FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011"

Transkript

1 FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN ANTAGET AV KF REVIDERAT AV KF

2 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade i september 2002 att ta fram ett drogpolitiskt program. Följande dokument är en reviderad version av det program som antogs av kommunfullmäktige 26 augusti 2004 (2004:761). Programmet är en del i det övergripande folkhälsoarbetet inom Flens kommun och syftar till att ange riktlinjer för det drogförebyggande arbetet. Därmed berör programmets innehåll alla invånare som bor, verkar eller tillfälligt vistas i Flens kommun. Med visioner, mål och prioriterade strategier blir programmet ett stöd och en vägledning för ett långsiktigt, målinriktat och strukturerat arbete. Då programmet riktar sig till kommunen som helhet bör det genomföras i samverkan mellan olika aktörer och verksamheter. Fokus ligger på främjande samt förebyggande insatser i tidigt skede, det vill säga insatser som vidtas innan ett skadligt missbruk, oönskade beteenden och/eller skador inträffar. Programmet innehåller aktuell fakta och statistik samt förnyade mål och strategier. Då Flens kommun har en förändrad organisation för folkhälsoarbetet sedan juni 2007 innehåller följande dokument även en beskrivning över den organisation som ansvarar och driver kommunens folkhälso- samt drogförebyggande frågor. Följande program gäller tom år Revidering sker 2011 eller vid behov. Idag används ofta begreppet drog synonymt med narkotika. Narkotika är ämnen som är narkotikaklassade och som faller under narkotikastrafflagen. Till begreppet droger kan även ämnen som är legala, såsom alkohol och tobak, höra. En generell definition på drog är att den är en substans som är sinnesförändrande och/eller beroendeframkallande. Utifrån denna definition kan alkohol, nikotin, tändargas, läkemedel, koffein, cannabis, ecstasy, amfetamin och anabola steroider räknas som droger 1. I det här drogpolitiska programmet definieras droger som alkohol, narkotika och tobak. Programmet gäller fr o m CAN - Centralförbundet av alkohol- och narkotikaupplysning.

3 2 Mål Nationella mål Ett av Sveriges elva nationella folkhälsomål är att minska bruket av alkohol och tobak samt att verka för ett narkotikafritt samhälle. Alkohol I den nationella handlingsplanen för att förebygga alkoholskador är regeringens övergripande mål att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Prioriterade delmål för arbetet är att: åstadkomma en alkoholfri uppväxt skjuta upp debutåldern på alkohol minska berusningsdrickandet åstadkomma fler alkoholfria miljöer bekämpa den illegala alkoholhanteringen ingen alkohol skall förekomma i trafiken, i arbetslivet eller under graviditeten Narkotika I den nationella planen för narkotikapolitiken är målet att åstadkomma ett narkotikafritt samhälle genom att rikta insatserna mot tillgången och efterfrågan på narkotika. Detta i syftet att: Tobak minska nyrekryteringen till missbruk förmå personer med missbruksproblem att upphöra sitt missbruk minska tillgången på narkotika Regeringens övergripande mål gällande tobaksvanor är att minska tobaksbruket till år Delmål för arbetet är att: skapa en tobaksfri livsstart från 2014 till 2014 halvera antalet ungdomar under 18 år som börjar röka eller snusa till 2014 halvera av andelen rökare bland de grupper som röker mest ingen skall ofrivillgt utsättas för rök i sin omgivning

4 3 Lokala mål Alla människor ska ha rätt till ett liv som är skyddat från drogrelaterade skador och drogrelaterat våld såväl i hemmet, på arbetsplatsen som i samhället i övrigt. Alla barn och ungdomar har rätt till en trygg uppväxtmiljö, fri från drogernas negativa konsekvenser. Kommunen ska genom aktiva insatser och en bred samverkan begränsa konsumtionen och tillgängligheten av alkohol och tobak samt verka för en narkotikafri kommun. Som en del i kommunens arbete att främja sunda levnadsvanor är Flens övergripande mål och strategier för det drogförebyggande arbetet: Visioner/övergripande mål Inget bruk av alkohol och tobak innan 18 års ålder Inget bruk av alkohol och tobak vid graviditet Ingen alkohol i trafiken eller på arbetsplatsen En narkotikafri kommun Mål Höjd debutålder av alkohol och tobak Minskad konsumtion av alkohol, narkotika och tobak Strategier för att nå målen Utveckling av föräldrastödet Minskad tillgänglighet Ökad information och kunskap Ökad samverkan Arenor i det förebyggande arbetet Hem Förskola/skola Fritid Trafik Arbetsplats Prioriterad målgrupp Barn och ungdom

5 4 Drogsituationen Nedan följer en sammanfattad beskrivning av drogsituationen i riket, länet och kommunen. Alkohol Den ökande alkoholkonsumtionen är ett folkhälsoproblem och leder till svåra sociala och medicinska problem. Alkoholmissbruk ger upphov till mänskligt lidande för enskilda individer men även för missbrukarens närstående. Alkoholen är även relaterat till övergrepp och våld. Andra negativa följder av alkoholmissbruk är samhällsekonomiska kostnader som sjukfrånvaro, förtidspensionering, arbetslöshet, trafikskador och kriminalitet. Mellan 5000 och 7000 människor dör årligen på grund av sjukdom eller skador orsakade av alkoholdrickande 2. Den totala konsumtionen av alkohol i Sverige var 2007 cirka 9,8 liter ren alkohol per invånare, 15 år och äldre 3. År 2007 såldes totalt liter ren alkohol på i Flens kommun, jämfört med år 1998 då liter såldes 4. Andel som druckit sig berusade minst två gånger per månad senaste året i Sverige 5 : Män 16% 16% Kvinnor 6% 7% Andel med riskabla alkoholvanor i Sverige: Män 18% 17% Kvinnor 10% 10% Antal personer, år, som vårdats för alkoholism i Sörmland 6 : Män Kvinnor Alkoholrelaterad dödlighet : 2 CAN - Centralförbundet av alkohol- och narkotikaupplysning. 3 Statistik utifrån försäljning på Systembolag, restauranger och folkölsförsäljning. 4 Systembolaget. 5 Nationella folkhälsoenkäten, Statens folkhälsoinstitut 2007, år. 6 Patientregistret, Epidemiologiskt centrum, Socialstyrelsen.

