Protokoll. Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-06-15 127-139"

Transkript

1 Kommunstyrelsen

2 2 127 Svar på motion om "Vattensäker kommun" - Leif Hansson (S) och Birgitta Carlsson (S) Utredning angående avgångsbetyg i grundskolan och gymnasieskolan Förändrad organisation för kommunens näringslivsarbete Hyreskontrakt för Kulturhuset Kostnader för tillköp av resor för skolskjutsar samt fördelning av kostnaderna mellan kommunstyrelsen och barn- och ungdomsnämnden Överenskommelse mellan Migrationsverket, Länsstyrelsen och Alingsås kommun om asyl och PUT Utredning om skydd för internetanvändning Ianspråktagande av investeringsmedel (image) för byggnation av busshållsplats Kvarnbacken Utredningsuppdrag om Säveåns utlopp Uppdrag om granskning av tekniska nämndens budget Tolkning av utbildningsnämndens reglemente - feriejobb inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret Uppdrag om fastställande av förfrågningsunderlag avseende kostupphandling Meddelanden Avslutning

3 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl Ajournering kl Beslutande Joakim Järrebring (S), ordförande Daniel Filipsson (M), vice ordförande Jan Gustafsson (V) Anita Hedén-Unosson (S) Birgitta Larsson (S) Emma Liljewall (MP) Peter Martini (SD) Eva Mattsson-Hill (FP) Anton Oskarsson (M) John Skoglund (S) Lina Svensson (M), alla Stefan Svensson (KD) Novak Vasic (MP) Urban Eklund (KD) Emil Johansson (M), inga Thomas Pettersson (C) Paragrafer Övriga deltagare Karin Johansson (S) Lena Klevenås (MP) Timo Sormunen (S) Åsa Svedjenäs (V) Sebastian Aronsson (S) Magnus Haggren, kommundirektör Anci Eyoum, kommunsekreterare Information och överläggningar Susanne Åhman, förvaltningschef socialförvaltningen Björn Lind, avdelningschef Josefine Palmqvist Schultz, enhetschef Susanne Wirdemo, ekonomichef Susanna Andersson, fastighetscontroller Kjell Hult, utvecklingschef Johanna Vincent, upphandlingschef Julianna Olofsson, upphandlingskonsult Utses att justera Daniel Filipsson (M) Sekreterare Ordförande Justerande Anci Eyoum Joakim Järrebring (S) Daniel Filipsson (M)

4 4 Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum, Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Rådhuset, administrativa avdelningen Underskrift

5 5 Information och överläggningar A/ Redogörelse för arbetet med att minska arbetslösheten och hur detta arbete kan intensifieras -färre inskrivna på Arbetsförmedlingen, insatser framåt i samarbete med olika parter -försörjningsstöd unga samverkan med Arbetsförmedlingen och med Hjälmareds folkhögskola -KAA kommunalt aktivitetsansvar, DS daglig sysselsättning -långsiktighet behövs -samverkan A och O -kommunens roll som arbetsgivare -oklarheter kring ekonomisk hushållning, utreds B/ Hyreskontrakt Kulturhuset -total hyreskostnad C/ Förändrad organisation för kommunens näringslivsarbete -Alingsås kommun: kommunstyrelsen, stabilitet, styrning, budget och arbetssätt -Alingsås Business Center (ABC): kommunal verksamhet, effektivitet, genomförande, -Alingsås näringslivsråd: företagare och tjänstemän, samverkan, strategier, handlingsplan D/ Uppdrag om fastställande av förfrågningsunderlag avseende kostupphandling -upphandlingslagstiftningen och de gemenskapsrättsliga principerna E/ Kommundirektörens information -rekrytering av teknisk chef har påbörjats

6 6 KS 127 Dnr KS 092 Svar på motion om "Vattensäker kommun" - Leif Hansson (S) och Birgitta Carlsson (S) Ärendebeskrivning Leif Hansson (S) och Birgitta Carlsson (S) har till kommunfullmäktige den 27 november 2013, 179 lämnat en motion om att Alingsås kommun ska arbeta för att uppfylla Svenska Livräddningssällskapets sex kriterier för att bli en så kallad Vattensäker kommun. Kommunfullmäktige beslutade att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 11 maj 2015 lämnat följande yttrande: Alingsås kommun, genom kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen samt Räddningstjänsten, arbetar i enlighet med de sex kriterierna för att bli en så kallad Vattensäker kommun. Arbetet med några av kriterierna kan vidareutvecklas för att bli en certifierad kommun. Det handlar bland annat om att tydliggöra samordningsansvaret för vattensäkerhetsfrågorna. En annan del som kan utvecklas är informationen på hemsidan samt att utveckla säkerhetsdepån för utlåning, så att den även omfatta isdubbar. I det fall som kommunfullmäktige (KF) bifaller motionen bör KF ge räddningstjänsten i uppdrag att samordna utvecklingen av arbetet om Vattensäker kommun. Nedan följer en beskrivning över hur kommunen idag arbetar med de sex kriterierna: Punkt 1: Räddningstjänsten (RT) tar under hösten fram ett nytt fyrårigt handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) där frågan om vattensäkerhetsfrågor ingår. Idag har RT en tillsynsplikt i vattensäkerhetsfrågor. Det finns livräddningsutrustningar utplacerade på ca 80 platser kring vattendragen runt om i kommunen. Dessa sköts om och kontrolleras av kultur- och fritidsförvaltningen. Punkt 2: Barn- och ungdomsförvaltningen anger att de följer upp och dokumenterar att eleverna uppfyller skolans mål, det vill säga att de senast under sjätte skolåret kan simma enligt definition i läroplanen för grundskolan. Detta innebär att elever inte kan få godkända betyg i idrott om de inte kan simma 200 m, varav 50 meter rygg, i åk 6. Kan eleven inte simma erbjuds den extra simundervisning. När det gäller kriteriet att man senast under nionde skolåret kan hantera en nödsituationer vid vattnet (häri innefattas också första hjälpen och hjärt- lungräddning HLR) så är detta inte betygsgrundande. Ansvaret ligger därför hos varje lärare att se om detta uppnås.

