DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR ÄNGELHOLMS KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR ÄNGELHOLMS KOMMUN 2010-2014"

Transkript

1 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR ÄNGELHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige

2 INLEDNING...3 MÅL...5 DELMÅL...5 TOBAK...5 ALKOHOL...5 NARKOTIKA...5 ÅTGÄRDER...6 TOBAK MINSKA ANTALET UNGDOMAR UNDER 18 SOM BÖRJAR RÖKA ELLER SNUSA MINSKA ANTALET VUXNA TOBAKSANVÄNDARE...7 ALKOHOL ÅSTADKOMMA EN ALKOHOLFRI UPPVÄXT ALKOHOLDEBUTEN SKA SKJUTAS UPP ÅSTADKOMMA FLER ALKOHOLFRIA MILJÖER BERUSNINGSDRICKANDET SKA MINSKA INGEN ALKOHOL SKA FÖREKOMMA I TRAFIKEN BEKÄMPA DEN ILLEGALA ALKOHOLHANTERINGEN ALKOHOLENS SOCIALA OCH MEDICINSKA SKADEVERKNINGAR SKA MINSKA...14 NARKOTIKA MINSKA REKRYTERINGEN TILL MISSBRUK VERKA FÖR ATT PERSONER MED MISSBRUKSPROBLEM SKA UPPHÖRA MED SITT MISSBRUK MINSKA TILLGÅNGEN PÅ NARKOTIKA OCH DOPINGPREPARAT

3 Inledning Ängelholms kommuns drogpolitiska program ska utgöra en grund för kommunens ställningstagande i förebyggande frågor som rör tobak, alkohol, narkotika och dopning. Det är en del av kommunens folkhälsoarbete. Programmet ska vara vägledande för samtliga kommunala förvaltningar och verksamheter och engagera hela Ängelholm. För att lyckas uppnå de uppsatta målen krävs samverkan, tålamod och långsiktighet. Programmet omfattar alla invånare och besökare i Ängelholms kommun men särskilt vuxna har ett ansvar som goda förebilder för de barn och ungdomar som nu växer upp. Kommunens drogpolitiska program utgår från de nationella handlingsplaner som finns inom områdena tobak, alkohol och narkotika. Programmet innehåller mål och delmål, vilka är nedbrutna i lokala mål som är konkreta och mätbara. Till varje lokalt mål är åtgärder kopplade där information finns om vem som är ansvarig och hur uppföljning av insatsen ska ske. Många av åtgärderna kan ge effekt på både användningen av tobak, alkohol och narkotika och kan därför samordnas. Det drogpolitiska programmet sträcker sig över en fyraårsperiod vilket innebär att alla åtgärder inte måste påbörjas samtidigt. Vissa åtgärder används redan men befästs genom detta program. Uppföljning av insatserna i det drogpolitiska programmet ska göras årligen då varje ansvarig nämnd ska återkoppla till kommunfullmäktige kring vilka åtgärder som har vidtagits för att uppnå målen. Resultatet av hur målen uppnåtts ska genomföras under hösten 2011 samt Vid varje lokalt mål finns förslag på hur målet kan mätas och vilken mätmetod som kan användas. En förutsättning för genomdrivandet av detta program är att kommunen har en samordnande funktion för arbetet samt att drogvaneundersökningar genomförs. Revidering av gällande program ska senast vara klar vid utgången av Kommunstyrelsen är ytterst ansvarig för att revidering sker. Definitioner av ord som används i programmet finns på s

4 Kommunens styrgrupp för det alkohol- och drogförebyggande arbetet har tagit fram förslaget till detta program. Följande personer har deltagit i arbetet: Lennart Engström (kd) Kommunstyrelsen Robin Holmberg (m) Barn- och utbildningsnämnden Åke Eklund (m) Socialnämnden Gunilla Hildestrand (m) Kultur- och fritidsnämnden Martin Märgelbrink (fp) Kultur- och fritidsnämnden Britt-Marie Hansson (s) Räddningsnämnden Bengt Ståhl (m) Miljönämnden Lars-Olle Tuvesson (s) Miljönämnden Fredrika Hass Bergendorff Kvalitetsutvecklare, Barn- och utbildningsförvaltningen Lotta Karlsson Alkoholhandläggare, Socialförvaltningen Mats Brunkestam Fältsekreterare, Socialförvaltningen Lars Persson Ungdomssamordnare, Kultur- och fritidsförvaltningen Camilla Jönsson Säkerhetssamordnare, Räddningstjänsten Jan Klauser Insatsledare, Räddningstjänsten Maria Morand Miljöinspektör, Miljöförvaltningen Maria Selway och Hanna Mann Drogförebyggande samordnare, Kommunkansliet Ann-Sofie Persson Biträdande närpolischef, Polisen - 4 -

5 Mål Utgångspunkten för kommunens drogförebyggande arbete är de nationella mål som finns i handlingsplanerna för alkoholpolitiken respektive narkotikapolitiken (Prop 2005/06:30). Kommunens mål är: att minska den totala tobaksanvändningen att minska den totala alkoholanvändningen ett narkotika- och dopingfritt samhälle Delmål Dessa mål är nedbrutna till delmål som uttrycker en vision i kommunens fortsatta arbete mot negativa konsekvenser av droger. Delmålen är: Tobak Minska antalet ungdomar under 18 som börjar röka eller snusa Minska antalet vuxna tobaksanvändare Alkohol Åstadkomma en alkoholfri uppväxt Alkoholdebuten ska skjutas upp Åstadkomma fler alkoholfria miljöer Berusningsdrickandet ska minska Ingen alkohol ska förekomma i trafiken Bekämpa den illegala alkoholhanteringen Alkoholens sociala och medicinska skadeverkningar ska minska Narkotika Minska rekryteringen till narkotikamissbruk Verka för att personer med missbruksproblem ska upphöra med sitt missbruk Minska tillgången på narkotika och dopingpreparat För att konkretisera delmålen har de i sin tur brutits ner till lokala mål som kopplas till konkreta åtgärder

6 Åtgärder Nedan följer kommunens åtgärdsplan som ska användas i arbetet med att uppnå de uppsatta målen. Åtgärdsplanen beskriver en lägsta ambitionsnivå på arbetet och kan naturligtvis utökas. Tobak I detta avsnitt behandlas de insatser som berör området tobak. Delmålen beskrivs återigen och under dessa finns lokala mål och åtgärder. 1. Minska antalet ungdomar under 18 som börjar röka eller snusa 1.1 Lokalt mål Andelen tobaksfria barn och ungdomar ska öka Mätmetod: Drogvaneundersökning, LUPP Jämförelsetal: År 2009 var 77% av eleverna i årskurs 9 rökfria och 90% snusfria. Av eleverna i åk 2 på gymnasiet var 64% rökfria och 85% snusfria. Åtgärd Tobaksförebyggande insatser i skolan Genomförande: Pedagoger och elevhälsopersonal ger relevant information till elever om tobakens skadeverkningar. Rökande elever erbjuds individuella och strukturerade samtal hos skolsköterskan. Elevhälsan erbjuder rökavvänjning. Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnd Samverkanspartner: Drogförebyggande samordnare Uppföljning: Andel skolsköterskor utbildade i samtalsmetodik Andel elever som slutat röka genom rökavvänjning Återrapportering av genomförda åtgärder Åtgärd Ökad medvetenhet hos föräldrar Genomförande: Föräldrainformation till föräldrar med barn i årskurs 5-6. Informationsfolder till föräldrar. Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnd Samverkanspartner: Drogförebyggande samordnare Uppföljning: Andel föräldrar som har fått information - 6 -

