Mustionjoen kalateiden vesiluvat jo haussa yhteistyössä vesistövisiosta totta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mustionjoen kalateiden vesiluvat jo haussa yhteistyössä vesistövisiosta totta"

Transkript

1 Mustionjoen kalateiden vesiluvat jo haussa yhteistyössä vesistövisiosta totta Mustionjoen kalateiden rakentaminen on edennyt vesilupien hakuvaiheeseen. Myös lohikalojen palauttamiseksi ja raakkujen tulevaisuuden turvaamiseksi tarvittavat muut toimenpiteet ovat käynnistyneet vauhdilla FRESHABIT-hankkeen myötä. FRESHABIT LIFE IP Karjaanjoki -hankkeen ja Lohikalat Karjaanjoelle Vesistövision 2021 ohjausryhmä järjestäytyi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristössä pidetyssä kokouksessa. Vastaava katupäällikkö Piia Nordström Raaseporin kaupungilta toi kokoukselle hyviä uutisia Mustionjoen kalateiden suunnittelutilanteesta. Åminneforsin ja Billnäsin vesilupahakemukset on allekirjoitettu ja lähetetty viranomaiskäsittelyyn aluehallintovirastoon. Näiden kalateiden osalta on ensiarvion mukaan mahdollista saada lupapäätökset vielä tämän vuoden puolella. Molemmat kohteet toteutetaan teknisinä kalateinä. Peltokosken ja Mustionkosken kalateiden osalta suunnittelu jatkuu helmikuussa. Kalatieratkaisuja haetaan laajan asiantuntijakeskustelun kautta, jossa mm. pohditaan mahdollisuutta toteuttaa Peltokoski osittain luonnonmukaisena. Keskustelun tulosten pohjalta näidenkin kalateiden osalta on mahdollista edetä vesilupatasoisten suunnitelmien tilaamiseen, tähän varatulla ELY-keskuksen ja Raaseporin kaupungin rahoituksella. Toinen hyvä uutinen saatiin Sappi Kirkniemeltä, joka on päättänyt lahjoittaa euroa Lohikalat Karjaanjoelle Vesistövision 2021 toteutukseen. Nyt tehty päätös koskee vuotta Toimimme Lohjanjärven eli Uudenmaan suurimman ja virkistysarvoltaan merkittävän järven rannalla. Meille järvi tarjoaa yhden paperinvalmistuksen tärkeimmistä raaka-aineista: veden. Sappin kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti tuemme luonnon monimuotoisuutta, ja tämä hanke antaa hienon mahdollisuuden olla mukana meille tärkeän vesistöalueen elävöittämisessä, toteaa Sappi Kirkniemen tehtaanjohtaja Martti Savelainen. FRESHABIT-Karjaanjoki toimenpiteet vuonna 2016 FRESHABIT-hankkeen ensimmäisen vuoden työlistalla on kalatierakentamisen ja hankkeen käynnistämisen lisäksi koko joukko toimenpiteitä. Heti alussa pitää nykäistä lujasti kaikilla toimenpiderintamilla, että saadaan iso laiva liikkeelle kertoo hankepäällikkö Juha-Pekka Vähä LUVYstä. Raakkuun liittyvinä toimenpiteitä vuonna 2016 käynnistyvät raakkujen etsintä, toukkien keräys sekä siirto keinolliseen kasvatukseen Norjaan ja Jyväskylään. Raakku-toimenpiteissä yhteistyökumppaninamme ovat Jyväskylän yliopisto ja Metsähallitus.

2 Lohikalojen osalta toimenpiteet tähtäävät raakun lisääntymisen kannalta parhaan lohikannan löytämiseen ja molemmille lajeille parhaiden elinympäristöjen kartoitukseen sekä vaelluskäyttäytymiseen liittyvään tutkimukseen. Elinaluekunnostusten suunnittelu käynnistetään yhteistyössä maanomistajien kanssa. Tavoitteena on saada kunnostettavat purot valittua ja koottua niiden veden- ja pohjanlaatua koskevat tiedot sekä edetä uomakunnostussuunnitelmien laatimiseen. Lohikala- ja elinaluekunnostustoimenpiteissä kumppaninamme on Luonnonvarakeskus. Vedenlaadun parantamiseksi hankkeessa aloitetaan yhteistyössä maanomistajien, Suomen ympäristökeskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Geologian tutkimuslaitoksen kanssa. Mustionjokilaaksolle laaditaan yleissuunnitelma mahdollisista vesiensuojelutoimenpiteistä ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi. Yhteistyössä kohti tavoitteita Alueen kuntien ja LUVYn edustajien lisäksi FRESHABIT-hankkeen ja vesistövision yhteisessä ohjausryhmässä ovat edustettuina Koskienergia Oy, Jyväskylän yliopisto, FRESHABIT-hankekumppanit Metsähallitus, Luonnonvarakeskus ja Ekoenergia merkki sekä asiantuntijakumppanina Uudenmaan ELY-keskus. Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata ja valvoa FRESHABITIN ja vision toteuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä ja päättää vision toimenpiteitä varten haettavasta ulkopuolisisesta rahoituksesta. Tarve yhteiselle ohjausryhmälle nousee tarpeesta tarkastella vesistöä yhteisenä kokonaisuutena, jotta laajojen hankekokonaisuuksien tavoitteisiin päästään. Vesistövisiossa on määritelty vesistön kannalta tärkeimmät toimenpidekokonaisuudet seuraavalle kuudelle vuodelle. Kaikki ei tule tänä aikana valmiiksi, mutta hyvään alkuun päästään. Siitä on takeena jo nyt vision saama tuki alueen kunnista ja muilta toimijoilta. Työ tavoitteiden saavuttamiseksi on nyt ihan konkreettisesti päässyt käyntiin toteaa toiminnanjohtaja Jaana Pönni, LUVYsta. Tiedon kulun turvaamiseksi ohjausryhmän ja vesistön käyttäjien ja vesistöä koskevien päätösten tekijöiden välillä suunnitteilla on myös vesistövision neuvottelukunnan kokoaminen. Lisätietoja: Juha-Pekka Vähä, hankepäällikkö, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö puh , Jenni Kukkonen, ympäristöpäällikkö, Sappi Kirkniemi puh , Piia Nordström, vastaava katupäällikkö, Raaseporin kaupunki puh ,

