Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Sjöbo kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Sjöbo kommun 2007-2010"

Transkript

1 1(17) Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och Antaget i Kommunfullmäktige den 25 april 2007

2 2(17) Inledning Kommunstyrelserna i Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla kommuner har avtalat om samverkan kring arbetet med visioner och mål till det kommunövergripande policydokumentet Gemensam policy för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla kommuner Visionen man enats om är att: De tre kommunerna ska samverka till ett tobaks-, alkoholskadeoch narkotikafritt samhälle. Barn och ungdomar har rätt till en tobaks-, alkohol och narkotikafri uppväxt. Utifrån det gemensamma policydokumentet har kommundirektören utsett en arbetsgrupp som arbetat fram Sjöbo kommuns handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete. I arbetsgruppen har representanter från samtliga förvaltningar medverkat. Handlingsprogrammet utgör grunden för kommunens fortsatta främjande och förebyggande arbete inom området och skapar en bas för reflektion i kommunala verksamheter, hos myndigheter, organisationer samt för enskilda kommuninvånare. Mycket arbete sker redan och handlingsprogrammet betonar vikten av det fortsatta arbetet samt ger stöd till detta. Många människor ges möjlighet att vara delaktiga i det tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbetet. Ett brett stöd bland kommuninvånarna och personalen i Sjöbo kommun är en förutsättning för dess genomförande. Varför ett handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete? Förändrade omvärldsförhållanden och närheten till det övriga Europa har bl. a. medfört att Sveriges klassiska alkoholinstrument har förändrats och såväl tillgängligheten till alkohol som alkoholkonsumtion har ökat. De nya införselreglerna har inneburit att införseln för tobak och alkohol för privat bruk, i likhet med doping- och narkotikapreparat, ökat. Det finns även signaler på en ökning av alkoholrelaterade problem, bl.a. ungdomars berusningsdrickande, föräldrars och andra vuxnas bjudvanor. I regeringens nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner (prop. 2005/06:30) är huvudinriktningen att stimulera utvecklingen av målinriktade, strukturerade och samordnade förebyggande insatser på lokal nivå. Därför måste kommunerna i detta läge ta ett större ansvar för att förebygga skador till följd av tobak, alkohol och andra droger. Utgångspunkten i det kommunala förebyggande arbetet är att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med inriktning på frisk-/skyddsfaktorer i kombination med riskfaktorer.

3 3(17) Arbetet ska bedrivas med verkningsfulla metoder vars grund finns i forskning och beprövad erfarenhet. Vem berörs av programmet? Frågor gällande tobak, alkohol och andra droger berör alla kommuninvånare i Sjöbo kommun oavsett ålder, kön, inkomst och bostadsort. Ett stort ansvar vilar på vuxna, framförallt föräldrar, att agera som goda förebilder i syfte att påverka tobaks-, alkohol- och droganvändningen. Även kommunala nämnder och förvaltningar, föreningslivet, hälso- och sjukvård, restauranger, köpmän och andra företagare, kyrkan, Polismyndigheten, Försäkringskassan m.fl., det vill säga all verksamhet som bedrivs i Sjöbo kommun, omfattas av handlingsprogrammet. Strategier Det lokala arbetet ska följa lagar och förordningar samt kopplas till nationella styrdokument och handlingsplaner. Utgångspunkt för ett långsiktigt och effektivt arbete bör vara en helhetssyn som utgår från ett hälsofrämjande och förebyggande synsätt grundat på vetenskapligt belagd kunskap om bakomliggande frisk-, skydds- och riskfaktorer till bruk/missbruk av tobak, alkohol och droger. Detta kräver insatser som påverkar kommuninvånarnas kunskap, beteende, värderingar, vanor och attityder. Det förebyggande arbetet måste omfattas av flera åtgärder, med olika aktörer i samhället och på olika nivåer eftersom enskilda insatser sällan har effekt. Alkohol- och narkotikafrågan berör samhällets alla delar och ett brett tvärsektoriellt samarbete är nödvändigt. Styrdokument Nationella handlingsplaner Alkohollagen Tobakslagen Nationella målområden för folkhälsan FN:s barnkonvention WHO:s policydokument Regionala folkhälsostrategin Aktörer med särskilt ansvar

4 4(17) Alla är viktiga i det förebyggande arbetet. Dock finns det en rad aktörer som kan klassas som mycket betydelsefulla för att de förebyggande insatserna ska bli så verkningsfulla som möjligt. Barnomsorg och skola Barnomsorg och skola är den största aktören och en viktig arena i det förebyggande arbetet. Här nås samtliga barn och ungdomar. Att få eleverna att trivas i skolan är bland det mest avgörande för att skydda dem mot olika former av missbruk, våld, kriminalitet och psykiska besvär. Fritidsverksamhet och föreningar Fritidsaktivitet och föreningsliv är oerhört betydelsefullt för att främja en positiv utveckling och förebygga användning och bruk av tobak, alkohol och narkotika. Rådande förhållningssätt och normer inom en förening är betydelsefulla för barn och ungdomar. Föreningslivets förebilder är viktiga budbärare för sunda och hälsosamma levnadsvanor. Socialtjänst Socialtjänstens förebyggande arbete består främst av tidig upptäckt. Det handlar om att nå dem som har ett riskbeteende och då det gäller barn och ungdomar så är det viktigt att stödja dessa. Riskgrupper ska erbjudas strukturerat stöd och hjälp. Tillsynsmyndigheter I Sjöbo kommun är det kommunstyrelsen som ansvarar för tillståndsgivning och familjenämnden för tillsyn av att alkohollagen följs vid servering av alkohol. Miljö- och byggnadsförvaltningen utövar tillsyn av tobak och folköl. Prioriterade områden och grupper Efterfrågan Att arbeta med efterfrågan innebär att insatserna är inriktade på faktorer som driver personen eller gruppen till ett visst beteende, det vill säga brukar/missbrukar tobak, alkohol och narkotika. Detta kan ske genom information, opinionsbildning och undervisning med betoning på den enskilda personen. En förutsättning för att opinionsbildande insatser ska vara effektiva är att de kombineras med andra förebyggande insatser. Målgruppen barn och ungdomar ska enligt policydokumentet och handlingsprogrammet stödjas till en tobaks-, alkohol- och drogfri uppväxt. Kommunens insatser för att begränsa efterfrågan bland den vuxna delen av befolkningen är främst riktad till riskgrupper men belyser även vikten av att vara en bra förebild för barn och ungdomar.

