Drogpolitiskt handlingsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drogpolitiskt handlingsprogram"

Transkript

1 Drogpolitiskt handlingsprogram I Askersunds kommun ska ungdomstiden vara fri från alkohol och tobak och ingen ska pröva narkotika.

2 Förord Det drogpolitiska handlingsprogrammet beskriver vilka insatser som vi ska göra för att minska bruket av alkohol och andra droger. Det är viktigt att alla som kommer i kontakt med ungdomar har samma syn på användningen av droger. Föräldrarna till ungdomarna är förstås allra viktigast när de gäller att påverka ungdomarnas attityder. Men det är också viktigt att alla andra vuxna som kommer i kontakt med ungdomar har en tydlig och samstämmig inställning. Totalkonsumtionen av alkohol ökar i hela landet och alkoholdebuten sker i allt tidigare ålder. Vi vet att bland niorna på vår högstadieskola är hälften av ungdomarna alkoholkonsumenter. En av tio har provat att röka hasch. Det krävs samlande insatser från många olika håll för att motverka och vända den utvecklingen. Som ett första steg har ett rådslag med politiker, tjänstemän och deltagare från föreningslivet genomförts i syfte att ta fram det här drogpolitiska programmet. Handlingsprogrammet syftar till att samla alla goda krafter kring insatser mot droganvändning. Kommunens utvecklingsplan uttrycker att ledorden lust, mod och engagemang i ord och handling ska prägla kommunens verksamhet. Detta gäller också kommunens insatser mot droger. Vi ska våga ta initiativ, våga pröva nya vägar och ha mod att prioritera. Programmet är ett steg i denna riktning. Vi hoppas kunna engagera många i mot droger. Askersunds kommun Bo Trygg Kommunstyrelsens ordförande

3 Drogpolitiskt handlingsprogram för Askersunds kommun Innehåll Mål för det alkohol- och drogpolitiska i Askersunds kommun: I Askersund ska ungdomstiden vara fri från alkohol och tobak och ingen ska pröva narkotika. 1. Öka medvetenheten om alkoholens och narkotikans skadeverkningar 2. Påverka tillgänglighet och utbud 3. Vuxna och föräldrar 4. Utbildningsinsatser och opinionsbildning 5. Lokal faktainsamling 6. Uppföljning och utvärdering

4 Mål för det alkohol- och drogpolitiska i Askersunds kommun: I Askersund ska ungdomstiden vara fri från alkohol och tobak och ingen ska pröva narkotika. I Askersund är 55 % av flickorna och 48 % av pojkarna i årskurs 9 på Sjöängskolan alkoholkonsumenter. En kraftsamling mot alkohol i Sverige är nödvändig eftersom totalkonsumtionen, som är direkt relaterad till alkoholskador, ökar var totalkonsumtionen per invånare över 15 år och äldre tio liter ren alkohol per år. I dag överstiger intaget tolv liter. Vi har tillägnat oss ett kontinentalt dryckesmönster men samtidigt bibehållit berusningsdrickandet. Enligt forskningsrapporter ökar andelen kvinnor som dricker under graviditeten. Minst 25 procent av dödsolyckorna i trafiken var alkoholrelaterade. Antalet ungdomar som vårdas för alkoholförgiftning har ökat i länet. I Askersund har åtta procent av pojkarna och tre procent av flickorna i årskurs nio på Sjöängsskolan provat att röka hasch. Missbruket sprider sig Vi måste mobilisera mot narkotika på grund av en liberalare attityd till narkotika bland ungdomarna. Det är sannolikt en större andel som prövat narkotika än vad forskningen visar. En nationell intervjustudie talar för att ungdomarna underdriver sin användning och att siffrorna skulle kunna vara ännu högre. Forskning inom området pågår. Liberaliseringen kring droger i västvärlden påverkar attityden till narkotika. Samtidigt som tillgången till narkotikan är större än den någonsin varit. Missbruket har spridit sig, det har tillkommit en grupp som använder narkotika i nöjessamanhang, vilket tydliggörs genom att nya grupper lagförs och det finns mer droger på restaurangerna. Narkotikan är olaglig, och i dess spår följer ökad kriminalitet när det gäller våld och ekonomisk brottslighet. Varför görs ett alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram? En av de största riskfaktorerna mot god hälsa är hög alkoholkonsumtion, missbruk av narkotika och andra droger. Även de sociala konsekvenserna är negativa. Alkohol och narkotika orsakar samhället stora kostnader, liksom tragedier för familjer och enskilda individer. Tider då vi reser mer mellan länder, gör att det blir svårare att stoppa narkotikan vid gränserna, vilket gör att utbudet blir större. Vad gäller alkoholens tillgänglighet så kan vi inte lita på den prispolitik som bedrivs i Sverige som instrument för att begränsa totalkonsumtionen. Det är därför väsentligt att finna andra vägar på ett lokalt plan för att utveckla det drogförebyggande samt att utveckla vård och behandling. Vuxnas attityder För att skjuta upp ungdomars alkoholdebut, minska totalkonsumtionen och för att förhindra att unga prövar narkotika, krävs förändringar av attityder och beteenden hos alla vuxna i Askersund. Syftet med ett alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram, är att det ska vara en del av Askersunds kommuns folkhälsoarbete och ange konkret vilka åtgärder som ska vidtas när det gäller alkohol- och narkotikaförebyggande arbete i Askersunds kommun. Handlingsprogrammet är till för alla som bor i Askersund. Insatser i handlingsprogrammet är riktade till barn, ungdomar och vuxna. De strategier och åtgärder som anges rör främst kommunal verksamhet, men visar också vikten av att det finns samverkan. Viktiga samarbetspartners är polisen, Länsstyrelsen, ideella organisationer, näringslivet, föreningslivet, primärvården, landstinget samt länssamordnaren för det alkohol- och drogförebyggande. 3