3 Vattenlovsansökan för fiskvägarna i Svartån inskickade- genom samarbete gör vi vattendragsvisionen till verklighet Byggandet av fiskvägarna i Svartån har avancerat till det skedet, att man ansöker om vattenlov. Även övriga åtgärder för att återinföra laxfiskarna samt att trygga flodpärlmusslans framtid har kommit raskt i gång via FRESHABIT-projektet. Styrgruppen för FRESHABIT LIFE IP Svartåprojektet och Laxfiskarna till Svartån vattendragsvisionen 2021 konstituerade sig vid ett möte som hölls hos Västra Nylands vatten och miljö. Piia Nordström från Raseborgs stad hämtade goda nyheter till mötet gällande planeringsläget för Svartåns fiskvägar. Vattenlovsansökningarna gällande Åminnefors och Billnäs undertecknades och skickades för behandling till regionförvaltningsverket. När det gäller dessa fiskvägar är en första uppskattning, att det är möjligt att få tillståndsbesluten ännu under detta år. Bägge objekten förverkligas som tekniska fiskvägar. Då det gäller Åkerfors och Svartåforsen fortsätter planeringen i februari. Man söker en fiskvägslösning via en bredbasig expertdiskussion, där man funderar på ett kunna förverkliga Åkerfors delvis som en naturenlig fiskväg. På basen av diskussionerna är det även för dessa fiskvägar möjligt, att avancera till att beställa en planering på vattenlovsnivå med hjälp av för ändamålet reserverad finansiering från NTM-centralen och Raseborgs stad. En annan god nyhet fick vi från Sappi Gerknäsfabriken. De har beslutat, att donera euro för förverkligandet av Laxfiskarna tillbaka till Svartån-vattendragsvisionen Det nu fattade beslutet gäller år Vi är verksamma vid stranden av Nylands största sjö, Lojo sjö, vars rekreationsvärde är betydande. För oss erbjuder sjön en av pappersframställningens viktigaste råvaror vatten. Enligt Sappis principer om hållbar utveckling stöder vi naturens mångformighet, och detta projekt ger en fin möjlighet för oss, att delta i återupplivandet av de för oss viktiga vattendraget, konstaterar fabrikschef Martti Savelainen vid Sappi Gerknäs. FRESHABIT-Svartån åtgärder år 2016 På arbetslistan för FRESHABIT-projektets första år finns utöver byggandet av fiskvägarna och inledandet av projektet en hel del andra åtgärder. Genast i början bör det göras ett starkt ryck på alla åtgärdsfronter så att vi får det stora skeppet i rörelse berättar projektchef Juha-Pekka Vähä från Västra Nylands vatten och miljö.

4 Då det gäller flodpärlmusslan och åtgärder kring den inleds letandet efter musslorna, insamlandet av larver samt överförandet av dem till uppfödning i Norge och Jyväskylä under år2016. Gällande åtgärderna kring flodpärlmusslan är våra samarbetspartners Jyväskylä universitet och Forststyrelsen. Vad beträffar laxfiskarna siktar åtgärderna på, att hitta den bästa laxstammen med tanke på flodpärlmusslans reproduktion samt en kartläggning av de bästa miljöerna för bägge arterna samt forskning som berör laxfiskarnas vandringsbeteende. Planeringen av iståndsättandet av levnadsmiljöer inleds i samarbete med markägarna. Målsättningen är, att kunna välja de bäckar som skall restaureras samt, att kunna samla fakta om deras vatten- och bottenkvalitet så att man sedan kan inleda planeringen av iståndsättandet av bäckfårorna. Då det gäller åtgärder för laxfiskarna och iståndsättandet av levnadsmiljöerna år vår samarbetspartner Naturresursinsitutet. För att förbättra vattenkvaliteten inleds ett samarbete med markägarna, Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet och Geologiska forskningscentralen. För Svartådalen uppgörs en generalplan gällande eventuella vattenskyddsåtgärder för att minska den yttre belastningen. I samarbete mot målen I FRESHABIT-projektets och vattendragsvisionens styrgrupp ingår förutom kommunernas och LUVYs representanter, representanter för Koskienergia Oy, Jyväskylä universitet, FRESHABITs projektkumpanerna Forststyrelsen, Naturresursinstitutet och Ekoenergi märket samt som sakkunnigsamarbetspartner Nylands NTMcentral. Ledningsgruppens uppgift är att leda och övervaka de åtgärder, som krävs för förverkligandet av FRESHABIT och visionen samt, att besluta om den externa finansiering som bör sökas för åtgärderna. Behovet av en gemensam styrgrupp uppstår via behovet att granska vattendraget som en helhet, så att man kan uppnå målen för de stora projekthelheterna. I vattendragsvisionen har man definierat de ur vattendragets synvinkel största åtgärdshelheterna för de kommande sex åren. Allting blir inte klart under den tiden, men man kommer en bra bit på väg. Som en garanti för detta är det stöd som visionen fått från områdets kommuner och övriga operatörer. Arbetet för att uppnå målsättningarna har nu konkret kommit i gång konstaterar Jaana Pönni från LUVY. För att säkerställa informationsgången mellan styrgruppen och vattendragets användare och beslutsfattarna gällande vattendraget planerar man även att samla en delegation för vattendragsvisionen. Tilläggsuppgifter: Juha-Pekka Vähä, projektchef, Västra Nylands vatten och miljö tel , Jenni Kukkonen, miljöchef, Sappi Gerknäs tel , Piia Nordström, ansvarig gatuchef, Raseborgs stad tel ,

5 Kuva. Suunnitelma Billnäsin tekniselle kalatielle. Bild. En plan för teknisk fiskväg i Billnäs.

Helsingfors stad Protokoll 19/2014 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/25 26.11.2014

Helsingfors stad Protokoll 19/2014 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/25 26.11.2014 Helsingfors stad Protokoll 19/2014 1 (5) 383 Kaj / Den av ledamoten Juha Hakola väckta motionen om automatisk trafikövervakningsutrustning i Kajsaniemigatans område Beslut beslutade i enlighet med stadsstyrelsens

Läs mer

Nylands förbund toimisto@uudenmaanliitto.fi. Respons på Utredningen om kulturmiljöer i Nyland

Nylands förbund toimisto@uudenmaanliitto.fi. Respons på Utredningen om kulturmiljöer i Nyland Nylands förbund toimisto@uudenmaanliitto.fi Ärende: Respons på Utredningen om kulturmiljöer i Nyland Sibbo Naturskyddare Sipoon Luonnonsuojelijat rf har bekantat sig med utkastet till Utredning om kulturmiljöer

Läs mer

1 (4) Tekninen ja ympäristövirasto. Ympäristölautakunta hyväksynyt: xx.xx.xxxx LIITE 1. Astuu voimaan: 1.1.2016