5 5(17) Tillgänglighet Tillgängligheten begränsas av alkoholskatter, detaljhandelsmonopol, åldersgränser och tillståndsgivning och kontrollerad tillgänglighet/utbud har även visat sig vara betydelsefullt för det förebyggande arbetet. På kommunal nivå handlar det om effektiv tillsyn av försäljning av tobak och alkohol. När det gäller tillgänglighet ska gällande tobaks-, alkohol- och narkotikastrafflag efterlevas. Barn under 18 år ska inte kunna få tag på tobak, alkohol och droger och för att uppnå detta gäller det att få stopp på langning och försäljning till minderåriga. Ibland talar man om ungdomars alkoholkonsumtion som ett ungdomsproblem men i själva verket är det ett vuxenproblem. Det är vuxna som tillhandahåller alkoholen genom att sälja, bjuda, langa eller genom att inte ha kontroll på den egna alkoholen. Föräldrar Barn och ungdomar vill ha regler, att vuxna tar ansvar och sätter gränser. Det finns ett tydligt samband mellan föräldrars attityder till sina barns alkoholvanor och barnens alkoholvanor. Detta utgör ett starkt skäl till att engagera föräldrar i förebyggande insatser och betona föräldraansvaret. Riskgrupper Vissa människor löper större risk än andra att få alkohol- och narkotikaproblem. Det kan handla om människor som dricker större mängder alkohol eller missbrukar narkotika men att tillhöra en riskgrupp kan även handla om att växa upp i miljöer där det finns missbruk. De flesta som missbrukar narkotika har haft alkoholen som inkörsport. Att nå riskgrupper på ett tidigt stadium och därmed sätta in tidiga insatser är en oerhört viktig uppgift. Att nå riskgrupper kräver samverkan mellan olika aktörer. Samverkan och struktur En förutsättning för att policydokumentet, handlingsprogrammet, handlingsplaner ska få genomslagskraft och önskade effekter är att det förankras genom tvärsektoriellt arbete i frågor som rör tobak, alkohol och andra droger. Arbetssättet bör även inkludera organisationer utanför den kommunala organisationen. Samverkan och struktur innebär att det finns nätverk med tydliga mål, en samsyn från samhällets sida samt struktur för att följa upp och utvärdera det förebyggande arbetet. Samverkan innebär också att grupper med olika ansvarsområden strävar mot ett gemensamt mål. Införande, uppföljning och revidering av handlingsprogrammet Det kommunala handlingsprogrammet för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Sjöbo kommun utgår från dokumentet Gemensam policy för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla kommuner

6 6(17) Det kommunala handlingsprogrammet överlämnas efter kommunfullmäktiges beslut till kommunala nämnder som ger förvaltningarna uppdraget att utarbeta handlingsplaner för verksamheterna. Kommunfullmäktiges beslut om handlingsprogrammet betonar vikten av att kommunens förebyggande arbete inom tobaks-, alkohol- och drogområdet bedrivs enligt den viljeinriktning som anges. Handlingsprogrammet är vägledande för den politiska organisationen och kommunala verksamheter. Arbetsplatser, föreningsliv, kyrka, hälso- och sjukvård m.fl. ges möjlighet att utarbeta handlingsplaner. För att programmet ska vara verkningsfullt och få genomslagskraft är införandet viktigt, vilket omfattar förankring samt att programmet bryts ner på förvaltnings- och verksamhetsnivå. Det förebyggande arbetet ska bedrivas med verkningsfulla metoder vars grund finns i forskning och beprövad erfarenhet.

7 7(17) SMART-mål Arbetsgruppen, som utformat det kommunala handlingsprogrammet för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Sjöbos kommun, har omvandlat policydokumentets delmål till SMART-mål. Detta innebär att målen är: Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska Tidsatta, vilket bland annat underlättar uppföljning. I handlingsprogrammet anges även exempel på åtgärder för kommunens förebyggande arbete. Ansvar För att uppnå de i handlingsprogrammet angivna målen fordras omfattande aktivitet. I handlingsprogrammet anges tydligt vilka nämnder, med tillhörande samverkanspartners, som ansvarar för respektive SMART-mål. Uppföljning Kontinuerlig uppföljning för bedömning av effekterna är en viktig del av det tobaks-, alkoholoch drogförebyggande arbetet. Kommunstyrelsen bör årligen avsätta ett möte, uppföljningsmöte, och med ansvariga nämnder diskutera frågor som behandlar tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete. Ansvariga nämnder ges därmed möjlighet att redovisa de åtgärder som vidtagits samt måluppfyllelsen utifrån beslutade SMART-mål. Kommunstyrelsens och övriga nämnders uppföljning redovisas som information till Kommunfullmäktige. Uppföljning och dokumentation ska utformas och ske inom tidsramen i syfte att utgöra underlag till justeringar inför kommande handlings- och verksamhetsplaner. Kommunstyrelsen ansvarar för att det fortlöpande arbetet med återkommande revidering av handlingsprogrammet för det tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbetet sker.

