DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR ÄNGELHOLMS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR ÄNGELHOLMS KOMMUN 2010-2014"

Transkript

1 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR ÄNGELHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige

2 INLEDNING...3 MÅL...5 DELMÅL...5 TOBAK...5 ALKOHOL...5 NARKOTIKA...5 ÅTGÄRDER...6 TOBAK MINSKA ANTALET UNGDOMAR UNDER 18 SOM BÖRJAR RÖKA ELLER SNUSA MINSKA ANTALET VUXNA TOBAKSANVÄNDARE...7 ALKOHOL ÅSTADKOMMA EN ALKOHOLFRI UPPVÄXT ALKOHOLDEBUTEN SKA SKJUTAS UPP ÅSTADKOMMA FLER ALKOHOLFRIA MILJÖER BERUSNINGSDRICKANDET SKA MINSKA INGEN ALKOHOL SKA FÖREKOMMA I TRAFIKEN BEKÄMPA DEN ILLEGALA ALKOHOLHANTERINGEN ALKOHOLENS SOCIALA OCH MEDICINSKA SKADEVERKNINGAR SKA MINSKA...14 NARKOTIKA MINSKA REKRYTERINGEN TILL MISSBRUK VERKA FÖR ATT PERSONER MED MISSBRUKSPROBLEM SKA UPPHÖRA MED SITT MISSBRUK MINSKA TILLGÅNGEN PÅ NARKOTIKA OCH DOPINGPREPARAT

3 Inledning Ängelholms kommuns drogpolitiska program ska utgöra en grund för kommunens ställningstagande i förebyggande frågor som rör tobak, alkohol, narkotika och dopning. Det är en del av kommunens folkhälsoarbete. Programmet ska vara vägledande för samtliga kommunala förvaltningar och verksamheter och engagera hela Ängelholm. För att lyckas uppnå de uppsatta målen krävs samverkan, tålamod och långsiktighet. Programmet omfattar alla invånare och besökare i Ängelholms kommun men särskilt vuxna har ett ansvar som goda förebilder för de barn och ungdomar som nu växer upp. Kommunens drogpolitiska program utgår från de nationella handlingsplaner som finns inom områdena tobak, alkohol och narkotika. Programmet innehåller mål och delmål, vilka är nedbrutna i lokala mål som är konkreta och mätbara. Till varje lokalt mål är åtgärder kopplade där information finns om vem som är ansvarig och hur uppföljning av insatsen ska ske. Många av åtgärderna kan ge effekt på både användningen av tobak, alkohol och narkotika och kan därför samordnas. Det drogpolitiska programmet sträcker sig över en fyraårsperiod vilket innebär att alla åtgärder inte måste påbörjas samtidigt. Vissa åtgärder används redan men befästs genom detta program. Uppföljning av insatserna i det drogpolitiska programmet ska göras årligen då varje ansvarig nämnd ska återkoppla till kommunfullmäktige kring vilka åtgärder som har vidtagits för att uppnå målen. Resultatet av hur målen uppnåtts ska genomföras under hösten 2011 samt Vid varje lokalt mål finns förslag på hur målet kan mätas och vilken mätmetod som kan användas. En förutsättning för genomdrivandet av detta program är att kommunen har en samordnande funktion för arbetet samt att drogvaneundersökningar genomförs. Revidering av gällande program ska senast vara klar vid utgången av Kommunstyrelsen är ytterst ansvarig för att revidering sker. Definitioner av ord som används i programmet finns på s

4 Kommunens styrgrupp för det alkohol- och drogförebyggande arbetet har tagit fram förslaget till detta program. Följande personer har deltagit i arbetet: Lennart Engström (kd) Kommunstyrelsen Robin Holmberg (m) Barn- och utbildningsnämnden Åke Eklund (m) Socialnämnden Gunilla Hildestrand (m) Kultur- och fritidsnämnden Martin Märgelbrink (fp) Kultur- och fritidsnämnden Britt-Marie Hansson (s) Räddningsnämnden Bengt Ståhl (m) Miljönämnden Lars-Olle Tuvesson (s) Miljönämnden Fredrika Hass Bergendorff Kvalitetsutvecklare, Barn- och utbildningsförvaltningen Lotta Karlsson Alkoholhandläggare, Socialförvaltningen Mats Brunkestam Fältsekreterare, Socialförvaltningen Lars Persson Ungdomssamordnare, Kultur- och fritidsförvaltningen Camilla Jönsson Säkerhetssamordnare, Räddningstjänsten Jan Klauser Insatsledare, Räddningstjänsten Maria Morand Miljöinspektör, Miljöförvaltningen Maria Selway och Hanna Mann Drogförebyggande samordnare, Kommunkansliet Ann-Sofie Persson Biträdande närpolischef, Polisen - 4 -

