18 punkts programmet SVENSKA YRKESHÖGSKOLAN. Enheten för fortbildning och utvecklingstjänster ÖVNINGSARBETE I IT INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "18 punkts programmet SVENSKA YRKESHÖGSKOLAN. Enheten för fortbildning och utvecklingstjänster ÖVNINGSARBETE I IT INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN"

Transkript

1 SVENSKA YRKESHÖGSKOLAN Enheten för fortbildning och utvecklingstjänster 18 punkts programmet ÖVNINGSARBETE I IT INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN Hösten- Våren Tina Norrman Eija Oja Maria Storbacka

2 INNEHÅLL INNEHÅLL INLEDNING BARNRÅDGIVNING Fakta och problem av idag Resultatet vi vill uppnå Hur gör vi MIELENTERVEYSTYÖ Nykytilanne Yhteistyön kehittämistarve Hoitoketju Moniammatillinen tiimityöskentely TANDVÅRDEN Mål Resurser idag Fördelning av resurser idag Arbetsfördelning i framtiden Framtidsutsikter Sammanfattning KÄLLOR

3 1 INLEDNING Social- och hälsovårdsministeriet har i en premoria ställt upp 18 rekommendationer för att trygga hälsovårdens framtid, denna är ett komplement till folkhälsoprogrammet Hälsa Premorian innehåller bl.a. beskrivningar om problem gällande tillgången av vård och vårdens kvalitet samt förnyande av servicestrukturer. Inom ramen för detta arbete har vi valt att gå närmare in på frågeställningar gällande kvalitetskontroller. Vi har för avsikt att ta upp synpunkter från tre olika områden; rådgivningen (förebyggande), tandvården och psykiatrin. Målet med kvalitetskontroll är att vårdprocessen förverkligas på ett effektivt sätt. Det finns många exempel på brister i kvalitet då det gäller hälsovården. Såväl möjligheterna till vård som vårdpraxis varierar stort i vårt land. Dessutom görs det många onödiga undersökningar och dessa blir dyra. Social- och hälsovårdsministeriet menar i sin premorian att många av dessa problem kunde avskaffas genom att förbättra informationsflödet, samarbetet och ledarskapet och genom att utveckla kvalitetssystem. 2 BARNRÅDGIVNING 2.1 Fakta och problem av idag Trots många förändringar inom hälsovården har nyttan och nödvändighet med rådgivningar aldrig ifrågasatts. Även här har man dock sett av förändringar som bottnar i knappa personalresurser. Under de senaste åren har det ute i kommunerna gjorts en stor mängd lokala utvecklings- och kvalitetsarbeten inom rådgivningsverksamheten. Men det har länge varit endast tack vare slumpen om dessa förbättringar spridit sig från kommun till kommun. För att få en helhetsbild av rådgivningsarbetet och som ett stöd för kommunerna har Social- och hälsovårdsministeriet gett ut en landsomfattande premoria om hur man kan ordna rådgivningsverksamhet i kommunerna. (SHM, 2003:7) Till rådgivningens allmänna målsättning hör bl.a. att barnens hälsotillstånd förbättras och att familjernas välbefinnande ökar. Trots att vi i Finland har kommit en god bit på 3

4 väg bl.a. vad gäller minskad dödlighet bland barn och unga finns det fortfarande många utmaningar i det förebyggande arbetet. (SHM, 2003:7) Då man ser på rådgivningsverksamheten kan man konstatera att barnet/familjen står i centum och man från rådgivningens sida har många kontakter till andra områden som t.ex. fysioterapin, special sjukvården och sociala sidan. Men ett problem idag är att kommunikationen mellan dessa olika specialområden i många fall är kronglig. Möjligheterna till en god kommunikation ute på fälten varierar, endel har möjlighet att använda datorer medans andra får hålla sig till andra kommunikationsmedel. För att inte sedan tala om att det skiljer mellan befintliga dataprogram, dels mellan olika organisationer men också kommuner emellan. Ett annat problem i dagens läge är att det inte finns tillräckliga resurser att erbjuda stöd åt familjer så länge problemen är lindriga eller medelsvåra. Inom många organisationer är situationen den att man inte utnyttjar de möjligheter som finns då det gäller användande av nätverkskommunikation. Det som datorerna idag används till inom många organisationer är inom administrativa uppgifter så som uppgörande av arbetslistor, statistik och olika typer av beställningar. Också litteraturen beskriver detta problem. Det finns en otalig mängd med PC:n ute på fälten men systemen är olika vilket försvårar kommunikationen mellan olika organisationer. (Bemmel & Musen, kap.5) 2.2 Resultatet vi vill uppnå Det finns ett antal nationella program som kan ses som utgångspunkter för ett utvecklat samarbete mellan olika yrkesgrupper. De mest centrala är folkhälsoprogrammet Hälsa 2015, Nationella projektet för säkrandet att hälsovårdens framtid, Kommunalförbundets barnpolitiska program och statsrådets principbeslut om Varhaiskasvatuksen linjaukset. I Hälsa 2015 säger man bl.a. att samarbetet mellan staten, kommunerna, föreningar och näringslivet borde utvecklas på ett sätt som stöder familjerna och som bättre passar ihop barnfamiljernas och arbetslivets behov. (STM, 2003:7) Inom rådgivninsverksamheten fungerar man på många olika nivåer. På hälsocentralnivån strävar man bl.a. till att ordna och koordinera rådgivningens service 4

5 och övriga stödformer för familjen. Alltså kan vi säga att det resultat vi inom rådgivningsverksamheten strävar till är att genom ett mångprofessionellt samarbete, med en optimal kommunikation öka hälsan och välbefinnandet för familjerna. (SHM, 2003:7) 2.3 Hur gör vi För att trygga barnfamiljernas hälsa och välbefinnande på 2000-talet finns det nya kunskaper och arbetsmetoder som ger möjligheter att vidare utveckla rådgivningsverksamheten och det mångprofessionella samarbetet. Ett mångprofessionellt teamarbete, med ett tätt samarbete mellan dagvård, skola, familjerådgivning, psykologer, tal-, fysio-, närings- och ergoterapeuter, socialarbetare m.fl., kräver såväl motivation och kunskap som en lång inkörning. Det bästa skulle vara om man kunde förena alla dessa under ett och samma tak, men detta är inte alltid möjligt. Teamarbetet framskrider bl.a. genom att skapa gemensamma mål och spelregler och genom att känna till varandras arbete. Olika arbetsgrupper har olika utgångspunkter, kulturer och yrkesspråk detta leder lätt till spänningar, en lösning kunde vara gemensam skolning och klara regler och förhållningssätt. Alltså behövs det en bra planering, regelbundna träffar och en optimal kommunikation. (SHM, 2003:7) Kommunikationen är a och o för klienten, speciellt i situationer då många parter är inblandade. Men då det gäller kommunikationen mellan olika organisationer finns det många problem. Ofta kan kvaliteten på den information som finns vara skral och all tillgänglig information som finns är inte införd, detta kan leda till onödiga tester och en ökad kostnad. I ett optimalt fungerande system kunde en kvalitativt införd information användas på ett sätt som både skulle spara tid och pengar men också garantera klienterna en bättre service. Man frågar sig varför dessa problem finns då det i många fall redan finns utvecklade kommunikationssystem? (Bemmel & Musen, Kap.5) 3 MIELENTERVEYSTYÖ 5