8 8(17) Handlingsprogrammets åtgärdsdel Tobak Mål och delmål är politiskt antagna enligt Gemensam policy för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla kommuner Minska den totala tobaksanvändningen Tobaksfri livsstart Andelen rökfria blivande mödrar ska öka från 82 % till 90 %, uppfylles senast 2009 Utveckla samverkan med Region Skåne Information och ökad kunskap om risker med tobak och passiv rökning i samband med graviditet och föräldraskap Mätmetod: Statens folkhälsoinstitut, Kommunala basfakta för folkhälsoplanering, jämförelseår Ansvarig att driva frågan: Folkhälsorådet Exempel på samverkansparter: Region Skåne, närliggande kommuner, frivilligorganisationer Målgrupp: Rökande blivande mödrar Andelen rökfria spädbarnsföräldrar ska öka från 75 % till 90 %, uppfylles senast 2009 Utveckla samverkan med Region Skåne Information och ökad kunskap om risker med tobak och passiv rökning i samband med graviditet och föräldraskap

9 9(17) Mätmetod: Statens folkhälsoinstitut, Kommunala basfakta för folkhälsoplanering, jämförelseår 2004, barnets ålder 8 månader Ansvarig att driva frågan: Folkhälsorådet Exempel på samverkansparter: Region Skåne, närliggande kommuner, frivilligorganisationer Målgrupp: Rökande föräldrar Barn under 18 år ska vara tobaksfria Öka kunskapen om förebyggande arbete för personal som jobbar med barn och ungdomar Andelen rökfria 1 barn och ungdomar under 18 år ska öka från 70 % till 85 %, uppfylles senast 2007 Andelen snusfria 2 barn och ungdomar under 18 år ska öka från 80 % till 90 %, uppfylles senast 2007 Fortsatt metodutveckling inom elevhälsovården Fortsatt utvecklande av policy samt ökad kunskap inom de verksamheter och miljöer där barn och ungdomar vistas Information till föräldrar och andra vuxna Rutiner för kontroll av tobaksförsäljning ska vara förankrad i tillsynsplanen Mätmetod: Drogvaneundersökning skolår 9 och gymnasiet år 2, jämförelseår 2005 Ansvariga: Familjenämnden, Kultur-, turism- och fritidsnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden 1 Elever i skolår 9 och årskurs 2 gymnasiet har svarat på frågan Röker du? svarat Ja, varje dag, Ja, nästan varje dag, ja, men bara på veckosluten, Ja, men bara när jag är på fest eller Ja, men bara ibland. 2 Elever i skolår 9 och årskurs 2 gymnasiet har på frågan Snusar du? svarat Ja, varje dag, Ja, nästan varje dag, eller Ja, men bara ibland.

10 10(17) Exempel på samverkansparter: Folkhälsorådet, Sydskånska gymnasieförbundet, närliggande kommuner, frivilligorganisationer Målgrupp: Barn, ungdomar, föräldrar, andra vuxna samt personal som arbetar med barn och ungdomar För att få kommunalt bidrag ska förening senast 2007 ha antagit policy för tobaksanvändning i verksamheten Ökad kunskap om förebyggande arbete inom de verksamheter och miljöer där barn och ungdomar vistas Mätmetod: Rapportering i verksamhetsberättelser Ansvarig: Kultur-, turism- och fritidsnämnden Exempel på samverkansparter: Närliggande kommuner, frivilligorganisationer Målgrupp: Föreningsaktiva; barn, ungdomar och vuxna Andelen tobaksfria vuxna ska öka. Andelen rökfria miljöer ska öka. Andelen tobaksrelaterade skador ska minska. Andelen rökfria 3 vuxna ska öka från 77 % till 90 %, uppfylles senast 2009 Informationsinsatser och individuell hjälp Mätmetod: Folkhälsoenkät Skåne, jämförelseår 2004 Ansvarig att driva frågan: Folkhälsorådet Exempel på samverkansparter: Region Skåne, närliggande kommuner, frivilligorganisationer Målgrupp: Rökare 3 Vuxna i åldern år har på frågan Röker du? svarat Ja, dagligen eller Ja, men inte alla dagar.

11 11(17) Öka möjligheterna för att ingen ofrivilligt ska utsättas för rök i sin omgivning Öka andelen rökfria miljöer, uppfylles senast 2009 Aktualisera tobakslagen i kommunala samlingslokaler Begränsa rökningen vid kommunala rekreationsanläggningar/fritidsanläggningar Mätmetod: Redovisning av berörda förvaltningar Ansvariga: Kultur-, turism- och fritidsnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden Exempel på samverkansparter: Folkhälsorådet, Region Skåne, närliggande kommuner, frivilligorganisationer Målgrupp: Rökare Verka för att Sjöbo kommuns arbetsplatser ska vara rökfria, uppfylles senast 2009 Rökavvänjningskurs ska erbjudas anställd inom en månad efter att det efterfrågas Mätmetod: Förvaltningarnas årsrapportering Ansvariga: Kommunstyrelsen Exempel på samverkansparter: Företagshälsan, kommunala arbetsledare Målgrupp: Rökare

12 12(17) Alkohol Mål och delmål är politiskt antagna enligt Gemensam policy för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla kommuner Minska den totala alkoholkonsumtionen Ingen alkohol ska tillhandahållas till barn under 18 år. Genomsnittsåldern för alkoholdebut ska höjas Kommuninvånare i Sjöbo kommun ska ges ökad kunskap om faror med langning av alkohol till barn under 18 år Debutåldern för första berusningstillfället ska vara lägst 18 år, uppfylles senast Öka kunskapen om alkoholförebyggande arbete för personal som arbetar med barn och ungdomar Information till föräldrar och andra vuxna Ingen alkohol ska tillhandahållas av föräldrar till barn under 18 år, uppfylles senast Fortsatt metodutveckling inom elevhälsovården Öka samverkan kring större händelser och storhelger, inom och över kommungränserna Tidiga insatser för riskgrupper i samverkan skola, socialtjänst och polis Öka andelen alkoholfria mötesplatser Mätmetod: Drogvaneundersökning skolår 9 och gymnasiet år 2, jämförelseår 2005 Ansvariga: Familjenämnden, Kultur-, turism- och fritidsnämnden