7 1.2 Lokalt mål Minska andelen barn och ungdomar som får tillgång till tobak genom försäljning i butik Mätmetod: Drogvaneundersökning, provköp 1 Jämförelsetal: År 2009 uppgav 20% av eleverna i åk 9 och 27% av 17-åringarna att de köpte tobak själv i butik eller liknande i den egna kommunen Åtgärd Ökad kontroll av försäljning till minderåriga Genomförande: Miljökontoret genomför provköp minst fyra gånger per år. Ansvarig nämnd: Miljönämnd Samverkanspartner: Alkoholhandläggare, drogförebyggande samordnare Uppföljning: Resultat av provköp dokumenteras Åtgärd Uppmana näringsidkare att respektera försäljningsförbudet till minderåriga Genomförande: Utbildning till handlare och deras personal om tobakslagstiftning, egentillsynsprogram och motivation. Ansvarig nämnd: Miljönämnd Samverkanspartner: Alkoholhandläggare, drogförebyggande samordnare Uppföljning: Enkätutvärdering och provköp 2 Minska antalet vuxna tobaksanvändare 2.1 Lokalt mål Andelen tobaksfria vuxna ska öka. Mätmetod: Region Skånes folkhälsoenkät Jämförelsetal: År 2008 var 11% av den vuxna befolkningen dagligrökare Åtgärd Ängelholms kommun ska bli en rökfri arbetsplats Genomförande: Införa rökfri arbetstid för kommunens anställda. Erbjuda rökavvänjning för kommunens anställda. Ansvarig nämnd: Kommunstyrelse Samverkanspartner: Samtliga förvaltningar, drogförebyggande samordnare, centrala samverkansgruppen Uppföljning: Andel personal som genomgått rökavvänjning 1 Justitieombudsmannen (JO) uttalade i ett beslut i december 2009 att provköp som arbetssätt för det lokala och regionala tillsynsarbetet saknar stöd i nuvarande alkohollagstiftning

8 Alkohol I detta avsnitt behandlas de insatser som berör området alkohol. Delmålen beskrivs återigen och under dessa finns lokala mål och åtgärder. 1 Åstadkomma en alkoholfri uppväxt 1.1 Lokalt mål Andelen alkoholkonsumenter bland ungdomar ska minska. Mätmetod: Drogvaneundersökning, LUPP Jämförelsetal: År 2009 var 76% alkoholkonsumenter i årskurs 9 och 91% i årskurs 2 på gymnasiet Åtgärd Föräldrastöd till föräldrar med barn i åldern 2-9 år Genomförande: Strukturerade och utvärderade metoder erbjuds alla föräldrar genom exempelvis föräldrautbildning, och i förlängningen de nätverk som dessa föräldrar åstadkommer. Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnd Samverkanspartner: Socialnämnd, individ- och familjeomsorg Uppföljning: Andel föräldrar (%) per årskull som har deltagit i föräldrakurs Åtgärd Utveckla trygghet och hälsa bland barn och ungdomar Genomförande: Alla verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningen ska, utifrån ett folkhälsoperspektiv, präglas av ett kontinuerligt värdegrundsarbete. Detta arbete ska leda till trygghet och en god självkänsla hos våra barn och ungdomar. Upplevd trygghet och god självkänsla skapar, tillsammans med reella möjligheter till inflytande och ansvarstagande kring det egna lärandet, en viktig förutsättning för en minskad alkoholkonsumtion hos ungdomar. Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnd Samverkanspartner: Drogförebyggande samordnare Uppföljning: Andel verksamheter som redovisar att de präglas av ett kontinuerligt värdegrundsarbete, utifrån ett folkhälsoperspektiv

9 1.2 Lokalt mål Utökad gruppverksamhet för barn och ungdomar med missbrukande föräldrar Mätmetod: Dokumentation från Individ- och familjeomsorg Jämförelsetal: Våren 2009 deltog 6 barn och ungdomar i gruppverksamhet Åtgärd Minst en gruppverksamhet per termin ska genomföras Genomförande: Gruppverksamheten är tydligt strukturerad och innehåller övningar, samtal, filmer och lekar. Gruppverksamheten erbjuds både till barn och ungdomar. Ansvarig nämnd: Socialnämnd Samverkanspartner: Kuratorer på respektive rektorsområde Uppföljning: Antal genomförda grupper Åtgärd Tidig upptäckt via skolpersonal Genomförande: Information och utbildning till skolpersonal om hur man upptäcker barn till missbrukare samt om gruppverksamheten. Information till elever om hur det är att leva i en missbruksmiljö som barn. Olika pedagogiska metoder kan användas såsom teater och filmvisning. Ansvarig nämnd: Socialnämnd Samverkanspartner: Skolledning, pedagoger, elevhälsa, drogförebyggande samordnare Uppföljning: Andel skolpersonal som har fått information Antal elever som har tagit del av insatsen Enkätutvärdering av effekt 2 Alkoholdebuten ska skjutas upp 2.1 Lokalt mål Andelen föräldrar som tillåter sitt barn att dricka alkohol ska minska. Mätmetod: Drogvaneundersökning, LUPP Jämförelsetal: År 2009 tillät 27% av föräldrarna till elever i åk 9 att deras barn drack alkohol År 2009 uppgav 53% av eleverna i årskurs 9 att de hade blivit bjudna på alkohol hemma År 2009 låg debutåldern för berusning på 14 år År 2009 uppgav 22% av eleverna i årskurs 9 att deras föräldrar har köpt ut alkohol till dem - 9 -

10 Åtgärd Föräldrastöd till föräldrar med barn i åldern år Genomförande: Strukturerade och utvärderade metoder erbjuds alla föräldrar med barn i åldern år. Insatser till föräldrar med barn i åldern år för att stärka en restriktiv attityd till ungdomars alkoholkonsumtion. Information till föräldrar om forskningsresultat kring bjudvanor. Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnd Samverkanspartner: Socialnämnd, individ- och familjeomsorg, drogförebyggande samordnare Uppföljning: Andel föräldrar (%) per årskull som har deltagit i föräldrakurs Andel utbildad personal i forskningsbaserad metod per skola Andel föräldrar som har deltagit per termin Enkätutvärdering 3 Åstadkomma fler alkoholfria miljöer 3.1 Lokalt mål Utbudet av alkoholfria miljöer/mötesplatser och fritidsaktiviteter ska öka Mätmetod: Antal mötesplatser Jämförelsetal: Inget jämförelsetal finns Åtgärd Skapa fler alkoholfria miljöer/mötesplatser för ungdomar med möjlighet att även möta trygga vuxna Genomförande: Fastställa definition på alkoholfri miljö/mötesplats och fritidsaktiviteter. Kartlägga miljöer och aktiviteter samt vilket behov som finns hos ungdomarna. Med detta som utgångspunkt ska kommunen starta upp nya alkoholfria mötesplatser där möjligheten till möte mellan ungdomar och vuxna är en viktig förutsättning. Ängelholms kommun ska sträva efter att, under ovan angivna förutsättningar, tillhandahålla lokaler till dessa verksamheter. Ansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämnd Samverkanspartner: Teknisk nämnd, fältsekreterare, fritidsgårdspersonal Uppföljning: Rapport, ungdomsforumet Ventils stormöten, fritidsvaneenkäter (t. ex. LUPP) och elevrådsträffar Åtgärd Alkoholfri verksamhet i föreningslivet Genomförande: Alla föreningar med kommunala bidrag ska ha en drogpolicy som bifogas ansökningsunderlaget vid varje ansökningstillfälle. Detta är en förutsättning för kommunala bidrag. Ansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämnd Samverkanspartner: Föreningar, drogförebyggande samordnare, frivilligorganisationer, Skåneidrotten Uppföljning: Föreningarnas årliga verksamhetsberättelse

