Utvecklingsplan för drog- och alkoholförebyggande arbete i Kramfors kommun under åren 2003 till 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklingsplan för drog- och alkoholförebyggande arbete i Kramfors kommun under åren 2003 till 2005"

Transkript

1 Socialförvaltningen Lisa Hartman-Wedin Utvecklingsplan för drog- och alkoholförebyggande arbete i Kramfors kommun under åren 2003 till 2005 Valda utvecklingsområden Skolan Struktur Tillgänglighet Fritid och föreningsliv Barn och unga från 0 till 25 år ska prioriteras inom alla fyra utvecklingsområden Viktiga faktorer att påverka Samsyn Nätverksbyggande Enhetliga riktlinjer - inom och mellan berörda organisationer och myndigheter i Kramfors kommun Viktiga risk- och skyddsfaktorer Individnivå Tidig alkoholdebut Hög konsumtion av hembränt sprit Användning av tobak Användning av narkotika Tidiga beteendestörningar Grupp- och familjenivå Vuxnas och ungdomars attityder till droger och alkohol Otydlig föräldraroll Tillgång av droger och alkohol Samhällsnivå Tillsynsfunktion Tillgång av droger och alkohol Kunskaper och kompetens Efterlevnad av alkohollagen, narkotikastrafflagen och tobakslagen 1

2 Nulägesbeskrivning Dokument och handlingar som har betydelse för valet av utvecklingsområdena Nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador Huvudinriktningen i regeringens plan är att stimulera utvecklingen av förebyggande insatser på kommunal nivå där insatser för barn och ungdomar är särskilt viktiga. Regeringen har satt upp några särskilt prioriterade mål: Ingen alkohol ska förekomma i trafiken, på arbetsplatser eller under graviditeten Uppväxten ska vara alkoholfri Alkoholdebuten ska skjutas upp Berusningsdrickandet ska minska Det ska finnas alkoholfria miljöer Den illegala alkoholhanteringen ska undanröjas Nationell handlingsplan mot narkotika Den svenska narkotikapolitiken bygger på en balans mellan insatser som både ska minska efterfrågan och begränsa tillgången på droger. Målet är att: Minska nyrekryteringen till missbruk Förmå fler missbrukare att upphöra med sitt missbruk Minska tillgången på narkotika Hälsopolitiskt program för Kramfors kommun 1997 Det övergripande målet är att Kramfors ska bli en kommun där alla samverkar för att öka medvetenheten i hälsofrågor och för at skapa en livsmiljö som stärker kommuninnevånarnas möjlighet att uppnå en god hälsa. Det drogpolitiska programmet går ut på följande: Det är viktigt att vara överens om vilka de negativa effekterna är och hur dessa kan begränsas samtidigt som de positiva känslor många har inför alkohol respekteras. Missbruk av andra droger som narkotika, dopingpreparat och läkemedel bör bekämpas. Bidra till att höja debutåldern för alkoholkonsumtion Tidigt uppmärksamma hög alkoholkonsumtion och annan droganvändning samt erbjuda stöd Etablera ett gott samarbete med restaurangansvariga och ha en aktiv tillsyn av serverings- och försäljningsställen Införa antidopingkontrakt i styrketräningshallarna 2

3 Landstingets folkhälsoprogram Alla inriktningsmål ska särskilt syfta till jämlikhet i hälsa. Två inriktningsmål är att: Andelen tobaksfria personer i länet ska fortsätta att öka. Ett långsiktigt mål är att inga barn ska utsättas för tobaksrök under fosterliv och uppväxt och att alla barn och ungdomar under 18 år ska vara tobaksfria Alkoholkonsumtionen i länet ska fortsättningsvis minska. Av särskild betydelse är nykterhet vid graviditet, i ungdomsmiljöer, i trafik samt skola och arbetsliv. Allt drogmissbruk och alla användning av förbjudna droger ska kraftfullt motarbetas Intresseanmälan till Alkoholkommittén och Mobilisering mot narkotika om att medverka som försökskommun I det drog- och alkoholförebyggande arbetet vill Kramfors kommun ha hjälp med att Kraftsamla Strukturera upp det drog- och alkoholförebyggande arbetet Finna former för ett samordnat system Kompetensutveckla Sy ihop med folkhälsoarbetet Utveckla metoder i närmiljön Skapa fungerande handlingsplaner Socialförvaltningens förslag till åtgärder mot drogbekämpning i Kramfors kommun Mål Öka kunskapen om drogproblematiken och dess mekanismer Minska nyrekryteringen bland barn och ungdomar till drogmissbruk Samordna insatser arbeta för en vårdkedja Påverka ungdomars attityder Utveckla konkreta handlingsplaner både på individuell och generell nivå som är förankrade och trovärdiga Att göra arbetet mot droger till en angelägenhet som rör alla Socialnämndens visioner för individ- och familjeomsorgsförvaltningen För att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv ska behovet av sociala insatser minimeras genom förebyggande arbete. Detta innebär ett utåtriktat arbetssätt, aktiv uppsökande verksamhet samt utvecklad samverkan. Pågående aktiviteter I Kramfors kommun pågår redan ett förebyggande arbete mot barn, ungdomar och deras föräldrar. Föräldrar ses som centrala i det drogförebyggande arbetet men man har få tydliga rutiner för hur samarbetet ska se ut. 3