5 Bakgrund Askersunds kommun anställde en samordnare för alkohol- och drogfrågor den 1 januari Styrgruppen för det drogpreventiva gav samordnaren i uppdrag att se över och revidera det tidigare alkohol- och drogpolitiska programmet, som antogs av kommunfullmäktige (Dnr ). Ett rådslag genomfördes i maj 2007 dit politiker och tjänstemän tillsammans med föreningslivet var inbjudna för att ge synpunkter inför med det nya programmet. Samordnaren har sammanställt de synpunkter som kom fram och som till stor del ligger till grund för detta alkohol- och drogpolitiska handlingsprogram. För att nå målen Stöd och information till tonårsföräldrar är en av de viktigaste åtgärderna för att nå målen. Det behövs ständigt aktuell kunskap om alkohol- och drogkonsumtion i Askersund för att kunna följa utvecklingen över tid och se om vidtagna åtgärder har effekt. Detta görs bland annat från undersökningar som samhällsmedicinska enheten gör, Liv och Hälsa Ung. Metoder behöver utvecklas för att öka medvetenheten om alkoholens och narkotikans påverkan på den egna hälsan. Alla de verksamheter som möter barn och ungdomar har ett stort ansvar vad det gäller det förebyggande och tidiga insatser. Skolan har ett stort ansvar för att tidigt upptäcka utanförskap och mobbing. Det behövs återkommande utbildningsinsatser för medarbetare, ideella organisationer och föreningar som möter barn och ungdomar, med särskilt fokus på attitydförändrande metoder. Framgångsfaktorer Aktiva och engagerade föräldrar är den viktigaste förutsättningen för ett framgångsrikt förebyggande arbete. Dessutom behövs att alla vuxna runt ungdomarna säger samma sak. Detta uppnås genom en bra samverkan mellan föräldrar-skola-fritid. Detta förstärks ytterligare genom samverkan mellan andra intressenter såsom hälso- och sjukvård, polis, frivilligorganisationer och företag. Alla behöver utveckla sina intressen, något att vara bra på. För att det här ska uppnås bör vi utveckla ett främjande och offensivt arbete med barn och ungdomar. När det går snett är det viktigt att det finns tidiga insatser mot skolk, mobbing, rökning, misstanke om missbruk och kriminalitet. Uppväxttiden ska vara fri från alkohol och andra droger. Organisation Det förebyggande med barn och ungdomar och deras föräldrar ska bedrivas av dem som i vardagen möter målgrupperna, det vill säga skola, fritidsektorn och familj och individ. Av handlingsplanen framgår vem som är ansvarig för genomförandet av aktiviteter och insatser. Det alkohol- och narkotikaförebyggande lyder under kommunstyrelsen, som även tillsatt en styrgrupp. God trygghet och folkhälsa Kommunen ska aktivt verka för skapande av trygga och kreativa miljöer inom alla områden och för alla individer. Hälsoperspektivet ska beaktas i form av övergripande insatser och uppmuntran samt stöd till individens egna ansvar för en god hälsa. 4

6 . Övrigt En undervisning i skolan som tillägnar eleverna kunskaper, goda insatser på fritidsgården och en väl fungerande individ och familjeomsorg verkar alla utifrån respektive uppdrag alkohol- och narkotikaförebyggande. Familjecentralen har en viktig roll när det gäller förebyggande verksamhet och tidiga insatser bland barn, ungdomar och deras föräldrar. Definitioner Droger syftar i detta program på tobak, alkohol, lösningsmedel, och narkotika. Narkotika avser cannabis, opiater, centralstimulerande medel, hallucinogener, all icke medicinsk användning av läkemedel och dopingmedel. Barn och ungdomar benämns i detta program personer under 18 år. Unga vuxna är personer år. Vuxna är personer över 18 år. Förebyggande arbete är insatser som görs innan ett skadligt bruk, missbruk eller oönskade skador inträffar. Tidiga insatser innebär insatser på ett tidigt stadium, när ett risk - beteende redan uppmärksammats. 5

7 1. Öka medvetenheten om alkoholens och narkotikans skadeverkningar Information till föräldrar/vuxna Föräldrar och andra vuxna saknar ibland argument och kunskap för att bemöta barnsoch ungdomars frågor, attityder och beteenden när det gäller alkohol och narkotika. Alla föräldrar ska kunna ta del av informativa skrifter på olika teman. De kan till exempel ge svar på hur man ser att någon använder berusningsmedel, ge råd till föräldrar hur man samtalar med sina barn om alkohol och narkotika, vart man som förälder eller vuxen vänder sig om man misstänker att ens barn dricker alkohol eller använder narkotika, samt hur barn- och ungdomskulturen ser ut idag. Ökad medvetenhet om Information på föräldramöten Rektor Årligen ungdomar, alkohol och narkotika bland föräldrar och andra vuxna. Utskick till föräldrar Temamöten Föreläsningar Ökad kunskap bland kommunens politiker och tjänstemän. Via nyhetsbrev på hemsidan: askersundforebygger Via massmedia Varannan månad Vid tillfälle 6

8 Samordnaren av det ska: ha kännedom om lokalt arbete kunna förmedla kunskap om metoder, litteratur, föreläsare med mera årligen erbjuda och genomföra utbildningar verksamheten ska bevaka vilka metoder som är framgångsrika och effektiva i drogpreventionen samt ha möjligheter att initiera egen metodutveckling Samordnaren, under ledning av styrgruppen, kommer att vara inspiratör och motor för att förverkliga åtgärder i föreliggande handlingsplan samt ansvara för genomförandet vad gäller tydliggjorda punkter. Ökad kunskap om verksamma metoder i det förebyggande. Kunskapsbank och utbildningsinsatser Styrgruppen för arbete Årligen Öka kunskapen om alkoholens skadeverkningar och om risker att pröva narkotika Utveckla nätverk för det förebyggande Information Massmedia Föräldrar Seminarier Stimulera till ökad samverkan arbete Styrgruppen för arbete Årligen Årligen 7