11 4 Berusningsdrickandet ska minska 4.1 Lokalt mål Berusningsdrickandet ska minska i Ängelholm Mätmetod: Polisens statistik, dokumentation från alkoholhandläggares tillsyn Jämförelsetal: Från och med november 2008 till och med oktober 2009 har 121 personer omhändertagits för lagen om omhändertagande om berusade personer (LOB) i Ängelholm Åtgärd Lokala ordningsstadgan Genomförande: Information och förebyggande arbete, speciellt inför festivaler, arrangemang och studentfirande etc. Ansvarig nämnd: Kommunstyrelse Samverkanspartner: Ansvariga för arrangemang, Polisen Uppföljning: Årlig uppföljning av följsamheten 5 Ingen alkohol ska förekomma i trafiken 5.1 Lokalt mål Andelen kommunala bilar med alkolås ska öka Mätmetod: Kommunens kartläggning Jämförelsetal: År 2009 har 6 av 40 av tekniska förvaltningens fordon alkolås. Av socialförvaltningens 99 bilar har 3 handikappbussar alkolås. Barn- och utbildningsförvaltningen har 4 bilar utan alkolås och en skolbuss med alkolås. Åtgärd Montera alkolås i kommunens nya bilar Genomförande: Upphandling av alkolås till kommunens bilpark. Varje förvaltning ansvarar för sina bilar. Räddningstjänstens fordon som nyttjas i den operativa verksamheten ska ej utrustas med alkolås. Åtgärdsplan för när en bil låses vid blåsning återfinns i kommunens Drogpolicy för anställda. Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Samverkanspartner: Samtliga nämnder som innehar fordon Uppföljning: Andelen (%) av kommunens bilar som har alkolås

12 6 Bekämpa den illegala alkoholhanteringen 6.1 Lokalt mål Minska andelen barn och ungdomar som får tillgång till folköl genom försäljning i butik Mätmetod: Drogvaneundersökning, provköp 2 Jämförelsetal: År 2009 uppgav 3% av eleverna i åk 9 och 2% av 17-åringarna att de köpte folköl själv i butik i den egna kommunen Åtgärd Ökad kontroll av försäljning till minderåriga Genomförande: Socialförvaltningen genomför provköp minst fyra gånger per år och tillsyn en gång per år och butik. Ansvarig nämnd: Socialnämnd Samverkanspartner: Miljöinspektör, drogförebyggande samordnare Uppföljning: Resultat av provköp dokumenteras Åtgärd Uppmana näringsidkare att respektera försäljningsförbudet till minderåriga Genomförande: Utbildning till handlare och deras personal om alkohollagstiftning, egentillsynsprogram och motivation. Ansvarig nämnd: Socialnämnd Samverkanspartner: Miljöinspektör, drogförebyggande samordnare Uppföljning: Enkätutvärdering, provköp 6.2 Lokalt mål Serveringsställen i Ängelholms kommun ska förbättra följsamheten av gällande alkohollagstiftning Mätmetod: Alkoholhandläggares statistik Jämförelsetal: Under 2009 fanns 69 stadigvarande serveringstillstånd 50 legitimationskontroller har gjorts under 2009, varav 6 brister uppdagades. 30 förebyggande dagbesök har gjorts under kvällstillsyner har gjorts under 2009 varav 26 brister har uppdagats, samtliga är kommunicerade för rättelse. 33 deltagare har genomgått kursen Ansvarsfull alkoholservering under Justitieombudsmannen (JO) uttalade i ett beslut i december 2009 att provköp som arbetssätt för det lokala och regionala tillsynsarbetet saknar stöd i nuvarande alkohollagstiftning

13 Åtgärd Tillsyn på serveringsställen Genomförande: Olika typer av tillsyner såsom legitimationskontroller (minst 4 ggr/år), samordnande tillsyner med andra myndigheter (minst 4 ggr/år) samt förebyggande och inre tillsyner. Ansvarig nämnd: Socialnämnd Samverkanspartner: - Uppföljning: Dokumentation Åtgärd Utbildning av restaurangpersonal Genomförande: Metoden Ansvarsfull alkoholservering ska erbjudas kommunens krögare och deras personal minst en gång per år. Syftet är bland annat att minska det alkoholrelaterade våldet. Ansvarig nämnd: Socialnämnd Samverkanspartner: Drogförebyggande samordnare, Polis Uppföljning: Enkätutvärdering, dokumentation från alkoholhandläggares tillsyn 6.3 Lokalt mål Andelen elever som får tillgång till alkohol via langare ska minska Mätmetod: Drogvaneundersökning, LUPP Jämförelsetal: År 2009 uppgav 23% av eleverna i årskurs 9 och 39% i åk 2 på gymnasiet att de har fått tag på starköl/starkcider/alkoläsk via annan vuxen än förälder som säljer till dem Åtgärd Kommunen ska samverka med Polisen i arbetet med att motverka langning Genomförande: Dialog med Polisen. Kampanj och uppmaningar till allmänheten om att tipsa Polisen om illegal försäljning av alkohol. Ansvarig nämnd: Kommunstyrelse Samverkanspartner: Brottsförebyggande råd, socialförvaltningen Uppföljning: Andel inkomna tips till Polisen under kampanjperioden

14 7 Alkoholens sociala och medicinska skadeverkningar ska minska 7.1 Lokalt mål Andelen vuxna riskkonsumenter ska minska Mätmetod: Region Skånes folkhälsoenkät Jämförelsetal: År 2008 hade 14% av Ängelholms vuxna befolkning en riskabel alkoholkonsumtion Åtgärd Revidering av kommunens drogpolicy för anställda Genomförande: Drogpolicyn ska innehålla handlingsplan för insatser vid upptäckt vid missbruk samt förebyggande insatser. Vidare ska drogpolicyn innehålla handlingsplan då blåsning i alkolås visar över 0,2 promille. Kommunens avtal med företagshälsovården ska innehålla krav på att de ställer rutinmässiga frågor om alkoholvanor. Drogpolicyn ska förankras i alla kommunala verksamheter. Ansvarig nämnd: Kommunstyrelse Samverkanspartner: Drogförebyggande samordnare, representanter från samtliga förvaltningar Uppföljning: Kontinuerlig revidering 7.2 Lokalt mål Den alkoholrelaterade dödligheten ska minska Mätmetod: Statens folkhälsoinstituts databas Alkohol- och narkotikautvecklingen i siffror Jämförelsetal: Antal döda enligt alkoholindex/ invånare (15+) var år ,9 för kvinnor och 2,6 för män, i Ängelholm Åtgärd Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Genomförande: Ängelholms kommun ska följa de nationella riktlinjer som är framtagna av Socialstyrelsen på området missbruk och beroendevård Ansvarig nämnd: Socialnämnd Samverkanspartner: - Uppföljning: Analys av statistik