4 I det regionala rådet för alkohol- och drogfrågor har politikerna varit relativt aktiva. Man har haft upprop inför skolavslutningar och stora helger, annonser i tidningar, informationsmaterial till föräldrar samt anordnat presskonferenser och seminarier. Skolorna: Gymnasieskolan har under våren 2003 arbetat fram skolans drog- och alkoholpolicy. Policyn innehåller riktlinjer om hur skolan tillsammans med polis och socialtjänst ska hantera drog- och alkoholfrågor utifrån primär, sekundär och tertiär prevention. Gymnasiet arbetar också med ämnet Livskunskap Högstadieskolorna har förutom traditionell ANT-undervisning en rad olika insatser - SKVAL skolans val handlar om aktuella ämnen ur livet och vardagen. Ämnet syftar till att öka förståelsen för sig själv och andra genom kommunikation. - DATEN Skolsköterska, kurator eller fritidspedagog träffar klassen en lektion per vecka med olika teman såsom droger, alkohol, kärlek, krav och liknande. - Mobbinggrupp - Navet arbete med elever, föräldrar och lärare kring droger och alkohol Samverkansformer: Team 49 är ett samarbete mellan skolorna och socialförvaltningen där eleverna i årskurs 4 9 ingår ett avtal om att inte röka, snusa eller använda droger. Eleverna motiveras att stötta varandra i att inte snatta, mobba, vandalisera eller använda droger. Ungdomarna får olika rabatter i en rad affärer och kan ta del av olika arrangemang sponsrat av näringslivet i kommunen. Syftet är att skjuta upp alkoholdebuten och ständigt hitta nya vägar för att stödja skötsamma ungdomar. Förebyggarna ingår under insatssektionen, IFO. 2 socialsekreterare arbetar enbart drog- och alkoholförebyggande i nära samarbete med skola, polis och landsting samt en rad olika organisationer som arbetar med barn och ungdomar. Förutom fältarbete arbetar förebyggarna med information om droger och alkohol samt samtalsgrupper för exempelvis kvinnor, barn till separerade föräldrar och tonårspojkar i riskzonen. Stora ungdomsgruppen består av deltagare från skolan, IFO, polis, kyrkan och skolhälsovården och arbetar för att utveckla det drog- och alkoholförebyggande arbetet bland barn och ungdom. Fritid och föreningsliv I Kramfors kommun är fritids- och föreningsbidrag lagd till Fritidsutskottet under kommunstyrelsen. Fritidsverksamheten har ingen egen nämnd utan finns under tekniska nämnden. En fritidsgård finns på en av högstadieskolorna - övriga fritidsgårdar finns inom Unga Örnar, 4H och kyrkan. Övrig fritidsverksamhet finns inom idrott-, förenings-, och frivilligorganisationerna. Problembild Alkoholkonsumtionen ökar Drogmissbruket ökar Ökad användning av hembränt sprit 4

5 Skadegörelse har ökat Våldsbrotten har ökat De som upplever ovanstående problem är framförallt personal inom socialtjänst, skola och polis. Enskilda föräldrar uttrycker också stor oro över utvecklingen hos barn och ungdomar. Uppföljning och utvärdering I nuläget görs följande uppföljningar: - Drogvaneundersökningar i årskurs 9 vartannat år samt 2 och 3 på gymnasiet vartannat år Skolan Årskurs 0 9 alla skolor i Kramfors kommun Ådalsskolan gymnasium Bakgrund Sedan 1995 görs årligen en drogvaneundersökning i Västernorrlands kommuner. Ungdomar i årskurs 9 och i årskurs 2 och 3 på gymnasiet deltar i undersökningen. Under denna period har antalet ungdomar i Kramfors kommun som uppgett att de röker dagligen sjunkit. År 2001 uppger 60% av pojkarna och 74% av flickorna i åk 9 att de dricker alkohol. I åk 9 år 2001 uppger 70% av flickorna och endast 53 % av pojkarna att de druckit hembränt. Motsvarande siffra 1999 var 54% respektive 65%. Under perioden har antalet ungdomar i åk 9 och åk 2-3 på gymnasiet som uppger att de provat narkotika ökat hade 1% av pojkarna och 3% av flickorna i åk 9 provat. Motsvarande siffra 2001 var 7% respektive 6%. Mer än var tredje förälder i Kramfors kommun förser sina mindreåriga barn med alkohol innan de går på fest. Hälften av föräldrarna bjuder sina mindreåriga barn på alkohol i hemmet. Ungefär hälften av de tillfrågade ungdomarna känner någon som kan erbjuda dem narkotika. Vilka risk- och skyddsfaktorer vill vi påverka? Skolk, inlärnings- och sociala problem i skolan Tidig tobaks- och alkoholdebut Otydlig föräldraroll Skolmiljö Drogfria miljöer Liberala attityder till droger och alkohol I flera skolor i Kramfors pågår redan ett omfattande drog- och alkoholförebyggande arbete. Man arbetar med ämnet Livskunskap, mentorskap, skoltrivsel, etik/moral, 5

6 antimobbing och antirökning. Man har kommit olika långt gällande drogpolicy och handlingsplaner. I det fortsatta förebyggande arbetet är det av stor vikt att tillvarata det arbetet som redan lagts ned - förstärka de positiva erfarenheterna och utveckla det pågående arbetet. Mål Minska användning av droger och alkohol bland barn och ungdomar i Kramfors kommun. Effektmål Öka ungdomars självkännedom och styrka att stå emot kompistryck Skjuta upp debutåldern för alkohol Öka ungdomars trivsel i skolan Minska förekomst av skolk Minska antalet ungdomar som dricker hembränt Minska andelen ungdomar som röker Minska andelen ungdomar som provar narkotika Öka andelen elever som har en negativ inställning till narkotika och andra droger Verksamhetsmål Ge lärare och skolpersonal fortbildning i hur man arbetar drog- och alkoholförebyggande i skolan Förstärka elevernas självkännedom genom social och emotionell träning Handlingsplaner med gemensamma mål i samtliga skolor Föräldraprogram Stärka relationerna mellan barn, ungdomar, föräldrar och vuxna i elevernas närmiljö Strategi Eleverna i Kramfors kommuns skolor ska genom kontinuerlig undervisning och regelbundna samtal stärkas i sina attityder mot droger och alkohol Eleverna ska vara delaktiga i planering och ges möjligheter att påverka det drogförebyggande arbetet i kommunen Föräldrar ska genom diskussioner i skolan ges möjlighet till ökade kunskaper om droger och alkohol Föräldrar ska genom diskussioner i skolan ges möjlighet att stärka sin föräldraroll. Föräldrar ska stärkas genom djupare kontakter med andra föräldrar Personal ska ges kunskaper om hur man leder samtalsgrupper Personalen ska stärkas genom att få verktyg och handlingsplaner som tydliggör regler och förhållningssätt mot droger och alkohol Planering av uppföljning och utvärdering ska utarbetas 6