9 Planera och genomföra insatser vid större helger och evenemang i Askersunds kommun Ett viktigt förebyggande arbete är att genomföra punktinsatser för att motverka ungdomars användning av alkohol och andra droger. Dessa insatser ska genomföras i samverkan med flera aktörer och har som inriktning att påverka konsumtionsbeteendet vid större helger och evenemang i Askersund kommun. Minska alkohol och Uppsökande/förebyggande Samverkansgruppen Planering terminsvis drogkonsumtionen vid storhelger Ung i centrum * Alla arrangemang för ungdomar under 18 år ska vara alkohol- och drogfria Hitta aktiviteter i samband med storhelger där ungdomar kan vistas i drogfri miljö Alkotest Alkotest i samverkan med arrangörer Ge ungdomarna mer inflytande genom t.ex. ungdomsråd Samverkansgruppen Ung i centrum Samverkansgruppen Ung i centrum Planering terminsvis Hösten 2008 * Ung i centrum är en samverkansgrupp bestående av en ungdomshandläggare från IFO, kurator från skolan, polis, fritidsledare från fritidsgården samt samordnaren för det alkohol- & drogförebyggande. Gruppens huvudsyfte är att samplanera uppsökande verksamhet samt att planera drogfria arrangemang för ungdomar. Gruppen träffas minst vid två tillfällen per termin. Sammankallande är samordnaren. Regler för kommunens lokaler Vad Hur Ansvar Tid Alkoholfritt i kommunens lokaler Vid behov I princip ska alkohol inte förekomma i kommunens lokaler. Undantag kan göras t.ex vid uthyrning till annan verksamhet Socialnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen Representation Vad Hur Ansvar Tid Alkoholfritt vid representation Kommunen bekostar inte alkoholhaltiga drycker vid middagar, representation och andra sammanhang Kommunens alla verksamheter Kontinuerligt 8

10 2. Påverka tillgänglighet och utbud Tillsyn av tobaks- och folkölsförsäljningen i Askersunds kommun Alla butiker och övriga försäljningsställen som säljer folköl och tobak ska årligen besökas. I samband med besöken informeras personalen om vikten av att begära legitimation av ungdomar som vill köpa folköl och tobak, samt om skyltning med mera. Att folköl och tobaksvaror inte säljs till den som är under 18 år. Metodprogrammet VisaLeg.nu Årligen Utöva regelbunden tillsyn av alkoholservering på restauranger Restauranger har en viktig uppgift att servera alkohol på ett ansvarsfullt sätt för att undvika problem till följd av alkoholkonsumtion. Enligt alkohollagen ska tillsyn av restauranger genomföras i varje kommun. En väl fungerande restaurangmiljö motverkar förekomsten av alkoholrelaterat våld och skadlig alkohol - k onsumtion. Nå en hög efterlevnad Politiker och tjänstemän Socialnämnden Kontinuerligt av alkohollagen och Askersund kommuns riktlinjer för alkoholtillstånd inom området ska Alkoholhandläggaren erbjudas utbildning och kompetensutveckling Nå en hög efterlevnad av alkohollagen och Askersund kommuns riktlinjer för alkoholtillstånd Nå en hög efterlevnad av alkohollagen och Askersund kommuns riktlinjer för alkoholtillstånd Skärpt tillsyn Revidera tillsynsplan Samverkan med polis Genom att utbilda krögare och personal i metodprogrammet Ansvarsfull alkoholservering Socialnämnden Alkoholhandläggaren Alkoholhandläggaren Samordnaren Polisen Under 2009 Vid tillfälle 9

11 Vuxna och föräldrar Att föräldrar till ungdomar och andra vuxna, påverkar ungdomsdrickandet är vetenskapligt bevisat. Det är viktigt att samtala med föräldrar och andra vuxna om hur deras attityder och inställning påverkar våra ungdomar. Minskad langning Mediakampanj Styrgruppen för det drogförebyggande Inför storhelger och skolavslutning Minskad langning Inte bjuda hemma Tydliga budskap Ökad kunskap om Askersunds förebyggande arbete Att göra en plan över vilka föräldrastödsmetoder kommunen ska arbeta med Örebro preventionsprogram, (ÖPP) Upplysning och information via webbsidan: askersundforebygger I nätverksgruppen socialtjänst och skola Rektorer alkohol- och drog förebyggande Utvecklingsledaren BoU, IFO-chef Ett tillfälle per termin år 7-9 Kontinuerligt Hösten

12 3. Att upptäcka missbruk hos vuxna Vuxna, föräldrar Som föräldrar eller medarbetare i Askersunds kommun har vi ett stort ansvar att vara goda föredömen för våra ungdomar. Det ligger ett stort ansvar på kommunen att kunna erbjuda råd, stöd och utbildning. Kommunen har utarbetat en alkohol- och drogpolicy för kommunens anställda och förtroendevalda. Råd, stöd och utbildning till medarbetare i kommunen Råd och stöd till kommuninvånarna Metodutbildning Information Samtal Kommunstyrelsen Socialnämnden Uppföljning löpande Löpande Handlingsberedskap och åtgärdskedja vid upptäck av drogmissbruk hos kommunpersonalen Kommunanställdas förhållningssätt till tobak Personalhandboken och kommunens handlingsprogram för alkohol- och drogfrågor. Rök och snusförbud under arbetstid Personalkontoret Kommunstyrelsen Löpande Fr.o.m. 1 september 2008 Individanpassad missbruksvård Genom samtal på SoL-kraft * IFO Vid tillfälle Askersund medverkar i Örebro län för en drogfri trafik Revidera Askersunds handlingsprogram för alkohol- och drogfrågor Alla som ertappas att köra berusade eller med narkotika i kroppen ska erbjudas vård inom 24 timmar Revidera Uppdatera Socialnämnden Vid tillfälle Personalkontoret Under 2009 * SoL-kraft är en öppenvårdsbehandling i Socialförvaltningens regi, vilket innebär handläggning enligt socialtjänst- och sekretesslagen. 11

