FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011"

Transkript

1 FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN ANTAGET AV KF REVIDERAT AV KF

2 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade i september 2002 att ta fram ett drogpolitiskt program. Följande dokument är en reviderad version av det program som antogs av kommunfullmäktige 26 augusti 2004 (2004:761). Programmet är en del i det övergripande folkhälsoarbetet inom Flens kommun och syftar till att ange riktlinjer för det drogförebyggande arbetet. Därmed berör programmets innehåll alla invånare som bor, verkar eller tillfälligt vistas i Flens kommun. Med visioner, mål och prioriterade strategier blir programmet ett stöd och en vägledning för ett långsiktigt, målinriktat och strukturerat arbete. Då programmet riktar sig till kommunen som helhet bör det genomföras i samverkan mellan olika aktörer och verksamheter. Fokus ligger på främjande samt förebyggande insatser i tidigt skede, det vill säga insatser som vidtas innan ett skadligt missbruk, oönskade beteenden och/eller skador inträffar. Programmet innehåller aktuell fakta och statistik samt förnyade mål och strategier. Då Flens kommun har en förändrad organisation för folkhälsoarbetet sedan juni 2007 innehåller följande dokument även en beskrivning över den organisation som ansvarar och driver kommunens folkhälso- samt drogförebyggande frågor. Följande program gäller tom år Revidering sker 2011 eller vid behov. Idag används ofta begreppet drog synonymt med narkotika. Narkotika är ämnen som är narkotikaklassade och som faller under narkotikastrafflagen. Till begreppet droger kan även ämnen som är legala, såsom alkohol och tobak, höra. En generell definition på drog är att den är en substans som är sinnesförändrande och/eller beroendeframkallande. Utifrån denna definition kan alkohol, nikotin, tändargas, läkemedel, koffein, cannabis, ecstasy, amfetamin och anabola steroider räknas som droger 1. I det här drogpolitiska programmet definieras droger som alkohol, narkotika och tobak. Programmet gäller fr o m CAN - Centralförbundet av alkohol- och narkotikaupplysning.

3 2 Mål Nationella mål Ett av Sveriges elva nationella folkhälsomål är att minska bruket av alkohol och tobak samt att verka för ett narkotikafritt samhälle. Alkohol I den nationella handlingsplanen för att förebygga alkoholskador är regeringens övergripande mål att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Prioriterade delmål för arbetet är att: åstadkomma en alkoholfri uppväxt skjuta upp debutåldern på alkohol minska berusningsdrickandet åstadkomma fler alkoholfria miljöer bekämpa den illegala alkoholhanteringen ingen alkohol skall förekomma i trafiken, i arbetslivet eller under graviditeten Narkotika I den nationella planen för narkotikapolitiken är målet att åstadkomma ett narkotikafritt samhälle genom att rikta insatserna mot tillgången och efterfrågan på narkotika. Detta i syftet att: Tobak minska nyrekryteringen till missbruk förmå personer med missbruksproblem att upphöra sitt missbruk minska tillgången på narkotika Regeringens övergripande mål gällande tobaksvanor är att minska tobaksbruket till år Delmål för arbetet är att: skapa en tobaksfri livsstart från 2014 till 2014 halvera antalet ungdomar under 18 år som börjar röka eller snusa till 2014 halvera av andelen rökare bland de grupper som röker mest ingen skall ofrivillgt utsättas för rök i sin omgivning

4 3 Lokala mål Alla människor ska ha rätt till ett liv som är skyddat från drogrelaterade skador och drogrelaterat våld såväl i hemmet, på arbetsplatsen som i samhället i övrigt. Alla barn och ungdomar har rätt till en trygg uppväxtmiljö, fri från drogernas negativa konsekvenser. Kommunen ska genom aktiva insatser och en bred samverkan begränsa konsumtionen och tillgängligheten av alkohol och tobak samt verka för en narkotikafri kommun. Som en del i kommunens arbete att främja sunda levnadsvanor är Flens övergripande mål och strategier för det drogförebyggande arbetet: Visioner/övergripande mål Inget bruk av alkohol och tobak innan 18 års ålder Inget bruk av alkohol och tobak vid graviditet Ingen alkohol i trafiken eller på arbetsplatsen En narkotikafri kommun Mål Höjd debutålder av alkohol och tobak Minskad konsumtion av alkohol, narkotika och tobak Strategier för att nå målen Utveckling av föräldrastödet Minskad tillgänglighet Ökad information och kunskap Ökad samverkan Arenor i det förebyggande arbetet Hem Förskola/skola Fritid Trafik Arbetsplats Prioriterad målgrupp Barn och ungdom

5 4 Drogsituationen Nedan följer en sammanfattad beskrivning av drogsituationen i riket, länet och kommunen. Alkohol Den ökande alkoholkonsumtionen är ett folkhälsoproblem och leder till svåra sociala och medicinska problem. Alkoholmissbruk ger upphov till mänskligt lidande för enskilda individer men även för missbrukarens närstående. Alkoholen är även relaterat till övergrepp och våld. Andra negativa följder av alkoholmissbruk är samhällsekonomiska kostnader som sjukfrånvaro, förtidspensionering, arbetslöshet, trafikskador och kriminalitet. Mellan 5000 och 7000 människor dör årligen på grund av sjukdom eller skador orsakade av alkoholdrickande 2. Den totala konsumtionen av alkohol i Sverige var 2007 cirka 9,8 liter ren alkohol per invånare, 15 år och äldre 3. År 2007 såldes totalt liter ren alkohol på i Flens kommun, jämfört med år 1998 då liter såldes 4. Andel som druckit sig berusade minst två gånger per månad senaste året i Sverige 5 : Män 16% 16% Kvinnor 6% 7% Andel med riskabla alkoholvanor i Sverige: Män 18% 17% Kvinnor 10% 10% Antal personer, år, som vårdats för alkoholism i Sörmland 6 : Män Kvinnor Alkoholrelaterad dödlighet : 2 CAN - Centralförbundet av alkohol- och narkotikaupplysning. 3 Statistik utifrån försäljning på Systembolag, restauranger och folkölsförsäljning. 4 Systembolaget. 5 Nationella folkhälsoenkäten, Statens folkhälsoinstitut 2007, år. 6 Patientregistret, Epidemiologiskt centrum, Socialstyrelsen.