15 Narkotika I detta avsnitt behandlas de insatser som berör områdena narkotika och doping. Delmålen beskrivs återigen och under dessa finns lokala mål och åtgärder. 1 Minska rekryteringen till missbruk 1.1 Lokalt mål Andelen barn och ungdomar som har provat narkotika och doping ska minska Mätmetod: Drogvaneundersökning, LUPP Jämförelsetal: År 2009 hade 8% av eleverna i åk 9 provat narkotika och 12% i åk 2 på gymnasiet År 2009 hade 3% av eleverna i åk 9 provat anabola androgena steroider och 2% i åk 2 på gymnasiet Åtgärd Fortbildning för lärare Genomförande: Lärare som är ansvariga för undervisning om droger ska erbjudas kontinuerlig fortbildning i den senaste forskningen samt verksamma metoder. Ansvarig nämnd: Kommunstyrelse Samverkanspartner: Skolledning, ansvariga pedagoger, elevhälsan Uppföljning: Enkätundersökning Åtgärd Kartläggning Genomförande: Verka för samarbete med gym och lokala idrottsföreningar. Ansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämnd Samverkanspartner: Föreningar Uppföljning: Dokumentation 1.2 Lokalt mål Andelen elever som skolkar ska minska Mätmetod: Drogvaneundersökning, LUPP Jämförelsetal: År 2009 uppgav 9% av eleverna i årskurs 9 att de brukar skolka minst 2-3 gånger per månad och 18% i årskurs 2 på gymnasiet Åtgärd Föräldrakontroll och tidig upptäckt Genomförande: Varje skola har nolltolerans mot skolk. Alla skolor har ett frånvarosystem som är synligt för föräldrar med barn upp till 18 år. All frånvaro rapporteras rutinmässigt. Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnd Samverkanspartner: Föräldrar Uppföljning: Användning av Fronter (lärplattform)

16 1.3 Lokalt mål Andelen elever som upplever sig mobbade ska minska Mätmetod: Drogvaneundersökning, LUPP Jämförelsetal: År 2009 uppgav 16% av eleverna i årskurs 9 att de har känt sig mobbade under de senaste 12 månaderna. I årskurs 2 på gymnasiet uppger 10% samma sak. Åtgärd Tidig upptäckt Genomförande: En likabehandlingsplan ska upprättas av varje verksamhetsform inom Ängelholms kommunala skolor och barnomsorg. Den ska innehålla konkreta åtgärder samt förebyggande insatser i arbetet mot mobbning och annan kränkande behandling. Identifiering av riskmiljöer inom skolan. Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnd Samverkanspartner: - Uppföljning: Sker årligen på rektorsområdet samt genom förvaltningens stickprov 1.4 Lokalt mål Andelen ungdomar och unga vuxna i arbete, studier eller annan sysselsättning ska öka Mätmetod: Socialtjänstens och arbetsförmedlingens statistik Jämförelsetal: I oktober 2009 var 11,8% av åringarna i kommunen arbetslösa, varav 6,3% i någon form av program med aktivitetsstöd. Åtgärd - Motivationsprogram Genomförande: Kommunen ska erbjuda dessa unga vuxna att delta i motivationsprogram med syfte att få ett arbete eller att börja studera. Ansvarig nämnd: Kommunstyrelse Samverkanspartner: Resurscenter Uppföljning: Utvärdering av verksamheten

17 2 Verka för att personer med missbruksproblem ska upphöra med sitt missbruk 2.1 Lokalt mål De nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård ska implementeras i Ängelholms kommun Mätmetod: Socialtjänstens statistik Jämförelsetal: Under 2009 har 8 medarbetare utbildats färdigt i utredningsmetoden ASI. Under perioden gjordes 5 grundintervjuer och 1 uppföljningsintervju med ASI. Under 2009 har 28 verkställigheter inletts på Englamark. Två anhörigutbildningsgrupper har genomförts under 2009 med sammanlagt 22 deltagare. Åtgärd Implementering av nationella riktlinjer Genomförande: Samverkan med Region Skåne. Personal inom kommunen ska ha adekvat kompetens för att kunna genomföra arbetsuppgifterna i enlighet med riktlinjerna. Varje verksamhet har utifrån sitt uppdrag en plan för vilka metoder som ska användas för systematisk dokumentation och uppföljning. Ansvarig nämnd: Socialnämnd Samverkanspartner: - Uppföljning: Statistik från Kommunförbundet Skåne 3 Minska tillgången på narkotika och dopingpreparat 3.1 Lokalt mål Andelen ungdomar som uppger att de har haft möjlighet att prova narkotika ska minska Mätmetod: Drogvaneundersökning Jämförelsetal: År 2009 uppger 22% i årskurs 9 och 37% i årskurs 2 på gymnasiet att de har haft möjlighet att prova narkotika Åtgärd Försvåra försäljning av narkotika och dopingpreparat Genomförande: Identifiera riskmiljöer där narkotika kan säljas. Ansvarig nämnd: Teknisk nämnd Samverkanspartner: Brottsförebyggande råd, fältsekreterare Uppföljning:

18 Definitioner och förklaringar Alkoholkonsument Elever som någon gång under senaste året druckit någon form av alkohol (>2,8%). Droger Det finns många definitioner på droger. I detta program åsyftas alla substanser som är euforiserande och/eller beroendeframkallande, d.v.s. tobak, alkohol, narkotika, substanser som sniffas, vissa sömn- och lugnande medel samt vissa dopingpreparat. Egentillsynsprogram Den som säljer tobaksvaror eller folköl ska utöva särskild egentillsyn och ska ansvara för att det finns ett lämpligt egentillsynsprogram. Forskningsbaserad Vetenskapligt stöd som finns för ett uttalande om en risk- eller skyddsfaktor, eller om effekten av en insats. Det är det sammanvägda resultatet av kvalitetsgranskade vetenskapliga observationer som erbjuder bästa tillgängliga kunskap. Fronter Lärplattform som underlättar kommunikation för elever, skolpersonal och föräldrar. Föräldrastöd Definitionen är en aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker föräldrars sociala nätverk. Statens Folkhälsoinstituts rekommenderade program finns på Sök på Föräldrastöd. Riskabel alkoholkonsumtion Riskabel alkoholkonsumtion definieras i Region Skånes folkhälsoenkät som 128 gram alkohol per vecka för män och för kvinnor 96 gram. En flaska vin (75 cl) innehåller ca 60 gram alkohol och en flaska starksprit (75 cl) innehåller ca 240 gram alkohol. Rökfri och snusfri Använder ej cigaretter eller snus, varken dagligen eller feströkning. Strukturerade och utvärderade metoder I detta program åsyftas metoder som är vetenskapligt utvärderade över tid, med en jämförbar kontrollgrupp. Till metoderna finns oftast manualer som ska följas regelrätt för att säkerställa att samma effekt uppstår som vid utvärderingen. Ungdomar När barn och ungdomar nämns i detta program åsyftas alla individer under 18 år. Värdegrundsarbete Kunskap om de medborgerliga rättigheter som utgör grunden i ett demokratiskt samhälle, exempelvis kränkande behandling och yttrandefrihet