13 Barn, ungdom och unga vuxna i riskzonen ska upptäckas tidigt Utveckla samverkan Löpande för tidig upptäckt Utveckla samverkan för tidig upptäckt Ta fram ett verktyg och handlingsprogram för att tidigt upptäcka barn och unga i riskzon Rutiner för skolpliktsbevakning och uppföljning av frånvaro Barn och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Barn och utbildningsförvaltningen Från och med hösten 2008 Utveckla med vuxna på stan Arbeta med att engagera fler vuxna till att nattvandra Kultur och fritidsförvaltningen Under

14 4. Utbildningsinsatser och opinionsbildning Utbildningar för personal inom skolan och fritidssektorn ska genomföras och kompletteras med uppföljningar En av förutsättningarna för det alkohol- och drogförebyggande är att personalen som arbetar med viktiga målgrupper har erforderliga kunskaper inom området. Det gäller även för personal inom barn- och fritidsverksamheten. Skolans roll i det förebyggande är uttalad. Viktigt när det gäller skolan är att det ges utrymme att arbeta med livskunskap under schemalagd lektionstid. Livskunskap ska erbjudas i grundskolan Utbilda mentorer/pedagoger i Livskunskap och schemalägga Livskunskapen Förvaltningschef Rektorer Kontinuerligt Utveckla en alkoholoch drogpolicy för högstadiet. Stärka skolans och fritidsverksamheternas förebyggande arbete Stärka och utveckla ungdomsgårdens förebyggande arbete Samverkan med samordnaren Utbilda skolans personal i att tidigt upptäcka missförhållanden Kompetensutveckla fritidsgårdens personal Rektor Under 2008 Rektorer Kultur och fritidsförvaltningen Förvaltningschef BoU Kontinuerligt Under

15 Mobilisering av den ideella sektorn Föreningslivets förebilder är budbärare för en sund och hälsosam livsstil. Arbetet med alkohol- och drogfrågor i föreningslivet ska utvecklas och göras till en del av all föreningsverksamhet. Arbetet bör utvecklas till att innehålla en alkohol- och drogpolicy i föreningarna med koppling till det kommunala föreningsbidrag föreningarna söker från kommunen. Alla föreningar med barn- och ungdomsverksamhet har alkohol- och drogpolicy Kommunen erbjuder stöd för framtagande av drogpolicy för att föreningarna ska få bidrag Kultur och fritidsförvaltningen Årligen Ledare och andra vuxna i föreningslivet är goda förebilder Utbildning i programmet ett vinnande koncept Kultur och fritidsförvaltningen Årligen Föreningarnas barnoch ungdomsverksamhet ska genomföras i en alkohol- och drogfri miljö Information om alkohol- och drogers skadeverkningar Vid behov 14

16 5. Lokal faktainsamling Följa elevernas riskbeteende Den nuvarande formen av skolundersökningar, Liv och hälsa ung, genomförs av samhällsmedicinska enheten, Örebro läns landsting. Undersökningen påbörjades 1993 och ska genomföras vartannat år i årskurs sju, nio och två på gymnasiet, för att på detta sätt få en bild av utvecklingen av ungdomarnas alkohol- och narkotikakonsumtion. God kunskap om alkohol- och drogsituationen i Askersunds kommun Genom att delta i Liv och Hälsa ung och medverka till att resultaten sprids Rektorer Vartannat år 15

17 6. Uppföljning och utvärdering Faktainsamling riskbeteende Ringa narkotikabrott Statistik Samordnare för det Årligen LOB * 20 år Statistik Samordnare för det Årligen Alkoholförgiftning Statistik Samordnare för det Årligen Ungdomars alkoholutveckling Liv & Hälsa ungundersökning Samordnare för det Vartannat år Uppföljning av det alkohol- och drogpolitiska handlingsprogrammet Genom att alla förvaltningar redovisar de insatser de gjort under året * Lagen om omhändertagande av berusad person. Styrgruppen för det drogförebyggande Varje år 16

SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN SAMT I LANDET

SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN SAMT I LANDET SURAHAMMARS VISION BARN OCH UNGDOMSTIDEN 0-18 ÅR SKALL VARA FRI FRÅN ALKOHOL, NARKOTIKA OCH TOBAK ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2007-2010 SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN

Läs mer

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Antagen av kommunfullmäktige: 2007-08-30. INLEDNING I handlingsplanen presenteras inriktningar och åtgärder för det drogförebyggande

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-21 Kf 98 Inledning Varbergs kommun ska medverka till att stärka en god folkhälsa för ökad livskvalitet för medborgarna

Läs mer

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1 Alkohol och drogpolitiskt handlingsprogram för Sala kommun Bakgrund Bruk och missbruk av alkohol och droger är ett allvarligt folkhälso- och samhällsproblem i såväl Sala som i resten av landet. Alkoholkonsumtionen

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Tillsammans mot våld och droger. Reviderad

HANDLINGSPLAN. Tillsammans mot våld och droger. Reviderad HANDLINGSPLAN Tillsammans mot våld och droger Reviderad 2010-09-22 Inledning I denna övergripande handlingsplan presenteras inriktningar och åtgärder för det vålds-, tobaks-, alkohol- och drogförebyggande

Läs mer

Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun

Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun Inledning Kommunen tar i detta program tydlig ställning vad gäller droger på det lokala planet. Det skall vara vägledande för nämnder och förvaltningar i verksamhetsplanering

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2006-08-31 Alkohol är en socialt etablerad dryck som det stora flertalet konsumerar med måtta, och har glädje av. Vi måste

Läs mer

Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014

Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014 Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014 Handläggare: Johan Sjöholm Datum: 2012-10-08 Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Bakgrund... 4 2.1 Definition droger... 4

Läs mer

till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun

till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun BAKGRUND till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun Inledning Detta program innehåller Uddevalla kommuns politiska mål och strategier för det alkohol- och drogförebyggande arbetet.