1 (4) Tekninen ja ympäristövirasto. Ympäristölautakunta hyväksynyt: xx.xx.xxxx LIITE 1. Astuu voimaan: 1.1.2016 Hangon kaupunki Tekninen ja ympäristövirasto Asemakaavan ja tonttijaonmuutoksista perittävät maksut 1 (4) Ympäristölautakunta hyväksynyt: xx.xx.xxxx LIITE 1 Astuu voimaan: 1.1.2016 1. Asemakaavamuutoksista

Läs mer

Stöd för företag i landsbygdsprogrammet 2014 2020

Stöd för företag i landsbygdsprogrammet 2014 2020 Stöd för företag i landsbygdsprogrammet 2014 2020 NTM-centralen i Nyland Sivu 1 NTM-centralens stöd för företag Team Finland Utvecklingstjänsterna för företag (Tavastehus NTMcentral) Gemensam anskaffning

Läs mer

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Jakobstad/Pietarsaari

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Jakobstad/Pietarsaari EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 Tid/aika: Må/Ma 8.12.2014 kl./klo 11.00 Plats/Paikka: Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Närvarande/Läsnä: Peter Boström, ordf./pj. Carola

Läs mer

NORDICAS ÖVERGÅNGSREGLER 2009 2011 [31.7.2010] SVENSK ÖVERSÄTTNING IRU SVENSK ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING NPK SVENSK ÖVERSÄTTNING

NORDICAS ÖVERGÅNGSREGLER 2009 2011 [31.7.2010] SVENSK ÖVERSÄTTNING IRU SVENSK ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING NPK SVENSK ÖVERSÄTTNING Övergångsregler IRU NPO, NNS inkl. översättarlinjerna NPK 1 NORDICAS ÖVERGÅNGSREGLER 2009 2011 [31.7.2010] SVENSK ÖVERSÄTTNING IRU SVENSK ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING NPK SVENSK ÖVERSÄTTNING NPO NORDISKA

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 21/2012 1 (7) Stadsfullmäktige Kj/5 12.12.2012

Helsingfors stad Protokoll 21/2012 1 (7) Stadsfullmäktige Kj/5 12.12.2012 Helsingfors stad Protokoll 21/2012 1 (7) 432 Stadens borgen för lån upptagna av Länsimetro Oy HEL 2012-015676 T 02 05 03 01 Beslut beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag höja beloppet på stadens

Läs mer

Naturvård och mångfald i skogen

Naturvård och mångfald i skogen Naturvård och mångfald i skogen Naturvården en del av skogsbrukets ansvar Utgivare: Miljöministeriet och Jord- och skogsbruksministeriet Förlag: Metsäkustannus Oy Layout: Susanna Appel Kuvat: Suomen metsäkeskus

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 9/2012 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/4 09.05.2012

Helsingfors stad Protokoll 9/2012 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/4 09.05.2012 Helsingfors stad Protokoll 9/2012 1 (6) 106 Köp av fastigheter som ägs av Sibbo kommun i Östersundom HEL 2012-003265 T 10 01 00 Beslut beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag A bemyndiga fastighetsnämnden

Läs mer

Utvecklingsprogrammet för Sydvästra Finlands vattentjänster 2014 2020. Goda vattentjänster

Utvecklingsprogrammet för Sydvästra Finlands vattentjänster 2014 2020. Goda vattentjänster Utvecklingsprogrammet för Sydvästra Finlands vattentjänster 2014 2020 Goda vattentjänster VISION 2020 Invånarna och näringsidkarna är nöjda med vattentjänsterna i Sydvästra Finland Inom utvecklingsprogrammet

Läs mer

StakesTieto Kunta Ari Virtanen Tiedot antoi PL 220 Nimen selvennys 00531 HELSINKI Puhelin Sähköposti

StakesTieto Kunta Ari Virtanen Tiedot antoi PL 220 Nimen selvennys 00531 HELSINKI Puhelin Sähköposti joulukuu 2008 StakesTieto Kunta Ari Virtanen Tiedot antoi PL 220 Nimen selvennys 00531 HELSINKI Puhelin Sähköposti Lomake palautetaan 13.2.2009 mennessä TOIMEENTULOTUEN ENNAKKOTILASTO 1.1. 31.12.2008 Tällä

Läs mer

VINDKRAFTSBYGGANDE MED AVSEENDE PÅ HÄLSOSKYDDET

VINDKRAFTSBYGGANDE MED AVSEENDE PÅ HÄLSOSKYDDET VINDKRAFTSBYGGANDE MED AVSEENDE PÅ HÄLSOSKYDDET - I vilket skede och hur kan hälsoskyddet påverka? Överinspektör, Vesa Pekkola Vindkraft, en symbol för miljövänlighet eller en fågelhack? 2 Vindkraftverkens

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS 1/5 SJUKVÅRDSDISTRIKT Västra Nylands sjukvårdsområde PB 1020, 10601 Ekenäs 22.10.2010 Tfn (019) 2241

HELSINGFORS OCH NYLANDS 1/5 SJUKVÅRDSDISTRIKT Västra Nylands sjukvårdsområde PB 1020, 10601 Ekenäs 22.10.2010 Tfn (019) 2241 HELSINGFORS OCH NYLANDS 1/5 KIRURGISEN TOIMINNAN LAAJUUTTA LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALASSA SEKÄ LOHJAN JA TAMMISAAREN SAIRAALOIDEN KIRURGISEN YHTEISTYÖN TIIVISTÄMISTÄ JA KOORDINOIMISTA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN

Läs mer

PÄÄKAUPUNKISEUDUN RUOTSINKIELISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISTOIMENPITEET

PÄÄKAUPUNKISEUDUN RUOTSINKIELISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISTOIMENPITEET 1(6) Asia 5 / Liite 1 Tilannekatsaus 26.5.2009 PÄÄKAUPUNKISEUDUN RUOTSINKIELISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISTOIMENPITEET Toimenpide 1: Ruotsinkielisiä sähköisiä palveluja kehitetään osana pääkaupunkiseudun

Läs mer

Hanna Haaksi Projektchef Håll Skärgården Ren rf. MARLIN-projektets slutrapport sammanfattning av resultaten för Finland

Hanna Haaksi Projektchef Håll Skärgården Ren rf. MARLIN-projektets slutrapport sammanfattning av resultaten för Finland Hanna Haaksi Projektchef Håll Skärgården Ren rf MARLIN-projektets slutrapport sammanfattning av resultaten för Finland Nedskräpningen av haven är ett globalt problem. Varje år hamnar miljontals ton avfall