7 Struktur Bakgrund Kramfors kommun uttrycker genom befintliga dokument och handlingar ett behov av att kraftsamla, förankra och mobilisera befolkningen i kampen mot droger och missbruk av alkohol. Genom att strukturera upp arbetet och upprätta handlingsplaner på alla nivåer hoppas man kunna skapa förutsättningar för att minska de negativa effekterna av drogoch alkoholmissbruk. Mål Genom att upprätta styrdokument på alla nivåer skapa en hållbar struktur och en gemensam syn på det drog- och alkoholförebyggande arbetet i Kramfors kommun. Effektmål Skapa samsyn inom och mellan myndigheter, verksamheter och organisationer Skolan, fritiden och arbetslivet ska ha en samsyn Myndigheter och organisationer ska visa ett klart och tydigt ställningstagande mot missbruk av narkotika och andra droger Serveringsställen ska visa ett tydligt ställningstagande mot överkonsumtion av alkohol Verksamhetsmål Kartläggning av drog- och alkoholsituationen i Kramfors kommun Skapa levande styrdokument med enkla effektmål som årligen ska följas upp Arbeta fram metoder för uppföljning och utvärdering Strategi Genom tvärsektoriella grupper, konferenser och seminarier utveckla handlingsplaner och gemensamma synsätt Genom arbetsgrupper inom olika organisationer och verksamheter skapa levande styrdokument Tillgänglighet Bakgrund Kramfors kommun har relativt många serveringstillstånd i förhållande till det låga invånarantalet. I kommunen finns 54% av alla behandlingsplatser för missbrukare i Västernorrlands län. Polismyndigheten har ett särskilt ansvar att arbeta med utbud och tillgång av illegala droger. 7

8 Risk- och skyddsfaktorer som kan påverkas Tillgång av droger och alkohol Tillgång av hembränt sprit Personal på serverings- och försäljningsställen som uppmärksammar och förhindrar överkonsumtion samt inte serverar alkohol till mindreåriga Mål Minska våldsbrott samt sociala, psykologiska och fysiska skador som är relaterade till droger och alkohol framförallt bland barn och ungdomar. Effektmål Att serveringspersonal inte serverar alkohol till mindreåriga Att försäljare inte säljer alkohol och tobak till mindreåriga Stoppa produktion och försäljning av hembränt sprit Stoppa försäljning av narkotika och andra illegala droger Stärka den kommunala tillsynsfunktionen Öka samarbetet med behandlingshemmen Skapa drogfria miljöer framförallt för ungdomar Påverka vuxnas och ungdomars attityder till droger och alkohol Minska antalet serveringstillstånd Stoppa langning Verksamhetsmål Att serveringspersonal får fortbildning i alkoholhantering Att personal som säljer folköl får fortbildning i alkoholhantering Skapa en samsyn hos försäljnings- och serveringspersonal i Kramfors kommun Att myndigheterna utarbetar riktlinjer för tillsyn av försäljnings- och serveringsställen Att försäljnings- och serveringsställen arbetar fram riktlinjer som överensstämmer med myndigheternas riktlinjer Att myndigheterna visar ett tydligt ställningstagande mot droger och alkohol Att utarbeta riktlinjer för hantering av klienter från behandlingshemmen som hoppar av behandlingen och stannar kvar i Kramfors Att myndigheterna regelbundet följer upp utvecklingen av drogsituationen inom kommunen Strategi Anordna utbildning för personal på serverings- och försäljningsställen Strama upp tillsynsfunktionen och tillståndsgivningen Polismyndigheten och socialtjänsten följer upp drogutvecklingen inom kommunen Genom media sprida en mer restriktiv syn på droger och alkohol Genom seminarier och konferenser stärka gemensamma synsätt 8

9 Fritid och föreningsliv Bakgrund I Kramfors kommun finns nästan 300 föreningar med olika inriktning. En del har inriktning mot barn och ungdomar såsom sport- och idrottsklubbar, fiske, ridning, dans och musik. Unga Örnar, 4H och Kyrkan har viss fritidsverksamhet för barn och ungdomar. Kulturenheten i Kramfors kommun arrangerar också en hel del kulturella aktiviteter. De förhållningssätt och normer som råder inom föreningslivet har betydelse för ungdomars attityder till droger och alkohol. Varje skola har en fritidspedagog som medvetet arbetar i drog- och alkoholförebyggande anda genom att bland annat uppmärksamma tidigt riskbeteende. Skyddsfaktorer som kan påverkas Strukturerade fritidsaktiviteter Drogfira miljöer Fritidsledare som goda förebilder Tydliga regler och normer mot droger och alkohol Riskfaktorer som kan påverkas Avsaknad av meningsfull fritidssysselsättning Avsaknad av aktivitetslokaler Mål Minska användning av droger och alkohol bland ungdomar i Kramfors kommun Verksamhetsmål Fritidspersonal skall erbjudas fortbildning i drog- och alkoholförebyggande arbete Stimulera föreningslivet att utveckla sitt drog- och alkoholförebyggande arbete Skapa flera drogfria miljöer där ungdomar kan träffas Skapa flera drogfria aktiviteter för ungdomar Se över regler inom kommunens fritids- och föreningsanläggningar Se över regler och rutiner på gym kring doping och styrketräning Se över kommunens regler för bidragsgivning till föreningslivet Strategi Verka för att stimulera föreningslivet att ta ett medvetet och aktivt ansvar för det förebyggande arbetet genom samarbete och stöd Skapa forum för samverkan mellan föreningarna i det förebyggande arbetet i Kramfors kommun Skapa forum för föreningarna att utveckla flera fritidssysselsättningar för barn och ungdom Initiera utbildning för idrottsledare i ämnet droger och alkohol och dess skadeverkningar 9