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Alkohol- och drogpolitiskt program Antaget av Kommunfullmäktige 2007-10-11, 178 Folkhälsorådet Skrivelse 1 (5) 2007-05-14 Lis palm 0526-19121 Dnr: lis.palm@stromstad.se

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Fastställt av kommunfullmäktige 2010-03-25 Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Bakgrund...3 3. Syfte...3 4. Mål...3

Läs mer

Mål för det tobaks-, alkoholoch drogförebyggande arbetet i Bromölla kommun 2009-2012

Mål för det tobaks-, alkoholoch drogförebyggande arbetet i Bromölla kommun 2009-2012 Mål för det tobaks-, alkoholoch drogförebyggande arbetet i Bromölla kommun 2009-2012 Antaget av Bromölla kommuns fullmäktige 2009-04-27 sidan Innehållsförteckning 2 Varför ska Bromölla kommun ha tobaks-,

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx xx Inledning Riksdagen beslutade i mars 2011 om en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och

Läs mer

SOTENÄS KOMMUN DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2005-2009

SOTENÄS KOMMUN DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2005-2009 SOTENÄS KOMMUN DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2005-2009 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund till programmet... 3 1.2. Vem berörs av programmet?... 4 2. Styrande dokument... 4 2.1. Nationell

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 1 YDRE KOMMUN ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 Antagen av Kf 70 2012-10-08 Dnr. KS 2012/ 0088 2 Innehållsförteckning 2 Bakgrund 3 Inledning 3 De nationella övergripande och

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Hudiksvalls kommun 2009-2013 Förord Det drogförebyggande arbetet i Hudiksvalls kommun utgår från ett folkhälsoperspektiv och syftar till att främja alla medborgares rätt till en

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt. Hultsfreds kommun

Alkohol- och drogpolitiskt. Hultsfreds kommun Alkohol- och drogpolitiskt program för Hultsfreds kommun Arbeta fram strategier tegier för att t senare- lägga alkoholdebuten hos ungdomar Att t nedbringa den totala konsumtionen av alkohol Att t kraf

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

DRoGFöReByGGAnDe handlingsplan

DRoGFöReByGGAnDe handlingsplan Drogförebyggande Handlingsplan Sölvesborgs kommun innehåll Del 1 Tillsyn 5 Del 2 Förebyggande insatser 9 Del 3 Informations- och utbildningsinsatser 15 Del 4 Behandlande insatser 24 Kontakta oss 26 Denna

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun

Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun Kommunfullmäktige 2005-06-14, 43 Sidan 1 av 14 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Hur har arbetet bedrivits 4. Samverkan 5. Ansvarsfördelning

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun

Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun Dnr: 602/05 Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun Folkhälsoperspektivet Antagen av kommunfullmäktige 2006-01-26 Komplement till Folkhälsopolicy för Laholm 2003-2008 FOLKHÄLSOPERSPEKTIVET Folkhälsoperspektivet

Läs mer

Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska

Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska Handläggare Datum Mats Linde 2011-06-30 0480-45 30 02, 070-273 39 47 Barn- och ungdomsnämnden Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska program 2011-2012 Bakgrund En arbetsgrupp med Kjell

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun

Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun Ett program framtaget av Förebyggande rådet i Skellefteås ingående aktörer i samverkan med landstinget, föreningar och organisationer, samt med

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM

ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM 2007-2011 2011 Antaget av kommunfullmäktige ktige 2007-12 12-1717 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Handlingsprogram för Åstorps kommun... 3 Övergripande mål för alkohol-

Läs mer

Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010.

Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010. Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010. Nationella mål Minska bruket av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskande skadeverkningar

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 2 Bakgrund I Eda kommun verkar samverkansgruppen Edas Ansvar, vilken är tvärsektoriell

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE POLICY

DROGFÖREBYGGANDE POLICY DROGFÖREBYGGANDE POLICY 2 DROGFÖREBYGGANDE POLICY Nacka kommuns policy för drogförebyggande arbete för åldrarna 0 18 år. Antagen av Kommunstyrelsen 4 maj 2009. NACKA KOMMUNS DROGFÖREBYGGANDE POLICY Det

Läs mer

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Regeringen Nationell handlingsplan för att förebygga ALKOHOLSKADOR Nationell handlingsplan mot NARKOTIKA Minska sociala, fysiska och psykiska skador

Läs mer

Många tycker att livet är......en enda stor fest! Vad tycker du?

Många tycker att livet är......en enda stor fest! Vad tycker du? Många tycker att livet är......en enda stor fest! Vad tycker du? Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 31 aug 2006 Utgiven av Arbetsgruppen för alkoholoch drogpolitiska

Läs mer

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns kommun 2007-2010

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns kommun 2007-2010 Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns kommun 2007-2010 Antaget av Kommunfullmäktige den 26 mars 2007 Inledning Kommunstyrelserna i Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla

Läs mer

Alkohol och drogpolitiskt program

Alkohol och drogpolitiskt program Alkohol och drogpolitiskt program Syfte med det alkohol- och drogpolitiska programmet Att få fram ett heltäckande kommunprogram som involverar alla verksamheter inom kommunen samt andra myndigheter och

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program 1 Antaget av kommunfullmäktige 1997-09-17, 258, Dnr: 134/96.709 1997-06-18, 244 Alkohol- och drogpolitiskt program Älvkarleby kommuns alkohol- och drogpolitiska program skall ligga i linje med nationella

Läs mer

Drogpolitiskt handlingsprogram

Drogpolitiskt handlingsprogram LILLA EDETS KOMMUN Drogpolitiskt handlingsprogram Fastställt av fullmäktige 2006-06-21, 34 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1. Bakgrund till handlingsprogrammet... 3 1.2. Vilka berörs av handlingsprogrammet?...