5 Mål Utgångspunkten för kommunens drogförebyggande arbete är de nationella mål som finns i handlingsplanerna för alkoholpolitiken respektive narkotikapolitiken (Prop 2005/06:30). Kommunens mål är: att minska den totala tobaksanvändningen att minska den totala alkoholanvändningen ett narkotika- och dopingfritt samhälle Delmål Dessa mål är nedbrutna till delmål som uttrycker en vision i kommunens fortsatta arbete mot negativa konsekvenser av droger. Delmålen är: Tobak Minska antalet ungdomar under 18 som börjar röka eller snusa Minska antalet vuxna tobaksanvändare Alkohol Åstadkomma en alkoholfri uppväxt Alkoholdebuten ska skjutas upp Åstadkomma fler alkoholfria miljöer Berusningsdrickandet ska minska Ingen alkohol ska förekomma i trafiken Bekämpa den illegala alkoholhanteringen Alkoholens sociala och medicinska skadeverkningar ska minska Narkotika Minska rekryteringen till narkotikamissbruk Verka för att personer med missbruksproblem ska upphöra med sitt missbruk Minska tillgången på narkotika och dopingpreparat För att konkretisera delmålen har de i sin tur brutits ner till lokala mål som kopplas till konkreta åtgärder

6 Åtgärder Nedan följer kommunens åtgärdsplan som ska användas i arbetet med att uppnå de uppsatta målen. Åtgärdsplanen beskriver en lägsta ambitionsnivå på arbetet och kan naturligtvis utökas. Tobak I detta avsnitt behandlas de insatser som berör området tobak. Delmålen beskrivs återigen och under dessa finns lokala mål och åtgärder. 1. Minska antalet ungdomar under 18 som börjar röka eller snusa 1.1 Lokalt mål Andelen tobaksfria barn och ungdomar ska öka Mätmetod: Drogvaneundersökning, LUPP Jämförelsetal: År 2009 var 77% av eleverna i årskurs 9 rökfria och 90% snusfria. Av eleverna i åk 2 på gymnasiet var 64% rökfria och 85% snusfria. Åtgärd Tobaksförebyggande insatser i skolan Genomförande: Pedagoger och elevhälsopersonal ger relevant information till elever om tobakens skadeverkningar. Rökande elever erbjuds individuella och strukturerade samtal hos skolsköterskan. Elevhälsan erbjuder rökavvänjning. Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnd Samverkanspartner: Drogförebyggande samordnare Uppföljning: Andel skolsköterskor utbildade i samtalsmetodik Andel elever som slutat röka genom rökavvänjning Återrapportering av genomförda åtgärder Åtgärd Ökad medvetenhet hos föräldrar Genomförande: Föräldrainformation till föräldrar med barn i årskurs 5-6. Informationsfolder till föräldrar. Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnd Samverkanspartner: Drogförebyggande samordnare Uppföljning: Andel föräldrar som har fått information - 6 -

7 1.2 Lokalt mål Minska andelen barn och ungdomar som får tillgång till tobak genom försäljning i butik Mätmetod: Drogvaneundersökning, provköp 1 Jämförelsetal: År 2009 uppgav 20% av eleverna i åk 9 och 27% av 17-åringarna att de köpte tobak själv i butik eller liknande i den egna kommunen Åtgärd Ökad kontroll av försäljning till minderåriga Genomförande: Miljökontoret genomför provköp minst fyra gånger per år. Ansvarig nämnd: Miljönämnd Samverkanspartner: Alkoholhandläggare, drogförebyggande samordnare Uppföljning: Resultat av provköp dokumenteras Åtgärd Uppmana näringsidkare att respektera försäljningsförbudet till minderåriga Genomförande: Utbildning till handlare och deras personal om tobakslagstiftning, egentillsynsprogram och motivation. Ansvarig nämnd: Miljönämnd Samverkanspartner: Alkoholhandläggare, drogförebyggande samordnare Uppföljning: Enkätutvärdering och provköp 2 Minska antalet vuxna tobaksanvändare 2.1 Lokalt mål Andelen tobaksfria vuxna ska öka. Mätmetod: Region Skånes folkhälsoenkät Jämförelsetal: År 2008 var 11% av den vuxna befolkningen dagligrökare Åtgärd Ängelholms kommun ska bli en rökfri arbetsplats Genomförande: Införa rökfri arbetstid för kommunens anställda. Erbjuda rökavvänjning för kommunens anställda. Ansvarig nämnd: Kommunstyrelse Samverkanspartner: Samtliga förvaltningar, drogförebyggande samordnare, centrala samverkansgruppen Uppföljning: Andel personal som genomgått rökavvänjning 1 Justitieombudsmannen (JO) uttalade i ett beslut i december 2009 att provköp som arbetssätt för det lokala och regionala tillsynsarbetet saknar stöd i nuvarande alkohollagstiftning