6 5 Andel elever i åk 7 Flens kommun som druckit alkohol senaste året 7 : Flickor 58% (59) 48% (52) Pojkar 66% (60) 48% (52) Andel elever i åk 9 Flens kommun som druckit sig berusade minst 2 ggr/mån senaste året: Flickor 21% (22) 16% (18) Pojkar 23% (23) 17% (19) Narkotika När man tittar på omfattningen av narkotikaanvändning i befolkningen är det viktigt att hålla isär konsumtion vid enstaka tillfällen samt narkotikamissbruk. Fakta kring tillfällig eller mindre regelbunden användning återfås i enkätundersökningar. Fakta om missbrukets omfattning och utbredning hittas via olika stöd och behandlingsinsatser, placeringar mm. Narkotikavanor bland vuxna är vanligare bland män än bland kvinnor. Andel som använt cannabis de senaste 12 månaderna 8 : Män 3% 2% Kvinnor 1% 1% Andel elever i åk 9 Flens kommun som provat narkotika någon gång: Flickor 4% (6) 11% (7) Pojkar 9% (7) 8% (6) Andel elever i åk 9 Flens kommun som känner till någon som kan sälja narkotika till dom: Flickor 40% (39) 40% (38) Pojkar 30% (37) 38% (37) Antal personer/vårddygn i frivillig institutionsvård pga missbruk i Flens kommun 9 : Antal personer Antal vårddygn Liv och hälsa ung, enkät. Landstinget Sörmland. 8 Nationella folkhälsoenkäten, Statens folkhälsoinstitut år 2007, år. 9 Rapport: Vuxna personer med missbruksproblem och övriga vuxna insatser. Socialstyrelsen.

7 6 Tobak Rökning är den största yttre orsaken till sjukdom och för tidig död. I Sverige dör drygt 6000 personer årligen i förtid på grund av rökning, cirka 500 personer dör av skador de fått av passiv rökning. Rökning kan bland annat orsaka kronisk bronkit, lungcancer, åderförkalkning, stroke, hjärtinfarkt, magsår och benskörhet rökte totalt 12 procent av männen och 16 procent av kvinnorna i Sverige. 29 procent av männen respektive 19 procent av kvinnorna använder någon form av tobak dagligen. Andel dagligrökare i Sverige Män 14% 12% Kvinnor 19% 16% Andel vuxna år som är dagligrökare i Flen 11 : 2004 Män 15% (15) Kvinnor 16% (19) Andel vuxna år som snusar dagligen i Flen 2004 Män 20% (21) Kvinnor 1% (2) Andel elever i åk 9 Flens kommun som röker dagligen 12 : Flickor 11% (6) 12% (8) Pojkar 5% (9) 6% (6) Dödlighet i lungcancer : 10 Nationella folkhälsoenkäten, Statens folkhälsoinstitut år 2007, år. 11 Liv och hälsa Vuxen, Landstinget Sörmland 12 Liv och hälsa Ung, Landstinget Sörmland

8 7 Drogförebyggande insatser Främjande och förebyggande Det mest effektivaste sättet att minska problem, sjukdomar och skador i befolkningen och samhället är att kombinera olika insatser på flera nivåer. Dels insatser som främjar hälsa dels insatser som förhindrar ohälsa. Forskning har gett större kunskap om risk- och skyddsfaktorer när det gäller drogförebyggande arbete. Med risk- och skyddsfaktorer kan man identifiera vart behovet av preventiva insatser är som störst samt vilka typer av insatser som lämpar sig bäst. Främjande insatser samt skyddsfaktorer Att arbeta främjande innebär att förstärka det friska och det positiva hos människor och deras livssituation och på så ätt öka hälsan. Genom att identifiera skydds- (frisk) faktorer kan man stärka strukturer som hindrar att till exempel konsumtion av droger uppstår över huvud taget. Exempel på skyddsfaktorer i det drogförebyggande arbetet är: Tydliga regler och gränssättningar Kärlek Trygghet i familjen Sociala förmågor God självkännedom Kompetenta lärare Strukturerade fritidsaktiviteter God skol- och klassrumsmiljö Känsla av tillhörighet Bra kamratskap Engagerade vuxna Allmän trivsel Förebyggande insatser samt riskfaktorer Att förebygga handlar om att genomföra riktade åtgärder för att undvika riskbeteenden hos en definierad målgrupp och på så sätt förhindra att ohälsa uppstår. Detta genom att undanröja riskfaktorer. Exempel på riskfaktorer i det drogförebyggande arbetet är: Dåliga betyg Vantrivsel i skolan Skolk Avsaknad av fritidsaktiviteter Konflikter hemma Tillgänglighet av droger Låg självkännedom Svag familjesammanhållning Mobbning Låg känsla av delaktighet Positiva bjudvanor hemma Oklara regler Missbruk i omgivningen Låg kunskap Stöd, vård och behandling Individer som missbrukar, är drabbade av sjukdom och/eller har sociala problem på grund av sitt missbruk skall erbjudas stöd, vård och behandlingsinsatser.