Läs mer

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 6 (xx) Dnr SN 2015/217 Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun Sammanfattning Arbetsgruppen för det drogförebyggande

Läs mer

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Upprättad: 2014-06-02 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-09-29, 82 Kontaktperson: Mikael Lundgren Innehållsförteckning VISION... 3 VÄRDEGRUND... 3

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31 Lokalt program Alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksförebyggande arbete i Kungsörs kommun 2015-2017 Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-07, 12 Innehållsförteckning REGIONAL OCH LOKAL STRUKTUR... 2

Läs mer

DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR HABO KOMMUN

DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR HABO KOMMUN DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR HABO KOMMUN Fastställd av Kommunfullmäktige i Habo kommun 2009-01-29 3 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida INLEDNING 3 GRAVIDITET/ AMNING 4 UNGDOMSTIDEN 5 IDROTTEN 7 TRAFIKEN 7 2 Drogpolitisktprogram

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige den 19 maj 2010, 104. Dnr: 316/10-900. DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 Båstads kommuns drogförebyggande strategi handlar ytterst om att bedriva ett långsiktigt förebyggande

Läs mer

med handlingsplan åren Antaget av kommunfullmäktige

med handlingsplan åren Antaget av kommunfullmäktige S Drogpolitiskt program med handlingsplan åren 2016-2020 Antaget av kommunfullmäktige 2015-08-31 213 Drogpolitiskt program med handlingsplaner för Sunne kommun Inledning Det första drogpolitiska dokumentet

Läs mer

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Bakgrund Åtvidabergs kommun tilldelades statligt bidrag för att anställa en drogsamordnare. Samordnaren påbörjade sitt arbete den 15

Läs mer

DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN

DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN 1 DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 5 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 DROGPOLITIK... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Nationella handlingsplaner... 3 1.3 Lokala styrdokument...

Läs mer

Norsjö kommuns lokal brotts- och drogförebyggande arbete

Norsjö kommuns lokal brotts- och drogförebyggande arbete Norsjö kommuns lokal brotts- och drogförebyggande arbete Norsjö kommuns förebyggargrupp består av representanter från sociala (IFO, Individ- och familje omsorg), elevhälsan, rektorer, fritidsgård, flyktingverksamhet,

Läs mer

ANDT-strategi för Varbergs kommun

ANDT-strategi för Varbergs kommun ANDT-strategi för Varbergs kommun Dokumenttyp: Strategi Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: ANDT-strategi Beslutsdatum: 2015-09-29, 188 Dokumentansvarig avdelning: Kommunkansliet

Läs mer

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Överenskommelsen bygger på fem steg... 3 Inledning...

Läs mer

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning Drogpolicy Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning Reviderad juni 2016 Förebyggande arbete samt handlingsplan vid misstänkt eller bekräftad användning av droger Älvsbyns Gymnasium och vuxenutbildning ska

Läs mer

nriktningsmål och strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete

nriktningsmål och strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete I nriktningsmål och strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete Antaget av kommunfullmäktige 2006-09-25 KF 104, dnr 04/KS 0460 Inriktningsmål och strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete

Läs mer

- alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015. antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68

- alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015. antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68 - alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015 -1- antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68 - 2 - - alkohol- och drogpolitiskt program - Innehållsförteckning Inledning...5

Läs mer

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Syftet med handlingsplanen är att konkretisera insatserna i kommunen

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

Handlingsplan för ANDT-strategi

Handlingsplan för ANDT-strategi www.hassleholm.se S Handlingsplan för ANDT-strategi Program och handlingsplaner Innehållsförteckning Alkohol... 3 Narkotika... 4 Dopning... 5 Tobak... 5 Diarienummer: 2015/418 700 Fastställt den: 2015-09-28

Läs mer

Plan för arbetet mot droger på Hjärupslundsskolan

Plan för arbetet mot droger på Hjärupslundsskolan 2010-11-30 1(5) HJÄRUPSLUNDSSKOLAN Plan för arbetet mot droger på Hjärupslundsskolan Målsättning/riktlinjer På Hjärupslundsskolan är målsättningen att det ska vara en drogfri miljö. Det innebär ett förbud

Läs mer

ANDT-förebyggande arbete: plan för Stora Hammars skola

ANDT-förebyggande arbete: plan för Stora Hammars skola ANDT-förebyggande arbete: plan för Stora Hammars skola 1 Stora Hammar skola ska vara en drogfri miljö. Det innebär ett förbud mot användning av tobak, samt att medföra, överlåta eller förtära alkohol eller

Läs mer

Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun

Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun 2016-2020 Inledning Kommunen tar i detta program tydlig ställning vad gäller droger på det lokala planet. Programmet ska vara vägledande för nämnder och förvaltningar

Läs mer

Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan

Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan Inledning Skolan är en arbetsplats där vuxnas attityder, värderingar

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2014. Bilaga: Samverkansavtal mellan Heby kommun och polismyndigheten i Uppsala län.

HANDLINGSPLAN 2014. Bilaga: Samverkansavtal mellan Heby kommun och polismyndigheten i Uppsala län. Bilaga: Samverkansavtal mellan Heby kommun och polismyndigheten i Uppsala län. HANDLINGSPLAN 2014 1 Förkortningar: VOF Vård och omsorgsförvaltningen, Individ och familjeomsorgen, (enhet inom VOF), HSLHälso

Läs mer

antaget av kommunfullmäktige april 2005 Alkohol- och drogpolitiskt

antaget av kommunfullmäktige april 2005 Alkohol- och drogpolitiskt antaget av kommunfullmäktige april 2005 Alkohol- och drogpolitiskt program ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR KLIPPANS KOMMUN Klippans kommuns gemensamma grundsyn vad gäller alkohol och andra droger

Läs mer

Drogpolitiskt program för Kumla kommun

Drogpolitiskt program för Kumla kommun Drogpolitiskt program för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige den 19 april 2010, 57 Bakgrund Hösten 2007 antogs Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål. En god och jämlik hälsa i Örebro län 2008-2011.