Läs mer

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Extra ordinär andelsstämma 9.11.2013 Ylimääräinen osuuskuntakokous 9.11.2013

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Extra ordinär andelsstämma 9.11.2013 Ylimääräinen osuuskuntakokous 9.11.2013 KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA Extra ordinär andelsstämma 9.11.2013 Ylimääräinen osuuskuntakokous 9.11.2013 1 VATTENANDELSLAGETS EXTRA ORDINARIE ANDELSSTÄMMA YLIMÄÄRÄINEN VESIOSUUSKUNNAN KOKOUS

Läs mer

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING INDUSTRIOMRÅDET PÅ MARTINJÄRVIVÄGEN LOCHTEÅ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING INDUSTRIOMRÅDET PÅ MARTINJÄRVIVÄGEN LOCHTEÅ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING INDUSTRIOMRÅDET PÅ MARTINJÄRVIVÄGEN LOCHTEÅ BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER INITIATIV ELLER VARFÖR DETALJPLANEARBETET

Läs mer

ändringar efter 1.1. 2015

ändringar efter 1.1. 2015 www.slc. Stödrätter och arrendekontrakt ändringar efter 1.1. 2015 Mikaela Strömberg-Schalin /SLC 1 www.slc. Rättsliga utgångsläget, begrepp FAST EGENDOM = fastigheter, mark - Lantbruksarrenden - Köp av

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Beviplex vet. injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Läs mer

Multiapp Helsinki - en flerspräkig digital tjänst för profilering av företag och sen/iceproducenter som drivs av invandrare

Multiapp Helsinki - en flerspräkig digital tjänst för profilering av företag och sen/iceproducenter som drivs av invandrare HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNGINKANSLIA Rahoituksen hakija (www-sivulle) Hakijan nimi/hankkeen hallinnoija (yritys/virasto/tms.): Föreningen Luckan r.f INNOVAATIORAHASTO HANKE-EHDOTUS2016 HELSINGIN KAUPUNGIN

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Porcilis Parvo vet. injektioneste, suspensio

PAKKAUSSELOSTE. Porcilis Parvo vet. injektioneste, suspensio PAKKAUSSELOSTE Porcilis Parvo vet. injektioneste, suspensio 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

HYVÄ VASTAANOTTO/ BRA MOTTAGNING 2011-2012

HYVÄ VASTAANOTTO/ BRA MOTTAGNING 2011-2012 HYVÄ VASTAANOTTO/ BRA MOTTAGNING 2011-2012 KARIS HÄLSOCENTRAL HYVÄ VASTAANOTTO, BRA MOTTAGNING 5.KIERROS KARJAAN TERVEYSKESKUS JA KARJAAN SEKÄ POHJAN SUUN TERVEYDENHUOLTO TYÖRYHMÄ: Karjaan ja Pohjan suun

Läs mer

Bergö- Stora Bodö - Fridhemsberget Delgeneralplan och ändring av delgeneralplan

Bergö- Stora Bodö - Fridhemsberget Delgeneralplan och ändring av delgeneralplan 1 (5) Bergö- Stora Bodö - Fridhemsberget Delgeneralplan och ändring av delgeneralplan PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Ärendenummer Områdesnummer 6218/502/2009 450300 PLANERINGSOBJEKT Planområdets

Läs mer

INGÅ KOMMUN Degerby detaljplan och ändring av detaljplan

INGÅ KOMMUN Degerby detaljplan och ändring av detaljplan INGÅ KOMMUN Degerby detaljplan och ändring av detaljplan Planekonomisk utredning gällande vattenförsörjning och gatuinfra vid Kullvägen och Kullgränden 6.4.2010 67060596 Pöyry Finland Oy Degerbyvägen Kullgrändens

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 100 mg kapseli, pehmeä

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 100 mg kapseli, pehmeä PAKKAUSSELOSTE Lukekaa tämä pakkausseloste huolellisesti, koska se sisältää tärkeää tietoa lääkkeestä. Tätä lääkettä voi ostaa ilman reseptiä itsehoitoon. Lääkettä tulee käyttää huolellisesti ohjeen mukaan,

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN Godkänd: Landskapets samarbetsgrupp 23.5.2014 Fastställd: Landskapsstyrelsen 23.6.2014 Ikraftträdande: 1.7.2014 1 kapitel Landskapets samarbetsgrupp

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland

Stadgar för Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland Stadgar för Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland och dess hemort är Helsingfors.

Läs mer

Pargas stads utlåtande 2589/00.04.00/2015

Pargas stads utlåtande 2589/00.04.00/2015 Pargas stads utlåtande 2589/00.04.00/2015 BAKGRUNDSUPPGIFTER Respondentens officiella namn Pargas stad Namn på den person som antecknat svaret Kontaktuppgifter till ansvarspersonen för svaret Patrik Nygrén

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Axilur vet 250 mg tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Axilur vet 250 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Axilur vet 250 mg tabletti 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija: Intervet

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Hyonate vet 10 mg/ml injektioneste, liuos, hevoselle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Läs mer

VÄYLÄN VIEHELUPA-ALUE. Heikki Jolma Jolmantie 22 FIN 95700 Pello heikki.jolma@vaylanviehelupa.fi www.vaylanviehelupa.fi

VÄYLÄN VIEHELUPA-ALUE. Heikki Jolma Jolmantie 22 FIN 95700 Pello heikki.jolma@vaylanviehelupa.fi www.vaylanviehelupa.fi VÄYLÄN VIEHELUPA-ALUE Jolmantie 22 FIN 95700 Pello heikki.jolma@vaylanviehelupa.fi www.vaylanviehelupa.fi Maa- ja metsätalousministeriö kirjaamo@mmm.fi Orian Bondestam orian.bondestam@mmm.fi Tapio Hakaste

Läs mer

Tila Lommö 257-440-1-10

Tila Lommö 257-440-1-10 EMÄTILATARKASTELU SEKÄ RANTAVIIVAMITTAUS JA -MUUNTO Tila Lommö 257-440-1-10 Emätilatarkastelu, rantaviivamittaus ja muunto Kirkkonummen kunnassa rakennusoikeuksien mitoituksen emätila-ajankohtana käytetään

Läs mer

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Mustasaaren kunta Seija Väre 12.6.2012 Fjärdkär kalastaja- ja yrittäjäkysely 12.6.2012 1 (4) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 KYSELYN TOTEUTUS... 2 3 KYSELYN

Läs mer

Restoration of the freshwater pearl mussel populations with new methods Vattenparlamentet, Pajala, 2011-11-02

Restoration of the freshwater pearl mussel populations with new methods Vattenparlamentet, Pajala, 2011-11-02 Restoration of the freshwater pearl mussel populations with new methods Vattenparlamentet, Pajala, 2011-11-02 Kort bakgrund Varför så mycket fokus på flodpärlmussla? Komplicerad livscykel Kort bakgrund

Läs mer

Lean-metoden Sjundeås exempel

Lean-metoden Sjundeås exempel SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Lean-metoden Sjundeås exempel Lean-konferens 20.5.2015 Utvecklingschef Antti-Pekka Röntynen Sjundeå kommun Innehåll 1. Varför lean i Sjundeå? 2. Organisering i Sjundeå 3.

