Lärdomar: Utifrån de erfarenheter som gjorts i Sundsvall under det gångna året har vi lärt oss att det är av betydelse att Vi utvecklar goda relationer Vi ser till att varje barn och elev känner sig sedd och tagen på allvar. Vi skapar miljöer som upplevs trygga av barn och elever.

31 Erfarenheter och beprövad erfarenhet. Här beskrivs i vilken dokumenta1on erfarenheterna och beprövad erfarenhet är hämtade. Vetenskaplig grund. Här beskrivs vad forskningen säger om vad som bidrar 1ll ag barn och elever känner trygghet

32 Utvecklande lärmiljö Mål: Alla barn och elever i Sundsvalls förskolor och skolor känner ag de s1muleras 1ll utveckling och lärande. Vad har vi lärt om vad som är utmärkande för en utvecklande lärmiljö? Lärdomar: U1från de erfarenheter som gjorts i Sundsvall under det gångna året har vi lärt oss ag det är av betydelse ag Vi möter barnen och eleverna där de befinner sig när vi skapar förutsägningar, planerar och genomför olika ak1viteter. Vi kommunicerar våra höga förväntningar Vi ger återkoppling som främjar lärande och s1mulerar 1ll utveckling.

33 Utvärdering och Uppföljning Med förvaltningens verksamhetsplan som underlag tar varje förskolechef, rektor och enhetschef fram en kvalitetsutvecklingsrapport och verksamhetsplan för hur man avser ag förverkliga målen i verksamhetsplanen i sin verksamhet. Materialet är tänkt ag vara eg stöd i arbetet med ag utveckla den lokala verksamheten, sam1digt som det bildar det underlag för det kommungemensamma lärandet om förskolan och skolans utveckling.

34 Resultatprofil och kvalitetsutvecklingsrapport Resultatprofil Fokus resultat (kvalitet) Huvudmannens uppföljningsansvar Vad behöver huvudmannen följa upp? - Måluppfyllelse - FörutsäGningar (resurser) - Resursanvändning Vilket underlag behövs? Kvalitetsutvecklingsrapport Fokus process (kvalitetsutveckling) Skolans/Förskolans utvecklingsansvar Vad behöver skolan/förskolan dokumentera? - Iden1fierade problem/ utvecklingsområden - Lärprocess (1llvägagångssäG; metoder, underlag för lärande) - Lärdomar - Förändringar och resultat av förändringar

35 Teorier och forskning om Lärande Barns utveckling Undervisning Ledarskap Verksamhetsutveckling Verksamheten ska vila på vetenskaplig grund och Beprövad erfarenhet Centrum för kunskapsbildning Elevhälsa - Utvecklingsenhet Läroplan Sundsvalls kommun: Det goda livet Utbildningsförvaltningen: Alltid bästa möjliga möte för fortsatt lärande à Relation, dialog, Likvärdighet,inkludering Sveriges bästa skola Mål i Vp Kunskap, Inflytande, utveckla elevernas fulla potential, Trygghet, Lärmiljö, SBS Främja Förebygga Uppdrag från verksamheten Kortsiktigt stöd i vardagen för att möjliggöra långsiktigt lärande Stödja barns, medarbetares n och skolledares lärprocesser. Stärka skolors utvecklingsorganisation Stödja, samordna, implementera, följa upp, utveckla samverka.

36 I Centrum för kunskapsbildning ingår: Skolhälsovård (5) Mediotek (14) Kulturskolan (50) Utvecklingspedagoger (9) Träningsskola (22) Stödteam (35) Centrum för flerspråkigt lärande (80) Närvaroteam (5) Forskningsavdelning (3)

37 Centrum för Kunskapsbildning Helhetsidé Tillsammans med förskolor och skolor skapar vi ny kunskap om att leda lärande och utveckling. Vi arbetar med systematisk kunskapsbildning