6 Tarkoituksena on tarkastella mielenterveyspotilaan hoitoon pääsyä. Mielenterveystyössä laitosten hajauttaminen on toteutettu, mutta avopalveluja ja ehkäisevää työtä ei ole kehitetty riittävästi eikä vastaavasti siihen tarvittavan henkilöstön määrä ole lisätty. On panostettava parempaan yhteistyöhön sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välille. Tarkoituksena on myös liittää moniammatillinen tiimityöskentely mielenterveyspotilaiden hoitoon ja kuntoutukseen, sekä pohtia sitä miten tiimityötä mallinnetaan ja miten sitä voitaisiin tukea tiedonsiirron eri toteutuksilla. 3.1 Nykytilanne Mielenterveyskuntoutuksen toteutumisesta ja kattavuudesta terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa on tilastojen perusteella vaikea saada kokonaiskuvaa. Arvioinnin vaikeutena on se, että ei ole olemassa yhtenäistä, helposti saatavilla olevaa tietoa. Käsitteenä kuntoutus on tulkinnanvarainen ja kuntoutuksen erottaminen hoidosta on sopimuksenvaraista. Kuntoutus on toisaalta useiden ammattiryhmien työhön kuuluva työote, jota on vaikea kuvata tilastojen avulla. Myöskään yhteistyöstä, sen toimivuudesta tai työn- ja vastuunjaosta ei ole kartoitettua tietoa (STM 2002:7). Mielenterveyspalvelujen laatusuosituksessa (STM 2001:9) on suositukset hoitoonpääsystä, mutta Mielekäs elämä -selvityksen (2000) mukaan kuntien palvelut ovat eri tasoisia, resurssit, palveluvalikoimat ja palvelujen saatavuus vaihtelevat, kuntoutusketjujen ja yhteistoimintamallien olemassaolo vaihtelee. Hoitoonpääsyn joustavuus, nopeus sekä hoidon jatkuvuus vaihtelevat (STM 2002:7) On helppo seurata paljonko potilaita on leikkausjonoissa, mutta mistä tiedämme kuinka paljon kirjaamatonta kysyntää on esimerkiksi mielenterveyspalveluissa ja perusterveydenhuollossa. Tämä kysyntä saataisiin näkyväksi kirjaamalla aina asiakkaiden ensimmäinen yhteydenotto terveydenhuollon yksikköön. Yhteyden saamisen vaikeus on yksi julkisten terveyspalvelujen suurimmista ongelmista. Asiakkaat joutuvat odottamaan puhelimessa kohtuuttomia aikoja eivätkä aina pääse asiaansa esittämään. Puhelimen äärestä olisi löydyttävä terveydenhuollon ammattilainen joka osaa kysyä ja aavistaa oikeat asiat ja kirjattava ne. Tulevaisuudessa puhelin- ja 6

7 verkkoneuvonta lisäävät merkitystään. Stakes on suunnittelmassa avohoidon tilastouudistusta, jolloin myös käyntilukujen seuraaminen olisi alueellisesti ja valtakunnallisesti toimivaa (Myllymäki, K. 2004, 6.) Haarakankaan ja Seikkulan (1999, ) mukaan psykoosipotilaiden tarpeenmukaisen hoidon toteutumisprosessi käytännössä tapahtuu hoidollisten järjestelyiden avulla: Ajasta sinänsä on tullut yhtä tärkeä hoidon osatekijä kuin psykologisesta ymmärryksestä. Ryhmätyö alusta alkaen potilaan perheen ja sosiaalisen verkoston kanssa yhteisissä terapiatapaamisissa tai hoitokokouksissa, joihin osallistuvat potilas, perheenjäsenet sekä hoitotahojen edustajat (Haarakangas & Seikkula 1999, 149.) Hoitoprosessin psykologisen jatkuvuuden takaaminen eri hoitomenetelmien kesken ja jatkuva seuranta ovat keskeisiä kysymyksiä silloin kun puhutaan erityisesti julkisen sektorin mielenterveyspalveluista. Erityisesti painotetaan sitä, että on kyse hoidon psykologisen jatkuvuuden takaamisesta, ei esimerkiksi asiakirjojen kulun valvonnasta (Haarakangas & Seikkula 1999, ). 3.2 Yhteistyön kehittämistarve Yhteistyö ja verkoston luominen eri hallinnonalojen toimijoiden kesken on välttämätöntä. Olennaista on kaikkien toimijoiden sitominen kuntoutujan kuntoutussuunnitelmaan. Yhteistyötä tulee paikallisen työn ohella kehittää yli hallintoja kuntarajojen alueellisesti ja valtakunnallisesti (STM 2002:9). Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon tiedonkulun kanavaa, lähetehoitopalaute-järjestelmää, on kritisoitu hitaudesta ja puutteellisesta vuorovaikutteisuudesta. Tehokkaamman yhteistoiminnan avuksi on kehitetty sähköisiä lähete-palaute järjestelmiä ja muita raportointijärjestelmiä. Myös sosiaali- ja terveystoimia on tuotu lähemmäksi toisiaan. Asiakkaat ovat usein samoja ihmisiä, joten toimintojen yhdistäminen olisi järkevää. Palvelumuotojen ja käytössä olevien tietojärjestelmien erilaisuus sekä lainsäädäntö ovat kuitenkin esteitä tiivimmälle yhteistyölle (Saranto & Korpela 1999, ). 7

8 3.3 Hoitoketju Hoitoketju on käsitteellinen työkalu, jolla eri ongelmia voidaan työstää. Ongelmia aiheutuu potilaalle, työn tekemiselle ja hallinnolle. Näistä kahdesta on syntynyt kaksi eri hoitoketjun käsitettä. Organisaation sisäinen hoitoketjun käsite painottaa tiedon käyttöä toimintasuunnittelun ja ja moniammatillisen yhteistyön pohjana. Se tähtää prosessien ennakoivaan suunnitteluun toimintojen standardoinnin kautta ja tarkoituksena on saavuttaa parannuksia hoitopalvelujen laadussa ja tehokkuudessa toimintaa mallintamalla. Tietojärjestelmillä voi olla merkittävä rooli mallin toteutumisessa. (www.vtt.fi/aut/tau/hanska/julkaisut/kajaaninpaperi.pfd). Hoitoketju voidaan mallintaa elektronisesti ja saattaa kaikkien asianosaisten käyttöön. Etuina on samanaikainen käytettävyys useassa eri pisteessä, sama versio kaikkien käytettävissä, potilaskohtainen räätälöinti on helpompaa, poikkeamien rekisteröinti ja tilastointi on helpompaa, resurssien allokointi helpottuu, hoidon tavoitteiden ja aikataulun tunteminen helpottaa hoidon ammattilaisten ja potilaan sitoutumista hoitoprosessiin. Elektronisesti toteutettu hoitosuunnitelma olisi rakennettava niin, että järjestelmän kautta on mahdollista varata esim. laboratorioaikoja, erikoislääkäriaikoja jne. Elektronisen hoitoketjun haittoja on mm. mahdolliset tekniset ongelmat, jolloin dokumentti ei ole käytössä sekä ongelmat tietoturvassa. Parhaiten tämä malli on sovellettavissa esim. sairaalassa. (www.vtt.fi/aut/tau/hanska/julkaisut/kajaaninpaperi.pfd) Organisaatiorajat ylittävä hoitoketjun käsite tähtää potilaan koko hoitoketjun integrointiin niin yhden organisaation sisällä kuin useampien organisaatioiden kesken. Kerätyn tiedon tulisi siis olla seuraavan organisaation käytettävissä potilaan siirtyessä sinne. Näkökulma on potilaskeskeisempi ja tavoitteena on kokonaiskäsityksen saaminen tietyn terveysongelman ratkaisuun liittyvien hoitotoimenpiteiden sarjasta ja organisaatioiden saumakohtien tasoittamisesta. Oleellista on että jollain on etukäteen määrätty seurantavastuu yksittäisen potilaan hoitoketjusta. Tietojärjestelmät ovat olennainen osa hoitoketjun idean toimeenpanossa. Saavutettavia etuja ovat esim. ajantasainen potilasta koskeva tieto on saatavilla useammassa terveydenhuollon 8