7 7 KS 127, forts Dnr KS 092 Punkt 3: Kommunen ska enligt kriterierna ha en tydlig plan för hur man ökar simkunnigheten och höjer säkerhetsmedvetenheten hos vuxna. Här skall särskilt beaktas personer med särskilda behov. I Alingsås ingår simundervisning för vuxna i det ordinarie utbudet. Punkt 4: Kultur- och fritidsförvaltningen anger att deras personal vid badanläggningar (finns bara i Nolhagabadet) har en adekvat säkerhetsutbildning, det vill säga de har utbildning i HRL och livräddning. Punkt 5: Idag finns information på kommunens hemsidan att det finns livräddningsutrustningar utplacerade på ca 80 platser kring vattendragen runt om i kommunen. Det står vidare att badbryggor finns på åtta badplatser i kommunen medan ett par kommunala badplatser saknar badbryggor. Inför varje säsong kontrolleras badbryggorna av dykare som samtidigt söker av botten. Punkt 6: I Nolhagahallen finns en utlåning av flytvästar till allmänheten. De kostar 5 kr per dag att låna. Det finns dock inga isdubbar att låna. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 juni 2015, 108. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut: Motionen besvaras med kommunledningskontorets yttrande.

8 8 KS 128 Dnr KS 612 Utredning angående avgångsbetyg i grundskolan och gymnasieskolan Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige gav i flerårsstrategin för barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag att se över avgångsbetygen i grundskolan respektive gymnasieskolan för att kartlägga orsakerna till de stora skillnaderna och vidta åtgärder för att de ska kunna minskas (kommunfullmäktige den 30 oktober 2013, 146). Barn- och ungdomsnämnden, den 25 november 2014, 87 och utbildningsnämnden den 18 november 2014, 61 redovisar uppdraget i en utredning. Utredningen visar att det totalt sett är få elever utan gymnasiebehörighet för läsåren 08/09 och 09/10. Totalt sett var det 36 elever utan behörighet till gymnasiet av totalt 845 elever. För gymnasiets del visar utredningen att det var 79 elever av 668 som lämnade gymnasieskolan utan fullständigt slutbetyg under läsåren 11/12 och 12/13. Resultatet visar det inte finns samband mellan eleverna som gick ur högstadiet utan gymnasiebehörighet och de elever som gick ur gymnasiet utan slutbetyg. Kommunledningskontoret har i skrivelse den 9 januari 2015 lämnat följande yttrande: Utredningen innehåller en kartläggning över på vilka skolor, program och i vilka kurser elever inte fått fullständiga avgångsbetyg. Utredningen visar att det inte är samma elever som går ut högstadiet utan gymnasiebehörighet som sedan går ur gymnasiet utan slutbetyg. De elever som går ur gymnasiet utan slutbetyg kommer från olika grundskolor, enligt utredningen. Utredningen ger inget svar på varför det är en relativt högre andel gymnasieelever med icke godkända betyg. Slutsatserna i utredningen tyder dock på att orsakerna i första hand bör sökas inom gymnasiet. Att öka andelen elever med godkända betyg är en fortsatt prioriterad utveckling enligt de indikatorer som kommunfullmäktige har fastställt. Nämnderna och förvaltningarna behöver därför arbeta vidare med slutsatserna från utredningen. Kommunstyrelsen kommer att följa upp arbetet i tertialrapporterna. Beredning Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2015, 20 att återremittera utredningen till nämnderna med följande motiv: Kommunstyrelsen anser inte att den grundläggande frågeställningen är besvarad. Utredningen bör fullföljas och innehålla en tydlig kartläggning om varför alla elever inte når godkänt slutbetyg i grundskolan och slutbetyg från gymnasieskolan samt presentera konkreta förslag på åtgärder för att andelen som ej når godkända betyg skall minska.

9 9 KS 128, forts Dnr KS 612 Nämndernas fördjupade arbete ska ligga till grund för den fullföljda utredningen. Kommunstyrelsen vill ha tillbaka utredningen för behandling senast till kommunstyrelsens sammanträde den 15 juni. Barn- och ungdomsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har i samverkan fördjupat analys och diskussion kring uppdraget i en rapport Kompletterande analys av utredningsuppdrag. I rapporten ingår följande: En beskrivning av komplexiteten i uppdraget olika skolformer, nytt betygssystem och nya behörighetsregler Utvecklad och fördjupad nulägesanalys En nationell jämförelse Fler åtgärder Barn- och ungdomsnämnden (BUN) och utbildningsnämnden (UN) har godkänt den fördjupade utredningen och givit förvaltningarna i uppdrag att återkomma med en ny utredning i november 2015 för att utvärdera och se om beskrivna och iscensatta åtgärder har gett effekt.(bun , 153, UN , 44). Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 1 juni 2015 lämnat följande yttrande: Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till nämnderna för kompletteringar. Den kompletterande analysen innehåller ett utvecklat resonemang kring varför inte alla elever når godkänt slutbetyg i grundskolan och slutbetyg från gymnasieskolan. Rapporten innehåller också ett antal konkreta åtgärder. Utredningen är således kompletterad inom de områden som kommunstyrelsen efterfrågade. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 juni 2015, 113. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut: Utredningen godkänns. Nämndernas fortsatta arbete följs upp i tertialrapporterna.