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 18/2011 1 (5) Stadsfullmäktige Sj/8 30.11.2011

Helsingfors stad Protokoll 18/2011 1 (5) Stadsfullmäktige Sj/8 30.11.2011 Helsingfors stad Protokoll 18/2011 1 (5) 237 Bildande av Stiftelsen FRAME med uppgift att främja export och internationalisering av visuell konst HEL 2011-007394 T 00 01 06 Beslut beslutade i enlighet

Läs mer

GÅRDSBRUKENS STRUKTURSTÖD Aktuellt om gårdsbrukens investeringsstöd MARS 2015

GÅRDSBRUKENS STRUKTURSTÖD Aktuellt om gårdsbrukens investeringsstöd MARS 2015 1 GÅRDSBRUKENS STRUKTURSTÖD Aktuellt om gårdsbrukens investeringsstöd MARS 2015 Finansiering av strukturstöd EU-delfinansierade bidrag och räntestöd från budgetmedel; nationella bidrag från Makera Som

Läs mer

ÖSTERBOTTENS HANDELSKAMMARENS HÖSTFORUM JAKOBSTAD 17.11.2015 JARMO VIINANEN HANDELN MELLAN SVERIGE OCH FINLAND

ÖSTERBOTTENS HANDELSKAMMARENS HÖSTFORUM JAKOBSTAD 17.11.2015 JARMO VIINANEN HANDELN MELLAN SVERIGE OCH FINLAND ÖSTERBOTTENS HANDELSKAMMARENS HÖSTFORUM JAKOBSTAD 17.11.2015 JARMO VIINANEN HANDELN MELLAN SVERIGE OCH FINLAND Bästa åhörare, mina damer och herrar, jag är väldigt glad att få vara här i dag och delta

Läs mer

LIFE@WORK innovationsverkstad / innovaatiotyöpaja 16.4.2009

LIFE@WORK innovationsverkstad / innovaatiotyöpaja 16.4.2009 LIFE@WORK innovationsverkstad / innovaatiotyöpaja 16.4.2009 Kort sammandrag av gruppverkstäder / Ryhmätyöpajojen lyhyt yhteenveto En ideal arbetsmiljö / Ihannetyöympäristö Assistent / Avustaja överlärare

Läs mer

Norra Sibbo Ungdomsförening rf. 1 / 2016

Norra Sibbo Ungdomsförening rf. 1 / 2016 Norra Sibbo Ungdomsförening rf. 1 / 2016 www.norrasibbouf.fi 1 Hej på er! Välkommen till ett nytt år med NSU! Årets verksamhetsplan är fylld med många aktiviteter i flera olika intresseriktningar och det

Läs mer

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 16.11.2013

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 16.11.2013 CENTRALHANDELSKAMMAREN AHM-examen 16.11.2013 1 (6) PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 16.11.2013 Läs dessa anvisningar innan provet börjar Svaren på frågorna 1-3 ska skrivas på skilda pappersark.

Läs mer

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd.

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd. Kapitel 1 Resan Jag har väntat länge på att göra denna resan. Jag heter Hanna och är 23 år. Jag ska åka båt till en Ön Madagaskar. Jag kommer ha med mig en hel besättning. Vi tog med oss väldigt mycket

Läs mer

Dysåns avrinningsområde (677921-141225)

Dysåns avrinningsområde (677921-141225) Dysåns avrinningsområde (677921-141225) Översiktlig beskrivning Dysån är en för regionen typisk skogså, vars avrinningsområde i huvudsak ligger i Älvdalens kommun och därmed förvaltas fisket följaktligen

Läs mer

PALLIATIVA POLIKLINIKEN

PALLIATIVA POLIKLINIKEN PALLIATIVA POLIKLINIKEN Palliativa poliklinikens verksamhet har som avsikt att ge hjälp med en symtomatisk samt heltäckande vård då när sjukdomen ej mera går att bota. Detta betyder smärt- samt symtomlindring,

Läs mer

UPPHÄVANDE AV STÖDRÄTTIGHETER

UPPHÄVANDE AV STÖDRÄTTIGHETER UPPHÄVANDE AV STÖDRÄTTIGHETER Kimito 6.4 och Pargas 8.4.2016 NTM-centralen i Egentliga Finland 13.4.2016 Överloppsstödrättigheter upphävs på grund av Finlands val att behålla de befintliga stödrättigheterna

Läs mer

Rapport från Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä/idensalmi sjukhus 25.4.2014

Rapport från Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä/idensalmi sjukhus 25.4.2014 Rapport från Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä/idensalmi sjukhus 25.4.2014 Allmänt Raseborgs stad beställde på hösten 2013 en utredning av Kuntamaisema för att bl.a. implementera planen för ordnande av hälso-

Läs mer

Kanavaliikennetilastot on tarkoitettu, kaikkien sulkukanavien liikenteestä kiinnostuneiden käyttöön.

