DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR ÄNGELHOLMS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR ÄNGELHOLMS KOMMUN 2010-2014"

Transkript

1 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR ÄNGELHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige

2 INLEDNING...3 MÅL...5 DELMÅL...5 TOBAK...5 ALKOHOL...5 NARKOTIKA...5 ÅTGÄRDER...6 TOBAK MINSKA ANTALET UNGDOMAR UNDER 18 SOM BÖRJAR RÖKA ELLER SNUSA MINSKA ANTALET VUXNA TOBAKSANVÄNDARE...7 ALKOHOL ÅSTADKOMMA EN ALKOHOLFRI UPPVÄXT ALKOHOLDEBUTEN SKA SKJUTAS UPP ÅSTADKOMMA FLER ALKOHOLFRIA MILJÖER BERUSNINGSDRICKANDET SKA MINSKA INGEN ALKOHOL SKA FÖREKOMMA I TRAFIKEN BEKÄMPA DEN ILLEGALA ALKOHOLHANTERINGEN ALKOHOLENS SOCIALA OCH MEDICINSKA SKADEVERKNINGAR SKA MINSKA...14 NARKOTIKA MINSKA REKRYTERINGEN TILL MISSBRUK VERKA FÖR ATT PERSONER MED MISSBRUKSPROBLEM SKA UPPHÖRA MED SITT MISSBRUK MINSKA TILLGÅNGEN PÅ NARKOTIKA OCH DOPINGPREPARAT

3 Inledning Ängelholms kommuns drogpolitiska program ska utgöra en grund för kommunens ställningstagande i förebyggande frågor som rör tobak, alkohol, narkotika och dopning. Det är en del av kommunens folkhälsoarbete. Programmet ska vara vägledande för samtliga kommunala förvaltningar och verksamheter och engagera hela Ängelholm. För att lyckas uppnå de uppsatta målen krävs samverkan, tålamod och långsiktighet. Programmet omfattar alla invånare och besökare i Ängelholms kommun men särskilt vuxna har ett ansvar som goda förebilder för de barn och ungdomar som nu växer upp. Kommunens drogpolitiska program utgår från de nationella handlingsplaner som finns inom områdena tobak, alkohol och narkotika. Programmet innehåller mål och delmål, vilka är nedbrutna i lokala mål som är konkreta och mätbara. Till varje lokalt mål är åtgärder kopplade där information finns om vem som är ansvarig och hur uppföljning av insatsen ska ske. Många av åtgärderna kan ge effekt på både användningen av tobak, alkohol och narkotika och kan därför samordnas. Det drogpolitiska programmet sträcker sig över en fyraårsperiod vilket innebär att alla åtgärder inte måste påbörjas samtidigt. Vissa åtgärder används redan men befästs genom detta program. Uppföljning av insatserna i det drogpolitiska programmet ska göras årligen då varje ansvarig nämnd ska återkoppla till kommunfullmäktige kring vilka åtgärder som har vidtagits för att uppnå målen. Resultatet av hur målen uppnåtts ska genomföras under hösten 2011 samt Vid varje lokalt mål finns förslag på hur målet kan mätas och vilken mätmetod som kan användas. En förutsättning för genomdrivandet av detta program är att kommunen har en samordnande funktion för arbetet samt att drogvaneundersökningar genomförs. Revidering av gällande program ska senast vara klar vid utgången av Kommunstyrelsen är ytterst ansvarig för att revidering sker. Definitioner av ord som används i programmet finns på s

4 Kommunens styrgrupp för det alkohol- och drogförebyggande arbetet har tagit fram förslaget till detta program. Följande personer har deltagit i arbetet: Lennart Engström (kd) Kommunstyrelsen Robin Holmberg (m) Barn- och utbildningsnämnden Åke Eklund (m) Socialnämnden Gunilla Hildestrand (m) Kultur- och fritidsnämnden Martin Märgelbrink (fp) Kultur- och fritidsnämnden Britt-Marie Hansson (s) Räddningsnämnden Bengt Ståhl (m) Miljönämnden Lars-Olle Tuvesson (s) Miljönämnden Fredrika Hass Bergendorff Kvalitetsutvecklare, Barn- och utbildningsförvaltningen Lotta Karlsson Alkoholhandläggare, Socialförvaltningen Mats Brunkestam Fältsekreterare, Socialförvaltningen Lars Persson Ungdomssamordnare, Kultur- och fritidsförvaltningen Camilla Jönsson Säkerhetssamordnare, Räddningstjänsten Jan Klauser Insatsledare, Räddningstjänsten Maria Morand Miljöinspektör, Miljöförvaltningen Maria Selway och Hanna Mann Drogförebyggande samordnare, Kommunkansliet Ann-Sofie Persson Biträdande närpolischef, Polisen - 4 -

5 Mål Utgångspunkten för kommunens drogförebyggande arbete är de nationella mål som finns i handlingsplanerna för alkoholpolitiken respektive narkotikapolitiken (Prop 2005/06:30). Kommunens mål är: att minska den totala tobaksanvändningen att minska den totala alkoholanvändningen ett narkotika- och dopingfritt samhälle Delmål Dessa mål är nedbrutna till delmål som uttrycker en vision i kommunens fortsatta arbete mot negativa konsekvenser av droger. Delmålen är: Tobak Minska antalet ungdomar under 18 som börjar röka eller snusa Minska antalet vuxna tobaksanvändare Alkohol Åstadkomma en alkoholfri uppväxt Alkoholdebuten ska skjutas upp Åstadkomma fler alkoholfria miljöer Berusningsdrickandet ska minska Ingen alkohol ska förekomma i trafiken Bekämpa den illegala alkoholhanteringen Alkoholens sociala och medicinska skadeverkningar ska minska Narkotika Minska rekryteringen till narkotikamissbruk Verka för att personer med missbruksproblem ska upphöra med sitt missbruk Minska tillgången på narkotika och dopingpreparat För att konkretisera delmålen har de i sin tur brutits ner till lokala mål som kopplas till konkreta åtgärder

6 Åtgärder Nedan följer kommunens åtgärdsplan som ska användas i arbetet med att uppnå de uppsatta målen. Åtgärdsplanen beskriver en lägsta ambitionsnivå på arbetet och kan naturligtvis utökas. Tobak I detta avsnitt behandlas de insatser som berör området tobak. Delmålen beskrivs återigen och under dessa finns lokala mål och åtgärder. 1. Minska antalet ungdomar under 18 som börjar röka eller snusa 1.1 Lokalt mål Andelen tobaksfria barn och ungdomar ska öka Mätmetod: Drogvaneundersökning, LUPP Jämförelsetal: År 2009 var 77% av eleverna i årskurs 9 rökfria och 90% snusfria. Av eleverna i åk 2 på gymnasiet var 64% rökfria och 85% snusfria. Åtgärd Tobaksförebyggande insatser i skolan Genomförande: Pedagoger och elevhälsopersonal ger relevant information till elever om tobakens skadeverkningar. Rökande elever erbjuds individuella och strukturerade samtal hos skolsköterskan. Elevhälsan erbjuder rökavvänjning. Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnd Samverkanspartner: Drogförebyggande samordnare Uppföljning: Andel skolsköterskor utbildade i samtalsmetodik Andel elever som slutat röka genom rökavvänjning Återrapportering av genomförda åtgärder Åtgärd Ökad medvetenhet hos föräldrar Genomförande: Föräldrainformation till föräldrar med barn i årskurs 5-6. Informationsfolder till föräldrar. Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnd Samverkanspartner: Drogförebyggande samordnare Uppföljning: Andel föräldrar som har fått information - 6 -