10 10 KS 129 Dnr KS 057 Förändrad organisation för kommunens näringslivsarbete Ärendebeskrivning I samband med beslut i kommunstyrelsen i mars 2015 om kommunstyrelsens flerårsstrategi beslutades att organisationen för kommunens näringslivsfrämjande arbete skulle ses över. Målet var att tillskapa en gemensam organisation för näringslivsutveckling, turism och evenemang, om möjligt ihop med näringslivet. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 9 juni 2015 lämnat följande yttrande samt förslag till beslut: Under våren 2015 har kommundirektören och utvecklingschefen tillsammans med företrädare för lokala näringslivet genomfört en utredning om en ny organisation och nytt arbetssätt för näringslivsfrågorna. Ett gemensamt förslag till modell finns nu framme. Modellen i korthet: Ett Näringslivsråd bildas. Det skall bestå av sju personer, varav fyra från näringslivet och tre från kommunen. Uppgiften blir att utifrån kommunens ägardirektiv ansvara för att upprätta och genomföra handlingsplaner som främjar näringslivets utveckling och förbättrar företagsklimatet. En mer utförlig beskrivning av uppdraget görs i en bilaga till modellen. Näringslivsrådet kommer att ha en unik formell ställning som ett så kallat självförvaltningsorgan, enligt kommunallagen (KL 7 kap 18 ). Att inrätta ett sådant organ skall beslutas av kommunfullmäktige. Ett Alingsås Business Centre bildas. Detta Centrum, vardagligt kallat ABC, blir både bokstavligt och bildligt den mötesplats, motor och mäklare som genomför de beslutade aktiviteter som skall främja näringslivet. ABC kommer att arbeta med att främja lokala näringslivet förpackat i de olika grenarna industri handel besöksnäring tjänstenäring. Mycket fokus kommer att läggas på spetskompetens inom olika branscher och på företagens långsiktiga utbildningsbehov. Dessutom kommer ABC ha ansvaret för etableringsfrågor, det vill säga hantera de många förfrågningar som kommer in om att förvärva industrimark eller lokaler för olika ändamål. Grundbulten i modellen är att ha ett stabilt och långsiktigt ägande i botten. Då näringslivsfrågorna är av stor strategisk betydelse för kommens långsiktiga utveckling, föreslås att kommunen tar detta ägaransvar. Uppgiften för ägaren blir att fastställa övergripande mål, direktiv och långsiktig finansiering, i övrigt överlämnas ansvaret till Näringslivsrådet. Kommunledningskontoret har låtit revisionsfirman Ernst&Young utreda skilda formella konsekvenser av olika ägarkonstellationer. Man konstaterar då att kommunal förvaltningsform är den bästa lösningen. Se bilaga till tjänsteskrivelsen.

11 11 KS 129, forts Dnr KS 057 Genomförandet av modell kan påbörjas snarast efter godkännande i kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret bör få i uppdrag att genomföra modellen, i samverkan med representanter från näringslivet. Förslag till beslut i kommunstyrelsen: Ny modell för arbetet med näringslivsfrämjande frågor, med Näringslivsråd och Alingsås Business Centre, godkänns. Kommunledningskontoret får i uppdrag genomföra modellen. Förslag till beslut i kommunfullmäktige: Kommunstyrelsen ges rätt att inrätta ett självförvaltningsorgan, kallat Näringslivsråd. Yrkande Joakim Järrebring (S) yrkar på följande förslag till beslut: Föreslagen inriktning om ökad samverkan mellan näringsliv och kommun är positiv. Kommunledningskontoret får i uppdrag att genomföra fortsatta nödvändiga utredningar för att återkomma till kommunstyrelsen inför beslut om genomförande. Kommunstyrelsens beslut: 1. Föreslagen inriktning om ökad samverkan mellan näringsliv och kommun är positiv. 2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att genomföra fortsatta nödvändiga utredningar för att återkomma till kommunstyrelsen inför beslut om genomförande. Exp: Klk

12 12 KS 130 Dnr KS 096 Hyreskontrakt för Kulturhuset Ärendebeskrivning Kultur och fritidsnämnden beslutade den 8 juni 2015 att godkänna hyreskontraktet mellan Kultur och fritidsförvaltningen och Sparbanken Alingsås AB gällande Alingsås Kulturhus. Hyreskontraktet uppges ha en löptid från den 1 april 2016 till den 31 mars 2026, samt en grundhyra på kr/år. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 8 juni 2015 lämnat följande yttrande: Mindre förändringar av förslag till hyreskontrakt har genomförts efter det att kultur och fritidsnämnden tagit beslut om att godkänna kontraktet. Löptiden på kontraktet är istället ifrån den 1 maj 2016 till den 30 april Hyreskostnaden har minskat något till kr/år. Hyreskostnaden är en grundhyra och exkluderar kostnader för värme samt fastighetsskatt. Det nya kontraktet innebär en minskning av ytan med 228 kvm då källardelen inte längre förhyrs. Total yta som förhyrs i Kulturhuset är då efter ombyggnation kvm. Nuvarande hyreskostnad med befintlig yta är i Kulturhuset exklusive kostnader för värme samt fastighetsskatt. Ramökningen på kr täcker därmed den ökade hyreskostnaden, då grundhyran ökar med totalt kr. Resterande medel på kr uppges av förvaltningen vara till för att täcka framtida kapitalkostnader. I kontraktet finns även en klausul om restvärde som kvarstår om utflyttning sker efter 10 år. Detta restvärde uppgår till kr (även denna är förändrad efter kultur och fritidsnämndens beslut där motsvarande siffra var kr). Kommunledningskontoret utgår ifrån att de förändringar som genomförs i lokalerna är grundat på en långsiktigt hållbar verksamhetsutveckling. Kultur- och fritidsförvaltningen har anlitat juridisk hjälp via Niras för att granska och förhandla detta hyreskontrakt. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen medger kultur- och fritidsnämnden att teckna nytt hyreskontrakt för Kulturhuset med en löptid från den 1 maj 2015 till den 30 april 2026, samt en hyreskostnad på kr/år. Kommunstyrelsen medger att mindre justeringar, som inte har en väsentlig påverkan, i avtalet får ske. Exp: KFN

13 13 KS 131 Dnr KS 054 Kostnader för tillköp av resor för skolskjutsar samt fördelning av kostnaderna mellan kommunstyrelsen och barn- och ungdomsnämnden Ärendet utgår.