8 Alkohol I detta avsnitt behandlas de insatser som berör området alkohol. Delmålen beskrivs återigen och under dessa finns lokala mål och åtgärder. 1 Åstadkomma en alkoholfri uppväxt 1.1 Lokalt mål Andelen alkoholkonsumenter bland ungdomar ska minska. Mätmetod: Drogvaneundersökning, LUPP Jämförelsetal: År 2009 var 76% alkoholkonsumenter i årskurs 9 och 91% i årskurs 2 på gymnasiet Åtgärd Föräldrastöd till föräldrar med barn i åldern 2-9 år Genomförande: Strukturerade och utvärderade metoder erbjuds alla föräldrar genom exempelvis föräldrautbildning, och i förlängningen de nätverk som dessa föräldrar åstadkommer. Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnd Samverkanspartner: Socialnämnd, individ- och familjeomsorg Uppföljning: Andel föräldrar (%) per årskull som har deltagit i föräldrakurs Åtgärd Utveckla trygghet och hälsa bland barn och ungdomar Genomförande: Alla verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningen ska, utifrån ett folkhälsoperspektiv, präglas av ett kontinuerligt värdegrundsarbete. Detta arbete ska leda till trygghet och en god självkänsla hos våra barn och ungdomar. Upplevd trygghet och god självkänsla skapar, tillsammans med reella möjligheter till inflytande och ansvarstagande kring det egna lärandet, en viktig förutsättning för en minskad alkoholkonsumtion hos ungdomar. Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnd Samverkanspartner: Drogförebyggande samordnare Uppföljning: Andel verksamheter som redovisar att de präglas av ett kontinuerligt värdegrundsarbete, utifrån ett folkhälsoperspektiv

9 1.2 Lokalt mål Utökad gruppverksamhet för barn och ungdomar med missbrukande föräldrar Mätmetod: Dokumentation från Individ- och familjeomsorg Jämförelsetal: Våren 2009 deltog 6 barn och ungdomar i gruppverksamhet Åtgärd Minst en gruppverksamhet per termin ska genomföras Genomförande: Gruppverksamheten är tydligt strukturerad och innehåller övningar, samtal, filmer och lekar. Gruppverksamheten erbjuds både till barn och ungdomar. Ansvarig nämnd: Socialnämnd Samverkanspartner: Kuratorer på respektive rektorsområde Uppföljning: Antal genomförda grupper Åtgärd Tidig upptäckt via skolpersonal Genomförande: Information och utbildning till skolpersonal om hur man upptäcker barn till missbrukare samt om gruppverksamheten. Information till elever om hur det är att leva i en missbruksmiljö som barn. Olika pedagogiska metoder kan användas såsom teater och filmvisning. Ansvarig nämnd: Socialnämnd Samverkanspartner: Skolledning, pedagoger, elevhälsa, drogförebyggande samordnare Uppföljning: Andel skolpersonal som har fått information Antal elever som har tagit del av insatsen Enkätutvärdering av effekt 2 Alkoholdebuten ska skjutas upp 2.1 Lokalt mål Andelen föräldrar som tillåter sitt barn att dricka alkohol ska minska. Mätmetod: Drogvaneundersökning, LUPP Jämförelsetal: År 2009 tillät 27% av föräldrarna till elever i åk 9 att deras barn drack alkohol År 2009 uppgav 53% av eleverna i årskurs 9 att de hade blivit bjudna på alkohol hemma År 2009 låg debutåldern för berusning på 14 år År 2009 uppgav 22% av eleverna i årskurs 9 att deras föräldrar har köpt ut alkohol till dem - 9 -

10 Åtgärd Föräldrastöd till föräldrar med barn i åldern år Genomförande: Strukturerade och utvärderade metoder erbjuds alla föräldrar med barn i åldern år. Insatser till föräldrar med barn i åldern år för att stärka en restriktiv attityd till ungdomars alkoholkonsumtion. Information till föräldrar om forskningsresultat kring bjudvanor. Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnd Samverkanspartner: Socialnämnd, individ- och familjeomsorg, drogförebyggande samordnare Uppföljning: Andel föräldrar (%) per årskull som har deltagit i föräldrakurs Andel utbildad personal i forskningsbaserad metod per skola Andel föräldrar som har deltagit per termin Enkätutvärdering 3 Åstadkomma fler alkoholfria miljöer 3.1 Lokalt mål Utbudet av alkoholfria miljöer/mötesplatser och fritidsaktiviteter ska öka Mätmetod: Antal mötesplatser Jämförelsetal: Inget jämförelsetal finns Åtgärd Skapa fler alkoholfria miljöer/mötesplatser för ungdomar med möjlighet att även möta trygga vuxna Genomförande: Fastställa definition på alkoholfri miljö/mötesplats och fritidsaktiviteter. Kartlägga miljöer och aktiviteter samt vilket behov som finns hos ungdomarna. Med detta som utgångspunkt ska kommunen starta upp nya alkoholfria mötesplatser där möjligheten till möte mellan ungdomar och vuxna är en viktig förutsättning. Ängelholms kommun ska sträva efter att, under ovan angivna förutsättningar, tillhandahålla lokaler till dessa verksamheter. Ansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämnd Samverkanspartner: Teknisk nämnd, fältsekreterare, fritidsgårdspersonal Uppföljning: Rapport, ungdomsforumet Ventils stormöten, fritidsvaneenkäter (t. ex. LUPP) och elevrådsträffar Åtgärd Alkoholfri verksamhet i föreningslivet Genomförande: Alla föreningar med kommunala bidrag ska ha en drogpolicy som bifogas ansökningsunderlaget vid varje ansökningstillfälle. Detta är en förutsättning för kommunala bidrag. Ansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämnd Samverkanspartner: Föreningar, drogförebyggande samordnare, frivilligorganisationer, Skåneidrotten Uppföljning: Föreningarnas årliga verksamhetsberättelse