9 8 Insatser för barn och ungdomar Med drogförebyggande insatser är målet att på lång sikt påverka människors vanor, attityder och förhållningssätt kring alkohol, narkotika och tobaksbruk. Insatser för barn och ungdom ska syfta till att stärka deras självbild och självkänsla. Föräldrastöd Föräldrar är en av de mest betydelsefulla men ofta underskattade resurs när det gäller att skapa en positiv och trygg uppväxtmiljö för barnen i skolan. I skolan och förskolan finns en naturlig mötesplats för föräldrar och därigenom en unik möjlighet att stödja och stimulera föräldrar i förebyggande insatser. Skolan och förskolan kan ta initiativ till olika typer av föräldrastödsinsatser i form av utbildningar, föräldragrupper och föräldrastödsprogram. Även kommunens samverkan med mödra- och barnhälsovård är vikigt i stödet till blivande och nyblivna föräldrar. Stödjande skolmiljö Skolans främsta möjlighet att minska risken för alkohol- och andra drogproblem är att bygga upp en stödjande psykosocial miljö i skolan. Eleverna ska tycka att det är roligt att gå till skolan och känna sig sedda och uppskattade av lärare och kamrater. Skolan ska även ha en genomtänkt struktur för sin ANT-undervisning (ANT = Alkohol, Narkotika, Tobak). Undervisningen ska utgå från ett helhetsperspektiv på hälsan, och syfta till att stärka elevernas sociala och emotionella kompetens. Strukturerade fritidsaktiviteter En strukturerad fritid med meningsfulla aktiviteter är en central skyddsfaktor. Föreningslivet har en viktig uppgift i och med att de erbjuder socialt utvecklande fritidsverksamhet. All fritidsverksamhet som riktar sig till ungdomar skall vara alkohol-, narkotika- och tobaksfri. Såväl för personal som för barn/ungdom. Föreningar som erhåller kommunala bidrag ska på ett medvetet sätt integrera kommunens grundsyn kring droger i sin verksamhet. Önskvärt är att samtliga föreningar inom kommunens gränser har en drogpolicy med riktlinjer, rutiner och regler kring alkohol, narkotika och tobaksbruk. Riskhelger för överkonsumtion av alkohol samt alkoholdebut, exempelvis Valborg och skolavslutningar, kräver förstärkta insatser. Riktade insatser för barn och ungdom med särskilda behov Alla vuxna som arbetar med barn och ungdomar ska ha en utbildning och en beredskap för att upptäcka de som befinner sig i riskzonen för droger eller andra destruktiva beteenden. Dessa barn och ungdomar ska erbjudas fungerande stöd, vård- och behandlingsinsatser. Små barn som visar tecken på ohälsa skall särskilt uppmärksammas så att de får den hjälp och stöd de behöver. Samverkansinsatser kring barn med särskilda behov måste komma igång på ett tidigt stadium. Det är också viktigt att barn och ungdomar som har missbrukande föräldrar uppmärksammas. Det skall kontinuerligt finnas erbjudande att delta i barn-/ungdomsgrupp där de möter professionell personal som har adekvat utbildning för ändamålet.

10 9 Insatser för vuxna Personalpolicy på arbetsplatsen Kommunen som arbetsgivare skall kontinuerligt och aktivt arbeta drogförebyggande med sin personal och föregå med gott exempel när det gäller policy för alkohol-, narkotika- och tobaksbruk på arbetsplatsen. Erfarenheterna ska även spridas till andra företag inom kommunen. Samtliga arbetsgivare har också ett rehabiliteringsansvar för sin personal. Begränsad tillgång på alkohol- och tobak Tillgången på alkohol och tobak har stor betydelse för konsumtionen och ju mer konsumtion desto större och mer omfattande blir skadorna. Kommunen kan begränsa tillgängligheten av alkohol och tobak genom att: Hålla en restriktiv hållning vid bedömning och uppföljning av serveringstillstånd. Utföra regelbunden tillsyn av försäljning av tobak och folköl. Både vad gäller tillstånd, anmälningsplikt och åldersgränsrestriktioner. Förbjuda alkohol på allmänna platser som vänder sig till barn och ungdomar, exempelvis parker och badplatser. Erbjuda restaurangpersonal, i samarbete med restaurangnäringen och polisen, utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Bedriva ett opinionsarbete till stöd för en restriktiv alkoholpolitik, både nationellt och internationellt, Hålla all kommunal representation alkoholfri med undantag för speciella tillfällen så som internationella besök och utdelande av förtjänsttecken. Stöd, vård och behandling Missbrukare, storkonsumenter och anhöriga till missbrukare ska erbjudas lämpliga stöd-, vård- och behandlingsinsatser. Utgångspunkten är att ingen människa vill leva i drogberoende och alla insatser ska utgå från den enskildes egen kraft och vilja till förändring. Missbruksvården ska anpassas till den enskilde missbrukarens situation och erbjuda olika former av insatser. Anhöriga till missbrukare ska informeras om sin egen rätt och möjlighet till hjälp. Inom hälso- och sjukvården finns stora möjligheter att genom samtal med människor om deras levnadsvanor få de som befinner sig i riskzonen att dra ner på konsumtionen. Kommunen ska initiera ett samarbete med mödravård och primärvård i syfte att hitta lämpliga former för alkoholrådgivning i vården.