38 Tänk er en låda med fyra hål, eg hål på varje sida.

39 I första hålet ser man:

40 I andra hålet ser man:

41 I tredje hålet ser man:

42 I Kärde hålet ser man:

43 Vad skulle ni säga att ni sett?

44 Meningsskapande och vägledande helhetsidé Helhet Händelse Uppdrag Agerande

45 Då Elevhälsa Skolutveckling Nu -Individ-, -Grupp-, -Organisationsnivå Utveckling av skolan Ledarskap, Organisationsstrukturer (AO- UO) Stöd Akut, kort sikt, snabba resultat Utveckling Lång sikt Handledning av rektor/förskolechef, Rektors/förskolechefers kompetensutveckling, Fortbildning av rektor/förskolechef Kollegialt lärande Nätverk av rektorer/förskolechefer etc. -Organisationsnivå En förutsättning för Leder till -Individ-, -Gruppnivå

46 Uppdrag från Politiker: exempelvis Utveckla kvaliteten i våra fritidshem Skoldirektör/Förvaltningslednig: exempelvis Bedöning för lärande, Kvalitetsindikatorer för förskolan, Elevhälsoplan Skolledare: exempelvis Lägga upp ett systematiskt utvecklingsarbete, Utveckla skolans elevhälsoteam

47 Uppdrag Överenskommelse: med skolledare Mål. Syfte. Förväntade effekter. Förväntade områden att lära kring. Ansvarsfördelning. Insatser från andra delar av CfK. Datum för avstämning/uppföljning. Utvärdering: Har insatsen gett förväntat resultat? Vad var målet för insatsen? Beskrivning av genomförd insats. Nya lärdomar. Förändring som insats lett till. Nya frågor som väckts. Tillgänglighet, Användbarhet, Bemötande.

48 Det är detta vi avser att bidra med i arbetet med förskolor och skolor: Hitta och lyfta fram olika infallsvinklar, lärdomar, erfarenheter - för att förstå helheten. Lyfta fram forskning och beprövad erfarenhet - för att lära nytt och se saker på ett nytt sätt. Arbeta med dokumentation som stöttar och bidrar till lärande. Använda vardagsarbetet för att lära om hur vi kan stötta elevers lärande och utveckling. Systematiskt kvalitetsarbete utifrån ett lärande perspektiv!

49

50

51

52

53

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

Hans-Åke Scherp Docent i pedagogik

Hans-Åke Scherp Docent i pedagogik Bortanför tidens horisont finns en förändrad värld, en värld som är mycket olik jämfört med dagens. Somliga människor ser bortom denna horisont och in i framtiden. De är övertygade om att drömmar kan bli

Läs mer

Hans-Åke Scherp Kvalitetsarbete utifrån ett lärandeperspektiv

Hans-Åke Scherp Kvalitetsarbete utifrån ett lärandeperspektiv Hans-Åke Scherp Kvalitetsarbete utifrån ett lärandeperspektiv Hans-Åke Scherp. Kvalitetsarbete utifrån ett lärandeperspektiv Författaren Grafisk form: Gun-Britt Scherp Tryck: Universitetstryckeriet i Karlstad,

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten Skolinspektionens rapport 2012:1 Diarienummer 40-2011:2236 Stockholm 2012 Foto: Monica Ryttmarker Kvalitetsgranskning

Läs mer

En sammanställning av forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan.

En sammanställning av forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan. n e g n i n s i v r e d n u i g n Framgå En sammanställning av forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan. Skolinspektionen Dnr 2010:1284 Foto: Ryno Quantz, Monica Ryttmarker

Läs mer

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det och hur kan man göra? I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4. Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens skola

UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4. Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens skola UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4 Lärande ledare Ledarskap för dagens och framtidens skola Lärande ledare Ledarskap för dagens och framtidens skola UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA Ett helt paket för ökad tillgänglighet Det här är handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och