Kanavaliikennetilastot on tarkoitettu, kaikkien sulkukanavien liikenteestä kiinnostuneiden käyttöön. Laatuseloste Tietosisältö ja käyttötarkoitus Saimaan kanavan liikennetilastot sisältävät tiedot sekä ulkomaan että kotimaan liikenteen tavara - ja matkustajakuljetuksista ja alusliikenteestä Saimaan kanavan

Läs mer

Patentti- ja rekisterihallitus

Patentti- ja rekisterihallitus Patentti- ja rekisterihallitus TIEDOTUS Patentti- ja rekisterihallitus aloittaa tutkivana PCT viranomaisena. Patentti- ja rekisterihallitus on aloittanut Patenttiyhteistyösopimuksen (PCT) mukaisena uutuustutkimusviranomaisena

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 8/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/8 22.4.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 8/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/8 22.4.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 8/2015 1 (6) 8 Detaljplaneändring för tomterna 11/6, 14/6, 14/12, 15/4, 16/9, 19/2, 21/1, 22/6 och 23/10 i Kronohagen (värdefulla trapphus, nr 12266) HEL 2014-008499

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 147/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

landskapsplanen MOT EN HÅLLBARARE SAMHÄLLSSTRUKTUR Etapplandskapsplan 2 för Nyland

landskapsplanen MOT EN HÅLLBARARE SAMHÄLLSSTRUKTUR Etapplandskapsplan 2 för Nyland landskapsplanen MOT EN HÅLLBARARE SAMHÄLLSSTRUKTUR Etapplandskapsplan 2 för Nyland 2 Etapplandskapsplan 2 för Nyland omfattar ett område med 26 kommuner. Som metropollandskap är Nyland exceptionellt bland

Läs mer

Får man vara sjuk på svenska???

Får man vara sjuk på svenska??? Vem vårdar vem? 10.10.2013 Effektiv vård för patientens bästa - på patientens modersmål Vaikuttavaa hoitoa potilaan parhaaksi - potilaan äidinkielellä Stig Stolt Specialplanerare HNS-Servis Får man vara

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Marfloquin vet 20 mg/ml injektioneste, liuos naudoille (vasikat) ja sioille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE, JOS ERI

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 197 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 454. 198 Godkännande av föredragningslistan 455

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 197 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 454. 198 Godkännande av föredragningslistan 455 10/2014 450 Miljönämnden TID - AIKA 11.12.2014 kl./klo 16:30-18:15 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Bryggan / Kaupungintalo, Komentosilta 197 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 454 198 Godkännande

Läs mer

Språkprogram för Nylands förbund

Språkprogram för Nylands förbund Lf 2/2012 Ärende nr 23 1 Språkprogram för Nylands förbund BAKGRUND Nylands förbund är en tvåspråkig samkommun som enligt lag ansvarar bl.a. för områdesplanering och regionutveckling i Nyland. Utöver dessa

Läs mer

Jaktledarens grundkunskaper. Beståndsvårdssystemet

Jaktledarens grundkunskaper. Beståndsvårdssystemet Jaktledarens grundkunskaper Beståndsvårdssystemet 1 Jaktledarens grundkunskaper Beståndsvårdssystemet Jani Körhämö, Finlands viltcentral 2015 2 Förord Jaktledarens grundkunskaper är ett utbildningsmaterial

Läs mer

1 (8) Stadsstyrelsens förslag till utlåtande (Behandlades i stadsstyrelsen 22.10.2007 och behandlas i stadsfullmäktige 31.10.2007)

1 (8) Stadsstyrelsens förslag till utlåtande (Behandlades i stadsstyrelsen 22.10.2007 och behandlas i stadsfullmäktige 31.10.2007) 1 (8) (Behandlades i stadsstyrelsen och Kommunikationsministeriet PB 31 000023 Statsrådet Ref.: Begäran om utlåtande 85/40/2005 Utlåtande om flygplatsutredningen för Helsingforsregionen Flygplatsutredningen

Läs mer

Centralisering av Borgå stads bostadsegendom och en ny, effektivare förvaltningsmodell. Slutrapport

Centralisering av Borgå stads bostadsegendom och en ny, effektivare förvaltningsmodell. Slutrapport Centralisering av Borgå stads bostadsegendom och en ny, effektivare förvaltningsmodell Slutrapport 19.9.2011 Sida 2 1. Sammanfattning Bakgrund och utredningens mål Borgå stads ledning har på basis av anbuden

Läs mer

S u o m e n y m p ä r i s t ö. Suomen Itämeren suojeluohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös

S u o m e n y m p ä r i s t ö. Suomen Itämeren suojeluohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös S u o m e n y m p ä r i s t ö 569 Suomen Itämeren suojeluohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös Finlands program för skydd av Östersjön Statsrådets principbeslut HELSINKI 2002.............................

Läs mer

MAGMA Finlands svenska tankesmedja. Frågor om invandring. September 2009

MAGMA Finlands svenska tankesmedja. Frågor om invandring. September 2009 MAGMA Finlands svenska tankesmedja September 2009 Tankesmedjan MAGMA och Taloustutkimus Finlandssvenskar har en positivare inställning till utlänningar och invandring än folkmajoriteten Tankesmedjan Magma

Läs mer

Kaivosviranomainen Gruvmyndigheten

Kaivosviranomainen Gruvmyndigheten Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kaivosviranomainen Gruvmyndigheten Tornionjoen vesiparlamentti Tornedalens vattenparlament Äkäslompolo 26.10.2012 2 TUKES SÄKERHETS- OCH KEMIKALIEVERKET Nationell övervakningsmyndighet

Läs mer

Avtal om av kommunen beviljat stöd

Avtal om av kommunen beviljat stöd 1 (6) Avtal om av kommunen beviljat stöd Projektet Bredband för alla 2015: Emsalö projektet Avtalsparter Beställare och Borgå stad (nedan Kommunen ) stödgivare Stadshusgatan 7 06100 BORGÅ FO-nummer 1061512-1

Läs mer

BESLUT Västra och Inre Finland Nr 35/2013/2

BESLUT Västra och Inre Finland Nr 35/2013/2 BESLUT Västra och Inre Finland Nr 35/2013/2 Översättning av regionförvaltningsverkets avgörande i ärendet Dnr LSSAVI/56/04.09/2012 Givits efter framläggande till påseende 17.5.2013 ÄRENDE SÖKANDE Byggande

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Mamyzin vet 10 g injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten

PAKKAUSSELOSTE. Mamyzin vet 10 g injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten PAKKAUSSELOSTE Mamyzin vet 10 g injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 1203/10.03.02/2013 Stadsstyrelsen 259 16.9.2013 144 Motion om att bilda ett fastighetsbolag för stadshuset Beredning och upplysningar: Carl Slätis, tfn 09 816 84419 Mikko

Läs mer

Gymnaestradan samlar gymnaster från över femtio länder

Gymnaestradan samlar gymnaster från över femtio länder GYMPINFO 4 AUGUSTI 2014 Gymnaestradan samlar gymnaster från över femtio länder Gymnaestradan samlar ett rekordstort antal gymnastikvänner i Helsingfors. Enligt de preliminära anmälningarna kommer deltagare

Läs mer

Svensk- och tvåspråkiga kommuner

Svensk- och tvåspråkiga kommuner Svensk- och tvåspråkiga kommuner Bakgrundsinformation 2008 2016 www.kommunerna.net/sprakinfo Kommunerna i Svenskfinland 2016 49 av de finländska kommunerna är två- eller svenskspråkiga. Det finns sammanlagt

Läs mer

Restaurering av Fiskvandringsleder i Malax

Restaurering av Fiskvandringsleder i Malax Restaurering av fiskvandringsleder i Malax 1 Restaurering av Fiskvandringsleder i Malax Malax Fiskargille r.f. har ansökt och erhållit finansiering för ett ERUF-finansierat projekt 2007-2013 via Södra

Läs mer

Totalt finns det alltså 20 individer i denna population. Hälften, dvs 50%, av dem är svarta.