10 Kommunikationsplan Intern information och kommunikation Styrgruppsmöten 6 8 gånger per år Träff med arbetsgrupp för varje utvecklingsområde vardera 6-8 gånger per år Information till kommunstyrelsen 2 gånger per år Information till anställda inom IFO, skolan, näringslivet, landstinget och polisen vid personalsammanträden och träffar Gemensam konferens via First Class på intranätet där alla berörda kan delta i löpande information och diskussioner Extern information och kommunikation Information och kommunikation med föräldrar på föräldraträffar Särskilda satsningar riktade till föreningar och näringsliv Kick off planerad till oktober Konferenser och seminarier Information till och kommunikation med kommunens invånare Uppdaterad information om det förebyggande arbete på kommunens webbplats Mediebevakning av det förebyggande arbetets olika insatser och resultat Informationsfoldrar till föräldrar och ungdomar Samordning av insatser vid stora helger som Lucia, skolavslutning, stadsfest och Valborg Förankring och resultatredovisning av drogvaneundersökningar till elever, lärare och föräldrar Mediebevakning av drogvaneundersökningar Förankring av utvecklingsplanen i Kramfors kommun Utvecklingsområden Arbetet med att ta fram utvecklingsområden har skett under våren Samordnaren har tillsammans med förvaltningschef för socialförvaltningen och sektionschef för insatssektionen kommit fram till fyra förslag som behandlats i styrgruppen. Samordnaren har även haft täta diskussioner med nyckelpersoner från olika verksamheter. Som underlag för arbetet har följande använts: - Redan definierade önskemål om förbättring av kommunens brister i det drog- och alkoholförebyggande arbetet - En pågående kartläggning av drog- och alkoholsituationen i Kramfors kommun - Befintlig kunskap om det drog- och alkoholförebyggande arbetet i kommunen. 10

11 Utvecklingsplan Förslag till utvecklingsplan utifrån prioriterade utvecklingsområden skall delges styrgruppen senast 4 juli Planen skall där bearbetas för att sedan beslutas i Kommunstyrelsen 10 september Slutkommentar En arbetsgrupp för varje utvecklingsområde skall bildas i vilken det grundläggande förankringsarbetet skall ske. Under hösten 2003 kommer en åtgärdsplan att utarbetas. För att säkra upplevelsen av delaktighet, engagemang och påverkansmöjligheter inom och mellan organisationerna kommer en åtgärdsplan och en tidsplan att arbetas fram tillsammans med berörda parter. Inom varje utvecklingsområde kommer punkterna metoder, resurskrav och kostnader samt utvärdering/uppföljning att brytas ned och en noggrann planering görs av hur processen skall ske framöver. Detta ska göras tillsammans med arbetsgruppen för respektive utvecklingsområde och skall baseras på evidensbaserade preventiva metoder. Innan årets slut skall följande frågor vara besvarade: Vem gör vad? Hur ska planen genomföras? När ska delmomenten göras respektive vara klara? 11

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Regeringen Nationell handlingsplan för att förebygga ALKOHOLSKADOR Nationell handlingsplan mot NARKOTIKA Minska sociala, fysiska och psykiska skador

Läs mer

LÄGESRAPPORT PREDA. PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19. Utecklingsområdet SKOLAN

LÄGESRAPPORT PREDA. PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19. Utecklingsområdet SKOLAN PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19 LÄGESRAPPORT PREDA Utecklingsområdet SKOLAN Minska användning av droger och alkohol bland barn och ungdomar i Kramfors kommun. Effektmål Öka ungdomars självkännedom

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-21 Kf 98 Inledning Varbergs kommun ska medverka till att stärka en god folkhälsa för ökad livskvalitet för medborgarna

Läs mer

Mål för det tobaks-, alkoholoch drogförebyggande arbetet i Bromölla kommun 2009-2012

Mål för det tobaks-, alkoholoch drogförebyggande arbetet i Bromölla kommun 2009-2012 Mål för det tobaks-, alkoholoch drogförebyggande arbetet i Bromölla kommun 2009-2012 Antaget av Bromölla kommuns fullmäktige 2009-04-27 sidan Innehållsförteckning 2 Varför ska Bromölla kommun ha tobaks-,

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program 1 Antaget av kommunfullmäktige 1997-09-17, 258, Dnr: 134/96.709 1997-06-18, 244 Alkohol- och drogpolitiskt program Älvkarleby kommuns alkohol- och drogpolitiska program skall ligga i linje med nationella

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Alkohol- och drogpolitiskt program Antaget av Kommunfullmäktige 2007-10-11, 178 Folkhälsorådet Skrivelse 1 (5) 2007-05-14 Lis palm 0526-19121 Dnr: lis.palm@stromstad.se

Läs mer

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Antagen av kommunfullmäktige: 2007-08-30. INLEDNING I handlingsplanen presenteras inriktningar och åtgärder för det drogförebyggande

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE POLICY

DROGFÖREBYGGANDE POLICY DROGFÖREBYGGANDE POLICY 2 DROGFÖREBYGGANDE POLICY Nacka kommuns policy för drogförebyggande arbete för åldrarna 0 18 år. Antagen av Kommunstyrelsen 4 maj 2009. NACKA KOMMUNS DROGFÖREBYGGANDE POLICY Det

Läs mer

SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN SAMT I LANDET

SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN SAMT I LANDET SURAHAMMARS VISION BARN OCH UNGDOMSTIDEN 0-18 ÅR SKALL VARA FRI FRÅN ALKOHOL, NARKOTIKA OCH TOBAK ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2007-2010 SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN

Läs mer

Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun

Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun Inledning Kommunen tar i detta program tydlig ställning vad gäller droger på det lokala planet. Det skall vara vägledande för nämnder och förvaltningar i verksamhetsplanering

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Tillsammans mot våld och droger. Reviderad

HANDLINGSPLAN. Tillsammans mot våld och droger. Reviderad HANDLINGSPLAN Tillsammans mot våld och droger Reviderad 2010-09-22 Inledning I denna övergripande handlingsplan presenteras inriktningar och åtgärder för det vålds-, tobaks-, alkohol- och drogförebyggande

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2006-08-31 Alkohol är en socialt etablerad dryck som det stora flertalet konsumerar med måtta, och har glädje av. Vi måste

Läs mer

Förord. Låt oss tillsammans hjälpas åt att förverkliga denna policy och därmed skapa ett tryggare och hälsosammare samhälle!