7 1.2 Lokalt mål Minska andelen barn och ungdomar som får tillgång till tobak genom försäljning i butik Mätmetod: Drogvaneundersökning, provköp 1 Jämförelsetal: År 2009 uppgav 20% av eleverna i åk 9 och 27% av 17-åringarna att de köpte tobak själv i butik eller liknande i den egna kommunen Åtgärd Ökad kontroll av försäljning till minderåriga Genomförande: Miljökontoret genomför provköp minst fyra gånger per år. Ansvarig nämnd: Miljönämnd Samverkanspartner: Alkoholhandläggare, drogförebyggande samordnare Uppföljning: Resultat av provköp dokumenteras Åtgärd Uppmana näringsidkare att respektera försäljningsförbudet till minderåriga Genomförande: Utbildning till handlare och deras personal om tobakslagstiftning, egentillsynsprogram och motivation. Ansvarig nämnd: Miljönämnd Samverkanspartner: Alkoholhandläggare, drogförebyggande samordnare Uppföljning: Enkätutvärdering och provköp 2 Minska antalet vuxna tobaksanvändare 2.1 Lokalt mål Andelen tobaksfria vuxna ska öka. Mätmetod: Region Skånes folkhälsoenkät Jämförelsetal: År 2008 var 11% av den vuxna befolkningen dagligrökare Åtgärd Ängelholms kommun ska bli en rökfri arbetsplats Genomförande: Införa rökfri arbetstid för kommunens anställda. Erbjuda rökavvänjning för kommunens anställda. Ansvarig nämnd: Kommunstyrelse Samverkanspartner: Samtliga förvaltningar, drogförebyggande samordnare, centrala samverkansgruppen Uppföljning: Andel personal som genomgått rökavvänjning 1 Justitieombudsmannen (JO) uttalade i ett beslut i december 2009 att provköp som arbetssätt för det lokala och regionala tillsynsarbetet saknar stöd i nuvarande alkohollagstiftning

8 Alkohol I detta avsnitt behandlas de insatser som berör området alkohol. Delmålen beskrivs återigen och under dessa finns lokala mål och åtgärder. 1 Åstadkomma en alkoholfri uppväxt 1.1 Lokalt mål Andelen alkoholkonsumenter bland ungdomar ska minska. Mätmetod: Drogvaneundersökning, LUPP Jämförelsetal: År 2009 var 76% alkoholkonsumenter i årskurs 9 och 91% i årskurs 2 på gymnasiet Åtgärd Föräldrastöd till föräldrar med barn i åldern 2-9 år Genomförande: Strukturerade och utvärderade metoder erbjuds alla föräldrar genom exempelvis föräldrautbildning, och i förlängningen de nätverk som dessa föräldrar åstadkommer. Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnd Samverkanspartner: Socialnämnd, individ- och familjeomsorg Uppföljning: Andel föräldrar (%) per årskull som har deltagit i föräldrakurs Åtgärd Utveckla trygghet och hälsa bland barn och ungdomar Genomförande: Alla verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningen ska, utifrån ett folkhälsoperspektiv, präglas av ett kontinuerligt värdegrundsarbete. Detta arbete ska leda till trygghet och en god självkänsla hos våra barn och ungdomar. Upplevd trygghet och god självkänsla skapar, tillsammans med reella möjligheter till inflytande och ansvarstagande kring det egna lärandet, en viktig förutsättning för en minskad alkoholkonsumtion hos ungdomar. Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnd Samverkanspartner: Drogförebyggande samordnare Uppföljning: Andel verksamheter som redovisar att de präglas av ett kontinuerligt värdegrundsarbete, utifrån ett folkhälsoperspektiv

9 1.2 Lokalt mål Utökad gruppverksamhet för barn och ungdomar med missbrukande föräldrar Mätmetod: Dokumentation från Individ- och familjeomsorg Jämförelsetal: Våren 2009 deltog 6 barn och ungdomar i gruppverksamhet Åtgärd Minst en gruppverksamhet per termin ska genomföras Genomförande: Gruppverksamheten är tydligt strukturerad och innehåller övningar, samtal, filmer och lekar. Gruppverksamheten erbjuds både till barn och ungdomar. Ansvarig nämnd: Socialnämnd Samverkanspartner: Kuratorer på respektive rektorsområde Uppföljning: Antal genomförda grupper Åtgärd Tidig upptäckt via skolpersonal Genomförande: Information och utbildning till skolpersonal om hur man upptäcker barn till missbrukare samt om gruppverksamheten. Information till elever om hur det är att leva i en missbruksmiljö som barn. Olika pedagogiska metoder kan användas såsom teater och filmvisning. Ansvarig nämnd: Socialnämnd Samverkanspartner: Skolledning, pedagoger, elevhälsa, drogförebyggande samordnare Uppföljning: Andel skolpersonal som har fått information Antal elever som har tagit del av insatsen Enkätutvärdering av effekt 2 Alkoholdebuten ska skjutas upp 2.1 Lokalt mål Andelen föräldrar som tillåter sitt barn att dricka alkohol ska minska. Mätmetod: Drogvaneundersökning, LUPP Jämförelsetal: År 2009 tillät 27% av föräldrarna till elever i åk 9 att deras barn drack alkohol År 2009 uppgav 53% av eleverna i årskurs 9 att de hade blivit bjudna på alkohol hemma År 2009 låg debutåldern för berusning på 14 år År 2009 uppgav 22% av eleverna i årskurs 9 att deras föräldrar har köpt ut alkohol till dem - 9 -

10 Åtgärd Föräldrastöd till föräldrar med barn i åldern år Genomförande: Strukturerade och utvärderade metoder erbjuds alla föräldrar med barn i åldern år. Insatser till föräldrar med barn i åldern år för att stärka en restriktiv attityd till ungdomars alkoholkonsumtion. Information till föräldrar om forskningsresultat kring bjudvanor. Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnd Samverkanspartner: Socialnämnd, individ- och familjeomsorg, drogförebyggande samordnare Uppföljning: Andel föräldrar (%) per årskull som har deltagit i föräldrakurs Andel utbildad personal i forskningsbaserad metod per skola Andel föräldrar som har deltagit per termin Enkätutvärdering 3 Åstadkomma fler alkoholfria miljöer 3.1 Lokalt mål Utbudet av alkoholfria miljöer/mötesplatser och fritidsaktiviteter ska öka Mätmetod: Antal mötesplatser Jämförelsetal: Inget jämförelsetal finns Åtgärd Skapa fler alkoholfria miljöer/mötesplatser för ungdomar med möjlighet att även möta trygga vuxna Genomförande: Fastställa definition på alkoholfri miljö/mötesplats och fritidsaktiviteter. Kartlägga miljöer och aktiviteter samt vilket behov som finns hos ungdomarna. Med detta som utgångspunkt ska kommunen starta upp nya alkoholfria mötesplatser där möjligheten till möte mellan ungdomar och vuxna är en viktig förutsättning. Ängelholms kommun ska sträva efter att, under ovan angivna förutsättningar, tillhandahålla lokaler till dessa verksamheter. Ansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämnd Samverkanspartner: Teknisk nämnd, fältsekreterare, fritidsgårdspersonal Uppföljning: Rapport, ungdomsforumet Ventils stormöten, fritidsvaneenkäter (t. ex. LUPP) och elevrådsträffar Åtgärd Alkoholfri verksamhet i föreningslivet Genomförande: Alla föreningar med kommunala bidrag ska ha en drogpolicy som bifogas ansökningsunderlaget vid varje ansökningstillfälle. Detta är en förutsättning för kommunala bidrag. Ansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämnd Samverkanspartner: Föreningar, drogförebyggande samordnare, frivilligorganisationer, Skåneidrotten Uppföljning: Föreningarnas årliga verksamhetsberättelse