13 13(17) Exempel på samverkanspartner: Folkhälsorådet, Polismyndigheten, närliggande kommuner, frivilligorganisationer Målgrupp: Barn, ungdomar, föräldrar, andra vuxna samt personal som arbetar med barn och ungdomar För att få kommunalt bidrag ska förening senast 2007 ha antagit alkohol- och drogpolicy Ökad kunskap om förebyggande arbete inom de verksamheter och miljöer där barn och ungdomar vistas Mätmetod: Rapportering i verksamhetsberättelser Ansvarig: Kultur-, turism- och fritidsnämnden Exempel på samverkansparter: Närliggande kommuner, frivilligorganisationer Målgrupp: Föreningsaktiva; barn, ungdomar och vuxna Antal skador till följd av alkohol ska minska. Minska berusningsdrickandet. Antalet som behöver omhändertas/vårdas för berusning ska minska med minst 50 %, uppfylles senast 2009 Öka kunskap och opinionsbildning om alkoholkonsumtion i arbetslivet, under graviditeten, i trafiken och under uppväxtåren Mätmetod: Registeruppgifter, jämförelseår 2005 Ansvarig: Familjenämnden Exempel på samverkansparter: Kommunstyrelsen, Miljö- och byggnadsnämnden, Region Skåne, Polismyndigheten, närliggande kommuner Målgrupp: Kommuninvånare

14 14(17) Riskkonsumtion 4 av alkohol hos unga vuxna ska minska, uppfylles senast 2009 Öka kunskap och opinionsbildning om alkoholkonsumtion i arbetslivet, under graviditeten, i trafiken och under uppväxtåren Innehavare av serveringstillstånd erbjuds utbildning Tillsyn av alkoholservering ska ingå i årlig tillsynsplan Mätmetod: Folkhälsoenkät Skåne, ålderskategori år, jämförelseår 2006 Ansvariga: Familjenämnden, Kommunstyrelsen Exempel på samverkansparter: Region Skåne, Polismyndigheten, närliggande kommuner, frivilligorganisationer Målgrupp: Kommuninvånare, riskkonsumenter, detaljhandel, krögare Social utslagning på grund av alkohol ska motverkas Antalet som är beroende av insatser från socialtjänsten pga. alkoholrelaterade problem ska minska, uppfylles senast 2009 Förebyggande insatser ska prioriteras Ge förutsättningar för att stärka föräldrars handlingskraft Förbättra vårdkedjor Mätmetod: Registeruppgifter, jämförelseår Riskkonsumtion av alkohol beräknas utifrån fyra AUDIT-frågor som ger ett index: hur ofta och hur mycket vid ett vanligt tillfälle samt hur ofta som en större mängd dricks vid ett och samma tillfälle. Dessutom ingår även de som varit berusade två till tre gånger i månaden eller oftare i gruppen (Statens folkhälsoinstitut, 2004:48).

15 15(17) Ansvarig: Familjenämnden Exempel på samverkansparter: Region Skåne, närliggande kommuner, frivilligorganisationer Målgrupp: Riskgrupper Narkotika Mål och delmål är politiskt antagna enligt Gemensam policy för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla kommuner Målet är ett narkotikafritt samhälle Inga ungdomar ska testa eller använda narkotika Öka kunskapen om förebyggande arbete för personal som arbetar med barn och ungdomar Inga ungdomar ska testa eller använda narkotika, uppfylles senast 2007 Fortsatt metodutveckling inom elevhälsovården Information till föräldrar och andra vuxna Öka samverkan kring större händelser och storhelger Tidiga insatser för riskgrupper i form av samverkan: fritid, skola, socialtjänst och polis Mätmetod: Drogvaneundersökning skolår 9 och gymnasiet år 2, jämförelseår 2005 Ansvariga: Familjenämnden, Kultur-, turism- och fritidsnämnden

16 16(17) Exempel på samverkanspartner: Folkhälsorådet, Sydskånska gymnasieförbundet, Polismyndigheten, närliggande kommuner, frivilligorganisationer Målgrupp: Barn, ungdomar, föräldrar, andra vuxna samt personal som arbetar med barn och ungdomar För att få kommunalt bidrag ska förening senast 2007 ha antagit alkohol- och drogpolicy Ökad kunskap om förebyggande arbete inom de verksamheter och miljöer där barn och ungdomar vistas Mätmetod: Rapportering i verksamhetsberättelser Ansvarig: Kultur-, turism- och fritidsnämnden Exempel på samverkanspartner: Närliggande kommuner, frivilligorganisationer Målgrupp: Föreningsaktiva; barn, ungdomar och vuxna Minimera antalet narkotikamissbrukare Tidiga insatser för riskgrupper Minska antalet narkotikamissbrukare med minst 50 %, uppfylles senast 2009 Ökad samverkan: fritid, skola, socialtjänst och polis Förbättra vårdkedjor Mätmetod: Skåne-UNO, jämförelseår 2004 Ansvarig: Familjenämnden Exempel på samverkansparter: Kultur-, turism- och fritidsnämnden, Region Skåne, Polismyndigheten, närliggande kommuner, frivilligorganisationer

17 17(17) Målgrupp: Riskgrupper, missbrukare Doping Mål och delmål är politiskt antagna enligt Gemensam policy för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla kommuner Målet är ett dopingfritt samhälle Målet är ett dopingfritt samhälle Kunskap om doping ska öka för att minska tillgång och efterfrågan Information och ökad kunskap till personal inom skola, fritidssektor samt privata verksamheter Mätmetod: Rapportering i verksamhetsberättelser Ansvariga: Familjenämnden, Kultur-, turism- och fritidsnämnden Exempel på samverkansparter: Region Skåne, Polismyndigheten, närliggande kommuner, frivilligorganisationer, Skåneidrotten Målgrupp: Barn, ungdomar, föräldrar, andra vuxna samt personal som arbetar med barn och ungdomar

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns kommun 2007-2010

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns kommun 2007-2010 Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns kommun 2007-2010 Antaget av Kommunfullmäktige den 26 mars 2007 Inledning Kommunstyrelserna i Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla

Läs mer

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Tomelilla kommun 2007-2010

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Tomelilla kommun 2007-2010 Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Tomelilla kommun 2007-2010 Antaget av Kommunfullmäktige den 14 maj 2007 Inledning Kommunstyrelserna i Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla

Läs mer

Mål för det tobaks-, alkoholoch drogförebyggande arbetet i Bromölla kommun 2009-2012

Mål för det tobaks-, alkoholoch drogförebyggande arbetet i Bromölla kommun 2009-2012 Mål för det tobaks-, alkoholoch drogförebyggande arbetet i Bromölla kommun 2009-2012 Antaget av Bromölla kommuns fullmäktige 2009-04-27 sidan Innehållsförteckning 2 Varför ska Bromölla kommun ha tobaks-,

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-21 Kf 98 Inledning Varbergs kommun ska medverka till att stärka en god folkhälsa för ökad livskvalitet för medborgarna

Läs mer

Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010.

Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010. Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010. Nationella mål Minska bruket av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskande skadeverkningar

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige den 19 maj 2010, 104. Dnr: 316/10-900. DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 Båstads kommuns drogförebyggande strategi handlar ytterst om att bedriva ett långsiktigt förebyggande

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Fastställt av kommunfullmäktige 2010-03-25 Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Bakgrund...3 3. Syfte...3 4. Mål...3

Läs mer

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Antagen av kommunfullmäktige: 2007-08-30. INLEDNING I handlingsplanen presenteras inriktningar och åtgärder för det drogförebyggande

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program för s kommun Innehåll Drogpolitiskt program... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Alkohol... 5... 5 Barn och ungdomar... 6 Vuxna... 6 Narkotika... 8... 8 Barn och

Läs mer

Förord. Låt oss tillsammans hjälpas åt att förverkliga denna policy och därmed skapa ett tryggare och hälsosammare samhälle!

Förord. Låt oss tillsammans hjälpas åt att förverkliga denna policy och därmed skapa ett tryggare och hälsosammare samhälle! Drogpolitisk policy Förord Alkohol och droger är ett av de största folkhälsoproblemen. Här kan vetenskapligt påvisas samband med cancer, skrumplever, infektioner, barnlöshet, demens, misshandel och mord

Läs mer

alkohol- och drogpolitiskt program

alkohol- och drogpolitiskt program alkohol- och drogpolitiskt program Särtryck ur Folkhälsopolitiska programmet för gotlands kommun 2003-2006 Alkohol- och drogpolitik en del av folkhälsopolitiken Var tredje elev röker i årskurs 9 varav

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun

Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun Dnr: 602/05 Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun Folkhälsoperspektivet Antagen av kommunfullmäktige 2006-01-26 Komplement till Folkhälsopolicy för Laholm 2003-2008 FOLKHÄLSOPERSPEKTIVET Folkhälsoperspektivet

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Hudiksvalls kommun 2009-2013 Förord Det drogförebyggande arbetet i Hudiksvalls kommun utgår från ett folkhälsoperspektiv och syftar till att främja alla medborgares rätt till en

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun

Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun Ett program framtaget av Förebyggande rådet i Skellefteås ingående aktörer i samverkan med landstinget, föreningar och organisationer, samt med

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Tillsammans mot våld och droger. Reviderad

HANDLINGSPLAN. Tillsammans mot våld och droger. Reviderad HANDLINGSPLAN Tillsammans mot våld och droger Reviderad 2010-09-22 Inledning I denna övergripande handlingsplan presenteras inriktningar och åtgärder för det vålds-, tobaks-, alkohol- och drogförebyggande

Läs mer

- alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015. antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68

- alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015. antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68 - alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015 -1- antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68 - 2 - - alkohol- och drogpolitiskt program - Innehållsförteckning Inledning...5

Läs mer

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1 Alkohol och drogpolitiskt handlingsprogram för Sala kommun Bakgrund Bruk och missbruk av alkohol och droger är ett allvarligt folkhälso- och samhällsproblem i såväl Sala som i resten av landet. Alkoholkonsumtionen

Läs mer

ANDT-strategi för Varbergs kommun

ANDT-strategi för Varbergs kommun ANDT-strategi för Varbergs kommun Dokumenttyp: Strategi Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: ANDT-strategi Beslutsdatum: 2015-09-29, 188 Dokumentansvarig avdelning: Kommunkansliet

Läs mer

Drogpolitiskt handlingsprogram för Hammarlands kommun angående alkohol, narkotika, doping och tobak

Drogpolitiskt handlingsprogram för Hammarlands kommun angående alkohol, narkotika, doping och tobak Drogpolitiskt handlingsprogram för Hammarlands kommun angående alkohol, narkotika, doping och tobak Godkänt av kommunfullmäktige den 1.10.2015 Varför ett kommunövergripande handlingsprogram? Drogmissbruket

Läs mer

till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun

till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun BAKGRUND till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun Inledning Detta program innehåller Uddevalla kommuns politiska mål och strategier för det alkohol- och drogförebyggande arbetet.

Läs mer

Policy och riktlinjer

Policy och riktlinjer Policy och riktlinjer ANDT (ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING OCH TOBAK) ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17 Bakgrund Den 30 mars 2011 antog riksdagen en samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-,

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program 1 Antaget av kommunfullmäktige 1997-09-17, 258, Dnr: 134/96.709 1997-06-18, 244 Alkohol- och drogpolitiskt program Älvkarleby kommuns alkohol- och drogpolitiska program skall ligga i linje med nationella

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program Alkohol- och drogpolitiskt program Förslag från livsmiljörådet Antaget av kommunfullmäktige den 19 juni 2006 Dnr KS2006/421 Kommunkansliet Alko_06.doc Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Inställning...

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 2 Bakgrund I Eda kommun verkar samverkansgruppen Edas Ansvar, vilken är tvärsektoriell

Läs mer

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Regeringen Nationell handlingsplan för att förebygga ALKOHOLSKADOR Nationell handlingsplan mot NARKOTIKA Minska sociala, fysiska och psykiska skador

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Alkohol- och drogpolitiskt program Antaget av Kommunfullmäktige 2007-10-11, 178 Folkhälsorådet Skrivelse 1 (5) 2007-05-14 Lis palm 0526-19121 Dnr: lis.palm@stromstad.se

Läs mer

Alkohol och drogpolitiskt program

Alkohol och drogpolitiskt program Alkohol och drogpolitiskt program Syfte med det alkohol- och drogpolitiska programmet Att få fram ett heltäckande kommunprogram som involverar alla verksamheter inom kommunen samt andra myndigheter och

Läs mer

SOTENÄS KOMMUN DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2005-2009

SOTENÄS KOMMUN DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2005-2009 SOTENÄS KOMMUN DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2005-2009 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund till programmet... 3 1.2. Vem berörs av programmet?... 4 2. Styrande dokument... 4 2.1. Nationell

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE POLICY

DROGFÖREBYGGANDE POLICY DROGFÖREBYGGANDE POLICY 2 DROGFÖREBYGGANDE POLICY Nacka kommuns policy för drogförebyggande arbete för åldrarna 0 18 år. Antagen av Kommunstyrelsen 4 maj 2009. NACKA KOMMUNS DROGFÖREBYGGANDE POLICY Det

Läs mer

DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN

DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN 1 DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 5 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 DROGPOLITIK... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Nationella handlingsplaner... 3 1.3 Lokala styrdokument...