6 5 Andel elever i åk 7 Flens kommun som druckit alkohol senaste året 7 : Flickor 58% (59) 48% (52) Pojkar 66% (60) 48% (52) Andel elever i åk 9 Flens kommun som druckit sig berusade minst 2 ggr/mån senaste året: Flickor 21% (22) 16% (18) Pojkar 23% (23) 17% (19) Narkotika När man tittar på omfattningen av narkotikaanvändning i befolkningen är det viktigt att hålla isär konsumtion vid enstaka tillfällen samt narkotikamissbruk. Fakta kring tillfällig eller mindre regelbunden användning återfås i enkätundersökningar. Fakta om missbrukets omfattning och utbredning hittas via olika stöd och behandlingsinsatser, placeringar mm. Narkotikavanor bland vuxna är vanligare bland män än bland kvinnor. Andel som använt cannabis de senaste 12 månaderna 8 : Män 3% 2% Kvinnor 1% 1% Andel elever i åk 9 Flens kommun som provat narkotika någon gång: Flickor 4% (6) 11% (7) Pojkar 9% (7) 8% (6) Andel elever i åk 9 Flens kommun som känner till någon som kan sälja narkotika till dom: Flickor 40% (39) 40% (38) Pojkar 30% (37) 38% (37) Antal personer/vårddygn i frivillig institutionsvård pga missbruk i Flens kommun 9 : Antal personer Antal vårddygn Liv och hälsa ung, enkät. Landstinget Sörmland. 8 Nationella folkhälsoenkäten, Statens folkhälsoinstitut år 2007, år. 9 Rapport: Vuxna personer med missbruksproblem och övriga vuxna insatser. Socialstyrelsen.

7 6 Tobak Rökning är den största yttre orsaken till sjukdom och för tidig död. I Sverige dör drygt 6000 personer årligen i förtid på grund av rökning, cirka 500 personer dör av skador de fått av passiv rökning. Rökning kan bland annat orsaka kronisk bronkit, lungcancer, åderförkalkning, stroke, hjärtinfarkt, magsår och benskörhet rökte totalt 12 procent av männen och 16 procent av kvinnorna i Sverige. 29 procent av männen respektive 19 procent av kvinnorna använder någon form av tobak dagligen. Andel dagligrökare i Sverige Män 14% 12% Kvinnor 19% 16% Andel vuxna år som är dagligrökare i Flen 11 : 2004 Män 15% (15) Kvinnor 16% (19) Andel vuxna år som snusar dagligen i Flen 2004 Män 20% (21) Kvinnor 1% (2) Andel elever i åk 9 Flens kommun som röker dagligen 12 : Flickor 11% (6) 12% (8) Pojkar 5% (9) 6% (6) Dödlighet i lungcancer : 10 Nationella folkhälsoenkäten, Statens folkhälsoinstitut år 2007, år. 11 Liv och hälsa Vuxen, Landstinget Sörmland 12 Liv och hälsa Ung, Landstinget Sörmland

8 7 Drogförebyggande insatser Främjande och förebyggande Det mest effektivaste sättet att minska problem, sjukdomar och skador i befolkningen och samhället är att kombinera olika insatser på flera nivåer. Dels insatser som främjar hälsa dels insatser som förhindrar ohälsa. Forskning har gett större kunskap om risk- och skyddsfaktorer när det gäller drogförebyggande arbete. Med risk- och skyddsfaktorer kan man identifiera vart behovet av preventiva insatser är som störst samt vilka typer av insatser som lämpar sig bäst. Främjande insatser samt skyddsfaktorer Att arbeta främjande innebär att förstärka det friska och det positiva hos människor och deras livssituation och på så ätt öka hälsan. Genom att identifiera skydds- (frisk) faktorer kan man stärka strukturer som hindrar att till exempel konsumtion av droger uppstår över huvud taget. Exempel på skyddsfaktorer i det drogförebyggande arbetet är: Tydliga regler och gränssättningar Kärlek Trygghet i familjen Sociala förmågor God självkännedom Kompetenta lärare Strukturerade fritidsaktiviteter God skol- och klassrumsmiljö Känsla av tillhörighet Bra kamratskap Engagerade vuxna Allmän trivsel Förebyggande insatser samt riskfaktorer Att förebygga handlar om att genomföra riktade åtgärder för att undvika riskbeteenden hos en definierad målgrupp och på så sätt förhindra att ohälsa uppstår. Detta genom att undanröja riskfaktorer. Exempel på riskfaktorer i det drogförebyggande arbetet är: Dåliga betyg Vantrivsel i skolan Skolk Avsaknad av fritidsaktiviteter Konflikter hemma Tillgänglighet av droger Låg självkännedom Svag familjesammanhållning Mobbning Låg känsla av delaktighet Positiva bjudvanor hemma Oklara regler Missbruk i omgivningen Låg kunskap Stöd, vård och behandling Individer som missbrukar, är drabbade av sjukdom och/eller har sociala problem på grund av sitt missbruk skall erbjudas stöd, vård och behandlingsinsatser.