Läs mer

Hans-Åke Scherp PBS. Problembaserad skolutveckling. Ett vardagsnära perspektiv

Hans-Åke Scherp PBS. Problembaserad skolutveckling. Ett vardagsnära perspektiv Hans-Åke Scherp PBS Problembaserad skolutveckling. Ett vardagsnära perspektiv Hans-Åke Scherp PBS Problembaserad skolutveckling Skolutveckling ur ett vardagsnära perspektiv 2 Hans-Åke Scherp. PBS - Problembaserad

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 2 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA Ett helt paket för ökad tillgänglighet Det här är handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer Arbete med studieoch yrkesvägledning Arbete med studie- och yrkesvägledning Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap i praktiken

Pedagogiskt ledarskap i praktiken Integrerande fördjupningsarbete i Rektorsprogrammet, Block 5 Kursgrupp 5 Pedagogiskt ledarskap i praktiken - framgångsfaktorer och förutsättningar i skolledares vardag Författare: Pia Croona Leif Dickens

Läs mer

Kvalitetsgranskning av den fristående grundskolan Rudanskolan i Haninge kommun

Kvalitetsgranskning av den fristående grundskolan Rudanskolan i Haninge kommun Beslut Pysslingen Förskolor och Skolor AB Adolf Fredriks Kyrkogata 2 111 37 STOCKHOLM Rudanskolan Stationsvägen 11 136 40 HANINGE Rektors ledarskap 1 (9) Kvalitetsgranskning av den fristående grundskolan

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Vision och värdegrund... 3 Grundfakta om skolan... 4 Viktiga händelser under året... 8 Åtgärder enligt föregående års rapport... 9 Funktionell kvalitet... 14 Upplevd Kvalitet... 19

Läs mer

FORSKNING I KORTHET 2013:4 Rektorers pedagogiska ledarskap

FORSKNING I KORTHET 2013:4 Rektorers pedagogiska ledarskap FORSKNING I KORTHET 2013:4 Rektorers pedagogiska ledarskap En kunskapsöversikt av Ulf Leo Forskning i korthet 2013:4 Rektorers pedagogiska ledarskap en kunskapsöversikt Text: Ulf Leo Layout: Lena Lindberg

Läs mer

Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, fax: 08-690 95 50. E-postadress: skolutveckling@fritzes.

Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, fax: 08-690 95 50. E-postadress: skolutveckling@fritzes. Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, fax: 08-690 95 50. E-postadress: skolutveckling@fritzes.se www.skolutveckling.se Bestnr: U03:011 ISBN: 91-85128-06-6 ISSN:

Läs mer

Framtidens förskola 2015 Systematiskt kvalitetsarbete som lyfter och gör skillnad i den praktiska verksamheten

Framtidens förskola 2015 Systematiskt kvalitetsarbete som lyfter och gör skillnad i den praktiska verksamheten Skräddarsytt program för dig som förskolechef! OBS! Nytt tillfälle Konferens 25-26 maj 2015 Bonnier Conference Center, Stockholm Framtidens förskola 2015 Systematiskt kvalitetsarbete som lyfter och gör

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer Arbete med studieoch yrkesvägledning Arbete med studie- och yrkesvägledning Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Vittra en historik. Vittra pedagogik och kvalitet. Vår pedagogiska riktning. Löften och ramverk

Vittra en historik. Vittra pedagogik och kvalitet. Vår pedagogiska riktning. Löften och ramverk Vittraskolornas Kvalitetsredovisning 211/212 Vittra en historik I samband med friskolereformen i Sverige under början av 19-talet uppmuntrade Sollentuna kommun sina skolledare att knoppa av, att bli fristående

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning

En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning Ett verktyg för att värdera tillgänglighet i skolan. En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3,

Läs mer

Vi värderar kvalitet om självvärdering och lärares utvecklingsarbete. Stela strukturer hinder för utveckling

Vi värderar kvalitet om självvärdering och lärares utvecklingsarbete. Stela strukturer hinder för utveckling Självvärdering utgår från de frågor lärare och elever vill ha svar på Risk för att kriterier och indikatorer uppfattas som mål Stela strukturer hinder för utveckling Den professionella friheten är avgörande

Läs mer