9 organisaatiossa ja vältytään päällekkäisiltä kokeilta ja toimenpiteiltä, tieto siirtyy paikasta toiseen, ei potilas. (www.vtt.fi/aut/tau/hanska/julkaisut/kajaaninpaperi.pfd). Tiedonkulku sekä yhteistyö eri yksiköiden välillä nousee tällöin oleelliseksi. Tietojärjestelmätasolla tämä johtaa erillisten järjestelmien tietynasteiseen integraatioon ja ongelmat liittyvät tietosuojaan sekä potilastiedon keruuseen, varastointiin ja vaihdon standardointiin. Terveydenhuoltosektorin tietojärjestelmien yhtenäistäminen onnistuu vain poliittisen konsensuksen kautta sekä kansallisella tasolla tahtoon luoda edellytykset tietojärjestelmien yhtenäistämiselle esim. lainsäädännön kautta. Järjestelmäintegraation kustannusten pitää olla pienemmät kuin saavutettavat hyödyt, jotta olisi järkevää investoida uusien toimintatapojen opetteluun ja järjestelmämuutoksiin (www.vtt.fi/aut/tau/hanska/julkaisut/kajaaninpaperi.pfd). 3.4 Moniammatillinen tiimityöskentely Moniammmatillisen tiimityön toiminnan rakentamiseen vaaditaan ryhmätyötaitojen ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä. Tiimi tarvitsee työvälineitä työn sisällön yhteiseen tarkasteluun ja ammattitaitonsa levittämiseen (Mustonen, M. 1995, 83.) Voisiko tietokoneen avulla tuettu yhteistoiminnallinen työskentely (CSCW=Computer Supported Cooperative Work) tukea moniammatillista tiimityöskentelyä mielenterveyspotilaiden hoitoon pääsemiseksi ja sen turvaamiseksi? Toiminta tällä alalla tunnetaan ryhmäpalvelun tai tietokoneen avulla tuetun yhteistoiminnallisen työskentelyn käsityksistä. Asiaa tutkinut Ellis määrittelee ryhmäpalvelun tietokonepohjaiseksi järjestelmäksi joka tukee ihmisryhmiä jotka ovat sitoutuneet yhteiselle asialle tai päämäärälle ja joka mahdollistaa kohtaamispaikan jaettuun ympäristöön. Ryhmäpalvelu viittaa todellisiin tietokonepohjaisiin järjestelmiin. Käsitys CSCW:stä viittaa tutkimuksiin ryhmäpalvelun välineistä ja tekniikoista ja myös niiden psykologisista, sosiaalisista ja organisatorisista vaikutuksista (www.telekooperation.de/cscw/cscw.html). 9

10 Wilsonin mukaan CSCW on yleiskäsite joka yhdistää ymmärryksen siitä, miten ihmiset toimivat ryhmissä joissa on tietokoneverkoston mahdollistava teknologia ja yhdistetty laitteisto, ohjelmisto ja tekniikka. CSCW:n avainasioita ovat ryhmätietoisuus, monikäyttöliittymä, yhteinen ja yksimielinen kontrolli, kommunikaatio ja ryhmän tasavertaisuus, jaettu tietotila ja heterogeenisen avoimen ympäritön tuki, joka yhdistää olemassa olevat yksittäiskäyttösovellutukset. CSCW järjestelmät jaotellaan usein ajan tai paikan mukaan: Paikallisesti käytettynä samanaikaisesti tai eriaikaisesti tai eri paikkojen välisesti (www.telekooperation.de/cscw/cscw.html). 4 TANDVÅRDEN Inom ramen för 18 punkts programmet tänkte jag ta upp kösituationerna inom tandvården och hur de har förändrats. Jag skulle vilja ta reda på om de mål som satts upp har förverkligats och om målen är realistiska att uppnå inom den närmaste framtiden. Min tes är att alldeles för lite resurser finns för att det skall vara möjligt att förkorta vårdköerna med de medel som finns idag. Olika beslut som fattats de senaste åren tynger samhället ekonomiskt. Dessutom råder en obalans (tror jag!) mellan den privata sektorn och den offentliga sektorn. Hälsocentralerna har för mycket arbete och de privata står utan arbete. Hur skall man lösa detta så att båda parter är nöjda och så att det finns en balans inom tandvården, så att alla har möjlighet att få vård inom rimlig tid? Finns det utbildad personal? Är fördelningen mellan personalen den rätta eller finns det effektivare system? Är arbetsfördelningen effektiv och ekonomisk? 4.1 Mål Då riksdagen för två år sedan godkände den nya tandvårdsreformen, var det tänkt att ungefär hälften av den vuxna befolkningen skulle skötas på privata marknaden och hälften inom den offentliga sektorn. Det centrala i tandvårdsreformen är för patienterna att alla får subventionerad tandvård fr.o.m

11 Jäsentilasto 2002 Tehyn AO:stoon kuuluvat jäsenet Nimikkeittäin / sopimusaloittain Kunta Valtio Yksit Yrittäjä Muutos Hammashoitaja Hammashuoltaja Osaston hammashoitaja Erikoishammash Ylempi hammash Suuhygienisti Vastaava hh Vastaava hh ahu Källa: Lukumäärät ammattiryhmittäin suuralueilla (työikäiset) Lähde: STAKES Terveydenhuollon ammattihenkilöt Resurser idag Den fanns det 4658 tandläkare och 1151 tandhygienister som aktivt arbetade i Finland. Under åren 2001 och 2002 skedde en 7-8 % ökning av tandvårdspersonal på hälsocentralerna. År 2003 är endast en liten resursökning på kommande till HVC:erna. År 2003 räknar man med att det finns ca 2200 tandläkare på hvc och år 2000 var de ca Heltidsarbetande tdl ca 2100 och deltidsarbetande ca 600. Enligt nyheterna på radio idag den är antalet tandläkare i Finland större än i de flesta EU-länder. Finland har ca 50% fler tandläkare per antalet invånare än i andra länder Fördelning av resurser idag I en rapport gjord av Stakes, tyckte de intervjuade tandläkarna vid hvc att frågor som har med organisering av bl.a. tandvård för äldre var viktiga och att den på många ställen inte var ordnad över huvudtaget. Inte heller hemsjukvården eller de privata och 11

12 offentliga anstalterna för åldringar hade ordnats tillräckligt ekonomiskt eller heltäckande. Tandläkarna saknade en utvärdering om hur åldringstandvården skulle kunna förverkligas så ekonomiskt och effektivt som möjligt. En tandläkare ansåg att ekonomiska uträkningar inom tandvården gjorts alldeles för lite. Han saknade en utredning om hur tandvården påverkar statsekonomin. I utredningen borde man ta hänsyn till branschens omsättning, antal utbildning av arbetskraft och direkt och indirekt inverkan på arbetskraften Arbetsfördelning i framtiden Många intervjuade vid hvc:erna saknade forskning om organisationen av arbetet genom bra arbetsfördelning yrkesgrupperna emellan.en långt förverkligad arbetsfördelning skulle enligt de intervjuade kunna hittas genom en så mångsidig och en arbetsgrupp bestående av flera yrken. Vanligtvis finns det på en tandläkarmottagning: tandläkare, tandskötare, tandhygienister och assistenter i instrumentvården och receptionen. Man borde undersöka utnyttjande av andra yrkesgrupper också. Man ville ha utredningar om ekonomisk vinning genom samarbete inom t.ex. instrumentvård, tidsbeställning och dejourering. För det första ville man veta hur produktiviteten påverkade av att tandläkaren skulle arbeta ensam (utan sköterska). För det andra ville man veta om patienterna skulle godkänna/ acceptera att någon annan är tandläkaren skulle utföra vården. För det tredje ville man veta om kvaliteten skulle bibehållas. Klarar en tandskötare av att utvärdera vårdbehovet och risken att insjukna i sjukdom och bibehålls renhetsgraden eller aseptiken på lika hög nivå när man jobbar ensam? Är delegering av arbetet tandskötare ekonomiskt i längden? Detta är frågor som fortfarande är obesvarade och få tandläkare är beredda på att ge ifrån sig sina patienter. (www.stakes.fi/finohta/raportit/oo6/r006f.html, Suun terveydenhuollon teknologia, Raili Vehmanen FinOHTAn raportti 6, 1997) 4.3 Framtidsutsikter Tandläkarförbundet har nu gått ut med en önskan om realism i fördelningen av tandvården mellan den privata och offentliga sektorn. Man vet att det är eller har varit rusning till en del hälsocentraler, men ingen statistik finns på det och varken hvc- 12