9 8 Insatser för barn och ungdomar Med drogförebyggande insatser är målet att på lång sikt påverka människors vanor, attityder och förhållningssätt kring alkohol, narkotika och tobaksbruk. Insatser för barn och ungdom ska syfta till att stärka deras självbild och självkänsla. Föräldrastöd Föräldrar är en av de mest betydelsefulla men ofta underskattade resurs när det gäller att skapa en positiv och trygg uppväxtmiljö för barnen i skolan. I skolan och förskolan finns en naturlig mötesplats för föräldrar och därigenom en unik möjlighet att stödja och stimulera föräldrar i förebyggande insatser. Skolan och förskolan kan ta initiativ till olika typer av föräldrastödsinsatser i form av utbildningar, föräldragrupper och föräldrastödsprogram. Även kommunens samverkan med mödra- och barnhälsovård är vikigt i stödet till blivande och nyblivna föräldrar. Stödjande skolmiljö Skolans främsta möjlighet att minska risken för alkohol- och andra drogproblem är att bygga upp en stödjande psykosocial miljö i skolan. Eleverna ska tycka att det är roligt att gå till skolan och känna sig sedda och uppskattade av lärare och kamrater. Skolan ska även ha en genomtänkt struktur för sin ANT-undervisning (ANT = Alkohol, Narkotika, Tobak). Undervisningen ska utgå från ett helhetsperspektiv på hälsan, och syfta till att stärka elevernas sociala och emotionella kompetens. Strukturerade fritidsaktiviteter En strukturerad fritid med meningsfulla aktiviteter är en central skyddsfaktor. Föreningslivet har en viktig uppgift i och med att de erbjuder socialt utvecklande fritidsverksamhet. All fritidsverksamhet som riktar sig till ungdomar skall vara alkohol-, narkotika- och tobaksfri. Såväl för personal som för barn/ungdom. Föreningar som erhåller kommunala bidrag ska på ett medvetet sätt integrera kommunens grundsyn kring droger i sin verksamhet. Önskvärt är att samtliga föreningar inom kommunens gränser har en drogpolicy med riktlinjer, rutiner och regler kring alkohol, narkotika och tobaksbruk. Riskhelger för överkonsumtion av alkohol samt alkoholdebut, exempelvis Valborg och skolavslutningar, kräver förstärkta insatser. Riktade insatser för barn och ungdom med särskilda behov Alla vuxna som arbetar med barn och ungdomar ska ha en utbildning och en beredskap för att upptäcka de som befinner sig i riskzonen för droger eller andra destruktiva beteenden. Dessa barn och ungdomar ska erbjudas fungerande stöd, vård- och behandlingsinsatser. Små barn som visar tecken på ohälsa skall särskilt uppmärksammas så att de får den hjälp och stöd de behöver. Samverkansinsatser kring barn med särskilda behov måste komma igång på ett tidigt stadium. Det är också viktigt att barn och ungdomar som har missbrukande föräldrar uppmärksammas. Det skall kontinuerligt finnas erbjudande att delta i barn-/ungdomsgrupp där de möter professionell personal som har adekvat utbildning för ändamålet.

10 9 Insatser för vuxna Personalpolicy på arbetsplatsen Kommunen som arbetsgivare skall kontinuerligt och aktivt arbeta drogförebyggande med sin personal och föregå med gott exempel när det gäller policy för alkohol-, narkotika- och tobaksbruk på arbetsplatsen. Erfarenheterna ska även spridas till andra företag inom kommunen. Samtliga arbetsgivare har också ett rehabiliteringsansvar för sin personal. Begränsad tillgång på alkohol- och tobak Tillgången på alkohol och tobak har stor betydelse för konsumtionen och ju mer konsumtion desto större och mer omfattande blir skadorna. Kommunen kan begränsa tillgängligheten av alkohol och tobak genom att: Hålla en restriktiv hållning vid bedömning och uppföljning av serveringstillstånd. Utföra regelbunden tillsyn av försäljning av tobak och folköl. Både vad gäller tillstånd, anmälningsplikt och åldersgränsrestriktioner. Förbjuda alkohol på allmänna platser som vänder sig till barn och ungdomar, exempelvis parker och badplatser. Erbjuda restaurangpersonal, i samarbete med restaurangnäringen och polisen, utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Bedriva ett opinionsarbete till stöd för en restriktiv alkoholpolitik, både nationellt och internationellt, Hålla all kommunal representation alkoholfri med undantag för speciella tillfällen så som internationella besök och utdelande av förtjänsttecken. Stöd, vård och behandling Missbrukare, storkonsumenter och anhöriga till missbrukare ska erbjudas lämpliga stöd-, vård- och behandlingsinsatser. Utgångspunkten är att ingen människa vill leva i drogberoende och alla insatser ska utgå från den enskildes egen kraft och vilja till förändring. Missbruksvården ska anpassas till den enskilde missbrukarens situation och erbjuda olika former av insatser. Anhöriga till missbrukare ska informeras om sin egen rätt och möjlighet till hjälp. Inom hälso- och sjukvården finns stora möjligheter att genom samtal med människor om deras levnadsvanor få de som befinner sig i riskzonen att dra ner på konsumtionen. Kommunen ska initiera ett samarbete med mödravård och primärvård i syfte att hitta lämpliga former för alkoholrådgivning i vården.