Förord. Låt oss tillsammans hjälpas åt att förverkliga denna policy och därmed skapa ett tryggare och hälsosammare samhälle! Drogpolitisk policy Förord Alkohol och droger är ett av de största folkhälsoproblemen. Här kan vetenskapligt påvisas samband med cancer, skrumplever, infektioner, barnlöshet, demens, misshandel och mord

Läs mer

till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun

till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun BAKGRUND till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun Inledning Detta program innehåller Uddevalla kommuns politiska mål och strategier för det alkohol- och drogförebyggande arbetet.

Läs mer

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1 Alkohol och drogpolitiskt handlingsprogram för Sala kommun Bakgrund Bruk och missbruk av alkohol och droger är ett allvarligt folkhälso- och samhällsproblem i såväl Sala som i resten av landet. Alkoholkonsumtionen

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun

Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun Dnr: 602/05 Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun Folkhälsoperspektivet Antagen av kommunfullmäktige 2006-01-26 Komplement till Folkhälsopolicy för Laholm 2003-2008 FOLKHÄLSOPERSPEKTIVET Folkhälsoperspektivet

Läs mer

Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010.

Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010. Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010. Nationella mål Minska bruket av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskande skadeverkningar

Läs mer

- alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015. antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68

- alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015. antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68 - alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015 -1- antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68 - 2 - - alkohol- och drogpolitiskt program - Innehållsförteckning Inledning...5

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun

Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun Ett program framtaget av Förebyggande rådet i Skellefteås ingående aktörer i samverkan med landstinget, föreningar och organisationer, samt med

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

alkohol- och drogpolitiskt program

alkohol- och drogpolitiskt program alkohol- och drogpolitiskt program Särtryck ur Folkhälsopolitiska programmet för gotlands kommun 2003-2006 Alkohol- och drogpolitik en del av folkhälsopolitiken Var tredje elev röker i årskurs 9 varav

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Fastställt av kommunfullmäktige 2010-03-25 Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Bakgrund...3 3. Syfte...3 4. Mål...3

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31 Lokalt program Alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksförebyggande arbete i Kungsörs kommun 2015-2017 Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-07, 12 Innehållsförteckning REGIONAL OCH LOKAL STRUKTUR... 2

Läs mer

Styrdokument och verksamhetsplan för PULS-gruppen 2008-2009

Styrdokument och verksamhetsplan för PULS-gruppen 2008-2009 Styrdokument och verksamhetsplan för 2008 - STYRDOKUMENT OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR PULS-GRUPPEN ÅREN... 1 1. INLEDNING... 2 2. STYRANDE DOKUMENT... 2 3. ÖVERGRIPANDE SYFTE FÖR PULS-GRUPPEN... 4 3.1 MÅL...

Läs mer

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Upprättad: 2014-06-02 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-09-29, 82 Kontaktperson: Mikael Lundgren Innehållsförteckning VISION... 3 VÄRDEGRUND... 3

Läs mer

Alkohol och drogpolitiskt program

Alkohol och drogpolitiskt program Alkohol och drogpolitiskt program Syfte med det alkohol- och drogpolitiska programmet Att få fram ett heltäckande kommunprogram som involverar alla verksamheter inom kommunen samt andra myndigheter och

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

Drogpolitiskt handlingsprogram

Drogpolitiskt handlingsprogram LILLA EDETS KOMMUN Drogpolitiskt handlingsprogram Fastställt av fullmäktige 2006-06-21, 34 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1. Bakgrund till handlingsprogrammet... 3 1.2. Vilka berörs av handlingsprogrammet?...

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program Alkohol- och drogpolitiskt program 2012 Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-27 5 Alkohol- och drogpolitiskt program 2012 Inledning Syftet med det alkohol- och drogpolitiska programmet är att det ska utgöra

Läs mer

Drogpolitiskt handlingsprogram för Hammarlands kommun angående alkohol, narkotika, doping och tobak

Drogpolitiskt handlingsprogram för Hammarlands kommun angående alkohol, narkotika, doping och tobak Drogpolitiskt handlingsprogram för Hammarlands kommun angående alkohol, narkotika, doping och tobak Godkänt av kommunfullmäktige den 1.10.2015 Varför ett kommunövergripande handlingsprogram? Drogmissbruket

Läs mer

DRoGFöReByGGAnDe handlingsplan

DRoGFöReByGGAnDe handlingsplan Drogförebyggande Handlingsplan Sölvesborgs kommun innehåll Del 1 Tillsyn 5 Del 2 Förebyggande insatser 9 Del 3 Informations- och utbildningsinsatser 15 Del 4 Behandlande insatser 24 Kontakta oss 26 Denna

Läs mer

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns kommun 2007-2010

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns kommun 2007-2010 Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns kommun 2007-2010 Antaget av Kommunfullmäktige den 26 mars 2007 Inledning Kommunstyrelserna i Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 1 YDRE KOMMUN ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 Antagen av Kf 70 2012-10-08 Dnr. KS 2012/ 0088 2 Innehållsförteckning 2 Bakgrund 3 Inledning 3 De nationella övergripande och

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt. program

Alkohol- och drogpolitiskt. program Alkohol- och drogpolitiskt program Haparanda Stad Antagen av kommunfullmäktige 2005-02-21, 5 INNEHÅLL Sida 1. AKTUELL SITUATION SVERIGE 1 Den nationella handlingsplanen Den kommunala handlingsplanen 2.