11 10 Organisationen för kommunens folkhälsoarbete Flens nuvarande organisation för det övergripande folkhälsoarbetet tillsattes den 1 juli Organisationen utgörs av ett folkhälsoråd, en folkhälsoberedning samt en folkhälsoplanerare. Det drogförebyggande arbetet ingår som en del i att främja sunda levnadsvanor samt skapa goda livsmiljöer för befolkningen. Folkhälsorådet - Folkhälsorådet är ett politiskt sammansatt råd med uppdraget att: - Förankra folkhälsoarbetet politiskt - Ge folkhälsoberedningen mål, riktlinjer och uppdrag inom folkhälsoarbetet - Initiera nya målområden efter behov och förutsättningar - Verka för att folkhälsoarbete bedrivs och integreras inom organisationens samtliga förvaltningar och även i av kommunen ägda bolag. Folkhälsoberedningen Beredningen innefattar kommunens förvaltningschefer (inklusive kommunchef) samt ekonomichef. Övriga aktörer/tjänstemän adjungeras efter behov och ärende. Beredningens huvudsakliga uppdrag: - Ta fram beslutsunderlag, bereda och föreslå ärenden till rådet samt ge verkställande arbetsgrupper direktiv och riktlinjer - Ansvara för planering och genomförande av aktiviteter och insatser - Utgöra styrgrupp åt folkhälsoplaneraren Folkhälsoplanerare Folkhälsoplaneraren ingår i folkhälsoberedningen men sitter även med i folkhälsorådet som tjänsteman. Huvudsakliga arbetsuppgifter: - Samordna folkhälsoorganisationens arbete - Förankra folkhälsoarbetet mellan politiker och tjänstemän - Ansvara för att beslutsunderlag för frågor/insatser tas fram - Ansvara för uppföljning och utvärdering av insatser mm - Sprida aktuell information och kunskap Samverkansgrupp för de drogförebyggande frågorna Sedan oktober 2007 ligger ansvaret för att samordna och verkställa det drogförebyggande arbetet på en samverkansgrupp knuten till folkhälsoberedningen. Samverkansgruppen är sammansatt med representanter från följande verksamheter: Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Socialförvaltningen (Individ- och familjeomsorgen) Hälso- och sjukvården Polisen Frivilligorganisation Gruppen kan med fördel förstärkas med ideella föreningar och organisationer

12 11 Hur når vi målen? Samverkan Alla nämnder och förvaltningar i Flens kommun har ett eget ansvar att, med utgångspunkt i programmets mål och riktlinjer, planera och genomföra insatser. För ett effektivare arbete bör samverkan i största möjliga utsträckning ske, dels förvaltningar emellan dels mellan förvaltningar och externa verksamheter/aktörer som exempelvis polis, landsting, föreningar och organisationer. Kunskap och forskning Drogförebyggande arbete syftar till att uppnå bestående förändring och ska därför söka stöd i forskning. Kunskap om vad som är tillämpbart och praktiskt möjligt att genomföra samt vilka behov av insatser som finns är av stor betydelse. Kunskapsuppbyggnad kan ske via seminarier, utbildningar och information men även genom att öka delaktigheten och inflytandet i frågorna samt via samverkans- och nätverksarbete. Kunskapen är en grundförutsättning för att skapa engagemang och intresse för frågorna. Mätbart För att se förändring och utveckling krävs det mätbara mål. Arbetet bör styras efter både verksamhetsmål och effektmål (hälsoutfallet). Fördelning av ansvar För att arbetet skall fortlöpa måste ansvaret vara fördelat på berörda verksamheter och samordnas i en samverkansgrupp eller liknande. Huvudansvaret bör en folkhälsoplanerare el motsvarande äga. Implementering och genomförande av programmet För att programmet skall bli ett levande dokument krävs att målen bryts ner till mätbara mål och konkretiseras på verksamhetsnivå. De kommunala förvaltningarnas drogförebyggande aktiviteter/insatser och resultatmål skall utgå från de fyra strategier som programmet anger och sedan integreras i de årliga verksamhetsplanerna. De nedbrutna målen samt planerade aktiviteter och insatser bör sammanställas i en övergripande folkhälsoplan. På så sätt samlas allt folkhälsoarbete under ett och samma tak. Handlingsplanen skall i första hand innehålla förvaltningarnas mål och planerade aktiviteter/insatser men den bör även beskriva andra aktörers planerade aktiviteter. Detta för att ge en gemensam bild över det drogförebyggande arbetet inom kommunens gränser. Huvudansvar för genomförande av den årliga handlingsplanen har folkhälsoberedningen. Uppföljning Uppföljning av det drogpolitiska programmet sker vart fjärde år (december 2011) i form av en skriftlig rapport till kommunfullmäktige. Huvudansvar har folkhälsorådet. De årliga insatserna, uppfyllelse av mål samt beskrivning av drogsituation redovisas årligen. Detta genom att nämnderna rapporterar till folkhälsoplanerare/drogförebyggare, som i sin tur sammanställer och presenterar arbetet skriftligt för kommunstyrelsen. Förslagsvis i en samlad folkhälsorapport. Huvudansvar för genomförande samt uppföljning av det drogpolitiska programmet har folkhälsorådet. Sammanställning av handlingsplan och årsrapport ansvarar folkhälsoplaneraren för.

Förord. Låt oss tillsammans hjälpas åt att förverkliga denna policy och därmed skapa ett tryggare och hälsosammare samhälle!