Läs mer

Drogpolitisk policy för Landskrona kommun - alkohol, tobak och narkotika

Drogpolitisk policy för Landskrona kommun - alkohol, tobak och narkotika Vuxenförvaltningen 1(6) Datum 2007-03-30 Handläggare Er Referens Vår Referens Claes Zachrison dnr 2006/131 016 6001 Förvaltningsutredare Drogpolitisk policy för Landskrona kommun - alkohol, tobak och narkotika

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

Tobak. Handlingsprogrammets åtgärdsdel 1(6) 2008-03-31

Tobak. Handlingsprogrammets åtgärdsdel 1(6) 2008-03-31 Handlingsprogrammets åtgärdsdel Tobak 1(6) Mål och delmål är politiskt antagna enligt Gemensam policy för Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla kommuner 2005 2009. Policymål: Minska den totala tobaksanvändningen

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun

Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun Kommunfullmäktige 2005-06-14, 43 Sidan 1 av 14 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Hur har arbetet bedrivits 4. Samverkan 5. Ansvarsfördelning

Läs mer

Drogpolitiskt program för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 19 april 2010, 57

Drogpolitiskt program för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 19 april 2010, 57 Drogpolitiskt program för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige den 19 april 2010, 57 Bakgrund Hösten 2007 antogs Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål. En god och jämlik hälsa i Örebro län 2008-2011.

Läs mer

Folkhälsa i Bollnäs kommun

Folkhälsa i Bollnäs kommun KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Karin Bjellman 2014-02-24 Dnr 13-0121 Folkhälsa i Bollnäs kommun 2014 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014 02 24 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro

Läs mer

Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun

Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun Inledning Kommunen tar i detta program tydlig ställning vad gäller droger på det lokala planet. Det skall vara vägledande för nämnder och förvaltningar i verksamhetsplanering

Läs mer

Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016

Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016 Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016 1 Inledning Folkhälsorådet i Mariestad är ett politiskt övergripande rådgivande organ för Mariestads kommun där politiker från kommunen och hälso- och sjukvården samverkar

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2006-08-31 Alkohol är en socialt etablerad dryck som det stora flertalet konsumerar med måtta, och har glädje av. Vi måste

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 1 YDRE KOMMUN ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 Antagen av Kf 70 2012-10-08 Dnr. KS 2012/ 0088 2 Innehållsförteckning 2 Bakgrund 3 Inledning 3 De nationella övergripande och

Läs mer

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län Foto: Richard Ryan Danderyds kommun den 17 april 2013 Nationell

Läs mer

Förord. Människor är som stenar, en del är runda, en del är välslipade andra är kantiga. Heléne Björklund Kommunstyrelsens ordförande

Förord. Människor är som stenar, en del är runda, en del är välslipade andra är kantiga. Heléne Björklund Kommunstyrelsens ordförande Förord Hälsa och trygghet är viktiga grundstenar i vårt samhälle. Missbruk av alkohol och narkotika leder ofta till allvarliga problem med hälsan samt våld och kriminalitet. Därför är det drogförebyggande

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR EN DROGFRI SKOLA

HANDLINGSPLAN FÖR EN DROGFRI SKOLA HANDLINGSPLAN FÖR EN DROGFRI SKOLA DROGFRI GYMNASIESKOLA, GYMNASIESÄRSKOLA OCH VUXENUTBILDNING HANDLINGSPLAN FÖR EN DROGFRI GYMNASIESKOLA, GYMNASIESÄR- SKOLA OCH VUXENUTBILDNING Oscars verksamhetsområde

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015. Antagen av KF 2012-06-11, 87

Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015. Antagen av KF 2012-06-11, 87 Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015 Antagen av KF 2012-06-11, 87 Definitioner Man måste skilja på hälsa, som är en fråga för individen, och folkhälsa som är en fråga för samhället. Folkhälsoarbetet

Läs mer

ALKOHOL- & DROGPOLICY

ALKOHOL- & DROGPOLICY ALKOHOL- & DROGPOLICY FÖR VÄXJÖ KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-20 gruppen som dricker allra mest har ökat markant alkohol- och drogpolicy för växjö kommun ALKOHOL- OCH DROGPOLICY för Växjö

Läs mer

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare.

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Folkhälsoprogram 2016 2019 Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Timrå en stark kommun i en växande region

Läs mer

DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016

DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016 DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016 2016 2020 Beskrivning av Kalmar kommuns delmål utifrån nationella och regionala ANDT-strategier. Tfn. 0480-45 00 00 (kontaktcenter) kommun@kalmar.se

Läs mer

DROGPOLITISKT PROGRAM

DROGPOLITISKT PROGRAM DROGPOLITISKT PROGRAM 2016 2020 Beskrivning av Kalmar kommuns delmål utifrån nationella och regionala ANDT-strategier. Tfn. 0480-45 00 00 (kontaktcenter) kommun@kalmar.se www.kalmar.se INLEDNING Kalmar

Läs mer

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Upprättad: 2014-06-02 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-09-29, 82 Kontaktperson: Mikael Lundgren Innehållsförteckning VISION... 3 VÄRDEGRUND... 3

Läs mer

alkohol- och drogförebyggande arbetet i Örebro län 2008-2011

alkohol- och drogförebyggande arbetet i Örebro län 2008-2011 Strategi för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Örebro län 2008-2011 Samrådsgruppen för alkohol- och narkotikapreventivt arbete i Örebro län Omslag: Sjön Möckeln en frusen vinterdag i januari