11 4 Berusningsdrickandet ska minska 4.1 Lokalt mål Berusningsdrickandet ska minska i Ängelholm Mätmetod: Polisens statistik, dokumentation från alkoholhandläggares tillsyn Jämförelsetal: Från och med november 2008 till och med oktober 2009 har 121 personer omhändertagits för lagen om omhändertagande om berusade personer (LOB) i Ängelholm Åtgärd Lokala ordningsstadgan Genomförande: Information och förebyggande arbete, speciellt inför festivaler, arrangemang och studentfirande etc. Ansvarig nämnd: Kommunstyrelse Samverkanspartner: Ansvariga för arrangemang, Polisen Uppföljning: Årlig uppföljning av följsamheten 5 Ingen alkohol ska förekomma i trafiken 5.1 Lokalt mål Andelen kommunala bilar med alkolås ska öka Mätmetod: Kommunens kartläggning Jämförelsetal: År 2009 har 6 av 40 av tekniska förvaltningens fordon alkolås. Av socialförvaltningens 99 bilar har 3 handikappbussar alkolås. Barn- och utbildningsförvaltningen har 4 bilar utan alkolås och en skolbuss med alkolås. Åtgärd Montera alkolås i kommunens nya bilar Genomförande: Upphandling av alkolås till kommunens bilpark. Varje förvaltning ansvarar för sina bilar. Räddningstjänstens fordon som nyttjas i den operativa verksamheten ska ej utrustas med alkolås. Åtgärdsplan för när en bil låses vid blåsning återfinns i kommunens Drogpolicy för anställda. Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Samverkanspartner: Samtliga nämnder som innehar fordon Uppföljning: Andelen (%) av kommunens bilar som har alkolås

12 6 Bekämpa den illegala alkoholhanteringen 6.1 Lokalt mål Minska andelen barn och ungdomar som får tillgång till folköl genom försäljning i butik Mätmetod: Drogvaneundersökning, provköp 2 Jämförelsetal: År 2009 uppgav 3% av eleverna i åk 9 och 2% av 17-åringarna att de köpte folköl själv i butik i den egna kommunen Åtgärd Ökad kontroll av försäljning till minderåriga Genomförande: Socialförvaltningen genomför provköp minst fyra gånger per år och tillsyn en gång per år och butik. Ansvarig nämnd: Socialnämnd Samverkanspartner: Miljöinspektör, drogförebyggande samordnare Uppföljning: Resultat av provköp dokumenteras Åtgärd Uppmana näringsidkare att respektera försäljningsförbudet till minderåriga Genomförande: Utbildning till handlare och deras personal om alkohollagstiftning, egentillsynsprogram och motivation. Ansvarig nämnd: Socialnämnd Samverkanspartner: Miljöinspektör, drogförebyggande samordnare Uppföljning: Enkätutvärdering, provköp 6.2 Lokalt mål Serveringsställen i Ängelholms kommun ska förbättra följsamheten av gällande alkohollagstiftning Mätmetod: Alkoholhandläggares statistik Jämförelsetal: Under 2009 fanns 69 stadigvarande serveringstillstånd 50 legitimationskontroller har gjorts under 2009, varav 6 brister uppdagades. 30 förebyggande dagbesök har gjorts under kvällstillsyner har gjorts under 2009 varav 26 brister har uppdagats, samtliga är kommunicerade för rättelse. 33 deltagare har genomgått kursen Ansvarsfull alkoholservering under Justitieombudsmannen (JO) uttalade i ett beslut i december 2009 att provköp som arbetssätt för det lokala och regionala tillsynsarbetet saknar stöd i nuvarande alkohollagstiftning

13 Åtgärd Tillsyn på serveringsställen Genomförande: Olika typer av tillsyner såsom legitimationskontroller (minst 4 ggr/år), samordnande tillsyner med andra myndigheter (minst 4 ggr/år) samt förebyggande och inre tillsyner. Ansvarig nämnd: Socialnämnd Samverkanspartner: - Uppföljning: Dokumentation Åtgärd Utbildning av restaurangpersonal Genomförande: Metoden Ansvarsfull alkoholservering ska erbjudas kommunens krögare och deras personal minst en gång per år. Syftet är bland annat att minska det alkoholrelaterade våldet. Ansvarig nämnd: Socialnämnd Samverkanspartner: Drogförebyggande samordnare, Polis Uppföljning: Enkätutvärdering, dokumentation från alkoholhandläggares tillsyn 6.3 Lokalt mål Andelen elever som får tillgång till alkohol via langare ska minska Mätmetod: Drogvaneundersökning, LUPP Jämförelsetal: År 2009 uppgav 23% av eleverna i årskurs 9 och 39% i åk 2 på gymnasiet att de har fått tag på starköl/starkcider/alkoläsk via annan vuxen än förälder som säljer till dem Åtgärd Kommunen ska samverka med Polisen i arbetet med att motverka langning Genomförande: Dialog med Polisen. Kampanj och uppmaningar till allmänheten om att tipsa Polisen om illegal försäljning av alkohol. Ansvarig nämnd: Kommunstyrelse Samverkanspartner: Brottsförebyggande råd, socialförvaltningen Uppföljning: Andel inkomna tips till Polisen under kampanjperioden

14 7 Alkoholens sociala och medicinska skadeverkningar ska minska 7.1 Lokalt mål Andelen vuxna riskkonsumenter ska minska Mätmetod: Region Skånes folkhälsoenkät Jämförelsetal: År 2008 hade 14% av Ängelholms vuxna befolkning en riskabel alkoholkonsumtion Åtgärd Revidering av kommunens drogpolicy för anställda Genomförande: Drogpolicyn ska innehålla handlingsplan för insatser vid upptäckt vid missbruk samt förebyggande insatser. Vidare ska drogpolicyn innehålla handlingsplan då blåsning i alkolås visar över 0,2 promille. Kommunens avtal med företagshälsovården ska innehålla krav på att de ställer rutinmässiga frågor om alkoholvanor. Drogpolicyn ska förankras i alla kommunala verksamheter. Ansvarig nämnd: Kommunstyrelse Samverkanspartner: Drogförebyggande samordnare, representanter från samtliga förvaltningar Uppföljning: Kontinuerlig revidering 7.2 Lokalt mål Den alkoholrelaterade dödligheten ska minska Mätmetod: Statens folkhälsoinstituts databas Alkohol- och narkotikautvecklingen i siffror Jämförelsetal: Antal döda enligt alkoholindex/ invånare (15+) var år ,9 för kvinnor och 2,6 för män, i Ängelholm Åtgärd Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Genomförande: Ängelholms kommun ska följa de nationella riktlinjer som är framtagna av Socialstyrelsen på området missbruk och beroendevård Ansvarig nämnd: Socialnämnd Samverkanspartner: - Uppföljning: Analys av statistik