11 10 Organisationen för kommunens folkhälsoarbete Flens nuvarande organisation för det övergripande folkhälsoarbetet tillsattes den 1 juli Organisationen utgörs av ett folkhälsoråd, en folkhälsoberedning samt en folkhälsoplanerare. Det drogförebyggande arbetet ingår som en del i att främja sunda levnadsvanor samt skapa goda livsmiljöer för befolkningen. Folkhälsorådet - Folkhälsorådet är ett politiskt sammansatt råd med uppdraget att: - Förankra folkhälsoarbetet politiskt - Ge folkhälsoberedningen mål, riktlinjer och uppdrag inom folkhälsoarbetet - Initiera nya målområden efter behov och förutsättningar - Verka för att folkhälsoarbete bedrivs och integreras inom organisationens samtliga förvaltningar och även i av kommunen ägda bolag. Folkhälsoberedningen Beredningen innefattar kommunens förvaltningschefer (inklusive kommunchef) samt ekonomichef. Övriga aktörer/tjänstemän adjungeras efter behov och ärende. Beredningens huvudsakliga uppdrag: - Ta fram beslutsunderlag, bereda och föreslå ärenden till rådet samt ge verkställande arbetsgrupper direktiv och riktlinjer - Ansvara för planering och genomförande av aktiviteter och insatser - Utgöra styrgrupp åt folkhälsoplaneraren Folkhälsoplanerare Folkhälsoplaneraren ingår i folkhälsoberedningen men sitter även med i folkhälsorådet som tjänsteman. Huvudsakliga arbetsuppgifter: - Samordna folkhälsoorganisationens arbete - Förankra folkhälsoarbetet mellan politiker och tjänstemän - Ansvara för att beslutsunderlag för frågor/insatser tas fram - Ansvara för uppföljning och utvärdering av insatser mm - Sprida aktuell information och kunskap Samverkansgrupp för de drogförebyggande frågorna Sedan oktober 2007 ligger ansvaret för att samordna och verkställa det drogförebyggande arbetet på en samverkansgrupp knuten till folkhälsoberedningen. Samverkansgruppen är sammansatt med representanter från följande verksamheter: Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Socialförvaltningen (Individ- och familjeomsorgen) Hälso- och sjukvården Polisen Frivilligorganisation Gruppen kan med fördel förstärkas med ideella föreningar och organisationer

12 11 Hur når vi målen? Samverkan Alla nämnder och förvaltningar i Flens kommun har ett eget ansvar att, med utgångspunkt i programmets mål och riktlinjer, planera och genomföra insatser. För ett effektivare arbete bör samverkan i största möjliga utsträckning ske, dels förvaltningar emellan dels mellan förvaltningar och externa verksamheter/aktörer som exempelvis polis, landsting, föreningar och organisationer. Kunskap och forskning Drogförebyggande arbete syftar till att uppnå bestående förändring och ska därför söka stöd i forskning. Kunskap om vad som är tillämpbart och praktiskt möjligt att genomföra samt vilka behov av insatser som finns är av stor betydelse. Kunskapsuppbyggnad kan ske via seminarier, utbildningar och information men även genom att öka delaktigheten och inflytandet i frågorna samt via samverkans- och nätverksarbete. Kunskapen är en grundförutsättning för att skapa engagemang och intresse för frågorna. Mätbart För att se förändring och utveckling krävs det mätbara mål. Arbetet bör styras efter både verksamhetsmål och effektmål (hälsoutfallet). Fördelning av ansvar För att arbetet skall fortlöpa måste ansvaret vara fördelat på berörda verksamheter och samordnas i en samverkansgrupp eller liknande. Huvudansvaret bör en folkhälsoplanerare el motsvarande äga. Implementering och genomförande av programmet För att programmet skall bli ett levande dokument krävs att målen bryts ner till mätbara mål och konkretiseras på verksamhetsnivå. De kommunala förvaltningarnas drogförebyggande aktiviteter/insatser och resultatmål skall utgå från de fyra strategier som programmet anger och sedan integreras i de årliga verksamhetsplanerna. De nedbrutna målen samt planerade aktiviteter och insatser bör sammanställas i en övergripande folkhälsoplan. På så sätt samlas allt folkhälsoarbete under ett och samma tak. Handlingsplanen skall i första hand innehålla förvaltningarnas mål och planerade aktiviteter/insatser men den bör även beskriva andra aktörers planerade aktiviteter. Detta för att ge en gemensam bild över det drogförebyggande arbetet inom kommunens gränser. Huvudansvar för genomförande av den årliga handlingsplanen har folkhälsoberedningen. Uppföljning Uppföljning av det drogpolitiska programmet sker vart fjärde år (december 2011) i form av en skriftlig rapport till kommunfullmäktige. Huvudansvar har folkhälsorådet. De årliga insatserna, uppfyllelse av mål samt beskrivning av drogsituation redovisas årligen. Detta genom att nämnderna rapporterar till folkhälsoplanerare/drogförebyggare, som i sin tur sammanställer och presenterar arbetet skriftligt för kommunstyrelsen. Förslagsvis i en samlad folkhälsorapport. Huvudansvar för genomförande samt uppföljning av det drogpolitiska programmet har folkhälsorådet. Sammanställning av handlingsplan och årsrapport ansvarar folkhälsoplaneraren för.

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program för s kommun Innehåll Drogpolitiskt program... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Alkohol... 5... 5 Barn och ungdomar... 6 Vuxna... 6 Narkotika... 8... 8 Barn och

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-21 Kf 98 Inledning Varbergs kommun ska medverka till att stärka en god folkhälsa för ökad livskvalitet för medborgarna

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx xx Inledning Riksdagen beslutade i mars 2011 om en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 2 Bakgrund I Eda kommun verkar samverkansgruppen Edas Ansvar, vilken är tvärsektoriell

Läs mer

Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010.

Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010. Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010. Nationella mål Minska bruket av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskande skadeverkningar

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun

Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun Ett program framtaget av Förebyggande rådet i Skellefteås ingående aktörer i samverkan med landstinget, föreningar och organisationer, samt med

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2006-08-31 Alkohol är en socialt etablerad dryck som det stora flertalet konsumerar med måtta, och har glädje av. Vi måste

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program Folkhälsopolitiskt program Flens kommun Förslag 2008-2011 Innehållsförteckning Inledning Folkhälsa och folkhälsoarbete Folkhälsa och hälsa Folkhälsoarbete Hälsans bestämningsfaktorer Risk och skyddsfaktorer

Läs mer

nriktningsmål och strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete

nriktningsmål och strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete I nriktningsmål och strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete Antaget av kommunfullmäktige 2006-09-25 KF 104, dnr 04/KS 0460 Inriktningsmål och strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun

Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun Dnr: 602/05 Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun Folkhälsoperspektivet Antagen av kommunfullmäktige 2006-01-26 Komplement till Folkhälsopolicy för Laholm 2003-2008 FOLKHÄLSOPERSPEKTIVET Folkhälsoperspektivet

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program. Revidering antagen av kommunfullmäktige 2008-02-25, 5

Alkohol- och drogpolitiskt program. Revidering antagen av kommunfullmäktige 2008-02-25, 5 Alkohol- och drogpolitiskt program Revidering antagen av kommunfullmäktige 2008-02-25, 5 1 Innehållsförteckning Sida 1. Aktuell situation -Sverige... 3 1.1 Den nationella handlingsplanen '... 3.........

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program Alkohol- och drogpolitiskt program Förslag från livsmiljörådet Antaget av kommunfullmäktige den 19 juni 2006 Dnr KS2006/421 Kommunkansliet Alko_06.doc Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Inställning...

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Fastställt av kommunfullmäktige 2010-03-25 Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Bakgrund...3 3. Syfte...3 4. Mål...3

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18. Folkhälsoplan. I Säters kommun. SÄTERS KOMMUN Kansliet

Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18. Folkhälsoplan. I Säters kommun. SÄTERS KOMMUN Kansliet Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18 Folkhälsoplan I Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kansliet Innehållsförteckning 1. Inledning/bakgrund... 1 1.1 Folkhälsa... 1 2. Syfte... 2 3. Folkhälsomål... 2 3.1

Läs mer

ALKOHOL- & DROGPOLICY

ALKOHOL- & DROGPOLICY ALKOHOL- & DROGPOLICY FÖR VÄXJÖ KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-20 gruppen som dricker allra mest har ökat markant alkohol- och drogpolicy för växjö kommun ALKOHOL- OCH DROGPOLICY för Växjö

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt. program

Alkohol- och drogpolitiskt. program Alkohol- och drogpolitiskt program Haparanda Stad Antagen av kommunfullmäktige 2005-02-21, 5 INNEHÅLL Sida 1. AKTUELL SITUATION SVERIGE 1 Den nationella handlingsplanen Den kommunala handlingsplanen 2.

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program 1 Antaget av kommunfullmäktige 1997-09-17, 258, Dnr: 134/96.709 1997-06-18, 244 Alkohol- och drogpolitiskt program Älvkarleby kommuns alkohol- och drogpolitiska program skall ligga i linje med nationella

Läs mer

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Upprättad: 2014-06-02 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-09-29, 82 Kontaktperson: Mikael Lundgren Innehållsförteckning VISION... 3 VÄRDEGRUND... 3

Läs mer

Drogpolitiskt program 2010. Avseende tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

Drogpolitiskt program 2010. Avseende tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Drogpolitiskt program 2010 Avseende tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Inledning Drogfrågorna är en viktig del av Sveriges folkhälsopolitik. Att begränsa skadorna av alkohol är en viktig faktor

Läs mer

SOTENÄS KOMMUN DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2005-2009

SOTENÄS KOMMUN DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2005-2009 SOTENÄS KOMMUN DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2005-2009 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund till programmet... 3 1.2. Vem berörs av programmet?... 4 2. Styrande dokument... 4 2.1. Nationell

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM I TIMRÅ KOMMUN

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM I TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 14 1 (11) ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM I TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68 Inledning Utvecklingen i Sverige påvisar vikten av ett samordnat lokalt

Läs mer

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1 Alkohol och drogpolitiskt handlingsprogram för Sala kommun Bakgrund Bruk och missbruk av alkohol och droger är ett allvarligt folkhälso- och samhällsproblem i såväl Sala som i resten av landet. Alkoholkonsumtionen

Läs mer

Många tycker att livet är......en enda stor fest! Vad tycker du?

Många tycker att livet är......en enda stor fest! Vad tycker du? Många tycker att livet är......en enda stor fest! Vad tycker du? Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 31 aug 2006 Utgiven av Arbetsgruppen för alkoholoch drogpolitiska

Läs mer

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Antagen av kommunfullmäktige: 2007-08-30. INLEDNING I handlingsplanen presenteras inriktningar och åtgärder för det drogförebyggande

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige den 19 maj 2010, 104. Dnr: 316/10-900. DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 Båstads kommuns drogförebyggande strategi handlar ytterst om att bedriva ett långsiktigt förebyggande

Läs mer

Utvecklingsplan för drog- och alkoholförebyggande arbete i Kramfors kommun under åren 2003 till 2005

Utvecklingsplan för drog- och alkoholförebyggande arbete i Kramfors kommun under åren 2003 till 2005 Socialförvaltningen Lisa Hartman-Wedin 2003-08-26 Utvecklingsplan för drog- och alkoholförebyggande arbete i Kramfors kommun under åren 2003 till 2005 Valda utvecklingsområden Skolan Struktur Tillgänglighet

Läs mer

antaget av kommunfullmäktige april 2005 Alkohol- och drogpolitiskt

antaget av kommunfullmäktige april 2005 Alkohol- och drogpolitiskt antaget av kommunfullmäktige april 2005 Alkohol- och drogpolitiskt program ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR KLIPPANS KOMMUN Klippans kommuns gemensamma grundsyn vad gäller alkohol och andra droger