Förord. Låt oss tillsammans hjälpas åt att förverkliga denna policy och därmed skapa ett tryggare och hälsosammare samhälle! Drogpolitisk policy Förord Alkohol och droger är ett av de största folkhälsoproblemen. Här kan vetenskapligt påvisas samband med cancer, skrumplever, infektioner, barnlöshet, demens, misshandel och mord

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-21 Kf 98 Inledning Varbergs kommun ska medverka till att stärka en god folkhälsa för ökad livskvalitet för medborgarna

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx xx Inledning Riksdagen beslutade i mars 2011 om en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och

Läs mer

Mål för det tobaks-, alkoholoch drogförebyggande arbetet i Bromölla kommun 2009-2012

Mål för det tobaks-, alkoholoch drogförebyggande arbetet i Bromölla kommun 2009-2012 Mål för det tobaks-, alkoholoch drogförebyggande arbetet i Bromölla kommun 2009-2012 Antaget av Bromölla kommuns fullmäktige 2009-04-27 sidan Innehållsförteckning 2 Varför ska Bromölla kommun ha tobaks-,

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program för s kommun Innehåll Drogpolitiskt program... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Alkohol... 5... 5 Barn och ungdomar... 6 Vuxna... 6 Narkotika... 8... 8 Barn och

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Alkohol- och drogpolitiskt program Antaget av Kommunfullmäktige 2007-10-11, 178 Folkhälsorådet Skrivelse 1 (5) 2007-05-14 Lis palm 0526-19121 Dnr: lis.palm@stromstad.se

Läs mer

alkohol- och drogpolitiskt program

alkohol- och drogpolitiskt program alkohol- och drogpolitiskt program Särtryck ur Folkhälsopolitiska programmet för gotlands kommun 2003-2006 Alkohol- och drogpolitik en del av folkhälsopolitiken Var tredje elev röker i årskurs 9 varav

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Hudiksvalls kommun 2009-2013 Förord Det drogförebyggande arbetet i Hudiksvalls kommun utgår från ett folkhälsoperspektiv och syftar till att främja alla medborgares rätt till en

Läs mer

Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010.

Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010. Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010. Nationella mål Minska bruket av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskande skadeverkningar

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 2 Bakgrund I Eda kommun verkar samverkansgruppen Edas Ansvar, vilken är tvärsektoriell

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Fastställt av kommunfullmäktige 2010-03-25 Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Bakgrund...3 3. Syfte...3 4. Mål...3

Läs mer

till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun

till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun BAKGRUND till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun Inledning Detta program innehåller Uddevalla kommuns politiska mål och strategier för det alkohol- och drogförebyggande arbetet.

Läs mer

SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN SAMT I LANDET

SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN SAMT I LANDET SURAHAMMARS VISION BARN OCH UNGDOMSTIDEN 0-18 ÅR SKALL VARA FRI FRÅN ALKOHOL, NARKOTIKA OCH TOBAK ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2007-2010 SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN

Läs mer

- alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015. antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68

- alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015. antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68 - alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015 -1- antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68 - 2 - - alkohol- och drogpolitiskt program - Innehållsförteckning Inledning...5

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun

Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun Ett program framtaget av Förebyggande rådet i Skellefteås ingående aktörer i samverkan med landstinget, föreningar och organisationer, samt med

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

Drogpolitiskt handlingsprogram

Drogpolitiskt handlingsprogram LILLA EDETS KOMMUN Drogpolitiskt handlingsprogram Fastställt av fullmäktige 2006-06-21, 34 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1. Bakgrund till handlingsprogrammet... 3 1.2. Vilka berörs av handlingsprogrammet?...

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Upprättad: 2014-06-02 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-09-29, 82 Kontaktperson: Mikael Lundgren Innehållsförteckning VISION... 3 VÄRDEGRUND... 3

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2006-08-31 Alkohol är en socialt etablerad dryck som det stora flertalet konsumerar med måtta, och har glädje av. Vi måste

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program Alkohol- och drogpolitiskt program Förslag från livsmiljörådet Antaget av kommunfullmäktige den 19 juni 2006 Dnr KS2006/421 Kommunkansliet Alko_06.doc Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Inställning...

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program Folkhälsopolitiskt program Flens kommun Förslag 2008-2011 Innehållsförteckning Inledning Folkhälsa och folkhälsoarbete Folkhälsa och hälsa Folkhälsoarbete Hälsans bestämningsfaktorer Risk och skyddsfaktorer

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 1 YDRE KOMMUN ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 Antagen av Kf 70 2012-10-08 Dnr. KS 2012/ 0088 2 Innehållsförteckning 2 Bakgrund 3 Inledning 3 De nationella övergripande och

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program 1(5) Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer Folkhälsopolitiskt program 2 Folkhälsa Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens välfärd är en betydelsefull

Läs mer

Handlingsplan för ANDT-strategi

Handlingsplan för ANDT-strategi www.hassleholm.se S Handlingsplan för ANDT-strategi Program och handlingsplaner Innehållsförteckning Alkohol... 3 Narkotika... 4 Dopning... 5 Tobak... 5 Diarienummer: 2015/418 700 Fastställt den: 2015-09-28

Läs mer

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare.

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Folkhälsoprogram 2016 2019 Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Timrå en stark kommun i en växande region

Läs mer

Policy och riktlinjer

Policy och riktlinjer Policy och riktlinjer ANDT (ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING OCH TOBAK) ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17 Bakgrund Den 30 mars 2011 antog riksdagen en samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-,

Läs mer

Drogpolitiskt program för Kumla kommun

Drogpolitiskt program för Kumla kommun Drogpolitiskt program för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige den 19 april 2010, 57 Bakgrund Hösten 2007 antogs Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål. En god och jämlik hälsa i Örebro län 2008-2011.