15 Narkotika I detta avsnitt behandlas de insatser som berör områdena narkotika och doping. Delmålen beskrivs återigen och under dessa finns lokala mål och åtgärder. 1 Minska rekryteringen till missbruk 1.1 Lokalt mål Andelen barn och ungdomar som har provat narkotika och doping ska minska Mätmetod: Drogvaneundersökning, LUPP Jämförelsetal: År 2009 hade 8% av eleverna i åk 9 provat narkotika och 12% i åk 2 på gymnasiet År 2009 hade 3% av eleverna i åk 9 provat anabola androgena steroider och 2% i åk 2 på gymnasiet Åtgärd Fortbildning för lärare Genomförande: Lärare som är ansvariga för undervisning om droger ska erbjudas kontinuerlig fortbildning i den senaste forskningen samt verksamma metoder. Ansvarig nämnd: Kommunstyrelse Samverkanspartner: Skolledning, ansvariga pedagoger, elevhälsan Uppföljning: Enkätundersökning Åtgärd Kartläggning Genomförande: Verka för samarbete med gym och lokala idrottsföreningar. Ansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämnd Samverkanspartner: Föreningar Uppföljning: Dokumentation 1.2 Lokalt mål Andelen elever som skolkar ska minska Mätmetod: Drogvaneundersökning, LUPP Jämförelsetal: År 2009 uppgav 9% av eleverna i årskurs 9 att de brukar skolka minst 2-3 gånger per månad och 18% i årskurs 2 på gymnasiet Åtgärd Föräldrakontroll och tidig upptäckt Genomförande: Varje skola har nolltolerans mot skolk. Alla skolor har ett frånvarosystem som är synligt för föräldrar med barn upp till 18 år. All frånvaro rapporteras rutinmässigt. Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnd Samverkanspartner: Föräldrar Uppföljning: Användning av Fronter (lärplattform)

16 1.3 Lokalt mål Andelen elever som upplever sig mobbade ska minska Mätmetod: Drogvaneundersökning, LUPP Jämförelsetal: År 2009 uppgav 16% av eleverna i årskurs 9 att de har känt sig mobbade under de senaste 12 månaderna. I årskurs 2 på gymnasiet uppger 10% samma sak. Åtgärd Tidig upptäckt Genomförande: En likabehandlingsplan ska upprättas av varje verksamhetsform inom Ängelholms kommunala skolor och barnomsorg. Den ska innehålla konkreta åtgärder samt förebyggande insatser i arbetet mot mobbning och annan kränkande behandling. Identifiering av riskmiljöer inom skolan. Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnd Samverkanspartner: - Uppföljning: Sker årligen på rektorsområdet samt genom förvaltningens stickprov 1.4 Lokalt mål Andelen ungdomar och unga vuxna i arbete, studier eller annan sysselsättning ska öka Mätmetod: Socialtjänstens och arbetsförmedlingens statistik Jämförelsetal: I oktober 2009 var 11,8% av åringarna i kommunen arbetslösa, varav 6,3% i någon form av program med aktivitetsstöd. Åtgärd - Motivationsprogram Genomförande: Kommunen ska erbjuda dessa unga vuxna att delta i motivationsprogram med syfte att få ett arbete eller att börja studera. Ansvarig nämnd: Kommunstyrelse Samverkanspartner: Resurscenter Uppföljning: Utvärdering av verksamheten

17 2 Verka för att personer med missbruksproblem ska upphöra med sitt missbruk 2.1 Lokalt mål De nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård ska implementeras i Ängelholms kommun Mätmetod: Socialtjänstens statistik Jämförelsetal: Under 2009 har 8 medarbetare utbildats färdigt i utredningsmetoden ASI. Under perioden gjordes 5 grundintervjuer och 1 uppföljningsintervju med ASI. Under 2009 har 28 verkställigheter inletts på Englamark. Två anhörigutbildningsgrupper har genomförts under 2009 med sammanlagt 22 deltagare. Åtgärd Implementering av nationella riktlinjer Genomförande: Samverkan med Region Skåne. Personal inom kommunen ska ha adekvat kompetens för att kunna genomföra arbetsuppgifterna i enlighet med riktlinjerna. Varje verksamhet har utifrån sitt uppdrag en plan för vilka metoder som ska användas för systematisk dokumentation och uppföljning. Ansvarig nämnd: Socialnämnd Samverkanspartner: - Uppföljning: Statistik från Kommunförbundet Skåne 3 Minska tillgången på narkotika och dopingpreparat 3.1 Lokalt mål Andelen ungdomar som uppger att de har haft möjlighet att prova narkotika ska minska Mätmetod: Drogvaneundersökning Jämförelsetal: År 2009 uppger 22% i årskurs 9 och 37% i årskurs 2 på gymnasiet att de har haft möjlighet att prova narkotika Åtgärd Försvåra försäljning av narkotika och dopingpreparat Genomförande: Identifiera riskmiljöer där narkotika kan säljas. Ansvarig nämnd: Teknisk nämnd Samverkanspartner: Brottsförebyggande råd, fältsekreterare Uppföljning:

18 Definitioner och förklaringar Alkoholkonsument Elever som någon gång under senaste året druckit någon form av alkohol (>2,8%). Droger Det finns många definitioner på droger. I detta program åsyftas alla substanser som är euforiserande och/eller beroendeframkallande, d.v.s. tobak, alkohol, narkotika, substanser som sniffas, vissa sömn- och lugnande medel samt vissa dopingpreparat. Egentillsynsprogram Den som säljer tobaksvaror eller folköl ska utöva särskild egentillsyn och ska ansvara för att det finns ett lämpligt egentillsynsprogram. Forskningsbaserad Vetenskapligt stöd som finns för ett uttalande om en risk- eller skyddsfaktor, eller om effekten av en insats. Det är det sammanvägda resultatet av kvalitetsgranskade vetenskapliga observationer som erbjuder bästa tillgängliga kunskap. Fronter Lärplattform som underlättar kommunikation för elever, skolpersonal och föräldrar. Föräldrastöd Definitionen är en aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker föräldrars sociala nätverk. Statens Folkhälsoinstituts rekommenderade program finns på Sök på Föräldrastöd. Riskabel alkoholkonsumtion Riskabel alkoholkonsumtion definieras i Region Skånes folkhälsoenkät som 128 gram alkohol per vecka för män och för kvinnor 96 gram. En flaska vin (75 cl) innehåller ca 60 gram alkohol och en flaska starksprit (75 cl) innehåller ca 240 gram alkohol. Rökfri och snusfri Använder ej cigaretter eller snus, varken dagligen eller feströkning. Strukturerade och utvärderade metoder I detta program åsyftas metoder som är vetenskapligt utvärderade över tid, med en jämförbar kontrollgrupp. Till metoderna finns oftast manualer som ska följas regelrätt för att säkerställa att samma effekt uppstår som vid utvärderingen. Ungdomar När barn och ungdomar nämns i detta program åsyftas alla individer under 18 år. Värdegrundsarbete Kunskap om de medborgerliga rättigheter som utgör grunden i ett demokratiskt samhälle, exempelvis kränkande behandling och yttrandefrihet