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplan för år 2014 Verksamhetsplan för år 2014 Folkhälsorådet i Arboga 2014-03-03 Folkhälsorådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Folkhälsorådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 4 1.3 Rådets sammansättning... 4 1.4

Läs mer

RUT Ren Uppväxt i Tingsryd

RUT Ren Uppväxt i Tingsryd RUT Ren Uppväxt i Tingsryd ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM 2005-2009 1 Inledning Ett försiktigt bruk av alkohol behöver för de flesta av oss inte leda till några problem. Men det finns personer som

Läs mer

Alkohol- och drogförebyggande arbete i Jönköpings län 2009-2014

Alkohol- och drogförebyggande arbete i Jönköpings län 2009-2014 Alkohol- och drogförebyggande arbete i Jönköpings län 2009-2014 Detta dokument är en sammanfattning av Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014. Du kan läsa

Läs mer

Delrapport. Det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Södermanlands län 2005-09-21 2006-03-31

Delrapport. Det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Södermanlands län 2005-09-21 2006-03-31 Delrapport Det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Södermanlands län 2005-09-21 2006-03-31 Eva-Sara Beckman Länssamordnare inom det alkohol- och drogförebyggande arbetet D.nr.704-9235- 2006 Innehållsförteckning

Läs mer

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Regeringen Nationell handlingsplan för att förebygga ALKOHOLSKADOR Nationell handlingsplan mot NARKOTIKA Minska sociala, fysiska och psykiska skador

Läs mer

Drogpolitisk policy för Landskrona kommun - alkohol, tobak och narkotika

Drogpolitisk policy för Landskrona kommun - alkohol, tobak och narkotika Vuxenförvaltningen 1(6) Datum 2007-03-30 Handläggare Er Referens Vår Referens Claes Zachrison dnr 2006/131 016 6001 Förvaltningsutredare Drogpolitisk policy för Landskrona kommun - alkohol, tobak och narkotika

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län

Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län Pressträff om resultaten från Stockholmsenkäten 14 Kaisa Snidare, ANDT-samordnare Länsstyrelsen Nationell strategi för ANDT-politiken 11-15

Läs mer

Nordanstigs Kommun. Lena Linné 2005 06 20

Nordanstigs Kommun. Lena Linné 2005 06 20 ÖVERGRIPANDE PLAN FÖR TOBAKSARBETE Nordanstigs Kommun 1 Nordanstigs kommun har valt att fokusera på tre av målen för folkhälsan i sitt folkhälsoarbete. Mål 9 Ökad fysisk aktivitet. Mål 10 Goda matvanor

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) J. 5 ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM I LOMMA KOMMUN Definition I vardagslivet är begreppet drog mångtydigt. Det är därför viktigt att till en början bestämma hur begreppet skall

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Tomelilla kommun 2007-2010

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Tomelilla kommun 2007-2010 Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Tomelilla kommun 2007-2010 Antaget av Kommunfullmäktige den 14 maj 2007 Inledning Kommunstyrelserna i Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla

Läs mer

Ungdomsenkäten 2012. 2012-10-26 Marie Haesert

Ungdomsenkäten 2012. 2012-10-26 Marie Haesert 12--26 Marie Haesert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Alkoholkonsumtion och attityder... 5 2.1 Elever som inte dricker alkohol... 5 2.2 Föräldrarnas bjudvanor... 7 2.3 Får de unga dricka för

Läs mer

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Sidan 1 av 6 Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Parter Lokalpolisområde Östhammar och Östhammars kommun. Trygg i Östhammars Kommun (TRÖ) Det lokala brottsförebyggande rådet, Trygg i Östhammars

Läs mer

Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014

Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014 Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014 Det övergripande målet för folkhälsoarbete är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det är särskilt angeläget

Läs mer

Nationellt tobaksarbete

Nationellt tobaksarbete Nationellt tobaksarbete Cecilia Birgersson Utredare tobaksprevention 2011-04-05 Sid 1 Konsekvenser Nikotin är en drog med snabb tillvänjning som ger ett starkt beroende i klass med heroin Tobaksrökningen

Läs mer

Alkohol- och drogvanor bland Nackas unga resultat/utdrag från Ungdomsenkäten 2008

Alkohol- och drogvanor bland Nackas unga resultat/utdrag från Ungdomsenkäten 2008 Rapport 9 Alkohol- och drogvanor bland Nackas unga resultat/utdrag från Ungdomsenkäten 8 Hållbar utveckling Bakgrund Nacka kommun har vid tre tillfällen (3, och 7) genomfört en lokal drogvaneundersökning.

Läs mer

Sammanfattning ! " # "!$ #! $#" ##" ## #! "!! ' #"! ( "! "#"""!) ##!$ !* "! +#" #" #, -.! '/ &"! ) # &"!!0!/12113456121131

Sammanfattning !  # !$ #! $# ## ## #! !! ' #! ( ! #!) ##!$ !* ! +# # #, -.! '/ &! ) # &!!0!/12113456121131 Kartläggning Vingåker.doc Sammanfattning " # "$ # $#" ##" ## # % &""" " ' #" ( " "#""" ) ##$ ""#" * " +#" #" #, -. '/ &" ) # &" 0 /12113456121131 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning...

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Grundskolan år 8 2014 Ambjörn Thunberg 1 Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring tobak och alkohol. Syftet med drogvaneundersökningen

Läs mer

Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014

Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014 Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014 UPPFÖLJNINGS- OCH UTVÄRDERINGSPLAN Innehållsförteckning Inledning...3 Indikatorer...4

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete Tobaksfri kommun en del i ett hälsofrämjande arbete 1 Denna broschyr är en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i rapporten Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet.