Läs mer

Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun

Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun 2012-2013 Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun Bakgrund I januari 2008 presenterade Rikspolisstyrelsen en handlingsplan kallad Samverkan

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx xx Inledning Riksdagen beslutade i mars 2011 om en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och

Läs mer

Arbetsrutiner för det Drogförebyggande Arbetet i Skolan

Arbetsrutiner för det Drogförebyggande Arbetet i Skolan 2010 Arbetsrutiner för det Drogförebyggande Arbetet i Skolan Beslutade av barn- och utbildningsnämnden 2006-05-24 med årlig revidering Reviderat av barn- och utbildningsnämnden den 20 juni 2010 Framtagna

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 2 Bakgrund I Eda kommun verkar samverkansgruppen Edas Ansvar, vilken är tvärsektoriell

Läs mer

SOTENÄS KOMMUN DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2005-2009

SOTENÄS KOMMUN DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2005-2009 SOTENÄS KOMMUN DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2005-2009 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund till programmet... 3 1.2. Vem berörs av programmet?... 4 2. Styrande dokument... 4 2.1. Nationell

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun

Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun Kommunfullmäktige 2005-06-14, 43 Sidan 1 av 14 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Hur har arbetet bedrivits 4. Samverkan 5. Ansvarsfördelning

Läs mer

Många tycker att livet är......en enda stor fest! Vad tycker du?

Många tycker att livet är......en enda stor fest! Vad tycker du? Många tycker att livet är......en enda stor fest! Vad tycker du? Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 31 aug 2006 Utgiven av Arbetsgruppen för alkoholoch drogpolitiska

Läs mer

DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR HABO KOMMUN

DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR HABO KOMMUN DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR HABO KOMMUN Fastställd av Kommunfullmäktige i Habo kommun 2009-01-29 3 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida INLEDNING 3 GRAVIDITET/ AMNING 4 UNGDOMSTIDEN 5 IDROTTEN 7 TRAFIKEN 7 2 Drogpolitisktprogram

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Hudiksvalls kommun 2009-2013 Förord Det drogförebyggande arbetet i Hudiksvalls kommun utgår från ett folkhälsoperspektiv och syftar till att främja alla medborgares rätt till en

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program. Revidering antagen av kommunfullmäktige 2008-02-25, 5

Alkohol- och drogpolitiskt program. Revidering antagen av kommunfullmäktige 2008-02-25, 5 Alkohol- och drogpolitiskt program Revidering antagen av kommunfullmäktige 2008-02-25, 5 1 Innehållsförteckning Sida 1. Aktuell situation -Sverige... 3 1.1 Den nationella handlingsplanen '... 3.........

Läs mer

Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan

Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan Inledning Skolan är en arbetsplats där vuxnas attityder, värderingar

Läs mer

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Sidan 1 av 6 Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Parter Lokalpolisområde Östhammar och Östhammars kommun. Trygg i Östhammars Kommun (TRÖ) Det lokala brottsförebyggande rådet, Trygg i Östhammars

Läs mer

Drogpolitiskt program för Kumla kommun

Drogpolitiskt program för Kumla kommun Drogpolitiskt program för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige den 19 april 2010, 57 Bakgrund Hösten 2007 antogs Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål. En god och jämlik hälsa i Örebro län 2008-2011.

Läs mer

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 1 Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 2 Monica Jacobsson 20030602 Samordnare Laholms kommun UTVECKLINGSPLANEN FÖR

Läs mer

Drogpolitisk policy för Landskrona kommun - alkohol, tobak och narkotika

Drogpolitisk policy för Landskrona kommun - alkohol, tobak och narkotika Vuxenförvaltningen 1(6) Datum 2007-03-30 Handläggare Er Referens Vår Referens Claes Zachrison dnr 2006/131 016 6001 Förvaltningsutredare Drogpolitisk policy för Landskrona kommun - alkohol, tobak och narkotika

Läs mer

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 6 (xx) Dnr SN 2015/217 Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun Sammanfattning Arbetsgruppen för det drogförebyggande

Läs mer

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Sjöbo kommun 2007-2010

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Sjöbo kommun 2007-2010 1(17) Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och Antaget i Kommunfullmäktige den 25 april 2007 2(17) Inledning Kommunstyrelserna i Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla kommuner har avtalat om samverkan kring

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige den 19 maj 2010, 104. Dnr: 316/10-900. DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 Båstads kommuns drogförebyggande strategi handlar ytterst om att bedriva ett långsiktigt förebyggande

Läs mer

nriktningsmål och strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete

nriktningsmål och strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete I nriktningsmål och strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete Antaget av kommunfullmäktige 2006-09-25 KF 104, dnr 04/KS 0460 Inriktningsmål och strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete

Läs mer

=5. Anna Rolf Björklund, Patrik Wallin, Maria Lindborg

=5. Anna Rolf Björklund, Patrik Wallin, Maria Lindborg 1+1+1+1=5 Anna Rolf Björklund, Patrik Wallin, Maria Lindborg Årets förebyggande kommun 2012 Örebro kommun bedriver ett långsiktigt, hållbart förebyggande arbete. Politiska beslut, program, planer, uppföljning

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program Alkohol- och drogpolitiskt program Förslag från livsmiljörådet Antaget av kommunfullmäktige den 19 juni 2006 Dnr KS2006/421 Kommunkansliet Alko_06.doc Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Inställning...

Läs mer

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Bakgrund Åtvidabergs kommun tilldelades statligt bidrag för att anställa en drogsamordnare. Samordnaren påbörjade sitt arbete den 15

Läs mer

Drogpolitiskt program för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 19 april 2010, 57

Drogpolitiskt program för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 19 april 2010, 57 Drogpolitiskt program för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige den 19 april 2010, 57 Bakgrund Hösten 2007 antogs Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål. En god och jämlik hälsa i Örebro län 2008-2011.