14 14 KS 132 Dnr KS 670 Överenskommelse mellan Migrationsverket, Länsstyrelsen och Alingsås kommun om asyl och PUT Ärendebeskrivning Socialnämnden har den 24 mars 2015, 47 föreslagit att kommunstyrelsen ställer sig bakom nya överenskommelser mellan Alingsås kommun och Migrationsverket avseende platser för barn med uppehållstillstånd samt asylplatser. I Migrationsverkets höstprognos till regeringen i november 2014 redovisades en kraftig ökning av antalet asylsökande ensamkommande barn. Under 2015 beräknas cirka ensamkommande barn söka asyl i Sverige. För kommunerna i Västra Götalands län, däribland Alingsås, innebär det att fördelningstalen för året skrivs upp. Alingsås har 2015 ett tilldelat fördelningstal om 19 asylplatser. En plats beräknas omsättas 1,7 gånger per år under Alingsås kommun har sedan tidigare tecknade överenskommelser med Migrationsverket och Länsstyrelsen. I dessa överenskommelser regleras omfattning, tider, samt tvist och brott mot överenskommelsen. Med anledning av det nya fördelningstalen behöver Alingsås kommun teckna nya överenskommelser med Migrationsverket och Länsstyrelsen. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 29 maj 2015 lämnat följande yttrande: Kommunledningskontoret tillstyrker socialnämndens förslag. Migrationsverkets beskrivning av föredelning av ensamkommande barn mellan kommunerna framgår i bilaga till tjänsteskrivelsen. Av beskrivningen framgår att överenskommelserna med Migrationsverket och Länsstyrelsen inte är en väg för att påverka antalet ensamkommande barn som anvisas till kommunen. En överenskommelse som ligger i nivå med den beräknade volymen skapar dock en större möjlighet för kommunen att planera sitt mottagande över året, vilket skapar förutsättningar för ett bättre mottagande för individen. Migrationsverkets regler för ekonomisk ersättning till kommunerna är konstruerade på ett sådant sätt att kommunen inte får ersättning för sina kostnader i samma utsträckning för de barn kommunen tar emot utöver överenskommet antal platser. Detta är ett skäl till att ha en överenskommelse som ligger i nivå med det beräknade antalet barn som kommer till kommunen. Kommunfullmäktige har i beslut den 26 november 2008, 214 delegerat rätten att besluta om förändringar i överenskommelserna med Migrationsverket till kommunstyrelsen.

15 15 KS 132, forts Dnr KS 670 Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 juni 2015, 112 och lämnat följande förslag till beslut: 1. Socialnämndens förslag till överenskommelser med Länsstyrelsen och Migrationsverket godkänns. 2. Socialchefen får i uppdrag att skriva under överenskommelserna. Yrkande Peter Martini (SD) yrkar avslag till förslaget. Proposition Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens beslut: 1. Socialnämndens förslag till överenskommelser med Länsstyrelsen och Migrationsverket godkänns. 2. Socialchefen får i uppdrag att skriva under överenskommelserna. Reservation Peter Martini (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. Exp: SN

16 16 KS 133 Dnr KS 005 Utredning om skydd för internetanvändning Ärendebeskrivning Leif Hansson (S) och Pär-Göran Björkman (S) lämnade till kommunfullmäktige den 29 januari 2014, 10 en motion om möjligheten att begränsa tillgängligheten till vissa nätsidor. Bakgrunden till motionen var att många stora företag, kommuner och regioner har någon form av filter för att förhindra åtkomst till sidor med bland annat barnpornografi samt att kommunen har försett barn och ungdomar med datorer eller läsplattor. Enligt motionärerna har kommunen inget sådant filter. I motionen föreslogs att kommunledningskontoret får i uppgift att utreda fördelar respektive nackdelar med ett sådant förslag samt återkomma med förslag till beslut. Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2014, 162 att bifalla motionen samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra utredningen. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 maj 2015 lämnat följande yttrande samt förslag till beslut där förslaget är att punkterna 1-5 lämnas till kommunfullmäktige för beslut: Kommunledningskontoret har genomfört en utredning (bilaga till tjänsteskrivelsen) för att klargöra vilka eventuella behov av ytterligare skydd för internetanvändning som behövs i kommunen. Om kommunen skall införa filtrering av internettrafik är kommunledningskontorets rekommendation att filtrera uppenbart olämpliga kategorier inom följande områden: -Pornografi -Hacking -Hat/rasism -Vapen -Olagliga droger -Anonymitetstjänster (för att dölja vad man gör på internet) -Fildelning inklusive så kallad bittorrent -Botnets -Spyware/Malicious websites/phishing/spam Kategorierna är ett medvetet urval av de mer än 200 tillgängliga kategorier som kan hanteras i internetskyddet. Utredningen omfattar inte detaljanalys av konsekvenserna för varje vägval som kan göras inom området, exempelvis får frågor om uppdatering av kommunens styrande dokument hanteras separat beroende på vald inriktning framöver. Utredningen visar att det är aktuellt att uppdatera IT-säkerhetsinstruktion för användare som antogs av kommunstyrelsen den 15 augusti 2005, 183, reviderad den 2 juni 2008, 161. Även instruktioner som tagits fram för elever av barn- och ungdomsnämnden samt utbildningsnämnden bör ses över.

17 17 KS 133, forts Dnr KS 005 Arbetsutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 3 juni 2015, 109 att föreslå att samtliga föreslagna beslut i ärendet stannar i kommunstyrelsen och att uppdraget i punkt 4 ges till kommunledningskontoret och inte till kommunstyrelsen som kommunledningskontoret föreslagit. Kommunstyrelsens beslut: 1. Internettrafiken från kommunens nätverk ska filtreras. Detta gäller administrativa nätet, skoldatanätet, studerandenätet, gästnätet och Visit Alingsas. 2. Filtreringen av nuvarande och framtida nät ska genomföras enligt de kategorier som redovisats i utredningen. 3. Internettrafiken från kommunens nät ska loggas och sparas i två månader för att möjliggöra utredningar men begränsa inskränkningen i den personliga integriteten. 4. Kommunledningskontoret får i uppdrag att uppdatera användarinstruktioner och relevanta dokument. 5. Kostnader för IT-filtret täcks i kommunstyrelsens ordinarie IT-budget. Eventuellt framtida behov av utbyggnad finansieras via användaravgifter i tjänstekatalogen. 6. Kommunledningskontoret ansvarar för att följa upp incidenter avseende uppenbara brott mot lagar eller kommunens regelverk. 7. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram rutiner för bevissäkring och utredning av allvarliga incidenter. 8. Kommunledningskontoret får möjlighet att justera kategorier och nivåer framöver baserat på kommunstyrelsens beslut och riktlinjer. Exp: Klk-adm.avd