13 tandläkare eller privattandläkare har någon skyldighet att rapportera om kösituationen. Därför är det också svårt att göra någon direkt formel för hur arbetsfördelningen borde organiseras. Man vet också att det egentligen finns tilllräckligt med resurser men att de är ojämt fördelad t.ex. mellan landsbygd och tätort. I norra och östra Finland råder det störst brist på personal. Källa: jasenpalvelut.hammasll.fi/liitto/tilastoja/lkmtietoja.asp Ennuste vuoteen 2030 hammaslääkärimäärästä 4.4 Sammanfattning Om man skulle föra statistik på patienterna på både den privata marknaden och den offentliga skulle det vara lätt att räkna ut hur fördelningen av arbetskraft skulle organiseras effektivt. Såsom det är nu dokumenteras det alltför bristfälligt för att man skall kunna visa nånting svart på vitt. 13

14 KÄLLOR van Bemmel, J.H. & Musen, M.A. ( ). Handbook of Medikal Informatics. Social- och hälsovårdsministeriet. (2003). Lastenneuvolatoiminnan asiantuntijatyöryhmän muistio. Opas lastenneuvolatoiminnan järjestämiseksi kunnissa. 2003:7 Haarakangas, K & Seikkula, J Psykoosi uuteen hoitokäytäntöön. (1. Painos). Helsinki: Tammi. Korpela, M & Saranto, K Tietotekniikka ja tiedonhallinta sosiaali- ja Terveydenhuollossa. (1.painos). Porvoo: WSOY (Suun terveydenhuollon teknologia, Raili Vehmanen FinOHTAn raportti 6, 1997) jasenpalvelut.hammasll.fi/liitto/tilastoja/lkmtietoja.asp FNB: nyheterna 14

Rapport från referensgruppen för äldreomsorg

Rapport från referensgruppen för äldreomsorg Sverigefinska rådet i Göteborgs stad 2015-02-11 Rapport från referensgruppen för äldreomsorg 10-punktsprogrammet (bilaga) o Hur är situationen för koordinatortjänsten? o Gruppen har fått kännedom om att

Läs mer

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Mustasaaren kunta Seija Väre 12.6.2012 Fjärdkär kalastaja- ja yrittäjäkysely 12.6.2012 1 (4) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 KYSELYN TOTEUTUS... 2 3 KYSELYN

Läs mer

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Jakobstad/Pietarsaari

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Jakobstad/Pietarsaari EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 Tid/aika: Må/Ma 8.12.2014 kl./klo 11.00 Plats/Paikka: Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Närvarande/Läsnä: Peter Boström, ordf./pj. Carola

Läs mer

UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP

UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP ROKK-projektet 20.5.2015 Sari Hanska-Aare Camilla Jauhojärvi-Koskelo Tiina Männikkö STRUKTUREN Våra mål Nya bedömningskriterier

Läs mer

Kulutukseen luovuttajat. apteekit sairaala-apteekit lääketukkukaupat lääketehtaat. Överlåtarna för förbrukning

Kulutukseen luovuttajat. apteekit sairaala-apteekit lääketukkukaupat lääketehtaat. Överlåtarna för förbrukning Erityisluvat Kulutukseen luovuttajat apteekit sairaala-apteekit lääketukkukaupat lääketehtaat Specialtillstånd Överlåtarna för förbrukning apoteken sjukhusapoteken läkemedelspartiaffärerna läkemedelsfabrikerna

Läs mer

1eLINKEI. Näringslivstjänster HaparandaTornio Tillväxtenheten, Haparanda Stad Storgatan 85 SE-953 85 HAPARANDA

1eLINKEI. Näringslivstjänster HaparandaTornio Tillväxtenheten, Haparanda Stad Storgatan 85 SE-953 85 HAPARANDA 1eLINKEI 1 / 5 Näringslivstjänster HaparandaTornio Tillväxtenheten, Haparanda Stad Storgatan 85 SE-953 85 HAPARANDA Frågor och svar gällande anbudsförfrågan " Planering och implementering av webbplats"/

Läs mer

MAGMA Finlands svenska tankesmedja. Frågor om invandring. September 2009

MAGMA Finlands svenska tankesmedja. Frågor om invandring. September 2009 MAGMA Finlands svenska tankesmedja September 2009 Tankesmedjan MAGMA och Taloustutkimus Finlandssvenskar har en positivare inställning till utlänningar och invandring än folkmajoriteten Tankesmedjan Magma

Läs mer

Selvitys laajennetusta kunnallisesta yhteistyöstä Pietarsaaren alueella

Selvitys laajennetusta kunnallisesta yhteistyöstä Pietarsaaren alueella Oy Pietarsaarenseudun Elinkeinokeskus Concordia Ab Koulukatu 23, 68600 Pietarsaari Yhteenveto Selvitys laajennetusta kunnallisesta yhteistyöstä Pietarsaaren alueella 28. Joulukuuta 2009 Synocus Oy Bulevardi

Läs mer

Kan kommunerna upprätthålla välfärdssamhället?

Kan kommunerna upprätthålla välfärdssamhället? Kuntaliiton ruotsinkielin yksikkö ja kuntatalous järjestivät Kuntamarkkinoilla 11.9.2013 tilaisuuden Kan kommunerna upprätthålla välfärdssamhället? Apulaisjohtaja Reijo Vuorento Kuntaliitosta johdatti

Läs mer

Vårt Hallstahammar är. inte till salu!!!

Vårt Hallstahammar är. inte till salu!!! Vårt Hallstahammar är inte till salu!!! Vänsterpartiets dagord Förskola-skola-fritids Det måste bli mindre barngrupper inom förskolan och fritids. Det kan bara ske med fler tillräckligt stora lokaler och

Läs mer

Suun terveydenhuolto terveyskeskuksissa

Suun terveydenhuolto terveyskeskuksissa Terveys 2011 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Suun terveydenhuolto terveyskeskuksissa Munhälsovården vid hälsovårdcentralerna Tarja Vainiola +358 20 610 7430 tarja.vainiola@thl.fi

Läs mer

Lait aluksen miehitystä ja laivaväen pätevyyksiä uudistettu

Lait aluksen miehitystä ja laivaväen pätevyyksiä uudistettu Lait aluksen miehitystä ja laivaväen pätevyyksiä uudistettu Laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta annettu laki (95/2013) ja aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä

Läs mer

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 2020

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 2020 Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 2020 - Möjligheternas landsbygd Petri Svanbäck Matias Smeds Europa 2020-strategins målsättning EU:s gemensamma jordbrukspolitik måste svara

Läs mer

Pedersöre info. Avbytare med viktigt uppdrag. Lomittajan työtä arvostetaan. Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti

Pedersöre info. Avbytare med viktigt uppdrag. Lomittajan työtä arvostetaan. Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti 1 2013 Pedersöre info Lomittajan työtä arvostetaan Avbytare med viktigt uppdrag Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti Strategi i arbete När det gäller framtidsarbete så

Läs mer

www.johtamisverkosto.fi 2012 Johtamisen kehittämisverkosto. www.johtamisverkosto.fi 1

www.johtamisverkosto.fi 2012 Johtamisen kehittämisverkosto. www.johtamisverkosto.fi 1 www.johtamisverkosto.fi 2012 Johtamisen kehittämisverkosto. www.johtamisverkosto.fi 1 Johtamisen kehittämisverkosto Nätverket för ledarskapsutveckling Ett gott ledarskap har en stor betydelse för personalens

Läs mer

Mångprofessionell rehabiliteringsarbetsgrupp vid en hälsocentral

Mångprofessionell rehabiliteringsarbetsgrupp vid en hälsocentral Mångprofessionell rehabiliteringsarbetsgrupp vid en hälsocentral EN PRAKTIKFORSKNING AV ARBETSSÄTTET INOM VÅRD OCH OMSORGSVÄSENDET VID KYRKSLÄTT KOMMUNS REHABILITERINGSARBETSGRUPP FÖR VUXNA Hanna Backman

Läs mer

Tillitsfullt ledarskap inom den fria bildningen

Tillitsfullt ledarskap inom den fria bildningen Tillitsfullt ledarskap inom den fria bildningen Ledarskapets delområden, förändring över tid och betydelsen av tillit Vad är fritt bildningsarbete? Vad borde den vara? Vad är ledarskap inom fritt bildningsarbete?

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Ventipulmin vet 16 mikrog/g, rakeet hevosille

PAKKAUSSELOSTE. Ventipulmin vet 16 mikrog/g, rakeet hevosille PAKKAUSSELOSTE Ventipulmin vet 16 mikrog/g, rakeet hevosille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

240-10-LS1940...FI Säädin 1-10V kytkintoiminnolla Dimmer 1-10V med omkopplingsfunktion

240-10-LS1940...FI Säädin 1-10V kytkintoiminnolla Dimmer 1-10V med omkopplingsfunktion PEM1528 11.3.2014 240-10-LS1940...FI Säädin 1-10V kytkintoiminnolla Dimmer 1-10V med omkopplingsfunktion 240-31-LS1940...FI Säädin 1-10V painonappitoiminnolla Dimmer 1-10V med tryckknappsfunktion FIN Käyttöohje

Läs mer

SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder

SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder Utlåtande Riksdagens grundlagsutskott Ärende: Utlåtandet om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ordnande av social- och hälsovård

Läs mer

*) P.g.a. den låga tillväxttakten kan torven inte betraktas som förnybar trots att den brukar räknas till gruppen biobränslen.

*) P.g.a. den låga tillväxttakten kan torven inte betraktas som förnybar trots att den brukar räknas till gruppen biobränslen. Så tillverkas el Elproduktionen i Sverige består främst av vattenkraft och kärnkraft. Dessa svarar tillsammans för över 90 procent av elproduktionen. Resten produceras främst med fossila bränslen genom

Läs mer

Krishantering i relation till media

Krishantering i relation till media Krishantering i relation till media Klas Backholm Åbo Akademi Vasa 27.10.2010 Åbo Akademi University - Strandgatan 2-65101 Vasa 1 Klas Backholm, tel. 06-3247 387, klas.backholm@abo.fi. Forskar främst i

Läs mer

Raportti Tukholmasta, s. 20

Raportti Tukholmasta, s. 20 Witamy w VIFK! Välkommen till VIFK! Tomas Arceusz är ny tränare för VIFK. Ännu i fjol tränade han Kiisto. Tomek har redan bott många år i Vasa. Han kom i tiderna till VPS och spelade dessförinnan i Legia

Läs mer

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Projektet Masto för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Stöd för den arbetsföra befolkningens psykiska hälsa och arbetsförmåga För att främja välbefinnande i arbetslivet ska projektet Masto

Läs mer

Kärde tuli takaisin, s. 5. VIFK 110 år/vuotta, s. 12-13. Millennium-tjejer i Juniorcupen, s. 11 FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA

Kärde tuli takaisin, s. 5. VIFK 110 år/vuotta, s. 12-13. Millennium-tjejer i Juniorcupen, s. 11 FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 5/2010 * INTERVJUER * HISTORIA * TEKNIK * HAASTATTELUJA * HISTORIAA * TEKNIIKKAA Kärde tuli takaisin, s. 5 FOTO: JOHAN GEISOR VIFK

Läs mer

Organisation/Nätverk: Axxell Utbildning Ab, Optima samkommun, Yrkesakademin i Österbotten, Vasa yrkesinstitut, Suupohjan ammatti-instituutti

Organisation/Nätverk: Axxell Utbildning Ab, Optima samkommun, Yrkesakademin i Österbotten, Vasa yrkesinstitut, Suupohjan ammatti-instituutti Projektplan Projektets namn: KvaLed 2 (Kvalitetsstrategin och Ledningssystemet, fas 2) Ansökningsgrupp: Stöd för genomförandet av kvalitetsstrategin Organisation/Nätverk: Axxell Utbildning Ab, Optima samkommun,

Läs mer

Nordica. Enkäten sändes till alumner i nordisk litteratur, nordiska språk (båda linjerna) och svensk översättning som utexaminerats år 2006 2010.

Nordica. Enkäten sändes till alumner i nordisk litteratur, nordiska språk (båda linjerna) och svensk översättning som utexaminerats år 2006 2010. Nordica Enkäten sändes till alumner i nordisk litteratur, nordiska språk (båda linjerna) och svensk översättning som utexaminerats år 2006 2010. Alla 52 som svarade är kvinnor. 80 % har finska som modersmål

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 14/2015 1 (8) Stadsfullmäktige Ryj/19 23.09.2015

Helsingfors stad Protokoll 14/2015 1 (8) Stadsfullmäktige Ryj/19 23.09.2015 Helsingfors stad Protokoll 14/2015 1 (8) 232 Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om främjande av återanvändning i Helsingfors HEL 2015-001175 T 00 00 03 Beslut beslutade i enlighet med stadsstyrelsens

Läs mer

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne 2005-04-12 Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne Dessa riktlinjer föreslås komplettera cirkulär 1998:209, Svenska kommunförbundet/landstingsförbundet och ligga till grund för lokala överenskommelser,

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Gleptosil vet. 200 mg Fe 3+ /ml injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Läs mer

Bredd bland B-flickorna s. 7

Bredd bland B-flickorna s. 7 VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 3/2009 * INTERVJUER * HISTORIA * TEKNIK www.vifk.fi * HAASTATTELUJA * HISTORIAA * TEKNIIKKAA Bredd bland B-flickorna s. 7 FOTO: JOHAN GEISOR Wasa Footballcup, s. 18-19

Läs mer

XVIII. WASA FOOTBALLCUP. NY HEMSIDA - UUSI KOTISIVU s. 8 DIV. 1 SPECIAL s. 4-7 NÅT ÄR DET VÄL SOM DRIVER EN s. 12. Planering av programblad!