19 Mätmetoder Drogvaneundersökning Den drogvaneundersökning som hänvisas till i texten är genomförd i samarbete med Region Skåne, Länsstyrelsen och Kommunförbundet i Skåne samt Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning (CAN). Samtliga skånska kommuner erbjuds att delta vartannat år. Undersökningen genomförs i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet. Samtliga skolor i Ängelholms kommun har deltagit i undersökningen, genomförd vecka 12 år Totalt resulterade det i inkomna svar från 461 elever i årskurs 9 och från 376 gymnasister, vilket innebär svarsfrekvens på 85% respektive 69%. LUPP Enkätverktyget LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett instrument för att kommuner på ett enkelt sätt ska kunna ta reda på hur ungas situation ser ut lokalt och utveckla en effektiv ungdomspolitik som bygger på samarbete mellan olika sektorer. Bakom undersökningen står Ungdomsstyrelsen. Enkätundersökningen har hittills genomförts i en tredjedel av Sveriges kommuner. I Ängelholm har undersökningen genomförts år 2005 samt 2008 i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet. Svarsfrekvensen var % respektive 65%. En stor anledning till bortfallet bland gymnasieeleverna var ett strömavbrott som förhindrade genomförandet av den elektroniska undersökningen. Polisens statistik I den text där det hänvisas till polisens statstik bör påpekas att siffrorna kan ha en viss brist i sin tillförlitlighet. Statstiken är beroende av de insatser och prioriteringar polismyndigheten är tvungen att göra i relation till olika geografiska områden och vid olika tidpunkter. Provköp Ängelholms kommun anlitar ungdomar som precis har fyllt 18 år men som ser yngre ut för att försöka köpa folköl och tobak i kommunens butiker och kiosker, utan att visa legitimation. Alla besökta butiker får därefter påhälsning av kommunens handläggare för att få feedback kring resultatet. Region Skånes folkhälsoenkät Region Skåne har genomfört en regional folkhälsoenkät vart fjärde år sedan år Den senaste är genomförd år Enkäten skickas ut till personer i åldern år och 2008 besvarade drygt personer enkäten. Detta innebär en svarsfrekvens på ca 54%. Statens folkhälsoinstituts databas Alkohol- och narkotikautvecklingen i siffror Databasen innehåller statistik om alkohol- och narkotikautvecklinen i Sverige. Statistiken presenteras för riket, län, kommungrupper och kommuner vilket gör det möjligt att jämföra och att följa alkohol- och narkotikautvecklingen över tid i olika regioner. Databasen uppdateras varje år men en del statistik släpar efter och kan inte redovisas för innevarande år

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige den 19 maj 2010, 104. Dnr: 316/10-900. DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 Båstads kommuns drogförebyggande strategi handlar ytterst om att bedriva ett långsiktigt förebyggande

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-21 Kf 98 Inledning Varbergs kommun ska medverka till att stärka en god folkhälsa för ökad livskvalitet för medborgarna

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program för s kommun Innehåll Drogpolitiskt program... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Alkohol... 5... 5 Barn och ungdomar... 6 Vuxna... 6 Narkotika... 8... 8 Barn och

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

Handlingsplan för ANDT-strategi

Handlingsplan för ANDT-strategi www.hassleholm.se S Handlingsplan för ANDT-strategi Program och handlingsplaner Innehållsförteckning Alkohol... 3 Narkotika... 4 Dopning... 5 Tobak... 5 Diarienummer: 2015/418 700 Fastställt den: 2015-09-28

Läs mer

VI HAR BESTÄMT OSS! Ängelholm kommuns arbete för en drogfri framtid

VI HAR BESTÄMT OSS! Ängelholm kommuns arbete för en drogfri framtid VI HAR BESTÄMT OSS! Ängelholm kommuns arbete för en drogfri framtid Så här ser det ut i Ängelholm Idag är det många ungdomar som dricker sig berusade i Ängelholm. Faktiskt fler än i övriga Sverige. Det

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 1 YDRE KOMMUN ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 Antagen av Kf 70 2012-10-08 Dnr. KS 2012/ 0088 2 Innehållsförteckning 2 Bakgrund 3 Inledning 3 De nationella övergripande och

Läs mer

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1 Alkohol och drogpolitiskt handlingsprogram för Sala kommun Bakgrund Bruk och missbruk av alkohol och droger är ett allvarligt folkhälso- och samhällsproblem i såväl Sala som i resten av landet. Alkoholkonsumtionen

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Hudiksvalls kommun 2009-2013 Förord Det drogförebyggande arbetet i Hudiksvalls kommun utgår från ett folkhälsoperspektiv och syftar till att främja alla medborgares rätt till en

Läs mer

Mål för det tobaks-, alkoholoch drogförebyggande arbetet i Bromölla kommun 2009-2012

Mål för det tobaks-, alkoholoch drogförebyggande arbetet i Bromölla kommun 2009-2012 Mål för det tobaks-, alkoholoch drogförebyggande arbetet i Bromölla kommun 2009-2012 Antaget av Bromölla kommuns fullmäktige 2009-04-27 sidan Innehållsförteckning 2 Varför ska Bromölla kommun ha tobaks-,

Läs mer

till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun

till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun BAKGRUND till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun Inledning Detta program innehåller Uddevalla kommuns politiska mål och strategier för det alkohol- och drogförebyggande arbetet.

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program 1 Antaget av kommunfullmäktige 1997-09-17, 258, Dnr: 134/96.709 1997-06-18, 244 Alkohol- och drogpolitiskt program Älvkarleby kommuns alkohol- och drogpolitiska program skall ligga i linje med nationella

Läs mer

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Sjöbo kommun 2007-2010

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Sjöbo kommun 2007-2010 1(17) Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och Antaget i Kommunfullmäktige den 25 april 2007 2(17) Inledning Kommunstyrelserna i Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla kommuner har avtalat om samverkan kring

Läs mer

Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun

Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun Inledning Kommunen tar i detta program tydlig ställning vad gäller droger på det lokala planet. Det skall vara vägledande för nämnder och förvaltningar i verksamhetsplanering

Läs mer

Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun

Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun 2016-2020 Inledning Kommunen tar i detta program tydlig ställning vad gäller droger på det lokala planet. Programmet ska vara vägledande för nämnder och förvaltningar

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx xx Inledning Riksdagen beslutade i mars 2011 om en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun

Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun Ett program framtaget av Förebyggande rådet i Skellefteås ingående aktörer i samverkan med landstinget, föreningar och organisationer, samt med

Läs mer

att de mål som antagits kopplas till aktiviteter och följs upp genom nyckeltal

att de mål som antagits kopplas till aktiviteter och följs upp genom nyckeltal Antagen i Kommunstyrelsen XX-XX-XX Revidering görs under 2019 För att långsiktigt lyckas i arbetet med att minska problemen kring och användningen av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel, ANDTS,

Läs mer

- alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015. antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68

- alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015. antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68 - alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015 -1- antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68 - 2 - - alkohol- och drogpolitiskt program - Innehållsförteckning Inledning...5

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2006-08-31 Alkohol är en socialt etablerad dryck som det stora flertalet konsumerar med måtta, och har glädje av. Vi måste

Läs mer

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Tomelilla kommun 2007-2010

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Tomelilla kommun 2007-2010 Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Tomelilla kommun 2007-2010 Antaget av Kommunfullmäktige den 14 maj 2007 Inledning Kommunstyrelserna i Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla

Läs mer

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 29 Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 Inledning Denna rapport är en sammanställning av drogvaneundersökningen

Läs mer

ANDT-strategi för Varbergs kommun

ANDT-strategi för Varbergs kommun ANDT-strategi för Varbergs kommun Dokumenttyp: Strategi Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: ANDT-strategi Beslutsdatum: 2015-09-29, 188 Dokumentansvarig avdelning: Kommunkansliet

Läs mer

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Antagen av kommunfullmäktige: 2007-08-30. INLEDNING I handlingsplanen presenteras inriktningar och åtgärder för det drogförebyggande

Läs mer

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Syftet med handlingsplanen är att konkretisera insatserna i kommunen

Läs mer

Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010.

Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010. Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010. Nationella mål Minska bruket av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskande skadeverkningar

Läs mer

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012 Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne - Hässleholm 2012 Introduktion Våren 2012 genomfördes Folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne 2012, bland skolelever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets

Läs mer

Ungdomars drogvanor 2016

Ungdomars drogvanor 2016 Ungdomars drogvanor 2016 Undersökning bland årkurs 9 och gymnasiet år 2 i Falköping CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Ungdomars drogvanor 2016 Undersökning bland årkurs 9 och gymnasiet

Läs mer

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Överenskommelsen bygger på fem steg... 3 Inledning...

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31 Lokalt program Alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksförebyggande arbete i Kungsörs kommun 2015-2017 Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-07, 12 Innehållsförteckning REGIONAL OCH LOKAL STRUKTUR... 2

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Tillsammans mot våld och droger. Reviderad

HANDLINGSPLAN. Tillsammans mot våld och droger. Reviderad HANDLINGSPLAN Tillsammans mot våld och droger Reviderad 2010-09-22 Inledning I denna övergripande handlingsplan presenteras inriktningar och åtgärder för det vålds-, tobaks-, alkohol- och drogförebyggande

Läs mer

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Upprättad: 2014-06-02 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-09-29, 82 Kontaktperson: Mikael Lundgren Innehållsförteckning VISION... 3 VÄRDEGRUND... 3

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Grundskolan år 8 2014 Ambjörn Thunberg 1 Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring tobak och alkohol. Syftet med drogvaneundersökningen

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Fastställt av kommunfullmäktige 2010-03-25 Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Bakgrund...3 3. Syfte...3 4. Mål...3

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

Alkohol och drogpolitiskt program

Alkohol och drogpolitiskt program Alkohol och drogpolitiskt program Syfte med det alkohol- och drogpolitiska programmet Att få fram ett heltäckande kommunprogram som involverar alla verksamheter inom kommunen samt andra myndigheter och

Läs mer

DROGPOLITISKT PROGRAM

DROGPOLITISKT PROGRAM DROGPOLITISKT PROGRAM 2016 2020 Beskrivning av Kalmar kommuns delmål utifrån nationella och regionala ANDT-strategier. Tfn. 0480-45 00 00 (kontaktcenter) kommun@kalmar.se www.kalmar.se INLEDNING Kalmar

Läs mer

Drogpolitiskt program för Kumla kommun

Drogpolitiskt program för Kumla kommun Drogpolitiskt program för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige den 19 april 2010, 57 Bakgrund Hösten 2007 antogs Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål. En god och jämlik hälsa i Örebro län 2008-2011.

Läs mer

Policy och riktlinjer

Policy och riktlinjer Policy och riktlinjer ANDT (ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING OCH TOBAK) ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17 Bakgrund Den 30 mars 2011 antog riksdagen en samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-,

Läs mer

DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016

DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016 DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016 2016 2020 Beskrivning av Kalmar kommuns delmål utifrån nationella och regionala ANDT-strategier. Tfn. 0480-45 00 00 (kontaktcenter) kommun@kalmar.se

Läs mer

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns kommun 2007-2010

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns kommun 2007-2010 Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns kommun 2007-2010 Antaget av Kommunfullmäktige den 26 mars 2007 Inledning Kommunstyrelserna i Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014, angående ungdomars drogvanor, kriminalitet, psykisk hälsa, samt risk-och skyddsfaktorer

Stockholmsenkäten 2014, angående ungdomars drogvanor, kriminalitet, psykisk hälsa, samt risk-och skyddsfaktorer Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Avdelningen för individ- och familjeomsorg Tjänsteutlåtande 6.-549/14 Sida 1 (5) 2014-11-15 Handläggare Susanne Aplehag Balotis Telefon: 08-508 15 049 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Alkohol- och drogpolitiskt program Antaget av Kommunfullmäktige 2007-10-11, 178 Folkhälsorådet Skrivelse 1 (5) 2007-05-14 Lis palm 0526-19121 Dnr: lis.palm@stromstad.se

Läs mer

Alkohol- och Drogpolicy

Alkohol- och Drogpolicy Alkohol- och Drogpolicy för föreningar i Norsjö kommun Handbok för föreningsledare. Information för vårdnadshavare och medlemmar. Antaget av föreningen:. Styrelsens ordförande:. Datum: Syfte Syftet med

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM I TIMRÅ KOMMUN

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM I TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 14 1 (11) ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM I TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68 Inledning Utvecklingen i Sverige påvisar vikten av ett samordnat lokalt

Läs mer

SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN SAMT I LANDET

SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN SAMT I LANDET SURAHAMMARS VISION BARN OCH UNGDOMSTIDEN 0-18 ÅR SKALL VARA FRI FRÅN ALKOHOL, NARKOTIKA OCH TOBAK ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2007-2010 SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN

Läs mer

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Alkohol För 2009 har konsumtionen beräknats till 9,3 liter ren alkohol. Detta innebär att den totala

Läs mer

Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014

Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014 Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014 UPPFÖLJNINGS- OCH UTVÄRDERINGSPLAN Innehållsförteckning Inledning...3 Indikatorer...4

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun

Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun Dnr: 602/05 Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun Folkhälsoperspektivet Antagen av kommunfullmäktige 2006-01-26 Komplement till Folkhälsopolicy för Laholm 2003-2008 FOLKHÄLSOPERSPEKTIVET Folkhälsoperspektivet

Läs mer

Drogpolitiskt program för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 19 april 2010, 57

Drogpolitiskt program för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 19 april 2010, 57 Drogpolitiskt program för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige den 19 april 2010, 57 Bakgrund Hösten 2007 antogs Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål. En god och jämlik hälsa i Örebro län 2008-2011.

Läs mer

Handlingsplan för det drogförebyggande arbetet 2015 2016 i Munkedals kommun Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT)

Handlingsplan för det drogförebyggande arbetet 2015 2016 i Munkedals kommun Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) Handlingsplan för det drogförebyggande arbetet 2015 2016 i Munkedals kommun Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) Antagen i kommunstyrelsen 3 dec 2014 Utgångspunkt Genom en handlingsplan vill Munkedals

Läs mer

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län Foto: Richard Ryan Danderyds kommun den 17 april 2013 Nationell

Läs mer

Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan

Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan Inledning Skolan är en arbetsplats där vuxnas attityder, värderingar

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 2 Bakgrund I Eda kommun verkar samverkansgruppen Edas Ansvar, vilken är tvärsektoriell

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program. Revidering antagen av kommunfullmäktige 2008-02-25, 5

Alkohol- och drogpolitiskt program. Revidering antagen av kommunfullmäktige 2008-02-25, 5 Alkohol- och drogpolitiskt program Revidering antagen av kommunfullmäktige 2008-02-25, 5 1 Innehållsförteckning Sida 1. Aktuell situation -Sverige... 3 1.1 Den nationella handlingsplanen '... 3.........

Läs mer

ABCDE. Tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiskt program för Stockholms stad - yttrande till kommunstyrelsen. Till Norrmalms stadsdelsnämnd

ABCDE. Tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiskt program för Stockholms stad - yttrande till kommunstyrelsen. Till Norrmalms stadsdelsnämnd Stadsmiljö- och planeringsavdelningen N ORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2004-03-02 DNR 000-36/2004 Handläggare: Gunilla Schedin Tfn: 08-508 09 015 Till Norrmalms stadsdelsnämnd

Läs mer

Drogpolitiskt handlingsprogram

Drogpolitiskt handlingsprogram LILLA EDETS KOMMUN Drogpolitiskt handlingsprogram Fastställt av fullmäktige 2006-06-21, 34 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1. Bakgrund till handlingsprogrammet... 3 1.2. Vilka berörs av handlingsprogrammet?...

Läs mer

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun ANDT-undersökning 215 Karlshamns kommun För att på ett strategiskt sätt kunna arbeta med det drogförebyggande arbetet i Karlshamns kommun har en kartläggning genomförts bland kommunens ungdomar mellan

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program Alkohol- och drogpolitiskt program Förslag från livsmiljörådet Antaget av kommunfullmäktige den 19 juni 2006 Dnr KS2006/421 Kommunkansliet Alko_06.doc Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Inställning...

Läs mer

Förord. Låt oss tillsammans hjälpas åt att förverkliga denna policy och därmed skapa ett tryggare och hälsosammare samhälle!

Förord. Låt oss tillsammans hjälpas åt att förverkliga denna policy och därmed skapa ett tryggare och hälsosammare samhälle! Drogpolitisk policy Förord Alkohol och droger är ett av de största folkhälsoproblemen. Här kan vetenskapligt påvisas samband med cancer, skrumplever, infektioner, barnlöshet, demens, misshandel och mord

Läs mer

Drogpolitiskt program 2010. Avseende tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

Drogpolitiskt program 2010. Avseende tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Drogpolitiskt program 2010 Avseende tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Inledning Drogfrågorna är en viktig del av Sveriges folkhälsopolitik. Att begränsa skadorna av alkohol är en viktig faktor

Läs mer

DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR HABO KOMMUN

DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR HABO KOMMUN DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR HABO KOMMUN Fastställd av Kommunfullmäktige i Habo kommun 2009-01-29 3 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida INLEDNING 3 GRAVIDITET/ AMNING 4 UNGDOMSTIDEN 5 IDROTTEN 7 TRAFIKEN 7 2 Drogpolitisktprogram

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt. program

Alkohol- och drogpolitiskt. program Alkohol- och drogpolitiskt program Haparanda Stad Antagen av kommunfullmäktige 2005-02-21, 5 INNEHÅLL Sida 1. AKTUELL SITUATION SVERIGE 1 Den nationella handlingsplanen Den kommunala handlingsplanen 2.

Läs mer

Förord. Människor är som stenar, en del är runda, en del är välslipade andra är kantiga. Heléne Björklund Kommunstyrelsens ordförande

Förord. Människor är som stenar, en del är runda, en del är välslipade andra är kantiga. Heléne Björklund Kommunstyrelsens ordförande Förord Hälsa och trygghet är viktiga grundstenar i vårt samhälle. Missbruk av alkohol och narkotika leder ofta till allvarliga problem med hälsan samt våld och kriminalitet. Därför är det drogförebyggande

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE POLICY

DROGFÖREBYGGANDE POLICY DROGFÖREBYGGANDE POLICY 2 DROGFÖREBYGGANDE POLICY Nacka kommuns policy för drogförebyggande arbete för åldrarna 0 18 år. Antagen av Kommunstyrelsen 4 maj 2009. NACKA KOMMUNS DROGFÖREBYGGANDE POLICY Det

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Förord Att undersöka och presentera

Läs mer

FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011

FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011 FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011 ANTAGET AV KF 2004-08-26 77 REVIDERAT AV KF 2008-06-12 80 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade i

Läs mer

DRoGFöReByGGAnDe handlingsplan

DRoGFöReByGGAnDe handlingsplan Drogförebyggande Handlingsplan Sölvesborgs kommun innehåll Del 1 Tillsyn 5 Del 2 Förebyggande insatser 9 Del 3 Informations- och utbildningsinsatser 15 Del 4 Behandlande insatser 24 Kontakta oss 26 Denna

Läs mer

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Sidan 1 av 6 Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Parter Lokalpolisområde Östhammar och Östhammars kommun. Trygg i Östhammars Kommun (TRÖ) Det lokala brottsförebyggande rådet, Trygg i Östhammars

Läs mer

Vad styr våra prioriteringar?

Vad styr våra prioriteringar? Vad styr våra prioriteringar? Nationellt: Folkhälsomålet med prioriterade målområden Regionalt: Vision och Folkhälsopolitisk policy med sex utmaningar samt avtal med HS Vision 2025 Uppdrag och mål i Borås

Läs mer

Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska

Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska Handläggare Datum Mats Linde 2011-06-30 0480-45 30 02, 070-273 39 47 Barn- och ungdomsnämnden Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska program 2011-2012 Bakgrund En arbetsgrupp med Kjell

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014

Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014 Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014 Handläggare: Johan Sjöholm Datum: 2012-10-08 Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Bakgrund... 4 2.1 Definition droger... 4

Läs mer

Handlingsplan för ANDT-strategi

Handlingsplan för ANDT-strategi www.hassleholm.se Handlingsplan 2017-2018 för ANDT-strategi Program och handlingsplaner Innehållsförteckning Inledning.. 1 Alkohol... 2 Narkotik... 3 Dopning... 4 Tobak... 5 Diarienummer: Klk 2017/174

Läs mer

Strategi ANDT-förebyggande arbete i Värmland

Strategi ANDT-förebyggande arbete i Värmland BILAGA 2 - UPPFÖLJNING - INDIKATORER Strategi ANDT-förebyggande arbete i Värmland 2012-2015 PUBLIKATIONSNUMMER 2016:20 - BILAGA 2 LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND Sammanfattning bilaga 2 Detta dokument innehåller

Läs mer

Folkhälsoarbete i Åtvidabergs kommun

Folkhälsoarbete i Åtvidabergs kommun Folkhälsoarbete i Åtvidabergs kommun Nationella målomrm lområden 1. Delaktighet och inflytande i samhället 2. Ekonomiska och sociala förutsf rutsättningar ttningar 3. Barn och ungas uppväxtvillkor 4. Hälsa

Läs mer

Drogvaneundersökning 2015

Drogvaneundersökning 2015 Drogvaneundersökning 215 Drogvaneundersökning 215 Genomfördes på Arenaskolan och Ala skola den 26-27 augusti 215 Utomstående funktionärer 513 av 579 elever deltog Åk 7: 165 av 184 elever Åk 8: 162 av 188

Läs mer

Till dig som är tonårs förälder i Solna

Till dig som är tonårs förälder i Solna Till dig som är tonårs förälder i Solna Solna_original.indd 1 09-04-14 09.31.07 Din TONÅRING är viktig Solna bedriver sedan många år ett förebyggande arbete riktat till barn och ungdomar. Tillsammans med

Läs mer

för skola/fritidsgård i Norsjö kommun

för skola/fritidsgård i Norsjö kommun Drogpolicy för skola/fritidsgård i Norsjö kommun Handbok för personal Information för föräldrar och elever Antaget av kommunstyrelsen 2012-02-27 Mål Alla som arbetar inom skola och fritidsgård i Norsjö

Läs mer

Bakgrund 2. Syfte 2. Metod 2. Alkohol 3-4. Narkotika 4-5. Tobak 6-7. Hälsofrämjande miljöer 7-8. Trivsel, frånvaro och psykisk hälsa 8.

Bakgrund 2. Syfte 2. Metod 2. Alkohol 3-4. Narkotika 4-5. Tobak 6-7. Hälsofrämjande miljöer 7-8. Trivsel, frånvaro och psykisk hälsa 8. AN D T Rapport 215 Jenny Andersson ANDT Strateg, Karlshamns kommun 17 augusti 215 Innehållsförteckning Bakgrund 2 Syfte 2 Metod 2 Resultat Alkohol 3-4 Narkotika 4-5 Tobak 6-7 Hälsofrämjande miljöer 7-8

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM

ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM 2007-2011 2011 Antaget av kommunfullmäktige ktige 2007-12 12-1717 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Handlingsprogram för Åstorps kommun... 3 Övergripande mål för alkohol-

Läs mer

antaget av kommunfullmäktige april 2005 Alkohol- och drogpolitiskt

antaget av kommunfullmäktige april 2005 Alkohol- och drogpolitiskt antaget av kommunfullmäktige april 2005 Alkohol- och drogpolitiskt program ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR KLIPPANS KOMMUN Klippans kommuns gemensamma grundsyn vad gäller alkohol och andra droger

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007

Skolelevers drogvanor 2007 Skolelevers drogvanor 2007 - en enkätstudie i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 Hanna Mann och Maria Selway Alkohol- och drogförebyggande samordnare Ängelholms kommun DROGVANOR I ÅRSKURS 9 4 TOBAK 4 Rökning

Läs mer

Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län

Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län Pressträff om resultaten från Stockholmsenkäten 14 Kaisa Snidare, ANDT-samordnare Länsstyrelsen Nationell strategi för ANDT-politiken 11-15

Läs mer

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Södermanlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Eskilstuna Flen Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Alkohol 85,7% 6 Tobak 85,7%

Läs mer

Rapport om ungdomars alkohol, narkotika och tobaksvanor

Rapport om ungdomars alkohol, narkotika och tobaksvanor Rapport om ungdomars alkohol, narkotika och tobaksvanor Enkätundersökning i Landskrona år 2007 2014 Stefan Åberg, ANDT samordnaren (140630) Inledning Det övergripande målet för ANDT-politiken är ett samhälle

Läs mer

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitiken

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitiken En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitiken Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat

Läs mer

Bestämningsfaktorer tillgänglighet av tobak, alkohol och narkotika Åtvidaberg 2012

Bestämningsfaktorer tillgänglighet av tobak, alkohol och narkotika Åtvidaberg 2012 Bestämningsfaktorer tillgänglighet av tobak, alkohol och narkotika Åtvidaberg 2012 Befolkningsmängd, 2011 Totalt Kvinnor Män 11 510 5 712 5 798 Befolkningsmängd efter ålder och kön Totalt Kvinnor Män 0-17

Läs mer

Stockholmsenkäten 2010

Stockholmsenkäten 2010 Stockholmsenkäten Temarapport - Droger och spel Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer

Läs mer

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 6 (xx) Dnr SN 2015/217 Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun Sammanfattning Arbetsgruppen för det drogförebyggande

Läs mer

REVIDERING AV KALMAR KOMMUNS DROGPOLITISKA PROGRAM 2011 2014

REVIDERING AV KALMAR KOMMUNS DROGPOLITISKA PROGRAM 2011 2014 REVIDERING AV KALMAR KOMMUNS DROGPOLITISKA PROGRAM 2011 2014 Tobak, alkohol och övriga droger Inledning Många, både vuxna och barn, har det bra i Sverige. De flesta ungdomar är friska och har god kontakt

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8

SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8 SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8 IFF, Individ- och familjeförvaltningen Maj 2014 Sammanfattning av år 8 drogvaneundersökning, Nybro kommun 2014

Läs mer

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium Drogvaneundersökning Vimmerby Gymnasium 29 Sammanfattning, drogvaneundersökning år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Drogvaneundersökningen genomförs vartannat år i årskurs åtta och vartannat år i årskurs

Läs mer

Sammanträde 28 oktober 2008 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. Undersökning av ungdomars levnadsvanor i grundskolan och på gymnasiet

Sammanträde 28 oktober 2008 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. Undersökning av ungdomars levnadsvanor i grundskolan och på gymnasiet HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING STADSDELSMILJÖ OCH T EKNIK TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-10-01 Handläggare: Ulf Haag Telefon: 08 508 05 308 Dnr 500-474-2008 Sammanträde 28 oktober 2008 Till Hässelby-Vällingby

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Åre kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Stadsdelar 2. övriga ANDT 2012

Stadsdelar 2. övriga ANDT 2012 Stadsdelar 2. övriga ANDT 2012 Enkät till stadsdelen om det ANDT-förebyggande arbetet under 2012 Här är den enkät som avser stadsdelens ANDT-förebyggande arbete under 2012 inom ramen för den så kallade

Läs mer

alkohol- och drogpolitiskt program

alkohol- och drogpolitiskt program alkohol- och drogpolitiskt program Särtryck ur Folkhälsopolitiska programmet för gotlands kommun 2003-2006 Alkohol- och drogpolitik en del av folkhälsopolitiken Var tredje elev röker i årskurs 9 varav

Läs mer