Totalt finns det alltså 20 individer i denna population. Hälften, dvs 50%, av dem är svarta. EVOLUTION Tänk dig att det på en liten ö i skärgården finns 10 st honor av den trevliga insekten långvingad muslus. Fem av dessa är gula med svarta fläckar och fem är helsvarta. Det är samma art, bara

Läs mer

Kolari kommun DELGENERALPLAN FÖR TORNE ÄLV- MUONIO ÄLV. Sammandrag av planbeskrivningen. Planområde

Kolari kommun DELGENERALPLAN FÖR TORNE ÄLV- MUONIO ÄLV. Sammandrag av planbeskrivningen. Planområde Pöyry Finland Oy Väinönkatu 1 B FI-40100 Jyväskylä Finland Hemort Vanda, Finland FO-nummer 0625905-6 DELGENERALPLAN FÖR TORNE ÄLV- MUONIO ÄLV Planförslag 15.2.2013 Sida 1 (7) Sammandrag av planbeskrivningen

Läs mer

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi BILAGA 3 LIITE 3 Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Storbötet vindkraftpark Synlighetsanalys och fotomontage

Läs mer

Esbo stad Protokoll 76. Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 76. Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1 1006/08.00.00/2015 Stadsstyrelsen 105 16.3.2015 Fullmäktige 62 13.4.2015 Stadsstyrelsen 160 27.4.2015 76 Fråga om byggande och automatisering av Västmetron Beredning och

Läs mer

Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret

Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret Inledning I denna guide återfinns förslag och exempel på genomförande av praktiskt jämställdhetsarbete. Tanken är att denna ska användas som en hjälp

Läs mer

I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens. verksamhetsområden på Fastlandsfinland år 2013.8

I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens. verksamhetsområden på Fastlandsfinland år 2013.8 Svenskspråkig grundläggande utbildning -statistiska uppgifter år 2013 Innehåll I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens verksamhetsområden på Fastlandsfinland åren 2003-2013.1

Läs mer

Lucia. Vi firar lucia på skolan onsdagen den 12/12 kl. 9.00. Alla föräldrar är välkomna att delta. Vi bjuder på luciafika i klassrummen.

Lucia. Vi firar lucia på skolan onsdagen den 12/12 kl. 9.00. Alla föräldrar är välkomna att delta. Vi bjuder på luciafika i klassrummen. Eskilstuna december 2012 Hej alla elever och föräldrar! Lucia. Vi firar lucia på skolan onsdagen den 12/12 kl. 9.00. Alla föräldrar är välkomna att delta. Vi bjuder på luciafika i klassrummen. Stängningsdagar.

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 13/2012 1 (7) Stadsfullmäktige Kaj/7 29.08.2012

Helsingfors stad Protokoll 13/2012 1 (7) Stadsfullmäktige Kaj/7 29.08.2012 Helsingfors stad Protokoll 13/2012 1 (7) 224 Projektplan för en nybyggnad för Viksbacka kvartersgård Beslut beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna projektplan för en nybyggnad för Viksbacka

Läs mer

Verksamhetsplan för barnombudsmannens byrå år 2008

Verksamhetsplan för barnombudsmannens byrå år 2008 Barnombudsmannen Verksamhetsplan för barnombudsmannens byrå år 2008 Verksamhetsplan för barnombudsmannens byrå år 2008 Innehåll Barnombudsmannen har ordet... 3 Vi bedömer hur barnens rättigheter omsätts

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning... 3. 2 Markanvändning och planläggning... 4

Innehåll. 1 Inledning... 3. 2 Markanvändning och planläggning... 4 Slutrapport av en gemensam lokalarbetsgrupp för anordnare av yrkesutbildning på andra stadiet och Borgå stad 20.2.2013 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Markanvändning och planläggning... 4 3 Olika synvinklar

Läs mer

Komplettering till broschyren Bra behandling av avloppsvatten 18.6.04

Komplettering till broschyren Bra behandling av avloppsvatten 18.6.04 BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN I GLESBYGDEN I LOJO Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför vattenverkens avloppsnät (avloppsvattenförordningen 542/2003) och Lojo stads

Läs mer

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK Bestämmelser, tillämpningar och reformförslag Gustav Wikström Grundskolans specialundervisning är lagstadgad GrUL 17 : Elever med lindriga inlärnings- eller anpassningssvårigheter

Läs mer

UTVECKLINGSDAG FÖR VATTENTJÄNSTERNA NTM-CENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN 14.3.2016 Expert Henna Luukkonen

UTVECKLINGSDAG FÖR VATTENTJÄNSTERNA NTM-CENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN 14.3.2016 Expert Henna Luukkonen KOMMUNERNAS OCH VATTENTJÄNST- VERKENS NYA FÖRPLIKTELSER ÅR 2016 ENLIGT LAGEN OM VATTENTJÄNSTER OCH GUIDEN FÖR UTVECKLING OCH STYRNING AV VATTENTJÄNSTERNA UTVECKLINGSDAG FÖR VATTENTJÄNSTERNA NTM-CENTRALEN

Läs mer

PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention

PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention Nyköpings kommun september 2009 Christina Norrgård Inledning och bakgrund År 2007 genomfördes en revisionsgranskning om hur

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet I din egenskap av kommunfullmäktigeledamot fattar du beslut också i pensionsfrågor Som ledamot är du med och fattar strategiska beslut

Läs mer

Föredragande: Vik. planläggningschef Turkka Michelsson, tfn 044 358 5894 fornamn.efternamn@pargas.fi

Föredragande: Vik. planläggningschef Turkka Michelsson, tfn 044 358 5894 fornamn.efternamn@pargas.fi Miljönämnden 330 12.12.2012 Miljönämnden 73 19.03.2013 Miljönämnden 155 15.10.2014 Stadsstyrelsen 250 24.11.2014 Stadsfullmäktige 105 09.12.2014 105 till delgeneralplan för Ålön Miljönämnden 12.12.2012