XVIII. WASA FOOTBALLCUP. NY HEMSIDA - UUSI KOTISIVU s. 8 DIV. 1 SPECIAL s. 4-7 NÅT ÄR DET VÄL SOM DRIVER EN s. 12. Planering av programblad! 1 Planering av programblad! 3 2006 Intervjuer Historia Teknik www.vifk.fi Haastatteluja Historiaa Tekniikkaa Ohjemalehtien suunnittelua! bo.norrgard@qnet.fi GSM 0500-662233 XVIII. WASA FOOTBALLCUP NY HEMSIDA

Läs mer

YVONNE HILLI (red.) Kunskap i utveckling. handledningsprocesser inom hälsovården

YVONNE HILLI (red.) Kunskap i utveckling. handledningsprocesser inom hälsovården YVONNE HILLI (red.) Kunskap i utveckling handledningsprocesser inom hälsovården Yvonne Hilli (red.) Kunskap i utveckling - handledningsprocesser inom hälsovården Ut g i v a r e : Yr k e s h ö g s k o l

Läs mer

RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 2 2009

RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 2 2009 RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 2 2009 2 Lyxigt under Bevis för brösthållare kan finnas så långt tillbaka i tiden som redan 4500 f.kr. Kvinnorna i Grekland

Läs mer

Arrangörer:/Järjestäjät: Finlands Svenska Idrott Motionsföreningen Topptrim r.f. EKENÄS 2.9.2012 T:SAARI. www.topptrim.fi

Arrangörer:/Järjestäjät: Finlands Svenska Idrott Motionsföreningen Topptrim r.f. EKENÄS 2.9.2012 T:SAARI. www.topptrim.fi Arrangörer:/Järjestäjät: Finlands Svenska Idrott Motionsföreningen Topptrim r.f. EKENÄS 2.9.2012 T:SAARI www.topptrim.fi Glatt spelhumör på de Röda båtarna! Östersjöns gladaste flotta hälsar alla grupper

Läs mer

RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 2 2008

RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 2 2008 RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 2 2008 2 3 Gottegrisar är vi allihopa Julen närmar sig med stormsteg och då om inte förr kryper pralinaskarna fram i

Läs mer

KLIENTER PLACERADE I PRIVAT SERVICEBOENDE/ ANSTALTSVÅRD 1.6.2014

KLIENTER PLACERADE I PRIVAT SERVICEBOENDE/ ANSTALTSVÅRD 1.6.2014 KLIENTER PLACERADE I PRIVAT SERVICEBOENDE/ ANSTALTSVÅRD 1.6.2014 65-65+ MERIKOTI (f.d. Villa Näset) Besök 5.6.2013 1 2 planerat 13.6.2014 PATTES PENSIONAT Besök 5.6.2013, planerat 13.6.2014 2 REHABIA OY

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer

OHJE VATSAN CT-TUTKIMUKSEN TILAAJALLE TUTKIMUKSEN TILAAMINEN:

OHJE VATSAN CT-TUTKIMUKSEN TILAAJALLE TUTKIMUKSEN TILAAMINEN: OHJE VATSAN CT-TUTKIMUKSEN TILAAJALLE TUTKIMUKSEN TILAAMINEN: Lähete kirjoitettava RADI-lehdelle ennen ajan tilaamista. Varaa aika tutkimuspyyntöjen kautta. Lähetteessä on oltava korkeintaan kuukauden

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Axilur vet 500 mg tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Axilur vet 500 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Axilur vet 500 mg tabletti 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija: Intervet

Läs mer

FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA. VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 5/2007

FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA. VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 5/2007 FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 5/2007 * INTERVJUER * HISTORIA * TEKNIK * HAASTATTELUJA * HISTORIAA * TEKNIIKKAA www.vifk.fi Bra fadderspelare åt småflickorna Magnus

Läs mer

YH Novia - En föregångare för mångprofessionell kompetensutveckling inom social- och hälsovården

YH Novia - En föregångare för mångprofessionell kompetensutveckling inom social- och hälsovården YH Novia - En föregångare för mångprofessionell kompetensutveckling inom social- och hälsovården Mångprofessionell social- och hälsovård resursförstärkande arbetssätt Åbo, 30.10-1.11.2012 Eva Juslin, Pia

Läs mer

Mobil läxhjälp i svenska som andraspråk elevernas förväntningar och erfarenheter

Mobil läxhjälp i svenska som andraspråk elevernas förväntningar och erfarenheter Mobil läxhjälp i svenska som andraspråk elevernas förväntningar och erfarenheter Niina Nissilä Vaasan yliopisto Mobil läxhjälp i svenska som andraspråk -hankkeen tavoitteena on kehittää helppokäyttöinen

Läs mer

SVENSKA HÖRFÖRSTÅELSEPROV KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 16.2.2010 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

SVENSKA HÖRFÖRSTÅELSEPROV KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 16.2.2010 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN SVENSKA HÖRFÖRSTÅELSEPROV KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 16.2.2010 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Lyssna noga på bandet och svara på frågorna 1 24 genom att för varje fråga

Läs mer

Tandvården för äldre människor

Tandvården för äldre människor Tandvården för äldre människor En frisk mun är en del av allmänkonditionen Salivens betydelse Muntorrhet Symtom på muntorrhet Vård av muntorrhet Kostens betydelse för munnens hälsa Sjukdomar i munnen Tandsjukdomar,

Läs mer

Vad är tillåtet? Barntandvårdsdagar 2004

Vad är tillåtet? Barntandvårdsdagar 2004 Vad är tillåtet? Barntandvårdsdagar 2004 Agneta Ekman agneta.ekman@socialstyrelsen.se Tandvårdslagen (1985:125) 3 Tandvården skall bedrivas så att den uppfyller kravet på en god tandvård. Detta innebär

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 11/2015 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/10 17.06.2015

Helsingfors stad Protokoll 11/2015 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/10 17.06.2015 Helsingfors stad Protokoll 11/2015 1 (5) 167 Lån till Planmeca Golf Areena Helsinki Oy Beslut Behandling beslutade bemyndiga stadsstyrelsen att bevilja Planmeca Golf Areena Helsinki Oy ett lån på 400 000

Läs mer

Hälsopolitiskt program

Hälsopolitiskt program Hälsopolitiskt program 2007 Hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvården skall karakteriseras av god tillgänglighet och snabbt omhändertagande. Den medicinska teknologin utvecklas snabbt. Kostnaderna speciellt

Läs mer

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa SID 1 (12) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa Innehåll: Riktliner

Läs mer

Kokoontuminen Vaasan satamassa 18.6 viimeistään klo 08.00. Leirin aikana kuljetaan minibusseilla. Kotona Vaasassa ollaan illalla 24.6 klo 23.00.

Kokoontuminen Vaasan satamassa 18.6 viimeistään klo 08.00. Leirin aikana kuljetaan minibusseilla. Kotona Vaasassa ollaan illalla 24.6 klo 23.00. Gruppbrev 7-2015 INBJUDAN AV-läger Örnsköldsvik! Meidän kestävyysleiri Örnsköldsvikissä lähestyy. Toivottavasti olette tyytyväisiä kevätkauden suorituksista, mutta nyt alkaa harjoituskausi taas syksyn

Läs mer

VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 1/2008

VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 1/2008 VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 1/2008 Anna Backman i flicklandslaget '0&45246!"#$$%&'()'*+!& %,,-'(''./&&&&&&&&&&&&&&&&& '0&123 789#':#)+&;+9?+ @(9#,,#$.2$.