18 18 KS 134 Dnr KS 070 Ianspråktagande av investeringsmedel (image) för byggnation av busshållsplats Kvarnbacken Ärendebeskrivning Västtrafik har under året upphandlat 12 stycken nya bussar. Bussarna är hybridbussar och är ca två meter längre än de bussar som idag trafikerar Alingsås gator. De längre bussarna medför problem att vända på ett par av kommunens befintliga busshållplatser, därav på Kvarnbacken. För att komma till rätta med problemet måste hållplatsen på Kvarnbacken byggas ut. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 2 juni 2015 lämnat följande yttrande samt förslag till beslut: Kommunstyrelsen förfogar över 5 mnkr årligen för imageinvesteringar. Imageinvesteringar är en del av kommunens antagna investeringsmodell benämnd EIRA. Tanken med dessa investeringar är främst att skapa trivsel och öka Alingsås kommuns attraktionskraft. Investeringar i busshållplatser faller inte under denna kategorisering enligt modellen då detta utgör expansionsinvesteringar. För innevarande år är samtliga medel för expansionsinvesteringar intecknade till andra projekt. Samtidigt visar prognosen per helår avseende kommunstyrelsens medel för imageinvesteringar att dessa inte kommer att nyttjas fullt ut. För att komma tillrätta med problemet vid hållplatsen på Kvarnbacken skulle en tillfällig omfördelning av innevarande års investeringsbudget från kommunstyrelsens imageinvesteringar till investering i en utbyggd busshållplats på Kvarnbacken vara en möjlig lösning. Totalt beräknas åtgärden uppgå till 750 tkr. Kommunstyrelsen omfördelar 750 tkr från avsatta medel för imageinvesteringar till investering i utökad bushållplats på Kvarnbacken under Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 juni 2015, 114. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen ianspråktar 750 tkr från avsatta medel för imageinvesteringar till investering i utökad bushållplats på Kvarnbacken under 2015.

19 19 KS 135 Dnr KS 839 Utredningsuppdrag om Säveåns utlopp Ärendebeskrivning Ångbåtsföreningen har påkallat behovet av muddring i Säveån, för att möjliggöra för ångbåten Herbert att ta sig fram. Detta har aktualiserat behovet av att utreda de geologiska förutsättningarna i Säveåns utlopp i Mjörn genom Sörhaga, för att kunna hantera de olika intressen kring ån som finns hos småbåtsägare, ångbåtsförening, fastighetsägare m fl. Uppgiften att göra en sådan utredning faller inte självklart på någon specifik facknämnd. Det är inte heller troligt att utredningen kan genomföras enbart med den kompetens som finns inom kommunen utan att specifik fackkompetens också behöver anlitas. Avgränsningen i uppdraget behöver också klargöras. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 9 juni 2015 framfört följande: Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen ger kontoret i uppdrag att återkomma med ett förslag till utredningsuppdrag. I uppdraget bör syfte och avgränsningar klargöras samt en beräkning av utredningskostnader ingå. I förslaget bör också ingå förslag till finansiering och en redogörelse för eventuellt behov av omprioritering av resurser för att kunna genomföra utredningen. Yrkande Stefan Svensson (KD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Kommunstyrelsens beslut: Kommunledningskontoret får i uppdrag att till kommunstyrelsens möte den 14 september 2015 ta fram ett förslag till utredningsuppdrag för Säveåns utlopp i Mjörn genom Sörhaga. I utredningsuppdraget skall följande delar ingå: syfte, avgränsningar, beräkning av utredningskostnader, förslag till finansering av utredningskostnader, redogörelse för eventuellt behov av omprioritering av resurser för att kunna genomföra utredningen. Exp: Klk-uppdrag, Ångbåtsföreningen fk

20 20 KS 136 Dnr KS 039 Uppdrag om granskning av tekniska nämndens budget 2015 Ärendebeskrivning Tekniska nämnden har för budgetåret 2015 tagit beslut om en detaljbudget som inte överensstämmer med kommunfullmäktige. Tekniska nämnden uppger utebliven kompensation för kapitalkostnader som den främsta anledningen. Den uteblivna kompensationen hänförs främst till investeringar i Stadsskogen samt parkeringshuset Bryggaren. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 9 juni 2015 lämnat följande yttrande: Kommunledningskontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att granska tekniska nämndens budget avseende 2015 och utreda varför nämnden, trots uppmaning inte beslutat om en budget i balans. Tekniska nämndens obalanserade budget medför en negativ avvikelse för kommunen som helhet vilket medför ett brådskande behov av att komma till ett avslut i frågan. Då underskottet av nämnden hänförs till gjorda investeringar i Stadsskogen och parkeringshuset Bryggaren föreligger ett behov att utreda vad dessa investeringar medfört i form av ökat resursbehov för tekniska nämnden. I detta arbete är det nödvändigt att se över vilka behov som tillkommit, men även reda ut vad nämnden hade täckning för innan investeringarna i Stadsskogen och parkeringshuset Bryggaren gjordes. Efter sommaren påbörjas framtagandet av kommunens flerårsstrategi för åren Innan detta arbete startar är det av stor vikt att tekniska nämndens underskott är utrett. Då ärendet är skyndsamt bedömer kommunledningskontoret att en extern granskning bör tillsättas. Kommunstyrelsens beslut: Kommunledningskontoret får i uppdrag att beställa en extern revisionsutredning till en beräknad kostnad om 200 tkr. Utredningen syftar till att granska tekniska nämndens budget samt dess koppling till investeringar i Stadsskogen och parkeringshuset Bryggaren. Exp: Klk-uppdrag, TN fk

21 21 KS 137 Dnr KS 012 Tolkning av utbildningsnämndens reglemente - feriejobb inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har enligt nämndernas reglemente befogenhet att då fråga uppstår tolka innebörden av respektive nämnds reglemente. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 8 juni 2015 lämnat följande yttrande: Från och med 2015 har en ny lagstiftning om kommunalt aktivitetsansvar trätt i kraft för ungdomar i åldern år. Aktivitetsansvaret innebär att kommunen skall hålla sig informerad vilka ungdomar det gäller och erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska också dokumentera sina insatser på lämpligt sätt och föra ett register över ungdomarna. Detta ansvar ligger inom utbildningsnämndens ansvar. För ungdomar i åldern år erbjuder socialnämnden feriejobb inom kommunal verksamhet, ideell verksamhet och föreningar. Ett av syftena med denna insats är att förebygga passivitet och utanförskap, vilket sammanfaller med syftena med det kommunala aktivitetsansvaret. Det kommunala aktivitetsansvaret utgår ifrån den enskilda individens förutsättningar. I vissa fall kan ett feriejobb vara en ändamålsenlig insats. Utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har därför väckt frågan om möjligheten att erbjuda feriejobb inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret. Kommunledningskontoret gör bedömningen att det faller inom ramen för utbildningsnämndens uppdrag enligt reglemente och lagstiftning om kommunalt aktivitetsansvar att erbjuda och finansiera feriejobb för enskilda ungdomar, efter en individuell prövning. Kommunstyrelsens beslut: Utbildningsnämnden kan inom ramen för sitt uppdrag i reglementet och lagstiftningen om kommunalt aktivitetsansvar erbjuda och finansiera feriejobb för enskilda ungdomar, efter en individuell prövning. Exp: UN