Läs mer

Samverka för att motverka

Samverka för att motverka En inspirationsskrift från Skånesamverkan mot droger Samverka för att motverka - om samverkan kring ungdomar i samband med risktillfällen Risktillfällen är ett samlingsnamn för kvällar, helger och perioder

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt. Hultsfreds kommun

Alkohol- och drogpolitiskt. Hultsfreds kommun Alkohol- och drogpolitiskt program för Hultsfreds kommun Arbeta fram strategier tegier för att t senare- lägga alkoholdebuten hos ungdomar Att t nedbringa den totala konsumtionen av alkohol Att t kraf

Läs mer

med handlingsplan åren Antaget av kommunfullmäktige

med handlingsplan åren Antaget av kommunfullmäktige S Drogpolitiskt program med handlingsplan åren 2016-2020 Antaget av kommunfullmäktige 2015-08-31 213 Drogpolitiskt program med handlingsplaner för Sunne kommun Inledning Det första drogpolitiska dokumentet

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014, angående ungdomars drogvanor, kriminalitet, psykisk hälsa, samt risk-och skyddsfaktorer

Stockholmsenkäten 2014, angående ungdomars drogvanor, kriminalitet, psykisk hälsa, samt risk-och skyddsfaktorer Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Avdelningen för individ- och familjeomsorg Tjänsteutlåtande 6.-549/14 Sida 1 (5) 2014-11-15 Handläggare Susanne Aplehag Balotis Telefon: 08-508 15 049 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Läs mer

DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN

DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN 1 DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 5 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 DROGPOLITIK... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Nationella handlingsplaner... 3 1.3 Lokala styrdokument...

Läs mer

RUT Ren Uppväxt i Tingsryd

RUT Ren Uppväxt i Tingsryd RUT Ren Uppväxt i Tingsryd ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM 2005-2009 1 Inledning Ett försiktigt bruk av alkohol behöver för de flesta av oss inte leda till några problem. Men det finns personer som

Läs mer

Alkohol- och Drogpolicy

Alkohol- och Drogpolicy Alkohol- och Drogpolicy för föreningar i Norsjö kommun Handbok för föreningsledare. Information för vårdnadshavare och medlemmar. Antaget av föreningen:. Styrelsens ordförande:. Datum: Syfte Syftet med

Läs mer

FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011

FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011 FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011 ANTAGET AV KF 2004-08-26 77 REVIDERAT AV KF 2008-06-12 80 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade i

Läs mer

ANDT-förebyggande arbete: plan för Stora Hammars skola

ANDT-förebyggande arbete: plan för Stora Hammars skola ANDT-förebyggande arbete: plan för Stora Hammars skola 1 Stora Hammar skola ska vara en drogfri miljö. Det innebär ett förbud mot användning av tobak, samt att medföra, överlåta eller förtära alkohol eller

Läs mer

Drogpolitiskt handlingsprogram

Drogpolitiskt handlingsprogram Drogpolitiskt handlingsprogram I Askersunds kommun ska ungdomstiden vara fri från alkohol och tobak och ingen ska pröva narkotika. Förord Det drogpolitiska handlingsprogrammet beskriver vilka insatser

Läs mer

antaget av kommunfullmäktige april 2005 Alkohol- och drogpolitiskt

antaget av kommunfullmäktige april 2005 Alkohol- och drogpolitiskt antaget av kommunfullmäktige april 2005 Alkohol- och drogpolitiskt program ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR KLIPPANS KOMMUN Klippans kommuns gemensamma grundsyn vad gäller alkohol och andra droger

Läs mer

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län Foto: Richard Ryan Danderyds kommun den 17 april 2013 Nationell

Läs mer

Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska

Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska Handläggare Datum Mats Linde 2011-06-30 0480-45 30 02, 070-273 39 47 Barn- och ungdomsnämnden Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska program 2011-2012 Bakgrund En arbetsgrupp med Kjell

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program för s kommun Innehåll Drogpolitiskt program... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Alkohol... 5... 5 Barn och ungdomar... 6 Vuxna... 6 Narkotika... 8... 8 Barn och

Läs mer

Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014

Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014 Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014 Handläggare: Johan Sjöholm Datum: 2012-10-08 Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Bakgrund... 4 2.1 Definition droger... 4

Läs mer

Länsrapport avseende alkoholfrågor år 2000. Sociala enheten 2001-06-18

Länsrapport avseende alkoholfrågor år 2000. Sociala enheten 2001-06-18 Länsrapport avseende alkoholfrågor år 2000 Sociala enheten 2001-06-18 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 51-1029-2001 FÖRORD Från att tidigare ha haft det direkta ansvaret för hanteringen av serveringstillstånd

Läs mer

Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015. Antagen av KF 2012-06-11, 87

Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015. Antagen av KF 2012-06-11, 87 Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015 Antagen av KF 2012-06-11, 87 Definitioner Man måste skilja på hälsa, som är en fråga för individen, och folkhälsa som är en fråga för samhället. Folkhälsoarbetet

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Hammarby IF FF

Alkohol- och drogpolicy för Hammarby IF FF Alkohol- och drogpolicy för Hammarby IF FF Det är en övergripande målsättning att alla spelare i Hammarby IF FF skall erhålla sådan utbildning att det främjar spelarens utveckling både som fotbollspelare

Läs mer

Förord. Människor är som stenar, en del är runda, en del är välslipade andra är kantiga. Heléne Björklund Kommunstyrelsens ordförande

Förord. Människor är som stenar, en del är runda, en del är välslipade andra är kantiga. Heléne Björklund Kommunstyrelsens ordförande Förord Hälsa och trygghet är viktiga grundstenar i vårt samhälle. Missbruk av alkohol och narkotika leder ofta till allvarliga problem med hälsan samt våld och kriminalitet. Därför är det drogförebyggande

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:29 Diarienr: 2001/0399 Handläggare: Gigi Isacsson Sektion/Enhet: Socialtjänst, skydd och säkerhet Datum: 2001-02-22 Mottagare:

Cirkulärnr: 2001:29 Diarienr: 2001/0399 Handläggare: Gigi Isacsson Sektion/Enhet: Socialtjänst, skydd och säkerhet Datum: 2001-02-22 Mottagare: Cirkulärnr: 2001:29 Diarienr: 2001/0399 Handläggare: Gigi Isacsson Sektion/Enhet: Socialtjänst, skydd och säkerhet Datum: 2001-02-22 Mottagare: Socialnämnd el motsvarande Individ-/och familjeomsorg Rubrik:

Läs mer

Policy och riktlinjer

Policy och riktlinjer Policy och riktlinjer ANDT (ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING OCH TOBAK) ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17 Bakgrund Den 30 mars 2011 antog riksdagen en samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-,

Läs mer

ALKOHOL- & DROGPOLICY

ALKOHOL- & DROGPOLICY ALKOHOL- & DROGPOLICY FÖR VÄXJÖ KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-20 gruppen som dricker allra mest har ökat markant alkohol- och drogpolicy för växjö kommun ALKOHOL- OCH DROGPOLICY för Växjö

Läs mer

Länsrapport 2012 Gotlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Gotlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Gotlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namns Kommunens namn: Region Gotland Alkohol 100% 1 Tobak 100% 1 Narkotika 100% 1 Dopning 0% 0 Ingen person var

Läs mer

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Södermanlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Eskilstuna Flen Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Alkohol 85,7% 6 Tobak 85,7%

Läs mer

Länsrapport 2012 Blekinge län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Blekinge län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Blekinge län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborgs Alkohol 75% 3 Tobak 75% 3 Narkotika 50% 2 Dopning

Läs mer

ABCDE. Tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiskt program för Stockholms stad - yttrande till kommunstyrelsen. Till Norrmalms stadsdelsnämnd

ABCDE. Tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiskt program för Stockholms stad - yttrande till kommunstyrelsen. Till Norrmalms stadsdelsnämnd Stadsmiljö- och planeringsavdelningen N ORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2004-03-02 DNR 000-36/2004 Handläggare: Gunilla Schedin Tfn: 08-508 09 015 Till Norrmalms stadsdelsnämnd

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

för drogförebyggande arbete i Täby

för drogförebyggande arbete i Täby för drogförebyggande arbete i Täby 2006-2010 Mål, utgångspunkter, ansvarsfördelning och organisation för drogförebyggande arbete bland barn och ungdomar 2(21) Kommunal handlingsplan för drogförebyggande

Läs mer

Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten. Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten. Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten Folkhälsopolitisk strategi

Läs mer

DROGPOLITISKT PROGRAM

DROGPOLITISKT PROGRAM DROGPOLITISKT PROGRAM 2016 2020 Beskrivning av Kalmar kommuns delmål utifrån nationella och regionala ANDT-strategier. Tfn. 0480-45 00 00 (kontaktcenter) kommun@kalmar.se www.kalmar.se INLEDNING Kalmar

Läs mer

Gnosjö kommuns drogpolitiska program 2009-2013

Gnosjö kommuns drogpolitiska program 2009-2013 Gnosjö kommuns drogpolitiska program 2009-2013 Definitioner ANT: AUDIT: Barn: BDI: BUN: BVC: Droger: Galaxen: IFO: KUF: LPF-94 : LPO-94: MVC: Riskbeteende/ riskzon: Trafiknykterhet: Ungdomar: Vuxna: Alkohol,

Läs mer

Övergripande alkohol- och drogpolicy för alla barn- och ungdomsverksamheter i Botkyrka kommun

Övergripande alkohol- och drogpolicy för alla barn- och ungdomsverksamheter i Botkyrka kommun 1 Övergripande alkohol- och drogpolicy för alla barn- och ungdomsverksamheter i Botkyrka kommun Beslutat i kommunstyrelsen januari år 2005 2 Alkohol- och drogförebyggande arbetet är också ett av målområdena

Läs mer

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Syftet med handlingsplanen är att konkretisera insatserna i kommunen

Läs mer

DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016

DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016 DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016 2016 2020 Beskrivning av Kalmar kommuns delmål utifrån nationella och regionala ANDT-strategier. Tfn. 0480-45 00 00 (kontaktcenter) kommun@kalmar.se

Läs mer

Länsrapport 2012 Malmös stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet

Länsrapport 2012 Malmös stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet Länsrapport 2012 Malmös stadsdelar Det ANDT-förebyggande arbetet 1. 1. Stadsdelens namn Stadsdelens namn: Centrum Fosie Husie SDF Hyllie SDF Kirseberg Limhamn-Bunkeflo Oxie Rosengård SDF Södra innerstaden

Läs mer

Inriktning av folkhälsoarbetet 2011

Inriktning av folkhälsoarbetet 2011 PROTOKOLL 1 (9) Fritids- och folkhälsonämnden Inriktning av folkhälsoarbetet 2011 Bakgrund Riksdagen har beslutat om ett mål för folkhälsopolitiken. Det övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar

Läs mer

Alkohol- och Drogpolicy. Oxberg/Älvdalen-Åsens FotbollsFörening

Alkohol- och Drogpolicy. Oxberg/Älvdalen-Åsens FotbollsFörening Alkohol- och Drogpolicy Oxberg/Älvdalen-Åsens FotbollsFörening Nationell och lokal nivå Riksdagen beslutade 2001 att anta en ny nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador. De antog ett antal

Läs mer

ANDT-strategi för Varbergs kommun

ANDT-strategi för Varbergs kommun ANDT-strategi för Varbergs kommun Dokumenttyp: Strategi Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: ANDT-strategi Beslutsdatum: 2015-09-29, 188 Dokumentansvarig avdelning: Kommunkansliet

Läs mer

Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014

Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014 Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014 UPPFÖLJNINGS- OCH UTVÄRDERINGSPLAN Innehållsförteckning Inledning...3 Indikatorer...4

Läs mer

Drogpolitiskt program 2010. Avseende tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

Drogpolitiskt program 2010. Avseende tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Drogpolitiskt program 2010 Avseende tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Inledning Drogfrågorna är en viktig del av Sveriges folkhälsopolitik. Att begränsa skadorna av alkohol är en viktig faktor

Läs mer

En drogfri miljö. för barn och unga

En drogfri miljö. för barn och unga En drogfri miljö för barn och unga Denna skrift beskriver vad som gäller kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och överdrivet spelande för grund- och grundsärskolan, gymnasie- och gymnasiesärskolan

Läs mer