Läs mer

DROGPOLITISKT PROGRAM

DROGPOLITISKT PROGRAM DROGPOLITISKT PROGRAM 2016 2020 Beskrivning av Kalmar kommuns delmål utifrån nationella och regionala ANDT-strategier. Tfn. 0480-45 00 00 (kontaktcenter) kommun@kalmar.se www.kalmar.se INLEDNING Kalmar

Läs mer

Handlingsplan för förebyggande alkohol- och drogarbete för Mullsjö kommun

Handlingsplan för förebyggande alkohol- och drogarbete för Mullsjö kommun 1(8) Handlingsplan för förebyggande alkohol- och drogarbete för Mullsjö kommun Handlingsplanen riktar sig till aktörer som på olika sätt arbetar med barn och ungdomar. Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-23

Läs mer

Alkoholpolitiskt program för kommunerna i sydnärke

Alkoholpolitiskt program för kommunerna i sydnärke Alkoholpolitiskt program för kommunerna i sydnärke Antagen av kommunfullmäktige den 20 april 1998, 28. Se även riktlinjer för serveringstillstånd. Inledning Det gemensamma alkoholprogrammet är en förstärkning

Läs mer

LÄGESRAPPORT PREDA. PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19. Utecklingsområdet SKOLAN

LÄGESRAPPORT PREDA. PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19. Utecklingsområdet SKOLAN PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19 LÄGESRAPPORT PREDA Utecklingsområdet SKOLAN Minska användning av droger och alkohol bland barn och ungdomar i Kramfors kommun. Effektmål Öka ungdomars självkännedom

Läs mer

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Sjöbo kommun 2007-2010

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Sjöbo kommun 2007-2010 1(17) Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och Antaget i Kommunfullmäktige den 25 april 2007 2(17) Inledning Kommunstyrelserna i Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla kommuner har avtalat om samverkan kring

Läs mer

Handlingsplan för en drogfri skola

Handlingsplan för en drogfri skola Handlingsplan för en drogfri skola Antagen av Halmstad Utbildnings ledningsgrupp 2012-10-22 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handlingsplan ett stöd för skolpersonal Syftet med föreliggande

Läs mer

REVIDERING AV KALMAR KOMMUNS DROGPOLITISKA PROGRAM 2011 2014

REVIDERING AV KALMAR KOMMUNS DROGPOLITISKA PROGRAM 2011 2014 REVIDERING AV KALMAR KOMMUNS DROGPOLITISKA PROGRAM 2011 2014 Tobak, alkohol och övriga droger Inledning Många, både vuxna och barn, har det bra i Sverige. De flesta ungdomar är friska och har god kontakt

Läs mer

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län Foto: Richard Ryan Danderyds kommun den 17 april 2013 Nationell

Läs mer

Samverka för att motverka

Samverka för att motverka En inspirationsskrift från Skånesamverkan mot droger Samverka för att motverka - om samverkan kring ungdomar i samband med risktillfällen Risktillfällen är ett samlingsnamn för kvällar, helger och perioder

Läs mer

Policy och riktlinjer

Policy och riktlinjer Policy och riktlinjer ANDT (ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING OCH TOBAK) ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17 Bakgrund Den 30 mars 2011 antog riksdagen en samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-,

Läs mer

DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016

DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016 DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016 2016 2020 Beskrivning av Kalmar kommuns delmål utifrån nationella och regionala ANDT-strategier. Tfn. 0480-45 00 00 (kontaktcenter) kommun@kalmar.se

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Grundskolan år 8 2014 Ambjörn Thunberg 1 Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring tobak och alkohol. Syftet med drogvaneundersökningen

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program Alkohol- och drogpolitiskt program Förslag från livsmiljörådet Antaget av kommunfullmäktige den 19 juni 2006 Dnr KS2006/421 Kommunkansliet Alko_06.doc Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Inställning...

Läs mer

Förord. Låt oss tillsammans hjälpas åt att förverkliga denna policy och därmed skapa ett tryggare och hälsosammare samhälle!

Förord. Låt oss tillsammans hjälpas åt att förverkliga denna policy och därmed skapa ett tryggare och hälsosammare samhälle! Drogpolitisk policy Förord Alkohol och droger är ett av de största folkhälsoproblemen. Här kan vetenskapligt påvisas samband med cancer, skrumplever, infektioner, barnlöshet, demens, misshandel och mord

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program Alkohol- och drogpolitiskt program 2012 Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-27 5 Alkohol- och drogpolitiskt program 2012 Inledning Syftet med det alkohol- och drogpolitiska programmet är att det ska utgöra

Läs mer

alkohol- och drogpolitiskt program

alkohol- och drogpolitiskt program alkohol- och drogpolitiskt program Särtryck ur Folkhälsopolitiska programmet för gotlands kommun 2003-2006 Alkohol- och drogpolitik en del av folkhälsopolitiken Var tredje elev röker i årskurs 9 varav

Läs mer

Drogpolitisk plan. för. Götene kommun Antagen av Kommunfullmäktige

Drogpolitisk plan. för. Götene kommun Antagen av Kommunfullmäktige Drogpolitisk plan för Götene kommun 2010-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-26 Innehållsförteckning VISION... 3 VÄRDEGRUND... 3 INLEDNING... 3 OMVÄRLDSANALYS... 3 NULÄGESBESKRIVNING... 4 FOKUSOMRÅDEN...

Läs mer

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 1 Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 2 Monica Jacobsson 20030602 Samordnare Laholms kommun UTVECKLINGSPLANEN FÖR

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

alkohol- och drogförebyggande arbetet i Örebro län 2008-2011

alkohol- och drogförebyggande arbetet i Örebro län 2008-2011 Strategi för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Örebro län 2008-2011 Samrådsgruppen för alkohol- och narkotikapreventivt arbete i Örebro län Omslag: Sjön Möckeln en frusen vinterdag i januari

Läs mer

Styrdokument och verksamhetsplan för PULS-gruppen 2008-2009

Styrdokument och verksamhetsplan för PULS-gruppen 2008-2009 Styrdokument och verksamhetsplan för 2008 - STYRDOKUMENT OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR PULS-GRUPPEN ÅREN... 1 1. INLEDNING... 2 2. STYRANDE DOKUMENT... 2 3. ÖVERGRIPANDE SYFTE FÖR PULS-GRUPPEN... 4 3.1 MÅL...

Läs mer

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Sidan 1 av 6 Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Parter Lokalpolisområde Östhammar och Östhammars kommun. Trygg i Östhammars Kommun (TRÖ) Det lokala brottsförebyggande rådet, Trygg i Östhammars

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy Alkohol- och drogpolicy Beslutad av kommunfullmäktige 2008-11-24 och framtagen i samverkan med samtliga fackliga organisationer Gäller från 2009-01-01 Uppdaterad enligt personaldelegationens beslut 2014-06-18

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Drogpolicy och handlingsplan för elever inom Jämtlands Gymnasieförbund Fastställd i direktionen 2013-11-08 Dnr 108-2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Definition...