19 Mätmetoder Drogvaneundersökning Den drogvaneundersökning som hänvisas till i texten är genomförd i samarbete med Region Skåne, Länsstyrelsen och Kommunförbundet i Skåne samt Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning (CAN). Samtliga skånska kommuner erbjuds att delta vartannat år. Undersökningen genomförs i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet. Samtliga skolor i Ängelholms kommun har deltagit i undersökningen, genomförd vecka 12 år Totalt resulterade det i inkomna svar från 461 elever i årskurs 9 och från 376 gymnasister, vilket innebär svarsfrekvens på 85% respektive 69%. LUPP Enkätverktyget LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett instrument för att kommuner på ett enkelt sätt ska kunna ta reda på hur ungas situation ser ut lokalt och utveckla en effektiv ungdomspolitik som bygger på samarbete mellan olika sektorer. Bakom undersökningen står Ungdomsstyrelsen. Enkätundersökningen har hittills genomförts i en tredjedel av Sveriges kommuner. I Ängelholm har undersökningen genomförts år 2005 samt 2008 i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet. Svarsfrekvensen var % respektive 65%. En stor anledning till bortfallet bland gymnasieeleverna var ett strömavbrott som förhindrade genomförandet av den elektroniska undersökningen. Polisens statistik I den text där det hänvisas till polisens statstik bör påpekas att siffrorna kan ha en viss brist i sin tillförlitlighet. Statstiken är beroende av de insatser och prioriteringar polismyndigheten är tvungen att göra i relation till olika geografiska områden och vid olika tidpunkter. Provköp Ängelholms kommun anlitar ungdomar som precis har fyllt 18 år men som ser yngre ut för att försöka köpa folköl och tobak i kommunens butiker och kiosker, utan att visa legitimation. Alla besökta butiker får därefter påhälsning av kommunens handläggare för att få feedback kring resultatet. Region Skånes folkhälsoenkät Region Skåne har genomfört en regional folkhälsoenkät vart fjärde år sedan år Den senaste är genomförd år Enkäten skickas ut till personer i åldern år och 2008 besvarade drygt personer enkäten. Detta innebär en svarsfrekvens på ca 54%. Statens folkhälsoinstituts databas Alkohol- och narkotikautvecklingen i siffror Databasen innehåller statistik om alkohol- och narkotikautvecklinen i Sverige. Statistiken presenteras för riket, län, kommungrupper och kommuner vilket gör det möjligt att jämföra och att följa alkohol- och narkotikautvecklingen över tid i olika regioner. Databasen uppdateras varje år men en del statistik släpar efter och kan inte redovisas för innevarande år

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige den 19 maj 2010, 104. Dnr: 316/10-900. DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 Båstads kommuns drogförebyggande strategi handlar ytterst om att bedriva ett långsiktigt förebyggande

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program för s kommun Innehåll Drogpolitiskt program... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Alkohol... 5... 5 Barn och ungdomar... 6 Vuxna... 6 Narkotika... 8... 8 Barn och

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 2 Bakgrund I Eda kommun verkar samverkansgruppen Edas Ansvar, vilken är tvärsektoriell

Läs mer

FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011

FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011 FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011 ANTAGET AV KF 2004-08-26 77 REVIDERAT AV KF 2008-06-12 80 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade i

Läs mer

Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010.

Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010. Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010. Nationella mål Minska bruket av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskande skadeverkningar

Läs mer

antaget av kommunfullmäktige april 2005 Alkohol- och drogpolitiskt

antaget av kommunfullmäktige april 2005 Alkohol- och drogpolitiskt antaget av kommunfullmäktige april 2005 Alkohol- och drogpolitiskt program ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR KLIPPANS KOMMUN Klippans kommuns gemensamma grundsyn vad gäller alkohol och andra droger

Läs mer

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun ANDT-undersökning 215 Karlshamns kommun För att på ett strategiskt sätt kunna arbeta med det drogförebyggande arbetet i Karlshamns kommun har en kartläggning genomförts bland kommunens ungdomar mellan

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium Drogvaneundersökning Vimmerby Gymnasium 29 Sammanfattning, drogvaneundersökning år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Drogvaneundersökningen genomförs vartannat år i årskurs åtta och vartannat år i årskurs

Läs mer

Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun

Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun 1 (9) Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun Fastställd av referensgruppen, våren 2012 2 (9) Vision Vår vision En tobaksfri framtid i Mörbylånga kommun innebär att ingen av kommande generationer

Läs mer

nriktningsmål och strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete

nriktningsmål och strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete I nriktningsmål och strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete Antaget av kommunfullmäktige 2006-09-25 KF 104, dnr 04/KS 0460 Inriktningsmål och strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete

Läs mer

Förslag till ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM DANDERYDS KOMMUN 2004-2007

Förslag till ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM DANDERYDS KOMMUN 2004-2007 Förslag till ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM DANDERYDS KOMMUN 2004-2007 ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM De senare årens utveckling i Sverige, inte minst bland barn och ungdomar, har påvisat vikten

Läs mer

Till dig som är tonårs förälder i Solna

Till dig som är tonårs förälder i Solna Till dig som är tonårs förälder i Solna Solna_original.indd 1 09-04-14 09.31.07 Din TONÅRING är viktig Solna bedriver sedan många år ett förebyggande arbete riktat till barn och ungdomar. Tillsammans med

Läs mer

Drogvaneundersökning årskurs 9 Bollebygd 2006

Drogvaneundersökning årskurs 9 Bollebygd 2006 Drogvaneundersökning årskurs 9 Bollebygd 2006 Västra Götalandsregionen i samverkan med kommunerna Innehåll BAKGRUND... 3 Läsanvisning... 3 METOD... 3 Bortfall och metodproblem... 4 RESULTAT... 5 TOBAK...

Läs mer

Inledning. Bakgrund till det drogpolitiska programmet

Inledning. Bakgrund till det drogpolitiska programmet Inledning Konsumtionen av alkohol och andra droger är ett samhällsproblem och därmed en angelägenhet för samtliga av samhällets aktörer. Det som nämns vara framgångsfaktorer för att bedriva ett gott drogförebyggande

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2001

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2001 Drogvaneundersökningen 2001 Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2001 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs. Arbetsgruppen för bearbetning av drogvaneundersökningen

Läs mer

RUT Ren Uppväxt i Tingsryd

RUT Ren Uppväxt i Tingsryd RUT Ren Uppväxt i Tingsryd ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM 2005-2009 1 Inledning Ett försiktigt bruk av alkohol behöver för de flesta av oss inte leda till några problem. Men det finns personer som

Läs mer

Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg

Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg 1 Fokus barn och unga vad gör vi? Tillsammans med er föräldrar och andra vuxna har vi i Sundbybergs stad ett ansvar för att våra barn

Läs mer

Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004

Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004 Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004 Källa: TEMO-undersökning 2003 och 2004 Andel flickor i åk 2 på gymnasiet som blir eller inte blir bjudna på alkohol av sina föräldrar i Kalmar och i de 11

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program Alkohol- och drogpolitiskt program 2011-2015 1 Inledning Folkhälsorådet har av Kommunstyrelsen fått i uppdrag att revidera det Alkohol- och drogpolitiska programmet som antogs av kommunfullmäktige 16 oktober

Läs mer

SOTENÄS KOMMUN DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2005-2009

SOTENÄS KOMMUN DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2005-2009 SOTENÄS KOMMUN DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2005-2009 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund till programmet... 3 1.2. Vem berörs av programmet?... 4 2. Styrande dokument... 4 2.1. Nationell

Läs mer

Drogpolicy Järfälla år 2013 2016

Drogpolicy Järfälla år 2013 2016 Drogpolicy Järfälla år 2013 2016 Drogpolicy för Järfälla kommun år 2013 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2 september 2013. En drog är en substans som verkar berusande/ sinnesförändrande och beroendeframkallande.