Läs mer

Arviomuistio viittomakielilain tarpeesta. Bedömningspromemoria om behovet av en teckenspråkslag. Lausuntotiivistelmä. Sammandrag av utlåtandena

Arviomuistio viittomakielilain tarpeesta. Bedömningspromemoria om behovet av en teckenspråkslag. Lausuntotiivistelmä. Sammandrag av utlåtandena 36/2013 Arviomuistio viittomakielilain tarpeesta Lausuntotiivistelmä Bedömningspromemoria om behovet av en teckenspråkslag Sammandrag av utlåtandena 36/2013 Arviomuistio viittomakielilain tarpeesta Lausuntotiivistelmä

Läs mer

SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig

SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig Kom med och ge din insats för ett friskare liv för dig själv, dina närmaste och hela din kommun Hälsan hör till de viktigaste värdena i människans liv och har en avgörande

Läs mer

ADHD PERUSTIETOA AKTIIVISUUDEN JA

ADHD PERUSTIETOA AKTIIVISUUDEN JA ADHD PERUSTIETOA AKTIIVISUUDEN JA TA R K K A AV U U D E N H Ä I R I Ö S T Ä ADHD_fakta_210x210_TP.indd 1 29.5.2010 20:38:31 ADHD_fakta_210x210_TP.indd 2 29.5.2010 20:38:31 ADHD (Attention Deficit Hyperactivity

Läs mer

VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 4/2014. Hanna Lönnqvist, s. 12-13. NR 4 2014 www.vifk.fi - 1 FOTO: MALIN BEIJAR

VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 4/2014. Hanna Lönnqvist, s. 12-13. NR 4 2014 www.vifk.fi - 1 FOTO: MALIN BEIJAR VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 4/2014 Hanna Lönnqvist, s. 12-13 NR 4 2014 www.vifk.fi - 1 FOTO: MALIN BEIJAR ORDFÖRANDES SPALT Använd sunt förnuft vid planeringen! Hej igen! Förhoppningsvis tycker

Läs mer

1. Kontaktinformation * Förnamn. Efternamn. Mobiltelefon. E-post. Postort. Organisation. Kommun

1. Kontaktinformation * Förnamn. Efternamn. Mobiltelefon. E-post. Postort. Organisation. Kommun KT i skolorna 2013 Enkäten IKT i skolorna 2013 är en del av en omfattande IT-kartläggning som riktar sig till kommunerna och samkommunerna. Den här enkäten gäller kommunala skolor och läroanstalter som

Läs mer

Rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga. Riksomfattande tillsynsprogram 2012 2014

Rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga. Riksomfattande tillsynsprogram 2012 2014 Rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga Riksomfattande tillsynsprogram 2012 2014 TILLSYNSPROGRAM 1:2012 Dnr 349/05.00.04/2011 Datum 26.1.2012

Läs mer

Cheerleadingin MM-mitalisti. Decibel.fi är de ungas webbportal. Fullt hus när Solgård invigdes. Anna Kaisa Salo aloitti cheerleadingin

Cheerleadingin MM-mitalisti. Decibel.fi är de ungas webbportal. Fullt hus när Solgård invigdes. Anna Kaisa Salo aloitti cheerleadingin Cheerleadingin MM-mitalisti Anna Kaisa Salo aloitti cheerleadingin vajaat neljä vuotta sitten. Viime keväänä hänet valittiin Suomen maajoukkuerinkiin ja marraskuussa hänen kaulaansa pujotettiin MMhopeamitali.

Läs mer

Ihmisoikeusvaltuuskunnan suositukset Människorättsdelegationens rekommendationer

Ihmisoikeusvaltuuskunnan suositukset Människorättsdelegationens rekommendationer 2SUOSITUKSET Ihmisoikeusvaltuuskunnan suositukset Människorättsdelegationens rekommendationer 44 Ihmisoikeusvaltuuskunnan suositukset ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen edistämiseksi Suomessa Människorättsdelegationens

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2859 KOULUN HYVINVOINTIPROFIILI 2012-2013: HENKILÖKUNTA QUESTIONNAIRE: FSD2859 SCHOOL WELL-BEING PROFILE 2012-2013: PERSONNEL

KYSELYLOMAKE: FSD2859 KOULUN HYVINVOINTIPROFIILI 2012-2013: HENKILÖKUNTA QUESTIONNAIRE: FSD2859 SCHOOL WELL-BEING PROFILE 2012-2013: PERSONNEL KYSELYLOMAKE: FSD2859 KOULUN HYVINVOINTIPROFIILI 2012-2013: HENKILÖKUNTA QUESTIONNAIRE: FSD2859 SCHOOL WELL-BEING PROFILE 2012-2013: PERSONNEL Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Läs mer

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER Pidä työnhaku voimassa Asioi kanssamme verkossa: Ilmoita yhteystietoihisi sekä työnhakuusi liittyvät muutostiedot ja asioinnin opastus: 0295 020

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal mars 2009 2 (10) Innehåll

Läs mer

hemtjänsterna i skick

hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick Vi har i Finland lyckats i vårt gemensamma mål, möjligheten ett njuta av allt längre liv med god hälsa och livskvalitet. Å andra sidan är vi den nation i europa

Läs mer

Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre

Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre Vi moderater vill låta alla goda krafter bidra för att skapa högre kvalité och bättre tillgänglighet i vården. Efter 14 års socialdemokratiskt styre

Läs mer

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER Arbete nära människan SuPer Närvårdarens och primärskötarens eget förbund Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer är Finlands största fackförbund

Läs mer

Urheiluministerin puheenvuoro s. 2-3 Idrottsministern har ordet. Flickor T-15 på läger s. 7 Tytöt T-15 leirillä. Putte Lindroos dagbok s.

Urheiluministerin puheenvuoro s. 2-3 Idrottsministern har ordet. Flickor T-15 på läger s. 7 Tytöt T-15 leirillä. Putte Lindroos dagbok s. Urheiluministerin puheenvuoro s. 2-3 Idrottsministern har ordet Flickor T-15 på läger s. 7 Tytöt T-15 leirillä Putte Lindroos dagbok s. 10-11 Teknik i fokus s. 16-19 Taitoharjoituksen merkitys 2 Vaasan

Läs mer

Mångprofessionellt arbetsteam inom geriatrisk rehabilitering

Mångprofessionellt arbetsteam inom geriatrisk rehabilitering Mångprofessionellt arbetsteam inom geriatrisk rehabilitering Gunilla Jansson Examensarbete för högre (YH)-examen Utbildningsprogrammet för utveckling och ledarskap Åbo 2011 EXAMENSARBETE Författare: Jansson

Läs mer

Barn kan bli. Lapsista voi tulla. tvåspråkiga vuxna. kaksikielisiä aikuisia. Jarmo Lainio

Barn kan bli. Lapsista voi tulla. tvåspråkiga vuxna. kaksikielisiä aikuisia. Jarmo Lainio 1 2 Barn kan bli tvåspråkiga vuxna Lapsista voi tulla kaksikielisiä aikuisia Jarmo Lainio 3 Rapporter från Finskt språk- och kulturcentrum, FinSKC, 4 Suomen kielen ja kulttuurin keskuksen raportteja, SKKK,

Läs mer

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av Samarbete mellan arbetsplatsen och samt bevarande av en förutsättning för ersättning Utbildningsturné 2012 1 Vårt mål är att främja en gemensam syn

Läs mer

Pedersöre info. Innehållsrik sommar i Pedersöres byar. Kesäteatteria Pedersöressä

Pedersöre info. Innehållsrik sommar i Pedersöres byar. Kesäteatteria Pedersöressä 2 2013 edersöre info Kesäteatteria edersöressä Innehållsrik sommar i edersöres byar Informationsblad för edersöre kommun edersören kunnan tiedotuslehti Stärkt av utmaningarna I samband med edersöre kommuns

Läs mer

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift)

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift) Situationsbedömning SOS-projektet PILOT 1. Grunduppgifter Klientens namn: Adress: Socialarbetare: Datum: Personsignum: Telefonnummer: Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling

Läs mer

Merenkurkun laivaliikenteen turvaamista koskevan strategian valmistelu

Merenkurkun laivaliikenteen turvaamista koskevan strategian valmistelu Merenkurkun laivaliikenteen turvaamista koskevan strategian valmistelu Työryhmän väliraportti 10.5.2012 Merenkurkun laivaliikenteen turvaamista koskevan strategian valmistelu Työryhmän väliraportti 10.5.2012

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

PUCKENBLADET PUCKENBLADET

PUCKENBLADET PUCKENBLADET PUCKENBLADET 2014-2015 1 Styrelsen 2013-2014 Simon Fagerudd Joakim Nylund Ralf Nygård Mats Käld Kari Tilus Eva-Maria Käld Tove Gäddnäs ä Veronica Saarman ordförande vice ordförande sekreterare medlem medlem

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 8/2014 1 (8) Stadsfullmäktige Kj/4 07.05.2014

Helsingfors stad Protokoll 8/2014 1 (8) Stadsfullmäktige Kj/4 07.05.2014 Helsingfors stad Protokoll 8/2014 1 (8) 141 Stadens borgen för lån upptagna av Länsimetro Oy HEL 2012-015676 T 02 05 03 01 Beslut beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag höja beloppet på stadens

Läs mer

Tandläkarjobbet kombinerar vetenskap, handarbete och botande av sjukdomar.