Läs mer

DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR ÄNGELHOLMS KOMMUN 2010-2014

DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR ÄNGELHOLMS KOMMUN 2010-2014 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR ÄNGELHOLMS KOMMUN 2010-2014 Antaget av kommunfullmäktige 091019 INLEDNING...3 MÅL...5 DELMÅL...5 TOBAK...5 ALKOHOL...5 NARKOTIKA...5 ÅTGÄRDER...6 TOBAK...6 1. MINSKA ANTALET UNGDOMAR

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN 2010-2012

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN 2010-2012 Kommunstyrelsens handling nr 75/2009 ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN 2010-2012 Fastställt av kommunfullmäktige 2009-12-14, 218 Sammanfattning I mars 2006 beslutade kommunfullmäktige

Läs mer

Folkhälsoplan 2014-2015

Folkhälsoplan 2014-2015 Folkhälsoplan 2014-2015 Antagen av folkhälsorådet den 26 februari 2014, 5 Inledning En av de stora strategiska utmaningar som Sverige står inför är att stimulera en god hälsa på lika villkor. Folkhälsoarbete

Läs mer

Tobak- vattenpipa cannabis Finns samband?

Tobak- vattenpipa cannabis Finns samband? Tobak- vattenpipa cannabis Finns samband? Ungdomars rökvanor Andel ungdomar som börjar röka - Varje år beräknas 16 000 ungdomar börja röka eller - Ca 45 ungdomar börjar röka varje dag varje dag - 30 50%

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program Alkohol- och drogpolitiskt program 2011-2015 1 Inledning Folkhälsorådet har av Kommunstyrelsen fått i uppdrag att revidera det Alkohol- och drogpolitiska programmet som antogs av kommunfullmäktige 16 oktober

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR HABO KOMMUN

DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR HABO KOMMUN DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR HABO KOMMUN Fastställd av Kommunfullmäktige i Habo kommun 2009-01-29 3 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida INLEDNING 3 GRAVIDITET/ AMNING 4 UNGDOMSTIDEN 5 IDROTTEN 7 TRAFIKEN 7 2 Drogpolitisktprogram

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

Alkohol Narkotika Doping Tobak

Alkohol Narkotika Doping Tobak Vad du som förälder/ vårdnadshavare vill veta om: Alkohol Narkotika Doping Tobak VI VÄRNAR OM VÅRA UNGA - VÄRMLANDS KOMMUNER I SAMARBETE Denna broschyr om ANDT, det vill säga Alkohol, Narkotika, Doping

Läs mer

Handlingsplan för Hofors kommuns CAN-grupp 2011

Handlingsplan för Hofors kommuns CAN-grupp 2011 Handlingsplan för Hofors kommuns CAN-grupp 2011 Människan är en social varelse och det är i samspel med andra som vi utvecklas en utveckling som pågår hela livet. Vi kallar det socialisation. Om socialisationen

Läs mer

DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN

DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN Sida 1(10) DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN Reviderat 2012 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-04-25 Sida 2(10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 DROGPOLITIK... 3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Nationella

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD Verksamhetsplan 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FOLKHÄLSA... 3 FOLKHÄLSOARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN... 3 FOLKHÄLSORÅDET... 5 FOLKHÄLSORÅDETS UPPGIFT...

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5:

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5: Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-28 15(20) Kommunfullmäktige Dnr 13.K0374 106 Folkhälsopolitiskt program, aktivitetsplan 2014-2017 Sammanfattning Kommunens folkhälsoråd har i uppdrag att genom

Läs mer

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81 Folkhälsoplan 214 Grästorp Fastställd av folkhälsorådet 213 1-21, 81 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Folkhälsorådets sammansättning... 3 3 Folkhälsomål 214... 4 3.1 Ökad trygghet och inflytande...

Läs mer

DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR UPPSALA KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-12-18

DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR UPPSALA KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-12-18 KOMMUNSTYRELSEN DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR UPPSALA KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-12-18 Syfte Föreliggande drogpolitiska program tydliggör och konkretiserar Uppsala kommuns samlade vilja och inriktning

Läs mer

Folkhälsoplan Bergs kommun

Folkhälsoplan Bergs kommun Folkhälsoplan Bergs kommun Augusti 2006 December 2010 2006-05-21 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Övergripande vision för Bergs kommun 5 Målområde - Delaktighet och inflytande 6 Målområde - Trygga

Läs mer

Handlingsprogram för Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak i Kristianstads kommun

Handlingsprogram för Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak i Kristianstads kommun Handlingsprogram för Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak i Kristianstads kommun 2012-2015 Innehåll 1.Inledning... 3 2. Folkhälsans 11 mål... 3 2.1 Målområde 11 tobak, alkohol, narkotika, dopning och

Läs mer

Unionens politiska riktlinjer. Alkohol och droger på jobbet

Unionens politiska riktlinjer. Alkohol och droger på jobbet Unionens politiska riktlinjer Alkohol och droger på jobbet Om Unionens politiska riktlinjer Arbetsmiljö är ett av Unionens prioriterade områden. Därför har Unionen antagit en arbetsmiljöpolitisk plattform

Läs mer

Arbetsrutiner för det Drogförebyggande Arbetet i Skolan

Arbetsrutiner för det Drogförebyggande Arbetet i Skolan 2010 Arbetsrutiner för det Drogförebyggande Arbetet i Skolan Beslutade av barn- och utbildningsnämnden 2006-05-24 med årlig revidering Reviderat av barn- och utbildningsnämnden den 20 juni 2010 Framtagna

Läs mer

Handlingsplan för det drogförebyggande arbetet 2015 2016 i Munkedals kommun Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT)

Handlingsplan för det drogförebyggande arbetet 2015 2016 i Munkedals kommun Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) Handlingsplan för det drogförebyggande arbetet 2015 2016 i Munkedals kommun Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) Antagen i kommunstyrelsen 3 dec 2014 Utgångspunkt Genom en handlingsplan vill Munkedals