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun

Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun Dnr: 602/05 Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun Folkhälsoperspektivet Antagen av kommunfullmäktige 2006-01-26 Komplement till Folkhälsopolicy för Laholm 2003-2008 FOLKHÄLSOPERSPEKTIVET Folkhälsoperspektivet

Läs mer

nriktningsmål och strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete

nriktningsmål och strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete I nriktningsmål och strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete Antaget av kommunfullmäktige 2006-09-25 KF 104, dnr 04/KS 0460 Inriktningsmål och strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program 1 Antaget av kommunfullmäktige 1997-09-17, 258, Dnr: 134/96.709 1997-06-18, 244 Alkohol- och drogpolitiskt program Älvkarleby kommuns alkohol- och drogpolitiska program skall ligga i linje med nationella

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18. Folkhälsoplan. I Säters kommun. SÄTERS KOMMUN Kansliet

Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18. Folkhälsoplan. I Säters kommun. SÄTERS KOMMUN Kansliet Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18 Folkhälsoplan I Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kansliet Innehållsförteckning 1. Inledning/bakgrund... 1 1.1 Folkhälsa... 1 2. Syfte... 2 3. Folkhälsomål... 2 3.1

Läs mer

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1 Alkohol och drogpolitiskt handlingsprogram för Sala kommun Bakgrund Bruk och missbruk av alkohol och droger är ett allvarligt folkhälso- och samhällsproblem i såväl Sala som i resten av landet. Alkoholkonsumtionen

Läs mer

ALKOHOL- & DROGPOLICY

ALKOHOL- & DROGPOLICY ALKOHOL- & DROGPOLICY FÖR VÄXJÖ KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-20 gruppen som dricker allra mest har ökat markant alkohol- och drogpolicy för växjö kommun ALKOHOL- OCH DROGPOLICY för Växjö

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun

Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun Kommunfullmäktige 2005-06-14, 43 Sidan 1 av 14 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Hur har arbetet bedrivits 4. Samverkan 5. Ansvarsfördelning

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt. program

Alkohol- och drogpolitiskt. program Alkohol- och drogpolitiskt program Haparanda Stad Antagen av kommunfullmäktige 2005-02-21, 5 INNEHÅLL Sida 1. AKTUELL SITUATION SVERIGE 1 Den nationella handlingsplanen Den kommunala handlingsplanen 2.

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige den 19 maj 2010, 104. Dnr: 316/10-900. DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 Båstads kommuns drogförebyggande strategi handlar ytterst om att bedriva ett långsiktigt förebyggande

Läs mer

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län Foto: Richard Ryan Danderyds kommun den 17 april 2013 Nationell

Läs mer

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Folkhälsoplan 2015 Folkhälsorådet Vara Fastställd av Folkhälsorådet 2014-10-09 Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program. Revidering antagen av kommunfullmäktige 2008-02-25, 5

Alkohol- och drogpolitiskt program. Revidering antagen av kommunfullmäktige 2008-02-25, 5 Alkohol- och drogpolitiskt program Revidering antagen av kommunfullmäktige 2008-02-25, 5 1 Innehållsförteckning Sida 1. Aktuell situation -Sverige... 3 1.1 Den nationella handlingsplanen '... 3.........

Läs mer

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Sjöbo kommun 2007-2010

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Sjöbo kommun 2007-2010 1(17) Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och Antaget i Kommunfullmäktige den 25 april 2007 2(17) Inledning Kommunstyrelserna i Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla kommuner har avtalat om samverkan kring

Läs mer

DROGPOLITISKT PROGRAM

DROGPOLITISKT PROGRAM DROGPOLITISKT PROGRAM 2016 2020 Beskrivning av Kalmar kommuns delmål utifrån nationella och regionala ANDT-strategier. Tfn. 0480-45 00 00 (kontaktcenter) kommun@kalmar.se www.kalmar.se INLEDNING Kalmar

Läs mer

2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com

2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com 2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com 2 Långsiktigt folkhälsoarbete för god och jämlik hälsa i Årjängs kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Bakgrund 5 Folkhälsorådet

Läs mer

DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016

DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016 DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016 2016 2020 Beskrivning av Kalmar kommuns delmål utifrån nationella och regionala ANDT-strategier. Tfn. 0480-45 00 00 (kontaktcenter) kommun@kalmar.se

Läs mer

Drogpolitiskt program för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 19 april 2010, 57

Drogpolitiskt program för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 19 april 2010, 57 Drogpolitiskt program för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige den 19 april 2010, 57 Bakgrund Hösten 2007 antogs Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål. En god och jämlik hälsa i Örebro län 2008-2011.

Läs mer

Strategiskt folkhälsoprogram

Strategiskt folkhälsoprogram Kommunledning Folkhälsoplanerare, Therese Falk Fastställd: 2014-11-03 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 2/10 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning...

Läs mer

Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun

Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun 2016-2020 Inledning Kommunen tar i detta program tydlig ställning vad gäller droger på det lokala planet. Programmet ska vara vägledande för nämnder och förvaltningar

Läs mer

DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN

DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN 1 DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 5 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 DROGPOLITIK... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Nationella handlingsplaner... 3 1.3 Lokala styrdokument...

Läs mer

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns kommun 2007-2010

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns kommun 2007-2010 Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns kommun 2007-2010 Antaget av Kommunfullmäktige den 26 mars 2007 Inledning Kommunstyrelserna i Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla

Läs mer

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Dokumenttyp Plan Fastställd 2014-11-24 av kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid 2015 Dokumentansvarig Folkhälsoplanerare Dnr 2014.000145

Läs mer

Folkhälsoplan.

Folkhälsoplan. Folkhälsoplan www.monsteras.se Foto: Claus Kempe God hälsa - mer än en livsstil Mönsterås kommuns långsiktiga folkhälsomål ska vara en kompass för hur folkhälsoarbetet ska utvecklas under åren 2016-2018.