11 4 Berusningsdrickandet ska minska 4.1 Lokalt mål Berusningsdrickandet ska minska i Ängelholm Mätmetod: Polisens statistik, dokumentation från alkoholhandläggares tillsyn Jämförelsetal: Från och med november 2008 till och med oktober 2009 har 121 personer omhändertagits för lagen om omhändertagande om berusade personer (LOB) i Ängelholm Åtgärd Lokala ordningsstadgan Genomförande: Information och förebyggande arbete, speciellt inför festivaler, arrangemang och studentfirande etc. Ansvarig nämnd: Kommunstyrelse Samverkanspartner: Ansvariga för arrangemang, Polisen Uppföljning: Årlig uppföljning av följsamheten 5 Ingen alkohol ska förekomma i trafiken 5.1 Lokalt mål Andelen kommunala bilar med alkolås ska öka Mätmetod: Kommunens kartläggning Jämförelsetal: År 2009 har 6 av 40 av tekniska förvaltningens fordon alkolås. Av socialförvaltningens 99 bilar har 3 handikappbussar alkolås. Barn- och utbildningsförvaltningen har 4 bilar utan alkolås och en skolbuss med alkolås. Åtgärd Montera alkolås i kommunens nya bilar Genomförande: Upphandling av alkolås till kommunens bilpark. Varje förvaltning ansvarar för sina bilar. Räddningstjänstens fordon som nyttjas i den operativa verksamheten ska ej utrustas med alkolås. Åtgärdsplan för när en bil låses vid blåsning återfinns i kommunens Drogpolicy för anställda. Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Samverkanspartner: Samtliga nämnder som innehar fordon Uppföljning: Andelen (%) av kommunens bilar som har alkolås

12 6 Bekämpa den illegala alkoholhanteringen 6.1 Lokalt mål Minska andelen barn och ungdomar som får tillgång till folköl genom försäljning i butik Mätmetod: Drogvaneundersökning, provköp 2 Jämförelsetal: År 2009 uppgav 3% av eleverna i åk 9 och 2% av 17-åringarna att de köpte folköl själv i butik i den egna kommunen Åtgärd Ökad kontroll av försäljning till minderåriga Genomförande: Socialförvaltningen genomför provköp minst fyra gånger per år och tillsyn en gång per år och butik. Ansvarig nämnd: Socialnämnd Samverkanspartner: Miljöinspektör, drogförebyggande samordnare Uppföljning: Resultat av provköp dokumenteras Åtgärd Uppmana näringsidkare att respektera försäljningsförbudet till minderåriga Genomförande: Utbildning till handlare och deras personal om alkohollagstiftning, egentillsynsprogram och motivation. Ansvarig nämnd: Socialnämnd Samverkanspartner: Miljöinspektör, drogförebyggande samordnare Uppföljning: Enkätutvärdering, provköp 6.2 Lokalt mål Serveringsställen i Ängelholms kommun ska förbättra följsamheten av gällande alkohollagstiftning Mätmetod: Alkoholhandläggares statistik Jämförelsetal: Under 2009 fanns 69 stadigvarande serveringstillstånd 50 legitimationskontroller har gjorts under 2009, varav 6 brister uppdagades. 30 förebyggande dagbesök har gjorts under kvällstillsyner har gjorts under 2009 varav 26 brister har uppdagats, samtliga är kommunicerade för rättelse. 33 deltagare har genomgått kursen Ansvarsfull alkoholservering under Justitieombudsmannen (JO) uttalade i ett beslut i december 2009 att provköp som arbetssätt för det lokala och regionala tillsynsarbetet saknar stöd i nuvarande alkohollagstiftning

13 Åtgärd Tillsyn på serveringsställen Genomförande: Olika typer av tillsyner såsom legitimationskontroller (minst 4 ggr/år), samordnande tillsyner med andra myndigheter (minst 4 ggr/år) samt förebyggande och inre tillsyner. Ansvarig nämnd: Socialnämnd Samverkanspartner: - Uppföljning: Dokumentation Åtgärd Utbildning av restaurangpersonal Genomförande: Metoden Ansvarsfull alkoholservering ska erbjudas kommunens krögare och deras personal minst en gång per år. Syftet är bland annat att minska det alkoholrelaterade våldet. Ansvarig nämnd: Socialnämnd Samverkanspartner: Drogförebyggande samordnare, Polis Uppföljning: Enkätutvärdering, dokumentation från alkoholhandläggares tillsyn 6.3 Lokalt mål Andelen elever som får tillgång till alkohol via langare ska minska Mätmetod: Drogvaneundersökning, LUPP Jämförelsetal: År 2009 uppgav 23% av eleverna i årskurs 9 och 39% i åk 2 på gymnasiet att de har fått tag på starköl/starkcider/alkoläsk via annan vuxen än förälder som säljer till dem Åtgärd Kommunen ska samverka med Polisen i arbetet med att motverka langning Genomförande: Dialog med Polisen. Kampanj och uppmaningar till allmänheten om att tipsa Polisen om illegal försäljning av alkohol. Ansvarig nämnd: Kommunstyrelse Samverkanspartner: Brottsförebyggande råd, socialförvaltningen Uppföljning: Andel inkomna tips till Polisen under kampanjperioden