Tandläkarjobbet kombinerar vetenskap, handarbete och botande av sjukdomar. Bli tandläkare VETENSKAP OCH HÄNDIGHET Tandläkare är medicinska experter som specialiserat sig på att undersöka, behandla och förhindra sjukdomar och skador i munnen och käkarna. Arbetet är både ansvarsfullt

Läs mer

På väg mot den nya biblioteksla en

På väg mot den nya biblioteksla en På väg mot den nya biblioteksla en Hans största välgörenhetsinsats var troligen byggandet av bibliotek. Från 1883 till sin Hans största välgörenhetsinsats var troligen byggandet av bibliotek. Från 1883

Läs mer

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén Verksamhet Den äldrepolitiska strategin som är uppgjord för åren 2011-2015 och godkänd av stadsfullmäktige 13.4.2011,

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade B 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal Uppdaterad januari 2014

Läs mer

Etiska riktlinjer för byggarbetsplatser och produktionsanläggningar

Etiska riktlinjer för byggarbetsplatser och produktionsanläggningar Eettiset ohjeet rakennustyöpaikoille ja tuotantolaitoksiin Etiska riktlinjer för byggarbetsplatser och produktionsanläggningar Code of Ethics for Construction Sites and Production Plants 1 Eettiset ohjeet

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Lastenkulttuuripoliittinen ohjelma Barnkulturpolitiskt program

Lastenkulttuuripoliittinen ohjelma Barnkulturpolitiskt program Opetusministeriö Undervisningsministeriet Lastenkulttuuripoliittinen ohjelma Barnkulturpolitiskt program Opetusministeriön julkaisuja 2003:29 11 Opetusministeriö Meritullinkatu 10, PL 29, 00023 Valtioneuvosto

Läs mer

Kurs på rätt arbete och samarbete 9.6.2015 Tammerfors. Petri Puroaho

Kurs på rätt arbete och samarbete 9.6.2015 Tammerfors. Petri Puroaho Kurs på rätt arbete och samarbete 9.6.2015 Tammerfors Petri Puroaho Min talets teman Övergångsarbetsmarkanden i arbetslivet -projektet Projekts viktigaste målen och samarbete Övergångsarbetsmarknadens

Läs mer

B2: Obligatorisk övning

B2: Obligatorisk övning B2: Obligatorisk övning Allmänna råd: Namnge dina övningsfiler enligt följande. Ge ditt studerandenummer i början av varje filnamn: t.ex. 014288978A1avalmis.txt. Skicka bara filerna som önskades i övningen.

Läs mer

Pedersöre info. I Pedersöres gränstrakter Pedersören rajamailla. Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti

Pedersöre info. I Pedersöres gränstrakter Pedersören rajamailla. Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti 1 2015 Pedersöre info I Pedersöres gränstrakter Pedersören rajamailla Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti Utredningar, reformer och stabilitet När vi nu har kommit en

Läs mer

Ett psykoedukativt program i ergoterapi

Ett psykoedukativt program i ergoterapi Ett psykoedukativt program i ergoterapi Ett klientperspektiv på programmet en meningsfull dag Heidi Charlotta Kallio Förnamn Efternamn Examensarbete Utbildningsprogram / Ergoterapi 2010 EXAMENSARBETE Arcada

Läs mer

PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR. Tilaisuuden nimi / Tillställningens

PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR. Tilaisuuden nimi / Tillställningens PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR Tilaisuuden nimi / Tillställningens namn FSSM 2014 Pelastuslaissa (379/2011) on vaatimus laatia pelastussuunnitelma yleisötilaisuuksiin

Läs mer

Vi är många, vi är svenska del II. December 2010

Vi är många, vi är svenska del II. December 2010 2010 Vi är många, vi är svenska del II Rapport om FFC:s medlemsundersökning 2010 Rapport om Löntagaren 2010 December 2010 December 2010 Rapporten sammanställd: Anna Krokfors Beställningar: FFC tfn 020

Läs mer

Nya utmaningar för VIFK

Nya utmaningar för VIFK 1 2 2007 Intervjuer Historia Teknik www.vifk.fi Haastatteluja Historiaa Tekniikkaa Nya utmaningar för VIFK Sininen sydän sykkii VIFK:n kuulumisia Kärkkäisen herätyskello s. 4-5 VIFK:n kuulumisia s. 8-9

Läs mer

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN Akutkliniken 018 5355 Operationsavdelningen Inga planerade operationer genomförs. Ett operationsteam finns tillgängligt för eventuella akuta operationer. IVA avdelningen

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 3 2014-12-23 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

Kundorienterad serviceproduktion Case Oulu

Kundorienterad serviceproduktion Case Oulu Kundorienterad serviceproduktion Case Oulu 2 131 193 798 invånare (31.12.2013) 5. största staden i Finland Capital of Northern Scandinavia 9 874 19 372 148 931 13 490 Stadens potential är dess människor

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 117/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2003 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

FRISKTANDVÅRD. En ny betalningsmodell. Magnus Hakeberg. Odontologisk psykologi och folkhälsa Institutionen för odontologi

FRISKTANDVÅRD. En ny betalningsmodell. Magnus Hakeberg. Odontologisk psykologi och folkhälsa Institutionen för odontologi FRISKTANDVÅRD En ny betalningsmodell Magnus Hakeberg Odontologisk psykologi och folkhälsa Institutionen för odontologi Abonnemangstandvård -1991 Göteborg -1998 Värmland -2007 Västra Götalandsregionen -2009

Läs mer

SFP:s valtidning 2012 RKP:n vaalilehti 2012

SFP:s valtidning 2012 RKP:n vaalilehti 2012 VÅRT BORGÅ SFP:s valtidning 2012 RKP:n vaalilehti 2012 Beslut som bygger Borgåbornas vardag Sfp i Borgås Kommunalvalsprogram 2012 Glad start på kampanjen Kaupunkimarkkinointia parhaimmillaan SFP i ett

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet

Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Grundexamen i tandteknik Grundexamen inom

Läs mer

MEDBORGARUNDERSÖKNING HAPARANDA KOMMUN 2012

MEDBORGARUNDERSÖKNING HAPARANDA KOMMUN 2012 MEDBORGARUNDERSÖKNING HAPARANDA KOMMUN 2012 ÖPPNA SVAR: SYNPUNKTER TILL DIN KOMMUN Vattnet utanför tätort där jag bor är jätte bra men i Haparanda centralort/tätort är den väldigt dåligt under vissa tider

Läs mer

Vasa övningsskola. Inspiration för det lokala läroplansarbetet

Vasa övningsskola. Inspiration för det lokala läroplansarbetet Vasa övningsskola Inspiration för det lokala läroplansarbetet Inspiration för den lokala läroplansprocessen VAD ÄR LPstöd 2016 ger inspiration för den lokala läroplansprocessen. är en utbildningshelhet

Läs mer