Läs mer

Drogpolitiskt program 2010. Avseende tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

Drogpolitiskt program 2010. Avseende tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Drogpolitiskt program 2010 Avseende tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Inledning Drogfrågorna är en viktig del av Sveriges folkhälsopolitik. Att begränsa skadorna av alkohol är en viktig faktor

Läs mer

Alkohol och drogpolitiskt program

Alkohol och drogpolitiskt program Alkohol och drogpolitiskt program Syfte med det alkohol- och drogpolitiska programmet Att få fram ett heltäckande kommunprogram som involverar alla verksamheter inom kommunen samt andra myndigheter och

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Folkhälsoplan Essunga kommun

Folkhälsoplan Essunga kommun Folkhälsoplan Essunga kommun 2016 2017 Dokumenttyp Plan Fastställd 2015-05-11, 31 av kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid 2016 2017 Dokumentansvarig Folkhälsoplanerare

Läs mer

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 6 (xx) Dnr SN 2015/217 Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun Sammanfattning Arbetsgruppen för det drogförebyggande

Läs mer

SOTENÄS KOMMUN DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2005-2009

SOTENÄS KOMMUN DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2005-2009 SOTENÄS KOMMUN DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2005-2009 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund till programmet... 3 1.2. Vem berörs av programmet?... 4 2. Styrande dokument... 4 2.1. Nationell

Läs mer

Många tycker att livet är......en enda stor fest! Vad tycker du?

Många tycker att livet är......en enda stor fest! Vad tycker du? Många tycker att livet är......en enda stor fest! Vad tycker du? Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 31 aug 2006 Utgiven av Arbetsgruppen för alkoholoch drogpolitiska

Läs mer

Folkhälsoplan Åstorps kommun

Folkhälsoplan Åstorps kommun Folkhälsoplan Åstorps kommun www.astorp.se Folkhälsoplan Åstorps kommun Dnr 2014/111 Antagen av Folkhälsorådet 2015.04.14 Upplaga: 3 1 Miljö Samhällsekonomiska strategier Trafik Sömnvanor Utbildning Fritid

Läs mer

ANDT-strategi för Varbergs kommun

ANDT-strategi för Varbergs kommun ANDT-strategi för Varbergs kommun Dokumenttyp: Strategi Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: ANDT-strategi Beslutsdatum: 2015-09-29, 188 Dokumentansvarig avdelning: Kommunkansliet

Läs mer

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet 2017 Vad är folkhälsa? Folkhälsa handlar om människors hälsa i en vid bemärkelse. Folkhälsa innefattar individens egna val, livsstil och sociala förhållanden

Läs mer

Drogpolitisk plan. för. Götene kommun Antagen av Kommunfullmäktige

Drogpolitisk plan. för. Götene kommun Antagen av Kommunfullmäktige Drogpolitisk plan för Götene kommun 2010-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-26 Innehållsförteckning VISION... 3 VÄRDEGRUND... 3 INLEDNING... 3 OMVÄRLDSANALYS... 3 NULÄGESBESKRIVNING... 4 FOKUSOMRÅDEN...

Läs mer

att de mål som antagits kopplas till aktiviteter och följs upp genom nyckeltal

att de mål som antagits kopplas till aktiviteter och följs upp genom nyckeltal Antagen i Kommunstyrelsen XX-XX-XX Revidering görs under 2019 För att långsiktigt lyckas i arbetet med att minska problemen kring och användningen av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel, ANDTS,

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten. Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten. Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten Folkhälsopolitisk strategi

Läs mer

Förord. Människor är som stenar, en del är runda, en del är välslipade andra är kantiga. Heléne Björklund Kommunstyrelsens ordförande

Förord. Människor är som stenar, en del är runda, en del är välslipade andra är kantiga. Heléne Björklund Kommunstyrelsens ordförande Förord Hälsa och trygghet är viktiga grundstenar i vårt samhälle. Missbruk av alkohol och narkotika leder ofta till allvarliga problem med hälsan samt våld och kriminalitet. Därför är det drogförebyggande

Läs mer

Vad styr våra prioriteringar?

Vad styr våra prioriteringar? Vad styr våra prioriteringar? Nationellt: Folkhälsomålet med prioriterade målområden Regionalt: Vision och Folkhälsopolitisk policy med sex utmaningar samt avtal med HS Vision 2025 Uppdrag och mål i Borås

Läs mer

Barn och unga önskar en rökfri skolgård. kort information till föräldrar

Barn och unga önskar en rökfri skolgård. kort information till föräldrar Barn och unga önskar en rökfri skolgård kort information till föräldrar A Ett övergripande syfte med broschyren är att den ska bidra till att uppnå de nationella delmålen (se broschyrens inre baksida)

Läs mer

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-16 73 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Nämnden för hållbart samhälle KS/2013:43-0092 Ersätter: Folkhälsoplan beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM I TIMRÅ KOMMUN

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM I TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 14 1 (11) ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM I TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68 Inledning Utvecklingen i Sverige påvisar vikten av ett samordnat lokalt

Läs mer

Prioriterade Folkhälsomål

Prioriterade Folkhälsomål Prioriterade Folkhälsomål I Säters kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2009-06-17, 58 SÄTERS KOMMUN Kansliet Innehållsförteckning 1. Inledning/bakgrund...1 1.1 Folkhälsa...1 2. Folkhälsomål...2 2.1 Nationella

Läs mer

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Regeringen Nationell handlingsplan för att förebygga ALKOHOLSKADOR Nationell handlingsplan mot NARKOTIKA Minska sociala, fysiska och psykiska skador

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:29 Diarienr: 2001/0399 Handläggare: Gigi Isacsson Sektion/Enhet: Socialtjänst, skydd och säkerhet Datum: 2001-02-22 Mottagare:

Cirkulärnr: 2001:29 Diarienr: 2001/0399 Handläggare: Gigi Isacsson Sektion/Enhet: Socialtjänst, skydd och säkerhet Datum: 2001-02-22 Mottagare: Cirkulärnr: 2001:29 Diarienr: 2001/0399 Handläggare: Gigi Isacsson Sektion/Enhet: Socialtjänst, skydd och säkerhet Datum: 2001-02-22 Mottagare: Socialnämnd el motsvarande Individ-/och familjeomsorg Rubrik:

Läs mer

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Antagen av kommunfullmäktige: 2007-08-30. INLEDNING I handlingsplanen presenteras inriktningar och åtgärder för det drogförebyggande