22 22 KS 138 Dnr KS 081 Uppdrag om fastställande av förfrågningsunderlag avseende kostupphandling Ärendebeskrivning Alingsås kommuns måltidsverksamhet är utlagd på entreprenad sedan maj Det innebär att en entreprenör (ISS Facility Services AB) driver och tillhandahåller alla varor och tjänster för kommunens måltidsverksamhet. Måltidsentreprenören utför uppdraget i nära samarbete med kommunens ansvariga förvaltningar. Kommunens avtal går ut den 30 juni 2016 och en ny upphandling måste göras för att säkerställa att kommunen måltidsverksamhet vidmakthålls på ett bra sätt. Under våren 2015 har därför påbörjats arbete med upphandling av måltidsentreprenad. En upphandlingskonsult har anlitats för att genomföra kostupphandlingen då upphandlingsenheten saknar resurser att själv genomföra den. Uppdraget innefattar upphandlingskonsulttjänster och strategisk rådgivning till Alingsås kommun vid framtagandet av kostupphandling för barn- och ungdomsförvaltningen, vård- och äldreförvaltningen samt utbildningsförvaltning. Upphandlingskonsulten ska genomföra samt tillhandahålla stöd och support genom hela upphandlingsprocessen fram till och med att avtal är tecknat. Huvudansvarig för processen är upphandlingskonsulten. Det innebär att om organisationen efterfrågar det skall hon även sköta dialogen och avrapportering mot kommunstyrelsens arbetsutskott/nämnderna. Beslutet att uppdra åt en extern konsult att genomföra upphandlingen har fattats av kommundirektören, tillika beställare av uppdraget. Den initiala tidsplanen för upphandlingen är att annonsering av förfrågningsunderlaget ska ske i mitten av juni. Med anledning av några återstående frågor har tidsplanen emellertid reviderats och annonsering är planerad till den 1 september 2015 med sista anbudsdag den 30 september Anbudsutvärderingen är planerad att pågå den 1 oktober till den 26 november För det fall utvärderingen avslutas tidigare eller senare kommer tidplanen för tilldelning och kontraktstilldelning att justeras. Tilldelning av kontrakt är för närvarande planerat till den 8 december Parallellt med upphandlingsarbetet har ett livsmedelsprogram arbetats fram. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 10 juni 2015 lämnat följande yttrande: Frågan om överflyttning av kostenheten från kommunstyrelsen till barn- och ungdomsnämnden behandlades i ärendet: Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden. Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2011, 135 om överflyttning av kostenheten till barn- och ungdomsnämnden. Överflytten innebär att kostansvaret men inte upphandlingsansvaret förts över.

23 23 KS 138, forts Dnr KS 081 Av kommunens riktlinjer för upphandling framgår att kommunstyrelsen ansvarar för förvaltningsövergripande upphandlingar och att all ramavtalsupphandling, tidsbevakning och beslut om nya ramavtal fattas av upphandlingschef på delegation från kommunstyrelsen. Av delegationsförteckning för kommunstyrelsen, antagen av kommunstyrelsen den 18 augusti 2014, 93, framgår att delegat får, om ärendets beskaffenhet påkallar det, överlämna ärendet till nämnden för avgörande. Förevarande kostupphandling är av förvaltningsövergripande karaktär då den spänner över flera förvaltningar såsom barn- och ungdomsförvaltningen, vård- och äldreförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Förvaltningsövergripande upphandlingar ligger, som nämnts ovan, under kommunstyrelsens ansvar att besluta om. Det innebär att kommunstyrelsen ansvarar för upphandling av kost. Med anledning av upphandlingens beskaffenhet ska ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för avgörande. Eftersom det är kommundirektören som beslutat om upphandlingen är det kommundirektörens ansvar att fastställa förfrågningsunderlaget och godkänna det för annonsering liksom att underteckna avtalet med vinnande entreprenör. Kommunstyrelsens beslut: 1. Kommundirektören får i uppdrag att fastställa förfrågningsunderlaget och godkänna det för annonsering. 2. Kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet med vinnande entreprenör i upphandlingen.

24 24 KS 138, forts Dnr KS 081 Anteckning Joakim Järrebring (S), Anita Hedén Unosson (S), Birgitta Larsson (S), John Skoglund (S), Jan Gustafsson (V), Emma Liljewall (MP) och Novak Vasic (MP) lämnar följande protokollsanteckning: Uppdraget om ny kostupphandling har fattats av den tidigare majoriteten och hade som inriktning att den tidigare upphandlingen som form skulle ligga till grund för den nya upphandlingen. Som läget är nu finns det som vi ser det ingen möjlighet att förändra uppdraget för kostupphandlingen. Den rödgröna politiska ledningen har i ett tidigt skede kommunicerat att vi hade velat se en delad upphandling även när det gäller tillagning av mat. Våra ambitioner är att maten som serveras till barn och äldre ska vara klimatsmart, närproducerad, näringsriktig och av råvaror som transporterats så korta sträckor som möjligt. Kött ska vara producerat enligt svensk djurskyddslagstiftning. Matstunden ska vara en upplevelse, där maten lagas så nära den som ska äta den som möjligt. Vi ville att upphandlingen skulle anpassas så att den säkerställer möjligheten att nå dessa mål. Därför hade vi velat se en kostupphandling som möjliggör en hållbar produktion, transport och näringsriktig kost till våra barn och äldre. Ambitionen har två delar, dels att stimulera lokalt producerade råvaror och att maten som serveras ska vara hållbar (resilient) ur alla aspekter. Den andra delen handlar om matupplevelsen och möjligheten att tillaga maten nära slutkonsumenten, gärna i tillagningskök i anslutning till matsal eller liknande. Driften av köken hade kunnat vara en blandning mellan egen regi och entreprenad, beroende på vad som bedöms vara rationellt, men huvudspåret skulle varit egen regi. Vår målsättning är att 40% av matens som serveras ska vara ekologisk senast Thomas Pettersson (C) lämnar följande protokollsanteckning: Jag vill uppmärksamma det faktum att ledamöterna i kommunstyrelsen som fattat beslutet att genomföra ovanstående kostupphandling, till ett årligt värde troligen överstigande 60 mnkr, inte har fått läsa en stavelse i förfrågningsunderlaget på grund av sekretess. Detta kan medföra problem ifall det vid implementering framkommer att det finns oriktigheter i förfrågningsunderlaget som det i ett senare läge skall utkrävas ansvar för. Då är det kommunstyrelsen som är ytterst ansvariga och skall ställas till svars för trots att kommunstyrelsen inte fått läsa/granska dokumentet. Exp: Klk-ek, Fk: BUN, UN, VÄN