Läs mer

En drogfri miljö. för barn och unga

En drogfri miljö. för barn och unga En drogfri miljö för barn och unga Denna skrift beskriver vad som gäller kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och överdrivet spelande för grund- och grundsärskolan, gymnasie- och gymnasiesärskolan

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Folkhälsoplan Åstorps kommun

Folkhälsoplan Åstorps kommun Folkhälsoplan Åstorps kommun www.astorp.se Folkhälsoplan Åstorps kommun Dnr 2014/111 Antagen av Folkhälsorådet 2015.04.14 Upplaga: 3 1 Miljö Samhällsekonomiska strategier Trafik Sömnvanor Utbildning Fritid

Läs mer

Drogpolitiskt handlingsprogram

Drogpolitiskt handlingsprogram LILLA EDETS KOMMUN Drogpolitiskt handlingsprogram Fastställt av fullmäktige 2006-06-21, 34 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1. Bakgrund till handlingsprogrammet... 3 1.2. Vilka berörs av handlingsprogrammet?...

Läs mer

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Sidan 1 av 6 Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Parter Lokalpolisområde Östhammar och Östhammars kommun. Trygg i Östhammars Kommun (TRÖ) Det lokala brottsförebyggande rådet, Trygg i Östhammars

Läs mer

SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN SAMT I LANDET

SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN SAMT I LANDET SURAHAMMARS VISION BARN OCH UNGDOMSTIDEN 0-18 ÅR SKALL VARA FRI FRÅN ALKOHOL, NARKOTIKA OCH TOBAK ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2007-2010 SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN

Läs mer

DRoGFöReByGGAnDe handlingsplan

DRoGFöReByGGAnDe handlingsplan Drogförebyggande Handlingsplan Sölvesborgs kommun innehåll Del 1 Tillsyn 5 Del 2 Förebyggande insatser 9 Del 3 Informations- och utbildningsinsatser 15 Del 4 Behandlande insatser 24 Kontakta oss 26 Denna

Läs mer

Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014

Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014 Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014 Handläggare: Johan Sjöholm Datum: 2012-10-08 Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Bakgrund... 4 2.1 Definition droger... 4

Läs mer

Drogpolitiskt program för Kumla kommun

Drogpolitiskt program för Kumla kommun Drogpolitiskt program för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige den 19 april 2010, 57 Bakgrund Hösten 2007 antogs Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål. En god och jämlik hälsa i Örebro län 2008-2011.

Läs mer

Förslag till drogpolitiskt program för Knivsta kommun KS-2010/298

Förslag till drogpolitiskt program för Knivsta kommun KS-2010/298 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-04-27 Kommunstyrelsen Förslag till drogpolitiskt program för Knivsta kommun KS-2010/298 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att förslag till

Läs mer

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete Tobaksfri kommun en del i ett hälsofrämjande arbete 1 Denna broschyr är en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i rapporten Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet.

Läs mer

Drogpolitiskt program 2010. Avseende tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

Drogpolitiskt program 2010. Avseende tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Drogpolitiskt program 2010 Avseende tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Inledning Drogfrågorna är en viktig del av Sveriges folkhälsopolitik. Att begränsa skadorna av alkohol är en viktig faktor

Läs mer

Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun

Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun 2016-2020 Inledning Kommunen tar i detta program tydlig ställning vad gäller droger på det lokala planet. Programmet ska vara vägledande för nämnder och förvaltningar

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program. Revidering antagen av kommunfullmäktige 2008-02-25, 5

Alkohol- och drogpolitiskt program. Revidering antagen av kommunfullmäktige 2008-02-25, 5 Alkohol- och drogpolitiskt program Revidering antagen av kommunfullmäktige 2008-02-25, 5 1 Innehållsförteckning Sida 1. Aktuell situation -Sverige... 3 1.1 Den nationella handlingsplanen '... 3.........

Läs mer

Handlingsplan. För drogfri förskola, skola och kommunalt driven fritidsverksamhet.

Handlingsplan. För drogfri förskola, skola och kommunalt driven fritidsverksamhet. Handlingsplan För drogfri förskola, skola och kommunalt driven fritidsverksamhet. Handbok för personal som arbetar med barn och ungdom i Ystads kommun. Information till vårdnadshavare och barn/elever.

Läs mer

Revidering av STAN-programmet - Stockholms Tobaks-, Alkohol- och Narkotikapolitiska program

Revidering av STAN-programmet - Stockholms Tobaks-, Alkohol- och Narkotikapolitiska program KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING STÖD TILL RESULTATSTYRNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-01-21 Handläggare: Lars Neveling Telefon: 08-508 08 448 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Revidering av STAN-programmet

Läs mer

Folkhälsoplan Sjöbo kommun. Inledning

Folkhälsoplan Sjöbo kommun. Inledning Folkhälsoplan Sjöbo kommun Inledning Världshälsoorganisationen, WHO definierade 1946 begreppet hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej endast frånvaro

Läs mer

Handlingsplan. för drogfritt gymnasium. Handbok för personal och elever på Ystad Gymnasium. Information till vårdnadshavare och elever

Handlingsplan. för drogfritt gymnasium. Handbok för personal och elever på Ystad Gymnasium. Information till vårdnadshavare och elever Handlingsplan för drogfritt gymnasium Handbok för personal och elever på Ystad Gymnasium Information till vårdnadshavare och elever Upprättad av Gymnasienämnden 16-10-28 DROGFRITT GYMNASIUM Kultur o Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx xx Inledning Riksdagen beslutade i mars 2011 om en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och

Läs mer

Alkohol- och Drogpolicy

Alkohol- och Drogpolicy Alkohol- och Drogpolicy för föreningar i Norsjö kommun Handbok för föreningsledare. Information för vårdnadshavare och medlemmar. Antaget av föreningen:. Styrelsens ordförande:. Datum: Syfte Syftet med

Läs mer

152 Översyn och samordning av drogpolicy för Höörs kommun

152 Översyn och samordning av drogpolicy för Höörs kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-08-15 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2016/255 152 Översyn och samordning av drogpolicy för Höörs kommun Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Barn- och utbildningsnämnden,

Läs mer

Drogpolitisk plan. för. Götene kommun Antagen av Kommunfullmäktige

Drogpolitisk plan. för. Götene kommun Antagen av Kommunfullmäktige Drogpolitisk plan för Götene kommun 2010-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-26 Innehållsförteckning VISION... 3 VÄRDEGRUND... 3 INLEDNING... 3 OMVÄRLDSANALYS... 3 NULÄGESBESKRIVNING... 4 FOKUSOMRÅDEN...