14 7 Alkoholens sociala och medicinska skadeverkningar ska minska 7.1 Lokalt mål Andelen vuxna riskkonsumenter ska minska Mätmetod: Region Skånes folkhälsoenkät Jämförelsetal: År 2008 hade 14% av Ängelholms vuxna befolkning en riskabel alkoholkonsumtion Åtgärd Revidering av kommunens drogpolicy för anställda Genomförande: Drogpolicyn ska innehålla handlingsplan för insatser vid upptäckt vid missbruk samt förebyggande insatser. Vidare ska drogpolicyn innehålla handlingsplan då blåsning i alkolås visar över 0,2 promille. Kommunens avtal med företagshälsovården ska innehålla krav på att de ställer rutinmässiga frågor om alkoholvanor. Drogpolicyn ska förankras i alla kommunala verksamheter. Ansvarig nämnd: Kommunstyrelse Samverkanspartner: Drogförebyggande samordnare, representanter från samtliga förvaltningar Uppföljning: Kontinuerlig revidering 7.2 Lokalt mål Den alkoholrelaterade dödligheten ska minska Mätmetod: Statens folkhälsoinstituts databas Alkohol- och narkotikautvecklingen i siffror Jämförelsetal: Antal döda enligt alkoholindex/ invånare (15+) var år ,9 för kvinnor och 2,6 för män, i Ängelholm Åtgärd Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Genomförande: Ängelholms kommun ska följa de nationella riktlinjer som är framtagna av Socialstyrelsen på området missbruk och beroendevård Ansvarig nämnd: Socialnämnd Samverkanspartner: - Uppföljning: Analys av statistik

15 Narkotika I detta avsnitt behandlas de insatser som berör områdena narkotika och doping. Delmålen beskrivs återigen och under dessa finns lokala mål och åtgärder. 1 Minska rekryteringen till missbruk 1.1 Lokalt mål Andelen barn och ungdomar som har provat narkotika och doping ska minska Mätmetod: Drogvaneundersökning, LUPP Jämförelsetal: År 2009 hade 8% av eleverna i åk 9 provat narkotika och 12% i åk 2 på gymnasiet År 2009 hade 3% av eleverna i åk 9 provat anabola androgena steroider och 2% i åk 2 på gymnasiet Åtgärd Fortbildning för lärare Genomförande: Lärare som är ansvariga för undervisning om droger ska erbjudas kontinuerlig fortbildning i den senaste forskningen samt verksamma metoder. Ansvarig nämnd: Kommunstyrelse Samverkanspartner: Skolledning, ansvariga pedagoger, elevhälsan Uppföljning: Enkätundersökning Åtgärd Kartläggning Genomförande: Verka för samarbete med gym och lokala idrottsföreningar. Ansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämnd Samverkanspartner: Föreningar Uppföljning: Dokumentation 1.2 Lokalt mål Andelen elever som skolkar ska minska Mätmetod: Drogvaneundersökning, LUPP Jämförelsetal: År 2009 uppgav 9% av eleverna i årskurs 9 att de brukar skolka minst 2-3 gånger per månad och 18% i årskurs 2 på gymnasiet Åtgärd Föräldrakontroll och tidig upptäckt Genomförande: Varje skola har nolltolerans mot skolk. Alla skolor har ett frånvarosystem som är synligt för föräldrar med barn upp till 18 år. All frånvaro rapporteras rutinmässigt. Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnd Samverkanspartner: Föräldrar Uppföljning: Användning av Fronter (lärplattform)

16 1.3 Lokalt mål Andelen elever som upplever sig mobbade ska minska Mätmetod: Drogvaneundersökning, LUPP Jämförelsetal: År 2009 uppgav 16% av eleverna i årskurs 9 att de har känt sig mobbade under de senaste 12 månaderna. I årskurs 2 på gymnasiet uppger 10% samma sak. Åtgärd Tidig upptäckt Genomförande: En likabehandlingsplan ska upprättas av varje verksamhetsform inom Ängelholms kommunala skolor och barnomsorg. Den ska innehålla konkreta åtgärder samt förebyggande insatser i arbetet mot mobbning och annan kränkande behandling. Identifiering av riskmiljöer inom skolan. Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnd Samverkanspartner: - Uppföljning: Sker årligen på rektorsområdet samt genom förvaltningens stickprov 1.4 Lokalt mål Andelen ungdomar och unga vuxna i arbete, studier eller annan sysselsättning ska öka Mätmetod: Socialtjänstens och arbetsförmedlingens statistik Jämförelsetal: I oktober 2009 var 11,8% av åringarna i kommunen arbetslösa, varav 6,3% i någon form av program med aktivitetsstöd. Åtgärd - Motivationsprogram Genomförande: Kommunen ska erbjuda dessa unga vuxna att delta i motivationsprogram med syfte att få ett arbete eller att börja studera. Ansvarig nämnd: Kommunstyrelse Samverkanspartner: Resurscenter Uppföljning: Utvärdering av verksamheten