25 25 KS 139 Meddelanden Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 2015:16 Övergångsbestämmelser för lärare och förskollärare som saknar legitimation upphör den 30 juni 2015 Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 2015:17 Tillämpning av konverteringsregeln i 5 andra stycket anställningsskyddslagen och om arbetsgivaren skiljt henne från hennes anställning genom att inte konvertera anställningen till en tillsvidareanställning vid rätt tidpunkt. Dnr Västtrafik AB Trafikplan 2016 Redovisning Utfrågning. Dnr Näringslivsorganisationerna, Fastighetsägarna-, Företagarna-, Framtid Alingsås och Alingsås Handel Öppet brev till politikerna i kommunstyrelsen i Alingsås kommun. Dnr Vägsamfälligheterna i Hjälmared, Svanvik och Pojkebo/Hulabäck Förslag avseende bebyggelse och VA-frågor för området längs färgens östra strand i Alingsås kommun. Västtrafik AB Snabbrapport, april Fabs AB från den 20 maj Kommunstyrelsens arbetsutskott från den 3 juni 2015,

26 26 Avslutning Ordförande tackar förtroendevalda och tjänstemän för ett gott arbete under våren och önskar alla en trevlig och avkopplande sommar. Vice ordföranden tackar ordförande och övriga förtroendevalda samt tjänstemän för arbetet under våren och önskar alla en trevlig och avkopplande sommar.

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 107-115 2 107 Livsmedelsprogram...4 108 Svar på motion om "Vattensäker kommun" - Leif Hansson (S) och Birgitta Carlsson (S)...5 109 Stredning om skydd för internetanvändning...6 110 Hyreskontrakt

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 117 2 117 Flerårsstrategi 2014-2016 Alingsås kommun...4 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 9.00-9.25 Paragrafer 117 Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Joakim Järrebring

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 167 Dnr 2015.307 KS 670 Remiss - Plan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborg eller i någon av de

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 85-97 2 85 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i tekniska nämnden Staffan Olsson (MP)... 6 86 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden - Bo Lundgren

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 23-27 2 23 Tillfällig senareläggning av beslut om flerårsstrategi...4 24 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet...5 25 Kommunens samlade åtaganden 2013-2015, utifrån nämndernas

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-06-13 12-19

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-06-13 12-19 Förbundsdirektionen 12-19 2 12 Godkännande av dagordning... 5 13 Utseende av justeringsperson... 6 14 Vår vision... 7 15 Ekonomiuppföljning per den 30 april, tertialrapport... 8 16 Budget 2015 och ramar

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- fritidsnämnden 1-5 2 1.Information överläggningar... 5 2. Kultur- fritidsnämndens flerårsstrategi 2017-2019... 6 3. Inriktning för Alingsås museum... 8 4. Fyllnadsval av ordförande vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Nr 1 Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter: Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) ordförande Carl-Johan Schiller

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2015-06-12 12-19

Protokoll. Förbundsdirektionen 2015-06-12 12-19 Förbundsdirektionen 12-19 2 12 Godkännande av dagordning... 5 13 Utseende av justeringsperson... 6 14 Firmatecknare för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund... 7 15 Vitesföreläggande asylboende

Läs mer

Vattensäkerhet Habo kommun

Vattensäkerhet Habo kommun Vattensäkerhet Habo kommun Delprogram till Handlingsprogram trygghet och säkerhet 2017-2018 Antagen av Ks den 23 maj 2017, 85 2017-05-23 Dokumentet Vattensäkerhet är framtaget av kommunens vattensäkerhetsgrupp

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 Beslutande Madli-Ann Pohla (m) Carl-Göran Svensson (c) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Göran Nydahl,

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP Utbildningsnämnden sammanträde 1. Val av ledamöter och ersättare till utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-2014 2. Val av representanter till skolkonferens,

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90 Socialnämnden 86-90 2 86 Information om målgruppsanalys inom beroende och missbruk...5 87 Information om handlingsplan för ej verkställda beslut...6 88 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete...7

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-09-24 106-114

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-09-24 106-114 Kommunfullmäktige 106-114 2 106 Ansökan om medlemskap i Tolkförmedling Väst... 5 107 Hemställan om förnyelse av kommunalborgen för Brf Kaptenen... 7 108 Avsiktsförklaring för Jämställt Västra Götaland

Läs mer

Protokoll. Valnämnden

Protokoll. Valnämnden Valnämnden 20-25 2 20 Hantering av förtidsröster, avtal med Posten...5 21 Lokaler för förtidsröstning allmänna valet 2014...6 22 Tider för förtidsröstning, allmänna valet 2014...8 23 Nästa sammanträde...9

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott Svar på motion nr 4/2014 från Marie Ende (S) - Österåker - en vattensäker kommun

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott Svar på motion nr 4/2014 från Marie Ende (S) - Österåker - en vattensäker kommun O Öste Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:1 I Dnr. KS 2014/0107 Svar på motion nr 4/2014 från Marie Ende (S) - Österåker - en vattensäker kommun Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämndens arbetsutskott

Protokoll. Utbildningsnämndens arbetsutskott Utbildningsnämndens 44-47 2 Utbildningsnämndens sammanträde 44 Avtal - Ensamkommande asylsökande barn...5 45 Ekonomisk uppföljning per månad år 2012...7 46 Motion om de Glömda barnen -Lena Klevenås (MP)...8