Läs mer

ALKOHOL- & DROGPOLICY

ALKOHOL- & DROGPOLICY ALKOHOL- & DROGPOLICY FÖR VÄXJÖ KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-20 gruppen som dricker allra mest har ökat markant alkohol- och drogpolicy för växjö kommun ALKOHOL- OCH DROGPOLICY för Växjö

Läs mer

Delrapport. Det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Södermanlands län 2005-09-21 2006-03-31

Delrapport. Det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Södermanlands län 2005-09-21 2006-03-31 Delrapport Det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Södermanlands län 2005-09-21 2006-03-31 Eva-Sara Beckman Länssamordnare inom det alkohol- och drogförebyggande arbetet D.nr.704-9235- 2006 Innehållsförteckning

Läs mer

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 ANDT Alkohol Narkotika Dopning Tobak Undersökning 13 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 Rapport från Beredningsgruppen för barn och ungdom (SBU) och samverkansgruppen för gymnasieskolan

Läs mer

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Resultat i korta drag från Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Januari 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag

Läs mer

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8 Drogvaneundersökning Grundskolan År 8 212 Andel % Fråga 2. Röker du? Tabell 2. Antal efter kön som angett att de röker Röker inte Röker vid enstaka tillfällen Röker varje dag Summa 61 6 1 68 47 12 3 62

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22 Folkhälsoenkät Ung 11 Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 12-2-22 1 Innehållsförteckning Resultat... 5 Hälsa och läkemedel... 5 Tobak... 12 Alkohol... 19 Narkotika... 27 Dopning och sniffning... 29

Läs mer

LUND. Rapport 2001:1. Drogvaneundersökning 2001. Fotomontage: Martin Ekström

LUND. Rapport 2001:1. Drogvaneundersökning 2001. Fotomontage: Martin Ekström Rapport 2001:1 Drogvaneundersökning 2001 Fotomontage: Martin Ekström Drogvanor hos unga Resultatet av en enkätundersökning i årskurs 9 samt gymnasiets andra årskurs i Lund 2001. Samordningsgruppen för

Läs mer

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete Tobaksfri kommun en del i ett hälsofrämjande arbete 1 Denna broschyr är en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i rapporten Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet.

Läs mer

Länsstyrelsen i Stockholms län Vallentuna 2006-02-27 Sociala enheten Box 22067 104 22 Stockholm

Länsstyrelsen i Stockholms län Vallentuna 2006-02-27 Sociala enheten Box 22067 104 22 Stockholm Länsstyrelsen i Stockholms län Vallentuna 2006-02-27 Sociala enheten Box 22067 104 22 Stockholm BIDRAG TILL TREDJE PROJEKTÅRET Underlag för ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser SAMMANFATTNING

Läs mer

En drogfri miljö. för barn och unga

En drogfri miljö. för barn och unga En drogfri miljö för barn och unga Denna skrift beskriver vad som gäller kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och överdrivet spelande för grund- och grundsärskolan, gymnasie- och gymnasiesärskolan

Läs mer

Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel

Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel 1 (7) Anders Rickler Alkoholhandläggare 2008-11-14 Dan Ottosson Alkohol- och drogsamordnare Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel Inledning Den gällande alkohollagen antogs

Läs mer

Samverkan för framgång

Samverkan för framgång Kickoff för ANDT-strategin. Landshövding Ingemar Skogö inledde konferensen om ANDT-strategin i länet. Han ser strategin både som verktyg, grund och inspirationskälla i arbetet för ett samhälle fritt från

Läs mer

LÄNSSAMRÅDSGRUPPEN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFRÅGOR VÄSTERBOTTENS LÄN Strategi 2008-10 Aktivitetsplan för 2008

LÄNSSAMRÅDSGRUPPEN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFRÅGOR VÄSTERBOTTENS LÄN Strategi 2008-10 Aktivitetsplan för 2008 LÄNSSAMRÅDSGRUPPEN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFRÅGOR VÄSTERBOTTENS LÄN Strategi 2008-10 Aktivitetsplan för 2008 Länssamrådsgruppen i alkohol- och drogfrågor har följande ledamöter: Ordförande: Harriet Hedlund,

Läs mer

Att tänka efter före bedömning av förändringsberedskap vid lokalt preventionsarbete. Mats Anderberg

Att tänka efter före bedömning av förändringsberedskap vid lokalt preventionsarbete. Mats Anderberg Att tänka efter före bedömning av förändringsberedskap vid lokalt preventionsarbete Mats Anderberg Bakgrund Svårigheter att implementera kunskapsbaserade ANDTstrategier och -insatser på lokal nivå Kontextuella

Läs mer

Antagen av Kommunstyrelsen 2014-09-03

Antagen av Kommunstyrelsen 2014-09-03 Handlingsplan, ANDT-frågor 2013-2015 Antagen av Kommunstyrelsen 2014-09-03 : Handlingsplan för ANDT-frågor Mjölby kommuns handlingsplan för ANDT-frågor utgår från ANDT-strategin som antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

LUNK 2014. Lunds ungdomsenkät. Resultat och slutsatser. Anja Ritzau Olle Nessow Barn- och skolförvaltning Lunds stad

LUNK 2014. Lunds ungdomsenkät. Resultat och slutsatser. Anja Ritzau Olle Nessow Barn- och skolförvaltning Lunds stad LUNK 2014 Lunds ungdomsenkät Resultat och slutsatser Anja Ritzau Olle Nessow Barn- och skolförvaltning Lunds stad Inger Aldrin Barn- och skolförvaltning Lund Öster Tor Ohlsson Anna Sigurgeirsdóttir Kultur-

Läs mer

Textstöd till oh-bild 1 Myter

Textstöd till oh-bild 1 Myter Textstöd till oh-bild 1 Myter Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Mängder av undersökningar visar istället att du förmedlar till ditt barn att

Läs mer

ABSOLUT LÄSVÄRT. - information från Edas ansvar -

ABSOLUT LÄSVÄRT. - information från Edas ansvar - ABSOLUT LÄSVÄRT - information från Edas ansvar - Den här broschyren är utarbetad av Edas ansvar. Statistik och fakta är hämtat från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (www.can.se), från

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

Handlingsplan. för det drogförebyggande arbetet i Kungsbacka kommuns skolor

Handlingsplan. för det drogförebyggande arbetet i Kungsbacka kommuns skolor Handlingsplan för det drogförebyggande arbetet i Kungsbacka kommuns skolor ch grundskolan samt gymnasiet ska erna till en stark attityd mot droge för att stärka eleverna och deras fö ta goda beslut. I

Läs mer

Alkohol Narkotika Doping Tobak

Alkohol Narkotika Doping Tobak Vad du som förälder/ vårdnadshavare vill veta om: Alkohol Narkotika Doping Tobak VI VÄRNAR OM VÅRA UNGA - VÄRMLANDS KOMMUNER I SAMARBETE Denna broschyr om ANDT, det vill säga Alkohol, Narkotika, Doping

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Handlingsplan och policy mot ANT; Alkohol, Narkotika och Tobak

Handlingsplan och policy mot ANT; Alkohol, Narkotika och Tobak Handlingsplan och policy mot ANT; Alkohol, Narkotika och Tobak Mål Skolans mål är att vi skall arbeta för att bli en drogfri skola. Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången skolgång har grundläggande

Läs mer

RESULTAT. Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8. Skriftserie 2012:3 Fokus Kalmar län. Nio kommuner i Kalmar län 2012

RESULTAT. Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8. Skriftserie 2012:3 Fokus Kalmar län. Nio kommuner i Kalmar län 2012 RESULTAT Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8 Nio kommuner i Kalmar län 12 Monica Keller Agnetha Hammerin Skriftserie 12:3 Fokus Kalmar län RESULTAT. Undersökning av

Läs mer

Norrtälje kommun, Gymnasiet

Norrtälje kommun, Gymnasiet 10 9 8 7 6 5 4 3 Röker du? Norrtälje kommun, Gymnasiet Nej, har aldrig rökt Nej, har bara prövat Nej, har slutat Ja, när jag blir bjuden Ja, 1-5 cigaretter per dag Ja, mer än fem cigaretter per dag Pojkar

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Policy och handlingsplan för Tobak, alkohol och droger