Läs mer

De 20 vanligaste frågorna om Svanen

De 20 vanligaste frågorna om Svanen De 20 vanligaste frågorna om Svanen 1. Vilka står bakom Svanen? Hösten 1989 beslöt Nordiska Ministerrådet att införa Svanen, en officiell och gemensam miljömärkning för Norden. I Sverige sköter SIS Miljömärkning

Läs mer

Utredning för miljöhandbok. Mika Järveläinen

Utredning för miljöhandbok. Mika Järveläinen Utredning för miljöhandbok Mika Järveläinen Examensarbete för ingenjörsexamen Utbildningsprogrammet för maskin- och produktionsteknik Vasa 2012 EXAMENSARBETE Författare: Mika Järveläinen Utbildningsprogram

Läs mer

Trafiksäkerhet i Lovisa Resultat från trafiksäkerhetsenkäten, 2015

Trafiksäkerhet i Lovisa Resultat från trafiksäkerhetsenkäten, 2015 Trafiksäkerhet i Lovisa Resultat från trafiksäkerhetsenkäten, 2015 Elevenkät 2015 till elever i klass 3, 6 och 9 Nätenkäten verkställdes i maj 2015 Eleverna ställdes frågor om skolresan, upplevda farosituationer,

Läs mer

SVAR TILL PERTTU TUOMAALAS M.FL. FULLMÄKTIGEMOTION FÖR UTVECKLANDE AV FÖRHÅLLANDENA FÖR BOLLSPORT I BORGÅ

SVAR TILL PERTTU TUOMAALAS M.FL. FULLMÄKTIGEMOTION FÖR UTVECKLANDE AV FÖRHÅLLANDENA FÖR BOLLSPORT I BORGÅ Bildningsnämnden 95 04.11.2015 SVAR TILL PERTTU TUOMAALAS M.FL. FULLMÄKTIGEMOTION FÖR UTVECKLANDE AV FÖRHÅLLANDENA FÖR BOLLSPORT I BORGÅ BILDN 04.11.2015 95 Beredning och tilläggsuppgifter: chef för idrottstjänster

Läs mer

TORNIONLAAKSON MAAKUNTAMUSEO TOIMINTASUUNNITELMA TORNEDALENS MUSEUM

TORNIONLAAKSON MAAKUNTAMUSEO TOIMINTASUUNNITELMA TORNEDALENS MUSEUM TORNIONLAAKSON MAAKUNTAMUSEO TOIMINTASUUNNITELMA TORNEDALENS MUSEUM VERKSAMHETSPLAN 2016 SISÄLLYS INNEHÅLL Vaihtuvat näyttelyt... 2 Tapahtumat... 3 Museopedagogiikka... 4 Kokoelmatyö... 5 Maakunnallinen

Läs mer

VASA HUNDUTSTÄLLNING - 25 år

VASA HUNDUTSTÄLLNING - 25 år VASA HUNDUTSTÄLLNING - 25 år År 1988 bildade Vasa Hundklubb, Vasa Kennelförening, Kvarkens Retrievers och Österbottens Älghundklubb en arrangörsgrupp under samlingsnamnet Vasa Hundutställning, för arrangemang

Läs mer

esamhälle Sammanfattning-regionala nätverksträff 2013-09-30 Innehåll

esamhälle Sammanfattning-regionala nätverksträff 2013-09-30 Innehåll esamhälle Sammanfattning-regionala nätverksträff 2013-09-30 Innehåll Summering... 1 Strategi för och prioritering av arbete med e-förvaltning... 2 Typ av strategi för utveckling av e-förvaltning... 2 Ansvarig

Läs mer

Kort om Botnia-Atlanticaprogrammet och vad som har hänt inom programmet fram till och med 2015

Kort om Botnia-Atlanticaprogrammet och vad som har hänt inom programmet fram till och med 2015 Kort om Botnia-Atlanticaprogrammet och vad som har hänt inom programmet fram till och med 2015 Botnia-Atlanticaprogrammet godkändes av Europeiska kommissionen den 16 december 2014. Några dagar tidigare,

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI VETOQUINOL S.A, B.P. 189, Magny-Vernois, F-70204 LURE

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kommunstyrelsens Förvaltning 1 (8) HANDLÄGGARE Karolina Nordh 08-535 303 93 karolina.nordh@huddinge.se för jämställdhetsintegrering Huddinge kommun 2008-2010 POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Har du rätt glasögon på dig? Ett stöd att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådets arbete

Har du rätt glasögon på dig? Ett stöd att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådets arbete Ett stöd att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådets arbete 1 2 5 3 4 Ett stöd att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådets arbete ISBN

Läs mer

SELKÄTUKISIDE RYGGBANDAGE

SELKÄTUKISIDE RYGGBANDAGE SELKÄTUKISIDE RYGGBANDAGE pro comfort PR-1273 Käyttöohje Tämä tuote vastaa terveydenhuollon laitteista annetun direktiivin 93/42/ETY vaatimuksia. 2 Käyttöohje Toimituksen sisältö 4 Tekniset tiedot 4 Käytetyt

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT 2011-06-30

DELÅRSBOKSLUT 2011-06-30 2011 DELÅRSBOKSLUT 2011-06-30 Samordningsförbundet i Sollefteå presenterar här verksamhet och ekonomi för perioden 1/1 30/6 2011 2 Innehållsförteckning Förbundets verksamhet. Styrelsen... 3 Finansierade

Läs mer

Rapport från skogsrestaurering på Mickelsörarna 3.8-6.8. 2014

Rapport från skogsrestaurering på Mickelsörarna 3.8-6.8. 2014 1 Rapport från skogsrestaurering på Mickelsörarna 3.8-6.8. 2014 - med fiskgjusen i fokus Porträtt av fiskgjusens unge. Matts Finnlund Rapporten skriven av: Ralf Wistbacka, lägerkoordinator 2014. Ralf Wistbacka

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

Plan för fiskeriekonomisk restaurering av Kronoby å inom Terjärv delägarlags område. Kronoby

Plan för fiskeriekonomisk restaurering av Kronoby å inom Terjärv delägarlags område. Kronoby (översättning) 1 Plan för fiskeriekonomisk restaurering av Kronoby å inom Terjärv delägarlags område Kronoby Västra Finlands miljöcentral oktober 2007 INNEHÅLL: 1. Inledning... 3 2. Kronoby å... 3 2.1.

Läs mer