Läs mer

Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015. Antagen av KF 2012-06-11, 87

Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015. Antagen av KF 2012-06-11, 87 Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015 Antagen av KF 2012-06-11, 87 Definitioner Man måste skilja på hälsa, som är en fråga för individen, och folkhälsa som är en fråga för samhället. Folkhälsoarbetet

Läs mer

ANTD-förebyggande arbete

ANTD-förebyggande arbete ANTD-förebyggande arbete Jenny Neikell och Annie Stråhlén Länssamordnare för alkohol-, narkotikaoch tobaksförebyggande arbete ANTD-förebyggande arbete Nationella mål inom ANTD Alkohol (2006-10) Narkotika

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-02-15

Sammanträdesdatum 2011-02-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOll STYRELSENS ARBETSUTSKOn Sammanträdesdatum 2011-02-15 32 Drogpolitisk policy 2011-2015 Dnr 2011/31 INLEDNING Denna drogpolitiska policy ska förebygga tobak och alkoholskador och motverka

Läs mer

Folkhälsa i Bollnäs kommun

Folkhälsa i Bollnäs kommun KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Karin Bjellman 2014-02-24 Dnr 13-0121 Folkhälsa i Bollnäs kommun 2014 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014 02 24 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun

Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun Inledning Kommunen tar i detta program tydlig ställning vad gäller droger på det lokala planet. Det skall vara vägledande för nämnder och förvaltningar i verksamhetsplanering

Läs mer

Barn och unga önskar en rökfri skolgård. kort information till skolan

Barn och unga önskar en rökfri skolgård. kort information till skolan Barn och unga önskar en rökfri skolgård kort information till skolan Ett övergripande syfte med broschyren är att den ska bidra till att uppnå de nationella delmålen (se broschyrens inre baksida) om ett

Läs mer

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust 2007-02-16

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust 2007-02-16 Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Saras hus, Henån, kl. 08.30 12.15 Beslutande Övriga deltagande Ledamöter Anders Hygrell Lisbeth Arff Lars-Åke Gustavsson Veronica Almroth Agneta Gustavsson,

Läs mer

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR SORSELE KOMMUN

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR SORSELE KOMMUN Vår vision är ett Sorsele som genomsyras av engagemang, omtanke och generositet. Att leva i Sorsele är att leva friskt och starkt, med kraft och glädje. Att bejaka sig själv och bekräfta sin omgivning.

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun (kort version)

Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun (kort version) Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-23 Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun 2016-2019 (kort version) I Åmåls kommuns välfärds- och folkhälsoprogram beskrivs prioriterade målområden och den politiska

Läs mer

Medel för särskilda folkhälsosatsningar

Medel för särskilda folkhälsosatsningar LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (5) Barbro Müller Medel för särskilda folkhälsosatsningar Beslutat 2011-11-28 Reviderat 2013-02-25 Reviderat 2015-01-12 LULEÅ KOMMUN Dnr 2 (5) Medel för särskilda folkhälsosatsningar

Läs mer

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige 2009-09-28 146 Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMMET SYFTE OCH RELATION TILL

Läs mer

antaget av kommunfullmäktige april 2005 Alkohol- och drogpolitiskt

antaget av kommunfullmäktige april 2005 Alkohol- och drogpolitiskt antaget av kommunfullmäktige april 2005 Alkohol- och drogpolitiskt program ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR KLIPPANS KOMMUN Klippans kommuns gemensamma grundsyn vad gäller alkohol och andra droger

Läs mer

DRoGFöReByGGAnDe handlingsplan

DRoGFöReByGGAnDe handlingsplan Drogförebyggande Handlingsplan Sölvesborgs kommun innehåll Del 1 Tillsyn 5 Del 2 Förebyggande insatser 9 Del 3 Informations- och utbildningsinsatser 15 Del 4 Behandlande insatser 24 Kontakta oss 26 Denna

Läs mer

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA -

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - VERKSAMHETSPL AN 2015 1 HÄLSA - FOLKHÄLSA HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller i grupper i befolkningen God folkhälsa, ett mål för samhället

Läs mer

DROGPOLITISKT PROGRAM ESLÖVS KOMMUN

DROGPOLITISKT PROGRAM ESLÖVS KOMMUN DROGPOLITISKT PROGRAM ESLÖVS KOMMUN 2016-2020 Dokumentet Drogpolitiskt program för Eslövs kommun(174466) (0)_TMP är antaget av [antagande organ] den [åååå-mm-dd]. Det riktar sig till [målgrupp/er]. Ses

Läs mer

Folkhälsoplan 2014-2020 Härnösands kommun

Folkhälsoplan 2014-2020 Härnösands kommun Härnösands kommun Karin Erlander karin.erlander@harnosand.se FOLKHÄLSOPLAN Bilaga 1 Datum 2014-09-29 Folkhälsoplan 2014-2020 Härnösands kommun Dokumentnamn Folkhälsoplan 2014-2020 Plan Fastställd/upprättad

Läs mer

Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014

Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014 Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014 Handläggare: Johan Sjöholm Datum: 2012-10-08 Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Bakgrund... 4 2.1 Definition droger... 4

Läs mer

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete Tobaksfri kommun en del i ett hälsofrämjande arbete 1 Denna broschyr är en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i rapporten Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet.

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplan för år 2014 Verksamhetsplan för år 2014 Folkhälsorådet i Arboga 2014-03-03 Folkhälsorådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Folkhälsorådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 4 1.3 Rådets sammansättning... 4 1.4

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM

ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM 2007-2011 2011 Antaget av kommunfullmäktige ktige 2007-12 12-1717 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Handlingsprogram för Åstorps kommun... 3 Övergripande mål för alkohol-

Läs mer