Läs mer

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium Drogpolicy Älvsbyns Gymnasium Reviderad januari 2014 Förebyggande arbete samt handlingsplan vid misstänkt eller bekräftad användning av droger Älvsbyns gymnasium ska vara drogfritt! 2 Vår skola ska erbjuda

Läs mer

Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014

Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014 Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014 UPPFÖLJNINGS- OCH UTVÄRDERINGSPLAN Innehållsförteckning Inledning...3 Indikatorer...4

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt. program

Alkohol- och drogpolitiskt. program Alkohol- och drogpolitiskt program Haparanda Stad Antagen av kommunfullmäktige 2005-02-21, 5 INNEHÅLL Sida 1. AKTUELL SITUATION SVERIGE 1 Den nationella handlingsplanen Den kommunala handlingsplanen 2.

Läs mer

Drogpolitiskt handlingsprogram för Hammarlands kommun angående alkohol, narkotika, doping och tobak

Drogpolitiskt handlingsprogram för Hammarlands kommun angående alkohol, narkotika, doping och tobak Drogpolitiskt handlingsprogram för Hammarlands kommun angående alkohol, narkotika, doping och tobak Godkänt av kommunfullmäktige den 1.10.2015 Varför ett kommunövergripande handlingsprogram? Drogmissbruket

Läs mer

Länsrapport 2012 Örebro län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Örebro län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Örebro län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Askersund Degerfors Hällefors Hallsberg Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Örebro

Läs mer

Utvecklingsplan för drog- och alkoholförebyggande arbete i Kramfors kommun under åren 2003 till 2005

Utvecklingsplan för drog- och alkoholförebyggande arbete i Kramfors kommun under åren 2003 till 2005 Socialförvaltningen Lisa Hartman-Wedin 2003-08-26 Utvecklingsplan för drog- och alkoholförebyggande arbete i Kramfors kommun under åren 2003 till 2005 Valda utvecklingsområden Skolan Struktur Tillgänglighet

Läs mer

Handlingsplan Alkohol- och narkotikaförebyggande

Handlingsplan Alkohol- och narkotikaförebyggande nternati Handlingsplan Alkohol- och Antagen av Individ- och familjenämnden 22 oktober 2009 Dnr. 2009/135-IFN-003 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

En drogfri miljö. för barn och unga

En drogfri miljö. för barn och unga En drogfri miljö för barn och unga Denna skrift beskriver vad som gäller kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och överdrivet spelande för grund- och grundsärskolan, gymnasie- och gymnasiesärskolan

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014, angående ungdomars drogvanor, kriminalitet, psykisk hälsa, samt risk-och skyddsfaktorer

Stockholmsenkäten 2014, angående ungdomars drogvanor, kriminalitet, psykisk hälsa, samt risk-och skyddsfaktorer Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Avdelningen för individ- och familjeomsorg Tjänsteutlåtande 6.-549/14 Sida 1 (5) 2014-11-15 Handläggare Susanne Aplehag Balotis Telefon: 08-508 15 049 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Läs mer

Drogpolitisk policy för Landskrona kommun - alkohol, tobak och narkotika

Drogpolitisk policy för Landskrona kommun - alkohol, tobak och narkotika Vuxenförvaltningen 1(6) Datum 2007-03-30 Handläggare Er Referens Vår Referens Claes Zachrison dnr 2006/131 016 6001 Förvaltningsutredare Drogpolitisk policy för Landskrona kommun - alkohol, tobak och narkotika

Läs mer

Drogpolitiskt program för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 19 april 2010, 57

Drogpolitiskt program för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 19 april 2010, 57 Drogpolitiskt program för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige den 19 april 2010, 57 Bakgrund Hösten 2007 antogs Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål. En god och jämlik hälsa i Örebro län 2008-2011.

Läs mer

Tobak. Handlingsprogrammets åtgärdsdel 1(6) 2008-03-31

Tobak. Handlingsprogrammets åtgärdsdel 1(6) 2008-03-31 Handlingsprogrammets åtgärdsdel Tobak 1(6) Mål och delmål är politiskt antagna enligt Gemensam policy för Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla kommuner 2005 2009. Policymål: Minska den totala tobaksanvändningen

Läs mer

Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun

Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun 2012-2013 Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun Bakgrund I januari 2008 presenterade Rikspolisstyrelsen en handlingsplan kallad Samverkan

Läs mer

PROGRAM FÖR DET BROTTS- OCH DROGFÖREBYGGANDE RÅDET (Brå) Antaget av Socialnämnden

PROGRAM FÖR DET BROTTS- OCH DROGFÖREBYGGANDE RÅDET (Brå) Antaget av Socialnämnden PROGRAM FÖR DET BROTTS- OCH DROGFÖREBYGGANDE RÅDET (Brå) Antaget av Socialnämnden 2008-11-27 MÅLSÄTTNING Brotts- och drogförebyggande rådet (Brå) i Kristianstad skall verka för att: Öka tryggheten i kommunen

Läs mer

Handlingsplan. för det drogförebyggande arbetet i Kungsbacka kommuns skolor

Handlingsplan. för det drogförebyggande arbetet i Kungsbacka kommuns skolor Handlingsplan för det drogförebyggande arbetet i Kungsbacka kommuns skolor ch grundskolan samt gymnasiet ska erna till en stark attityd mot droge för att stärka eleverna och deras fö ta goda beslut. I

Läs mer

för skola/fritidsgård i Norsjö kommun

för skola/fritidsgård i Norsjö kommun Drogpolicy för skola/fritidsgård i Norsjö kommun Handbok för personal Information för föräldrar och elever Antaget av kommunstyrelsen 2012-02-27 Mål Alla som arbetar inom skola och fritidsgård i Norsjö

Läs mer