Läs mer

Program för bättre hälsa

Program för bättre hälsa Program för bättre hälsa Mål Strategier Åtgärder Program för bättre hälsa Program för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete antogs av landstingsfullmäktige 2010-06-22 och anger riktlinjer för

Läs mer

Förslag till ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM DANDERYDS KOMMUN 2004-2007

Förslag till ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM DANDERYDS KOMMUN 2004-2007 Förslag till ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM DANDERYDS KOMMUN 2004-2007 ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM De senare årens utveckling i Sverige, inte minst bland barn och ungdomar, har påvisat vikten

Läs mer

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete Tobaksavvänjning en del i ett tobaksförebyggande arbete STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2009 ISBN: 978-91-7257-660-5 OMSLAGSFOTO: sandra pettersson/fotograftina.se FOTO INLAGA: sandra pettersson/fotograftina.se

Läs mer

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun ANDT-undersökning 215 Karlshamns kommun För att på ett strategiskt sätt kunna arbeta med det drogförebyggande arbetet i Karlshamns kommun har en kartläggning genomförts bland kommunens ungdomar mellan

Läs mer

Samband. Det är i princip bara rökare, som ger sig in i narkotikan. Det är i princip bara rökare, som blir alkoholister

Samband. Det är i princip bara rökare, som ger sig in i narkotikan. Det är i princip bara rökare, som blir alkoholister Vad är problemet? De unga riskerar tobaksoch alkoholberoende, våld, olyckor, oönskat sex, narkotika, kriminalitet, och dödliga sjukdomar. Vi får ungdomar att låta bli tobak. På så sätt minskar riskerna

Läs mer

Policy och handlingsplan för Tobak, alkohol och droger

Policy och handlingsplan för Tobak, alkohol och droger Policy och handlingsplan för Tobak, alkohol och droger Policy för tobak, alkohol och andra droger som gäller både för elever och personal på Norrevångskolan i Mörrum, Karlshamns kommun. Inledning Skolan

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Välfärdsbokslut 2004. Inledning. Delaktighet och inflytande i samhället. Valdeltagande

Välfärdsbokslut 2004. Inledning. Delaktighet och inflytande i samhället. Valdeltagande Välfärdsbokslut 24 Inledning Alla kommuner vill skapa förutsättningar för god livsmiljö genom till exempel bra bostäder, möjligheter till fysisk aktivitet och rekreation, kommunikationer samt tillgång

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program Alkohol- och drogpolitiskt program 2012 Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-27 5 Alkohol- och drogpolitiskt program 2012 Inledning Syftet med det alkohol- och drogpolitiska programmet är att det ska utgöra

Läs mer

Ett gott liv i Mora Folkhälsoprogram 2010-2012

Ett gott liv i Mora Folkhälsoprogram 2010-2012 Ett gott liv i Mora Folkhälsoprogram 2010-2012 Alla har lika rätt till god hälsa För att skapa förutsättningar för en god hälsa i Mora kommun krävs samarbete mellan kommunala verksamheter, hälso- och sjukvård,

Läs mer

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vi bryr oss om varandra. Vi ställer upp och hjälper varandra för att känna oss trygga och säkra. Vi skapar mötesplatser i närmiljön där vi kan diskutera och

Läs mer

Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan

Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan Inledning Skolan är en arbetsplats där vuxnas attityder, värderingar

Läs mer

ANDT-strategi med handlingsplan

ANDT-strategi med handlingsplan www.hassleholm.se Sida1 Fastställt den: 2015-09-28 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Socialförvaltningen (Drog- och brottsförebyggande samordnare) och Kommunledningskontoret (Folkhälsostrateg)

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 21 Gymnasiet Drogvaneundersökning 21, gymnasiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 4 DEL I: TOBAK... DEL II:

Läs mer

DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2011-2012

DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2011-2012 DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2011-2012 Innehåll Inledning 3 Övergripande mål i Vänersborgs drogpolitiska handlingsprogram 3 Målgrupp 3 Syfte 3 Individens ansvar och samhällets ansvar 3 Nationella handlingsplaner

Läs mer

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Överenskommelsen bygger på fem steg... 3 Inledning...

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Goda levnadsvanor

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Goda levnadsvanor Välfärdsbokslut 211 Utdrag: Goda levnadsvanor Innehåll Inledning Sammanfattning 1 Förutsättningar för god hälsa på lika villkor 1.1 Ekonomiska och sociala förutsättningar 1.1.1 Utbildning 1.1.2 Inkomst

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY ALKOHOL- OCH DROGPOLICY Alkohol är ett stort folkhälsoproblemen i Sverige. En miljon svenskar har riskbeteenden eller alkoholproblem och 25-45 procent av all korttidsfrånvaro på arbetsplatserna orsakas

Läs mer

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger LÄNSSTYRELSEN 2011-04-01 1(5) Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger 1. Skånesamverkan mot droger Under namnet Skånesamverkan mot droger, SMD samverkar Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet

Läs mer

alkohol och droger på arbetsplatsen

alkohol och droger på arbetsplatsen alkohol och droger på arbetsplatsen April 2008 Foto: Patrik Axelsson Alkohol och droger på arbetsplatsen 2008 Missbruk av alkohol och andra droger Missbruk av alkohol och andra droger är vanligt förekommande

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2 DROGVANE- UNDERSÖKNING 25 GYMNASIET ÅK 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning/bakgrund...3 Sammanfattning av resultat...4,5 Enkätfråga 4 Rökning...6 Enkätfråga 5 Rökning...7 Enkätfråga 6 Rökning...8 Enkätfråga

Läs mer