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2012-06-15 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2012-06-15 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Arbetsmiljöpolicy 18. Upphandlingspolicy 19. Firmatecknare för Alingsås och

Läs mer

Protokoll. Valnämnden

Protokoll. Valnämnden Valnämnden 1-7 2 1 Förslag om ändring av förtidsröstningslokal Konsthallen till biblioteket...5 2 Vallokaler 2014...6 3 Utseende av röskortsbeställare...8 4 Informationsplan...9 5 Bemanning röstmottagare

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-05-21

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-05-21 1 Socialnämnden 2014-05-21 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 15.05 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Håkan Sjöborg (C) Britt-Marie Domeij (M) Rune Carlsson

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002 Socialnämnden 3 december 2002 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Väsbygården. Allévägen, Vallentuna Tisdag den 3 december 2002 kl 18.30-19.30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Protokoll. Överförmyndarnämnden 2015-10-06 15-17

Protokoll. Överförmyndarnämnden 2015-10-06 15-17 Överförmyndarnämnden 15-17 2 15 Information från presidiedialog med kommunstyrelsens arbetsutskott...4 16 Månadsuppföljning för överförmyndarnämnden 2015...5 17 Kostnadsersättning för utbildning av gode

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup

Sammanträdesrum Önnerup Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Sammanträdesrum Önnerup Tid Torsdagen den 2 februari 2012, kl. 08.30-10.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) Göran Tufvesson (M) Barbro Söderberg (S) Lena Forsberg (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 16.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.00-15.07 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00. Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP. Mathias Andersson, S

Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00. Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP. Mathias Andersson, S Socialnämnden 2014-11-11 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00 ande Ledamöter Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Vattensäkerhet delprogram till Handlingsprogram trygghet och säkerhet 2012-2014

Vattensäkerhet delprogram till Handlingsprogram trygghet och säkerhet 2012-2014 Vattensäkerhet delprogram till Handlingsprogram trygghet och säkerhet 2012-2014 Ks/2013:154 Kommunstyrelsen kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Vattensäkerhet delprogram till Handlingsprogram

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 135-141 2 135 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten...5 136 Förvaltningschefen informerar...6 137 Information angående målvärden...7 138 Besparingskrav 2015...8 139 Omlokalisering

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn

Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-07 KS 2014/1003 Kommunfullmäktige Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn Förslag till beslut Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S)

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-09-21 Plats och tid 08.30-11.20 Beslutande Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Övriga deltagare Thomas Lindberg skolchef,

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 95-111 2 95 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden - Niclas Hjelm (MP)... 5 96 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i valnämnden - Niclas Hjelm (MP)...

Läs mer

Protokoll. Valnämnden

Protokoll. Valnämnden Valnämnden 8-10 2 8 Informationsplan...5 9 Förtidsröstning 2014, ändring av öppettider valdagen den 25 maj...7 10 Nästa sammanträde...9 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 17.00-18.00 Paragrafer

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Socialnämnden 2011-01-13. Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00

Socialnämnden 2011-01-13. Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00 Socialnämnden 2011-01-13 Plats och tid: Beslutande: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00 Mikaela Waltersson (M), ordförande Gullvi Johansson (S) Magnus Ackerot (M) Stefan Hansson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-06-16 79-88

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-06-16 79-88 Kommunstyrelsen 79-88 2 79 E20 genom Alingsås... 6 80 Ekonomiska ramar 2015-2017 för Alingsås kommun... 8 81 Kommunstyrelsens investeringsplanering 2014... 11 82 Imageinvesteringar 2014... 14 83 Anställning

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Protokoll. Överförmyndarnämnden

Protokoll. Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden 20-22 2 20 Ansökan om uttag spärrat konto FB 13 kap 8...4 21 Remiss från kommunstyrelsen - Kvalitetstrategi för Alingsås kommun...5 22 Mötestider för överförmyndarnämnden 2016...6

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-02-14 1-5

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-02-14 1-5 Förbundsdirektionen 1-5 2 1 Godkännande av dagordning... 5 2 Utseende av justeringsperson... 6 3 Årsredovisning och bokslut 2013... 7 4 Samverkan Övning Kommunikation SÖK 2013... 8 5 Delegationsärenden...

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 1 på grund av jäv) Berit Jansson (C) ordförande ( 1) Elisabeth

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbacka rummet Klockan 10-12.30 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson

Läs mer

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 10-12:00 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens ekonomiutskott 2015-05-06 13 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 16.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Lena Karlsson (s) Bjarne Hald (c) Leif Andersson (c) Margoth

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Tjörnshuvudet kl. 17.00 18.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Reidun Lorentzon (kd) ordf. Lars-Erik Lennartsson (ka) Ingela Jönsson (ka) Maria Hult (c) Mats Kristensson (c)

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-01-11 1-3 Vård och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 1. Val av ledamöter och ersättare till arbetsutskottet 2011 2014 samt val av ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2015-12-15 102-107

Protokoll. Utbildningsnämnden 2015-12-15 102-107 Utbildningsnämnden 102-107 2 102 Information och överläggningar......5 103 Remiss från Kommunstyrelsen - Kvalitetsstrategi för Alingsås kommun...6 104 Utbildningsnämndens Flerårsstrategi 2016-2018...8

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll Tid och plats Tisdagen den 21 februari 2012, kl 18.00 19.45 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Gunnel Bergström (FP) Ove Wallin (C) Hanna

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6)

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6) Nr 5 2013-11-27 1(6) Plats och tid Samordningsförundets kontor Sundsgatan 17, den 27 november 2013, klockan 10:00 11:00 ande Tove Af Geijerstam (Kommunerna) Carina Wickström (Arbetsförmedlingen) Kenneth

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssal 2, Rådhuset kl. 18.00-19.20 Beslutande Gunnar Grafström (M) Thomas Westman (S) Bodil Lindsjö Benrabah (S) Mårten Bönnemark (M) Orvar Espert (M) Stefan Larsson

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 338-341 2 338 Ansökan om serveringstillstånd - Golden Fish, Alingsås...4 339 Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser - Socialförvaltningens ledningsplan...5

Läs mer

Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott, måndag 19 juni 2017

Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott, måndag 19 juni 2017 Protokoll från Vänersborgs kommun Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott, måndag 19 juni 2017 Tid: 13:00-13.25 Plats: Konferensrum 128, kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Justerare Gunnar Lidell

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer