Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Tomelilla kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Tomelilla kommun 2007-2010"

Transkript

1 Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Tomelilla kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 14 maj 2007

2 Inledning Kommunstyrelserna i Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla kommuner har avtalat om samverkan kring arbetet med visioner och mål i det kommunövergripande policydokumentet Gemensam policy för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla kommuner Visionen man enats om är att: De tre kommunerna ska samverka till ett tobaks-, alkoholskade- och narkotikafritt samhälle. Barn och ungdomar har rätt till en tobaks-, alkohol- och narkotikafri uppväxt. Utifrån det gemensamma policydokumentet har kommunchefen utsett en arbetsgrupp som arbetat fram Tomelilla kommuns handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete. I arbetsgruppen har representanter för Team Medborgarservice, Team Samhällsbyggnad, Team Stöd och Lärande, Team Vård och omsorg, Utveckling och Ledning samt Österlenhem medverkat. Handlingsprogrammet utgör grunden för kommunens fortsatta främjande och förebyggande arbete inom området och skapar en bas för reflektion i kommunala verksamheter, hos myndigheter, organisationer samt för enskilda kommuninvånare. Många människor ges därmed möjlighet att vara delaktiga i det tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbetet. Ett brett stöd bland kommuninvånarna och personal i Tomelilla kommun är en förutsättning för dess genomförande. Detta i linje med Tomelilla kommuns utvecklingsprogram där delaktighet, öppenhet mot omvärlden, tillväxt och samarbete utgör de övergripande kärnvärdena. Varför ett handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete? Förändrade omvärldsförhållanden och närheten till det övriga Europa har bl.a. medfört att Sveriges klassiska alkoholinstrument förändrats och såväl tillgängligheten till alkohol som alkoholkonsumtionen ökat. De nya införselreglerna har inneburit att införseln av tobak och alkohol för privat bruk i likhet med doping- och narkotikapreparat ökat. Det finns även signaler på en ökning av alkoholrelaterade problem, bl.a. ungdomars berusningsdrickande, föräldrars och andra vuxnas bjudvanor. I regeringens nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner (prop. 2005/06:30) är huvudinriktningen att stimulera utvecklingen av målinriktade, strukturerade och samordnade förebyggande insatser på lokal nivå. Därför måste kommunerna i detta läge ta ett större ansvar för att förebygga skador till följd av tobak, alkohol och andra droger. Utgångspunkten i det kommunala förebyggande arbetet är att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med inriktning på frisk-/skyddsfaktorer i kombination med riskfaktorer. Arbetet ska bedrivas med verkningsfulla metoder vars grund finns i forskning och beprövad erfarenhet. 2

3 Kostnadseffektivt förebyggande arbete? Åtgärder mot tobaksrökning tillhör de mest kostnadseffektiva åtgärder som finns att tillgå för att förbättra folkhälsan. Enligt Statens folkhälsoinstitut (2005:33) kostar rökningen samhället minst 26 miljarder kronor per år i sjukvårdskostnader och produktionsbortfall. Enligt SoRAD (rapport no 37, 2006) har den totala kostnaden för alkoholkonsumtionen i Sverige år 2002 beräknats till 20,3 miljarder kronor. Det motsvarar ca kronor per invånare över 15 år och knappt 1 % av BNP. Kostnader för produktionsbortfall är 10,4 miljarder kronor varav 3,1 miljarder är p.g.a. dödsfall, 2,4 miljarder p.g.a. förtida pension samt 4,3 miljarder för sjukfrånvaro. Kostnader för socialtjänst beräknas till 4,4 miljarder kronor, varav 40 % går till barn och ungdomar och 60 % till missbruksvård. Hälso- och sjukvårdskostnader är skattade till ca 2,2 miljarder kronor och kriminalitet som t.ex. alkoholrelaterade våldsbrott till 3,2 miljarder kronor. Vem berörs av programmet? Frågor gällande tobak, alkohol och andra droger berör alla kommuninvånare i Tomelilla kommun oavsett ålder, kön, inkomst och bostadsort. Ett stort ansvar vilar på vuxna, framförallt föräldrar, att agera som goda förebilder i syfte att påverka tobaks-, alkohol- och droganvändningen. Kommunala utskott, beredningar och team, föreningslivet, hälso- och sjukvård, restauranger, köpmän och andra företagare, kyrkan, Polismyndigheten, Försäkringskassan m.fl., det vill säga all verksamhet som bedrivs i Tomelilla kommun, omfattas av handlingsprogrammet. Strategier Det lokala arbetet ska följa lagar och förordningar samt kopplas till nationella styrdokument och handlingsplaner. Utgångspunkt för ett långsiktigt och effektivt arbete bör vara en helhetssyn som utgår från ett hälsofrämjande och förebyggande synsätt grundat på vetenskapligt belagd kunskap om bakomliggande frisk-, skydds- och riskfaktorer till bruk/missbruk av tobak, alkohol och droger. Detta kräver insatser som påverkar kommuninvånarnas kunskap, värderingar, vanor, attityder och beteende. Det förebyggande arbetet måste omfattas av flera åtgärder, med olika aktörer i samhället och på olika nivåer eftersom enskilda insatser sällan har effekt. Alkohol- och narkotikafrågan berör samhällets alla delar och ett brett tvärsektoriellt samarbete är nödvändigt. Tomelilla kommun ska uppvisa en öppenhet gällande externa medel och bidrag i syfte att ytterligare förstärka och utveckla kommunens tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete. Styrdokument Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner Alkohollagen Tobakslagen Nationella målområden för folkhälsan FN:s barnkonvention WHO policydokument 3

4 Aktörer med särskilt ansvar Alla är viktiga i det förebyggande arbetet. Dock finns det en rad aktörer som är mycket betydelsefulla för att de förebyggande insatserna ska bli så verkningsfulla som möjligt. Barnomsorg och skola Barnomsorg och skola är den största aktören och en viktig arena i det förebyggande arbetet. Här nås samtliga barn och ungdomar. Att få eleverna att trivas i skolan är bland det mest avgörande för att skydda dem mot olika former av missbruk, våld, kriminalitet och psykiska besvär. Fritidsverksamhet och föreningar Fritidsaktivitet och föreningsliv är oerhört betydelsefullt för att främja en positiv utveckling och förebygga användning och bruk/missbruk av tobak, alkohol och narkotika. Rådande förhållnings-sätt och normer inom en förening är betydelsefulla för barn och ungdomar. Föreningslivets förebilder är viktiga budbärare för en sund och hälsosam livsstil. Socialtjänst Socialtjänstens förebyggande arbete består främst av tidig upptäckt. Det handlar om att nå dem som har ett riskbeteende och erbjuda stöd och hjälp. Tillsynsmyndigheter I Tomelilla kommun beslutar familjeutskottet om tillståndsgivning vid servering av alkohol. Team Medborgarservice handlägger serveringstillstånd, bedriver tillsyn av alkohollagen samt tobaksoch folkölsförsäljning. Team Samhällsbyggnad utövar tillsyn av rökfria miljöer. Prioriterade områden och grupper Efterfrågan Att arbeta med efterfrågan innebär att insatserna är inriktade på faktorer som driver personen eller gruppen till ett visst beteende, det vill säga bruka/missbruka tobak, alkohol, narkotika. Detta kan ske genom information, opinionsbildning och undervisning med betoning på den enskilda personen. En förutsättning för att opinionsbildande insatser ska vara effektiva är att de kombineras med andra förebyggande insatser. Målgruppen barn och ungdomar ska enligt policydokumentet och handlingsprogrammet stödjas till en tobaks-, alkohol- och drogfri uppväxt. Kommunens insatser för att begränsa efterfrågan bland den vuxna delen av befolkningen är främst riktad till riskgrupper men belyser även vikten av att vara en bra förebild för barn och ungdomar. Tillgänglighet Tillgängligheten begränsas av alkoholskatter, detaljhandelsmonopol, åldersgränser och tillståndsgivning. Kontrollerad tillgänglighet/utbud har visat sig vara betydelsefull för det förebyggande arbetet. På kommunal nivå handlar det om effektiv tillsyn av försäljning av tobak och alkohol. När det gäller tillgänglighet ska gällande tobaks-, alkohol- och narkotikalagstiftning efterlevas. Barn och ungdomar under 18 år ska inte kunna få tag på tobak, alkohol och droger och ett tillvägagångssätt är att få stopp på langning och försäljning till minderåriga. Ibland talar man om ungdomars alkoholkonsumtion som ett ungdomsproblem men i själva verket är det ett vuxenproblem. Det är vuxna som tillhandahåller alkoholen genom att sälja, bjuda, langa eller genom att inte ha kontroll på den egna alkoholen. 4

5 Föräldrar Barn och ungdomar vill ha regler, att vuxna tar ansvar och sätter gränser. Det finns ett tydligt samband mellan föräldrars attityder till sina barns alkoholvanor och barnens alkoholvanor. Detta utgör ett starkt skäl till att engagera föräldrar i förebyggande insatser och betona föräldraansvaret. Riskgrupper Vissa människor löper större risk än andra att få alkohol- och narkotikaproblem. Det kan handla om människor som dricker större mängder alkohol eller missbrukar narkotika men att tillhöra en riskgrupp kan även handla om att växa upp i miljöer där det finns missbruk. De flesta som missbrukar narkotika har haft alkoholen som inkörsport. Att nå riskgrupper på ett tidigt stadium och därmed sätta in tidiga insatser är en oerhört viktig uppgift. Att nå riskgrupper kräver samverkan mellan olika aktörer. Samverkan och struktur En förutsättning för att policydokumentet, handlingsprogrammet och handlingsplaner ska få genomslagskraft och önskade effekter är att det förankras genom tvärsektoriellt arbete i frågor som rör tobak, alkohol och andra droger. Arbetssättet bör även inkludera organisationer utanför den kommunala organisationen. Samverkan och struktur innebär att det finns nätverk med tydliga mål, en samsyn från samhällets sida samt struktur för att följa upp och utvärdera det förebyggande arbetet. Samverkan innebär också att grupper med olika ansvarsområden strävar mot ett gemensamt mål. Införande, uppföljning och revidering av handlingsprogrammet Det kommunala handlingsprogrammet för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Tomelilla kommun utgår från dokumentet Gemensam policy för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla kommuner Det kommunala handlingsprogrammet överlämnas efter kommunfullmäktiges beslut till kommunala utskott som ger respektive team uppdraget att utarbeta handlingsplaner för verksamheterna. Kommunfullmäktiges beslut om handlingsprogrammet betonar vikten av att kommunens förebyggande arbete inom tobaks-, alkohol- och drogområdet bedrivs i enlighet med den viljeinriktning som anges. Handlingsprogrammet är vägledande för den politiska organisationen och kommunala verksamheter. Arbetsplatser, föreningsliv, kyrka, hälso- och sjukvård m.fl. ges möjlighet att utarbeta handlingsplaner. För att programmet ska vara verkningsfullt och få genomslagskraft är införandet viktigt, vilket omfattar förankring samt att programmet bryts ner på team- och verksamhetsnivå. Det förebyggande arbetet ska bedrivas med verkningsfulla metoder vars grund finns i forskning och beprövad erfarenhet. 5

6 SMART-mål Arbetsgruppen, som utformat det kommunala handlingsprogrammet för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Tomelilla kommun, har omvandlat policydokumentets delmål till SMART-mål. Detta innebär att målen är: S pecifika, M ätbara, A ccepterade, Realistiska T idsatta, vilket bland annat underlättar uppföljning. I handlingsprogrammet anges även exempel på åtgärder för kommunens förebyggande arbete. Ansvar För att uppnå de i handlingsprogrammet angivna målen fordras omfattande aktivitet. I handlingsprogrammet anges tydligt vilka team, med tillhörande samverkanspartners, som ansvarar för respektive SMART-mål. Uppföljning Kontinuerlig uppföljning för bedömning av effekterna är en viktig del av det tobaks-, alkoholoch drogförebyggande arbetet. Kommunstyrelsen bör årligen avsätta ett möte, uppföljningsmöte, för att med ansvariga utskott diskutera frågor som behandlar tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete. Ansvariga utskott ges därmed möjlighet att redovisa de åtgärder som vidtagits samt måluppfyllelsen utifrån beslutade SMART-mål. Kommunstyrelsens och respektive utskotts uppföljning redovisas som information till Kommunfullmäktige. Uppföljning och dokumentation ska utformas och ske inom tidsramen i syfte att utgöra underlag till justeringar inför kommande handlings- och verksamhetsplaner. Kommunstyrelsen ansvarar för att det fortlöpande arbetet med återkommande revidering av handlingsprogrammet för det tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbetet sker. 6

7 Handlingsprogrammets åtgärdsdel Mål och delmål är politiskt antagna enligt Gemensam policy för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla kommuner Tobak Tobaksfri livsstart Minska den totala tobaksanvändningen Andelen rökfria blivande mödrar ska öka från 82 % till 90 %, uppfylles senast 2009 Information och ökad kunskap om risker med tobak och passiv rökning i samband med graviditet och föräldraskap Mätmetod: Statens folkhälsoinstitut, Kommunala basfakta för folkhälsoplanering, jämförelseår Ansvarig att driva frågan: Team Stöd och Lärande Ansvarig för uppföljning: Familjeutskott Exempel på samverkansparter: Region Skåne, närliggande kommuner, frivillig-/intresseorganisationer Målgrupp: Rökande blivande mödrar Barn under 18 år ska vara tobaksfria Andelen rökfria 1 barn och ungdomar under 18 år ska öka från 66 % till 85 %, uppfylles senast 2009 Andelen snusfria 2 barn och ungdomar under 18 år ska öka från 78 % till 90 %, uppfylles senast 2009 Alla elever ska varje vecka ha schemalagd aktivitet i form av social färdighetsträning i syfte att stärka barn och ungdomar att säga NEJ till tobak Förstärkning av arbetet inom elevhälsovården Öka kunskapen om tobaksförebyggande arbete för personal som jobbar med barn och ungdomar Mätmetod: Drogvaneundersökning skolår 9 och gymnasiet år 2, jämförelseår Elever i skolår 9 och årskurs 2 gymnasiet har svarat på frågan Röker du? svarat Ja, varje dag, Ja, nästan varje dag, ja, men bara på veckosluten, Ja, men bara när jag är på fest eller Ja, men bara ibland. 2 Elever i skolår 9 och årskurs 2 gymnasiet har på frågan Snusar du? svarat Ja, varje dag, Ja, nästan varje dag, eller Ja, men bara ibland. 7

8 Ansvarig att driva frågan: Team Skola F-6, Team Skola 7-9/Fritidsgård, Team Stöd och Lärande Ansvarig för uppföljning: Familjeutskott Exempel på samverkansparter: Team Förskola/Familjedaghem, Team Medborgarservice, Sydskånska Gymnasieförbundet, Region Skåne, närliggande kommuner, frivillig-/intresseorganisationer, detaljhandel, krögare Målgrupp: Barn, ungdomar, föräldrar och vuxna samt personal som arbetar med barn och ungdomar Minska andelen barn och ungdomar under 18 år som får tillgång till tobak genom försäljning i butik, från 24% till nollvision Rutiner för kontroll av tobaksförsäljning ska vara förankrade i tillsynsplan Mätmetod: Drogvaneundersökning skolår 9 och gymnasiet år 2, jämförelseår Provköp Ansvarig att driva frågan: Team Medborgarservice Ansvarig för uppföljning: Familjeutskott Exempel på samverkansparter: Detaljhandel, Polismyndigheten Målgrupp: Barn och ungdomar Minska tillgängligheten av tobak förmedlad av föräldrar, syskon m fl, uppfylles senast 2009 Information till föräldrar och vuxna Fortsatt utvecklande av tobakspolicy i de verksamheter och miljöer där barn och ungdomar vistas Mätmetod: Drogvaneundersökning skolår 9 och gymnasiet år 2, jämförelseår 2005 Ansvarig att driva frågan: Team Skola F-6, Team Skola 7-9/Fritidsgård, Team Stöd och Lärande, Team Medborgarservice Ansvarig för uppföljning: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Familjeutskott Exempel på samverkansparter: Team Förskola/Familjedaghem, Sydskånska Gymnasieförbundet, närliggande kommuner, frivillig-/intresseorganisationer, detaljhandel Målgrupp: Barn, ungdomar, föräldrar och vuxna samt personal som arbetar med barn och ungdomar Föreningar som vill ha tillgång till kommunalt stöd ska ha alkohol- och drogpolicy för sin verksamhet, uppfylles senast 2008 Öka kunskapen om det sociala ledarskapet inom föreningslivet och idrottsverksamheter Fortsatt utvecklande av tobakspolicy i de verksamheter och miljöer där barn och ungdomar vistas 8

9 Mätmetod: Rapportering i verksamhetsberättelser Ansvarig att driva frågan: Team Medborgarservice Ansvarig för uppföljning: Kommunstyrelsens arbetsutskott Exempel på samverkansparter: Närliggande kommuner, frivillig-/intresseorganisationer, Skåneidrotten Målgrupp: Föreningsaktiva; barn, ungdomar och vuxna Andelen tobaksfria vuxna ska öka Andelen rökfria miljöer ska öka Andelen tobaksrelaterade skador ska minska Andelen rökfria 3 vuxna ska öka från 79 % till 90 %, uppfylles senast 2009 Öka andelen rökfria miljöer och verksamheter Mätmetod: Folkhälsoenkät Skåne, jämförelseår 2004 Ansvarig att driva frågan: Team Medborgarservice Ansvarig för uppföljning: Kommunstyrelsens arbetsutskott Exempel på samverkansparter: Region Skåne, närliggande kommuner, frivillig-/intresseorganisationer Målgrupp: Rökare Verka för och utarbeta policy för nollgräns för arbets- och arvodesrelaterad rökning i kommunala verksamheter, uppfylles senast Syftet är att vara ett gott föredöme för samtliga arbetsplatser och för att ge kommunens medborgare god kvalitet Nikotinavvänjningsprogram erbjuds av arbetsgivare Rekrytering - förutsätter rökfri under arbetstid Mätmetod: Arbetsplatsundersökning Ansvarig att driva frågan: Utveckling och Ledning Ansvarig för uppföljning: Kommunstyrelsens arbetsutskott Exempel på samverkansparter: Företagshälsan Målgrupp: Rökare 3 Vuxna i åldern år har på frågan Röker du? svarat Ja, dagligen eller Ja, men inte alla dagar. 9

10 Alkohol Mål och delmål är politiskt antagna enligt Gemensam policy för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla kommuner Minska den totala alkoholkonsumtionen Ingen alkohol ska tillhandahållas till barn under 18 år Genomsnittsåldern för alkoholdebut ska höjas Alla elever ska varje vecka ha schemalagd aktivitet i form av social färdighetsträning i syfte att stärka barn och ungdomar att säga NEJ till alkohol Debutåldern för första berusningstillfället ska vara lägst 18 år, uppfylles senast 2009 Ingen alkohol ska tillhandahållas av föräldrar och andra vuxna till barn under 18 år, uppfylles senast 2009 Information och ökad kunskap om sambandet mellan barns alkoholkonsumtion och föräldrars bjudvanor Fortsatt förstärkning av arbetet inom elevhälsovården Barn från familjer med missbruk, psykisk problematik ska erbjudas gruppverksamhet Tidiga insatser i form av samverkan: skola, socialtjänst och polis Öka samverkan kring större händelser och storhelger Rutiner för tillsyn av alkoholförsäljning och alkoholservering ska vara förankrade i tillsynsplan Erbjuda krögare och serveringspersonal ändamålsenlig utbildning 10

11 Mätmetod: Drogvaneundersökning skolår 9 och gymnasiet år 2, jämförelseår 2005 Ansvarig att driva frågan: Team Skola F-6, Team Skola 7-9/Fritidsgård, Team Stöd och Lärande Ansvarig för uppföljning: Familjeutskott Exempel på samverkansparter: Team Förskola/Familjedaghem, Polismyndigheten, frivillig- /intresseorganisationer Målgrupp: Barn, ungdomar, föräldrar och vuxna samt personal som arbetar med barn och ungdomar Öka andelen alkoholfria mötesplatser och fritidsaktiviteter Föreningar som vill ha tillgång till kommunalt stöd ska ha alkohol- och drogpolicy för sin verksamhet, uppfylles senast 2008 Öka kunskapen om det sociala ledarskapet inom föreningslivet och idrottsverksamheter Fortsatt utvecklande av policy i de verksamheter och miljöer där barn och ungdomar vistas Mätmetod: Rapportering i verksamhetsberättelser Ansvarig att driva frågan: Team Medborgarservice Ansvarig för uppföljning: Kommunstyrelsens arbetsutskott Exempel på samverkansparter: Närliggande kommuner, frivillig-/intresseorganisationer Målgrupp: Föreningsaktiva; barn, ungdomar och vuxna Antal skador till följd av alkohol ska minska Minska berusningsdrickandet Riskkonsumtion 4 av alkohol hos unga vuxna ska minska, uppfylles senast 2009 Öka kunskapen och opinionsbildning Erbjuda krögare och serveringspersonal ändamålsenlig utbildning Rutiner för tillsyn av alkoholförsäljning och alkoholservering ska vara förankrade i tillsynsplan 4 Riskkonsumtion av alkohol beräknas utifrån fyra AUDIT-frågor som ger ett index: hur ofta och hur mycket vid ett vanligt tillfälle samt hur ofta som en större mängd dricks vid ett och samma tillfälle. Dessutom ingår även de som varit berusade två till tre gånger i månaden eller oftare i gruppen (Statens folkhälsoinstitut, 2004:48). 11

12 Mätmetod: Folkhälsoenkät Skåne, ålderskategori år, jämförelseår 2006 Ansvarig att driva frågan: Team Stöd och Lärande, Team Medborgarservice Ansvarig för uppföljning: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Familjeutskott Exempel på samverkansparter: Länsstyrelsen, Polismyndigheten, närliggande kommuner, frivillig-/intresseorganisationer, krögare Målgrupp: Kommuninvånare, riskkonsumenter Verka för ökad användning av alkolås med början i kommunens fordon Krav på alkolås vid upphandling och byte av kommunala fordon Mätmetod: Inventering Ansvarig att driva frågan: Ansvarig för kommunens upphandlingsreglemente Ansvarig för uppföljning: Kommunstyrelsens arbetsutskott Social utslagning på grund av alkohol ska motverkas Antalet som är beroende av insatser från socialtjänsten pga alkoholrelaterade problem ska minska, uppfylles senast 2009 Förebyggande arbete ska prioriteras Ge förutsättningar för att stärka föräldrars handlingskraft Förbättra vårdkedjor Mätmetod: Registeruppgifter, jämförelseår 2006 Ansvarig att driva frågan: Team Stöd och Lärande Ansvarig för uppföljning: Familjeutskott Exempel på samverkansparter: Region Skåne, närliggande kommuner, frivillig- /intresseorganisationer Målgrupp: Riskgrupper 12

13 Narkotika Mål och delmål är politiskt antagna enligt Gemensam policy för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla kommuner Målet är ett narkotikafritt samhälle Inga ungdomar ska testa eller använda narkotika Alla elever ska varje vecka ha schemalagd aktivitet i form av social färdighetsträning i syfte att stärka barn och ungdomar att säga NEJ till narkotika Inga ungdomar ska testa eller använda narkotika Fortsatt förstärkning av arbetet inom elevhälsovården Barn från familjer med missbruk, psykisk problematik ska erbjudas gruppverksamhet Tidiga insatser i form av samverkan skola, socialtjänst och polis Öka samverkan kring större händelser och storhelger Mätmetod: Drogvaneundersökning skolår 9 och gymnasiet år 2, jämförelseår 2005 Ansvarig att driva frågan: Team Skola F-6, Team Skola 7-9/Fritidsgård, Team Stöd och Lärande Ansvarig för uppföljning: Familjeutskott Exempel på samverkansparter: Team Förskola/Familjedaghem, Region Skåne, Polismyndigheten, närliggande kommuner, frivillig-/intresseorganisationer Målgrupp: Barn, ungdomar, föräldrar och vuxna samt personal som arbetar med barn och ungdomar 13

14 SMART-mål Exempel på åtgärder Öka andelen alkoholfria mötesplatser och fritidsaktiviteter Föreningar som vill ha tillgång till kommunalt stöd ska ha alkohol- och drogpolicy för sin verksamhet, uppfylles senast 2008 Öka kunskapen om det sociala ledarskapet inom föreningslivet och idrottsverksamheter Fortsatt utvecklande av policy i de verksamheter och miljöer där barn och ungdomar vistas Mätmetod: Rapportering i verksamhetsberättelser Ansvarig att driva frågan: Team Medborgarservice Ansvarig för uppföljning: Kommunstyrelsens arbetsutskott Exempel på samverkansparter: Närliggande kommuner, frivillig-/intresseorganisationer Målgrupp: Föreningsaktiva; barn, ungdomar och vuxna Minimera antalet narkotikamissbrukare Tidiga insatser för riskgrupper i form av samverkan skola, socialtjänst och polis Antalet narkotikamissbrukare ska minska med 50 %, senast 2009 Verka för ökad polisiär verksamhet samt planerade insatser Förbättra vårdkedjor Mätmetod: Skåne-UNO, jämförelseår 2004 Ansvarig att driva frågan: Team Stöd och Lärande Ansvarig för uppföljning: Familjeutskott Exempel på samverkanspartner: Region Skåne, Polismyndigheten, närliggande kommuner, frivillig-/intresseorganisationer Målgrupp: Riskgrupper, missbrukare 14

15 Doping Mål och delmål är politiskt antagna enligt Gemensam policy för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla kommuner Målet är ett dopingfritt samhälle Målet är ett dopingfritt samhälle Fortsatt utvecklande av policy och ökad kunskap om det sociala ledarskapet inom föreningsliv och idrottsverksamheter Information och ökad kunskap om doping till skola, fritidssektor samt privata verksamheter Skolan tar regelbundet upp doping inom ämnet idrott och hälsa Mätmetod: Rapportering i verksamhetsberättelser Ansvarig att driva frågan: Team Medborgarservice, Team Stöd och Lärande, Team Skola 7-9/Fritidsgård Ansvarig för uppföljning: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Familjeutskott Exempel på samverkansparter: Polismyndigheten, Region Skåne, närliggande kommuner, frivillig-/intresseorganisationer, privata verksamheter Målgrupp: Föreningsaktiva; barn, ungdomar och vuxna 15

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Sjöbo kommun 2007-2010

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Sjöbo kommun 2007-2010 1(17) Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och Antaget i Kommunfullmäktige den 25 april 2007 2(17) Inledning Kommunstyrelserna i Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla kommuner har avtalat om samverkan kring

Läs mer

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns kommun 2007-2010

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns kommun 2007-2010 Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns kommun 2007-2010 Antaget av Kommunfullmäktige den 26 mars 2007 Inledning Kommunstyrelserna i Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

Mål för det tobaks-, alkoholoch drogförebyggande arbetet i Bromölla kommun 2009-2012

Mål för det tobaks-, alkoholoch drogförebyggande arbetet i Bromölla kommun 2009-2012 Mål för det tobaks-, alkoholoch drogförebyggande arbetet i Bromölla kommun 2009-2012 Antaget av Bromölla kommuns fullmäktige 2009-04-27 sidan Innehållsförteckning 2 Varför ska Bromölla kommun ha tobaks-,

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Fastställt av kommunfullmäktige 2010-03-25 Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Bakgrund...3 3. Syfte...3 4. Mål...3

Läs mer

Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010.

Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010. Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010. Nationella mål Minska bruket av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskande skadeverkningar

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Tillsammans mot våld och droger. Reviderad

HANDLINGSPLAN. Tillsammans mot våld och droger. Reviderad HANDLINGSPLAN Tillsammans mot våld och droger Reviderad 2010-09-22 Inledning I denna övergripande handlingsplan presenteras inriktningar och åtgärder för det vålds-, tobaks-, alkohol- och drogförebyggande

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige den 19 maj 2010, 104. Dnr: 316/10-900. DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 Båstads kommuns drogförebyggande strategi handlar ytterst om att bedriva ett långsiktigt förebyggande

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-21 Kf 98 Inledning Varbergs kommun ska medverka till att stärka en god folkhälsa för ökad livskvalitet för medborgarna

Läs mer

till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun

till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun BAKGRUND till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun Inledning Detta program innehåller Uddevalla kommuns politiska mål och strategier för det alkohol- och drogförebyggande arbetet.

Läs mer

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Antagen av kommunfullmäktige: 2007-08-30. INLEDNING I handlingsplanen presenteras inriktningar och åtgärder för det drogförebyggande

Läs mer

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1 Alkohol och drogpolitiskt handlingsprogram för Sala kommun Bakgrund Bruk och missbruk av alkohol och droger är ett allvarligt folkhälso- och samhällsproblem i såväl Sala som i resten av landet. Alkoholkonsumtionen

Läs mer

Förord. Låt oss tillsammans hjälpas åt att förverkliga denna policy och därmed skapa ett tryggare och hälsosammare samhälle!

Förord. Låt oss tillsammans hjälpas åt att förverkliga denna policy och därmed skapa ett tryggare och hälsosammare samhälle! Drogpolitisk policy Förord Alkohol och droger är ett av de största folkhälsoproblemen. Här kan vetenskapligt påvisas samband med cancer, skrumplever, infektioner, barnlöshet, demens, misshandel och mord

Läs mer

Alkohol och drogpolitiskt program

Alkohol och drogpolitiskt program Alkohol och drogpolitiskt program Syfte med det alkohol- och drogpolitiska programmet Att få fram ett heltäckande kommunprogram som involverar alla verksamheter inom kommunen samt andra myndigheter och

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Hudiksvalls kommun 2009-2013 Förord Det drogförebyggande arbetet i Hudiksvalls kommun utgår från ett folkhälsoperspektiv och syftar till att främja alla medborgares rätt till en

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE POLICY

DROGFÖREBYGGANDE POLICY DROGFÖREBYGGANDE POLICY 2 DROGFÖREBYGGANDE POLICY Nacka kommuns policy för drogförebyggande arbete för åldrarna 0 18 år. Antagen av Kommunstyrelsen 4 maj 2009. NACKA KOMMUNS DROGFÖREBYGGANDE POLICY Det

Läs mer

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Regeringen Nationell handlingsplan för att förebygga ALKOHOLSKADOR Nationell handlingsplan mot NARKOTIKA Minska sociala, fysiska och psykiska skador

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program för s kommun Innehåll Drogpolitiskt program... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Alkohol... 5... 5 Barn och ungdomar... 6 Vuxna... 6 Narkotika... 8... 8 Barn och

Läs mer

SOTENÄS KOMMUN DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2005-2009

SOTENÄS KOMMUN DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2005-2009 SOTENÄS KOMMUN DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2005-2009 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund till programmet... 3 1.2. Vem berörs av programmet?... 4 2. Styrande dokument... 4 2.1. Nationell

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun

Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun Ett program framtaget av Förebyggande rådet i Skellefteås ingående aktörer i samverkan med landstinget, föreningar och organisationer, samt med

Läs mer

ANDT-strategi för Varbergs kommun

ANDT-strategi för Varbergs kommun ANDT-strategi för Varbergs kommun Dokumenttyp: Strategi Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: ANDT-strategi Beslutsdatum: 2015-09-29, 188 Dokumentansvarig avdelning: Kommunkansliet

Läs mer

Drogpolitiskt program för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 19 april 2010, 57

Drogpolitiskt program för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 19 april 2010, 57 Drogpolitiskt program för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige den 19 april 2010, 57 Bakgrund Hösten 2007 antogs Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål. En god och jämlik hälsa i Örebro län 2008-2011.

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun

Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun Kommunfullmäktige 2005-06-14, 43 Sidan 1 av 14 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Hur har arbetet bedrivits 4. Samverkan 5. Ansvarsfördelning

Läs mer

Drogpolitiskt handlingsprogram för Hammarlands kommun angående alkohol, narkotika, doping och tobak

Drogpolitiskt handlingsprogram för Hammarlands kommun angående alkohol, narkotika, doping och tobak Drogpolitiskt handlingsprogram för Hammarlands kommun angående alkohol, narkotika, doping och tobak Godkänt av kommunfullmäktige den 1.10.2015 Varför ett kommunövergripande handlingsprogram? Drogmissbruket

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 2 Bakgrund I Eda kommun verkar samverkansgruppen Edas Ansvar, vilken är tvärsektoriell

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program 1 Antaget av kommunfullmäktige 1997-09-17, 258, Dnr: 134/96.709 1997-06-18, 244 Alkohol- och drogpolitiskt program Älvkarleby kommuns alkohol- och drogpolitiska program skall ligga i linje med nationella

Läs mer

Tobak. Handlingsprogrammets åtgärdsdel 1(6) 2008-03-31

Tobak. Handlingsprogrammets åtgärdsdel 1(6) 2008-03-31 Handlingsprogrammets åtgärdsdel Tobak 1(6) Mål och delmål är politiskt antagna enligt Gemensam policy för Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla kommuner 2005 2009. Policymål: Minska den totala tobaksanvändningen

Läs mer

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete Tobaksfri kommun en del i ett hälsofrämjande arbete 1 Denna broschyr är en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i rapporten Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet.