Läs mer

Det behövs tid för att vara ung

Det behövs tid för att vara ung Det behövs tid för att vara ung Till den Öppna Fritidsverksamheten ska de unga känna, att de kan komma bara för att vara och delta på det sätt de önskar. Varje ung människa bär på sina funderingar och

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt. program

Alkohol- och drogpolitiskt. program Alkohol- och drogpolitiskt program Haparanda Stad Antagen av kommunfullmäktige 2005-02-21, 5 INNEHÅLL Sida 1. AKTUELL SITUATION SVERIGE 1 Den nationella handlingsplanen Den kommunala handlingsplanen 2.

Läs mer

Samverka för att motverka

Samverka för att motverka En inspirationsskrift från Skånesamverkan mot droger Samverka för att motverka - om samverkan kring ungdomar i samband med risktillfällen Risktillfällen är ett samlingsnamn för kvällar, helger och perioder

Läs mer

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Överenskommelsen bygger på fem steg... 3 Inledning...

Läs mer

Handlingsplan. För drogfri skola och kommunalt driven fritidsverksamhet. Handbok för personal som arbetar med barn och ungdom i Ystads kommun.

Handlingsplan. För drogfri skola och kommunalt driven fritidsverksamhet. Handbok för personal som arbetar med barn och ungdom i Ystads kommun. Handlingsplan För drogfri skola och kommunalt driven fritidsverksamhet. Handbok för personal som arbetar med barn och ungdom i Ystads kommun. Information till vårdnadshavare och barn/elever. Upprättad

Läs mer

S ANDT-strategi Strategier

S ANDT-strategi Strategier www.hassleholm.se S ANDT-strategi Strategier Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte... 3 Avgränsning... 4 Definitioner... 4 Lokala ståndpunkter... 5 Övergripande målområden... 5 Relaterade dokument...

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för föräldrastöd Program för föräldrastöd 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM

ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM 2004-2006 2006 Antaget av kommunfullmäktige ktige 2004-04 04-26 Innehållsförteckning 2 Bakgrund Sid 3-4 Övergripande mål för alkohol- och drogpolitiska Sid 5 programmet

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program 1(5) Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer Folkhälsopolitiskt program 2 Folkhälsa Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens välfärd är en betydelsefull

Läs mer

Utvecklingsplan för drog- och alkoholförebyggande arbete i Kramfors kommun under åren 2003 till 2005

Utvecklingsplan för drog- och alkoholförebyggande arbete i Kramfors kommun under åren 2003 till 2005 Socialförvaltningen Lisa Hartman-Wedin 2003-08-26 Utvecklingsplan för drog- och alkoholförebyggande arbete i Kramfors kommun under åren 2003 till 2005 Valda utvecklingsområden Skolan Struktur Tillgänglighet

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

Mål och inriktning för folkhälsoarbetet. Gott liv i Mölndal

Mål och inriktning för folkhälsoarbetet. Gott liv i Mölndal Gott liv i Mölndal! Mål och inriktning för folkhälsoarbetet Gott liv i Mölndal 1 Innehåll Vår vision 2 Strategiskt arbete för hälsa och social hållbarhet 3 Mål och inriktning 4 Mål i sammanfattning 5 Delaktighet,

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31 Lokalt program Alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksförebyggande arbete i Kungsörs kommun 2015-2017 Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-07, 12 Innehållsförteckning REGIONAL OCH LOKAL STRUKTUR... 2

Läs mer

HÄLSA OCH FOLKHÄLSA-VAD ÄR DET?

HÄLSA OCH FOLKHÄLSA-VAD ÄR DET? FOLKHÄLSOPLAN Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2011-11-24 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Kommunstyrelsen Dokumentet gäller för: Höganäs

Läs mer

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning Drogpolicy Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning Reviderad juni 2016 Förebyggande arbete samt handlingsplan vid misstänkt eller bekräftad användning av droger Älvsbyns Gymnasium och vuxenutbildning ska

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska

Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska Handläggare Datum Mats Linde 2011-06-30 0480-45 30 02, 070-273 39 47 Barn- och ungdomsnämnden Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska program 2011-2012 Bakgrund En arbetsgrupp med Kjell

Läs mer

Folkhälsoplan.

Folkhälsoplan. Folkhälsoplan www.monsteras.se Foto: Claus Kempe God hälsa - mer än en livsstil Mönsterås kommuns långsiktiga folkhälsomål ska vara en kompass för hur folkhälsoarbetet ska utvecklas under åren 2016-2018.

Läs mer

Kvalitetskrav Fritidsgårdar

Kvalitetskrav Fritidsgårdar Kvalitetskrav Fritidsgårdar Barn- och utbildningsnämnden 2016-01-27 Dnr: 185-2016 KVALITETSKRAV BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Innehållsförteckning Sida 1 Gemensamma rutiner och administrativa system Avvikelser

Läs mer

för skola/fritidsgård i Norsjö kommun

för skola/fritidsgård i Norsjö kommun Drogpolicy för skola/fritidsgård i Norsjö kommun Handbok för personal Information för föräldrar och elever Antaget av kommunstyrelsen 2012-02-27 Mål Alla som arbetar inom skola och fritidsgård i Norsjö

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Datum 2015-09-15 Ärende nr.2015-261.77 Verksamhetsplan 2016-2017 Lokalt folkhälsoarbete Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Innehållsförteckning Tibro kommuns folkhälsoarbete...

Läs mer

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige 2009-09-28 146 Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMMET SYFTE OCH RELATION TILL

Läs mer