17 2 Verka för att personer med missbruksproblem ska upphöra med sitt missbruk 2.1 Lokalt mål De nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård ska implementeras i Ängelholms kommun Mätmetod: Socialtjänstens statistik Jämförelsetal: Under 2009 har 8 medarbetare utbildats färdigt i utredningsmetoden ASI. Under perioden gjordes 5 grundintervjuer och 1 uppföljningsintervju med ASI. Under 2009 har 28 verkställigheter inletts på Englamark. Två anhörigutbildningsgrupper har genomförts under 2009 med sammanlagt 22 deltagare. Åtgärd Implementering av nationella riktlinjer Genomförande: Samverkan med Region Skåne. Personal inom kommunen ska ha adekvat kompetens för att kunna genomföra arbetsuppgifterna i enlighet med riktlinjerna. Varje verksamhet har utifrån sitt uppdrag en plan för vilka metoder som ska användas för systematisk dokumentation och uppföljning. Ansvarig nämnd: Socialnämnd Samverkanspartner: - Uppföljning: Statistik från Kommunförbundet Skåne 3 Minska tillgången på narkotika och dopingpreparat 3.1 Lokalt mål Andelen ungdomar som uppger att de har haft möjlighet att prova narkotika ska minska Mätmetod: Drogvaneundersökning Jämförelsetal: År 2009 uppger 22% i årskurs 9 och 37% i årskurs 2 på gymnasiet att de har haft möjlighet att prova narkotika Åtgärd Försvåra försäljning av narkotika och dopingpreparat Genomförande: Identifiera riskmiljöer där narkotika kan säljas. Ansvarig nämnd: Teknisk nämnd Samverkanspartner: Brottsförebyggande råd, fältsekreterare Uppföljning:

18 Definitioner och förklaringar Alkoholkonsument Elever som någon gång under senaste året druckit någon form av alkohol (>2,8%). Droger Det finns många definitioner på droger. I detta program åsyftas alla substanser som är euforiserande och/eller beroendeframkallande, d.v.s. tobak, alkohol, narkotika, substanser som sniffas, vissa sömn- och lugnande medel samt vissa dopingpreparat. Egentillsynsprogram Den som säljer tobaksvaror eller folköl ska utöva särskild egentillsyn och ska ansvara för att det finns ett lämpligt egentillsynsprogram. Forskningsbaserad Vetenskapligt stöd som finns för ett uttalande om en risk- eller skyddsfaktor, eller om effekten av en insats. Det är det sammanvägda resultatet av kvalitetsgranskade vetenskapliga observationer som erbjuder bästa tillgängliga kunskap. Fronter Lärplattform som underlättar kommunikation för elever, skolpersonal och föräldrar. Föräldrastöd Definitionen är en aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker föräldrars sociala nätverk. Statens Folkhälsoinstituts rekommenderade program finns på Sök på Föräldrastöd. Riskabel alkoholkonsumtion Riskabel alkoholkonsumtion definieras i Region Skånes folkhälsoenkät som 128 gram alkohol per vecka för män och för kvinnor 96 gram. En flaska vin (75 cl) innehåller ca 60 gram alkohol och en flaska starksprit (75 cl) innehåller ca 240 gram alkohol. Rökfri och snusfri Använder ej cigaretter eller snus, varken dagligen eller feströkning. Strukturerade och utvärderade metoder I detta program åsyftas metoder som är vetenskapligt utvärderade över tid, med en jämförbar kontrollgrupp. Till metoderna finns oftast manualer som ska följas regelrätt för att säkerställa att samma effekt uppstår som vid utvärderingen. Ungdomar När barn och ungdomar nämns i detta program åsyftas alla individer under 18 år. Värdegrundsarbete Kunskap om de medborgerliga rättigheter som utgör grunden i ett demokratiskt samhälle, exempelvis kränkande behandling och yttrandefrihet

19 Mätmetoder Drogvaneundersökning Den drogvaneundersökning som hänvisas till i texten är genomförd i samarbete med Region Skåne, Länsstyrelsen och Kommunförbundet i Skåne samt Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning (CAN). Samtliga skånska kommuner erbjuds att delta vartannat år. Undersökningen genomförs i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet. Samtliga skolor i Ängelholms kommun har deltagit i undersökningen, genomförd vecka 12 år Totalt resulterade det i inkomna svar från 461 elever i årskurs 9 och från 376 gymnasister, vilket innebär svarsfrekvens på 85% respektive 69%. LUPP Enkätverktyget LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett instrument för att kommuner på ett enkelt sätt ska kunna ta reda på hur ungas situation ser ut lokalt och utveckla en effektiv ungdomspolitik som bygger på samarbete mellan olika sektorer. Bakom undersökningen står Ungdomsstyrelsen. Enkätundersökningen har hittills genomförts i en tredjedel av Sveriges kommuner. I Ängelholm har undersökningen genomförts år 2005 samt 2008 i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet. Svarsfrekvensen var % respektive 65%. En stor anledning till bortfallet bland gymnasieeleverna var ett strömavbrott som förhindrade genomförandet av den elektroniska undersökningen. Polisens statistik I den text där det hänvisas till polisens statstik bör påpekas att siffrorna kan ha en viss brist i sin tillförlitlighet. Statstiken är beroende av de insatser och prioriteringar polismyndigheten är tvungen att göra i relation till olika geografiska områden och vid olika tidpunkter. Provköp Ängelholms kommun anlitar ungdomar som precis har fyllt 18 år men som ser yngre ut för att försöka köpa folköl och tobak i kommunens butiker och kiosker, utan att visa legitimation. Alla besökta butiker får därefter påhälsning av kommunens handläggare för att få feedback kring resultatet. Region Skånes folkhälsoenkät Region Skåne har genomfört en regional folkhälsoenkät vart fjärde år sedan år Den senaste är genomförd år Enkäten skickas ut till personer i åldern år och 2008 besvarade drygt personer enkäten. Detta innebär en svarsfrekvens på ca 54%. Statens folkhälsoinstituts databas Alkohol- och narkotikautvecklingen i siffror Databasen innehåller statistik om alkohol- och narkotikautvecklinen i Sverige. Statistiken presenteras för riket, län, kommungrupper och kommuner vilket gör det möjligt att jämföra och att följa alkohol- och narkotikautvecklingen över tid i olika regioner. Databasen uppdateras varje år men en del statistik släpar efter och kan inte redovisas för innevarande år

FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011

FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011 FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011 ANTAGET AV KF 2004-08-26 77 REVIDERAT AV KF 2008-06-12 80 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade i

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige den 19 maj 2010, 104. Dnr: 316/10-900. DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 Båstads kommuns drogförebyggande strategi handlar ytterst om att bedriva ett långsiktigt förebyggande

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program Härnösands kommun 2010-2013

Alkohol- och drogpolitiskt program Härnösands kommun 2010-2013 Alkohol- och drogpolitiskt program Härnösands kommun 2010-2013 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund 4 2. Organisation för revidering av programmet 5 2.1 Politisk styrgrupp för programarbetet

Läs mer

RUT Ren Uppväxt i Tingsryd

RUT Ren Uppväxt i Tingsryd RUT Ren Uppväxt i Tingsryd ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM 2005-2009 1 Inledning Ett försiktigt bruk av alkohol behöver för de flesta av oss inte leda till några problem. Men det finns personer som

Läs mer

Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015

Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015 Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015 Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-04 88 Gäller från 2015-01-01 Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun 1 2(32) Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program för s kommun Innehåll Drogpolitiskt program... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Alkohol... 5... 5 Barn och ungdomar... 6 Vuxna... 6 Narkotika... 8... 8 Barn och

Läs mer

Förslag till ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM DANDERYDS KOMMUN 2004-2007

Förslag till ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM DANDERYDS KOMMUN 2004-2007 Förslag till ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM DANDERYDS KOMMUN 2004-2007 ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM De senare årens utveckling i Sverige, inte minst bland barn och ungdomar, har påvisat vikten

Läs mer

Inledning. Bakgrund till det drogpolitiska programmet

Inledning. Bakgrund till det drogpolitiska programmet Inledning Konsumtionen av alkohol och andra droger är ett samhällsproblem och därmed en angelägenhet för samtliga av samhällets aktörer. Det som nämns vara framgångsfaktorer för att bedriva ett gott drogförebyggande

Läs mer

antaget av kommunfullmäktige april 2005 Alkohol- och drogpolitiskt

antaget av kommunfullmäktige april 2005 Alkohol- och drogpolitiskt antaget av kommunfullmäktige april 2005 Alkohol- och drogpolitiskt program ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR KLIPPANS KOMMUN Klippans kommuns gemensamma grundsyn vad gäller alkohol och andra droger

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGIER INOM ALKOHOL - DROG - OCH TOBAKSOMRÅDET FÖR KARLSKRONA KOMMUN 2004 2010

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGIER INOM ALKOHOL - DROG - OCH TOBAKSOMRÅDET FÖR KARLSKRONA KOMMUN 2004 2010 DROGFÖREBYGGANDE STRATEGIER INOM ALKOHOL - DROG - OCH TOBAKSOMRÅDET FÖR KARLSKRONA KOMMUN 2004 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-23 ( 133) FÖRORD Socialnämnden i Karlskrona antog 2000-01-24 ( 11)

Läs mer

Kartläggningsrapport och förslag på inriktning för trygghets- och folkhälsoarbetet under 2014

Kartläggningsrapport och förslag på inriktning för trygghets- och folkhälsoarbetet under 2014 1 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman, 0550-880 45 johan.ohman@kristinehamn.se Datum 2014-03-07 Kartläggningsrapport och förslag på inriktning för trygghets- och folkhälsoarbetet

Läs mer

ABSOLUT LÄSVÄRT. - information från Edas ansvar -

ABSOLUT LÄSVÄRT. - information från Edas ansvar - ABSOLUT LÄSVÄRT - information från Edas ansvar - Den här broschyren är utarbetad av Edas ansvar. Statistik och fakta är hämtat från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (www.can.se), från

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2001

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2001 Drogvaneundersökningen 2001 Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2001 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs. Arbetsgruppen för bearbetning av drogvaneundersökningen

Läs mer

Välfärdsredovisning 2012

Välfärdsredovisning 2012 Välfärdsredovisning 2012 Förord...3 Sammanfattning...4 Bakgrund...7 Nationell inriktning på folkhälsoarbetet Jämtlands läns folkhälsopolicy Inriktning på folkhälsoarbetet i kommunen Hälsa och hållbar utveckling

Läs mer

Alk oh ol och u n ga. Arbetsgrupp: Ewa Thalén Finné(ordförande) Eva Lohman, Lisbeth Sundén Andersson och Anna Hedman.