Policy och handlingsplan för Tobak, alkohol och droger Policy och handlingsplan för Tobak, alkohol och droger Policy för tobak, alkohol och andra droger som gäller både för elever och personal på Norrevångskolan i Mörrum, Karlshamns kommun. Inledning Skolan

Läs mer

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2008

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2008 Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2008 Bakgrund Åtvidabergs kommun tilldelades statligt bidrag för att anställa en drogsamordnare. Samordnaren påbörjade sitt arbete den 15

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Folkhälsoenkät Ung 213 En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Joakim Widén Statistiker Februari 214 Sammanfattning Folkhälsoenkät

Läs mer

Arbetsmaterial för drogpolicy

Arbetsmaterial för drogpolicy KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Arbetsmaterial för drogpolicy Varför ska föreningen engagera sig i alkohol- och tobaksfrågan? Om vi ska lyckas med att få ned alkoholkonsumtionen och höja debutåldern bland

Läs mer

Ansvarsfull alkoholservering i Jönköpings län

Ansvarsfull alkoholservering i Jönköpings län MEDDELANDE NR 2007:17 Ansvarsfull alkoholservering i Jönköpings län Slutrapport Kul Utan Strul projektet Ansvarsfull alkoholservering i Jönköpings län Slutrapport Kul Utan Strul - projektet MEDDELANDE

Läs mer

Den vita tråden. Utveckla det drogförebyggande arbetet

Den vita tråden. Utveckla det drogförebyggande arbetet Den vita tråden Att Idrotts- och hälsocertifiera Annebergs IF innebär att vi utvecklar sammanhållningen och klubbgemenskapen mellan Annebergs IF olika lag. Certifieringen visar på betydelsen av föräldrastöd

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program Härnösands kommun 2010-2013

Alkohol- och drogpolitiskt program Härnösands kommun 2010-2013 Alkohol- och drogpolitiskt program Härnösands kommun 2010-2013 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund 4 2. Organisation för revidering av programmet 5 2.1 Politisk styrgrupp för programarbetet

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västernorrlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västernorrlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Västernorrlands län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (158) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan?

Läs mer

Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet

Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Kommunernas del - det ANDT-förebyggande arbetet Här är den enkät som avser kommunernas ANDT-förebyggande

Läs mer

SMÅKOMMUNPROJEKTET BD & AC-LÄN 2012-2014 FRAMGÅNGSRIKT PREVENTIONSARBETE I SMÅ KOMMUNER

SMÅKOMMUNPROJEKTET BD & AC-LÄN 2012-2014 FRAMGÅNGSRIKT PREVENTIONSARBETE I SMÅ KOMMUNER FRAMGÅNGSRIKT PREVENTIONSARBETE I SMÅ KOMMUNER VÄSTERBOTTEN: NORSJÖ SORSELE MALÅ NORRBOTTEN: ARVIDSJAUR ARJEPLOG i samarbete med Polismyndigheterna och Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten Konferens

Läs mer

Kartläggning 2012-06-19. Första delen av projektet. S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten

Kartläggning 2012-06-19. Första delen av projektet. S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten S.A.N.N är ett samverkansprojekt med aktörer från samhället och idrotten, finansierat av Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Norrbottens läns landsting

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2014. Bilaga: Samverkansavtal mellan Heby kommun och polismyndigheten i Uppsala län.

HANDLINGSPLAN 2014. Bilaga: Samverkansavtal mellan Heby kommun och polismyndigheten i Uppsala län. Bilaga: Samverkansavtal mellan Heby kommun och polismyndigheten i Uppsala län. HANDLINGSPLAN 2014 1 Förkortningar: VOF Vård och omsorgsförvaltningen, Individ och familjeomsorgen, (enhet inom VOF), HSLHälso

Läs mer

Allt missbruk kan behandlas.

Allt missbruk kan behandlas. 2014-08-01 1 (5) DROGPOLICY FÖR VOXNADALENS GYMNASIUM Vision Allt missbruk kan behandlas. Att motverka och förhindra missbruk och ohälsa är viktigt. När individen inte längre har förmågan att ta ansvar

Läs mer

Hur gammal är du? En studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Göteborg. Louise Bergman Sara Reis.

Hur gammal är du? En studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Göteborg. Louise Bergman Sara Reis. Hur gammal är du? En studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Göteborg Louise Bergman Sara Reis Augusti 2004 Rapport 4 Förord RUS-projektet (Restauranger Utveckling

Läs mer

UPPLANDS VÄSBYS ANDT (Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak)- STRATEGI

UPPLANDS VÄSBYS ANDT (Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak)- STRATEGI Styrdokument, policy Väsby Välfärd 2014-03-19 Caroline Ankarström 0859097780 Dnr SÄN/2013:359 caroline.ankarstrom@upplandsvasby.se UPPLANDS VÄSBYS ANDT (Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak)- STRATEGI

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID DROGANVÄNDNING OCH ALKOHOLMISSBRUK

HANDLINGSPLAN VID DROGANVÄNDNING OCH ALKOHOLMISSBRUK HANDLINGSPLAN VID DROGANVÄNDNING OCH ALKOHOLMISSBRUK Rytmus musikergymnasium ska vara en drog- och alkoholfri skola. Ingen elev eller personal ska använda droger eller missbruka alkohol under sin tid på

Läs mer

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken LUPP 2010 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING...3 BAKGRUND... 4 Boende... 4 Sysselsättning... 5 FRITID... 5 Tid för fritid... 5 Intressanta saker

Läs mer

UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 2007 FÄLTARNA I OSKARSHAMN

UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 2007 FÄLTARNA I OSKARSHAMN UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 27 FÄLTARNA I OSKARSHAMN Redovisning gymnasieenkäten 27... 3 Inledning/Bakgrund... 3 Samfattning... 4 Resultat... 5 2 Redovisning gymnasieenkäten

Läs mer

Ungas drogvanor över tid

Ungas drogvanor över tid Ungas drogvanor över tid Håkan Leifman hakan.leifman@can.se Skolelevers drogvanor www.can.se Presentationen Fokus på åk 9 och gymnasiets år 2 Utvecklingen alkoholvanor Alkohol - kohorteffekter tar man

Läs mer

Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015

Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015 Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015 Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-04 88 Gäller från 2015-01-01 Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun 1 2(32) Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

STAD modellen restaurangbransch och myndigheter i samverkan

STAD modellen restaurangbransch och myndigheter i samverkan Bergen 23 februari 2011 STAD modellen restaurangbransch och myndigheter i samverkan Daniel Müller Sorgearbeid STAD samarbetet: Driver och utvecklar förebyggande metoder inom restaurangområdet Vad är STAD?

Läs mer

Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd

Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd Sida: 1 (5) Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd 1. BESTÄLLNING Godkännande Projektdirektivet godkänt av: Uppdragsgivare/Beställare: Projektledare: Anders Byström barn- och utbildningschef XXXX projektledare

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Drogpolicy och handlingsplan för elever inom Jämtlands Gymnasieförbund Fastställd i direktionen 2013-11-08 Dnr 108-2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Definition...

Läs mer

LÄNSSTYRELSENS LÄNSSAMORDNING ANDT. ALKOHOL NARKOTIKA DOPNING TOBAK samt BRÅ & FOLKHÄLSA

LÄNSSTYRELSENS LÄNSSAMORDNING ANDT. ALKOHOL NARKOTIKA DOPNING TOBAK samt BRÅ & FOLKHÄLSA LÄNSSTYRELSENS LÄNSSAMORDNING ANDT ALKOHOL NARKOTIKA DOPNING TOBAK samt BRÅ & FOLKHÄLSA ANDT sekretariatet Folkhälsoinstitutet och BRÅ Nationell struktur för ANDT området! ANDT-rådet och sekretariatet

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn Tillsyn Alla försäljnings- & serveringsställen av folköl får tillsynsbesök av alkoholhandläggaren i Gislaveds kommun. Syftet med besöket är att ha en kommunikation kring gällande regler för försäljning

Läs mer

Riktlinjer för det drogförebyggande arbetet i Eskilstuna kommun 2007-2011

Riktlinjer för det drogförebyggande arbetet i Eskilstuna kommun 2007-2011 Riktlinjer för det drogförebyggande arbetet i Eskilstuna kommun 2007-2011 Antaget av kommunfullmäktige den 30 augusti 2007 2 Innehåll Riktlinjer för det drogförebyggande arbetet i Eskilstuna kommun 2007-2011

Läs mer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-05-05 RIKSDAGENS MÅL Riksdagen har i budgetpropositionen för 2008

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE:

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE: 1 Härnösands gymnasium HANDLINGSPLAN MOT DROGER Upprättad februari 2009 i samverkan mellan skola, polis och socialtjänst. Revideras vartannat år eller vid behov. Skolan ansvarar för att initiera revideringen.

Läs mer

Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden

Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden inklusive handlingsplaner Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-24, 50. Framtagen med stöd av länsgemensam mobilisering mot droger;

Läs mer

Antagen av socialnämnden 2013-02-07, 11

Antagen av socialnämnden 2013-02-07, 11 Antagen av socialnämnden 2013-02-07, 11 2 Tillsynsplan enligt Alkohollagen (2010:1622) Alkohollagen är en skyddslagstiftning med mål att begränsa alkoholens skadeverkningar. Den alkoholpolitiska hänsynen

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för serveringstillstånd Hudiksvalls kommun Förstasidesbilder: B-O Rylander Anna Storm Anna Krathmann Antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2010. Innehållsförteckning Inledning... 4 Ansökan

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA INOM VÄSTERVIKS KOMMUN OCH DE HELÄGDA BOLAGEN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-01-29, 8

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA INOM VÄSTERVIKS KOMMUN OCH DE HELÄGDA BOLAGEN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-01-29, 8 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA INOM VÄSTERVIKS KOMMUN OCH DE HELÄGDA BOLAGEN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-01-29, 8 Västerviks kommuns syn på alkohol

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGIER INOM ALKOHOL - DROG - OCH TOBAKSOMRÅDET FÖR KARLSKRONA KOMMUN 2004 2010

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGIER INOM ALKOHOL - DROG - OCH TOBAKSOMRÅDET FÖR KARLSKRONA KOMMUN 2004 2010 DROGFÖREBYGGANDE STRATEGIER INOM ALKOHOL - DROG - OCH TOBAKSOMRÅDET FÖR KARLSKRONA KOMMUN 2004 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-23 ( 133) FÖRORD Socialnämnden i Karlskrona antog 2000-01-24 ( 11)

Läs mer

Riktlinjer för studenter vid Högskolan i Halmstad gällande droger Utbildningsnämnden ställer sig bakom dokumentet vid sammanträde 041216/050105.

Riktlinjer för studenter vid Högskolan i Halmstad gällande droger Utbildningsnämnden ställer sig bakom dokumentet vid sammanträde 041216/050105. Riktlinjer för studenter vid Högskolan i Halmstad gällande droger Utbildningsnämnden ställer sig bakom dokumentet vid sammanträde 041216/050105. 1. Bakgrund och definitioner Högskolan i Halmstad anser

Läs mer

Tillgänglighet och föräldrastödinsatser

Tillgänglighet och föräldrastödinsatser Små kommuner mot narkotika Grums kommun/alkoholkommittén/mobilisering mot narkotika/värmlands Ansvar 2006-09-25 Reviderad 2006-11-07 Grums Ansvar Utvecklingsområden Tillgänglighet och föräldrastödinsatser

Läs mer

Skolelevers drogvanor

Skolelevers drogvanor 2015 Almedalen 2 juli 2015 Anna Englund anna.englund@can.se www.can.se Riksrepresentativ urvalsundersökning av skolelever Genomförd i årskurs 9 årligen sedan 1971 världens längsta tidsserie på området

Läs mer

HÄLSOSAMTALET I SKOLAN. Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 2013-2014. Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander

HÄLSOSAMTALET I SKOLAN. Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 2013-2014. Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander HÄLSOSAMTALET I SKOLAN Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 213-214 Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander % Hälsoläget i grund- och gymnasieskolan i Kramfors Läsåret (Lå) 13-14

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5:

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5: Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-28 15(20) Kommunfullmäktige Dnr 13.K0374 106 Folkhälsopolitiskt program, aktivitetsplan 2014-2017 Sammanfattning Kommunens folkhälsoråd har i uppdrag att genom

Läs mer

En tobaksfri generation. Riktlinjer mot tobak Grundskolan 2014

En tobaksfri generation. Riktlinjer mot tobak Grundskolan 2014 En tobaksfri generation Riktlinjer mot tobak Grundskolan 2014 Länkar http://www.lakemedelsverket.se/alla-nyheter/nyheter-2013/e-cigaretter-med-nikotin-ar-vanligtvis-lakemedel/ http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/andts/tobak/

Läs mer

i Täby tobak cannabis & alkohol

i Täby tobak cannabis & alkohol Elever i Täby SVARAR PÅ FRÅGOR om tobak cannabis & alkohol Foto: Anne Dillner Inte skulle väl mitt barn...? Troligtvis inte! Du har fått den här broschyren för att ditt barn bor eller går i skola i Täby.

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY ALKOHOL- OCH DROGPOLICY Alkohol är ett stort folkhälsoproblemen i Sverige. En miljon svenskar har riskbeteenden eller alkoholproblem och 25-45 procent av all korttidsfrånvaro på arbetsplatserna orsakas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

Välfärdsredovisning 2012

Välfärdsredovisning 2012 Välfärdsredovisning 2012 Förord...3 Sammanfattning...4 Bakgrund...7 Nationell inriktning på folkhälsoarbetet Jämtlands läns folkhälsopolicy Inriktning på folkhälsoarbetet i kommunen Hälsa och hållbar utveckling

Läs mer

Vad vet vi om äldres alkoholkonsumtion?

Vad vet vi om äldres alkoholkonsumtion? Vad vet vi om äldres alkoholkonsumtion? Susanne Kelfve Doktorand Sociologiska institutionen Stockholms universitet ARC Karolinska institutet/stockholms universitet Äldre och alkohol historiskt Den äldre

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008 Resultat tfå från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 7 samt årskurs 1 på gymnasiet Förord öod De flesta människors vardag påverkas av beslut

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012 Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Resultat från enkätundersökning 2012 Att börja med Barns och ungdomars hälsa är en viktig angelägenhet för alla. I Kronobergs län är barns hälsa generellt sett

Läs mer

Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010. Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget

Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010. Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010 Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget 2009-2010 Titel: Utgiven av: Författare: Metodutveckling tobakstillsyn

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö Folkhälsoenkät Ung 2013 En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö Joakim Widén Statistiker Mars 2014 Resultatsammanfattning Ungdomarna har svarat att de mår

Läs mer

Policyprogram 2012-2014

Policyprogram 2012-2014 Policyprogram 2012-2014 Doping Alkohol Narkotika Tobak Trafiksäkerhet Innehåll Omfattning... 2 Definitioner... 3 Bakgrund... 3 Doping, alkohol, narkotika och tobak... 4 Trafiksäkerhet... 6 Omfattning Visby

Läs mer