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program Alkohol- och drogpolitiskt program Förslag från livsmiljörådet Antaget av kommunfullmäktige den 19 juni 2006 Dnr KS2006/421 Kommunkansliet Alko_06.doc Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Inställning...

Läs mer

- alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015. antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68

- alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015. antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68 - alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015 -1- antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68 - 2 - - alkohol- och drogpolitiskt program - Innehållsförteckning Inledning...5

Läs mer

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Upprättad: 2014-06-02 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-09-29, 82 Kontaktperson: Mikael Lundgren Innehållsförteckning VISION... 3 VÄRDEGRUND... 3

Läs mer

Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun

Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun Inledning Kommunen tar i detta program tydlig ställning vad gäller droger på det lokala planet. Det skall vara vägledande för nämnder och förvaltningar i verksamhetsplanering

Läs mer

ALKOHOL- & DROGPOLICY

ALKOHOL- & DROGPOLICY ALKOHOL- & DROGPOLICY FÖR VÄXJÖ KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-20 gruppen som dricker allra mest har ökat markant alkohol- och drogpolicy för växjö kommun ALKOHOL- OCH DROGPOLICY för Växjö

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun

Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun Dnr: 602/05 Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun Folkhälsoperspektivet Antagen av kommunfullmäktige 2006-01-26 Komplement till Folkhälsopolicy för Laholm 2003-2008 FOLKHÄLSOPERSPEKTIVET Folkhälsoperspektivet

Läs mer

alkohol- och drogpolitiskt program

alkohol- och drogpolitiskt program alkohol- och drogpolitiskt program Särtryck ur Folkhälsopolitiska programmet för gotlands kommun 2003-2006 Alkohol- och drogpolitik en del av folkhälsopolitiken Var tredje elev röker i årskurs 9 varav

Läs mer

Policy och riktlinjer

Policy och riktlinjer Policy och riktlinjer ANDT (ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING OCH TOBAK) ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17 Bakgrund Den 30 mars 2011 antog riksdagen en samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-,

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Alkohol- och drogpolitiskt program Antaget av Kommunfullmäktige 2007-10-11, 178 Folkhälsorådet Skrivelse 1 (5) 2007-05-14 Lis palm 0526-19121 Dnr: lis.palm@stromstad.se

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Folkhälsa i Bollnäs kommun

Folkhälsa i Bollnäs kommun KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Karin Bjellman 2014-02-24 Dnr 13-0121 Folkhälsa i Bollnäs kommun 2014 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014 02 24 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 1 YDRE KOMMUN ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 Antagen av Kf 70 2012-10-08 Dnr. KS 2012/ 0088 2 Innehållsförteckning 2 Bakgrund 3 Inledning 3 De nationella övergripande och

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR EN DROGFRI SKOLA

HANDLINGSPLAN FÖR EN DROGFRI SKOLA HANDLINGSPLAN FÖR EN DROGFRI SKOLA DROGFRI GYMNASIESKOLA, GYMNASIESÄRSKOLA OCH VUXENUTBILDNING HANDLINGSPLAN FÖR EN DROGFRI GYMNASIESKOLA, GYMNASIESÄR- SKOLA OCH VUXENUTBILDNING Oscars verksamhetsområde

Läs mer

Drogpolitiskt program 2010. Avseende tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

Drogpolitiskt program 2010. Avseende tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Drogpolitiskt program 2010 Avseende tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Inledning Drogfrågorna är en viktig del av Sveriges folkhälsopolitik. Att begränsa skadorna av alkohol är en viktig faktor

Läs mer

Drogpolitisk plan. för. Götene kommun Antagen av Kommunfullmäktige

Drogpolitisk plan. för. Götene kommun Antagen av Kommunfullmäktige Drogpolitisk plan för Götene kommun 2010-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-26 Innehållsförteckning VISION... 3 VÄRDEGRUND... 3 INLEDNING... 3 OMVÄRLDSANALYS... 3 NULÄGESBESKRIVNING... 4 FOKUSOMRÅDEN...

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2006-08-31 Alkohol är en socialt etablerad dryck som det stora flertalet konsumerar med måtta, och har glädje av. Vi måste

Läs mer

Drogpolitiskt program för Kumla kommun

Drogpolitiskt program för Kumla kommun Drogpolitiskt program för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige den 19 april 2010, 57 Bakgrund Hösten 2007 antogs Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål. En god och jämlik hälsa i Örebro län 2008-2011.

Läs mer

alkohol- och drogförebyggande arbetet i Örebro län 2008-2011

alkohol- och drogförebyggande arbetet i Örebro län 2008-2011 Strategi för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Örebro län 2008-2011 Samrådsgruppen för alkohol- och narkotikapreventivt arbete i Örebro län Omslag: Sjön Möckeln en frusen vinterdag i januari

Läs mer

att de mål som antagits kopplas till aktiviteter och följs upp genom nyckeltal

att de mål som antagits kopplas till aktiviteter och följs upp genom nyckeltal Antagen i Kommunstyrelsen XX-XX-XX Revidering görs under 2019 För att långsiktigt lyckas i arbetet med att minska problemen kring och användningen av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel, ANDTS,

Läs mer

Alkohol- och Drogpolicy

Alkohol- och Drogpolicy Alkohol- och Drogpolicy för föreningar i Norsjö kommun Handbok för föreningsledare. Information för vårdnadshavare och medlemmar. Antaget av föreningen:. Styrelsens ordförande:. Datum: Syfte Syftet med

Läs mer

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län Foto: Richard Ryan Danderyds kommun den 17 april 2013 Nationell

Läs mer

Drogpolitiskt handlingsprogram

Drogpolitiskt handlingsprogram LILLA EDETS KOMMUN Drogpolitiskt handlingsprogram Fastställt av fullmäktige 2006-06-21, 34 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1. Bakgrund till handlingsprogrammet... 3 1.2. Vilka berörs av handlingsprogrammet?...

Läs mer

Plan för arbetet mot droger på Hjärupslundsskolan

Plan för arbetet mot droger på Hjärupslundsskolan 2010-11-30 1(5) HJÄRUPSLUNDSSKOLAN Plan för arbetet mot droger på Hjärupslundsskolan Målsättning/riktlinjer På Hjärupslundsskolan är målsättningen att det ska vara en drogfri miljö. Det innebär ett förbud

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt. program

Alkohol- och drogpolitiskt. program Alkohol- och drogpolitiskt program Haparanda Stad Antagen av kommunfullmäktige 2005-02-21, 5 INNEHÅLL Sida 1. AKTUELL SITUATION SVERIGE 1 Den nationella handlingsplanen Den kommunala handlingsplanen 2.

Läs mer

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Överenskommelsen bygger på fem steg... 3 Inledning...

Läs mer

DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN

DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN 1 DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 5 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 DROGPOLITIK... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Nationella handlingsplaner... 3 1.3 Lokala styrdokument...

Läs mer

DRoGFöReByGGAnDe handlingsplan

DRoGFöReByGGAnDe handlingsplan Drogförebyggande Handlingsplan Sölvesborgs kommun innehåll Del 1 Tillsyn 5 Del 2 Förebyggande insatser 9 Del 3 Informations- och utbildningsinsatser 15 Del 4 Behandlande insatser 24 Kontakta oss 26 Denna

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program. Revidering antagen av kommunfullmäktige 2008-02-25, 5

Alkohol- och drogpolitiskt program. Revidering antagen av kommunfullmäktige 2008-02-25, 5 Alkohol- och drogpolitiskt program Revidering antagen av kommunfullmäktige 2008-02-25, 5 1 Innehållsförteckning Sida 1. Aktuell situation -Sverige... 3 1.1 Den nationella handlingsplanen '... 3.........

Läs mer

Länsrapport 2012 Malmös stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet

Länsrapport 2012 Malmös stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet Länsrapport 2012 Malmös stadsdelar Det ANDT-förebyggande arbetet 1. 1. Stadsdelens namn Stadsdelens namn: Centrum Fosie Husie SDF Hyllie SDF Kirseberg Limhamn-Bunkeflo Oxie Rosengård SDF Södra innerstaden

Läs mer

152 Översyn och samordning av drogpolicy för Höörs kommun

152 Översyn och samordning av drogpolicy för Höörs kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-08-15 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2016/255 152 Översyn och samordning av drogpolicy för Höörs kommun Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Barn- och utbildningsnämnden,

Läs mer

Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014

Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014 Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014 Handläggare: Johan Sjöholm Datum: 2012-10-08 Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Bakgrund... 4 2.1 Definition droger... 4

Läs mer

Handlingsplan. För drogfri skola och kommunalt driven fritidsverksamhet. Handbok för personal som arbetar med barn och ungdom i Ystads kommun.

Handlingsplan. För drogfri skola och kommunalt driven fritidsverksamhet. Handbok för personal som arbetar med barn och ungdom i Ystads kommun. Handlingsplan För drogfri skola och kommunalt driven fritidsverksamhet. Handbok för personal som arbetar med barn och ungdom i Ystads kommun. Information till vårdnadshavare och barn/elever. Upprättad

Läs mer

Handlingsplan. För drogfri förskola, skola och kommunalt driven fritidsverksamhet.

Handlingsplan. För drogfri förskola, skola och kommunalt driven fritidsverksamhet. Handlingsplan För drogfri förskola, skola och kommunalt driven fritidsverksamhet. Handbok för personal som arbetar med barn och ungdom i Ystads kommun. Information till vårdnadshavare och barn/elever.

Läs mer

Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016

Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016 Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016 1 Inledning Folkhälsorådet i Mariestad är ett politiskt övergripande rådgivande organ för Mariestads kommun där politiker från kommunen och hälso- och sjukvården samverkar

Läs mer

Förord. Människor är som stenar, en del är runda, en del är välslipade andra är kantiga. Heléne Björklund Kommunstyrelsens ordförande

Förord. Människor är som stenar, en del är runda, en del är välslipade andra är kantiga. Heléne Björklund Kommunstyrelsens ordförande Förord Hälsa och trygghet är viktiga grundstenar i vårt samhälle. Missbruk av alkohol och narkotika leder ofta till allvarliga problem med hälsan samt våld och kriminalitet. Därför är det drogförebyggande

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM

ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM 2004-2006 2006 Antaget av kommunfullmäktige ktige 2004-04 04-26 Innehållsförteckning 2 Bakgrund Sid 3-4 Övergripande mål för alkohol- och drogpolitiska Sid 5 programmet

Läs mer

Folkhälsoplan Åstorps kommun

Folkhälsoplan Åstorps kommun Folkhälsoplan Åstorps kommun www.astorp.se Folkhälsoplan Åstorps kommun Dnr 2014/111 Antagen av Folkhälsorådet 2015.04.14 Upplaga: 3 1 Miljö Samhällsekonomiska strategier Trafik Sömnvanor Utbildning Fritid

Läs mer

Revidering av STAN-programmet - Stockholms Tobaks-, Alkohol- och Narkotikapolitiska program

Revidering av STAN-programmet - Stockholms Tobaks-, Alkohol- och Narkotikapolitiska program KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING STÖD TILL RESULTATSTYRNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-01-21 Handläggare: Lars Neveling Telefon: 08-508 08 448 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Revidering av STAN-programmet

Läs mer

LÄGESRAPPORT PREDA. PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19. Utecklingsområdet SKOLAN

LÄGESRAPPORT PREDA. PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19. Utecklingsområdet SKOLAN PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19 LÄGESRAPPORT PREDA Utecklingsområdet SKOLAN Minska användning av droger och alkohol bland barn och ungdomar i Kramfors kommun. Effektmål Öka ungdomars självkännedom

Läs mer

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Syftet med handlingsplanen är att konkretisera insatserna i kommunen

Läs mer

DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR UPPSALA KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-12-18

DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR UPPSALA KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-12-18 KOMMUNSTYRELSEN DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR UPPSALA KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-12-18 Syfte Föreliggande drogpolitiska program tydliggör och konkretiserar Uppsala kommuns samlade vilja och inriktning

Läs mer

Förslag till drogpolitiskt program för Knivsta kommun KS-2010/298

Förslag till drogpolitiskt program för Knivsta kommun KS-2010/298 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-04-27 Kommunstyrelsen Förslag till drogpolitiskt program för Knivsta kommun KS-2010/298 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att förslag till

Läs mer

Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015. Antagen av KF 2012-06-11, 87

Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015. Antagen av KF 2012-06-11, 87 Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015 Antagen av KF 2012-06-11, 87 Definitioner Man måste skilja på hälsa, som är en fråga för individen, och folkhälsa som är en fråga för samhället. Folkhälsoarbetet

Läs mer

En drogfri miljö. för barn och unga

En drogfri miljö. för barn och unga En drogfri miljö för barn och unga Denna skrift beskriver vad som gäller kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och överdrivet spelande för grund- och grundsärskolan, gymnasie- och gymnasiesärskolan

Läs mer

Handlingsplan. för drogfritt gymnasium. Handbok för personal och elever på Ystad Gymnasium. Information till vårdnadshavare och elever

Handlingsplan. för drogfritt gymnasium. Handbok för personal och elever på Ystad Gymnasium. Information till vårdnadshavare och elever Handlingsplan för drogfritt gymnasium Handbok för personal och elever på Ystad Gymnasium Information till vårdnadshavare och elever Upprättad av Gymnasienämnden 16-10-28 DROGFRITT GYMNASIUM Kultur o Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Länsrapport 2012 Blekinge län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Blekinge län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Blekinge län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborgs Alkohol 75% 3 Tobak 75% 3 Narkotika 50% 2 Dopning

Läs mer

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare.

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Folkhälsoprogram 2016 2019 Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Timrå en stark kommun i en växande region

Läs mer

S ANDT-strategi Strategier

S ANDT-strategi Strategier www.hassleholm.se S ANDT-strategi Strategier Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte... 3 Avgränsning... 4 Definitioner... 4 Lokala ståndpunkter... 5 Övergripande målområden... 5 Relaterade dokument...

Läs mer

nriktningsmål och strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete

nriktningsmål och strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete I nriktningsmål och strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete Antaget av kommunfullmäktige 2006-09-25 KF 104, dnr 04/KS 0460 Inriktningsmål och strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Länsrapport 2012 Gotlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Gotlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Gotlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namns Kommunens namn: Region Gotland Alkohol 100% 1 Tobak 100% 1 Narkotika 100% 1 Dopning 0% 0 Ingen person var

Läs mer

Många tycker att livet är......en enda stor fest! Vad tycker du?

Många tycker att livet är......en enda stor fest! Vad tycker du? Många tycker att livet är......en enda stor fest! Vad tycker du? Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 31 aug 2006 Utgiven av Arbetsgruppen för alkoholoch drogpolitiska

Läs mer

Drogpolitisk policy för Landskrona kommun - alkohol, tobak och narkotika

Drogpolitisk policy för Landskrona kommun - alkohol, tobak och narkotika Vuxenförvaltningen 1(6) Datum 2007-03-30 Handläggare Er Referens Vår Referens Claes Zachrison dnr 2006/131 016 6001 Förvaltningsutredare Drogpolitisk policy för Landskrona kommun - alkohol, tobak och narkotika

Läs mer

DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016

DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016 DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016 2016 2020 Beskrivning av Kalmar kommuns delmål utifrån nationella och regionala ANDT-strategier. Tfn. 0480-45 00 00 (kontaktcenter) kommun@kalmar.se

Läs mer

Stadsdelar 2. övriga ANDT 2012

Stadsdelar 2. övriga ANDT 2012 Stadsdelar 2. övriga ANDT 2012 Enkät till stadsdelen om det ANDT-förebyggande arbetet under 2012 Här är den enkät som avser stadsdelens ANDT-förebyggande arbete under 2012 inom ramen för den så kallade

Läs mer

DROGPOLITISKT PROGRAM

DROGPOLITISKT PROGRAM DROGPOLITISKT PROGRAM 2016 2020 Beskrivning av Kalmar kommuns delmål utifrån nationella och regionala ANDT-strategier. Tfn. 0480-45 00 00 (kontaktcenter) kommun@kalmar.se www.kalmar.se INLEDNING Kalmar

Läs mer

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Sidan 1 av 6 Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Parter Lokalpolisområde Östhammar och Östhammars kommun. Trygg i Östhammars Kommun (TRÖ) Det lokala brottsförebyggande rådet, Trygg i Östhammars

Läs mer

med handlingsplan åren Antaget av kommunfullmäktige

med handlingsplan åren Antaget av kommunfullmäktige S Drogpolitiskt program med handlingsplan åren 2016-2020 Antaget av kommunfullmäktige 2015-08-31 213 Drogpolitiskt program med handlingsplaner för Sunne kommun Inledning Det första drogpolitiska dokumentet

Läs mer

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning Drogpolicy Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning Reviderad juni 2016 Förebyggande arbete samt handlingsplan vid misstänkt eller bekräftad användning av droger Älvsbyns Gymnasium och vuxenutbildning ska

Läs mer

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Södermanlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Eskilstuna Flen Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Alkohol 85,7% 6 Tobak 85,7%

Läs mer

Tobaks-, alkohol- och drogförebyggande program i Ystads kommun 2010-2016

Tobaks-, alkohol- och drogförebyggande program i Ystads kommun 2010-2016 FÖRSLAG TILL Tobaks-, alkohol- och drogförebyggande program i Ystads kommun 2010-2016 1 2 1. Inledning... 5 1.1. Utgångspunkter... 5 1.2. Förkortningar som används i program och handlingsplan... 5 2. Styrdokument...

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Hammarby IF FF

Alkohol- och drogpolicy för Hammarby IF FF Alkohol- och drogpolicy för Hammarby IF FF Det är en övergripande målsättning att alla spelare i Hammarby IF FF skall erhålla sådan utbildning att det främjar spelarens utveckling både som fotbollspelare

Läs mer

för skola/fritidsgård i Norsjö kommun

för skola/fritidsgård i Norsjö kommun Drogpolicy för skola/fritidsgård i Norsjö kommun Handbok för personal Information för föräldrar och elever Antaget av kommunstyrelsen 2012-02-27 Mål Alla som arbetar inom skola och fritidsgård i Norsjö

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE. ISSN 2000-043X HebyFS 2012:05 Infördes i författningssamlingen den 7 maj 2012 Alkohol- och drogpolitisk plan för Heby kommun Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Handlingsplan för ANDT-strategi

Handlingsplan för ANDT-strategi www.hassleholm.se S Handlingsplan för ANDT-strategi Program och handlingsplaner Innehållsförteckning Alkohol... 3 Narkotika... 4 Dopning... 5 Tobak... 5 Diarienummer: 2015/418 700 Fastställt den: 2015-09-28

Läs mer

Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014

Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014 Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014 Drogförebyggare Håkan Fransson 1 Undersökning genomförd i Essunga

Läs mer

Drogpolicy. Antagen vid Styrelsemöte: Reviderad: Thomas Lundblad

Drogpolicy. Antagen vid Styrelsemöte: Reviderad: Thomas Lundblad Drogpolicy Antagen vid Styrelsemöte: 2012-03-13 Reviderad: Thomas Lundblad Inledning/Allmänt Visby AIK är en ideell idrottsförening som arbetar för idrottande, gemenskap, kamratskap och social fostran.

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Datum 2015-09-15 Ärende nr.2015-261.77 Verksamhetsplan 2016-2017 Lokalt folkhälsoarbete Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Innehållsförteckning Tibro kommuns folkhälsoarbete...

Läs mer