Alk oh ol och u n ga. Arbetsgrupp: Ewa Thalén Finné(ordförande) Eva Lohman, Lisbeth Sundén Andersson och Anna Hedman. 1 (15 Alkohol 2009-07-10 Alk oh ol och u n ga Arbetsgrupp: Ewa Thalén Finné(ordförande) Eva Lohman, Lisbeth Sundén Andersson och Anna Hedman. Maj 2009 Sammanfattning Alkohol är en dryck som många vuxna

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

Hållbart. Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse #1/APR/2009. Informationsbrev. från Centrum. för folkhälsa och miljö

Hållbart. Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse #1/APR/2009. Informationsbrev. från Centrum. för folkhälsa och miljö Hållbart #1/APR/2009 Informationsbrev Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse bästa n i satsningen Drogfri.nu. Många förväntansfulla elever väntar spänt på resultatet. Det är Region Skåne,

Läs mer

Tillgänglighet och föräldrastödinsatser

Tillgänglighet och föräldrastödinsatser Små kommuner mot narkotika Grums kommun/alkoholkommittén/mobilisering mot narkotika/värmlands Ansvar 2006-09-25 Reviderad 2006-11-07 Grums Ansvar Utvecklingsområden Tillgänglighet och föräldrastödinsatser

Läs mer

En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag. folkhälsoinstitut 2010

En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag. folkhälsoinstitut 2010 En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag till Statens folkhälsoinstitut 2010 2 Innehåll 1. SAMMANFATTNING...6 2. INLEDNING... 12 3. LÄNSSAMORDNINGEN... 17 3.1 Sammanfattning... 17 3.2 Bakgrund...

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt. handlingsprogram

Alkohol- och drogpolitiskt. handlingsprogram Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram i Bollebygd * Målsättning och riktlinjer i det drogförebyggande arbetet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Utgångspunkter / Grundsyn... 4 Syfte... 5 Definition

Läs mer

Ungdomars drogvanor 2004

Ungdomars drogvanor 2004 Luppen kunskapscentrum IFO FoU-rapport 2005:1 Individ- och familjeomsorg Ungdomars drogvanor 2004 - en enkätundersökning av skolelevers drogvanor i Jönköpings läns kommuner Sofia Enell (red) 1 2 Förord

Läs mer

Socialdepartementet. Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011. Innehållsförteckning

Socialdepartementet. Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011. Innehållsförteckning Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-04-28 nr II.2 Socialdepartementet ANDT-sekretariatet Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Projekt Oberoende Verksamhetsplattform

Projekt Oberoende Verksamhetsplattform Projekt Oberoende Verksamhetsplattform Sammanfattning / Verksamhetsplattform Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan de idéburna organisationerna Ungdomens Nykterhetsförbund, Riksförbundet Narkotikafritt

Läs mer

7. Sunda och säkra miljöer och produkter. 8. En hälsofrämjande hälso- och sjukvård Rangordningspoäng över hälsa

7. Sunda och säkra miljöer och produkter. 8. En hälsofrämjande hälso- och sjukvård Rangordningspoäng över hälsa Välfärdsbokslut Härnösands kommun 2011 Innehåll 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund Bakgrunds fakta Härnösand kommun 4. Delaktighet och inflytande Medborgaraktivitet 5. Ekonomisk och social trygghet

Läs mer

ALKOHOL- & DROGPOLICY

ALKOHOL- & DROGPOLICY ALKOHOL- & DROGPOLICY FÖR VÄXJÖ KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-20 gruppen som dricker allra mest har ökat markant alkohol- och drogpolicy för växjö kommun ALKOHOL- OCH DROGPOLICY för Växjö

Läs mer

Arbetet mot våld och stök på krogen - Spelar det någon roll? Krögarintervjuer och brottsstatistik inom projektet Stökfritt

Arbetet mot våld och stök på krogen - Spelar det någon roll? Krögarintervjuer och brottsstatistik inom projektet Stökfritt Arbetet mot våld och stök på krogen - Spelar det någon roll? Krögarintervjuer och brottsstatistik inom projektet Stökfritt Arbetet mot våld och stök på krogen Spelar det någon roll? ISSN 1103-8209, Meddelande

Läs mer

Samverkan mot alkohol och droger i trafiken

Samverkan mot alkohol och droger i trafiken RAPPORT Samverkan mot alkohol och droger i trafiken Redovisning av ett regeringsuppdrag Trafikverket Postadress: 781 89 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Dokumenttitel:

Läs mer

Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010.

Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010. Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010. Nationella mål Minska bruket av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskande skadeverkningar

Läs mer

Folkhälsoplan. Leksands kommun 2010-2012. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-12?

Folkhälsoplan. Leksands kommun 2010-2012. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-12? Folkhälsoplan Leksands kommun 2010-2012 Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-12? INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 5 VISION FÖR LEKSANDS KOMMUN ÅR 2015... 5 NATIONELLA MÅL FÖR FOLKHÄLSOARBETET... 9 NATIONELLA

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer